HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014. HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET"

Transkriptio

1 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Esitys muutoksiksi 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä laissa säädetään ja HUS:n perussopimuksessa määrätään valtuuston, hallituksen ja muiden toimielinten tehtävistä ja toimivaltuuksista; toimitusjohtajan, johtajaylilääkärin, tulosalueen johtajien ja toimialajohtajien tehtävistä ja toimivaltuuksista; talousohjauksen keskeisistä periaatteista hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sellaisista viranhaltijaa koskevista asioista, joista ei ole muualla toisin säädetty tai määrätty; sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Tulosalueen johtajalla tarkoitetaan jäljempänä tässä hallintosäännössä sairaanhoitoalueen johtajaa, muun tulosalueen johtajaa sekä taseyksikön johtajaa. 2 Kuntayhtymän organisaatiorakenteen, johtamisen ja hallinnon järjestämisen yleiset periaatteet - toimitusjohtajan, johtajaylilääkärin ja tulosalueen johtajien tehtävistä ja toimivaltuuksista sekä toimialajohtajien tehtävistä Tulosalueen johtajalla tarkoitetaan jäljempänä tässä hallintosäännössä sairaanhoitoalueen johtajaa ja muun tulosalueen johtajaa sekä taseyksikön johtajaa. 2 Kuntayhtymän organisaatiorakenteen, johtamisen ja hallinnon järjestämisen yleiset periaatteet Luottamushenkilöorganisaatiosta on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa. Sairaanhoidon toiminnan organisoimiseksi sairaanhoitopiiri jakaantuu kunnittain sairaanhoitoalueisiin, joista määrätään HUS:n perussopimuksessa. HUS -sairaalat yhdessä muodostavat erikoissairaanhoitolain 12 :ssä tarkoitetun terveydenhuollon toimintayksikön. Henkilökunnan työterveysyksikkö muodostaa oman terveydenhuollon toimintayksikön. Kuntayhtymän johtaminen perustuu yksijohtajajärjestelmään. Kunkin organisaatiotason johtajalla ja esimiehellä on toiminnallinen, henkilöstö- ja taloudellinen kokonaisvastuu. Kuntayhtymä jäsennetään sisäistä ohjausta ja johtamista varten yhtymähallintoon ja sairaanhoidon palveluja tuottaviin sairaanhoitoalueisiin sekä sairaanhoidollisia ja muita tukipalveluja tuottaviin liikelaitoksiin, Kuntayhtymä jäsennetään sisäistä ohjausta ja johtamista varten yhtymähallintoon ja sairaanhoidon palveluja tuottaviin sairaanhoitoalueisiin sekä sairaanhoidollisia ja muita tukipalveluja tuottaviin liikelaitoksiin

2 2 taseyksiköihin ja tulosalueisiin. taseyksiköihin ja tulosalueisiin. Lisäksi tarkastuslautakunnan alaisena toimii ulkoisen tarkastuksen tulosalue. Kuntayhtymän sairaanhoitoalueet ovat: HYKS-sairaanhoitoalue; Hyvinkään sairaanhoitoalue; Lohjan sairaanhoitoalue; Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue; ja Porvoon sairaanhoitoalue. Sairaanhoidollisia ja muita tukipalveluja tuottavat seuraavat liikelaitokset: HUSLAB; HUS-Kuvantaminen; HUS-Apteekki; HUS-Desiko; HUS-Logistiikka; Ravioli; ja HUS-Servis Tukipalveluja tuottavat seuraavat taseyksiköt: Tietohallinnon taseyksikkö ja Apuvälinekeskus sekä seuraavat tulosalueet HUS-Tilakeskus ja Työterveyshuolto Ulkoisen tarkastuksen toiminnasta säädetään kuntalaissa ja määrätään toimintaohjeessa. Tukipalveluja tuottavat seuraavat taseyksiköt: Tietohallinnon taseyksikkö ja Apuvälinekeskus sekä seuraavat tulosalueet HUS-Tietohallinto HUS-Tilakeskus ja HUS-Työterveys Työterveyshuolto Liikelaitosten toiminnasta säädetään kuntalaissa ja määrätään niiden johtosäännöissä ja toimintaohjeissa. 3 Johtamisperiaatteet HUS-kuntayhtymää johdetaan hyväksytyn strategian, sen arvojen ja päämäärien mukaisesti yhtenä kokonaisuutena siten, että kullakin organisaatiotasolla on selkeät vastuut ja toimivallat yksijohtajaperiaatteen mukaisesti. HUSkuntayhtymän toimintatapa perustuu sairaanhoidollisten palvelujen ja tukipalvelujen välillä tilaaja-tuottajamalliin. 3 Johtamisperiaatteet. Henkilöstö osallistuu aktiivisesti työpaikkansa toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Kuntayhtymä on kiinteässä yhteistyössä Helsingin yliopiston sekä muiden korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa opetuksen ja tieteellisen tutkimustyön järjestämiseksi ja kehittämiseksi. 4 Toiminnan ja talouden suunnittelu Strategiassa määritellään kuntayhtymän visio, toiminta-ajatus, arvot, strategiset päämäärät sekä 4 Toiminnan ja talouden suunnittelu

3 3 niistä johdetut mitattavat tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Valtuusto hyväksyy vuosittaista toiminnan kehittämistä ohjaavan strategian valtuustokausittain. Strategiaa tarkistetaan tarvittaessa. Talousarvio toteuttaa strategian linjauksia ja tavoitteita. Talousarviossa määritellään vuosittaiset kuntayhtymän tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi käytettävissä olevat voimavarat. Talousarviovuosi on ensimmäinen vuosi kolmea vuotta varten laadittavasta taloussuunnitelmasta. Investointisuunnitelma laaditaan neljäksi vuodeksi, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. HUS-kuntayhtymän jäsenkunnat laativat valtuustokausittain terveydenhuollon järjestämissuunnitelman yhteistyössä HUSkuntayhtymän kanssa. Järjestämissuunnitelma laaditaan HUS-tasoisena ja sairaanhoitoaluekohtaisena suunnitelmana. Järjestämissuunnitelma hyväksytään sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa. Erikoissairaanhoidon yhteensovittamiseksi HUS, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ja Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymät tekevät valtuustokausittain erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen. Järjestämissopimus hyväksytään kuntayhtymien kuntalain 81 :n 1 momentissa tarkoitetussa toimielimessä. Lisäksi HUS:n toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon kuntayhtymän tuottamisvastuuseen säädetyt valtakunnalliset palvelutarpeet. II LUKU TOIMIELIMIEN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA 5 Valtuusto Valtuuston tehtävistä säädetään kuntalain 13 :ssä ja eräissä sitä täydentävissä säännöksissä. II LUKU TOIMIELIMIEN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA 5 Valtuusto Valtuusto päättää asioista, joista sen on lain mukaan nimenomaan päätettävä ja asioista, joiden päätösvaltaa se ei ole tässä säännössä siirtänyt kuntayhtymän hallitukselle tai muulle toimielimelle taikka viranhaltijalle. Sen lisäksi mitä erikseen on säädetty tai määrätty, valtuuston tehtävänä on 1. hyväksyä kuntayhtymän strategia; 2. päättää kuntayhtymän toimitusjohtajan viran perustamisesta, virkaan ottamisesta ja

4 4 irtisanomisesta sekä viran lakkauttamisesta; 3. päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisesta, milloin luovutettavan omaisuuden kauppahinta tai käypä arvo on yli 1 miljoonaa euroa; 4. päättää kustannusarvioltaan yli 10 miljoonan hankkeita koskevasta investointiohjelmasta; 5. päättää HUSin ja sen konsernin johtamisen ja ohjaamisen periaatteista; ja 6. päättää osakeyhtiön perustamisesta. 6 Hallitus 6 Hallitus Hallituksen tehtävistä on säädetty kuntalaissa ja määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa. Perussopimuksen mukaan sairaanhoitopiiriä johtaa valtuuston alaisena hallitus. Vastatessaan sairaanhoitopiirin hallinnosta ja taloudenhoidosta hallitus erityisesti keskittyy toiminnassaan sairaanhoitopiirin a) strategisten toimintatavoitteiden toteuttamiseen ja talouden tasapainon ylläpitämiseen, b) toiminnan tehostamiseen ja sen tarvitsemien rakennejärjestelyjen toteuttamiseen, c) toiminnan yhteensovittamiseen; d) valtakunnallisten ja erityisvastuualuekohtaisten tehtävien toteuttamiseen, e) yliopistollisen terveystieteellisen opetus- ja tutkimustoiminnan järjestämiseen sekä f) työnantajatoimintaan ja g) hallinnon ohjaukseen. Hallitus valvoo sairaanhoitopiirin etua, edustaa sairaanhoitopiiriä ja tekee sen puolesta sopimukset, jollei näitä tehtäviä ole johtosäännöillä siirretty muun toimielimen tai viranhaltijan tehtäväksi. Sen lisäksi hallituksen tehtävänä on käsitellä kuntayhtymän toimintaa ja taloutta koskevat seurantaraportit sekä päättää toimenpiteistä, joihin ne antavat aiheen. Hallitus päättää: 1. konserniohjauksen toimeenpanosta; 2. sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan toteuttamisesta valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti, ottaen huomioon myös hallintosäännön 29 :n määräykset; 3. toimitusjohtajan ja arviointijohtajan virkaa lukuun ottamatta, tulosalueen johtajan, toimialajohtajan, liikelaitoksen toimitusjohtajan, sekä yhtymähallinnon, Apuvälinekeskuksen, HUS-Tilakeskuksen, Tietohallinnon ja Työterveyshuollon virkojen perustamisesta ja Hallitus päättää: 3. toimitusjohtajan ja arviointijohtajan virkaa lukuun ottamatta, tulosalueen johtajan, toimialajohtajan, liikelaitoksen toimitusjohtajan, sekä yhtymähallinnon, Apuvälinekeskuksen, HUS-Tilakeskuksen, HUS-Tietohallinnon ja Työterveyshuollon HUS-Työterveyden virkojen

5 5 lakkauttamisesta; 4. yhtymähallinnon johtajaylilääkärin, hallintojohtajan, hallintoylilääkärin, hallintoylihoitajan, henkilöstöjohtajan, talousjohtajan ja viestintäjohtajan sekä tulosalueen johtajan, toimialajohtajan, liikelaitoksen toimitusjohtajan sekä arkistotoimenpäällikön ottamisesta virkaan; 5. henkilöstöpolitiikasta, kannustavan palkkausjärjestelmän yleisperiaatteista sekä kokonaishenkilöstöresurssien ohjauksesta kuntayhtymätasolla; 6. kuntayhtymän sairaanhoidon palvelujen hinnoista sekä muiden palvelujen hintojen perusteista, jollei liikelaitosten johtosäännöissä ole toisin määrätty; 7. investointiohjelmasta euroa - 10 miljoonaa euroa hankekohtaisesti; 8. kulutustavara- ja lääkehankinnoista sekä puitesopimushankinnoista ja huoneen- ja maanvuokrauksesta päättämällään tavalla sekä muiden kuin liikelaitosten johtokuntien ja sairaanhoitoalueiden lautakuntien alaisista hankinnoista, joiden arvonlisäveroton kustannusarvio on euroa ja kaikista HUS:n hankinnoista, joiden arvonlisäveroton kokonaiskustannusarvio on yli 4 miljoonaa euroa, ellei jäljempänä toisin määrätä; 9. kiinteän omaisuuden luovuttamisesta, milloin luovutettavan omaisuuden kauppahinta tai käypä arvo on enintään 1 miljoona euroa; 10. kiinteän omaisuuden ja osakkeiden ostamisesta; 11. kokonaisarvoltaan yli euroa irtaimen omaisuuden ja osakkeiden myymisestä; 12. pitkäaikaisesta lainanotosta valtuuston talousarviossa tai erikseen tekemän päätöksen asettamissa rajoissa, jollei liikelaitosten johtosäännöissä ole toisin määrätty; 13. kuntayhtymän edustajien nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen, säätiöiden tai laitosten toimielimiin ja kokouksiin, joiden osalta ratkaisuvaltaa ei ole siirretty edelleen tässä säännössä tai muutoin; 14. toimitusjohtajaa koskevista asioista; 15. selityksen antamisesta valtuuston päätöksestä tehdyn valituksen johdosta; ja 16 muista hallituksen toimivaltaan kuuluviksi katsottavista asioista. perustamisesta ja lakkauttamisesta; 8. rakennusinvestointeja lukuun ottamatta hankinnoista, joiden arvonlisäveroton kokonaiskustannusarvio on yli 10 miljoonaa euroa;

6 6 6 a Hallituksen alainen konsernijaosto Hallitus asettaa hallituksen toimikaudeksi hallituksen alaisen konsernijaoston. Jaostossa on kuusi (6) jäsentä ja kuusi (6) henkilökohtaista varajäsentä, joista yhden jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä nimeää Helsingin yliopisto. Jäsenet ja varajäsenet valitaan hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. Hallitus nimeää yhden (1) jaoston jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi. Konsernijaoston tehtävänä on 1. tehdä esityksiä konserniohjauksen linjauksista ja periaatteista sekä liikelaitoksille ja tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista; 2. seurata, että liikelaitokset ja tytäryhtiöt toimivat valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti sekä osaltaan huolehtia konsernivalvonnan toteuttamisesta; 3. käsitellä liikelaitosten ja tytäryhtiöiden seurantaraportit sekä muutoinkin seurata niiden toimintaa; ja 4. käsitellä konserniohjaukseen liittyviä liikelaitoksia ja tytäryhtiöitä koskevia linjauksia. Konsernijaosto voi yksittäistapauksessa saattaa toimivaltaansa kuuluvan asian hallituksen päätettäväksi. 7 Sairaanhoitoalueen lautakunta Sairaanhoitoalueen lautakunnan tehtävänä on omalta osaltaan toteuttaa konsernin strategiaa ja talouden hallintaa. Sairaanhoitoalueen lautakunnan tehtävänä on kuntayhtymän perussopimuksen mukaan hallituksen ohjauksessa johtaa sairaanhoitoalueen toimintaa, valmistella sairaanhoitoaluetta koskevat hallituksen ja valtuuston käsiteltävät asiat ja huolehtia niiden täytäntöönpanosta sekä huolehtia yhteistyöstä alueensa kuntien perusterveydenhuollon kanssa. 6 a Hallituksen alainen talous- ja konsernijaosto Talous- ja konsernijaoston tehtävänä on 1. tehdä esityksiä konserniohjauksen linjauksista ja periaatteista sekä liikelaitoksille ja tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista; 2. seurata, että liikelaitokset ja tytäryhtiöt toimivat valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti sekä osaltaan huolehtia konsernivalvonnan toteuttamisesta; 3. käsitellä liikelaitosten ja tytäryhtiöiden seurantaraportit sekä muutoinkin seurata niiden toimintaa; 4. käsitellä konserniohjaukseen liittyviä, liikelaitoksia ja tytäryhtiöitä ja osakkuusyhtiöitä koskevia linjauksia; 5. kuntayhtymän toiminnan ja talouden seuranta; ja 6. päättää kulutustavara- ja lääkehankinnoista sekä puitesopimushankinnoista ja huoneen- ja maanvuokrauksesta päättämällään tavalla sekä muiden kuin liikelaitosten johtokuntien ja sairaanhoitoalueiden lautakuntien alaisista hankinnoista, joiden arvonlisäveroton kustannusarvio on euroa ja kaikista HUS:n hankinnoista, lukuun ottamatta rakennusinvestointeja, joiden arvonlisäveroton kokonaiskustannusarvio on yli 4-10 miljoonaa euroa, ellei jäljempänä toisin määrätä. 7 Sairaanhoitoalueen lautakunta Sen lisäksi lautakunnan tehtävänä on tehdä

7 7 esityksiä alueensa toiminnan kehittämisestä sekä käsitellä alaistaan toimintaa ja taloutta koskevat seurantaraportit ja päättää toimenpiteistä, joihin ne antavat aiheen. Sairaanhoitoalueen lautakunta päättää: 1 sairaanhoitoalueen johtajan ja toimialajohtajan virkaa lukuun ottamatta sairaanhoitoalueen virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa; 2. sairaanhoitoalueen johtajan varahenkilön ja sijaisen nimeämisestä; 3. toimialajohtajia lukuun ottamatta, välittömästi sairaanhoitoalueen johtajan alaisten johtavien viranhaltijoiden ottamisesta virkaan ja lausunnon antamisesta hallitukselle sairaanhoitoalueen johtajan virkaan ottamisesta. HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta päättää lausunnon antamisesta hallitukselle myös toimialajohtajan virkaan ottamisesta; 4. alaisensa toiminnan hankinnoista, joiden arvonlisäveroton kokonaiskustannusarvio on euroa; 5. kannustavan palkkausjärjestelmän toteuttamisesta hallituksen päätöksen huomioon ottaen; 6. hallituksen erikseen määräämistä muista asioista; ja 7 muista sairaanhoitoalueen lautakunnan toimivaltaan kuuluviksi katsottavista asioista. 8 Vähemmistökielinen lautakunta Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, lautakunnan tehtävänä on perussopimuksen mukaan hallituksen alaisena huolehtia siitä, että potilas saa sairaanhoitopiirissä erikoissairaanhoidon palveluja omalla äidinkielellään, suomeksi tai ruotsiksi. 8 Vähemmistökielinen lautakunta Lisäksi lautakunnan tehtävänä on osaltaan edistää ruotsinkielisten hoitoympäristöjen luomista. Tätä tarkoitusta varten lautakunnan tehtävänä on 1 tarkistaa, että vähemmistökielisen väestön erikoissairaanhoitolain mukainen oikeus saada hoitoa ja asioida äidinkielellään turvataan, sekä tehdä asiaan liittyviä ehdotuksia; 2 käsitellä osaltaan ruotsinkielellä annettavan lääketieteellisen tai muun terveydenhuoltoalan opetuksen ja tutkimuksen edellytysten

8 8 turvaamiseen liittyviä asioita sekä antaa niitä koskevia lausuntoja hallitukselle ja tehdä niitä koskevia ehdotuksia; 3 seurata henkilöstön vähemmistökielen taitoa sekä tehdä tätä koskevia ehdotuksia sekä valvoa kielitaitovaatimusten noudattamista; 4 antaa toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta lausuntonsa hallitukselle; 5 antaa hallitukselle kertomus toiminnastaan; sekä 6 huolehtia hallituksen sille erikseen määräämistä muista tehtävistä. 9 Vähemmistökieliset jaostot ja niiden tehtävät HYKS-sairaanhoitoalueella ja vähemmistökielisillä sairaanhoitoalueilla on vähemmistökielisen lautakunnan alaisuudessa vähemmistökieliset jaostot. 9 Vähemmistökieliset jaostot ja niiden tehtävät Jaostojen tehtävänä on paikallisesti seurata vähemmistökielisen väestönosan oikeutta saada hoitoa äidinkielellään ja käsitellä omalta osaltaan terveydenhuoltohenkilökunnan vähemmistökielen opetusta. Hallitus valitsee jaostoon kolme (3) - kuusi (6) jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen, jotka edustavat vähemmistökielistä väestönosaa. Hallitus valitsee yhden (1) jaoston jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi. 10 Psykiatrisen sairaanhoidon lautakunta Psykiatrisen sairaanhoidon lautakunnan tehtävänä on perussopimuksen mukaan huolehtia hallituksen apuna psykiatrisen sairaanhoidon kehittämisestä ja yhteensovittamisesta. 10 Psykiatrisen sairaanhoidon lautakunta Sen lisäksi psykiatrisen lautakunnan tehtävänä on 1 seurata psykiatrisen sairaanhoidon saatavuutta ja kokonaistilannetta kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien osalta ja tehdä sitä koskevia ehdotuksia; 2 antaa talousarviosuunnitelmasta sekä muista psykiatrista sairaanhoitoa koskevista suunnitelmista ja esityksistä lausuntonsa hallitukselle; 3 antaa hallitukselle kertomus toiminnastaan; sekä

9 9 4 huolehtia hallituksen sille erikseen määräämistä muista tehtävistä. 11 Kunnallisen liikelaitoksen johtosääntö Kutakin kunnallista liikelaitosta varten on johtokunta, jonka tehtävistä ja toimivaltuuksista säädetään kuntalaissa ja määrätään kunnallisen liikelaitoksen johtosäännössä. 12 Toimivallan edelleen siirtäminen Alaiselleen toimielimelle, puheenjohtajalle tai viranhaltijalle hallitus voi edelleen siirtää ratkaisuvaltaansa 6 :n kohtien 6, asioissa ja sairaanhoitoalueen lautakunta 7 :n kohdan 4 asioissa. 11 Kunnallisen liikelaitoksen johtosääntö 12 Toimivallan edelleen siirtäminen III LUKU TOIMITUSJOHTAJA JA YHTYMÄHALLINTO, KUNTAYHTYMÄN JOHTORYHMÄ JA LAAJENNETTU JOHTORYHMÄ 13 Toimitusjohtajan tehtävät ja toimitusjohtajan sijaisena toimiminen III LUKU TOIMITUSJOHTAJA, YHTYMÄHALLINTO JA KUNTAYHTYMÄN JOHTORYHMÄ JA LAAJENNETTU JOHTORYHMÄ 13 Toimitusjohtajan tehtävät ja toimitusjohtajan sijaisena toimiminen Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa kuntayhtymän toimintaa, huolehtia konserniohjauksesta sekä vastata osaltaan siitä, että valtuuston ja hallituksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Toimitusjohtajan keskeisiä tehtäviä ovat lisäksi HUS:n edunvalvonta ja yhteiskuntasuhteet sekä verkostoituminen kansallisesti ja kansainvälisesti. Toimitusjohtaja on yhtymähallinnon johtajaylilääkärin, hallintojohtajan, hallintoylilääkärin, hallintoylihoitajan, henkilöstöjohtajan, talousjohtajan ja viestintäjohtajan sekä sairaanhoitoalueiden johtajien esimies. Toimitusjohtajan tehtävänä on päättää asioista, joita ei ole määrätty valtuustolle, hallitukselle tai muulle toimielimelle eikä delegoitu muille viranhaltijoille. Toimitusjohtaja on yhtymähallinnon johtajaylilääkärin, hallintojohtajan, hallintoylilääkärin, hallintoylihoitajan, henkilöstöjohtajan, talousjohtajan, viestintäjohtajan sekä sairaanhoitoalueiden johtajien ja tietohallinnon tulosalueen johtajan esimies Toimitusjohtajan sijaisena toimii tämän estyneenä ollessa johtajaylilääkäri ja tämän estyneenä ollessa hallintojohtaja, jollei hallitus erikseen ole toisin määrännyt. 14 Yhtymähallinto, johtoryhmä ja laajennettu johtoryhmä 14 Yhtymähallinto ja johtoryhmä ja laajennettu johtoryhmä Toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan yhtymähallinnon keskeisenä tehtävänä on luoda edellytyksiä kuntayhtymän potilaiden hoidolle

10 10 sekä opetukselle ja tutkimukselle. Yhtymähallinnon tehtävänä on vastata kuntayhtymän operatiivisesta johtamisesta ja talouden hallinnasta kuntayhtymän strategian mukaisesti. Lisäksi yhtymähallinnon tehtävänä on vastata, koko kuntayhtymää koskevista toimintapolitiikoista, työnantajatoiminnasta, edunvalvonnasta, rahoituksen järjestämisestä, omaisuuden hallinnasta, riskien hallinnasta, ympäristökysymyksistä huolehtimisesta, viestinnästä, sisäisestä tarkastuksesta ja lakiasioista. Yhtymähallinto huolehtii hallituksen kokousasioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta. Toimitusjohtajan alaisuudessa toimii toimitusjohtajan asettama kuntayhtymän johtoryhmä sekä laajennettu johtoryhmä. Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunta nimeää edustajan kuntayhtymän johtoryhmään sekä laajennettuun johtoryhmään. Kuntayhtymän johtoryhmän tehtävänä on tukea toimitusjohtajaa tehtävässään ja huolehtia päätösten toimeenpanosta sekä seurannasta. Laajennetun johtoryhmän tehtävänä on toiminnan ja talouden ohjaus ja seuranta sekä päätösten toimeenpanon varmistaminen. Toimitusjohtajan alaisuudessa toimii toimitusjohtajan asettama kuntayhtymän johtoryhmä sekä laajennettu johtoryhmä. Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunta nimeää edustajan kuntayhtymän johtoryhmään sekä laajennettuun johtoryhmään. Kuntayhtymän johtoryhmän tehtävänä on tukea toimitusjohtajaa tehtävässään ja huolehtia päätösten toimeenpanosta sekä seurannasta. Laajennetun johtoryhmän tehtävänä on toiminnan ja talouden ohjaus ja seuranta sekä päätösten toimeenpanon varmistaminen. Johtajaylilääkäri toimii terveydenhuoltolaissa tarkoitettuna vastaavana lääkärinä. Toimitusjohtajan hyväksymässä ja hallituksen vahvistamassa yhtymähallinnon toimintaohjeessa määrätään toimitusjohtajan suorassa alaisuudessa toimivien yhtymähallinnon johtavien viranhaltijoiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta. Toimintaohjeessa määrätään tytäryhtiöiden, liikelaitosten ja muiden tukipalveluyksiköiden vastuutuksesta yhtymähallinnossa. IV LUKU TULOSALUEEN JOHTAJAN JA TOIMIALAJOHTAJAN TEHTÄVÄT 15 Tulosalueen johtajan ja toimialajohtajan tehtävät IV LUKU TULOSALUEEN JOHTAJAN JA TOIMIALAJOHTAJAN TEHTÄVÄT 15 Tulosalueen johtajan ja toimialajohtajan tehtävät Tulosalueen johtajan tehtävänä on johtaa tulosalueen operatiivista toimintaa ja osaltaan vastata siitä, että tulosalueelle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Tulosalueen johtajan tehtävänä on 1. johtaa tulosalueensa toimintaa ja vastata sen toiminnasta ja talouden hallinnasta; Tulosalueen johtajan tehtävänä on 1. johtaa tulosalueensa toimintaa ja vastata sen toiminnasta ja talouden hallinnasta;

11 11 2. asettaa tulosalueen johtoryhmä, määrätä sen tehtävät; 3. nimetä tulosyksikön johtajan varahenkilö ja sijainen; 4. päättää niistä tulosaluettaan koskevista asioista, joissa hänelle on siirretty päätösvaltaa sekä asioista, joita ei ole määrätty hallitukselle, sairaanhoitoalueen lautakunnalle tai muulle toimielimelle eikä delegoitu muille viranhaltijoille. 2. päättää tulosalueen sisäisestä organisaatiosta hallituksen ja sairaanhoitoalueen lautakunnan hyväksymiä periaatteita noudattaen; 3. asettaa tulosalueen johtoryhmä ja määrätä sen tehtävät; 4. nimetä tulosyksikön johtajan varahenkilö ja sijainen; ja 5. päättää niistä tulosaluettaan koskevista asioista, joissa hänelle on siirretty päätösvaltaa sekä asioista, joita ei ole määrätty hallitukselle, sairaanhoitoalueen lautakunnalle tai muulle toimielimelle eikä delegoitu muille viranhaltijoille. Tulosalueen johtajalla on oikeus edelleen siirtää toimivaltaansa. Toimialajohtajien tehtävänä on johtajaylilääkärin johdolla yhteistyössä sairaanhoitoalueiden johtajien kanssa huolehtia omien erikoisalojensa kehittämisestä ja koordinoinnista koko HUSalueella. Toimialajohtajat ovat HYKS-sairaanhoitoalueen kliinisten tulosyksiköiden johtajia. Tulosyksikön johtajana toimialajohtajan tehtävänä on HYKS-sairaanhoitoalueella 1. johtaa tulosyksikkönsä toimintaa ja vastata sen toiminnasta ja talouden hallinnasta; 2. asettaa tulosyksikön johtoryhmä, määrätä sen tehtävät; ja 3. toimia tulosyksikkönsä johtavana ylilääkärinä. 4. päättää niistä tulosyksikköään koskevista asioista, joissa hänelle on siirretty päätösvaltaa. Arviointijohtajan tehtävistä on lisäksi määrätty hallintosäännön VIII luvussa. V LUKU TOIMITUSJOHTAJAN, TULOSALUEEN JOHTAJAN JA TOIMIALAJOHTAJAN PÄÄTÖSVALTA 16 Henkilöstön valinta ja irtisanominen V LUKU TOIMITUSJOHTAJAN JA TULOSALUEEN JOHTAJAN JA TOIMIALAJOHTAJAN PÄÄTÖSVALTA 16 Henkilöstön valinta ja irtisanominen Virkojen ja tehtävien kelpoisuusehdoista määrätään viran perustamispäätöksessä tai hallituksen päätöksellä. Henkilöstön valinnassa noudatetaan ns. yksi yli yhden periaatetta jäljempänä esitetyn mukaisesti. Toimitusjohtaja ottaa yhtymähallinnon henkilökunnan, lukuun ottamatta niitä viranhaltijoita, joiden ottamisesta virkaan päättää hallitus.

12 12 Tulosalueen johtaja ja toimialajohtaja ottaa yksi yli yhden periaatteen mukaisesti alaisensa henkilökunnan asianomaisen esimiehen esityksestä, lukuun ottamatta niitä viranhaltijoita, joiden ottamisesta virkaan päättää muu toimielin tai viranhaltija. Lääkärien koulutusvirkoihin otettavista ja heidän sijoituspaikoistaan tekee esityksen asianomaisen erikoisalan professori-ylilääkäri. Tulosalueen johtaja ja toimialajohtaja ottaa yksi yli yhden periaatteen mukaisesti alaisensa henkilökunnan asianomaisen esimiehen esityksestä, lukuun ottamatta niitä viranhaltijoita, joiden ottamisesta virkaan päättää muu toimielin tai viranhaltija. Viranhaltijan ja työsuhteisen palvelussuhteen päättämisestä päättää virkaan tai työsuhteeseen ottava viranhaltija. Ao. välitöntä esimiestä tulee virkaan tai työsuhteeseen ottamisessa taikka palvelussuhteen päättämisessä aina kuulla. Päätösvaltaa näissä asioissa voidaan edelleen delegoida. 17 Henkilöstöhallinnon muu ratkaisuvalta 17 Henkilöstöhallinnon muu ratkaisuvalta Toimitusjohtaja ja tulosalueen johtaja päättää kukin alaisensa toiminnan tai viranhaltijan osalta 1. palvelussuhteen ehdoista hallituksen hyväksymien periaatteiden ja päätösten mukaisesti. 2. määräaikaisen viranhaltijan ottamisesta, 3. avoimeksi tulleen viran täyttämättä jättämisestä ja avoimen viran käyttötarkoituksen muuttamisesta, 4. virkojen sijoittumisesta, viranhaltijan virkatehtävien muuttamisesta ja viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkaan, 5. viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä, 6. vuosiloman myöntämisestä, 7. virkavapaudesta, sen palkkaeduista ja muista korvauksista, 8. virkamatkamääräysten antamisesta, 9. oikeudesta käyttää omaa tai vuokra-autoa virkatehtävissä, 10. virkasuhteeseen perustuvan palkan kuittaamisesta, sekä 11. muista henkilöstöhallinnon asioista. Toimitusjohtaja päättää virka- ja työehtosopimusten määräysten soveltamisesta siltä osin kuin ne sopimuksessa määrätyissä rajoissa on jätetty kuntayhtymän harkintaan sekä mainittuihin sopimuksiin, kunta-alan pääsopimukseen ja yhteistoimintasopimuksiin sekä työ- ja viranhaltijalainsäädäntöön perustuvista paikallisista sopimuksista.

13 13 Toimitusjohtaja päättää arviointijohtajaa lukuun ottamatta tulosalueen johtajan ja liikelaitoksen toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdoista virkaan ottamisen jälkeen sekä 17.1 :n määräyksestä poiketen myös toimialajohtajan osalta. Toimialajohtaja on oikeutettu päättämään alaisensa henkilöstön osalta edellä 2-4 ja 6-11 kohtien osalta. Toimialajohtaja on oikeutettu päättämään alaisensa henkilöstön osalta edellä 2-4 ja 6-11 kohtien osalta. Työlainsäädännön säännökset huomioon ottaen edellä mainittua noudatetaan soveltuvin osin työsuhteisten henkilöiden osalta. Päätösvaltaa näissä asioissa voidaan edelleen delegoida, lukuun ottamatta kohdan 5 päätöksentekoa. 18 Hankinnat 18 Hankinnat Hankintavaltuus määräytyy sopimuksen arvon osalta siten, että sopimuksen arvo on sopimuskauden kokonaisarvo. Toistaiseksi voimassa olevan tai voimassaoloajaltaan epävarman sopimuksen arvon laskentaperusteena on käytettävä sopimuksen kuukausiarvoa kerrottuna luvulla 48. Tätä määrittelyä sovelletaan myös tilavuokrasopimuksissa. Hankinnan arvoa laskettaessa on otettava huomioon hankintaan sisältyvät optio- ja pidennysehdot. Hankintavaltuus määräytyy aina hankinnan arvonlisäverottoman kokonaisarvon mukaan. Hallituksen hankintavaltuuksista määrätään 6 :ssä, sairaanhoitoalueen hankintavaltuuksista 7 :ssä ja liikelaitosten johtokuntien hankintavaltuuksista kunkin liikelaitoksen johtosäännössä. Hallituksen hankintavaltuuksista määrätään 6 :ssä, talous- ja konsernijaoston 6 a :ssä, sairaanhoitoalueen hankintavaltuuksista 7 :ssä ja liikelaitosten johtokuntien hankintavaltuuksista kunkin liikelaitoksen johtosäännössä. Toimitusjohtaja päättää yhtymähallinnon tavara- ja palveluhankinnoista, joiden kokonaiskustannusarvio on alle euroa. Tulosalueen johtaja päättää alle euron laitteiden investointiohjelmasta sekä tavara- ja palveluhankinnoista, joiden kokonaiskustannusarvio on alle euroa. Tietohallinnon taseyksikön johtaja päättää alle euron tietotekniikkahankkeiden investointiohjelmasta ja alle 2 miljoonan euron tietotekniikkahankinnoista. HUS-Tilakeskuksen johtaja päättää alle euron rakennusinvestointien investointiohjelmasta sekä rakennusinvestoinneista, huoneen- ja maanvuokrasopimuksista ja kiinteistöjen hoitoon Tietohallinnon tulosalueen johtaja päättää alle euron tietotekniikkahankkeiden investointiohjelmasta ja alle 2 miljoonan euron tietotekniikkahankinnoista. HUS-Tilakeskuksen johtaja päättää alle euron rakennusinvestointien investointiohjelmasta sekä rakennusinvestoinneista, huoneen- ja maanvuokrasopimuksista ja kiinteistöjen hoitoon

14 14 ja ylläpitoon liittyvistä hankinnoista, joiden kokonaiskustannusarvio on alle 1 miljoonaa euroa. Apuvälinekeskuksen taseyksikön johtaja päättää alle euron apuvälineiden hankintaohjelmasta ja hankinnoista. ja ylläpitoon liittyvistä hankinnoista, joiden kokonaiskustannusarvio on alle 1 miljoonaa euroa sekä tilauksista HUS-Kiinteistöt Oy:lta. Apuvälinekeskuksen taseyksikön johtaja päättää alle euron apuvälineiden hankintaohjelmasta ja hankinnoista. Arviointijohtaja päättää alle euron hankinnoista. Päätösvaltaa hankinta-asioissa voidaan edelleen siirtää. 19 Muu ratkaisuvalta Toimitusjohtaja, tulosalueen johtaja ja toimialajohtaja päättää kukin alaisensa toiminnan osalta 1. vahingonkorvauksen suorittamisesta; ja 2. vieraanvaraisuuden osoittamisesta ja edustustilaisuuksien järjestämisestä käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Sairaanhoitoalueen johtaja päättää 1. tutkimuslupien myöntämisestä kuntayhtymän ohjeiden mukaisesti; ja 2. pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määräämisestä. Toimialajohtaja päättää 19 Muu ratkaisuvalta Toimitusjohtaja ja tulosalueen johtaja ja toimialajohtaja päättää kukin alaisensa toiminnan osalta 1. vahingonkorvauksen suorittamisesta; ja 2. vieraanvaraisuuden osoittamisesta ja edustustilaisuuksien järjestämisestä käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. 3 viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 ja 33 : n mukaisesta asiakirjojen antamisesta. Toimialajohtaja päättää tulosyksikössään vuosittain toteutettavien pienten laitehankkeiden investointiohjelman muutoksista sairaanhoitoalueen johtajan tulosyksikölle hyväksymän määrärahan rajoissa; vastaamiansa erikoisaloja koskevien maksusitoumusten antamisesta muille sairaanhoitopiireille ja potilaan hakeutuessa hoitoon ulkomaille; osaltaan tulosyksikölle kohdennettujen erityisvaltionosuuden opetus- ja tutkimusmäärärahojen käytöstä; tutkimuslupien myöntämisestä tulosyksikössään kuntayhtymän ohjeiden mukaisesti; ja pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määräämisestä. tulosyksikössään vuosittain toteutettavien pienten laitehankkeiden investointiohjelman muutoksista sairaanhoitoalueen johtajan tulosyksikölle hyväksymän määrärahan rajoissa; vastaamiansa erikoisaloja koskevien maksusitoumusten antamisesta muille sairaanhoitopiireille ja potilaan hakeutuessa hoitoon ulkomaille; osaltaan tulosyksikölle kohdennettujen erityisvaltionosuuden opetus- ja tutkimusmäärärahojen käytöstä; tutkimuslupien myöntämisestä tulosyksikössään kuntayhtymän ohjeiden mukaisesti; ja pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määräämisestä. Päätösvaltaa näissä asioissa voidaan edelleen delegoida. VI LUKU YLIOPISTOLLINEN OPETUS- JA TUTKIMUSTOIMINTA VI LUKU YLIOPISTOLLINEN OPETUS- JA TUTKIMUSTOIMINTA

Hallintosääntö 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU PÄÄTÖKSENTEKO- JA KOKOUSMENETTELY. Hallintosääntö 1.2/12.12.2014 1/15

Hallintosääntö 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU PÄÄTÖKSENTEKO- JA KOKOUSMENETTELY. Hallintosääntö 1.2/12.12.2014 1/15 1.2/12.12.2014 1/15 Ohjeen luokka NordLabin toimintaohje Versio/pvm 1.2/12.12.2014 Laatijat S. Tuomola, valmistelutoimikunta Vastuuhenkilö Johtokunta (24.10.2014) Hyväksyjä Yhtymäkokous (12.12.2014) Jakelu

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 1 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Valtuusto 13.6.2012 Luonnos HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 17.4.2012 2 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Sisällys Valtuuston

Lisätiedot

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus 1.10.2014 Yhtymävaltuusto 8.10.2014 Sivu 2 / 25 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET JA ORGANISAATIO...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt...4 2

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö 2 (33) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 5 2 LUKU

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24 Hallintosääntö 1.1.2015 Yhtymähallitus 27.10.2014 106 Yhtymäkokous 25.11.2014 24 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Soveltamisala... 6 2. LUKU KOKOUSMENETTELY... 6 2 Luvun määräysten soveltaminen... 6 3

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 13.12.2007 95 2 Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2-5 OSA I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 6 I LUKU YLEISTÄ 6 1 Säännön soveltamisala 6 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos xx.xx.2011 muutokset 2 (25) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt...4 2 LUKU ORGANISAATIO...4 2 Luottamushenkilöorganisaatio ja sen tehtävät...4

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

Hallintosääntö. Sisällysluettelo

Hallintosääntö. Sisällysluettelo Hallintosääntö Sisällysluettelo Hallintosääntö... 3 1. luku Yleiset määräykset... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Turun kaupungin hallinto... 3 2. luku Päätöksenteko- ja kokousmenettely... 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt MÄNTYHARJUN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 10.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 Muutokset/ Lisäykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 2 SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 Sisällysluettelo sivu 1 luku Yleiset

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17)

HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17) 2 (17) Sisältö 1 luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja Uudenmaan liiton muut säännöt... 4 2 luku Uudenmaan liiton hallinnon järjestäminen... 4 2 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT Kunnanhallituksen johtosääntö Tilintarkastussääntö Sivistystoimen johtosääntö Teknisen toimen johtosääntö Kaustisen seutukunnan lautakunnan (Seutuvaltuusto)

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö

Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 19.12.2012 Kaupunginvaltuusto 27.12. 2012 1(49) Sisällysluettelo I LUKU YLEISTÄ...3 1 Soveltamisala... 3 2 Kaupungin organisaatio ja toiminnalliset

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 153 Voimaan 1.1.2012 Valtuusto 7.5.2012 55 Voimaan 11.5.2012 Valtuusto 28.1.2013 28 Voimaan 1.2.2013 Valtuusto 10.6.2013 94 Voimaan 14.6.2013

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 28.5.2015 / 23 Voimaan 1.6.2015 2 Sisältö I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltaminen... 4 II LUOTTAMUSHENKILÖJÄRJESTELMÄ... 4 2 Luottamushenkilöjärjestelmä ja

Lisätiedot

LOHJA 1038/00.01.01/2012

LOHJA 1038/00.01.01/2012 1 LOHJA 1038/00.01.01/2012 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 33 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 100, muutoksia :iin 20 ja 24 Voimassa 13.6.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNTA Hallintosääntöön lisäys valtuusto 12.12.2005 58 / 775/011/2005, Maankäyttöja rakennuslain 130 :n mukainen maisematyölupien käsittely siirretään johtavan rakennustarkastajan tehtäväksi Hallintosääntöön

Lisätiedot

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.2.2013 alkaen Khall 21.1.2013 Valt 28.1.2013 2 Sisällysluettelo I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET sivu 1 Säännön soveltaminen... 1 2 Toimintastrategiat... 1 II luku LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 12.11.2012 10 Voimaantulo 12.11.2012 Muutettu Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 19.12.2012 62, 28.1.2013 90, 91, 11.3.2013

Lisätiedot