BIOENERGIA- ALAN KOULUTUS LAPISSA Lapin Energiakoulu - hankepari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BIOENERGIA- ALAN KOULUTUS LAPISSA Lapin Energiakoulu - hankepari"

Transkriptio

1 BIOENERGIA- ALAN KOULUTUS LAPISSA Lapin Energiakoulu - hankepari Tilannekatsaus 12/2011 Pen' Riipi, projek0päällikkö BIOENERGIAYRITTÄJYYS - SEMINAARI Rovaniemi LAPIN ENERGIAKOULU, EAKR- /ESR - HANKEPARI TAUSTAA:! Lapin suurten koulutuskuntayhtymien yhteisessä valmisteluhankkeessa ( ) ja sen jälkeisessä yhteissuunnikelussa Lapin bioenergiaohjelmaan sisällyte'in 4 kehimämisen painopistemä (energialähteiden ja palvelutoiminnan mukaan):! 1. Puuperäiset polkoaineet, turve yms., Lapin Metsäkeskus! 2. Muut uusiutuvat energialähteet: biokaasu, tuuli, aurinko ym., Lappia! 3. Koulutus ja neuvonta, RKK! t&k, teknologia (4), Metla! Rovaniemen ja Kemi- Tornion koulutuskuntayhtymissä pääte'in talvella 2009 hakea yhdessä! EAKR- tukea uusiutuvan energian oppimis- ja kehikämisympäristön investointeihin sekä! ESR- tukea toiminnan yhteis- /verkostototeutuksen suunnimeluun ja käynnistämiseen. - > Teh0in projek0suunnitelma, joka oli pohjana Lapin ELY- keskukselle huh0kuussa 2009 jätekyihin EAKR- ja ESR- hakemuksiin. Tukipäätökset molempiin hankkeisiin saa0in keväällä

2 LAPIN ENERGIAKOULU PÄHKINÄNKUORESSA ESR- HANKE HANKKEEN NIMI: Lapin uusiutuvan energian tuotannon ja energiatehokkuuden koulutus- järjestelmän kehikäminen ja toiminnan käynnistäminen LAPIN ENERGIAKOULU - hanke TAVOITE: Lappiin räätälöidyt koulutus- ja palvelutuokeet bioenergia- alalle on kehiteky, toimijaverkostot rakenneku, pilo0t toteuteku ja jatkuva toiminta käynnisteky. ToteuKaja- oppilaitosten muodostama innova0ivinen oppimisympäristö (tuotekehitysympäristö) ja siihen liikyvä toimintamalli on oteku käyköön. TOTEUTTAJAT (koordinaamori, osatoteukaja) RKKy (LAO ja RAMK) KKy Lappia (Amma'opisto Lappia ja KTAMK) BUDJETTI: 0,81 M RAHOITUS: ESR ja val0o: 75 % Yksityinen rahoitus: 10 %, omarahoitus: 15 % EAKR- HANKE HANKKEEN NIMI: Lapin uusiutuvan energian tuotannon ja energiatehokkuuden koulutus- järjestelmän kehikäminen: Investoinnit/"LAPIN ENERGIAKOULU"- hanke TAVOITE: Uusiutuvan energian ja energia- tehokkuuden oppimis- ja kehikämisympäristöt koulutuksen eri tasoille on sovitulla työnjaolla perusteku ja varusteku, amma'korkeakoulu- ja 2. asteen koulutuksen toteutusedellytykset ovat uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden osalta valtakunnan kärkitasoa. TOTEUTTAJAT: RKKy (LAO ja RAMK) KKy Lappia (Amma'opisto Lappia ja KTAMK) BUDJETTI: 2,0 M RAHOITUS: EAKR ja val0o: 80 % Omarahoitus: 20 % - 3- LAPIN ENERGIAKOULU -HANKE ESR KEHITTÄMISPROJEKTI ( ) KOULUTUS- JA PALVELUTUOTTEET OPPIMIS- JA KEHITTÄMISYMPÄRISTÖKOKONAISUUS VERKOSTOITUMINEN Budjetti 0,81 M Kehittämisen palkka- ja ostopalvelut n. 0,6 M - 4-2

3 LAPIN ENERGIAKOULU ESR- HANKKEEN TOIMENPIDESUUNNITELMA VISIO 2015 HANKKEEN VÄLITAVOITTEET - vuosille 2010, 2011, 2012, 2013 TOIMENPIDEKOKONAISUUDET TOIMENPITEET JA TEHTÄVÄT AIKATAULU RESURSSIT PELISÄÄNNÖT SEURANTA - 5- ESR- KEHITTÄMISTYÖN ORGANISOINTI Hankkeiden päätoteukaja- /osatoteukajaroolit soviku kky:iden välisissä yhteistyösopimuksissa. Hankevastuu- /yhdyshenkilöt oppilaitoksissa nimeky. TuoKeiden- /tuoteryhmien kehikämis0imit ja niiden vetäjät nimeky. 2. asteen koulutustuokeiden toteukamis- suunnitelmia ja materiaalia tehdään yhdessä ja/tai sovitun työnjaon mukaan

4 2. ASTEEN TYÖVOIMATARPEIDEN KARTOITUS PäiviteKy mm. kun0en ja energiayh0öiden tarpeita Lapissa ja muualla Pohjois- Suomessa (soitot, vies0t, käynnit, energia- alan 0laisuudet). Tehty laskelmia uusien työntekijöiden ja pk- yrikäjien määristä eri sektoreilla ja energiakohteikain. Tuloksia käyteky mm. koulutusmäärien arvioin0in. Energiakohteiden toteutumisessa ja tulevassa työllistämisessä on edelleen paljon epävarmuus- tekijöitä - 7- ESIM: METSÄENERGIAN TYÖVOIMA- /YRITYSMÄÄRIÄ, Karkeita arvioita keväällä 2011 METSÄENERGIAN+TUOTANNON+UUDET+TYÖPAIKAT+JA+YRITYKSET+LAPISSA+(66>+2015) UUDET+TYÖPAIKAT UUDET+YRITYKSET Energiakohde Energiapuun+ Puupoltto6 Energian6 Energiapuun+ Puupoltto6 Energian6 Yhteensä hankinta aineen+jalostus tuotanto hankinta aineen+jalostus tuotanto Yhteensä Mustikkamaa Suosiola Muut Isot2kiinteistöt Biodiesel+(Kemi) KOHTEET Pientalot+ja maksimi minimi KAIKKI+YHTEENSÄ 6+maksimi minimi Työpaikat2/25 Työpaikat2/22 Työpaikat2/

5 KOULUTUKSET LAPIN ENERGIAKOULUSSA 1 2. ASTEEN KOULUTUKSET (HANKKEEN TULOKSET): KoulutustuoKeiden yhteinen kehikäminen, pilo0t ja jatkuvan toiminnan käynnistäminen: Metsäalan perustutkinto, Metsäenergian tuokaja Bioenergia- alan amma'tutkinto Lämmityslaiteasentajan amma'tutkinto Tuulivoima- asentajan amma'tutkinto (perusteet työn alla) muun uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden uudet, kehitekävät tutkinnon osat sekä muut pitkäkestoiset koulutukset ja ohjelmat energia- alan lyhytkurssit - 9- KOULUTUKSET LAPIN ENERGIAKOULUSSA 2 AMK- TUOTTEET JA OPPIMISYMPÄRISTÖT (HANKKEEN TULOKSET): amk- koulutusohjelmien "trimmaaminen" uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden osalta pitkät jatkokoulutukset amk- tason lyhytkurssit ja ohjelmat innova0ivisuuka tukeva oppimis- ja kehikämisympäristö molemmille tasoille (amk ja 2. aste yhdessä): pilotoin0 ja jatkuvan toiminnan käynnistäminen

6 ENERGIAKOULUTUSTEN PILOTIT , Alustava KOULUTUS 2 * lämpölaitoskäykäjä/hoitaja, räätälöity bioenergia- alan at- osatutkintokoulutus 3 * metsäenergiantuokajien pt- koulutus (Metsäalan pt ja osatutkinnot 1-2 * lämmityslaiteasentajan at- koulutus 1-2 * Lämpö- /energiayrikäjä- koulutus, aloitus Tornionlaaksossa Uudet koulutustuokeet (tuulivoima, aurinkoenergia, biokaasulaitokset, laitevalmistus ym.) AMK- lisäkoulutukset eri energia- sektoreilla (metsä, rakennus, sähkö) TARVEPERUSTE Sodankylän, Ki'län, Kevitsan, Suosiolan ja muun toiminta- alueen laitosten korvaus- ja lisäystarpeet Varautuminen energiapuun korjuumäärien moninkertaistumiseen vuoteen 2015 mennessä Puuenergiaka'loiden, lämpöpumppujen ja erilaisten hybridien yleistyminen LämpöyriKäjäkohteiden määrän kasvu suuri lähivuosina Heikot ja vähän vahvemmatkin signaalit, varautuminen erityises0 suurten tuulivoimaloiden tarpeisiin SuunniKelijoiden ja teknisten toimihenkilöiden tarve kasvaa toiminnan kasvaessa ASTEEN PILOTOINTIEN MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Vuosi Koulutus Opisk. Opptpv Opisk. Opptpv Opisk. Opptpv Metsäenergian tuokajat (Ko) Metsäenergian tuokajat (Nä) Bioenergia- alan at Lämmityslaiteasentajan at Muut pitkäkestoiset (yrikäjät ym.) Lyhytkurssit YHTEENSÄ Rahoitustarve n. 1 M /vuosi, oppilastyöpäivää

7 TYÖELÄMÄPALVELUT YHTEISTYÖNÄ (HANKKEEN TULOKSET): kunnallisten lämpö- ja voimalaitosten energiantuotantoon liikyvä neuvonta, rajatut energiantuotannon ja/tai käytön kehikämispalvelut (suunnikelu ja toteutuksen tuki), uusiutuvan energian kuntakatselmukset kiinteistöjen ja toimintojen energiakatselmukset, energiaselvitykset ja - suunnitelmat muu konsultoin0. MUUT PALVELUTUOTTEET Kevitsa- case ym KOULUTUSTEN PILOTOINTITILANNE 1 TILANNE 12/2011: Ensimmäinen pilo'koulutus, Metsäalan perustutkinto (PT),, Metsäenergian tuokaja (12 osallistujaa) alkanut Rovaniemellä ja pääkyy keväällä 2012 seuranta ja evaluoin0 hankkeessa, itse koulutus val0onosuus- rahoituksella tavoikeena koko Metsäalan PT:n suorimaminen energiapuun korjuun oppiminen pääosin valinnaisten osien valintaperusteena myös Lämpölaitoksen käykö, hoito ja huolto - tutkinnon osaa valiku työmaajakso tämän vuoden loppuun saakka tammikuun 2012 alusta alkaa työssäoppiminen

8 KOULUTUSTEN PILOTOINTITILANNE 2 TILANNE 12/2011: Toinen metsäenergian tuotannon pilo' aloiteku työvoimapolii'sena koulutuksena (11) tavoikeena on Metsäalan osatutkinnon suorikaminen (energiapuun koneellisen korjuun ja lämmöntuotannon osia valikavissa) evaluoin0 ja kokemusten raportoin0 hankkeessa Lisäksi suunnikeilla (toteutunee) työvoimapolii'sena koulutuksena kolmas PT- koulutus, Metsäenergian tuotannon osaamisala, Pudasjärvellä, suunniteltu alkaminen huh0kuussa 2012 evaluoin0 ja kokemusten raportoin0 hankkeessa Muut koulutustuokeet valmistelussa/suunnikeilla, toteutus v (jatkoaika) INNOVAATIOYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN TILANNE 12/2011: Uuden toimintatavan käyköönokoa on suunniteltu ja yhteisiä pilo'kohteita käynnisteky (tuote- ja palvelukehitystä oman toiminnan parantamiseksi sekä kaupallistamista tai muuta hyödyntämistä varten): metsäenergiapuolella tärkeimpänä tutkimuskohteena tulee olemaan harvesterin ja korjurin työskentelyn yhteensovikaminen samalle työmaalle keväällä 2012 (opiskelussa tällä menetelmällä taataan opiskelijoiden tehokas työskentely työpäivän aikana: harvesteri + korjuri 2 vuorossa) toinen kehikämiskohde on manuaalisen energiapuunkorjuun ja lähikuljetuksen yhteensovikaminen pienmetsäkoneka hyödyntäen (energiapuunkorjuun perustaso) tuotekehitysyhteistyönä KTAMK:n kanssa suunnitellaan opiskelijatyönä pienkoneeseen ohjaamo sekä puutavara- auton lisälaidat laidat valmistaa Amma'opisto Lappia ja ohjaamon Lapin amma'opisto Innova0ivisuuKa parantavaa opetuksen/oppimisen tukemisen kehikämismallia on valmisteltu ja suunnikelu aloiteku

9 ENERGIAKOULUN TOIMIPISTEET 2013 (?) KEMI LAPIN ENERGIAKOULUHANKKEEN LAPIN ENERGIAKOULU-HANKE HANKINTAYKSIKÖT EAKR INVESTOINTIHANKE FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ RAKENTAMINEN JA LAITEHANKINNAT - Lapin ammattiopisto PELISÄÄNNÖT OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KÄYTÖSSÄ - Rovaniemen ammattikorkeakoulu Budjetti 2 M Rakentaminen ja hankinnat 1,9 M KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA - Ammattiopisto Lappia - Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

10 LAPIN ENERGIAKOULU- EAKR- HANKKEEN TULOKSET FYYSISET OPPIMISYMPÄRISTÖT (HANKINNAT) 2. ASTEEN LAITTEISTOT ENERGIAPUUN KORJUUKETJUT (LAO) LÄMMÖNTUOTANTO (LAO) BIOKAASULAITOS (Amma'opisto Lappia) MUU UUSIUTUVA (Amma'opisto Lappia) AMK- LAITTEISTOT RAMK (lämpöpumput, aurinko, energiatehokkuus ym. ) KTAMK (tuuli, hybridit, piensähkö, kunnossapito) HANKINTOJEN ARVO YHTEENSÄ LÄHES 2 M (1,913 ) LAPIN ENERGIAKOULU- INVESTOINTIEN TILANNE FYYSISET OPPIMISYMPÄRISTÖT, TILANNE 12/ ASTEEN LAITTEISTOT ENERGIAPUUN KORJUUKETJUT (LAO): hankiku, opetuskäytössä LÄMMÖNTUOTANTO (LAO): hankinnat käynnissä, toteutus talven aikana, opetuslämpökeskus käykövalmis, 0lamuutos tarkistusvaiheessa BIOKAASULAITOS (Amma'opisto Lappia): valmistuu alkuvuonna 2012 MUU UUSIUTUVA (Amma'opisto Lappia): pääosin hankiku, loput hankitaan kesään mennessä AMK- LAITTEISTOT RAMK (lämpöpumput, aurinko, energiatehokkuus ym.): pääosin hankiku KTAMK (tuuli, hybridit, piensähkö, kunnossapito): osin hankiku, osin valmistelussa uusien 0lojen valmistumisen siirtymisen takia

11

12 - 23- YHTEENVETO LAPIN ENERGIAKOULUSTA ISO SATSAUS, ISO ASIA: Amma0llisen koulutuksen ja siihen liikyvän palvelutoiminnan pitää kyetä vastaamaan alan kasvaviin osaamis- ja kehikämistarpeisiin myös Lapissa. MAAKUNNALLINEN TOIMINTA: Koulutusta ja muuta palvelua on kyekävä järjestämään eri puolilla maakuntaa oikeassa, työelämän tarpeisiin perustuvassa järjestyksessä. JUURI NYT: "Annonlaitaa" valmistelu- ja suunnikelutyössä on kovas0, muka painopiste on siirtymässä kehikämisestä pilo'toteutuksiin (ehtona rahoituksen löytyminen) YHTEISTYÖ TESTISSÄ: Onnistuminen on eniten kiinni "Lapin Energiakoulun" (ja taustayhteisöjen) sisäisestä yhteistyökyvystä sekä ulkoisen yhteistyön kehikämisestä/luomisesta alan julkisten rahoikajien ja työelämän kanssa! KIITOS!

BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ

BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ Toimittanut Helena Torkko BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ Rovaniemen ammattikorkeakoulu julkaisusarja C 25 Bioenergian lähteillä toimittanut Helena Torkko 2011 rovaniemen ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta Kehitys-

Lisätiedot

LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020

LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020 LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020 Toimittaja: Reijo Väisänen Suomen Metsäkeskus, Julkiset palvelut Lappi Sisällys 1. JOHDANTO... 1 2. LAPIN BIOENERGIAOHJELMAAN LIITTYVÄT OHJELMAT JA STRATEGISET LINJAUKSET.

Lisätiedot

Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa

Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa KESKI-SUOMEN LIITTO Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa Bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja Jyväskylän seudun Energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2009 Tiina Vilkkilä (toim.)

Lisätiedot

BIOMAS BIOENERGIAA MAASEUDULLE 2 -TIEDONVÄLITYSHANKE 2010 2013

BIOMAS BIOENERGIAA MAASEUDULLE 2 -TIEDONVÄLITYSHANKE 2010 2013 VÄLIRAPORTTI 1.1. 30.6.2012 Väliraportti 2 (22) BIOMAS BIOENERGIAA MAASEUDULLE 2 -TIEDONVÄLITYSHANKE 2010 2013 Väliraportti hankkeeseen osallistuville kunnille Raportointikausi 1.1. 30.6.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen

Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen 1 Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen kesäkuu 2003 Copyright Motiva Oy, Helsinki, 2003 2 Alkusanat Energia-alan koulutustarjonnan kartoituksessa

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

ENERGIAOMAVARAISET KYLÄT HANKE. Hankesuunnitelma. Sisältö Sivu. 1. Tausta 2

ENERGIAOMAVARAISET KYLÄT HANKE. Hankesuunnitelma. Sisältö Sivu. 1. Tausta 2 1 ENERGIAOMAVARAISET KYLÄT HANKE Hankesuunnitelma Sisältö Sivu 1. Tausta 2 2. Pilottikylien lyhyt esittely 3 Hailuoto 3 Piipsjärvi 4 Alpua 5 Eskola 6 3. Tavoitteet 7 1. Yleistavoitteet 7 2. Kyläkohtaiset

Lisätiedot

Tiivistelmä 5 KEHITTÄMISPALVELUT 7

Tiivistelmä 5 KEHITTÄMISPALVELUT 7 PROJEKTIKATSAUS 2011 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 5 KEHITTÄMISPALVELUT 7 Elinkeinopalvelut projektiluettelo 7 Eiscat 9 Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle 11 Finnish Lapland Film Commission

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007. Lisensiaatintutkimus

MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007. Lisensiaatintutkimus MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007 Lisensiaatintutkimus Tuomo Pesola Oulun yliopisto Maantieteen laitos 2 TIIVISTELMÄ Bioenergian

Lisätiedot

Metsäalan korkeakoulutuksen mahdollisuudet vastata muuttuviin osaamistarpeisiin Itä- ja Kaakkois-Suomessa

Metsäalan korkeakoulutuksen mahdollisuudet vastata muuttuviin osaamistarpeisiin Itä- ja Kaakkois-Suomessa Metsäalan korkeakoulutuksen mahdollisuudet vastata muuttuviin osaamistarpeisiin Itä- ja Kaakkois-Suomessa Yhteenveto tuloksista ja johtopäätöksistä Kotka 10.3.2009 Anssi Niskanen, Saija Miina ja Johanna

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

LIITE 2 25.05.2009 1 TYÖVOIMAPOLITIIKKA VAKKA-SUOMESSA OSAAVAN JA RIITTÄVÄN TYÖVOIMAN VARMISTAJANA 2010-2013

LIITE 2 25.05.2009 1 TYÖVOIMAPOLITIIKKA VAKKA-SUOMESSA OSAAVAN JA RIITTÄVÄN TYÖVOIMAN VARMISTAJANA 2010-2013 LIITE 2 25.05.2009 1 TYÖVOIMAPOLITIIKKA VAKKA-SUOMESSA OSAAVAN JA RIITTÄVÄN TYÖVOIMAN VARMISTAJANA 2010-2013 1. LÄHTÖTILANNE Työpaikat, työllisyys ja tuotanto Seudun työpaikkojen ja yrityskannan kehitys

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat:

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat: 1 (27) HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

Nyt puhutaan puusta. Tuotediileristä ratkaisujen tarjoajaksi. Sähköala muutoksen myötävirrassa. Kolumni Ilmaisia. HHT Oktoberfest

Nyt puhutaan puusta. Tuotediileristä ratkaisujen tarjoajaksi. Sähköala muutoksen myötävirrassa. Kolumni Ilmaisia. HHT Oktoberfest Kemin Teknologiakylän tiedotuslehti 4.2011 Magazine Nyt puhutaan puusta 3 4 5 10 Tuotediileristä ratkaisujen tarjoajaksi 12 s. 11 12 s. 6 9 Sähköala muutoksen myötävirrassa Kolumni Ilmaisia HHT Oktoberfest

Lisätiedot

1 Kyselyn tausta ja tavoite

1 Kyselyn tausta ja tavoite Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...3 2 Vastaajien tausta...4 3 Yritysten työvoiman tarve...5 4 Yritysten rekrytointi...6 5 Koulutuksen ja työelämän vastaavuus...8 6 Oppilaitosyhteistyö...14 7 Yhteenveto

Lisätiedot

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

metsäenergia-ala ammatiksi

metsäenergia-ala ammatiksi Metsäja metsäenergia-ala LOPPURAPORTTI 1.5.2011-28.2.2014 METSÄ- JA METSÄENERGIA-ALA AMMATIKSI -HANKE Raportointikausi 1.5.2011-28.2.2014 Sisällysluettelo 1. Hankkeen toteuttaja... 2 2. Hankkeen nimi ja

Lisätiedot

Esitys Oulun kaupungin osallistumisesta Oamkin EU hankkeiden rahoittamiseen

Esitys Oulun kaupungin osallistumisesta Oamkin EU hankkeiden rahoittamiseen Esitys Oulun kaupungin osallistumisesta Oamkin EU hankkeiden rahoittamiseen Nimi: LYKKY- Liiketoimintaosaamista hyvinvointialalle ja yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä koulutusyhteistyöllä OSEKK, Oulun

Lisätiedot

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2008 TTS LYHYESTI TS on valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 220 työntekijää ja liikevaihto on noin 18 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on parantaa

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella

Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella ei Raportti 2.1. 2009 Bionova Engineering Tornionlaakson Neuvosto Bothnian Arc -yhdistys Copyright Bionova Engineering, Tornionlaakson Neuvosto ja Bothnian

Lisätiedot

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 1 2 IIN KUNTA ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. ELINKEINO-OHJELMAN TARKOITUS 2. ELINVOIMAAN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ 3. IIN PAINOTUKSET a. KASVU b. TYÖLLISYYS

Lisätiedot