PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1"

Transkriptio

1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus AIKA klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Hoivarakentajien välivuokrausesitys Auranmaan kuntien elinkeinopalveluyhteistyö Vesihuoltolaitoksen maksuperusteiden tarkistaminen Kunnan KOY Kyrön Tapiolalle myöntämien lainojen laina-aika ja -ehdot 282 Ruokahuollon rakennemuutoksen valmistelu Kehitysjohtajan viran täyttäminen Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista 285 Lausunto taksilupakiintiöiden vahvistamista varten Vuonna 2010 laaditun kouluverkkoselvityksen päivittäminen 287 Kalikan tontin myynti tarjousten perusteella Puufoorumi ry:n puheenjohtaja Olavi Mäkisen kirjelmä Aini ja Jarmo Helmisaaren sekä Tuula Ruususen tontin ostotarjous 290 Saapuneet päätökset ja kirjelmät Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Muut asiat Rakennuspaikkojen myyminen Lallin alueelta Bio-Expert Oy:lle

2 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ AIKA klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste OSALLISTUJAT LÄSNÄ Wärri Pentti Puheenjohtaja Arvola Ulla-Riitta Jäsen Flemmich Mirjami Jäsen Hellstén Ari Jäsen Kajander Rauno Jäsen Keloniemi-Hurttila Elina Jäsen Lepistö Pasi Jäsen Lindgren Hilkka Vpj. Niittymaa Veikko Jäsen Rantala Ilkka Jäsen MUUT Autio Markku Kvalt pj Anttila Jouko Kvalt I vpj Miinalainen Toivo Kvalt II vpj Jokela Kari Kunnanjohtaja/esittelijä Pöyhönen Eeva-Sirkku Perusturvapäälikkö poistui paikalta klo 19:20 Kulovesi Market Talouspääll./pk:n pitäjä ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pentti Wärri Market Kulovesi KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN Pöytyällä TARKASTUS Ilkka Rantala Mirjami Flemmich PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste Market Kulovesi talouspäällikkö

3 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall 276 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Khall 277 Tarkastusvuorossa ovat Ilkka Rantala ja Ulla-Riitta Arvola. Pöytäkirjan tarkastus on Kyrön toimipisteessä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin kunnanhallituksen jäsenet Ilkka Rantala ja Mir ja mi Flemmich. Tarkastus on Kyrön toimipisteessä.

5 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Hoivarakentajien välivuokrausesitys 162/05.19/2013 Khall Yleistä Kunnat ovat jonkin verran käyttäneet sote-palvelujen yksityisiltä toimijoilta han kit taes sa rakennettavan kiinteistön ns. välivuokrausta. Menettelyllä pyritään siihen, että uudisrakentamisen kustannusten ar von lisä ve rot saadaan vähennettyä, jolloin menettely hyödyttää palvelun tuot tajaa. Mikäli mahdollisuus välivuokraukseen on jo alun perin sisällytetty hankin ta me net te lyyn, on kunnan katsottava hyötyvän vuokrauksesta hal vempien tarjousten muodossa. Välivuokrauksessa kunta vuokraa asunnot ja sopimuksessa sovitaan, että tyh jis tä asunnoista ei tarvitse maksaa vuokraa. Tulopuolella kunta saa asuk kai den maksamat vuokrat itselleen. Menettely sopii tilanteeseen, jossa kunta itse tietää tarvitsevansa omien kun ta lais ten sa palvelujen tuottamiseksi koko rakennettavan yksikön ka pasi tee tin. Kunta joutuu kuitenkin kilpailuttamaan palvelujen hankinnan, jos se ei itse aio olla palvelun tuottaja. Kilpailutuksessa tulisi olla maininta vä li vuok raukses ta, jotta palvelujen ja/tai vuokran tarjoushinnoissa kunta saisi itsekin hyö dyn yrittäjälle järjestämästään merkittävästä taloudellisesta edusta. Jos kiin teis tön omistaja ja palvelun tuottaja ovat eri taho, ei tämäkään kui tenkaan toimi. Esim. Yläneen palvelukeskuksen rakentamiseen ja palvelutuotantoon vä livuok raus ta olisi voinut soveltaa, jos rakennuttaminen ja palvelutuotanto olisi haluttu ulkoistaa. Loimaan, Oripään, Auran ja Pöytyän yhteishankinta Yllä mainitut kunnat ovat kilpailuttaneet vanhusten asumispalvelut ja mielen ter veys kun tou tu jien palvelut vuonna 2012 ja hankintamenettelyn poh jalta tehdyt sopimukset ovat voimassa vuoden 2016 loppuun. Tarjouksia oli noin 20 kpl. Kukin kunta tekee sijoituspäätökset kulloinkin sille pal ve lu tuotta jal le, joka on hankintamenettelyssä ollut parhaalla sijalla niistä, joilla on sil lä hetkellä vapaata kapasiteettiä. Pöytyän Hoiva (= hoivarakentajat) osallistui vanhusten asumispalvelujen kil pai lu tuk seen, jossa se sijoittui sijalle 13. Yksikkö on aloittanut toi min tansa 2/2013. Hankintamenettelyn huonosta sijoituksesta johtuen yksikkö on toi mi nut vajaalla kapasiteetilla. Hoivarakentajien esitys Pöytyän Hoiva on aiemmin esittänyt välivuokraussopimuksen tekemistä Rii hi kos kel le jo toteutetun yksikön osalta. Asiassa puuttuu edelleen ve rotta jan ennakkopäätös.

6 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nyttemmin Hoivarakentajat esittää, että Riihikoskelle rakennettaisiin ny kyisen yksikön lisäksi yksi kehitysvammaisten/mielenterveyskuntoutujien hoiva yk sik kö sekä viiden huoneiston tukiasuntorivitalon. Yhtiö esittää, että mikäli Pöytyä haluaa kohteen sen tulee välivuokrata nykyi nen hoivakoti, tuleva hoivakoti että rivitalo. Päätös on Hoivarakentajien mukaan saatava mennessä ja osapää tös tarkoittaa, että kohdetta ei rakenneta Pöytyälle. Myönteisen päätöksen taloudellinen merkitys Välivuokrat kaikista kolmesta kohteesta yhteensä lienevät karkeasti ar vioiden euroa vuodessa. Kunnan budjetissa ei ole tällaista mää rä ra haa. Jos yksikkö toimii kannattavasti ja täydellä käyttöasteella, kun ta saa katettua vuokramenot vuokratuloilla ja yhtiön maksamilla korvauk sil la. Kaikista kolmesta kohteesta yrittäjälle koituva etu arvonlisäveron pois tu mise na lienee rakennuskustannuksista riippuen noin euroa. Yrittäjän mahdollinen konkurssi tai muut taloudelliset vaikeudet Hoivayksikön asukkaat tekevät asunnostaan normaalin huoneenvuokralain mu kai sen vuokrasopimuksen. Kiinteistön omistajan konkurssi tai ta lous vaikeu det eivät ole vuokrasopimuksen irtisanomisperuste. Vä li vuok rauk sen teh nyt kunta joutuisi tässä tilanteessa todennäköisesti rahoittamaan toimin nan jatkumista, koska yksikön tyhjentäminen on käytännössä mah doton ta. Asunnot on tarkoitettu iäkkäiden asukkaiden pitkäaikaiseksi ko dik si. Tätä riskiä voidaan luonnollisesti pyrkiä hallitsemaan vaatimalla yritykseltä riit tä vät vakuudet, jotka noussevat satoihin tuhansiin euroihin nyt esi te tyssä kolmen kohteen toteutuksessa.. Kilpailutus Pöytyä ei voi hankkia mielenterveyskuntoutus palveluita Hoivarakentajilta en nen vuotta 2017, koska kunta on sidottu toteutettuun alueelliseen kil pailu tuk seen vuoden 2016 loppuun saakka. Jo olemassa oleva yksikkö teki tar jouk sen ainoastaan vanhusten asumispalveluista. Jos Pöytyä haluaa tehdä asiakassijoituksia Hoivarakentajien esittämiin uusiin yksiköihin, on palvelujen osto joka tapauksessa kilpailutettava. Jos tarjouk sia jätetään esim.10 kpl on siis vain 10 %:n todennäköisyys sille et tä pal ve lu jen tuottaja on Hoivarakentajat. Kilpailutusvelvollisuuden johdosta on täysin mahdollista, että emme itse käy tä lainkaan vuokramaamme taloa, jonka kaikki asukkaat ovat muita kuin pöytyäläisiä. Yhtiö on ilmoittanut hankkivansa asiakkaita Turun seudulta. Myöskin Turun seudun kunnat ovat sidottuja oman alueensa kuntien yh teis kil pai lu tukseen vuoden 2016 loppuun, joten jää epäselväksi, mistä nämä uudet yk siköt sai si vat riittävän määrän asiakkaita. Yhtiö teki jo ensimmäisen yksikön

7 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus osal ta vir he ar vion neljän kunnan palvelutarpeen volyymistä kun lähti kil pailu tuk sen kol man nel ta tois ta tilalta rakentamaan uutta yksikköä ja näyttää ha lua van tehdä saman vir heen vielä toisen ja kolmannenkin kerran. Pöytyän kunnan palvelutarve kehitysvammaisten ja mie len ter veys kun toutu jien osalta. Kehitysvammaisten määrä on pysynyt melko vakiona eikä muutoksia suun taan tai toiseen odoteta. Nykyinen asumispalvelujen taso ja määrä on hy vä. Tarvetta laajennusinvestointeihin ei ole näkyvissä. Nykyisen keva-asun to lan laajennus valmistui vuonna Riihikosken vanhusten asuntojen 1980-luvun alussa valmistuneessa vanhim mas sa osassa on useita asuntoja tyhjänä vaikka muutamaa vuok rataan määräaikaisesti ulkopuolisille. Mikäli mielenterveyskuntoutukseen tarvit tai siin lisäkapasiteettia olisi ensin syytä tutkia olemassa olevan tilan käyt tö mah dol li suu det ja tuottaa tällöin palvelut omana tuotantona. Tukiasuntoja Pöytyällä ei ole kehitysvammaisille. Nykyiset palvelut ainakin tois tai sek si korvaavat tukiasunnot. Riihikodin yhteydessä olevan vanhimman asumisyksikön n. 30 m 2 huoneis tois ta osa on tyhjänä tällä hetkellä. Mikäli mielenterveyskuntoutujien tai ke hi tys vam mais ten palvelutarve lisääntyy on järkevintä, käyttää kunnassa ole via vapaita tiloja ja tuottaa palvelu omana toimintana kuin rakennuttaa uut ta ja ulkoistaa palvelutuotantoa, koska kustannukset ovat jäl kim mäi sessä vaihtoehdossa varmasti korkeammat. Hoivapaleluiden markkinoiden kehityksestä Koska sekä Turun että Loimaan alueet ovat kilpailuttaneet vanhusten asumis pal ve lut vuoden 2016 loppuun, ovat markkinat varsin suljetut tältä osin en nen vuotta Yleisesti on keskusteluissa tullut esiin, että vuoden 2017 alusta olisi jär kevin tä siirtyä palveluseteleihin. Tämän mahdollisesti toteutuessa on hyvin vai kea ennakoida sitä, mitkä yksiköt tulevat menestymään ja mitkä ehkä ei vät. Näin ollen on vaikea arvioida myös sitä minkä suuruinen riski vä livuok rauk seen sisältyy. Aiemmin Turun kaupunki käytti Karinaisten-Tarvasjoen van hain ko ti paik koja ajoittain melko runsaastikin, mutta toisessa vaiheessa ei lainkaan. Näin kau ka na sijaitseva palvelulaitos oli siis käytössä lähinnä kysyntäpiikkien pur kuun, mutta ei vakituisesti. Voidaan olettaa, että markkinatilanne on edel leen samantyyppinen. Toiminnan kannattavuuden kannalta se on kuiten kin selvä riski. Yhteiskilpailutukseen osallistunut Loimaan kaupunki on tehnyt vä li vuokrauk ses ta keväällä 2013 kielteisen periaatepäätöksen (kh ). Kuntaliitto on antanut asiassa lausunnon Perusturvajohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen on antanut mahdollisen vuok raedun muodostumisesta sekä kehitysvammaisten ja mie len ter veys kun tou-

8 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus tu jien palvelutarpeesta selvitykset. Kunnanhallitus toteaa, että kunta ei käytä välivuokrausta palvelujen ja palve lu ra ken ta mi sen yhteydessä. Perustelut: Kunta voi joutua kantamaan yrittäjälle kuuluvaa taloudellista vastuuta, jos pal ve lu jen menekki on arvioitua vähäisempää. Ei ole tarkoituksenmukaista, että Pöytyän kunta vuokraa yksin kohdetta, jon ka käyttäjiä ovat muidenkin kuntien asukkaat tai jota pöytyäläiset eivät käy tä lainkaan. Kunnan kannalta on tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa nyt tarjottuja uusia palveluja omissa vapaissa tiloissaan ja omana tuotantona kuin ul koistaa näitä. Kunta pystyy itsekin siis reagoimaan nopeasti mahdolliseen mie len ter veyskun tou tu jien tai kehitysvammaisten palvelutarpeen kasvuun. Hoivarakentajat ovat antaneet kunnalle 23 päivää aikaa antaa sitova päätös tai muuten tarjous raukeaa. Tässä ajassa ei ole vähäisintäkään mahdol li suut ta valmistella kolmea eri välivuokraussopimusta ja käydä niistä tarvit ta vat neuvotteluita eikä tehdä kunnollista palvelutarveselvitystä. Kun ta liiton lausunnosta ilmenee luettelo asioista, joita sopimusta laadittaessa tulee ottaa huomioon. Kunnan ei tule antaa asiassa edes ennakkopäätöstä en nen kuin em. selvitykset ovat olemassa. Lainmukaisuuteen liittyvät riskit: Kuntien yhteishankinnassa olisi jo alun perin pitänyt tarjouspyynnössä antaa kaikille tarjoajille mahdollisuus välivuokraukseen. Kun näin ei tehty, saat taa tämän merkittävän taloudellisen edun välittäminen vain yhdelle tarjouk sen jättäjälle jälkikäteen olla hankintalain vastaista tarjoajien eri ar voista kohtelua. Välivuokrauksella yhtiö saa myös muissa tarjouskilpailuissa, joihin se osallis tuu, muihin tarjoajiin nähden paremman aseman. Tämä ei ole han kin talain edellyttämän tarjoajien tasapuolisen kohtelun mukaista. Ks eritysesti Kuntaliiton lausunnon sivu 3 kohta 4 kunnan velvollisuudesta kil pai lut taa palvelun tuotanto. Käsittely: Kokouksessa esiteltiin Juha Marttalan lähettämä oikaisu esityslistaan. Kunnanhallitus jätti yksimielisesti asian pöydälle.

9 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 278 Kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi Juha Marttala. Perusturvajohtaja Eeva-Sirk ku Pöyhönen on asiantuntijana paikalla. Päätösehdotus on sama kuin edellisessä kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Pöytäkirjamerkintä: Juha Marttala ja Teuvo Arvola selvittivät asiaa kunnanhallitukselle. Asiantuntijana oli paikalla perusturvajohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen. Ulla-Riitta Arvola ilmoitti esteellisyydestä eikä osallistunut pää tök sen tekoon tässä asiassa.

10 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Auranmaan kuntien elinkeinopalveluyhteistyö 237/P01.00/2009 Khall Kunnanhallitus päätti käsitellessään elinkeinopalvelujen jär jes tämis tä vuonna 2014, että alkaen Pöytyän kunta järjestää yri tysneu von ta pal ve lun sa yhteistyössä ns. Auranmaan lähikuntien kanssa, ellei toi min ta mal lin käynnissä oleva tarkentava valmistelu anna aihetta muuhun rat kai suun. Em. Auranmaan yritysneuvontapalvelun toimintamalli hy väk sytään erikseen tarkentavan valmistelun jälkeen alkusyksyllä Asian valmistelu on jatkunut elokuussa 2013 Auran, Kosken Tl, Marttilan, Ori pään, Pöytyän ja Tarvasjoen johtavien viranhaltijoiden kesken. Val miste lun perusteena yhteistyön keskeiset linjaukset olisivat seuraavat (ks. tarkem min oheismateriaali): Toiminta-alueelle perustetaan yhden vastuukuntana toimivan kunnan organisaatioon kaksi elinkeinoasiantuntijan toimea, joiden työ aika jaetaan kunnittain, ja joiden työnohjaus tapahtuu kun ta koh tai sesti. Elinkeinoasiantuntijoiden tehtävät kunnissa voivat muodostua seuraa vis ta kokonaisuuksista: yhteyshenkilö elinkeinoasioissa kun nan joh ta jan/ke hitys joh ta jan ohella elinkeinoelämän näkökulman tuominen maankäytön ja kau pan suunnitteluun yritysneuvonta (rahoitus, koulutus, omistajanvaihdos jne.): ensimmäinen kontakti kunnassa, tarvittaessa asiak kaan ohjaus erityisasiantuntijapalvelujen piiriin yrityshankinta ja elinkeinopoliittinen markkinointi asiantuntijaverkoston kehittäminen (esim. koulutus) yrittäjäjärjestöyhteistyö ja yritysten välinen yhteistyö elinkeinoasioiden valmisteluun osallistuminen kun nissa. Elinkeinoasiantuntijoiden työtä täydentävät/tukevat pal ve lu se te li järjes tel män käyttöönotto erityisasiantuntijapalveluiden hankintaan, Lea der-toi min ta ryh mä työ, oppilaitosyhteistyö ja yhteistyö maa kunnal lis ten toimijoiden kanssa (mm. ELY-keskus, TE-toimisto ja Var sinais-suo men liitto). Elinkeinoasiantuntijoiden työpanos ja perustoimintakustannukset jae taan (kaikkien kuntien hyväksyessä yhteistyön) lähtökohtaisesti si ten, että Pöytyä käyttää 40 %, Aura 20 %, Koski Tl. 10 %, Marttila 10 %, Oripää 10 % ja Tarvasjoki 10 %. Perustoiminnan kustannuksiksi arvioidaan n /vuosi (ilman os to pal ve lu se te li-, hanke- tms. kustannuksia), eli n. 6,9 /asukas/vuo si. Viranhaltijoiden valmistelussa todettiin, että elinkeinoasiantuntijat palk kaava na vastuuorganisaationa voisi toimia Auran tai Pöytyän kunta. Jatkovalmistelussa Auran ja Pöytyän kunnanjohtajien välisen neuvottelun

11 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus pohjalta on päädytty esittämään Auran kuntaa. Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus - Yrityskolmio ry:n pur kau tu misme net te lyn valmistelussa on lisäksi todettu, että seutukunnalliset ener gianeu vo ja- ja YPK-hankkeen voisivat toimia vielä vuonna 2014 ilman uutta kun ta ra hoi tus ta (vastuukuntamallilla). Nämä tukisivat elinkeinopalvelujen asian tun ti ja ver kos ton toimintaa myös Auranmaan yhteistyöalueella. Valmistelija: kehitysjohtaja Pöytyän kunta hyväksyy elinkeinopalvelujen järjestämisen yhteistyössä Au ran maan kuntien kanssa asiaselostuksessa ja liitteessä esi tet ty jen linjausten mukaisesti. Lisäksi Pöytyän kunta hyväksyy, että toimintalueelle perustettavien elin keino asian tun ti joi den työnantajaorganisaationa toimii Auran kunta. Kuntien kesken valmistellaan asiasta yhteistyösopimus, joka käsitellään kun nis sa syksyn 2013 aikana. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Khall 279 Auranmaan kunnanjohtajat ovat neuvottelussaan hyväksyneet liit tee nä olevan sopimusluonnoksen. Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisesti sopimuksen Auranmaan kuntien elinkeino- ja yrityspalveluiden järjestämisestä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Liitteet 1 Sopimus Auranmaan kuntien elinkeinoyhteistyöstä

12 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Vesihuoltolaitoksen maksuperusteiden tarkistaminen 128/P13.00/2009 Khall 280 Pöytyän kunnanvaltuusto on käsitellyt vesihuoltolaitoksen kirjanpidon ja mak su jen perusteita Valtuusto päätti tuolloin kun nan hal li tuksen ehdotuksesta poikkeavasti, että vesihuoltolaitoksen liittymismaksut ovat arvonlisäverottomia. Tämä tarkoittaa, että liittymismaksut kirjataan ainoas taan pääomasijoituksen luonteisiksi suorituksiksi vieraaseen pääomaan (velaksi), jolloin jo suoritettu liittymismaksu voidaan joutua pa laut tamaan liittyjälle samansuuruisena kuin se on aikanaan maksettu. Tällöin liitty mis mak sut eivät vaikuta laitoksen eivätkä kunnan tulokseen. Toinen vaihtoehto liittymismaksujen käsittelylle on, että ne käsitellään palve lu jen myyntinä ja näin normaalisti arvonlisäverollisina maksuina kunnalle. Täs sä vaihtoehdossa kunnalla ei ole velvollisuutta palauttaa liittyjän ai emmin maksamaa liittymismaksua missään tilanteessa ja liittymismaksut ovat kun nan tuloa ja parantavat kunnan taloudellista asemaa eli liit ty mis mak sutuo tot parantavat laitoksen ja kunnan vuosikatetta sekä vaikuttavat po si tii vises ti laitoksen ja kunnan tulokseen. Kunnanhallituksen perustama taloustoimikunta on kannattanut liit ty mis maksu jen muuttamista tulosvaikutteiseksi ja asiaan on otettu myönteinen kanta myös uuden valtuustokauden strategian valmistelun yhteydessä. Hallintosäännön mukaan toimielimen taloudenhoitoa koskevaan rat kai suval taan kuuluu palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yk sityis koh tai sis ta perusteista päättäminen kuitenkin siten, että ra ken nus valvon ta- sekä vesi- ja jätevesitaksoista päättää kunnanhallitus. Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan palveluista ja muis ta suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Lain mukaan vesihuollosta tulee periä käyttömaksua. Lisäksi voidaan periä liit ty mis mak sua, perusmaksua ja muita maksuja laitoksen toimittamista palve luis ta. Vesihuoltolain mukaan maksujen tulee vastata todellisia kustannuksia muut maksut kuin käyttömaksu voivat olla eri alueilla eri suuruisia, jos se on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen, ai heut ta mis pe ri aatteen toteuttamisen vuoksi tai muusta syystä maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset. Liitteenä on ehdotus vesihuoltolaitoksen kirjanpidon ja maksujen pe rus teiksi, jossa aikaisemmin hyväksytyt perusteet on päivitetty ja suurin muutos on liittymismaksujen muutos arvonlisäverollisiksi ja tulosvaikutteisiksi. Tällöin liittymismaksu on siirtokelpoinen, mutta ei palautuskelpoinen. (Siir tokel poi suus tarkoittaa sopimuksen siirtymistä kiinteistöä luovutettaessa luovu tuk sen saa jal le. Palautuskelpoisuus tarkoittaa maksun palauttamista liitty män tullessa tarpeettomaksi esim. rakennuksen purkamisen takia). Valmistelija: talouspäällikkö

13 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisesti Pöytyän kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidon ja mak sujen perusteet. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Liitteet 2 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidon ja maksujen perusteet

14 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnan KOY Kyrön Tapiolalle myöntämien lainojen laina-aika ja -ehdot 170/02.99/2013 Khall 281 Kiinteistö Oy Kyrön Tapiolalla on kunnalta pääomalainaa ,38 euroa ja muuta lainaa ,09 euroa. Ta lo yh tiö ei ole maksanut kunnalle em. muu ta lainaa takaisin velkakirjan ehtojen mukaisesti. Pääomalainaa ly henne tään vain poikkeuksellisesti eikä siitä yleensä myöskään makseta korkoa. Lai nas ta ei ole viime vuosina peritty korkoa. Taloyhtiöllä on lainaa myös KEVA:lta, joka mak se taan loppuun Kiinteistö Oy Kyrön Ta piola on kunnan tytäryhtiö, josta kunnan omistusosuus on 100 %. Taloyhtiö pyytää Pöytyän kunnalta laina-ajan pidennystä ,09 euron lai nal le ja ehdottaa, että lai naa lyhennettäisiin vuodesta 2015 alkaen 7 778,72 euroa/v. Lainan loppuerä lyhennetään Karinaisten kunnanvaltuusto on päättänyt, että silloiset Kiinteis tö Oy Kyrön Tapiolan lainat yhdistetään ,31 euron lai nak si. Tuolloin lainan takaisinmaksuajaksi on päätetty 10 vuotta ja koron mää räk si pe rus kor ko. Lainaa on sen jälkeen lyhennetty niin, että tällä hetkellä si tä on jäljellä em ,09 euroa. Tämän lisäksi yhtiöllä on ollut em. pääoma lai na. Pöytyän kunnanhallitus on päättänyt, että lainasta ei peritä korkoa. Valmistelija: talouspäällikkö Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että 1) Kiinteistö Oy Kyrön Tapiolan jäljellä olevan lainan ,09 euroa laina-ai kaa jatketaan siten, että viimeinen lyhennys maksetaan vuonna ) lainaa lyhennetään vuodesta 2015 alkaen vuosittain 7 778,72 euroa ja jäl jel lä oleva loppuerä maksetaan ) lyhennys erääntyy vuosittain ) lainasta peritään 12 kk Euribor -korkoa Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että 1) Kiinteistö Oy Kyrön Tapiolan jäljellä olevan lainan ,09 euroa laina-ai kaa jatketaan siten, että viimeinen lyhennys maksetaan vuonna ) lainaa lyhennetään vuodesta 2015 alkaen vuosittain 7 778,72 euroa ja jäl jel lä oleva loppuerä erääntyy maksettavaksi ) lyhennys erääntyy vuosittain ) lainasta peritään korkoa 12 kk:n Euribor-korkoa vastaava määrä alkaen. Korko peritään lyhennysten yhteydessä ja korko määräy tyy lyhennysvuonna 1.6. julkaistun euribor-koron mukaan.

15 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Ruokahuollon rakennemuutoksen valmistelu 32/10.08/2012 Khall Kunnan ruokahuollosta on valmistunut kokonaisvaltainen selvitys Viime valtuustokaudella selvitys ei johtanut toimenpiteisiin. Yläneen vanhusten palvelukeskuksen Kartanokodin valmistuttua 2012 Yläneellä siirryttiin kuitenkin yhden keskuskeittiön ruuan valmistukseen. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä on käsitellyt esitystä terveysaseman ruokahuollon tuottamisesta kunnan ruokahuollon toimesta ja tehnyt asiassa kielteisen ratkaisun. Riihikoskella on selvitetty Riihikosken koulun keittiön laajennusmahdollisuutta Aurajokivarren alueen keskuskeittiöksi ja samoin Riihikoti -palvelukeskuksen keittiön laajennusmahdollisuuksia. Molemmissa tapauksissa kustannukset nousevat noin euroon/kohde. Kokonaan uusi keskuskeittiö on tilatarpeeltaan m2 ja koneistuksineen neliöhinnaksi voi daan arvioida euroa. Näitten selvitysten perusteella on syntynyt kä sitys, että kokonaan uuden keskuskeittiön rakentaminen, joka tuottaa sekä Kyrön että Aurajokivarren alueiden ruuan, on taloudellisesti edullisempi ratkaisu kuin vanhojen keittiöiden korjaaminen esim. seuraavan noin 10 vuoden aikana. Terveystarkastus tulee joka tapauksessa vaatimaan keit tiöihin peruskorjauksia, koska vanhat keittiöt eivät täytä enää nykyisiä vaa timuksia. Vanhat valmistuskeittiöt täytyy muuntaa jakelukeittiöiksi, mikäli rakennetaan yksi kokonaan uusi keskuskeittiö. Tämä lisää kustannuksia jonkun verran. Kunnan talouden hallinnan kannalta vanhojen keittiöiden korjaus on myös vaativa. Jos esim.10 vuoden aikavälillä tähdätään siihen, että vanha rakenne saadaan uusittua, on korjauksia toteutettava käytännössä joka vuosi. Se, että asia saataisi yhdellä isommalla investoinnilla kuntoon seuraavaksi 20 vuodeksi, on vakavasti harkittava vaihtoehto. Ruotsissa on lehtitietojen mukaan menossa suuntaus pienempiin noin 2000 päiväaterian keittiöihin. Pöytyän kunnan päivittäinen koko ruokatuotanto on noin 1700 ateriaa, joten ruotsalaisen mitoituksen mukaan yksi koko kunnan ruokatuotannosta vastaava keskuskeittiö Pöytyällä olisi melko optimaalisen kokoinen.. Useat kyläkoulujen valmistuskeittiöt tuottavat noin 50 ateriaa päivässä. Kunnanhallitus kehottaa teknistä lautakuntaa selvittämään Aurajokivarsi- Kyrö alueen ruuanvalmistuksen mahdollisuudet yhden uuden rakennettavan keskuskeittiön toimesta. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että aiemmin tehty ruokapalveluselvitys päivitetään.

16 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Teknltk Keskuskeittiö: Keskuskeittiöstä on pyydety suunnitelmat keittiösuunnitteli jal ta Dieta Oy:sta sekä luonnos arkkitehti Hannu Vaistolta. Suunnitelmat n annosta. Suunnitelmassa on otettu huomioon myös mahdolliset lisäykset, jolloin keittiö pystyy tulevaisuudessa kasvattamaan kapasiteettia. Keittiösuunnittelu tehty niin että ruoka valmistetaan, jäähdytetään ja kulje tetaan jakelukeittiöille kylmänä. Lämmitetään jakelukeittiössä. Tämä malli vähentää keittiön yhdenaikaista kayttöä ja vähentää keittiös sä tarvittavan henkilöstön määrää. Vähentää myös kuljetuksen yhden aikaisuuden tarvetta. Tilamitoitus keittiötilat 581,0 jääpankkiosa 20,0 autotalli 65,0 + laatikko- ja biojätevarasto sekä IV- konehuone ullakkotilassa Kerrosala 700,0 Tilavuus 3000,0 Merenda-Team on tehnyt aikaisemman ruokapalveluselvityksen. Selvityksessä Pöytyän kunnalla on neljä valmistuskeittiötä; Yläneen keskuskeittiö, Riihikosken keskuskeittiö, Kotikarpalon keittiö ja Elisenvaaran keittiö. Yläneen keskuskeittiö Yläneen keskuskeittiö on valmistunut ja aloittanut toiminnan ja valmistaa kaik ki ateriat Yläneen alueella. Riihikosken keskuskeittiö Riihikoskella Riihikoti palvelukeskuksen keittiö valmistaisi Riihikosken alu een vanhusten ja päiväkotilasten ruuat sekä Riihikosken, Auvaisten, Mustanojan ja Haverin koulujen ruuat. Riihikodin keittiö pystyisi valmistamaan Riihikosken alueen ruuat, jos keitti öön investoidaan uudet ajanmukaiset keittopadat ja yhdistelmäuuni. Tila on kuitenkin keskuskeittiöksi ahdas, eikä nykyisellään toimiva ja vaati si laajennuksen. Myös Riihikosken koulun keittiö vaatii remontin, vaik ka olisi jakelukeittiö. Kotikarpalon ja Elisenvaaran keittiöt Kyrössä vanhusten ja päivähoitolasten ruuan valmistaisi Kotikarpalon keittiö. Elisenvaaran, Kyrön, Kaulanperän, Heikinsuon ja Karinaisten kou lujen ruuat valmistaisi Elisenvaaran keittiö. Kotikarpalon keittiö valmistaa jo tällä hetkellä Kyrön alueen vanhusten ja päiväkotilasten ruuan ja keittiö on toimiva tällä hetkellä. Elisenvaaran keittiö on osittain remontoitu ja vaatii remontin joka tapauksessa. Koulujen keskuskeittiöksi Elisenvaaran keittiö vaatii remontin ja uu den keittopadan ja yhdistelmäuunin.

17 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valmistelija ruokapalvelupäällikkö Lautakunta päättää jatkaa yhden keskuskeittiön mallin valmistelua Aurajokivarsi -Ky rö alueella. Selvitetään rakennettavan keskuskeittiön rakennuskustannusarvio, logistiikka ja jakelukeittiöiden muutostarpeet ja kustannukset. Lautakunta päätti jättää asian pöydälle. Teknltk Tekninen lautakunta päätti pidetyssä kokouksessa jättää keskus keit tiön selvitystyön pöydälle. Lokakuun lopppuun mennessä selvitetään uuden rakennet ta van kes kuskeit tiön rakennuskustannusarvio, logistiikkakustannukset se kä jake lu keittiöi den muutostarpeet. Lautakunta antaa kunnanhallitukselle selvityksen uu den ra ken net ta van kes kus keit tiön rakennuskustannusarviosta, logistiikkakustannuksista se kä ja ke lu keit tiöi den muutostarpeista. Lautakunta päätti antaa lokakuun loppuun mennessä kunnanhallitukselle selvityksen uuden rakennettavan keskuskeittiön rakennuskustannusarviosta, logistiikkakustannuksista sekä jakelukeittiöiden muutostarpeista. Lisäksi päivitetään aiemmin tehty ruokapalveluselvitys ns. neljän keittiön malli. Teknltk Lautakunta käsitteli ruokahuollon rakennemuutoksen valmistelua viimeksi pidetyssä kokouksessa. Lautakunta päätti silloin, että antaa loka kuun loppuun mennessä kunnanhallitukselle selvityksen uuden ra kennet ta van keskuskeittiön rakennuskustannusarviosta, lo gis tiik ka kus tan nuksis ta sekä jakelukeittiöiden muutostarpeista. Lisäksi päivitetään aiemmin teh ty ruokapalveluselvitys ns. neljän keittiön malli. Kunnanjohtajan ja puheenjohtajiston kanssa pidetyn palaverin pohjalta pää tet tiin esittää, että remontoidaan tässä vaiheessa Riihikosken koulun keit tiö terveystarkastajan vaatimusten mukaisesti, korjataan mm. lattia. Kus tan nus ar vio on n alv. Elisenvaaran koulun keittiöön tehdään peruskorjaus, joka on aloitettu jo vuon na 2011 jolloin uusittiin tiskilinja ja puolet keittiön lattiasta. Nyt on tarkoi tus tehdä tilajärjestelyjä ja uusia koneita. Kustannusarvio on n alv. Kyrön alueella saneerattavasta Elisenvaaran koulun keittiöstä on tarkoitus toi mit taa ruoka Kyrön, Kaulanperän, Heikinsuon ja Karinaisten kouluille. Ko ti kar pa lo jatkaa entisellään ja toimittaa päivähoidon ruuat. Riihikosken koulu saneerataan ainoastaan koulun ja päivähoidon tarpeisiin täs sä vaiheessa. Auvaisten, Mustanojan ja Haverin koulujen keittiöt jat kavat valmistuskeittiöinä tässä vaiheessa entisellään. Riihikoti palvelukeskus jat kaa entisellään. Riihikodin tai Riihikosken koulun keittiön laajentaminen

18 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus ei ole järkevä vaihtoehto keskuskeittiömalliksi Riihikosken alueella. Rii hikos ken alueen keittiöverkkoa suunnitellaan yhdessä kouluverkkoasian kans sa. Lautakunta päättää remontoida Elisenvaaran koulun ja Riihikosken koulun keit tiöt kesällä Saneeratusta Elisenvaaran keittiöstä toimitetaan ruoka Kaulanperän, Kyrön, Karinaisten ja Heikinsuon kouluille. Lautakunta päätti remontoida Elisenvaaran koulun ja Riihikosken koulun keit tiöt kesällä riippuen pesäpalloleirin muonituksesta. Sa neera tus ta Elisenvaaran keittiöstä toimitetaan ruo ka Kaulanperän, Kyrön, Ka rinais ten ja Heikinsuon kouluille. Riihikosken, Haverin, Auvaisten ja Mustanojan koulujen keittiöt jatkavat ennallaan. Riihikosken alueen keit tiö verkkoa suunnitellaan yhdessä kouluverkkoasian kanssa. Khall 282 Kunnanhallitus hyväksyi kunnan rakennushankkeiden me net te ly ta pa ohjeen, joka on voimassa lukien. Menettelytapaohjeen mukaan han ke suun ni tel ma käynnistää hankkeen. Sillä on tarkoitus selventää hankeen tarpeellisuus, toimintojen ja tarvittavien tilojen laajuus sekä vaih to ehtoi set ratkaisut. Hankesuunnitelma laaditaan käyttäjähallintokunnan toimes ta. Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallitus päättää käyttää otto-oikeutta teknisen lautakunnan :ssä 92 tehtyyn päätökseen. Kunnanhallitus päättää, että ennen ruokahuollon investointien pää tök sente koa tulee laatia kunnan ruokahuollon rakennushankkeiden han ke suun nitel ma. Hankesuunnitelmassa selvitettäviä vaihtoehtoja ovat ns. viiden valmis tus keit tiön malli ja kahden keskuskeittiön ratkaisu. Käsittely: Keskustelun kuluessa Ilkka Rantala ehdotti Hilkka Lindgrenin kan nat ta mana teknisen lautakunnan päätöksen hyväksymistä. Pentti Wärri ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Pöydälle panoa kannatti Rauno Kajander. Pöydäl le pa nos ta suoritettiin nimenhuutoäänestys. Puheenjohtaja teki ää nestys esi tyk sen, jonka mukaan pöydällepanoa kannattavat äänestävät jaa ja asian käsittelyn jatkamista kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa äänes tyk ses sä annettiin viisi jaa -ääntä ja neljä ei -ääntä yhden ää nes täessä tyhjää. Pöydällepanoa kannattivat Kajander, Keloniemi-Hurttila, Lepistö, Niit ty maa ja Wärri. Käsittelyn jatkamista kannattivat Arvola, Flemmich, Lind gren ja Rantala. Hellstén äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on päättänyt jättää tämän asian pöydälle.

19 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kehitysjohtajan viran täyttäminen 96/01.01/2011 Khall Kunnanhallitus myönsi eron kehitysjohtaja Sami Suikkaselle alkaen ja päätti, että virka täytetään määräaikaisena vuoden 2016 loppuun asti. Määräaikainen virka on ollut haettavana ja hakuaika on päättynyt klo Viranhakuilmoitus on julkaistu Kun ta rekry.fi-palvelussa, kunnan kotisivuilla ja työvoimahallinnon mol.fi sivustolla se kä kunnan ilmoitustauluilla. Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulutut kinto. Virkaan va lit ta val ta edellytetään johtamis taitoja, käytännön koke musta kun nal lishallinnosta, strategista kehit tämis otetta ja elinkeino elämän tuntemusta. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Määräaikaan mennessä virkaa haki 21 hakijaa. Yh dis tel mä ha ki jois ta toimitetaan esityslistan viitema teriaalina. Ha ke musasiakirjat ovat nähtävänä ko kouk ses sa. Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanjohtajan esitys haastatteluun kutsuttavista annetaan kokouksessa. Kunnanhallitus päätti, että haastatteluun kutsutaan VTT Timo Forsten, KTK Markku Kaurila, tradenomi Riikka Peippo ja VTM Sami Toivanen. Haastattelutilaisuuteen osallistuvat valtuuston puheenjohtaja Markku Autio, hal li tuk sen puheenjohtajat Pentti Wärri ja Hilkka Lindgren, kun nan hal li tuksen jäsenet Mirjami Flemmich ja Ilkka Rantala sekä kunnanjoh taja Kari Jokela. Khall 283 Kehitysjohtajan viranhakijoiden haastattelut ovat Kunnanjohtaja ehdotti haastatteluun perustuen, että kehitysjohtajan virkaan määräajaksi, joka päättyy vuoden 2016 lopussa, valitaan KTK Markku Kaurila ja hänen kieltäytymisensä varalle valitaan tradenomi Riikka Peip po. Käsittely: Keskustelun kuluessa Hilkka Lindgren ehdotti Ilkka Rantalan kan nat ta mana, että varalle valitaan VTM Sami Toivanen. Suoritettiin vaali suljetuin lipuin. Ääntenlaskijoina toimivat pöy tä kir jan tarkas ta jat. Vaalissa Riikka Peippo sai viisi ääntä ja Sami Toivanen niinikään vii si ääntä. Suoritettiin arvonta, jonka tuloksena Sami Toivanen tuli va li tuksi.

20 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita kehitysjohtajan määräajaksi täytet tä vään virkaan KTK Markku Kaurilan ja suoritetun vaalin jälkeen varalle VTM Sami Toivasen. Kehitysjohtajan tehtäväkohtaiseksi kuukausipalkaksi päätettiin euroa. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Sivistyslautakunta 144 07.10.2014 Sivistyslautakunta 179 09.12.2014 Sivistyslautakunta 24 03.03.2015 Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 708/02.08.00/2015 SIVLTK 07.10.2014

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta Kunnanhallitus 38 16.03.2015 Kauppakirja, Saremia Oy Kunnanhallitus 38 Nastolan kunnan ja Saremia Oy:n kesken on laadittu seuraavan sisäl töi nen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Fennovoima Oy on lähettänyt Pyhäjoen kunnalle 14.1.2008 päi vätyn 21.1.2008 ja 16.1.2008 saapuneen seuraavansisältöisen kirjeen:

Fennovoima Oy on lähettänyt Pyhäjoen kunnalle 14.1.2008 päi vätyn 21.1.2008 ja 16.1.2008 saapuneen seuraavansisältöisen kirjeen: Kunnanhallitus 225 23.06.2014 Kunnanhallitus 37 26.01.2015 Fennovoima Oy:n esitys maanvuokrasopimuksesta ja kiinteistökaupan esisopimuksesta / Kauppakirja Kunnanerkkilä RN:o 28:0 -tilasta / Kauppakirja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014. Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013. Kunnanhallitus 27.10.

Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014. Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013. Kunnanhallitus 27.10. Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014 Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013 Kunnanhallitus 27.10.2014 175 Sivistystoimen palveluverkkoselvityksien pohjalta on valtuuston 27.1.2014

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016. Sivltk

38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016. Sivltk Sivistyslautakunta 64 17.08.2016 Kunnanhallitus 147 29.08.2016 Sivistyslautakunta 17 15.02.2017 Kunnanhallitus 30 20.02.2017 Kunnanhallitus 38 06.03.2017 38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016

Lisätiedot

Kunnan sijoitukset yhtiöön ovat osakepääoma 2.055,58 euroa ja ra ken ta misen yhteydessä myönnetty tertiäärilaina 31.157,82 euroa.

Kunnan sijoitukset yhtiöön ovat osakepääoma 2.055,58 euroa ja ra ken ta misen yhteydessä myönnetty tertiäärilaina 31.157,82 euroa. Kunnanhallitus 3 13.01.2014 Kunnanhallitus 244 08.12.2014 Kunnanhallitus 5 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 12.02.2015 Kunnanhallitus 107 18.05.2015 Kunnanvaltuusto 30 16.06.2015 Kunnanhallitus 166 31.08.2015

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta

Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta Miehikkälän kunnanhallitus 192 07.12.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 10 18.01.2016 Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta 61/09.091/2015 Khall 07.12.2015 192 Liite

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta,

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, Yhtymähallitus 244 17.12.2014 Yhtymähallitus 33 25.02.2015 Yhtymähallitus 51 18.03.2015 Tehtävien uudelleen järjestely vuonna 2015 117/01.01.03/2014 Yhtymähallitus 17.12.2014 244 17.12.2014 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot