ENERGIA- ALALLE KEHITYSTÄ AMMATTITAITOISELLA TYÖVOIMALLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIA- ALALLE KEHITYSTÄ AMMATTITAITOISELLA TYÖVOIMALLA"

Transkriptio

1

2 ENERGIA- ALALLE KEHITYSTÄ AMMATTITAITOISELLA TYÖVOIMALLA LAPIN ENERGIAKOULU- HANKEPARI Tilannekatsaus 5/2012 Pen$ Riipi, projek.päällikkö Bioway- seminaari Rovaniemi

3 YKSI PROJEKTI - KAKSI HANKETTA PÄÄTOTEUTTAJA: Rovaniemen KKY, OSATOTEUTTAJA: Kemi- Tornionlaakson KKY Lappia LAPIN ENERGIAKOULU ESR- HANKE (LAPIN ELY- KESKUS) TUOTEKEHITYSPROJEKTI ( ) KOULUTUS- JA PALVELUTUOTTEET OPPIMIS- JA KEHITTÄMISYMPÄRISTÖKOKONAISUUS VERKOSTOITUMINEN, YHTEISTYÖ PALVELUTOIMINNASSA Budje$ 0,81 M KehiQämisen palkka- ja ostopalvelut n. 0,6 M LAPIN ENERGIAKOULU: INVESTOINNIT EAKR- HANKE (LAPIN LIITTO) INVESTOINTIHANKE ( ) FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ RAKENTAMINEN JA LAITEHANKINNAT PELISÄÄNNÖT OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KÄYTÖSSÄ Budje$ 2 M Rakentaminen ja hankinnat 1,9 M

4 ESR- HANKKEEN TAVOITE o Lappiin räätälöidyt koulutus- ja palvelutuoqeet bioenergia- alalle (UE ja ET) on kehiteqy, o toimijaverkostot rakennequ, o pilo.t toteutequ, o jatkuva toiminta käynnisteqy ja o toteuqajaoppilaitosten muodostama innova.i- vinen oppimisympäristö (tuotekehitysympäristö) ja siihen liiqyvä toimintamalli on otequ käyqöön.

5 ESR MITÄ ON TEHTY 1 2. asteen koulutukset koulutustarpeita selviteqy kentältä ja laskemalla koulutusten järjestämisoikeuksia hankiqu tutkintojen toteutuksia ja materiaalia suunniteltu energiapuun hankinta (Metsäalan PT ja Bioenergia- alan AT) lämmöntuotanto (Bioenergia- alan AT) lämpöpumput ja lämmityska$lat (Lämmityslaite- asentajan AT ja Talotekniikan PT) bioenergian tuotanto (Maatalousalan PT) energiatehokkuuden lyhytkurssit

6 ESIM: METSÄENERGIAN TYÖVOIMA- /YRITYSMÄÄRIÄ, Karkeita arvioita keväällä 2011 METSÄENERGIAN+TUOTANNON+UUDET+TYÖPAIKAT+JA+YRITYKSET+LAPISSA+(66>+2015) UUDET+TYÖPAIKAT UUDET+YRITYKSET Energiakohde Energiapuun+ Puupoltto6 Energian6 Energiapuun+ Puupoltto6 Energian6 Yhteensä hankinta aineen+jalostus tuotanto hankinta aineen+jalostus tuotanto Yhteensä Mustikkamaa Suosiola Muut Isot2kiinteistöt Biodiesel+(Kemi) KOHTEET Pientalot+ja maksimi minimi KAIKKI+YHTEENSÄ 6+maksimi minimi Työpaikat2/25 Työpaikat2/22 Työpaikat2/22

7 KOULUTUSTARPEISTA MUILLA SEKTOREILLA LÄMMITYSLAITTEIDEN ASENNUS JA HUOLTO poten.aalisia kohteita lämmitysjärjestelmän muuqamiseen on suuruusluokkaa kiinteistöä (pääasiassa pientaloja) oman arvion mukaan työvoiman tarve Lapissa on tuki- ja veroratkaisuista ja ihmisten omista päätöksistä riippuen isossa haarukassa eli henkilötyövuoqa/vuosi, jos työt tehdään tällä vuosikymmenellä myös yriqäjäkoulutusta tarvitaan vähäisessä määrin LÄMPÖYRITTÄJYYS Rovaniemen uuden UE- katselmusrapor.n mukaan kaupungin ja seurakunnan omistuksessa on useita kymmeniä poten.aalisia lämpöyriqäjäkohteeksi sopivia kiinteistöjä, joiden lämpöenergian tarve on suuruusluokkaa MWh/vuosi Em. kiinteistöjen muuqaminen öljyltä uusiutuvalle ja lämmön tuoqaminen niille merkitsee (investoinnit ja lämmöntuotanto) lähes 1 M :n liikevaihtoa Lapissa yhteensä 3-4- kertainen määrä poten.aalisia julkisia ja yksityisiä kiinteistöjä Lapin lämpöyriqäjien poten.aalinen liikevaihto 3 5 M, työntekijöitä (?)

8 ENERGIAKOULUTUSTEN PILOTIT , Alustava KOULUTUS 2 * lämpölaitoskäyqäjä/hoitaja, räätälöity bioenergia- alan at- osatutkintokoulutus 3 * metsäenergiantuoqajien pt- koulutus (Metsäalan pt ja osatutkinnot 1-2 * lämmityslaiteasentajan at- koulutus 1-2 * Lämpö- /energiayriqäjäkoulutus, aloitus Tornionlaaksossa Uudet koulutustuoqeet (tuulivoima, aurinkoenergia, biokaasulaitokset, laitevalmistus ym.) AMK- lisäkoulutukset eri energia- sektoreilla (metsä, rakennus, sähkö) TARVEPERUSTE Sodankylän, Ki$län, Kevitsan, Suosiolan ja muun toiminta- alueen laitosten korvaus- ja lisäystarpeet Varautuminen energiapuun korjuumäärien moninkertaistumiseen vuoteen 2015 mennessä Puuenergiaka$loiden, lämpöpumppujen ja erilaisten hybridien yleistyminen LämpöyriQäjäkohteiden määrän kasvu suuri lähivuosina Heikot ja vähän vahvemmatkin signaalit, varautuminen erityises. suurten tuulivoimaloiden tarpeisiin SuunniQelijoiden ja teknisten toimi- henkilöiden tarve kasvaa toiminnan kasvaessa

9 2. ASTEEN PILOTOINTIEN MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Vuosi Koulutus Opisk. Opptpv Opisk. Opptpv Opisk. Opptpv Metsäenergian tuoqajat (Ko) Metsäenergian tuoqajat (Nä) Bioenergia- alan at Lämmityslaiteasentajan at Muut pitkäkestoiset (yriqäjät ym.) Lyhytkurssit YHTEENSÄ Rahoitustarve n. 1 M /vuosi, oppilastyöpäivää

10 ESR MITÄ ON TEHTY 2 Amk- koulutukset Amk- koulutusohjelmien opetussuunnitelmia "trimmaqu" uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden osalta sekä Rovaniemellä eqä Kemissä, metsäalan pitkä jatkokoulutus suunniteltu ja koulutusta markkinoitu (RAMK, ei toteutunut), laboraa.oita suunniteltu innova.ivisuuqa tukevan oppimis- ja kehiqämis- ympäristön suunniqelua tehty (amk ja 2. aste yhdessä)

11 VALITUT PALVELUTUOTTEET TYÖELÄMÄPALVELUT YHTEISTYÖNÄ (HANKKEEN TULOKSET): kunnallisten lämpö- ja voimalaitosten energiantuotantoon liiqyvä neuvonta, rajatut energiantuotannon ja/tai käytön kehiqämispalvelut (suunniqelu ja toteutuksen tuki), uusiutuvan energian kuntakatselmukset kiinteistöjen ja toimintojen energiakatselmukset, energiaselvitykset ja - suunnitelmat muu konsultoin.. Kevitsa- case ym.

12 ESR MITÄ ON MENEILLÄÄN 1 Koulutuksia: Metsäenergia 1, Metsäalan PT, metsä- energian tuoqaja, LAO, 11 opiskelijaa Metsäenergia 2, Metsäalan PT, osatutkinto metsäenergian tuoqaja, LAO, 10 opiskelijaa Energiapuun korjuun osia muissa Metsäalan metsäkoneenkuljeqajakoulutuksissa, LAO Bioenergia- alan AT, Lämpölaitoshoitaja/- asentaja/- käyqöpäivystäjä, LAO, 11 opiskelijaa

13 2. ASTEEN KOULUTUSTEN KEHITTÄMINEN JA PILOTOINTI KOULUTUS Metsäalan perustutkinto, Metsäenergian tuotanto - näy\ötutkinto aikuisille - 3- v. koulutus nuorille Bioenergia- alan amma^tutkinto - metsä- ja peltoenergia - lämmöntuotanto Talotekniikan PT ja Lämmityslaiteasentajan amma^tutkinto Lämpö- / energiayri\äjyyskoulutus Uudet tutkinnot, tutkinnon osat ja muut koulutukset Tilanne toukokuussa järjestämisoikeudet hankiqu - erilaisia toteutussuunnitelmia tehty pilo$ (näyqötutkinto) loppuu kesällä pilo$ käynnistynyt eri toteutuksella - muita metsäenergiakoulutuksia valmisteilla - järjestämisoikeudet hankiqu - toteutussuunnitelmat tutkinnon osille tehty - 1. pilo$ käynnistynyt maaliskuussa 2012 (lämmöntuotannon työvoimakoulutus, yhteishankinta energia- alan yritysten kanssa) - AT- järjestämisoikeudet hakuvaiheessa - suunnitelmat tehty, suunniqeluyhteistyö käynnissä - 1. pilo$ käynnistymässä keväällä piloqeja suunniteltu, rahoiqajan löytäminen vaikeaa - toteutus tarkoitus käynnistää v. 2012, toteutuspaikkana Pello tai Ranua (?) - pohjana YriQäjän amma$tutkinto, LämpöyriQäjä - Maatalousalan perustutkinnon Bioenergian tuoqaminen - osa suunniteltu - muita koulutustuoqeita työn alla (tuulivoima- asentaja, energiatehokkuus rakentamisessa ja kiinteistönpidossa ym.)

14 ESIMERKKEJÄ)YAT-TOTEUTUKSISTA YRITTÄJÄN(AMMATTITUTKINTO *"Lämpö4"ja"koneyri/äjien"yhteistyöverkoston"johtaminen Logis<ikka,"terminaaliverkosto YRITTÄJÄN(AMMATTITUTKINTO *"Lämpölaitosten"hoitaminen"yri/äjäkohteissa YRITTÄJÄN(AMMATTITUTKINTO *"Energiapuun"hankinnan"ja"jalostuksen"eri"tehtävät YRITTÄJÄN(AMMATTITUTKINTO Energia5alan(asennus5(ja(huoltopalvelut *"Uusiutuvan"energian"lai/eistojen"ja"järjestelmien" asennus4"ja"huoltotehtävät

15 ESR MITÄ ON MENEILLÄÄN 2 Muuta: kiinteistöjen energiakatselmuksia Rovaniemellä ja muualla Lapissa käynnissä muuta konsultoin.a eri puolilla Lappia (ETS- tukea) erilaisia valmisteluja palvelutoiminnan puolella Lämmityslaiteasentajan AT:n käynnistämisvalmistelu tasa- arvo: naisia metsäenergia- alalle + TET ESR- hankkeen työsuunnitelman päivitys ja jatkoajan hakeminen vuodeksi 2013

16 EAKR- HANKKEEN TAVOITE o Uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden oppimis- ja kehiqämisympäristöt koulutuksen eri tasoille on sovitulla työnjaolla oppilaitoksiin perustequ ja varustequ. o Amma$korkeakoulu- ja 2. asteen koulutuksen toteutusedellytykset ovat uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden osalta valtakunnan kärkitasoa.

17 5. EAKR- HANKKEEN TILANNE Investoinnit loppusuoralla LaiQeistoja jo käytössä koulutuksissa Yhteiskäytön pelisäännöt laadinnassa Jatkoaikahakemus jäteqy Lapin liitolle, hanke pääqyy mennessä

18 FYYSISET OPPIMISYMPÄRISTÖT, TILANNE TOUKOKUUSSA ASTEEN LAITTEISTOT METSÄENERGIA, ENERGIAPUUN KORJUUKETJUT (LAO): hankiqu, opetuskäytössä (pientä lisäystä muutoshakemuksessa koneiden varustuksiin, klapikone + terminaali työn alla) LÄMMÖNTUOTANTO (LAO): hankinnat käynnissä, toteutus viedään loppuun v aikana, opetuslämpökeskus käyqövalmis,.lan laajennus tarkistusvaiheessa, atk- kalustoa hankinnassa BIOKAASULAITOS (Amma$opisto Lappia): valmistuu kesällä 2012 MUU UUSIUTUVA (Amma$opisto Lappia): pääosin hankiqu, loput hankitaan kesään mennessä AMK- LAITTEISTOT RAMK (lämpöpumput, aurinko, energiatehokkuus ym.): pääosin hankiqu KTAMK (tuuli, hybridit, piensähkö, kunnossapito): osin hankiqu, osin valmistelussa uusien.lojen valmistumisen siirtymisen taki

19

20

21

22 HAASTEITA LOPPUOSALLE à 2013 Koulutuspilo$en yhteissuunniqelu ja toteutus kunnialla loppuun, rahoituksen hankinta koulutuksiin. Yhteistyön kehiqäminen: laajentaminen ja syventäminen fyysiset oppimisympäristöt yhteiskäyqöön yhteiset toteutuspilo.t. Yhteistoiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Laadun kehiqäminen: tarveqa edellä menoon on...

23 YLEISIÄ TOIVEITA JA NÄKYMIÄ Jatkuvuus energia- alan koulutus- ja palvelutoiminnassa pilotoin.vaiheen jälkeen Yhteistyö energianeuvonnan kehiqämisessä ja toteuqamisessa (jatkohanke?) Yhteistyö käytännön toiminnassa kentällä.iviimmäksi à Lappi uusiutuvan energian ja energia- tehokkuuden mallialueeksi (!)

24 ENERGIAKOULUN TOIMIPISTEET 2013 à KEMI

25 YHTEENVETO LAPIN ENERGIAKOULUSTA ISO SATSAUS, ISO ASIA: Amma.llisen koulutuksen ja siihen liiqyvän palvelutoiminnan pitää kyetä vastaamaan energia- alan kasvaviin osaamis- ja kehiqämistarpeisiin myös Lapissa. MAAKUNNALLINEN TOIMINTA: Koulutusta ja muuta palvelua on kyeqävä järjestämään eri puolilla maakuntaa oikeassa, työelämän tarpeisiin perustuvassa järjestyksessä. JUURI NYT: "Annonlaitaa" valmistelu- ja suunniqelutyössä on edelleen kovas., muqa painopiste on siirtymässä kehiqämisestä pilo$toteutuksiin (ehtona rahoituksen löytyminen) YHTEISTYÖ TESTISSÄ: Onnistuminen on eniten kiinni "Lapin Energiakoulun" (ja taustayhteisöjen) sisäisestä yhteistyökyvystä sekä ulkoisen yhteistyön kehiqämisestä/luomisesta alan julkisten rahoiqajien ja työelämän kanssa! KIITOS!

BIOENERGIA- ALAN KOULUTUS LAPISSA Lapin Energiakoulu - hankepari

BIOENERGIA- ALAN KOULUTUS LAPISSA Lapin Energiakoulu - hankepari BIOENERGIA- ALAN KOULUTUS LAPISSA Lapin Energiakoulu - hankepari 30.11.2011 Tilannekatsaus 12/2011 Pen' Riipi, projek0päällikkö BIOENERGIAYRITTÄJYYS - SEMINAARI Rovaniemi 1.12.2011-1- LAPIN ENERGIAKOULU,

Lisätiedot

BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ

BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ Toimittanut Helena Torkko BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ Rovaniemen ammattikorkeakoulu julkaisusarja C 25 Bioenergian lähteillä toimittanut Helena Torkko 2011 rovaniemen ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta Kehitys-

Lisätiedot

LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020

LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020 LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020 Toimittaja: Reijo Väisänen Suomen Metsäkeskus, Julkiset palvelut Lappi Sisällys 1. JOHDANTO... 1 2. LAPIN BIOENERGIAOHJELMAAN LIITTYVÄT OHJELMAT JA STRATEGISET LINJAUKSET.

Lisätiedot

Bioenergia 2020. Arvioita kasvusta, työllisyydestä ja osaamisesta

Bioenergia 2020. Arvioita kasvusta, työllisyydestä ja osaamisesta Bioenergia 2020 Arvioita kasvusta, työllisyydestä ja osaamisesta Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 6/2010 aki villa pasi saukkonen Bioenergia 2020 Arvioita kasvusta, työllisyydestä

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

BIOENERGIAN PILOTTIALUE

BIOENERGIAN PILOTTIALUE KAUSTISEN SEUTUKUNTA REISJÄRVEN KUNTA BIOENERGIAN PILOTTIALUE Työ- ja elinkeinoministeriölle Maa- ja metsätalousministeriölle Viite Jakelu Esittäjät Keskustelu ministeri Anttilan kanssa 9.12.2009 eduskuntatalolla

Lisätiedot

Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen

Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen 1 Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen kesäkuu 2003 Copyright Motiva Oy, Helsinki, 2003 2 Alkusanat Energia-alan koulutustarjonnan kartoituksessa

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.10.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 3.1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.4.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.4.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.4.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 4 TAVOITTEET... 7 1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2015 Maaliskuu 2008

Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2015 Maaliskuu 2008 Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2015 Maaliskuu 2008 ITÄ-SUOMEN MAAKUNTIEN LIITOT Sisältö 1. Taustaksi... 3 2. Bioenergiaohjelman sisältö... 4 2.1 Kestävä energiantuotanto ja -käyttö Itä-Suomessa... 4 2.2

Lisätiedot

Metsäalan korkeakoulutuksen mahdollisuudet vastata muuttuviin osaamistarpeisiin Itä- ja Kaakkois-Suomessa

Metsäalan korkeakoulutuksen mahdollisuudet vastata muuttuviin osaamistarpeisiin Itä- ja Kaakkois-Suomessa Metsäalan korkeakoulutuksen mahdollisuudet vastata muuttuviin osaamistarpeisiin Itä- ja Kaakkois-Suomessa Yhteenveto tuloksista ja johtopäätöksistä Kotka 10.3.2009 Anssi Niskanen, Saija Miina ja Johanna

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 09.12.2010 kello 10:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto Asialista: 94 Kokouksen avaus ja saapuvilla olevien

Lisätiedot

EURAN ENERGIAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

EURAN ENERGIAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY EURAN ENERGIAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Maaseutuelinkeinot Mustiala 18.5.2009 Juho Ylijoki OPINNÄYTETYÖ Maaseutelinkeinojen koulutusohjelma Mustialantie 105 31310

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat:

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat: 1 (27) HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Julkaisu A:48 ISBN 978-951-766-241-3 (nide) ISBN 978-951-766-242-0

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2011

RAAHEN SEUTUKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2011 RAAHEN SEUTUKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2011 Seutulautakunta 21.12.2010 Sivu 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2011 Sisältö Johdanto...5 Seutulautakunta...6 Seutukunnallinen kehi ämistoiminta

Lisätiedot

EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO

EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO Vuosiraportti 2010 Julkaisija: liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 020 7560 200 Kotisivu Internetissä: http://www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

Onko meistä someen? s. 6. Eroon vesivahingoista s. 10. Kolumni Onko yritykselläsi jo digitaalisen markkinoinnin strategia? s. 13

Onko meistä someen? s. 6. Eroon vesivahingoista s. 10. Kolumni Onko yritykselläsi jo digitaalisen markkinoinnin strategia? s. 13 Kemin Teknologiakylän tiedotuslehti 2.2012 Magazine Onko meistä someen? s. 6 Eroon vesivahingoista s. 10 3 4 7 8 11 14 Pohjoisessa on imua Tutkimustoiminta pyörii rahalla ja aivovoimalla Kaivosinsinöörien

Lisätiedot

bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja jyväskylän seudun energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2010

bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja jyväskylän seudun energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2010 tiina toivonen (toim.) Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja jyväskylän seudun energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2010 JYväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen.

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen. 1 (27) Arvoisa kuntajohto Kiitos nopeasta reagoinnistanne Tuoterenkaan omistajakannanotot ja -kirjeeseemme ja asian käsittelystä kuntajohdon kokouksessa 11.12.2013. Päätöksenne mukaisesti kuntien päätökset

Lisätiedot

BEV-uutisia 1/2008, 15.8.2008

BEV-uutisia 1/2008, 15.8.2008 1 BEV-uutisia 1/2008, 15.8.2008 Bioenergiasta elinvoimaa Keski-Suomeen!! Uuden rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistyminen toi uusia toimintatapoja elinkeinojen kehittämiseen. EU -rahoituksen vähentyminen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

20.4.2011. Tässä loppuraportissa verrataan toteutunutta tilannetta ja lopputulosta hankesuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin ja arvioihin.

20.4.2011. Tässä loppuraportissa verrataan toteutunutta tilannetta ja lopputulosta hankesuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin ja arvioihin. 1/10 LOPPURAPORTTI UUSIA OSAAJIA ALALLE Vesihuollon alalletulokoulutuksen kehittäminen -projekti Johdanto Hankkeen tarkoitus Tässä loppuraportissa verrataan toteutunutta tilannetta ja lopputulosta hankesuunnitelmassa

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

BIOMAS BIOENERGIAA MAASEUDULLE 2 -TIEDONVÄLITYSHANKE 2010 2013

BIOMAS BIOENERGIAA MAASEUDULLE 2 -TIEDONVÄLITYSHANKE 2010 2013 VÄLIRAPORTTI 1.1. 30.6.2012 Väliraportti 2 (22) BIOMAS BIOENERGIAA MAASEUDULLE 2 -TIEDONVÄLITYSHANKE 2010 2013 Väliraportti hankkeeseen osallistuville kunnille Raportointikausi 1.1. 30.6.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 1 2 IIN KUNTA ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. ELINKEINO-OHJELMAN TARKOITUS 2. ELINVOIMAAN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ 3. IIN PAINOTUKSET a. KASVU b. TYÖLLISYYS

Lisätiedot