Päihteisiin liittyvät kurinpito- ja ojentamismahdollisuudet sekä turvaamistoimenpiteet koulussa. lakimies Anu Kangaste 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päihteisiin liittyvät kurinpito- ja ojentamismahdollisuudet sekä turvaamistoimenpiteet koulussa. lakimies Anu Kangaste 2014"

Transkriptio

1 Päihteisiin liittyvät kurinpito- ja ojentamismahdollisuudet sekä turvaamistoimenpiteet koulussa lakimies Anu Kangaste 2014

2 Alkoholilaissa säädetään mm. alkoholipitoisista aineista, niiden käytöstä ja hallussapidosta. Alle 18-vuotiaalla ei saa olla hallussa alkoholijuomaa eikä mietoa alkoholijuomaa. Tupakkalain mukaan tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty alle 18-vuotiaalta. Tupakkalain mukaan tupakointi on kielletty perusopetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja niiden käytössä olevilla ulkoalueilla. Tupakoinnilla tarkoitetaan tupakkatuotteen polttamista tai muuta käyttämistä nautintoaineena. Huumausainelain mukaan mm. huumausaineen hallussapito ja käyttö on kielletty. Huumausainerikoksista säädetään rikoslaissa. Lääkkeiden liikakäyttö ja sekakäyttö. Varsinainen väärinkäyttö tietoinen käyttö päihtymystarkoituksessa.

3 Oppilaan velvollisuudet Perusopetuslain mukaan oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Lakisääteisiä velvollisuuksia täsmennetään koulun järjestyssäännöissä. Järjestyssäännöt sitovat oppilaita, jos ne eivät ole lainsäädännön vastaisia.

4 Kasvatuskeskustelu perusopetuksessa Oppilas, joka 1) häiritsee opetusta tai 2) muuten rikkoo koulun järjestystä tai 3) menettelee vilpillisesti tai 4) kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelu on ensisijainen toimenpide. Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa työpäivän aikana tai sen ulkopuolella. Menettelyn tarkoituksen on löytää positiivisia keinoja oppilaan käyttäytymisen parantamiseksi, varhainen puuttuminen Kasvatuskeskustelun tarkoituksena on yhdessä oppilaan kanssa yksilöidä toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti ja kuulla oppilasta sekä selvittää käyttäytymisen syyt ja seuraukset ja keinot tilanteen korjaamiseksi Oppilas oppisi, mikä käytöksessä virheellistä ja miksi

5 Kasvatuskeskustelu jatkuu Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori Ilmoitetaan huoltajalle, huoltajalle varataan mahdollisuus osallistua, jos katsotaan tarpeelliseksi esim. oppilaan käyttäytymisen ja sen syiden selvittämiseksi sekä asian korjaamiseen liittyvien oikeiden keinojen löytämiseksi Voidaan esim. aloittaa välittömästi luokasta poistamisen yhteydessä ja jatkaa huoltajan kanssa työpäivän jälkeen Tulee järjestää suunnitellusti, mutta joustavasti ja ajallisesti lähellä epäasiallisen käytöksen havaitsemista Keskustelu tulee kirjata

6 Jälki-istunto perusopetuksessa Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, harjoituksia tai tehtäviä, joiden tulee olla kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia, oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia Tehtäviä esim. yhteisöllisyyttä tai osallisuutta edistävä toiminta, kuten avustaminen yhteisen toiminnan järjestämisessä, varsinaiset työrangaistukset ovat kielletty Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälkiistunnon ajan Hallituksen esityksen (66/2013) mukaan jälki-istunto voisi koostua myös näiden kaikkien toimintojen yhdistelmästä

7 Jälki-istunto jatkuu Jälki-istuntoa ei voida järjestää siten, että oppilas joutuisi sen seurauksena jäämään pois opetussuunnitelman tai muun koulun toimintaa koskevan suunnitelman mukaisesta opetuksesta (myös mm. koulun vuosisuunnitelman mukaiset retket, leirikoulut, juhlat ja vastaavat tapahtumat) Päättää oppilaan opettaja (perusopetusasetus 18 ) Ennen määräämistä on yksilöitävä toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti, kuultava oppilasta ja hankittava muu tarpeellinen selvitys Ojentamiskeino Ilmoitettava huoltajalle Toimenpide kirjataan

8 Kurinpitorangaistukset kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen Kirjallinen päätös, valitus hallinto-oikeuteen 14pv Määräaikainen erottaminen perusopetus enintään kolmeksi kuukaudeksi Määräaikaisesta erottamisesta päättää monijäseninen toimielin, kirjallisesta varoituksesta päättää rehtori Yksilöitävä toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti Kuultava oppilasta Hankittava muu tarpeellinen selvitys Huoltajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi Määräaikainen erottaminen perusopetus Helsingissä yhteys lastensuojelun sosiaalityöntekijään Pääsääntö päätös voidaan panna täytäntöön kun lainvoimainen, voidaan poiketa määräaikainen erottaminen Määräaikainen erottaminen vakava tai usein toistuva rikkomus

9 Luokkahuoneesta, opetustilasta ja koulun tilaisuudesta poistumaan määrääminen Kyseessä toisten työrauhaa turvaava toimenpide, vaikka oppilaan näkökulmasta ojentamiskeino Perusopetus opetusta häiritsevä Koulun rehtori tai opettaja Opetuksen epääminen (osallistuminen opetukseen evätään) Muiden turvallisuus kärsii väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi tai opetus vaikeutuu kohtuuttomasti häiritsevän käyttäytymisen vuoksi Perusopetus jäljellä oleva työpäivä Turvaamistoimenpide Rehtori

10 Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistaminen Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan tai koulun tilaisuudesta oppilas, joka ei noudata annettua poistumismääräystä. Rehtorilla ja opettajalla on myös oikeus poistaa koulun alueelta oppilas, joka ei poistu saatuaan tiedon opetuksen epäämisestä. Pääsääntö oppilaan poistamiseksi on suullinen kehotus poistua. Mahdollisuus välttämättömien voimakeinojen käyttöön, jos perusopetuksessa poistettava oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen (esim. rauhoittaminen kiinni pitämällä ja taluttaminen pois tilanteesta). Huomioon ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi Ei saa käyttää minkäänlaisia voimankäyttövälineitä Liioiteltu voimankäyttö rikoslain mukaan rangaistava teko

11 Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön Kielletyt esineet tai aineet Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. Alaikäisiltä kiellettyjä ovat mm. alkoholilain sekä tupakkalain mukaiset tuotteet. Kiellettyä mm. järjestyslain mukaisten vaarallisten esineiden kouluun tuominen. Kiellettyjä ovat järjestyslain nojalla toisen vahingoittamiseen soveltuvat esineet tai aineet, mikäli niiden tuomiseen kouluun ei ole esittää hyväksyttävää syytä.

12 Nyt on mahdollista entistä selkeämmin puuttua potentiaalisesti vaarallisten esineiden ja aineiden mukana pitämiseen ja pois ottamiseen. Toisaalta ei kuitenkaan estettäisi hyväksyttävissä tarkoituksissa mukana olevien esim. harrastamiseen liittyvien välineiden mukana pitämisen. Voimassa opetuksessa tai koulun järjestämässä ja valvomassa toiminnassa myös normaalin työpäivän ulkopuolella

13 Oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita Rehtorilla tai opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta perusopetuslain 29 :n 2 momentissa tarkoitettu kielletty esine tai aine. Lisäksi perusopetuksessa edellä todettu koskee myös sellaista esinettä tai ainetta, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista. Mahdollisuus toimia Laissa (esim. alkoholilaki, tupakkalaki) kielletyt esineet tai aineet Poisottamisessa noudatettava hienotunteisuutta ja kunnioitettava henkilökohtaista koskemattomuutta ja yksityisyyttä mahdollisimman pitkälle Esineen tai aineen pitää tosiasiallisesti häiritä, ei voida ottaa, jos esim. kännykkää mahdollisesti käytetään häirintään.

14 Rehtorilla tai opettajalla on oikeus käyttää sellaisia esineen tai aineen haltuun ottamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen, jos haltuun otettavaa esinettä tai ainetta hallussa pitävä oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää haltuun ottamisen. Oikeus käyttää voimakeinoja koskee vain oppilaan omaa tai muiden turvallisuutta vaarantavia esineitä tai aineita. (Ei muuten koulussa kielletty esim. tupakka) Perusopetuksessa myös sellaisia esineitä tai aineita, joita käytetään oppimisen tai opetuksen häiritsemiseen. Ei saa käyttää minkäänlaisia voimankäyttövälineitä. Tarvittaessa keinona esim. oppilaan kiinnipitäminen siten, että se ei vahingoita oppilasta. Pääsääntöinen menettely uhkaavissa tilanteissa on hälyttää paikalle poliisi. Ensin on oikeus pyytää antamaan pois kielletty tai vaarallisena pidetty esine. Ellei anna, on mahdollisuus ottaa esine tai aine haltuun. Voimakeinojen käyttö hyvin poikkeuksellista. Liioiteltu voimankäyttö on rikoslain mukaan rangaistava teko.

15 Oikeus tarkastaa oppilaan tavarat Perusopetuksessa rehtorilla ja opettajalla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, sellaisen perusopetuslain 29 :n 2 momentissa tarkoitetun kielletyn esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta, jos tällaisen esineen tai aineen hallussa pito on ilmeistä ja 1) oppilas pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai 2) ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole. Kielletyn tai vaarallisen esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta (ei muuten kielletyt, esim. tupakka)! Tarkastusoikeus ei ulotu häiritsevän esineen tai aineen etsintään Ei saa käyttää voimakeinoja

16 Tarkastajan (rehtori tai opettaja) tulee olla oppilaan kanssa samaa sukupuolta. Läsnä tarkastajan lisäksi toinen täysi-ikäinen koulun henkilökuntaan kuuluva Oppilaan pyynnöstä tarkastuksessa läsnä hänen valitsemansa koulun henkilökuntaan kuuluva, jos saapuvilla Esim. laukku, penaali, kaappia ja pulpettia Päällisin puolin tapahtuvalla tarkastamisella tarkoitetaan henkilön yllä olevien vaatteiden ulkopuolista käsin koettelemista (ei vaatetuksen ja ihon välinen alue) Vaatteiden päällisin puolin koskettelu esim. erogeeniseksi luokiteltavien alueiden kohdalta tarkastus on selkeästi hienotunteisuuden vastaisena kielletty ja näiltä osin yhteys poliisiin on ilmeistä ei mahdollistaisi ennakollisesti ja varmuuden vuoksi ilman vahvaa konkreettista epäilyä tehtäviä tarkastuksia

17 Haltuunoton ja tarkastamisen yleiset periaatteet Esineiden ja aineiden haltuun ottamisessa sekä oppilaiden tavaroiden tarkastamisessa tarkoitetut toimenpiteet on toteutettava mahdollisimman turvallisesti. Toimenpiteillä ei saa puuttua oppilaiden henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityisyyteen enempää kuin on välttämätöntä opiskelurauhan ja turvallisuuden varmistamiseksi. Esineiden ja aineiden haltuun ottamisessa ja oppilaan tarkastamisessa on noudatettava olosuhteiden edellyttämää hienotunteisuutta. Tarkastus tehdään esim. rehtorin työhuoneessa, käytävällä ei muita oppilaita paikalla, laukkua tutkittaessa sen sisältöä ei tulisi paljastaa muille oppilaille Haltuunotto ja tarkastaminen tulee kirjata Haltuun ottamisesta ja tarkastamisesta ilmoitettava huoltajalle mahdollisimman pian, mieluiten ennen toimenpidettä, jos mahdollista Ei toimintavelvollisuutta

18 Haltuun otettujen esineiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen Perusopetuksessa opettajan tai rehtorin haltuun ottama häirintään käytetty esine tai aine tulee luovuttaa oppilaalle oppitunnin tai koulun tilaisuuden päättymisen jälkeen. Jos on todennäköistä, että häirintä oppitunnin jälkeen jatkuu, häirintään käytetty esine tai aine tulee luovuttaa oppilaalle viimeistään työpäivän päätteeksi. Perusopetuksessa haltuun otetut kielletyt esineet ja aineet luovutetaan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. (tupakkatuotteet, alkoholi sekä tuotteet, joiden alaikäiselle luovuttamisen ei arvioida olevan turvallista niiden käyttötarkoitus huomioon ottaen) Perusopetuksessa esineet tai aineet tulee kuitenkin luovuttaa poliisille tai muulle laissa säädetylle viranomaiselle, jos oppilaalla, tämän huoltajalla tai muulla laillisella edustajalla ei lain mukaan ole oikeutta pitää niitä hallussaan. (huumausaineet) Ennen luovuttamista esine tai aine tulee säilyttää huolellisesti.

19 Perusopetuksessa häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta ilmoittaminen Koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Ei kurinpitotoimia koulumatkalla tapahtuneesta. Voidaan tarjota kasvatuksellista apua.

20 Lastensuojeluilmoitus Lastensuojelulain 25 :n 1 momentin mukaan 1) opetustoimen palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt sekä muun opetuksen tai koulutuksen järjestäjän taikka koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa olevat henkilöt ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat 2) velvollisia viipymättä ilmoittamaan 3) salassapitosäännösten estämättä 4) kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, 5) jos he tehtävässään 6) ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Lapsesta herännyt huoli perustuu henkilön omaan arviointiin. Tarvittaessa voidaan lastensuojelua konsultoida anonyymisti asiasta. Ilmoitusvelvollinen ei arvioi sitä, ryhtyykö lastensuojeluviranomainen lastensuojeluilmoituksen takia toimenpiteisiin vai ei. Tämä on lastensuojeluviranomaisten tehtävä.

21 Lisätietoa Ryhmäkirje nro 015 Oppilaiden ja opiskelijoiden kurinpitorangaistuksista, ojentamiskeinoista ja turvaamistoimenpiteistä Ryhmäkirje nro 23 Lastensuojeluilmoitus ja ilmoitusvelvollisuus poliisille Ryhmäkirje nro 16 Tupakointi koulun, oppilaitoksen ja päiväkodin alueella sekä perhepäivähoidon aikana Valviran ohje /2010 Tupakkalain muutokset oppilaitoksen näkökulmasta KIITOS

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

Yhtymähallitus 15.12.2011/ 144

Yhtymähallitus 15.12.2011/ 144 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän menettelytapaohjeet kurinpidollisissa asioissa sekä opiskeluoikeuden pidättämisessä, peruuttamisessa ja palauttamisessa Yhtymähallitus 15.12.2011/ 144 Koulutusjohtaja 20.1.2012

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin säilyttämien

Lisätiedot

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Sisäministeriölle Sisäministeriö asetti 15.04.2014 sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän toimeksiannosta

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle ampuratalaiksi sekä ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Ehdotuksen tarkoituksena on edistää turvallista ampumaharrastusta

Lisätiedot

Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2011

Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2011 Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2011 Eteva kuntayhtymä voimassa 1.3.2011 alkaen Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 24.2.2011 4 PTA-liite 4 Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2. painos,

Lisätiedot

HE 20/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki.

HE 20/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki. Hallituksen esitys eduskunnalle ampumaratalaiksi sekä laeiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki.

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

ROPOT -KONSULTAATIO ROHKENENKO PUUTTUA, OSAANKO TOIMIA?

ROPOT -KONSULTAATIO ROHKENENKO PUUTTUA, OSAANKO TOIMIA? ROPOT -KONSULTAATIO ROHKENENKO PUUTTUA, OSAANKO TOIMIA? Aloitussanat Poliisin esittäytyminen Rikosilmoitus Poliisi tekee aina lastensuojeluilmoituksen 15 vuotta täyttäneillä rikosoikeudelliset seuraamukset

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN

MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN Opetushallitus käsittelee tässä tiedotteessa uskonnon

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA B 1 HYVÄÄ ASIANAJAJATAPAA KOSKEVAT OHJEET (15.1.2009) 1 JOHDANTO Asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa

Lisätiedot

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010)

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010) 6. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje OHJE TEM/117/03.01.05/2014 1.2.2014 Voimassa 1.2.2014 toistaiseksi Sisältö

Lisätiedot

Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Tutkimuseettinen neuvottelukunta Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi Tutkimuseettinen neuvottelukunta Helsinki 2009 1

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot