ASIANAJAJATUTKINNON TUTKINTOJÄRJESTYS JA TUTKINTOVAATIMUKSET alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIANAJAJATUTKINNON TUTKINTOJÄRJESTYS JA TUTKINTOVAATIMUKSET 1.1.2015 alkaen"

Transkriptio

1 1 (10) ASIANAJAJATUTKINNON TUTKINTOJÄRJESTYS JA TUTKINTOVAATIMUKSET alkaen Oikeusministeriö on Asianajajista annetun lain (716/2011) 3 :n 5 momentin mukaisesti päättänyt vahvistaa asianajajatutkinnon tutkintojärjestyksen seuraavasti: ASIANAJAJATUTKINNON TUTKINTOJÄRJESTYS 1 Suomen Asianajajaliiton sääntöjen 5 :n 3 momentissa tarkoitetun tutkinnon järjestää Suomen Asianajajaliiton hallitus. 2 Asianajajatutkinto käsittää kolme osaa: 1 kirjallinen koe, 2 asianajotoiminnan eettisiä ja käytännön kysymyksiä käsittelevä kaksipäiväinen koulutustilaisuus (eettinen osa) ja 3 oikeudenkäyntitaitojen perusteita käsittelevä noin 12 viikon opintokokonaisuus (oikeudenkäyntiosa), joka koostuu etukäteistehtävistä ja kaksipäiväisestä koulutustilaisuudesta. Kaikki kolme osaa tulee suorittaa kokonaisuudessaan hyväksytysti. Tutkinnon kolme osaa voi suorittaa vapaavalintaisessa järjestyksessä. 3 Asianajajatutkinnon toimittamista varten hallitus nimeää kalenterivuodeksi kerrallaan tutkintolautakunnan, johon kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä, sekä määrää yhden jäsenistä lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Tutkintolautakunnan jäsenistä tulee vähintään puolet olla asianajajia. Tutkintolautakunta on päätösvaltainen, kun vähintään kolme jäsentä on saapuvilla ja näistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Yhden läsnä olevista jäsenistä tulee olla asianajaja. Tutkintolautakunta voi vahvistaa itselleen työjärjestyksen. 4 Kirjallinen koe ja kummatkin koulutustilaisuudet järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa Helsingissä. Kirjallinen koe voidaan järjestää tarvittaessa myös muualla Suomessa. 5 Asianajajatutkintoon voi ilmoittautua oikeusnotaarin taikka oikeustieteen kandidaatin tai maisterin tutkinnon suorittanut henkilö. 6 Kirjallisen kokeen ja koulutustilaisuuksien ajan ja paikan sekä ilmoittautumismääräajat määrää tutkintolautakunta. Niistä on ilmoitettava Suomen Asianajajaliiton internetsivuilla vähintään kahta kuukautta ennen kirjallisen kokeen tai

2 2 (9) koulutustilaisuuden järjestämispäivää. Tutkintolautakunnan vahvistamat ilmoittautumismääräajat ovat sitovia. Tutkintolautakunta voi hyväksyä myöhässä tapahtuneen ilmoittautumisen, jos myöhässä tapahtuneelle ilmoittautumiselle on ollut oikeudenkäymiskaaren lailliseen esteeseen verrattava syy. 7 Tutkintovaatimukset vahvistaa tutkintolautakunnan ehdotuksesta Suomen Asianajajaliiton hallitus. Tutkintovaatimukset on julkaistava Suomen Asianajajaliiton internet-sivuilla vähintään kahta kuukautta ennen tutkinnon kirjallisen kokeen tai koulutustilaisuuden järjestämispäivää. 8 Mikäli tutkinnon kuluessa tulee harkittavaksi eettisen osan tai oikeudenkäyntiosan suorituksen hylkääminen osittain tai kokonaan, tutkintolautakunnan keskuudestaan nimeämä jäsen voi tutkintoon osallistujaa kuultuaan hyväksyä suorituksen. Mahdollinen suorituksen hylkääminen tulee saattaa tutkintolautakunnan ratkaistavaksi. Tutkintolautakunta voi asettaa edellä mainitun suorituksen hyväksymisen edellytykseksi sen, että tutkintoon osallistuja suorittaa tutkintolautakunnan määräämän korvaavan tehtävän. Kirjallisessa kokeessa, eettisessä tai oikeudenkäyntiosassa hylätty voi tehdä tutkintolautakunnalle kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 vuorokauden kuluessa tutkintolautakunnan päätöksestä. Kirjallisessa kokeessa tai koulutustilaisuudessa hylätty voi ilmoittautua suorittamaan uudestaan hylättyä osaa tutkinnosta. Tutkintoon osallistuja saa todistuksen hyväksytystä kirjallisesta kokeesta ja hyväksytystä koulutustilaisuuksiin osallistumisesta. 9 Kirjallisen kokeen ja koulutustilaisuuksien järjestämisestä aiheutuvien kulujen peittämiseksi peritään maksu, jonka suuruuden määrää Suomen Asianajajaliiton hallitus ja joka tulee maksaa ennen kirjalliseen kokeeseen tai koulutustilaisuuteen osallistumista. 10 Suomen Asianajajaliiton hallitus toimittaa vuosittain oikeusministeriölle selostuksen edellisen vuoden tutkintotoiminnasta. Tutkintojärjestystä sovelletaan jälkeen järjestettäviin asianajajatutkintoihin. TUTKINTOVAATIMUKSET LUKIEN A Kirjallisuus 1 Kommentaariteos hyvää asianajajatapaa koskevista ohjeista Kommentaari osoitteessa 2 Asianajajaoikeus. Laki, säännöt ja tapaohjeet, Markku Ylönen Talentum Media Oy, 2014, ISBN ) 3 Näkökulmia asianajajaoikeuteen kokoelmateoksen (Edita Oyj, 2004, ISBN ) seuraavat osiot:

3 3 (9) Asianajajan rehellisyys ja totuusvelvollisuus ss Vaitiolovelvollisuus ss Asianajajan siviilioikeudellinen vastuu ss Asianajajan bona fides velvollisuudet ss Asianajajan työkentältä Från advokatens arbetsfält (1994 ISBN ) seuraava artikkeli: - Terttu Utriainen: Luottamusaseman väärinkäyttö (RL 36:5 ) asianajajarikoksena s Artikkeli osoitteessa 5 Olli Mäenpää: Hallintoprosessioikeus (WSOYpro 2007, 2.painos, ISBN ) s (kohta 1.2 Hallintoprosessi oikeusturvan takeena), s (kohta 2.1 Hallintoprosessin erityispiirteet), s (kohta 1.2 Hallintoprosessin vireillepanotavat), s (kohta 1.3 Asian vireilletulo ja sen vaikutukset), s (kohta 1.1 Asian käsittely ja selvityskeinot), s (kohta 1.2 Asian selvittämisen yleiset perusteet), s (kohta 2.1 Hallintoprosessin laatuvaatimuksia) ja s (kohta 2.2 Prosessinjohto asian käsittelyssä). B Lainsäädäntö 1 Oikeudenkäymiskaari ( Pr 101). 2 Asianajajalaki (496/1958) sekä sen nojalla vahvistetut Suomen Asianajajaliiton säännöt (540/2012). 3 Oikeusapulaki (720/2011). 4 Hallintolainkäyttölaki (586/1996) ja hallintolaki (434/2003). 5 Muihin lakeihin sisältyvät asiamiestä yleensä tai erityisesti asianajajaa koskevat säännökset (RL 36:5, 36:8.2, 38:1, 38:2 ja 38:10, KK 18 luku, EsitutkintaL 11:3 ja 11:5 ja PakkokeinoL 7:1, 7:3, 8:5 ja 8:7-11, sekä Tutkintavankeuslaki 8:4, 8:6-7, 9:1-2 ja 9:5, muut /725 ja /808, JulkHankL 11 luku Muutoksenhaku ja seuraamukset.) 6 Suomen perustuslaki 2. luku (731/1999). 7 Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla (erityisesti 3 kappale b ja c kohdat) (Pe 102). 8 Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen (KP-sopimuksen) 14 artikla (erityisesti 3 kappale b ja d kohdat) (Pe 103). 9 Euroopan unionin perusoikeuskirja VI osasto (A: , PeEU 102). 10 Kielilain (423/2003) määräykset asianajajan tehtäväkentän kannalta. 11 Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta (109/1995). 12 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa (689/1997). 13 Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (503/2008).

4 4 (9) 14 Kuntalaki 11. luku (365/1995). 15 Laki palvelujen tarjoamisesta (1166/2009) 2 luku. 16 Kuluttajansuojalaki 6 luku (38/1978). Lainsäädäntö edellytetään hallittavan tutkintopäivänä voimassa olevien säädösten mukaisena. C Asianajotoimintaa koskevia ohjeita Asianajotoimintaa koskevia säädöksiä ja ohjeita -kansio (sisältötyyppi Säädökset ja ohjeet ) Asianajotoimintaa koskevia säädöksiä ja ohjeita -kansio (50 ) (asianajotoimistojen lisätilaukset 25 ) on tilattavissa Asianajajaliiton toimistosta. D Kurssin hinnoittelu ja aikataulu Kirjallinen koe 150 euroa. Asianajotoiminnan eettisiä ja käytännön kysymyksiä käsittelevä kaksipäiväinen koulutustilaisuus; (eettinen osa) 675 euroa ja oikeudenkäyntitaitojen perusteita käsittelevä kaksipäiväinen koulutustilaisuus (oikeudenkäyntiosa) 675 euroa eli koulutustilaisuudet yhteensä euroa. Suomen Asianajajaliitto ei ole arvonlisäverovelvollinen tästä toiminnasta, AVL 4 ja 56. Kukin osasuoritus laskutetaan erikseen. Lasku tulee maksaa viimeistään seitsemän (7) päivää ennen tilaisuutta. HUOM: Ellei maksua ole suoritettu, tutkintotilaisuuteen ei voi osallistua. Kirjallinen koe järjestetään Kuntatalossa osoitteessa Toinen linja 14, Helsinki. Kirjallinen koe voidaan tarvittaessa järjestää Asianajajaliiton osastojaon mukaisesti muuallakin Suomessa, mikäli kokeeseen ilmoittautuessa ilmoitetaan tällaisesta tarpeesta.

5 5 (9) ASIANAJAJATUTKINNON AIKATAULU 2015 Viimeinen ilmoittautumispäivä Kirjallinen koe pe klo Eettinen osa to pe (to , pe ) Oikeudenkäyntiosa to pe (varapäivät, mikäli osallistujia yli 80, ) (to , pe ) 2016 Viimeinen ilmoittautumispäivä Kirjallinen koe pe klo Kirjallinen koe pe klo Kirjallinen koe pe klo Eettinen osa to pe Eettinen osa to pe (to , pe ) Oikeudenkäyntiosa to pe (varapäivät, mikäli osallistujia yli 80, ) Oikeudenkäyntiosa to pe (varapäivät, mikäli osallistujia yli 80, ) (to , pe ) 2017 Viimeinen ilmoittautumispäivä Kirjallinen koe pe klo Kirjallinen koe pe klo Kirjallinen koe pe klo Eettinen osa to pe Eettinen osa to pe (to , pe )

6 6 (9) Oikeudenkäyntiosa to pe (varapäivät, mikäli osallistujia yli 80, ) Oikeudenkäyntiosa to pe (varapäivät, mikäli osallistujia yli 80, ) (to , pe ) Mahdollisista aikataulumuutoksista päättää asianajajatutkintolautakunta ja niistä ilmoitetaan Asianajajaliiton internet-sivuilla viimeistään kaksi kuukautta ennen ko. tilaisuutta. E Koulutustilaisuudet Koulutustilaisuuksien kurssipaikka on Kuntatalo (Toinen linja 14, Helsinki). Eettinen osa keskittyy tapaohjeisiin ja toimiston järjestämiseen ja oikeussalietiikkaan. Oikeudenkäyntiosa etukäteistehtävineen keskittyy oikeudenkäyntitaitojen perusteisiin. ASIANAJAJATUTKINNON EETTISEN OSAN OHJELMA 1. päivä 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.00 Asianajajakunta osana yhteiskuntaa ja asianajajien perusarvot Asianajajaliiton puheenjohtaja 9.45 Asianajotoimiston järjestäminen liiton ohjeiden mukaan (toimistontarkastusohjeen mukaiset asiat:) toimiston yleiseen järjestämiseen liittyvät asiat diariointi toimeksiantosopimus etämyynti esteellisyys ja sen tarkastaminen asiakirjojen säilytys, arkistointi asiakasvarat asianajotoimiston tarkastuksessa läpikäytävät asiat varautuminen yllättäviin tilanteisiin asianajotoimistossa Alustuksia ja paneelikeskustelu Lounas Asianajotoimiston järjestäminen liiton ohjeiden mukaan jatkuu salassapitovelvollisuus ja asianajotoimiston tietoturva-asiat rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen sisäpiirintiedon hallinta

7 7 (9) Alustuksia ja paneelikeskustelu Kahvi ja ryhmätöihin siirtyminen - Tapaohjeiden soveltaminen valvontaratkaisujen valossa Ryhmätöiden purku ja hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden pääkohtia sekä valvontamenettely Luennot päättyvät Vastaanotto Suomen Asianajajaliitossa

8 8 (9) 2.päivä 8.30 Aamukahvi 9.00 Oikeussalietiketti Mitä tuomarit ja vastapuoli odottavat asianajajalta? Lounas Eväitä työssä jaksamiseen Sovintoon pyrkiminen ja vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät sovintomenettely Kahvitauko Asianajotoimiston markkinointi ison ja pienen toimiston näkökulmasta Asianajaja ja julkisuus, tiedottaminen, viestintä Päivän päätös ASIANAJAJATUTKINNON OIKEUDENKÄYNTIOSA Oikeudenkäyntitaitoja koskeva asianajajatutkinnon oikeudenkäyntiosa käsittää kaksi koulutuspäivää (luento-opetusta 6 tuntia ja pienryhmäharjoituksia 8,5 tuntia) sekä noin tuntia itsenäisesti tehtäviä ennakkotehtäviä. Ennakkotehtävien suoritus alkaa 12 viikkoa ennen kaksipäiväistä koulutustilaisuutta. Koulutuspäivien aikataulu on ensimmäisenä kurssipäivänä ja toisena Kouluttajana toimii asianajaja Jarkko Männistö Ajatuspaja Käräjästä apunaan oikeudenkäyntiasianajajia. ASIANAJAJATUTKINNON OIKEUDENKÄYNTIOSAN OHJELMA 1. päivä Aamukahvi Kurssin avaus: Ajatuksia ja havaintoja oikeudenkäynnin valmistelusta Oikeudenkäynnin suullinen valmistelu Lounas Valmisteluharjoitus Kahvitauko Valmisteluharjoitus Valmisteluharjoitus Harjoitukset päättyvät

9 9 (9) 2. päivä Aamukahvi Oikeudenkäynnin pääkäsittely pääkäsittelykierros Lounas pääkäsittelykierros Kahvitauko pääkäsittelykierros Kurssin päätössanat Koulutus päättyy Koulutuksen opetuksellisena tavoitteena on opettaa asianajajatutkintoon osallistuville oikeudenkäyntitaidon perusteet eli ne asiat, jotka jokaisen asianajajan tulee hallita asian käsittelystä tuomioistuimessa. Kurssin tavoitteet liittyvät menetelmätason osaamiseen, eivät prosessiteknisten yksityiskohtien hallitsemiseen. Kurssilla keskitytään niihin periaatteisiin, joita asianajajan tulisi noudattaa juttua ajaessaan, jotta päämiehen jutulla olisi parhaat menestymisen mahdollisuudet. Tavoitteena on, että koulutukseen osallistunut henkilö kurssin jälkeen: osaa analysoida tapauksen ja tunnistaa yksinkertaisen tapauksen oikeudellisesti relevantit elementit tuntee hyvän oikeudenkäyntikirjelmän perusperiaatteet ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisessa asiassa tuntee hyvän suullisen valmistelun perusperiaatteet ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisessa valmistelutilanteessa tuntee hyvän oikeudenkäyntitaidon perusperiaatteet ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisessa pääkäsittelyssä. Kurssiaineisto muodostuu valikoidusta kirjallisuudesta (noin 100 sivua) sekä kurssia varten laaditusta siviilioikeudellisesta oikeustapauksesta. Asiamiehentehtäviin liittyvä prosessioikeudellinen lainsäädäntö luetaan jo kirjallisen tutkinnon yhteydessä ja se edellytetään hallittavan oikeudenkäyntitaitojen perusteita käsittelevässä koulutustilaisuudessa. F Asianajajatutkinnon voimassaolo Uusimuotoinen asianajajatutkinto on voimassa, kun se on kerran suoritettu.

10 10 (9) G Tutkintoon ja koulutustilaisuuksiin ilmoittautuminen Tutkinnon kolme osaa voi suorittaa vapaavalintaisessa järjestyksessä. Kirjalliseen kokeeseen tulee ilmoittautua viimeistään kaksi viikkoa ennen koetta. Eettiseen osaan on ilmoittauduttava viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutustilaisuuden alkamista. Oikeudenkäyntiosaan on ilmoittauduttava viimeistään kaksi viikkoa ennen etukäteistehtävien alkamista. Tarkat päivät ilmoitetaan Asianajajaliiton internet-sivuilla Kustakin hyväksytystä osasuorituksesta (kirjallinen koe, eettinen osa ja oikeudenkäyntiosa) annetaan erikseen todistus.

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto Valvontalautakunta

Suomen Asianajajaliitto Valvontalautakunta Suomen Asianajajaliitto Valvontalautakunta Valvontakertomus 2011 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja ISBN 978-952-5552-22-5 ISSN 0781-5840 Kuvat: Susa Junnola, Nina Kaverinen Paino: Kirjapaino Uusimaa Taitto:

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2012. 540/2012 Oikeusministeriön päätös. yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2012. 540/2012 Oikeusministeriön päätös. yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2012 540/2012 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta Annettu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2012

Lisätiedot

Valvontakertomus 2013

Valvontakertomus 2013 Valvontakertomus 2013 Valvontakertomus 2013 ISBN 978-952-5552-27-0 ISSN 0781-5840 Henkilökuvat: Risto Törrö, Nina Kaverinen, Johanna Kainulainen Kuvituskuvat: istockphoto Paino: Kirjapaino Uusimaa Taitto:

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto. Valvontakertomus 2010

Suomen Asianajajaliitto. Valvontakertomus 2010 1 Suomen Asianajajaliitto Valvontakertomus 2010 ISBN 978-952-5552-07-2 ISSN 0781-5840 Kuvat: Nina Kaverinen Taitto: Tin can Oy / Seija Nikkilä Paino: Suomen Lehtiyhtymä Porvoo 2011 2 3 Valvontakertomus

Lisätiedot

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO FINLANDS ADVOKATFÖRBUND KOULUTUSVALIOKUNNAN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 2014 2016

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO FINLANDS ADVOKATFÖRBUND KOULUTUSVALIOKUNNAN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 2014 2016 SUOMEN ASIANAJAJALIITTO FINLANDS ADVOKATFÖRBUND KOULUTUSVALIOKUNNAN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 2014 2016 Asianajajaliiton koulutusta koskevat säännöt, ohjeet ja tavoitteet Asianajajaliitto sääntelee

Lisätiedot

Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570

Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570 Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tämä laki koskee vakuutusedustusta. Vakuutusedustuksella tarkoitetaan korvausta

Lisätiedot

HYVÄÄ ASIANAJAJATAPAA KOSKEVIEN OHJEIDEN KOMMENTAARI

HYVÄÄ ASIANAJAJATAPAA KOSKEVIEN OHJEIDEN KOMMENTAARI HYVÄÄ ASIANAJAJATAPAA KOSKEVIEN OHJEIDEN KOMMENTAARI SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 1.1 Hyvän asianajajatavan velvoittavuus ja lähteet... 2 1.2 Suomen rajat ylittävä toiminta... 3 2 ASIANAJAJAKUNTA

Lisätiedot

Valvontamenettely. 1.2.1 Vireille tulo

Valvontamenettely. 1.2.1 Vireille tulo Valvontamenettely 1.2.1 Vireille tulo Yleisimmin kantelu tulee vireille asianajajan oman päämiehen tai päämiehen vastapuolen kantelusta tai kantelu liittyy asianajajan toimintaan jossakin määräyksenvaraisessa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2011. 716/2011 Laki. asianajajista annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2011. 716/2011 Laki. asianajajista annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2011 716/2011 Laki asianajajista annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

LAKI ASIANAJAJISTA ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ. Annettu Helsingissä 12. päivänä joulukuuta 1958

LAKI ASIANAJAJISTA ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ. Annettu Helsingissä 12. päivänä joulukuuta 1958 A 1 LAKI ASIANAJAJISTA Annettu Helsingissä 12. päivänä joulukuuta 1958 1 Asianajaja on se, joka on maan yleisen asianajajayhdistyksen jäsenenä merkitty asianajajaluetteloon. Edellä mainittua yhdistystä

Lisätiedot

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET 1 OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET Rehtori hyväksynyt 28.6.2013 2 Sisällysluettelo 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Yliopisto... 4 Opiskelijavalinta ja opiskeluoikeus... 5 Koulutusohjelman johtajan tehtävät...

Lisätiedot

Virallinen kääntäjä - kuka, miten ja miksi? Virallinen kääntäjä Liisa Fellman-Paul

Virallinen kääntäjä - kuka, miten ja miksi? Virallinen kääntäjä Liisa Fellman-Paul Virallinen kääntäjä - kuka, miten ja miksi? Virallinen kääntäjä Liisa Fellman-Paul Johdanto Tässä artikkelissa selvitän suomalaisen virallisen kääntäjän tutkinnon taustaa, laillista perustaa, itse tutkinnon

Lisätiedot

Asianajajaoikeuden perusteos

Asianajajaoikeuden perusteos KIRJALLISUUTTA Asianajajaoikeuden perusteos Ylönen, Markku Asianajajaoikeus. Laki, säännöt ja tapaohjeet. Talentum. Helsinki 2014. XII + 442 sivua. Lakimies 1/2015 s. 126 130 Suomen Asianajajaliiton pitkäaikaisen

Lisätiedot

Valvontakertomus 2014

Valvontakertomus 2014 Valvontakertomus 2014 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 1/2015 ISBN 978-952-5552-28-7 ISSN 0781-5840 Kuvat: Nina Kaverinen Tekstit: Pia Kauppinen ja Johanna Kainulainen Graafinen suunnittelu: NeoDesign

Lisätiedot

Valvontakertomus 2012

Valvontakertomus 2012 Valvontakertomus 2012 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 2013 ISBN 978-952-5552-25-6 ISSN 0781-5840 Henkilökuvat: Nina Kaverinen Kuvituskuvat: Shutterstock Paino: Kirjapaino Uusimaa Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Toimialoina ovat kaikki kulttuurin ja taiteen alat ja näiden toimintaa välittömästi tai välillisesti tukevat toimialat.

Toimialoina ovat kaikki kulttuurin ja taiteen alat ja näiden toimintaa välittömästi tai välillisesti tukevat toimialat. Kulttuuriosuuskunta Bertta Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Kulttuuriosuuskunta Bertta ja sen kotipaikka on Kotka. Osuuskunnan tarkoituksena on vahvistaa

Lisätiedot

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010 JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Parikkalan kunnalliset JHL ry, ja sen kotipaikka on Parikkala. 2. Yhdistys

Lisätiedot

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT (Sääntötyöryhmä 7.9.2010 Hallitus 24.9.2010 ja 21.10.2010 Edustajisto 10.11.2010) Liiton säännöt... 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka...4 2 Liiton tarkoitus...4 3 Jäsenyhdistyksen

Lisätiedot

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL JHL:n säännöt Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hyväksytty 10.11.2010 2 JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Sisältö Liiton säännöt. 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka..................................

Lisätiedot

Sisältö OHJE. Asia nro 294/04.04.06.02/2014 17.12.2014. Riistanhoitoyhdistykset OHJE AMPUMAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ

Sisältö OHJE. Asia nro 294/04.04.06.02/2014 17.12.2014. Riistanhoitoyhdistykset OHJE AMPUMAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ OHJE Asia nro 294/04.04.06.02/2014 17.12.2014 Riistanhoitoyhdistykset Viite: Riistahallintolain (158/2011) 2 :n 1 momentin 4 kohta OHJE AMPUMAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sisältö 1. AMPUMAKOKEEN PERUSTEET...

Lisätiedot

on antanut tutkintovaatimuksia koskevan määräyksen (18C/2003M), jonka pätevyystutkinnot.

on antanut tutkintovaatimuksia koskevan määräyksen (18C/2003M), jonka pätevyystutkinnot. Sivu 1 (8) OHJEET RADIOAMATÖÖRIVIESTIN- NÄN PÄTEVYYSTUTKINTOJEN SUO- RITTAMISEKSI (2. OSA) Jaettavaksi pätevyystutkijoille Laatinut: Timo Järvi, OH3LMG Laadittu: 4.11.2014 Päivitetty: 6.11.2014 1. Johdanto

Lisätiedot

Kauppakamarilaki ja kauppakamarin säännöt

Kauppakamarilaki ja kauppakamarin säännöt Kauppakamarilaki ja kauppakamarin säännöt SISÄLTÖ Kauppakamarilaki 1 Kymenlaakson kauppakamarin säännöt 5 Kouvolan seudun kauppakamariosaston säännöt 10 Arvo ja Kirsti Karjalaisen rahaston säännöt 12 KAUPPAKAMARILAKI

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 909. Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 909. Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1996 N:o 909 916 SISÄLLYS N:o Sivu 909 Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta... 2521 910 Laki

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Sivu 1 Kaupparekisterijärjestelmä 28.12.2007 4 Y-tunnus: 2162941-4

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Sivu 1 Kaupparekisterijärjestelmä 28.12.2007 4 Y-tunnus: 2162941-4 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Sivu 1 Kaupparekisterijärjestelmä 28.12.2007 4 Y-tunnus: 2162941-4 SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2162941-4 Yhtiö: Vesiosuuskunta Uurainen Käsittelevä toimisto: Kaupparekisteri

Lisätiedot

Asianajotoiminnan sääntelyn vaihtoehdot

Asianajotoiminnan sääntelyn vaihtoehdot Asianajotoiminnan sääntelyn vaihtoehdot Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20, 00100 HELSINKI Puh: 09-6866 120 www.asianajajaliitto.fi Finlands Advokatförbund Simonsgatan 12 B 20, 00100 HELSINGFORS

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kauppakamarilaiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kauppakamarilaki, joka sisältää kauppakamaria ja Keskuskauppakamaria

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS O H J E L M A 2 0 1 4

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS O H J E L M A 2 0 1 4 OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2 0 1 3 H E L S I N G I N Y L I O P I S T O N O H J E L M A 2 0 1 4 Julkaisija OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Porthania, Yliopistonkatu 3, 3. krs pl 4 00014 HELSINGIN

Lisätiedot

Sisältö OHJE. Asia nro 42/04/00/02/00/2012 20.3.2012. Riistanhoitoyhdistykset OHJE AMPUMAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ

Sisältö OHJE. Asia nro 42/04/00/02/00/2012 20.3.2012. Riistanhoitoyhdistykset OHJE AMPUMAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ OHJE 20.3.2012 Asia nro 42/04/00/02/00/2012 Riistanhoitoyhdistykset Viite: Riistahallintolain (158/2011) 2 :n 1 momentin 4 kohta OHJE AMPUMAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sisältö 1. AMPUMAKOKEEN PERUSTEET...

Lisätiedot