Instrukcje / Käyttöohjeet / Instruksjoner

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Instrukcje / Käyttöohjeet / Instruksjoner"

Transkriptio

1 Instrukcje / Käyttöohjeet / Instruksjoner Bezpowietrzne pistolety rozpylaj¹ce Silver i Flex Plus Silver- ja Flex Plus -korkeapainemaaliruiskut Silver og Flex Plus Airless (høytrykk) sprøytepistoler rev.b - Urz¹dzenia rozpylaj¹ce do malowania architektonicznego oraz do nanoszenia pow³ok - Rakennusmaaleille ja -pinnoitteille tarkoitettuihin sovelluksiin - Til malingsprodukter brukt på bygninger - Modele: str. 3 / Mallit: s. 5 / Modeller: pg. 7 Istotne instrukcje dotycz¹ce bezpieczeñstwa Proszê przeczytaæ wszystkie ostrze enia i instrukcje zawarte w niniejszym podrêczniku. Proszê zachowaæ te instrukcje. Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Viktige sikkerhetsinstruksjoner Les alle advarsler og instruksjoner i denne håndboken. Ta vare på disse instruksjonene. Uwaga / Vaara / Advarsel Czêœci urz¹dzenia / Osat / Identifikasjon av komponenter Uziemienie / Maadoitus / Jording Procedura usuwania nadmiaru ciœnienia (dekompresji) / Paineenpoistotoimet / Trykkavlastningsprosedyre Ustawienia / Valmistelut / Sammensetting Instrukcje rozpylania / Ruiskutusohjeet / Instruksjoner for sprøyting Usuñ zabrudzenia mog¹ce blokowaæ wyp³yw / Tukoksen selvittäminen / Rensing av dyse Naprawa / Korjaus / Reparasjon Czêœci / Osat / Deler Dane techniczne / Tekniset tiedot / Tekniske data Standardowa gwarancja firmy Graco / Gracon normaali takuu / Graco Standard Garanti Graco Inc. P.O. Box 1441 Minneapolis, MN Copyright 2005, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

2 Uwaga Uwaga Poni ej przedstawiono ogólne ostrze enia dotycz¹ce ustawienia, u ycia, uziemienia, konserwacji i napraw urz¹dzenia. Dodatkowe, dok³adniejsze ostrze enia mo na znaleÿæ w tekœcie niniejszego podrêcznika tam, gdzie maj¹ zastosowanie. Symbole pojawiaj¹ce siê w podrêczniku odnosz¹ siê do ogólnych ostrze eñ. Gdy symbole te pojawiaj¹ siê w podrêczniku, nale y powróciæ na te strony, aby uzyskaæ opis okreœlonego zagro enia. UWAGA RYZYKO PO ARU I WYBUCHU atwopalne opary pochodz¹ce z rozpuszczalników oraz farb znajduj¹ce siê w obszarze roboczym mog¹ ulec zap³onowi lub eksplodowaæ. Aby zapobiec wybuchowi po aru lub eksplozji nale y: U ywaæ urz¹dzenie tylko w miejscach dobrze wentylowanych. Usun¹æ wszystkie potencjalne Ÿród³a zap³onu takie jak lampki kontrolne, papierosy, przenoœnie lampy elektryczne oraz plastikowe p³achty malarskie (potencjalne zagro enie wy³adowaniami elektrostatycznymi). Zapewniæ, aby w miejscu pracy nie znajdowa³y siê odpady, w tym rozpuszczalniki, szmaty lub benzyna. Nie przy³¹czaæ lub od³¹czaæ przewodów zasilania ani w³¹czaæ lub wy³¹czaæ oœwietlenia w obecnoœci ³atwopalnych oparów. Uziemiæ wyposa enie oraz znajduj¹ce siê w obszarze roboczym elementy przewodz¹ce. Patrz Instrukcje dotycz¹ce uziemienia. U ywaæ wy³¹cznie uziemionych przewodów. Podczas pobierania p³ynu z kub³a mocno przyciskaæ pistolet do uziemionego kub³a. Je eli zauwa ysz iskrzenie elektrostatyczne lub odczujesz wstrz¹s, natychmiast przerwij dzia³anie. Nie u ywaj ponownie urz¹dzeñ do czasu zidentyfikowania i wyjaœnienia problemu. W obszarze roboczym powinna znajdowaæ siê gaœnica. NIEBEZPIECZEÑSTWO WTRYSKU PODSKÓRNEGO Ciecz wyp³ywaj¹ca pod wysokim ciœnieniem z pistoletu, przeciekaj¹cych wê y lub pêkniêtych elementów spowoduje przebicie skóry. Uszkodzenie to mo e wygl¹daæ jak zwyk³e skaleczenie, ale jest powa nym urazem, który w rezultacie mo e doprowadziæ do amputacji. Konieczna jest natychmiastowa pomoc chirurgiczna. Nie kieruj pistoletu w kierunku innej osoby lub jakiejkolwiek czêœci cia³a. Nie przyk³adaj rêki do koñcówki rozpylacza. Nie zatrzymuj oraz nie zmieniaj kierunku wycieku za pomoc¹ rêki, cia³a, rêkawicy lub szmaty. Nie rozpoczynaj rozpylania bez zainstalowania os³ony nasadki oraz os³ony spustu. Zawsze, gdy nie korzystasz z pistoletu, zablokuj rygiel spustu. Po zakoñczeniu rozpylania oraz przed czyszczeniem, kontrol¹ oraz serwisowaniem urz¹dzenia nale y postêpowaæ zgodnie z opisan¹ w niniejszym podrêczniku Procedur¹ usuwania nadmiaru ciœnienia (dekompresji). ZAGRO ENIE WYNIKAJ CE Z NIEPRAWID OWEGO U YCIA SPRZÊTU Niew³aœciwe stosowanie sprzêtu mo e prowadziæ do œmierci lub kalectwa. Nie wolno przekraczaæ maksymalnego ciœnienia roboczego lub wartoœci znamionowej temperatury odnosz¹cych siê do czêœci systemu o najni szych wartoœciach znamionowych. Patrz rozdzia³y Dane techniczne znajduj¹ce siê we wszystkich podrêcznikach obs³ugi wyposa enia. U ywaæ p³ynów i rozpuszczalników kompatybilnych ze zwil onymi czêœciami urz¹dzenia. Patrz rozdzia³ Dane techniczne we wszystkich instrukcjach obs³ugi. Zapoznaæ siê z ostrze eniami producenta cieczy i rozpuszczalników. W celu uzyskania pe³nych informacji o materiale, nale y uzyskaæ kartê charakterystyki produktu od dystrybutora lub sprzedawcy. Codziennie sprawdzaæ sprzêt. Naprawiæ lub natychmiast wymieniæ uszkodzone czêœci wy³¹cznie na oryginalne czêœci zamienne Graco. Nie wolno zmieniaæ lub modyfikowaæ konstrukcji sprzêtu. Nale y u ywaæ sprzêtu wy³¹cznie zgodnie z jego przeznaczeniem. W celu otrzymania dodatkowych informacji proszê skontaktowaæ siê z Pañstwa dystrybutorem sprzêtu firmy Graco. Wê e i kable nale y prowadziæ z dala od ruchu pieszego, ostrych krawêdzi, ruchomych czêœci oraz gor¹cych powierzchni. Nie wolno zaginaæ lub nadmiernie wyginaæ przewodów lub u ywaæ ich do ci¹gniêcia wyposa enia. Dzieci i zwierzêta nie powinny zbli aæ siê do obszaru roboczego. Nie obs³ugiwaæ urz¹dzania w stanie zmêczenia lub pod wp³ywem narkotyków lub alkoholu. Nale y postêpowaæ zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP. 2

3 UWAGA RYZYKO ZWI ZANE Z CIŒNIENIOWYMI ELEMENTAMI ALUMINIOWYMI Nie u ywaj 1,1,1-trójchloroetanu, chlorku metylenu, innych rozpuszczalników zawieraj¹ce halogenowane wêglowodory lub p³ynów zawieraj¹cych tego typu rozpuszczalniki z ciœnieniowym wyposa eniem aluminiowym. Zastosowanie tych substancji mo e prowadziæ do powa nych reakcji chemicznych i pêkniêcia wyposa enia, co mo e prowadziæ do œmierci, kalectwa oraz uszkodzenia mienia. OSOBISTE WYPOSA ENIE OCHRONNE W czasie stosowania, serwisowania oraz przebywania w polu roboczym urz¹dzenia nale y stosowaæ odpowiednie wyposa enie ochronne, tak aby uchroniæ siê przed ciê kim uszkodzeniem cia³a, obejmuj¹cym uszkodzenie oka, inhalacjê oparów, oparzenie i utratê s³uchu. Wyposa enie ochronne obejmuje miêdzy innymi: Okulary ochronne Odzie i maskê zgodne z zaleceniami producenta p³ynu i rozpuszczalnika Rêkawice Ochronniki s³uchu Uwaga Modele Typ, nr Modelu, Seria MWP Spust Os³ona koñcówki Z³¹czka , A 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) 4 palcowy spust Zabezpieczenie koñcówki HandTite Dysza 517 RAC X , C 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) 2 palcowy spust Standardowa (nienawrotna) niekapi¹ca os³ona koñcówki Nr koñcówki rozpylaj¹cej. Zamawiaæ osobno , B 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) 4 palcowy spust Standardowa (nienawrotna) niekapi¹ca os³ona koñcówki Nr koñcówki rozpylaj¹cej. Zamawiaæ osobno , C 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) 2 palcowy spust Standardowa (nienawrotna) niekapi¹ca os³ona koñcówki Nr koñcówki rozpylaj¹cej. Zamawiaæ osobno, aby zapewniæ dok³adne wykoñczenie , C 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) , A 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) , A 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) 2 palcowy spust 4 palcowy spust 2 palcowy spust Wytrzyma³a os³ona koñcówki RAC Dysza GHD 617 Wytrzyma³a os³ona koñcówki RAC Dysza GHD 619 Zabezpieczenie koñcówki HandTite Dysza 517 RAC X , A 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) 2 palcowy spust Zabezpieczenie koñcówki HandTite Dysza 517 RAC X Flex, , C 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) 4 palcowy spust Standardowa (nienawrotna) niekapi¹ca os³ona koñcówki Nr koñcówki rozpylaj¹cej. Zamawiaæ osobno Flex, , A 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) 2 palcowy spust Zabezpieczenie koñcówki HandTite Dysza 517 RAC X 3

4 Vaara Vaara Seuraavat yleisvaroitukset koskevat tämän laitteiston asennusta, käyttöä, maadoitusta, huoltoa ja korjausta. Lisäksi tämä käyttöohje saattaa sisältää tarkempia varoituksia soveltuvissa tekstikohdissa. Käsikirjassa käytetyt symbolit viittaavat näihin yleisvaroituksiin. Kun kohtaat näitä symboleita käyttöohjetta lukiessasi, lue kuvaus kyseessä olevasta vaarasta näiltä sivuilta. VAARA TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA Työskentelyalueella olevat syttyvät höyryt, kuten liuotin- ja maalihöyryt, voivat syttyä tai räjähtää. Estä tulipalo ja räjähdys seuraavasti: Käytä laitetta vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa. Poista kaikki sytytyslähteet, kuten sytytysliekit, savukkeet, kannettavat sähkövalaisimet ja muoviset suojaverhot (staattisen sähkön vaara). Pidä roskat, liuottimet, rätit ja bensiini poissa ruiskutusalueelta. Älä liitä tai irrota virtajohtoja äläkä kytke virta- tai valokytkimiä päälle tai pois, kun tiloissa on helposti syttyviä höyryjä. Maadoita välineet ja sähköä johtavat esineet työskentelyalueella. Katso Maadoitusohjeet. Käytä ainoastaan maadoitettuja johtoja. Pidä pistoolia tukevasti maadoitettua astiaa vasten, kun vedät liipaisimesta. Jos laitetta käytettäessä syntyy kipinöitä tai tuntuu sähköisku, lopeta laitteen käyttö välittömästi. Älä käytä laitetta, ennen kuin ongelma on tunnistettu ja korjattu. Pidä palonsammutin valmiina työskentelyalueella. NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA Korkeapaineinen neste pistoolista, vuotavasta letkusta tai murtuneesta osasta voi puhkaista ihon. Vamma saattaa näyttää tavalliselta haavalta, mutta kyseessä on vakava vamma, joka saattaa johtaa amputointiin. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Älä osoita pistoolilla ketään tai mitään kehon osaa kohti. Älä laita kättä ruiskutussuuttimen eteen. Älä yritä pysäyttää tai estää vuotoja kädelläsi, kehollasi, käsineellä tai rätillä. Älä käytä ruiskua, jos suuttimen ja liipaisimen suojia ei ole asennettu. Lukitse aina liipaisimen lukko, kun et käytä ruiskua. Noudata tämän käyttöohjeen paineenpoistotoimia koskevia ohjeita lopettaessasi ruiskutuksen sekä ennen laitteen puhdistamista, tarkastamista tai huoltamista. LAITTEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN VAARA Väärinkäyttö saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja. Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta käyttöpainetta tai huonoiten kuumuutta sietävän osan lämpötilaluokitusta. Katso lisätietoja kaikkien laitteiden käyttöoppaiden kohdasta Tekniset tiedot. Käytä nesteitä ja liuottimia, jotka ovat yhteensopivia laitteen kastuvien osien kanssa. Katso kaikkien laitteiston käyttöohjeiden Tekniset tiedot. Lue neste- ja liuotinvalmistajien varoitukset. Jos haluat kattavampia tietoja materiaalistasi, pyydä toimittajalta tai jälleenmyyjältä käyttöturvallisuustiedote. Tarkista laitteet päivittäin. Korjaa tai vaihda kuluneet ja vaurioituneet osat välittömästi. Käytä vain Gracon alkuperäisiä varaosia. Älä muuta laitetta millään tavalla. Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys Gracon jälleenmyyjään. Pidä letkut ja kaapelit poissa kulkuväylien, terävien kulmien, liikkuvien osien tai kuumien pintojen läheisyydestä. Älä kierrä tai taivuta letkuja äläkä siirrä laitetta letkuista vetämällä. Pidä lapset ja eläimet poissa työskentelyalueelta. Älä käytä yksikköä väsyneenä tai huumaavien aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena. Noudata kaikkia turvallisuusmääräyksiä. 4

5 Vaara VAARA PAINEISTETTUJEN ALUMIINIOSIEN AIHEUTTAMAT VAARAT Älä käytä paineistetuissa alumiinivälineissä 1,1,1-trikloorietaani- tai metyleenikloridiliuottimia äläkä muita halogenoituja hiilivetyliuottimia tai nesteitä, jotka sisältävät tällaisia liuottimia. Se saattaa aiheuttaa vakavia kemiallisia reaktioita ja välineiden hajoamisen ja johtaa kuolemaan, vakaviin vammoihin ja omaisuusvahinkoihin. HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET Käytä asianmukaisia suojavarusteita käyttäessäsi ja huoltaessasi laitetta ja ollessasi sen käyttöalueella. Varusteet suojaavat sinua vakavilta vammoilta, kuten silmävammoilta, myrkkyhöyryjen hengittämiseltä ja palovammoista johtuvilta vammoilta ja kuulovaurioilta. Suojavarusteisiin kuuluvat, niihin kuitenkaan rajoittumatta, seuraavat varusteet: Suojalasit Käytä aina nesteen ja liuotinaineen valmistajan suosittelemia suojavaatteita ja hengityssuojaimia Käsineet Kuulosuojaimet Mallit Tyyppi, mallinumero, sarja Enimmäistyöskentelypaine Liipaisin Suuttimen suojus Suutin Silver , A 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) Neljän sormen liipaisin Suuttimen HandTitesuojus 517 RAC X SwitchTip , C 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) Kahden sormen liipaisin Vakiomallinen (kiinteä) DripLesssuuttimensuojus Ei ruiskutussuutinta. Tilattava erikseen , B 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) Neljän sormen liipaisin Vakiomallinen (kiinteä) DripLesssuuttimensuojus Ei ruiskutussuutinta. Tilattava erikseen , C 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) Kahden sormen liipaisin Vakiomallinen (kiinteä) DripLesssuuttimensuojus Ei ruiskutussuutinta. Viimeistelyyn tilattava erikseen , C 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) Kahden sormen liipaisin Kestävä RACsuuttimensuojus GHD 617 SwitchTip , A 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) Neljän sormen liipaisin Kestävä RACsuuttimensuojus GHD 619 SwitchTip , A 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) Kahden sormen liipaisin Suuttimen HandTitesuojus 517 RAC X SwitchTip , A 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) Kahden sormen liipaisin Suuttimen HandTitesuojus 517 RAC X SwitchTip Flex, , C 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) Neljän sormen liipaisin Vakiomallinen (kiinteä) DripLess-suuttimensuojus Ei ruiskutussuutinta. Tilattava erikseen. Flex, , A 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) Kahden sormen liipaisin Suuttimen HandTitesuojus 517 RAC X SwitchTip 5

6 Advarsel Advarsel Det som følger er generelle advarsler som gjelder sammensetting, bruk, jording, vedlikehold og reparasjon av dette utstyret. Flere og mer spesifikke advarsler er gitt i teksten i denne håndboken der dette er aktuelt. Symbolene som er gitt i håndboken henviser til disse generelle advarslene. Når du ser et slikt symbol i håndboken, gå tilbake til disse sidene for få en beskrivelse av den spesifikke faren. ADVARSEL BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE Brannfarlig damp, som løsemiddel- og malingsdamp, i arbeidsområdet kan antennes eller eksplodere. For å unngå brann og eksplosjon: Utstyret må kun brukes på steder med god ventilasjon. Alt som kan antenne må fjernes, slik som åpen ild, sigaretter, bærbare elektriske lamper og plastduker (kan danne elektrostatisk elektrisitet). Arbeidsplassen må holdes fri for malingsrester, løsemidler, filler og annet brennbart materiale. Elektriske ledninger må ikke settes i/tas ut av kontakten og brytere og lys må ikke slås av eller på når det er brannfarlig damp tilstede. Utstyret og elektrisk ledende gjenstander på arbeidsplassen må jordes. Se instruksjonene for Jording. Bruk kun slanger med jording. Hold pistolen godt mot siden av et jordet spann mens avtrekkeren trekkes inn og væsken sprøytes ned i spannet. Hvis du oppdager elektrostatiske gnister eller får et støt mens du bruker dette utstyret, må du stoppe sprøytingen øyeblikkelig. Utstyret må ikke brukes igjen før feilen er blitt funnet og reparert. Sørg for å ha en brannslukker på arbeidsplassen. VÆSKEINJEKSJONSFARE Væske under høyt trykk fra pistol, slangelekkasjer eller ødelagte komponenter vil trenge gjennom huden. Dette kan se ut som et vanlig sår, men det er en meget alvorlig skade som kan resultere i amputasjon. Søk kirurgisk behandling øyeblikkelig. La aldri pistolen peke mot andre mennesker eller mot noen del av kroppen. Legg aldri hånden over dysen. Forsøk aldri å stoppe eller forhindre lekkasjer med hånden, kroppen, hansker eller filler. Sjekk alltid at dyseholderen og avtrekkersikringen er montert før du sprøyter. Sett alltid låsen på avtrekkeren når du ikke sprøyter. Følg Trykkavlastningsprosedyren i denne håndboken hver gang du stanser sprøytingen og før du rengjør, sjekker eller utfører service på utstyret. FARE VED FEIL BRUK AV UTSTYRET Feil bruk av utstyret kan forårsake at noen blir drept eller alvorlig skadet. Bruk aldri høyere trykk eller temperatur enn det maksimale arbeidstrykket eller temperaturgrensen som gjelder for den svakeste delen i systemet. Se Tekniske data, i alle håndbøker som tilhører utstyret. Bruk væsker og løsemidler som er kompatible med de våte delene i utstyret. Se Tekniske data i alle håndbøker som tilhører utstyret. Les advarslene som er gitt av væske/løsemiddelprodusenten. Be forhandleren om å få HMS-databladet for å få fullstendig informasjon om materialet som skal brukes. Utstyret må sjekkes hver dag. Deler med slitasje eller skader må skiftes ut omgående og det må kun brukes originale Graco reservedeler. Utstyret må ikke endres eller modifiseres. Dette utstyret må kun brukes til sitt tiltenkte formål. Ta kontakt med din Graco forhandler for å få informasjon. Slanger og kabler må plasseres slik at de ikke ligger i trafikkerte områder og de må holdes unna skarpe kanter, bevegelige deler og varme flater. Slangene må ikke knekkes eller bøyes for mye og de må ikke brukes til å dra utstyret med. Barn og dyr må holdes unna arbeidsområdet. Du må ikke bruke utstyret hvis du er sliten eller påvirket av alkohol eller rusmidler. Følg alle offentlige sikkerhetsforskrifter. 6

7 Advarsel ADVARSEL FARE FORÅRSAKET AV ALUMINIUMSDELER UNDER TRYKK Det må ikke brukes 1,1,1-triklor-etan, metylenklorid, andre halogeniserte hydrokarbonløsemidler eller væsker som inneholder slike løsemidler i utstyr som har aluminiumsdeler under trykk. Bruk av slike løsemidler/væsker kan forårsake en farlig kjemisk reaksjon og at utstyret sprenges. Dette kan resultere i at noen blir drept eller alvorlig skadet og skade på eiendom. PERSONLIG VERNEUTSTYR Du må alltid bruke egnet verneutstyr når du sprøyter, utfører service på utstyret eller oppholder deg i området der utstyret brukes, for å beskytte deg mot alvorlige skader, slik som øyenskader, innånding av giftig damp, brannskader eller hørselsskader. Dette utstyret inkluderer men er ikke begrenset til: Øyenbeskyttelse Vernedrakt og friskluftsmaske slik som væskeprodusenten anbefaler Hansker Øreklokker Modeller Type, modell nr., serie MWp Avtrekker Dyseholder Dyse Silver , A 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) 4-fingers avtrekker HandTite dyseholder 517 RAC X SwitchTip dyse , C 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) 2-fingers avtrekker Standard (ikke vendbar) DripLess dyseholder Uten dyse Bestilles separat , B 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) 4-fingers avtrekker Standard (ikke vendbar) DripLess dyseholder Uten dyse Bestilles separat , C 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) 2-fingers avtrekker Standard (ikke vendbar) DripLess dyseholder Uten dyse Fin-finish bestilles separat , C 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) 2-fingers avtrekker Ekstra kraftig RAC dyseholder GHD 617 SwitchTip dyse , A 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) 4-fingers avtrekker Ekstra kraftig RAC dyseholder GHD 619 SwitchTip dyse , A 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) 2-fingers avtrekker HandTite dyseholder 517 RAC X SwitchTip dyse , A 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) 2-fingers avtrekker HandTite dyseholder 517 RAC X SwitchTip dyse Flex, , C 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) 4-fingers avtrekker Standard (ikke vendbar) DripLess dyseholder Uten dyse Bestilles separat Flex, , A 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) 2-fingers avtrekker HandTite dyseholder 517 RAC X SwitchTip dyse 7

8 Czêœci urz¹dzenia / Osat / Identifikasjon av komponenter Czêœci urz¹dzenia / Osat / Identifikasjon av komponenter Polski Suomi Norsk A Os³ona koñcówki Suuttimen suojus Dyseholder B Blokada spustu Liipaisimen lukitus Avtrekkersikring C Spust Liipaisin Avtrekker D Z³¹czka Suutin Dyse E Wlot cieczy Nesteen sisääntuloaukko Væskeinntak F Os³ona spustu / Rura cieczy Liipaisimen suoja / nesteputki Avtrekkersikring / Væskerør 8

9 Uziemienie / Maadoitus / Jording Uziemienie / Maadoitus / Jording Polski Suomi Norsk Rozpylacz musi byæ uziemiony. Uziemienie zmniejsza ryzyko pora enia elektrycznego i statycznego, bêd¹c, w przypadku krótkiego spiêcia lub nagromadzenia ³adunku statycznego, przewodem odp³ywowym dla pr¹du elektrycznego. Ruisku on maadoitettava. Maadoitus pienentää sähköiskun vaaraa johtimen avulla, sillä sen kautta staattisesti kerääntynyt tai mahdollisessa oikosulkutilanteessa syntyvä sähkövirta voi purkautua turvallisesti. Sprøyten må jordes. Jording reduserer risikoen for å få elektrostatisk og elektrisk støt ved å gi strømmen en avløpsledning hvis det dannes elektrostatisk elektrisitet eller i tilfelle kortslutning. Uziemiæ pistolet rozpylacza przez po³¹czenie go z odpowiednio uziemionym wê em do p³ynu i pomp¹ Maadoita ruiskutuspistooli liittämällä se asianmukaisesti maadoitettuun nesteletkuun ja pumppuun. Sprøytepistolen jordes ved å kople den til en forskriftsmessig jordet maleslange og pumpe. Uziemiæ zapasowy zbiornik p³ynu. Nale y postêpowaæ zgodnie z lokalnymi przepisami. Maadoita nesteen syöttöastia. Noudata paikallisia ohjeita. Væskebeholderen må jordes. Følg lokale forskrifter. Uziemiæ kub³y na rozpuszczalnik u ywane podczas przep³ukiwania. Nale y postêpowaæ zgodnie z lokalnymi przepisami. Nale y u ywaæ wy³¹cznie kub³ów wykonanych z przewodz¹cego materia³u, które umieszczone s¹ na uziemionej powierzchni, takiej jak na przyk³ad beton. Nie nale y umieszczaæ kub³ów na powierzchniach nieprzewodz¹cych, takich jak na przyk³ad papier, karton, które przerwa³yby ci¹g³oœæ uziemienia. Maadoita käytetyt liuoteastiat, kun huuhtelet ne. Noudata paikallisia ohjeita. Käytä ainoastaan sähköä johtavia metalliastioita, jotka asetetaan maadoitetulle alustalle, kuten betonille. Älä aseta astiaa eristävälle alustalle, kuten paperin tai pahvin päälle, koska silloin maadoitus katkeaa. Spann med løsemiddel må jordes når sprøyten skal skylles. Følg lokale forskrifter. Bruk kun metallspann som er elektrisk ledende. Alle spann må stå på et jordet underlag som for eksempel betong. De må aldri stå på et ikke-ledende underlag, slik som papir eller papp, da dette vil bryte jordingskontinuiteten. 9

10 Uziemienie / Maadoitus / Jording Uziemiæ metalowy kube³ pod³¹czaj¹c kabel uziemienia do kub³a przez zaciœniêcie jednego jego koñca do kub³a, a drugiego koñca do uziemienia, takiego jak na przyk³ad rura instalacji wodnej. Maadoita metalliastia liittämällä maadoitusjohto astiaan kiinnittämällä sen toinen pää astiaan ja toinen pää sähköiseen maahan, kuten vesiputkeen. Metallspann jordes ved å kople en jordledning til spannet ved å feste den ene enden på spannet og den andre på en god jordingsforbindelse, slik som et vannrør. W celu zapewnienia ci¹g³oœci uziemienia przy p³ukaniu lub dekompresji przy³ó metalow¹ czêœæ pistoletu rozpylaj¹cego do uziemionego metalowego kub³a, a nastêpnie wciœnij spust pistoletu. Ylläpidä maadoituksen jatkuvuus huuhtelun tai paineenpoiston aikana pitämällä ruiskutuspistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa vasten ja vedä sitten pistoolin liipaisimesta. Korrekt jordingskontinuitet under skylling eller trykkavlastning opprettholdes ved å holde metalldelen på pistolen med god kontakt mot siden av et jordet metallspann, og så trekke inn avtrekkeren. 10

11 Procedura usuwania nadmiaru ciœnienia (dekompresji) / Paineenpoistotoimet / Trykkavlastningsprosedyre Procedura usuwania nadmiaru ciœnienia (dekompresji) / Paineenpoistotoimet / Trykkavlastningsprosedyre Polski Suomi Norsk WA NE Aby zmniejszyæ ryzyko uszkodzenia cia³a nale y stosowaæ Procedurê Dekompresji gdy: Istnieje koniecznoœæ usuniêcia nadmiaru ciœnienia Koñczysz rozpylanie Istnieje koniecznoœæ dokonania przegl¹du urz¹dzenia Instaluj / wyczyœæ dyszê Od³¹cz / pod³¹cz w¹. TÄRKEÄÄ Vähentääksesi tapaturman vaaraa noudata näitä Paineenpoistotoimia aina, kun: ohjeissa kehotetaan poistamaan paine lopetat ruiskutuksen huollat laitetta asennat/puhdistat ruiskutussuutinta irrotat/liität letkua VIKTIG Risikoen for at du pådrar deg skader vil bli redusert hvis du følger denne Trykkavlastningsprosedyren hver gang du: Blir bedt om å avlaste trykket, Stopper sprøytearbeidet, Utfører service på utstyret, Montering / rensing av dyse, Demontering / montering av slange. 1. Ustaw ciœnienie na najni sz¹ wartoœæ. Wy³¹cz rozpylacz. Od³¹cz wtyczkê. 1. Käännä paine pienimpään asetukseensa. Kytke maaliruisku asentoon OFF. Irrota virtajohto. 1. Skru trykket helt ned. Slå AV sprøyten. Ta ut stikkontakten. 2. W³¹czyæ blokadê spustu. 2. Lukitse liipaisimen lukko. 3. Zdejmij os³onê. 4. Wy³¹czyæ blokadê spustu. 3. Irrota suutin. 4. Avaa liipaisimen lukko. 2. Lås avtrekkersikringen. 3. Ta av dysen. 4. Åpne avtrekkersikringen. 11

12 Procedura usuwania nadmiaru ciœnienia (dekompresji) / Paineenpoistotoimet / Trykkavlastningsprosedyre 5. Naciœnij spust pistoletu celuj¹c w uziemione, metalowe wiadro. 5. Laukaise pistooli maadoitettuun metalliastiaan. 5. Rett sprøytepistolen ned i et jordet metallspann og trekk inn avtrekkeren. 6. W³¹czyæ blokadê spustu. 6. Lukitse liipaisimen lukko. 6. Lås avtrekkersikringen. 12

13 Ustawienia / Valmistelut / Sammensetting Ustawienia / Valmistelut / Sammensetting Instalacja koñcówki i os³ony / Suuttimen ja suojuksen asentaminen / Montering av dyse og dyseholder UWAGA Nie przekraczaæ 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) mwp. Paine ei saa nousta yli enimmäistyöskentelypain een, joka on psi (345 bar, 34,5 MPa). VAARA ADVARSEL Nieprawid³owe zainstalowanie lub u ywanie os³ony koñcówki RAC mo e spowodowaæ rozproszony strumieñ cieczy skierowany w stronê oczu lub skóry operatora. Jos suuttimen RAC -suojusta ei asenneta tai käytetä oikein, seurauksena voi olla hallitsematon maaliruisku käyttäjän silmiin tai iholle. 1. W³¹czyæ blokadê spustu. 2. Po u yciu pistoletu rozpylaj¹cego, przeprowadziæ dekompresjê. Str Lukitse liipaisimen lukko. 2. Jos olet käyttänyt maaliruiskua ja pistoolia, poista paine. S. 11. Trykket må ikke være høyere enn 5000 psi (345 bar, 34.5 MPa) mwp. Feil montering eller feil bruk av RAC dyseholderen kan føre til at operatøren får en uventet malingsstråle i øynene eller på huden. 1. Lås avtrekkersikringen. 2. Når du har brukt sprøyten og pistolen, avlastes trykket. Pg

14 Ustawienia / Valmistelut / Sammensetting UWAGA 3. Zawsze wymieniaæ uszczelkê OneSeal podczas wymiany koñcówki. 4. U yæ koñcówkê (A), aby wcisn¹æ OneSeal (B) w os³onê koñcówki (D) krzyw¹ pasuj¹c¹ do œrednicy koñcówki (C). 5. W³o yæ koñcówkê do otworu. Dok³adnie nakrêciæ zespó³ na pistolet. Dokrêciæ rêcznie. Upewniæ siê, e koñcówka SwitchTip (A) jest ca³kowicie w³o ona do otworu (C) w os³onie. Nie naciskaæ spustu pistoletu, je eli uchwyt koñcówki znajduje siê pomiêdzy pozycjami Rozpylania i Czyszczenia. VAARA 3. Vaihda aina myös OneSeal -tiiviste, kun vaihdat kuluneen SwitchTip-suuttimen. 4. Paina SwitchTip -suuttimen (A) päällä OneSeal -tiiviste (B) suuttimen suojukseen (D) siten, että kaareva osuus myötäilee suuttimen reikää (C). 5. Laita SwitchTip-suutin reikäänsä ja kierrä kokoonpano tukevasti pistooliin. Kiristä käsin. Varmista, että asetat SwitchTip-suuttimen (A) suuttimen reikään (C) kokonaan. Älä vedä liipaisimesta, jos SwitchTip-kahva on ruiskutus- ja puhdistusasentojen välillä. ADVARSEL 3. OneSeal tetningen må alltid skiftes samtidig som den slitte SwitchTip dysen skiftes ut. 4. Bruk enden på SwitchTip dysen (A) til å presse OneSeal tetningen (B) inn i dyseholderen (D), slik at kurven matcher dysehullet (C). 5. Stikk SwitchTip dysen inn i dysehullet. Skru godt fast på pistolen. Trekkes til for hånd. Pass på at SwitchTip dysen (A) settes helt inn i dysehullet (C) i dyseholderen. Pistolavtrekkeren må aldri trekkes tilbake når SwitchTip håndtaket står mellom Sprøytestilling og Rensestilling. 14

15 Ustawienia / Valmistelut / Sammensetting 6. Pod³¹cz w¹ do pistoletu. SprawdŸ, czy wszystkie czêœci s¹ dobrze pod³¹czone. 6. Liitä johto pistooliin. Tarkista kaikkien liitäntöjen kireys. 6. Kople slangen til pistolen. Sjekk at alle koplinger er stramme. 7. Przed uruchomieniem i przygotowaniem rozpylacza zapoznaj siê z instrukcj¹ obs³ugi rozpylacza. 7. Katso maaliruiskun käynnistys- ja esitäyttöohjeet maaliruiskun käyttöoppaasta. 7. Se hvordan sprøyten startes og fylles opp i den tilhørende instruksjonsboken. 15

16 Instrukcje rozpylania / Ruiskutusohjeet / Instruksjoner for sprøyting Instrukcje rozpylania / Ruiskutusohjeet / Instruksjoner for sprøyting Wyrównaj strumieñ / Suihkun suuntaus / Innstilling av dyseretning 1. Dekompresja, strona 11. Ustaw os³onê nasadki poziomo, aby uzyskaæ poziomy wzór rozpylania. 1. Poista paine, sivu 11. Käännä suutin vaaka-asentoon, jos haluat ruiskuttaa vaakakuviota. 1. Avlast trykket, side 11. Drei dyseholderen horisontalt for å få et horisontalt sprøytebilde. Ustaw os³onê nasadki pionowo, aby uzyskaæ pionowy wzór rozpylania. Käännä suutin pystyasentoon, jos haluat ruiskuttaa pystykuviota. Drei dyseholderen vertikalt for å få et vertikalt sprøytebilde. 2. Przed rozpylaniem, sprawdziæ, czy os³ona koñcówki jest dokrêcona. W razie potrzeby dokrêciæ. 2. Tarkista ennen ruiskutusta, että suuttimen suojus on tiukasti kiinni. Kiristä tarvittaessa. 2. Sjekk at dyseholderen sitter stramt før du begynner å sprøyte. Trekk den til om nødvendig. 16

17 Instrukcje rozpylania / Ruiskutusohjeet / Instruksjoner for sprøyting Dostosuj rozpylanie / Suihkun säätö / Justering av dyse 1. W³¹czyæ blokadê spustu. 2. Zainstaluj koñcówkê i os³onê, je eli nie s¹ jeszcze zainstalowane. Patrz str Lukitse liipaisimen lukko. 2. Asenna suuttimen suojus, jos sitä ei ole vielä asennettu. Katso sivu Lås avtrekkersikringen. 2. Monter dysen og dyseholderen hvis det ikke allerede er gjort. Se s Wy³¹czyæ blokadê spustu. 4. Uruchom pistolet. 3. Avaa liipaisimen lukko. 4. Vedä liipaisimesta. 3. Åpne avtrekkersikringen. 4. Trekk inn pistolavtrekkeren. 17

18 Instrukcje rozpylania / Ruiskutusohjeet / Instruksjoner for sprøyting 5. Trzymaj pistolet w pozycji prostopad³ej, oko³o 12 in. (304 mm) od powierzchni. Najpierw ustaw pistolet a nastêpnie naciœnij spust, aby rozpocz¹æ rozpylanie. 5. Pidä pistoolia kohtisuorassa noin 30 cm:n päässä maalattavasta pinnasta. Liikuta ensin pistoolia ja vedä vasta sitten liipaisimesta. 5. Hold pistolen loddrett, ca. 304 mm fra flaten. Du skal sette pistolen i bevegelse før du trekker inn avtrekkeren for å sprøyte. 6. Powoli zwiêkszaj ciœnienie pompy, do momentu a pow³oka bêdzie równa i jednolita. 6. Nosta pumpun painetta hitaasti, kunnes nestepinta on tasainen ja yhtenäinen. 6. Øk trykket i pumpen sakte helt til dekningen er jevn og ensartet. 18

19 Usuñ zabrudzenia mog¹ce blokowaæ wyp³yw / Tukoksen selvittäminen / Rensing av dyse Usuñ zabrudzenia mog¹ce blokowaæ wyp³yw / Tukoksen selvittäminen / Rensing av dyse 1. W³¹czyæ blokadê spustu. 2. Obróciæ koñcówkê o Wy³¹czyæ blokadê spustu. 4. Skierowaæ pistolet do kub³a lub na ziemiê i nacisn¹æ spust, aby usun¹æ zator. 1. Lukitse liipaisimen lukko. 2. Kierrä suutinta Avaa liipaisimen lukko. 4. Poista tukos astiaan tai maahan painamalla pistoolin liipaisimesta. 1. Lås avtrekkersikringen. 2. Drei dysen Åpne avtrekkersikringen. 4. For å rense dysen, trekk inn avtrekkeren mens pistolen rettes ned i et spann eller mot bakken. 19

20 Usuñ zabrudzenia mog¹ce blokowaæ wyp³yw / Tukoksen selvittäminen / Rensing av dyse 5. W³¹czyæ blokadê spustu. 6. Obróciæ koñcówkê o Odblokuj blokadê spustu. Skierowaæ pistolet do kub³a lub na ziemiê i nacisn¹æ spust, aby sprawdziæ, czy koñcówka jest czysta. 5. Lukitse liipaisimen lukko. 6. Kierrä suutinta Vapauta liipaisimen lukitus. Tarkista, että suutin on auki, laukaisemalla pistooli astiaan tai maahan. 5. Lås avtrekkersikringen. 6. Drei dysen Ta av avtrekkersikringen. Rett pistolen ned i et spann eller mot bakken og trekk inn avtrekkeren for å sjekke at dysen er åpen. 20

AA30 ilma-avusteinen ruiskutuspistooli Mallit: 257096, RAC-kärki; 257380, laakasuutin

AA30 ilma-avusteinen ruiskutuspistooli Mallit: 257096, RAC-kärki; 257380, laakasuutin AA30 ilma-avusteinen ruiskutuspistooli Mallit: 257096, RAC-kärki; 257380, laakasuutin Suurin käyttöpaine: 3 600 psi (248 baaria, 24,8 Mpa) Suurin ilman käyttöpaine: 100 psi (7 baaria, 0,7 MPa) Tärkeitä

Lisätiedot

Mäntäpumppu. Käyttöohjeet B. Malli: , , , Suurin käyttöpaine on psi (22,8 MPa, 25 bar)

Mäntäpumppu. Käyttöohjeet B. Malli: , , , Suurin käyttöpaine on psi (22,8 MPa, 25 bar) Käyttöohjeet Mäntäpumppu 312024B Rakennusmaaleille ja -pinnoitteille tarkoitettuihin kannettaviin ruiskusovelluksiin Malli: 2466, 2467, 246, 219 Suurin käyttöpaine on 3 300 psi (22, MPa, 2 bar) Tärkeitä

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Ilma-avusteiset G40-ruiskutuspistoolit

Ilma-avusteiset G40-ruiskutuspistoolit Käyttöohje/Osat Ilma-avusteiset G40-ruiskutuspistoolit 311946G FI - Rakennusmaaleille ja -pinnoitteille tarkoitettuihin sovelluksiin. Vain ammattimaiseen käyttöön.- Malli: 288513, 289604 Suurin käyttöpaine:

Lisätiedot

Korjaus. Ultra Max II 695/795/1095/1595 TexSpray Mark V Ilmattomat maaliruiskut 311177J. Mallit: ks. sivu 2

Korjaus. Ultra Max II 695/795/1095/1595 TexSpray Mark V Ilmattomat maaliruiskut 311177J. Mallit: ks. sivu 2 Korjaus Ultra Max II 695/795/1095/1595 TexSpray Mark V Ilmattomat maaliruiskut 311177J Kannettava korkeapaineruisku rakennusten pinnoitteiden ja maalien ruiskuttamiseen Suurin käyttöpaine 3 300 psi (227

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

Ilmaton kuviointimaalien ruiskutuspistooli

Ilmaton kuviointimaalien ruiskutuspistooli Käyttöohjeet Osaluettelo Ilmaton kuviointimaalien ruiskutuspistooli 30849B M versio Suurin käyttöpaine 27,6 MPa (276 baria) Osanro 24705, B-sarja Sisältää RAC suutinsuojuksen ja GHD63 SwitchTip-suuttimen

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

30.4.2013 OMINAISUUDET

30.4.2013 OMINAISUUDET Tekniset tiedot Sivu 1 / 5 OMINAISUUDET on uusi, kevyt umpisoluinen polyeteenivaahtomuovi, jonka solurakenne avataan erillisessä valmistusprosessissa. Näin saadaan aikaan erittäin tehokas absorptiomateriaali,

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Stempelpumpe / Mäntäpumppu / Stempelpumpe / Kolvpump

Stempelpumpe / Mäntäpumppu / Stempelpumpe / Kolvpump REPARATION KORJAUS REPARASJON REPARATION 309250 rev. L Stempelpumpe / Mäntäpumppu / Stempelpumpe / Kolvpump Important Safety Instructions Read all warnings and instructions in this manual. Save these instructions.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

NESTEEN ULOSTULOAUKON SUODATIN

NESTEEN ULOSTULOAUKON SUODATIN KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO 08 9B F-versio KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia. LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee. NESTEEN ULOSTULOAUKON SUODATIN SUURIN KÄYTTÖPAINE

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

GH833-suoraupotussarja

GH833-suoraupotussarja Käyttöohjeet GH833-suoraupotussarja 311570B - Tornin/pidikkeen asentamiseksi. - Osanro 287843 Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Katso GH833-käyttöohjetta.

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Korjaus -- Osaluettelo

Korjaus -- Osaluettelo Korjaus -- Osaluettelo LineLazer IV 3900, R300, 5900 ja FieldLazer R300 Korkeapainetiemerkintälaitteet - Tiemerkintämateriaalien levitykseen - 311120W FI Suurin käyttöpaine 3 300 psi (228 bar, 22,8 MPa)

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Novell Access Manager ja Novell Cloud Security Service Pekka Lindqvist Markku Wallgren

Novell Access Manager ja Novell Cloud Security Service Pekka Lindqvist Markku Wallgren Novell Access Manager ja Novell Cloud Security Service Pekka Lindqvist Markku Wallgren pekka.lindqvist@novell.com markku.wallgren@novell.com Sisältö Novell Access Manager Toimintaperiaate Federoinnit Novell

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat 7.80.4 Asiakasnumero: 3000359 KALLE MANNINEN KOVASTENLUODONTIE 46 51600 HAUKIVUORI Toimitusosoite: KUMMANNIEMENTIE 5 B 51720 RAHULA Viitteenne: Henna-Riikka Haikonen Viitteemme: Pyry Niemi +358400874498

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo KORKEAPAINEISET Paineentasaussäiliöt ja nestesuodattimet Nestesuodattimet 079B N versio Suurin käyttöpaine 0 baaria ( MPa) Malli 80, A-sarja Erillinen kiinnitys Malli 7, E-sarja

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Installation instructions, accessories Ohje nro 31316253 Versio 1.2 Osa nro 31316217, 31316219, 31414750, 31428180 Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Volvo Car Corporation Hälytin, Volvo Guard

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

DutyMax -hydrauliruiskut

DutyMax -hydrauliruiskut Korjaus DutyMax -hydrauliruiskut 3A2476A FI - Vain ammattimaiseen käyttöön - - Ei saa käyttää räjähdysherkissä tiloissa Euroopassa - Mallit: 24M054 (EH200DI), 24M055 (GH200DI), 24M056 (EH300DI), 24M057

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 600 MAGNETIC

KÄYTTÖOHJE 600 MAGNETIC KÄYTTÖOHJE 600 MAGNETIC BUILT FOR HEALTH Vaihe 1: a. Kiinnitä etu ja takajalkatuet (I & J) laitteen runkoon käyttämällä aluslevyjä (N-4) ja ruuveja (N-3). Vaihe 2 a. Asenna vasen ja oikea poljin ( G-4

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Ïlma-avusteiset Falcon- ja Falcon II -ruiskutuslaitteet

Ïlma-avusteiset Falcon- ja Falcon II -ruiskutuslaitteet KÄYTTÖOHJEET - OSLUETTELO 308994 -versio KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia. LUE J SÄILYTÄ Ensi valinta kun laatu ratkaisee.z Ïlma-avusteiset Falcon- ja Falcon II -ruiskutuslaitteet

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Automaattiset ilma-avusteiset G40 -ruiskupistoolit

Automaattiset ilma-avusteiset G40 -ruiskupistoolit Ohjeet - Osat Automaattiset ilma-avusteiset G40 -ruiskupistoolit 3654G FI Ilma-avusteiseen ruiskutukseen sekä maalausten ja pinnoitteiden viimeistelyyn. Vain ammattikäyttöön. Sopii käytettäväksi Euroopassa

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

Kuivajääpuhallus IB 15/120. Vakiovarusteet: Suutinlaatikko Suutinrasva Viuhkasuutin Viuhkasuuttimen irto-osa 8 mm Työkalu suuttimenvaihtoon 2 kpl

Kuivajääpuhallus IB 15/120. Vakiovarusteet: Suutinlaatikko Suutinrasva Viuhkasuutin Viuhkasuuttimen irto-osa 8 mm Työkalu suuttimenvaihtoon 2 kpl Kuivajääpuhallus IB 15/120 Kuivajääpuhallus on nykyaikainen tehokas tapa poistaa erilaista likaa sekä pinnoitteita. Kuivajää hajoaa höyrynä ilmaan, eikä jätä jälkeensä vesi-, hiekka tai muita jäämiä. Vakiovarusteet:

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

Työvälinejärjestelmä

Työvälinejärjestelmä HINNASTO: N13.1.23.15 N Työvälinejärjestelmä Sisällysluettelo Hydrauliyksiköt Kaapelin ja kaapelikenkien käsittely N1 N2 Virtakiskojen käsittely N3-8 Ohutlevyaukotus N9-10 Lisävarusteet N11 Virtakiskojen

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE 900 Moottorinlämmitin Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 400 110 375 9:87-12 Jan 00 47

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 OUTDOOR DISCONNECTOR ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 TYPE CUB a) PACKING 9713680 Erotin täydellisenä, sisältää erotinpaketin ja

Lisätiedot

Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced

Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced Vakiovarusteet: Suutinrasva Viuhkasuutin Työkalu suuttimenvaihtoon 2 kpl Puhallusletku, sähköliitäntä ja pikaliitin Jääpuhalluspistooli (ergonominen ja turvallinen) Kuivajään

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Kädessä pidettävä suojapinnoitemaaliruisku 3A2867C. Käyttö - osat - korjaus

Kädessä pidettävä suojapinnoitemaaliruisku 3A2867C. Käyttö - osat - korjaus Käyttö - osat - korjaus Kädessä pidettävä suojapinnoitemaaliruisku 3A2867C - Vain suojapinnoitteille tarkoitettuihin kannettaviin ruiskusovelluksiin - - Vain ammattikäyttöön - - Ei saa käyttää räjähdysherkässä

Lisätiedot

Side decor -sarja, kynnyslista

Side decor -sarja, kynnyslista Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399038 1.6 Osa nro 39836725, 39836730, 39836755, 39836775, 39836780, 39836785, 31439073, 39836735, 39836740, 39836745, 39836750, 39836765, 39836770

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

Ohjauspaneeli R510 Käyttöohje

Ohjauspaneeli R510 Käyttöohje www.flaktwoods.fi Ohjauspaneeli R510 Käyttöohje Yleiskuvaus Käsikäyttö Järjestelmän ohjaus Ilmavirran voimakkuus mukautetaan asennuspaikan ja ilmaston olosuhteisiin Ilmavirran asetus 5-vaiheisesti 0FF

Lisätiedot

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1 Disclaimer This material has been prepared by Sunduka Oy, a Finnish limited liability company (the Company ), solely for the purpose of providing prospective investors with general financial and other

Lisätiedot

Ultra Platinum -maaliruiskut

Ultra Platinum -maaliruiskut Korjaus Ultra Platinum -maaliruiskut 313734D FI - Kannettava korkeapaineruisku rakennusten pinnoitteiden ja maalien ruiskuttamiseen. Ei hyväksytty käytettäväksi Euroopan räjähdystiloja paikoissa. Vain

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OPAS. Yksityiskohtainen käyttöoppaasi. BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten

KÄYTTÄJÄN OPAS. Yksityiskohtainen käyttöoppaasi. BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten KÄYTTÄJÄN OPAS Yksityiskohtainen käyttöoppaasi BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten Jos sinulla on kysymyksiä BYDUREON-valmisteen käytöstä Katso Tavallisia kysymyksiä ja

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

Matkapuhelimen kattoantenni

Matkapuhelimen kattoantenni Ohje nro Versio Osa nro 30623028 1.0 Matkapuhelimen kattoantenni H3901401 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 H0000178 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 MAGNA 32-1 N Tuote No.: 98117 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta The pump is of the canned rotor type, i.e. pump and motor form an integral unit without shaft

Lisätiedot

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300 Nämä ohjeet eivät välttämättä sisällä kaikkien valaisinten tai tarvikkeiden yksityiskohtaisia ohjeita, eivätkä ohjeista kaikissa asennukseen ja käyttöön tai huoltoon liittyvissä tilanteissa. / These instructions

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Käyttöohje. USB Charger UCH20

Käyttöohje. USB Charger UCH20 Käyttöohje USB Charger UCH20 Sisältö Johdanto... 3 USB Charger: Tietoja... 3 USB-laturin käyttäminen... 4 Laitteen akun lataaminen...4 Juridiset tiedot...5 Declaration of Conformity...6 2 Johdanto USB

Lisätiedot

225 litran kapasiteetilla polymeerisessä syöttölokerossa voi olla jopa 180 kg kuivaa #1 vuorisuolaa, kalsiumkloridia tai muuta jäänestoainetta.

225 litran kapasiteetilla polymeerisessä syöttölokerossa voi olla jopa 180 kg kuivaa #1 vuorisuolaa, kalsiumkloridia tai muuta jäänestoainetta. LP-8 Spreader Paranna liukkaudentorjunnan tehokkuutta Blizzard LP-8 Tailgate -levittimellä, joka on takanäkyvyyden parantamiseksi malliltaan matalaprofiilinen ja jonka kapasiteetti on 225 litraa, jotta

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI KIRJAUTUMINEN SUBSCRIPTION CENTERIIN Autodesk Subscription sopimuksella saat kaikki edut irti ohjelmistostasi. Tässä ohjeessa käydään läpi kuinka kirjaudut Subscription Centeriin,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo HYDRA-SPRAY President- ja Monark-pumput 306981B AC versio 30:1 PRESIDENT-PUMPUT Nesteen suurin käyttöpaine 25 MPa (248 bar) Ilman suurin sisääntulopaine 0,8 MPa (8 baaria) Osanro

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot