TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta.2015 Kaupunginvaltuusto.2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Tarkastuslautakunta.2015 Kaupunginvaltuusto.2015"

Transkriptio

1 1 TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta.2015 Kaupunginvaltuusto.2015

2 2 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS MAALISKUUSSA KAUPUNGIN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET Organisaatio ja tilivelvolliset viran- ja toimenhaltijat Toimielimet Kaupungin henkilöstö YMPÄRISTÖTEKIJÄT SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tilikauden tuloksen muodostuminen RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET Rahoituslaskelma Tase KOKONAISMENOT JA TULOT TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET Asiaa koskeva sääntely Talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUSOSA HALLINTOPALVELUKESKUS KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA VALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO SOSIAALITYÖ TERVEYS- JA HOIVAPALVELUT TYÖKYMPPI SIVISTYSPALVELUKESKUS KOULUTUSLAUTAKUNTA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS TEKNINEN LAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA LOIMAAN KAUPUNGIN KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ LIIKELAITOS LOIMAAN VESI-LIIKELAITOS TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMAOSA TULOSLASKELMA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN INVESTOINTIOSA INVESTOINNIT MAA- JA VESIALUEET TALONRAKENNUS JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS KULJETUSVÄLINEET IRTAIN OMAISUUS KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ

3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN RAHOITUSOSA RAHOITUSLASKELMA KONSERNITAVOITTEET KUNTALAIN 13 :N MUKAISET TAVOITTEET KUNTAKONSERNIN TYTÄRYHTEISÖILLE Konsernin toiminnan ohjaus ja selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut TILINPÄÄTÖSLASKELMAT YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN RIITTÄVYYDESTÄ LOIMAAN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA (KAUPUNKI+VESI) LOIMAAN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA (KAUPUNKI + VESI) LOIMAAN KAUPUNGIN TASE (KAUPUNKI + VESI) KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNIRAHOITUSLASKELMA KONSERNITASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT LIITETIETOJA KOSKEVA SÄÄNNÖKSET JA OHJEET TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS LOIMAAN VESI-LIIKELAITOS OLENNAISTA TOIMINNASSA JA TALOUDESSA TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN TOIMINNAN RAHOITUS TASETARKASTELU KOKONAISTULOT JA MENOT JOHTOKUNNAN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA KIRJAUSMENETELMÄ KAUPUNGINHALLITUKSEN JA KAUPUNGINJOHTAJAN ALLEKIRJOITUKSET

4 4 YLEISPERUSTELUT 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus maaliskuussa 2015 Taantuma on pitkittynyt ja julkisen talouden kestävyysvaje syventynyt. Tuotannon supistuminen jatkui vuonna Väestön ikääntymisen ja huoltosuhteen heikkenemisen aiheuttamat palvelu- ja kustannuspaineet ovat edelleen ratkaisematta. Kuntien veropohja ja valtionosuudet kaventuvat samalla kun palvelutarpeet ja kustannukset kasvavat. Kuntauudistus ei juuri edennyt päättyvällä eduskuntakaudella ja pitkään valmisteltu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus siirtyi perustuslaillisten ongelmien myötä seuraavalle eduskuntakaudelle. Kuntakentän tilanne ja näkymät ovatkin maaliskuussa 2015 hyvin epävakaat. Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuustokauden alussa tammikuussa 2013 Loimaan linja -strategian. Sen keskeiset linjaukset vuosille ovat sujuvan elämän kotikaupunki, kasvun paikka yrityksille, keskellä kasvavaa Lounais-Suomea, ympäristö kestävän kasvun pohjana sekä jyvällä tulevaisuudesta. Valtuusto käsitteli strategian toteutumis- ja seurantaraportin toukokuussa Loimaan vetovoima kaupan keskuksena sekä asiointi- ja työssäkäyntikeskuksena on vahvistunut ja elinkeinoelämän tilanne on taantuman pitkittymisestä huolimatta pysynyt myönteisenä. Yritysilmapiiri on maakunnan kärkeä ja valtakunnallisestikin hyvä. Vahva palloilumenestys on osaltaan vahvistanut vetovoimaa. Myönteisestä vetovoimasta huolimatta tavoite väestömuutoksen tasapainosta vuoteen 2016 mennessä ei ole toteutumassa. Asukasmäärä väheni myös viime vuonna 80 asukkaalla nettomuutonkin kääntyessä jälleen negatiiviseksi (-8). Asukasmäärä oli vuoden 2014 päättyessä Työttömyyden kasvu jatkui vuonna Työttömiä oli Loimaalla vuoden aikana keskimäärin 740 eli 9,8 % työvoimasta. Myös pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien määrä jatkoi kasvuaan. Toimeentulotukea saaneiden määrä on työttömyydestä huolimatta vuosien tietojen mukaan vähentynyt ja myös koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten osuus pienentynyt. Sen sijaan asukkaiden sairastavuus on väestön ikääntyessä edelleen lisääntynyt. Elinkeinot, yritykset ja osaava työvoima kasvun perustana Elinkeinoelämän tilanne on suhdannetilanteesta huolimatta ollut pääosin myönteinen ja yritysten määrä on Loimaalla pysynyt vakaana. Kaupan ala elää vahvassa murroksessa. Loimaalla ollaan kuitenkin avaamassa uusia liikkeitä vuoden 2015 aikana. Oma elinkeinoyksikkö on vastannut vuoden 2014 alusta palveluista aiempaa pienemmällä henkilöstöllä. Yrityshautomotoiminta päättyi, mutta yrittäjyyskasvatusta jalkautettiin onnistuneesti hanketyönä ja myös yritysvaikutusten arviointi otettiin vuoden 2014 aikana käyttöön. Kaupungin ja yrittäjien yhteistyö on ollut monipuolista ja tuloksellista.

5 5 Kaavoitus, asuminen ja liikenne Oikeusvaikutteisen yleiskaavaehdotus oli nähtävillä alkuvuonna 2014 ja kaava on tulossa valtuuston hyväksyttäväksi kevään 2015 aikana. Tiva-kaupan asemakaavan muutos hyväksyttiin valtuustossa joulukuussa 2014 ja sen myötä Kartanonmäen alueelle on jo vuoden 2015 aikana syntymässä uutta kaupallista toimintaa. Vuonna 2014 hyväksyttiin Matkakeskuksen kaava sekä Korttelin 6 asemakaavamuutos. Valitus viivästyttää jälkimmäisen kaavan toteuttamista samoin kuin jo aiemmin hyväksyttyjen Lindenin ja Keskuskoulun alueen kaavoja. Kartanonmäen alueelle on Nahkatehtaan kaavamuutoksen myötä tarkoitus aikaansaada uutta monimuotoista asuinympäristöä ja jokivarressa sijaitsevan Nahin alueen kaavoitus on käynnissä. Kaavoitusohjelmaan sisältyy myös uusi yritysalue Loimaanportin länsipuolelle sekä kohteita myös Virttaan, Hirvikosken ja Mellilän alueilta. Loimaalle tärkeät liikenneväylät vt 9 ja Turku-Loimaa-Toijala ratayhteys sisältyvät vuosina valmisteltuun maakunnalliseen liikennestrategiaan. Kaupunginhallitus painotti näiden tärkeyttä vuonna 2014 annetuissa maakuntastrategiaa ja maakunnan liikennestrategia koskevissa lausunnoissaan. Talouden tasapainoa tavoitellaan palveluja ja organisaatiota uudistamalla Palvelujen ja talouden sopeuttamistoimet käynnistettiin uudelleen valtuustokauden alussa. Valtuusto hyväksyi kesäkuussa 2013 linjaukset jatkovalmisteluun. Valtuusto hyväksyi uuden hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman maaliskuussa Sairaanhoitopiirin uudesta strategiasta annettiin lausunto maaliskuussa Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus on valmistellut vuosina mm. terveysasemaverkon, kehitysvammapalvelujen sekä ikäihmisten palvelujen uudelleen järjestelyjä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys valmistui kesällä 2014 ja valtuusto päätti jatkotoimenpiteistä joulukuussa Valmistelu jatkuu yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen siirtyi uudelle eduskunnalle. Työterveyspalvelujen järjestämisessä päädyttiin yhtiöittämisen sijaan kilpailuttamiseen. Sivistyspalvelukeskuksessa on vuosina jatkettu varhaiskasvatukseen, opetuspalveluihin, kouluverkkoon, Hirvikosken kouluratkaisuun, seudullisiin palveluihin ja kirjastopalveluihin liittyviä uudistuksia ja toimenpiteitä. Yläkoulujen investoinneista sekä Hirvikosken ja Tuulensuun koulujen järjestelyistä päätettiin valtuustossa marraskuussa 2013 ja Hirvikosken yhtenäiskoulun laajennus käynnistyi syksyllä Teknisissä palveluissa on vuosina valmisteltu ja toteutettu mm. ruokahuoltoselvitystä, siivouspalvelujen kilpailuttamista sekä energian säästötoimenpiteitä. Valtuuston joulukuussa hyväksymän ilmasto- ja energiaohjelman toimenpiteillä tavoitellaan ympäristöarvojen ohella myös taloudellisia hyötyjä. Erillistä kattavaa asiakaskyselyä ei ole vuosina järjestetty. Valtakunnallisessa asukkaiden tyytyväisyyttä palveluihin mittaavassa 73 kunnan vertailussa Loimaa sijoittui viime vuonna 25. sijalle.

6 6 Vuoden 2014 tulos yli 0,5 milj. euroa arvioitua parempi Vuoden 2014 tulos oli arvioitua parempi huolimatta erikoissairaanhoidon kulujen yli 10 % kasvusta. Tulokseen vaikutti myönteisesti henkilöstökulujen vähennykset sekä vesiliikelaitoksen tulos. Alkuperäiseen vuoden 2014 talousarvioon sisältyi 2,4 milj. euron henkilöstökulujen vähennys. Henkilöstökulut jäivät lopulta 1,8 milj. euroa budjetoitua sekä 1,0 milj. euroa muutettua talousarvioita pienemmiksi. Henkilöstökulut olivat 0,9 milj. euroa vuoden 2013 kuluja ja 3,4 milj. euroa vuoden 2012 kuluja pienemmät. Tilikausi 2014 oli alun perin budjetoidun 0,5 milj. euron alijäämän sijaan niukasti noin euroa ylijäämäinen. Tulos olisi ilman vesiliikelaitosta ollut 0,7 milj. euroa alijäämäinen. Talouden tasapaino on edelleen hyvin hauraalla pohjalla. Kaupungin tase ilman vesiliikelaitosta heikkeni 0,7 milj. eurolla 5,9 milj. euroa alijäämäiseksi. Loimaan veden 7,5 milj. euron ylijäämän myötä kokonaistase koheni hieman 1,6 milj. euroon. Vuonna 2014 kuudesta kriisikuntakriteereistä täyttyivät 0,76 %-yksikköä keskimääräistä korkeampi veroprosentti sekä 50 %:n alittava 48 %:in omavararaisuusaste. Vuosikate ja taseen ylijäämä olivat positiivisia. Asukaskohtainen euron lainakanta oli 580 euroa (21 %) koko maan ennakkotietojen mukaista keskimääräistä lainakantaa pienempi ja myös 41,5 %:n suhteellinen velkaantuneisuus pysyi kriteerinä olevan 50 %:n alapuolella. Investoinnit ja lainakanta Kaupungin omat investoinnit olivat vuonna 2014 noin 3,2 milj. euroa ja Loimaan Veden investoinnit euroa. Rakenteilla oleva ja alkuvuoden 2015 valmistuva jätevedenpuhdistamo on Loimaan kaupungin mittavimpia investointeja. Rahoitus on hoidettu leasing-rahoituksella. Muita investointeja olivat mm. Hirvikosken yhtenäiskoulu (1,3 milj. euroa) sekä keittiöremontit (0,7 milj. euroa). Lainakanta väheni vuonna 2014 edellisvuoden 38,6 milj. eurosta 2,9 milj. eurolla 35,7 milj. euroon. Asukaskohtainen lainakanta pieneni euroon. Se on noin 580 euroa (21 %) ennakkotietojen mukaista koko maan keskimääräistä lainakantaa pienempi. Alhaisen korko- ja investointitason ansiosta korkokulut jäivät 0,4 milj. euroon. Henkilöstö mukana palveluja uudistettaessa Palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä on vähentynyt vuosien aikana 101 henkilöllä. Vuoden 2014 lopulla palvelusuhteessa oli henkilöä. Henkilötyövuosina määrä on vähentynyt vuosien aikana 61 henkilöllä. Vuoden 2014 lopulla henkilöstön määrä oli 995 henkilötyövuotta. Alkuperäiseen vuoden 2014 talousarvioon sisältyi 2,4 milj. euron henkilöstökulujen vähennys. Toteutuneet 48,4 milj. euron henkilöstökulut (kaupunki ja vesi) jäivät 1,8 milj. euroa budjetoitua sekä 1,0 milj. euroa muutettua talousarvioita pienemmiksi. Henkilöstökulut olivat 0,9 milj. euroa vuoden 2013 kuluja ja 3,4 milj. euroa vuoden 2012 kuluja pienemmät.

7 Henkilöstön lomautukset toteutettiin vuoden 2013 loppupuolella. Niiden vaikutuksista tehtiin kokonaisarviointi erikseen vuoden 2014 aikana. Henkilöstökuluja on vähennetty vuosina myös täyttölupamenettelyllä sekä lomanmääräytymismenettelyä tarkentamalla. Vuonna 2014 henkilöstöä vähennettiin myös taloudellisin ja henkilökohtaisiin syihin perustuneilla irtisanomisilla. Usean vuoden ajan jatkuneet henkilöstökulujen vähennystoimenpiteet ovat osaltaan vaikuttaneet työilmapiirin ja työhyvinvointiin. Esimiestyö, sairauspoissaolojen vähentämiseen tähtäävät toimet, henkilöstön osaamiskartoitukset, ajantasainen henkilöstömäärän seuranta- ja arviointijärjestelmä sekä myös kannustava palkkausjärjestelmä ovat yhä tärkeämmässä roolissa tasapainoiltaessa vähentämistoimien kanssa ja tavoiteltaessa samalla henkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista sekä palvelujen laadun ja työn tuottavuuden parantamista. 7 Konserni Kaupunginhallitus on ohjeistanut vuonna 2013 hyväksytyn konserniohjeen mukaisesti konserniyhtiöitä mm. yhtiökokousedustajien ohjeistuksella. Omistusohjauksen toimivuutta arvioidaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Riskienhallinnan arviointi on ulotettu myös konserniyhteisöihin. Vuokraasuntoselvitystä päivitettiin vuonna Kaupunginhallitus hyväksyi selvityksen helmikuussa Konsernilainakanta väheni vuoden 2014 aikana 6,8 milj. eurolla 59,8 milj. euroon. Konsernin 39,6 %:n omavaraisuusaste on edelleen alhainen. Kunnat epävakaassa tilanteessa - kuntauudistus jatkuu Kuntauudistuksen liittyvä kuntarakennelaki tuli voimaan Kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2013 lain edellyttämän ilmoituksen kuntarakenneuudistukseen liittyvästä selvitysalueesta. Erillistä selvitystä ei Loimaalla ole kuitenkaan vuosina tehty. Eduskunta hyväksyi maaliskuussa 2015 uuden kuntalain. Se on tarkoitus vahvistaa tulemaan voimaan Suurta osaa lain säännöksistä sovelletaan kuitenkin vasta seuraavan valtuustokauden alusta lukien. Valtuusto antoi maaliskuun 2014 alussa lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain esitysluonnoksesta. Pitkään valmisteltu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus siirtyi perustuslaillisten ongelmien myötä seuraavalle eduskuntakaudelle. Kuntakentän tilanne ja näkymät ovat kokonaisuudessaan hyvin epävakaat. Valtuustokausi on kunnissa vaativa ja vaikea Valtuustokausi alkoi vuonna 2013 vaikeassa ja vaativassa tilanteessa. Kansainvälisen epävakauden, Eurooppaa heiluttavan rahoitus- ja velkakriisin sekä julkisen talouden kestävyysvajeen ja heikon talouskasvun ohella väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen heikkeneminen sekä keskeneräiset valtakunnalliset kunta- ja sote-uudistukset ovat luoneet epävarmuutta.

8 Vaikka taloutta saatiin vuosina tasapainotettua, on tasapaino edelleen hyvin hauraalla pohjalla ja kaupungin tase ilman vesiliikelaitosta 5,9 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2015 talousarvio on budjetoitu niukkaan tasapainoon, mutta verotulojen epävakaus, tiedossa olevat valtionosuuksien vähennykset sekä palvelutarpeiden kasvu luovat ongelmia tasapainossa pysymiseen. Talousarvio edellyttää henkilöstökulujen vähentämisen jatkamista. Tämä on edellyttänyt myös henkilöstön irtisanomisia. Sairaanhoitopiirin talousongelmat sekä tiukalle budjetoidut erikoissairaanhoidon kulut luovat osaltaan ongelmia budjetissa pysymisessä. Tiukkaa budjettikuria sekä tarkkaa raportointia ja seurantaa on syytä jatkaa. Palvelujen vaikuttavuutta, taloudellisuutta ja tuottavuutta parantamalla voimme hillitä palvelujen kysynnän kasvusta aiheutuvia kustannuspaineita. Henkilöstömäärä on mitoitettava muuttuvan palvelurakenteen mukaiseksi ja investoinnit harkittava tarkasti. Aiemmin linjattuja palvelujen ja talouden sopeuttamistoimenpiteitä on saatava päätettyä ja toimenpiteiksi. Valtuuston joulukuussa 2014 päättämien linjausten mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestelyt toimenpiteineen ovat välttämättömiä. Jatkuvassa muutospaineissa ja muuttuvassa palvelurakenteessa kilpailtaessa asukkaista, työvoimasta, investoinneista ja yrityksistä tarvitsemme Loimaalla vahvaa ja kasvuhakuista yritystoimintaa, ammattitaitoisia osaajia, uusia ideoita ja ennen kaikkea vahvaa yhteistä tahtoa sekä myönteistä tulevaisuuteen tähtäävää ilmapiiriä. Näin tuemme yritystemme toimintaedellytyksiä ja vahvistamme elinkeinorakennettamme sekä alueemme tuotantoa, työllisyyttä ja asukkaiden toimeentuloa osana omaa paikallistalouttamme. Palvelujen uudistamisen jatkaminen sekä talouden tasapainotus ovat elinkeinopoliittisen tulopohjan vahvistamisen ohella valtuustokauden keskeisimpinä tavoitteita. Kiitokset yhteistyöstä vuonna Ongelmat ja niiden ratkaiseminen vaatii meiltä kaikilta pitkäjänteisyyttä, joustavuutta, sopeutumista ja uudistumista ja myös jaksamista jatkuvassa muutoksessa! 8 Loimaalla Jari Rantala, kaupunginjohtaja

9 9 1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Vuoden 2014 aikana ei toteutettu organisatorisia muutoksia Organisaatio ja tilivelvolliset viran- ja toimenhaltijat Loimaan kaupunginhallitus on vahvistanut tilivelvolliset viranhaltijan päävastuualueille ja vastuualueille talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden vahvistamisen yhteydessä. Päävastuualueiden tilivelvolliset viran- ja toimen haltijat: Päävastuualue Seliteosa Virkanimike Nimi LOIMAAN KAUPUNKI Loimaan kaupunki kaupunginjohtaja Jari Rantala HALLINTOPALVELUT Hallintopalvelukeskus kehittämisjohtaja Matti Tunkkari Kaupunginhallitus kehittämisjohtaja Matti Tunkkari SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Sote-palvelukeskus Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto Sosiaali- ja terv.toimen hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto Sosiaalityö sosiaalityönjohtaja Katri Viippo Terveys- ja hoivapalvelut joht. ylilääkäri Sari Koistinen Työterveyshuolto Työkymppi vt. johtaja Niko Norha SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAPALVELUT Sivistyspalvelukeskus sivistysjohtaja Manne Pärkö Koulutuslautakunta sivistysjohtaja Manne Pärkö Vapaa-aikalautakunta sivistysjohtaja Manne Pärkö TEKNISET- JA YMPÄRISTÖPAVELUT Tekninen lautakunta tekninen johtaja Jaana Koota Ympäristölautakunta joht. rakennustarkastaja Harri Salminen LOIMAAN VESI-LIIKELAITOS Loimaan Vesi liikelaitoksen johtokunta johtaja Jouko Grön Toimielimet KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginvaltuuston voimasuhteet Keskusta 16 Kokoomus 11 Vasemmistoliitto 7 Perussuomalaiset 5 SDP 3 Vihreä Liitto 1 Yhteensä 43

10 10 Kaupunginvaltuustoon toimintavuoden aikana kuuluneet henkilöt Ek-Marjamäki Teija, puheenjohtaja Mutala Mika, 1. varapuheenjohtaja Rasi Jarmo, 2. varapuheenjohtaja Hirvelä Antti, 3. varapuheenjohtaja Jäsenet: Ahokas Pekka Ala-Nissilä Olavi Gustafsson Hannu Heikkilä Arvo Heikkilä Joni Heilala Tuomas Helin Mika Hiukkanen Vesa-Pekka Häyhä Tytti Kaasalainen Pekka Kallio Erkki Kaunisto Timo Ketonen Tuija Laaksonen Jukka Lahtinen Timo Laitila Marja-Liisa Lepola Markku Levo Taisto Levonen Tiia Lundgren Esko Mäki-Punto-Ristanen Tarja Niittynen Janne Perho Tiina Pietilä Sirpa Raitala Juha Rautavuori Paavo Reunanen Veli Rämö Markku Suominen Aino Suominen Olavi Suominen Teuvo Tamminen Timo Tepponen Pekka Tiainen Lauri Tyyskänen Eveliina Vainio Heikki Vanha-Perttula Päivi Virtanen Leena Vuolle Sanna KESK KOK VAS PS KESK KESK VAS PS KOK KOK VAS PS VIHR KOK KOK KESK PS KESK PS KOK SDP VAS KESK VAS KOK KESK KOK KOK KESK KESK KOK KESK SDP KOK KESK SDP KESK VAS VAS KESK KESK KESK KESK

11 11 Valtuuston vaalilautakunta Varsinainen jäsen Leena Virtanen, puheenjohtaja Olavi Suominen, varapuheenjohtaja Taisto Levo Timo Lahtinen Aino Suominen Henkilökohtainen varajäsen Sanna Vuolle Erkki Kallio Hannu Gustafsson Tuija Ketonen Markku Lepola KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallitukseen toimintavuoden aikana kuuluneet henkilöt Jäsenet Henkilökoht. varajäsenet Puolue Teuvo Suominen, puheenjohtaja Paavo Rautavuori KESK Tarja Mäki-Punto-Ristanen, I vpj. Iina Saarikallio KOK Esko Lundgren, II vpj. Mika Helin VAS Arvo Heikkilä Vesa-Pekka Hiukkanen PS Helena Kalsi Leena Virtanen KESK Jorma Laaksonen Pekka Tepponen KESK Tiina Perho Marja-Liisa Laitila KOK Juha Raitala Pekka Ahokas KESK Olavi Suominen Erkki Kallio KOK Eveliina Tyyskänen Pirkko Jalasjoki VAS Sanna Vuolle KESK Aino Suominen SDP Taloustyöryhmä Teuvo Suominen Mika Mutala Teija Ek-Marjamäki Arvo Heikkilä Tarja Mäki-Punto-Ristanen Jarmo Rasi Aino Suominen puheenjohtaja varapuheenjohtaja Kaavatoimikunta Jäsen Henk.kohtainen varajäsen Juha Raitala, puheenjohtaja Pekka Tepponen Pekka Kaasalainen, varapuh.johtaja Sirpa Pietilä Vesa-Pekka Hiukkanen Arvo Heikkilä Helena Kalsi Sanna Vuolle Eveliina Tyyskänen Esko Lundgren

12 12 KAUPUNGIN LAUTA JA JOHTOKUNNAT Tarkastuslautakunta Jäsen Päivi Vanha-Perttula, puh.johtaja Antti Hirvelä, varapuh.johtaja Anu Aalto Laura Kilpiö Raimo Kuusisto Risto Kuismin Henk.kohtainen varajäsen Sari Keskitalo Jarmo Metsänperä Leena Välikangas Jaana Hongisto Kari Lehtola Jouni Ojala Keskusvaalilautakunta Jäsenet Hannu Kauti, puheenjohtaja Leena Virtanen, vpj. Anja Heikkilä Pirkko Hämäläinen Jouni Ojala SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS Perusturvalautakunta Joni Heikkilä Tiia Levonen Hannu Gustafsson Taina Haavisto Raimo Huhtala Tuija Ketonen Matti Lehtinen ( asti) Ari Laaksonen (11.11.alk) Riitta Soro Tiia Tiainen puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Työkympin johtokunta Pasi Sillanpää, puheenjohtaja Marja-Liisa Laitila Rauno Kajander, varapuh.joht. Mira Katajamäki Pentti Kapanen Loimaa Loimaa Pöytyän ktt ky Lieto Lieto Vammaisneuvosto Seija Heinonen Oili Saarikko Ilkka Lempinen Satu Rämö Marja-Liisa Järvinen Sirkka Lindell puheenjohtaja varapuheenjohtaja

13 13 Vanhusneuvosto Elli Kuusisto Olavi Haapala Reino Kaunisto Reino Tanhuanpää Osmo Nyfors Marjatta Aronoja Elisa Lätti Terttu Sillanpää Eila Rantala puheenjohtaja varapuheenjohtaja Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta Väinö Koskinen Kaino Hurri Niilo Halminen Veikko Heikkilä Raimo Kuusisto Toivo Puputti puheenjohtaja varapuheenjohtaja SIVISTYSPALVELUKESKUS Koulutuslautakunta Jukka Laaksonen Petri Aaltonen Elisa Rantala Janne Niittynen Tiina Korte-Mattila Petja Eklund Riina Heinonen Satu Pitkänen Timo Tamminen puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Vapaa-aikalautakunta Heikki Vainio Sami Jalovaara (24.8. asti) Toni Rantala (29.9.alk) Margit Vehviläinen Jani Hägg Simo Rajamäki Anna-Kaisa Heikkilä Paavo Rautavuori Aino Suominen Susanna Huolman puheenjohtaja varapuheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

14 14 Nuorisovaltuusto Hjerppe Emma Kiviranta Juuso Maidi Michelle Marjamäki Miro Markula Eemeli Markula Valtteri Mäkitalo Hilma Pietilä Emilia Saariranta Roni Torkkeli Eveliina Uusitupa Laura TEKNINEN JA YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS Tekninen lautakunta Pekka Ahokas Veli Reunanen Satu Rämö Heini Koivistoinen Sirpa Pietilä Iina Saarikallio Sakari Aho Timo Lahtinen Markku Lepola puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Ympäristölautakunta Toivo Lehtinen Sampsa Heinonen Tiina Nikander Julia Lehtinen Pekka Tepponen Erja Honkanen-Tuominen Erkki Kallio Markku Värjönen Katalin Petroczky puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Mauri Poso Mika Helin Hanna Kyläkoski Tuomas Heilala Pirkko Hämäläinen Raili Koponen Veikko Jalo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

15 Kaupungin henkilöstö Loimaan kaupungin kokonaishenkilöstömäärä palvelukeskuksittain on seuraava: Palvelukeskus Hallintopalvelukeskus Kokoaikaiset Vakinai Määrä set aik. Muut Osa-aikaiset Vakinai Määrä set aik. Muut Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Sivistyspalvelukeskus Ympäristöpalvelukeskus Vesi-Liikelaitos Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vertailutieto Vertailutieto Vertailutieto Vertailu tieto 2013 Vertailu tieto 2012 Vertailu tieto 2011 Vertailu tieto 2010 Vertailu tieto 2009 Henkilöstön vakanssimäärän seuranta (Lähde:toimintakertomukset) LOIMAAN KAUPUNGIN JA LOIMAAN VEDEN HENKILÖSTÖ Talousarvion mukaan TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Muutos 13/14 Muutos % KOKONAISMÄÄRÄ 1060, , , , , ,46 994,69-33,90-3,21 Hallintopalvelukeskus 31,05 29,45 28,90 31,50 32,50 36,00 33,35 0,85 2,70 Sosiaalipalvelukeskus 453,80 460,00 453,08 465,25 459,50 442,25 433,25-26,25-5,64 Soten hallinto 13,20 14,20 14,00 12,00 12,00 12,00 11,00-1,00-8,33 Sosiaalityö 16,00 16,00 16,00 0,00 Perhepalvelut* Sos.työ 12,00 12,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Perhetukikeskus 7,00 8,00 8,00 8,00 7,00-1,00-12,50 Päivähoito Luvut vertailutietona sivistyspalvelukeskuksessa 0,00 Aikuissos.työ sos.työ 6,80 7,00 8,85 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut 40,50 41,50 42,78 42,00 39,50 39,50 38,50-1,00-2,38 Terveys- ja hoivaphallinto ** 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 Terveys- ja hoivapalvelut** 82,55 83,75 0,00 Avoterveydenhuolto 47,37 47,00 47,00 49,00 49,00 2,00 4,26 Terapiapalvelut 9,28 8,75 8,25 8,25 8,25 0,00 0,00 Suun terveydenhuolto 21,77 26,00 26,00 26,00 26,00 0,00 0,00 Erityispalveluyksikkö 12,85 12,50 12,80 13,00 12,00 12,00 12,00 0,00 0,00 Hoito-osastot 60,35 61,50 52,16 55,00 57,50 57,50 56,50-1,00-1,82 Kotihoito 85,30 83,30 82,78 86,50 85,00 87,00 86,00 1,00 1,16 Omaishoito Tammikoti (Pikkukartano) 18,50 16,50 15,50-3,00 Palveluasuminen 63,80 64,50 66,79 65,50 48,50 38,50 37,50-11,00-16,79 Vanhainkodit / laitokset 47,20 51,50 48,90 52,50 51,50 40,50 38,50-13,00-24,76 Työkymppi 29,25 28,25 26,60 29,00 25,75 27,50 27,50 1,75 6,03 Sivistyspalvelukeskus 413,65 408,15 411,70 404,45 392,50 394,00 401,00 8,50 2,10 Varhaiskasvatus 145,00 140,00 146,10 145,00 134,00 131,00 138,00 4,00 2,76 Perusopetus ja lukiokoulutus 207,80 209,40 206,00 202,40 201,60 195,00 196,50-5,10-2,52 Vapaa-aikalautakunta 60,85 58,75 59,60 57,05 56,90 68,00 66,50 9,60 16,83 Tekninen ja ympäristöpk 147,80 146,33 148,32 141,72 131,59 135,71 114,59-17,00-12,00 Tekninen lautakunta 140,90 139,43 140,82 134,72 124,59 128,71 108,59-16,00-11,88 Ympäristölautakunta 6,90 6,90 7,50 7,00 7,00 7,00 6,00-1,00-14,29 Loimaan Vesi-liikelaitos 14,00 13,50 13,50 13,50 12,50 13,50 12,50 0,00 0,00 Henkilömäärä on henkilötyövuosina. Henkilötyövuosi lasketaan siten, että henkilön työaika muutetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön vuoden työpanokseksi.

16 Palveluksessa vuoden vaihteessa oli 1130 henkilöä, joista 916 oli vakinaisessa palvelusuhteessa ja 214 määräaikaisessa palvelussuhteessa. Budjetoidusta 49,5 milj. euron henkilöstökulusta toteutui 48,4 milj. euroa (97,9 %). Kulut olleet 0,9 milj. euroa (-1,8 %) vuoden 2013 henkilöstökuluja pienemmät. Palvelukeskuksittain henkilöstökustannusten kehitys on ollut seuraava: 16 Henkilöstömenot palvelukeskuksittain TP 2012 TP 2013 TP 2014 Hallintopalvelukeskus Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Muutos % 3,8 3,4 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Muutos % -3,5-3,7 Sivistyspalvelukeskus Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Muutos % -4,9 1,5 Tekninen ja ympäristöpalvelukeskus Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Muutos % -13,2-7,1 Loimaan vesi-liikelaitos Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöstökulut yhteensä ,3 1,9 Loimaan kaupunki + Loimaan vesi-liikelaitos yhteensä Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöstökulut yhteensä ,8-1,8 Lomapalkkavelkakirjaus on vuosien väliseen vertailtavuuteen vaikuttava tekijä. Vuonna 2012 lomapalkkavelan muutos oli noin + 1,1 milj. euroa henkilöstökuluja lisäävä. Vuonna 2013 lomapalkkavarauksen muutoskirjauksen vaikutus oli 0,1 milj. euroa henkilöstökuluja vähentävä ja vuonna 2014 jo 0,35 milj.euroa henkilöstökuluja vähentävä.

17 Vuoden 2013 palkkasummaan vaikuttivat lomautukset. Rahallinen säästö lomautuksista oli euroa ja talkoovapaista euroa eli yhteensä euroa. Arviointiraportti vuoden 2013 lomautuksista ja niiden vaikutuksista on käsitelty kaupunginhallituksessa Vuoden 2014 talousarvioon ja vuoden 2015 taloussuunnitelmaan sisältyi 2,4 milj.euron henkilöstökulujen vähennys, joista 1 milj.euroa kohdistettiin vuodelle 2014 ja loput vuodelle 2015 niin, että vuodelle 2015 kohdistuisi kokonaisuudessaan tavoiteltu 2,4 milj.euron henkilöstökulujen vähennys. Henkilöstökulujen vähentämiseksi käytiin yhteistoimintamenettelykierros välillä Henkilöstökulujen vähentämisesityksen vuosille kokonaismäärä oli -49 henkilöä ja euroa, josta vuoden 2014 aikana toteutui euroa (39%) ja vähentämistavoitteesta oli mennessä saavutettu -44 henkilöä ( 89% ). Päätettyjen toimenpiteiden vaikutus vuodelle 2015 on euroa. Vuoden 2015 talousarvioon sisältyvän euron henkilöstökulujen vähennyksen saavuttamiseksi käytiin yhteistoimintamenettely aikavälillä Vähennykset kohdennettiin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä hallintopalveluihin. Yhteenlaskettu vaikutus henkilöstömäärään tulee olemaan 27,25 henkilöä ja kustannusvaikutus vuoden 2015 aikana yhteensä euroa. Henkilöstöasioista kerrotaan enemmän erillisessä henkilöstöraportissa Ympäristötekijät Kaupungin ympäristöviranomaisen tehtävistä vastaa ympäristölautakunta. Jätehuollosta vastaa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, jossa kaupunki on osakkaana. Merkittävin ympäristöhanke on jätevedenpuhdistamon ja siihen liittyvien siirtoviemärien rakentaminen. Loimaan Vesi laatii toiminnastaan vuotuisen ympäristötilinpäätöksen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Loimaan kaupungin ilmasto- ja energiaohjelman Ohjelman näkökulma keskittyy Loimaan kaupunkikonsernin suorassa vaikutusvallassa oleviin toimenpiteisiin. Vuosi 2014 oli Loimaan kaupungin energiansäästön teemavuosi. Ilmasto- ja energiaohjelman kappaleessa 4.2 on esitetty Loimaan kaupungin käynnissä/valmisteilla olevia energiasäästöä hakevia toimenpiteitä. Loimaan kaupunkistrategiassa on yhtenä tavoitteena tuulivoiman edistäminen. Valmistelussa ovat Viipurin tilan /Jaukkurin kulman alueelle suunniteltu neljä voimalaa käsittävä hanke, jonka suunnittelutarveratkaisusta on valitettu. keskeisten alueiden osayleiskaavaan sisältyy Kirveskallion kolmen voimalan hanke ( vaatii vielä asemakaava muutoksen) Alastaron tuulivoimayleiskaava on valmistelussa

18 Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Riskien hallinta ja sisäinen valvonta on osa kaupungin johtamisjärjestelmää, jolla varmistetaan että johtaminen, suunnittelu ja päätöksenteko perustuvat oikeaan ja riittävään tietoon ja varmistetaan se, että toiminta jatkuu keskeytyksittä ja häiriöttä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on kaupunginhallituksella. Kaupunginhallitus katsoo, että kaupungin johtamis- ja hallintojärjestelmä on kokonaisuutena asianmukainen ja toimielintyöskentely hyvän hallintotavan mukaista ja tehokasta. Sisäistä valvontaa suorittavat lautakunnat ja johtokunnat sekä näiden alaiset viranhaltijat. Kaupunginhallitus nimeää vuosittain päävastuualue- ja vastuualuetasoille tilivelvolliset viranhaltijat. Nämä ovat vastuussa toimintayksikkönsä toiminnasta ja taloudesta. Sisäisen valvonnan ohjeistus on hyväksytty kaupunginhallituksessa Kaupungin riskienhallintapolitiikka on vahvistettu valtuustossa Keskeinen toiminnan ja taloudenohjaus tapahtuu talousarviossa asetettujen strategiasta johdettujen tavoitteiden avulla. Tavoitteiden toteutumista seurataan valtuustotasolla osavuosikatsausten avulla ja toimielinten säännöllisen kuukausiseurannan avulla ja edelleen operatiivisen toiminnan eri kokoonpanoissa ja työpaikoilla. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta oli erityisesti vuoden 2009 teema, tulosyksikkö ja tytäryhteisökohtaiset riskien arviointiohjelmat otettiin käyttöön 2011 ja niitä päivitetään säännöllisesti. Pienin toimenpitein kuten tiedonkulkua parantamalla, ohjeistuksilla, toimintaprosessien sähköistämisellä sisäinen valvonta on kehittynyt arkitoiminnaksi Loimaan kaupunkikonsernin toiminnoissa. Kuukausiraportointiin sisältyy ns. riskienhallinnan omavalvontajärjestelmä, joka edesauttaa varhaista puuttumista esille tuleviin ongelmiin ja toiminnallisiin riskeihin. Yleisiä talouskehitykseen ja rakennemuutokseen liittyviä riskejä ovat: yleisen talouskehityksen epävarmuus ja julkisen talouden kestävyysvaje palvelurakenneuudistuksen epäonnistuminen sekä paikallis-, että valtakunnallisella tasolla kaupunkikonsernin omistaman mittavan kiinteistömassan arvon romahtaminen, mikäli kunnossapitoa ja korjausinvestointeja ei hoideta velkaantuminen ja velkaantumiseen liittyvä korkoriski Erikoissairaanhoidon kustannuskehitys on Loimaan kustannusten hallinnan osalta merkittävässä asemassa. Kustannusten kasvu vuodesta 2013 oli 2 milj.euroa eli 10 % ( 19,7 milj. -> 21,9 milj. ). Lähde: VSSHP talousarviokortti Kustannuskehityksen hillitsemiseksi on aloitettu neuvottelut LAS:n muutoksista. Perusturvalautakunnan seurantaraportoinnin yhteydessä on todettu toiminnallisena asioiden valmistelua hidastava riskinä se, että esim. sotekeskuksen johtoryhmästä tammi-helmikuun vaihteessa oli vahvuudessa ainoastaan 40 %.

19 Vuoden 2014 työllisyystilanteen heikentymisestä riippumatta toimeentulotuen tarve on vähentynyt. Työllistämistoimenpiteiden tehostamisesta huolimatta kelan sakkolistalla olleiden määrä nousi (12/ henk -> 12/ henk). Yleisen työttömyystilanteen ja lakimuutosten vuoksi työllistämispalveluiden kehittäminen on sosiaalityön kehittämisen keskeinen painopiste myös Koulutuslautakunnan toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit ovat: o päivähoidossa nopeasti muuttuva hoidon tarve (haastetta henkilöstösuunnitteluun ja toimitilakysymyksiin) o o o päiväkoti- ja koulukiinteistöjen kunto (mm. sisäilmaongelmat) palvelujen sopeuttaminen määrärahoihin (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen, suunnitelmallisuus, palvelujen tehokkuus ja laatu, palvelujen tasapuolisuus) lainsäädännön muutosten vaikutukset palveluihin (esim. oppilas- ja opiskeluhuoltolaki, varhaiskasvatuslaki, opetussuunnitelmien uudistaminen) 19 Vapaa-aikalautakunnan toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit ovat: o hankerahoituksen jatko (mm. nuorisopalveluissa etsivä nuorisotyö ja alueellinen työ rahoitetaan hankkeilla ja niiden jatkaminen ilman hankerahoitusta on vaikeaa). o uimahallin kunnossapito o leikki- ja liikuntapaikkojen kunto (resurssit ylläpitoon ja kehittämiseen) o mahdollisten kuntakentän muutosten vaikutukset yhteistyösopimuksiin Teknisen- ja ympäristöpalvelukeskuksen toimialueella sisäistä tarkastusta on toteutettu jatkuvasti osana palvelukeskuksen hallintoa. Erityisesti sisäisen tarkastuksen kohteena on ollut uimahalli Vesihovin rakennusaikaiset ongelmat, joiden johdosta on jouduttu teettämään asiantuntijaselvityksiä ja lausuntoja. Kohteen pääurakoitsija YIT-Rakennus Oyj vetoaa YSE:n mukaisen kymmenen vuoden takuuajan umpeutumiseen, eikä sen vuoksi katso tarpeelliseksi neuvotella Loimaan kaupungin kanssa korjauskustannusten korvaamisesta. Lisäksi palvelukeskustasolla sisäisen tarkastuksen perusteella on huhtikuussa 2014 tehty rakennustarkastajan toimista tutkintapyyntö poliisille. Esitutkinnan jälkeen syyttäjältä on saatu syyttämättä jättämispäätös. Säännöksiä, päätöksiä ja määräyksiä on Loimaan kaupungin toiminnassa noudatettu pääsääntöisesti hyvin. Toimivaltuuksien noudattamista on valvottu, päätösten toimeenpanoa seurattu ja päätöksistä tiedotettu lain edellyttämällä tavalla. Hallinto-oikeudessa on keskeneräisiä valituksia koskien vuoden 2014 aikana tehtyjä päätöksiä yhteensä viisi kappaletta. Kolme valituksista koskee kaavoituspäätöksiä ja kaksi henkilöstösäästöpäätöksiä. Kaupunginhallituksen käsityksen mukaan sisäinen valvonta tuottaa kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen tarvitseman luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä.

20 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Loimaan kaupungin virallinen tuloslaskelma on Loimaan kaupungin ja Loimaan Vesi-liikelaitoksen tulosten yhdistelmä Tuloslaskelma kertoo tilikauden tulojen riittävyyden tilikauden käyttömenoihin. Toimintakate ilmoittaa kuinka paljon toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää taseen omaa pääomaa. Tilikauden tulokseen saattaa olennaisesti vaikuttaa satunnaiset tuotot ja kulut. Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat poistoero- ja tuloksen käsittelyeriä LOIMAAN KAUPUNKI JA LOIMAAN VESI-LIIKELAITOS TP 2014 TP 2013 Muutos Muutos Tuloslaskelma (ulkoiset) (1000 ) (1000 ) 13/14 % Toimintatulot ,9 Myyntitulot ,7 Maksutulot ,1 Tuet ja avustukset ,7 Muut toimintatulot ,6 Valmistus omaan käyttöön ,3 Toimintamenot ,4 Henkilöstömenot ,8 Palvelujen ostot ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Avustukset ,3 Muut toimintamenot ,8 Toimintakate ,7 Verotulot ,0 Valtionosuudet ,7 Rahoitustulot ja - menot ,4 Korkotulot ,0 Muut rahoitustulot ,0 Korkomenot ,1 Muut rahoitusmenot ,0 Vuosikate ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,5 Tilikauden tulos ,1 Poistoeron lis. -/vähennys ,9 TILIK.YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,8 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT: Asukasmäärä Vuosikate /poistot % 99,9 166,3 Vuosikate,euroa/as 211,4 362,6 Toimintatuotot/toimintakulut% 16,3 17,4 Tunnuslukujen vertailutiedot Koko maa Varsinais-SuomiLoimaa vertailuvuosi 2013 Vuosikate /poistot % Vuosikate,euroa/as Toimintatuotot/toimintakulut%

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto

TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 1 TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 2 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 4 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS MAALISKUUSSA 2014... 4 1.2 KAUPUNGIN HALLINTO

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 LEHDISTÖTIEDOTE julkaisuvapaa 21.3.2012 HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuonna 2012 Haminan elinkeinoelämässä tapahtui merkittäviä muutoksia. E18 Haminan kehätien rakentaminen

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot