TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta.2015 Kaupunginvaltuusto.2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Tarkastuslautakunta.2015 Kaupunginvaltuusto.2015"

Transkriptio

1 1 TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta.2015 Kaupunginvaltuusto.2015

2 2 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS MAALISKUUSSA KAUPUNGIN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET Organisaatio ja tilivelvolliset viran- ja toimenhaltijat Toimielimet Kaupungin henkilöstö YMPÄRISTÖTEKIJÄT SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tilikauden tuloksen muodostuminen RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET Rahoituslaskelma Tase KOKONAISMENOT JA TULOT TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET Asiaa koskeva sääntely Talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUSOSA HALLINTOPALVELUKESKUS KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA VALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO SOSIAALITYÖ TERVEYS- JA HOIVAPALVELUT TYÖKYMPPI SIVISTYSPALVELUKESKUS KOULUTUSLAUTAKUNTA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS TEKNINEN LAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA LOIMAAN KAUPUNGIN KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ LIIKELAITOS LOIMAAN VESI-LIIKELAITOS TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMAOSA TULOSLASKELMA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN INVESTOINTIOSA INVESTOINNIT MAA- JA VESIALUEET TALONRAKENNUS JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS KULJETUSVÄLINEET IRTAIN OMAISUUS KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ

3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN RAHOITUSOSA RAHOITUSLASKELMA KONSERNITAVOITTEET KUNTALAIN 13 :N MUKAISET TAVOITTEET KUNTAKONSERNIN TYTÄRYHTEISÖILLE Konsernin toiminnan ohjaus ja selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut TILINPÄÄTÖSLASKELMAT YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN RIITTÄVYYDESTÄ LOIMAAN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA (KAUPUNKI+VESI) LOIMAAN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA (KAUPUNKI + VESI) LOIMAAN KAUPUNGIN TASE (KAUPUNKI + VESI) KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNIRAHOITUSLASKELMA KONSERNITASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT LIITETIETOJA KOSKEVA SÄÄNNÖKSET JA OHJEET TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS LOIMAAN VESI-LIIKELAITOS OLENNAISTA TOIMINNASSA JA TALOUDESSA TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN TOIMINNAN RAHOITUS TASETARKASTELU KOKONAISTULOT JA MENOT JOHTOKUNNAN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA KIRJAUSMENETELMÄ KAUPUNGINHALLITUKSEN JA KAUPUNGINJOHTAJAN ALLEKIRJOITUKSET

4 4 YLEISPERUSTELUT 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus maaliskuussa 2015 Taantuma on pitkittynyt ja julkisen talouden kestävyysvaje syventynyt. Tuotannon supistuminen jatkui vuonna Väestön ikääntymisen ja huoltosuhteen heikkenemisen aiheuttamat palvelu- ja kustannuspaineet ovat edelleen ratkaisematta. Kuntien veropohja ja valtionosuudet kaventuvat samalla kun palvelutarpeet ja kustannukset kasvavat. Kuntauudistus ei juuri edennyt päättyvällä eduskuntakaudella ja pitkään valmisteltu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus siirtyi perustuslaillisten ongelmien myötä seuraavalle eduskuntakaudelle. Kuntakentän tilanne ja näkymät ovatkin maaliskuussa 2015 hyvin epävakaat. Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuustokauden alussa tammikuussa 2013 Loimaan linja -strategian. Sen keskeiset linjaukset vuosille ovat sujuvan elämän kotikaupunki, kasvun paikka yrityksille, keskellä kasvavaa Lounais-Suomea, ympäristö kestävän kasvun pohjana sekä jyvällä tulevaisuudesta. Valtuusto käsitteli strategian toteutumis- ja seurantaraportin toukokuussa Loimaan vetovoima kaupan keskuksena sekä asiointi- ja työssäkäyntikeskuksena on vahvistunut ja elinkeinoelämän tilanne on taantuman pitkittymisestä huolimatta pysynyt myönteisenä. Yritysilmapiiri on maakunnan kärkeä ja valtakunnallisestikin hyvä. Vahva palloilumenestys on osaltaan vahvistanut vetovoimaa. Myönteisestä vetovoimasta huolimatta tavoite väestömuutoksen tasapainosta vuoteen 2016 mennessä ei ole toteutumassa. Asukasmäärä väheni myös viime vuonna 80 asukkaalla nettomuutonkin kääntyessä jälleen negatiiviseksi (-8). Asukasmäärä oli vuoden 2014 päättyessä Työttömyyden kasvu jatkui vuonna Työttömiä oli Loimaalla vuoden aikana keskimäärin 740 eli 9,8 % työvoimasta. Myös pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien määrä jatkoi kasvuaan. Toimeentulotukea saaneiden määrä on työttömyydestä huolimatta vuosien tietojen mukaan vähentynyt ja myös koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten osuus pienentynyt. Sen sijaan asukkaiden sairastavuus on väestön ikääntyessä edelleen lisääntynyt. Elinkeinot, yritykset ja osaava työvoima kasvun perustana Elinkeinoelämän tilanne on suhdannetilanteesta huolimatta ollut pääosin myönteinen ja yritysten määrä on Loimaalla pysynyt vakaana. Kaupan ala elää vahvassa murroksessa. Loimaalla ollaan kuitenkin avaamassa uusia liikkeitä vuoden 2015 aikana. Oma elinkeinoyksikkö on vastannut vuoden 2014 alusta palveluista aiempaa pienemmällä henkilöstöllä. Yrityshautomotoiminta päättyi, mutta yrittäjyyskasvatusta jalkautettiin onnistuneesti hanketyönä ja myös yritysvaikutusten arviointi otettiin vuoden 2014 aikana käyttöön. Kaupungin ja yrittäjien yhteistyö on ollut monipuolista ja tuloksellista.

5 5 Kaavoitus, asuminen ja liikenne Oikeusvaikutteisen yleiskaavaehdotus oli nähtävillä alkuvuonna 2014 ja kaava on tulossa valtuuston hyväksyttäväksi kevään 2015 aikana. Tiva-kaupan asemakaavan muutos hyväksyttiin valtuustossa joulukuussa 2014 ja sen myötä Kartanonmäen alueelle on jo vuoden 2015 aikana syntymässä uutta kaupallista toimintaa. Vuonna 2014 hyväksyttiin Matkakeskuksen kaava sekä Korttelin 6 asemakaavamuutos. Valitus viivästyttää jälkimmäisen kaavan toteuttamista samoin kuin jo aiemmin hyväksyttyjen Lindenin ja Keskuskoulun alueen kaavoja. Kartanonmäen alueelle on Nahkatehtaan kaavamuutoksen myötä tarkoitus aikaansaada uutta monimuotoista asuinympäristöä ja jokivarressa sijaitsevan Nahin alueen kaavoitus on käynnissä. Kaavoitusohjelmaan sisältyy myös uusi yritysalue Loimaanportin länsipuolelle sekä kohteita myös Virttaan, Hirvikosken ja Mellilän alueilta. Loimaalle tärkeät liikenneväylät vt 9 ja Turku-Loimaa-Toijala ratayhteys sisältyvät vuosina valmisteltuun maakunnalliseen liikennestrategiaan. Kaupunginhallitus painotti näiden tärkeyttä vuonna 2014 annetuissa maakuntastrategiaa ja maakunnan liikennestrategia koskevissa lausunnoissaan. Talouden tasapainoa tavoitellaan palveluja ja organisaatiota uudistamalla Palvelujen ja talouden sopeuttamistoimet käynnistettiin uudelleen valtuustokauden alussa. Valtuusto hyväksyi kesäkuussa 2013 linjaukset jatkovalmisteluun. Valtuusto hyväksyi uuden hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman maaliskuussa Sairaanhoitopiirin uudesta strategiasta annettiin lausunto maaliskuussa Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus on valmistellut vuosina mm. terveysasemaverkon, kehitysvammapalvelujen sekä ikäihmisten palvelujen uudelleen järjestelyjä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys valmistui kesällä 2014 ja valtuusto päätti jatkotoimenpiteistä joulukuussa Valmistelu jatkuu yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen siirtyi uudelle eduskunnalle. Työterveyspalvelujen järjestämisessä päädyttiin yhtiöittämisen sijaan kilpailuttamiseen. Sivistyspalvelukeskuksessa on vuosina jatkettu varhaiskasvatukseen, opetuspalveluihin, kouluverkkoon, Hirvikosken kouluratkaisuun, seudullisiin palveluihin ja kirjastopalveluihin liittyviä uudistuksia ja toimenpiteitä. Yläkoulujen investoinneista sekä Hirvikosken ja Tuulensuun koulujen järjestelyistä päätettiin valtuustossa marraskuussa 2013 ja Hirvikosken yhtenäiskoulun laajennus käynnistyi syksyllä Teknisissä palveluissa on vuosina valmisteltu ja toteutettu mm. ruokahuoltoselvitystä, siivouspalvelujen kilpailuttamista sekä energian säästötoimenpiteitä. Valtuuston joulukuussa hyväksymän ilmasto- ja energiaohjelman toimenpiteillä tavoitellaan ympäristöarvojen ohella myös taloudellisia hyötyjä. Erillistä kattavaa asiakaskyselyä ei ole vuosina järjestetty. Valtakunnallisessa asukkaiden tyytyväisyyttä palveluihin mittaavassa 73 kunnan vertailussa Loimaa sijoittui viime vuonna 25. sijalle.

6 6 Vuoden 2014 tulos yli 0,5 milj. euroa arvioitua parempi Vuoden 2014 tulos oli arvioitua parempi huolimatta erikoissairaanhoidon kulujen yli 10 % kasvusta. Tulokseen vaikutti myönteisesti henkilöstökulujen vähennykset sekä vesiliikelaitoksen tulos. Alkuperäiseen vuoden 2014 talousarvioon sisältyi 2,4 milj. euron henkilöstökulujen vähennys. Henkilöstökulut jäivät lopulta 1,8 milj. euroa budjetoitua sekä 1,0 milj. euroa muutettua talousarvioita pienemmiksi. Henkilöstökulut olivat 0,9 milj. euroa vuoden 2013 kuluja ja 3,4 milj. euroa vuoden 2012 kuluja pienemmät. Tilikausi 2014 oli alun perin budjetoidun 0,5 milj. euron alijäämän sijaan niukasti noin euroa ylijäämäinen. Tulos olisi ilman vesiliikelaitosta ollut 0,7 milj. euroa alijäämäinen. Talouden tasapaino on edelleen hyvin hauraalla pohjalla. Kaupungin tase ilman vesiliikelaitosta heikkeni 0,7 milj. eurolla 5,9 milj. euroa alijäämäiseksi. Loimaan veden 7,5 milj. euron ylijäämän myötä kokonaistase koheni hieman 1,6 milj. euroon. Vuonna 2014 kuudesta kriisikuntakriteereistä täyttyivät 0,76 %-yksikköä keskimääräistä korkeampi veroprosentti sekä 50 %:n alittava 48 %:in omavararaisuusaste. Vuosikate ja taseen ylijäämä olivat positiivisia. Asukaskohtainen euron lainakanta oli 580 euroa (21 %) koko maan ennakkotietojen mukaista keskimääräistä lainakantaa pienempi ja myös 41,5 %:n suhteellinen velkaantuneisuus pysyi kriteerinä olevan 50 %:n alapuolella. Investoinnit ja lainakanta Kaupungin omat investoinnit olivat vuonna 2014 noin 3,2 milj. euroa ja Loimaan Veden investoinnit euroa. Rakenteilla oleva ja alkuvuoden 2015 valmistuva jätevedenpuhdistamo on Loimaan kaupungin mittavimpia investointeja. Rahoitus on hoidettu leasing-rahoituksella. Muita investointeja olivat mm. Hirvikosken yhtenäiskoulu (1,3 milj. euroa) sekä keittiöremontit (0,7 milj. euroa). Lainakanta väheni vuonna 2014 edellisvuoden 38,6 milj. eurosta 2,9 milj. eurolla 35,7 milj. euroon. Asukaskohtainen lainakanta pieneni euroon. Se on noin 580 euroa (21 %) ennakkotietojen mukaista koko maan keskimääräistä lainakantaa pienempi. Alhaisen korko- ja investointitason ansiosta korkokulut jäivät 0,4 milj. euroon. Henkilöstö mukana palveluja uudistettaessa Palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä on vähentynyt vuosien aikana 101 henkilöllä. Vuoden 2014 lopulla palvelusuhteessa oli henkilöä. Henkilötyövuosina määrä on vähentynyt vuosien aikana 61 henkilöllä. Vuoden 2014 lopulla henkilöstön määrä oli 995 henkilötyövuotta. Alkuperäiseen vuoden 2014 talousarvioon sisältyi 2,4 milj. euron henkilöstökulujen vähennys. Toteutuneet 48,4 milj. euron henkilöstökulut (kaupunki ja vesi) jäivät 1,8 milj. euroa budjetoitua sekä 1,0 milj. euroa muutettua talousarvioita pienemmiksi. Henkilöstökulut olivat 0,9 milj. euroa vuoden 2013 kuluja ja 3,4 milj. euroa vuoden 2012 kuluja pienemmät.

7 Henkilöstön lomautukset toteutettiin vuoden 2013 loppupuolella. Niiden vaikutuksista tehtiin kokonaisarviointi erikseen vuoden 2014 aikana. Henkilöstökuluja on vähennetty vuosina myös täyttölupamenettelyllä sekä lomanmääräytymismenettelyä tarkentamalla. Vuonna 2014 henkilöstöä vähennettiin myös taloudellisin ja henkilökohtaisiin syihin perustuneilla irtisanomisilla. Usean vuoden ajan jatkuneet henkilöstökulujen vähennystoimenpiteet ovat osaltaan vaikuttaneet työilmapiirin ja työhyvinvointiin. Esimiestyö, sairauspoissaolojen vähentämiseen tähtäävät toimet, henkilöstön osaamiskartoitukset, ajantasainen henkilöstömäärän seuranta- ja arviointijärjestelmä sekä myös kannustava palkkausjärjestelmä ovat yhä tärkeämmässä roolissa tasapainoiltaessa vähentämistoimien kanssa ja tavoiteltaessa samalla henkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista sekä palvelujen laadun ja työn tuottavuuden parantamista. 7 Konserni Kaupunginhallitus on ohjeistanut vuonna 2013 hyväksytyn konserniohjeen mukaisesti konserniyhtiöitä mm. yhtiökokousedustajien ohjeistuksella. Omistusohjauksen toimivuutta arvioidaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Riskienhallinnan arviointi on ulotettu myös konserniyhteisöihin. Vuokraasuntoselvitystä päivitettiin vuonna Kaupunginhallitus hyväksyi selvityksen helmikuussa Konsernilainakanta väheni vuoden 2014 aikana 6,8 milj. eurolla 59,8 milj. euroon. Konsernin 39,6 %:n omavaraisuusaste on edelleen alhainen. Kunnat epävakaassa tilanteessa - kuntauudistus jatkuu Kuntauudistuksen liittyvä kuntarakennelaki tuli voimaan Kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2013 lain edellyttämän ilmoituksen kuntarakenneuudistukseen liittyvästä selvitysalueesta. Erillistä selvitystä ei Loimaalla ole kuitenkaan vuosina tehty. Eduskunta hyväksyi maaliskuussa 2015 uuden kuntalain. Se on tarkoitus vahvistaa tulemaan voimaan Suurta osaa lain säännöksistä sovelletaan kuitenkin vasta seuraavan valtuustokauden alusta lukien. Valtuusto antoi maaliskuun 2014 alussa lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain esitysluonnoksesta. Pitkään valmisteltu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus siirtyi perustuslaillisten ongelmien myötä seuraavalle eduskuntakaudelle. Kuntakentän tilanne ja näkymät ovat kokonaisuudessaan hyvin epävakaat. Valtuustokausi on kunnissa vaativa ja vaikea Valtuustokausi alkoi vuonna 2013 vaikeassa ja vaativassa tilanteessa. Kansainvälisen epävakauden, Eurooppaa heiluttavan rahoitus- ja velkakriisin sekä julkisen talouden kestävyysvajeen ja heikon talouskasvun ohella väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen heikkeneminen sekä keskeneräiset valtakunnalliset kunta- ja sote-uudistukset ovat luoneet epävarmuutta.

8 Vaikka taloutta saatiin vuosina tasapainotettua, on tasapaino edelleen hyvin hauraalla pohjalla ja kaupungin tase ilman vesiliikelaitosta 5,9 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2015 talousarvio on budjetoitu niukkaan tasapainoon, mutta verotulojen epävakaus, tiedossa olevat valtionosuuksien vähennykset sekä palvelutarpeiden kasvu luovat ongelmia tasapainossa pysymiseen. Talousarvio edellyttää henkilöstökulujen vähentämisen jatkamista. Tämä on edellyttänyt myös henkilöstön irtisanomisia. Sairaanhoitopiirin talousongelmat sekä tiukalle budjetoidut erikoissairaanhoidon kulut luovat osaltaan ongelmia budjetissa pysymisessä. Tiukkaa budjettikuria sekä tarkkaa raportointia ja seurantaa on syytä jatkaa. Palvelujen vaikuttavuutta, taloudellisuutta ja tuottavuutta parantamalla voimme hillitä palvelujen kysynnän kasvusta aiheutuvia kustannuspaineita. Henkilöstömäärä on mitoitettava muuttuvan palvelurakenteen mukaiseksi ja investoinnit harkittava tarkasti. Aiemmin linjattuja palvelujen ja talouden sopeuttamistoimenpiteitä on saatava päätettyä ja toimenpiteiksi. Valtuuston joulukuussa 2014 päättämien linjausten mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestelyt toimenpiteineen ovat välttämättömiä. Jatkuvassa muutospaineissa ja muuttuvassa palvelurakenteessa kilpailtaessa asukkaista, työvoimasta, investoinneista ja yrityksistä tarvitsemme Loimaalla vahvaa ja kasvuhakuista yritystoimintaa, ammattitaitoisia osaajia, uusia ideoita ja ennen kaikkea vahvaa yhteistä tahtoa sekä myönteistä tulevaisuuteen tähtäävää ilmapiiriä. Näin tuemme yritystemme toimintaedellytyksiä ja vahvistamme elinkeinorakennettamme sekä alueemme tuotantoa, työllisyyttä ja asukkaiden toimeentuloa osana omaa paikallistalouttamme. Palvelujen uudistamisen jatkaminen sekä talouden tasapainotus ovat elinkeinopoliittisen tulopohjan vahvistamisen ohella valtuustokauden keskeisimpinä tavoitteita. Kiitokset yhteistyöstä vuonna Ongelmat ja niiden ratkaiseminen vaatii meiltä kaikilta pitkäjänteisyyttä, joustavuutta, sopeutumista ja uudistumista ja myös jaksamista jatkuvassa muutoksessa! 8 Loimaalla Jari Rantala, kaupunginjohtaja

9 9 1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Vuoden 2014 aikana ei toteutettu organisatorisia muutoksia Organisaatio ja tilivelvolliset viran- ja toimenhaltijat Loimaan kaupunginhallitus on vahvistanut tilivelvolliset viranhaltijan päävastuualueille ja vastuualueille talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden vahvistamisen yhteydessä. Päävastuualueiden tilivelvolliset viran- ja toimen haltijat: Päävastuualue Seliteosa Virkanimike Nimi LOIMAAN KAUPUNKI Loimaan kaupunki kaupunginjohtaja Jari Rantala HALLINTOPALVELUT Hallintopalvelukeskus kehittämisjohtaja Matti Tunkkari Kaupunginhallitus kehittämisjohtaja Matti Tunkkari SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Sote-palvelukeskus Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto Sosiaali- ja terv.toimen hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto Sosiaalityö sosiaalityönjohtaja Katri Viippo Terveys- ja hoivapalvelut joht. ylilääkäri Sari Koistinen Työterveyshuolto Työkymppi vt. johtaja Niko Norha SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAPALVELUT Sivistyspalvelukeskus sivistysjohtaja Manne Pärkö Koulutuslautakunta sivistysjohtaja Manne Pärkö Vapaa-aikalautakunta sivistysjohtaja Manne Pärkö TEKNISET- JA YMPÄRISTÖPAVELUT Tekninen lautakunta tekninen johtaja Jaana Koota Ympäristölautakunta joht. rakennustarkastaja Harri Salminen LOIMAAN VESI-LIIKELAITOS Loimaan Vesi liikelaitoksen johtokunta johtaja Jouko Grön Toimielimet KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginvaltuuston voimasuhteet Keskusta 16 Kokoomus 11 Vasemmistoliitto 7 Perussuomalaiset 5 SDP 3 Vihreä Liitto 1 Yhteensä 43

10 10 Kaupunginvaltuustoon toimintavuoden aikana kuuluneet henkilöt Ek-Marjamäki Teija, puheenjohtaja Mutala Mika, 1. varapuheenjohtaja Rasi Jarmo, 2. varapuheenjohtaja Hirvelä Antti, 3. varapuheenjohtaja Jäsenet: Ahokas Pekka Ala-Nissilä Olavi Gustafsson Hannu Heikkilä Arvo Heikkilä Joni Heilala Tuomas Helin Mika Hiukkanen Vesa-Pekka Häyhä Tytti Kaasalainen Pekka Kallio Erkki Kaunisto Timo Ketonen Tuija Laaksonen Jukka Lahtinen Timo Laitila Marja-Liisa Lepola Markku Levo Taisto Levonen Tiia Lundgren Esko Mäki-Punto-Ristanen Tarja Niittynen Janne Perho Tiina Pietilä Sirpa Raitala Juha Rautavuori Paavo Reunanen Veli Rämö Markku Suominen Aino Suominen Olavi Suominen Teuvo Tamminen Timo Tepponen Pekka Tiainen Lauri Tyyskänen Eveliina Vainio Heikki Vanha-Perttula Päivi Virtanen Leena Vuolle Sanna KESK KOK VAS PS KESK KESK VAS PS KOK KOK VAS PS VIHR KOK KOK KESK PS KESK PS KOK SDP VAS KESK VAS KOK KESK KOK KOK KESK KESK KOK KESK SDP KOK KESK SDP KESK VAS VAS KESK KESK KESK KESK

11 11 Valtuuston vaalilautakunta Varsinainen jäsen Leena Virtanen, puheenjohtaja Olavi Suominen, varapuheenjohtaja Taisto Levo Timo Lahtinen Aino Suominen Henkilökohtainen varajäsen Sanna Vuolle Erkki Kallio Hannu Gustafsson Tuija Ketonen Markku Lepola KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallitukseen toimintavuoden aikana kuuluneet henkilöt Jäsenet Henkilökoht. varajäsenet Puolue Teuvo Suominen, puheenjohtaja Paavo Rautavuori KESK Tarja Mäki-Punto-Ristanen, I vpj. Iina Saarikallio KOK Esko Lundgren, II vpj. Mika Helin VAS Arvo Heikkilä Vesa-Pekka Hiukkanen PS Helena Kalsi Leena Virtanen KESK Jorma Laaksonen Pekka Tepponen KESK Tiina Perho Marja-Liisa Laitila KOK Juha Raitala Pekka Ahokas KESK Olavi Suominen Erkki Kallio KOK Eveliina Tyyskänen Pirkko Jalasjoki VAS Sanna Vuolle KESK Aino Suominen SDP Taloustyöryhmä Teuvo Suominen Mika Mutala Teija Ek-Marjamäki Arvo Heikkilä Tarja Mäki-Punto-Ristanen Jarmo Rasi Aino Suominen puheenjohtaja varapuheenjohtaja Kaavatoimikunta Jäsen Henk.kohtainen varajäsen Juha Raitala, puheenjohtaja Pekka Tepponen Pekka Kaasalainen, varapuh.johtaja Sirpa Pietilä Vesa-Pekka Hiukkanen Arvo Heikkilä Helena Kalsi Sanna Vuolle Eveliina Tyyskänen Esko Lundgren

12 12 KAUPUNGIN LAUTA JA JOHTOKUNNAT Tarkastuslautakunta Jäsen Päivi Vanha-Perttula, puh.johtaja Antti Hirvelä, varapuh.johtaja Anu Aalto Laura Kilpiö Raimo Kuusisto Risto Kuismin Henk.kohtainen varajäsen Sari Keskitalo Jarmo Metsänperä Leena Välikangas Jaana Hongisto Kari Lehtola Jouni Ojala Keskusvaalilautakunta Jäsenet Hannu Kauti, puheenjohtaja Leena Virtanen, vpj. Anja Heikkilä Pirkko Hämäläinen Jouni Ojala SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS Perusturvalautakunta Joni Heikkilä Tiia Levonen Hannu Gustafsson Taina Haavisto Raimo Huhtala Tuija Ketonen Matti Lehtinen ( asti) Ari Laaksonen (11.11.alk) Riitta Soro Tiia Tiainen puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Työkympin johtokunta Pasi Sillanpää, puheenjohtaja Marja-Liisa Laitila Rauno Kajander, varapuh.joht. Mira Katajamäki Pentti Kapanen Loimaa Loimaa Pöytyän ktt ky Lieto Lieto Vammaisneuvosto Seija Heinonen Oili Saarikko Ilkka Lempinen Satu Rämö Marja-Liisa Järvinen Sirkka Lindell puheenjohtaja varapuheenjohtaja

13 13 Vanhusneuvosto Elli Kuusisto Olavi Haapala Reino Kaunisto Reino Tanhuanpää Osmo Nyfors Marjatta Aronoja Elisa Lätti Terttu Sillanpää Eila Rantala puheenjohtaja varapuheenjohtaja Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta Väinö Koskinen Kaino Hurri Niilo Halminen Veikko Heikkilä Raimo Kuusisto Toivo Puputti puheenjohtaja varapuheenjohtaja SIVISTYSPALVELUKESKUS Koulutuslautakunta Jukka Laaksonen Petri Aaltonen Elisa Rantala Janne Niittynen Tiina Korte-Mattila Petja Eklund Riina Heinonen Satu Pitkänen Timo Tamminen puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Vapaa-aikalautakunta Heikki Vainio Sami Jalovaara (24.8. asti) Toni Rantala (29.9.alk) Margit Vehviläinen Jani Hägg Simo Rajamäki Anna-Kaisa Heikkilä Paavo Rautavuori Aino Suominen Susanna Huolman puheenjohtaja varapuheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

14 14 Nuorisovaltuusto Hjerppe Emma Kiviranta Juuso Maidi Michelle Marjamäki Miro Markula Eemeli Markula Valtteri Mäkitalo Hilma Pietilä Emilia Saariranta Roni Torkkeli Eveliina Uusitupa Laura TEKNINEN JA YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS Tekninen lautakunta Pekka Ahokas Veli Reunanen Satu Rämö Heini Koivistoinen Sirpa Pietilä Iina Saarikallio Sakari Aho Timo Lahtinen Markku Lepola puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Ympäristölautakunta Toivo Lehtinen Sampsa Heinonen Tiina Nikander Julia Lehtinen Pekka Tepponen Erja Honkanen-Tuominen Erkki Kallio Markku Värjönen Katalin Petroczky puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Mauri Poso Mika Helin Hanna Kyläkoski Tuomas Heilala Pirkko Hämäläinen Raili Koponen Veikko Jalo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

15 Kaupungin henkilöstö Loimaan kaupungin kokonaishenkilöstömäärä palvelukeskuksittain on seuraava: Palvelukeskus Hallintopalvelukeskus Kokoaikaiset Vakinai Määrä set aik. Muut Osa-aikaiset Vakinai Määrä set aik. Muut Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Sivistyspalvelukeskus Ympäristöpalvelukeskus Vesi-Liikelaitos Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vertailutieto Vertailutieto Vertailutieto Vertailu tieto 2013 Vertailu tieto 2012 Vertailu tieto 2011 Vertailu tieto 2010 Vertailu tieto 2009 Henkilöstön vakanssimäärän seuranta (Lähde:toimintakertomukset) LOIMAAN KAUPUNGIN JA LOIMAAN VEDEN HENKILÖSTÖ Talousarvion mukaan TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Muutos 13/14 Muutos % KOKONAISMÄÄRÄ 1060, , , , , ,46 994,69-33,90-3,21 Hallintopalvelukeskus 31,05 29,45 28,90 31,50 32,50 36,00 33,35 0,85 2,70 Sosiaalipalvelukeskus 453,80 460,00 453,08 465,25 459,50 442,25 433,25-26,25-5,64 Soten hallinto 13,20 14,20 14,00 12,00 12,00 12,00 11,00-1,00-8,33 Sosiaalityö 16,00 16,00 16,00 0,00 Perhepalvelut* Sos.työ 12,00 12,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Perhetukikeskus 7,00 8,00 8,00 8,00 7,00-1,00-12,50 Päivähoito Luvut vertailutietona sivistyspalvelukeskuksessa 0,00 Aikuissos.työ sos.työ 6,80 7,00 8,85 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut 40,50 41,50 42,78 42,00 39,50 39,50 38,50-1,00-2,38 Terveys- ja hoivaphallinto ** 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 Terveys- ja hoivapalvelut** 82,55 83,75 0,00 Avoterveydenhuolto 47,37 47,00 47,00 49,00 49,00 2,00 4,26 Terapiapalvelut 9,28 8,75 8,25 8,25 8,25 0,00 0,00 Suun terveydenhuolto 21,77 26,00 26,00 26,00 26,00 0,00 0,00 Erityispalveluyksikkö 12,85 12,50 12,80 13,00 12,00 12,00 12,00 0,00 0,00 Hoito-osastot 60,35 61,50 52,16 55,00 57,50 57,50 56,50-1,00-1,82 Kotihoito 85,30 83,30 82,78 86,50 85,00 87,00 86,00 1,00 1,16 Omaishoito Tammikoti (Pikkukartano) 18,50 16,50 15,50-3,00 Palveluasuminen 63,80 64,50 66,79 65,50 48,50 38,50 37,50-11,00-16,79 Vanhainkodit / laitokset 47,20 51,50 48,90 52,50 51,50 40,50 38,50-13,00-24,76 Työkymppi 29,25 28,25 26,60 29,00 25,75 27,50 27,50 1,75 6,03 Sivistyspalvelukeskus 413,65 408,15 411,70 404,45 392,50 394,00 401,00 8,50 2,10 Varhaiskasvatus 145,00 140,00 146,10 145,00 134,00 131,00 138,00 4,00 2,76 Perusopetus ja lukiokoulutus 207,80 209,40 206,00 202,40 201,60 195,00 196,50-5,10-2,52 Vapaa-aikalautakunta 60,85 58,75 59,60 57,05 56,90 68,00 66,50 9,60 16,83 Tekninen ja ympäristöpk 147,80 146,33 148,32 141,72 131,59 135,71 114,59-17,00-12,00 Tekninen lautakunta 140,90 139,43 140,82 134,72 124,59 128,71 108,59-16,00-11,88 Ympäristölautakunta 6,90 6,90 7,50 7,00 7,00 7,00 6,00-1,00-14,29 Loimaan Vesi-liikelaitos 14,00 13,50 13,50 13,50 12,50 13,50 12,50 0,00 0,00 Henkilömäärä on henkilötyövuosina. Henkilötyövuosi lasketaan siten, että henkilön työaika muutetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön vuoden työpanokseksi.

16 Palveluksessa vuoden vaihteessa oli 1130 henkilöä, joista 916 oli vakinaisessa palvelusuhteessa ja 214 määräaikaisessa palvelussuhteessa. Budjetoidusta 49,5 milj. euron henkilöstökulusta toteutui 48,4 milj. euroa (97,9 %). Kulut olleet 0,9 milj. euroa (-1,8 %) vuoden 2013 henkilöstökuluja pienemmät. Palvelukeskuksittain henkilöstökustannusten kehitys on ollut seuraava: 16 Henkilöstömenot palvelukeskuksittain TP 2012 TP 2013 TP 2014 Hallintopalvelukeskus Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Muutos % 3,8 3,4 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Muutos % -3,5-3,7 Sivistyspalvelukeskus Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Muutos % -4,9 1,5 Tekninen ja ympäristöpalvelukeskus Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Muutos % -13,2-7,1 Loimaan vesi-liikelaitos Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöstökulut yhteensä ,3 1,9 Loimaan kaupunki + Loimaan vesi-liikelaitos yhteensä Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöstökulut yhteensä ,8-1,8 Lomapalkkavelkakirjaus on vuosien väliseen vertailtavuuteen vaikuttava tekijä. Vuonna 2012 lomapalkkavelan muutos oli noin + 1,1 milj. euroa henkilöstökuluja lisäävä. Vuonna 2013 lomapalkkavarauksen muutoskirjauksen vaikutus oli 0,1 milj. euroa henkilöstökuluja vähentävä ja vuonna 2014 jo 0,35 milj.euroa henkilöstökuluja vähentävä.

17 Vuoden 2013 palkkasummaan vaikuttivat lomautukset. Rahallinen säästö lomautuksista oli euroa ja talkoovapaista euroa eli yhteensä euroa. Arviointiraportti vuoden 2013 lomautuksista ja niiden vaikutuksista on käsitelty kaupunginhallituksessa Vuoden 2014 talousarvioon ja vuoden 2015 taloussuunnitelmaan sisältyi 2,4 milj.euron henkilöstökulujen vähennys, joista 1 milj.euroa kohdistettiin vuodelle 2014 ja loput vuodelle 2015 niin, että vuodelle 2015 kohdistuisi kokonaisuudessaan tavoiteltu 2,4 milj.euron henkilöstökulujen vähennys. Henkilöstökulujen vähentämiseksi käytiin yhteistoimintamenettelykierros välillä Henkilöstökulujen vähentämisesityksen vuosille kokonaismäärä oli -49 henkilöä ja euroa, josta vuoden 2014 aikana toteutui euroa (39%) ja vähentämistavoitteesta oli mennessä saavutettu -44 henkilöä ( 89% ). Päätettyjen toimenpiteiden vaikutus vuodelle 2015 on euroa. Vuoden 2015 talousarvioon sisältyvän euron henkilöstökulujen vähennyksen saavuttamiseksi käytiin yhteistoimintamenettely aikavälillä Vähennykset kohdennettiin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä hallintopalveluihin. Yhteenlaskettu vaikutus henkilöstömäärään tulee olemaan 27,25 henkilöä ja kustannusvaikutus vuoden 2015 aikana yhteensä euroa. Henkilöstöasioista kerrotaan enemmän erillisessä henkilöstöraportissa Ympäristötekijät Kaupungin ympäristöviranomaisen tehtävistä vastaa ympäristölautakunta. Jätehuollosta vastaa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, jossa kaupunki on osakkaana. Merkittävin ympäristöhanke on jätevedenpuhdistamon ja siihen liittyvien siirtoviemärien rakentaminen. Loimaan Vesi laatii toiminnastaan vuotuisen ympäristötilinpäätöksen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Loimaan kaupungin ilmasto- ja energiaohjelman Ohjelman näkökulma keskittyy Loimaan kaupunkikonsernin suorassa vaikutusvallassa oleviin toimenpiteisiin. Vuosi 2014 oli Loimaan kaupungin energiansäästön teemavuosi. Ilmasto- ja energiaohjelman kappaleessa 4.2 on esitetty Loimaan kaupungin käynnissä/valmisteilla olevia energiasäästöä hakevia toimenpiteitä. Loimaan kaupunkistrategiassa on yhtenä tavoitteena tuulivoiman edistäminen. Valmistelussa ovat Viipurin tilan /Jaukkurin kulman alueelle suunniteltu neljä voimalaa käsittävä hanke, jonka suunnittelutarveratkaisusta on valitettu. keskeisten alueiden osayleiskaavaan sisältyy Kirveskallion kolmen voimalan hanke ( vaatii vielä asemakaava muutoksen) Alastaron tuulivoimayleiskaava on valmistelussa

TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto

TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 1 TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 2 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 4 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS MAALISKUUSSA 2014... 4 1.2 KAUPUNGIN HALLINTO

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Someron kaupunki Tilinpäätös 212 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet.. 4 3. Taloudellinen

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Kv 17.6.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4.

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 5 1.1.3

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

2. 34 2.1. 34 HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT...

2. 34 2.1. 34 HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT... Tilinpäätös 1 2 1. Toimintakertomus... 5 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 5 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 5 1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 7 1.1.3.

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2013 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Iso-Valkee Someron kaupunki Tilinpäätös 211 Kuva Manu Kärki 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2013 Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto 3 Yleinen taloudellinen tilanne

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot