Varhaiskasvatuspalveluiden maksut lukien

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varhaiskasvatuspalveluiden maksut 1.8.2014 lukien"

Transkriptio

1 Varhaiskasvatuspalveluiden maksut lukien Hyväksytty /Koulutuslautakunta

2 2 LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET LUKIEN 1. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN MAKSUPROSENTIT JA TULORAJAT Osapäivähoito Hoitopäiväsopimus (15 hoitopäivää/kk) Poissaolot päivähoidossa: ESIKOULULAISEN HOITOMAKSUT VUOTISEN OPPIVELVOLLISUUDEN PIIRISSÄ OLEVAT LAPSET TILAPÄINEN HOITO MAKSUTON KUUKAUSI HOITOSUHTEEN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN KESKEN KALENTERIKUUKAUDEN PÄIVÄHOITOMAKSUN TARKISTAMINEN TULOJEN SELVITTÄMINEN Huomioonotettavat tulot Tulot, joita ei oteta huomioon: Tuloista tehtävät vähennykset Metsätulojen huomioon ottaminen Tuloselvityksen liitteet MAKSUSUORITUKSEN MYÖHÄSTYMINEN...6

3 LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET LUKIEN 3 1. Päivähoitomaksun määräytyminen Lasten päivähoidossa perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansioja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Maksu kokopäivähoidosta on enintään 283 kuukaudessa lasta kohden ja kuukausimaksun jäädessä alle 26 ei maksua peritä. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut on sidottu indeksiin asiakasmaksulain (734/1992) 2 :n 2 momentin perusteella. Myös lasten päivähoidon asiakasmaksut on elokuun 2008 alusta lukien sidottu säännöllisiin indeksitarkistuksiin. Elokuun 2014 alusta voimaan tulevista päivähoidon asiakasmaksujen indeksitarkistuksista on annettu sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus (829/2013). 2. Maksuprosentit ja tulorajat Perheen koko Tuloraja Maksun määräävä % Henkilöä /kuukaudessa , , , , ,9 TARKISTA TÄSTÄ KANNATTAAKO TULOSELVITYS TEHDÄ: Perhekoko Kk-tulot (brutto) Kk-tulot (br) enimmäismaksu maksuton =============================================== 2 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä Perheen koon ollessa suurempi kuin 6 lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 133 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta Perheellä tarkoitetaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa eläviä henkilöitä sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvia molempien vanhempien alle 18 vuotiaita lapsia Erossa oleville yhteishuoltajille voidaan määrätä kummallekin erikseen lapsen päivähoitomaksu, jos lapsi jatkuvasti ja säännöllisesti asuu osan kalenterikuukaudesta erillään asuvan huoltajansa luona. Maksu määrätään huoltajan nykyisen perhekoon, tulojen, sovitun hoitoajan ja huoltoosuuden mukaisesti. Määrityksen edellytyksenä on, että molemmat huoltajat toimittavat tuloselvityksen liitteineen. Kummallekin huoltajalle lähetetään maksupäätös, josta ilmenee vain hänelle määräytyvä maksu. Päivähoitomaksu on lapsikohtainen. Perheen ensimmäiseksi lapseksi luetaan perheen nuorin lapsi. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta voidaan määrätä samansuuruinen maksu kuin nuorimmasta lapsesta kuitenkin enintään 255 kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

4 2.1 Osapäivähoito 4 Päivähoitomaksu on 65 % kokopäivähoidon maksusta hoitoajan ollessa enintään viisi tuntia päivässä Hoitopäiväsopimus (15 hoitopäivää/kk) Mikäli lapsella on jatkuvasti säännöllisiä poissaoloja kalenterikuukauden aikana, on perheellä mahdollisuus tehdä hoitopäiväsopimus. Hoitopäiväsopimus voidaan tehdä vain kokopäivähoidossa oleville lapsille. Hoitopäiväsopimuksen voi tehdä vähintään neljän kuukauden ajaksi. Perheen tulee ilmoittaa sovitut hoitopäivät etukäteen päivähoitopaikkaan kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä. Päiviä ei ole mahdollista siirtää vaikka lapsi olisi ollut sairaana tai poissa ennakkoon ilmoitettuna sovittuna hoitopäivänä. 15 päivän mukaisesta hoitopäiväsopimuksesta perittävä maksu on 80% koko kuukauden maksusta. Korkein maksu hoitopäiväsopimuksessa on 226,40 /kk/lapsi Hoitopäivien tasoittumisjakso on kalenterikuukausi. Mikäli hoitopäiväsopimus ylitetään niin, että hoitopäivän veroisia hoitopäiviä kalenterikuukaudessa tulee yli 15, peritään perheen tulojen mukainen koko kuukauden maksu ja hoitopäiväsopimus purkautuu välittömästi. 2.3 Poissaolot päivähoidossa: Vapaapäivät tulee ilmoittaa vähintään yhtä viikkoa aikaisemmin. Ennalta ilmoitetutkaan vapaapäivät eivät pääsääntöisesti vaikuta kuukaudelta perittävän hoitomaksun määrään, mutta vaikuttavat maksuttoman heinäkuun laskentaan. Hoitopäiväsopimuslapsilla ei yksittäisiä sairauspäiviä lasketa vapaapäiviksi, vaan ne luetaan mukaan sovittuihin hoitopäiviin, sairauspäiviä ei voi vaihtaa uusiin hoitopäiviin. Mikäli lapsella ei ole yhtään hoitopäivää kalenterikuukauden aikana, hyvitetään puolet kuukauden maksusta. Mikäli lapsella on yksikin hoitopäivä kalenterikuukauden aikana, peritään koko kuukauden maksu kyseiseltä kuukaudelta. Kun lapsi on oman sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta 11 toimintapäivää tai enemmän kalenterikuukaudessa, peritään puolen kuukauden maksu. Lapsen ollessa poissa oman sairautensa vuoksi koko kalenterikuukauden, kyseiseltä kuukaudelta ei peritä maksua lainkaan. 3. Esikoululaisen hoitomaksut Esiopetus on maksutonta. Esiopetuksen ulkopuolella tapahtuva hoito on päivähoitoa, josta peritään maksu päivähoidon maksusäännön mukaisesti. Esiopetus on kestoltaan 4h/pv Esiopetus + päivähoito yhteensä ovat alle 9 h/pv maksu kokopäivähoidon hinnasta 65 %. Esiopetus + päivähoito yhteensä ovat yli 9 h/pv maksu kokopäivähoidon hinnasta 85 %. Esiopetuksen loma-aikoina voi esiopetuksessa oleva lapsi käyttää päivähoitopaikkaa tarvitsemansa ajan hoitomaksun siitä muuttumatta. Kesäajalta peritään kuitenkin hoitomaksu palvelutarpeen mukaisesti vuotisen oppivelvollisuuden piirissä olevat lapset Lapsilla, jotka kuuluvat 11-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin, on oikeus maksuttomaan esiopetukseen jo viisivuotiaana. Maksuttomuuden edellytyksenä on, että lapsen siirtämisestä 11-vuotiseen oppivelvollisuuteen on tehty kunnan hallintosäännön mukaisesti päätös. 5. Tilapäinen hoito Perheillä on mahdollisuus hakea tilapäistä hoitoa varten yksittäisiä hoitopäiviä 1 5 hoitopäivää kuukaudessa, jolloin alle viiden tunnin hoitopäivästä perittävä päivämaksu on 13,25 ja yli 5 tunnin hoitopäivästä perittävä maksu on 18,50.

5 6. Maksuton kuukausi 5 Päivähoitomaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Toimintavuosi on välinen aika. Pääsääntöisesti heinäkuu on maksuton kuukausi. Jos lapsi on poissa päivähoidosta yhtäjaksoisesti vähintään 8 viikkoa kesä-, heinä- ja elokuun aikana ja poissaolosta on ilmoitettu mennessä hoitopaikkaan tai päivähoitotoimistoon, ei maksua peritä yhtäjaksoiselta poissaoloajalta. Muutoin vuosilomat tulee ilmoittaa vähintään 2 viikkoa aikaisemmin hoitoyksikköön. Päivähoitomaksu peritään myös heinäkuulta, jos päivähoitosuhde on alkanut toimintakaudella 1.9. tai sen jälkeen. Perheen muuttaessa toisesta kunnasta kesken toimintakautta tullaan huomioimaan edellisessä kunnassa maksetut päivähoitomaksut perheen eduksi. Päivähoitomaksu peritään kuitenkin 12 kuukaudelta, jos lapsi on ollut päivähoidossa koko toimintavuoden eikä hänellä ole ollut ennalta ilmoitettuja lomapäiviä ¾ kuukauden hoitopäivien määrästä. (sairauspäiviä ei huomioida). 7. Hoitosuhteen alkaminen ja päättyminen kesken kalenterikuukauden Hoitosuhteen alkaessa tai päättyessä kesken kalenterikuukauden peritään hoitomaksu aloitus- tai päättymispäivään mennessä kertyneiden toimintapäivien lukumäärän mukaan. Hoitomaksu saadaan jakamalla kuukausimaksu 20:llä ja kertomalla toimintapäivien lukumäärällä. 8. Päivähoitomaksun tarkistaminen Päivähoitomaksu määrätään 1.8. alkavaksi toimintakaudeksi ja tarkistetaan vuosittain uuden toimintakauden alkaessa. Päivähoitomaksu tarkistetaan myös kesken toimintakauden, mikäli perheen tulot, perhekoko tai hoidon tarve muuttuvat. Muutoksista tulee ilmoittaa päivähoitotoimistoon välittömästi. 9. Tulojen selvittäminen Tiedot tuloista tulee toimittaa hoidon aloittamiskuukauden aikana. Tulotiedot voi toimittaa mihin tahansa kunnan toimipisteeseen toimistosihteeri Heli Tuomiselle osoitettuna. Mikäli tulotietoja ei ole toimitettu, tehdään maksupäätös enimmäismaksun suuruisena. Perheen tuloina otetaan huomioon veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä veroista vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausituloina otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteissa määrää Huomioonotettavat tulot palkkatulo lomaraha ammatin- ja liikkeenharjoittamisesta saatu henkilökohtainen tulo eläketulot elatusavut ja elatustuet päivä-, äitiys- ja vanhempainraha työttömyyskorvaukset muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot sekä pääomasta että muusta omaisuudesta saatavat bruttotulot (esim. vuokratuloista vähennetään yhtiövastike) ylityö- ja vuorolisät omaishoidon tuki ansiotuloa korvaavat päivärahat ja muut tulot, ammattikoulutusraha ja monimuoto-opiskelijan ansiot luontoisetu yrittäjäraha

6 9.2. Tulot, joita ei oteta huomioon: 6 lapsilisä vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukainen etuus kansaneläkelain (568/2007) mukainen lapsikorotus asumistuki tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettava sairaanhoito- ja tutkimuskulu sotilasavustus rintamalisä opintoraha aikuiskoulutustuki opintotuen asumislisä toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuus ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukainen ylläpitokorvaus julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukainen ylläpitokorvaus opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset perhehoidon kustannusten korvaukset lasten kotihoidon tuki lapsen hoitotuki 9.3. Tuloista tehtävät vähennykset suoritetut elatusapumaksut, joista on toimitettava selvitys viimeisen kuuden kuukauden ajalta tosiasialliset perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki) 9.4. Metsätulojen huomioon ottaminen Metsätulona otetaan huomioon varallisuusverotusta varten määritelty metsän puhdas tuotto, josta vähennetään metsätalouden korot ja 10 % puhtaan tuoton arvosta. Metsätuloa alennetaan palvelun käyttäjän vaatimuksesta, mikäli tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on metsänhoitoyhdistyksen tai metsälautakunnan antaman lausunnon perusteella vähintään 10 % alempi kuin metsätulo. Alennus on metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen suuruinen Tuloselvityksen liitteet palkkatodistus tai tilinauha, joista ilmenee 6-12 kk:n palkkakertymä päivärahapäätös tiliote saaduista elatusmaksuista ja elatustuista todiste maksetuista elatusmaksuista todistukset muista tuloista viimeksi toimitettu verotodistus, mikäli ei ole käytettävissä tilinauhaa Ammatin- ja liikkeenharjoittajat toimittavat: tilinpäätöksen liitetietoineen uudet yritykset toimittavat selvityksen YEL - ja MYEL -maksuista tiedot siitä, ovatko muut perheenjäsenet saaneet palkkaa yrityksestä vahvistettu verotus tuloslaskelman taseen 10. Maksusuorituksen myöhästyminen Pöytyän kunta käyttää perintätoimiston palveluita. Eräpäivän jälkeen suorittamatta olevat laskut siirretään perintätoimiston perittäviksi. Tällöin laskuun lisätään huomautusmaksu ja viivästyskorko. Epäselvissä asioissa ota heti yhteyttä: Virpi Lukkarla: puh , sähköposti virpi.lukkarla(at)poytya.fi Heli Tuominen uh , sähköposti heli.tuominen(at)poytya.fi

Nastolan kunta Sivistyspalvelut / Varhaiskasvatus

Nastolan kunta Sivistyspalvelut / Varhaiskasvatus PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 1.8.2014 1. SÄÄDÖKSET 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRITTÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT

Lisätiedot

PÄIVÄHOITOMAKSUN SEKÄ KOULULAISTEN AAMU-JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 1.8.2014 ALKAEN

PÄIVÄHOITOMAKSUN SEKÄ KOULULAISTEN AAMU-JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 1.8.2014 ALKAEN Siv.ltk 10.3.2014 24 PÄIVÄHOITOMAKSUN SEKÄ KOULULAISTEN AAMU-JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 1.8.2014 ALKAEN Sisällys 1 SÄÄDÖKSET...1 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRITTÄMINEN...1 2.1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830.

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830. VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 alkaen Humppilan kunta/sivistyslautakunta 16/29.4.2014 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on perheen bruttotuloihin perustuva kuukausimaksu, joka peritään

Lisätiedot

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat ASIKKALAN KUNTA VARHAISKASVATUS LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3 PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN JA PERIMINEN 1.8.2015 ALKAEN

LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN JA PERIMINEN 1.8.2015 ALKAEN 1. SÄÄDÖKSET LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN JA PERIMINEN 1.8.2015 ALKAEN VARHLTK 6/2015 Lasten päivähoidosta perittävä kuukausimaksu perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun

Lisätiedot

MAKSUJEN PERUSTEET 1.8.2014

MAKSUJEN PERUSTEET 1.8.2014 1 MAKSUJEN PERUSTEET 1.8.2014 MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN päiväkoti- tai perhepäivähoidosta voidaan määrätä kuukausimaksu enintään 11 kuukaudelta toimintakauden (1.8. 31.7.) aikana. Heinäkuu on maksuton kuukausi,

Lisätiedot

TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN

TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN 2 PERUSTEET Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen. Päivähoitomaksu määräytyy

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8 31.7) aikana. Maksuton kuukausi

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8 31.7) aikana. Maksuton kuukausi

Lisätiedot

Ruoveden kunta. Päivähoitomaksut 1.8.2014

Ruoveden kunta. Päivähoitomaksut 1.8.2014 Ruoveden kunta Päivähoitomaksut 1.8.2014 Päivähoitomaksut 1.8.2014 alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki ja -asetus, joihin lasten päivähoidosta perittävät maksut perustuvat, ovat viimeksi

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus

Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus Sisällys 1. Tiedoksi huoltajille 2 2. Lasten päivähoitomaksun määräytymisen yleiset periaatteet 2 3 3 2.1. Kokopäivähoidon kuukausimaksu 2.2. Osapäivähoidon (enintään

Lisätiedot

PÄIVÄHOITOMAKSUT KOKO- JA OSAPÄIVÄHOITOON

PÄIVÄHOITOMAKSUT KOKO- JA OSAPÄIVÄHOITOON SISÄLLYSLUETTELO Päivähoitomaksut koko- ja osapäivähoitoon... 2 Esiopetuksessa olevan lapsen maksut... 2 Vuoropäivähoidon maksu... 2 Säännöllisestä poissaolosta myönnettävä hyvitys... 3 Leikkikoulutoiminta...

Lisätiedot

2 1 355 11,5 3 815,87 3 1 671 9,4 4 681,64 4 1 983 7,9 5 565,28 5 2 116 7,9 5 698,28 6 2 248 7,9 5 830,28

2 1 355 11,5 3 815,87 3 1 671 9,4 4 681,64 4 1 983 7,9 5 565,28 5 2 116 7,9 5 698,28 6 2 248 7,9 5 830,28 Oriveden Kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 31.7.2015 PERUSTEET Kunnallisen päivähoidon maksut määräytyvät perheen koon ja tulojen

Lisätiedot

Päivähoidon asiakasmaksut 1.8.2015 alkaen

Päivähoidon asiakasmaksut 1.8.2015 alkaen Päivähoidon asiakasmaksut 1.8.2015 alkaen Mänttä-Vilppulan sivistyslautakunta 31.3.2015 VARHAISKASVATUKSEN HALLINTO Varhaiskasvatuksen johtaja Minna Tammesvirta 03 488 8731 tai 050 325 1317 Päivähoidon

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN

KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 30.1.2014, 2 1. PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN Lasten päivähoidosta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMISEN 3 YLEISET PERIAATTEET 2.1 Koko- ja osapäivähoito 4 2.2 Vuorohoito 5 2.3 Tilapäinen päivähoito 5 2.4 Esiopetus 6 2.5 Kerhot

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.3.2014 24 1 1. Huoltajille... 3 2. Päivähoitomaksun määräytymisen yleiset periaatteet... 4 2.1 KOKO-

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE. 1.8.2014 lukien

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE. 1.8.2014 lukien PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE 1.8.2014 lukien 1 PERUSTEET Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetuksiin. Kunnallisen päiväkotihoidon

Lisätiedot

Päivähoidon toim i ntakausi Toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7

Päivähoidon toim i ntakausi Toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7 Hirvensalmen kunta Mäntyharjun kunta Pertunmaan kunta 1.8.2014 Siv.ltk 23.4.20t4 ì-iite n:o 3 Lasten päivähoito ja varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄNOITOMAKSUJEN PERUSTEET (V TANOMA SVETS O) Päivähoidon toim

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi 1.8.2014 alkaen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi 1. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Toimintakausi Päivähoidon toimintakausi on 01.08. 31.07. Yleiset periaatteet: Perhekoko Päivähoitomaksu

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin. Laissa säädetään mm. lasten

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVÄHOITOON!

TERVETULOA PÄIVÄHOITOON! 1/ 14 ja esiopetus TERVETULOA PÄIVÄHOITOON! Kaustisen päivähoidon ja esiopetuksen palveluiden piirissä on vaihtelevasti noin 200 lasta. Varhaiskasvatuksen tehtäviä kunnassa hoitaa noin 50 työntekijää.

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA. Soveltamisohje

ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA. Soveltamisohje ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA Soveltamisohje Sotel 21.1.2010 1 ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA SOVELTAMISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Pitkäaikainen laitoshoito 2.1. Kuka on pitkäaikaisessa laitoshoidossa?

Lisätiedot

EURA VARHAISKASVATUSPALVELUT 2014-2015

EURA VARHAISKASVATUSPALVELUT 2014-2015 EURA VARHAISKASVATUSPALVELUT 2014-2015 SISÄLTÖ Tervetuloa Euran varhaiskasvatuspalveluihin 3 Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito 4 Päiväkodit 5 Avoimet varhaiskasvatuspalvelut, avoin päiväkoti Omppu

Lisätiedot

PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT

PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.11.2011 Kaupunginhallitus 9.1.2012 1 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

-t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta

-t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta TOIVAKAN PÄIVÄHOITO /~ -t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti Toivakan kunta TERVETULOA TOIVAKAN KUNNAN PÄIVÄHOITOON Varhaiskasvatuspalveluja ovat päivähoito,

Lisätiedot

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.)

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.) Lastensuojelun asiakasmaksut ohjeistus 1.3.2014 Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetuista perhehoidosta, laitoshoidosta tai asumispalveluista

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSENTIEDOTE 2015 (päivitetty 6.7.2015)

VARHAISKASVATUKSENTIEDOTE 2015 (päivitetty 6.7.2015) VARHAISKASVATUKSENTIEDOTE 2015 (päivitetty 6.7.2015) Päivähoito ja kotihoidontuki ovat lastenhoidon vaihtoehtoisia muotoja. Huoltajat valitsevat näistä vaihtoehdoista perheelle sopivan. Samanaikaisesti

Lisätiedot

1. ASIAKASMAKSULAIN MUKAISET KORVAUSTEN JA MAKSUJEN MÄÄRÄY- TYMISPERUSTEET

1. ASIAKASMAKSULAIN MUKAISET KORVAUSTEN JA MAKSUJEN MÄÄRÄY- TYMISPERUSTEET 1 LASTENSUOJELUN ASIAKASMAKSUT Yhtymähallitus 26.3.2013, liite 27 2 SIJOITETUN LAPSEN ITSENÄISTYMISVARAT 1. ASIAKASMAKSULAIN MUKAISET KORVAUSTEN JA MAKSUJEN MÄÄRÄY- TYMISPERUSTEET Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot