Kurinpidon prosessit. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kurinpidon prosessit. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus 17.6.2015"

Transkriptio

1 Kurinpidon prosessit Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus

2 Kurinpidon prosessit Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista sekä ohjeistus opiskeluasioiden toimikunnan toiminnasta 1. Johdanto Koulujen työrauhaan liittyvät säädökset... 5 Opettajan ja rehtorin oikeudet kiellettyjen aineiden ja esineiden tarkastamisessa... 5 Tarkastuksen kriteerien täyttyminen... 6 Tarkastajan sukupuoli ja opiskelijan toiveiden kunnioittaminen... 7 Tarkastustilanne... 7 Vastarinta tarkastustilanteessa ja voimakeinojen käyttäminen...8 Ilmoituskäytänteet...8 Opiskeluoikeuden epääminen enintään 3 päivän ajaksi...8 Esineiden ja aineiden luovuttaminen, säilyttäminen, hävittäminen ja kirjaaminen Kurinpito ja koulutuksen järjestäjän tehtävät... 9 Kurinpidolliset toimenpiteet: yhteenveto Yleiset periaatteet Esteellisyys kurinpitoprosessissa Ohjaustoimenpiteet kurinpidollisissa prosesseissa: Opiskelijan oikeus saada ohjausta Kurinpitomenettelyn suhde syytteen vireilläoloon ja tuomioistuimen ratkaisuun Ei hallintopäätökselliset toimenpiteet Poistumismääräys opetustiloista Opetuksesta epääminen kolmeksi päiväksi Hallintopäätöksinä annettavat kurinpitotoimenpiteet Kirjallinen varoitus Kuuleminen Esityksen tekeminen rehtorille kirjallisesta varoituksesta Kirjallisen varoituksen antaminen Kirjallisen varoituksen tiedoksianto ja arkistointi Oppilaitoksesta erottaminen määräajaksi Kuuleminen... 23

3 Esitys opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta oppilaitoksesta Esityksen tekeminen Opiskeluasioiden toimikunnalle Opiskeluasioiden toimikunnan päätös Opiskeluasioiden toimikunnan päätöksen tiedoksianto ja arkistointi Asuntolasta erottaminen määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi Kuuleminen Esitys opiskelijan erottamisesta asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. 28 Esityksen tekeminen Opiskeluasioiden toimikunnalle Opiskeluasioiden toimikunnan päätös Opiskeluasioiden toimikunnan päätöksen tiedoksianto ja arkistointi Opiskeluoikeuden pidättäminen ja peruuttaminen ovat luonteeltaan turvaamistoimenpiteitä, ei kurinpitotoimenpide Valituksen tekeminen kurinpitoon liittyvistä hallintopäätöksistä Opiskeluasioiden toimikunta Menettelytavat suunnitelman seuraamista sekä toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointia varten... 38

4 1. Johdanto Tämä on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän (PKKY) ammattiopistojen ja aikuisopistojen suunni- telma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista. Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Tämän varmistamiseksi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä on laatinut pedagogisen strategian yhteydessä suunnitelman opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. PKKY myös valvoo suunnitelman noudattamista ja toteutumista. Suunnitelmassa on huomioitu opetushallituksen antamat määräykset kurinpitokeinoja koskevan suunnitelman laadinnasta (OPH määräys 92/011/2014). Tämän suunnitelman ohella näitä menettelytapoja avataan kuntayhtymän Opiskelijan hyvinvointisuunnitelmassa. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä on hyväksytyt järjestystä koskevat toimintaohjeet, joilla edistetään oppilaitosten sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä oppilaitosyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Toimintaohjeet sisältävät oppilaitosyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä, oppilaitoksen omaisuuden käsittelystä sekä oleskelusta ja liikkumisesta oppilaitoksen tiloissa ja sen alueella. (AKL 630/1998, 28 ja AAL 631/1998, 11 kohta 5). Tässä suunnitelmassa kuvataan Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhteiset menettelytavat rike- ja häiriötilanteissa, asioiden selvittämisvastuut, työnjako sekä kuulemis- ja kirjaamismenettelyt. Suunnitelmassa avataan myös koulurauhaan liittyvät säädökset ja niihin liittyvät menettelytavat. Suunnitelmassa käydään lävitse hallinnon yleiset oikeusturvaperiaatteet kurinpitokeinoja käytettäessä. Siinä käsitellään myös yhteistyön muotoja eri viranomaistahojen ja huoltajien kanssa aina asiakohtaisesti. Viimeisessä osiossa avataan Opiskeluasioiden toimikunnan käytänteet sekä yhteiset menettelytavat suunnitelman seuraamisesta, arvioinnista ja tiedottamisesta. Suunnitelmaan on kirjattu kursiivilla lakia tarkentavat PKKY:n yhteiset toimintaohjeet.

5 2. Koulujen työrauhaan liittyvät säädökset Koulujen työrauhaan liittyvät säädökset pyrkivät lisäämään opiskelijoiden turvallisuutta ja työrauhaa oppilaitoksissa. Säädöksissä lisätään opettajien ja rehtoreiden toimivaltuuksia puuttua häiriökäyttäytymiseen sekä tehostetaan opettajien ja rehtoreiden mahdollisuuksia huolehtia myös ennaltaehkäisevästi tehtäviinsä kuuluvasta turvallisesta oppimisympäristöstä. Heille annetaan toimivalta tietyissä välttämättömissä tilanteissa tarkastaa opiskelijoiden tavaroita ja ottaa haltuun opiskelijoiden esineitä oppituntien rauhoittamiseksi ja turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön turvaamiseksi. Myös voimakeinoja voidaan käyttää perustellusta syystä. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 1269/2013 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta 1270/2013 (samat pykälät koskevat aikuiskoulutusta) 1269/ 2013, 35 d, Oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita 1269/ 2013, 35 e Oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat 1269/ 2013, 35 f Haltuun ottamisen ja tarkastamisen yleiset periaatteet 1269/ 2013, 35 g Haltuun otettujen esineiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen Opettajan ja rehtorin oikeudet kiellettyjen aineiden ja esineiden tarkastamisessa Opiskelija ei saa tuoda oppilaitokseen sellaista ainetta tai esinettä: - jonka hallussapito on laissa kielletty (esimerkiksi alkoholia), - joilla voidaan vahingoittaa toista kuten esimerkiksi teräaseet, - joilla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta tai

6 - joilla voidaan vahingoittaa toisen omaisuutta. - Alaikäisiltä ovat kiellettyjä lisäksi tupakkatuotteet. Tavaroiden tarkastaminen on mahdollista ainoastaan silloin, kun opiskelija osallistuu opetussuunnitelman tai vuosisuunnitelman mukaiseen opetukseen ja toimintaan. Tarkastusoikeus rajoittuu ainoastaan opettajiin ja rehtoriin. Esimerkiksi koulunkäyntiavustajilla ja ammatillisilla ohjaajilla tai muilla koulun henkilökuntaan kuuluvilla ei ole oikeutta tarkastaa opiskelijan omaisuutta. Tarkastuksia ei voi tehdä asuntolassa eikä asuntolaohjaajilla ole tarkastusoikeutta. Opettajalla ja rehtorilla on yhdessä tai erikseen tietyissä, rajatuissa tapauksissa oikeus tarkastaa opiskelijan omaisuus ja vaatteet koulupäivän aikana. Tarkastukseen voidaan päätyä ainoastaan silloin, kun on olemassa vaara, että kielletyllä omaisuudella voidaan vaarantaa omaa tai toisen terveyttä. Tarkastusoikeus koskee opiskelijan mukana olevia tavaroita mm. kasseja, penaaleja, lompakkoa sekä taskuja. Päällisin puolin voidaan tunnustella myös opiskelijan vaatteita. Tarkastusoikeus koskee myös opiskelijan hallinnassa olevia oppilaitoksen säilytystiloja, esimerkiksi kaappeja ja pulpetteja. Tarkastuksen kriteerien täyttyminen Tarkastuksen tulee pohjautua aina huolelliseen harkintaan. Siihen saa ryhtyä vain silloin, kun kielletyn tai vaarallisen esineen tai aineen haltuun ottaminen on välttämätöntä turvallisuuden varmistamiseksi. Poisotettavan aineen tai esineen on oltava sellainen, että sillä voidaan vaarantaa opiskelijan omaa tai toisen turvallisuutta. Peruste tarkastukseen täyttyy silloin, kun vaarallisesta aineesta tai esineestä on saatu näköhavainto tai jos asiasta on saatu luotettava tietoa muualta. Esimerkiksi toiselta opettajalta, henkilökunnalta tai opiskelijalta tullutta ilmoitusta voidaan pitää luotettavana. Esimerkiksi alkoholi voidaan tulkita vaaralliseksi aineeksi, jos opiskelija on selkeästi päihtynyt ja hän voisi olla vaaraksi itselleen tai toiselle. Tupakkatuotteita tarkastusoikeus ei koske. Tupakkatuotteiden luovuttamisen täytyy olla kehotukseen liittyvää ja täysin vapaaehtoista eikä erillistä tarkastusta opiskelijan laukkuihin tai taskuihin saa tehdä. Alaikäisen kohdalla tupakkatuotteista on ilmoitettava huoltajalle ja tuotteet luovutetaan huoltajalle. Tarkastusoikeus ei ulotu myöskään häiritsevän esineen tai aineen pois ottamiseen tai etsintään. Esimerkiksi opetusta häiritsevää kännykkää ei voi ottaa opiskelijalta pois. Tarkastuksia ei saa koskaan tehdä varmuuden vuoksi.

7 Tarkastus voidaan toteuttaa ainoastaan silloin, jos opiskelijaa on ensin useasti kehotettu luovuttamaan aine tai esine. Tarkastamiseen voidaan päätyä, jos opiskelija pyynnöstä huolimatta kieltäytyy luovuttamasta omaisuuttaan tai hän ei muuten pysty luotettavasti osoittamaan, ettei hänellä ole vaarallisia esineitä. Tarkastajan sukupuoli ja opiskelijan toiveiden kunnioittaminen Tarkastajan tulee olla opiskelijan kanssa samaa sukupuolta. Mukana tulee lisäksi olla toinen täysiikäinen oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluva henkilö. Jos opiskelija haluaa, että toinen henkilökuntaan kuuluva on muu kuin opettaja, esimerkiksi opiskeluhuollon edustaja, opiskelijan toivetta kunnioitetaan. Opiskelijan pyytämän henkilön tulee kuitenkin olla oppilaitoksessa ja saavutettavissa. Varsinaisen tarkastuksen tekee kuitenkin opettaja tai rehtori. Näistä määräyksistä voidaan poiketa, jos tarkastuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä ja kiireellistä turvallisuuden varmistamiseksi. Tarkastustilanne Ennen tarkastusta opettaja ja/tai rehtori pyrkii varmistumaan siitä, että toiset opiskelijat eivät näe tai kuule hienotunteisuussyistä asiasta. Ennen tarkastusta opiskelijalle on ilmoitettava tarkastuksen syy ja sen perustelu. Lisäksi on suositeltavaa olla yhteydessä huoltajaan jo ennen tarkastustoimenpidettä aina silloin kun se on mahdollista. Tarkastustilanteessa toimitaan hienotunteisesti ja rauhallisesti. Opiskelijaa kohdellaan kunnioittavasti ja hyökkäävyyttä vältetään. Opiskelijalla tulee antaa mahdollisuus selvittää esineen tai aineen hallussa pidon syy. Tarkastajalla ei ole oikeutta koskea vaatetuksen ja ihon väliselle alueelle edes silloin, kun esineen sijainnista on varma tieto. Vaatteiden päällisin puolin tunnustelu erogeenisten alueiden (bikinialueiden, uima-asu-alueiden) kohdalta on kielletty. Jos näiden alueiden tarkastaminen on välttämätöntä, kutsutaan paikalle poliisi. Tarkastus on toteutettava mahdollisimman turvallisesti ja kaikissa toimenpiteissä on oltava erityisen varovainen. Esimerkiksi teräase voi aiheuttaa vahinkoa sekä tarkastettavalle tai tarkastajille. Tarkastamisessa ei saa käyttää voimakeinoja tai käyttäytyä väkivaltaisesti. Toimenpiteillä ei saa puuttua opiskelijan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityisyyteen enempää kuin on välttämätöntä opiskelurauhan ja turvallisuuden varmistamiseksi.

8 Vastarinta tarkastustilanteessa ja voimakeinojen käyttäminen Jos opiskelija koettaa vastustaa ja välttää omaisuuden pois ottamisen, tarkastaja voi käyttää voimakeinoja. Niitä käytetään vain, jos se on välttämätöntä. Esimerkiksi opiskelijan kiinnipitäminen on mahdollista. Opiskelijan lyöminen ja töniminen tai voimankäyttövälineiden käyttäminen ovat kiellettyä. Voimakeinojen käytön yhteydessä kenenkään turvallisuus ei saa vaarantua ja niiden on oltava oikeassa suhteessa opiskelijan ikään, tilanteen uhkaavuuteen ja vastarinnan vakavuuteen. Jos opettaja tai rehtori on joutunut ottamaan tavaran pois voimakeinoin, asiasta tulee antaa kirjallinen selvitys esimiehelle välittömästi tapahtuman jälkeen. Selvitys laaditaan ei-julkisena muistiona asianhal- lintaan kurinpitoasiana. Ilmoituskäytänteet Tarkastuksesta ilmoitetaan aina rehtorille/koulutusjohtajalle ja lisäksi sellaiselle opiskeluhuollon edustajalle, joka on tavoitettavissa. Alaikäisen kohdalla otetaan aina yhteys myös huoltajaan jatkotoimenpiteiden selvittämiseksi. Ennakkoon ilmoittaminen ei ole aina mahdollista, mutta pääsääntöisesti siihen pyritään. Tarkastuksen jälkeen harkitaan yhdessä opiskeluhuollon henkilöstön kanssa, hyötyisikö opiskelija oppilaitoksen ulkopuolisten tahojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Joissakin tilanteissa opiskelija on hyvä ohjata esimerkiksi lastensuojelun, poliisin, päihde- tai mielenterveyspalveluiden asiakkaaksi. Opiskeluoikeuden epääminen enintään 3 päivän ajaksi Muiden opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen on tärkeää myös tarkastamistapahtuman jälkeen. Jos opiskelija on häirinnyt opetusta, käyttäytynyt väkivaltaisesti tai uhkaavasti, hänet voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevien oppituntien ajaksi. Lisäksi opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai opetustilassa työskentelevän turvallisuus kärsii. Eväämiseen voidaan päätyä myös, jos opetus vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan väkivaltaisen, uhkaavan tai häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Opiskeluoikeuden voi evätä opettaja ja rehtori joko yhdessä tai erikseen. Lisäksi alaikäisen huoltajalle ilmoitetaan opiskeluoikeuden eväämisestä.

9 PKKY:n toimintaohje: Opiskeluoikeuden epääminen ei ole hallintopäätös, mutta toimenpiteet kirjataan aina Wilmaan tuki- välilehdelle, toimenpiteet ja esitys kurinpitorangaistuksesta -kohtaan. Esineiden ja aineiden luovuttaminen, säilyttäminen, hävittäminen ja kirjaaminen Oppilaitoksessa päätetään tapauskohtaisesti, kuka vastaa yhteydenpidosta huoltajiin ja muihin yhteis- työtahoihin. Samalla päätetään, kuka vastaa tavaroiden säilyttämisestä, luovuttamisesta ja hävittämi- sestä ja kirjaamisesta. Ennen omaisuuden takaisin luovuttamista, se säilytetään huolellisesti. Haltuun otetut esineet/aineet säilytetään keskitetysti lukitussa kaapissa ja yhteisesti sovitussa paikassa. Takavarikoitu omaisuus luovutetaan työpäivän päätyttyä täysi-ikäiselle. Alaikäiseltä pois otetut esineet ja aineet luovutetaan huoltajalle, silloin kun arvioidaan, että niiden luovuttaminen opiskelijalle ei ole turvallista. Sekä haltuun ottamisesta ja tarkastamisesta on ilmoitettava alaikäisen opiskelijan huoltajille mahdollisimman pian. Jos huoltaja ei kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksesta nouda esinettä tai ainetta, se voidaan hävittää oppilaitoksessa. Hävittämisessä on mukana kaksi henkilökunnan edustajaa. Esineiden ja aineiden luovuttaminen sekä myös hävittäminen kirjataan Wilmaan. Poliisille luovutetaan sellaiset esineet/aineet, joiden hallussapitoon opiskelijalla tai huoltajilla ei ole oikeutta. Haltuun otetut huumausaineet, ampuma-aseet, aseen osat, patruunat, ammukset ja kaasusumuttimet sekä räjähteet luovutetaan poliisille välittömästi. Opiskelijan tarkastaminen ja esineiden ja aineiden haltuun ottaminen kirjataan Wilmaan tuki- välilehdelle toimenpiteet-kohtaan. 3. Kurinpito ja koulutuksen järjestäjän tehtävät Tämän suunnitelman tavoitteena on varmistaa kurinpidollisten toimenpiteiden oikeudenmukaisuus ja yhdenmukaisuus koko koulutuskuntayhtymässä. Kurinpitotoimenpiteitä käytettäessä on noudatettava hallinnon yleisiä oikeusperiaatteita.

10 Hallintolain 6 :stä johdetut hallinnon oikeusperiaatteet ovat: yhdenvertaisuus eli tasapuolisuus, jonka mukaan opiskelijoita tulee kohdella tasapuolisesti ja johdonmukaisesti. Tasapuolisuuden keskeinen ajatus on vaatimus, että viranomaisen on normia tulkitessaan ja soveltaessaan kohdeltava samanlaisia tapauksia samalla tavoin mutta erilaisia tilanteita sen sijaan niiden eroavaisuudet huomioon ottaen. Tasapuolisuus sisältää myös kiellon asettaa ketään eriarvoiseen asemaan. Päätöksen teon johdonmukaisuuden mukaan samanlaisissa asioissa on yleensä noudatettava samanlaista menettelyä ja johdonmukaista ratkaisulinjaa. Periaate sisältää myös ajatuksen mielivallankiellosta. Johdonmukaisuus ei sinänsä estä ratkaisulinjan tai menettelykäytännön muuttamista, jos muuttamiseen on perusteltu syy. tarkoitussidonnaisuuden periaate eli velvollisuus käyttää viranomaisen toimivaltaa yksinomaan lain mukaan perusteltuihin tarkoituksiin ja kielto käyttää harkintavaltaa väärin. Tarkoitussidonnaisuuden periaate edellyttää myös, ettei kurinpitokeinoja saa käyttää esimerkiksi kostamis- tai loukkaamistarkoituksessa. objektiviteettiperiaate, jonka mukaan viranomaisen toimien on oltava objektiivisesti perusteltavia ja puolueettomia. Hallintotoiminta ja päätöksenteko eivät saa perustua epäasiallisiin tai hallintotoiminnalle muuten vieraisiin perusteisiin. Objektiviteettiperiaatteen toteuttamiseksi esim. annetut päätökset tulee perustella ja hallintotoiminnassa tulee noudattaa esteellisyyssäännöksiä. suhteellisuusperiaate, jonka mukaan viranomaisen toimien on oltava oikeassa suhteessa laissa määriteltyyn päämäärään nähden. Periaate sisältää kolme peruselementtiä, joiden mukaan konkreettisen toimen suhteellisuutta arvioidaan. Toimien on oltava hallinnon kannalta asianmukaisia ja tehokkaita sekä sopivassa suhteessa perusteltuun tavoitteeseen tai päämäärään. Toiseksi toimien on oltava tarpeellisia ja välttämättömiä sen kohteen etuihin ja oikeuksien kannalta. Kolmanneksi periaate edellyttää toimien oikeasuhtaisuutta tavoitteisiin nähden. Oikeasuhteisuuden arvioinnissa oikeana mittana voidaan yleensä pitää kohtuullisuutta sekä velvollisuuden asettamisessa että etujen myöntämisessä. Esimerkiksi kurinpitotoimissa toimien ankaruus on määriteltävä kohtuullisessa suhteessa teon tai laiminlyönnin laatuaan ja moitittavuuteen. luottamuksensuojaperiaate, jonka mukaan viranomaisen toimien on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Periaatteen mukaan vilpittömässä mielessä toimineen tai toimivan henkilön tulee perustelluin edellytyksin olla oikeus luottaa viranomaisen toimintaan. Periaatteen mukaan vilpittömällä mielellä olevalla opiskelijalla on oikeus luottaa siihen, että toiminnassa noudatetaan lakia, yleisiä oikeusperiaatteita, tehtyjä päätöksiä, lupauksi ja omaksuttuja tulkintalinjoja eikä taannehtivia päätöksiä tai toimenpiteitä tehdä. Kurinpitokeinojen käytön tulee siis perustua asiallisiin, yleisesti hyväksyttäviin ja objektiivisiin syihin. Samanlaisista teoista tulee tekijästä riippumatta määrätä samanlainen seuraamus, kuitenkin siten, että

11 tekojen toistuminen voidaan ottaa huomioon raskauttavana tekijänä. Kurinpitoseuraamusten tulee olla suhteessa tekoon. Kurinpidolliset toimenpiteet: yhteenveto Koulutuksen järjestäjällä on käytössään seuraavat kurinpidolliset toimenpiteet. Ne jakautuvat kahteen pääluokkaan: hallintopäätökselliset ja ei-hallintopäätökselliset kurinpitotoimet. Taulukko 3. Yhteenveto kurinpitotoimien soveltamisesta, Sora-opas. Kurinpito- toimi KURINPITO Hallintopäätökset Kirjallinen varoitus Määräaikainen erottaminen oppilaitoksesta tai asuntolasta Opiskeluoikeuden pidättäminen Ei hallintopäätös Poistumismääräys opetustiloista Opetuksesta epääminen enintään kolmeksi työpäiväksi Milloin? Opiskelija häiritsee opetusta. Opiskelija käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti. Opiskelija menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen järjestystä. Opiskelija kieltäytyy huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä. Opiskelija on selvityksen perusteella käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin. Opiskelijan teko tai laiminlyönti on vakava. Opiskelija jatkaa kirjallisen varoituksen perusteena ollutta epäasiallista käyttäytymistä. Siihen asti, kunnes opiskelija suostuu opiskeluoikeuden peruuttamisprosessiin liittyviin terveydentilan toteamiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin (vain SORAtutkinnoissa). Siihen asti, kunnes opiskelija suostuu toimittamaan rikostaustaotteen nähtäväksi tilanteissa, joissa opinnot edellyttävät olennaisesti alaikäisen parissa työskentelyä (vain tietyissä SO- RA-tutkinnoissa) Opiskelija häiritsee opetusta tai käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti. Opiskelija vaarantaa toisen henkeä tai terveyttä. Jos on vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän turvallisuus kärsii opiskelijan uhkaavan ja väkivaltaisen käyttäytymisen vuoksi. Opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

12 Kuka päättää? Kuuleminen Ilmoitus huoltajalle Kirjallinen päätös Muuta rehtori Teko tai laiminlyönti on yksilöitävä ja hankittava tarpeellinen selvitys. Ennen kirjallisen varoituksen antamista on varattava opiskelijalle tilaisuus tulla kuulluksi. Kirjataan wilmaan kurinpitolehdelle. opiskeluasioiden toimikunta Teko tai laiminlyönti on yksilöitävä ja hankittava tarpeellinen selvitys. On varattava opiskelijalle tilaisuus tulla kuulluksi. On kuultava alaikäisen opiskelijan huol tajaa. Kirjataan wilmaan kurinpitolehdelle. opiskeluasioiden toimikunta On varattava opiskelijalle mahdollisuus lausua mielipiteensä tutkimuksiin tai rikostaustaotteen esittämiseen velvoittavasta oppilaitoksen määräyksestä. On ilmoitettava alaikäisen opiskeli jan huoltajalle. Kirjataan wilmaan arkaluonteisin tietoihin. toimivalta rehtorilla, opettajalla tai harjoittelupaikan ohjaajalla yhdessä tai erikseen On ilmoitettava alaikäisen opiskelijan huoltajalle. rehtori kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä ei ole hallintopäätös, vaan toimenpiteet tulee kirjata wilmaan kurinpitolehdelle, jotta ne voidaan jälkikäteen todentaa. Perusteltu päätös tiedoksi opiskelijalle valitusosoituksineen. Määräaikainen erottaminen oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi. Määräaikainen erottaminen asuntolasta enintään opintojen loppuajaksi (voi olla enemmän kuin vuosi). Perusteltu päätös tiedoksi opiskelijalle valitusosoituksineen Opiskelusta ei voida pidättää rikostutkinnan ajaksi. Perusteltu päätös tiedoksi opiskelijalle valitusosoituksineen. Opettajalla tai rehtorilla on oikeus poistaa häiritsevä tai turvallisuutta vaarantava opiskelija opetustilasta, ellei hän noudata poistumismääräystä. Jos opettaja tai rehtori joutuu turvautumaan voimakeinoihin, niistä on tehtävä kirjallinen selvitys omalle esimiehelle. On ilmoitettava alaikäisen opiskelijan huoltajalle. ei ole hallintopäätös, vaan toimenpiteet tulee kirjata wilmaan kurinpitolehdelle, jotta ne voidaan jälkikäteen todentaa. Opettajalla tai rehtorilla on oikeus poistaa häiritsevä tai turvallisuutta vaarantava opiskelija opetustilasta tai oppilaitoksen alueelta, ellei hän noudata opiskelun epäämistä kolmeksi työpäiväksi. Jos opettaja tai rehtori joutuu turvautumaan voimakeinoihin, niistä on tehtävä kirjallinen selvitys omalle esimiehelle.

13 Yleiset periaatteet 1. Esteellisyys kurinpitoprosessissa Esteellisyyssäännökset ovat keskeisiä viranomaisen toiminnan puolueettomuuden ja objektiivisuuden turvaamisessa. Esteellisyyssäännösten tarkoituksena on jo ennakolta estää mm. se että asian käsittelyyn tai esitettäviin rangaistuksiin vaikuttaisi asiaa valmistelevan/päätökseen osallistuvan henkilön sukulaisuussuhde, taloudellinen sidonnaisuus tai muu oma intressi. Toisaalta esteellisyyssäännöksillä pyritään poistamaan mahdollinen intressiristiriita yleisen edun ja asian käsittelijän omien tai erityisten etujen välillä. Kolmanneksi säännösten tarkoituksena on estää epäasiallisten seikkojen ja asiaankuulumattomien näkökohtien vaikutus hallintoasioiden käsittelyssä. Esteellisyydestä säädetään hallintolain :ssä. Esteellisyyden vaikutus: Esteellinen henkilö ei saa osallistua hallintoasian käsittelyyn viranomaisena. Käsittelyllä tarkoitetaan kaikkia sellaisia hallintomenettelyssä suoritettavia toimia, jotka voivat jollakin tavoin vaikuttaa asiassa tehtävän päätöksen sisältöön. Esteellinen henkilö ei saa esitellä tai valmistella käsiteltävää asiaa, pyytää asian viranomaiskäsittelyyn liittyviä lausuntoja, kuulla asianosaisia eikä hankkia muutenkaan asian ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavaa selvitystä viranomaisen puolesta. osallistua päätöksentekoon toimielimen jäsenenä, toimia toimielimen pöytäkirjanpitäjänä tai sihteerinä, osallistua päätöksen täytäntöönpanoon. Esteellisyyteen liittyvä käsittelykielto ei koske puhtaasti teknisiä toimia kuten diaariointia, puhtaaksikir- joitusta tai kopiointia.

14 Esteellisyysperusteet jotka voivat tulla sovellettavaksi opiskelijoiden asioita käsiteltäessä (hallintolaki 28 ): osallisuusjäävi (1 kohta): Henkilö on esteellinen, jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen. Asianosaisella tarkoitetaan hallintolain 11 :n mukaan henkilöä, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee. Asianosainen on esimerkiksi henkilö, jonka hakemusta, lupa-asiaa tai kurinpidollista tointa käsitellään. edustusjäävi (2 kohta): Henkilö on esteellinen, jos hän tai hänen läheisensä avustaa tai edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa. intressijäävi (3 kohta): Henkilö on esteellinen, jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen. Läheisellä tarkoitetaan intressijäävin soveltamisessa kaikkein läheisimpiä eli perhepiiriin kuuluvia henkilöitä (perhepiiri). palvelussuhde ja toimeksiantosuhdejäävi (4 kohta): Henkilö on esteellinen, jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa. yleislausekkeen (7 kohta): Henkilö on esteellinen, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu. Tähän kuuluvat mm. tilanteet joissa henkilö on opiskelijan tai hänen huoltajansa julkinen vihamies, henkilöiden kiinteä ystävyyssuhde tai liikekumppanuus. Läheisiä ovat viranhaltijan ja luottamushenkilön 1. puoliso ja lapsi, lapsenlapsi, sisarus, vanhempi, isovanhempi ja hänelle muuten erityisen läheinen henkilö samoin kuin tällaisen henkilön puoliso (perhepiiri eli erityisen läheiset henkilöt); 2. vanhempien sisarus sekä hänen puolisonsa, sisarusten lapsi ja entinen puoliso (setä, täti, eno); sekä 3. puolison lapsi, lapsenlapsi, sisarus, vanhempi ja isovanhempi samoin kuin tällaisen henkilön puoliso sekä puolison sisarusten lapsi. 2. Ohjaustoimenpiteet kurinpidollisissa prosesseissa: Opiskelijan oikeus saada ohjausta Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaan jokaisella oppilaitoksen henkilökunnalla on velvollisuus antaa tukea ja ohjausta opiskelijalle (ei koske näyttötutkintoperustaista koulutusta). Etenkin ryhmänohjaajan tehtävänä on seurata ryhmänsä opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia ja opintojen etenemistä. Lisäksi henkilökunnalla on velvollisuus ohjata opiskelija tarvittaessa opiskeluhuollon palveluihin, joko yhteisöllisen (mm. opinto-ohjauksen, erityisopetuksen) tai yksilökohtaisen (kuraattorin, psykologin

15 tai opiskeluterveydenhuollon) palveluihin. Opiskeluhuoltohenkilöstön tehtävä on arvioida opiskelijan tuen tarve ja järjestää tarvittavat tukipalvelut tarvittaessa yhteistyössä pedagogisen henkilöstön, sosiaali- ja terveystoimen ammattilaisten tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Opiskelijalle on aina tarjottava opiskeluhuollon tukea ja palveluja kurinpidollisten prosessien yhteydessä. Ennen kurinpidollisten prosessien käynnistämistä on tarkistettava, onko opiskelijalle tarjottu lain edellyttämät tuki- ja ohjauspalvelut. Tämä on todennettava etenkin silloin, kun tarkastellaan opiskelijan opintoihin sitoutumattomuutta. Erityisen huolellisesti tämä on pohdittava niiden opiskelijoiden kohdalla, joille on laadittu henkilökohtainen opintojen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Opiskelijan hyvinvointisuunnitelma antaa tarkempia ohjeita tuen antamiseen. Annettu tuki on kuvattava lyhyesti myös kurinpitoesityksessä. Mahdollisuuksien mukaan opiskeluhuollon edustaja on läsnä opiskelijan tukena kuulemisessa. Kurinpitotointa esittävä henkilö ei pääsääntöisesti voi olla sama henkilö kuin opiskelijan tukena kurinpitoprosessissa oleva opiskelijahuollon edustaja. Jos opiskeluhuoltohenkilöstön jäsen on esittämässä kurinpitotoimea, on mahdollisuuksien mukaan tarjottava jonkun toisen opiskeluhuoltohenkilöstön jäsenen tukea opiskelijalle. Ohjaustoimenpiteet toimintaohjeiden rikkomisen yhteydessä: 1. Jos opiskelija vakavalla tavalla tai toistuvasti rikkoo toimintaohjeita, eikä muuta toimintaansa kehotuksista huolimatta, otetaan yhteys opiskelijan ryhmänohjaajaan ja OTR:ään/opiskeluhuoltoon. 2. Opiskelijan kanssa käydään keskustelu tapahtuneesta ja sovitaan jatkotoimenpiteistä oppilaitoksessa sovitulla tavalla (ryhmänohjaaja/ opiskeluhuolto/ OTR/ oppilaitoksen johto). Ryhmänohjaajan on hyvä olla prosessissa mukana. Alaikäisen kohdalla ollaan yhteydessä myös huoltajaan. 3. Jos opiskelija jatkaa sääntöjen rikkomista em. toimenpiteistä huolimatta tai ei sitoudu tarjottuihin tukipalveluihin, otetaan käyttöön kurinpidon toimenpiteet. Ohjaustoimenpiteet sekä ohjaus opiskeluhuollon palveluihin on kirjattava wilmaan. Yksilökohtaisen opiskeluhuollon palvelut ovat salassa pidettäviä ja sivulliselle annettava tiedonanto näiden palveluiden sisällöstä tulee perustua joko opiskelijan suostumukseen tai lakiin. Koulutuksen järjestämisestä vastaavilla on oikeus pyytää välttämättömiä tietoja opiskelijan

16 saamista yksilökohtaisen opiskeluhuollon palveluista opetuksen järjestämistä varten. Oppilaitoksen reh- tori tai opiskeluasioiden toimikunta voi siis pyytää opiskelijan saamista yksikohtaisen opiskeluhuollon palveluista välttämättömiä tietoja kurinpidollisten prosessien tarpeen arviointia varten. Tiedonantajan eli ko. opiskelijan yksilökohtaisen opiskeluhuollon palveluista vastuussa olevan kirjaa- jan tulee merkitä tämä tiedonantopyyntö perusteluineen sekä tieto annetuista tiedoista wilmaan tuki- välilehdelle Muistioihin, kohtaan Sivullisille annettu tieto. 3. Kurinpitomenettelyn suhde syytteen vireilläoloon ja tuomioistuimen ratkaisuun Ammatillisen koulutuksen lainsäädännöstä on kurinpitosäädöksistä poistettu opiskelusta pidättämisen mahdollisuus rikostutkinnan ajaksi. Jos opiskelijaa vastaan on vireillä syyte yleisessä tuomioistuimessa, ei häntä vastaan samasta syystä saa aloittaa tai jatkaa kurinpitomenettelyä (AKL630/1998, 35 c ; AAL 631/1998, 11, kohta 18). Jos tuomioistuin on tuominnut opiskelijan rangaistukseen, ei hänelle saa sa- masta syystä määrätä kurinpitorangaistusta. Opiskelijan saa kuitenkin erottaa määräajaksi oppilaitok- sesta tai erottaa määräajaksi tai jäljellä olevien opintojen ajaksi opiskelija-asuntolasta, jos se on perus- teltua opiskelijan tekemän rikoksen tai siihen liittyvien seikkojen perusteella. Esimerkki: Asuntolassa asuva opiskelija on päihtyneenä ollessaan rikkonut asuntolan omaisuutta. - Omaisuuden rikkomisesta tehdään ilmoitus poliisille ja asia etenee vahingonkorvausasiana poliisitutkinnassa. Opiskelijalle voidaan kuitenkin esittää asuntolasta määräaikaista erottamista päihtymiseen vedoten (asuntolan omaisuuden rikkominen ja päihtyminen ovat eri asioita ja niiden kurinpidolliset prosessit etenevät omina erillisinä prosesseina). Ei hallintopäätökselliset toimenpiteet 1. Poistumismääräys opetustiloista Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta. (AKL 630/1998, 35, 3 mom.; AAL 631/1998, 11, kohta 15)

17 Poistumismääräyksen opetustiloista voi antaa rehtori, opettaja ja harjoittelupaikan ohjaaja yhdessä tai erikseen. Myös osallistuminen työssäoppimiseen voidaan evätä edellä mainituista syistä. Silloin päätök- sen tekevät työpaikkaohjaaja ja työssäoppimista ohjaava opettaja yhdessä. Opettajalla ja rehtorilla on oikeus poistaa opetustilasta häiritsevä tai turvallisuutta vaarantava opiskelija, ellei tämä noudata edellä kuvattua poistumismääräystä (AKL 630/1998, 35 b, AAL 631/1998, 11, kohta 17). Opettaja ja rehtori voivat toimia näin myös, jos opiskelija on saanut tiedon opetuksen epäämisestä kolmeksi työpäiväksi, mutta opiskelija on edelleen oppilaitoksen alueella. Jos opiskelija yrittää vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää opiskelijan poistamiseksi sellaisia voimakeinoja, jotka ovat puolustettavia, kun otetaan opiskelijan ikä, tilanteen vakavuus ja vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarvio huomioon. Jos opettaja tai rehtori (tai molemmat yhdessä) joutuvat turvautumaan voimakeinojen käyttöön, heidän tulee antaa tilanteesta kirjallinen selvitys esimiehelle (ks. toimintaohje alla). Oppilaan poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. Jos opiskelija on vaarallinen itselleen tai muille, on syytä kutsua poliisi. Poistumismääräyksestä on ilmoitettava alaikäisen opiskelijan huoltajalle. Kuntayhtymän toimintatapa: Poistumismääräyksen antaneen opettajan/ rehtorin tulee kirjata antamansa määräys sekä alaikäisen huoltajalle tekemänsä ilmoitus opiskelijan kurinpitorangaistuksesta Wilmaan tuki-välilehdelle toi- menpiteet ja esitys kurinpitotoimesta -kohtaan, jotta ne voidaan jälkikäteen todentaa. Jos opettaja on joutunut turvautumaan voimakeinojen käyttöön, hänen tulee antaa tilanteesta kirjallinen selvitys rehtorille välittömästi tapahtuman jälkeen. Jos rehtori (tai opettaja ja rehtori yhdessä) on joutunut turvautumaan voimakeinojen käyttöön, hänen tulee antaa tilanteesta kirjallinen selvitys kuntayhtymän johtajalle välittömästi tapahtuman jälkeen. Selvitys tehdään asianhallintaan kurinpitoasioihin ei-julkisena muistiona. 2. Opetuksesta epääminen kolmeksi päiväksi Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häi-

18 ritsevän käyttäytymisen vuoksi. (AKL 630/1998, 35, 4 mom.; AAL 631/1998, 11, kohta 15) Opetuksesta epäämisen kolmeksi päiväksi voi antaa PKKY:ssä rehtori. Myös osallistuminen työssäoppi- miseen voidaan evätä edellä mainituista syistä. Opettajalla ja rehtorilla on oikeus poistaa opetustilasta häiritsevä tai turvallisuutta vaarantava opiskelija, ellei tämä noudata edellä kuvattua poistumismääräystä (AKL 630/1998, 35 b, AAL 631/1998, 11, kohta 17). Opettaja ja rehtori voivat toimia näin myös, jos opiskelija on saanut tiedon opetuksen epäämisestä kolmeksi työpäiväksi, mutta opiskelija on edelleen oppilaitoksen alueella. Jos opiskelija yrittää vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää opiskelijan poistamiseksi sellaisia voimakeinoja, jotka ovat puolustettavia, kun otetaan opiskelijan ikä, tilanteen vakavuus ja vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarvio huomioon. Jos opettaja tai rehtori (tai molemmat yhdessä) joutuvat turvautumaan voimakeinojen käyttöön, heidän tulee antaa tilanteesta kirjallinen selvitys esimiehelle (ks. toimintaohje alla). Oppilaan poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. Jos opiskelija on vaarallinen itselleen tai muille, on syytä kutsua paikalle poliisi. Kurinpitotoimenpiteestä on alaikäisen kohdalla ilmoitettava hänen huoltajalleen. Kuntayhtymän toimintatapa: Rehtorin tulee kirjata opetuksesta epäämismääräys ja alaikäisen huoltajalle tekemänsä ilmoitus opis- kelijan kurinpitorangaistuksesta Wilmaan. Kirjaus tehdään tuki-välilehdelle toimenpiteet ja esitys kurinpitotoimesta -kohtaan, jotta toimenpide voidaan jälkikäteen todentaa. Jos opettaja on joutunut turvautumaan voimakeinojen käyttöön, hänen tulee antaa tilanteesta kirjallinen selvitys rehtorille välittömästi tapahtuman jälkeen. Jos rehtori (tai opettaja ja rehtori yhdessä) on joutunut turvautumaan voimakeinojen käyttöön, hänen tulee antaa tilanteesta kirjallinen selvitys kuntayhtymän johtajalle välittömästi tapahtuman jälkeen. Selvitys tehdään asianhallintaan kurinpitoasioihin ei-julkisena muistiona.

19 Hallintopäätöksinä annettavat kurinpitotoimenpiteet 1. Kirjallinen varoitus Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän: - häiritsee opetusta; - käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti; - menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen järjestystä; - kieltäytyy 34 a :ssä tarkoitetun huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä; taikka - on 34 a :ssä tarkoitetun selvityksen perusteella käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt. (AKL 630/1998, 35, 1 mom.; AAL 631/1998, 11, kohta 15) Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän järjestystä koskevat toimintaohjeet antavat opiskelun esteettömän sujuvuuden sekä opiskeluyhteisön turvallisuuden ohella tarkempia määräyksiä asianmukaisesta käyttäytymisestä, oleskelusta ja liikkumisesta oppilaitoksen alueella. Kirjallinen varoitus voidaan antaa opiskelijalle, joka ei järjestystä koskevien toimintaohjeiden edellyttämällä tavalla esimerkiksi sitoudu opiskeluun toistuvista kehotuksista ja tarjotuista tukitoimenpiteistä. Jokaisella työntekijällä on velvollisuus puuttua toimintaohjerikkomuksiin ja viedä asiaa eteenpäin. Kirjallisen varoituksen esittää työntekijä, joka on todennut teon tapahtuneeksi (ensisijaisesti) tai jonka tietoon tapahtunut (esimerkiksi tukihenkilöstön puolelta) on saatettu. Kurinpitorangaistuksen syynä oleva teko tai laiminlyönti on yksilöitävä, ja opiskelijalle on annettava tilaisuus tulla kuulluksi. Kirjallisen varoituksen antaa rehtori. Varoitus tehdään asianhallinnan viranhaltijapäätöksenä (ks. ohje viranhaltijapäätöksistä.) Päätös lähetetään tiedoksi alaikäisen opiskelijan huoltajalle. Kuuleminen Ennen kirjallisen varoituksen antamista opiskelijalle on kurinpitorangaistuksen syynä oleva teko tai lai- minlyönti on yksilöitävä, ja opiskelijalle on annettava tilaisuus tulla kuulluksi. Kuulemisen yhteydessä on huomioitava:

20 - Kuulemisesta vastaa kurinpidollisista prosesseista oppilaitoksessa vastaava viranhaltija, pääsääntöisesti rehtori tai hänen määräämänsä esimies. Opiskelijalle tulee tarjota opiskeluhuollon tukea kurinpitorangaistuksen yhteydessä, joko ennen kuulemista, kuulemisen aikana tai sen jälkeen. Opiskelijan halutessa opiskeluhuoltohenkilöstön edustaja on mukana kuulemisessa opiskelijan tukena. Tarvittaessa kuulemisessa voi olla läsnä myös muuta henkilöstöä, esimerkiksi toimenpiteen esittäjä. - Kutsu kuulemistilaisuuteen tulee lähettää todisteellisesti opiskelijalle esim. sähköpostilla, Wilmaviestillä tai kirjeellä. Kutsussa tulee olla tieto kuulemisajankohdasta, - paikasta ja siitä, mitä kuuleminen koskee sekä maininta siitä, että opiskelijalla on oikeus pyytää kuulemistilai- suuteen tuekseen opiskeluhuoltohenkilöstön edustaja. - Kurinpitotoimeen johtava teko on yksilöitävä: opiskelijalle on kerrottava, minkä rikkeen opiskelija on tehnyt ja millaista kurinpitorangaistusta esitetään. - Opiskelijalle on kerrottava kurinpidollisen toimenpiteen seuraamukset. - Kuulemistilaisuudessa opiskelijalle on annettava mahdollisuus esittää oma näkemys tapahtuneesta sekä kurinpidollisesta toimenpide-ehdotuksesta. Wilmaan, tuki-välilehdelle esitys kurinpidollisesta toimenpiteestä -sivulle kirjataan: kuulemistilaisuuteen osallistuvien nimitiedot, kuulemisen ajankohta, opiskelijan ja huoltajan kanta asiaan sekä muut mahdolliset asiat. Jos opiskelija/huoltaja ei saavu kuulemistilaisuuteen, kurinpitoesitykseen kirjataan tieto kuulemiskutsun lähettämisestä ja siitä, ettei opiskelija tai huoltaja saapunut tilaisuuteen. Ehdotusta kurinpitotoimenpiteestä ei voida hyväksyä, jos kuulemiseen liittyvät tiedot ovat puutteelliset. Esityksen tekeminen rehtorille kirjallisesta varoituksesta Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää rehtori. Esitys kirjallisesta varoituksesta tehdään Wilmaan Tuki-välilehdelle toimenpiteet kenttään esitys kurin- pitorangaistuksesta -kohtaan. Kirjausten tekemisen jälkeen esitys tulostetaan ja toimitetaan allekirjoi- tettuna rehtorille. Rehtori tekee päätöksen kirjallisen varoituksen antamisesta.

21 Esityksen tulee sisältää o selostus tapahtumasta /toimintaohjerikkomuksesta mahdollisimman tarkasti ja yksilöidysti. Tapahtumien ja toimenpiteiden sisältö on kuvattava siten, että kokonaiskuva tapahtumista tulee selkeästi ilmi. o esitetty kurinpitotoimenpide ja sen perustelut. Tässä mm. viitataan niihin sääntöihin ja/tai lain kohtiin, joita opiskelija on rikkonut. o lyhyt kuvaus opiskelijalle annetuista tukitoimista. o edellä käsitellyt tiedot kuulemisesta. o tieto aiemmista samasta asiasta annetuista kirjallisista varoituksista ja määräaikaisista erottamispäätöksistä. o poissaolojen kokonaismäärä ja luvattomien poissaolojen määrä tulee kirjata esitykseen silloin, kun opiskelijalle esitetään kurinpitorangaistusta opiskeluun sitoutumattomuuden takia. Esityksestä on käytävä ilmi myös se, onko opiskelijalle tarjottu pedagogisia tai opiskeluhuollollisia tukitoimenpiteitä. Teon kuvaamisessa on huolehdittava siitä, että se ei sisällä arkaluonteista tietoa esimerkiksi viittauksia opiskelijan terveydentilaan, rikolliseen tekoon, sosiaalihuollon asiakkuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai uskonnolliseen, etniseen tai muuhun vakaumukselliseen taustaan. Kuvaukseen ei myöskään kirjoiteta muiden tapahtuneeseen osallistuneiden opiskelijoiden nimiä. Jos tapahtuneeseen liittyy arkaluonteista tietoa, joku henkilöstöstä, jolla on oikeus käsitellä arkaluonteista tietoa, kirjaa nämä tiedot sora arkaluonteista tietoa -sivulle. Tällöin tapahtumien kuvaus kenttään laitetaan maininta ks. arkaluonteiset tiedot. Esitys tulee kirjoittaa hyvällä ja asiallisella kielellä. Esitys on päätöksen liite, joka toimitetaan asianomai- sille päätöksen mukana ja arkistoidaan. Kirjallisen varoituksen antaminen Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää rehtori. Kurinpitorangaistuksista tulee antaa kirjallinen päätös ja 35 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut toimenpiteet tulee kirjata. (AKL 630/1998, 35 a, 4. mom.; AAL 631/1998, 11, kohta 16) Kirjallisen varoituksen opiskelijalle antaa rehtori. Ennen kirjallisen varoituksen antamista rehtorin on tarkistettava, että kuuleminen on suoritettu asianmukaisesti ja että opiskelijalle on tarjottu riittävästi opiskeluhuollon tukea ja ohjausta. Kirjallinen varoitus tehdään asianhallintaan viranhaltijapäätöksenä.

22 STP:llä on ohje opiskelijapäätösten teosta asianhallintaan. Päätöksen liitteeksi lisätään Wilmasta tulos- tettu kurinpitoesitys. Kirjallisen varoituksen tiedoksianto ja arkistointi Kirjallinen varoitus (sis. valitusosoituksen) luovutetaan henkilökohtaisesti opiskelijalle tai se lähetetään hänelle saantitodistuskirjeenä. Päätös lähetetään tiedoksi myös alaikäisen opiskelijan huoltajille tavallisena kirjeenä. Päätös kirjataan tiedoksi myös wilmaan. Allekirjoitettu päätös tai kopio päätöksestä ja saantitodistuskirjeen kuittiosa arkistoidaan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. 2. Oppilaitoksesta erottaminen määräajaksi Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa 1 momentissa tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi. (AKL 630/1998, 35, 2 mom.; AAL 631/1998, 11, kohta 15). Määräaikaisesta erottamisesta päättää koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin (PKKY:ssä Opiskeluasioiden toimikunta). (AKL 630/1998, 35 a, 1 mom.; AAL 631/1998, 11, kohta 16) Jos teko tai laiminlyönti on 1) vakava tai 2) jos opiskelija jatkaa kirjallisen varoituksen perusteena ollutta epäasiallista käytöstä, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi. Vakavia toimintaohjerikko- muksia, jotka eivät siis edellytä kirjallista varoitusta, ovat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä: - alkoholin käyttäminen/päihtymys asuntolassa tai oppilaitoksessa (erottamisaika pääsääntöisesti ensimmäisellä kerralla kaksi viikkoa), - yövieraat asuntolassa (pääsääntöisesti ensimmäisellä kerralla yksi viikko), - väkivaltainen (sis. henkinen ja fyysinen) käyttäytyminen (tapauskohtainen aika) ja - oppilaitoksen/asuntolan omaisuuden tahallinen rikkominen (tapauskohtainen aika). Enimmäisaika oppilaitoksesta erottamiselle on yksi vuosi. On huomattava, ettei pysyvä oppilaitoksesta erottaminen kurinpidollisena toimenpiteenä ole ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaan mahdollista. Sulkuihin lisätyt rangaistusajat ovat ohjeellisia. Kurinpitorangaistuksen antaminen sisältää aina tapauskohtaista harkintaa.

23 Kuuleminen Ennen määräaikaista oppilaitoksesta erottamista kurinpitorangaistuksen syynä oleva teko tai laimin- lyönti yksilöidään ja opiskelijalle järjestetään tilaisuus tulla kuulluksi. Ennen oppilaitoksesta erottamista on kuultava alaikäisen huoltajaa. Kuulemisen yhteydessä on huomioitava: - Kuulemisesta vastaa kurinpidollisista prosesseista oppilaitoksessa vastaava viranhaltija, pääsääntöisesti rehtori tai hänen määräämänsä esimies. Opiskelijalle tulee tarjota opiskeluhuollon tukea kurinpitorangaistuksen yhteydessä, joko ennen kuulemista, kuulemisen aikana tai sen jälkeen. Opiskelijan halutessa opiskeluhuoltohenkilöstön edustaja on mukana kuulemisessa opiskelijan tukena. Tarvittaessa kuulemisessa voi olla läsnä myös muuta henkilöstöä, esimerkiksi toimenpiteen esittäjä. - Kutsu kuulemistilaisuuteen tulee lähettää todisteellisesti opiskelijalle ja alaikäisen huoltajalle esim. sähköpostilla, Wilma-viestillä tai kirjeellä. Kutsussa tulee olla tieto kuulemisajankohdasta, - paikasta ja siitä, mitä kuuleminen koskee sekä maininta siitä, että opiskelijalla on oikeus pyytää kuulemistilaisuuteen tuekseen opiskeluhuoltohenkilöstön edustaja. - Kurinpitotoimeen johtava teko on yksilöitävä: opiskelijalle ja alaikäisen kohdalla myös huoltajalle on kerrottava, minkä rikkeen opiskelija on tehnyt ja millaista kurinpitorangaistusta esitetään. - Opiskelijalle on kerrottava kurinpidollisen toimenpiteen seuraamukset (esimerkiksi riski opintososiaalisten etujen menetykseen). - Jos alaikäisen huoltaja ei pääse kuulemistilaisuuteen, niin häntä voidaan kuulla puhelimitse. - Kuulemistilaisuudessa opiskelijalle ja alaikäisen huoltajalle on annettava mahdollisuus esittää oma näkemys tapahtuneesta sekä kurinpidollisesta toimenpide-ehdotuksesta. Wilmaan, tuki-välilehdelle esitys kurinpidollisesta toimenpiteestä -sivulle kirjataan: kuulemistilaisuuteen osallistuvien nimitiedot, kuulemisen ajankohta, opiskelijan ja huoltajan kanta asiaan sekä muut mahdolliset asiat. Jos opiskelija/huoltaja ei saavu kuulemistilaisuuteen, kurinpitoesitykseen kirjataan tieto kuulemiskutsun lähettämisestä ja siitä, ettei opiskelija tai huoltaja saapunut tilaisuuteen. Ehdotusta kurinpitotoimenpiteestä ei voida hyväksyä, jos kuulemiseen liittyvät tiedot ovat puutteelliset.

24 Esitys opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta oppilaitoksesta: Esitys opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta oppilaitoksesta tehdään Wilmaan Tuki-välilehdelle toimenpiteet kenttään esitys kurinpitorangaistuksesta -kohtaan. Esityksen kirjoittamisen jälkeen se tulostetaan ja toimitetaan rehtorille. Rehtori päättää, viekö hän asiaa eteenpäin eli tekeekö hän esityksen Opiskeluasioiden toimikunnalle. Esityksen tulee sisältää o selostus tapahtumasta /toimintaohjerikkomuksesta mahdollisimman tarkasti ja yksilöidysti. Tapahtumien ja toimenpiteiden sisältö on kuvattava siten, että kokonaiskuva tapahtumista tulee selkeästi ilmi. o esitetty kurinpitotoimenpide (erottamisaika ja -ajankohta) ja sen perustelut. Tässä mm. viitataan niihin sääntöihin ja/tai lain kohtiin, joita opiskelija on rikkonut. o lyhyt kuvaus opiskelijalle annetuista tukitoimista o edellä käsitellyt tiedot kuulemisesta. o tieto samaan asiaan liittyvistä aiemmista kurinpitotoimista mm. asiasta annetuista kirjallisista varoituksista ja määräaikaisista erottamispäätöksistä. o poissaolojen kokonaismäärä ja luvattomien poissaolojen määrä tulee kirjata esitykseen silloin, kun opiskelijalle esitetään kurinpitorangaistusta opiskeluun sitoutumattomuuden takia. Esityksestä on käytävä ilmi myös se, onko opiskelijalle tarjottu pedagogisia tai opiskeluhuollollisia tukitoimenpiteitä. Teon kuvaamisessa on huolehdittava siitä, että se ei sisällä arkaluonteista tietoa esimerkiksi viittauksia opiskelijan terveydentilaan, rikolliseen tekoon, sosiaalihuollon asiakkuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai uskonnolliseen, etniseen tai muuhun vakaumukselliseen taustaan. Kuvaukseen ei myöskään kirjoiteta muiden tapahtuneeseen osallistuneiden opiskelijoiden nimiä. Jos tapahtuneeseen liittyy arkaluonteista tietoa, joku henkilöstöstä, jolla on oikeus käsitellä arkaluonteista tietoa, kirjaa nämä tiedot sora arkaluonteista tietoa -sivulle. Tällöin tapahtumien kuvaus kenttään laitetaan maininta ks. arkaluonteiset tiedot. Esitys tulee kirjoittaa hyvällä ja asiallisella kielellä. Esitys on päätöksen liite, joka toimitetaan asianomai- sille päätöksen mukana ja arkistoidaan. Erottamisaika ja -ajankohta harkitaan aina tilannekohtaisesti. Erottamisesitystä tehdessä voidaan tukeutua vakiintuneeseen rangaistuskäytäntöön.

25 Opiskeluasioiden toimikunnan vakiintuneena rangaistuslinjana on, että ensimmäisellä kerralla erottamisaika on kaksi viikkoa ja rikkeen toistuessa pidempi. Esim. jos opiskelija ei kirjallisesta varoituksesta huolimatta sitoudu opiskeluun, voidaan hänelle rikkeen toistuessa esittää ensimmäisellä kerralla 2 viikon erottamista ja sen jälkeen pidempää ajanjaksoa. Jos esityksessä halutaan poiketa näistä ajallisista ohjeistuksista, tulee sille kirjata pitävät perustelut, ettei erottaminen aiheuta opiskelijalle kohtuutonta haittaa (esim. miten erottamisajankohta vaikuttaa opintojen/ työssäoppimisen edistymiseen). Esityksen tekeminen Opiskeluasioiden toimikunnalle Oppilaitoksen rehtori tekee Opiskeluasioiden toimikunnalle esityksen opiskelijan määräaikaisesta erot- tamisesta. Esityksen asianhallintaan kokousasiana valmistelee yleensä oppilaitoksen hallintosihtee- ri/johdon sihteeri. Kokousasian esittelytekstiin tulee kirjata hyvällä ja asiallisella kielellä: o opiskelijan nimi, oppilaitos ja ala mitä opiskelee. o tiivistetty selostus tapahtumasta /toimintaohjerikkomuksesta. Tapahtumien sisältö on kuvattava siten, että kokonaiskuva tapahtumista tulee selkeästi ilmi. o tieto aiemmista vastaavaan asiaan liittyvistä kurinpitotoimista mm. asiasta annetuista kirjallisista varoituksista ja määräaikaisista erottamispäätöksistä o peruste rangaistukselle mm. selostus siitä mitä sääntöjä, ohjeita tai lakia opiskelija on rikkonut ja mihin lainsäännökseen rangaistus perustuu. o lyhyt kuvaus opiskelijalle annetuista ohjaus- ja tukitoimista o tiedot kuulemisesta opiskelijan ja alaikäisen huoltajan kuulemisesta. o rehtorin esitys esim. oppilaitoksesta erottamisaika ja -ajankohta. o lisätietojen antajana oppilaitoksen rehtori ja hänen yhteystiedot. Teon kuvaamisessa on huolehdittava siitä, että se ei sisällä arkaluonteista tietoa esimerkiksi viittauksia opiskelijan terveydentilaan, rikolliseen tekoon, sosiaalihuollon asiakkuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai uskonnolliseen, etniseen tai muuhun vakaumukselliseen taustaan. Kuvaukseen ei myöskään kirjoiteta muiden tapahtuneeseen osallistuneiden opiskelijoiden nimiä. Asianhallinnan kokousesityksen liitteeksi liitetään Wilmasta tulostettu ja allekirjoitettu esitys, annetut kirjalliset varoitukset. Jos opiskelija erotetaan toista kertaa, ei aikaisemman päätöksen liitteenä olleita kirjallisia varoituksia tarvitse liittää päätökseen.

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä KURINPITO LUKIOSSA Häiritsevä käytös Luokasta /muusta opetustilasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi Keskustellaan opiskelijan kanssa Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä Wilma Opettaja/rehtori

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM!

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 1 (6) PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Kasvatuskeskustelu ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Kirjaaminen tai päätös Kirjataan (LL 26 a, Ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle. 1 mom.). ja ryhmänohjaajalle. Rehtori tekee päätöksen

Kirjaaminen tai päätös Kirjataan (LL 26 a, Ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle. 1 mom.). ja ryhmänohjaajalle. Rehtori tekee päätöksen Liite Askolan lukion suunnitelmaan kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä toimintatavoista: Menettelytavat rike- ja häiriötilanteessa, asioiden selvittämisvastuut, työnjako sekä kuulemis-

Lisätiedot

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU JOHDANTO Hyvä koulu syntyy, kun jokainen koulussa toimiva huolehtii omasta ja muiden turvallisuudesta ja viihtymisestä noudattamalla järjestyssääntöjä

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin JEDUn SORA-toimikunta

TOIMINTAOHJE. Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin JEDUn SORA-toimikunta TOIMINTAOHJE Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin JEDUn SORA-toimikunta Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, JEDU Toimintaohje on hyväksytty Jokilaaksojen koulutuskuntan yhtymähallituksessa Sisällys

Lisätiedot

Liite 11: Yh 17.6.2015 Liite Jr 16.6.2015 Kurinpidon prosessit

Liite 11: Yh 17.6.2015 Liite Jr 16.6.2015 Kurinpidon prosessit Kurinpidon prosessit Kurinpidon prosessit Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista sekä ohjeistus opiskeluasioiden toimikunnan toiminnasta 1. Johdanto... 4 2.

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin. JEDU SORA toimikunta

TOIMINTAOHJE. Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin. JEDU SORA toimikunta TOIMINTAOHJE Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin JEDU SORA toimikunta Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, JEDU Toimintaohje on hyväksytty yhtymähallituksessa 11.12.2014 1 Yleistä Ammatillisen

Lisätiedot

LIITE 3. Loimaan lukion suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja siihen liittyvistä menettelytavoista alkaen

LIITE 3. Loimaan lukion suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja siihen liittyvistä menettelytavoista alkaen LIITE 3 Loimaan lukion suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja siihen liittyvistä menettelytavoista 1.1.2017 alkaen Sisällysluettelo 1. Suunnitelman tavoitteet... 1 2. Menettelytavat rike- ja häiriötilanteissa...

Lisätiedot

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TAVOITE Järjestyssääntöjen tavoitteena on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen, viihtyisä sekä oppimisen kannalta tuloksellinen

Lisätiedot

Kurinpitokeinot ja menettelytavat. Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja menettelytavoista

Kurinpitokeinot ja menettelytavat. Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja menettelytavoista Kurinpitokeinot ja menettelytavat Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja menettelytavoista Sisällysluettelo Kurinpitokeinojen käyttö ja menettelytavat 2 1. Yhteistyö eri viranomaisten kanssa 3

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

Ilmoitetaan huoltajalle sähköisen yhteydenpitovälineen kautta.

Ilmoitetaan huoltajalle sähköisen yhteydenpitovälineen kautta. Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö LIITE 18 KOLA 11.4.2017 Kurinpitomenettely Toimintatapa ja kuuleminen Ilmoittaminen Kirjaaminen Toimivalta ja muuta Kasvatuskeskustelu PoL 35 a (Kurinpitotoimet)

Lisätiedot

PYHÄSELÄN KOULUN TYÖRAUHAN YLLÄPITO. ojentaminen ja kurinpito kielletyt esineet ja aineet

PYHÄSELÄN KOULUN TYÖRAUHAN YLLÄPITO. ojentaminen ja kurinpito kielletyt esineet ja aineet PYHÄSELÄN KOULUN TYÖRAUHAN YLLÄPITO ojentaminen ja kurinpito kielletyt esineet ja aineet Sisältö: Turvallinen koulu 2 Oppilaan velvollisuudet 2 Huoltajan velvollisuudet 2 Kasvatuskeskustelu, ojentamis-

Lisätiedot

Perusopetuslain 35 mukaan oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Perusopetuslain 35 mukaan oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. OJENTAMIS- JA KURINPITOTILANTEISSA TOIMIMINEN JA OPPILASHUOLLOLLINEN TUKI KURINPITORANGAISTUKSEN YHTEYDESSÄ TAI SILLOIN, KUN OPETUKSEEN OSALLISTUMINEN ON EVÄTTY 1. TAUSTAA Perusopetuslain 29 mukaan jokaisella

Lisätiedot

MUISTIO OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOA, KODIN JA KOULUN/ OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖTÄ SEKÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVISTA LAKIMUUTOKSISTA

MUISTIO OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOA, KODIN JA KOULUN/ OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖTÄ SEKÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVISTA LAKIMUUTOKSISTA OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN MUISTIO LIITE 1 21.5.2003 MUISTIO OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOA, KODIN JA KOULUN/ OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖTÄ SEKÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVISTA LAKIMUUTOKSISTA 1. TAUSTAA

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

SUUNNITELMA KURINPITOKEINOJEN KÄYTTÄMISESTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ MENETTELYTAVOISTA

SUUNNITELMA KURINPITOKEINOJEN KÄYTTÄMISESTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ MENETTELYTAVOISTA SUUNNITELMA KURINPITOKEINOJEN KÄYTTÄMISESTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ MENETTELYTAVOISTA Toimintaohje kurinpito- ja turvaamistoimenpiteisiin (nuoret ja aikuiset) Rehtorin viranhaltijapäätös 27.4.2016, 35. 2

Lisätiedot

PERUSOPETUSLAIN SOVELTAMINEN KAUSALAN KOULUSSA OPISKELUUN JA KURINPITOON LIITTYVISSÄ ASIOSISSA ALKAEN

PERUSOPETUSLAIN SOVELTAMINEN KAUSALAN KOULUSSA OPISKELUUN JA KURINPITOON LIITTYVISSÄ ASIOSISSA ALKAEN IITIN KOULUT 1.4.2014 PERUSOPETUSLAKI PERUSOPETUSLAIN SOVELTAMINEN KAUSALAN KOULUSSA OPISKELUUN JA KURINPITOON LIITTYVISSÄ ASIOSISSA 1.1.2014 ALKAEN 35 1. KASVATUSKESKUSTELU 2. OPPITUNNILTA POISTAMINEN

Lisätiedot

Iisalmen lyseo. Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelyistä

Iisalmen lyseo. Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelyistä Iisalmen lyseo Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelyistä Päivitetty 26.3.2016 Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelyistä 1/6 Sisällys

Lisätiedot

1. ELOKUUTA 2016 KERAVAN LUKIO JA AIKUISLUKIO, SUUNNITELMA KURINPITOKEINOJEN KÄYTTÄMISESTÄ TUOMI PERTTI

1. ELOKUUTA 2016 KERAVAN LUKIO JA AIKUISLUKIO, SUUNNITELMA KURINPITOKEINOJEN KÄYTTÄMISESTÄ TUOMI PERTTI 1. ELOKUUTA 2016 KERAVAN LUKIO JA AIKUISLUKIO, SUUNNITELMA KURINPITOKEINOJEN KÄYTTÄMISESTÄ TUOMI PERTTI Sisällys Keravan lukio ja aikuislukio, suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämiseksi... 2 Säädökset...

Lisätiedot

Kasvatuksellinen ja kurinpidollinen ohjeistus

Kasvatuksellinen ja kurinpidollinen ohjeistus Savukosken lukio Kasvatuksellinen ja kurinpidollinen ohjeistus Turvallinen opiskeluympäristö Opiskelulle luodaan myönteinen ja turvallinen ilmapiiri. Koulun järjestyssäännöt linjaavat koulun toimintakulttuuria.

Lisätiedot

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 Perusopetusta sääteleviä lakeja ja muita säännöksiä: - Perusopetuslaki 628/1998, muutettu useita kertoja - Perusopetusasetus

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

1 (10) TYÖRAUHAUUDISTUS JA MUUT ALKUVUODEN MUUTOKSET

1 (10) TYÖRAUHAUUDISTUS JA MUUT ALKUVUODEN MUUTOKSET 1 (10) TYÖRAUHAUUDISTUS JA MUUT ALKUVUODEN MUUTOKSET PERUSOPETUSLAISSA, LUKIOLAISSA, AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUSSA LAISSA JA AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUSSA LAISSA 1.1.2014 VOIMAAN

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedu Asuntolan järjestyssäännöt

Koulutuskeskus Sedu Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuskeskus Sedu Asuntolan järjestyssäännöt Käsitelty Sedun johtoryhmässä 59 22.05.2015 Hyväksytty Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksessa 67 22.06.2015 Sisällys 1 Järjestyssääntöjen tavoitteet...

Lisätiedot

Kyrönmaan lukio. Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelyistä

Kyrönmaan lukio. Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelyistä Kyrönmaan lukio Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelyistä Johdanto Lukiolain 21 :n (629/1998, muutettu lailla 1268/2013) mukaan opiskelijalla on oikeus turvalliseen

Lisätiedot

Esteellisyys valtuustossa

Esteellisyys valtuustossa ESTEELLISYYDESTÄ Yleistä Esteellisyys on henkilön sellainen suhde asiaan/asianosaiseen, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa asian käsittelyssä Esteellisyyssääntelyllä turvataan mm. asioiden puolueetonta

Lisätiedot

VANTAAN AMMATTIOPISTO VARIAN SUUNNITELMA KURINPITOKEINOJEN KÄYTTÄMISESTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ MENETTELYTAVOISTA

VANTAAN AMMATTIOPISTO VARIAN SUUNNITELMA KURINPITOKEINOJEN KÄYTTÄMISESTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ MENETTELYTAVOISTA VANTAAN AMMATTIOPISTO VARIAN SUUNNITELMA KURINPITOKEINOJEN KÄYTTÄMISESTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ MENETTELYTAVOISTA Tausta Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998) 28 :ssä säädetään opiskelijan

Lisätiedot

VANTAAN AMMATTIOPISTO VARIAN SUUNNITELMA KURINPITOKEINOJEN KÄYTTÄMISESTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ MENETTELYTAVOISTA

VANTAAN AMMATTIOPISTO VARIAN SUUNNITELMA KURINPITOKEINOJEN KÄYTTÄMISESTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ MENETTELYTAVOISTA VANTAAN AMMATTIOPISTO VARIAN SUUNNITELMA KURINPITOKEINOJEN KÄYTTÄMISESTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ MENETTELYTAVOISTA LUONNOS 22.9.2015 Tausta Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998) 28 :ssä

Lisätiedot

Uudet työrauhan turvaamista koskevat säännökset

Uudet työrauhan turvaamista koskevat säännökset Miten parannetaan levottomien luokkien työrauhaa? Uudet työrauhan turvaamista koskevat säännökset Helsinki 16.3.2015 Hallintojohtaja Matti Lahtinen TOIMINTAKULTTUURI yhteisöllisyys yhteiset toimintaperiaatteet

Lisätiedot

(3) Suorittamattomista jälki-istunnoista tehdään merkintä lukuvuositodistuksiin.

(3) Suorittamattomista jälki-istunnoista tehdään merkintä lukuvuositodistuksiin. Sivistyslautakunta 80 14.10.2014 Koulujen työrauhapaketti SLTK 80 14.10.2014 Eduskunta on hyväksynyt koulujen työrauhauudistuksen. Uudistuksen taustalla pyritään mm. seuraaviin uudistuksiin: Osallistumiseen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTAPÄÄTTÄJÄSEMINAARI 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti VALTUUTETUN ESTEELLISYYS On rajoitetumpaa kuin muun luottamushenkilön esteellisyys Koskee vain valtuuston kokousta (kuntalaki 52 ) Jos

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011. 951/2011 Laki. ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011. 951/2011 Laki. ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 951/2011 Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Naantalissa 12 päivänä elokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

1.) Kouluun tulee saapua ajoissa. Sisälle saa tulla vasta kellon soitua. Poikkeuksista sisätiloihin tulemisesta ilmoitetaan erikseen.

1.) Kouluun tulee saapua ajoissa. Sisälle saa tulla vasta kellon soitua. Poikkeuksista sisätiloihin tulemisesta ilmoitetaan erikseen. HAAPAVEDEN ALAKOULUJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1.) Kouluun tulee saapua ajoissa. Sisälle saa tulla vasta kellon soitua. Poikkeuksista sisätiloihin tulemisesta ilmoitetaan erikseen. 2.) Oppilaan tulee suorittaa

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä

Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä Turvallinen kouluympäristö on edellytys sille, että oppilaat voivat rauhassa seurata opetusta ja oppia uusia asioita. Kaikissa

Lisätiedot

1 Suunnitelma ojentamis ja kurinpito ja turvaamismenettelyjen toteuttamista

1 Suunnitelma ojentamis ja kurinpito ja turvaamismenettelyjen toteuttamista 1 Suunnitelma ojentamis ja kurinpito ja turvaamismenettelyjen toteuttamista (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet s. 36 37) Perusopetuslaki säätää keinoista, joilla voidaan puuttua erilaisiin häiriö

Lisätiedot

Sateenkaaren erityiskoulu Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista

Sateenkaaren erityiskoulu Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista Sateenkaaren erityiskoulu Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista Aleksi Hautala Kaivohuone 2 Suunnitelma 1 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

VERSIONHALLINTA SISÄLLYS

VERSIONHALLINTA SISÄLLYS VERSIONHALLINTA LAATIJA Kurinpito-työryhmä 21.8.2015 KÄSITTELY KSAOn johtoryhmä 9.5.2017 HYVÄKSYJÄ Rehtori Timo Olli 1.8.2017 PÄIVITYKSET (aika, tekijä, muutokset) SISÄLLYS 1 Johdanto 2 Yhteistyö eri viranomaistahojen

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN REHTOREIDEN YHTEINEN PÄIVÄ 30.1.2014 LAKIMIES KAARINA HELIN

PERUSOPETUKSEN REHTOREIDEN YHTEINEN PÄIVÄ 30.1.2014 LAKIMIES KAARINA HELIN PERUSOPETUKSEN REHTOREIDEN YHTEINEN PÄIVÄ 30.1.2014 LAKIMIES KAARINA HELIN Lait perusopetuslain muuttamisesta 1267, 1296 ja 1263 / 2013 HE 66/2013 Perusopetus ja toinen aste POL 4 A : ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus TOIMENPIDE OSALLISUUS ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOMIOITAVA OPPILASHUOLTO MUUTA Yhteydenotto huoltajaan Kirjalliset Wilmassa, ei sähköpostina opettaja kirjataan puhelun aihe Kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

Keudan järjestyssääntö Hyväksytty yhtymähallituksessa

Keudan järjestyssääntö Hyväksytty yhtymähallituksessa Keudan järjestyssääntö Hyväksytty yhtymähallituksessa 19.4.2012 Järjestyssääntöjen soveltaminen 1. Järjestyssäännöt on tehty yhteisiksi pelisäännöiksemme, jotka luovat viihtyisyyttä, turvallisuutta ja

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston normaalikoulun lukion suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä

Jyväskylän yliopiston normaalikoulun lukion suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä Jyväskylän yliopiston normaalikoulun lukion suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä Lukion opetussuunnitelman liite Suunnitelma on käsitelty Jyväskylän normaalikoulun lukion opiskelijakunnassa 15.3.2016,

Lisätiedot

Pag e. Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt.

Pag e. Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt. Liit 6 Mäntyharjun lukion järjstyssääntö Lukion työskntlyä ohjaavat lukiolaki, lukioastus, optushallituksn ohjt, koulutoimn toimintasääntö ja järjstyssäännöt. Järjstyssääntöjn tavoittna on turvata kouluyhtisön

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä. Kemiönsaaren kunnan perusopetuksessa

Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä. Kemiönsaaren kunnan perusopetuksessa Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä Kemiönsaaren kunnan perusopetuksessa 1. Johdanto Turvallinen ja viihtyisä kouluympäristö on edellytys sille, että oppilaat voivat

Lisätiedot

Asuntolatoimintaan on laadittu asuntolan järjestyssääntö, joka on tämän järjestyssäännön alainen.

Asuntolatoimintaan on laadittu asuntolan järjestyssääntö, joka on tämän järjestyssäännön alainen. 1. Järjestyssääntöjen peruste Ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettujen lakien(l630/98 ja L631/98) nojalla Kainuun ammattiopistolle (myöhemmin KAO) on laadittu järjestyssäännöt.

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

Työrauha koulussa. ojentaminen ja kurinpito sekä kielletyt esineet ja aineet. Perusopetuksen kasvatuskeskustelua ja kurinpitoa koskeva suunnitelma

Työrauha koulussa. ojentaminen ja kurinpito sekä kielletyt esineet ja aineet. Perusopetuksen kasvatuskeskustelua ja kurinpitoa koskeva suunnitelma Työrauha koulussa ojentaminen ja kurinpito sekä kielletyt esineet ja aineet Perusopetuksen kasvatuskeskustelua ja kurinpitoa koskeva suunnitelma Päivitetty 5.7.2016 Sisällys 1. OIKEUS TURVALLISEEN OPISKELUYMPÄRISTÖÖN...

Lisätiedot

Kurinpitomenettely Toimintatapa/kuuleminen Ilmoittaminen Kirjaaminen Toimivalta Tarkennuksia

Kurinpitomenettely Toimintatapa/kuuleminen Ilmoittaminen Kirjaaminen Toimivalta Tarkennuksia Liite 19 Opetus- ja kasvatuslautakunta 27.9.2016 Kurinpitomenettely Toimintatapa/kuuleminen Ilmoittaminen Kirjaaminen Toimivalta Tarkennuksia Kasvatuskeskustelu Yksilöidään teko tai laiminlyönti yhdessä

Lisätiedot

Oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista Ari Rusi

Oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista Ari Rusi Oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista Työntekijän oikeuksista - virkaehtosopimuksen mukainen palkkaus ja työehdot o OVTES tai KVTES - sopimuksen mukainen työterveyshuolto - työnantajalla velvollisuus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2013 Laki. perusopetuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2013 Laki. perusopetuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2013 1267/2013 Laki perusopetuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun työrauhaan liittyvä ohjeistus ja kurinpito 1.1.2014 voimaan tulleiden perusopetuslain muutosten ja täydennysten mukaisesti

Rauman normaalikoulun työrauhaan liittyvä ohjeistus ja kurinpito 1.1.2014 voimaan tulleiden perusopetuslain muutosten ja täydennysten mukaisesti 1 Rauman normaalikoulun työrauhaan liittyvä ohjeistus ja kurinpito 1.1.2014 voimaan tulleiden perusopetuslain muutosten ja täydennysten mukaisesti Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön Perusopetuslain

Lisätiedot

HY Viikin normaalikoulun lukio LOPS 2016 LIITE 4. Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista

HY Viikin normaalikoulun lukio LOPS 2016 LIITE 4. Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista HY Viikin normaalikoulun lukio LOPS 2016 LIITE 4 Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun suunnitelma kurinpitokeinojen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 181/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain,

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 181/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, EDUSKUNNAN VASTAUS 181/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja kunnan peruspalvelujen

Lisätiedot

Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen

Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen 1. Noudatettavat lait ja säännökset Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 18 Työsopimuslaki 3. luku 3 Hallintolaki (6.6.2003/434) 5. luku

Lisätiedot

Kokkolan koulujen työrauhaohjeistus

Kokkolan koulujen työrauhaohjeistus Kokkolan koulujen työrauhaohjeistus 17.8.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Koulurauhaa kaikille... 3 Kasvatuskeskustelu (PO)... 4 Kotitehtävien teettäminen (PO)... 4 Jälki-istunto (PO)... 4 Määrääminen poistumaan

Lisätiedot

Opettajan vastuu ja velvollisuudet 16.4.2014. Markku Pyysiäinen Helsingin normaalilyseo Helsingin yliopisto

Opettajan vastuu ja velvollisuudet 16.4.2014. Markku Pyysiäinen Helsingin normaalilyseo Helsingin yliopisto Opettajan vastuu ja velvollisuudet 16.4.2014 Markku Pyysiäinen Helsingin normaalilyseo Helsingin yliopisto Opetushallinto - Eduskunta: lait (mm. oppiaineluettelo) - OKM: asetukset ja määrärahat - OPH:

Lisätiedot

maiju.tuominen@minedu.fi

maiju.tuominen@minedu.fi maiju.tuominen@minedu.fi Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain, yliopistolain sekä rikosrekisterilain 6 :n muuttaminen Uusien

Lisätiedot

Liite 7: Yh 17.6.2015 Liite Jr 16.6.2015 Asuntolatoiminta

Liite 7: Yh 17.6.2015 Liite Jr 16.6.2015 Asuntolatoiminta Asuntolatoiminta SISÄLLYSLUETTELO 1. Lähtökohdat... 3 2. Asuntolatoiminnan toimintasuunnitelma / vuosikello... 3 3. Asukasvalinnat... 3 4. Asuntolatoiminnan kehittäminen... 4 5. PKKY:n asuntoloiden toimintaohjeet...

Lisätiedot

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki Tuli voimaan 1.1.2004 Sovelletaan voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin asioihin Samalla kumottiin hallintomenettelylaki (598/1982)

Lisätiedot

OPAS PERUSKOULULAISTEN HUOLTAJILLE. Työrauhan ylläpito koulussa. ojentaminen ja kurinpito, kielletyt esineet ja aineet

OPAS PERUSKOULULAISTEN HUOLTAJILLE. Työrauhan ylläpito koulussa. ojentaminen ja kurinpito, kielletyt esineet ja aineet OPAS PERUSKOULULAISTEN HUOLTAJILLE Työrauhan ylläpito koulussa ojentaminen ja kurinpito, kielletyt esineet ja aineet SISÄLTÖ Sisältö Oikeus turvalliseen oppimisympäristöön Oppilaan velvollisuudet Huoltajan

Lisätiedot

Työrauha ja osallisuus

Työrauha ja osallisuus Työrauha ja osallisuus 1 PERUSOPETUS LUKIO AMMATILLINEN KOULUTUS AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUS Osallisuus ( ei aikuiskoulutus) oppilaskunta ja opiskelijakunta oltava: Kuultava ennen OPS:n ja siihen liittyvien

Lisätiedot

PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET

PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET 2014 2015 LIITE 1 Joensuun koulutustoimen yleissivistävien oppilaitosten järjestyssäännöt Koulutuslautakunta 15.6.2006, 66 Joensuun kaupungin perusasteen opetussuunnitelma

Lisätiedot

pedagogisen tuen ryhmä

pedagogisen tuen ryhmä Kasvatuskeskustelut ja muut kurinpitomenettelyt Kasvatuskeskustelun tavoitteena on - pysäyttää oppilas miettimään omaa käytöstään - antaa konkreettisia kasvatus- ja ratkaisumalleja oppilaalle - rauhoittaa

Lisätiedot

Hallituksen esitys ns. SORAlainsäädännöksi. Sakari Karjalainen Ammatillisen koulutuksen seminaari 17.-18.11.2010 Tampere

Hallituksen esitys ns. SORAlainsäädännöksi. Sakari Karjalainen Ammatillisen koulutuksen seminaari 17.-18.11.2010 Tampere Hallituksen esitys ns. SORAlainsäädännöksi Sakari Karjalainen Ammatillisen koulutuksen seminaari 17.-18.11.2010 Tampere Hallituksen esityksen tavoitteena on edistää potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenneturvallisuutta,

Lisätiedot

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Muutoksenhaku opetustoimessa Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Oikeus- ja koulutuspalvelu Law point Ay 1.1.2014 Perusopetuksen muutoksenhaku (hallintolainkäyttölaki) Opetuksen järjestäjän päätös:

Lisätiedot

ESTEELLISYYDESTÄ. Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslaista - koulutustilaisuus

ESTEELLISYYDESTÄ. Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslaista - koulutustilaisuus ESTEELLISYYDESTÄ Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslaista - koulutustilaisuus 21.9.2017 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Taina Törmikoski, alueidenkäyttöryhmä> 1 Mitä on

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Työrauhaa koskeva suunnitelma ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Ilmajoen

Lisätiedot

Päihteisiin liittyvät kurinpito- ja ojentamismahdollisuudet sekä turvaamistoimenpiteet koulussa. lakimies Anu Kangaste 2014

Päihteisiin liittyvät kurinpito- ja ojentamismahdollisuudet sekä turvaamistoimenpiteet koulussa. lakimies Anu Kangaste 2014 Päihteisiin liittyvät kurinpito- ja ojentamismahdollisuudet sekä turvaamistoimenpiteet koulussa lakimies Anu Kangaste 2014 Alkoholilaissa säädetään mm. alkoholipitoisista aineista, niiden käytöstä ja hallussapidosta.

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä koulurauhapaketin toimeenpanoon liittyvä seminaari 5.3.2014 Seinäjoki Opetuspäällikkö Merja Koivisto, Lapua

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä koulurauhapaketin toimeenpanoon liittyvä seminaari 5.3.2014 Seinäjoki Opetuspäällikkö Merja Koivisto, Lapua Tulevaisuuden koulu Kun unelmat on kohdallaan, voi jatkaa omia touhujaan. Vilma 3. lk Oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä koulurauhapaketin toimeenpanoon liittyvä seminaari 5.3.2014 Seinäjoki Opetuspäällikkö

Lisätiedot

Järjestyssäännöt ja suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä

Järjestyssäännöt ja suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä Järjestyssäännöt ja suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä 3.11.206 Lakimies Laura Francke KM, OTM Opetushallitus TOIMINTAKULTTUURI yhteisöllisyys yhteiset toimintaperiaatteet opettajien yhteistyö,

Lisätiedot

Koulujen työrauhaa ym. koskevat säädösmuutokset

Koulujen työrauhaa ym. koskevat säädösmuutokset Koulujen työrauhaa ym. koskevat säädösmuutokset 7.10.2014 Hallintojohtaja Matti Lahtinen Kouluneuvos Ulla Vanttaja Muutoksen keskeiset tavoitteet Parantaa koulujen työrauhaa Tarjota uusia keinoja työrauhan

Lisätiedot

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 1 Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 20.5.2008 Lakimies Tuomas Möttönen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Johdon tukipalvelut - 2008 Hallinto-oikeuden toimivalta lastensuojeluasioissa

Lisätiedot

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO OPPILAS- JA OPISKELUHUOLLON OSA-ALUEET YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO yhteisöllistä, ensisijaisesti ehkäisevää työtä YKSILÖKOHTAINEN OPISKELUHUOLTO yksilöllistä tukea monialaista

Lisätiedot

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen SORA-koulutus Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu 31.1.2013 Tuija Vasikkaniemi, lehtori, PsL Koulutuskeskus Sedu SORA-lainsäädännön ja määräysten keskeisiä

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 477. Laki. perusopetuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 477. Laki. perusopetuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2003 N:o 477 481 SISÄLLYS N:o Sivu 477 Laki perusopetuslain muuttamisesta... 2167 478 Laki lukiolain muuttamisesta... 2173 479 Laki

Lisätiedot

ERÄIDEN PERUSOPETUSLAIN KURINPITOA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TARKISTAMINEN

ERÄIDEN PERUSOPETUSLAIN KURINPITOA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TARKISTAMINEN 4/001/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto Viite: Opetusministeri Jukka Gustafssonin suullinen toimeksianto ERÄIDEN PERUSOPETUSLAIN KURINPITOA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TARKISTAMINEN

Lisätiedot

OPISKELIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

OPISKELIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET SYKSY 2013 OPISKELIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 muutoksineen, 5 luku) 26 Opiskelijaksi hakeutuminen Opiskelijaksi pyrkivällä on oikeus vapaasti hakeutua haluamaansa

Lisätiedot

Tässä laissa säädetään nuorille ja aikuisille annettavasta ammatillisesta peruskoulutuksesta ja siinä suoritettavista tutkinnoista.

Tässä laissa säädetään nuorille ja aikuisille annettavasta ammatillisesta peruskoulutuksesta ja siinä suoritettavista tutkinnoista. Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tavoitteet 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään nuorille ja aikuisille annettavasta

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Eduskunta Sivistysvaliokunta. Liite 2 Lausuntoon HE 206/2016 vp. Luonnos pykälämuutoksiksi. Määräaikainen erottaminen perusopetuksessa

Eduskunta Sivistysvaliokunta. Liite 2 Lausuntoon HE 206/2016 vp. Luonnos pykälämuutoksiksi. Määräaikainen erottaminen perusopetuksessa Liite 2 HE 206/2016 vp lausuntoon 1 (5) Eduskunta Sivistysvaliokunta Liite 2 Lausuntoon HE 206/2016 vp Luonnos pykälämuutoksiksi Määräaikainen erottaminen perusopetuksessa Muutetaan perusopetuslain 36

Lisätiedot

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2003 vp Hallituksen esitys eräiden oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Muutoksenhaku opetustoimessa Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Oikeus- ja koulutuspalvelu Law point Ay 1.1.2014 Muutosten yleiset perusteet 1.1.2016 Hallinnollinen muutoksenhaku ollut helppo

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

Mäntyharjun lukion järjestyssääntö

Mäntyharjun lukion järjestyssääntö Mäntyharjun lukion järjestyssääntö Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt. Järjestyssääntöjen tavoitteena on turvata

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 114/2010 vp Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain, yliopistolain sekä rikosrekisterilain 6 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Yhteisiä asioita

Yhteisiä asioita Yhteisiä asioita 3.9.2014 Koulun järjestyssäännöt ja muut yhteiset sopimukset (mm. ruokailu, liikuntakäytänteet, mobiililaitteiden käyttö) Pihan yhteiskäyttö ja pihasta huolehtiminen Liikennekäyttäytyminen

Lisätiedot