Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh Kuntalain (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet tisää dök sen mu kaan kunnan/ kuntayhtymän tulee vuoden 2014 loppuun men nes sä yhtiöittää kilpailutilanteessa markkinoilla harjoitettu toi min ta tai jär jes tää toiminta muutoin siten, ettei se vääristä kil pailua. Jos kyse on julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916 / 2012) mukaisten palvelujen tuottamisesta kilpailutilanteessa markki noil la, kunnan tai kuntayhtymän on vuoden 2016 loppuun men nessä siirrettävä tehtävä hoidettavaksi yhtiö-, yhteisö- tai sää tiö muo toisek si tai järjestettävä toiminta muutoin siten, ettei toiminta vää ris tä kilpailua. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen osalta on siis yhtiöittämisen tai toi min nan järjestämiselle säädetty siirtymäaika vuoden 2016 lop puun. Toisaalta kuntalain (626 / 2013) 2a 2 momentin 4. kohdan mukaan kou lu tuk sen järjestäjä, joka hoitaa esim. järjestämisluvan mu kais ta kou lu tuk sen koulutustehtävää ja/ tai tuottaa pal ve lui ta ope tus suun nitel maan liittyvinä opiskelijatöinä, ei toimi kil pai lu ti lan tees sa mark kinoil la. Tällöin ei yhtiöittämisvelvoitetta olisi. Työvoimapoliittisen koulutuksen yhtiöittämisvelvoite on siis ollut epäsel vä. Tämä vuoksi kuntalain kokonaisuudistuksen yhteydessä 2014 lakiin on ehdotettu täydennystä, jonka mu kaan kun ta yh ty män ei tarvitsisi yhtiöittää toimintaansa, jos se osal lis tuu tar jous kil pai luun sel lai sen työvoimapoliittisen koulutuksen jär jes tä mi seen tai sellaisen pal ve lun tuottamiseen opiskelijatyönä, joka edel lyt tää jär jes tä mis lupaa. Vuoden 2013 kilpailuneutraliteettia koskeva vaatimus on tullut siir tymä ajan jälkeen voi maan alkaen, koskien siis sellaista toimin taa, joka ta pah tuu kilpailutilanteessa markkinoilla. Koska kun tala kiin ehdotettu uusi muu tos on ollut epäselvä asti, ovat kou lu tuk sen järjestäjät ol leet odottavalla kannalla. Jär jes tä mis lu van ul ko puo lel la, ope tuk ses ta erillään olevaan sekä ilman opis ke li joi ta ta pah tu vaan pal ve lu toi min taan annettavia tar jouksia tulee ennen yhtiöittämistä tar koin har ki ta. Mah dol lis ta on kui tenkin tehdä sopimuksia ja tuottaa pal ve lu ja yrityksille ja asiak kail le kuten ennenkin, kunhan ei toimita kil pai lu ti lan tees sa mark ki noil la. Lakiehdotuksen (HE 268/ 2014) perusteluissa kuntalain 126 :ään

2 esi tet tiin lisättäväksi uusi 3. momentti, jonka mukaan kunta ei toimisi kil pai lu ti lan tees sa markkinoilla, jos se osallistuu tarjouskilpailuun 2. mo men tin 4 kohdassa tarkoitetun opetuksen tai koulutuksen tai luvas sa määrätyn muun tehtävän järjestämiseksi. Lakiehdotus on hyväk syt ty eduskunnassa ja se tulee voi maan Tämä selkeyttää koulutuskuntayhtymien osal lis tu mis ta ainakin sel laisen työvoimapoliittisen koulutuksen jär jes tä mi seen, joka edel lyt tää jär jes tä mis lu paa. Koulutuksen järjestäjillä, myös SAMIedulla on myös sellaista pal ve lu toi min taa, jota järjestetään järjestämisluvan ulko puo lel la ta pah tu va na tai ei-tutkintotavoitteisena palvelutoimintana (ns. kovan rahan kou lu tus) markkinoilla ja kil pai lu ti lan tees sa, esim. eri lai set kort ti kou lu tuk set. Näiden osuus pal ve lu jen määrästä ja yhteen las ke tus ta lii ke vaih dos ta on myös euroina huomattava ja siten myös palveluna tär keä ja koulutuksen järjestäjälle so vel tu vaa toi mintaa. Itä-Savon kou lu tus kun ta yh ty män osalta yh tiöit tä mis vel voi te koskee en si si jai ses ti kaikkea ei- tut kin toon joh ta vaa kou lu tuk sen myyn tiä ja sel lais ta palvelutoimintaa, jos sa opis ke li jat ei vät ole mu ka na. Näi den koulutuspalvelujen tuotot 2014 olivat yhteensä n ja 2015 arvioitu Liitteenä 1 kuntalakiin eduskunnassa hy väk syt ty muutos (EV 348/ 2014, Kunnan toiminta markkinoilla, 126 ). Liitteenä 2 erittely SAMIn yhtiöittämisvelvoitteen alaisista mak sul lisen palvelutoiminnan koulutuspalveluista ja niiden tuo tois ta Kuntalain hyväksymisen myötä koulutuksen järjestäjien on sel vi tet tävä yh tiöit tä mis vel voit teen vaihtoehdot ja valmistelun aikataulu. Ylä-Sa von koulutuskuntayhtymän (YSAO) kanssa pide tys sä kehittämisseminaarissa sovittiin mm. että perustetaan yh teinen työ ryh mä yhtiöittämisvelvoitteen sel vit tä mis tä varten pidetyssä kokouksessa todettiin, että yh tiöit tä mis tä kos keva valmistelu tulee käynnistää. Koska mainittu vel voi te sisältyy lakiin, ei se aiheuta kuntayhtymän pe rus so pi muk seen muu tok sia. Kou lu tuk sen järjestäjän tulee noudattaa voimassa ole via la ke ja ja mää räyk siä. Siten yhtiöittämisestä päättävät yh ty mä hal li tus ja yh tymä val tuus to. Kuntalain voimaan tullut yhtiöittämisvelvoite on tul lut vuoden 2015 alusta tietyiltä osin voimaan. Osakeyhtiön pe rus ta mi nen on käyn nis tet tä vä viipymättä, koska perustamiseen liittyvät val mis te-

3 Kuntayhtymän johtaja /rehtorin esitys lut vie vät ai kan sa. Perustettavan yhtiön toiminta-ajatusta, laa juut ta ja toi min nan määrittelyä pitää tarvittaessa arvioida myös lain vel voitet ta laa jem pa na kysymyksenä. Tavoitteena on saada päätökset vuo den 2015 ku lues sa voi maan. Tä män vuoksi asian valmistelu pyritään samaan kevätvaltuuston esitys lis tal le tai viimeistään elo-syyskuussa pidettävään valtuuston kokouk seen / talousarvioseminaariin. Sa man ai kai ses ti tulee var mis taa, et tä ennen yhtiön pe rus ta mis ta SA MIedun tuottamat palvelut ei vät muil ta osin riko kil pai luneut ra li teet ti vaa ti muk sia. Perustettava yhtiö voidaan ottaa käyttöön sitä mukaa kun kou lu tuspal ve lu jen tuottaminen osakeyhtiön kautta tulee välttämättömäksi tai muu ten perustelluksi. Osa ke yh tiön pääasiallinen tehtävä ainakin alku vai hees sa on hoitaa ope ra tii vi sel la tasolla ei- tutkintoon johtavan kou lu tuk sen tarjousten laa ti mis ta, myyntiä ja jär jes tä mis tä sekä kunta yh ty män muun sel lai sen maksullisen pal ve lu toi min nan myyntiä ja jär jes tä mis tä, joka ei ole järjestämisluvan mu kais ta tai ope tus suun nitel man mukaista opis ke li ja työ nä to teu tet ta vaa toimintaa. Kuntalain hyväksyttyä kokonaisuudistusta ja sen vai kutuk sia kä si tel lään erikseen myöhemmin. (Valmistelu: kuntayhtymän johtaja/ rehtori Keijo Pesonen, ). Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi kuntalakia koskevan eduskunnan päätöksen (EV348/ 2014) koskien kunnan ja kun ta yh tymän toimintaa kilpailutilanteessa mark ki noil la (126 ). Säännöksen 1. mom. mukaan kou lu tus kun ta yh ty män tulee siirtää kil pai lu ti lan teessa markkinoilla harjoitettava toi min ta osakeyhtiölle. Säännöksen 2. momentin 4. kohdan mukaan kuntayhtymän ei tar vit se kuitenkaan yh tiöit tää sellaista palvelutoimintaa, jossa kyse on jär jes tä mis lu van mu kai sen opetuksen järjestämisestä. Liite 1. Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi SAMIedun yhtiöittämisvelvoitteen alais ten koulutuspalvelujen maksullisen palvelutoiminnan tuotot 2014 ( ) ja 2015 ( ). Liite 2. Yhtymähallitus hyväksyy kuntalain 126 edellyttämän kil pai lu neut rali teet ti vaa ti muk sen mukaisen osakeyhtiön perustamisen asia kir ja valmis te lujen käyn nis tä mi sen (perustamissopimus, yh tiö jär jes tys, yhtiön nimi, re kis te röin ti jne). Tavoitteena on, että yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hy väk syt tä väk si, et tä Itä-Savon koulutuskuntayhtymä pe-

4 rus taa kun ta lain edellyttämän osa ke yh tiön ja sitä koskevat yhtiön perus ta mis so pi muk sen ja yh tiö jär jes tyk sen. Päätös Yhtymähallitus hyväksyi tehdyn esityksen. Toimenpiteet Yh johtoryhmä; osakeyhtiön toiminnan laajuuden arviointi/ yh tiö järjes tys ja perustamissopimus Yhtymähallitus SAMIedun ja YSAOn (Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän) kanssa pide tys sä kehittämisseminaarissa käsiteltiin yh tiöit tä misen pe rus tei ta, lähtökohtia, hallinnon järjestämisen, yhtiöjärjestyksen se kä pe rus ta mis so pi muk sen si säl töä. Lisäksi kartoitettiin muiden kou lu tuk sen järjestäjien tekemiä mal le ja ja hallintoratkaisuja. Koulutuksen järjestäjien ratkaisut poikkeavat toisistaan lähinnä osake yh tiön hallituksen kokoonpanon osalta. Toisilla yhtiön hallitus on muo dos tet tu kokonaan luottamushenkilöistä (Jyväskylä), toisilla koko naan viranhaltijoista (Pohjois-Karjala). YSAOn ja SAMIn arvioissa päädyttiin malliin, jossa yhtiön hal li tukses sa on sekä luottamushenkilö- että viranhaltijajohdon edustus. Tä tä perustellaan mm. sillä, että yhtiön toimintojen ohjaus tulee olla nii den vastuulla ja toimivallassa, jotka ovat operatiivisessa vas tuus sa kuntayhtymän am mat ti- ja aikuisopiston toiminnasta ja ta lou des ta. Osakeyhtiön toiminnan strategia ja toimintapolitiikka eivät voi olla kun ta yh ty män edun vastaisia. Kuntayhtymän omistajaohjaus to teutuu parhaiten mallilla, jossa yhtymähallituksen ja yhtiön hallituksen vä lil lä on kiinteä ja luonteva yhteys. Luottamushenkilöiden ja puheenjohtajien osalta on otettava huo mioon, että yhtymähallituksen tehdessä osakeyhtiötä koskevia pää töksiä, yhtymähallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan on toimit ta va yhtymähallituksen kokouksen puheenjohtajana es teet tö mästi. Si ten molempia ei voida nimittää yhtiön hallitukseen. Lisäksi on perusteltua ottaa huomioon, että yhtiön hallinnossa ole-

5 vien viranhaltijoiden keskinäiset työnjohto- ja toimivaltasuhteet vastaa vat viranhaltijoiden varsinaista virkatyötä ja asemaa kun ta yh tymän päävirassa. Yhteistä eri ratkaisuille puolestaan on, että yhtiön toimitusjohtajaksi on nimetty kou lu tuk sen järjestäjän aikuiskoulutuksen tai kou lu tus palve lu jen pää vas tui nen viranhaltija. SAMIn osalta se tarkoittaa apu laisreh to ria, jo ka johtaa koulutuspalveluja kokonaisuutena. Ai kuis kou lutuk sen pal ve lu päälli köl le on tässä mallissa luontevaa kuulua yh tiön hal li tuk seen. Lähtökohtana on muistaa, että yhtiö perustetaan turvaamaan kun talain tarkoittama kilpailuneutraliteettivaatimus. Yhtiön piiriin tulevat kou lu tus pal ve lut hoidetaan nykyisin kuntayhtymän toimesta, joten nii den siirtäminen yhtiöön on ensisijaisesti koulutuksen järjestäjän eli kun ta yh ty män edun mukaista. Toisaalta pitää osata yhteensovittaa sekä osakeyhtiölain mu kai sen yh tiön ja kuntalain mukaisen koulutuskuntayhtymän toi min not ja proses sit. Osakeyhtiön ja kuntayhtymän toimintoja sää te le vät lain velvoit teet poikkeavat toisistaan olennaisesti, mikä on otet ta va huo mioon sekä perustamisvaiheessa että toiminnan oh jauk ses sa ja päätök sen teos sa. Osakeyhtiölain 1. luvun 2. mukaan yhtiön perustamissopimuksessa on mainittava mm. yhtiön hallituksen jäsenet ja pe rus ta mis so pi mukseen on liitettävä yhtiöjärjestys. Saman pykälän mukaan pe rus tamis so pi muk ses sa on tarvittaessa mainittava yhtiön toimitusjohtaja, tilin tar kas ta jat sekä hallituksen puheenjohtaja. Osakeyhtiölain 1. luvun 8. mukaan "Yhtiön johdon on huolellisesti toi mien edistettävä yhtiön etua", mihin liittyen 22. luvun 1. mukaan huo lel li suus vel voit teen laiminlyönnistä yhtiölle aiheutuvasta va hingos ta hallituksen jäsen on henkilökohtaisessa vastuussa. Osakeyhtiölain 5. luvun 3. mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä mm. hallituksen jäsenten valinnasta, 6. luvun 8. mukaan "hallitukseen on valittava yhdestä viiteen jäsentä, ellei yh tiö järjes tyk ses sä määrätä toisin" ja edelleen saman pykälän mukaan puheen joh ta jan valitsee hallitus, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Osakeyhtiön pääasiallinen tehtävä (ainakin alkuvaiheessa) on hoitaa ope ra tii vi sel la tasolla ei- tutkintoon johtavan koulutuksen myyntiä sekä sellaista palvelutoimintaa, joka ei ole järjestämisluvan mukaista opis ke li ja työ nä toteutettavaa toimintaa. On kuitenkin tiedostettava, et tä yhtiön toiminnan strategia ja liiketoimintasuunnitelma voivat muok kau tua tulevaisuudessa laajempaankin palvelutoiminnan tuot ta-

6 mi seen. Nyt tehtävät yhtiön johtamisen ja hallinnon ratkaisut perustuvat siihen, että yhtiölle aiheutuvat kustannukset pystytään minimoimaan eikä sille aiheudu sellaisia tuottovaatimuksia, jotka johtaisivat esim. joh ta mis teh tä vien ja hallinnon ulkoistamiseen ja edelleen li sä kus tannuk siin. Tavoitteena on, että perustettava yhtiö pystyy rahoittamaan toi minnas ta aiheutuvat menot tuotoillaan. Tämän vuoksi perustamisen yhtey des sä tulee käynnistää liiketoimintasuunnitelman valmistelu, jolla sel vi te tään mitä ja missä laajuudessa toimintaa siirretään yhtiöön, mitä palveluja ja missä laajuudessa yhtiö ostaa kuntayhtymältä millaisia sopimuksia kuntayhtymän ja yhtiön välillä tarvitaan millaisia lupia, sopimuksia ja vakuutuksia siirtoon tarvitaan alustavat toiminnan ja talouden suunnitelmaluvut siirrettävän toiminnan palveluerittelyt ja liikevaihto, tuotto- ja me no ar viot, kannattavuuslaskelmat sekä maksuvalmiutta koske vat käyt tö pää oman vaihtelut henkilöstöä ja toimitiloja koskevat tarpeet ja järjestelyt. Liitteenä 3 perustettavan yhtiön perustamissopimus ja liitteenä 4 yh tiön yhtiöjärjestys. (Valmistelija: kuntayhtymän johtaja/ rehtori Keijo Pesonen, ). Yhtymähallituksen puheenjohtajan esitys Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että 1) Itä-Savon kou lu tus kun ta yh ty mäperustaa Itä-Savon kou lu tus pal velu Oy:n ja hyväksyy yh tiön perustamissopimuksen ja yh tiö jär jes tyksen liitteiden 3 ja 4 mukaisina 2) perustettavaan osakeyhtiöön siirretään kuntalaissa 410/2015 (126 ) määritelty kilpailutilanteessa markkinoilla harjoitettava toiminta 3) yhtymävaltuusto valtuuttaa yhtymähallituksen hyväksymään perus ta mis so pi muk sen mahdolliset täydennykset sekä muut pe rus ta miseen ja kaupparekisteriin ilmoittamisesta johtuvat toimenpiteet ja asia kir jat 4) yhtiön perustamiseen maksimissaan sijoitettava osakepääoma ( ,- ) ka te taan vuodelle 2015 varatusta in ves toin ti mää rä rahas ta.

7 Lisäksi yhtymähallitus velvoittaa johtoryhmää osana yhtiön pe rus tamis ta valmistelemaan yhtiön alustavan liiketoimintasuunnitelman, jos sa arvioidaan ainakin siirrettävän toiminnan ja koulutuspalvelujen laa juut ta, tuotto- ja menoarvioita, henkilöstö- ja toimitilatarpeita, kannat ta vuut ta ja maksuvalmiutta sekä erilaisia sopimus-, lu pa me net tely- ja vakuutusasioita. Valmistelussa voidaan käyttää myös ul ko puolis ta asiantuntijaa. Päätös Toimenpiteet Yhtymähallitus hyväksyi tehdyn esityksen. Yhtymävaltuusto

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esittelyosa:

Sivistyslautakunnan esittelyosa: Sivistyslautakunta 24 25.03.2014 TUNTIOPETTAJA LISA POHJOLAN OIKAISUVAATIMUS Sivistyslautakunta 24 Tuntiopettaja Lisa Pohjola on jättänyt 14.3.2014 saapuneen oi kai su vaati muk sen rehtori Merja Heinäahon

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot