PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1"

Transkriptio

1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus AIKA klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Hoivarakentajien välivuokrausesitys Auranmaan kuntien elinkeinopalveluyhteistyö Vesihuoltolaitoksen maksuperusteiden tarkistaminen Kunnan KOY Kyrön Tapiolalle myöntämien lainojen laina-aika ja -ehdot 282 Ruokahuollon rakennemuutoksen valmistelu Kehitysjohtajan viran täyttäminen Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista 285 Lausunto taksilupakiintiöiden vahvistamista varten Vuonna 2010 laaditun kouluverkkoselvityksen päivittäminen 287 Kalikan tontin myynti tarjousten perusteella Puufoorumi ry:n puheenjohtaja Olavi Mäkisen kirjelmä Aini ja Jarmo Helmisaaren sekä Tuula Ruususen tontin ostotarjous 290 Saapuneet päätökset ja kirjelmät Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Muut asiat Rakennuspaikkojen myyminen Lallin alueelta Bio-Expert Oy:lle

2 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ AIKA klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste OSALLISTUJAT LÄSNÄ Wärri Pentti Puheenjohtaja Arvola Ulla-Riitta Jäsen Flemmich Mirjami Jäsen Hellstén Ari Jäsen Kajander Rauno Jäsen Keloniemi-Hurttila Elina Jäsen Lepistö Pasi Jäsen Lindgren Hilkka Vpj. Niittymaa Veikko Jäsen Rantala Ilkka Jäsen MUUT Autio Markku Kvalt pj Anttila Jouko Kvalt I vpj Miinalainen Toivo Kvalt II vpj Jokela Kari Kunnanjohtaja/esittelijä Pöyhönen Eeva-Sirkku Perusturvapäälikkö poistui paikalta klo 19:20 Kulovesi Market Talouspääll./pk:n pitäjä ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pentti Wärri Market Kulovesi KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN Pöytyällä TARKASTUS Ilkka Rantala Mirjami Flemmich PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste Market Kulovesi talouspäällikkö

3 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall 276 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Khall 277 Tarkastusvuorossa ovat Ilkka Rantala ja Ulla-Riitta Arvola. Pöytäkirjan tarkastus on Kyrön toimipisteessä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin kunnanhallituksen jäsenet Ilkka Rantala ja Mir ja mi Flemmich. Tarkastus on Kyrön toimipisteessä.

5 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Hoivarakentajien välivuokrausesitys 162/05.19/2013 Khall Yleistä Kunnat ovat jonkin verran käyttäneet sote-palvelujen yksityisiltä toimijoilta han kit taes sa rakennettavan kiinteistön ns. välivuokrausta. Menettelyllä pyritään siihen, että uudisrakentamisen kustannusten ar von lisä ve rot saadaan vähennettyä, jolloin menettely hyödyttää palvelun tuot tajaa. Mikäli mahdollisuus välivuokraukseen on jo alun perin sisällytetty hankin ta me net te lyyn, on kunnan katsottava hyötyvän vuokrauksesta hal vempien tarjousten muodossa. Välivuokrauksessa kunta vuokraa asunnot ja sopimuksessa sovitaan, että tyh jis tä asunnoista ei tarvitse maksaa vuokraa. Tulopuolella kunta saa asuk kai den maksamat vuokrat itselleen. Menettely sopii tilanteeseen, jossa kunta itse tietää tarvitsevansa omien kun ta lais ten sa palvelujen tuottamiseksi koko rakennettavan yksikön ka pasi tee tin. Kunta joutuu kuitenkin kilpailuttamaan palvelujen hankinnan, jos se ei itse aio olla palvelun tuottaja. Kilpailutuksessa tulisi olla maininta vä li vuok raukses ta, jotta palvelujen ja/tai vuokran tarjoushinnoissa kunta saisi itsekin hyö dyn yrittäjälle järjestämästään merkittävästä taloudellisesta edusta. Jos kiin teis tön omistaja ja palvelun tuottaja ovat eri taho, ei tämäkään kui tenkaan toimi. Esim. Yläneen palvelukeskuksen rakentamiseen ja palvelutuotantoon vä livuok raus ta olisi voinut soveltaa, jos rakennuttaminen ja palvelutuotanto olisi haluttu ulkoistaa. Loimaan, Oripään, Auran ja Pöytyän yhteishankinta Yllä mainitut kunnat ovat kilpailuttaneet vanhusten asumispalvelut ja mielen ter veys kun tou tu jien palvelut vuonna 2012 ja hankintamenettelyn poh jalta tehdyt sopimukset ovat voimassa vuoden 2016 loppuun. Tarjouksia oli noin 20 kpl. Kukin kunta tekee sijoituspäätökset kulloinkin sille pal ve lu tuotta jal le, joka on hankintamenettelyssä ollut parhaalla sijalla niistä, joilla on sil lä hetkellä vapaata kapasiteettiä. Pöytyän Hoiva (= hoivarakentajat) osallistui vanhusten asumispalvelujen kil pai lu tuk seen, jossa se sijoittui sijalle 13. Yksikkö on aloittanut toi min tansa 2/2013. Hankintamenettelyn huonosta sijoituksesta johtuen yksikkö on toi mi nut vajaalla kapasiteetilla. Hoivarakentajien esitys Pöytyän Hoiva on aiemmin esittänyt välivuokraussopimuksen tekemistä Rii hi kos kel le jo toteutetun yksikön osalta. Asiassa puuttuu edelleen ve rotta jan ennakkopäätös.

6 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nyttemmin Hoivarakentajat esittää, että Riihikoskelle rakennettaisiin ny kyisen yksikön lisäksi yksi kehitysvammaisten/mielenterveyskuntoutujien hoiva yk sik kö sekä viiden huoneiston tukiasuntorivitalon. Yhtiö esittää, että mikäli Pöytyä haluaa kohteen sen tulee välivuokrata nykyi nen hoivakoti, tuleva hoivakoti että rivitalo. Päätös on Hoivarakentajien mukaan saatava mennessä ja osapää tös tarkoittaa, että kohdetta ei rakenneta Pöytyälle. Myönteisen päätöksen taloudellinen merkitys Välivuokrat kaikista kolmesta kohteesta yhteensä lienevät karkeasti ar vioiden euroa vuodessa. Kunnan budjetissa ei ole tällaista mää rä ra haa. Jos yksikkö toimii kannattavasti ja täydellä käyttöasteella, kun ta saa katettua vuokramenot vuokratuloilla ja yhtiön maksamilla korvauk sil la. Kaikista kolmesta kohteesta yrittäjälle koituva etu arvonlisäveron pois tu mise na lienee rakennuskustannuksista riippuen noin euroa. Yrittäjän mahdollinen konkurssi tai muut taloudelliset vaikeudet Hoivayksikön asukkaat tekevät asunnostaan normaalin huoneenvuokralain mu kai sen vuokrasopimuksen. Kiinteistön omistajan konkurssi tai ta lous vaikeu det eivät ole vuokrasopimuksen irtisanomisperuste. Vä li vuok rauk sen teh nyt kunta joutuisi tässä tilanteessa todennäköisesti rahoittamaan toimin nan jatkumista, koska yksikön tyhjentäminen on käytännössä mah doton ta. Asunnot on tarkoitettu iäkkäiden asukkaiden pitkäaikaiseksi ko dik si. Tätä riskiä voidaan luonnollisesti pyrkiä hallitsemaan vaatimalla yritykseltä riit tä vät vakuudet, jotka noussevat satoihin tuhansiin euroihin nyt esi te tyssä kolmen kohteen toteutuksessa.. Kilpailutus Pöytyä ei voi hankkia mielenterveyskuntoutus palveluita Hoivarakentajilta en nen vuotta 2017, koska kunta on sidottu toteutettuun alueelliseen kil pailu tuk seen vuoden 2016 loppuun saakka. Jo olemassa oleva yksikkö teki tar jouk sen ainoastaan vanhusten asumispalveluista. Jos Pöytyä haluaa tehdä asiakassijoituksia Hoivarakentajien esittämiin uusiin yksiköihin, on palvelujen osto joka tapauksessa kilpailutettava. Jos tarjouk sia jätetään esim.10 kpl on siis vain 10 %:n todennäköisyys sille et tä pal ve lu jen tuottaja on Hoivarakentajat. Kilpailutusvelvollisuuden johdosta on täysin mahdollista, että emme itse käy tä lainkaan vuokramaamme taloa, jonka kaikki asukkaat ovat muita kuin pöytyäläisiä. Yhtiö on ilmoittanut hankkivansa asiakkaita Turun seudulta. Myöskin Turun seudun kunnat ovat sidottuja oman alueensa kuntien yh teis kil pai lu tukseen vuoden 2016 loppuun, joten jää epäselväksi, mistä nämä uudet yk siköt sai si vat riittävän määrän asiakkaita. Yhtiö teki jo ensimmäisen yksikön

7 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus osal ta vir he ar vion neljän kunnan palvelutarpeen volyymistä kun lähti kil pailu tuk sen kol man nel ta tois ta tilalta rakentamaan uutta yksikköä ja näyttää ha lua van tehdä saman vir heen vielä toisen ja kolmannenkin kerran. Pöytyän kunnan palvelutarve kehitysvammaisten ja mie len ter veys kun toutu jien osalta. Kehitysvammaisten määrä on pysynyt melko vakiona eikä muutoksia suun taan tai toiseen odoteta. Nykyinen asumispalvelujen taso ja määrä on hy vä. Tarvetta laajennusinvestointeihin ei ole näkyvissä. Nykyisen keva-asun to lan laajennus valmistui vuonna Riihikosken vanhusten asuntojen 1980-luvun alussa valmistuneessa vanhim mas sa osassa on useita asuntoja tyhjänä vaikka muutamaa vuok rataan määräaikaisesti ulkopuolisille. Mikäli mielenterveyskuntoutukseen tarvit tai siin lisäkapasiteettia olisi ensin syytä tutkia olemassa olevan tilan käyt tö mah dol li suu det ja tuottaa tällöin palvelut omana tuotantona. Tukiasuntoja Pöytyällä ei ole kehitysvammaisille. Nykyiset palvelut ainakin tois tai sek si korvaavat tukiasunnot. Riihikodin yhteydessä olevan vanhimman asumisyksikön n. 30 m 2 huoneis tois ta osa on tyhjänä tällä hetkellä. Mikäli mielenterveyskuntoutujien tai ke hi tys vam mais ten palvelutarve lisääntyy on järkevintä, käyttää kunnassa ole via vapaita tiloja ja tuottaa palvelu omana toimintana kuin rakennuttaa uut ta ja ulkoistaa palvelutuotantoa, koska kustannukset ovat jäl kim mäi sessä vaihtoehdossa varmasti korkeammat. Hoivapaleluiden markkinoiden kehityksestä Koska sekä Turun että Loimaan alueet ovat kilpailuttaneet vanhusten asumis pal ve lut vuoden 2016 loppuun, ovat markkinat varsin suljetut tältä osin en nen vuotta Yleisesti on keskusteluissa tullut esiin, että vuoden 2017 alusta olisi jär kevin tä siirtyä palveluseteleihin. Tämän mahdollisesti toteutuessa on hyvin vai kea ennakoida sitä, mitkä yksiköt tulevat menestymään ja mitkä ehkä ei vät. Näin ollen on vaikea arvioida myös sitä minkä suuruinen riski vä livuok rauk seen sisältyy. Aiemmin Turun kaupunki käytti Karinaisten-Tarvasjoen van hain ko ti paik koja ajoittain melko runsaastikin, mutta toisessa vaiheessa ei lainkaan. Näin kau ka na sijaitseva palvelulaitos oli siis käytössä lähinnä kysyntäpiikkien pur kuun, mutta ei vakituisesti. Voidaan olettaa, että markkinatilanne on edel leen samantyyppinen. Toiminnan kannattavuuden kannalta se on kuiten kin selvä riski. Yhteiskilpailutukseen osallistunut Loimaan kaupunki on tehnyt vä li vuokrauk ses ta keväällä 2013 kielteisen periaatepäätöksen (kh ). Kuntaliitto on antanut asiassa lausunnon Perusturvajohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen on antanut mahdollisen vuok raedun muodostumisesta sekä kehitysvammaisten ja mie len ter veys kun tou-

8 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus tu jien palvelutarpeesta selvitykset. Kunnanhallitus toteaa, että kunta ei käytä välivuokrausta palvelujen ja palve lu ra ken ta mi sen yhteydessä. Perustelut: Kunta voi joutua kantamaan yrittäjälle kuuluvaa taloudellista vastuuta, jos pal ve lu jen menekki on arvioitua vähäisempää. Ei ole tarkoituksenmukaista, että Pöytyän kunta vuokraa yksin kohdetta, jon ka käyttäjiä ovat muidenkin kuntien asukkaat tai jota pöytyäläiset eivät käy tä lainkaan. Kunnan kannalta on tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa nyt tarjottuja uusia palveluja omissa vapaissa tiloissaan ja omana tuotantona kuin ul koistaa näitä. Kunta pystyy itsekin siis reagoimaan nopeasti mahdolliseen mie len ter veyskun tou tu jien tai kehitysvammaisten palvelutarpeen kasvuun. Hoivarakentajat ovat antaneet kunnalle 23 päivää aikaa antaa sitova päätös tai muuten tarjous raukeaa. Tässä ajassa ei ole vähäisintäkään mahdol li suut ta valmistella kolmea eri välivuokraussopimusta ja käydä niistä tarvit ta vat neuvotteluita eikä tehdä kunnollista palvelutarveselvitystä. Kun ta liiton lausunnosta ilmenee luettelo asioista, joita sopimusta laadittaessa tulee ottaa huomioon. Kunnan ei tule antaa asiassa edes ennakkopäätöstä en nen kuin em. selvitykset ovat olemassa. Lainmukaisuuteen liittyvät riskit: Kuntien yhteishankinnassa olisi jo alun perin pitänyt tarjouspyynnössä antaa kaikille tarjoajille mahdollisuus välivuokraukseen. Kun näin ei tehty, saat taa tämän merkittävän taloudellisen edun välittäminen vain yhdelle tarjouk sen jättäjälle jälkikäteen olla hankintalain vastaista tarjoajien eri ar voista kohtelua. Välivuokrauksella yhtiö saa myös muissa tarjouskilpailuissa, joihin se osallis tuu, muihin tarjoajiin nähden paremman aseman. Tämä ei ole han kin talain edellyttämän tarjoajien tasapuolisen kohtelun mukaista. Ks eritysesti Kuntaliiton lausunnon sivu 3 kohta 4 kunnan velvollisuudesta kil pai lut taa palvelun tuotanto. Käsittely: Kokouksessa esiteltiin Juha Marttalan lähettämä oikaisu esityslistaan. Kunnanhallitus jätti yksimielisesti asian pöydälle.

9 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 278 Kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi Juha Marttala. Perusturvajohtaja Eeva-Sirk ku Pöyhönen on asiantuntijana paikalla. Päätösehdotus on sama kuin edellisessä kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Pöytäkirjamerkintä: Juha Marttala ja Teuvo Arvola selvittivät asiaa kunnanhallitukselle. Asiantuntijana oli paikalla perusturvajohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen. Ulla-Riitta Arvola ilmoitti esteellisyydestä eikä osallistunut pää tök sen tekoon tässä asiassa.

10 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Auranmaan kuntien elinkeinopalveluyhteistyö 237/P01.00/2009 Khall Kunnanhallitus päätti käsitellessään elinkeinopalvelujen jär jes tämis tä vuonna 2014, että alkaen Pöytyän kunta järjestää yri tysneu von ta pal ve lun sa yhteistyössä ns. Auranmaan lähikuntien kanssa, ellei toi min ta mal lin käynnissä oleva tarkentava valmistelu anna aihetta muuhun rat kai suun. Em. Auranmaan yritysneuvontapalvelun toimintamalli hy väk sytään erikseen tarkentavan valmistelun jälkeen alkusyksyllä Asian valmistelu on jatkunut elokuussa 2013 Auran, Kosken Tl, Marttilan, Ori pään, Pöytyän ja Tarvasjoen johtavien viranhaltijoiden kesken. Val miste lun perusteena yhteistyön keskeiset linjaukset olisivat seuraavat (ks. tarkem min oheismateriaali): Toiminta-alueelle perustetaan yhden vastuukuntana toimivan kunnan organisaatioon kaksi elinkeinoasiantuntijan toimea, joiden työ aika jaetaan kunnittain, ja joiden työnohjaus tapahtuu kun ta koh tai sesti. Elinkeinoasiantuntijoiden tehtävät kunnissa voivat muodostua seuraa vis ta kokonaisuuksista: yhteyshenkilö elinkeinoasioissa kun nan joh ta jan/ke hitys joh ta jan ohella elinkeinoelämän näkökulman tuominen maankäytön ja kau pan suunnitteluun yritysneuvonta (rahoitus, koulutus, omistajanvaihdos jne.): ensimmäinen kontakti kunnassa, tarvittaessa asiak kaan ohjaus erityisasiantuntijapalvelujen piiriin yrityshankinta ja elinkeinopoliittinen markkinointi asiantuntijaverkoston kehittäminen (esim. koulutus) yrittäjäjärjestöyhteistyö ja yritysten välinen yhteistyö elinkeinoasioiden valmisteluun osallistuminen kun nissa. Elinkeinoasiantuntijoiden työtä täydentävät/tukevat pal ve lu se te li järjes tel män käyttöönotto erityisasiantuntijapalveluiden hankintaan, Lea der-toi min ta ryh mä työ, oppilaitosyhteistyö ja yhteistyö maa kunnal lis ten toimijoiden kanssa (mm. ELY-keskus, TE-toimisto ja Var sinais-suo men liitto). Elinkeinoasiantuntijoiden työpanos ja perustoimintakustannukset jae taan (kaikkien kuntien hyväksyessä yhteistyön) lähtökohtaisesti si ten, että Pöytyä käyttää 40 %, Aura 20 %, Koski Tl. 10 %, Marttila 10 %, Oripää 10 % ja Tarvasjoki 10 %. Perustoiminnan kustannuksiksi arvioidaan n /vuosi (ilman os to pal ve lu se te li-, hanke- tms. kustannuksia), eli n. 6,9 /asukas/vuo si. Viranhaltijoiden valmistelussa todettiin, että elinkeinoasiantuntijat palk kaava na vastuuorganisaationa voisi toimia Auran tai Pöytyän kunta. Jatkovalmistelussa Auran ja Pöytyän kunnanjohtajien välisen neuvottelun

11 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus pohjalta on päädytty esittämään Auran kuntaa. Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus - Yrityskolmio ry:n pur kau tu misme net te lyn valmistelussa on lisäksi todettu, että seutukunnalliset ener gianeu vo ja- ja YPK-hankkeen voisivat toimia vielä vuonna 2014 ilman uutta kun ta ra hoi tus ta (vastuukuntamallilla). Nämä tukisivat elinkeinopalvelujen asian tun ti ja ver kos ton toimintaa myös Auranmaan yhteistyöalueella. Valmistelija: kehitysjohtaja Pöytyän kunta hyväksyy elinkeinopalvelujen järjestämisen yhteistyössä Au ran maan kuntien kanssa asiaselostuksessa ja liitteessä esi tet ty jen linjausten mukaisesti. Lisäksi Pöytyän kunta hyväksyy, että toimintalueelle perustettavien elin keino asian tun ti joi den työnantajaorganisaationa toimii Auran kunta. Kuntien kesken valmistellaan asiasta yhteistyösopimus, joka käsitellään kun nis sa syksyn 2013 aikana. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Khall 279 Auranmaan kunnanjohtajat ovat neuvottelussaan hyväksyneet liit tee nä olevan sopimusluonnoksen. Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisesti sopimuksen Auranmaan kuntien elinkeino- ja yrityspalveluiden järjestämisestä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Liitteet 1 Sopimus Auranmaan kuntien elinkeinoyhteistyöstä

12 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Vesihuoltolaitoksen maksuperusteiden tarkistaminen 128/P13.00/2009 Khall 280 Pöytyän kunnanvaltuusto on käsitellyt vesihuoltolaitoksen kirjanpidon ja mak su jen perusteita Valtuusto päätti tuolloin kun nan hal li tuksen ehdotuksesta poikkeavasti, että vesihuoltolaitoksen liittymismaksut ovat arvonlisäverottomia. Tämä tarkoittaa, että liittymismaksut kirjataan ainoas taan pääomasijoituksen luonteisiksi suorituksiksi vieraaseen pääomaan (velaksi), jolloin jo suoritettu liittymismaksu voidaan joutua pa laut tamaan liittyjälle samansuuruisena kuin se on aikanaan maksettu. Tällöin liitty mis mak sut eivät vaikuta laitoksen eivätkä kunnan tulokseen. Toinen vaihtoehto liittymismaksujen käsittelylle on, että ne käsitellään palve lu jen myyntinä ja näin normaalisti arvonlisäverollisina maksuina kunnalle. Täs sä vaihtoehdossa kunnalla ei ole velvollisuutta palauttaa liittyjän ai emmin maksamaa liittymismaksua missään tilanteessa ja liittymismaksut ovat kun nan tuloa ja parantavat kunnan taloudellista asemaa eli liit ty mis mak sutuo tot parantavat laitoksen ja kunnan vuosikatetta sekä vaikuttavat po si tii vises ti laitoksen ja kunnan tulokseen. Kunnanhallituksen perustama taloustoimikunta on kannattanut liit ty mis maksu jen muuttamista tulosvaikutteiseksi ja asiaan on otettu myönteinen kanta myös uuden valtuustokauden strategian valmistelun yhteydessä. Hallintosäännön mukaan toimielimen taloudenhoitoa koskevaan rat kai suval taan kuuluu palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yk sityis koh tai sis ta perusteista päättäminen kuitenkin siten, että ra ken nus valvon ta- sekä vesi- ja jätevesitaksoista päättää kunnanhallitus. Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan palveluista ja muis ta suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Lain mukaan vesihuollosta tulee periä käyttömaksua. Lisäksi voidaan periä liit ty mis mak sua, perusmaksua ja muita maksuja laitoksen toimittamista palve luis ta. Vesihuoltolain mukaan maksujen tulee vastata todellisia kustannuksia muut maksut kuin käyttömaksu voivat olla eri alueilla eri suuruisia, jos se on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen, ai heut ta mis pe ri aatteen toteuttamisen vuoksi tai muusta syystä maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset. Liitteenä on ehdotus vesihuoltolaitoksen kirjanpidon ja maksujen pe rus teiksi, jossa aikaisemmin hyväksytyt perusteet on päivitetty ja suurin muutos on liittymismaksujen muutos arvonlisäverollisiksi ja tulosvaikutteisiksi. Tällöin liittymismaksu on siirtokelpoinen, mutta ei palautuskelpoinen. (Siir tokel poi suus tarkoittaa sopimuksen siirtymistä kiinteistöä luovutettaessa luovu tuk sen saa jal le. Palautuskelpoisuus tarkoittaa maksun palauttamista liitty män tullessa tarpeettomaksi esim. rakennuksen purkamisen takia). Valmistelija: talouspäällikkö

13 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisesti Pöytyän kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidon ja mak sujen perusteet. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Liitteet 2 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidon ja maksujen perusteet

14 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnan KOY Kyrön Tapiolalle myöntämien lainojen laina-aika ja -ehdot 170/02.99/2013 Khall 281 Kiinteistö Oy Kyrön Tapiolalla on kunnalta pääomalainaa ,38 euroa ja muuta lainaa ,09 euroa. Ta lo yh tiö ei ole maksanut kunnalle em. muu ta lainaa takaisin velkakirjan ehtojen mukaisesti. Pääomalainaa ly henne tään vain poikkeuksellisesti eikä siitä yleensä myöskään makseta korkoa. Lai nas ta ei ole viime vuosina peritty korkoa. Taloyhtiöllä on lainaa myös KEVA:lta, joka mak se taan loppuun Kiinteistö Oy Kyrön Ta piola on kunnan tytäryhtiö, josta kunnan omistusosuus on 100 %. Taloyhtiö pyytää Pöytyän kunnalta laina-ajan pidennystä ,09 euron lai nal le ja ehdottaa, että lai naa lyhennettäisiin vuodesta 2015 alkaen 7 778,72 euroa/v. Lainan loppuerä lyhennetään Karinaisten kunnanvaltuusto on päättänyt, että silloiset Kiinteis tö Oy Kyrön Tapiolan lainat yhdistetään ,31 euron lai nak si. Tuolloin lainan takaisinmaksuajaksi on päätetty 10 vuotta ja koron mää räk si pe rus kor ko. Lainaa on sen jälkeen lyhennetty niin, että tällä hetkellä si tä on jäljellä em ,09 euroa. Tämän lisäksi yhtiöllä on ollut em. pääoma lai na. Pöytyän kunnanhallitus on päättänyt, että lainasta ei peritä korkoa. Valmistelija: talouspäällikkö Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että 1) Kiinteistö Oy Kyrön Tapiolan jäljellä olevan lainan ,09 euroa laina-ai kaa jatketaan siten, että viimeinen lyhennys maksetaan vuonna ) lainaa lyhennetään vuodesta 2015 alkaen vuosittain 7 778,72 euroa ja jäl jel lä oleva loppuerä maksetaan ) lyhennys erääntyy vuosittain ) lainasta peritään 12 kk Euribor -korkoa Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että 1) Kiinteistö Oy Kyrön Tapiolan jäljellä olevan lainan ,09 euroa laina-ai kaa jatketaan siten, että viimeinen lyhennys maksetaan vuonna ) lainaa lyhennetään vuodesta 2015 alkaen vuosittain 7 778,72 euroa ja jäl jel lä oleva loppuerä erääntyy maksettavaksi ) lyhennys erääntyy vuosittain ) lainasta peritään korkoa 12 kk:n Euribor-korkoa vastaava määrä alkaen. Korko peritään lyhennysten yhteydessä ja korko määräy tyy lyhennysvuonna 1.6. julkaistun euribor-koron mukaan.

15 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Ruokahuollon rakennemuutoksen valmistelu 32/10.08/2012 Khall Kunnan ruokahuollosta on valmistunut kokonaisvaltainen selvitys Viime valtuustokaudella selvitys ei johtanut toimenpiteisiin. Yläneen vanhusten palvelukeskuksen Kartanokodin valmistuttua 2012 Yläneellä siirryttiin kuitenkin yhden keskuskeittiön ruuan valmistukseen. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä on käsitellyt esitystä terveysaseman ruokahuollon tuottamisesta kunnan ruokahuollon toimesta ja tehnyt asiassa kielteisen ratkaisun. Riihikoskella on selvitetty Riihikosken koulun keittiön laajennusmahdollisuutta Aurajokivarren alueen keskuskeittiöksi ja samoin Riihikoti -palvelukeskuksen keittiön laajennusmahdollisuuksia. Molemmissa tapauksissa kustannukset nousevat noin euroon/kohde. Kokonaan uusi keskuskeittiö on tilatarpeeltaan m2 ja koneistuksineen neliöhinnaksi voi daan arvioida euroa. Näitten selvitysten perusteella on syntynyt kä sitys, että kokonaan uuden keskuskeittiön rakentaminen, joka tuottaa sekä Kyrön että Aurajokivarren alueiden ruuan, on taloudellisesti edullisempi ratkaisu kuin vanhojen keittiöiden korjaaminen esim. seuraavan noin 10 vuoden aikana. Terveystarkastus tulee joka tapauksessa vaatimaan keit tiöihin peruskorjauksia, koska vanhat keittiöt eivät täytä enää nykyisiä vaa timuksia. Vanhat valmistuskeittiöt täytyy muuntaa jakelukeittiöiksi, mikäli rakennetaan yksi kokonaan uusi keskuskeittiö. Tämä lisää kustannuksia jonkun verran. Kunnan talouden hallinnan kannalta vanhojen keittiöiden korjaus on myös vaativa. Jos esim.10 vuoden aikavälillä tähdätään siihen, että vanha rakenne saadaan uusittua, on korjauksia toteutettava käytännössä joka vuosi. Se, että asia saataisi yhdellä isommalla investoinnilla kuntoon seuraavaksi 20 vuodeksi, on vakavasti harkittava vaihtoehto. Ruotsissa on lehtitietojen mukaan menossa suuntaus pienempiin noin 2000 päiväaterian keittiöihin. Pöytyän kunnan päivittäinen koko ruokatuotanto on noin 1700 ateriaa, joten ruotsalaisen mitoituksen mukaan yksi koko kunnan ruokatuotannosta vastaava keskuskeittiö Pöytyällä olisi melko optimaalisen kokoinen.. Useat kyläkoulujen valmistuskeittiöt tuottavat noin 50 ateriaa päivässä. Kunnanhallitus kehottaa teknistä lautakuntaa selvittämään Aurajokivarsi- Kyrö alueen ruuanvalmistuksen mahdollisuudet yhden uuden rakennettavan keskuskeittiön toimesta. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että aiemmin tehty ruokapalveluselvitys päivitetään.

16 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Teknltk Keskuskeittiö: Keskuskeittiöstä on pyydety suunnitelmat keittiösuunnitteli jal ta Dieta Oy:sta sekä luonnos arkkitehti Hannu Vaistolta. Suunnitelmat n annosta. Suunnitelmassa on otettu huomioon myös mahdolliset lisäykset, jolloin keittiö pystyy tulevaisuudessa kasvattamaan kapasiteettia. Keittiösuunnittelu tehty niin että ruoka valmistetaan, jäähdytetään ja kulje tetaan jakelukeittiöille kylmänä. Lämmitetään jakelukeittiössä. Tämä malli vähentää keittiön yhdenaikaista kayttöä ja vähentää keittiös sä tarvittavan henkilöstön määrää. Vähentää myös kuljetuksen yhden aikaisuuden tarvetta. Tilamitoitus keittiötilat 581,0 jääpankkiosa 20,0 autotalli 65,0 + laatikko- ja biojätevarasto sekä IV- konehuone ullakkotilassa Kerrosala 700,0 Tilavuus 3000,0 Merenda-Team on tehnyt aikaisemman ruokapalveluselvityksen. Selvityksessä Pöytyän kunnalla on neljä valmistuskeittiötä; Yläneen keskuskeittiö, Riihikosken keskuskeittiö, Kotikarpalon keittiö ja Elisenvaaran keittiö. Yläneen keskuskeittiö Yläneen keskuskeittiö on valmistunut ja aloittanut toiminnan ja valmistaa kaik ki ateriat Yläneen alueella. Riihikosken keskuskeittiö Riihikoskella Riihikoti palvelukeskuksen keittiö valmistaisi Riihikosken alu een vanhusten ja päiväkotilasten ruuat sekä Riihikosken, Auvaisten, Mustanojan ja Haverin koulujen ruuat. Riihikodin keittiö pystyisi valmistamaan Riihikosken alueen ruuat, jos keitti öön investoidaan uudet ajanmukaiset keittopadat ja yhdistelmäuuni. Tila on kuitenkin keskuskeittiöksi ahdas, eikä nykyisellään toimiva ja vaati si laajennuksen. Myös Riihikosken koulun keittiö vaatii remontin, vaik ka olisi jakelukeittiö. Kotikarpalon ja Elisenvaaran keittiöt Kyrössä vanhusten ja päivähoitolasten ruuan valmistaisi Kotikarpalon keittiö. Elisenvaaran, Kyrön, Kaulanperän, Heikinsuon ja Karinaisten kou lujen ruuat valmistaisi Elisenvaaran keittiö. Kotikarpalon keittiö valmistaa jo tällä hetkellä Kyrön alueen vanhusten ja päiväkotilasten ruuan ja keittiö on toimiva tällä hetkellä. Elisenvaaran keittiö on osittain remontoitu ja vaatii remontin joka tapauksessa. Koulujen keskuskeittiöksi Elisenvaaran keittiö vaatii remontin ja uu den keittopadan ja yhdistelmäuunin.

17 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valmistelija ruokapalvelupäällikkö Lautakunta päättää jatkaa yhden keskuskeittiön mallin valmistelua Aurajokivarsi -Ky rö alueella. Selvitetään rakennettavan keskuskeittiön rakennuskustannusarvio, logistiikka ja jakelukeittiöiden muutostarpeet ja kustannukset. Lautakunta päätti jättää asian pöydälle. Teknltk Tekninen lautakunta päätti pidetyssä kokouksessa jättää keskus keit tiön selvitystyön pöydälle. Lokakuun lopppuun mennessä selvitetään uuden rakennet ta van kes kuskeit tiön rakennuskustannusarvio, logistiikkakustannukset se kä jake lu keittiöi den muutostarpeet. Lautakunta antaa kunnanhallitukselle selvityksen uu den ra ken net ta van kes kus keit tiön rakennuskustannusarviosta, logistiikkakustannuksista se kä ja ke lu keit tiöi den muutostarpeista. Lautakunta päätti antaa lokakuun loppuun mennessä kunnanhallitukselle selvityksen uuden rakennettavan keskuskeittiön rakennuskustannusarviosta, logistiikkakustannuksista sekä jakelukeittiöiden muutostarpeista. Lisäksi päivitetään aiemmin tehty ruokapalveluselvitys ns. neljän keittiön malli. Teknltk Lautakunta käsitteli ruokahuollon rakennemuutoksen valmistelua viimeksi pidetyssä kokouksessa. Lautakunta päätti silloin, että antaa loka kuun loppuun mennessä kunnanhallitukselle selvityksen uuden ra kennet ta van keskuskeittiön rakennuskustannusarviosta, lo gis tiik ka kus tan nuksis ta sekä jakelukeittiöiden muutostarpeista. Lisäksi päivitetään aiemmin teh ty ruokapalveluselvitys ns. neljän keittiön malli. Kunnanjohtajan ja puheenjohtajiston kanssa pidetyn palaverin pohjalta pää tet tiin esittää, että remontoidaan tässä vaiheessa Riihikosken koulun keit tiö terveystarkastajan vaatimusten mukaisesti, korjataan mm. lattia. Kus tan nus ar vio on n alv. Elisenvaaran koulun keittiöön tehdään peruskorjaus, joka on aloitettu jo vuon na 2011 jolloin uusittiin tiskilinja ja puolet keittiön lattiasta. Nyt on tarkoi tus tehdä tilajärjestelyjä ja uusia koneita. Kustannusarvio on n alv. Kyrön alueella saneerattavasta Elisenvaaran koulun keittiöstä on tarkoitus toi mit taa ruoka Kyrön, Kaulanperän, Heikinsuon ja Karinaisten kouluille. Ko ti kar pa lo jatkaa entisellään ja toimittaa päivähoidon ruuat. Riihikosken koulu saneerataan ainoastaan koulun ja päivähoidon tarpeisiin täs sä vaiheessa. Auvaisten, Mustanojan ja Haverin koulujen keittiöt jat kavat valmistuskeittiöinä tässä vaiheessa entisellään. Riihikoti palvelukeskus jat kaa entisellään. Riihikodin tai Riihikosken koulun keittiön laajentaminen

18 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus ei ole järkevä vaihtoehto keskuskeittiömalliksi Riihikosken alueella. Rii hikos ken alueen keittiöverkkoa suunnitellaan yhdessä kouluverkkoasian kans sa. Lautakunta päättää remontoida Elisenvaaran koulun ja Riihikosken koulun keit tiöt kesällä Saneeratusta Elisenvaaran keittiöstä toimitetaan ruoka Kaulanperän, Kyrön, Karinaisten ja Heikinsuon kouluille. Lautakunta päätti remontoida Elisenvaaran koulun ja Riihikosken koulun keit tiöt kesällä riippuen pesäpalloleirin muonituksesta. Sa neera tus ta Elisenvaaran keittiöstä toimitetaan ruo ka Kaulanperän, Kyrön, Ka rinais ten ja Heikinsuon kouluille. Riihikosken, Haverin, Auvaisten ja Mustanojan koulujen keittiöt jatkavat ennallaan. Riihikosken alueen keit tiö verkkoa suunnitellaan yhdessä kouluverkkoasian kanssa. Khall 282 Kunnanhallitus hyväksyi kunnan rakennushankkeiden me net te ly ta pa ohjeen, joka on voimassa lukien. Menettelytapaohjeen mukaan han ke suun ni tel ma käynnistää hankkeen. Sillä on tarkoitus selventää hankeen tarpeellisuus, toimintojen ja tarvittavien tilojen laajuus sekä vaih to ehtoi set ratkaisut. Hankesuunnitelma laaditaan käyttäjähallintokunnan toimes ta. Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallitus päättää käyttää otto-oikeutta teknisen lautakunnan :ssä 92 tehtyyn päätökseen. Kunnanhallitus päättää, että ennen ruokahuollon investointien pää tök sente koa tulee laatia kunnan ruokahuollon rakennushankkeiden han ke suun nitel ma. Hankesuunnitelmassa selvitettäviä vaihtoehtoja ovat ns. viiden valmis tus keit tiön malli ja kahden keskuskeittiön ratkaisu. Käsittely: Keskustelun kuluessa Ilkka Rantala ehdotti Hilkka Lindgrenin kan nat ta mana teknisen lautakunnan päätöksen hyväksymistä. Pentti Wärri ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Pöydälle panoa kannatti Rauno Kajander. Pöydäl le pa nos ta suoritettiin nimenhuutoäänestys. Puheenjohtaja teki ää nestys esi tyk sen, jonka mukaan pöydällepanoa kannattavat äänestävät jaa ja asian käsittelyn jatkamista kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa äänes tyk ses sä annettiin viisi jaa -ääntä ja neljä ei -ääntä yhden ää nes täessä tyhjää. Pöydällepanoa kannattivat Kajander, Keloniemi-Hurttila, Lepistö, Niit ty maa ja Wärri. Käsittelyn jatkamista kannattivat Arvola, Flemmich, Lind gren ja Rantala. Hellstén äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on päättänyt jättää tämän asian pöydälle.

19 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kehitysjohtajan viran täyttäminen 96/01.01/2011 Khall Kunnanhallitus myönsi eron kehitysjohtaja Sami Suikkaselle alkaen ja päätti, että virka täytetään määräaikaisena vuoden 2016 loppuun asti. Määräaikainen virka on ollut haettavana ja hakuaika on päättynyt klo Viranhakuilmoitus on julkaistu Kun ta rekry.fi-palvelussa, kunnan kotisivuilla ja työvoimahallinnon mol.fi sivustolla se kä kunnan ilmoitustauluilla. Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulutut kinto. Virkaan va lit ta val ta edellytetään johtamis taitoja, käytännön koke musta kun nal lishallinnosta, strategista kehit tämis otetta ja elinkeino elämän tuntemusta. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Määräaikaan mennessä virkaa haki 21 hakijaa. Yh dis tel mä ha ki jois ta toimitetaan esityslistan viitema teriaalina. Ha ke musasiakirjat ovat nähtävänä ko kouk ses sa. Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanjohtajan esitys haastatteluun kutsuttavista annetaan kokouksessa. Kunnanhallitus päätti, että haastatteluun kutsutaan VTT Timo Forsten, KTK Markku Kaurila, tradenomi Riikka Peippo ja VTM Sami Toivanen. Haastattelutilaisuuteen osallistuvat valtuuston puheenjohtaja Markku Autio, hal li tuk sen puheenjohtajat Pentti Wärri ja Hilkka Lindgren, kun nan hal li tuksen jäsenet Mirjami Flemmich ja Ilkka Rantala sekä kunnanjoh taja Kari Jokela. Khall 283 Kehitysjohtajan viranhakijoiden haastattelut ovat Kunnanjohtaja ehdotti haastatteluun perustuen, että kehitysjohtajan virkaan määräajaksi, joka päättyy vuoden 2016 lopussa, valitaan KTK Markku Kaurila ja hänen kieltäytymisensä varalle valitaan tradenomi Riikka Peip po. Käsittely: Keskustelun kuluessa Hilkka Lindgren ehdotti Ilkka Rantalan kan nat ta mana, että varalle valitaan VTM Sami Toivanen. Suoritettiin vaali suljetuin lipuin. Ääntenlaskijoina toimivat pöy tä kir jan tarkas ta jat. Vaalissa Riikka Peippo sai viisi ääntä ja Sami Toivanen niinikään vii si ääntä. Suoritettiin arvonta, jonka tuloksena Sami Toivanen tuli va li tuksi.

20 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita kehitysjohtajan määräajaksi täytet tä vään virkaan KTK Markku Kaurilan ja suoritetun vaalin jälkeen varalle VTM Sami Toivasen. Kehitysjohtajan tehtäväkohtaiseksi kuukausipalkaksi päätettiin euroa. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Kunnanhallitus Aika 16.06.2014 klo 14:00-17:27 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 136 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot