TIIVISTELMÄ AMMATTIKORKEAKOULUJEN ICT-KYSELYN TULOKSISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ AMMATTIKORKEAKOULUJEN ICT-KYSELYN TULOKSISTA"

Transkriptio

1 TIIVISTELMÄ AMMATTIKORKEAKOULUJEN ICT-KYSELYN TULOKSISTA YLEISET HUOMIOT OKM:n asettama OKM-ICT-2015-hankeryhmä (puheenjohtaja Heikki Mannila) muodostaa kokonaiskuvan ICT-alan koulutuksesta ja tutkimuksesta sekä edistää ICT:n käyttöä OKM:n hallinnonalalla sekä laajemmin yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä. Ammattikorkeakouluille lähetetyssä kyselyssä pyydettiin tiiviitä kuvauksia niiden profiloitumisesta ja vahvuusalueista ICT:ssä ja ICT:n soveltamisessa kahden toisiaan täydentävän ja osittain vaihtoehtoisen lähestymistavan näkökulmasta: Teema 1: ICT:n huippuosaaminen. Haluaako ammattikorkeakoulu profiloitua ICT:n opetuksen huippuosaajaksi ja millä ICT:n opetusalueilla näin on tarkoitus toimia? Teema 2: Tietotekniikan soveltaminen ja digitalisaatiokehityksen hyödyntäminen sovellusalueilla. Haluaako ammattikorkeakoulu profiloitua ICT:n soveltamisessa ja digitalisaatiokehityksen hyödyntäjänä ja jos haluaa, niin millä tavalla? Kuten aiemmassa yliopistoille tehdyssä kyselyssä, ammattikorkeakoulujen vastauksista käy ilmi erilaisia lähtökohtia profiloitumiseen. Soveltamisen näkökulma on selvästi vahvempi. Yliopistojen puolella datan analyysi erilaisissa muodossa näyttää muodostuneen uudeksi suosikkialaksi (big data jne.). Ammattikorkeakoulujen puolella vastaava suosikkiala on teollinen internet sekä pelillisyys eri muodossaan. POIMINTOJA AMMATTIKORKEAKOULUJEN VASTAUKSISTA ARCADA AMMATTIKORKEAKOULU Arcada focuses on Big Data Analytics and relate this field to the challenges and opportunities that companies see in their specific industries. The area of analytics expertise are found (but not limited to) within macro financial stability research, risk assessment, privacy and IT-security research and content analysis. Our analytics research activities utilize advanced machine learning techniques and soft computing methods. ARCADA AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Institutionen för ekonomi och affärsanalys ARCADA AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Institutionen för ekonomi och affärsanalys. Vi fokuserar på implementerar av ICT verktyg i företagsekonomiska sammanhang, exempelvis marknadsföring och logistik. CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU Centria-ammattikorkeakoulun toimialueella on kasvava ohjelmistoalan PK-yrityskanta, jolle Centria on merkittävin uuden työvoiman rekrytointikanava. Tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen sisällöissä on huomioitu myös alueen suurteollisuuden tarpeet ja merkittävä osa valmistuneista sijoittuu teollisuutta palveleviin automaatiosuunnittelutehtäviin. CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN ohjelmistotekniikka automaatio viestintäteknologia

2 CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN teollisuusprosessien ja tuotantoteknologioiden kehittäminen teollinen internet 4G ja 5G -verkot mm. kenttätestausympäristö 3D-mallinnus, -tulostus ja -mittauspalvelut langattomat mittausjärjestelmät EMC-testaus HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU Haaga-Helian tietotekniikan koulutusyksikkö toimii laaja-alaisena ICT- ja liiketoimintaosaamiset yhdistävänä kouluttajana ja palvelun tarjoajana. Koulutamme liiketoimintaa uudistavia teknologia- ja liiketoimintaosaamiset yhdistäviä ICT-ammattilaisia sekä tarjoamme tutkimus- ja kehittämispalveluita ICT-ratkaisujen hyödyntämiseksi osaamisen, tuotteiden ja palveluiden, toimintamallien ja liiketoiminnan kehittämisessä. HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Digitaalisten palveluiden liiketoimintalähtöinen kehittäminen Liiketoiminnan kehitys, konsultointi ja tietohallinto Ohjelmistotuotanto ICT-infrastruktuurit ja tietoturva HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Digitaalinen liiketoiminta ja ICT:n soveltaminen koulutusaloilla: matkailu ja ravintola-, liikunta- ja media-alat sekä kauppa ja taloushallinto (liiketalous). Digitaalinen liiketoiminta kokonaisuutena HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Humakissa käynnistettiin vuonna 2013 opetusteknologian kehittämishanke. Hankeen tavoitteena on tukea Humakin kokonaisstrategiaa laadukkaana, vetovoimaisena ja taloudellisesti vahvana ammattikorkeakouluna tietoverkkoa ja interaktiivista tekniikkaa hyödyntävää pedagogiikkaa kehittämällä. Hankkeen kehittämisalueita ovat mm. verkkoopetuksen uudistaminen, avointen oppimisympäristöjen hyödyntämisen parantaminen sekä oppimateriaalin systemaattisen jakamisen. HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Opetusteknologian kehittäminen kaikissa koulutusyksiköissä: kulttuurituotannon, tulkkauksen sekä järjestöja nuorisotyöntutkintoon johtava koulutus. HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Uudet ICT-palvelut kuten Peppi, Microsoft Office 365, Wiki jne.- HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU Ohjelmisto-osaamista vahvennetaan painottamalla sen osuutta opetusohjelmassa ja rekrytoimalla lisää osaajia aihealueen opetus ja TKI-tehtäviin. Järjestelmäosaaminen säilyy jatkossakin tärkeänä vahvuusalueena HAMK:n ICTkoulutuksessa. Tulevaisuudessa toiminnanohjausjärjestelmät tulevat saamaan kaksi kertaa niin paljon tilaa opetussuunnitelmassamme kuin nyt. Virtualisointitekniikat ovat tehokkaasti käytössä HAMK:n tarjotessa opintoja verkko-opintoina. Tässä HAMK on edelläkävijä.

3 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Ohjelmisto-osaaminen Järjestelmäosaaminen Toiminnanohjauksen digitaaliset ratkaisut Teknisesti vaativa sisällöntuotanto Virtualisointi ja pilvipalvelut elearning Toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) ICT-projektihallinta Ohjelmointi ja mobiiliohjelmointi HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Opiskelijoiden BYOD Yhteisöllisten digitaalisten työskentelytapojen käyttöönotto Videoiden hyödyntäminen oppimisessa (etenkin Youtube) Toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) Ohjelmointi ja mobiiliohjelmointi Big Data/IOT/Digitalization Älykkäät järjestelmät teollisuuden tarpeisiin Digitaalinen tuoteprosessi koneenrakennuksessa Älykkäät palvelut ja hyvinvointi Joustava logistiikka ja älyliikenne Teollisuuden älykkäät palvelut JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU JAMK tarjoaa kyberturvallisuuden ylemmän korkeakoulutukinnon. Koulutusohjelma on Suomen kyberturvallisuusstragian toimeenpanoohjelmassa toimenpiteenä numero 55. Lisäksi tulevaisuudessa on tarkoitus seurata erittäin läheisesti mobiilialan kehitystä ja vastata tulevaisuuden tarpeisiin. Yhtälailla JAMK seuraan tiiviisti webin kehittymistä ja tarjoaa osaamista yritysten kehitysprojektien toteuttajaksi sekä opetusta jossa huomioitu webin uusimmat mahdollisuudet. JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Informaatioteknologian koulutusohjelma, jonka sisältönä kyberturvallisuus Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma, kyberturvallisuuden suuntautumisvaihtoehto Mobiiliohjelmointi Web-sovellusten ohjelmointi JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN JYVSECTEC CENTER Kyberturvallisuuden tutkimus, kehitys ja koulutuskeskus RGCE-kybertoimintaympäristön kehittäminen ja ylläpito Työkalut reaaliaikaisen hyödyn tuottamisen tukemiseksi KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU ICT, erityisesti mittausteknologia ja tietojärjestelmät, ovat KAMK:n keskeisimpiä osaamisen keihäänkärkiä. KAMK:n kolmesta strategisesta painoalasta kaksi kohdentuu ICT-alaan: pelit sekä älykkäät järjestelmät (vanha ajoneuvojen tietojärjestelmät). Tämä tarkoittaa sitä, että KAMK:ssa ICT:tä kehitetään vahvasti ICT:nä itsenään. Vastaavasti ICT:n

4 soveltamista toiminnan muille aloille on aktiivisesti painotettu. Pelillisten sovellusten käyttö matkailun ja terveyden edistämisessä sekä mittausteknologian käyttö ympäristömonitoroinnissa, prosessiteollisuuden tukena ja ihmisten fysiologisissa mittauksissa ovat hyviä esimerkkejä ICT-osaamisen poikkialaisesta soveltamisesta. KAMK:n peli- ja datacenter-koulutukset ovat laajuudeltaan ja toteutusmalleiltaan ainutlaatuisia Suomessa. KAMK:n työnjaolliseen yhteistyöhön tähtäävä strateginen KV-kumppanuusverkosto luo edellytykset syventää ja laajentaa KAMK:n kansallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta. Ensimmäiset koulutusvientityyppiset toteutukset pelialalla ovat alkamassa. KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Älykkäät järjestelmät Pelit ja simulaatiot Datacenter palvelut KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Pelit ja simulaatiot Hyötypelit Datacenter. Palvelualustan ja palvelujen kehittäminen mm. big datan ja verkkopelien liiketoiminta mahdollisuuksiin. KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Opetusteknologian soveltamisessa ICT-opetukseen Karelia-ammattikorkeakoulu on ollut edelläkävijä. Tietojenkäsittelyn koulutus on täysin tietoverkossa toteutettava koulutus, jonka pääpaino on ohjelmointi. Teemana ovat peliohjelmointi, verkkosovelluskehitys ja sähköinen liiketoiminta. Media-alan koulutuksessa ICT:n rooli on erittäin vahva. Koulutuksen pääpaino on digitaalinen sisällöntuotanto. Tieto- ja viestintäteknologiaa sovelletan ammattikorkeakoulun valituilla painoaloilla, joita ovat uusiutuva energia, okäosaaminen, Venäjä-osaaminen, monimediaiset palvelut ja puurakentaminen. ICT-alaa ei ole valittu strategiseksi painoalaksi vaan se on kytketty vahvasti painoalojen toimintaa tukevaksi toiminnaksi, jossa erityisesti ohjelmistotekniikan rooli korostuu. KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Tietojenkäsittelyn koulutus Tietotekniikan koulutus Media-alan koulutus KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Tarkkuustekniikka Rakennusfysiikan simulointi/rakennustekniikka Toiminnanohjausjärjestelmät/Konetekniikan ja liiketalouden koulutus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Verkko-opiskelu, opetuksen sähköinen asiointi, simulaatio-opetus, kyberturvallisuus, peliohjelmointi, datakeskustekniikka ja tietoverkkotekniikka ovat päällimmäisinä KYAMK:n ICT opetuksessa. KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Verkko-opiskelu, Verkko-opetuksen koordinaatio ja opetustekniikan palvelut Opetuksen sähköinen asiointi, opetuksen hallinto Simulaatio-opetus, opetuksen hallinto Kyberturvallisuus, informaatioteknologia Peliohjelmointi, informaatioteknologia

5 Datakeskustekniikka, informaatioteknologia Tietoverkkotekniikka, informaatioteknologia KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN ekampus, koko amk/verkko-opetuksen koordinaatio Videoviestintä-infrastruktuuri, tietohallinto/opetusteknologiapalvelut Mobiilinhyödyntäminen opetuksessa LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea-ammattikorkeakoulu järjestää tietojenkäsittelyn (ICT) ammattikorkeakoulututkintoon (tradenomi, AMK) ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (tradenomi, YAMK) johtavaa koulutusta. Koulutus profiloituu etenkin sovellettuun tieto- ja kyberturvallisuuteen, turvallisuusjohtamiseen sekä käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun ja digitaalisiin palveluihin. Laurea harjoittaa koulutukseen integroituvaa mittavaa ja kansainvälistä ICT-alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Laurea haluaa profiloitua ICT:n opetuksen huippuosaajaksi. Laureassa on ICT-alan korkeakoulututkinnon suorittanut yhteensä yli 1200 henkilöä. Koulutus profiloituu etenkin sovellettuun tieto- ja kyberturvallisuuteen, turvallisuusjohtamiseen sekä käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun ja digitaalisiin palveluihin. Laurean monialaisessa toimintamallissa ICT-alan koulutukseen linkittyvät mm. turvallisuusala, sosiaali- ja terveysala sekä palveluliiketoiminta. Laurealla on paljon näyttöä merkittävästä korkeakoulutasoisesta kansallisesta ja kansainvälisestä ICT-alan TKItoiminnasta. Laurean TKI-roolissa painottuu useimmiten käyttäjälähtöisyys ja palvelumuotoilun tuominen ICT:n soveltamiseen. LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Sovellettu tietoturvallisuus (Applied Information Security) Digitaalisten palveluiden käyttäjäkeskeinen suunnittelu (User-Centered Development of Digital Service) Sovelletut ICT-palvelut (Applied ICT Services) Tietojärjestelmät (Information Systems) Turvallisuusjohtaminen (Security Management) ICT-sovellukset TKI-toiminnassa (Applied ICT RDI) LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Sovellettu tietoturvallisuus (Applied Information Security) Digitaalisten palveluiden käyttäjäkeskeinen suunnittelu (User-Centered Development of Digital Service) Sovelletut ICT-palvelut (Applied ICT Services) Tietojärjestelmät (Information Systems) Turvallisuusjohtaminen (Security Management) ICT-sovellukset TKI-toiminnassa (Applied ICT RDI) ehealth METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Metropolia ammattikorkeakoulu on Suomen suurin ICT-koulutusta tarjoava amk ja sieltä valmistuu noin 20% Suomen ICT-insinööreistä (amk). Syventymiskohteet tulevat muuntumaan osaamisvaatimuksien muuttumisen myötä. Samalla kun esimerkiksi pelisovellukset on noussut uudeksi ICT:n painoalaksi on elektroniikan syväosaamisen tarve ICT:ssä vähentynyt. METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN

6 Pääaine: Tietoverkot ja sovellukset Pääaine: Ohjelmistotuotanto Pääaine: Älykkäät järjestelmät Pääaine: Mediatekniikka Pääaine: Mobiilisovellukset Pääaine: Pelisovellukset Pääaine: Hyvinvointi- ja terveysteknologia METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Osaamisalue: Tietoverkkotekniikka Osaamisalue: Tietoverkkotekniikka Osaamisalue: Ohjelmistotekniikka Osaamisalue: älykkäät kokonaisjärjestelmät Osaamisalue: Audiovisuaalinen viestintä ja pelit Osaamisalue: mediasovellukset ja viestintä Osaamisalue: kv-liiketoiminta Tietohallinto Digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen Metropoliassa, Oppimisympäristöt-tiimi Terveysalan simulaatiokoulutus Pääaine: Viestintä Pääaine: Logistiikka Pääaineet: ICT Business ja liiketoimintaprosessit MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Mikkelin ammattikorkeakoulu (Mamk) on uudistanut strategiansa vuoteen Lähtökohtana on ollut etsiä sellaisia tulevaisuuden menestystekijöitä, jotka vahvistavat ammattikorkeakoulun roolia alueellisen kehittämisen veturina. Samalla terävöitetään toiminnan painopisteitä ja profiilia suhteessa muuhun korkeakoulukenttään. Painopisteiden valinnassa on otettu huomioon keskeiset alueelliset strategiat sekä muiden kehittäjäorganisaatioiden kanssa sovittu työnjako. Sisällöllisenä osaamiskärkenä Mamk tulee panostamaan digitaalisen tiedon hallinnan osaamisen kehittämiseen ja soveltamiseen sekä aihealueeseen liittyvään poikkitieteelliseen tutkimukseen. MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Tietoliikenne ja palvelinjärjestelmätsähkö- ja informaationtekniikan laitos Verkkopalvelujen toteutustekniikat: Sähkö- ja informaatiotekniikan laitos Tiedonhallinta + Sähköinen arkistointi: Sähkö- ja informaatiotekniikan laitos MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Ympäristömonitorointi ja ympäristötiedon hyödyntäminen, Energia- ja ympäristötekniikan laitos Ravisemispuolen ICT-sovellutkset, Matkailu- ja ravitsemisalan laitos Sosiaalinen media nuorisotyön koulutuksessa, Kulttuuri- ja nuorisotyön laitos Verkkoliiketoiminta, Liiketalouden laitos Kansainvälinen verkko-opintotarjonta, ICTn sovellusalueet terveydenhuollossa, Terveysalan laitos Automaatio, Sähkö- ja informaatiotekniikan laitos Aihealue

7 OULUN AMMATTIKORKEAKOULU, KULTTUURIALAN YKSIKKÖ Oulun ammattikorkeakoulussa toteutetaan ICT-alan koulutusta tekniikan yksikössä tietotekniikan tutkinto-ohjelmissa ja liiketalouden yksikössä tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmissa. ICT sivuaa läheisesti myös monia muita koulutuksia (mm. viestinnän ja automaatiotekniikan tutkintoohjelmat). Lisäksi monissa koulutuksissa sekä hanketoiminnassa hyödynnetään ICT-pohjaisia oppimis- ja kehitysympäristöjä. OULUN AMMATTIKORKEAKOULU, KULTTUURIALAN YKSIKKÖ/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Oulu Game Lab, Kulttuurialan yksikkö Digital Publishing, Kulttuurialan yksikkö Digitaalisten sisältöjen jakelu ja arkistointi, Kulttuurialan yksikkö 3D-osaaminen OULUN AMMATTIKORKEAKOULU, KULTTUURIALAN YKSIKKÖ/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Älykäs oppiminen, Kulttuurialan yksikkö Viestintäalan digitalisoituminen, Kulttuurialan yksikkö SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Satakunnan ammattikorkeakoulu on reagoinut ICT-alan rakennemuutokseen ja alan työvoiman kysyntään, ja koulutuksen aloituspaikkoja on supistettu varsin voimakkaasti. Tietotekniikan koulutus ja tietojenkäsittelyn koulutus on sijoitettu saman osaamisalueen (informaatioteknologia) yhteyteen tavoitteena sekä hallinnolliset että koulutukselliset edut. Vuoden 2015 syksyllä tulee käynnistymään englanninkielinen ylempi ICT-koulutus. SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Ohjelmointi: tietojärjestelmät ja tieto- ja viestintätekniikka Tietoliikennetekniikka ja tietoliikenneverkot (insinööri) Vaativa järjestelmähallinta (tradenomi) SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Tietoliikenneverkot ja palvelut Teollinen internet ja digitaalisuus Konenäkö Laskennallinen älykkyys Mallinnus ja simulointi SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Savoniassa ICT:n ja digitalisaation merkitys on keskeistä terveyden ja hyvinvoinnin sekä ns. teollisen internetin sovelluksissa. Myös käytettävyys ja pelillisyys huomioidaan, ja robotiikan ja ns. sosiaalisen robotiikan merkitykseen on reagoitu. Savonian painoaloja ovat käyttäjälähtöiset hyvinvointipalvelut, energia, ympäristö ja turvallisuus, integroitu tuotekehitys sekä alkutuotanto ja elintarvikkeet. Savonia panostaa tulevaisuudessa toiminnalliset rajat ylittävään ICTosaamisen kehittämiseen. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Ohjelmistotekniikka Intelligent Building (sähköinen talotekniikka) Rakentamisen tietotekniikka (Building and Infra Information Modeling) Digitaalinen suunnittelu ja modernit valmistusmenetelmät

8 Simulaatio SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Sulautettu elektroniikka Teollinen internet/laiteinternet Sähköalan toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen Verkko-opetuspalvelu ja sähköinen tenttipalvelu Future Food tuotekehitysympäristö ja kuluttajatutkimusympäristö SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Seinäjoen ammattikorkeakoulussa ICT-alan opetus ja tutkimus keskittyvät lähinnä älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät -painoalaan. Ammattikorkeakoulussa panostetaan teollisen internetin opetukseen ja tutkimukseen. Ammattikorkeakoulu pyrkii ICT:n opetuksen huippuosaajaksi automaatioon liittyvässä ohjelmistotekniikassa, sulautetuissa järjestelmissä ja toiminnanohjausjärjestelmissä. SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Ohjelmistotekniikka Sulautetut järjestelmät, langattomat anturiverkot Virtuaalitodellisuus ja 3D-käyttöliittymät Toiminnanohjausjärjestelmät ja palvelinteknologiat Automaatio ja automaatioon liittyvä tietotekniikka SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Teollinen internet SeAMK Digital Factory Digitaalinen kampus TAMPEREEN AMMATTIKOREAKOULU Tampereen ammattikorkeakoulu tarjoaa tieto- ja viestintätekniikan koulutusta ja tietojenkäsittelyn koulutusta sekä työelämätarpeen mukaista monimuotokoulutusta. Ammattikorkeakoulussa hyödynnetään ICT:tä opetuksessa laajalti. Tieto- ja viestintätekniikassa vahvuusalueena on laaja-alainen perusosaaminen ohjelmistotekniikan, sulautettujen järjestelmien sekä elektroniikan että tietoverkkojen ja tietoliikennetekniikan osaamisalueella. Tietojenkäsittelyssä luodaan peliosaamisen keskittymää, jossa on mukana myös muut korkeakoulut ja alan yrityksiä. TAMPEREEN AMMATTIKOREAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Tietojenkäsittelyn koulutus: pelillisyys ja pelikouluttaminen (tradenomi) Tieto- ja viestintätekniikka: ohjelmistotekniikka (insinööri) Tieto- ja viestintätekniikka: sulautetut järjestelmät ja elektroniikka (insinööri) Tieto- ja viestintätekniikka: tietoverkot ja tietoliikennetekniikka (insinööri) Master degree in information technology Degree program in media and arts TAMPEREEN AMMATTIKOREAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Simulaatio-opetus Tekniikan koulutusalan fysiikan opinnot Hyvinvointiteknologian YAMK-koulutus

9 Älykkäät koneet -opintopolku Media-alan koulutus TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Turun ammattikorkeakoulu kouluttaa ICT-alalla sekä tieto- ja viestintätekniikan insinöörejä että tietojenkäsittelyn tradenomeja. Koulutuksen ja TKI-toiminnan profilointia on terävöitetty yhdistämällä tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn osaamiset ja tiivistämällä koulutustarjonnan rakenteita. ICT-alan soveltava TKI-toiminta keskittyy kahden tutkimusryhmän osaamiskeskittymiin: Hyvinvointi- ja peliteknologia sekä Tietoliikenne ja tietoturva. TURUN AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Tietoliikenne ja tietoturva Hyvinvointiteknologia Tulevaisuuden käyttöliittymät ja peliteknologia Sulautetut järjestelmät ja automaatio TURUN AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Elektroniikka ja tietoliikenne Hyvinvointiteknologia Peliteknologia Sulautetut ohjelmistot Tietoverkot ja tietoturva ICT-palvelut ja liiketoiminnan ratkaisut

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 Informaatioteknologian tiedekunta Petri Vähäkainu Pekka Neittaanmäki Laura Mononen Suomen pelialan koulutuksen kartoitus toteutettiin syyslukukaudella

Lisätiedot

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat:

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat: 1 (27) HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN Final 27.9.2013 vrs 034 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

joka on osakeyhtiömuotoinen

joka on osakeyhtiömuotoinen LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Mikkeli

Lisätiedot

INSSI-seminaari 28.-29.1.2014 1 (12) Työryhmien vastaukset

INSSI-seminaari 28.-29.1.2014 1 (12) Työryhmien vastaukset INSSI-seminaari 28.-29.1.2014 1 (12) 1. Miten insinöörin koulutusvastuun eri täsmennysalat profiloituvat omassa ammattikorkeakoulussasi? Mitä uutta on tarjolla? Onko toteutuksessa jotain muista poikkeavaa?

Lisätiedot

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Vantaa 1.3. Ylläpitäjän

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Ylläpitäjän omistajatahot: Osakkeenomistaja Y- tunnus Osakkeiden lukumäärä (kpl)

Ylläpitäjän omistajatahot: Osakkeenomistaja Y- tunnus Osakkeiden lukumäärä (kpl) LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Pori

Lisätiedot

KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti. 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen

KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti. 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen 1 SISÄLLYSLUETTELO OSA A: tiivistelmä ja johtopäätökset A1. Innovaatiot: tarve- ja tavoitekuva A2. Keski-Suomen SOTE ICT visio

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN, ETELÄ-SAVON JA KYMENLAAKSON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI. Toimittanut: Irma Welling Työterveyslaitos, Lappeenrannan aluetoimipiste

ETELÄ-KARJALAN, ETELÄ-SAVON JA KYMENLAAKSON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI. Toimittanut: Irma Welling Työterveyslaitos, Lappeenrannan aluetoimipiste ETELÄ-KARJALAN, ETELÄ-SAVON JA KYMENLAAKSON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Toimittanut: Irma Welling Työterveyslaitos, Lappeenrannan aluetoimipiste 2006 ESIPUHE Työterveyslaitos tähyää vuoteen 2010 uuden strategian

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

omistaja tai taustatahot 1 taustayhteisöt. Tällä hetkellä yhtiöllä on 8 osakasta. Lisäksi yhtiö omistaa itse 22,7 prosenttia osakaskannasta.

omistaja tai taustatahot 1 taustayhteisöt. Tällä hetkellä yhtiöllä on 8 osakasta. Lisäksi yhtiö omistaa itse 22,7 prosenttia osakaskannasta. 0 LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9 Vuosikertomus 2009 sisällys sisällys 1 Toiminta-ajatus, arvot ja tahtotila 3 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2009 4 3 Metropolian toiminta 2009 7 4 Osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus 8 5 Tilinpäätös

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu Oy 27.9.2013

Turun ammattikorkeakoulu Oy 27.9.2013 HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Turun ammattikorkeakoulu Oy / Turku University of Applied Sciences Ltd 1.2.

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas

Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas Tammikuussa 2016 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus päivätoteutus ja monimuotototeutus Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivätoteutus Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuotototeutus Ylempään

Lisätiedot

Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla

Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla Uusia mahdollisuuksia ammatilliseen opetus- ja kehittämistyöhön Päivi Hanni-Vaara, Outi Kähkönen ja Minttu Merivirta 2012 rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Selvitys FUAS-liittouman tulosyksiköiden toiminnallisesta ja taloudellisesta tehokkuudesta

Selvitys FUAS-liittouman tulosyksiköiden toiminnallisesta ja taloudellisesta tehokkuudesta Selvitys FUAS-liittouman tulosyksiköiden toiminnallisesta ja taloudellisesta tehokkuudesta Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa

Lisätiedot

2. Haetun ammattikorkeakoulun tarpeellisuus ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisia tehtäviä varten 2.1. Ammattikorkeakoulun toimintaajatus

2. Haetun ammattikorkeakoulun tarpeellisuus ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisia tehtäviä varten 2.1. Ammattikorkeakoulun toimintaajatus LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Oy Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Ab 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön

Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUN VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön jäsentä

Lisätiedot

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS Avaamme asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS KEVÄT 2014 Sisältö NUORTEN KOULUTUS AIKUISKOULUTUS KULTTUURIALA Media-alan koulutus Medianomi (AMK) s. 9 s. 9 Musiikin koulutus Musiikkipedagogi (AMK) s. 11 LUONNONVARA-

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Sisällys. Lehteä julkaisee Aalto-yliopiston Sähkövoimatekniikan kerho SVTK. Lehti ilmestyy 27. kertaa. Päätoimittaja: Tuukka Huikari

Sisällys. Lehteä julkaisee Aalto-yliopiston Sähkövoimatekniikan kerho SVTK. Lehti ilmestyy 27. kertaa. Päätoimittaja: Tuukka Huikari Sisällys Pääkirjoitus Itsestään selvää sähköä 3 Alaesittelyt 4 Diplomi-insinööri vai insinööri 8 Aalto-1 10 Sähköistä talotekniikkaa tulevaisuuden rakentajille 13 Akustiikka 15 Yhteiskunnallisesti merkittäviä

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL hakijan opas HAKU 17.3. 9.4.2015 NÄIN LUET tätä opasta Tämä Master School hakijan opas kertoo sinulle Kyamkin ja Mamkin kevään 2015 yhteishaussa olevan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot

Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi

Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu / Täydennyskoulutus

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 1/2006 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT

kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 1/2006 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 1/2006 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT 2 Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 Mediakeskus Valo Tikkurilan Laureaan s. 16 6 Laurea kehittämässä

Lisätiedot

Metsäalan korkeakoulutuksen mahdollisuudet vastata muuttuviin osaamistarpeisiin Itä- ja Kaakkois-Suomessa

Metsäalan korkeakoulutuksen mahdollisuudet vastata muuttuviin osaamistarpeisiin Itä- ja Kaakkois-Suomessa Metsäalan korkeakoulutuksen mahdollisuudet vastata muuttuviin osaamistarpeisiin Itä- ja Kaakkois-Suomessa Yhteenveto tuloksista ja johtopäätöksistä Kotka 10.3.2009 Anssi Niskanen, Saija Miina ja Johanna

Lisätiedot