VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU"

Transkriptio

1

2 VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden ja energiatehokkuuden kysyntä kasvaa jatkuvasti. Ailahtelevat raakaaineiden ja energian hinnat myös kannustavat yrityksiä kustannustehokkuuteen. YMPÄRISTÖHAASTEET Kaikki inhimillinen toiminta vaikuttaa ympäristöön. Globaalin talouden ja väestön kasvu aiheuttaa ympäristökuormitusta, joka vaatii tiukempaa sääntelyä, päästöjen ja jätteiden vähentämistä sekä uusia, ympäristön kannalta kestävämpiä ratkaisuja. GLOBALISAATIO JA TALOUDEN SUHDANNEHERKKYYS Taloudelliset kriisit ja suhdannevaihtelut edellyttävät joustavia liiketoiminnan strategioita ja malleja. Yritykset pyrkivät keskittymään tiukemmin ydintoimintoihin sekä tavoittelevat kestävää kasvua. VASTUULLISUUDEN HAASTEET Ihmiset ja valtiot tarvitsevat toimivaa taloutta ja infrastruktuuria, kuten rakennuksia ja liikenneväyliä. Koneita tarvitaan vastaamaan tähän kysyntään. Kääntöpuolena ovat lukuisat kalliit ja uusiutumattomat raakaaineet, joita koneet ja laitteet kuluttavat elinkaarensa aikana. Noin 40 % energiankulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä Euroopassa aiheutuu rakentamisesta. Ramirent Yritysvastuuraportti RAMIRENTIN RATKAISU KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON KUSTANNUS JA EKOTEHOKASTA, KOSKA MONET KÄYTTÄJÄT VOIVAT HYÖDYNTÄÄ SAMOJA KONEITA JA LAITTEITA VUOKRAAMALLA NIITÄ OMIEN TARPEIDENSA MUKAAN.

3 23 RAMIRENTIN NÄKEMYS YRITYSVASTUUSTA Yrityksen vastuullisuudessa on ainakin kaksi puolta: riskienhallinta ja uudet liiketoimintamahdollisuudet. Riskienhallinnan näkökulmasta vastuulliset liiketoimintakäytännöt ovat välttämättömiä yrityksen toiminnan hyväksyttävyydelle. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia voimme hyödyntää kohtaamalla maailmanlaajuiset haasteet ennakkoluulottomasti ja tarttumalla niihin. Ramirentille vastuullisuus on tärkeää sekä uuden liiketoiminnan että riskienhallinnan näkökulmasta. Viime vuosina olemme ottaneet tarjontaamme laajan valikoiman ratkaisuja, jotka parantavat asiakkaittemme turvallisuutta ja ympäristötehokkuutta ja siten koko toiminnan tuloksellisuutta. Näemme tällä alueella jatkuvasti uusia kasvun mahdollisuuksia. RAMIRENTIN VASTUULLISUUSRAPORTIN KATTAVUUS, RAPORTOINTIKAUSI JA TIHEYS Ramirentkonserni koostuu kuudesta liiketoimintasegmentistä: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Europe East ja Europe Central. Tämä vastuullisuusraportti kattaa koko Ramirentkonsernin liiketoiminnan, ellei tiettyjen lukujen yhteydessä toisin mainita. Raportointikausi on kalenterivuosi. Ramirent julkaisee vastuullisuusraportin vuosittain. Ramirentin eettinen säännöstö on perusta kaikelle, mitä teemme. Konevuokrausliiketoiminnassa on vastuullisuuteen liittyviä erityispiirteitä. Etenkin turvallisuus ja laatukysymykset ohjaavat yritysvastuutyötämme. Järjestelmällinen turvallisuuden ja laadun edistämiseksi tehty työ kattaa Ramirentin kaikki toiminnot. Koska koneita ylläpitävät, vuokraavat ja käyttävät ihmiset, koulutuksen rooli esimerkiksi turvallisuuskysymyksissä on meille erittäin tärkeä. TÄSSÄ VASTUULLISUUSRAPORTISSA ESITTELEMME KESKEISIÄ VASTUULLISUUSNÄKÖKOHTIA, JOTKA LIITTYVÄT VUOKRAUSTOIMINTAAN JA RAMIRENTIN VASTUULLISUUSTYÖN TULOKSIIN. VASTUULLISUUSRAPORTTI Vastuullisuusraportointimme perustuu Ramirentille ja sidosryhmillemme tärkeimpien vastuullisuusteemojen tunnistamiseen. Raportissa korostuvat konevuokrausliiketoiminnan ominaispiirteet, ja se nostaa esiin sekä pysyviä vastullisuuden elementtejä että nousevia aiheita. Tämä raportti noudattaa suurelta osin yritysvastuuraportoinnin Global Reporting Initiative (GRI) ohjeistoa. Ramirent kehittää raportointimenettelyään jatkuvasti ja pyrkii täyttämään GRI:n vaatimukset tulevaisuudessa.

4 YRITYSVASTUU RAMIRENTISSÄ Olemme määritelleet Ramirentin ja sidosryhmien kannalta keskeisimmät vastuullisuuden teemat. Tämän määrittelytyön perusteella olemme koonneet olennaisuusmatriisin, joka antaa yleiskuvan yritysvastuun teemoista ja niiden merkityksestä meille ja sidosryhmillemme. Ramirent Yritysvastuuraportti Matriisi luotiin työpajoissa, joihin osallistui Ramirentin kalustonhallinnan, henkilöstöhallinnon sekä ympäristö ja laatukysymysten asiantuntijoita. Työpajoissa kartoitimme Ramirentin vastuullisuuden keskeiset vaikutukset. Lisäksi Ramirentin vastuullisuuskäytäntöjä verrattiin sekä kalustovuokrausalan että muiden toimialojen parhaisiin yrityksiin. Sidosryhmille tärkeiden teemojen määrittelyssä hyödynnettiin asiakastyöstä saamaamme näkemystä. Vastuullisuusteemojen laajasta joukosta työryhmä valitsi keskeisimmät teemat Ramirentin olennaisuusmatriisiin. Teemojen perusteella määriteltiin vastuullisuuden avainmittarit (KPI) johtamista ja tietojen keräämistä varten. Ramirentin olennaisuusmatriisissa on keskeisiä teemoja kaikilta yritysvastuun osaalueilta. Teemat heijastavat konevuokrauksen luonnetta toimialana, jossa tuhannet koneet ja työkalut ovat lukuisten ihmisten käytössä eri olosuhteissa päivittäin. Ramirentillä on yhteensä noin eri tuotetta, jotka ovat noin asiakkaan vuokrattavissa. Vastuullisuustyötämme leimaa myös Ramirentin asema yhtiönä, joka toimii monessa maassa ja jolla on suuri määrä toimipisteitä. TEEMOJEN KÄSITTELY Tässä raportissa käsittelemme useimpia olennaisuusmatriisissa mainittuja teemoja. Teemojen painotus vaihtelee perustuen niiden olennaisuuteen liiketoiminnassamme vuonna ja niihin liittyvistä suorituksista saatavilla oleviin tietoihin. Raportissa keskitymme erityisesti turvallisuuteen, laatuun, hankintaketjuun ja työtyy tyväisyyteen. Energiatehokkuuden merkitys kasvaa jatkuvasti sekä omassa toiminnassamme että asiakkaille tarjoamassamme osaamisessa ja ratkaisuissa. Kemikaalien käyttö, jätteiden käsittely ja kierrätys sekä työterveyshuolto ja turvallisuus ovat myös tärkeitä teemoja, joita käsittelemme kappaleessa Lisää tietoa vastuullisuudesta. Korruption ja lahjonnan estämistä ja reilua kilpailua ei ole käsitelty raportissa omina kappaleinaan, mutta niihin liittyen esitellään Ramirentin tärkeimmät toimintaohjeet ja periaatteet. Yhtäläisiin mahdollisuuksiin ei liittynyt merkittävää toimintaa vuonna ja sen vuoksi teemaa ei erityisesti käsitellä tässä raportissa. Korkea Keskinkertainen Matala MERKITTÄVYYS SIDOSRYHMILLE RAMIRENTIN OLENNAISUUSMATRIISI Ympäristökysymykset Sosiaaliset kysymykset Taloudelliset kysymykset Yhtäläiset mahdollisuudet Energiatehokkuus Kemikaalien käyttö Jätteet ja kierrätys Yhteiskunnallinen osallistuminen Tuotteiden laatu Tuotteiden turvallisuus/ vammat Asiakkaiden kouluttaminen Korruption ja lahjonnan estäminen Reilu peli etiikka Työterveyshuolto ja turvallisuus Henkilöstön kouluttaminen Hankintaperiaatteet/ toimittajakriteerit Työntekijöiden tyytyväisyys TÄMÄNHETKINEN TAI MAHDOLLINEN VAIKUTUS RAMIRENTIIN Matala Keskinkertainen Korkea

5 45 RAMIRENTIN ARVOKETJU ASIAKAS ETUSIJALLA Liiketoimintaympäristö Asiakkaiden tarpeet Liiketoimintamahdollisuudet RAMIRENTIN STRATEGIA Johtaminen, ihmiset ja osaaminen DYNAAMISET VUOKRAUS RATKAISUT Toimipisteiden verkosto ASIAKKAIDEN LIIKETOIMINNAN YKSINKERTAISTAMINEN Rakentaminen Teollisuus Palvelut Julkinen sektori Kotitaloudet Tavarantoimittajat Koneet Kaluston hallinta Hankinta Liiketoiminnan kehittäminen Myynti ja markkinointi MERKITTÄVÄT SIDOSRYHMÄT JA YHTEISTYÖ Asiakkaat: Palvelemme vuoden aikana asiakkaita lukuisissa päivittäisissä kohtaamisissa 13 maassa. Jokainen kontakti on meille arvokas: koulutamme ja opastamme asiakkaita vuokrakaluston käytössä ja saamme palautetta kalustomme toimivuudesta ja turvallisuudesta. Teemme säännöllisesti asiakastyytyväisyyskyselyjä ja kehitämme työtämme ja prosessejamme palvellaksemme asiakkaita entistä paremmin. Tavoitteenamme on kestävä kannattava kasvu, jota ohjaa asiakaslähtöisyys. Sijoittajat ja osakkeenomistajat: Kestävät ratkaisut tarjoavat mahdollisuuksia kannattavaan kasvuun, mikä on arvokas tekijä harkittaessa Ramirentiä sijoituskohteena. Ramirentin taloudellinen asema on vahva ja yhtiö täytti kaikki asetetut taloudelliset tavoitteensa vuonna. Noudatamme kaikessa toiminnassamme myös hallintokäytännön (Corporate Governance) ja riskienhallinnan periaatteita. Ramirentin osake on mukana kestävän kehityksen OMX GES Sustainability Finland indeksissä. Toimittajat: Kaluston huippulaatu on meille ensiarvoisen tärkeää. Tarjoamamme koneet edustavat alansa johtavia tuotemerkkejä, joiden toiminta noudattaa tiukkoja paikallisia ja kansainvälisiä standardeja ja määräyksiä ja jotka voivat tarjota luotettavia ja korkeatasoisia korjaus ja huoltopalveluja. Tärkeänä toimittajien ja tuotteiden valintaperusteena on myös ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen tarjoaminen. Henkilöstö: Osaava ja motivoitunut henkilöstö on keskeinen voimavara strategisten tavoitteidemme saavuttamisessa. Jokavuotisen henkilöstökyselyn mukaan henkilöstömme on erittäin sitoutunutta työhönsä Ramirentillä. Työntekijät kokevat, että heillä on haastava ja mielenkiintoinen työ. Työturvallisuus ja osaamisen kehittäminen ovat voimakkaasti esillä myös tulevaisuudessa. Paikallisyhteisöt: Työllistämme toimintamaissamme huomattavan määrän ihmisiä. Liiketoimintamallimme on vahvasti hajautettu. Toiminta jakautuu useisiin asiakaspalvelukeskuksiin, joissa palvelemme paikallisia asiakkaita ja toimimme tiiviissä yhteistyössä paikallisten viranomaisten, yhteisöjen ja yhteiskuntien kanssa. Muut sidosryhmät: Muita tärkeitä sidosryhmiä ovat esimerkiksi media, julkisen sektorin organisaatiot, viranomaiset, päättäjät ja kansalaisjärjestöt. Teemme jatkuvaa ja avointa yhteistyötä kaikkien sidosryhmiemme kanssa.

6 STRATEGIA Ramirent terävöitti strategiaansa ja uudisti pitkän aikavälinen taloudelliset tavoitteet vuonna. ASIAKAS ETUSIJALLE VISIO TOIMINTAAJATUS Haluamme olla Euroopan johtava ja edistyksellisin konevuokrausalan yritys sekä menestyvän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun esimerkkiyritys. Yksinkertaistamme asiakkaittemme liiketoimintoja tarjoamalla dynaamisia vuokrausratkaisuja (Dynamic Rental Solutions ). STRATEGISET PAINOPISTEALUEET VUOSILLE Asiakas etusijalle 2 Kestävä, kannattava kasvu 3 Yhtenäinen Ramirenttoimintamalli 4 Tasapainoinen liiketoimintaportfolio UUDISTETUT PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET 1 Oman pääoman tuotto (ROE %) 18 % yli suhdanteen 2 Nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) tulee olla alle 1,6x jokaisen tilikauden lopussa 3 Osingonjakosuhde vähintään 40 % nettotuloksesta ARVOT OHJAAVAT JOKAPÄIVÄISTÄ TEKEMISTÄ AVOIN Olemme avoimia ja rehellisiä toisillemme, asiakkaita ja yritystämme kohtaan. KEHITTYVÄ Uskomme jatkuvaan parantamiseen ja tiedon jakamiseen. SITOUTUNUT Olemme sitoutuneita tiimipelaajia aina toimeksiannosta ratkaisuun asti. BRÄNDILUPAUS LET S SOLVE IT Ramirent Yritysvastuuraportti

7 67 PALVELUNTARJONTAMME JA VAIKUTUS MARKKINOIHIN RATKAISUT RAMIRENTIN TARJONTA TUOTTEET Pienkoneet Suuret rakennuskoneet Nostimet Sähkö ja lämmitys Tilat ja kontit Torninosturit ja henkilö ja tavarahissit Telineet SAFE (turva ja muottitekniikka) PALVELUT Suunnittelu Liiketoiminnan tuki Työmaapalvelut Myyntituotteet Alennettu omavastuu Koulutus Edut: Varmistaa toimintojen sujuvuus, kun on vähemmän laitteiden käyttökatkoja; vähemmän huoltokustannuksia; oikeat laitevalinnat nopeuttavat työtä; vähemmän tuotevastuuriskejä TotalSolve SafeSolve EcoSolve SpaceSolve AccessSolve PowerSolve ClimateSolve Edut: Helppo ostaa; vähemmän alihankkijoita; parempi keskittyminen ydinliiketoimintaan ULKOISTAMINEN Edut: Ulkoistamalla toimintoja Ramirentille yritykset pystyvät tehostamaan ja yksinkertaistamaan liiketoimintaansa, kun ne voivat keskittyä ydinosaamiseensa. Edut: Kevyemmät taseet; vähemmän investointeja TOIMIALAT Rakentaminen Energiateollisuus Kaivostoiminta Paperiteollisuus Öljy ja kaasuteollisuus Telakat Laitosten hallinta Julkinen sektori Kotitaloudet Vaikutus asiakkaan liiketoiminnan yksinkertaistamiseen ASIAKKAIDEN TARPEET

8 TÄRKEIMMÄT VASTUULLISUUDEN TEEMAT Ramirentin vastuullisuustyö perustuu keskeisten vastuullisuusteemojen olennaisuusanalyysiin sekä Ramirentin liiketoiminnan että sidosryhmien kiinnostuksen näkökulmasta. Tärkeimmät toimintaamme liittyvät teemat ovat TURVALLISUUS tuoteturvallisuus ja turvallisuuskoulutus asiakkaille ja työntekijöille LAATU tuotteiden ja palvelun laatu TOIMITUSKETJU hankintaperiaatteet ja toimittajakriteerit HENKILÖSTÖN TYYTYVÄISYYS saavutukset ja kehittämiskohteet ENERGIATEHOKKUUS Ramirentin toiminta ja asiakasratkaisut Ramirent Yritysvastuuraportti TÄSSÄ OSASSA TARKASTELEMME LÄHEMMIN TÄRKEIMPIÄ VASTUULLISUUSTEEMOJA JA RAMIRENTIN SAAVUTUKSIA

9 89 TURVALLISUUS ON YKKOSASIA Ensisijainen tavoitteemme on tarjota henkilöstöllemme ja asiakkaillemme turvallinen työympäristö. Meillä on kattava onnettomuuksia ehkäisevä järjestelmä, joka ulottuu valmistelusta toteutukseen ja projektin päättämiseen saakka. Prosessi kattaa riskien arvioinnin, vastuukysymykset sekä työntekijöidemme, kumppaniemme ja asiakkaiden henkilökunnan kouluttamisen. Näin varmistamme, että laitteita ja kemikaaleja käsitellään turvallisesti ja ympäristöystävällisesti. TURVALLISUUDEN HALLINTA Valvomme ja tarkastamme jatkuvasti toimipisteverkostoamme. Turvallisuus arvioidaan osana tarkastuksia. Vuonna toimipisteverkostossamme tehtiin noin 440 tarkastusta. Ramirentillä oli vuonna yhteensä 358 toimipistettä. Toimipisteissämme on myös turvallisuuden valvontajärjestelmiä. Esimerkiksi Ruotsissa käytössä on järjestelmä, joka hälyttää, jos tiettyjä terveys, turvallisuus, ympäristö tai laatutoimia ei ole raportoitu. TUOTETURVALLISUUS Vuokrausyhtiönä Ramirentillä on erityinen vastuu asiakkaitten turvallisuudesta. Kaikissa koneissamme ja laitteissamme on CEmerkintä, joka kertoo tuotteiden täyttävän niitä koskevien direktiivien olennaiset terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä koskevat vaatimukset. Aina vuokratessamme koneen tai laitteen meidän vastuullamme on opastaa asiakasta sen turvallisessa käytössä. Ramirentilla on myös erityinen toimintatapa asiakkaan palauttamien koneiden ja laitteiden osalta. Käytössämme on yksityiskohtainen tarkistuslista, jonka avulla varmistetaan, että tuotteet ovat turvallisia käyttää palautuksen jälkeen. Huollamme tuotteita säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti.

10 Tuotteissa havaitut häiriöt korjataan joko itse tai ne toimitetaan tarvittaessa muuhun korjaamoon. Tietyt vaativat laitteet ja koneet toimitetaan aina valmistajan tai maahantuojan korjattaviksi. Tutkimme kaikki asiakkaidemme ilmoitukset toimintahäiriöistä koneissa ja laitteissa. Tämä tieto on meille erittäin tärkeää, koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan tuoteturvallisuutta ja palvelun laatua. Vuokralaitteitamme koskevien ilmoitusten määrä laski 103:sta vuonna :een vuonna. Kaikki asiakkaiden häiriöilmoitukset raportoidaan. TURVALLISUUSKOULUTUS Tarjoamme asiakkaille jatkuvasti turvallisuuskoulutusta. Koulutus on olennainen osa palvelutarjontaamme. Esimerkiksi Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa tarjoamme asiakkaille koulutusta nostimien käytössä. Henkilö saa luvan käyttää nostimia koulutuksen suoritettuaan. Koulutustarjonta vaihtelee maittain paikallisten tarpeiden mukaan. Vuonna tarjosimme asiakkaille reilut 60 koulutuspäivää, joihin osallistui yli 900 ihmistä. Vuonna raportoitiin 15 vuokrauskalustomme käyttöön liittynyttä onnettomuutta. Kussakin Ramirentmaassa on terveyden, turvallisuuden, ympäristön ja laadun vastuuhenkilö, joka valvoo ja kehittää oman henkilöstömme turvallisuutta. Henkilöstön turvallisuuskoulutus perustuu maakohtaisiin lakeihin ja asetuksiin sekä Ramirentin tiukkoihin standardeihin. Kaikki työntekijät saavat turvallisuuskoulutuksen omalla kielellään. Koulutusten perusteella heille myönnetään tarvittavat maakohtaiset turvallisuustodistukset. RÄÄTÄLÖITYÄ TURVALLISUUSKOULUTUSTA RUOTSISSA JA SUOMESSA Ramirentin asiakkaille suunnatussa koulutuksessa ovat lähtökohtana asiakkaiden tarpeiden kuunteleminen ja joustavuus. Esimerkiksi Ruotsissa Ramirent on tarjonnut räätälöityä putoamisenestokoulutusta rakennusyhtiö NCC:n työntekijöille. Korkeilla paikoilla työskenneltäessä henkilökohtaiset putoamisenestoja suojalaitteet suojaavat henkilöä mahdollisen putoamisen yhteydessä. Koulutus opettaa myös, miten putoamisen seurauksena riippumaan jäänyt työntekijä voi pelastautua tai miten toinen henkilö voi auttaa tilanteessa. Koulutus järjestettiin Ramirentin asiakaspalvelukeskuksissa Hudiksvallissa ja Sundsvallissa yhteistyössä RopeAccessin kanssa. Ramirent räätälöi koulutuksen NCC:n tarpeisiin sopivaksi, ja koulutusyhteistyön odotetaan jatkuvan. Suomessa Ramirent tekee yhteistyötä Rudus Oy:n kanssa Turvapuistossa, joka on suuri työturvallisuuden koulutuskeskus. Turvapuisto tarjoaa mahdollisuuden testata turvallisuustaitoja käytännössä. Puiston koulutusradan ja näyttelytilojen rakentamisessa on käytetty Ramirentin laitteita. Ramirentin turvaratkaisuja on käytetty muun muassa koulutusradan alueella, jossa keskitytään pölyttömään ja ergonomiseen työympäristöön. Turvapuisto on alallaan ainutkertainen Euroopassa. Ramirent Yritysvastuuraportti

11 1011 LAATUTYÖMME ON JATKUVAA Ramirentin laatutyö perustuu systemaattisiin menettelytapoihin ja käytäntöihin. Valtaosalla Ramirentin toiminnoista eri maissa on joko kansainvälisiin tai kansallisiin laatujärjestelmiin perustuva sertifiointi. Keskeiset maakohtaiset laatukäytännöt kattavat esimerkiksi seuraavat osaalueet: asiakkaan tarpeiden ja tyytyväisyyden jatkuva arviointi asiakaslähtöinen tuotteiden ja palveluiden kehitystyö johtamisjärjestelmän arviointi ja jatkuva parantaminen työntekijöiden koulutus osaamisen ylläpitämiseksi henkilöstön tavoitteellinen johtaminen kehitystyö yhdessä kumppaneiden kanssa ja aktiivinen rooli koko toimialan kehittämisessä lakien ja säädösten noudattaminen. Seuraavassa taulukossa on kuvattu Ramirentin ympäristö ja laadunhallintajärjestelmät. RAMIRENT KÄYTTÄÄ LUOTETTUJA KALUSTOTOIMITTAJIA Ramirent hankkii koneet ja laitteet vain alan johtavilta yrityksiltä. Nämä yritykset ja niiden arvostetut tuotemerkit ovat tiukan sääntelyn ja sisäisen valvonnan alaisia esimerkiksi ympäristö, turvallisuus ja laatukriteerien osalta. Teemme yhteistyötä noin tavarantoimittajan kanssa. Käytämme vain luotettuja kalustotoimittajia. TARKASTUKSET Ramirent hallinnoi toimitusketjuaan johdonmukaisesti. Suoritamme toimittajaauditointeja vuosittain. Käymme toimittajien tuotantolaitoksissa ja keskustelemme mahdollisista kehityskohteista tai esiin nousseista kysymyksistä myös asiakkailta saadusta palautteesta. Turvallisuus on tärkeä aihe näissä tapaamisissa. Sovellamme Ramirentin turvallisuuskriteerejä myös toimitusketjuun. Edellytämme, että toimittajamme noudattavat Ramin tapaa ja toimivat ympäristön kannalta, sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullisella tavalla. ALAN AKTIIVISTA KEHITYSTYÖTÄ Ramirent on aktiivinen jäsen European Rental Association (ERA) yhdistyksessä. Yhdessä muiden alan yritysten kanssa Ramirent kehittää vuokrausalan käytäntöjen vastuullisuutta. Toimitusketjuun liittyvät asiat ovat tärkeä osa kehitystyötä. KANSAINVÄLISEN SERTIFIOINTIJÄRJESTELMÄN KATTAVUUS MAA KANSAINVÄLINEN LAATUSERTIFIOINTI* SERTIFIOINNIN KATTAMAT TOIMINNOT ALKUPERÄINEN HYVÄKSYMISPÄIVÄ Tšekin tasavalta ISO 9001:2008 Rakennus ja teollisuuskoneiden ja laitteiden vuokraus, huolto ja myynti 1.5. Baltian maat (Viro, Latvia, Liettua) ISO 9001, ja sertifiointiprosessit käynnissä Suomi ISO 9001 ISO OHSAS Laatu Ympäristö Terveys Tanska Unkari ISO 9001:2008 Rakennuskoneiden vuokraus, myynti ja huolto Norja Puola Slovakia STN EN ISO 9001:2009 Rakennuskoneiden, koneistustyökalujen ja rakennustyökalujen vuokraus, myynti ja huolto Ruotsi ISO 9001:2008 Kaikki toimipisteet *Joissakin maissa, kuten Tanskassa, Suomessa, Puolassa ja Norjassa, on käytössä maakohtaisia sertifiointijärjestelmiä kansainvälisten järjestelmien lisäksi tai sijaan.

12 TYÖTYYTYVÄISYYS KYSELYSTÄ HYVÄT TULOKSET RamiWay määrittelee Ramirentin keskeiset liiketoimintaprosessit, strategian, organisaation, toiminnot, tietojärjestelmäarkkitehtuurin ja yhteiset termit ja määritelmät. RamiWayn käyttöönotto on yhteinen panoksemme niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka ovat kriittisiä Ramirentin menestykselle ja auttavat henkilöstöä toimimaan ydinarvojemme mukaisesti jokapäiväisessä työssään. TOIMINTOJEN VIRTAVIIVAISTAMINEN RAMIRENTJÄRJESTELMÄN AVULLA Viime vuosina yksi Ramirentin keskeisistä strategisista tavoitteista on ollut kilpailukyvyn parantaminen konsernin sisäistä integraatiota tehostamalla. Uutta toimintamalliamme ilmentää Ramirenttoiminnanohjausjärjestelmä. Se tuo yhtenäisen liiketoimintalogiikan koko konsernin käyttöön operatiivisten työprosessien ja niitä tukevien toimintojen osalta. Järjestelmä otettiin ensimmäisenä käyttöön Norjassa vuoden 2013 alussa. Se ohjaa ja dokumentoi työprosesseja sekä tarjoaa toiminnoille yhteisen kehyksen. Uskomme, että roolien, tehtävien ja prosessien uudelleenmäärittely ja yhdenmukaistaminen auttaa meitä luomaan tehokkaamman organisaation, jossa kantavana periaatteena on jatkuva kehittyminen niin yksilö kuin konsernitasolla, kertoo Ramirentkonsernin tietohallintojohtaja Mats Munkhammar. Olemme sitoutuneet kouluttamaan työntekijöitämme, jotta uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto onnistuu hyvin koko organisaatiossa. Käytännönläheinen koulutus sisältää muun muassa kotitehtäviä ja kouluta kouluttajaa periaatteen mukaisia harjoituksia. Ramirent toteuttaa vuosittain työtyytyväisyyskyselyn, jossa työntekijät arvioivat työilmapiiriä, johtamistyylejä, työoloja, työtyytyväisyyttä ja työnantajakuvaa. Tuorein kysely tehtiin helmikuussa. Noin 77 % työntekijöistä vastasi kyselyyn, mikä on hyvä tulos. Kyselyvastausten mukaan Ramirentin työntekijät ovat selvästi keskimääräistä sitoutuneempia työhönsä. Työntekijät kokevat, että heillä on haastava ja mielenkiintoinen työ, jossa tietoa ja osaamista jaetaan koko organisaatiossa. Yhtäläiset mahdollisuudet ja strategiasta ja tulevaisuuden näkymistä viestiminen koettiin alueiksi, joilla on eniten kehityspotentiaalia. Vuonna toiminnassamme tapahtui monia muutoksia, joiden taustalla oli asiakaspalvelukeskusten määrän väheneminen. Rakenneuudistuksen tavoitteena on parantaa kannattavuutta ja tehokkuutta, ja se kohdistui pääosin Europe Central segmenttiin. Vaikka asiakaspalvelukeskusten määrä laski 12 prosenttia, Ramirent onnistui pitämään työntekijöiden vähennyksen huomattavasti pienempänä eli 6 prosentissa. Rakenneuudistuksesta huolimatta henkilöstön vaihtuvuus väheni vuoden aikana. Heikentyneen kysynnän vuoksi Ramirent siirsi vuokrauslaitteita Baltian maihin tuotteiden käyttöasteen parantamiseksi. Ramirentin johto ja työntekijät osallistuvat joka vuosi järjestettävään Ramin Päivään. Ramin Päivän tarkoituksena on edistää yhteisiä projekteja ja toimintatapoja ja rakentaa yhtenäistä Ramirentkulttuuria. Vuonna Ramin Päivä keskittyi kannattavaan myynnin kasvuun ja esitteli myös uutta, pian käyttöönotettavaa toiminnanohjausjärjestelmää. Ramirent Yritysvastuuraportti

13 1213 KOKO ELINKAAREN KATTAVA ENERGIATEHOKKUUS Oman toimintamme energiatehokkuus on meille erittäin tärkeää sekä ympäristön että taloudellisuuden kannalta. Lisätietoja tarjoamistamme energiatehokkaista tuotteista ja palveluista on viereisessä caseesimerkissä. TEHOKKAAT KONEET JA LAITTEET Valvomme tarkasti koneiden ja laitteiden energiatehokkuutta. Kun ostamme uutta, seuraamme energiankulutusta tuotteen koko elinkaaren ajan. Tehokkuus, alhaiset päästöt, turvallisuus ja kestävyys ovat meille tärkeitä kriteereitä. Arvioimme myös ylläpitokustannukset osana tuotteen kokonaiskustannuksia. Olemme sitoutuneet parantamaan energiatehokkuutta yhdessä Ramirentin luotettujen toimittajien kanssa. Vuonna päätimme investoida Ruotsinkiertueeseen, jolla esitellään erittäin energiatehokkaita työmaakontteja. Kiertue liittyy EcoSolvetarjontaamme, ja se alkaa vuonna TOIMINNOT JA RAKENTAMINEN Ramirentilla on ympäristötavoitteita, jotka liittyvät monissa maissa esimerkiksi ISO sertifioinnin vaatimuksiin. Sertifiointi ja omat tavoitteemme kirittävät meitä jatkuvasti parempiin suorituksiin. Energiatehokkuuden parantaminen on keskeinen tavoitteemme. Esimerkiksi Tanskassa sähkön ja lämmön kulutusta on vähennetty parantamalla sähköjärjestelmiä ja rakennuskannan eristystä. RAMIRENT ECOSOLVE TARJOAA EKOTEHOKKAITA RATKAISUJA Ramirent EcoSolve tarjoaa laajan valikoiman ekotehokkaita laitteita, palveluita ja ratkaisuja, jotka pienentävät asiakkaidemme ympäristökuormitusta. Yksi ekotehokkaan rakentamisen tärkeimmistä osatekijöistä on energiatehokkuus. Rakennuksen ekotehokkuutta tarkasteltaessa on otettava huomioon rakennuksen koko elinkaari. Rakennusvaiheen osuus on noin yksi prosentti rakennuksen energiankulutuksesta sen elinkaaren aikana. Toimialalla työskenteleville yrityksille, kuten rakennusliikkeille, tämä vaihe on kuitenkin erittäin tärkeä. Euroopan energiankulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä noin 40 prosenttia aiheutuu rakentamisesta. Ramirent tarjoaa vihreiden palvelujen kokonaisuuden, joka sisältää muun muassa energiatehokkaita työmaatiloja ja logistiikan, jossa kuljetukset on minimoitu. Ramirent EcoSolve ratkaisut mahdollistavat jopa 40 prosentin säästöt työmaatilojen energiankulutuksessa. Korkeatasoiset moduulit voidaan lämmittää ja niiden energiankulutusta voidaan seurata etäyhteyden välityksellä, ja myös niiden valaistusratkaisut ovat energiatehokkaita. Sovellamme Ramirent EcoSolve mallia päivittäin asiakaskontakteissa. Lisäksi järjestimme Keski ja PohjoisRuotsissa vuonna kiertueen, jolle kutsuimme sidosryhmiä keskustelemaan ekotehokkuudesta rakentamisessa. Ekotehokkuusajattelu auttaa yrityksiä saavuttamaan kestäviä liiketoimintaratkaisuja sekä luomalla mahdollisuuksia kustannussäästöihin että pienentämällä ympäristökuormitusta.

14 LISÄÄ TIETOA VASTUULLISUUDESTA RAMIRENT SUOJAA IHMISIÄ JA YMPÄRISTÖÄ JÄTTEET JA KEMIKAALIT Toimipisteet kierrättävät jätteet sekä pitävät kirjaa kierrätyksestä ja vuosittain syntyvästä kaatopaikkajätteen määrästä. Esimerkiksi Suomessa monissa toimipisteissä on onlinevalvontajärjestelmä jäteasioiden hallintaa varten. Vuonna käynnistimme hankkeen, jonka tavoitteena on keskittää Ramirentin jätehuolto Suomessa yhdelle palveluntarjoajalle. Ongelmajätteet, kuten akut, jäteöljyt, suodattimet ja kemikaalit, otetaan talteen ja käsitellään lakien ja määräysten mukaisesti Ramin tavalla. Käsittelemme työssämme kemikaaleja, jotka liittyvät esimerkiksi koneiden ja laitteiden ylläpitoon. Pyrimme jatkuvasti vähentämään toiminnassamme käytettävien kemikaalien määrää. LOGISTIIKKA Pienennämme haitallisia ympäristövaikutuksia, kuten päästöjä, jotka aiheutuvat koneiden kuljetuksesta, investoimalla logistiikan optimointiin ja hyödyntämällä toimipisteverkostoamme. Tavoitteena on kuljettaa mahdollisimman paljon koneita yhdellä kertaa lyhyintä reittiä. Kiinnitämme huomiota myös CO2päästöihin. Suomessa kaikissa uusissa työsuhdeautoissa CO2päästöjen enimmäisraja on 170 g/ km. Pidämme kirjaa kaikista ajoneuvoista ja niiden CO2päästöistä, ja vähennämme päästöjä jatkuvasti myös ostamalla tai vuokraamalla uusia ajoneuvoja. Lisäksi kaikki yhtiön uudet kuormaautot Suomessa täyttävät EURO5standardin, joka määrittelee pakokaasupäästöjen hyväksyttävät rajat EU: n jäsenvaltioissa myydyille uusille ajoneuvoille. POLTTOAINEET Voimme tarjota asiakkaillemme polttoaineeksi vähemmän ympäristöä kuormittavaa öljylaatua ja kaasua. Esimerkiksi Ruotsissa vähemmän päästöjä aiheuttavan öljylaadun ja kaasun käyttö on pakollista tiettyjen alueiden kaikilla rakennustyömailla. RAMIRENT TUKI ITÄMEREN SUOJELUA Ramirent teki loppuvuodesta lahjoituksen Baltic Sea Action Group (BSAG) järjestölle. BSAG tekee työtä Itämeren rehevöitymisongelman ratkaisemiseksi ja pyrkii löytämään ratkaisuja vaarallisten aineiden ja meriliikenteen aiheuttamiin ongelmiin koko Itämeren alueella. Ramirent toimii Euroopassa, ja Itämeren alue on ydinmarkkinaaluettamme. Koska kahdeksan kolmestatoista toimintamaastamme rajautuu Itämereen, se on alue, jota haluamme suojella ja jonka toivomme menestyvän. Ajattelemme näin yhdessä asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Itämeri valittiin lahjoituskohteeksi sidosryhmäillallisille, jotka järjestettiin 50vuotissyntymäpäivänäni. Ramirentin oma liiketoiminta on jo itsessään ympäristön kannalta tehokasta, sillä vuokraus säästää resursseja laitteen ostamiseen verrattuna, kertoo Magnus Rosén, Ramirentkonsernin toimitusjohtaja. Lisätietoja: Ramirent Yritysvastuuraportti

15 1415 LIIKETOIMINTAMME EDISTÄÄ TALOUDELLISTA HYVINVOINTIA RAMIRENTIN TALOUDELLINEN VASTUULLISUUS Kestävää taloudellista hyvinvointia tuottavat tekijät ovat Ramirentin liiketoiminnan kannattavuus ja kilpailukyvyn parantaminen pitkällä aikavälillä. Tavoitteenamme on täyttää asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeet ja odotukset. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää vakaata taloudellista asemaa. SUORAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Ramirentin kannattavuus parani ja liikevaihto ylsi kaikkien aikojen ennätykseen vuonna. Vahva taloudellinen asemamme varmistaa, että pystymme täyttämään sidosryhmiemme tarpeet, odotukset ja vaatimukset. Vuonna liikevaihtomme oli 714,1 miljoonaa euroa ja otimme uusia lainoja 9,3 miljoonaa euroa. Näiden tulojen avulla loimme taloudellista hyvinvointia tavarantoimittajille, henkilöstölle, sijoittajille ja osakkeenomistajille sekä julkiselle sektorille. Maksoimme 340,4 miljoonaa euroa tavarantoimittajillemme ja 138,0 miljoonaa euroa työntekijöillemme. Osakkeenomistajat saivat osinkoina 30,1 miljoonaa euroa. Pankit ja muut sijoittajat saivat 37,2 miljoonaa euroa lainojen takaisinmaksuina ja 9,4 miljoonaa euroa nettokorkoina ja muina nettorahoituskuluina. Maksetut verot olivat yhteensä 19,3 miljoonaa euroa ja sosiaaliturvamaksut 17,2 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat yhteensä 124,0 miljoonaa euroa, josta 16,2 miljoonaa euroa liittyi yritysostoihin. EPÄSUORAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Suorien taloudellisten vaikutusten lisäksi liiketoiminnallamme on välillisiä taloudellisia vaikutuksia yhteisöissä, joissa toimimme. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön koneita ja laitteita joustavasti sen sijaan, että heidän tarvitsisi investoida omaan kalustoon. Lisäksi maksamamme palkat vaikuttavat kulutukseen ja siten liiketoimintaan maissa, joissa toimimme. Yhteistyö tavarantoimittajien kanssa luo yhteisiä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Verot, joita me ja työntekijämme maksamme, vaikuttavat koko yhteiskuntaan. Ramirentin liiketoiminnalla on sosiaalinen kerrannaisvaikutus yhteiskuntaan. RAMIRENTIN SUORAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET LIIKEVAIHTO 714,1 MEUR LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 3,0 MEUR NOSTETUT LAINAT 9,3 MEUR MATERIAALIEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAJAT MATERIAALIT JA PALVELUT 237,2 MEUR LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 103,2 MEUR HENKILÖSTÖ PALKAT JA MUUT TYÖSUHDEETUUKSISTA AIHEUTUVAT KULUT 138,0 MEUR ELÄKEKULUT 11,3 MEUR SIJOITTAJAT JA RAHOITTAJAT OSINGOT 30,1 MEUR OSTETUT OMAT OSAKKEET 2,7 MEUR NETTORAHOITUSKULUT 9,4 MEUR LAINOJEN LYHENNYKSET 37,2 MEUR JULKINEN SEKTORI TULOVEROT 19,3 MEUR SOSIAALITURVAMAKSUT 17,2 MEUR LIIKETOIMINNAN KASVU INVESTOINNIT 124,0 MEUR

16 IHMISET OVAT VOIMAVARAMME Henkilöstömäärä työsopimuksittain PITKÄAIKAISET VAPAAT 2 % MÄÄRÄAIKAISET TYÖNTEKIJÄT 12 % VAKITUISET TYÖNTEKIJÄT 86 % HENKILÖSTÖN JOHTAMINEN Vuonna henkilöstön johtamisessa keskeistä oli valmistautuminen Ramirentin uuden toiminnanohjausjärjestelmän, Rami Wayn, käyttöönottoon. Yksi uuden järjestelmän tavoitteista on yhdenmukaistaa yhtiön työskentelytapoja, mukaan lukien henkilöstöhallinnon käytännöt, eri Ramirentmaissa, ja luoda siten synergiaa konsernitasolla. Ramirent aloittaa henkilöstöön liittyvien tärkeimpien tunnuslukujen ja raportoinnin yhdenmukaistamisen vuoden 2013 aikana. Vuoden lopussa Ramirentin palveluksessa oli yhteensä henkilöä (3 184 vuonna 2011). Ihmiset ovat voimavaramme, ja seuraamme työtyytyväisyyttä vuosittain. Lisätietoja uusimmasta työtyytyväisyyskyselystä on sivulla 12. NAISIA 13 % Henkilöstön sukupuolijakauma MIEHIÄ 87 % VUOSI LYHYESTI Ramirent organisoi toimintaansa uudelleen useissa maissa. Suomi segmentille nimitettiin uusi toimitusjohtaja, tekniikan lisensiaatti Anna Hyvönen (44). Uuden toimitusjohtajan myötä organisaatiorakennetta Suomessa muutettiin hieman. Uudelleenorganisoinnin tarkoituksena oli kehittää liiketoimintaa entistä asiakaslähtöisempään suuntaan. Ruotsi segmentin johtaja jätti yhtiön keskinäisellä sopimuksella vuonna. Segmentin johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin diplomiinsinööri Erik Alteryd (49). Hän aloittaa uudessa tehtävässään viimeistään heinäkuussa Muutoksia tapahtui myös Europe Central segmentissä, jossa Ramirent supisti toimintojaan heikon kysynnän vuoksi. Toimipisteiden määrä laski 122:sta 80:een. Henkilöstön määrä väheni 825:stä 626:een. TYÖNTEKIJÄT 44 % Henkilöstömäärä henkilöstöryhmittäin * TOIMIHENKILÖT 56 % Uusi toiminnanohjausjärjestelmä otettiin ensimmäisenä maana käyttöön Norjassa vuonna. Käyttöönotto jatkuu vuosina 2013 ja 2014 muissa maissa. Kaikki maat valmistautuvat uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon, mihin liittyy myös osaamisen kehittämistä ja organisaatiorakennetta koskevia kysymyksiä. TYÖTERVEYS Kaikki Ramirentin työntekijät kuuluvat työterveyshuollon piiriin. Kussakin maassa on terveys, turvallisuus, ympäristö ja laatukysymysten asiantuntijoita, jotka seuraavat esimerkiksi työterveyteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita. Voit lukea lisää turvallisuudesta sivuilta 910. Ramirent Yritysvastuuraportti * ILMAN TANSKAA Sairauksista ja tapaturmista johtuvia poissaoloja verrattuna vuotuiseen kokonaistyöaikaan oli 3,9 prosenttia vuonna (4,6 % vuonna 2011).

17 1617 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Ramirent panosti vuonna erityisesti työntekijöiden myyntikoulutukseen. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän lisäksi Ramirent on investoinut myös muutosjohtamiseen ja soveltuvaan muutoskoulutukseen. Ramirentin esimiehet kokoontuvat Ramin Päivä tapahtuman aikana keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja kehitystavoitteista. Esimiehille on oma johdon koulutusohjelma, Corporate Management Platform. Henkilöstön ikäjakauma ALLE 25 VUOTTA 6 % 2540 VUOTTA 45 % 4150 VUOTTA 27 % 5155 VUOTTA 10 % Kaikki Ramirentin työntekijät osallistuvat kehityskeskusteluihin. Kehityskeskustelussa työntekijä ja esimies voivat keskustella kehitystavoitteista yhdessä VUOTTA YLI 60 VUOTTA 7 % 5 %

18 TÄRKEIMMÄT TOIMINTAOHJEET JA PERIAATTEET Ramirent Yritysvastuuraportti EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ Ramirentkonsernilla on yhteinen eettinen säännöstö. Se luo yhteisesti hyväksytyt toimintaperiaatteet niin yhtiölle sisäisesti kuin suhteessa ulkoisiin sidosryhmiin. Painotamme korruption vastaisia toimia, oikeutta työehtosopimusneuvotteluihin sekä nollatoleranssia lapsityövoimaa, pakkotyötä ja syrjintää kohtaan. Kaikki työntekijämme ja toimittajamme ovat perehtyneet eettiseen säännöstömme, jolla on tärkeä rooli jatkuvassa korruption ja lahjonnan vastaisessa työssämme kaikissa Ramirentin toimintamaissa. Kaikki rikkomukset raportoidaan konsernin johtoryhmälle tiedoksi ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtymiseksi. WHISTLEBLOWINGJÄRJESTELMÄ Kaikki työntekijämme voivat tehdä ilmoituksen epäillyistä taloudellisista väärinkäytöksistä tai vilpillisestä toiminnasta nimettömänä tai omalla nimellään käyttämällä Ramirentin whistleblowing eli vihjejärjestelmää. Palvelu toimii kaikilla Ramirentkonsernissa käytössä olevilla kielillä. Epäillyt väärinkäytökset selvitetään viipymättä ja luottamuksellisesti. Epäilykset ja tutkinnan tulokset raportoidaan työvaliokunnalle. Lakiasiainosasto ja muut osastot toteuttavat väärinkäytöksestä seuraavat toimenpiteet tai muut toimet, jotka katsotaan tarpeellisiksi väärinkäytöksien estämiseksi tulevaisuudessa ja valvonnan parantamiseksi. RISKIENHALLINNAN PERIAATTEET Hallitus hyväksyy riskienhallinnan periaatteet. Ramirentin riskienhallinnan päämääränä on tukea strategiaa ja tavoitteiden saavuttamista ennakoimalla ja hallitsemalla mahdollisia liiketoiminnan uhkia ja mahdollisuuksia. Riskien arviointi on osa vuosittaista strategiaprosessia. Riskejä arvioidaan suhteessa yhtiön strategisiin tavoitteisiin; näihin kuuluvat myös taloudelliset tavoitteet. Riskien arvioinnissa kunkin riskin vaikutus ja todennäköisyys arvioidaan. Riskien arvioinnin yhteydessä laadittavassa toimintasuunnitelmassa määritetään seurattavat tunnusluvut sekä toimet, joihin riskien toteutuessa ryhdytään. SISÄINEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ Ramirentin sisäinen valvonta perustuu Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissionin (COSO) määrittämään viitekehykseen ja koostuu viidestä pääalueesta: valvontaympäristö, riskien arviointi, valvontatoimenpiteet, tieto ja viestintä sekä seuranta. HALLINNOINTI JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ Ramirent noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010, muuta soveltuvaa lainsäädäntöä sekä Ramirentin yhtiöjärjestyksen määräyksiä. Lisätietoja on vuoden tilinpäätöksessä sekä osoitteessa YKSIKKÖKOHTAISET HSEQSUUNNITELMAT Ramirentin suoritusta terveyteen, turvallisuuteen, ympäristöön ja laatuun liittyvissä kysymyksissä arvioidaan käytännössä liiketoimintayksikkökohtaisten suunnitelmien perusteella. Keskeiset alueet, joilla suoritusta mitataan, ovat muun muassa asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyys, työntekijöiden ja asiakkaiden tapaturmataajuus, vähän energiaa kuluttavan kaluston osuus ja kierrätettävän jätteen osuus.

19 1819 VASTUULLISUU DESSA ASIAKAS ETUSIJALLA Lähtökohta Ramirentin vastuulliselle toiminnalle on erittäin myönteinen. Koneen vuokraaminen on pohjimmiltaan kestävämpää kuin omistaminen. Ramirentillä on yhteensä noin erilaista tuotetta, jotka ovat noin asiakkaamme vuokrattavissa. Tätä taustaa vasten on helppo ymmärtää, miten tärkeä kilpailuetu asiakaskokemuksen hallinta on meille. Huippuluokan asiakaskokemus on yksi Ramirentin keskeisistä strategisista tavoitteista. Uskomme konevuokrausalan kasvavan edelleen. Vahvimmat kasvutekijät ovat konevuokrauksen alhainen penetraatioaste monissa Euroopan maissa, yhä useampien yritysten tarve koneiden ulkoistamiseen ja lupaavat pitkän aikavälin kasvunäkymät kehittyvillä rakennusmarkkinoilla. Ramirentillä on erinomainen mahdollisuus hyödyntää markkinoiden mahdollisuudet, koska yhtiö on moderni, ketterä ja eteenpäin katsova konevuokraaja. Olemme myös aina valmiita vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. VASTUUTYÖMME TULOKSET Konevuokrauksen yleisten hyötyjen lisäksi toinen merkittävä taso vastuullisuudessamme on, miten Ramirent yhtiönä suoriutuu. Nykymaailmassa yrityksen vastuullisuudella on vähintään kaksi puolta: riskienhallinta ja uudet liiketoimintamahdollisuudet. Me Ramirentillä olemme yhdistäneet molemmat yhdeksi ajatusmalliksi. Omassa toiminnassamme esiin nousevat vastuullisuusasiat heijastavat konevuokrauksen luonnetta toimialana, jossa tuhannet koneet ja työkalut ovat lukuisten ihmisten käytössä eri olosuhteissa päivittäin. Vuonna panostimme vielä aikaisempaa enemmän ympäristöön, turvallisuuteen ja terveyteen sekä asiakkaille tarjoamiemme yksilöllisten ratkaisujen laatuun. Vuonna keskeinen asia oli valmistautuminen Ramirentin uuden toiminnanohjausjärjestelmän, Rami Wayn, käyttöönottoon. Yksi uuden järjestelmän tavoitteista on yhdenmukaistaa yhtiön työskentelytapoja eri Ramirentmaissa ja siten luoda synergiaa konsernitasolla. Uusi toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa myös mahdollisuuden kehittää vastuullisuustavoitteitamme sekä tulosten seurantaa. TOIVOMME PALAUTETTASI Vastuullisuuden merkitys Ramirentin toiminnalle kasvaa jatkuvasti, mitä myös tämä raportti kuvastaa. Koimme nyt tärkeäksi julkaista erillisen vastuullisuusraportin, jossa voimme käsitellä eri aiheita syvällisemmin. Jos sinulla on yritysvastuuseen liittyviä kysymyksiä, palautetta tai ideoita, jotka haluat jakaa kanssamme, ota meihin yhteyttä. Haluamme tietää, missä olemme mielestäsi onnistuneet ja miten voimme kehittyä edelleen. Magnus Rosén, toimitusjohtaja

20 NORJA 2011 LIIKEVAIHTO, MILJ.EUROA LIIKETULOSPROSENTTI , ,7 SUOMI 2011 INVESTOINNIT, MILJ.EUROA LIIKEVAIHTO, MILJ.EUROA HENKILÖSTÖ, LIIKETULOSPROSENTTI 18,2 14,7 TOIMIPISTEIDEN MÄÄRÄ, INVESTOINNIT, MILJ.EUROA MARKKINAASEMA #1 #1 HENKILÖSTÖ, TOIMIPISTEIDEN MÄÄRÄ, MARKKINAASEMA #1 #1 RUOTSI LIIKEVAIHTO, MILJ.EUROA LIIKETULOSPROSENTTI INVESTOINNIT, MILJ.EUROA HENKILÖSTÖ, , , EUROPE EAST (VENÄJÄ, VIRO, LATVIA, LIETTUA JA UKRAINA) 2011 TANSKA LIIKEVAIHTO, MILJ.EUROA TOIMIPISTEIDEN MÄÄRÄ, MARKKINAASEMA 79 #2 79 #2 LIIKEVAIHTO, MILJ.EUROA LIIKETULOSPROSENTTI 63 17, ,5 LIIKETULOSPROSENTTI 3,6 0 INVESTOINNIT, MILJ.EUROA 9 12 INVESTOINNIT, MILJ.EUROA 2 9 HENKILÖSTÖ, HENKILÖSTÖ, TOIMIPISTEIDEN MÄÄRÄ, MARKKINAASEMA # #1 EUROPE CENTRAL (PUOLA, TSEKKI, SLOVAKIA JA UNKARI) 2011 TOIMIPISTEIDEN MÄÄRÄ, MARKKINAASEMA 80 #1 122 #1 LIIKEVAIHTO, MILJ.EUROA LIIKETULOSPROSENTTI INVESTOINNIT, MILJ.EUROA HENKILÖSTÖ, TOIMIPISTEIDEN MÄÄRÄ, MARKKINAASEMA 63 2, #1 74 7, #1 * Konsernihallinto työllistää lisäksi 28 henkilöä Ruotsissa ja Suomessa. Ramirent on johtava konevuokrauskonserni, joka yksinkertaistaa asiakkaittensa liiketoimintoja toimittamalla dynaamisia vuokrausratkaisuja. Palvelemme laajaa asiakaskuntaa, kuten rakennus ja prosessiteollisuutta, telakoita, julkista sektoria ja kotitalouksia. Vuonna konsernin liikevaihto oli 714 miljoonaa euroa. Konsernilla on työntekijää 358 toimipaikassa 13 maassa Pohjoismaissa ja Keski ja ItäEuroopassa. Ramirent on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Ramirent Oyj I PL 116 (Äyritie 16), Vantaa Puh I Fax I I Ytunnus

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Sijoitusmessut 2016 konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Tapio Kolunsarka, toimitusjohtaja, Ramirent oyj Ramirent on johtava konevuokrausratkaisujen tarjoaja Markkinajohtaja kahdeksassa maassa

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Yhtiökokous Magnus Rosén, toimitusjohtaja

Yhtiökokous Magnus Rosén, toimitusjohtaja Yhtiökokous 2014 26.3.2014 Magnus Rosén, toimitusjohtaja @ Ramirent 2014 2013: Vahva rahavirtojen kasvu tuki vahvaa tasetta Liikevaihto oli 647,3 (714,1) milj. euroa, laskua 9,4 % EBITA 92,1 (100,6) milj.

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 2012. Toimitusjohtaja Magnus Rosén. 28.3.2012, Scandic Marina Congress Center, Helsinki

YHTIÖKOKOUS 2012. Toimitusjohtaja Magnus Rosén. 28.3.2012, Scandic Marina Congress Center, Helsinki YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtaja Magnus Rosén 28.3.2012, Scandic Marina Congress Center, Helsinki TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT Tämän esityksen aikana esitetään useita tulevaisuuteen suunnattuja lausumia.

Lisätiedot

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS 17.3.2016 Liikevaihto kasvoi 635,6 milj. euroon, kasvua 3,6 % tai 6,0 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla EBITA 66,8 (65,8) milj. EUR tai 10,5 % (10,7 %)

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus Sijoittajaesitys. 11.11.2009 Franciska Janzon Viestintäjohtaja

Q3/2009 Osavuosikatsaus Sijoittajaesitys. 11.11.2009 Franciska Janzon Viestintäjohtaja Q3/2009 Osavuosikatsaus Sijoittajaesitys 11.11.2009 Franciska Janzon Viestintäjohtaja Ramirent lyhyesti Johtava laitevuokrausyritys Pohjoismaissa, Keski- ja Itä-Euroopassa Symbolimme Toiseksi suurin yritys

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Kari Kallio, toimitusjohtaja Ramirent-konserni lyhyesti Ramirent on yksi Euroopan johtava konevuokraamo. Tällä hetkellä Ramirentillä on 270 (223) toimipistettä yhdessätoista

Lisätiedot

KONECRANES YRITYSVASTUU SIDOSRYHMÄDIALOGI Tulokset lyhyesti

KONECRANES YRITYSVASTUU SIDOSRYHMÄDIALOGI Tulokset lyhyesti KONECRANES YRITYSVASTUU SIDOSRYHMÄDIALOGI 2015 Tulokset lyhyesti SIDOSRYHMÄDIALOGI Tavoitteena oli kerätä sidosryhmien odotuksia Konecranes yritysvastuu-työlle. Dialogi toteutettiin verkkoaivoriihenä.

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Q3/29 Osavuosikatsaus 11.11. 29 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Tammi-syyskuu lyhyesti Liikevaihto aleni -29, % 376,3 (53,1) :oon; -22,4 % paikallisessa valuutassa Liikevoitto 32,4 (99,4) ; liikevoittomarginaali

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Fingrid Oyj Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan 19.5.2016 / Kimmo Honkaniemi, Mikko Luoma

Fingrid Oyj Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan 19.5.2016 / Kimmo Honkaniemi, Mikko Luoma Fingrid Oyj Omaisuuden hallinnan teemapäivä Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan 19.5.2016 / Kimmo Honkaniemi, Mikko Luoma Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan Esityksen sisältö Turvallisuus etulinjassa

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

CRAMO OYJ KAUPPA 2010 SEMINAARI Vesa Koivula Toimitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS

CRAMO OYJ KAUPPA 2010 SEMINAARI Vesa Koivula Toimitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS CRAMO OYJ KAUPPA 2010 SEMINAARI 30.9.2009 Vesa Koivula Toimitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS 1 Sisältö Cramo-konserni lyhyesti Liiketoimintaympäristön muutokset Toimenpiteet kilpailukyvyn turvaamiseksi

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

43,3 (32,2) milj. EUR, kasvua 34,5 % investointien jälkeen -1,3 (9,7) milj. EUR

43,3 (32,2) milj. EUR, kasvua 34,5 % investointien jälkeen -1,3 (9,7) milj. EUR 169,2 (165,1) milj. EUR, kasvua 2,5 % ja 3,3 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 22,2 (25,3) milj. EUR tai 13,1 % (15,3 %) liikevaihdosta ja uudelleenorganisointikulut 20,4 milj. EUR 14,2 (24,8) milj.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 015 Evli Pankki Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Maintpartner-konserni

Maintpartner-konserni Maintpartner-konserni Yritysesittely Huhtikuu 2016 100 % teollisuuden kunnossapitoa Itämeren alueella Avainluvut 2015 Liikevaihto 170 M, EBITDA 4,4 M Henkilöstön määrä 1600 Omistuspohja Pääomasijoittaja

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2015 lyhyesti Loimme aidosti pohjoismaisen kiertotalousyhtiön Otimme käyttöön uuden tavan johtaa organisaatiota Haastavat markkinaolosuhteet käynnistimme tehokkuusohjelman

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

Ramirentin vuosi Kari Kallio, toimitusjohtaja Yhtiökokous , Pörssisali

Ramirentin vuosi Kari Kallio, toimitusjohtaja Yhtiökokous , Pörssisali Ramirentin vuosi 2007 Kari Kallio, toimitusjohtaja Yhtiökokous 9.4.2008, Pörssisali Ramirent lyhyesti Pohjoismaiden sekä Keski- ja Itä- Euroopan johtava konevuokraamo Liikevaihto 634 Me (2007) Yli 3.600

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen. Juhani Pitkäkoski 5.2.2013

YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen. Juhani Pitkäkoski 5.2.2013 YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen Juhani Pitkäkoski 5.2.2013 Sisältö Jakautumisen perustelut Jakautumisen hyödyt ja alustava suunnitelma osittaisjakautumiselle Kaksi itsenäistä yhtiötä, Caverion

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MATERIAALI TEHOKKUUS TUTKIMUS CASE KIDEX Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kestävää kauneutta vuodesta 1862. Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö

Kestävää kauneutta vuodesta 1862. Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö Kestävää kauneutta vuodesta 1862 Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt.

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt. Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Kestävä kehitys 1 Olennaisuusarviointi Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat Konsernin laskentaraja (G4-17) Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA 1 Megatrendi 5 Keskon uusi strategia 5/2015 Vastuullisuus yhdistettynä vahvaan identiteettiin ja houkutteleviin brändeihin on entistä enemmän toiminnan

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Kohti toimialan parasta kannattavuutta. Martin Lindqvist, toimitusjohtaja

Kohti toimialan parasta kannattavuutta. Martin Lindqvist, toimitusjohtaja Kohti toimialan parasta kannattavuutta Martin Lindqvist, toimitusjohtaja Turvallisuus etusijalla tavoitteena nolla tapaturmaa SSAB:n tavoitteena on olla yksi maailman turvallisimmista teräsyhtiöistä Joissakin

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 1 Keskeiset tapahtumat Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi hieman ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla Rauta- ja

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj www.kamux.com Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 15.4.2016 Versio: 1.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2011 20.10.2011 Päätapahtumia kolmannella vuosineljänneksellä Tulos viime vuoden tasolla Vesi- ja ydinvoimatuotannon volyymit kasvoivat Venäjän investointiohjelma

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 212 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja

COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 2 Tilauskannan kehitys vuosineljänneksittäin (sisältää seuraavien 2 kuukauden tilaukset) 120 100 80 60 40 20 0 3 Me Q1/10 Q2/10

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Muistio taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyistä menetelmistä

Muistio taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyistä menetelmistä Muistio taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyistä menetelmistä Content Muistio taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyistä menetelmistä... 1 1. Johdanto... 2 2. Määritelmät... 3 2.1.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta Oulussa 6.11.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta Oulussa 6.11.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta Oulussa 6.11.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Exel Composites on kansainvälinen pultruusioalan yritys, jolla on tuotantolaitoksia

Lisätiedot

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2016 Timo Levoranta 3.2.2017 Kasvustrategian vaiheet toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

Parannusta liikevaihdossa ja kannattavuudessa

Parannusta liikevaihdossa ja kannattavuudessa Osavuosikatsaus /2016 Parannusta liikevaihdossa ja kannattavuudessa MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA PIERRE BRORSSON, TALOUSJOHTAJA Agenda Konsernin kehitys Segmenttikatsaukset Markkinanäkymät Avainluvut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Sijoittajainfo 28.4.2006 Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj 1 Katsauskauden keskeisiä tapahtumia 1-3/2006 Liikevaihto 213,5 Meur (197,1

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.4.2014 Oriola-KD tammi-maaliskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,1 (2,3) miljoonaa euroa Kannattavuus vahvistui

Lisätiedot

1 12/2016 Antti Leino - Skanska

1 12/2016 Antti Leino - Skanska 1 2 3 4 Skanskasta Kansainvälinen yritys 5 11/11 ALe Skanska Oy Mikä toimintapa sinun organisaatiossa on tänään hyväksyttyä, mutta huomenna mahdollisesti ei? 6 7 11/12 ALe Skanska Oy 8 11/11 ALe Skanska

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

WÄRTSILÄ OYJ ABP PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Atte Palomäki, Viestintäjohtaja. Wärtsilä

WÄRTSILÄ OYJ ABP PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Atte Palomäki, Viestintäjohtaja. Wärtsilä WÄRTSILÄ OYJ ABP PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA 23.11.2015 Atte Palomäki, Viestintäjohtaja 1 Wärtsilän liikevaihto liiketoiminnoittain 1-9/2015 Energy Solutions, 22% Marine Solutions, 33% Services, 45% 2 Liikevaihto

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot