Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:"

Transkriptio

1 Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia tarjoustanne työterveyspalveluista. TARJOUSPYYNTÖ A: Paimion kaupungin, Sauvon kunnan ja Paimion-Sauvon ktkyn henkilökunnan työterveyspalveluista. TARJOUSPYYNTÖ B: Paimion kaupungin ja Sauvon kunnan järjestämisvastuulla olevan työterveyshuollon palveluiden tuottamisesta. Tarjouksen tekijän tulee sitoutua: 1. Vastaanottamaan ns. liikkeenluovutuksena Paimion-Sauvon ktkyn työterveyshenkilöstön (mm. kertyneet KUELeläke-etuudet huomioden, kuvaus henkilöstöstä liitteessä 5) 2. Toiminta tulee järjestää Paimion kaupungissa. Sopimuskauden alussa on mahdollista tehdä sopimus Paimion-Sauvon ktkyn kanssa nykyisten työterveyshuollon tilojen määräaikaisesta käytöstä Paimion terveysasemalla, Terveyskeskuksentie 1, Paimio. 3. Hankkimaan laboratoriotutkimukset samalta laboratoriopalveluiden tuottajalta kuin Paimion-Sauvon ktky (sopimuskauden alkaessa TYKS Sapa liikelaitos). Tarjous tulee jättää kokonaistarjouksena molemmista yllämainituista osa-alueista, osatarjouksia ei hyväksytä. Tarjousten tulee olla tarjouspyynnön asiakirjojen sisällön mukaisia. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon, eikä tarjous saa olla ehdollinen. Paimion kaupungilla, Sauvon kunnalla ja Paimion-Sauvon ktkyllä on oikeus perustellusta syystä olla hyväksymättä mitään tarjousta tai keskeyttää hankinta. Sopimusaika Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta , Sopimukseen sisältyy sopimuskauden lisäksi kolme (3) yhden vuoden mittaista optiokautta (vuodet ). Optiokauden käyttöönotto on Tilaajien päätettävissä. Tilaajat ilmoittavat optiokauden käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

2 Hankinnan kuvaus Työterveyspalvelut sisältävät hyvän työterveyskäytännön mukaiset ennaltaehkäisevän työterveyshuollon ja työterveyspainotteisen yleislääkäritasoisen sairaanhoidon avopalvelut liitteen 1 mukaisesti. Hankintasopimus tehdään yhden palvelutuottajan kanssa. Hankinnan kohteena on Paimion kaupungin, Sauvon kunnan ja Paimion-Sauvon ktkyn henkilökunnalle (tarjouksen liite 3) sekä kuntien järjestämisvastuulla olevien työterveyspalvelujen tuottaminen kuntien alueilla toimiville yrityksille ja muille omaa työtään tekeville, esim. yrittäjille ja maanviljelijöille (tarjouksen liite 4). Palveluntarjoajan tulee huomioida, että hankinnan laajuus on vähintään kuntien henkilöstön työterveyshuollon palvelut, jotka tilaajat sitoutuvat hankkimaan valitulta palveluntuottajalta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisin ehdoin. Valittu palveluntuottaja on kuitenkin velvollinen tarjoamaan alueen yrityksille ja omaa työtään tekeville lakisääteisten palveluiden lisäksi myös muut työterveyspalvelut ml. sairasvastaanoton tämän kilpailutuksen hinnaston mukaisesti. Lisäksi palveluntuottajan tulee huomioida, että jokainen yritys ja omaa työtään tekevä voi itse määritellä omaan tarpeen mukaisen työterveyshuollon palvelusisällön ja työterveyspalveluiden tuottajan. Palvelu voi sisältää vain ennaltaehkäisevän työterveyspalvelun tai laajennettuna myös työterveyshuoltoa tukevan sairaanhoidon. Hankintamenettely Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Osatarjouksia ei hyväksytä. Tässä hankinnassa noudatetaan kaikkia julkisten palveluhankintojen yleisiä sopimusehtoja, JYSE 2014 PALVELUT (saatavissa tässä hankintailmoituksessa mainituin täydennyksin ja tarkennuksin. Tässä hankintailmoituksessa ei ole selvitetty kaikkia JYSE 2014 PALVELUT ehtoja, tarjouksentekijän tulee tutustua ko. asiakirjaan huolellisesti. Tarjousten jättäminen ja voimassaolo Päätöksen hankinnasta tekevät Paimion kaupunginhallitus, Sauvon kunnanhallitus sekä Paimion-Sauvon ktky hallitus kukin omalta osaltaan. Sitovat allekirjoitetut tarjoukset liitteineen on toimitettava suljetussa kirjekuoressa viimeistään klo 12. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon.

3 Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa saakka. Tarjoushinnat ovat sitovana voimassa toiminnan kaksi ensimmäistä vuotta. Tarjoukset ja liitteet on tehtävä suomen kielellä Tarjous on toimitettava allekirjoitettuna paperiversiona (1 kpl) sekä tiedosto-versiona (pdf-tiedostona, cd tai ubs-muistitikku) osoitteeseen: Paimion-Sauvon ktky Terveyskeskuksentie Paimio Siirtyvää henkilöstöä koskevat asiat Hinta ja kaupalliset ehdot Hinnan tarkistukset Tarjouskuoreen on merkittävä nimi Työterveyshuoltokilpailutus. Tarjoaja sitoutuu ottamaan nykyisin Paimion-Sauvon ktkyn työterveysyksikön palveluksessa olevat työterveyspalveluja hoitavat henkilöt palvelukseensa liikkeenluovuttamisperiaatteita noudattaen, mikäli nämä niin haluavat. Tarjoaja sitoutuu noudattamaan siirtyvien henkilöiden palvelussuhteen vähimmäisehtona niitä virka- ja työehtosopimuksen mukaisia ehtoja, joita heihin on sovellettu Paimion- Sauvon ktkyn palveluksessa. Liitteessä 5 on tarkempia tietoja Paimion-Sauvon ktkyn työterveyshuollon henkilöstörakenteesta sekä henkilöstökuluista. Siirtyvän henkilöstön asemasta otetaan ehto tilaajan ja toimittajan välille solmittavaan hankintasopimukseen sekä laaditaan erillinen asiakirja siirtyvää henkilöstöä koskevista yksityiskohtaisista siirtoehdoista. Tarjouksessa tulee ilmoittaa arvonlisäverottomat kiinteät hinnat. Hinnat ovat kiinteät saakka. Laskutuslisiä, toimistomaksuja tai muita vastaavia lisämaksuja ei hyväksytä. Tarjouspyynnön liitteellä 3 ja 4 ilmoitettujen hintojen tulee sisältää kaikki kyseisiin palveluihin, tutkimuksiin ja toimenpiteisiin liittyvät kustannukset. Esim. erillisiä laitos- tai tarvikemaksuja taikka muita laskutuslisiä ei hyväksytä. Hintavarautumana hyväksytään vain JYSE 2014 PALVELUT-ehtojen kohdassa 9.6. mainitut perusteet. Kahden (2) ensimmäisen sopimusvuoden jälkeen palveluntuottajalla sekä tilaajalla on oikeus muuttaa / ehdottaa hintojen muutosta palvelun

4 yleistä kustannuskehitystä vastaavasti JYSE 2014 PALVELUT ehtojen kohtien mukaisesti. Palvelun tuottajan on toimitettava Paimion kaupungille, Sauvon kunnalle ja Paimion-Sauvon ktkylle hinnanmuutosehdotus vähintään kolme (3) kuukautta ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa. Samalla palveluntuottajan on esitettävä tilaajille asianmukainen selvitys kustannusten kehityksestä ja hinnanmuutoksen syistä. Jos hinnanmuutoksesta (palveluntuottajan tai tilaajien esittämästä) ei päästä yksimielisyyteen, kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ennen uusien hintojen voimaantuloa. Irtisanomisaikana noudatetaan hintoja, jotka olivat voimassa ennen hinnanmuutosehdotuksen tekemistä. Laskutus ja maksuehto Laskutus tapahtuu todellisen toteutuman mukaan kuukausittain jälkikäteen. Laskujen tulee sisältää palvelujen erittely. Tarjousten käsittely Tarjousten arviointi, käsittely ja vertailu toteutetaan hankintalainsäädännön mukaisesti kolmessa vaiheessa: -tarjoajien kelpoisuuden arviointi -tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi -tarjousten edullisuuden arviointi Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois sellainen ehdokas tai tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknistä, taloudellista, laadullista tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten eläkevakuutus- ja sosiaaliturvamaksujen suorittamisen. Tarjoajien kelpoisuutta arvioidaan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteetlomakkeessa (liite 2). Tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle, tarjoukselle ja palvelun laadulle asetetut vaatimukset, vertaillaan valintaperusteen mukaisesti (hinta). Tarjoaja vastaa siitä, että tarjousta jättäessään se on selvittänyt ja ymmärtänyt tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja taustat. Tarjoaja ei voi myöhemmin vedota tietämättömyyteen. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä sekä niissä mainittuja vaatimuksia.

5 Päätöksenteon perusteet Tarjousten vertailu Tarjousten valintaperusteena on halvin hinta. Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset, vertaillaan liitteessä 3 ja 4 esitettyjen hintaperusteiden avulla. Hinnat on ilmoitettava liitteenä 3 ja 4 olevilla hintaliitteillä, joita ei saa millään tavoin muuttaa. Muulla tavalla ilmoitettuja hintoja ei oteta vertailussa huomioon. Valintaperusteena on taloudellisesti edullisin tarjous seuraavilla valintaperusteilla (tarjoajien kelpoisuuden täyttävät tarjoajat): Hinta, painoarvo 100 %. Kunkin tarjoajan yhteenlaskettu vertailukokonaishinta. Hylkäämisperusteet Tarjoajien arviointi Tarjouskilpailusta suljetaan pois hankintalain 53 :n ja 54 :n mukaisesti sellainen ehdokas tai tarjoaja, joka on syyllistynyt vakaviin taloudellisiin rikoksiin tai sellaiset yritykset, joilla ei voida katsoa olevan hankintalain 71 mukaisesti teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Tarjousten ja tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjous hylätään, mikäli se ei vastaa tarjouspyynnön muodollisia vaatimuksia, sitä ei ole annettu määräajassa tai pyydetyssä muodossa, tarjouspyynnön liitteitä on muutettu tai ne on jätetty täyttämättä tai että tarjoaja on antanut tarjouskilpailun yhteydessä vääriä tietoja. Hankintapäätös Sopimusmenettely Hankintapäätöksestä ilmoitetaan kaikille tarjoajille toimielinten pöytäkirjaotteella. Sopimusosapuolia sitova sopimus ei synny hankintapäätöksellä, vaan erillisellä kirjallisella sopimuksella, joka solmitaan hankintalain 77 :n mukaisen pakollisen odotusajan jälkeen. Sopimus laaditaan seuraavien asiakirjojen perusteella (asiakirjat pätevyysjärjestyksessä): 1. Tarjouspyyntö 2. Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014 PALVELUT) 3. Tarjous (tarjouspyynnön mukaisessa laajuudessa).

6 Salassapito, vaitiolovelvollisuus Vakuutukset, potilasvahingot Vaitiolovelvollisuus ja tietoturvallisuus Salassapito ja vaitiolovelvollisuus perustuvat lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta, henkilötietolakiin ja lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Vastuut ja valitustilanteet Palveluntuottajalla on oltava kattavat vakuutukset mahdollisia palvelussa tapahtuvien vahinkojen varalle. Palvelussa tapahtuvat vahingot korvataan palveluntuottajan vakuutuksesta. Tarjouksessa tulee selvittää tarjoajan toimintamalli vastuukysymyksissä ja valitustilanteissa: Valitun palveluntuottajan kanssa tehtävään kirjalliseen sopimukseen otetaan kohta, jossa määritellään reklamaatiossa käytettävä menettely ja palveluvahingon korvaaminen palveluntuottajan vakuutuksesta. Tarjoaja sitoutuu tähän. Palveluntuottajan vakuutuksia koskien noudatetaan JYSE 2014 PALVELUT ehtojen kohtaa 15 (Vakuutukset). Potilasvahingot korvataan palveluntuottajan potilasvakuutuksesta potilaslain mukaisesti. Muista potilaalle mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista toimittaja vastaa vahingonkorvauslain mukaisesti. Viivästyminen, viivästyssakko, vahingonkorvaus, palvelujen käyttäjälle aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen palveluntuottajan sopimusrikkomusten johdosta Virhe, hinnanalennus ja sopimuksen purkaminen Palveluntuottajalla on kokonaisvastuu palvelutuotannon keskeytymättömästä ja riittävästä toimittamisesta koko sopimuskauden ajan tämän tarjouspyynnön, laadittavan kirjallisen sopimuksen ja sen liitteessä vaaditulla tavalla. Viivästymistä, vahingonkorvausta sekä palvelujen käyttäjälle aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen palveluntuottajan sopimusrikkomusten johdosta koskevissa asioissa noudatetaan JYSE 2014 PALVELUT ehtojen kohtia 12(viivästyminen), 16 (vahingonkorvaus) ja 17 (palvelun käyttäjälle aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen palveluntuottajan sopimusrikkomusten johdosta). Jos palvelussa on virhe, tilaajalla on oikeus saada palveluntuottajalta hinnanalennusta. Kumpikin sopijapuoli saa purkaa sopimuksen kokonaan tai osittain, jos toinen sopijapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistä, että sopimusrikkomus tulee tapahtumaan.

7 Erimielisyyksien ratkaiseminen Virhettä, hinnanalennusta ja sopimuksen purkamista koskien noudatetaan JYSE 2014 PALVELUT ehtojen kohtaa 13. Kilpailutuserimielisyydet Kilpailutuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan hankintalain mukaisen oikaisuvaatimus- ja valituskäytännön mukaisesti. Sopimuserimielisyydet Hankintasopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos hankintasopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa keskinäisessä pätevyysjärjestyksessä: 1. Hankintasopimus 2. Tarjouspyyntö liitteineen 3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE2014 PALVELUT) 4. Tarjous Hankintasopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, jätetään asia tilaajien paikkakunnan alioikeuden ratkaistavaksi. Muut ehdot Asiakirjojen julkisuus Tässä hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lainsäädäntöä sekä julkisten palveluhankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2014 PALVELUT ehtojen kohtaa (Alihankinta). Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat yleisesti julkisia sopimuksenteon jälkeen. Tarjouskilpailuun osallistuneet saavat halutessaan tarjoukset nähtäväkseen heti päätöksenteon jälkeen. Tarjous tulee pyrkiä laatimaan siten, ettei se sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Mikäli liike- tai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen on kuitenkin järkevän tarjouksen tekemiseksi välttämätöntä, tulee liike- tai ammattisalaisuuksiksi määritellyt tiedot ilmoittaa erillisellä liitteellä, jonka on oltava selkeästi ja seuraavasti merkitty, liitteen nimessä on oltava sana salainen tai luottamuksellinen. Tuotteen hinta ei ole liike- tai ammattisalaisuus. Lisätiedot Mahdolliset kysymykset on esitettävä klo 15 mennessä sähköpostilla Kaikkiin kysymyksiin vastataan keskitetysti internet-sivulla www. paimio.fi/kuulutukset. Tarjoaja on velvollinen tutustumaan vastauksiin ja tarjouspyyntöön mahdollisesti tehtyihin tarkennuksiin, jotka julkaistaan viimeistään , ennen tarjouksensa antamista.

8 Jari Jussinmäki Seppo Allén Leena Pesu Kaupunginjohtaja Kunnanjohtaja Kuntayhtymän johtaja Paimion Kaupunki Sauvon kunta Paimion-Sauvon ktky Liitteet Liite 1 Hankinnan taustatietoja Liite 2 Kelpoisuusehdot ja valintaperusteet Liite 3 Hintaliite 1 Liite 4 Hintaliite 2 Liite 5 Siirtyvää henkilöstöä koskevat perustiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT 1 Krannit-kirjastot: TARJOUSPYYNTÖ Isojoen kunnankirjasto 7.8.2012 Karijoen kunnankirjasto Kaskisten kaupunginkirjasto Kauhajoen kaupunginkirjasto (Kurikan kaupunginkirjasto /Jurva, Kurikka, Seinäjoen

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA 1 KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA Hinta ja alennukset Toimitus Pyydämme tarjoustanne Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n (tilaajat) kirjastoihin

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5 24.4.2013 Sivu 1/5 Hankintayksikkö: Perusturva Juttilantie 1 14200 TURENKI TEHOSTETUN PALVELUASUMISYKSIKÖN RAKENNUTTAMINEN JA EDELLEEN VUOKRAAMINEN JANAKKALAN KUNNALLE 1. HANKINNAN KOHDE hakee ARA:n hyväksymää

Lisätiedot

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 Tampere Y-tunnus 0206114-9

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 Tampere Y-tunnus 0206114-9 1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ TARJOUSPYYNTÖ Yhteinen kirkkoneuvosto Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 TAMPERE Y-tunnus 0206114-9 20.1.2015 TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA VUOSILLE 2015-2018 1. Seurakuntayhtymän

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin 18 300 asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla.

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON 26.03.2012 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON YTHS pyytää kirjallista tarjousta suun terveydenhuollon vuokratyövoiman hankinnasta

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille.

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille. TARJOUSPYYNTÖ SOSIAALISEN MEDIAN KOULUTUSPALVELUISTA Kouvola Innovation Oy pyytää tarjouksia sosiaalisen median koulutuspalveluista. Kouvola Innovation Oy hallinnoi Sosiaalinen media yrityksen voimavarana

Lisätiedot