RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TARKISTUKSEN PERUSTELUT LUONNOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TARKISTUKSEN PERUSTELUT LUONNOS 23.10.2012"

Transkriptio

1 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TARKISTUKSEN PERUSTELUT LUONNOS

2 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 Soveltamisala Ei muutoksia 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen Rakennusvalvontaviranomainen oli edellisen rakennusjärjestyksen laatimisajankohtana rakennuslautakunta. Määritelmä on muotoiltu kunnan johtosäännössä tapahtuvia muutoksia kestäväksi. 1.3 Rakentamisohjeet Edellisen rakennusjärjestyksen laatimisajankohtana kaavoituksesta vastasi kaavoituslautakunta. Nykyisin yleiskaavoituksesta vastaa elinkeino- ja kuntakehitystoimikunta, joten määritelmä on kunnan johtosäännössä tapahtuvia muutoksia kestäväksi. 1.4 Rakennusjärjestyksen liitteet Liitteiden tarkistaminen, täydentäminen ja ajan tasalle saattaminen on kunnan johtosäännössä määritellyn toimielimen tehtävä. 2 LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 Talousrakennuksen luvan- /ilmoituksenvaraisuus 2.2 Toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuus Aitaaminen: Tontin rajoittuessa katujen ja/tai yleisten teiden liittymien näkemäalueeseen, keskeisen kevyen liikenteen väylän näkemäalueeseen yms. halutaan tarkastaa, että aita, jonka korkeus on yli 0,9 m ei muodostu näkemäesteeksi liittymäalueella. Lisäksi on haluttu tarkentaa, mistä aidan korkeus mitataan. 2.3 Menettelytapamääräyksiä Ei muutoksia. 3 RAKENTAMISEN SIJOITTUMINEN JA YMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN 3.1 Sijoittuminen 3.2 Rakennusten soveltuminen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan 3.3 Tontin/rakennuspaikan terveellisyys Melu Uusissa kaavoissa asuinrakennuksia on sijoitettu 55 db liikennemelualueille. Seinän ja ikkunan ääneneristävyys vaatimus ei yksin riitä, mikäli ikkuna avautuu suoraan melualueelle.

3 Uusimman tutkimustiedon mukaan pitkäaikaisen altistumisen ympäristömelulle on todettu lisäävän riskiä verisuonisairauksiin. Myös melun häiritsevyys on merkityksellistä. Tutkimuksissa on kiinnitetty lisäksi huomiota meluherkkyyteen, jota ei ole aiemmin otettu riittävästi huomioon. (Ympäristöministeriön julkaisu Ympäristömelun vaikutukset 3/2007). Maalämpö Maalämmöllä tarkoitetaan maa- ja kallioperän pintaosiin varastoitunutta lämpöenergiaa. Lämpöenergiaa voidaan hyödyntää rakennusten ja niiden käyttöveden lämmittämiseen ja viilentämiseen lämpöpumpputekniikan avulla. Lämpökaivojen rakentaminen on tullut luvanvaraiseksi ja niiden rakentaminen on lisääntynyt huomattavasti. Määräyksissä on annettu ohjeita siitä mitä on huomioitava ja selvitettävä ennen rakentamisen aloittamista. Maalämpökaivoista aiheutuu pohjaveden pilaantumisriski johtuen pääasiassa mahdollisista lämmönsiirtoainevuodoista ja pintavesien pääsystä pohjaveteen vuotavien kaivorakenteiden vuoksi. Maalämpökaivo aiheuttaa aina riskin pohjavedelle ja mitä enemmän niitä rakennetaan riski kasvaa samassa suhteessa. Maalämpökaivon poraus saattaa aiheuttaa pohjaveden samentumista, muutoksia pohjaveden virtausolosuhteisiin ja pahimmassa tapauksessa aiheuttaa kaivojen kuivumista. Maalämpökaivon ja maaperään asennettavien lämmönkeruuputkistojen rakentamista pohjavesialueella käsitellään kohdassa Ympäristön hoito ja valvonta 3.5 Aitaaminen 3.6 Piha-alue On haluttu tarkentaa, että määräykset koskevat myös kasvillisuudesta muodostuvaa aitaa. On myös haluttu tarkentaa, että aita ei saa aiheuttaa vaaraa liikenteelle, ei saa haitata katujen kunnossapitoa eikä yli 3 metriä korkea istutettu aita saa aiheuttaa haittaa naapurikiinteistölle. Lisäksi on haluttu tarkentaa, että sekä rakenteellinen aita että istutettava aita tulee aina sijoittaa kokonaan tontin puolelle. Istutettavan aidan tulee sopia kasvamaan tontin puolella täysikasvuisenakin. Vielä on haluttu tarkentaa, että aidan sijoittamisessa tonttien rajalle tulee huomioida myös rajalla mahdollisesti oleva avo-oja: sekä aita että avo-oja tulee voida pitää kunnossa. Tontin/rakennuspaikan sade- ja kuivatusvesien johtamisessa halutaan huomioida uusi hulevesiohjeistus. Tavoitteena on, että kaikkia sade- ja kuivatusvesiä ei enää johdettaisi suoraan sadevesiviemäriin vaan vesiä pyrittäisiin mahdollisuuksien mukaan imeyttämään ja viivyttämään tonteilla kuitenkin siten, että siitä ei aiheudu haittaa rakennuksille. Lisäksi on haluttu tarkentaa, että tonttien väliset rajaojat tulisi säilyttää osana hulevesijärjestelmää ja niitä ei saisi täyttää ilman naapurin ja rakennusvalvonnan lupaa. Pihan/tontin korkeusasemaan liittyen on haluttu tarkentaa, että korkeustaso tulee sopeuttaa katu- ja puistoalueen, naapurikiinteistöjen sekä muun lähiympäristön korkeustasoihin. Lisäksi on haluttu tarkentaa, että pengerrykset ja tukimuurit tulee toteuttaa kokonaan oman tontin puolella ja pengerrykset on sopeutettava istutuksin

4 ympäristöön. Tukimuurin sijoittamisesta naapuritontin rajalle voi rakennusvalvontaviranomainen antaa luvan, jos haitta naapurille ei ole merkittävä. Tontin/rakennuspaikan siisteydestä on haluttu tarkentaa, että tontit rakennuksineen ja istutuksineen on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. Tontin/rakennuspaikan valaistuksesta on haluttu tarkentaa, että valolaitteiden teho, sijoitus ja suuntaus eivät saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa alueen asukkaille tai muille alueella liikkuville. 3.7 Tontin/rakennuspaikan rajan ylittävä rakentaminen Ei muutoksia. 3.8 Liikennejärjestelyt Tontin ajoneuvoliittymän määrä on haluttu rajoittaa yhteen liittymään ja liittymän enimmäisleveys 6 m:n. Ajoneuvoliittymän tulee olla käyttökelpoinen ja se ei saa aiheuttaa vaaraa liikenteelle. Lisäksi on haluttu määrätä liittymärummun minimikoko. Asemakaava-alueella pysäköimisestä on haluttu ohjeistaa mm. pysäköintialueen sijoittamisesta suhteessa naapurikiinteistöihin. Lisäksi on haluttu ohjeistaa liikuntaesteisten autopaikkojen sijoittelussa, mitoituksessa yms. ja polkupyörien pysäköinnissä. Vielä on haluttu tarkentaa, että henkilöauto pitäisi pystyä kääntämään omalla tontilla siten, että kadulle ei tarvitse peruuttaa. 3.9 Maanalaiset johdot ja rakenteet On haluttu tarkentaa, että maanalaisten johtojen sijoittamisesta yleiselle alueelle tulee hakea lupa kunnasta. Lisäksi on haluttu kertoa, että MRL 161 mukaan kiinteistön omistajalla on velvollisuus sallia yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevien johtojen sijoittaminen maalleen, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi tai kohtuullisin kustannuksin Osoitemerkintä 4 RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA 4.1 Rakennuspaikka Viittaus liitekarttaan on poistettu, koska liitekartta on katsottu tarpeettomaksi. Selkeyden vuoksi rakennuspaikan rantaviivan pituutta koskeva määräys on siirretty tähän kohdasta Rakentamisen määrä Asuinrakennuksen kerroslukua koskeva enimmäismäärä on poistettu tarpeettomana. Rakennuspaikalle sijoitettavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on rajattu 500 k-m², jotta yksittäisen rakennuspaikan rakentamisen määrä ei nouse kohtuuttoman suureksi. Kunnan oikeusvaikutteisissa osayleiskaavoissa ja naapurikuntien rakennusjärjestyksissä on vastaavia rajoituksia.

5 Kappaleeseen on lisätty väliotsikoita jäsennyksen selventämiseksi. Sivuasunnot Sivuasunnon rakentamisella halutaan tukea useamman sukupolven asumista. Sivuasunnon rakentamismahdollisuus on täsmennetty kohdistumaan vain samaan rakennukseen pääasunnon kanssa. Tämä mahdollistaa sen, että sivuasunnon käydessä tarpeettomaksi, voidaan pääasunto laajentaa sivuasunnon puolelle ja täten hyödyntää tarpeettomaksi käynyt sivuasunto. Sivuasunnon täytyy jo vanhankin rakennusjärjestyksen mukaan olla esteetön. Kellarin rakentaminen ei täytä esteettömyysvaatimusta. Siispä kellarin rakentamismahdollisuus on rajattu koskemaan vain rinteeseen rakennettua sivuasuntoa, jolloin kellarin rakentaminen on maastollisesti perusteltua. Talousrakennukset Talousrakennuksen pohjapinta-ala on muutettu kerrosalaksi. Saunarakennuksen kerrosalaksi on määritelty enintään 30 k-m², mikä on yhdenmukainen ranta-alueen rakentamisen kanssa. Talousrakennusten määrä rakennuspaikalla on rajattu neljään ja talousrakennusten yhteenlaskettu kerrosala 250 k-m²:iin. Loma-asunnot Rakennusjärjestykseen on lisätty ranta-alueen loma-asumista koskeva määräys koskemaan myös ns. kuivan maan loma-asuntoja, jotka sijaitsevat yleiskaavan loma-asumiseen tarkoitetuilla rakennuspaikoilla. Toisin sanoen niillä alueilla, jotka on tarkoitus säilyttää loma-asumiseen tarkoitettuina alueina. Hevosten pito Muun kuin elinkeinon harjoittamiseen käytettävän hevostallin rakennuspaikan vähimmäispinta-ala on nostettu m²:stä m²:iin. Hevosten enimmäismääräksi on määritelty viisi hevosta. Uudenmaan ympäristökeskuksen (nykyisin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) ohjeiden mukainen hevosten lukumäärä on kolme. Rakentaminen kellariin ja ullakolle Tämä kohta on poistettu tarpeettomana. 5 RAKENTAMINEN RANTA-ALUEELLE 5.1 Yleistä Määritelmä rakennuspaikan rantaviivan pituudesta on siirretty kohtaan 4.1, jossa sijaitsee myös asemakaava-alueen ulkopuolella olevan rakennuspaikan kokoa koskevat määräykset. Viittaus asemakaava-alueen ulkopuolella olevan rakennuspaikan kokoa koskevaan määräykseen on siirretty kohtaan Rakennusten sijoittuminen ranta-alueille sekä asemakaava- että asemakaavan ulkopuolisilla alueilla

6 Otsikkoon ja tekstiin on selkeyden vuoksi lisätty täsmennys, että kohta koskee sekä asemakaava- että asemakaavan ulkopuolisia alueita. 5.3 Rakennuspaikan koko ranta-alueilla asemakaava-alueen ulkopuolella Tähän on siirretty teksti kohdasta 5.1 ja kohdan 5.3 teksti on siirretty uuteen kohtaan Rakentamisen määrä ranta-alueella asemakaava-alueen ulkopuolella Kohdasta 5.3 on teksti siirretty tähän uuteen kohtaan. Lisäämällä lukuun 5 yksi kohta ja kohtien otsikointia muuttamalla on saatu selkeytettyä, mitkä määräykset koskevat asemakaava- ja mitkä asemakaavan ulkopuolisia alueita. 6 ASEMAKAAVOJA TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET 7 SUUNNITTELUTARVEALUEET Suunnittelutarvealueita koskeva määräys voimassa olevassa rakennusjärjestyksessä on johdonmukaistanut kuntalaisten neuvontaa. Toisaalta määräys on mahdollistanut kaikkien alueiden osalta tasapuolisen ja oikeudenmukaisen lupahallinnon. Suunnittelutarvealue-määräystä koskevat perustelut on poistettu rakennusjärjestyksestä ja perustelut esitetään tässä perusteluosassa. Seuraavilla alueilla on suunnittelutarvetta: 1. sijainnin vuoksi on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä: Asemakaava-alueiden lievealueet Liikenneverkon kehittämishankkeiden linjaukset sekä yhdyskuntateknisten verkostojen hyödyntämisen ja suunnittelun kannalta olennaiset vaikutusalueet (runkovesijohdot, runkoviemärit, Päijännetunneli, maakaasujohtovaraus, voimajohtolinjat) 2. erityisten ympäristöarvojen kuten luonnon, maiseman tai rakennuskulttuurin vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä: Natura 2000 verkoston alueet Merkittävät kulttuurimaisema-alueet Merkittävät yhtenäiset metsäalueet Pohjavesialueet 3. erityisten ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä: Melualueet 8 VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA POHJAVESIALUEILLA RAKENTAMINEN 8.1. Talousveden riittävyys 8.2. Jätevesien käsittely

7 9 POHJAVESIALUEILLA RAKENTAMINEN Yleistä Suunniteltaessa kaikkea rakentamista on pohjavesialueella tutkittava rakentamisen vaikutukset pohjaveden laatuun, korkeusasemaan ja virtausmahdollisuuksiin. Yleistä Suunniteltaessa kaikkea rakentamista on pohjavesialueella tutkittava rakentamisen vaikutukset pohjaveden laatuun, korkeusasemaan ja virtausmahdollisuuksiin. Maalämpö Nurmijärvi Vesi ottaa kaiken talousvetensä kunnan alueen pohjavesistä, siksi on pohjaveden suojelua varten laadittu jokaiselle vedenottamolle suojelusuunnitelmat toimenpideehdotuksineen. Lämpökaivon poraus saattaa aiheuttaa pohjaveden samentumista, muutoksia pohjaveden virtausolosuhteisiin ja pahimmassa tapauksessa aiheuttaa kaivojen kuivumista. Maalämpökaivo aiheuttaa aina riskin pohjavedelle ja mitä enemmän niitä rakennetaan riski kasvaa samassa suhteessa. Tämän vuoksi suunniteltaessa maalämpökaivojen ja -putkistojen rakentamista tulee selvittää hankkeen vaikutukset pohjaveteen, vedenottamoihin, naapureiden kaivoihin, pilaantuneisiin maa- alueisiin sekä maanalaisiin rakenteisiin. Maalämpökaivoa ja maaperään asennettavia lämmönkeruuputkistoja ei tule rakentaa pohjavedenottamoiden lähistöille (500 m etäisyysvaatimus). Muualla pohjavesialueella tulee maalämpökaivojen ja lämmönkeruuputkistojen sallittavuus harkita tapauskohtaisesti. Useamman lämpökaivon rakentamien samalle rakennuspaikalle tai mahdollisesti isommalle yhtenäiselle alueelle, tulee luvan myöntäjän harkita tarvitseeko hanke vesilain 3 luvun 2 :n mukaisen luvan aluehallintoviranomaiselta. Öljysäiliöt ja huoltoasemat Pohjavesialueilla öljy- ja polttoainesäiliöt sekä muut vaarallisten aineiden säiliöt tulee sijoittaa sisätiloihin tai maan päälle suoja-altaisiin. (tämä on myös ympäristönsuojelu määräyksissä). Pohjavesialueelle ei saa sijoittaa uutta huolto- tai jakeluasematoimintaa eikä polttomoottorikäyttöisten koneiden tai ajoneuvojen korjaamotoimintaa. Maanrakentaminen Pohjavesialueella tehtävässä työssä on kiinnitettävä huomiota pilaantumisen estämiseen. Maata kaivettaessa on pohjaveden ylimmän pinnan ja alimman kaivutason välille jätettävä vähintään 5 metrin paksuinen suojakerros toimittaessa pohjaveden virtaussuunnassa ylöspäin 250 metrin säteellä vedenottamosta. Muualla pohjavesialueella noudatetaan kolmen (3) metrin suojakerrosta. Täyttöjä tehtäessä on maa-aineksien oltava laadultaan täyttöön soveltuvia. Hulevedet Hulevedet ja niiden käsittely voivat vaikuttaa sekä pohjaveden laatuun että määrään. Muodostuvat hulevedet voidaan käsitellä kahdella tavalla: ne joko imeytetään maaperään syntypaikallaan tai sen välittömässä läheisyydessä, tai ne johdetaan alueelta pois ja puretaan vesistöön tai imeytetään maaperään muualla. Tärkeillä pohjavesialueilla hulevesiä imeytettäessä tulee varmistua siitä, ettei vesien mukana pääse epäpuhtauksia pohjaveteen. Likaantuneita hulevesiä ei saa imeyttää pohjavesialueelle. Pohjavesialueella tulee turvata riittävä pohjaveden muodostuminen. Rakennusten katoilta suoraan tulevat vedet ovat puhtaimpia hulevesiä, siksi niiden imeyttäminen on suotavaa, mikäli maaperän laatu on hyvin vettä läpäisevää.

8 Jätevedet Pohjavesialueella jätevesien käsittelyssä on noudatettava kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä. 10 RAKENNUSTYÖN AIKAISET JÄRJESTELYT 11 JÄTEHUOLTO Ei muutoksia. 12 MÄÄRÄYKSISTÄ POIKKEAMINEN 13 VOIMAANTULO Rakennusjärjestyksen määräyksistä on poikettu mm. suunnittelutarveratkaisujen ja maaseutualueiden poikkeamispäätösten yhteydessä. Tavanomaisimpia poikkeamisia ovat olleet hevosten pitoa koskevista etäisyyksistä, rakennuspaikan vähimmäispinta-alasta ja enimmäisrakennusoikeuksista poikkeamiset. Poikkeamiset edellyttävät tapauskohtaista harkintaa ja toisaalta johdonmukaista linjaa. LIITTEET Lukuun ottamatta liitteitä 1 Lentomelualue ja 8 Pohjavesialueet on muut liitteet poistettu, koska niihin ei rakennusjärjestyksessä ole viitattu.

Nurmijärven rakennusjärjestys

Nurmijärven rakennusjärjestys Nurmijärven rakennusjärjestys Valtuusto 19.6.2013 88 Voimaantulo 1.7.2013 www.nurmijarvi.fi SISÄLTÖ 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 3 1.1 Soveltamisala 3 1.2 Rakennusjärjestyksen tavoite 3 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 1. LUKU: YLEISTÄ... 3 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 3 ARVOKKAAT KULTTUURIYMPÄRISTÖ- JA MAISEMA-ALUEET... 3 2. LUKU: LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISTÄ... 4 1 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TEHTÄVÄ... 4 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 4 3 RAKENTAMISEN

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Valtuusto 17.12.2012 Voimaantulopäivä 01.01.2013 2 Rakennusjärjestys Sisällysluettelo Johdanto 1. Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Rakentamistapaohjeet 2.

Lisätiedot

Rakennusjärjestys 2015

Rakennusjärjestys 2015 Kajaanin kaupunki Rakennusjärjestys 2015 KAJAANIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.9.2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1.1 Tavoite 1.2 Soveltamisala 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Sisällysluettelo VAASAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 (12)

VAASAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Sisällysluettelo VAASAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 (12) VAASAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 (12) VAASAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällysluettelo I LUKU YLEISTÄ... 3 1 Tavoite... 3 2 Tehtävä... 3 3 Rakentamistapaohjeet... 3 4 Kaupungin rakennusvalvontaviranomainen...

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

SIUNTION KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SIUNTION KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU: YLEISTÄ 1 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen 2 Tavoite 3 Tehtävä 4 Rakentamistapaohjeet II LUKU: RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN 5 Rakennuksen sopeutuminen ympäristöön

Lisätiedot

NIVALAN RAKENNUSJÄRJESTYS

NIVALAN RAKENNUSJÄRJESTYS NIVALAN RAKENNUSJÄRJESTYS EHDOTUS 28.8.2013 TEKNINEN LAUTAKUNTA KAUPUNGINHALLITUS KAUPUNGINVALTUUSTO..2013..2013..2013 (Voimassa..20 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO 2 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 5 1.1 SOVELTAMISALA

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS (EHDOTUS)

KAJAANIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS (EHDOTUS) KAJAANIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS (EHDOTUS) Hyväksytty kaupunginvaltuustossa Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1.1 Tavoite 1.2 Soveltamisala 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 2 LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 Rakentamisen

Lisätiedot

POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI. KANNONKOSKEN KUNNAN KIVIJÄRVEN KUNNAN PIHTIPUTAAN KUNNAN ja VIITASAAREN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI. KANNONKOSKEN KUNNAN KIVIJÄRVEN KUNNAN PIHTIPUTAAN KUNNAN ja VIITASAAREN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI KANNONKOSKEN KUNNAN KIVIJÄRVEN KUNNAN PIHTIPUTAAN KUNNAN ja VIITASAAREN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1.1

Lisätiedot

Porvoon kaupunki RAKENNUSJÄRJESTYS

Porvoon kaupunki RAKENNUSJÄRJESTYS Porvoon kaupunki RAKENNUSJÄRJESYS Kaupunginvaltuusto 12.12.2007 143 PORVOON KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESYS Kaupunginvaltuusto 12.12.2007 143 SISÄLLYSLUEELO 1. SOVELAMISALA JA VIRANOMAISE 1.1 Soveltamisala

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN 2013 S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kv Säännön nimi 10.12.2012 Rakennusjärjestys HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 I YLEISTÄ 1 Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Jyväskylän maalaiskunnan valtuusto 19.8.2002 Voimaan 30.9.2002 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1 1.1 Soveltamisala 1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Puumalan kunnan rakennusjärjestys 2015

Puumalan kunnan rakennusjärjestys 2015 Tekninen lautakunta 18.6.2014 25 liite no 14 Tekninen lautakunta 4.9.2014 31 liite no 15 Tekninen lautakunta 28.10.2014 36 liite no 16 Tekninen lautakunta 22.1.2015 1 liite no 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestys

Lisätiedot

Tampereen kaupungin rakennusjärjestys

Tampereen kaupungin rakennusjärjestys Tampereen kaupungin rakennusjärjestys 2 Tampereen kaupunginvaltuuston päätös 18.8.2014. Rakennusjärjestys tulee voimaan 1.10.2014 ja sillä kumotaan aiempi, 19.10.2000 voimaan tullut rakennusjärjestys.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

ULVILAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS ULVILAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty 30.1.2002 Voimaantulo 1.2.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 SOVELTAMISALA... 3 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS ORIVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS KAUPUNGINVALTUUSTON 22.4.2008 HYVÄKSYMÄ VOIMAANTULOPÄIVÄMÄÄRÄ 10.6.2008 Karttojen julkaisu-/kopiointilupa Copyright Maanmittauslaitos lupa PISA/077/2006 Aineiston kopiointi

Lisätiedot

Pirkkalan kunnan rakennusjärjestys

Pirkkalan kunnan rakennusjärjestys Pirkkalan kunnan rakennusjärjestys I LUKU: YLEISTÄ 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Rakennusjärjestys 1 URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2

URJALAN KUNTA Rakennusjärjestys 1 URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2 1 SISÄLLYSLUETTEL URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2 1. SVELTAMISALA JA VIRANMAISET... 2 1.1 Soveltamisala... 2 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen... 2 2. LUPAJÄRJESTELMÄT... 2 2.1 Talousrakennuksen luvan-

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS

YLIVIESKAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS YLIVIESKAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS YLIVIESKAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU: YLEISTÄ 1 Tavoite 4 2 Soveltamisala 4 3 Rakentamistapaohjeet 4 II LUKU: LUPAJÄRJESTELMÄT 4 Rakentamisen luvat 4 5 Toimenpidelupa

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Mänttä-Vilppulan kaupungin rakennusjärjestys 1/19 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginhallitus hyväksynyt 1.12.2008 luonnoksena Nähtävillä 2.1. 2.2.2009 Kaupunginhallitus hyväksynyt 6.4.2009

Lisätiedot

1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Soveltamisala 3 1.2. Rakennusvalvontaviranomainen 3

1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Soveltamisala 3 1.2. Rakennusvalvontaviranomainen 3 Kuhmossa 13.10.2008 SISÄLLYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Soveltamisala 3 1.2. Rakennusvalvontaviranomainen 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1. Talousrakennuksen luvan- /ilmoituksenvaraisuus 3 2.2. Toimenpiteiden

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 4 1.1 Tavoite 4 1.2 Soveltamisala 4 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 4

1. YLEISTÄ 4 1.1 Tavoite 4 1.2 Soveltamisala 4 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 4 N KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS käsittelyt: Valvontalautakunta 13.5.2008 Kunnanhallitus 9.6.2008 Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös 16.6.2008 Voimaantulo: 19.8.2008 2 Sisällysluettelo 1. YLESTÄ 4 1.1 Tavoite

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1

SIILINJÄRVEN KUNTA. Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1 Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1 SIILINJÄRVEN KUNTA Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Luonnosta koskevat muutos- ja täydennysesitykset ymv. ovat merkitty sinisellä värillä

Lisätiedot

Käsittelyt: Rakennuslautakunta 29.11.2012 101 Kaupunginhallitus 04.14.2012 415 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 55 Voimaantulo 01.01.

Käsittelyt: Rakennuslautakunta 29.11.2012 101 Kaupunginhallitus 04.14.2012 415 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 55 Voimaantulo 01.01. Käsittelyt: Rakennuslautakunta 29.11.2012 101 Kaupunginhallitus 04.14.2012 415 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 55 Voimaantulo 01.01.2013 2 1. Yleistä 1. 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01 RAUMAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.2009 Voimaantulopäivä 3.4.2009 I LUKU YLEISTÄ 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

LUUMÄEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS LUUMÄEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SISÄLLYSLUETTELO MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET I YLEISTÄ 1 Tavoite 2 Soveltamisala 3 Rakennusvalvontaviranomainen 4 Rakentamistapaohjeet 5 Rakennuksen suunnittelijat, toteuttajat

Lisätiedot