Instrukcje / Käyttöohjeet / Instruksjoner

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Instrukcje / Käyttöohjeet / Instruksjoner"

Transkriptio

1 Instrukcje / Käyttöohjeet / Instruksjoner Bezpowietrzne pistolety rozpylaj¹ce Silver i Flex Plus Silver- ja Flex Plus -korkeapainemaaliruiskut Silver og Flex Plus Airless (høytrykk) sprøytepistoler rev.b - Urz¹dzenia rozpylaj¹ce do malowania architektonicznego oraz do nanoszenia pow³ok - Rakennusmaaleille ja -pinnoitteille tarkoitettuihin sovelluksiin - Til malingsprodukter brukt på bygninger - Modele: str. 3 / Mallit: s. 5 / Modeller: pg. 7 Istotne instrukcje dotycz¹ce bezpieczeñstwa Proszê przeczytaæ wszystkie ostrze enia i instrukcje zawarte w niniejszym podrêczniku. Proszê zachowaæ te instrukcje. Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Viktige sikkerhetsinstruksjoner Les alle advarsler og instruksjoner i denne håndboken. Ta vare på disse instruksjonene. Uwaga / Vaara / Advarsel Czêœci urz¹dzenia / Osat / Identifikasjon av komponenter Uziemienie / Maadoitus / Jording Procedura usuwania nadmiaru ciœnienia (dekompresji) / Paineenpoistotoimet / Trykkavlastningsprosedyre Ustawienia / Valmistelut / Sammensetting Instrukcje rozpylania / Ruiskutusohjeet / Instruksjoner for sprøyting Usuñ zabrudzenia mog¹ce blokowaæ wyp³yw / Tukoksen selvittäminen / Rensing av dyse Naprawa / Korjaus / Reparasjon Czêœci / Osat / Deler Dane techniczne / Tekniset tiedot / Tekniske data Standardowa gwarancja firmy Graco / Gracon normaali takuu / Graco Standard Garanti Graco Inc. P.O. Box 1441 Minneapolis, MN Copyright 2005, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

2 Uwaga Uwaga Poni ej przedstawiono ogólne ostrze enia dotycz¹ce ustawienia, u ycia, uziemienia, konserwacji i napraw urz¹dzenia. Dodatkowe, dok³adniejsze ostrze enia mo na znaleÿæ w tekœcie niniejszego podrêcznika tam, gdzie maj¹ zastosowanie. Symbole pojawiaj¹ce siê w podrêczniku odnosz¹ siê do ogólnych ostrze eñ. Gdy symbole te pojawiaj¹ siê w podrêczniku, nale y powróciæ na te strony, aby uzyskaæ opis okreœlonego zagro enia. UWAGA RYZYKO PO ARU I WYBUCHU atwopalne opary pochodz¹ce z rozpuszczalników oraz farb znajduj¹ce siê w obszarze roboczym mog¹ ulec zap³onowi lub eksplodowaæ. Aby zapobiec wybuchowi po aru lub eksplozji nale y: U ywaæ urz¹dzenie tylko w miejscach dobrze wentylowanych. Usun¹æ wszystkie potencjalne Ÿród³a zap³onu takie jak lampki kontrolne, papierosy, przenoœnie lampy elektryczne oraz plastikowe p³achty malarskie (potencjalne zagro enie wy³adowaniami elektrostatycznymi). Zapewniæ, aby w miejscu pracy nie znajdowa³y siê odpady, w tym rozpuszczalniki, szmaty lub benzyna. Nie przy³¹czaæ lub od³¹czaæ przewodów zasilania ani w³¹czaæ lub wy³¹czaæ oœwietlenia w obecnoœci ³atwopalnych oparów. Uziemiæ wyposa enie oraz znajduj¹ce siê w obszarze roboczym elementy przewodz¹ce. Patrz Instrukcje dotycz¹ce uziemienia. U ywaæ wy³¹cznie uziemionych przewodów. Podczas pobierania p³ynu z kub³a mocno przyciskaæ pistolet do uziemionego kub³a. Je eli zauwa ysz iskrzenie elektrostatyczne lub odczujesz wstrz¹s, natychmiast przerwij dzia³anie. Nie u ywaj ponownie urz¹dzeñ do czasu zidentyfikowania i wyjaœnienia problemu. W obszarze roboczym powinna znajdowaæ siê gaœnica. NIEBEZPIECZEÑSTWO WTRYSKU PODSKÓRNEGO Ciecz wyp³ywaj¹ca pod wysokim ciœnieniem z pistoletu, przeciekaj¹cych wê y lub pêkniêtych elementów spowoduje przebicie skóry. Uszkodzenie to mo e wygl¹daæ jak zwyk³e skaleczenie, ale jest powa nym urazem, który w rezultacie mo e doprowadziæ do amputacji. Konieczna jest natychmiastowa pomoc chirurgiczna. Nie kieruj pistoletu w kierunku innej osoby lub jakiejkolwiek czêœci cia³a. Nie przyk³adaj rêki do koñcówki rozpylacza. Nie zatrzymuj oraz nie zmieniaj kierunku wycieku za pomoc¹ rêki, cia³a, rêkawicy lub szmaty. Nie rozpoczynaj rozpylania bez zainstalowania os³ony nasadki oraz os³ony spustu. Zawsze, gdy nie korzystasz z pistoletu, zablokuj rygiel spustu. Po zakoñczeniu rozpylania oraz przed czyszczeniem, kontrol¹ oraz serwisowaniem urz¹dzenia nale y postêpowaæ zgodnie z opisan¹ w niniejszym podrêczniku Procedur¹ usuwania nadmiaru ciœnienia (dekompresji). ZAGRO ENIE WYNIKAJ CE Z NIEPRAWID OWEGO U YCIA SPRZÊTU Niew³aœciwe stosowanie sprzêtu mo e prowadziæ do œmierci lub kalectwa. Nie wolno przekraczaæ maksymalnego ciœnienia roboczego lub wartoœci znamionowej temperatury odnosz¹cych siê do czêœci systemu o najni szych wartoœciach znamionowych. Patrz rozdzia³y Dane techniczne znajduj¹ce siê we wszystkich podrêcznikach obs³ugi wyposa enia. U ywaæ p³ynów i rozpuszczalników kompatybilnych ze zwil onymi czêœciami urz¹dzenia. Patrz rozdzia³ Dane techniczne we wszystkich instrukcjach obs³ugi. Zapoznaæ siê z ostrze eniami producenta cieczy i rozpuszczalników. W celu uzyskania pe³nych informacji o materiale, nale y uzyskaæ kartê charakterystyki produktu od dystrybutora lub sprzedawcy. Codziennie sprawdzaæ sprzêt. Naprawiæ lub natychmiast wymieniæ uszkodzone czêœci wy³¹cznie na oryginalne czêœci zamienne Graco. Nie wolno zmieniaæ lub modyfikowaæ konstrukcji sprzêtu. Nale y u ywaæ sprzêtu wy³¹cznie zgodnie z jego przeznaczeniem. W celu otrzymania dodatkowych informacji proszê skontaktowaæ siê z Pañstwa dystrybutorem sprzêtu firmy Graco. Wê e i kable nale y prowadziæ z dala od ruchu pieszego, ostrych krawêdzi, ruchomych czêœci oraz gor¹cych powierzchni. Nie wolno zaginaæ lub nadmiernie wyginaæ przewodów lub u ywaæ ich do ci¹gniêcia wyposa enia. Dzieci i zwierzêta nie powinny zbli aæ siê do obszaru roboczego. Nie obs³ugiwaæ urz¹dzania w stanie zmêczenia lub pod wp³ywem narkotyków lub alkoholu. Nale y postêpowaæ zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP. 2

3 UWAGA RYZYKO ZWI ZANE Z CIŒNIENIOWYMI ELEMENTAMI ALUMINIOWYMI Nie u ywaj 1,1,1-trójchloroetanu, chlorku metylenu, innych rozpuszczalników zawieraj¹ce halogenowane wêglowodory lub p³ynów zawieraj¹cych tego typu rozpuszczalniki z ciœnieniowym wyposa eniem aluminiowym. Zastosowanie tych substancji mo e prowadziæ do powa nych reakcji chemicznych i pêkniêcia wyposa enia, co mo e prowadziæ do œmierci, kalectwa oraz uszkodzenia mienia. OSOBISTE WYPOSA ENIE OCHRONNE W czasie stosowania, serwisowania oraz przebywania w polu roboczym urz¹dzenia nale y stosowaæ odpowiednie wyposa enie ochronne, tak aby uchroniæ siê przed ciê kim uszkodzeniem cia³a, obejmuj¹cym uszkodzenie oka, inhalacjê oparów, oparzenie i utratê s³uchu. Wyposa enie ochronne obejmuje miêdzy innymi: Okulary ochronne Odzie i maskê zgodne z zaleceniami producenta p³ynu i rozpuszczalnika Rêkawice Ochronniki s³uchu Uwaga Modele Typ, nr Modelu, Seria MWP Spust Os³ona koñcówki Z³¹czka , A 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) 4 palcowy spust Zabezpieczenie koñcówki HandTite Dysza 517 RAC X , C 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) 2 palcowy spust Standardowa (nienawrotna) niekapi¹ca os³ona koñcówki Nr koñcówki rozpylaj¹cej. Zamawiaæ osobno , B 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) 4 palcowy spust Standardowa (nienawrotna) niekapi¹ca os³ona koñcówki Nr koñcówki rozpylaj¹cej. Zamawiaæ osobno , C 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) 2 palcowy spust Standardowa (nienawrotna) niekapi¹ca os³ona koñcówki Nr koñcówki rozpylaj¹cej. Zamawiaæ osobno, aby zapewniæ dok³adne wykoñczenie , C 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) , A 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) , A 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) 2 palcowy spust 4 palcowy spust 2 palcowy spust Wytrzyma³a os³ona koñcówki RAC Dysza GHD 617 Wytrzyma³a os³ona koñcówki RAC Dysza GHD 619 Zabezpieczenie koñcówki HandTite Dysza 517 RAC X , A 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) 2 palcowy spust Zabezpieczenie koñcówki HandTite Dysza 517 RAC X Flex, , C 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) 4 palcowy spust Standardowa (nienawrotna) niekapi¹ca os³ona koñcówki Nr koñcówki rozpylaj¹cej. Zamawiaæ osobno Flex, , A 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) 2 palcowy spust Zabezpieczenie koñcówki HandTite Dysza 517 RAC X 3

4 Vaara Vaara Seuraavat yleisvaroitukset koskevat tämän laitteiston asennusta, käyttöä, maadoitusta, huoltoa ja korjausta. Lisäksi tämä käyttöohje saattaa sisältää tarkempia varoituksia soveltuvissa tekstikohdissa. Käsikirjassa käytetyt symbolit viittaavat näihin yleisvaroituksiin. Kun kohtaat näitä symboleita käyttöohjetta lukiessasi, lue kuvaus kyseessä olevasta vaarasta näiltä sivuilta. VAARA TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA Työskentelyalueella olevat syttyvät höyryt, kuten liuotin- ja maalihöyryt, voivat syttyä tai räjähtää. Estä tulipalo ja räjähdys seuraavasti: Käytä laitetta vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa. Poista kaikki sytytyslähteet, kuten sytytysliekit, savukkeet, kannettavat sähkövalaisimet ja muoviset suojaverhot (staattisen sähkön vaara). Pidä roskat, liuottimet, rätit ja bensiini poissa ruiskutusalueelta. Älä liitä tai irrota virtajohtoja äläkä kytke virta- tai valokytkimiä päälle tai pois, kun tiloissa on helposti syttyviä höyryjä. Maadoita välineet ja sähköä johtavat esineet työskentelyalueella. Katso Maadoitusohjeet. Käytä ainoastaan maadoitettuja johtoja. Pidä pistoolia tukevasti maadoitettua astiaa vasten, kun vedät liipaisimesta. Jos laitetta käytettäessä syntyy kipinöitä tai tuntuu sähköisku, lopeta laitteen käyttö välittömästi. Älä käytä laitetta, ennen kuin ongelma on tunnistettu ja korjattu. Pidä palonsammutin valmiina työskentelyalueella. NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA Korkeapaineinen neste pistoolista, vuotavasta letkusta tai murtuneesta osasta voi puhkaista ihon. Vamma saattaa näyttää tavalliselta haavalta, mutta kyseessä on vakava vamma, joka saattaa johtaa amputointiin. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Älä osoita pistoolilla ketään tai mitään kehon osaa kohti. Älä laita kättä ruiskutussuuttimen eteen. Älä yritä pysäyttää tai estää vuotoja kädelläsi, kehollasi, käsineellä tai rätillä. Älä käytä ruiskua, jos suuttimen ja liipaisimen suojia ei ole asennettu. Lukitse aina liipaisimen lukko, kun et käytä ruiskua. Noudata tämän käyttöohjeen paineenpoistotoimia koskevia ohjeita lopettaessasi ruiskutuksen sekä ennen laitteen puhdistamista, tarkastamista tai huoltamista. LAITTEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN VAARA Väärinkäyttö saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja. Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta käyttöpainetta tai huonoiten kuumuutta sietävän osan lämpötilaluokitusta. Katso lisätietoja kaikkien laitteiden käyttöoppaiden kohdasta Tekniset tiedot. Käytä nesteitä ja liuottimia, jotka ovat yhteensopivia laitteen kastuvien osien kanssa. Katso kaikkien laitteiston käyttöohjeiden Tekniset tiedot. Lue neste- ja liuotinvalmistajien varoitukset. Jos haluat kattavampia tietoja materiaalistasi, pyydä toimittajalta tai jälleenmyyjältä käyttöturvallisuustiedote. Tarkista laitteet päivittäin. Korjaa tai vaihda kuluneet ja vaurioituneet osat välittömästi. Käytä vain Gracon alkuperäisiä varaosia. Älä muuta laitetta millään tavalla. Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys Gracon jälleenmyyjään. Pidä letkut ja kaapelit poissa kulkuväylien, terävien kulmien, liikkuvien osien tai kuumien pintojen läheisyydestä. Älä kierrä tai taivuta letkuja äläkä siirrä laitetta letkuista vetämällä. Pidä lapset ja eläimet poissa työskentelyalueelta. Älä käytä yksikköä väsyneenä tai huumaavien aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena. Noudata kaikkia turvallisuusmääräyksiä. 4

5 Vaara VAARA PAINEISTETTUJEN ALUMIINIOSIEN AIHEUTTAMAT VAARAT Älä käytä paineistetuissa alumiinivälineissä 1,1,1-trikloorietaani- tai metyleenikloridiliuottimia äläkä muita halogenoituja hiilivetyliuottimia tai nesteitä, jotka sisältävät tällaisia liuottimia. Se saattaa aiheuttaa vakavia kemiallisia reaktioita ja välineiden hajoamisen ja johtaa kuolemaan, vakaviin vammoihin ja omaisuusvahinkoihin. HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET Käytä asianmukaisia suojavarusteita käyttäessäsi ja huoltaessasi laitetta ja ollessasi sen käyttöalueella. Varusteet suojaavat sinua vakavilta vammoilta, kuten silmävammoilta, myrkkyhöyryjen hengittämiseltä ja palovammoista johtuvilta vammoilta ja kuulovaurioilta. Suojavarusteisiin kuuluvat, niihin kuitenkaan rajoittumatta, seuraavat varusteet: Suojalasit Käytä aina nesteen ja liuotinaineen valmistajan suosittelemia suojavaatteita ja hengityssuojaimia Käsineet Kuulosuojaimet Mallit Tyyppi, mallinumero, sarja Enimmäistyöskentelypaine Liipaisin Suuttimen suojus Suutin Silver , A 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) Neljän sormen liipaisin Suuttimen HandTitesuojus 517 RAC X SwitchTip , C 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) Kahden sormen liipaisin Vakiomallinen (kiinteä) DripLesssuuttimensuojus Ei ruiskutussuutinta. Tilattava erikseen , B 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) Neljän sormen liipaisin Vakiomallinen (kiinteä) DripLesssuuttimensuojus Ei ruiskutussuutinta. Tilattava erikseen , C 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) Kahden sormen liipaisin Vakiomallinen (kiinteä) DripLesssuuttimensuojus Ei ruiskutussuutinta. Viimeistelyyn tilattava erikseen , C 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) Kahden sormen liipaisin Kestävä RACsuuttimensuojus GHD 617 SwitchTip , A 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) Neljän sormen liipaisin Kestävä RACsuuttimensuojus GHD 619 SwitchTip , A 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) Kahden sormen liipaisin Suuttimen HandTitesuojus 517 RAC X SwitchTip , A 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) Kahden sormen liipaisin Suuttimen HandTitesuojus 517 RAC X SwitchTip Flex, , C 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) Neljän sormen liipaisin Vakiomallinen (kiinteä) DripLess-suuttimensuojus Ei ruiskutussuutinta. Tilattava erikseen. Flex, , A 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) Kahden sormen liipaisin Suuttimen HandTitesuojus 517 RAC X SwitchTip 5

6 Advarsel Advarsel Det som følger er generelle advarsler som gjelder sammensetting, bruk, jording, vedlikehold og reparasjon av dette utstyret. Flere og mer spesifikke advarsler er gitt i teksten i denne håndboken der dette er aktuelt. Symbolene som er gitt i håndboken henviser til disse generelle advarslene. Når du ser et slikt symbol i håndboken, gå tilbake til disse sidene for få en beskrivelse av den spesifikke faren. ADVARSEL BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE Brannfarlig damp, som løsemiddel- og malingsdamp, i arbeidsområdet kan antennes eller eksplodere. For å unngå brann og eksplosjon: Utstyret må kun brukes på steder med god ventilasjon. Alt som kan antenne må fjernes, slik som åpen ild, sigaretter, bærbare elektriske lamper og plastduker (kan danne elektrostatisk elektrisitet). Arbeidsplassen må holdes fri for malingsrester, løsemidler, filler og annet brennbart materiale. Elektriske ledninger må ikke settes i/tas ut av kontakten og brytere og lys må ikke slås av eller på når det er brannfarlig damp tilstede. Utstyret og elektrisk ledende gjenstander på arbeidsplassen må jordes. Se instruksjonene for Jording. Bruk kun slanger med jording. Hold pistolen godt mot siden av et jordet spann mens avtrekkeren trekkes inn og væsken sprøytes ned i spannet. Hvis du oppdager elektrostatiske gnister eller får et støt mens du bruker dette utstyret, må du stoppe sprøytingen øyeblikkelig. Utstyret må ikke brukes igjen før feilen er blitt funnet og reparert. Sørg for å ha en brannslukker på arbeidsplassen. VÆSKEINJEKSJONSFARE Væske under høyt trykk fra pistol, slangelekkasjer eller ødelagte komponenter vil trenge gjennom huden. Dette kan se ut som et vanlig sår, men det er en meget alvorlig skade som kan resultere i amputasjon. Søk kirurgisk behandling øyeblikkelig. La aldri pistolen peke mot andre mennesker eller mot noen del av kroppen. Legg aldri hånden over dysen. Forsøk aldri å stoppe eller forhindre lekkasjer med hånden, kroppen, hansker eller filler. Sjekk alltid at dyseholderen og avtrekkersikringen er montert før du sprøyter. Sett alltid låsen på avtrekkeren når du ikke sprøyter. Følg Trykkavlastningsprosedyren i denne håndboken hver gang du stanser sprøytingen og før du rengjør, sjekker eller utfører service på utstyret. FARE VED FEIL BRUK AV UTSTYRET Feil bruk av utstyret kan forårsake at noen blir drept eller alvorlig skadet. Bruk aldri høyere trykk eller temperatur enn det maksimale arbeidstrykket eller temperaturgrensen som gjelder for den svakeste delen i systemet. Se Tekniske data, i alle håndbøker som tilhører utstyret. Bruk væsker og løsemidler som er kompatible med de våte delene i utstyret. Se Tekniske data i alle håndbøker som tilhører utstyret. Les advarslene som er gitt av væske/løsemiddelprodusenten. Be forhandleren om å få HMS-databladet for å få fullstendig informasjon om materialet som skal brukes. Utstyret må sjekkes hver dag. Deler med slitasje eller skader må skiftes ut omgående og det må kun brukes originale Graco reservedeler. Utstyret må ikke endres eller modifiseres. Dette utstyret må kun brukes til sitt tiltenkte formål. Ta kontakt med din Graco forhandler for å få informasjon. Slanger og kabler må plasseres slik at de ikke ligger i trafikkerte områder og de må holdes unna skarpe kanter, bevegelige deler og varme flater. Slangene må ikke knekkes eller bøyes for mye og de må ikke brukes til å dra utstyret med. Barn og dyr må holdes unna arbeidsområdet. Du må ikke bruke utstyret hvis du er sliten eller påvirket av alkohol eller rusmidler. Følg alle offentlige sikkerhetsforskrifter. 6

7 Advarsel ADVARSEL FARE FORÅRSAKET AV ALUMINIUMSDELER UNDER TRYKK Det må ikke brukes 1,1,1-triklor-etan, metylenklorid, andre halogeniserte hydrokarbonløsemidler eller væsker som inneholder slike løsemidler i utstyr som har aluminiumsdeler under trykk. Bruk av slike løsemidler/væsker kan forårsake en farlig kjemisk reaksjon og at utstyret sprenges. Dette kan resultere i at noen blir drept eller alvorlig skadet og skade på eiendom. PERSONLIG VERNEUTSTYR Du må alltid bruke egnet verneutstyr når du sprøyter, utfører service på utstyret eller oppholder deg i området der utstyret brukes, for å beskytte deg mot alvorlige skader, slik som øyenskader, innånding av giftig damp, brannskader eller hørselsskader. Dette utstyret inkluderer men er ikke begrenset til: Øyenbeskyttelse Vernedrakt og friskluftsmaske slik som væskeprodusenten anbefaler Hansker Øreklokker Modeller Type, modell nr., serie MWp Avtrekker Dyseholder Dyse Silver , A 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) 4-fingers avtrekker HandTite dyseholder 517 RAC X SwitchTip dyse , C 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) 2-fingers avtrekker Standard (ikke vendbar) DripLess dyseholder Uten dyse Bestilles separat , B 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) 4-fingers avtrekker Standard (ikke vendbar) DripLess dyseholder Uten dyse Bestilles separat , C 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) 2-fingers avtrekker Standard (ikke vendbar) DripLess dyseholder Uten dyse Fin-finish bestilles separat , C 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) 2-fingers avtrekker Ekstra kraftig RAC dyseholder GHD 617 SwitchTip dyse , A 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) 4-fingers avtrekker Ekstra kraftig RAC dyseholder GHD 619 SwitchTip dyse , A 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) 2-fingers avtrekker HandTite dyseholder 517 RAC X SwitchTip dyse , A 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) 2-fingers avtrekker HandTite dyseholder 517 RAC X SwitchTip dyse Flex, , C 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) 4-fingers avtrekker Standard (ikke vendbar) DripLess dyseholder Uten dyse Bestilles separat Flex, , A 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) 2-fingers avtrekker HandTite dyseholder 517 RAC X SwitchTip dyse 7

8 Czêœci urz¹dzenia / Osat / Identifikasjon av komponenter Czêœci urz¹dzenia / Osat / Identifikasjon av komponenter Polski Suomi Norsk A Os³ona koñcówki Suuttimen suojus Dyseholder B Blokada spustu Liipaisimen lukitus Avtrekkersikring C Spust Liipaisin Avtrekker D Z³¹czka Suutin Dyse E Wlot cieczy Nesteen sisääntuloaukko Væskeinntak F Os³ona spustu / Rura cieczy Liipaisimen suoja / nesteputki Avtrekkersikring / Væskerør 8

9 Uziemienie / Maadoitus / Jording Uziemienie / Maadoitus / Jording Polski Suomi Norsk Rozpylacz musi byæ uziemiony. Uziemienie zmniejsza ryzyko pora enia elektrycznego i statycznego, bêd¹c, w przypadku krótkiego spiêcia lub nagromadzenia ³adunku statycznego, przewodem odp³ywowym dla pr¹du elektrycznego. Ruisku on maadoitettava. Maadoitus pienentää sähköiskun vaaraa johtimen avulla, sillä sen kautta staattisesti kerääntynyt tai mahdollisessa oikosulkutilanteessa syntyvä sähkövirta voi purkautua turvallisesti. Sprøyten må jordes. Jording reduserer risikoen for å få elektrostatisk og elektrisk støt ved å gi strømmen en avløpsledning hvis det dannes elektrostatisk elektrisitet eller i tilfelle kortslutning. Uziemiæ pistolet rozpylacza przez po³¹czenie go z odpowiednio uziemionym wê em do p³ynu i pomp¹ Maadoita ruiskutuspistooli liittämällä se asianmukaisesti maadoitettuun nesteletkuun ja pumppuun. Sprøytepistolen jordes ved å kople den til en forskriftsmessig jordet maleslange og pumpe. Uziemiæ zapasowy zbiornik p³ynu. Nale y postêpowaæ zgodnie z lokalnymi przepisami. Maadoita nesteen syöttöastia. Noudata paikallisia ohjeita. Væskebeholderen må jordes. Følg lokale forskrifter. Uziemiæ kub³y na rozpuszczalnik u ywane podczas przep³ukiwania. Nale y postêpowaæ zgodnie z lokalnymi przepisami. Nale y u ywaæ wy³¹cznie kub³ów wykonanych z przewodz¹cego materia³u, które umieszczone s¹ na uziemionej powierzchni, takiej jak na przyk³ad beton. Nie nale y umieszczaæ kub³ów na powierzchniach nieprzewodz¹cych, takich jak na przyk³ad papier, karton, które przerwa³yby ci¹g³oœæ uziemienia. Maadoita käytetyt liuoteastiat, kun huuhtelet ne. Noudata paikallisia ohjeita. Käytä ainoastaan sähköä johtavia metalliastioita, jotka asetetaan maadoitetulle alustalle, kuten betonille. Älä aseta astiaa eristävälle alustalle, kuten paperin tai pahvin päälle, koska silloin maadoitus katkeaa. Spann med løsemiddel må jordes når sprøyten skal skylles. Følg lokale forskrifter. Bruk kun metallspann som er elektrisk ledende. Alle spann må stå på et jordet underlag som for eksempel betong. De må aldri stå på et ikke-ledende underlag, slik som papir eller papp, da dette vil bryte jordingskontinuiteten. 9

10 Uziemienie / Maadoitus / Jording Uziemiæ metalowy kube³ pod³¹czaj¹c kabel uziemienia do kub³a przez zaciœniêcie jednego jego koñca do kub³a, a drugiego koñca do uziemienia, takiego jak na przyk³ad rura instalacji wodnej. Maadoita metalliastia liittämällä maadoitusjohto astiaan kiinnittämällä sen toinen pää astiaan ja toinen pää sähköiseen maahan, kuten vesiputkeen. Metallspann jordes ved å kople en jordledning til spannet ved å feste den ene enden på spannet og den andre på en god jordingsforbindelse, slik som et vannrør. W celu zapewnienia ci¹g³oœci uziemienia przy p³ukaniu lub dekompresji przy³ó metalow¹ czêœæ pistoletu rozpylaj¹cego do uziemionego metalowego kub³a, a nastêpnie wciœnij spust pistoletu. Ylläpidä maadoituksen jatkuvuus huuhtelun tai paineenpoiston aikana pitämällä ruiskutuspistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa vasten ja vedä sitten pistoolin liipaisimesta. Korrekt jordingskontinuitet under skylling eller trykkavlastning opprettholdes ved å holde metalldelen på pistolen med god kontakt mot siden av et jordet metallspann, og så trekke inn avtrekkeren. 10

11 Procedura usuwania nadmiaru ciœnienia (dekompresji) / Paineenpoistotoimet / Trykkavlastningsprosedyre Procedura usuwania nadmiaru ciœnienia (dekompresji) / Paineenpoistotoimet / Trykkavlastningsprosedyre Polski Suomi Norsk WA NE Aby zmniejszyæ ryzyko uszkodzenia cia³a nale y stosowaæ Procedurê Dekompresji gdy: Istnieje koniecznoœæ usuniêcia nadmiaru ciœnienia Koñczysz rozpylanie Istnieje koniecznoœæ dokonania przegl¹du urz¹dzenia Instaluj / wyczyœæ dyszê Od³¹cz / pod³¹cz w¹. TÄRKEÄÄ Vähentääksesi tapaturman vaaraa noudata näitä Paineenpoistotoimia aina, kun: ohjeissa kehotetaan poistamaan paine lopetat ruiskutuksen huollat laitetta asennat/puhdistat ruiskutussuutinta irrotat/liität letkua VIKTIG Risikoen for at du pådrar deg skader vil bli redusert hvis du følger denne Trykkavlastningsprosedyren hver gang du: Blir bedt om å avlaste trykket, Stopper sprøytearbeidet, Utfører service på utstyret, Montering / rensing av dyse, Demontering / montering av slange. 1. Ustaw ciœnienie na najni sz¹ wartoœæ. Wy³¹cz rozpylacz. Od³¹cz wtyczkê. 1. Käännä paine pienimpään asetukseensa. Kytke maaliruisku asentoon OFF. Irrota virtajohto. 1. Skru trykket helt ned. Slå AV sprøyten. Ta ut stikkontakten. 2. W³¹czyæ blokadê spustu. 2. Lukitse liipaisimen lukko. 3. Zdejmij os³onê. 4. Wy³¹czyæ blokadê spustu. 3. Irrota suutin. 4. Avaa liipaisimen lukko. 2. Lås avtrekkersikringen. 3. Ta av dysen. 4. Åpne avtrekkersikringen. 11

12 Procedura usuwania nadmiaru ciœnienia (dekompresji) / Paineenpoistotoimet / Trykkavlastningsprosedyre 5. Naciœnij spust pistoletu celuj¹c w uziemione, metalowe wiadro. 5. Laukaise pistooli maadoitettuun metalliastiaan. 5. Rett sprøytepistolen ned i et jordet metallspann og trekk inn avtrekkeren. 6. W³¹czyæ blokadê spustu. 6. Lukitse liipaisimen lukko. 6. Lås avtrekkersikringen. 12

13 Ustawienia / Valmistelut / Sammensetting Ustawienia / Valmistelut / Sammensetting Instalacja koñcówki i os³ony / Suuttimen ja suojuksen asentaminen / Montering av dyse og dyseholder UWAGA Nie przekraczaæ 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) mwp. Paine ei saa nousta yli enimmäistyöskentelypain een, joka on psi (345 bar, 34,5 MPa). VAARA ADVARSEL Nieprawid³owe zainstalowanie lub u ywanie os³ony koñcówki RAC mo e spowodowaæ rozproszony strumieñ cieczy skierowany w stronê oczu lub skóry operatora. Jos suuttimen RAC -suojusta ei asenneta tai käytetä oikein, seurauksena voi olla hallitsematon maaliruisku käyttäjän silmiin tai iholle. 1. W³¹czyæ blokadê spustu. 2. Po u yciu pistoletu rozpylaj¹cego, przeprowadziæ dekompresjê. Str Lukitse liipaisimen lukko. 2. Jos olet käyttänyt maaliruiskua ja pistoolia, poista paine. S. 11. Trykket må ikke være høyere enn 5000 psi (345 bar, 34.5 MPa) mwp. Feil montering eller feil bruk av RAC dyseholderen kan føre til at operatøren får en uventet malingsstråle i øynene eller på huden. 1. Lås avtrekkersikringen. 2. Når du har brukt sprøyten og pistolen, avlastes trykket. Pg

14 Ustawienia / Valmistelut / Sammensetting UWAGA 3. Zawsze wymieniaæ uszczelkê OneSeal podczas wymiany koñcówki. 4. U yæ koñcówkê (A), aby wcisn¹æ OneSeal (B) w os³onê koñcówki (D) krzyw¹ pasuj¹c¹ do œrednicy koñcówki (C). 5. W³o yæ koñcówkê do otworu. Dok³adnie nakrêciæ zespó³ na pistolet. Dokrêciæ rêcznie. Upewniæ siê, e koñcówka SwitchTip (A) jest ca³kowicie w³o ona do otworu (C) w os³onie. Nie naciskaæ spustu pistoletu, je eli uchwyt koñcówki znajduje siê pomiêdzy pozycjami Rozpylania i Czyszczenia. VAARA 3. Vaihda aina myös OneSeal -tiiviste, kun vaihdat kuluneen SwitchTip-suuttimen. 4. Paina SwitchTip -suuttimen (A) päällä OneSeal -tiiviste (B) suuttimen suojukseen (D) siten, että kaareva osuus myötäilee suuttimen reikää (C). 5. Laita SwitchTip-suutin reikäänsä ja kierrä kokoonpano tukevasti pistooliin. Kiristä käsin. Varmista, että asetat SwitchTip-suuttimen (A) suuttimen reikään (C) kokonaan. Älä vedä liipaisimesta, jos SwitchTip-kahva on ruiskutus- ja puhdistusasentojen välillä. ADVARSEL 3. OneSeal tetningen må alltid skiftes samtidig som den slitte SwitchTip dysen skiftes ut. 4. Bruk enden på SwitchTip dysen (A) til å presse OneSeal tetningen (B) inn i dyseholderen (D), slik at kurven matcher dysehullet (C). 5. Stikk SwitchTip dysen inn i dysehullet. Skru godt fast på pistolen. Trekkes til for hånd. Pass på at SwitchTip dysen (A) settes helt inn i dysehullet (C) i dyseholderen. Pistolavtrekkeren må aldri trekkes tilbake når SwitchTip håndtaket står mellom Sprøytestilling og Rensestilling. 14

15 Ustawienia / Valmistelut / Sammensetting 6. Pod³¹cz w¹ do pistoletu. SprawdŸ, czy wszystkie czêœci s¹ dobrze pod³¹czone. 6. Liitä johto pistooliin. Tarkista kaikkien liitäntöjen kireys. 6. Kople slangen til pistolen. Sjekk at alle koplinger er stramme. 7. Przed uruchomieniem i przygotowaniem rozpylacza zapoznaj siê z instrukcj¹ obs³ugi rozpylacza. 7. Katso maaliruiskun käynnistys- ja esitäyttöohjeet maaliruiskun käyttöoppaasta. 7. Se hvordan sprøyten startes og fylles opp i den tilhørende instruksjonsboken. 15

16 Instrukcje rozpylania / Ruiskutusohjeet / Instruksjoner for sprøyting Instrukcje rozpylania / Ruiskutusohjeet / Instruksjoner for sprøyting Wyrównaj strumieñ / Suihkun suuntaus / Innstilling av dyseretning 1. Dekompresja, strona 11. Ustaw os³onê nasadki poziomo, aby uzyskaæ poziomy wzór rozpylania. 1. Poista paine, sivu 11. Käännä suutin vaaka-asentoon, jos haluat ruiskuttaa vaakakuviota. 1. Avlast trykket, side 11. Drei dyseholderen horisontalt for å få et horisontalt sprøytebilde. Ustaw os³onê nasadki pionowo, aby uzyskaæ pionowy wzór rozpylania. Käännä suutin pystyasentoon, jos haluat ruiskuttaa pystykuviota. Drei dyseholderen vertikalt for å få et vertikalt sprøytebilde. 2. Przed rozpylaniem, sprawdziæ, czy os³ona koñcówki jest dokrêcona. W razie potrzeby dokrêciæ. 2. Tarkista ennen ruiskutusta, että suuttimen suojus on tiukasti kiinni. Kiristä tarvittaessa. 2. Sjekk at dyseholderen sitter stramt før du begynner å sprøyte. Trekk den til om nødvendig. 16

17 Instrukcje rozpylania / Ruiskutusohjeet / Instruksjoner for sprøyting Dostosuj rozpylanie / Suihkun säätö / Justering av dyse 1. W³¹czyæ blokadê spustu. 2. Zainstaluj koñcówkê i os³onê, je eli nie s¹ jeszcze zainstalowane. Patrz str Lukitse liipaisimen lukko. 2. Asenna suuttimen suojus, jos sitä ei ole vielä asennettu. Katso sivu Lås avtrekkersikringen. 2. Monter dysen og dyseholderen hvis det ikke allerede er gjort. Se s Wy³¹czyæ blokadê spustu. 4. Uruchom pistolet. 3. Avaa liipaisimen lukko. 4. Vedä liipaisimesta. 3. Åpne avtrekkersikringen. 4. Trekk inn pistolavtrekkeren. 17

18 Instrukcje rozpylania / Ruiskutusohjeet / Instruksjoner for sprøyting 5. Trzymaj pistolet w pozycji prostopad³ej, oko³o 12 in. (304 mm) od powierzchni. Najpierw ustaw pistolet a nastêpnie naciœnij spust, aby rozpocz¹æ rozpylanie. 5. Pidä pistoolia kohtisuorassa noin 30 cm:n päässä maalattavasta pinnasta. Liikuta ensin pistoolia ja vedä vasta sitten liipaisimesta. 5. Hold pistolen loddrett, ca. 304 mm fra flaten. Du skal sette pistolen i bevegelse før du trekker inn avtrekkeren for å sprøyte. 6. Powoli zwiêkszaj ciœnienie pompy, do momentu a pow³oka bêdzie równa i jednolita. 6. Nosta pumpun painetta hitaasti, kunnes nestepinta on tasainen ja yhtenäinen. 6. Øk trykket i pumpen sakte helt til dekningen er jevn og ensartet. 18

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals ERP34901X...... EN REFRIGERATOR USER MANUAL 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 15 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS..................................................

Lisätiedot

MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun

MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun ESSVE art no: 711057 Model: TJEP ST15/50 Length: 270 mm Width: 70 mm Height: 255 mm Weight: 1,5 kg Magazine capacity: 50 brads Air pressure: 4,9 7,8 bar Brad type:

Lisätiedot

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X MICROWAVE OVEN GMI 1030 X DA FL NO SV INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Vigtige anvisninger

Lisätiedot

Asennusopas SÄILYTETTÄVÄ HUOLELLISESTI

Asennusopas SÄILYTETTÄVÄ HUOLELLISESTI 3 PIIRUSTUKSET LÖYTYVÄT OPPAAN SISÄLTÄ TEGNINGER INNVENDIG CRTEŽI U UNUTRAŠNJOSTI DESENE ÎN INTERIOR Asennusopas SÄILYTETTÄVÄ HUOLELLISESTI Installasjonshåndbok TAS GODT VARE PÅ Priručnik za ugradnju PAŽLJIVO

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køleskab Jääkaappi Kjøleskap Kylskåp ERC37208W ERC37255W ERC37255X 2 electrolux Indhold Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker

Lisätiedot

Electronic Service Manuals

Electronic Service Manuals Electronic Service Manuals This electronic document is provided as a service to our customers. We do not create the contents of the information contained in this document. Should you have detailed questions

Lisätiedot

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 ERF3703AOW...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 EN3449AFX EN3449AFW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw C 6U Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086. Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33)

UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086. Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33) 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086 Model: 01610A This manual is only for machines after serial number 3000117136. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje DK NO SE FI Dansk (2-9) Norsk

Lisätiedot

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 ESF6510LOW ESF6510LOX...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Tämä käyttöopas on tarkoitettu malleille FS-2020D, FS-3920DN ja FS-4020DN. Huomautus Tämä käyttöopas sisältää tietoja, jotka koskevat sekä koneen

Lisätiedot

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 EUF2903AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi)

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) Tack för ditt val av Opranic! Med detta köp, har du valt en modern, högkvalitativ värmare.

Lisätiedot

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650

ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance MODELS 56397010, 56397011 Nilfisk MODELS 56397012, 56397013 Dansk Norsk Svenska Suomi 9/99 revised 1/01 Form Number 56041459

Lisätiedot

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 EUF2906AOW EUF2906AOX...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Hot Line ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

Hot Line ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING Hot Line ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING 0 SUOMI TÄMÄ OHJE ON HOT LINE LÄMPÖSÄILYTYSKALUSTEILLE HL-NT, HL-HT,

Lisätiedot

Kompressor/Kompressori

Kompressor/Kompressori Bruksanvisning/Käyttöohje Kompressor/Kompressori Art. 17-620 Art. 17-625 Art. 17-630 Art. 17-635 Art. 17-640 Art. 17-645 Art. 17-6030 Art. 17-6033 Art. 17-6040 Art. 17-6043 S N Fin S FUNKTION Kompressorn

Lisätiedot

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Lisätiedot

passad 60 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se

passad 60 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se passad 60 fläkt - fan - vifte - puhallin MADE IN SWEDEN Bruks- och monteringsanvisning User and Installation guide Bruks- og monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje MA D E I N S W E D E N www.pax.se

Lisätiedot

Wireless optical smoke alarm

Wireless optical smoke alarm Wireless optical smoke alarm Trådlös optisk brandvarnare Trådløs optisk brannvarsler Langaton optinen palovaroitin Optischer Funk-Rauchwarnmelder English Svenska Deutsch Suomi Norsk Art.no 36-4556 Ver.

Lisätiedot

MR, MF, MRF 2/2 Marine Cabinets

MR, MF, MRF 2/2 Marine Cabinets Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och bruksanvisning Installation and operation manual Installasjons- og bruksanvisning MR, MF, MRF 2/2 Marine Cabinets Rev. 201306 SUOMI TÄMÄ OHJE ON MARINE KAAPEILLE

Lisätiedot

OR-T 400 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE NORSK SVENSKA SUOMI

OR-T 400 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE NORSK SVENSKA SUOMI NORSK SVENSKA SUOMI BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Oversettelse av original bruksanvisning Översättning av tillverkarens orginalmanual Käännös alkuperäisestä käyttöohjeeseen OR-T 400 Fra seire

Lisätiedot

(FN65DA/FN65RHA/FN55AX) Cordless Finish Nailers OPERATING INSTRUCTIONS (ORIGINAL INSTRUCTIONS)

(FN65DA/FN65RHA/FN55AX) Cordless Finish Nailers OPERATING INSTRUCTIONS (ORIGINAL INSTRUCTIONS) F-15/F-16A/F-18 (FN65DA/FN65RHA/FN55AX) Cordless Finish Nailers OPERATING INSTRUCTIONS (ORIGINAL INSTRUCTIONS) BETRIEBSANLEITUNG (ÜBERSETZUNG DER URSPRÜNGLICHEN ANWEISUNGEN ) GEBRUIKSAANWIJZING (VERTALING

Lisätiedot

Mukana toimitettavat oppaat

Mukana toimitettavat oppaat Johdanto Kiitos TASKalfa 250ci/300ci/400ci/500ci/552ci-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa ja suorittamaan tarvittaessa

Lisätiedot

Multiflex 20. SE Monteringsanvisning EN Installation instructions NO Leggeanvisning FI Asennusohje. Art nr 55212

Multiflex 20. SE Monteringsanvisning EN Installation instructions NO Leggeanvisning FI Asennusohje. Art nr 55212 Multiflex 20 SE Monteringsanvisning EN Installation instructions NO Leggeanvisning FI Asennusohje Skapa garantibevis direkt i mobilen garantera.ebeco.se Art nr 55212 Monteringsanvisning för Multiflex

Lisätiedot

IDL 70. Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner for installasjon og bruk. Diskmaskin Instruktioner för installation och användning

IDL 70. Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner for installasjon og bruk. Diskmaskin Instruktioner för installation och användning IDL 70 Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner for installasjon og bruk Diskmaskin Instruktioner för installation och användning Opvaskemaskine Instruktioner vedrørende installation

Lisätiedot

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI Bruksanvisning og installasjonsinstrukser Bruksanvisning och monteringsinstruktioner Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI 25 kgf ø 110 mm Copyright 2003, 2004 Vetus den Ouden n.v. Schiedam Holland

Lisätiedot

passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se

passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin MADE IN SWEDEN Bruks- och monteringsanvisning User and Installation guide Bruks- og monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje MA D E I N S W E D E N www.pax.se

Lisätiedot