TIIVISTELMÄ AMMATTIKORKEAKOULUJEN ICT-KYSELYN TULOKSISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ AMMATTIKORKEAKOULUJEN ICT-KYSELYN TULOKSISTA"

Transkriptio

1 TIIVISTELMÄ AMMATTIKORKEAKOULUJEN ICT-KYSELYN TULOKSISTA YLEISET HUOMIOT OKM:n asettama OKM-ICT-2015-hankeryhmä (puheenjohtaja Heikki Mannila) muodostaa kokonaiskuvan ICT-alan koulutuksesta ja tutkimuksesta sekä edistää ICT:n käyttöä OKM:n hallinnonalalla sekä laajemmin yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä. Ammattikorkeakouluille lähetetyssä kyselyssä pyydettiin tiiviitä kuvauksia niiden profiloitumisesta ja vahvuusalueista ICT:ssä ja ICT:n soveltamisessa kahden toisiaan täydentävän ja osittain vaihtoehtoisen lähestymistavan näkökulmasta: Teema 1: ICT:n huippuosaaminen. Haluaako ammattikorkeakoulu profiloitua ICT:n opetuksen huippuosaajaksi ja millä ICT:n opetusalueilla näin on tarkoitus toimia? Teema 2: Tietotekniikan soveltaminen ja digitalisaatiokehityksen hyödyntäminen sovellusalueilla. Haluaako ammattikorkeakoulu profiloitua ICT:n soveltamisessa ja digitalisaatiokehityksen hyödyntäjänä ja jos haluaa, niin millä tavalla? Kuten aiemmassa yliopistoille tehdyssä kyselyssä, ammattikorkeakoulujen vastauksista käy ilmi erilaisia lähtökohtia profiloitumiseen. Soveltamisen näkökulma on selvästi vahvempi. Yliopistojen puolella datan analyysi erilaisissa muodossa näyttää muodostuneen uudeksi suosikkialaksi (big data jne.). Ammattikorkeakoulujen puolella vastaava suosikkiala on teollinen internet sekä pelillisyys eri muodossaan. POIMINTOJA AMMATTIKORKEAKOULUJEN VASTAUKSISTA ARCADA AMMATTIKORKEAKOULU Arcada focuses on Big Data Analytics and relate this field to the challenges and opportunities that companies see in their specific industries. The area of analytics expertise are found (but not limited to) within macro financial stability research, risk assessment, privacy and IT-security research and content analysis. Our analytics research activities utilize advanced machine learning techniques and soft computing methods. ARCADA AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Institutionen för ekonomi och affärsanalys ARCADA AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Institutionen för ekonomi och affärsanalys. Vi fokuserar på implementerar av ICT verktyg i företagsekonomiska sammanhang, exempelvis marknadsföring och logistik. CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU Centria-ammattikorkeakoulun toimialueella on kasvava ohjelmistoalan PK-yrityskanta, jolle Centria on merkittävin uuden työvoiman rekrytointikanava. Tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen sisällöissä on huomioitu myös alueen suurteollisuuden tarpeet ja merkittävä osa valmistuneista sijoittuu teollisuutta palveleviin automaatiosuunnittelutehtäviin. CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN ohjelmistotekniikka automaatio viestintäteknologia

2 CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN teollisuusprosessien ja tuotantoteknologioiden kehittäminen teollinen internet 4G ja 5G -verkot mm. kenttätestausympäristö 3D-mallinnus, -tulostus ja -mittauspalvelut langattomat mittausjärjestelmät EMC-testaus HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU Haaga-Helian tietotekniikan koulutusyksikkö toimii laaja-alaisena ICT- ja liiketoimintaosaamiset yhdistävänä kouluttajana ja palvelun tarjoajana. Koulutamme liiketoimintaa uudistavia teknologia- ja liiketoimintaosaamiset yhdistäviä ICT-ammattilaisia sekä tarjoamme tutkimus- ja kehittämispalveluita ICT-ratkaisujen hyödyntämiseksi osaamisen, tuotteiden ja palveluiden, toimintamallien ja liiketoiminnan kehittämisessä. HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Digitaalisten palveluiden liiketoimintalähtöinen kehittäminen Liiketoiminnan kehitys, konsultointi ja tietohallinto Ohjelmistotuotanto ICT-infrastruktuurit ja tietoturva HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Digitaalinen liiketoiminta ja ICT:n soveltaminen koulutusaloilla: matkailu ja ravintola-, liikunta- ja media-alat sekä kauppa ja taloushallinto (liiketalous). Digitaalinen liiketoiminta kokonaisuutena HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Humakissa käynnistettiin vuonna 2013 opetusteknologian kehittämishanke. Hankeen tavoitteena on tukea Humakin kokonaisstrategiaa laadukkaana, vetovoimaisena ja taloudellisesti vahvana ammattikorkeakouluna tietoverkkoa ja interaktiivista tekniikkaa hyödyntävää pedagogiikkaa kehittämällä. Hankkeen kehittämisalueita ovat mm. verkkoopetuksen uudistaminen, avointen oppimisympäristöjen hyödyntämisen parantaminen sekä oppimateriaalin systemaattisen jakamisen. HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Opetusteknologian kehittäminen kaikissa koulutusyksiköissä: kulttuurituotannon, tulkkauksen sekä järjestöja nuorisotyöntutkintoon johtava koulutus. HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Uudet ICT-palvelut kuten Peppi, Microsoft Office 365, Wiki jne.- HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU Ohjelmisto-osaamista vahvennetaan painottamalla sen osuutta opetusohjelmassa ja rekrytoimalla lisää osaajia aihealueen opetus ja TKI-tehtäviin. Järjestelmäosaaminen säilyy jatkossakin tärkeänä vahvuusalueena HAMK:n ICTkoulutuksessa. Tulevaisuudessa toiminnanohjausjärjestelmät tulevat saamaan kaksi kertaa niin paljon tilaa opetussuunnitelmassamme kuin nyt. Virtualisointitekniikat ovat tehokkaasti käytössä HAMK:n tarjotessa opintoja verkko-opintoina. Tässä HAMK on edelläkävijä.

3 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Ohjelmisto-osaaminen Järjestelmäosaaminen Toiminnanohjauksen digitaaliset ratkaisut Teknisesti vaativa sisällöntuotanto Virtualisointi ja pilvipalvelut elearning Toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) ICT-projektihallinta Ohjelmointi ja mobiiliohjelmointi HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Opiskelijoiden BYOD Yhteisöllisten digitaalisten työskentelytapojen käyttöönotto Videoiden hyödyntäminen oppimisessa (etenkin Youtube) Toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) Ohjelmointi ja mobiiliohjelmointi Big Data/IOT/Digitalization Älykkäät järjestelmät teollisuuden tarpeisiin Digitaalinen tuoteprosessi koneenrakennuksessa Älykkäät palvelut ja hyvinvointi Joustava logistiikka ja älyliikenne Teollisuuden älykkäät palvelut JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU JAMK tarjoaa kyberturvallisuuden ylemmän korkeakoulutukinnon. Koulutusohjelma on Suomen kyberturvallisuusstragian toimeenpanoohjelmassa toimenpiteenä numero 55. Lisäksi tulevaisuudessa on tarkoitus seurata erittäin läheisesti mobiilialan kehitystä ja vastata tulevaisuuden tarpeisiin. Yhtälailla JAMK seuraan tiiviisti webin kehittymistä ja tarjoaa osaamista yritysten kehitysprojektien toteuttajaksi sekä opetusta jossa huomioitu webin uusimmat mahdollisuudet. JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Informaatioteknologian koulutusohjelma, jonka sisältönä kyberturvallisuus Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma, kyberturvallisuuden suuntautumisvaihtoehto Mobiiliohjelmointi Web-sovellusten ohjelmointi JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN JYVSECTEC CENTER Kyberturvallisuuden tutkimus, kehitys ja koulutuskeskus RGCE-kybertoimintaympäristön kehittäminen ja ylläpito Työkalut reaaliaikaisen hyödyn tuottamisen tukemiseksi KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU ICT, erityisesti mittausteknologia ja tietojärjestelmät, ovat KAMK:n keskeisimpiä osaamisen keihäänkärkiä. KAMK:n kolmesta strategisesta painoalasta kaksi kohdentuu ICT-alaan: pelit sekä älykkäät järjestelmät (vanha ajoneuvojen tietojärjestelmät). Tämä tarkoittaa sitä, että KAMK:ssa ICT:tä kehitetään vahvasti ICT:nä itsenään. Vastaavasti ICT:n

4 soveltamista toiminnan muille aloille on aktiivisesti painotettu. Pelillisten sovellusten käyttö matkailun ja terveyden edistämisessä sekä mittausteknologian käyttö ympäristömonitoroinnissa, prosessiteollisuuden tukena ja ihmisten fysiologisissa mittauksissa ovat hyviä esimerkkejä ICT-osaamisen poikkialaisesta soveltamisesta. KAMK:n peli- ja datacenter-koulutukset ovat laajuudeltaan ja toteutusmalleiltaan ainutlaatuisia Suomessa. KAMK:n työnjaolliseen yhteistyöhön tähtäävä strateginen KV-kumppanuusverkosto luo edellytykset syventää ja laajentaa KAMK:n kansallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta. Ensimmäiset koulutusvientityyppiset toteutukset pelialalla ovat alkamassa. KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Älykkäät järjestelmät Pelit ja simulaatiot Datacenter palvelut KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Pelit ja simulaatiot Hyötypelit Datacenter. Palvelualustan ja palvelujen kehittäminen mm. big datan ja verkkopelien liiketoiminta mahdollisuuksiin. KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Opetusteknologian soveltamisessa ICT-opetukseen Karelia-ammattikorkeakoulu on ollut edelläkävijä. Tietojenkäsittelyn koulutus on täysin tietoverkossa toteutettava koulutus, jonka pääpaino on ohjelmointi. Teemana ovat peliohjelmointi, verkkosovelluskehitys ja sähköinen liiketoiminta. Media-alan koulutuksessa ICT:n rooli on erittäin vahva. Koulutuksen pääpaino on digitaalinen sisällöntuotanto. Tieto- ja viestintäteknologiaa sovelletan ammattikorkeakoulun valituilla painoaloilla, joita ovat uusiutuva energia, okäosaaminen, Venäjä-osaaminen, monimediaiset palvelut ja puurakentaminen. ICT-alaa ei ole valittu strategiseksi painoalaksi vaan se on kytketty vahvasti painoalojen toimintaa tukevaksi toiminnaksi, jossa erityisesti ohjelmistotekniikan rooli korostuu. KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Tietojenkäsittelyn koulutus Tietotekniikan koulutus Media-alan koulutus KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Tarkkuustekniikka Rakennusfysiikan simulointi/rakennustekniikka Toiminnanohjausjärjestelmät/Konetekniikan ja liiketalouden koulutus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Verkko-opiskelu, opetuksen sähköinen asiointi, simulaatio-opetus, kyberturvallisuus, peliohjelmointi, datakeskustekniikka ja tietoverkkotekniikka ovat päällimmäisinä KYAMK:n ICT opetuksessa. KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Verkko-opiskelu, Verkko-opetuksen koordinaatio ja opetustekniikan palvelut Opetuksen sähköinen asiointi, opetuksen hallinto Simulaatio-opetus, opetuksen hallinto Kyberturvallisuus, informaatioteknologia Peliohjelmointi, informaatioteknologia

5 Datakeskustekniikka, informaatioteknologia Tietoverkkotekniikka, informaatioteknologia KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN ekampus, koko amk/verkko-opetuksen koordinaatio Videoviestintä-infrastruktuuri, tietohallinto/opetusteknologiapalvelut Mobiilinhyödyntäminen opetuksessa LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea-ammattikorkeakoulu järjestää tietojenkäsittelyn (ICT) ammattikorkeakoulututkintoon (tradenomi, AMK) ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (tradenomi, YAMK) johtavaa koulutusta. Koulutus profiloituu etenkin sovellettuun tieto- ja kyberturvallisuuteen, turvallisuusjohtamiseen sekä käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun ja digitaalisiin palveluihin. Laurea harjoittaa koulutukseen integroituvaa mittavaa ja kansainvälistä ICT-alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Laurea haluaa profiloitua ICT:n opetuksen huippuosaajaksi. Laureassa on ICT-alan korkeakoulututkinnon suorittanut yhteensä yli 1200 henkilöä. Koulutus profiloituu etenkin sovellettuun tieto- ja kyberturvallisuuteen, turvallisuusjohtamiseen sekä käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun ja digitaalisiin palveluihin. Laurean monialaisessa toimintamallissa ICT-alan koulutukseen linkittyvät mm. turvallisuusala, sosiaali- ja terveysala sekä palveluliiketoiminta. Laurealla on paljon näyttöä merkittävästä korkeakoulutasoisesta kansallisesta ja kansainvälisestä ICT-alan TKItoiminnasta. Laurean TKI-roolissa painottuu useimmiten käyttäjälähtöisyys ja palvelumuotoilun tuominen ICT:n soveltamiseen. LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Sovellettu tietoturvallisuus (Applied Information Security) Digitaalisten palveluiden käyttäjäkeskeinen suunnittelu (User-Centered Development of Digital Service) Sovelletut ICT-palvelut (Applied ICT Services) Tietojärjestelmät (Information Systems) Turvallisuusjohtaminen (Security Management) ICT-sovellukset TKI-toiminnassa (Applied ICT RDI) LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Sovellettu tietoturvallisuus (Applied Information Security) Digitaalisten palveluiden käyttäjäkeskeinen suunnittelu (User-Centered Development of Digital Service) Sovelletut ICT-palvelut (Applied ICT Services) Tietojärjestelmät (Information Systems) Turvallisuusjohtaminen (Security Management) ICT-sovellukset TKI-toiminnassa (Applied ICT RDI) ehealth METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Metropolia ammattikorkeakoulu on Suomen suurin ICT-koulutusta tarjoava amk ja sieltä valmistuu noin 20% Suomen ICT-insinööreistä (amk). Syventymiskohteet tulevat muuntumaan osaamisvaatimuksien muuttumisen myötä. Samalla kun esimerkiksi pelisovellukset on noussut uudeksi ICT:n painoalaksi on elektroniikan syväosaamisen tarve ICT:ssä vähentynyt. METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN

6 Pääaine: Tietoverkot ja sovellukset Pääaine: Ohjelmistotuotanto Pääaine: Älykkäät järjestelmät Pääaine: Mediatekniikka Pääaine: Mobiilisovellukset Pääaine: Pelisovellukset Pääaine: Hyvinvointi- ja terveysteknologia METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Osaamisalue: Tietoverkkotekniikka Osaamisalue: Tietoverkkotekniikka Osaamisalue: Ohjelmistotekniikka Osaamisalue: älykkäät kokonaisjärjestelmät Osaamisalue: Audiovisuaalinen viestintä ja pelit Osaamisalue: mediasovellukset ja viestintä Osaamisalue: kv-liiketoiminta Tietohallinto Digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen Metropoliassa, Oppimisympäristöt-tiimi Terveysalan simulaatiokoulutus Pääaine: Viestintä Pääaine: Logistiikka Pääaineet: ICT Business ja liiketoimintaprosessit MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Mikkelin ammattikorkeakoulu (Mamk) on uudistanut strategiansa vuoteen Lähtökohtana on ollut etsiä sellaisia tulevaisuuden menestystekijöitä, jotka vahvistavat ammattikorkeakoulun roolia alueellisen kehittämisen veturina. Samalla terävöitetään toiminnan painopisteitä ja profiilia suhteessa muuhun korkeakoulukenttään. Painopisteiden valinnassa on otettu huomioon keskeiset alueelliset strategiat sekä muiden kehittäjäorganisaatioiden kanssa sovittu työnjako. Sisällöllisenä osaamiskärkenä Mamk tulee panostamaan digitaalisen tiedon hallinnan osaamisen kehittämiseen ja soveltamiseen sekä aihealueeseen liittyvään poikkitieteelliseen tutkimukseen. MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Tietoliikenne ja palvelinjärjestelmätsähkö- ja informaationtekniikan laitos Verkkopalvelujen toteutustekniikat: Sähkö- ja informaatiotekniikan laitos Tiedonhallinta + Sähköinen arkistointi: Sähkö- ja informaatiotekniikan laitos MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Ympäristömonitorointi ja ympäristötiedon hyödyntäminen, Energia- ja ympäristötekniikan laitos Ravisemispuolen ICT-sovellutkset, Matkailu- ja ravitsemisalan laitos Sosiaalinen media nuorisotyön koulutuksessa, Kulttuuri- ja nuorisotyön laitos Verkkoliiketoiminta, Liiketalouden laitos Kansainvälinen verkko-opintotarjonta, ICTn sovellusalueet terveydenhuollossa, Terveysalan laitos Automaatio, Sähkö- ja informaatiotekniikan laitos Aihealue

7 OULUN AMMATTIKORKEAKOULU, KULTTUURIALAN YKSIKKÖ Oulun ammattikorkeakoulussa toteutetaan ICT-alan koulutusta tekniikan yksikössä tietotekniikan tutkinto-ohjelmissa ja liiketalouden yksikössä tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmissa. ICT sivuaa läheisesti myös monia muita koulutuksia (mm. viestinnän ja automaatiotekniikan tutkintoohjelmat). Lisäksi monissa koulutuksissa sekä hanketoiminnassa hyödynnetään ICT-pohjaisia oppimis- ja kehitysympäristöjä. OULUN AMMATTIKORKEAKOULU, KULTTUURIALAN YKSIKKÖ/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Oulu Game Lab, Kulttuurialan yksikkö Digital Publishing, Kulttuurialan yksikkö Digitaalisten sisältöjen jakelu ja arkistointi, Kulttuurialan yksikkö 3D-osaaminen OULUN AMMATTIKORKEAKOULU, KULTTUURIALAN YKSIKKÖ/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Älykäs oppiminen, Kulttuurialan yksikkö Viestintäalan digitalisoituminen, Kulttuurialan yksikkö SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Satakunnan ammattikorkeakoulu on reagoinut ICT-alan rakennemuutokseen ja alan työvoiman kysyntään, ja koulutuksen aloituspaikkoja on supistettu varsin voimakkaasti. Tietotekniikan koulutus ja tietojenkäsittelyn koulutus on sijoitettu saman osaamisalueen (informaatioteknologia) yhteyteen tavoitteena sekä hallinnolliset että koulutukselliset edut. Vuoden 2015 syksyllä tulee käynnistymään englanninkielinen ylempi ICT-koulutus. SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Ohjelmointi: tietojärjestelmät ja tieto- ja viestintätekniikka Tietoliikennetekniikka ja tietoliikenneverkot (insinööri) Vaativa järjestelmähallinta (tradenomi) SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Tietoliikenneverkot ja palvelut Teollinen internet ja digitaalisuus Konenäkö Laskennallinen älykkyys Mallinnus ja simulointi SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Savoniassa ICT:n ja digitalisaation merkitys on keskeistä terveyden ja hyvinvoinnin sekä ns. teollisen internetin sovelluksissa. Myös käytettävyys ja pelillisyys huomioidaan, ja robotiikan ja ns. sosiaalisen robotiikan merkitykseen on reagoitu. Savonian painoaloja ovat käyttäjälähtöiset hyvinvointipalvelut, energia, ympäristö ja turvallisuus, integroitu tuotekehitys sekä alkutuotanto ja elintarvikkeet. Savonia panostaa tulevaisuudessa toiminnalliset rajat ylittävään ICTosaamisen kehittämiseen. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Ohjelmistotekniikka Intelligent Building (sähköinen talotekniikka) Rakentamisen tietotekniikka (Building and Infra Information Modeling) Digitaalinen suunnittelu ja modernit valmistusmenetelmät

8 Simulaatio SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Sulautettu elektroniikka Teollinen internet/laiteinternet Sähköalan toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen Verkko-opetuspalvelu ja sähköinen tenttipalvelu Future Food tuotekehitysympäristö ja kuluttajatutkimusympäristö SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Seinäjoen ammattikorkeakoulussa ICT-alan opetus ja tutkimus keskittyvät lähinnä älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät -painoalaan. Ammattikorkeakoulussa panostetaan teollisen internetin opetukseen ja tutkimukseen. Ammattikorkeakoulu pyrkii ICT:n opetuksen huippuosaajaksi automaatioon liittyvässä ohjelmistotekniikassa, sulautetuissa järjestelmissä ja toiminnanohjausjärjestelmissä. SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Ohjelmistotekniikka Sulautetut järjestelmät, langattomat anturiverkot Virtuaalitodellisuus ja 3D-käyttöliittymät Toiminnanohjausjärjestelmät ja palvelinteknologiat Automaatio ja automaatioon liittyvä tietotekniikka SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Teollinen internet SeAMK Digital Factory Digitaalinen kampus TAMPEREEN AMMATTIKOREAKOULU Tampereen ammattikorkeakoulu tarjoaa tieto- ja viestintätekniikan koulutusta ja tietojenkäsittelyn koulutusta sekä työelämätarpeen mukaista monimuotokoulutusta. Ammattikorkeakoulussa hyödynnetään ICT:tä opetuksessa laajalti. Tieto- ja viestintätekniikassa vahvuusalueena on laaja-alainen perusosaaminen ohjelmistotekniikan, sulautettujen järjestelmien sekä elektroniikan että tietoverkkojen ja tietoliikennetekniikan osaamisalueella. Tietojenkäsittelyssä luodaan peliosaamisen keskittymää, jossa on mukana myös muut korkeakoulut ja alan yrityksiä. TAMPEREEN AMMATTIKOREAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Tietojenkäsittelyn koulutus: pelillisyys ja pelikouluttaminen (tradenomi) Tieto- ja viestintätekniikka: ohjelmistotekniikka (insinööri) Tieto- ja viestintätekniikka: sulautetut järjestelmät ja elektroniikka (insinööri) Tieto- ja viestintätekniikka: tietoverkot ja tietoliikennetekniikka (insinööri) Master degree in information technology Degree program in media and arts TAMPEREEN AMMATTIKOREAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Simulaatio-opetus Tekniikan koulutusalan fysiikan opinnot Hyvinvointiteknologian YAMK-koulutus

9 Älykkäät koneet -opintopolku Media-alan koulutus TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Turun ammattikorkeakoulu kouluttaa ICT-alalla sekä tieto- ja viestintätekniikan insinöörejä että tietojenkäsittelyn tradenomeja. Koulutuksen ja TKI-toiminnan profilointia on terävöitetty yhdistämällä tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn osaamiset ja tiivistämällä koulutustarjonnan rakenteita. ICT-alan soveltava TKI-toiminta keskittyy kahden tutkimusryhmän osaamiskeskittymiin: Hyvinvointi- ja peliteknologia sekä Tietoliikenne ja tietoturva. TURUN AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Tietoliikenne ja tietoturva Hyvinvointiteknologia Tulevaisuuden käyttöliittymät ja peliteknologia Sulautetut järjestelmät ja automaatio TURUN AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Elektroniikka ja tietoliikenne Hyvinvointiteknologia Peliteknologia Sulautetut ohjelmistot Tietoverkot ja tietoturva ICT-palvelut ja liiketoiminnan ratkaisut

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 2 Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 3 Karelia-ammattikorkeakoulu - Ylläpitäjänä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Kampukset: Sirkkala, Tikkarinne,

Lisätiedot

OKM-ICT kyselyn tulokset: korkeakoulujen profiilit, painoalat

OKM-ICT kyselyn tulokset: korkeakoulujen profiilit, painoalat OKM-ICT-2015 -kyselyn tulokset: korkeakoulujen profiilit, painoalat Korkeakoulu- ja tiedesektori ovat avainasemassa ICT-ala osaamisen ja innovaatioiden kehittämisessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa / S.. ( ) Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola, Kokkola- Pietarsaaren yksikkö, Pietarsaari Sosiaalialan koulutusohjelma. sijaiset hakijat

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa 13 / S 14.02.13 1( 8) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Degree Programme in Plastics Technology 75 75 4 167 17 368 244 67 398 428 4 84 766 446 381 7 0 282 245 1127 1046 663 5 14 12.23 12. 4. 10.21

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku / S 01.0. 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku 1 / S.01.1 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja?

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? ABIPÄIVÄT 2011 Mitä lääketieteen tekniikka ja hyvinvointiteknologia ovat? Poikkitieteellisiä aloja yhdistävät

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille Opetus- ja kulttuuriministeriö Asemointitilastot 2015; yhteinen osio, tutkintojen jakautuminen alan sisällä ammattikorkeakouluittain Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Jouko Lehtoranta, toimitusjohtaja, DI Sisältö: Lähtökohdat: Työpaikat Kymenlaaksossa AMK:sta valmistuneet insinöörit Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT. Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto. Koulutusvastuu Nykytila Muutosesitys. tulkki (AMK) Diak Humak

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT. Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto. Koulutusvastuu Nykytila Muutosesitys. tulkki (AMK) Diak Humak AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT Koulutusvastuu Nykytila Muutosesitys Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto tulkki (AMK) yhteisöpedagogi (AMK) Diak Humak Centria Humak esittää luopumista 1

Lisätiedot

Digitalisoituva teollisuus haastaa opetuksen

Digitalisoituva teollisuus haastaa opetuksen Digitalisoituva teollisuus haastaa opetuksen Siemens 160 vuotta Suomessa juhlaseminaari 10.12.2015 Finlandia-talo, Helsinki Hannu Reinilä Koulutuspäällikkö SeAMK SeAMK on keskisuuri ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen HAMK pähkinänkuoressa 8.8.2016 Organisaatio Korkeakoulujohtaminen Yhtiökokous Hallitus Rehtori, Toimitusjohtaja Omistajat Hallinto Vararehtori Toimitusjohtajan

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Koulutuspolitiikan myrskytuulissa suunnistamisen lyhyt oppimäärä. Kauppaopettajapäivät 2016 Rehtori Teemu Kokko 15.-16.4.2016

Koulutuspolitiikan myrskytuulissa suunnistamisen lyhyt oppimäärä. Kauppaopettajapäivät 2016 Rehtori Teemu Kokko 15.-16.4.2016 Koulutuspolitiikan myrskytuulissa suunnistamisen lyhyt oppimäärä Kauppaopettajapäivät 2016 Rehtori Teemu Kokko 15.-16.4.2016 Ilmassa monia makrotason haasteita Yleinen suhtautuminen formaaliseen koulutukseen

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Sähköalan koulutus. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot. STUL Sähköurakoitsijapäivät 22.4.2010 Mitä ajattelee ja odottaa opiskeleva nuoriso

Sähköalan koulutus. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot. STUL Sähköurakoitsijapäivät 22.4.2010 Mitä ajattelee ja odottaa opiskeleva nuoriso Sähköalan koulutus Ammattikorkeakoulut ja yliopistot STUL Sähköurakoitsijapäivät 22.4.2010 Mitä ajattelee ja odottaa opiskeleva nuoriso Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka P Harsia 22.04.2010

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

LAMK Master School. AMKpedaverkosto Päivi Huotari, yliopettaja March 21,

LAMK Master School. AMKpedaverkosto Päivi Huotari, yliopettaja March 21, LAMK Master School AMKpedaverkosto 10.3.2016 Päivi Huotari, yliopettaja paivi.huotari@lamk.fi March 21, 2016 1 Liiketoiminnan kehittäminen liiketalous YRITTÄJYYS JA LIIKETOIMINTA Parviyrittäjyys Muotoiluyrittäjyys

Lisätiedot

OPISKELIJAT OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

OPISKELIJAT OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS OPISKELIJAT 20.9.2012 OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1. Normiaika Yhteensä 2. Normiaika + 1 vuosi Yhteensä 3. Yliaikaiset Yhteensä 4. Poissaolevat Yhteensä Kaikki yhteensä Riviotsikot Aikuiset

Lisätiedot

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Päätös OKM/88/592/2014 12.12.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö teki 16.5.2014 päätöksen (18/592/2014)

Lisätiedot

Excellence in Action: AMK yritysrajapinnassa

Excellence in Action: AMK yritysrajapinnassa Excellence in Action: AMK yritysrajapinnassa Koulutus ja tutkimusvastaava: Tuotantotalouden koulutus Liiketoimintaosaaminen ja prosessien johtaminen TKI Ryhmän päällikkö Tero Reunanen Yritysrajapintaa

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9. Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2005-2006 Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.2006 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen

Lisätiedot

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista)

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV11S2 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Teknologiajohtaja Eva Häkkä-Rönnholm, VTT 2 VTT Group

Lisätiedot

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i 2 5. 1 1. 2 0 1 0 CEMIS Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 24.11.2010

Lisätiedot

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetusja kulttuuriministeriön yhteistyöpäivä 6.4.2016 OKM, Helsinki, Jukola

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetusja kulttuuriministeriön yhteistyöpäivä 6.4.2016 OKM, Helsinki, Jukola Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetusja kulttuuriministeriön yhteistyöpäivä 6.4.2016 OKM, Helsinki, Jukola Johanna Moisio, HT, opetusneuvos, ryhmäpäällikkö Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja

Lisätiedot

Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä

Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä Turo Kilpeläinen Toimitusjohtaja/rehtori Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy turo.kilpelainen@kamk.fi 044 7101 600 1 Suomalainen korkeakoululaitos

Lisätiedot

Onnistumme. yhdessä!

Onnistumme. yhdessä! Onnistumme yhdessä! Menestyksen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on maakuntansa ainoa korkeakoulu. Kehitämme alueen osaamista tiiviissä yhteistyössä muiden koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä elinkeinoelämän

Lisätiedot

Mitkä hakukohteet ovat ammattikorkeakoulullanne yhteishaussa ja mitkä ovat niiden valintakoeryhmät?

Mitkä hakukohteet ovat ammattikorkeakoulullanne yhteishaussa ja mitkä ovat niiden valintakoeryhmät? Mitkä hakukohteet ovat ammattikorkeakoulullanne yhteishaussa ja mitkä ovat niiden valintakoeryhmät? Liiketalous päivän valintakoeyhteistyössä olevat hakukohteet: Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus

Lisätiedot

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Koonti terveydenhoitaja (AMK) koulutuksen tilastoista ammattikorkeakouluittain Vuonna 2010 tutkinnon suorittaneista työlliset 2011 Vuonna 2010 tutkinnon

Lisätiedot

Korkeakoulujen laskentatoimen tila -tutkimuksen välituloksia. Jukka Pellinen Jyväskylän yliopisto

Korkeakoulujen laskentatoimen tila -tutkimuksen välituloksia. Jukka Pellinen Jyväskylän yliopisto Korkeakoulujen laskentatoimen tila -tutkimuksen välituloksia Jukka Pellinen Jyväskylän yliopisto 25.11.2016 Tavoite Kuvailla korkeakoulujen johdon laskentatoimen käytäntöjä kattavasti Tutkimusaineisto

Lisätiedot

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski-Suomeen Jyväskylä 13.1.2016 Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, RAKLI ry Murroskartta Kaupan murros

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 4. METSÄENERGIAFOORUMI Eväitä energiseen tulevaisuuteen 23.11.2010 Katse tulevaan, Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyö metsäbioenergiassa.

Lisätiedot

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016 Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 216 Hakijat ja paikan vastaanottaneet Artenomi (AMK), muotoilu, päivätoteutus 44 47 75 179 198 Bachelor of Business Administration, International Business,

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 1 TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2011 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen ja koulutustarjonnan mitoitus sopimuksissa Johtaja Hannu Sirén Opetusministeriö Koulutus-

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

HYVINVOINTIFOORUMI. Leena Liimatainen Yksikön johtaja LAMK sosiaali- ja terveysala 2.5.2016 Wanha Walimo

HYVINVOINTIFOORUMI. Leena Liimatainen Yksikön johtaja LAMK sosiaali- ja terveysala 2.5.2016 Wanha Walimo HYVINVOINTIFOORUMI Leena Liimatainen Yksikön johtaja LAMK sosiaali- ja terveysala 2.5.2016 Wanha Walimo HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUNNISSA Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö kunnissa on

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi Tavoitekehitys 1 Humanistinen ja kasvatusala 868 861 617-244 -28,3 5 770 5 774 5 830 56 1,0 2 Kulttuuriala

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Uusia oppimisympäristöjä koulun toimintakulttuurin ja oppimisen tueksi

Uusia oppimisympäristöjä koulun toimintakulttuurin ja oppimisen tueksi Uusia oppimisympäristöjä koulun toimintakulttuurin ja oppimisen tueksi Kokkolan kv-treffit, 27.4.2016 Kimmo Koskinen - yleistavoitteita Kehittää ja ottaa käyttöön opetukseen ja oppimiseen liittyviä pedagogisia

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Avoimen ammattikorkeakoulun sähköiset palvelut

Avoimen ammattikorkeakoulun sähköiset palvelut Avoimen ammattikorkeakoulun sähköiset palvelut Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät, Rovaniemi 30.9.2010 Marja Rautajoki www.amk.fi virtuaaliamk.fi www.avoinamk.fi oncapus.fi virtualyh.fi Copyright Marja

Lisätiedot

TAMKin strategia kohti vuotta Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa

TAMKin strategia kohti vuotta Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa TAMKin strategia kohti vuotta 2020 Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 12.2.2016 TAMKin strategia kohti vuotta 2020 1. TAMKin strategian tausta Tampereen ammattikorkeakoulu käynnisti

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Janne Käki

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Janne Käki Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2007-2008 Opintoneuvoja Janne Käki 7.5.2007 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen metodiikka M (10 op) Vapaasti valittavat

Lisätiedot

11.10.2013. Soja Ukkola 1

11.10.2013. Soja Ukkola 1 11.10.2013 Soja Ukkola 1 Työelämäyhteistyö Oamkissa ja opiskelijoiden työllistyminen Ammattikorkeakoululaki 2003/351 5 Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään suorittaessaan olla erityisesti omalla alueellaan

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

TUPA-projektin ohjausryhmä

TUPA-projektin ohjausryhmä TUPA-projekti Tuotantopainotteisen insinöörikoulutuksen laatu- ja kehittämishanke Opetusministeriön rahoittama 2.9.2002 31.12.2007 Vastuuyksikkö: Hämeen amk Projektipäällikkö: Juhani Keskitalo Projektisihteeri

Lisätiedot

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Humak pidättää oikeuden muutoksiin HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 MIKÄ ON HUMAK? Humak on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu Humanistisen ja kasvatusalan

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Minulla on riittävästi aikaa itsenäiseen työskentelyyn (tentteihin luku, kotitehtävät, tiedonhankinta jne.) 2. Opetus jakaantuu tasaisesti

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Markku Koponen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu 250-vuotisjuhlaseminaari 16.10.2008

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

-Työllisten insinöörien ja arkkitehtien lukumäärät alueilla. -Teknologiateollisuus maakunnissa ja T&K- volyymit seutukunnissa

-Työllisten insinöörien ja arkkitehtien lukumäärät alueilla. -Teknologiateollisuus maakunnissa ja T&K- volyymit seutukunnissa -Työllisten insinöörien ja arkkitehtien lukumäärät alueilla -Teknologiateollisuus maakunnissa ja T&K- volyymit seutukunnissa -Turun kaupungin toimenpiteet valmistavan teknologiateollisuuden sekä teknillisen

Lisätiedot

ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit

ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit 1.1.2005 31.5.2006 Yhteenveto tutkimuksesta ICT-yksiöstä valmistuneet insinöörit työllistyneet erinomaisesti 85% prosenttia valmistuneista insinööreistä työllistynyt

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen pääaine Pääaineinfo ke

Tietojenkäsittelytieteen pääaine Pääaineinfo ke Tietojenkäsittelytieteen pääaine Pääaineinfo ke Pekka Orponen Tietojenkäsittelytieteen laitos Aalto-yliopisto http://ics.aalto.fi/ Tietojenkäsittelytiede Kehitetään systemaattisia ja tehokkaita malleja

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 12 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Nämä ohjeet on laadittu muille kuin tekniikan kandidaatin pohjatutkinnolla suoraan TTYn DIvaiheeseen tulleille. Tekniikan kandidaatin tutkinnolla

Lisätiedot

AMK kysely/haastattelut ja työpaja 12.9. 2012 - otteita matkan varrelta

AMK kysely/haastattelut ja työpaja 12.9. 2012 - otteita matkan varrelta AMK kysely/haastattelut ja työpaja 12.9. 2012 - otteita matkan varrelta 6.11.2012 Jaana Kullaslahti, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ulla Nuutinen, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

TAMPERE3 RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS

TAMPERE3 RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS TAMPERE3 Tavoitteena on tieteenalojen rajapinnoista ammentava monialainen, innostava ja globaalisti vetovoimainen tutkimus- ja oppimisympäristö, jolla on vahvaa kansallista ja kansainvälistä painoarvoa

Lisätiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Päivitetty 16.2.2016 Seinäjoen ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) on laaja-alainen ammattikorkeakoulu, joka aloitti toimintansa väliaikaisena vuonna 1992. Toiminta vakinaistettiin

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

Jatkuva oppiminen, johtaminen, maaseutuelinkeinot, ýrittäjyys, kestävä kehitys kansainvälisyys, uudistuvat luonnonvarat w w w. h a m k.

Jatkuva oppiminen, johtaminen, maaseutuelinkeinot, ýrittäjyys, kestävä kehitys kansainvälisyys, uudistuvat luonnonvarat w w w. h a m k. Biotalouden Koulutus- ja tutkimuskeskus Jatkuva oppiminen, johtaminen, maaseutuelinkeinot, ýrittäjyys, kestävä kehitys kansainvälisyys, uudistuvat luonnonvarat HAMK visio 2015 HAMK on arvostettu kansainvälinen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke 1.9.2006-31.10.2007 Savonia yrityspalvelut Kasvua ja tehokkuutta verkostoitumalla - ratkaisuja pk-yritysten haasteisiin -seminaari 30.5.2007 Liiketalous, Iisalmi

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Suomen koulutusjärjestelmä KAHDEN RINNAKKAISEN PILARIN KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄ AMK: Teoriaa ja käytäntöä 27 ammattikorkeakoulua 139 000 AMK-opiskelijaa 17 400 aloituspaikkaa

Lisätiedot

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluast. tutkinto ammatti- tai erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot