VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU"

Transkriptio

1

2 VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden ja energiatehokkuuden kysyntä kasvaa jatkuvasti. Ailahtelevat raakaaineiden ja energian hinnat myös kannustavat yrityksiä kustannustehokkuuteen. YMPÄRISTÖHAASTEET Kaikki inhimillinen toiminta vaikuttaa ympäristöön. Globaalin talouden ja väestön kasvu aiheuttaa ympäristökuormitusta, joka vaatii tiukempaa sääntelyä, päästöjen ja jätteiden vähentämistä sekä uusia, ympäristön kannalta kestävämpiä ratkaisuja. GLOBALISAATIO JA TALOUDEN SUHDANNEHERKKYYS Taloudelliset kriisit ja suhdannevaihtelut edellyttävät joustavia liiketoiminnan strategioita ja malleja. Yritykset pyrkivät keskittymään tiukemmin ydintoimintoihin sekä tavoittelevat kestävää kasvua. VASTUULLISUUDEN HAASTEET Ihmiset ja valtiot tarvitsevat toimivaa taloutta ja infrastruktuuria, kuten rakennuksia ja liikenneväyliä. Koneita tarvitaan vastaamaan tähän kysyntään. Kääntöpuolena ovat lukuisat kalliit ja uusiutumattomat raakaaineet, joita koneet ja laitteet kuluttavat elinkaarensa aikana. Noin 40 % energiankulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä Euroopassa aiheutuu rakentamisesta. Ramirent Yritysvastuuraportti RAMIRENTIN RATKAISU KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON KUSTANNUS JA EKOTEHOKASTA, KOSKA MONET KÄYTTÄJÄT VOIVAT HYÖDYNTÄÄ SAMOJA KONEITA JA LAITTEITA VUOKRAAMALLA NIITÄ OMIEN TARPEIDENSA MUKAAN.

3 23 RAMIRENTIN NÄKEMYS YRITYSVASTUUSTA Yrityksen vastuullisuudessa on ainakin kaksi puolta: riskienhallinta ja uudet liiketoimintamahdollisuudet. Riskienhallinnan näkökulmasta vastuulliset liiketoimintakäytännöt ovat välttämättömiä yrityksen toiminnan hyväksyttävyydelle. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia voimme hyödyntää kohtaamalla maailmanlaajuiset haasteet ennakkoluulottomasti ja tarttumalla niihin. Ramirentille vastuullisuus on tärkeää sekä uuden liiketoiminnan että riskienhallinnan näkökulmasta. Viime vuosina olemme ottaneet tarjontaamme laajan valikoiman ratkaisuja, jotka parantavat asiakkaittemme turvallisuutta ja ympäristötehokkuutta ja siten koko toiminnan tuloksellisuutta. Näemme tällä alueella jatkuvasti uusia kasvun mahdollisuuksia. RAMIRENTIN VASTUULLISUUSRAPORTIN KATTAVUUS, RAPORTOINTIKAUSI JA TIHEYS Ramirentkonserni koostuu kuudesta liiketoimintasegmentistä: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Europe East ja Europe Central. Tämä vastuullisuusraportti kattaa koko Ramirentkonsernin liiketoiminnan, ellei tiettyjen lukujen yhteydessä toisin mainita. Raportointikausi on kalenterivuosi. Ramirent julkaisee vastuullisuusraportin vuosittain. Ramirentin eettinen säännöstö on perusta kaikelle, mitä teemme. Konevuokrausliiketoiminnassa on vastuullisuuteen liittyviä erityispiirteitä. Etenkin turvallisuus ja laatukysymykset ohjaavat yritysvastuutyötämme. Järjestelmällinen turvallisuuden ja laadun edistämiseksi tehty työ kattaa Ramirentin kaikki toiminnot. Koska koneita ylläpitävät, vuokraavat ja käyttävät ihmiset, koulutuksen rooli esimerkiksi turvallisuuskysymyksissä on meille erittäin tärkeä. TÄSSÄ VASTUULLISUUSRAPORTISSA ESITTELEMME KESKEISIÄ VASTUULLISUUSNÄKÖKOHTIA, JOTKA LIITTYVÄT VUOKRAUSTOIMINTAAN JA RAMIRENTIN VASTUULLISUUSTYÖN TULOKSIIN. VASTUULLISUUSRAPORTTI Vastuullisuusraportointimme perustuu Ramirentille ja sidosryhmillemme tärkeimpien vastuullisuusteemojen tunnistamiseen. Raportissa korostuvat konevuokrausliiketoiminnan ominaispiirteet, ja se nostaa esiin sekä pysyviä vastullisuuden elementtejä että nousevia aiheita. Tämä raportti noudattaa suurelta osin yritysvastuuraportoinnin Global Reporting Initiative (GRI) ohjeistoa. Ramirent kehittää raportointimenettelyään jatkuvasti ja pyrkii täyttämään GRI:n vaatimukset tulevaisuudessa.

4 YRITYSVASTUU RAMIRENTISSÄ Olemme määritelleet Ramirentin ja sidosryhmien kannalta keskeisimmät vastuullisuuden teemat. Tämän määrittelytyön perusteella olemme koonneet olennaisuusmatriisin, joka antaa yleiskuvan yritysvastuun teemoista ja niiden merkityksestä meille ja sidosryhmillemme. Ramirent Yritysvastuuraportti Matriisi luotiin työpajoissa, joihin osallistui Ramirentin kalustonhallinnan, henkilöstöhallinnon sekä ympäristö ja laatukysymysten asiantuntijoita. Työpajoissa kartoitimme Ramirentin vastuullisuuden keskeiset vaikutukset. Lisäksi Ramirentin vastuullisuuskäytäntöjä verrattiin sekä kalustovuokrausalan että muiden toimialojen parhaisiin yrityksiin. Sidosryhmille tärkeiden teemojen määrittelyssä hyödynnettiin asiakastyöstä saamaamme näkemystä. Vastuullisuusteemojen laajasta joukosta työryhmä valitsi keskeisimmät teemat Ramirentin olennaisuusmatriisiin. Teemojen perusteella määriteltiin vastuullisuuden avainmittarit (KPI) johtamista ja tietojen keräämistä varten. Ramirentin olennaisuusmatriisissa on keskeisiä teemoja kaikilta yritysvastuun osaalueilta. Teemat heijastavat konevuokrauksen luonnetta toimialana, jossa tuhannet koneet ja työkalut ovat lukuisten ihmisten käytössä eri olosuhteissa päivittäin. Ramirentillä on yhteensä noin eri tuotetta, jotka ovat noin asiakkaan vuokrattavissa. Vastuullisuustyötämme leimaa myös Ramirentin asema yhtiönä, joka toimii monessa maassa ja jolla on suuri määrä toimipisteitä. TEEMOJEN KÄSITTELY Tässä raportissa käsittelemme useimpia olennaisuusmatriisissa mainittuja teemoja. Teemojen painotus vaihtelee perustuen niiden olennaisuuteen liiketoiminnassamme vuonna ja niihin liittyvistä suorituksista saatavilla oleviin tietoihin. Raportissa keskitymme erityisesti turvallisuuteen, laatuun, hankintaketjuun ja työtyy tyväisyyteen. Energiatehokkuuden merkitys kasvaa jatkuvasti sekä omassa toiminnassamme että asiakkaille tarjoamassamme osaamisessa ja ratkaisuissa. Kemikaalien käyttö, jätteiden käsittely ja kierrätys sekä työterveyshuolto ja turvallisuus ovat myös tärkeitä teemoja, joita käsittelemme kappaleessa Lisää tietoa vastuullisuudesta. Korruption ja lahjonnan estämistä ja reilua kilpailua ei ole käsitelty raportissa omina kappaleinaan, mutta niihin liittyen esitellään Ramirentin tärkeimmät toimintaohjeet ja periaatteet. Yhtäläisiin mahdollisuuksiin ei liittynyt merkittävää toimintaa vuonna ja sen vuoksi teemaa ei erityisesti käsitellä tässä raportissa. Korkea Keskinkertainen Matala MERKITTÄVYYS SIDOSRYHMILLE RAMIRENTIN OLENNAISUUSMATRIISI Ympäristökysymykset Sosiaaliset kysymykset Taloudelliset kysymykset Yhtäläiset mahdollisuudet Energiatehokkuus Kemikaalien käyttö Jätteet ja kierrätys Yhteiskunnallinen osallistuminen Tuotteiden laatu Tuotteiden turvallisuus/ vammat Asiakkaiden kouluttaminen Korruption ja lahjonnan estäminen Reilu peli etiikka Työterveyshuolto ja turvallisuus Henkilöstön kouluttaminen Hankintaperiaatteet/ toimittajakriteerit Työntekijöiden tyytyväisyys TÄMÄNHETKINEN TAI MAHDOLLINEN VAIKUTUS RAMIRENTIIN Matala Keskinkertainen Korkea

5 45 RAMIRENTIN ARVOKETJU ASIAKAS ETUSIJALLA Liiketoimintaympäristö Asiakkaiden tarpeet Liiketoimintamahdollisuudet RAMIRENTIN STRATEGIA Johtaminen, ihmiset ja osaaminen DYNAAMISET VUOKRAUS RATKAISUT Toimipisteiden verkosto ASIAKKAIDEN LIIKETOIMINNAN YKSINKERTAISTAMINEN Rakentaminen Teollisuus Palvelut Julkinen sektori Kotitaloudet Tavarantoimittajat Koneet Kaluston hallinta Hankinta Liiketoiminnan kehittäminen Myynti ja markkinointi MERKITTÄVÄT SIDOSRYHMÄT JA YHTEISTYÖ Asiakkaat: Palvelemme vuoden aikana asiakkaita lukuisissa päivittäisissä kohtaamisissa 13 maassa. Jokainen kontakti on meille arvokas: koulutamme ja opastamme asiakkaita vuokrakaluston käytössä ja saamme palautetta kalustomme toimivuudesta ja turvallisuudesta. Teemme säännöllisesti asiakastyytyväisyyskyselyjä ja kehitämme työtämme ja prosessejamme palvellaksemme asiakkaita entistä paremmin. Tavoitteenamme on kestävä kannattava kasvu, jota ohjaa asiakaslähtöisyys. Sijoittajat ja osakkeenomistajat: Kestävät ratkaisut tarjoavat mahdollisuuksia kannattavaan kasvuun, mikä on arvokas tekijä harkittaessa Ramirentiä sijoituskohteena. Ramirentin taloudellinen asema on vahva ja yhtiö täytti kaikki asetetut taloudelliset tavoitteensa vuonna. Noudatamme kaikessa toiminnassamme myös hallintokäytännön (Corporate Governance) ja riskienhallinnan periaatteita. Ramirentin osake on mukana kestävän kehityksen OMX GES Sustainability Finland indeksissä. Toimittajat: Kaluston huippulaatu on meille ensiarvoisen tärkeää. Tarjoamamme koneet edustavat alansa johtavia tuotemerkkejä, joiden toiminta noudattaa tiukkoja paikallisia ja kansainvälisiä standardeja ja määräyksiä ja jotka voivat tarjota luotettavia ja korkeatasoisia korjaus ja huoltopalveluja. Tärkeänä toimittajien ja tuotteiden valintaperusteena on myös ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen tarjoaminen. Henkilöstö: Osaava ja motivoitunut henkilöstö on keskeinen voimavara strategisten tavoitteidemme saavuttamisessa. Jokavuotisen henkilöstökyselyn mukaan henkilöstömme on erittäin sitoutunutta työhönsä Ramirentillä. Työntekijät kokevat, että heillä on haastava ja mielenkiintoinen työ. Työturvallisuus ja osaamisen kehittäminen ovat voimakkaasti esillä myös tulevaisuudessa. Paikallisyhteisöt: Työllistämme toimintamaissamme huomattavan määrän ihmisiä. Liiketoimintamallimme on vahvasti hajautettu. Toiminta jakautuu useisiin asiakaspalvelukeskuksiin, joissa palvelemme paikallisia asiakkaita ja toimimme tiiviissä yhteistyössä paikallisten viranomaisten, yhteisöjen ja yhteiskuntien kanssa. Muut sidosryhmät: Muita tärkeitä sidosryhmiä ovat esimerkiksi media, julkisen sektorin organisaatiot, viranomaiset, päättäjät ja kansalaisjärjestöt. Teemme jatkuvaa ja avointa yhteistyötä kaikkien sidosryhmiemme kanssa.

6 STRATEGIA Ramirent terävöitti strategiaansa ja uudisti pitkän aikavälinen taloudelliset tavoitteet vuonna. ASIAKAS ETUSIJALLE VISIO TOIMINTAAJATUS Haluamme olla Euroopan johtava ja edistyksellisin konevuokrausalan yritys sekä menestyvän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun esimerkkiyritys. Yksinkertaistamme asiakkaittemme liiketoimintoja tarjoamalla dynaamisia vuokrausratkaisuja (Dynamic Rental Solutions ). STRATEGISET PAINOPISTEALUEET VUOSILLE Asiakas etusijalle 2 Kestävä, kannattava kasvu 3 Yhtenäinen Ramirenttoimintamalli 4 Tasapainoinen liiketoimintaportfolio UUDISTETUT PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET 1 Oman pääoman tuotto (ROE %) 18 % yli suhdanteen 2 Nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) tulee olla alle 1,6x jokaisen tilikauden lopussa 3 Osingonjakosuhde vähintään 40 % nettotuloksesta ARVOT OHJAAVAT JOKAPÄIVÄISTÄ TEKEMISTÄ AVOIN Olemme avoimia ja rehellisiä toisillemme, asiakkaita ja yritystämme kohtaan. KEHITTYVÄ Uskomme jatkuvaan parantamiseen ja tiedon jakamiseen. SITOUTUNUT Olemme sitoutuneita tiimipelaajia aina toimeksiannosta ratkaisuun asti. BRÄNDILUPAUS LET S SOLVE IT Ramirent Yritysvastuuraportti

7 67 PALVELUNTARJONTAMME JA VAIKUTUS MARKKINOIHIN RATKAISUT RAMIRENTIN TARJONTA TUOTTEET Pienkoneet Suuret rakennuskoneet Nostimet Sähkö ja lämmitys Tilat ja kontit Torninosturit ja henkilö ja tavarahissit Telineet SAFE (turva ja muottitekniikka) PALVELUT Suunnittelu Liiketoiminnan tuki Työmaapalvelut Myyntituotteet Alennettu omavastuu Koulutus Edut: Varmistaa toimintojen sujuvuus, kun on vähemmän laitteiden käyttökatkoja; vähemmän huoltokustannuksia; oikeat laitevalinnat nopeuttavat työtä; vähemmän tuotevastuuriskejä TotalSolve SafeSolve EcoSolve SpaceSolve AccessSolve PowerSolve ClimateSolve Edut: Helppo ostaa; vähemmän alihankkijoita; parempi keskittyminen ydinliiketoimintaan ULKOISTAMINEN Edut: Ulkoistamalla toimintoja Ramirentille yritykset pystyvät tehostamaan ja yksinkertaistamaan liiketoimintaansa, kun ne voivat keskittyä ydinosaamiseensa. Edut: Kevyemmät taseet; vähemmän investointeja TOIMIALAT Rakentaminen Energiateollisuus Kaivostoiminta Paperiteollisuus Öljy ja kaasuteollisuus Telakat Laitosten hallinta Julkinen sektori Kotitaloudet Vaikutus asiakkaan liiketoiminnan yksinkertaistamiseen ASIAKKAIDEN TARPEET

8 TÄRKEIMMÄT VASTUULLISUUDEN TEEMAT Ramirentin vastuullisuustyö perustuu keskeisten vastuullisuusteemojen olennaisuusanalyysiin sekä Ramirentin liiketoiminnan että sidosryhmien kiinnostuksen näkökulmasta. Tärkeimmät toimintaamme liittyvät teemat ovat TURVALLISUUS tuoteturvallisuus ja turvallisuuskoulutus asiakkaille ja työntekijöille LAATU tuotteiden ja palvelun laatu TOIMITUSKETJU hankintaperiaatteet ja toimittajakriteerit HENKILÖSTÖN TYYTYVÄISYYS saavutukset ja kehittämiskohteet ENERGIATEHOKKUUS Ramirentin toiminta ja asiakasratkaisut Ramirent Yritysvastuuraportti TÄSSÄ OSASSA TARKASTELEMME LÄHEMMIN TÄRKEIMPIÄ VASTUULLISUUSTEEMOJA JA RAMIRENTIN SAAVUTUKSIA

9 89 TURVALLISUUS ON YKKOSASIA Ensisijainen tavoitteemme on tarjota henkilöstöllemme ja asiakkaillemme turvallinen työympäristö. Meillä on kattava onnettomuuksia ehkäisevä järjestelmä, joka ulottuu valmistelusta toteutukseen ja projektin päättämiseen saakka. Prosessi kattaa riskien arvioinnin, vastuukysymykset sekä työntekijöidemme, kumppaniemme ja asiakkaiden henkilökunnan kouluttamisen. Näin varmistamme, että laitteita ja kemikaaleja käsitellään turvallisesti ja ympäristöystävällisesti. TURVALLISUUDEN HALLINTA Valvomme ja tarkastamme jatkuvasti toimipisteverkostoamme. Turvallisuus arvioidaan osana tarkastuksia. Vuonna toimipisteverkostossamme tehtiin noin 440 tarkastusta. Ramirentillä oli vuonna yhteensä 358 toimipistettä. Toimipisteissämme on myös turvallisuuden valvontajärjestelmiä. Esimerkiksi Ruotsissa käytössä on järjestelmä, joka hälyttää, jos tiettyjä terveys, turvallisuus, ympäristö tai laatutoimia ei ole raportoitu. TUOTETURVALLISUUS Vuokrausyhtiönä Ramirentillä on erityinen vastuu asiakkaitten turvallisuudesta. Kaikissa koneissamme ja laitteissamme on CEmerkintä, joka kertoo tuotteiden täyttävän niitä koskevien direktiivien olennaiset terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä koskevat vaatimukset. Aina vuokratessamme koneen tai laitteen meidän vastuullamme on opastaa asiakasta sen turvallisessa käytössä. Ramirentilla on myös erityinen toimintatapa asiakkaan palauttamien koneiden ja laitteiden osalta. Käytössämme on yksityiskohtainen tarkistuslista, jonka avulla varmistetaan, että tuotteet ovat turvallisia käyttää palautuksen jälkeen. Huollamme tuotteita säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti.

10 Tuotteissa havaitut häiriöt korjataan joko itse tai ne toimitetaan tarvittaessa muuhun korjaamoon. Tietyt vaativat laitteet ja koneet toimitetaan aina valmistajan tai maahantuojan korjattaviksi. Tutkimme kaikki asiakkaidemme ilmoitukset toimintahäiriöistä koneissa ja laitteissa. Tämä tieto on meille erittäin tärkeää, koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan tuoteturvallisuutta ja palvelun laatua. Vuokralaitteitamme koskevien ilmoitusten määrä laski 103:sta vuonna :een vuonna. Kaikki asiakkaiden häiriöilmoitukset raportoidaan. TURVALLISUUSKOULUTUS Tarjoamme asiakkaille jatkuvasti turvallisuuskoulutusta. Koulutus on olennainen osa palvelutarjontaamme. Esimerkiksi Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa tarjoamme asiakkaille koulutusta nostimien käytössä. Henkilö saa luvan käyttää nostimia koulutuksen suoritettuaan. Koulutustarjonta vaihtelee maittain paikallisten tarpeiden mukaan. Vuonna tarjosimme asiakkaille reilut 60 koulutuspäivää, joihin osallistui yli 900 ihmistä. Vuonna raportoitiin 15 vuokrauskalustomme käyttöön liittynyttä onnettomuutta. Kussakin Ramirentmaassa on terveyden, turvallisuuden, ympäristön ja laadun vastuuhenkilö, joka valvoo ja kehittää oman henkilöstömme turvallisuutta. Henkilöstön turvallisuuskoulutus perustuu maakohtaisiin lakeihin ja asetuksiin sekä Ramirentin tiukkoihin standardeihin. Kaikki työntekijät saavat turvallisuuskoulutuksen omalla kielellään. Koulutusten perusteella heille myönnetään tarvittavat maakohtaiset turvallisuustodistukset. RÄÄTÄLÖITYÄ TURVALLISUUSKOULUTUSTA RUOTSISSA JA SUOMESSA Ramirentin asiakkaille suunnatussa koulutuksessa ovat lähtökohtana asiakkaiden tarpeiden kuunteleminen ja joustavuus. Esimerkiksi Ruotsissa Ramirent on tarjonnut räätälöityä putoamisenestokoulutusta rakennusyhtiö NCC:n työntekijöille. Korkeilla paikoilla työskenneltäessä henkilökohtaiset putoamisenestoja suojalaitteet suojaavat henkilöä mahdollisen putoamisen yhteydessä. Koulutus opettaa myös, miten putoamisen seurauksena riippumaan jäänyt työntekijä voi pelastautua tai miten toinen henkilö voi auttaa tilanteessa. Koulutus järjestettiin Ramirentin asiakaspalvelukeskuksissa Hudiksvallissa ja Sundsvallissa yhteistyössä RopeAccessin kanssa. Ramirent räätälöi koulutuksen NCC:n tarpeisiin sopivaksi, ja koulutusyhteistyön odotetaan jatkuvan. Suomessa Ramirent tekee yhteistyötä Rudus Oy:n kanssa Turvapuistossa, joka on suuri työturvallisuuden koulutuskeskus. Turvapuisto tarjoaa mahdollisuuden testata turvallisuustaitoja käytännössä. Puiston koulutusradan ja näyttelytilojen rakentamisessa on käytetty Ramirentin laitteita. Ramirentin turvaratkaisuja on käytetty muun muassa koulutusradan alueella, jossa keskitytään pölyttömään ja ergonomiseen työympäristöön. Turvapuisto on alallaan ainutkertainen Euroopassa. Ramirent Yritysvastuuraportti

11 1011 LAATUTYÖMME ON JATKUVAA Ramirentin laatutyö perustuu systemaattisiin menettelytapoihin ja käytäntöihin. Valtaosalla Ramirentin toiminnoista eri maissa on joko kansainvälisiin tai kansallisiin laatujärjestelmiin perustuva sertifiointi. Keskeiset maakohtaiset laatukäytännöt kattavat esimerkiksi seuraavat osaalueet: asiakkaan tarpeiden ja tyytyväisyyden jatkuva arviointi asiakaslähtöinen tuotteiden ja palveluiden kehitystyö johtamisjärjestelmän arviointi ja jatkuva parantaminen työntekijöiden koulutus osaamisen ylläpitämiseksi henkilöstön tavoitteellinen johtaminen kehitystyö yhdessä kumppaneiden kanssa ja aktiivinen rooli koko toimialan kehittämisessä lakien ja säädösten noudattaminen. Seuraavassa taulukossa on kuvattu Ramirentin ympäristö ja laadunhallintajärjestelmät. RAMIRENT KÄYTTÄÄ LUOTETTUJA KALUSTOTOIMITTAJIA Ramirent hankkii koneet ja laitteet vain alan johtavilta yrityksiltä. Nämä yritykset ja niiden arvostetut tuotemerkit ovat tiukan sääntelyn ja sisäisen valvonnan alaisia esimerkiksi ympäristö, turvallisuus ja laatukriteerien osalta. Teemme yhteistyötä noin tavarantoimittajan kanssa. Käytämme vain luotettuja kalustotoimittajia. TARKASTUKSET Ramirent hallinnoi toimitusketjuaan johdonmukaisesti. Suoritamme toimittajaauditointeja vuosittain. Käymme toimittajien tuotantolaitoksissa ja keskustelemme mahdollisista kehityskohteista tai esiin nousseista kysymyksistä myös asiakkailta saadusta palautteesta. Turvallisuus on tärkeä aihe näissä tapaamisissa. Sovellamme Ramirentin turvallisuuskriteerejä myös toimitusketjuun. Edellytämme, että toimittajamme noudattavat Ramin tapaa ja toimivat ympäristön kannalta, sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullisella tavalla. ALAN AKTIIVISTA KEHITYSTYÖTÄ Ramirent on aktiivinen jäsen European Rental Association (ERA) yhdistyksessä. Yhdessä muiden alan yritysten kanssa Ramirent kehittää vuokrausalan käytäntöjen vastuullisuutta. Toimitusketjuun liittyvät asiat ovat tärkeä osa kehitystyötä. KANSAINVÄLISEN SERTIFIOINTIJÄRJESTELMÄN KATTAVUUS MAA KANSAINVÄLINEN LAATUSERTIFIOINTI* SERTIFIOINNIN KATTAMAT TOIMINNOT ALKUPERÄINEN HYVÄKSYMISPÄIVÄ Tšekin tasavalta ISO 9001:2008 Rakennus ja teollisuuskoneiden ja laitteiden vuokraus, huolto ja myynti 1.5. Baltian maat (Viro, Latvia, Liettua) ISO 9001, ja sertifiointiprosessit käynnissä Suomi ISO 9001 ISO OHSAS Laatu Ympäristö Terveys Tanska Unkari ISO 9001:2008 Rakennuskoneiden vuokraus, myynti ja huolto Norja Puola Slovakia STN EN ISO 9001:2009 Rakennuskoneiden, koneistustyökalujen ja rakennustyökalujen vuokraus, myynti ja huolto Ruotsi ISO 9001:2008 Kaikki toimipisteet *Joissakin maissa, kuten Tanskassa, Suomessa, Puolassa ja Norjassa, on käytössä maakohtaisia sertifiointijärjestelmiä kansainvälisten järjestelmien lisäksi tai sijaan.

12 TYÖTYYTYVÄISYYS KYSELYSTÄ HYVÄT TULOKSET RamiWay määrittelee Ramirentin keskeiset liiketoimintaprosessit, strategian, organisaation, toiminnot, tietojärjestelmäarkkitehtuurin ja yhteiset termit ja määritelmät. RamiWayn käyttöönotto on yhteinen panoksemme niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka ovat kriittisiä Ramirentin menestykselle ja auttavat henkilöstöä toimimaan ydinarvojemme mukaisesti jokapäiväisessä työssään. TOIMINTOJEN VIRTAVIIVAISTAMINEN RAMIRENTJÄRJESTELMÄN AVULLA Viime vuosina yksi Ramirentin keskeisistä strategisista tavoitteista on ollut kilpailukyvyn parantaminen konsernin sisäistä integraatiota tehostamalla. Uutta toimintamalliamme ilmentää Ramirenttoiminnanohjausjärjestelmä. Se tuo yhtenäisen liiketoimintalogiikan koko konsernin käyttöön operatiivisten työprosessien ja niitä tukevien toimintojen osalta. Järjestelmä otettiin ensimmäisenä käyttöön Norjassa vuoden 2013 alussa. Se ohjaa ja dokumentoi työprosesseja sekä tarjoaa toiminnoille yhteisen kehyksen. Uskomme, että roolien, tehtävien ja prosessien uudelleenmäärittely ja yhdenmukaistaminen auttaa meitä luomaan tehokkaamman organisaation, jossa kantavana periaatteena on jatkuva kehittyminen niin yksilö kuin konsernitasolla, kertoo Ramirentkonsernin tietohallintojohtaja Mats Munkhammar. Olemme sitoutuneet kouluttamaan työntekijöitämme, jotta uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto onnistuu hyvin koko organisaatiossa. Käytännönläheinen koulutus sisältää muun muassa kotitehtäviä ja kouluta kouluttajaa periaatteen mukaisia harjoituksia. Ramirent toteuttaa vuosittain työtyytyväisyyskyselyn, jossa työntekijät arvioivat työilmapiiriä, johtamistyylejä, työoloja, työtyytyväisyyttä ja työnantajakuvaa. Tuorein kysely tehtiin helmikuussa. Noin 77 % työntekijöistä vastasi kyselyyn, mikä on hyvä tulos. Kyselyvastausten mukaan Ramirentin työntekijät ovat selvästi keskimääräistä sitoutuneempia työhönsä. Työntekijät kokevat, että heillä on haastava ja mielenkiintoinen työ, jossa tietoa ja osaamista jaetaan koko organisaatiossa. Yhtäläiset mahdollisuudet ja strategiasta ja tulevaisuuden näkymistä viestiminen koettiin alueiksi, joilla on eniten kehityspotentiaalia. Vuonna toiminnassamme tapahtui monia muutoksia, joiden taustalla oli asiakaspalvelukeskusten määrän väheneminen. Rakenneuudistuksen tavoitteena on parantaa kannattavuutta ja tehokkuutta, ja se kohdistui pääosin Europe Central segmenttiin. Vaikka asiakaspalvelukeskusten määrä laski 12 prosenttia, Ramirent onnistui pitämään työntekijöiden vähennyksen huomattavasti pienempänä eli 6 prosentissa. Rakenneuudistuksesta huolimatta henkilöstön vaihtuvuus väheni vuoden aikana. Heikentyneen kysynnän vuoksi Ramirent siirsi vuokrauslaitteita Baltian maihin tuotteiden käyttöasteen parantamiseksi. Ramirentin johto ja työntekijät osallistuvat joka vuosi järjestettävään Ramin Päivään. Ramin Päivän tarkoituksena on edistää yhteisiä projekteja ja toimintatapoja ja rakentaa yhtenäistä Ramirentkulttuuria. Vuonna Ramin Päivä keskittyi kannattavaan myynnin kasvuun ja esitteli myös uutta, pian käyttöönotettavaa toiminnanohjausjärjestelmää. Ramirent Yritysvastuuraportti

13 1213 KOKO ELINKAAREN KATTAVA ENERGIATEHOKKUUS Oman toimintamme energiatehokkuus on meille erittäin tärkeää sekä ympäristön että taloudellisuuden kannalta. Lisätietoja tarjoamistamme energiatehokkaista tuotteista ja palveluista on viereisessä caseesimerkissä. TEHOKKAAT KONEET JA LAITTEET Valvomme tarkasti koneiden ja laitteiden energiatehokkuutta. Kun ostamme uutta, seuraamme energiankulutusta tuotteen koko elinkaaren ajan. Tehokkuus, alhaiset päästöt, turvallisuus ja kestävyys ovat meille tärkeitä kriteereitä. Arvioimme myös ylläpitokustannukset osana tuotteen kokonaiskustannuksia. Olemme sitoutuneet parantamaan energiatehokkuutta yhdessä Ramirentin luotettujen toimittajien kanssa. Vuonna päätimme investoida Ruotsinkiertueeseen, jolla esitellään erittäin energiatehokkaita työmaakontteja. Kiertue liittyy EcoSolvetarjontaamme, ja se alkaa vuonna TOIMINNOT JA RAKENTAMINEN Ramirentilla on ympäristötavoitteita, jotka liittyvät monissa maissa esimerkiksi ISO sertifioinnin vaatimuksiin. Sertifiointi ja omat tavoitteemme kirittävät meitä jatkuvasti parempiin suorituksiin. Energiatehokkuuden parantaminen on keskeinen tavoitteemme. Esimerkiksi Tanskassa sähkön ja lämmön kulutusta on vähennetty parantamalla sähköjärjestelmiä ja rakennuskannan eristystä. RAMIRENT ECOSOLVE TARJOAA EKOTEHOKKAITA RATKAISUJA Ramirent EcoSolve tarjoaa laajan valikoiman ekotehokkaita laitteita, palveluita ja ratkaisuja, jotka pienentävät asiakkaidemme ympäristökuormitusta. Yksi ekotehokkaan rakentamisen tärkeimmistä osatekijöistä on energiatehokkuus. Rakennuksen ekotehokkuutta tarkasteltaessa on otettava huomioon rakennuksen koko elinkaari. Rakennusvaiheen osuus on noin yksi prosentti rakennuksen energiankulutuksesta sen elinkaaren aikana. Toimialalla työskenteleville yrityksille, kuten rakennusliikkeille, tämä vaihe on kuitenkin erittäin tärkeä. Euroopan energiankulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä noin 40 prosenttia aiheutuu rakentamisesta. Ramirent tarjoaa vihreiden palvelujen kokonaisuuden, joka sisältää muun muassa energiatehokkaita työmaatiloja ja logistiikan, jossa kuljetukset on minimoitu. Ramirent EcoSolve ratkaisut mahdollistavat jopa 40 prosentin säästöt työmaatilojen energiankulutuksessa. Korkeatasoiset moduulit voidaan lämmittää ja niiden energiankulutusta voidaan seurata etäyhteyden välityksellä, ja myös niiden valaistusratkaisut ovat energiatehokkaita. Sovellamme Ramirent EcoSolve mallia päivittäin asiakaskontakteissa. Lisäksi järjestimme Keski ja PohjoisRuotsissa vuonna kiertueen, jolle kutsuimme sidosryhmiä keskustelemaan ekotehokkuudesta rakentamisessa. Ekotehokkuusajattelu auttaa yrityksiä saavuttamaan kestäviä liiketoimintaratkaisuja sekä luomalla mahdollisuuksia kustannussäästöihin että pienentämällä ympäristökuormitusta.

14 LISÄÄ TIETOA VASTUULLISUUDESTA RAMIRENT SUOJAA IHMISIÄ JA YMPÄRISTÖÄ JÄTTEET JA KEMIKAALIT Toimipisteet kierrättävät jätteet sekä pitävät kirjaa kierrätyksestä ja vuosittain syntyvästä kaatopaikkajätteen määrästä. Esimerkiksi Suomessa monissa toimipisteissä on onlinevalvontajärjestelmä jäteasioiden hallintaa varten. Vuonna käynnistimme hankkeen, jonka tavoitteena on keskittää Ramirentin jätehuolto Suomessa yhdelle palveluntarjoajalle. Ongelmajätteet, kuten akut, jäteöljyt, suodattimet ja kemikaalit, otetaan talteen ja käsitellään lakien ja määräysten mukaisesti Ramin tavalla. Käsittelemme työssämme kemikaaleja, jotka liittyvät esimerkiksi koneiden ja laitteiden ylläpitoon. Pyrimme jatkuvasti vähentämään toiminnassamme käytettävien kemikaalien määrää. LOGISTIIKKA Pienennämme haitallisia ympäristövaikutuksia, kuten päästöjä, jotka aiheutuvat koneiden kuljetuksesta, investoimalla logistiikan optimointiin ja hyödyntämällä toimipisteverkostoamme. Tavoitteena on kuljettaa mahdollisimman paljon koneita yhdellä kertaa lyhyintä reittiä. Kiinnitämme huomiota myös CO2päästöihin. Suomessa kaikissa uusissa työsuhdeautoissa CO2päästöjen enimmäisraja on 170 g/ km. Pidämme kirjaa kaikista ajoneuvoista ja niiden CO2päästöistä, ja vähennämme päästöjä jatkuvasti myös ostamalla tai vuokraamalla uusia ajoneuvoja. Lisäksi kaikki yhtiön uudet kuormaautot Suomessa täyttävät EURO5standardin, joka määrittelee pakokaasupäästöjen hyväksyttävät rajat EU: n jäsenvaltioissa myydyille uusille ajoneuvoille. POLTTOAINEET Voimme tarjota asiakkaillemme polttoaineeksi vähemmän ympäristöä kuormittavaa öljylaatua ja kaasua. Esimerkiksi Ruotsissa vähemmän päästöjä aiheuttavan öljylaadun ja kaasun käyttö on pakollista tiettyjen alueiden kaikilla rakennustyömailla. RAMIRENT TUKI ITÄMEREN SUOJELUA Ramirent teki loppuvuodesta lahjoituksen Baltic Sea Action Group (BSAG) järjestölle. BSAG tekee työtä Itämeren rehevöitymisongelman ratkaisemiseksi ja pyrkii löytämään ratkaisuja vaarallisten aineiden ja meriliikenteen aiheuttamiin ongelmiin koko Itämeren alueella. Ramirent toimii Euroopassa, ja Itämeren alue on ydinmarkkinaaluettamme. Koska kahdeksan kolmestatoista toimintamaastamme rajautuu Itämereen, se on alue, jota haluamme suojella ja jonka toivomme menestyvän. Ajattelemme näin yhdessä asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Itämeri valittiin lahjoituskohteeksi sidosryhmäillallisille, jotka järjestettiin 50vuotissyntymäpäivänäni. Ramirentin oma liiketoiminta on jo itsessään ympäristön kannalta tehokasta, sillä vuokraus säästää resursseja laitteen ostamiseen verrattuna, kertoo Magnus Rosén, Ramirentkonsernin toimitusjohtaja. Lisätietoja: Ramirent Yritysvastuuraportti

15 1415 LIIKETOIMINTAMME EDISTÄÄ TALOUDELLISTA HYVINVOINTIA RAMIRENTIN TALOUDELLINEN VASTUULLISUUS Kestävää taloudellista hyvinvointia tuottavat tekijät ovat Ramirentin liiketoiminnan kannattavuus ja kilpailukyvyn parantaminen pitkällä aikavälillä. Tavoitteenamme on täyttää asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeet ja odotukset. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää vakaata taloudellista asemaa. SUORAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Ramirentin kannattavuus parani ja liikevaihto ylsi kaikkien aikojen ennätykseen vuonna. Vahva taloudellinen asemamme varmistaa, että pystymme täyttämään sidosryhmiemme tarpeet, odotukset ja vaatimukset. Vuonna liikevaihtomme oli 714,1 miljoonaa euroa ja otimme uusia lainoja 9,3 miljoonaa euroa. Näiden tulojen avulla loimme taloudellista hyvinvointia tavarantoimittajille, henkilöstölle, sijoittajille ja osakkeenomistajille sekä julkiselle sektorille. Maksoimme 340,4 miljoonaa euroa tavarantoimittajillemme ja 138,0 miljoonaa euroa työntekijöillemme. Osakkeenomistajat saivat osinkoina 30,1 miljoonaa euroa. Pankit ja muut sijoittajat saivat 37,2 miljoonaa euroa lainojen takaisinmaksuina ja 9,4 miljoonaa euroa nettokorkoina ja muina nettorahoituskuluina. Maksetut verot olivat yhteensä 19,3 miljoonaa euroa ja sosiaaliturvamaksut 17,2 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat yhteensä 124,0 miljoonaa euroa, josta 16,2 miljoonaa euroa liittyi yritysostoihin. EPÄSUORAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Suorien taloudellisten vaikutusten lisäksi liiketoiminnallamme on välillisiä taloudellisia vaikutuksia yhteisöissä, joissa toimimme. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön koneita ja laitteita joustavasti sen sijaan, että heidän tarvitsisi investoida omaan kalustoon. Lisäksi maksamamme palkat vaikuttavat kulutukseen ja siten liiketoimintaan maissa, joissa toimimme. Yhteistyö tavarantoimittajien kanssa luo yhteisiä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Verot, joita me ja työntekijämme maksamme, vaikuttavat koko yhteiskuntaan. Ramirentin liiketoiminnalla on sosiaalinen kerrannaisvaikutus yhteiskuntaan. RAMIRENTIN SUORAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET LIIKEVAIHTO 714,1 MEUR LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 3,0 MEUR NOSTETUT LAINAT 9,3 MEUR MATERIAALIEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAJAT MATERIAALIT JA PALVELUT 237,2 MEUR LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 103,2 MEUR HENKILÖSTÖ PALKAT JA MUUT TYÖSUHDEETUUKSISTA AIHEUTUVAT KULUT 138,0 MEUR ELÄKEKULUT 11,3 MEUR SIJOITTAJAT JA RAHOITTAJAT OSINGOT 30,1 MEUR OSTETUT OMAT OSAKKEET 2,7 MEUR NETTORAHOITUSKULUT 9,4 MEUR LAINOJEN LYHENNYKSET 37,2 MEUR JULKINEN SEKTORI TULOVEROT 19,3 MEUR SOSIAALITURVAMAKSUT 17,2 MEUR LIIKETOIMINNAN KASVU INVESTOINNIT 124,0 MEUR

16 IHMISET OVAT VOIMAVARAMME Henkilöstömäärä työsopimuksittain PITKÄAIKAISET VAPAAT 2 % MÄÄRÄAIKAISET TYÖNTEKIJÄT 12 % VAKITUISET TYÖNTEKIJÄT 86 % HENKILÖSTÖN JOHTAMINEN Vuonna henkilöstön johtamisessa keskeistä oli valmistautuminen Ramirentin uuden toiminnanohjausjärjestelmän, Rami Wayn, käyttöönottoon. Yksi uuden järjestelmän tavoitteista on yhdenmukaistaa yhtiön työskentelytapoja, mukaan lukien henkilöstöhallinnon käytännöt, eri Ramirentmaissa, ja luoda siten synergiaa konsernitasolla. Ramirent aloittaa henkilöstöön liittyvien tärkeimpien tunnuslukujen ja raportoinnin yhdenmukaistamisen vuoden 2013 aikana. Vuoden lopussa Ramirentin palveluksessa oli yhteensä henkilöä (3 184 vuonna 2011). Ihmiset ovat voimavaramme, ja seuraamme työtyytyväisyyttä vuosittain. Lisätietoja uusimmasta työtyytyväisyyskyselystä on sivulla 12. NAISIA 13 % Henkilöstön sukupuolijakauma MIEHIÄ 87 % VUOSI LYHYESTI Ramirent organisoi toimintaansa uudelleen useissa maissa. Suomi segmentille nimitettiin uusi toimitusjohtaja, tekniikan lisensiaatti Anna Hyvönen (44). Uuden toimitusjohtajan myötä organisaatiorakennetta Suomessa muutettiin hieman. Uudelleenorganisoinnin tarkoituksena oli kehittää liiketoimintaa entistä asiakaslähtöisempään suuntaan. Ruotsi segmentin johtaja jätti yhtiön keskinäisellä sopimuksella vuonna. Segmentin johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin diplomiinsinööri Erik Alteryd (49). Hän aloittaa uudessa tehtävässään viimeistään heinäkuussa Muutoksia tapahtui myös Europe Central segmentissä, jossa Ramirent supisti toimintojaan heikon kysynnän vuoksi. Toimipisteiden määrä laski 122:sta 80:een. Henkilöstön määrä väheni 825:stä 626:een. TYÖNTEKIJÄT 44 % Henkilöstömäärä henkilöstöryhmittäin * TOIMIHENKILÖT 56 % Uusi toiminnanohjausjärjestelmä otettiin ensimmäisenä maana käyttöön Norjassa vuonna. Käyttöönotto jatkuu vuosina 2013 ja 2014 muissa maissa. Kaikki maat valmistautuvat uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon, mihin liittyy myös osaamisen kehittämistä ja organisaatiorakennetta koskevia kysymyksiä. TYÖTERVEYS Kaikki Ramirentin työntekijät kuuluvat työterveyshuollon piiriin. Kussakin maassa on terveys, turvallisuus, ympäristö ja laatukysymysten asiantuntijoita, jotka seuraavat esimerkiksi työterveyteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita. Voit lukea lisää turvallisuudesta sivuilta 910. Ramirent Yritysvastuuraportti * ILMAN TANSKAA Sairauksista ja tapaturmista johtuvia poissaoloja verrattuna vuotuiseen kokonaistyöaikaan oli 3,9 prosenttia vuonna (4,6 % vuonna 2011).

17 1617 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Ramirent panosti vuonna erityisesti työntekijöiden myyntikoulutukseen. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän lisäksi Ramirent on investoinut myös muutosjohtamiseen ja soveltuvaan muutoskoulutukseen. Ramirentin esimiehet kokoontuvat Ramin Päivä tapahtuman aikana keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja kehitystavoitteista. Esimiehille on oma johdon koulutusohjelma, Corporate Management Platform. Henkilöstön ikäjakauma ALLE 25 VUOTTA 6 % 2540 VUOTTA 45 % 4150 VUOTTA 27 % 5155 VUOTTA 10 % Kaikki Ramirentin työntekijät osallistuvat kehityskeskusteluihin. Kehityskeskustelussa työntekijä ja esimies voivat keskustella kehitystavoitteista yhdessä VUOTTA YLI 60 VUOTTA 7 % 5 %

18 TÄRKEIMMÄT TOIMINTAOHJEET JA PERIAATTEET Ramirent Yritysvastuuraportti EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ Ramirentkonsernilla on yhteinen eettinen säännöstö. Se luo yhteisesti hyväksytyt toimintaperiaatteet niin yhtiölle sisäisesti kuin suhteessa ulkoisiin sidosryhmiin. Painotamme korruption vastaisia toimia, oikeutta työehtosopimusneuvotteluihin sekä nollatoleranssia lapsityövoimaa, pakkotyötä ja syrjintää kohtaan. Kaikki työntekijämme ja toimittajamme ovat perehtyneet eettiseen säännöstömme, jolla on tärkeä rooli jatkuvassa korruption ja lahjonnan vastaisessa työssämme kaikissa Ramirentin toimintamaissa. Kaikki rikkomukset raportoidaan konsernin johtoryhmälle tiedoksi ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtymiseksi. WHISTLEBLOWINGJÄRJESTELMÄ Kaikki työntekijämme voivat tehdä ilmoituksen epäillyistä taloudellisista väärinkäytöksistä tai vilpillisestä toiminnasta nimettömänä tai omalla nimellään käyttämällä Ramirentin whistleblowing eli vihjejärjestelmää. Palvelu toimii kaikilla Ramirentkonsernissa käytössä olevilla kielillä. Epäillyt väärinkäytökset selvitetään viipymättä ja luottamuksellisesti. Epäilykset ja tutkinnan tulokset raportoidaan työvaliokunnalle. Lakiasiainosasto ja muut osastot toteuttavat väärinkäytöksestä seuraavat toimenpiteet tai muut toimet, jotka katsotaan tarpeellisiksi väärinkäytöksien estämiseksi tulevaisuudessa ja valvonnan parantamiseksi. RISKIENHALLINNAN PERIAATTEET Hallitus hyväksyy riskienhallinnan periaatteet. Ramirentin riskienhallinnan päämääränä on tukea strategiaa ja tavoitteiden saavuttamista ennakoimalla ja hallitsemalla mahdollisia liiketoiminnan uhkia ja mahdollisuuksia. Riskien arviointi on osa vuosittaista strategiaprosessia. Riskejä arvioidaan suhteessa yhtiön strategisiin tavoitteisiin; näihin kuuluvat myös taloudelliset tavoitteet. Riskien arvioinnissa kunkin riskin vaikutus ja todennäköisyys arvioidaan. Riskien arvioinnin yhteydessä laadittavassa toimintasuunnitelmassa määritetään seurattavat tunnusluvut sekä toimet, joihin riskien toteutuessa ryhdytään. SISÄINEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ Ramirentin sisäinen valvonta perustuu Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissionin (COSO) määrittämään viitekehykseen ja koostuu viidestä pääalueesta: valvontaympäristö, riskien arviointi, valvontatoimenpiteet, tieto ja viestintä sekä seuranta. HALLINNOINTI JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ Ramirent noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010, muuta soveltuvaa lainsäädäntöä sekä Ramirentin yhtiöjärjestyksen määräyksiä. Lisätietoja on vuoden tilinpäätöksessä sekä osoitteessa YKSIKKÖKOHTAISET HSEQSUUNNITELMAT Ramirentin suoritusta terveyteen, turvallisuuteen, ympäristöön ja laatuun liittyvissä kysymyksissä arvioidaan käytännössä liiketoimintayksikkökohtaisten suunnitelmien perusteella. Keskeiset alueet, joilla suoritusta mitataan, ovat muun muassa asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyys, työntekijöiden ja asiakkaiden tapaturmataajuus, vähän energiaa kuluttavan kaluston osuus ja kierrätettävän jätteen osuus.

19 1819 VASTUULLISUU DESSA ASIAKAS ETUSIJALLA Lähtökohta Ramirentin vastuulliselle toiminnalle on erittäin myönteinen. Koneen vuokraaminen on pohjimmiltaan kestävämpää kuin omistaminen. Ramirentillä on yhteensä noin erilaista tuotetta, jotka ovat noin asiakkaamme vuokrattavissa. Tätä taustaa vasten on helppo ymmärtää, miten tärkeä kilpailuetu asiakaskokemuksen hallinta on meille. Huippuluokan asiakaskokemus on yksi Ramirentin keskeisistä strategisista tavoitteista. Uskomme konevuokrausalan kasvavan edelleen. Vahvimmat kasvutekijät ovat konevuokrauksen alhainen penetraatioaste monissa Euroopan maissa, yhä useampien yritysten tarve koneiden ulkoistamiseen ja lupaavat pitkän aikavälin kasvunäkymät kehittyvillä rakennusmarkkinoilla. Ramirentillä on erinomainen mahdollisuus hyödyntää markkinoiden mahdollisuudet, koska yhtiö on moderni, ketterä ja eteenpäin katsova konevuokraaja. Olemme myös aina valmiita vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. VASTUUTYÖMME TULOKSET Konevuokrauksen yleisten hyötyjen lisäksi toinen merkittävä taso vastuullisuudessamme on, miten Ramirent yhtiönä suoriutuu. Nykymaailmassa yrityksen vastuullisuudella on vähintään kaksi puolta: riskienhallinta ja uudet liiketoimintamahdollisuudet. Me Ramirentillä olemme yhdistäneet molemmat yhdeksi ajatusmalliksi. Omassa toiminnassamme esiin nousevat vastuullisuusasiat heijastavat konevuokrauksen luonnetta toimialana, jossa tuhannet koneet ja työkalut ovat lukuisten ihmisten käytössä eri olosuhteissa päivittäin. Vuonna panostimme vielä aikaisempaa enemmän ympäristöön, turvallisuuteen ja terveyteen sekä asiakkaille tarjoamiemme yksilöllisten ratkaisujen laatuun. Vuonna keskeinen asia oli valmistautuminen Ramirentin uuden toiminnanohjausjärjestelmän, Rami Wayn, käyttöönottoon. Yksi uuden järjestelmän tavoitteista on yhdenmukaistaa yhtiön työskentelytapoja eri Ramirentmaissa ja siten luoda synergiaa konsernitasolla. Uusi toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa myös mahdollisuuden kehittää vastuullisuustavoitteitamme sekä tulosten seurantaa. TOIVOMME PALAUTETTASI Vastuullisuuden merkitys Ramirentin toiminnalle kasvaa jatkuvasti, mitä myös tämä raportti kuvastaa. Koimme nyt tärkeäksi julkaista erillisen vastuullisuusraportin, jossa voimme käsitellä eri aiheita syvällisemmin. Jos sinulla on yritysvastuuseen liittyviä kysymyksiä, palautetta tai ideoita, jotka haluat jakaa kanssamme, ota meihin yhteyttä. Haluamme tietää, missä olemme mielestäsi onnistuneet ja miten voimme kehittyä edelleen. Magnus Rosén, toimitusjohtaja

20 NORJA 2011 LIIKEVAIHTO, MILJ.EUROA LIIKETULOSPROSENTTI , ,7 SUOMI 2011 INVESTOINNIT, MILJ.EUROA LIIKEVAIHTO, MILJ.EUROA HENKILÖSTÖ, LIIKETULOSPROSENTTI 18,2 14,7 TOIMIPISTEIDEN MÄÄRÄ, INVESTOINNIT, MILJ.EUROA MARKKINAASEMA #1 #1 HENKILÖSTÖ, TOIMIPISTEIDEN MÄÄRÄ, MARKKINAASEMA #1 #1 RUOTSI LIIKEVAIHTO, MILJ.EUROA LIIKETULOSPROSENTTI INVESTOINNIT, MILJ.EUROA HENKILÖSTÖ, , , EUROPE EAST (VENÄJÄ, VIRO, LATVIA, LIETTUA JA UKRAINA) 2011 TANSKA LIIKEVAIHTO, MILJ.EUROA TOIMIPISTEIDEN MÄÄRÄ, MARKKINAASEMA 79 #2 79 #2 LIIKEVAIHTO, MILJ.EUROA LIIKETULOSPROSENTTI 63 17, ,5 LIIKETULOSPROSENTTI 3,6 0 INVESTOINNIT, MILJ.EUROA 9 12 INVESTOINNIT, MILJ.EUROA 2 9 HENKILÖSTÖ, HENKILÖSTÖ, TOIMIPISTEIDEN MÄÄRÄ, MARKKINAASEMA # #1 EUROPE CENTRAL (PUOLA, TSEKKI, SLOVAKIA JA UNKARI) 2011 TOIMIPISTEIDEN MÄÄRÄ, MARKKINAASEMA 80 #1 122 #1 LIIKEVAIHTO, MILJ.EUROA LIIKETULOSPROSENTTI INVESTOINNIT, MILJ.EUROA HENKILÖSTÖ, TOIMIPISTEIDEN MÄÄRÄ, MARKKINAASEMA 63 2, #1 74 7, #1 * Konsernihallinto työllistää lisäksi 28 henkilöä Ruotsissa ja Suomessa. Ramirent on johtava konevuokrauskonserni, joka yksinkertaistaa asiakkaittensa liiketoimintoja toimittamalla dynaamisia vuokrausratkaisuja. Palvelemme laajaa asiakaskuntaa, kuten rakennus ja prosessiteollisuutta, telakoita, julkista sektoria ja kotitalouksia. Vuonna konsernin liikevaihto oli 714 miljoonaa euroa. Konsernilla on työntekijää 358 toimipaikassa 13 maassa Pohjoismaissa ja Keski ja ItäEuroopassa. Ramirent on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Ramirent Oyj I PL 116 (Äyritie 16), Vantaa Puh I Fax I I Ytunnus

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin,

PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, vuosikertomus 21 PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, infrarakentamiseen, rakennustyömaille, laivatelakoille ja teollisuuden kunnossapitoon. Valikoima käsittää mm.

Lisätiedot

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA VUOSIKERTOMUS 2013 CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 2 Keitä olemme 3 Mitä se tarkoittaa 16 Helpotamme ja tehostamme arkeasi 24 Autamme kehittämään laatua,

Lisätiedot

tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus

tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus vuosikertomus 2012 STRATEGINEN KULMAKIVI: ASIAKKAIdEN ENSISIjAINEN VAIhTOEhTO LUOTETTAVA KUMPPANI Emporia, yksi Skandinavian suurimmista ostoskeskuksista, avattiin

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti 10:45 Asuintalo, Düsseldorf Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008 Yrit ysvastuur aportti KONE 2008 Yritysvastuuraportti Raportin laajuus Raportin laajuus KONEen

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

2013YRITYSVASTUURAPORTTI

2013YRITYSVASTUURAPORTTI 2013YRITYSVASTUURAPORTTI 1 Tikkurila yritysvastuuraportti 2013 Asiakkaamme ovat tuotteillamme suojanneet erilaisia pintoja ja kaunistaneet erilaisia tiloja jo yli 150 vuotta Tikkurila tarjoaa asiakkailleen

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot

kannattava kasvu jatkui vuosikertomus2007

kannattava kasvu jatkui vuosikertomus2007 kannattava kasvu jatkui vuosikertomus2007 SISÄLTÖ Johdanto Toimipisteverkosto 1 Vuoden 2007 pääkohdat 2 Ramirent 4 Tuotteet 5 Strategia Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion. Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2013 15.4.2014 Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.fi 2/77 Orion-konsernin GRI:n mukainen yhteiskuntavastuun

Lisätiedot

Lindströmin vastuuraportti

Lindströmin vastuuraportti VASTUURAPORTTI 2014 Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palveluntuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2010

Yritysvastuuraportti 2010 Yritysvastuuraportti 2010 sisällys Sisällysluettelo Raportointiperiaatteet 2 lyhyesti 3 Tapamme toimia 4 Henkilöstö 10 Vastuullista liiketoimintaa Media-alalla 16 Oppimisessa 20 Talous ja yhteiskunta 22

Lisätiedot

2012 vastuullisuusraportti

2012 vastuullisuusraportti 212 vastuullisuusraportti MARTELAN VUOSIKERTOMUS 212 Sisällysluettelo Vastuullisuusraportti Vastuullisuusraportin esittely.... 4 Raportin sisältö ja kattavuus... 4 Raportin rakenne... 4 Raportoinnin kattavuus...

Lisätiedot

www.orion.fi/yv-raportti-2011

www.orion.fi/yv-raportti-2011 Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2011 25.4.2012 Tämä PDF-tiedosto sisältää vuoden 2011 raportin tiedot. Raportti on julkaistu verkkoversiona Orionin internetsivulla osoitteessa www.orion.fi/yv-raportti-2011

Lisätiedot

ESIMAKUA TULEVASTA THE NORDIC MEAT EXPERTS VUOSIKERTOMUS 2014. www.hkscan.com VUOSIKERTOMUS

ESIMAKUA TULEVASTA THE NORDIC MEAT EXPERTS VUOSIKERTOMUS 2014. www.hkscan.com VUOSIKERTOMUS ESIMAKUA TULEVASTA VUOSIKERTOMUS 2014 THE NORDIC MEAT EXPERTS VUOSIKERTOMUS www.hkscan.com 2014 ESIMAKUA TULEVASTA Tässä vuosikertomuksessa esittelemme tulevaisuuden kuluttajan: henkilön, jolta opimme

Lisätiedot

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita?

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita? STORA ENSO 2006 Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin Täytä lomake ja kerro meille kommenttisi Yritysvastuu 2006 -raportista. Voit myös täyttää lomakkeen osoitteessa www.storaenso.com/sustainability/feedback

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Asiantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää. San Francisco, 9:30

Yritysvastuuraportti. Asiantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää. San Francisco, 9:30 San Francisco, 9:30 siantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää rt on yksi KONEen 20 000 kunnossapitoasentajasta, jotka vastaavat yli miljoonasta KONEen huoltamasta laitteesta lähes 60 maassa. Hän kollegoineen

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013

YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013 YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013 2 SISÄLTÖ Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen ja tarjoamme asiakkaillemme vastuullisia ostoskokemuksia. Voimme ottaa vastuullisuusnäkökulmat huomioon läpi koko arvoketjun

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

Tikkurila yritysvastuuraportti 2012

Tikkurila yritysvastuuraportti 2012 Tikkurila yritysvastuuraportti 2012 Raportti 2012 1 (32) Tikkurila yritysvastuuraportti 2012 Edistämme muutosta markkinoillamme suosimalla vastuullisia valintoja Tikkurila tarjoaa strategiansa mukaisesti

Lisätiedot

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2006 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin toiminnan kulmakivet...5

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014 AKTIA PANKKI OYJ Yritysvastuuraportti 2014 Sisältö YLEISTÄ Toimitusjohtajan puheenvuoro 1 Aktia lyhyesti 2 Sidosryhmämme 4 Finanssiala muutoksessa 5 YRITYSVASTUU AKTIASSA Yritysvastuu on kiinteä osa pankin

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN

Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 2011 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN SISÄLTÖ 2 Sisältö 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Yhteiskuntavastuun strategia 5 Stockmannin sidosryhmät 6 Stockmann-konserni lyhyesti 8 150 vuotta

Lisätiedot

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011 vuosikertomus 2011 ONE COMPONENTA 4 700 TYÖNTEKIJÄÄ HALUTUIN VALU- RATKAISUJEN TOIMITTAJA Sisällys 4 Toimintatapamme 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Strategia 10 Liiketoimintamme 16 Vastuullisuus 20 Tuotannon

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Keskon yhteiskuntavastuun raportti 2007

Sisällysluettelo. Keskon yhteiskuntavastuun raportti 2007 Keskon yhteiskuntavastuun raportti 2007 1 Sisällysluettelo Raportin sisältö... 2 Pääjohtajan katsaus... 4 Tärkeimmät saavutuksemme vuonna 2007... 5 Perustietoja Kesko-konsernista... 6 Yhteiskuntavastuun

Lisätiedot