PÄIVÄHOITOMAKSUN SEKÄ KOULULAISTEN AAMU-JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN ALKAEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIVÄHOITOMAKSUN SEKÄ KOULULAISTEN AAMU-JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 1.8.2014 ALKAEN"

Transkriptio

1 Siv.ltk PÄIVÄHOITOMAKSUN SEKÄ KOULULAISTEN AAMU-JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN ALKAEN Sisällys 1 SÄÄDÖKSET PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRITTÄMINEN YLEISTÄ PÄIVÄHOITOMAKSUJEN MAKSUPROSENTIT JA TULORAJAT PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN MAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT TULOT, JOITA EI OTETA HUOMIOON TULOISTA TEHTÄVÄT VÄHENNYKSET TULOJEN SELVITTÄMINEN SUHTEUTETUT HOITOMAKSUT OSAPÄIVÄHOIDON MAKSU SUHTEUTETTU HOITOMAKSU VUOROHOIDON MAKSU TILAPÄISEN HOIDON MAKSU POISSAOLOT JA SUPISTETUT TOIMINTA-AJAT LAKISÄÄTEISET HYVITYKSET LAPSEN POISSAOLON JOHDOSTA SUPISTETUT TOIMINTA-AJAT KESÄAIKA( KESÄ-HEINÄ-ELOKUU) YKSITYISTEN PERHEPÄIVÄHOITAJIEN VARAHOITOHYVITYS PÄIVÄHOITOMAKSUN LASKUTTAMINEN JA MAKSUN TARKISTAMINEN YLEISTÄ PÄIVÄHOIDON ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN KESKEN KALENTERIKUUKAUDEN MAKSU PERUUTTAMATTA JÄTETYSTÄ PÄIVÄHOITOPAIKASTA PÄIVÄHOITOMAKSUN TARKISTAMINEN MAKSUN HARKINNANVARAINEN ALENTAMINEN TAI POISTAMINEN PÄIVÄHOITOMAKSU JÄÄ MAKSAMATTA PÄIVÄHOITOSUHTEEN IRTISANOMINEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA...8

2 1 1 Säädökset Lasten päivähoitomaksuja koskevat säännökset on koottu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ( / 734). Kyseisessä laissa säädetään muun muassa lasten päivähoidosta perittävien maksujen määräytymisestä sekä päivähoitomaksun määräämisen perusteena olevista tuloista. Korkolaissa 284/95 säädetään päivähoitomaksun viivästymisen johdosta perittävästä viivästyskorosta. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetulla asetuksella (912/92) on säädetty muun muassa käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävästä maksusta, maksun määräämisestä sekä maksun perimisestä poissaolon ajalta. 2 Päivähoitomaksun määrittäminen 2.1 Yleistä Lasten päivähoidosta määrätään kuukausimaksu, joka on voimassa toistaiseksi. Päivähoitomaksu määräytyy perheen veronalaisten (bruttotulojen) ja verosta vapaiden tulojen perusteella. Päivähoitomaksu määrätään pääsääntöisesti tulotositteiden perusteella todettavissa olevien kuukausitulojen mukaan. Lomaraha otetaan tulona huomioon. Tulojen vaihdellessa kuukausittain käytetään maksun perusteena useamman kuukauden tulojen keskiarvoa. Päivähoitomaksu on lapsikohtainen, korkeintaan 283 euroa kuukaudessa. Kokopäivähoidon kuukausimaksu on perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan lain mukaan aina nuorin päivähoitoa käyttävä lapsi. Perheen ensimmäisestä ja toisesta päivähoidossa olevasta lapsesta peritään tulojen mukainen maksu ja kustakin seuraavasta 20 % nuorimman lapsen maksusta. Toisesta lapsesta perittävä kokopäivämaksu on kuitenkin enintään 255 euroa. Jos kuukausimaksu on lasta kohden vähemmän kuin 26 euroa, päivähoitomaksua ei peritä.

3 2 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat Perheen koko Tuloraja e/kk josta Maksu % tulorajan Korkeimman maksua ei peritä ylittävältä osalta maksun tuloraja 2 henkilöä , henkilöä , henkilöä , henkilöä , henkilöä , Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 133 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa eläviä henkilöitä sekä molempien samassa taloudessa asuvia alle 18-vuotiaita lapsia. Näin lasket suuntaa-antavan päivähoitomaksun: (Perheen bruttotulot tuloraja) x maksuprosentti = päivähoitomaksu Esim. 4 henkinen perhe: ( ) x 7,9 % = 159,34 e/lapsi 3 Päivähoitomaksun perusteena olevat tulot ja niiden selvittäminen 3.1 Maksun perusteena olevat tulot Muut kuin 3.1 kohdassa mainitut tulot otetaan huomioon. Tuloina huomioidaan siten muun muassa Palkkatulo, myös ulkomailla ansaittu Lomaraha Ammatin- tai liikkeenharjoittamisesta saatu henkilökohtainen tulo Huoltajien ja hoidossa olevan lapsen eläkkeet, elinkorot Elatusavut, elatustuet (kyseessä olevan lapsen osalta) Jos elatusvelvollinen maksaa elatusavun suoraan, on toimitettava kopio oikeuden päätöksestä ja kuitti maksetusta elatusavusta. Sairauspäivä-, äitiys- ja vanhempainraha Työmarkkinatuki, peruspäiväraha, ansiosidonnainen päiväraha Muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot sekä pääomasta että muusta omaisuudesta saatavat bruttotulot esim. vuokratulot (-maksettu yhtiövastike), henkilökohtaiset palkkiot yms. Vakuutusyhtiöiden maksamat muut kuin sairaus- ja tutkimuskorvaukset Ylityölisät, vuorolisät Omaishoidontuki

4 3 Ansiotuloa korvaavat päivärahat ja muut tulot, ammattikoulutusraha, monimuotoopiskelijan ansiot Luontaisedut (palkka + luontaisetu lasketaan yhteen) Yrittäjäraha, starttiraha ja muut vastaavat tuet Laskennallinen metsätulo 3.2 Tulot, joita ei oteta huomioon Lapsilisä Vammaisetuudet (vammaistuki, eläkettä saavan hoitotuki) Kansaneläkelain mukainen lapsikorotus Asumistuki Tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut Sotilasavustus ja rintamalisä Opintoraha, aikuiskoulutustuki, opintotuen asumislisä, aikuisopintoraha, opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset Toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukainen ylläpitokorvaus Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukainen ylläpitokorvaus Perhehoidon kustannusten korvaus Lasten kotihoidon tuki 3.3 Tuloista tehtävät vähennykset Suoritetut elatusapumaksut perheen ulkopuolisille lapsille, joista on toimitettava selvitys Rahana maksettu syytinki, josta on toimitettava tosite 3.4 Tulojen selvittäminen Kaikista ilmoitetuista tuloista tulee olla tosite. Jos vanhemmat eivät toimita tulotositteita päivähoitomaksun määrittämiseksi hoidon aloittamiskuukauden loppuun mennessä, määrätään korkein maksu. Jos asiakas ei ole toimittanut riittävän luotettavia tietoja maksun määräämistä varten on kunnalla tiedoksisaanti oikeus 14 a ( /976) Jos hoito alkaa kesken kalenterikuukauden eikä huoltaja saa työnantajaltaan tulotositetta ennen aloittamiskuukauden päättymistä, voi huoltaja toimittaa tulotositteen hoidon aloittamista seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Huoltajan on oma-aloitteisesti ilmoitettava viivästyksestä. Muussa tapauksessa määritetään korkein maksu.

5 4 Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan ensisijaisesti huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen tulo (maksunmääräämistä edeltäneiden 12 kk:n tulo). Palkkatuloon lisätään laskennallista lomarahaa 5 %, ellei palkkalaskelmasta ilmene muun suuruista lomarahaa Ansiotulojen selvittämiseen voidaan käyttää - palkkalaskelmaa tai palkkatodistusta - selvitystä ennakonpidätyksen ja ennakkokannon perusteista - viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut veronalaiset tulot, korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteissa määrää. Yksityisyrittäjien tulojen selvittämiseen voidaan käyttää: - tuloslaskelmaa, tasetta ja yhtiösopimusta - kirjanpitäjältä tai tilitoimistosta saatua todistusta palkasta Opiskelijan tulee toimittaa oppilaitoksen todistus läsnäolosta lukukausittain 4 Suhteutetut hoitomaksut 4.1 Osapäivähoidon maksu Enintään 5 tuntia päivässä kestävästä osapäivähoidosta peritään 60 % kokopäivähoidon maksusta. Esiopetuksen lisäksi tarvittavasta päivähoidosta peritään 60 % kokopäivähoidon maksusta lukuvuoden opetuksen alkamis- ja päättymispäivien välisenä aikana, myös syys-, joulu- ja talvilomien aikana. Kesäaikana peritään kokopäivähoitomaksu. Jos lapsi on hoidossa saman kuukauden aikana sekä koko- että osapäiväisesti, määritellään vain kokopäivämaksu. Yksikin kokopäivä riittää kokopäivämaksun määrittämiseksi. Jos hoitomuoto muuttuu pysyvästi kesken kuukauden, muutetaan maksu muutosajankohdasta alkaen hoitomuotoa ja hoidontarvetta vastaavaksi. 4.2 Suhteutettu hoitomaksu Jos lapsi on jatkuvasti ja säännöllisesti poissa päivähoidosta osan kalenterikuukaudesta, määritellään suhteutettu hoitomaksu. Hoitomaksua suhteutetaan, mikäli hoitopäiviä on ilmoitettu käytettävän enintään 16, 12, 10 tai 5 päivää kuukaudessa. Suhteutettu maksu lasketaan kertomalla tulojen mukaan määräytyvä hoitomaksu luvulla 16, 12, 10 tai 5 ja jakamalla luvulla 20.

6 5 Hoitopäivien lukumäärästä ja niiden muutoksista sovitaan päivähoitosopimuksessa. Jos sovitut poissaolopäivät kalenterikuukaudessa eivät toteudu, päivähoitosopimus tulee tarkistaa ja tarvittaessa tehdä uusi päivähoitosopimus. Vanhemmat toimittavat ilmoituksen suunnitelluista poissaolopäivistä etukäteen lapsen hoitopaikkaan. Ilmoitus hoitopäivien määrästä on perhettä sitova. Mikäli hoitopäivien määrä kuukaudessa ylittyy, peritään ylittyviltä päiviltä kuukausimaksuun perustuva päivämaksu. Poissaolot päivähoidosta 1 tai 2 kuukauden aikana eivät vielä oikeuta maksun alentamiseen. Hoitopäivien tarpeen muuttuessa pysyvästi suhteutettu maksu muutetaan seuraavan kuukauden alusta lukien. Jos suhteutetut päivät ylittyvät kahtena peräkkäisenä kuukautena, korotetaan päivien määrää seuraavaan portaaseen, ellei perheellä ole ollut poikkeuksellisia syitä päivien määrän ylittymiseen. 4.3 Vuorohoidon maksu Vuorohoidon maksu määräytyy normaalien päivähoidon maksuperusteiden mukaisesti. Kts. kohdat 4.1. ja Tilapäisen hoidon maksu Tilapäisen hoidon päivämaksuna peritään 15 euroa kokopäivähoidosta ja 10 euroa osapäivähoidosta. Tilapäisen hoidon maksu peritään silloin kun lapsen sijoituksen kesto on enintään 10 päivää. 5 Poissaolot ja supistetut toiminta-ajat 5.1 Lakisääteiset hyvitykset lapsen poissaolon johdosta kun lapsi on sairauden johdosta poissa vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksun määrästä. kun lapsi on sairauden johdosta poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua tältä kuukaudelta ei peritä lainkaan. kun lapsi on muun kuin sairauden johdosta poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. 5.2 Supistetut toiminta-ajat Kesäaikaa lukuun ottamatta päivähoitomaksu peritään myös supistettuina toimintaaikoina (joululoma, talviloma) päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodeissa järjestettävästä päivähoidosta. Yksittäisen päiväkodin tai ryhmäperhepäiväkodin ollessa suljettu suunnittelupäivän tai muun vastaavan vuoksi, maksu peritään tältä päivältä. Tällaisia päiviä voi olla vain yksi

7 6 toimintavuodessa. Lapselle osoitetaan tarvittaessa varahoitopaikka kyseisen päivän ajaksi. 5.3 Kesäaika( kesä-heinä-elokuu) heinäkuu on maksuton, jos lapsen päivähoitosuhde on jatkunut keskeytymättömänä viime elokuusta lähtien jos lapsi on yhdenkin päivän hoidossa kalenterikuukaudessa, peritään hoitomaksu koko kuukaudelta kesäaikana: kesä-elokuulta ei peritä maksua lapsen poissaolonajalta jos lapsi on poissa yhdenjaksoisesti vähintään 2kk. Perheen tulee irtisanoa hoitopaikka ko. ajaksi. Päivähoitopaikkaa tulee tällöin hakea uudelleen Yksityisten perhepäivähoitajien varahoitohyvitys Kunta järjestää pääsääntöisesti varahoidon jos hoitaja on poissa työstä esim. vuosiloman, sairausloman tai muun työloman vuoksi. Jos kunnan päivähoitoyksiköt ovat kiinni tai kunta ei muusta syystä pysty tarjoamaan varahoitoa hoitajan lomapäiviltä on asiakas oikeutettu maksuhyvitykseen ko. päiviltä. Käytännöstä tulee tapauskohtaisesti sopia hoitajan, asiakkaan ja kunnan kanssa. Siv.ltk Päivähoitomaksun laskuttaminen ja maksun tarkistaminen 6.1 Yleistä Päivähoitomaksu on kiinteä kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuodessa ( ) Heinäkuu on maksuton, jos hoitosuhde on jatkunut katkeamattomana viime elokuusta alkaen. 6.2 Päivähoidon alkaminen ja päättyminen kesken kalenterikuukauden Kun hoitosuhde alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, peritään maksu hoitosuhteen keston mukaan. Päivähoitomaksu peritään päivähoidon sijoituspäätöksessä vahvistetusta hoidon aloituspäivämäärästä lukien. 6.3 Maksu peruuttamatta jätetystä päivähoitopaikasta Jos lapselle haettua ja myönnettyä päivähoitopaikkaa ei oteta vastaan, eikä hoitopaikkaa ole peruttu ennen päätöksenmukaista hoitosuhteen alkamispäivämäärää, peritään puolet kuukausimaksusta. 6.4 Päivähoitomaksun tarkistaminen Päivähoitomaksu tarkistetaan toimintavuosittain

8 7 Päivähoitomaksu tarkistetaan, mikäli perheen tulot olennaisesti muuttuvat, mikäli perheen koko muuttuu, mikäli voimassaolevat säädökset ja päätökset muuttuvat tai päivähoitosuunnitelmassa tapahtuu pysyvä muutos. Vanhemmat täyttävät kaikista muutoksista Tuloselvitys- ja yhteystietojen tarkistus lomakkeen. Maksuntarkistus suoritetaan muutosta seuraavan kuukauden alusta. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti. Oikaisu tehdään, jos maksun perusteena olevat tulot poikkeavat vähintään 20 % ilmoitetusta. Asiakkaalta peritään tai hänelle hyvitetään maksuja enintään vuoden ajalta. 6.5 Maksun harkinnanvarainen alentaminen tai poistaminen Asiakkaan tulee hakea kirjallisesti päivähoitomaksun poistoa tai sen voi tehdä asiakkaan suostumuksella toimeentulotukea myöntävä viranomainen. Päivähoitomaksu poistetaan, jos perhe joutuu turvautumaan toimeentulotukeen. Hakemukseen tulee liittää toimeentulotuen normilaskelma. Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa perheen toimeentulon edellytyksiä, lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista tai jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioiden. Maksualennuksen myöntää varhaiskasvatuspäällikkö erillisellä päätöksellä. Jos päivähoito on määritelty kehitysvammaisen lapsen erityishuolto-ohjelmassa erityishuolloksi tai lastensuojelun asiakassuunnitelmassa lastensuojelun avohuollon tukitoimeksi maksua ei peritä. Asiakkaan tulee toimittaa päätöskopio erityishuoltoohjelmasta/ asiakassuunnitelmasta. Lastensuojelulainperusteella sijoitettujen lasten sijaisvanhemmilta ei peritä päivähoitomaksua. 6.6 Päivähoitomaksu jää maksamatta Taipalsaaren kunnan saatavien perinnän hoitaa Intrum Justitia Oy. Mikäli päivähoitomaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, Intrum Justitia Oy lähettää yhden huomautuslaskun ja perii 5 euron muistutusmaksun. Maksusuunnitelmat tehdään Intrum Justitia Oy:n kanssa. Maksamattomat päivähoitomaksut ovat ulosottokelpoisia ilman eri tuomiota. 7 Päivähoitosuhteen irtisanominen Päivähoitosuhde sanotaan irti kirjallisesti. Päivähoitomaksu päättyy irtisanomispäivään. Lapsella ei saa olla yhtään läsnäolopäivää irtisanomispäivän jälkeen.

9 8 8 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Koululaisille tarjotaan Iltapäivätoimintaa, jonka maksuperusteet eroavat päivähoitomaksuista. Toiminnan maksut määräytyvät ennalta varatun osallistumisen mukaan seuraavasti: osallistumispäiviä 1-10 pv /kk, maksu 60 /kk osallistumispäiviä pv/kk, maksu 80 /kk. Maksu laskutetaan huoltajilta jälkikäteen kuukausittain. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa iltapäivätoiminnasta koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan. Muusta kuin sairaudesta johtuvasta syystä hyvitetään vain silloin, kun lapsi on poissa koko kuukauden. Tällöin maksusta peritään puolet. Erityishuoltolainpiiriin kuuluville lapsille tarjotaan Eksote:n kanssa yhteistyössä aamu- ja iltapäivätoimintaa. Erityishuoltolainmukainen aamu-ja iltapäivätoiminta on maksutonta palvelua perheille jos lapsesta on tehty erityishuolto-ohjelmapäätös Eksote:n vammaispalveluiden kanssa. Päätöksessä palvelu määritellään maksuttomaksi. Päätös erityishuolto-ohjelmasta tulee toimittaa varhaiskasvatuksen hallintoon ennen toiminnan alkamista.

Nastolan kunta Sivistyspalvelut / Varhaiskasvatus

Nastolan kunta Sivistyspalvelut / Varhaiskasvatus PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 1.8.2014 1. SÄÄDÖKSET 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRITTÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT

Lisätiedot

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat ASIKKALAN KUNTA VARHAISKASVATUS LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3 PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

PÄIVÄHOITOMAKSUT KOKO- JA OSAPÄIVÄHOITOON

PÄIVÄHOITOMAKSUT KOKO- JA OSAPÄIVÄHOITOON SISÄLLYSLUETTELO Päivähoitomaksut koko- ja osapäivähoitoon... 2 Esiopetuksessa olevan lapsen maksut... 2 Vuoropäivähoidon maksu... 2 Säännöllisestä poissaolosta myönnettävä hyvitys... 3 Leikkikoulutoiminta...

Lisätiedot

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830.

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830. VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 alkaen Humppilan kunta/sivistyslautakunta 16/29.4.2014 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on perheen bruttotuloihin perustuva kuukausimaksu, joka peritään

Lisätiedot

TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN

TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN 2 PERUSTEET Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen. Päivähoitomaksu määräytyy

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN

KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 30.1.2014, 2 1. PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN Lasten päivähoidosta

Lisätiedot

MAKSUJEN PERUSTEET 1.8.2014

MAKSUJEN PERUSTEET 1.8.2014 1 MAKSUJEN PERUSTEET 1.8.2014 MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN päiväkoti- tai perhepäivähoidosta voidaan määrätä kuukausimaksu enintään 11 kuukaudelta toimintakauden (1.8. 31.7.) aikana. Heinäkuu on maksuton kuukausi,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.3.2014 24 1 1. Huoltajille... 3 2. Päivähoitomaksun määräytymisen yleiset periaatteet... 4 2.1 KOKO-

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8 31.7) aikana. Maksuton kuukausi

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8 31.7) aikana. Maksuton kuukausi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMISEN 3 YLEISET PERIAATTEET 2.1 Koko- ja osapäivähoito 4 2.2 Vuorohoito 5 2.3 Tilapäinen päivähoito 5 2.4 Esiopetus 6 2.5 Kerhot

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus

Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus Sisällys 1. Tiedoksi huoltajille 2 2. Lasten päivähoitomaksun määräytymisen yleiset periaatteet 2 3 3 2.1. Kokopäivähoidon kuukausimaksu 2.2. Osapäivähoidon (enintään

Lisätiedot

Päivähoidon asiakasmaksut 1.8.2015 alkaen

Päivähoidon asiakasmaksut 1.8.2015 alkaen Päivähoidon asiakasmaksut 1.8.2015 alkaen Mänttä-Vilppulan sivistyslautakunta 31.3.2015 VARHAISKASVATUKSEN HALLINTO Varhaiskasvatuksen johtaja Minna Tammesvirta 03 488 8731 tai 050 325 1317 Päivähoidon

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE. 1.8.2014 lukien

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE. 1.8.2014 lukien PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE 1.8.2014 lukien 1 PERUSTEET Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetuksiin. Kunnallisen päiväkotihoidon

Lisätiedot

2 1 355 11,5 3 815,87 3 1 671 9,4 4 681,64 4 1 983 7,9 5 565,28 5 2 116 7,9 5 698,28 6 2 248 7,9 5 830,28

2 1 355 11,5 3 815,87 3 1 671 9,4 4 681,64 4 1 983 7,9 5 565,28 5 2 116 7,9 5 698,28 6 2 248 7,9 5 830,28 Oriveden Kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 31.7.2015 PERUSTEET Kunnallisen päivähoidon maksut määräytyvät perheen koon ja tulojen

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin. Laissa säädetään mm. lasten

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi 1.8.2014 alkaen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi 1. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Toimintakausi Päivähoidon toimintakausi on 01.08. 31.07. Yleiset periaatteet: Perhekoko Päivähoitomaksu

Lisätiedot

Päivähoidon toim i ntakausi Toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7

Päivähoidon toim i ntakausi Toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7 Hirvensalmen kunta Mäntyharjun kunta Pertunmaan kunta 1.8.2014 Siv.ltk 23.4.20t4 ì-iite n:o 3 Lasten päivähoito ja varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄNOITOMAKSUJEN PERUSTEET (V TANOMA SVETS O) Päivähoidon toim

Lisätiedot

Ruoveden kunta. Päivähoitomaksut 1.8.2014

Ruoveden kunta. Päivähoitomaksut 1.8.2014 Ruoveden kunta Päivähoitomaksut 1.8.2014 Päivähoitomaksut 1.8.2014 alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki ja -asetus, joihin lasten päivähoidosta perittävät maksut perustuvat, ovat viimeksi

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVÄHOITOON!

TERVETULOA PÄIVÄHOITOON! 1/ 14 ja esiopetus TERVETULOA PÄIVÄHOITOON! Kaustisen päivähoidon ja esiopetuksen palveluiden piirissä on vaihtelevasti noin 200 lasta. Varhaiskasvatuksen tehtäviä kunnassa hoitaa noin 50 työntekijää.

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA. Soveltamisohje

ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA. Soveltamisohje ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA Soveltamisohje Sotel 21.1.2010 1 ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA SOVELTAMISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Pitkäaikainen laitoshoito 2.1. Kuka on pitkäaikaisessa laitoshoidossa?

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT v. 2012 1.2.2012 alkaen paitsi päivähoidon osalta 1.8.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82)

Lisätiedot

-t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta

-t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta TOIVAKAN PÄIVÄHOITO /~ -t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti Toivakan kunta TERVETULOA TOIVAKAN KUNNAN PÄIVÄHOITOON Varhaiskasvatuspalveluja ovat päivähoito,

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS

PERUSTURVAPALVELUKESKUS PERUSTURVAPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2010 ALKAEN 1.2.2010 alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82) ja

Lisätiedot

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

EURA VARHAISKASVATUSPALVELUT 2014-2015

EURA VARHAISKASVATUSPALVELUT 2014-2015 EURA VARHAISKASVATUSPALVELUT 2014-2015 SISÄLTÖ Tervetuloa Euran varhaiskasvatuspalveluihin 3 Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito 4 Päiväkodit 5 Avoimet varhaiskasvatuspalvelut, avoin päiväkoti Omppu

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT v. 2013 Alkaen 1.4.2013 PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82) ja

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut Kauniaisissa Palveluopas

Varhaiskasvatuspalvelut Kauniaisissa Palveluopas Varhaiskasvatuspalvelut Kauniaisissa Palveluopas 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. Varhaiskasvatuspalvelut Suomessa... 4 3. Varhaiskasvatuspalvelut Kauniaisissa... 5 3.1 Kunnalliset päiväkodit ja

Lisätiedot

PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT

PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.11.2011 Kaupunginhallitus 9.1.2012 1 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSENTIEDOTE 2015 (päivitetty 6.7.2015)

VARHAISKASVATUKSENTIEDOTE 2015 (päivitetty 6.7.2015) VARHAISKASVATUKSENTIEDOTE 2015 (päivitetty 6.7.2015) Päivähoito ja kotihoidontuki ovat lastenhoidon vaihtoehtoisia muotoja. Huoltajat valitsevat näistä vaihtoehdoista perheelle sopivan. Samanaikaisesti

Lisätiedot