Viite: Päivityspyyntönne alueiden klustereita tukevat valtion toiminnot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viite: Päivityspyyntönne alueiden klustereita tukevat valtion toiminnot 27.8.2007"

Transkriptio

1 Projektipäällikkö Ilpo Takanen Sisäasiainministeriö Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto PL Valtioneuvosto Alueellistamisen koordinaatioryhmä Viite: Päivityspyyntönne alueiden klustereita tukevat valtion toiminnot Lähetämme oheisena pyytämänne alueen profiilit ja klusterit aluekeskuksittain ja esitykset klustereita tukevista valtion toiminnoista. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO Matti Viialainen maakuntajohtaja Markku Aholainen maakunta-asiamies

2 Etelä-Savon esitykset alueen klustereita tukeviksi valtion toiminnoiksi MIKKELIN SEUDUN ALUEKESKUSOHJELMA TYÖVOIMA- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUT MIKKELIIN Kauppa - ja teollisuusministeriö päätti keskittää hallinnonalansa palvelukeskustoimintoja in. Päätöksen mukaan hallinnonalan ministeriö ja virastot siirtyvät Valtiokonttorin palvelukeskuksen n aluetoimipisteen asiakkaiksi. Siirtyminen palvelukeskuksen asiakkaaksi tapahtuu vaiheittain syksystä 2008 alkaen. Parhaillaan ollaan perustamassa työvoima- ja elinkeinoministeriötä (TEM). Edellä mainittu KTM:n päätös talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen keskittämisestä in tulee laajentaa koskemaan koko uutta työvoima- ja elinkeinoministeriötä. Tätä tukee myös vuoden 2007 alussa aloittaneen TE-keskusten yhteisen tiliviraston toiminta ssä. Tilivirastotehtäviä hoitaa Etelä-Savon TE-keskuksen yhteyteen perustettu TE-keskusten talouspalveluyksikkö (TPY), jossa tällä hetkellä työskentelee 12 henkilöä. KTM:N TIETOHALLINTOYKSIKÖN TOIMINANNAN LAAJENTAMINEN MIKELISSÄ Työvoima- ja elinkeinoministeriön valmistelussa tulisi selvittää ministeriön tietohallintotehtävien keskittäminen ssä toimivaan KTM:n tietohallintoyksikköön. TYÖVOIMAMINISTERIÖN TYÖLINJAN LAAJENTAMINEN JA VAHVISTAMINEN MIKKELISSÄ Työvoima- ja elinkeinoministeriön valmistelun yhteydessä tulisi keskittää YritysSuomi contact-center -palveluja ssä toimivan työhallinnon työlinjan yhteyteen. YMPÄRISTÖHALLINNON PALVELUYKSIKÖN TOIMINTOJEN LAAJENTAMINEN MIKKELISSÄ Ympäristöhallinnon palveluyksikkö on aloittanut toimintansa Etelä-Savon ympäristö-keskuksen yhteydessä Palveluyksikkö tuottaa henkilöstö- ja taloushallinnon tukipalveluja ympäristöhallinnon kaikille virastoille, joihin ympäristöministeriön lisäksi kuuluvat Suomen ympäristökeskus, 13 alueellista ympäristökeskusta, kolme ympäristölupavirastoa ja Valtion asuntorahasto. Kaikkiaan ympäristöministeriön hallinnonalalla on työntekijöitä noin Palvelukeskuksen tuottamista palveluista sovitaan vuosittain tarkistettavalla palvelusopimuksella, jonka ympäristöministeriö tekee Etelä-Savon ympäristökeskuksen kanssa. Palveluyksikössä työskentelee 21 henkilöä, joista 10 henkilöstöhallinnon ja 10 taloushallinnon palveluissa. Palveluyksikön toiminnan tukena on ohjausryhmä, joka koostuu asiakasvirastojen edustajista. Vaikka ympäristöministeriöllä ei nyt olekaan valmiita suunnitelmia laajentaa ympäristöhallinnon palveluyksikön tehtäväkenttää, Etelä-Savon ympäristökeskuksen mielestä yksikkö voisi tarjota valtakunnallisia palveluita muulle ympäristöhallinnolle mm. arkistointiin ja asianhallintaan liittyvissä asioissa. Arkistoinnin kehittämisen osalta on syytä selvittää mahdollisuudet hyödyntää ssä olevaa digitaalisen arkistoinnin osaamista. ULOSOTON HALLINTOVIRASTO MIKKELIIN

3 soveltuu erinomaisesti ulosoton hallintoviraston pääsijaintipaikaksi. in on helposti saatavissa ammattitaitoista työvoimaa ja Itä-Suomen läänin pääkaupunkina ja useiden aluehallintoviranomaisten keskuspaikkana valtionhallinnon tukipalveluja on saatavissa runsaasti. Uutena hallinnollisena virastona yksikkö tulisi perustaa valtioneuvoston linjausten mukaisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Ulosottolaitoksen organisaatiota kehitetään mm. suurentamalla yksikkökokoja ja kokoamalla hallintotehtävät yhdeksi kokonaisuudeksi. Tarkoituksena on vähentää ulosottopiirien määrää nykyisestä 51:stä 22:een ja koota oikeusministeriön ja lääninhallitusten operatiiviset tehtävät yhdeksi ulosoton hallintovirastoksi. Asiaa koskeva hallituksen esitys (HE 83/2006 ) on eduskunnan käsiteltävänä. Uusi piirijako on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2008 alusta lukien. Uusi hallintovirasto aloittaisi toimintansa aikaisintaan vuoden 2009 alussa. Hallituksen esityksessä ulosottokaareksi on hallintoviraston tehtävänä painotettu muun muassa ulosottolaitoksen palvelujen alueellisen saatavuuden huolehtimisesta. Tämä on sitäkin tärkeämpää, kun paikallishallintopiirien kokoa suurennetaan. Tehtävä soveltuu hoidettavaksi pääkaupunkiseudun ulkopuolelta hyvin. DIGITOINNIN SEKÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA -ARKISTOINNIN VALTAKUNNALLINEN KESKUS MIKKELIIN n kehittäminen kansalliseksi, hallintorajat ylittäväksi sähköisen asioinnin, digitoinnin ja arkistoinnin palvelun keskukseksi Suomessa tulee olla osa valtion toimintojen alueellistamista. Tämä voi koskea laajasti sekä julkisen että yksityisen sektorin toimintoja, mutta erityiset painopisteet ovat opetusministeriön hallinnonalalla (mm. Kansalliskirjasto, Kansallisarkisto, museot), sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla (mm. potilastietojärjestelmät) sekä valtion ja koko julkisen sektorin tietojärjestelmien kehittämisessä. on Helsingin jälkeen maan merkittävin arkistokaupunki. Eri toimijoiden (n ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopiston kirjasto, n maakunta-arkisto, Suomen Elinkeinoelämän keskusarkisto) palveluksessa työskentelee tällä hetkellä yli 120 nykyaikaisen arkistoinnin ammattilaista. Maakunnan ja seudun toimijoiden yhteisenä tavoitteena on kehittää in valtakunnallisesti merkittävä digitoinnin- sekä sähköisen asioinnin ja -arkistoinnin palvelukeskus. Digitointiin ja digitaaliseen arkistointiin on alueella viimeisten vuosien aikana panostettu lähes 10 miljoonaa euroa. Panostukset on toteutettu pääosin julkisin varoin (EU, OPM, SM, Etelä-Savon maakuntaliitto, n Kaupunki, n aluekeskus, n ammattikorkeakoulu, TE- Keskus, Helsingin Yliopisto, Pieksämäen kaupunki). Sota-arkistot järjestetään ssä ssä toimiva Suomen Elinkeinoelämän keskusarkisto (ELKA) ja Puolustusministeriö ovat sopineet Sota-arkiston järjestämättömän aineiston kunnostamistyön suorittamisesta. Toiminta käynnistetään Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) myöntämän hankerahoituksen ( ) turvin. Kunnostamistyö toteutetaan ssä Elkan toimitiloissa ja Elka on palkannut työtä varten 20 uutta henkilöä. kunnostamistyön arvioidaan kestävän n. 6 vuotta. Sähköisen asioinnin ja arkistoinnin osaamista vahvistetaan n ammattikorkeakoulussa digitaalinen tiedonhallinta ja arkistointi on valittu tutkimuksen ja kehityksen kärkiosaamisalueeksi tieto- ja viestintäteknologian sovellusalueelta. Siihen liittyvään toimintaan on panostettu muutaman viimevuoden aikana merkittäviä resursseja. Tutkimus- ja kehitystoiminnan tuloksena on syntynyt maakuntaa hyödyntäviä sähköisen arkistoinnin hankkeita, mutta myös sähköisen arkistonhallinnan erikoistumisopinnot. n ammattikorkeakoulussa alkaa sähköisen asioinnin- ja arkistoinnin ylemmän AMK - tutkinnon koulutusohjelma ensimmäisenä oppilaitoksena Suomessa. Koulutus vahvistaa n asemaa johtavana sähköisen asioinnin ja arkistoinnin paikkakuntana.

4 Digitalia on digitointi- ja kulttuuriperintöpalvelukeskus Suomen Kansalliskirjasto on keskittänyt digitointi ja digitaalisten aineistojen säilytystoiminnot in. Kansalliskirjaston Digitointi-, Mikrokuvaus- ja konservointilaitos on toiminut ssä vuodesta 1990 alkaen. Muistiorganisaatioiden (Kansallisarkisto, Kansalliskirjasto, Museovirasto, Valtion taidemuseo, Åbo Akademis Bibliotek, Suomalaisen kirjallisuuden seura ja Svenska Litteratursällskapet i Finland) pääjohtajat päättivät kokouksessaan keskittää muistiorganisaatioiden digitointitoiminnan in. Tulevan digitointi- ja kulttuuriperintöpalvelukeskuksen nimeksi sovittiin Digitalia. Vuoden 2007 aikana muistiorganisaatiot tekivät yhdessä n aluekeskuksen ja n teknologiakeskuksen kanssa Digitalialle liiketoimintasuunnitelmat. Digitalian toiminta on tarkoitus käynnistää vuoden 2008 aikana. Digitalian toiminnan rahoituksesta vastaa Suomen valtio. Digitointi ja sähköinen arkistointi on järkevää alueellistaa Digitoinnin ja sähköisen arkistoinnin toiminta on perusteltua alueellistaa. Mm. Ruotsissa Bodenissa toimii Ruotsin valtion pitkäaikaissäilytyksen keskus ja vastaavasti digitointityö on keskitetty Junseleen (mikrofilmien digitointi), Ramseleen (sukututkimuskeskus, aineistojen hallinta); Fränstaan (Teollinen paperidigitoinnin keskus) ja Ångeen (Videodigitoinnin keskus). Tiedonhallinnan ja arkistoinnin opetusta annetaan Mittuniversitetissä Härnosandissa. Arkistopalvelukeskus ssä on tehty jo usean vuoden ajan kehitystyötä, jonka tavoitteena on perustaa in sähköisen aineiston pitkäaikaissäilytyksen keskus. Suomen Arkistopalvelukeskuksen (työnimi perustetavalle organisaatiolle) tekninen ympäristö on lähes valmis otettavaksi laajamittaiseen valtakunnalliseen tuotantokäyttöön. Palveluympäristön suunnittelu- ja kehitystyöhön on valittu tällä hetkellä olevat parhaat kehitystyökalut ja -kumppanit. Kuitenkin kehitystyössä on koko ajan huomioitu ohjelmisto- ja laiteriippumattomuuden periaate, sekä avointen standardien mahdollisimman kattava käyttö. Palvelukeskuksen tietoturva- ja tietoliikenneratkaisut täyttävät vaativatkin normit. Tällä hetkellä n teknologiakeskus Oy ja n ammattikorkeakoulu toteuttavat yhdessä sisäministeriön KuntaIT yksikön ja arkistolaitoksen kanssa laajamittaista kehityshanketta Sähköinen Arkisto kuntien Käyttöön (SARKK). Hankeen aikana suunnitellaan, toteutetaan ja pilotoidaan keskitetty sähköinen arkisto kuntien käyttöön. Sähköisen arkistoinnin palvelukeskushanke on n seudun yksi kärkihankkeista ja keskeisin valtion toimintojen alueellistamiseen liittyvä tavoite ssä. Erikoistumalla sähköisen asioinnin ja arkistopalveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen halutaan luoda edellytykset uusien korkeaan osaamiseen perustuvien työpaikkojen syntymiselle.

5 SAVONLINNAN ALUEKESKUS VALTION KIELIPALVELUKESKUKSEN ALUEELLISTAMINEN SAVONLINNAAN. Tosin käännöstieteen koulutusohjelman siirto Joensuuhun vie nyt pohjaa pois tämän toiminnon alueellistamiselta Savonlinnaan. Vahvuutena on kuitenkin noin neliön valtion omistaman Pohjoismaiden moderneimman kielenkääntäjäkoulutuskiinteistön tyhjäksi jääminen. Kaupungissa on noin 60 kielenkääntäjätyöpaikkaa yrityksissä. MATKAILUALAN OSAAMISKESKITTYMÄN VAHVISTAMINEN SAVONLINNASSA: MEK:N JA METSÄHALLITUKSEN TOIMINTOJEN ALUEELLISTAMINEN SAVONLINNAAN Savonlinnassa on Suomen suurin ja johtavin matkailualan ja vapaa-ajan osaamiskeskittymä Puistokadulla. Myös valtioneuvosto on tunnistanut Savonlinnan keskittymän valtakunnallisen aseman antamalla keskittymään osaamiskeskusohjelmaan kuuluvan osaamiskeskuksen. Keskittymän on toteuttanut Savonlinnan innovaatiokeskus Oy, jossa omistajina ovat mm. kaupunki, ammattikorkeakoulu, Joensuun yliopisto ja Helsingin Haaga-instituutti. Kyseiset tahot ja erityisesti kaupunki on panostanut voimakkaasti keskittymän syntymiseen. Kaupungilla on mm. noin 2,5 miljoonan euron takausvastuut kiinteistöissä. Keskittymä muodostaa ainoalaatuisen matkailualan innovaatioympäristön: toimitiloja, palveluja yrityksille ja tutkimus sekä koulutusorganisaatioille, matkailun ja vapaa-ajan tutkimustoimintaa sekä kehittämishankkeita ja innovaatiopalveluja matkailualan yrityksille. Innovaatiotoiminnan volyymi vuonna 2006 oli yli euroa. Erityisenä painopisteenä osaamiskeskuksella on Itä-Suomen ja erityisesti Saimaan matkailualueen investointien ja markkinoinnin edistäminen. Keskittymässä työstetään parhaillaan mm. monikanavaisia jakeluratkaisuja ja matkakohteiden hallintajärjestelmiä sekä elämystuotteiden kehittämistä ja brändien sekä palveluketjujen hallintaa. Osaamiskeskittymä on mukana mm. Tahkon, Kolin, Vuokatin ja Savonlinnan sekä Venäjään liittyvän matkailun kehittämisessä. Toimitiloja on yhteensä noin neliötä. Keskittymässä työskentelee noin 80 matkailualan asiantuntijaa. Yrityksiä on vuokralla 14. Keskittymässä toimivat mm. Joensuun yliopiston matkailun opetuksen ja tutkimuksen laitos sekä matkailun verkostoyliopisto, matkailun osaamiskeskus, ammattikorkeakoulun matkailun kehittämisyksikkö, matkailunkeskuskirjasto, Savonlinnan matkailu Oy, MEK:in CallCenter sekä Saimaan matkailu ry. Lisäksi Savonlinna on Suomen merkittäviä matkailukaupunkeja mm. ooppera-, kulttuuri-, welness- ja järvimatkailussa. MUSEOVIRASTON TOIMINTOJEN ALUEELLISTAMINEN SAVONLINNAAN Savonlinnan kaupunki on Suomen sisämaan vanhimpia kaupunkeja, perustettu jo vuonna Olavinlinnan rakentaminen aloitettiin vuonna 1475 ja kaupunki on vanhaa asuinaluetta luvulla Savonlinna oli Saimaan höyrylaivaliikenteen keskus, mistä muistona on kansallisesti merkittävä vanhojen höyrylaivojen museo. Savonlinna ja Savonlinnan kesä on yksi valtakunnan näyteikkunoista ja museovirasto sijoittaminen Savonlinnan tukisi tämänkin kulttuurikesän kehittymistä ja tunnettavuutta. Savonlinnassa on Suomen vahvin matkailualan osaamiskeskittymä. Kaupungissa on mm. matkailualan osaamiskeskus sekä matkailualan verkostoyliopisto. Lisäksi Savonlinnassa koulutetaan ammattikorkeakoulussa matkailun liiketalouden osaajia sekä yliopistossa vapaaajan ja virkistyspalveluiden maistereita. Koulutusohjelma keskittyy matkakohteiden ja virkistyspalveluiden houkuttelevuuteen liittyvään tematiikkaan. Savonlinnan matkailualan koulutuksen yhtenä painopisteenä on kouluttaa kasvavalle matkailualalle lisää kiinnostavien kohteiden rakentamisen ja siinä tarvittavan kulttuurisen ja luonnontieteellisen esitystaidon hallitsevia ihmisiä. Museovirasto sopisi hyvin vahvistamaan

6 Savonlinnan matkailualan osaamiskeskittymää tuoden mukanaan vahvan kulttuuri- ja historiaosaamisen. Museoiden julkinen rahoituspohja huolimatta valtion tulevista lisäpanostuksista on heikkenemässä, joten museoviraston toimiminen osana matkailualan osaamiskeskittymää voisi myös luoda edellytyksiä uusien vahvempien kulttuurimatkailuun liittyvien liiketoimintakonseptien syntymiselle matkailualalle. Tällä tavalla museoista pystyttäisiin kehittämään vahvempia matkailun vetonauloja. Savonlinnassa on maakuntamuseo sekä Olavinlinnassa museoviraston alaisuuteen kuuluva pieni yksikkö. KVL:n siirtyessä Joensuuhun, on valtiolla tarjota myös omat lähes 3000 neliön suuruiset uudet toimitilat museovirastolle. VALTION PALVELUKESKUS-, CONTACT CENTER-, IT- JA TUKIPALVELUTOIMINNOT Savonlinnassa on ammattikorkeakoulu, josta valmistuu koulutettua työvoimaa erilaisiin valtion tukipalvelutyöpaikkoihin. Työvoiman saatavuus contact center toimintoihin on Savonlinnassa ollut ja on myös tulevaisuudessa erittäin hyvä. Contact center-toimintoja on kehitetty voimakkaasti Savonlinnassa ja Savonlinnaan alueellistamisen tuloksena tullut MEK:in contact center on myös lisännyt ko. alueen osaamista ja tarjontaa. Kyseinen toiminto on kuitenkin päätetty lakkauttaa.

7 PIEKSÄMÄKI (Varkauden aluekeskus) STAKESIN TOIMINTOJEN ALUEELLISTAMINEN KUOPIOON JA PIEKSÄMÄELLE STAKESin toimintoja esitetään alueellistettavaksi Kuopioon. Näistä toiminnosta osaa, erityisesti vanhuksiin kohdistuvien kehittämistehtävien, esitetään sijoitettavaksi Pieksämäelle osaksi DIAK ammattikorkeakoulua ja sen yhteydessä toimivaa sosiaalitalouden tutkimuskeskusta. Tavoitteena on synnyttää Pieksämäelle vahva esteettömän (ikääntynyt väestö ja vammaiset) asumisen ja elinympäristön kehittämiskeskus. Lisätietoja alueellistamisesta Etelä-Savossa: Etelä-Savon maakuntaliitto: maakuntajohtaja Matti Viialainen puh. (015) , kehittämisjohtaja Eero Aarnio puh maakunta-asiamies Markku Aholainen, puh n kaupunki: kaupunginjohtaja Kimmo Mikander (015) , kehityspäällikkö Sune Lehkonen puh Savonlinnan kaupunki: kaupunginjohtaja Janne Laine puh. (015) , kehittämisjohtaja Hannu Kurki puh. (015) Pieksämäen kaupunki: kaupunginjohtaja Tapio Turunen puh Etelä-Savon TE-keskus: johtaja Matti Kellokumpu puh Etelä-Savon ympäristökeskus: johtaja Heikki Teräsvirta puh ,

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET Työryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003 VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 13:00 15:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset Matilainen,

Lisätiedot

Toteutusaikataulu 1.10.2011. Hämeenlinna 2008-2009 2006-2010

Toteutusaikataulu 1.10.2011. Hämeenlinna 2008-2009 2006-2010 ALUEELLISTAMISTOIMENPITEET HALLINNONALOITTAIN 2001-2011 Tähän koottu lista alueellistamistoimenpiteistä perustuu ministeriöiden alueellistamisen koordinaatioryhmälle ilmoittamiin tietoihin. Henkilötyövuosiluvut

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

joka on osakeyhtiömuotoinen

joka on osakeyhtiömuotoinen LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Mikkeli

Lisätiedot

Valtionhallinnon kielipalveluiden organisoiminen. Valtion kielipalvelukeskuksen sijoittamisselvitys. Laatija: Minna Sneck

Valtionhallinnon kielipalveluiden organisoiminen. Valtion kielipalvelukeskuksen sijoittamisselvitys. Laatija: Minna Sneck Valtionhallinnon kielipalveluiden organisoiminen Valtion kielipalvelukeskuksen sijoittamisselvitys Laatija: Minna Sneck 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Toiminnon sijoittamisen lähtökohta 2.1 Alueellistamisen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

KESKI-SUOMI. Viite: Alueellistamisen koordinaatioryhmän kirje 27.8.2007

KESKI-SUOMI. Viite: Alueellistamisen koordinaatioryhmän kirje 27.8.2007 1 projektipäällikkö Ilpo Takanen Dnro 130/40/2003 ylitarkastaja Minna Sneck Sisäasiainministeriö Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto 31.10.2007 PL 26 000023 Valtioneuvosto Viite: Alueellistamisen koordinaatioryhmän

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN, PÄIJÄT-HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ- POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

KANTA-HÄMEEN, PÄIJÄT-HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ- POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI 2 KANTA-HÄMEEN, PÄIJÄT-HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ- POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Toimittanut: Rauno Hanhela, Birgitta Kaprali ja Tapani Virta Työterveyslaitos Tampereen

Lisätiedot

LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ

LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ Dnro LAUSUNTO 6.11.2009 13/00/2009 Rikosseuraamusvirastolle LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ Rikosseuraamusvirasto on pyytänyt henkilöstöjärjestöiltä

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana 15.10..2008 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.30 Paikka Läsnä puheenjohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1 SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1. Yliopistokeskuksen toimintaympäristö..6 1.1. Arvioikaa yliopistokeskuksenne toimintaa

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Aika 29.01.2004 klo 10:00-12:55 Paikka Savonrannan kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti Haverinen Helena

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Raportti alueellisista kuulemistilaisuuksista

Raportti alueellisista kuulemistilaisuuksista liite 3 b Kaivosviranomaistehtävien siirto Tukesiin Raportti alueellisista kuulemistilaisuuksista 31.8.2010 Net Effect Oy Petri Uusikylä Maarit Vuorela Eeva Terävä Elina Auri Sisältö 1 Yhteenveto... 3

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 13:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli Matilainen, Reino Auvinen, Toni

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE. Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti

TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE. Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti 4.11.2008 2 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...4 2. Tiivistelmä...5 3. Selvityshenkilöiden ehdotukset...6 4. Johdanto...12 5. Toimeksianto

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat:

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat: 1 (27) HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS Selvitysmies, professori Pentti Maljojoki YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uudenmaan liitto Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005 - toimintamalleja ja tuloksia yritysten ja yritysverkostojen hyödynnettäviksi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...5

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi

Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu / Täydennyskoulutus

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 154/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Toimintakertomus. Savonlinnan seudun kuntayhtymä

Toimintakertomus. Savonlinnan seudun kuntayhtymä Toimintakertomus 2010 Savonlinnan seudun kuntayhtymä Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy ja Savonlinnan seudun kuntayhtymä Taitto: Kulttuuriosuuskunta Vehrä 2011 Toimintakertomus 2010 Savonlinnan seudun

Lisätiedot