Hallintosääntöön esitetään tehtäväksi terveydenhuoltolain voimaantulosta ja organisaatiorakenteen ja vastuiden muutoksista aiheutuvat tarkistukset.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallintosääntöön esitetään tehtäväksi terveydenhuoltolain voimaantulosta ja organisaatiorakenteen ja vastuiden muutoksista aiheutuvat tarkistukset."

Transkriptio

1 Hallitus , LIITE 5 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOKSEN PERUSTELUT Hallintosäännön minimivaatimuksista on säädetty kuntalain 50 :ssä. Kuntalain mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä. Hallintosääntö voi olla lain minimivaatimukset täyttävä tai laajempi, jossa on myös toimielimiä ja toimivallan jakoa koskevia määräyksiä. HUS:n hallintosääntö sisältää päätöksenteko- ja hallintomenettelyä koskevien määräysten lisäksi myös toimielinten ja johtavien viranhaltijoiden tehtäviä ja toimivallan jakoa koskevia määräyksiä. Kullakin liikelaitoksella on oma johtosääntönsä, jossa on määrätty sen lisäksi mitä laissa säädetään liikelaitoksen johtokunnan ja liikelaitoksen toimitusjohtajan tehtävistä ja ratkaisuvallasta. Hallintosääntöön esitetään tehtäväksi terveydenhuoltolain voimaantulosta ja organisaatiorakenteen ja vastuiden muutoksista aiheutuvat tarkistukset. Hallintosääntö I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Parhaillaan on valmistelun alaisena myös määritellä yhtenäiset periaatteet HUS:n ja sen konsernin johtamisessa ja ohjaamisessa. Tästä syystä on haluttu muuttaa myös hallintosäännön terminologia vastaamaan lain ja yleisesti kunnallishallinnossa noudatettuja käsitteitä. Hallintosäännössä käytetään konserni -termiä vain silloin kuin tarkoitetaan myös HUS:n tytäryhtiöitä. Toimitusjohtajan johtama konsernihallinto ehdotetaan muutettavaksi yhtymähallinnoksi ja hallintosäännön asianomaisiin kohtiin tehtäväksi tätä koskevat muutokset. Hallintosäännössä tulosalueen johtajalla tarkoitetaan jäljempänä tässä hallintosäännössä sairaanhoitoalueen johtajaa muun tulosalueen johtajaa (HUS-Tilakeskuksen johtaja, Työterveyshuollon johtava lääkäri ja Arviointijohtaja) sekä taseyksikön johtajaa (Tietotekniikan taseyksikön johtaja ja Apuvälinekeskuksen johtaja). HYKS:n tulosyksikön johtajien nimikkeet esitetään muutettavaksi toimialajohtajiksi. Johtajaylilääkärin tehtävänä on koordinoida HUS-tasolla erikoissairaanhoidon toimintaa. Tässä tehtävässä häntä avustavat keskeisesti toimialajohtajat yhteistyössä sairaanhoitoalueiden johtajien kanssa. Toimiala nimenä kuvaa paremmin palvelutuotannon koordinaatiotehtävää. Toimialajohtajat toimivat samalla HYKSin kliinisten tulosyksiköiden johtajina. 2 Kuntayhtymän organisaatiorakenteen, johtamisen ja hallinnon järjestämisen yleiset periaatteet Hallintosäännön 2 :ssä esitetään edelleen vahvistettavaksi HUS-kuntayhtymän tulosalue- ja liikelaitostasoinen organisaatio. Tarkastuslautakunnan alaisesta ulkoisen tarkastuksen yksiköstä esitetään muodostettavaksi oma tulosalue tarkastuslautakunnan tekemän esityksen mukaisesti. Tulosalueen talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet esiteltäisiin siten talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa valtuustolle, jonka alainen tarkastuslautakunta suoraan on. Toimialoja ei erikseen määriteltäisi hallintosäännössä, vaan ne määräytyisivät talousarvioon perustuen.

2 2 (10) HUS-Tietotekniikka liikelaitoksesta esitetään perustettavaksi tietohallinnon taseyksikkö. Tietotekniikan liikelaitos esitetään lakkautettavaksi alkaen ja sen johtosääntö kumottavaksi. Niin ikään Lääkintätekniikan liikelaitos esitetään lakkautettavaksi ja yhdistettäväksi HUS-Röntgen liikelaitokseen. Apuvälinekeskus kehitetään palvelemaan erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon apuvälinetoimintaa koko HUS-alueella. Kunnilla on omien päätöstensä mukaisesti mahdollisuus käyttää apuvälinekeskuksen palveluja vuodesta 2012 alkaen. Apuvälinekeskuksesta esitetään muodostettavaksi taseyksikkö. Apuvälinekeskuksen toiminta taseyksikkönä on kuntiin päin läpinäkyvämpää kuin tulosalueena. HUS:n henkilökunnan työterveyshuolto on toiminut osana konsernihallintoa. Työterveyshuollon järjestämistä varten kuntayhtymällä on työterveysyksikkö, johon kuuluu useita työterveysasemia (HUS työterveysyksikkö). Sen toimintaa johtaa johtava työterveyslääkäri. Koska kyse on sairaanhoidollisia palveluja tuottavasta yksiköstä, esitetään perustettavaksi työterveyshuollon tulosalue. Tarkoituksena on, että johtavan työterveyslääkärin esimies olisi henkilöstöjohtaja. 3 Johtamisperiaatteet ja 4 Toiminnan ja talouden suunnittelu Valtuusto hyväksyi kokouksessaan HUS:n uuden strategian Strategiassa määritellään HUSin tavoitetila, toimintaa ohjaavat arvot, strategiset päämäärät ja edellytykset niiden saavuttamiseksi. HUS on tavoitetilan mukaan osoittautunut vuoteen 2016 mennessä kansainvälisesti tunnustetuksi sekä korkeatasoisen ja uuden tiedon pohjalta toimivaksi sairaalaorganisaatioksi. HUS on parantanut hoitoon pääsyä ja hoidon sujuvuutta yhdessä jäsenkuntiensa sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. HUS on vetovoimainen työpaikka. Sen tarjoama hoito on laadukasta, turvallista ja asiakaslähtöistä. HUSin palvelutuotanto on tehokasta ja kilpailukykyistä. HUSin jäsenkuntien erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kasvaneet vähemmän kuin väestönlisäys, rakennemuutokset ja hoidon tarve olisivat edellyttäneet. Strategian kutakin päämäärää on konkretisoitu tavoitteilla. Useat niistä ovat tavoitteita, joille on mahdollista luoda käyttökelpoiset mittarit, joiden toteutumista voidaan seurata. HUSin toiminnan luonne huomioon ottaen strategia sisältää myös muita kuin konkreettisesti mitattavia tavoitteita. Strategiaa toteutetaan vuosisuunnitelmien ja talousarvion kautta. Strategian toimeenpanon varmistamiseksi määritellään vuosittain strategiset painoalueet, joille määritellään mittarit, toimenpiteet ja vastuuhenkilöt. Strategian edistymistä ja toimeenpanoa seurataan säännöllisesti. Investointisuunnitelmakautta esitetään pidennettäväksi kolmesta vuodesta neljään vuoteen. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 :n mukaan samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken. Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Suunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, että kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi kolmannesta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Kuntien ja kuntayhtymän on yhdessä arvioitava suunnitelman toteutumista vuosittain sekä tehtävä siihen tarvittaessa muutokset.

3 3 (10) Hallintosääntöön esitetään lisättäväksi maininta terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman laadinnasta seuraavasti: HUS-kuntayhtymän jäsenkunnat laativat valtuustokausittain terveydenhuollon järjestämissuunnitelman yhteistyössä HUS-kuntayhtymän kanssa. Järjestämissuunnitelma laaditaan HUS-tasoisena ja sairaanhoitoaluekohtaisena suunnitelmana. Järjestämissuunnitelma hyväksytään sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa. Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus Terveydenhuoltolaissa korostetaan erityisvastuualueen merkitystä. HUS-kuntayhtymän erityisvastuualueeseen kuuluvat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri ja Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Terveydenhuoltolain 43 :n mukaan erikoissairaanhoidon yhteensovittamiseksi erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien on tehtävä erikoissairaanhoidon järjestämissopimus. Sopimus on laadittava kunnallisvaltuustokausittain. Sopimuksen toteutumista on arvioitava vuosittain yhteistyössä alueen kuntien ja sairaanhoitopiirien kesken sekä tehtävä siihen tarvittaessa muutokset. Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa on sovittava erityisvastuualueeseen kuuluvien sairaanhoitopiirien kuntayhtymien työnjaosta ja toiminnan yhteensovittamisesta sekä uusien menetelmien käyttöönoton periaatteista. Työnjaon on edistettävä terveydenhuollon laatua, potilasturvallisuutta, vaikuttavuutta, tuottavuutta ja tehokkuutta. Työnjaossa on lisäksi varmistettava, että järjestämissopimuksen mukaan hoitoa antavassa toimintayksikössä on riittävät taloudelliset ja henkilöstövoimavarat sekä osaaminen. Sairaanhoitopiirien kuntayhtymien on hyväksyttävä järjestämissopimus kuntalain (365/1995) 81 :n 1 momentissa tarkoitetussa toimielimessä. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä asioista, joista on sovittava erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa. Jos kuntayhtymät eivät pääse sopimukseen erikoissairaanhoidon järjestämisestä tai jos järjestämissopimus ei täytä 2 momentissa tarkoitettuja edellytyksiä, valtioneuvosto voi määrätä sopimuksen sisällöstä. Hallintosäännön 4 :ään esitetään lisättäväksi seuraavaa: Erikoissairaanhoidon yhteensovittamiseksi HUS ja, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ja Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymät tekevät valtuustokausittain erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen. Järjestämissopimus hyväksytään kuntayhtymien kuntalain 81 :n 1 momentissa tarkoitetussa toimielimessä. Erityisvastuualueen järjestämissopimuksessa otetaan huomioon erityisvastuualuekohtaiset palvelutarpeet ja sen vuoksi maininta siitä voidaan poistaa 4 viimeisestä lauseesta. Valtioneuvoston asetuksessa (336/2011) säädetään erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja keskittämisestä. Helsingin yliopistolliselle keskussairaalalle on keskitetty valtakunnallisesti mm. elinsiirrot. Viimeinen lause kuuluisi siten seuraavasti: Lisäksi HUS:n toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon kuntayhtymän tuottamisvastuuseen säädetyt valtakunnalliset palvelutarpeet. II LUKU TOIMIELINTEN TEHTÄVÄ JA RATKAISUVALTA 5 Valtuusto Uudeksi 5 :n 3 momentin 5 kohdaksi esitetään lisättäväksi valtuuston päätösvaltaan HUSin ja sen konsernin johtamisen ja ohjaamisen periaatteista sekä selvyyden vuoksi osakeyhtiön perustamisesta päättäminen kohdaksi 6.

4 4 (10) 6 Hallitus Virkojen perustamista ja lakkauttamista sekä viranhaltijoiden ottamista koskevaan määräykseen on tehty organisaatiorakenteen ja nimikkeiden muutoksista sekä 1 :n käsitemäärittelyistä aiheutuvat muutokset. Arkistotoimenpäällikkö esitetään arkistolain mukaisesti lisättäväksi viranhaltijoihin, jotka hallitus ottaa. Muutoin hallitus päättäisi vastaavien viranhaltijoiden ottamisesta kuin aiemminkin. Strategia-termiä on tarkoitus käyttää vain silloin, kun puhutaan HUS-strategiasta. Hallintosäännön 6 :n 5 kohdan mukaan hallitus päättäisi edellä sanottu huomioon ottaen henkilöstöpolitiikasta, kannustavan palkkausjärjestelmän yleisperiaatteista sekä kokonaishenkilöstöresurssien ohjauksesta kuntayhtymätasolla. Hallintosäännön 17 :ää esitetään tarkistettavaksi siten, että toimitusjohtaja päättää hallituksen sijasta virka- ja työehtosopimusten määräysten so vel ta misesta siltä osin kuin ne sopimukses sa määrätyissä ra joissa on jätetty kuntayhtymän harkin taan. Sääntömääräystä esitetään tarkennettavaksi siten, että toimitusjohtaja voisi päättää myös mainittuihin sopimuksiin, kunta-alan pääsopimukseen ja - yhteistoimintasopimuksiin sekä työ- ja viranhaltijalainsäädäntöön perustuvista paikallisista sopimuksista. Hallintosäännön voimassa olevan 12 :n nojalla hallitus on voinut nytkin siirtää päätösvaltaansa virka- ja työehtosopimusten määräysten soveltamisesta eteenpäin. Hallitus on jo siirtänytkin paikallisten sopimusten tekemisen toimitusjohtajalle hoitotakuussa pysymisen tueksi tehtävän ns. kliinisen lisätyön korvausten osalta ( ) ja virka- ja työehtosopimusten työaikamääräyksistä ( ). Em. päätökset toimitusjohtaja tekisi työ- ja viranhaltijalainsäädännön, Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten ja HUS:n hallituksen hyväksymien henkilöstöpoliittisten linjausten mukaisesti. Hallituksella on kuntalain 51 :n mukainen otto-oikeus kyseisiin päätöksiin. Hallintosäännön 6 :n 8 kohtaan esitetään täsmennettäväksi, että hallitus voi päättää huoneen- ja maanvuokrauksesta päättämällään tavalla. Hus:ssa on voimassa olevan hallintosäännössä mainittujen tilavuokrasopimusten lisäksi tarpeen tehdä myös maanvuokrasopimuksia. 6a Hallituksen alainen konsernijaosto Liiketoimintajaoston nimi esitetään muutettavaksi paremmin sen tehtäviä kuvaavaksi konsernijaostoksi. Konsernijaosto tukee hallitusta tytäryhteisöjen, liikelaitosten ja tukipalveluyksiköiden ohjauksessa ja seurannassa. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun kaupungeissa kaupunginhallituksen alaisena toimivaa omistajaohjauksesta vastaavaa jaostoa kutsutaan konsernijaostoksi. 7 Sairaanhoitoalueen lautakunta Sairaanhoitoalueen lautakunnan päätösvallasta esitetään poistettavaksi 5. kohta, jonka mukaan lautakunta päättää kannustavan palkkausjärjestelmän toteuttamisesta hallituksen päätöksen huomioon ottaen. Tämä on tarkoittanut käytännössä sitä, että lautakunta on päättänyt hallituksen hyväksymän palkkausjärjestelmän (esim. suoritepalkkausjärjestelmän) käyttöönotosta. Hallitus hyväksyi HUS:n palkkapolitiikan ja strategian sen toteuttamiseksi vuosille kokouksessaan Palkka ja muukin palkitseminen kytkeytyy HUS:n strategiaan ja siitä johdettuihin toiminnallisiin tavoitteisiin ja niiden toteuttamiseen. Palkkausjärjestelmällä pyritään kannustavaan ja oikeudenmukaiseen palkkojen porrastukseen. Tällöin palkka perustuu työn vaativuuteen, henkilön osaamiseen ja suoriutumiseen sekä työn tuloksiin.

5 5 (10) Tätä tavoitetilaa toteutetaan sekä säännöllisesti kuukausittain maksettavin varsinaiseen palkan elementein että sen lisäksi kertaluontoisesti tai määräajan maksettavin palkkioelementein. Palkkausjärjestelmään on otettu uusina elementteinä nopean palkitsemisen (nopsa) malli, kliinisen palvelutuotannon tuloksellisuuspalkkiomalli sekä osittain uutena ns. suoritepalkkiomalli. Sairaanhoitoalueen talousarvion käsittelyn yhteydessä esitetään lautakunnalle, miten kullakin sairaanhoitoalueella toteutetaan edellä mainittuja palkkauselementtejä talousarvioon kirjattujen toiminnallisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Erillisen lautakuntatasoisen päätöksen tekemistä palkkausjärjestelmän käyttöönotosta voitaneen pitää tarpeettomana. Sen käyttöönotosta päättäisi sairaanhoitoalueen johtaja ja toimialajohtaja. Tämän vuoksi hallintosäännön 7 :n 5. kohta esitetään poistettavaksi. III LUKU TOIMITUSJOHTAJA JA KONSERNIHALLINTO, KONSERNIN JOHTORYHMÄ JA LAA- JENNETTU JOHTORYHMÄ 13 Toimitusjohtajan tehtävät ja toimitusjohtajan sijaisena toimiminen Toimitusjohtajan tehtäviä esitetään tarkistettavaksi seuraavasti: Toimitusjohtaja on kuten aiemminkin yhtymähallinnon johtavien viranhaltijoiden ja sairaanhoitoalueen johtajien esimies sekä alkaen myös tietohallinnon taseyksikön johtajan esimies. Toimitusjohtajan sijaisena toimii tämän estyneenä ollessa kuten aiemminkin johtajaylilääkäri ja tämän estyneenä ollessa hallintojohtaja, jollei hallitus erikseen ole toisin määrännyt. 14 Yhtymähallinto, johtoryhmä ja laajennettu johtoryhmä Johtoryhmän tehtävänä on toimitusjohtajan tukeminen tehtävässään. Toimitusjohtaja nimeää johtoryhmän. Laajennettua johtoryhmää koskevat määräykset esitetään sisällytettäväksi samaan pykälään ja erillinen 15 kumottaisiin, jolloin hallintosäännön pykälät siirtyvät vastaavasti eteenpäin. Laajennetun johtoryhmän tehtävänä on toiminnan ja talouden ohjaus ja seuranta sekä päätösten toimeenpanon varmistaminen. Johtoryhmät eivät ole päättäviä toimielimiä. Liiketoimintajohtajan virka lakkautetaan ja viran tehtävät erillisinä esitetään poistettavaksi hallintosäännöstä. Hallintosäännön 14 :ssä määrätään yhtymähallinnon viranhaltijoista vain toimitusjohtajan ja johtajaylilääkärin tehtävistä. Muina vaihtoehtoina olisi ollut, että sääntöön olisi otettu vain toimitusjohtajan tehtävät tai että siihen olisi nykykäytännön mukaisesti sisällytetty useampien yhtymähallinnon johtavien viranhaltijoiden tehtävät. Todettakoon, että sairaanhoitoaluetasolla hallintosääntöön sisältyy yksijohtaja periaatteen mukaisesti vain sairaanhoitoalueen johtajan tehtävät ja HYKS-sairaanhoitoalueella lisäksi toimialajohtajien tehtävät. Valittua ratkaisua puoltaa se, että HUS:ssa on selvästi määriteltävä viranhaltija, joka toimii terveydenhuoltolain vastaavana lääkärinä. HUS:ssa johtajaylilääkäri huolehtii terveydenhuoltolain 57 :n HUS:n vastaavan lääkärin tehtävistä. Potilaan sairaanhoidon aloittamisesta ja lopettamisesta sekä potilaan siirtämisestä toiseen toimintayksikköön päättää vastaava lääkäri tai hänen antamiensa ohjeiden mukaan muu laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. - Yleisen hallinnollisen linjajohtamisen ohella on määriteltävä myös vastuu potilaan sairaanhoidosta. HUS-tasolla nämä tehtävät on eriytetty toimitusjohtajalle ja johtajaylilääkärille. Tästäkin syystä on perusteltua, että toimitusjohtajan lisäksi myös johtajaylilääkärin tehtävistä on määrätty hallintosäännössä.

6 6 (10) Toimitusjohtajan hyväksymässä ja hallituksen vahvistamassa yhtymähallinnon toimintaohjeessa määrättäisiin jatkossa toimitusjohtajan suorassa alaisuudessa toimivien yhtymähallinnon johtavien viranhaltijoiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta. Johtajaylilääkärin, talousjohtajan ja hallintojohtajan tehtävät esitetään yhtymähallinnon toimintaohjeessa tarkistettavaksi liikelaitosten ja uusien tulosalueiden sekä tytäryhtiöiden, koordinointivastuiden osalta hallituksen ja liiketoimintajaoston päätösten mukaisesti nykytilannetta vastaavaksi. Yhtymähallinnon toimintaohjeessa on tarkoitus määrätä, että johtajaylilääkäri on HUSLAB, HUS -Röntgen ja HUS-Apteekki liikelaitosten johtajien sekä Apuvälinekeskuksen johtajien esimies. Talousjohtaja on HUS-Desiko, HUS-Logistiikka, Ravioli ja HUS-Servis liikelaitosten johtajien ja HUS-Tilakeskus tulosalueen johtajan esimies. Työterveyshuollon tulosalueen johtajan esimiehenä toimii henkilöstöjohtaja. Tarkoituksena on, että tietohallinnon taseyksikön johtajan esimies on toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä. Hallintojohtaja vastaa yhtymähallinnossa tytäryhtiöiden ja asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden toiminnasta, kehittämisestä ja koordinoinnista. IV LUKU SAIRAANHOITOALUEEN JOHTAJAN JA HYKS:N TULOSYKSIKÖN JOHTAJAN SEKÄ HUS-TILA- KESKUKSEN JOHTAJAN TEHTÄVÄT 15 Tulosalueen johtajan ja toimialajohtajan tehtävät Pykälään esitetään tehtäväksi organisaatiomuutoksista ja johtavien viranhaltijoiden nimikkeiden muutoksista sekä hallintosäännön 1 :n käsitemäärittelystä aiheutuvat korjaukset. Voimassa olevan hallintosäännön sairaanhoitoalueen johtajan tehtävämäärittelyä esitetään sovellettavaksi myös muiden tulosalueiden johtajiin sekä taseyksikön johtajiin. HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksikön/toimialajohtajien erikoisalakohtaista koordinointivastuuta koskeva määräys esitetään muutettavaksi: Huomioon ottaen edellä 14 :ssä sanotun on toimialajohtajan tehtävänä yhteistyössä sairaanhoitoalueiden johtajien kanssa huolehtia omien erikoisalojensa kehittämisestä ja koordinoinnista koko HUS-alueella.Toimialajohtajat ovat HYKS-sairaanhoitoalueen kliinisten tulosyksiköiden johtajia. V LUKU TOIMITUSJOHTAJAN, YHTYMÄHALLINNON JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN, TULOSALUEEN JOHTAJAN JA TOIMIALAJOHTAJAN PÄÄTÖSVALTA 16 Henkilöstön valinta ja irtisanominen Pykälään esitetään tehtäväksi organisaatiomuutoksista ja johtavien viranhaltijoiden nimikkeiden muutoksista sekä hallintosäännön 1 :n käsitemäärittelystä aiheutuvat korjaukset. 17 Henkilöstöhallinnon muu ratkaisuvalta Pykälään esitetään tehtäväksi johtavien viranhaltijoiden nimikkeiden muutoksista aiheutuvat korjaukset. Toimitusjohtajan päätettäväksi esitetään edellä sanotun (6 ) mukaisesti virka- ja työehtosopimusten määräysten so vel ta misesta päättäminen siltä osin kuin ne sopimukses sa määrä tyissä ra joissa on jätetty kuntayhtymän harkin taan sekä paikalliset sopimukset.

7 7 (10) 18 Hankinnat Hankintoihin on HUS:ssa sidottu euromääräisesti noin 600 miljoonaa euroa vuosittain. Hankinnat tulee entistä selkeämmin suunnitella osana toiminnan ja talouden suunnittelua. Suunnittelussa on otettava huomioon toimintalinjaukset muun ohessa siitä tuotetaanko palvelut omana toimintana vai hankintaanko palvelut ostopalveluina. Hallintosäännössä ja liikelaitosten johtosäännössä määriteltyjen hankintavaltuuksien laskentatapaa esitetään selkeytettäväksi. Hallintosäännön 19 :n mukaan hankintavaltuus määräytyy sopimuksen arvon osalta siten, että sopimuksen arvo on sopimuskauden ennakoitu kokonaisarvo. Toistaiseksi voimassa olevan tai voimassaoloajaltaan epävarman sopi muksen arvon laskentaperusteena on käytettävä sopimuksen kuukausiarvoa kerrottuna luvulla 48. Tätä määrittelyä sovelletaan myös tilavuokrasopimuksissa. Erikseen ei hallintosäännössä ole todettu optiokauden arvon laskemisesta mukaan hankinnan arvoon. Tämän asian suhteen on ollut epäselvyyttä ja sen vuoksi tästä esitetään otettavaksi nimenomainen maininta hallintosääntöön. Option käytöstä ei julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti ole tarpeen tehdä hankintalaissa tarkoitettua päätöstä. Hallituksen hankintavaltuuksista määrätään hallintosäännön 6 :ssä, sairaanhoitoalueen lautakunnan hankintavaltuuksista 7 :ssä ja liikelaitosten johtokuntien hankintavaltuuksista kunkin liikelaitoksen johtosäännössä. Hallintosäännön ja liikelaitosten johtosääntöjen valtuutuksen perusteella ovat konsernin toimitusjohtaja, tilakeskuksen johtaja, sairaanhoitoalueen johtajat ja liikelaitosten johtosääntöjen valtuutuksen perusteella liikelaitosten toimitusjohtajat siirtäneet päätösvaltaansa hankinta-asioissa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Hallintosäännön uuteen 18 :ään esitetään lisättäväksi tietohallinnon taseyksikön johtajan, apuvälinekeskuksen johtajan ja arviointijohtajan hankintavaltuudet. HUS-Tietotekniikka liikelaitoksen johtokunta on päättänyt alaisensa toiminnan miljoonan euron hankkeista ja hankinnoista. Konsernin talousjohtaja on hallintosäännön mukaisesti päättänyt konsernin alle euron tietohallintojärjestelmähankkeiden investointiohjelmasta ja liikelaitoksen johtosäännön mukaan johtokunta muiden pienten hankkeiden investointiohjelmasta. Tietohallinnon uudelleen organisointiin liittyen hallintosäännössä esitetään, että tietohallinnon taseyksikön johtaja päättäisi alle euron tietotekniikkahankkeiden investointiohjelmasta ja alle 2 miljoonan euron tietotekniikkahankinnoista. HUS-Tilakeskuksen johtajan hankintavaltuutta esitetään nostettavaksi eurosta 1 miljoonaan euroon. Nyt näistä yli euron hankinnoista on päättänyt hallitus. HUS-Tilakeskuksen johtaja voisi päättää myös alle 1 miljoonan euron huoneen- ja maanvuokrasopimuksista. Yli euron investointiohjelman vahvistaisi jatkossakin hallitus. Hallituksen päätöksillä ja on delegoitu kulutustavara- ja lääkehankinnoista sekä puitesopimushankinnoista päättäminen. Osana HUS-konsernin pelisääntöjä käydään tarkkaan läpi myös hankintatoimi toimivaltuuksineen. Nyt on pitäydytty vain organisatorisista muutoksista johtuviin tarkistuksiin. VI LUKU YLIOPISTOLLINEN OPETUS- JA TUTKIMUSTOIMINTA 20 Ohjausryhmä Ohjausryhmän kokoonpano esitetään tarkistettavan vastaamaan nykykäytäntöä, jonka mukaisesti myös HUS.n tutkimusjohtaja on osallistunut ohjausryhmän kokouksiin. Kokouksiin on osallistunut myös yliopistolta neljä henkilöä. 21 Terveyden tutkimuksen toimikunta

8 8 (10) Tutkimustoiminnan järjestämistä koskevat terveydenhuoltolain säännökset tulevat siirtymäsäännöksen mukaisesti voimaan alkaen. Tutkimukseen perustuvan rahoituksen perusteet muuttuvat nykyisestä. Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee yhteistyössä erityisvastuualueiden tutkimustoimikuntien kanssa yliopistotasoisen terveydentutkimuksen painoalueet ja tavoitteet nelivuotiskausittain. Yliopistotasoiseen terveydentutkimukseen myönnetään valtion rahoitusta erityisvastuualueiden tutkimustoimikunnille, jotka päättävät tutkimusrahoituksen osoittamisesta tutkimushankkeille. Rahoitusta maksetaan erityisvastuualueiden tutkimustoimikunnille sosiaali- ja terveysministeriön neljäksi vuodeksi kerrallaan tekemän päätöksen mukaisesti. Ministeriön päätös perustuu tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden toteutumiseen sekä tutkimuksen laatuun, määrään ja tuloksellisuuteen edellisellä nelivuotiskaudella. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää tutkimusrahoituksen jakamisesta erityisvastuualueille vuosille kuitenkin siirtymäsäännöksen mukaisesti prosenttiosuuksina kolmelta edelliseltä vuodelta, joilta tiedot ovat saatavissa, kertyneiden julkaisupisteiden perusteella. Terveydenhuoltolain 61 :n mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien on perustettava alueelleen yliopistotasoisen terveydentutkimuksen tutkimustoimikunta, jossa on monitieteinen edustus erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayksiköistä. Tutkimustoimikunta päättää tutkimusrahoituksen myöntämisestä alueellaan hakemusten perusteella. Terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja voivat hakea terveyden tutkimuksen rahoitusta. Tutkimustoimikunta on kuntalain tarkoittama toimielin. Koska kyseessä on kuitenkin terveydenhuoltolain erityissäännöksessä säädetty toimielin ei toimielimeen ole tarkoitettu sovellettavan kuntalain 81 :n 4 momenttia, jonka mukaan toimielinten kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymänalueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. HUS-kuntayhtymään esitetään perustettavaksi terveydenhuoltolain tarkoittama yliopistotasoisen terveydentutkimuksen tutkimustoimikunta. HUS:n hallitus valitsisi toimikaudekseen tutkimustoimikuntaan 12 jäsentä. Toimikunnan puheenjohtajana toimii HUS:n tutkimusjohtaja, varapuheenjohtajan toimikunta valitsee keskuudestaan. Tutkimustoimikuntaan HUS nimeäisi 4 jäsentä ja Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta 4 jäsentä. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri ja Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä nimeäisivät toimikuntaan kumpikin 1 jäsenen. Lisäksi toimikuntaan nimettäisiin 1 jäsen erityisvastuualueen perusterveydenhuollosta ja 1 jäsen erityisvastuualueella toimivista erikseen asetuksella säädetyistä tutkimusrahoitukseen oikeutetuista palvelun tuottajista. Hallitus määräisi erikseen toimikunnan esittelijän (34 ). Tutkimustoimikunta päättää terveydenhuoltolain mukaisesti tutkimusrahoituksen myöntämisestä alueellaan hakemusten perusteella. Toimikunta toimii osana HUSin organisaatiota. Toimikunta huolehtii tutkimuksen erityisvaltionosuuden jakamisesta vuodelle 2013 ja sitä seuraaville vuosille. Vuoden 2012 tutkimuksen erityisvaltionosuuden jakaa HUS:iin aiemmin nimetty tutkimustoimikunta. Vuoden 2012 ylimenokautena rahoitusta myönnetään sairaanhoitopiireille ja muille valtion yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen myöntämään rahoitukseen oikeutetuille vuoden 2011 rahoituksen jakauman mukaisesti. 22 Yliopistotoimikunta Hallintosäännön 22 :ssä lueteltujen yliopistotoimikunnan tehtävien 3. kohdan sanamuoto tarkistetaan vastamaan terveydenhuoltolain terminologiaa. Yliopistotoimikunnan tehtävistä esitetään poistettavaksi 4. kohta, jonka mukaan toimikunnan tehtävänä on käsitellä EVO-tutkimustoimikunnan valmisteleman esityksen kilpaillun EVO-rahoituksen jaosta. Tämä tehtävä kuuluu nyt terveydenhuoltolain mukaisesti tutkimustoimikunnalle.

9 9 (10) VII luku KUNTAYHTYMÄN TALOUS 24 Talousarvio ja taloussuunnitelma Investointisuunnitelma esitetään laadittavaksi kolmen vuoden sijasta neljäksi vuodeksi, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. VIII luku TARKASTUSTOIMI 30 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan tehtäviä esitetään täsmennettäväksi ja lisättäväksi uusi 3 ja 5. kohta sekä uusi 9. kohta. Lisäksi ulkoisen tarkastuksen johtajan nimike esitetään korjattavaksi arviointijohtajaksi. Sen lisäksi mitä muualla on erikseen säädetty tai määrätty, tarkastuslautakunnan tehtävänä on 1. seurata yleisesti HUS-konsernin hallintoa ja taloutta sekä niissä tapahtuvia muutoksia; 2. kehittää ulkoista tarkastustointa, asettaa sille tavoitteet ja seurata niiden toteutumista; 3. hyväksyä ulkoisen tarkastuksen toimintaohje; 4. hyväksyä suunnitelma konserniyhteisöjen tilintarkastuksen järjestämisestä ja nimetä ehdokkaat näiden tilintarkastajiksi; 5. tilintarkastusyhteisön tilintarkastukseen kuulumattomien erillishankintojen hyväksymisestä; 6. valvoa, että toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet tarpeellisiin toimenpiteisiin niiden huomautusten johdosta, joihin hallinnon ja talouden tarkastus sekä tilintarkastus ovat antaneet aihetta; 7. päättää tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimivien virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta; ja 8. päättää arviointijohtajan virkaan ottamisesta ja erottamisesta; 9. päättää arviointijohtajan palvelussuhteen ehdoista ja muista arviointijohtajaa koskevista asioista. 10. kohdassa määrättyä päätösvaltaa tarkastuslautakunta voi siirtää edelleen tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle. Pykälän numerointi muuttuu vastaavasti. Tilintarkastajia koskevasta hallintosäännön 32 :stä on tarkastuslautakunnan tehtävät siirretty ja täsmennetty 30 :ään. 31 Ulkoisen tarkastuksen yksikkö Ulkoisen tarkastuksen yksikköä koskevaan määräykseen esitetään korjattavaksi ulkoisen tarkastuksen johtajan nykyiseksi nimikkeeksi arviointijohtaja. Arviointijohtajan henkilöstöhallinnon toimivallasta määrätään hallintosäännön 16 ja 17 :ssä ja hankintavaltuuksista 18 :ssä. Arviointijohtaja päättää muista ulkoisen tarkastuksen asioista tarkastuslautakunnan päätösten mukaisesti. Arviointijohtajan sijaisena toimii arviointipäällikkö. IX LUKU PÄÄTÖKSENTEKO- JA KOKOUSMENETTELY 33 Kokousmenettely Toimielinten kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeutettuihin on tehty 1 :n käsitemäärittelystä aiheutuvat tekniset tarkistukset.

10 10 (10) 34 Päätöksenteko Esittelyä koskevassa kohdassa on liiketoimintajaoston nimi muutettu konsernijaostoksi. Psykiatrisen sairaanhoidon lautakunnassa esittelijänä toimii psykiatrian toimialajohtaja ja tarkastuslautakunnassa arviointijohtaja. Pykälään on lisätty määräykset tarkastuslautakunnan kuntalain 51 :n mukaisen otto-oikeuden käyttämisestä. X LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET 35 Muut määräykset Hallintosäännön 35 :ään on tehty hallintosäännön 1 :n tulosalueen johtajan käsitemäärittelystä aiheutuvat tarkistukset. Tulosalueen johtaja allekirjoittaa niiden puolesta annettavat kirjeet ja sopimukset sekä päättää niiden varmentamisesta. Tulosalueen johtaja voi päättää muista viranhaltijoista, jotka voivat allekirjoittaa ja varmentaa niiden puolesta annettavat kirjeet ja sopimukset.

HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014. HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014. HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Esitys muutoksiksi 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/24 hyväksymä 1.3 JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU TEHTÄVÄT, TOIMINNAN JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 1 Tehtävät Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Lautakunnan 5.5.2009 hyväksymä versio SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Yleiset määräykset Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunta on se toimielin, jolla sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädännön

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Katsaus Sote-järjestämislakiluonnoksesta ( ) viittaukset opetukseen ja tutkimukseen klo

Katsaus Sote-järjestämislakiluonnoksesta ( ) viittaukset opetukseen ja tutkimukseen klo Katsaus Sote-järjestämislakiluonnoksesta (22.12.2016) viittaukset opetukseen ja tutkimukseen 25.1.2017 klo 10.00-27.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi 2 luku 10 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisöalue Maakuntien

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 1 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Valtuusto 13.6.2012 Luonnos HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 17.4.2012 2 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Sisällys Valtuuston

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 1 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Valtuusto 13.6.2012 Luonnos HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 17.4.2012 2 (36) 3 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Sisällys

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Lainsäädännön vaiheittainen eteneminen 2010

Lisätiedot

30.11.2009 Dnro 90/123/09

30.11.2009 Dnro 90/123/09 1 (6) Niuvanniemen sairaalan johtosääntö 1.1.2010 1. Luku Sairaalan toiminta, ohjaus ja valvonta 1 Sairaalan toiminta Johtokunta on 30.11.2009 hyväksynyt johtosäännön valtion mielisairaaloista annetun

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Omistajaohjaus ja konserniohje Alustus KoJo teemaryhmän työpajassa Vuokko Ylinen hallintojohtaja, emba

Omistajaohjaus ja konserniohje Alustus KoJo teemaryhmän työpajassa Vuokko Ylinen hallintojohtaja, emba Omistajaohjaus ja konserniohje Alustus KoJo teemaryhmän työpajassa 18.4.2017 Vuokko Ylinen hallintojohtaja, emba 13.4.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi KoJon tavoite tuottaa sisältöä ja linjauksia uuden maakunnan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö Oulun kaupunki Kaupunginhallituksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 113 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 7 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 08.02.2016 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena liikelaitoksena

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 1 Kuntainfo 17.9.2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 2015 2020 Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Fr ESPOON KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 24.10.1990 Viimeksi muutettu 14.12.1994 1 Toiminta-ajatus Keskusvirasto luo edellytyksiä kaupungin itsehallinnon toteutumiselle valmistelemalla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 1 (30) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Hyvinkään sairaanhoitoalue Lohjan sairaanhoitoalue Lohjan sairaala Länsi-Uudenmaan Karjalohja sairaanhoitoalue

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 Terveydenhuoltolaki Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 45 min ESH järjestämisuunnitelma Laatu ja turvallisuus Ensihoito Välitön yhteydensaanti? Aamuiseen palaaminen Kaksoislaillistuksen poisto Potilasrekisterit

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet Ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 (5) Siilinjärven ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt

Lisätiedot

3 Valtuuskunta Valtuuskunnan tehtävistä säädetään kunnallisen eläkelain 138 :ssä.

3 Valtuuskunta Valtuuskunnan tehtävistä säädetään kunnallisen eläkelain 138 :ssä. 1 (5) Kevan johtosääntö Valtuuskunnan 13.3.2014 hyväksymä, voimaan 13.5.2014 I YLEISTÄ 1 Soveltaminen Tässä johtosäännössä annetaan kunnallisen eläkelain 168 :ssä tarkoitetut määräykset Keva-nimisen kunnallisen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2013 MIKKELIN KAUPUNKI Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 3.12.2012 41 Voimaantulo: 01.01.2013

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Tarkastussääntö Hyväksytty yhtymävaltuustossa 16.12.2015, 26 Sisällys Valvontajärjestelmä... 3 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 3 Tarkastuslautakunta... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

Valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat:

Valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat: HALLITUS 81 17.06.2015 VALTUUSTON KOKOUKSEN 17.6.2015 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 21/00/02/00/01/2013 HALL 81 Valtuuston kokouksessa 17.6.2015 käsitellyt asiat: 1 Kokouksen avaaminen 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

TOIMIELINTEN, LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN TOIMIVALTA

TOIMIELINTEN, LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN TOIMIVALTA (6) III OSA TOIMIELINTEN, LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN TOIMIVALTA 8 luku Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen toimivalta Kaupunginhallituksen toimivalta Ellei toimivallasta ole muutoin

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Johtosääntö Kuopion kaupunginvaltuusto 25.10.2010 112 Suonenjoen kaupunginvaltuusto 25.10.2010 59 Voimaantulo 1.1.2011 Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

1. LUKU TOIMINTA-AJATUS LUKU VIRANHALTIJAORGANISAATIO JA -JOHTAMINEN LUKU TOIMIVALLAN SIIRTO VIRANHALTIJOILLE... 7

1. LUKU TOIMINTA-AJATUS LUKU VIRANHALTIJAORGANISAATIO JA -JOHTAMINEN LUKU TOIMIVALLAN SIIRTO VIRANHALTIJOILLE... 7 1.1.2014 1 (12) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1. LUKU TOIMINTA-AJATUS... 2 2. LUKU VIRANHALTIJAORGANISAATIO JA -JOHTAMINEN... 2 3. LUKU TOIMIVALLAN SIIRTO VIRANHALTIJOILLE...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen Kunnanhallitus 194 31.10.2016 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen 497/00.01.01/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällys 1 Palvelualueen tehtävät 2 Palvelualueen rakenne 3 Liikelaitokset 4 Perusturvalautakunta ja sen jaostot 5 Lautakunnan ja jaostojen

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 02.05.2005 83 Voimaantulo: 1.1.2006 Muutos: Kaupunginvaltuusto 15.1.2007 8 Voimaantulo: 15.1.2007

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LAUTAKUNTA... 3 1 Toimiala... 3 2 Lautakunnan kokoonpano ja

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Yhteistoimintamenettely 7.12.2010 Perusturvalautakunta 7.12.2010 ( 101) Kaupunginhallitus 13.1.2011( 16) Perusturvalautakunta 25.10.2011 ( 73) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN JOHTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 9.lokakuuta 2009

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN JOHTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 9.lokakuuta 2009 HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN JOHTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 9.lokakuuta 2009 1 Kuntayhtymä Kuntayhtymän nimi on Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä. Kuntayhtymä käyttää

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

Liikelaitoksen toimitusjohtajan ratkaisuvalta. Hallintosääntöön on lisätty seuraava uusi säännös:

Liikelaitoksen toimitusjohtajan ratkaisuvalta. Hallintosääntöön on lisätty seuraava uusi säännös: Kaupunginhallitus 75 14.08.2017 Kaupunginvaltuusto 26 21.08.2017 Hallintosäännön täydentäminen ja korjaaminen 621/00.01.01.00/2016 Kaupunginhallitus 14.08.2017 75 Valmistelija: hallintojohtaja Irma Nieminen,

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 28.8.2013, tulee voimaan 1.9.2013) YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ... 3 Kunnanhallituksen asema... 3 Johtosäännön rakenne... 3 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Kunnanhallituksen tulosalueet...

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Uudenkaupungin kaupungin hallintosääntö / /2017 KHALL

Kaupunginhallitus Uudenkaupungin kaupungin hallintosääntö / /2017 KHALL Kaupunginhallitus 234 08.05.2017 Uudenkaupungin kaupungin hallintosääntö 1.6.2017 2764/00.01.01/2017 KHALL 08.05.2017 234 Yleistä Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline.

Lisätiedot