VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 1(39)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 1(39)"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 1(39) Aika klo 16:00-18:58 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja Drake Mirja jäsen Haiko Leila jäsen Ijäs Seppo jäsen Kananen Jussi jäsen Kemppainen Ilkka jäsen Kuusela Miia jäsen Rossi Risto jäsen Paananen Mervi valtuuston pj. Pulkkinen Eero valtuuston I vpj. Kunelius Jari valtuuston II vpj. Muut Kinnunen Janne kaupunginjohtaja, esittelijä Honkanen Tiina kaup.siht., pöytäkirjanpitäjä Arkimaa Mirja toimitusjohtaja/ Witas Oy klo Vihava Heikki kehittämisjohtaja klo Asiat Allekirjoitukset Tiina Minkkinen Puheenjohtaja Tiina Honkanen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Viitasaarella Leila Haiko, :t , Seppo Ijäs Jussi Kananen, 239

2 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella kaupungintalo, keskushallinnon osasto Pöytäkirjanpitäjä Tiina Honkanen

3 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 231 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kehittämisyhtiö Witas Oy:n omistajaohjaus Omistajapoliittisen selvitystyön käynnistäminen Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy:n osalta 235 Työllisyyspäällikön määräaikaisen työsuhteen vakinaistaminen lukien 236 Työllisyyden- ja terveydenedistämistä yhteistyöllä Kannonkoski, Kyyjärvi ja Viitasaari -hanke 237 Opiskelijoiden kannustinrahan maksaminen vuosina 2016 ja Esitys äitienpäiväkunniamerkin saajaksi vuodelle Kymönkosken vesi- ja jätevesiverkoston talojohtojen sekä pumppaamojen hankinta kaupungin omistukseen 240 Valtuustoaloite kevyen liikenteen väylien osittaisesta hiekoittamisesta 241 Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamista koskevasta luonnoksesta, joka koskee rakentamisen poikkeamispäätöksiä 242 ELY-keskuksen kanssa tehdyn yhteispalvelusopimuksen muuttaminen alkaen LiigaPloki ry:n yhteistyötarjous otteluihin kaudelle As Oy Viitasaaren Kappelinrinteen huoneiston A 6 myynti Ilmoitusasiat/ kaupunginhallitus 35

4 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Muutoksenhaku Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Muutoksenhakukielto Toimenpiteet -

5 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kaupunginhallitus Pöytäkirja on tarkastettavissa Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Leila Haikon ja Sep po Ijäksen. Päätös Muutoksenhaku Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leila Haiko Ja Seppo Ijäs. Muutoksenhakukielto Toimenpiteet -

6 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kehittämisyhtiö Witas Oy:n omistajaohjaus 571/012/2015 Kaupunginhallitus Witas Oy:n toimitusjohtaja Mirja Arkimaa on lähestynyt Witas Oy:n omista ja kun tia seuraavan sisältöisellä sähköpostilla: Kehittämisyhtiö Witaksen hallitus pitää työkokousta Kokouk ses sa on tarkoitus käydä läpi mm. ensi vuoden talousarviota ja toi menpi de suun ni tel maa. Työkokoukseen haetaan omistajakunnilta terveisiä ensi vuo den suunnitelmia varten. Terveiset voi saattaa tiedoksi Witakselle kunkin kunnan parhaaksi katsomalla tavalla. Esimerkiksi Witaksen toi mi tusjoh ta ja tai hallituksen jäsenet voivat olla osallisina asiaa käsittelevissä keskus te luis sa tai kokouksissa. Työkokouksen jälkeen Witaksen hallitus kutsuu omistajien edustajat koolle omis ta ja ko kouk seen, päivämäärää ei ole vielä lyöty lukkoon. Tiedoksi myös, että Witas alueen elinkeino-ohjelma päättyy vuoden 2016 lo pus sa. Uuden ohjelman / strategian rakentaminen tulee ajankohtaiseksi vuo den 2016 aikana. Liitteenä Witas alueen elinkeino-ohjelma sisältäen myös tämän vuoden toimenpidesuunnitelman. Viitasaaren kaupunkistrategian strategisiksi keihäänkärjiksi on va lit tu talouden tasapainottaminen, kuntalaisten hyvinvointi sekä elin voimai nen ja kehittyvä kaupunki. Witas Oy:lla on edellä mainittujen stra te gisten päämäärien toteuttajana roolia mm. uusien verotuloja tuottavien in vestoin tien hakemisessa, työpaikkaomavaraisuuden vahvistamisessa sekä palve lu lii ke toi min nan kehittämisessä. Viitasaaren kaupungin talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman mukaan yritystoiminnan, uuden asumisen ja väestötavoitteiden to teutta mi sek si kaupunginhallitus harjoittaa aktiivista maapolitiikkaa ja toimii yh teis työs sä tytäryhtiöidensä kanssa asuntokannan ja toimitilojen pa ran tami sek si ja kehittämiseksi. Kehittämisyhtiö Witas Oy:lle kaupunki maksaa 55 euroa / asukas ( euroa) kuntaosuutta elinkeinotoiminnan ke hit tämi seen sisältäen myös elinkeinotoiminnan EU-projektit. Witas Oy on Viitasaaren kaupungin osakkuusyhteisö (omistusosuus 49,65 %). Yhtiön toimialana on harjoittaa yritysten kehittämistoimintaa, kehittää ja välittää tuoteideoita, tuotantomenetelmiä, markkinointiyhteyksiä, liikkeen joh dol li sia tai muita taitoja, sijoittaa riskipääomaa ja antaa takauksia toi mi vil le ja perustettaville yrityksille, sekä harjoittaa näihin aloihin liit tyvää toimintaa myös projektitoiminnan avulla. Yhtiö voi omistaa ja hallita ar vo pa pe rei ta. Viitasaaren kaupunki on talousarviossaan 2015 asettanut Witas Oy:lle seu-

7 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus raa via konsernitavoitteita: 1. Yritystoiminnan tukeminen kannattavaan kasvuun 2. Onnistuneiden omistajavaihdosten tukeminen 3. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien aktiivinen hakeminen 4. Markkinointiosaamisen ja myyntityön tehostaminen 5. Uuden yrityskannan synnyttäminen 6. Viitasaaren elinvoimaohjelman elinkeinopoliittisten toimenpiteiden tu kemi nen 7. Aluekehitysvarojen hyödyntäminen elinkeinoelämän kehittämisessä 8. Aktiivinen rooli työllisyyden edistämisessä mm. ÄRM hankkeen tu lok sil la Uuden kuntalain (410/2015) 46 :ssä säädetään omistajaohjauksesta. Lain 7. luvun (kunnan johtamista ja kunnanhallitusta koskevia) säännöksiä sovel le taan lukien, mutta omistajaohjauksen säännökset antavat jo nyt hyvät edellytykset omistajaohjaukseen. Omistajaohjausta säätelevän 46 :n mukaan omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toi mintaan. Toimenpiteet voivat liittyä ainakin perustamissopimuksiin, yh tiö järjes tys mää räyk siin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden an tami seen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille sekä muuhun kunnan mää räys val lan käyttöön. Kuntalaki tausta ja tulkinnat 2015 s mukaan kunnan osallistumisella yh tei sön toimintaan perustajana, omistajana tai jäsenenä tulee olla tietoinen tar koi tus ja tavoite. Tarkoituksen ja tavoitteiden on perustuttava kun ta strate gi aan. Yhtiöjärjestykseen tai sitä vastaavaan asiakirjaan sekä pe rus ta misso pi muk seen ja yhtiössä mahdolliseen osakassopimukseen on perusteltua ot taa kunnan tavoitteita ja toimintaperiaatteita tukevia määräyksiä. Osa kasso pi mus on osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa sovitaan osakkaiden kes ki näi sis tä suhteista ja osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista yh tiössä. Osakassopimus täydentää yhtiöjärjestyksen määräyksiä, eikä osa kas so pimuk ses ta ole säännöksiä osakeyhtiölaissa. Erityisen tärkeitä omis ta ja ohjauk sen toimenpiteitä ovat henkilövalinnat sekä ohjeiden antaminen kuntaa eri yhteisöissä ja säätiöissä edustaville henkilöille. Ohjeiden antaminen liittyy useimmiten kannan ottamiseen yhteisössä vireillä oleviin asioihin. Liitejakelu: - Witas Oy:n yhtiöjärjestys, osakassopimus ja Witas-alueen elin kei no-oh jelma sekä matkailustrategia Toimitusjohtaja Mirja Arkimaa esittelee asiaa hallitukselle tarkemmin kokouk ses sa. Lisätiedot: Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus evästää Witas Oy:n hallintoa työkokousta

8 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus varten. Toimitusjohtaja Mirja Arkimaa esitteli asiaa hallitukselle tarkemmin kokouksessa. Päätös Kaupunginhallitus evästi Witas Oy:n hallintoa työkokousta varten seuraavasti: - harkittava osakassopimuksen kirjausta kuntarahoitusosuudesta - kehittämisyhtiön kehittäminen seutukunnallisen toimijan suuntaan ja mahdollisen yhteistyön kehittämiseen kaupungin suuntaan ollaan myös valmiita - Lomaseutu-brändin tilalle kaivattaisiin enemmän maantieteellistä lähestymistapaa - matkailun masterplanien päivittäminen - matkailuun tarvitaan pöhinää ja matkailuyritysten yhteistyön synnyttämistä niin, että syntyisi viitasaarelaisten matkailuyritysten yhteinen tahtotila, kärkihanke, tuotteiden ja palveluiden paketointia jne. - Keksintöjen viikkoon halutaan panostaa Viitasaarella jatkossakin ja erityisesti tulevana 10-vuotisjuhlavuonna, myös tapahtuman yrityksiä halutaan sitouttaa kuntaan nykyistä enemmän - työllisyyden edistäminen nostettava painopistealueiden kärkeen yritystoiminnan edistämisen ohella - ideariihiä ja nuorta kasvavaa porukkaa sekä kokenutta väkeä pitää saada kohtaamaan - hankkeiden toteutumisen konkreettinen raportointi ja arviointi kaupunginhallitukselle - Witaksen toimitilamahdollisuus nelostien varressa, yritysryppään kehittymismahdollisuus, yritysten kohtaamispaikka - toimistohotellin järjestäminen pienille yrittäjille ja toimijoille Merkitään tiedoksi, että Mirja Arkimaa ja Heikki Vihava olivat hallituksen kuultavina tämän pykälän aikana klo Merkitään, että tämän asian jälkeen pidettiin tauko klo Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto Toimenpiteet -

9 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Omistajapoliittisen selvitystyön käynnistäminen Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy:n osalta 527/700/2015 Kaupunginhallitus Uuden kuntalain (410/2015) 46 :ssä säädetään omistajaohjauksesta. Lain 7. luvun (kunnan johtamista ja kunnanhallitusta koskevia) säännöksiä sovelletaan lukien, mutta omistajaohjauksen säännökset antavat jo nyt hyvät edellytykset omistajaohjaukseen. Omistajaohjausta säätelevän 46 :n mukaan omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Toimenpiteet voivat liittyä ainakin perustamissopimuksiin, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille sekä muuhun kunnan määräysvallan käyttöön. Valtuusto linjaa kuntastrategiassa kunnan omistajapolitiikan. Siinä määritellään, millaista omaisuutta kunta hankkii ja missä tehtävissä ja hankkeissa kunta on mukana omistajana ja sijoittajana. Omistajapolitiikka määrittelee myös omistuksen tarkoituksen ja tavoitteet. Konserniyhtiöllä on aina jokin kunnan toimintaan liittyvä strateginen tavoite ja se toteuttaa kunnan kokonaisedun mukaisesti tuloksellisesti näitä omistajan tavoitteita. Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy:n yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala on seuraava: "Yhtiön toimialana on harjoittaa yritysten kehittämistoimintaa, kehittää ja välittää tuoteideoita, tuotantomenetelmiä, markkinointiyhteyksiä, liikkeenjohdollista tai muita taitoja, sijoittaa riskipääomaa ja antaa takauksia toimiville ja perustettaville yrityksille, sekä harjoittaa näihin aloihin liittyvää toimintaa myös projektitoiminnan avulla. Yhtiö voi myös rakentaa niille teollisuus- ja palvelutiloja yrittäjien käyttöön luovutettavaksi vuokraoikeuden tai myynnin kautta sekä omistaa kiinteistöyhtiöiden osakkeita. Yhtiö voi omistaa ja hallita arvopapereita." Yhtiön liiketoimintaympäristö on lainsäädäntömuutosten (mm. kilpailuoikeus ja yritystukilainsäädäntö) vuoksi muuttunut huomattavasti aikaisempien vuosien toimintaympäristöstä. Kaupunginhallitus on Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy:n kanssa pidetyn konsernipalaverin pohjalta päättänyt perustaa työryhmän ja nimennyt siihen jäseniksi WYP:n hallituksen puheenjohtajan, toimitusjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan, kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan sekä kaupunginjohtajan pidetyssä konsernipalaverissa on käsitelty tytäryhtiön taloudellista tilannetta ja talouden vakauttamista. Wyp on kesän 2015 aikana tehnyt erinäisiä toimenpiteitä taloutensa vakauttamiseksi, mutta yhtiön kokonaistilanne ei ole vielä ratkennut.

10 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen iltakoulussa käsiteltiin Wiitaseudun Yrityspalvelut Oy:n välitilinpäätöstä sekä postitaloa koskevia ratkaisuja. Kaupunginhallituksen perustama työryhmä on pitämässään kokouksessa päättänyt esittää kaupunginhallitukselle, että se pyytäisi ulkopuoliselta asiantuntijalta tarjousta WYP:n omistajapoliittiseksi ratkaisuksi, koska WYP:n talouden tasapainottamisessa eri ratkaisuilla on omistajan näkökulmasta erilaisia oikeudellisia ja taloudellisia vaikutuksia. Konsernikokouksessa on edelleen käsitelty WYP:n taloudellista ja toiminnallista tilannetta. Keskushallinnossa on valmisteltu tarjouspyyntö asiantuntijaselvityksen hankkimiseksi. Hankinta on etukäteen arvioituna kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy:n hallitus on pyytänyt kaupungilta selkeää kantaa Postitalon rakennuksen säilyttämisestä mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään marraskuun 2015 loppuun mennessä. Liitejakelu: - Tarjouspyyntöluonnos Lisätiedot: Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hankkia ulkopuolisen omistajapoliittisen selvityksen Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy:n osalta ja pyytää tarjoukset ennen seuraavaa kokousta. Päätös Muutoksenhaku Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto Toimenpiteet -

11 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Työllisyyspäällikön määräaikaisen työsuhteen vakinaistaminen lukien 536/110/2015 Kaupunginhallitus Kohti parempaa työllisyyttä Viitasaarella -hankkeessa on kau pun gin hal lituk sen alaisuuteen perustettu työllistämisyksikkö, johon on keskitetty kaikkien hallintokuntien työllistämismäärärahat ja kuntouttavan työtoiminnan mää rä ra hat sekä työkokeilu-, kuntoutus- ja palkkatukiyksikkönä toimivan Tuu na ri-pa jan budjetti. Työllistämisyksikköön on hankkeen aikana rek ry toitu työsuhteista henkilöstöä seuraavasti: - työllisyyspäällikkö - yrityskoordinaattori - työpajaohjaaja - työhönvalmentaja Kaupunginhallitus valitsi Viitasaaren kaupungin työl li syyspääl li kön määräaikaiseen toimeen alkaen työtoiminnan johtaja Mer vi Paanasen. Määräaikaista työsopimusta on jatkettu Kohti parempaa työl li syyt tä -hankkeen jatkuessa vuosi kerrallaan päättyen Hank keen avulla on palkkatukityöllistämiseen ja kuntouttamiseen saatu mer kit tä vää tehokkuutta ja maksettavan työmarkkinatuen määrä onkin Viita saa rel la Keski-Suomen kuntien pienimpiä. Liitejakelu: - Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä Keski-Suomen kunnissa Kohti parempaa työllisyyttä -hankkeelle on haettu ESR-rahoitteista useamman kunnan yhteistä Viitasaaren kaupungin hallinnoimaa jatkohanketta lukien. Tavoitteena on mahdollisimman monen pit kä ai kais työt tömän työllistäminen ja kuntien työmarkkinamenojen kasvun hillitseminen. Työllisyyspäällikön tehtävänä on johtaa kaupungin työllistämistoimintaa ja ve tää kuntien yhteistä työllistämishanketoimintaa sekä toi mia työl lis tä misyk sik köön kuuluvan henkilöstön esimiehenä. Mervi Paa na nen on siirtynyt työl li syys pääl li kön määräaikaiseen työsuhteeseen perusturvan työtoiminnan joh ta jan virasta, josta hän on ollut vir ka va paal la. Työtoiminnan johtajan virkaa ei perusturva ole täyttänyt vaan työl listämistehtävät ovat siirtyneet työlli syys pääl li köl le ja työtoiminnan johtajan muut tehtävät on tällä hetkellä jaet tu vammaispalvelujohtajan ja vammaispalveluohjaajan kesken. Työllisyyspäällikön määräaikainen toimi on tarpeen vakinaistaa kaupungin työl lis tä mis toi men pi tei den jatkamiseksi ja jatkohankkeen toteuttamiseksi. Työllisyysyksikön muu henkilöstöresurssi tarkastellaan ensi vuoden ta lousar vion ja henkilöstösuunnittelun yhteydessä hankepäätöksen pohjalta. Lisätiedot: Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja:

12 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää vakinaistaa työl li syys pääl li kön nykyisen mää räai kai sen työsuhteen lukien. Perusteluna todetaan kaupungin työllistämistoiminnan johtamiseen sekä työl lis tä mis hank kei den valmisteluun ja toteuttamiseen liittyvät tehtävät. Päätös Hyväksyttiin. Merkitään, että Mervi Paananen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Muutoksenhaku Toimenpiteet Oikaisuvaatimus Ote Mervi Paananen, pe rus tur va lau ta kun ta, henkilöstö- ja taloussihteeri, kans lis ti Pulkkinen, palkat

13 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Työllisyyden- ja terveydenedistämistä yhteistyöllä Kannonkoski, Kyyjärvi ja Viitasaari -hanke 572/222/2015, 543/120/2015 Kaupunginhallitus Viitasaaren kaupunki on jättänyt Keski-Suomen ELY-kes kuk selle ESR-hankehakemuksen Työllisyyden- ja terveydenedistämistä yh teis työllä Kannonkoski, Kyyjärvi ja Viitasaari -hankkeesta vuosille Hankkeessa tavoitteena on edistää Kannonkosken, Kyyjärven ja Viitasaaren pit kä ai kais työt tö mien ja muiden vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymistä työ elä mä val miuk sia ja terveydentilaa parantamalla. Hankkeessa pitkäaikaistyöttömien rinnalla kul kee hyvinvointikoordinaattori ja yrityskoordinaattori edesauttaa heidän työl lis tymis tään. Viitasaarella oleva Tuunari-paja toimii hankkeen oh jauk ses sa. Tuunari-pajalla valmennus ja tuki ovat vahvasti läsnä koko ajan ja sii hen sisältyy työ- ja toimintakyvyn arviointia. Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena on työllistää 285 henkilöä. Hankkeen kaut ta kunnissa syvennytään pitkäaikaistyöttömien terveyden edistämiseen ja käynnistetään hyvinvointivastaanotot. Hankkeen tuloksena alueelle luodaan yhteinen työllistämisen malli, jossa työkaluina käytetään aktiivista sosi aa li- ja työvoimapolitiikkaa. Vuoden 2015 alussa kuntien valtionavut pienenivät ja työttömyysturvan rahoi tus vas tuu ta siirrettiin kunnille siten, että kunnat rahoittavat 50 % päivää työmarkkinatukea saaneiden työttömien työmarkkinatuesta ja 70 % 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden tuesta. Samalla kunnan saamaa työllistämistukea leikattiin sitä vähentävästi. Kunnilla on la ki sää teisiä velvoitteita työllistämisen suhteen, jonka lisäksi ne voivat tuottaa muita täy den tä viä palveluita. Viitasaaren kaupunki on hyväksytty äkillisen ra kenne muu tok sen alueeksi vuonna 2014 kaupungin isoimpiin kuuluvan yri tyksen konkurssin johdosta. Globaali heikko taloustilanne on myös vaikeuttanut yritysten työllistämistä päättyvässä Kohti pa rempaa työllisyyttä -hankkeessa huomioitiin, että pitkäaikaistyöttömien työl listy mi seen merkittävästi vaikuttava seikka oli heidän terveydentilastaan huoleh ti mi nen. Hankkeessa havaittiin, että monet pitkäaikaistyöttömät eivät käyt tä neet perusterveydenhuollon palveluja itsenäisesti. Viitasaaren kaupunkistrategiassa on tavoitteena mm. työllisyyden edis tä minen, yhteisöllisyyden lisääminen ja oman elämänhallinnan tukeminen, joihin osal taan tällä hankkeella haetaan ratkaisua. Hankkeen toteuttamiseen osal lis tu vat myös Kannonkosken ja Kyyjärven kunnat. Hankkeen kustannusarvio kol men vuoden ajalta on yhteensä euroa. Hankkeen yk si tyis koh tai set tulostavoitteet ja rahoitussuunnitelma ilmenevät hankehakemuksesta. Liitejakelu: - Hankehakemus

14 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Lisätiedot: Työllisyyspäällikkö Mervi Paananen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee hankehakemuksen tiedoksi. Päätös Kaupunginhallitus merkitsi hankehakemuksen tiedoksi. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Ote työllisyyspäällikkö

15 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Opiskelijoiden kannustinrahan maksaminen vuosina 2016 ja /222/2009 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston hyväksymän kolmivuotisen kokeilun opis ke li joi den kannustinrahan maksamisesta vuosina päätyttyä kau pun gin val tuus to päätti , että opiskelijoiden 300 euron suu rui nen kannustinraha valtuustokaudella maksetaan ai kaisem man käytännön mukaisesti Viitasaarella kotipaikkansa säilyttävälle tai Vii ta saa rel le kirjansa siirtävälle vieraalla paikkakunnalla opintojensa takia asu val le vuotiaalle opiskelijalle, joka suorittaa päätoimisesti toisen as teen tai jatkotutkintoon johtavia opintojaan. Samalla valtuusto päätti, että toimikaudella myönnetään vuosittain lisäksi vii si euron suuruista opiskelijastipendiä ensimmäisen ammattiin pä tevöit tä vän tutkinnon lopputyön viitasaarelaisessa yrityksessä tai yh dis tyk sessä suorittaville opiskelijoille ja että stipendiä voivat hakea tutkintoa am matti kor kea kou luis sa tai yliopistoissa suorittavat opiskelijat. Stipendit on makset tu kaupungin opiskelijastipendirahastosta eikä niihin ole käytetty ta lousar vio mää rä ra ho ja. Kaupungin yleishallinnolle asetettujen taloudellisten säästöpaineiden pohjal ta on tarkasteltava myös opiskelijoiden kannustinrahaan varattuja mää rära ho ja. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä kannustinrahan maksuun käytettiin yh teen sä euroa ja kuluvan vuoden talousarviossa tarkoitukseen on va rat tu yhteensä euroa sivukuluineen. Mikäli kannustinrahaa makset tai siin 200 euroa per myönteinen hakupäätös, arvioidaan määrärahaan saa ta van euron säästö, joka voitaisiin ottaa huomioon tulevan vuoden talousarviossa. Kannustinrahahakemuksia ja myöntämisperusteet täyttäviä hyväksyttyjä hake muk sia on käsitelty seuraavasti: vuosi hakemuksia myönnetty Lisätiedot: Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää alustavasti esittää kaupunginvaltuustolle, että vuo si na 2016 ja 2017 opiskelijastipendin myöntämisperiaatteet säilyvät en-

16 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus nal laan, mutta opiskelijoiden kannustinrahan myöntämisperiaatteita muu tetaan seuraavasti: Opiskelijoiden kannustinraha maksetaan 200 euron suuruisena Viitasaarella ko ti paik kan sa säilyttävälle tai Viitasaarelle kirjansa siirtävälle vieraalla paik ka kun nal la opintojensa takia asuvalle vuotiaalle opiskelijalle, joka suorittaa päätoimisesti toisen asteen opintoja tai yleensä jatko-opintoja, oli vat pa ne sitten tutkintoon johtavia tai ei. Ennen lopullista esitystään valtuustolle kaupunginhallitus päättää kuulla asias ta nuorisovaltuustoa ja palata asiaan seuraavassa kokouksessa Keskustelun kuluessa Seppo Ijäs esitti,että kannustinraha myönnettäisiin 300 euron suuruisena. Päätös Hyväksyttiin kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Lausuntopyyntö nuorisovaltuusto, jatkokäsittelyyn kaupunginhallitus

17 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Esitys äitienpäiväkunniamerkin saajaksi vuodelle /114/2009 Kaupunginhallitus Äitienpäiväkunniamerkkejä koskevat esitykset on tehtävä Länsi- ja Sisä- Suo men aluehallintovirastolle viimeistään Länsi- ja Si sä-suomen alueelle ositettu enimmäiskiintiö v myönnettävistä äi tien päi väkun nia mer keis tä on 8 kunniamerkin saajaa. Kunniamerkin myön tä mis perus tei na ovat ehdokkaan ansiot lasten ja nuorten esimerkillisenä kas vat ta jana, perhe-elämän ja vanhemmuuden edistäjänä sekä laajemminkin yh teisvas tuul li sen toisista huolehtimisen ja välittämisen turvaajana. Pyrkimyksenä on, että palkittavat äidit edustavat mahdollisimman erilaisia ryhmiä, esi merkik si ansiotyössä käyviä, yksinhuoltajia, maaseudun emäntiä jne. Ehdokkaiden alaikäraja on 40 vuotta. Ehdokkaiden tulee edustaa ta sa puo lises ti tämän päivän äitejä myös ikänsä puolesta. Lasten lukumäärä ei ole mää rää vä peruste palkitsemiselle. Biologisten äitien lisäksi myös adop tio äite jä ja sijaisäitejä voidaan esittää palkittavaksi. Huomioon otetaan myös laa jem pi yhteiskunnallinen kasvatusvastuu ja toiminta. Ammatissaan kasvat ta ji na toimiville äitienpäiväkunniamerkkiä ei ole tarkoitus myöntää. Vastaavaa kasvatustyötä tehneet muut hyvät kasvattajat, kuten isät, si sa rukset, tädit jne. voidaan palkita 6.12., jolloin muut kunniamerkit jaetaan. Lisätiedot: Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle tehtä väs tä esityksestä vuoden 2016 äitienpäiväkunniamerkin osalta. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Kaupunginhallitus päätti Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle tehtävästä esityksestä vuoden 2016 äitienpäiväkunniamerkin osalta. Muutoksenhakukielto Kirje + ote ja hakemukset Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

18 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kymönkosken vesi- ja jätevesiverkoston talojohtojen sekä pumppaamojen hankinta kaupungin omistukseen 328/531/2010 Kaupunginhallitus Viitasaaren kaupungin oli tarkoitus rakentaa vuosien aikana viemä ri ver kos to Kymönkosken kylätaajamaan. Kymönkosken kylätaajaman alu eel le rajattiin rantaosayleiskaavan sisälle alue I, jolle alueelle en sim mäises sä vaiheessa suunniteltiin viemäröinti rakennettavaksi. Ran ta osa yleis kaavan ulkopuolelle, Kymönkosken eteläpuolelle Kymönjärven län si ran nal le, on suunniteltu myös alue II, jonka viemäröinnin järjestämisestä on alus ta va suun ni tel ma. Alueen I, sen runkoviemäröinnin ja talojohtojen ra ken ta miskus tan nuk set verottomana arvioitiin olevan noin euroa ja va ra ve sijoh don rakentamisen kustannukset noin euroa. Hanke oli tar koi tus to teut taa siten, että kustannuksista liittymismaksuilla katetaan noin %, valtion avustuksilla noin % ja kaupungin rahoitusosuudella noin 10 %. Kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksyessään ve sihuol to lai tok sen Kymönkosken taajama-alueen viemäröinnin toi min ta-alueen suunnitelmaa kuullut yhdyskuntatekniikan päällikön esittelyn ver kostos ta, jolloin on todettu mm. seuraavaa: - runkoputken rakentamiseen on myönnetty ,- eli 35 % ve si huol totyö avus tus ta -talojohtolinjoihin on haettu avustusta ,- eli 45 % ja päätös avus tukses ta menee loppuvuoteen 2011 Keski-Suomen ELY-keskus on päätöksellään ( Dnro 973/ ) myöntänyt euroa Viitasaaren kaupungille han ke tukea Kymönkosken kiinteistöjen viemäröinnin talojohtojen ja talokohtaisten pump paa mo jen rakentamiseksi. Kymönkosken alueen vesihuolto-nimiselle hank keen Investoinnin toteutusajaksi päätöksessä on hyväksytty Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti pe ri aa te pää töksen, jonka mukaan kaupungin vesilaitos yhtiöitetään omaksi yhtiökseen lukien. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ap port ti kirjan vesilaitoksen omaisuuden siirtämisestä yhtiölle. Viitasaaren Vesi Oy:n toiminta käynnistyi ja kokouksessaan kaupunginvaltuusto hyväksyi Viitasaaren Vesi Oy:n su lautu mi sen Viitasaaren Lämpö Oy:öön alkaen. Samalla yhtiön nimi muut tui Wiitaseudun Energia Oy:ksi.

19 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Wiitaseudun Energia Oy on päivätyllä maksuhakemuksella ha kenut tukea Kymönkosken alueen vesihuoltohankkeen kustannuksiin ajalta , jolloin Keski-Suomen ELY-keskus on ilmoittanut, että koska ELY-keskus on myöntänyt tuen Viitasaaren kaupungille, se ei voi mak saa tukea Wiitaseudun Energia Oy.lle. Kaupungin edustajat ovat neuvotelleet asiasta Keski-Suomen ELY-kes kuk sen viranomaisten kanssa ja neuvottelun pohjalta on päädytty te ke mään muutoshakemus jatkoajan saamiseksi hankkeelle. Kes ki-suo men ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle jatkoaikaa asti sillä ehdolla, että maksamishakemus toimitetaan ELY-keskuk sel le viimeistään mennessä. Jatkoaikaa on poik keus ta paukses sa myönnetty vuoden 2015 puolelle hankkeen hallinnointiin ja ra ha liiken tee seen liittyvien haasteiden selvittämiseksi. Liitejakelu: - Keski-Suomen ELY-keskuksen päätös Hankkeen lopulliset kokonaiskustannukset ovat ,29 euroa. Kus tannuk set sisältävät Elenian liittymismaksuja ,21 euroa, joten hy väk syttä vät kustannukset ovat yhteensä ,08 euroa. Avustuksen osuus on 45 % eli ,64 euroa. Jotta kaupunki voisi hakea avustusta, tulee sen lu nas taa Kymönkosken vesi- ja jätevesiverkoston talojohdot sekä -pumppaa mot Wiitaseudun Energia Oy:ltä omistukseensa. Tämän jälkeen kaupun ki voi hakea avustuksen ELY:ltä. Lisätiedot: Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen, puh , teknisen toi men toimialajohtaja Tapani Savolainen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunkikonsernin kokonaisetu huomioiden valtuus tol le, että Viitasaaren kaupunki 1. ostaa Wiitaseudun Energia Oy:ltä Kymönkosken ve si- ja jä te ve si ver koston talojohdot sekä -pumppaamot yhteensä ,29 euron kaup pa hin nalla; 2. vuokraa ko. talojohdot sekä -pumppaamot edelleen Wiitaseudun Energia Oy:lle erikseen laadittavalla vuokrasopimuksella. Vuokra kattaa poistoista ja rahoituksesta johtuvat kulut; 3. varaa Kymönkosken vesi- ja jätevesiverkoston talojohtojen ja -pump paamo jen ostamiseen euron suuruisen lisämäärärahan kuluvan vuoden

20 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Päätös ta lous ar vion investointiosaan; 4. toteaa, että lisämääräraha katetaan lainalla, jota lyhennetään välittömästi ELY-kes kuk sen avustuksella; sekä 5. päättää, että valtuuston päätös voidaan panna täytäntöön heti. Hyväksyttiin kohtien 1-5 osalta. Merkitään, että Pekka Niskanen, Jari Kunelius, Leila Haiko ja Ilkka Kemppainen poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Merkitään, että hallitus piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Keski-Suomen ELY-keskus on ilmoittanut, että EU:n py sy vyyssään tö edellyttää, että tuettu investointi säilyy tuen saajan hallinnassa vä hintään 5 vuotta viimeisen maksatuksen suorittamisesta. Tämä koskee sekä omistusta että hallintaa eli vuokraaminen ei ole mahdol lis ta. Ilmoituksen johdosta kaupunginhallitukselle esitetään aikaisemman pää tök sen korjaamista valtuustolle tehtävän päätösehdotuksen osalta. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunkikonsernin kokonaisetu huomioiden valtuus tol le, että Viitasaaren kaupunki 1. ostaa Wiitaseudun Energia Oy:ltä Kymönkosken vesi- ja jä te ve si ver koston talojohdot sekä -pumppaamot yhteensä ,29 euron kaup pa hin nalla; 2. varaa Kymönkosken vesi- ja jätevesiverkoston talojohtojen ja -pump paa-

21 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus mo jen ostamiseen euron suuruisen lisämäärärahan kuluvan vuoden ta lous ar vion investointiosaan; 3. toteaa, että lisämääräraha katetaan lainalla, jota lyhennetään välittömästi ELY-kes kuk sen avustuksella; 4. päättää, että hankittu omaisuus siirtyy Viitasaaren kaupungin taseeseen ai na kin seuraavaksi viideksi vuodeksi eikä sitä tänä aikana vuokrata tai myy dä Wiitaseudun Energia Oy:lle; sekä 5. päättää, että valtuuston päätös voidaan panna täytäntöön heti. Päätös Hyväksyttiin kaikkien kohtien 1-5 osalta. Merkitään, että Pekka Niskanen, Jari Kunelius, Leila Haiko ja Ilkka Kemppainen poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Merkitään, että Juhani Halonen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Liitejakelu: - Keski-Suomen ELY-keskuksen päätös Ehdotus Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle kaupunkikonsernin ko ko naisetu huomioiden, että Viitasaaren kaupunki 1. ostaa Wiitaseudun Energia Oy:ltä Kymönkosken vesi- ja jä te ve si ver koston talojohdot sekä -pumppaamot yhteensä ,29 euron kaup pa hin nalla; 2. varaa Kymönkosken vesi- ja jätevesiverkoston talojohtojen ja -pump paa-

22 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus mo jen ostamiseen euron suuruisen lisämäärärahan kuluvan vuoden ta lous ar vion investointiosaan; 3. toteaa, että lisämääräraha katetaan lainalla, jota lyhennetään välittömästi ELY-kes kuk sen avustuksella; 4. päättää, että hankittu omaisuus siirtyy Viitasaaren kaupungin taseeseen ai na kin seuraavaksi viideksi vuodeksi eikä sitä tänä aikana vuokrata tai myy dä Wiitaseudun Energia Oy:lle; sekä 5. päättää, että valtuuston päätös voidaan panna täytäntöön heti Kaupunginjohtaja selvitti valtuutetuille kokouksessa kaupunginhallituksen tekemän tarkistetun päätösehdotuksen ja asian kä sit te ly proses sin yksityiskohtia. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin yksimielisesti kohtien 1-5 osalta. Kunnallisvalitus Ote Wiitaseudun Energia Oy, teknisen toimen toimialajohtaja, yh dys kun tatek nii kan päällikkö, kaupunginsihteeri, talousjohtaja, kirjanpito Kaupunginhallitus Keski-Suomen ELY-keskus on päätöksellään (dnro 973/ ) hyväksynyt Viitasaaren kaupungille maksettavaksi han ketu kea ,25 euroa Kymönkosken alueen vesihuolto/ jätevesien vie märöin ti-hank kee seen ,98 euron suuruisten tukikelpoisten kus tan nusten pohjalta. Saatu avustus poikkeaa ELY-keskuksen aikaisemmasta päätök ses tä ,00 euroa. ELY-keskuksen ohjauksen perusteella siitä, että WSE Oy:n (markkinaehtoinen yhtiö) toteutus ei ole tukikelpoinen, mutta sen sijaan Viitasaaren Vesi Oy:n toteutus voidaan katsoa tukikelpoiseksi, on kaupunki jättänyt uuden maksatushakemukseen suuruudeltaan ,66 euroa. Kauppakirja Kymönkosken vesi- ja jätevesiverkoston talojohtojen ja -pump paa mo jen ostamisesta Wiitaseudun Energia Oy:ltä on vielä al le kirjoit ta mat ta. Käyttöoikeussopimus kaupungin ja yhtiön välillä on hyväksytty kau pun gin hal li tuk ses sa

23 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Liitejakelu: - Kauppakirjaluonnos Wiitaseudun Energia Oy ja Viitasaaren kaupunki - Keski-Suomen ELY-keskuksen päätös hanketuen maksamisesta Lisätiedot: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Keski-Suomen ELY-keskuksen pää tök sen nro hanketuen maksamisesta sekä hyväksyä oheisen kauppa kir ja luon nok sen allekirjoitettavaksi. Päätös Hyväksyttiin. Merkitään, että Leila Haiko, Ilkka Kemppainen, Mervi Paananen, Jari Kunelius ja Miia Kuusela poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn osalta. Merkitään, että pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän osalta toimi Jussi Kananen. Muutoksenhaku Toimenpiteet Oikaisuvaatimus Ote + allekirjoitettu kauppakirja kirjanpito, ote + kopio kauppakirjasta tekni nen lautakunta, ote talousjohtaja

24 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Valtuustoaloite kevyen liikenteen väylien osittaisesta hiekoittamisesta 390/003/2015 Kaupunginhallitus Sosialidemokraattien valtuustoryhmä on valtuuston kokouksessa jät tä nyt seuraavan valtuustoaloitteen: "Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä haluaa näin kesän keskellä koh distaa ajatukset jo tulevan talven liukkauteen. Valtuutettumme ovat saaneet kun ta lai sil ta lukuisia huolestuneita yhteydenottoja liittyen ke vyen lii ken teenväy lien hiekoittamiseen. Yhteydenotoissa on tuotu esiin, että erityisesti Kur ke lan ja Iso-ahon suunnasta keskustaan asioimaan tulevat kaipaisivat ke vyen lii ken teen väylille potkurin mentävää väylää, eli, että hiekoitus tehtäi siin vain kulkuväylän toiseen reunaan. Monelle ikäihmiselle potkuri on ainut liikkumisväline talven liukkaiden aikaan. Kaatuminen on ikäihmisten yleisin tapaturma ja yli 65-vuotiaiden ylei sin tapaturmaisen kuoleman syy. Yli 65-vuotiaiden kaatumisvammoja hoi de taan Suomessa yli kertaa vuodessa. Sekä inhimilliset että talou del li set kustannukset ovat valtavat. Kaikki murtumat maksavat yh teiskun nas sam me yli 300 miljoonaa euroa vuodessa. Kaatumisen pelkääminen on yksi ikäihmisten yleisimpiä pelkoja ja rajoittaa monen ikäihmisten so siaa lis ta elämää ja itsenäistä elämää. Omatoiminen, mutta turvallinen liikkuminen pitää yllä kuntoa ja toi min taky kyä ja sellaiseen meidän on kaikenikäisiä kuntalaisia rohkaistava. Kevyen lii ken teen väylän hiekoittaminen on pieni käytännön teko, mutta ikä ihmis ten elämänlaadun kannalta tärkeä asia. Sosialidemokraattinen val tuus toryh mä esittää, että tulevaksi talveksi selvitetään, miten tällainen hiekoitus voi tai siin toteuttaa ja pidetään huoli, että potkurin mentävä väylä löytyy kes kus tan kevyenliikenteen väyliltä tulevasta talvesta alkaen." Teknisen toimen toimialajohtaja ja maanrakennusmestari toteavat, että ovat keskustelleet vaihtoehdosta hiekoittaa vain osa kevyttä väylää au ra us/hiekoi tusyrit tä ji en kanssa. Osittainen hiekoitus vaatisi kalustomuutoksia, joihin täl lä hetkellä valmiuksia ei ole. Teknisen toimen nykyinen hiekoituskalusto ei sovellu osahiekoitukseen. Käytännössä hiekoituslaitteita tulisi olla kahdel le leveydelle kahdet eri laitteet. Edelleen teknisen toimen viranhaltijoiden mukaan suurin ongelma tulee ole maan se, että kaatumis- ja muissa vahingoissa osittainen hiekoitus kat sotaan puutteelliseksi liukkauden torjunnaksi ja se saattaa olla jopa kokonaan hie koi tus ta pahempi asia. Sekä vakuutusyhtiö että poliisi tulkitsevat, että liuk kau den tor jun ta on suoritettu puutteellisesti ja tienpitäjä eli kaupunki on vas tuus sa tapaturmasta. Tienpitäjä siis on todennut hiekoitustarpeen, mutta liuk kau den torjunta on tehty puutteellisesti. Osittainen hiekoitus on vaikea teh dä niin, että muut liikkujat, jalankulkijat, polkupyöräilijät eivät joudu

25 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus me ne mään hiekoittamattomalle alueelle. Tekninen toimi esittää, että edellä mainituilla perusteilla osittaiseen hie koitus käy tän töön ei lähdetä. Lisätiedot: Maanrakennusmestari Jukka Rauhala, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi teknisen toimen vastauksen ja to de ta, että edellä esitetyillä perusteilla kevyen liikenteen väylien osittaiseen hie koi tus käy tän töön ei ole syytä lähteä. Kaupunginhallitus päättää saattaa asian edelleen valtuustolle tiedoksi. Päätös Hyväksyttiin. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Tiedoksi kaupunginvaltuustolle

26 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamista koskevasta luonnoksesta, joka koskee rakentamisen poikkeamispäätöksiä 575/500/2015 Kaupunginhallitus Ympäristöministeriö pyytää kuntien lausuntoa luonnoksesta hallituksen esityk sek si eduskunnalle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja ke vennet ty jen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain 3 :n kumoa mi ses ta. Kokeilulain 3 :n mukaiseen kokeiluun osallistuneiden kuntien arvion mukaan poikkeamisasioiden käsittelyaika on kokonaisuudessaan lyhentynyt. Ko kei lu lain 3 ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana, koska poik kea mistoi mi val ta siirtyisi maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen myötä pysyvästi kai kil le kunnille. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maankäyttö- ja rakennuslakia siten, et tä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille nykyisin kuuluva poik keamis val ta siirrettäisiin kokonaan kunnille. Jo nykyisin suurin osa poik keamis pää tök sis tä on kunnilla. Myös alueellisen poikkeamisen soveltamisalaa eh do te taan laajennettavaksi koskemaan myös asemakaava-alueella ole massa olevan liike- tai toimistorakennuksen tilojen muuttamista asuinkäyttöön tai muuhun käyttöön, joka ei aiheuta ympäristöhäiriötä. Esityksen tarkoituksena on edistää elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö kes kusten sekä kuntien voimavarojen tarkoituksenmukaisempaa kohdentumista, sel keyt tää poikkeamistoimivaltaa sekä helpottaa rakentamismahdollisuuksia no peut ta mal la ja yksinkertaistamalla poikkeamisasioiden käsittelyä. Esitys liit tyy pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman to teut ta miseen. Hallitusohjelmassa todetaan, että rantarakentamispäätökset siirretään ko ko nai suu des saan kuntiin ja korjausrakentamisen helpottamiseksi luodaan alu eel lis ten poikkeuslupien menetelmä. Poikkeamistoimivallasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 171 :ssä. Nykytilan arviointi; Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset käsittelevät yli tuhat poik keamis asiaa vuodessa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtäviä pyri tään vähentämään ja toimintaa suuntaamaan merkittävimpiin aluei den käytön kysymyksiin. Siirron perusteluina mainitaan pyrkimys parantaa elin keino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ohjauksen ja valvonnan vaikuttavuutta ja suunnata toimintaa nykyistä enemmän kuntien strategisen alueidenkäytön suun nit te luun, yleiskaavoitukseen ja kestävän yhdyskuntarakenteen edis tämi seen. Poikkeamistoimivallan jako kunnan ja elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tökes kuk sen välillä myös hidastaa lupaprosessia ja aiheuttaa päällekkäistä työ tä. Nykyinen hakemuksen käsittely jakautuu kahdelle viranomaiselle,

27 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus mi kä hidastaa koko lupaprosessia. Lausunnolla oleva aineisto on ympäristöministeriön internet-sivuilla osoittees sa http// Lausunnot pyydetään toimittamaan mennessä ainoastaan säh köises ti osoitteeseen Teknisen toimen toimialajohtaja toteaa pyydettynä lausuntona seuraavaa: "Poikkeamistoimivallan siirto kuntiin tulee nopeuttamaan merkittävästi poik kea mis asioi den käsittelyä. Poikkeamishakemus nykyisinkin jätetään kun taan, asia valmistellaan ja annetaan kunnan lausunto asiaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskukselle, joka tekee asiassa päätöksen. Ha ke muksen käsittely kestää normaalisti vielä useita kuukausia. Muutos poistaa kahden viranomaisen mallin päätöksenteossa, vähentää päällekkäistä työtä ja no peut taa käsittelyä. Poikkeamistoimivallan siirto kuntiin lisää myös kuntien vastuuta päätöksen teos sa, kuntien on muistettava kuntalaisten tasapuolinen kohtelu poik keamis pää tök siä tehdessään. Kunnilta muutos edellyttää hyvää ammattitaitoa poik kea mis asioi den käsittelyssä. Elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö kes kusten rooli kuntien kaavoituksen ja rakentamisen ohjauksessa tulee entistään ko ros tu maan. Muutos on asioita selkeyttävä, sekä kuntien elinvoiman kannal ta merkittävä, kun poikkeamispäätöksiä vaativien hankkeiden lupa-asiat saa daan nykyistä huomattavasti nopeammin päätettyä." Ympäristötoimen toimialajohtaja on pyydettynä lausuntona todennut luonnok ses ta seuraavaa: "Rakentamisen poikkeamislupien käsittely kuuluu hallintosäännön mukaan ym pä ris tö lau ta kun nal le. Toimivallan siirtoa kokonaan kuntatasolle ym pä ristö toi mi pitää toivottuna ratkaisuna, koska rajanveto toimivallasta Elin keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja kunnan välillä on joissain ta pauksis sa ollut sekava. Lisäksi Ely-keskuksen toimivaltaan kuuluvista poik kea mis lu pa ha ke muk sista ympäristötoimi on joka tapauksessa joutunut antamaan lausunnot ja esityk set myönteisestä tai kielteisestä kannanotosta. Tämä on vaatinut hankkee seen perehtymisen jo lausuntoa annettaessa. Ympäristötoimi näkee hallituksen esityksen myönteisenä etenkin ra ken tamis hank kei den nopeuttamisen ja byrokratian vähentämisen kannalta. Muutosesitys ei kuitenkaan saisi lisätä pakollisten lausuntopyyntöjen määrää kunnan käsittelyssä ja näin ollen hidastaa asian käsittelyä." Liitejakelu: - Ympäristöministeriön lausuntopyyntö Hallituksen esitys eduskunnalle maankäyttö- ja rakennuslain muut ta mi sesta ja kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain 3 :n kumoamisesta.

28 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Lisätiedot: Teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen, puh , ympäristötoimen toimialajohtaja Seppo Lappalainen, puh Ehdotus Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää Viitasaaren kaupungin lausuntona todeta, että kau pun ki pitää muutosta tervetulleena, asioita selkeyttävänä sekä kuntien elin voi man kannalta merkittävänä, kun poikkeamispäätöksiä vaativien hank kei den lupa-asiat saadaan nykyistä huomattavasti nopeammin pää tettyä. Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto Ote teknisen toimen toimialajohtaja, ym pä ris tötoi men toimialajohtaja

29 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ELY-keskuksen kanssa tehdyn yhteispalvelusopimuksen muuttaminen alkaen 553/012/2013 Kaupunginhallitus Viitasaaren kaupungilla on yhteispalvelusopimukset Sisä-Suomen maistraatin ja Verohallinnon kanssa. Maistraatin kanssa sopimus on voimassa toistaiseksi ja Verohallinnon kanssa määräajan saakka. Keski-Suomen TE-toimiston johtaja Tuula Säynätmäki on lähesty nyt Vii ta saaren kaupunkia seuraavalla ehdotuksella: "Koska meil lä on Viitasaaren toimipaikassa enää kak si hen ki löä, jot ka hoita vat hen ki lö asia kaspalve lua, jou dum me sul ke maan toi mi pai kan päi vys tysluon tei selta palve lulta no pealla ai ka tau lulla. Tä mä tar koit taa sitä, että palvelem me asiakkaita vain ajanva rauk sella omis sa toi miti lois samme. Tä mä aiheut taa sen, että asiak kaat, jotka tar vitse vat neu voja ja opastusta TE-palveluista tai eivät pys ty käyttämään verkko palve lu ja, kos ka eivät omaa pankkitunnuksia, eivät pysty enää asioi maan paikka kun nalla, vaan hei dän pi täisi asioi da Ää ne koskella. Meillä olisi siis tarvetta yhteispalveluille päivys tyspalveluna, vaikka jatkammekin ajanvaraus palvelun tarjoamista paik kakunnalla. Ajanva rauspalvelumme painottuu todennäköisesti kah teen asiakasryh mään, niihin, jotka ovat valmiita suoraan työmarkkinoille ja niihin, jotka tarvitse vat moniammatillista tai yk silöllistä tukea työl listymiseensä. Lisäksi alueel la työskentelee yri tysasiantuntija, joka ryhtyy kier tämään pohjoisen Keski-Suomen yrityksissä. Osaamisen kehittä misen palvelunlinjan asiak kaat palve lemme etä palveluna Äänekoskelta kä sin. Yhteispalvelupiste voisi toimia tässä palve lun tuottajana. Yhteispalve lupisteen yh tenä roo lina olisi myös aikojen va raaminen alueen asiak kaille meidän asian tunti joiden ajanvarauspalve luun, joka hoidetaan pal velulinjasta riip puen jo ko etäpalveluna tai mei dän siellä työskentelevien virkamiesten toi mesta. Korvauksemme yhteispalvelupisteille on TEMin määrittelemä 200 euroa kuukaudessa. TEM on korot tanut korvauksen 400 euroon vain niissä pisteissä, jotka tulevat Aspa-piloteiksi eli Kes ki-suomessa Saarijärvelle." Liitejakelu: - Yhteispalvelusopimusluonnos. Lisätiedot: Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oheisen yhteispalvelusopimuksen alle-

30 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus kirjoitettavaksi Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Sopimus astuu voimaan lukien ja on voimassa toistaiseksi. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Oikaisuvaatimus Ote + allekirjoitetut yhteispalvelusopimukset Keski-Suomen TE-toimiston joh ta ja, ote + kopio allekirjoitetusta sopimuksesta kaupunginsihteeri, pal velu neu vo jat Kaupunginhallitus Viitasaaren kaupunki ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat tehneet yh teis palve lu so pi muk sen Nykyisen sopimuksen aukioloaikaa tullaan palve lu neu vo jan tehtävään käytettävien henkilöstöresurssien vähenemisen vuok si vuoden 2016 alusta muuttamaan siten, että alkaen yh teispal ve lu pis te on arkisin auki klo Liitejakelu: - Muutosliite yhteispalvelusopimukseen Lisätiedot: Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä sopimusmuutoksen alkaen ohei sen muutosliitteen mukaisesti. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Oikaisuvaatimus Ote + allekirjoitettu sopimus ELY-keskusten sekä TE-toimistojen ke hit tämis- ja hallintokeskus, ote + allekirjoitettu sopimus arkisto

Kymönkosken vesi- ja jätevesiverkoston talojohtojen sekä pumppaamojen hankinta kaupungin omistukseen

Kymönkosken vesi- ja jätevesiverkoston talojohtojen sekä pumppaamojen hankinta kaupungin omistukseen Kaupunginhallitus 21 19.01.2015 Kaupunginhallitus 31 26.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kaupunginhallitus 239 19.10.2015 Kymönkosken vesi- ja jätevesiverkoston talojohtojen sekä pumppaamojen hankinta

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

Työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun verkoston johtoryhmän jäsenen ja varajäsenen nimittäminen

Työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun verkoston johtoryhmän jäsenen ja varajäsenen nimittäminen Kaupunginhallitus 55 16.02.2015 Kaupunginhallitus 128 04.05.2015 Kaupunginhallitus 223 05.10.2015 Työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun verkoston johtoryhmän jäsenen ja varajäsenen nimittäminen

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Kaupunginhallitus 277 26.10.2015 Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 662/10.00/2015 KH 277 Ympäristöministeriö pyytää kaupungin lausuntoa luonnoksesta ha lituk sen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/ /2016. Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/ /2016. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 3 26.01.2017 Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/02.02.02/2016 Perusturvalautakunta 26.01.2017 3 Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.11.2016 120 vuoden 2017 talousarvion

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Liitejakelu: - 29.6.2010 allekirjoitettu kauppa- ja purkusopimus

Liitejakelu: - 29.6.2010 allekirjoitettu kauppa- ja purkusopimus Kaupunginhallitus 3 12.01.2015 Kaupunginvaltuusto 4 26.01.2015 Kaupunginhallitus 65 16.02.2015 Kaupunginhallitus 72 09.03.2015 Makasiini-kiinteistön rakennuksen purkaminen 110/522/2010 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Maakuntahallitus II 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:07-12:10 PAIKKA Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KÄSITELLYT

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

426/61.612/2013 TL 355

426/61.612/2013 TL 355 Tekninen lautakunta 355 10.11.2015 Kaupunginhallitus 543 23.11.2015 Tekninen lautakunta 374 25.11.2015 Kaupunginhallitus 581 07.12.2015 Kaupunginvaltuusto 134 14.12.2015 Tekninen lautakunta 62 15.03.2016

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot