Maalämmön ja viilennyksen hyödyntäminen asuinkerrostalon lämmityksessä ja jäähdytyksessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maalämmön ja viilennyksen hyödyntäminen asuinkerrostalon lämmityksessä ja jäähdytyksessä"

Transkriptio

1 Maalämmön ja viilennyksen hyödyntäminen asuinkerrostalon lämmityksessä ja jäähdytyksessä Riikka Holopainen, Sirje Vares, Jouko Ritola, Sakari Pulakka VTT 1

2 Tiivistelmä Vermoon on suunniteltu kerrostaloaluetta, jossa hyödynnetään maalämpöä rakennuksen lämmityksessä ja jäähdytyksessä. Maalämmön hyödyntämistä tarkasteltiin laskemalla esimerkkikerrostalon energiankulutus neljällä eri vaihtoehdolla: 1. passiivitason rakenteet 2. passiivitason rakenteet ja taloyhtiön yhteinen kylmäsäilytystila 3. matalaenergiatason rakenteet 4. matalaenergiatason rakenteet ja taloyhtiön yhteinen kylmäsäilytystila Tilalämmityksen ja jäähdytyksen tarve laskettiin dynaamisella simuloinnilla VTT Taloohjelmalla. Lämpimän käyttöveden lämmitysenergiatarve arvioitiin toteutuneen kerrostalokohteen mitatun kuukausikulutuksen avulla. Joka vaihtoehdolle tehtiin seuraava maalämmön hyödyntämistarkastelu: Maalämpöpumppu mitoitettiin 90 %:lle, 70 %:lle, 50 %:lle, 40 %:lle tai 30 %:lle maksimilämmitystehon tarpeesta ja pumpulle laskettiin kuukausittaiset lämmitys- ja jäähdytysenergiantuotot. Saatujen kuukausiarvojen ja kuukausittaisten maksimitehontarpeiden avulla tehtiin geokentän mallinnus, josta saatiin tarvittava lämpökaivojen määrä ja lämmönkeruuputkiston pituus sekä yhdelle kerrostalolle, että alueratkaisulle. Lämmön- ja jäähdytyksentuottojärjestelmille tehtiin elinkaarikustannustarkastelu (LCC), jossa verrattiin maalämpöpumppuratkaisua (maalämmitys ja viilennys, lisälämmitys sähköllä) kaukolämmitysratkaisuun (kaukolämpö ja kompressorijäähdytys). Laskentajakson pituus oli 20 vuotta ja laskennassa käytetty laskentakorko 6 %. Energian hinnan vuotuiselle nousulle (eskalaatiolle) käytettiin kahta skenaariota: 1) maltillinen: lämpöenergian hinnan eskalaatio 2 %, sähköenergian 3 % 2) nopea: lämpöenergian hinnan eskalaatio 4 %, sähköenergian 5 % Elinkaarikustannustarkastelussa huomioitiin vain lämmön- ja jäähdytyksentuottojärjestelmän kustannukset, koska lämmön ja jäähdytyksen jakeluverkostot ovat samat molemmille ratkaisuille. Elinkaarikustannustarkastelun mukaan maalämpö on kaikilla mitoitussuhteilla edullisempi vaihtoehto. Maalämpöratkaisulle matalimmat elinkaarikustannukset saadaan tilanteessa, jossa maalämpöpumpun mitoitussuhde on 50 % tarvittavasta maksimitehosta. Elinkaarikustannustarkastelu tehtiin lisäksi maalämpö- ja kaukolämpöratkaisuille ilman jäähdytystä sekä maltillisella että nopealla energian hinnannoususkenaariolla 20 vuoden ajalle. Maalämpö on myös ilman jäähdytystä edullisin vaihtoehto. Elinkaarianalyysitarkastelu (LCA) tehtiin samalle kerrostalolle passiivi- ja matalaenergiatason rakenteilla joko maalämpö- tai kaukolämpöratkaisulla. Tarkastelussa maalämpöpumpun mitoitussuhde oli 50 % tarvaittavasta maksimitehosta. Elinkaarianalyysin tuloksena oli hiilijalanjälki tarkastelujaksolla 50 vuotta. 2

3 Kaukolämpöratkaisujen laskennassa käytettiin ominaispäästökertoimena Espoon kaukolämpötuotannon hiilijalanjälkeä. Maalämpöpumppuratkaisuissa päästöjen laskenta perustui skenaariotarkasteluun riippuen siitä, vaikuttaako lisääntyvä sähköntarve Suomen sähköntuotannon rakenteeseen paljon tai vähän. Tätä varten laskettiin hiilijalanjälkitulokset keskimääräiselle suomalaiselle sähköntuotannolle sekä kivihiililauhdetuotannolle, jolla korvataan lisääntynyt sähkönkysyntä kun muut tuotantokapasiteetit ovat jo käytössä. Käytetyt skenaariot olivat: Skenaario 1 - Maalämpöpumpun tarvitsema sähkö sekä mitoitustehosta (50 %) johtuva lisälämmitystarve tuotetaan keskimääräisellä Suomalaisella sähköllä. Skenaario 2 Maalämpöpumpun tarvitsema sähkö (pumpun sähköntarve) tuotetaan keskimääräisellä Suomalailla sähköllä ja lisälämmitystarve lauhdevoimalla (sähkön erillistuotanto kivihiililauhteella). Skenaario 3 - Maalämpöpumpun tarvitsema sähkö (pumpun sähköntarve sekä lisälämmitystarve) talvikuukausina (joulukuu maaliskuu) tuotetaan 100 % lauhdetuotannolla (sähkön erillistuotanto kivihiililauhteella), muulloin keskimääräisellä suomalaisella sähköllä. Skenaario 4 Kaikki maalämpöpumpun tarvitsema sähkö sekä lisälämmitys tuotetaan 100 % lauhdetuotannolla (sähkön erillistuotanto kivihiililauhteella). Tarkastelu tehtiin passiivitalon rakenteilla. Skenaarioilla 1 ja 2 maalämpöratkaisun hiilijalanjälki oli alle puolet kaukolämpöratkaisun hiilijalanjäljestä. Skenaariolla 3 maalämpöratkaisun hiilijalanjälki oli hieman pienempi kuin kaukolämpöratkaisun. Skenaariolla 4 maalämpöratkaisun hiilijalanjälki oli lähes kaksi kertaa isompi kuin kaukolämpöratkaisun hiilijalanjälki. Verrattaessa vain kerrostalon rakenneratkaisuita, elinkaarianalyysitarkastelun mukaan passiivitason rakenteet lisäsivät kerrostalon hiilijalanjälkeä vain vähän verrattuna matalaenergiatason rakenteisiin. Kun otettiin lisäksi huomioon käytönaikainen energiankulutus sekä rakenteiden korjaukset 50 vuoden ajalta, passiivitalon kokonaishiilijalanjälki on pienempi kuin matalaenergiatalon hiilijalanjälki. Tämän tarkastelun lämmitysvaihtoehtona oli kaukolämpö. Maalämpö- ja kaukolämpöratkaisujen hiilijalanjäljen edullisuus riippuu siitä, miten Suomen sähköntuotanto tulee kehittymään. Tällä hetkellä sähkön kysyntä Suomessa ylittää tuotannon. Lisääntyvä sähköntarve joko ostetaan ulkomailta tai tuotetaan erillisillä lauhdevoimaloilla jossa hiilijalanjälki on suuri. Maalämpöpumpun sähköntarpeen vaikutuksen suuruus hiililauhdetuotantoon vaikuttaa siihen menetetäänkö maalämpöpumppuratkaisun tehokkuushyöty hiilijalanjälkitarkastelussa kokonaan tai vain osittain. Toisaalta jos Suomen sähköntuotanto lähitulevaisuudessa kehittyy ja muuttuu omavaraiseksi, uusiutuvia energialähteitä otetaan enemmän käyttöön ja uusia ydinvoimaloita rakennetaan, tulos on paljon myönteisempi maalämpöratkaisujen sähkönkäytön osalta. 3

4 Sisällysluettelo: Tiivistelmä Johdanto ja tavoite Kohteen kuvaus Rakenneratkaisut Ilmanvaihto Tilalämmitys ja -jäähdytys Sisäiset kuormat Tilojen ja ilmanvaihdon lämmitys- ja jäähdytystarve Lämpimän käyttöveden lämmitystarve Maalämpöpumpun mitoitus Lämmitys- ja jäähdytysteho Lämmitysenergian kuukausituotto Jäähdytysenergian kuukausituotto Geokentän mallinnus Geoenergiakaivojen mitoitus yhdelle kerrostalolle Geoenergiajärjestelmän kytkentä Elinkaarikustannuslaskenta, LCC Laskennan perusteet LCC-elinkaarikustannusvertailu Hiilijalanjälkilaskenta Laskennan perusta Energiantuotannon hiilijalanjälki Keskimääräisen sähkön ja kaukolämmön hiilijalanjälki Erillisellä lauhdetuotannolla tuotetun sähkön hiilijalanjälki Espoon kaukolämpö Energiatuotannon kehitysnäkymät ja sähkön hiilijalanjälki Energiankulutuksen hiilijalanjälkitulokset Rakennuksien hiilijalanjälki Suositukset ja GeoEner-liiketoimintamalli

5 1 Johdanto ja tavoite Espoon Vermoon on suunniteltu kerrostaloaluetta, jossa hyödynnetään maalämpöä rakennuksen lämmityksessä ja jäähdytyksessä. Rakennuksissa on lattialämmitys ja kattojäähdytys. Esimerkkikerrostalon tilojen lämmitys- ja jäähdytysenergiankulutus lasketaan VTT Talo-ohjelman dynaamisella vuosisimuloinnilla neljällä eri vaihtoehdolla: 1. passiivitason rakenteet 2. passiivitason rakenteet ja taloyhtiön yhteinen kylmäsäilytystila 3. matalaenergiatason rakenteet 4. matalaenergiatason rakenteet ja taloyhtiön yhteinen kylmäsäilytystila Lämpimän käyttöveden lämmitysenergiatarve arvioidaan toteutuneen kerrostalokohteen mitatun kuukausikulutuksen avulla. Jokaiselle vaihtoehdolle lasketaan energiankulutusprofiilit, joiden avulla on mahdollista suunnitella ja mitoittaa geoenergiakonseptit erityyppisille talotekniikkaratkaisuille. Lisäksi tehdään elinkaarikustannusvertailu ja elinkaarianalyysi, jossa maalämpöpumppuratkaisua verrataan vaihtoehtoiseen kaukolämpö- ja kompressorijäähdytysratkaisuun. Elinkaaritarkasteluja tullaan hyödyntämään liiketoimintamallien kehittämisessä. GeoEner kokonaistarkastelu elinkaariedullisuus Liiketoimintamallit VTT Talo tunnittainen tilalämmitys- ja tilajäähdytystarve, W GEO-järjestelmälaskenta (excel) MLP-mitoitus halutulle teho-osuudelle, MLP:n lämpö- ja kylmäkertoimien tarkennus suunnittelulämpötilassa, käyttöveden lämmöntarve, lämmitysenergian ja sähkönkulutus, energiakaivojen alustavat simuloinnit kirja-arvoilla, LCC ja LCA-laskenta Maaperästä tarvittava lämmitysja jäähdytysenergia, sekä lämpötilarajat, MLP:n lämpö- ja kylmäkertoimet Energiakaivojen määrät, syvyydet ja sijainti maaperäanalyysi (GTK) Maa-/kallioperätietojen tarkennus, TRT-mittaus: lämpötila, lämmönjohtavuus, geoterminen gradientti, pohjavesivaikutus. Kaivojen energiatehokkkuus (HEX) Geo-kentän mallinnus (VTT ja GTK) MLP = maalämpöpumppu Kuva 1. Maalämmön hyödyntämistarkastelu 5

6 2 Kohteen kuvaus Espoon Perkkaalle suunniteltavalle uudelle rakennusalueelle on tarkoitus kaavoittaa noin k-m 2 liike- ja asuinkerrosalaa (Kuva 2). Tässä tarkastelussa arvioidaan geoenergian käyttömahdollisuutta kaavoitettavan alueen asuinkiinteistöjen energiahuollossa. Kuva 2. Bergans pilotti, kaavoitettava asuinalue Geoenergiatarkastelua ja konseptimitoitusta varten suunniteltiin mallikerrostalo sekä matalaenergia- että passiivienergiarakenteilla. Bergans-mallikerrostalossa on viidessä kerroksessa kerrosalaa yhteensä m 2 ja huoneistoalaa m 2. Rakennustilavuus on rak-m 3. Yhden kerroksen seinäkorkeus on 2,6 m, huoneistoja on 29 kpl ja niiden keskikoko on 54,9 m 2. Asukkaita on 40 henkilöä. Huoneistoista 19 on yksiöitä, 9 kaksioita ja 1 kolmio. Ensimmäisessä kerroksessa on varastohuone, jonka pinta-ala on 12,9 m 2. Varastoa tarkastellaan kahdella käyttölämpötilalla: + 17 o C tai + 10 o C (kylmävarasto). Pohjakerroksessa on varastohuone ja 5 asuntoa (Kuva 3), kerroksissa on kussakin 6 asuntoa (Kuva 4). 6

7 Kuva 3. Pohjakerros Kuva 4. Kerrosten pohjakuva 7

8 Asuntojen huoneistoalat vaihtelevat välillä 40,3 m 2 97,5 m 2 (Taulukko 1). Asukkaita on yksiöissä yksi, kaksioissa kaksi ja kolmiossa kolme asukasta. Taulukko 1. Tilojen nettopinta-alat pinta-ala, m 2 1. krs: yksiö 1 46,3 1. krs: yksiö 2 46,3 1. krs: yksiö 3 40,3 1. krs: kaksio 70,1 1. krs: kolmio 97,5 1. krs: varasto 12,9 1. krs: porras 56,4 1. krs yhteensä 369, krs: yksiö 1 46, krs: yksiö 2 46, krs: yksiö 3 40, krs: yksiö 4 48, krs: kaksio 1 72, krs: kaksio 2 68, krs: porrashuone 39, krs yhteensä /krs 367,2 rakennus yhteensä huoneistopinta-ala yhteensä Rakenneratkaisut Kerrostalon energiantarve laskettiin sekä passiivitason että matalaenergiatason rakenteilla (Taulukko 2). Kylmävaraston ympärillä olevan väliseinä on lämpöeristetty 2 x 200 mm mineraalivillakerroksella. Huoneistojen välisissä väliseinissä on 2 x 65 mm mineraalivillaeristys. Molempien ratkaisujen vaipan ilmavuotoluku n50 on 0.6 1/h (vaihtoa tunnissa). Taulukko 2. Passiivitalon ja matalaenergiatalon U-arvot Rakenne ja Passiivitalon U-arvo, W/m 2 K Matalaenergiatalon U-arvo, W/m 2 K kokonaispaksuus Alapohja AP 850 mm 0,122 0,150 Ulkoseinä US 550 mm 0,078 0,140 Väliseinä VS 205 mm 0,278 0,278 Yläpohja YP 822 mm 0,071 0,100 Ikkunat 0,76 0,9 Ovet 0,74 0,74 8

9 2.2 Ilmanvaihto Kerrostalossa on huoneistokohtainen ilmanvaihto seinäpuhalluksella. Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde on 75 % passiivitalolle ja 70 % matalaenergiatalolle. Lämmöntalteenottolaitteena on pyörivä kenno. Ilmanvaihto mitoitettiin SMRK D5:n mukaan. Koko rakennuksen tuloilmavirta oli 762 dm 3 /s ja poistoilmavirta 803 dm 3 /s (Taulukko 3). Taulukko 3. Laskennassa käytetyt ilmavirrat tiloittain tuloilmavirta (SRMK), dm 3 /s poistoilmavirta (SRMK), dm 3 /s 1. krs: yksiö 1 19,0 20,4 1. krs: yksiö 2 19,0 20,4 1. krs: yksiö 3 16,6 17,7 1. krs: kaksio 28,9 30,9 1. krs: kolmio 40,1 42,9 1. krs: varasto 2,6 2,6 1. krs: porras 23,2 22,6 1. krs yhteensä krs: yksiö 1 19,1 20, krs: yksiö 2 19,1 20, krs: yksiö 3 20,1 21, krs: yksiö 4 16,7 17, krs: kaksio 1 30,7 32, krs: kaksio 2 29,0 30, krs: porrashuone 18,4 17, krs yhteensä /krs rakennus yhteensä Tilalämmitys ja -jäähdytys Lämmitykselle ja jäähdytykselle asetetut tavoitelämpötilat olivat samat molemmissa rakenneratkaisuissa, mutta 1. kerroksen varastohuoneelle käytettiin kylmävarastovaihtoehdossa asetuslämpötilaa 10 C. Taulukko 4. Lämmityksen ja jäähdytyksen asetusarvot eri tiloille Tila Lämmityksen asetuslämpötila, C Jäähdytyksen asetuslämpötila, C huoneistot porrashuone 17 ei jäähdytystä varasto / kylmävarasto 17 tai 8 (kylmävarasto) ei jäähdytystä tai 10 (kylmävarasto) Rakennus sijaitsee Espoon Vermossa. Simuloinnissa käytettiin Helsinki-Vantaan säätiedostoa. 9

10 2.4 Sisäiset kuormat Sisäisten kuormien laskennassa käytetyt huoneistokohtaiset laitesähkönkulutukset määritettiin yksiöille, kaksioille ja kolmiolle (Taulukko 5). Taulukko 5. Huoneistokohtaiset laitesähkönkulutukset Tila Laitekuorma vuotuinen kulutus, kwh Yksiö valaistus astianpesu jääkaappi-pakastin liesi PC viihde pyykinpesu yhteensä: Kaksio valaistus astianpesu jääkaappi-pakastin liesi PC viihde pyykinpesu yhteensä: Kolmio valaistus astianpesu jääkaappi-viileä pakastin liesi PC viihde pyykinpesu yhteensä: Porrashuone valaistus 429 koko rakennus Koko rakennuksen vuotuiset sisäiset kuormat ovat 55,6 MWh, eli bruttoalaa kohden 26,2 W/brm 2. 10

11 3 Tilojen ja ilmanvaihdon lämmitys- ja jäähdytystarve Tilojen ja ilmanvaihdon lämmitystarpeen laskenta tehtiin dynaamisella VTT Talosimulointiohjelmalla. Eri tilojen mitoituslämmitystehot mitoituslämpötilassa -26 C laskettiin passiivirakenteilla ja matalaenergiarakenteilla (seuraavat taulukot). Taulukko 6. Tilojen mitoituslämmitystehot passiivirakenteilla mitoituslämmitysteho, W mitoituslämmitysteho, W/m 2 1. krs: yksiö ,2 1. krs: yksiö ,1 1. krs: yksiö ,4 1. krs: kaksio ,5 1. krs: kolmio ,3 1. krs: varasto 66 5,1 1. krs: porrashuone 0 0,0 1. krs: yhteensä keskiarvo 12, krs: yksiö , krs: yksiö , krs: yksiö , krs: yksiö , krs: kaksio , krs: kaksio , krs: porrashuone krs: yhteensä / krs keskiarvo 11,4 5. krs: yksiö ,8 5. krs: yksiö ,8 5. krs: yksiö ,6 5. krs: yksiö ,7 5. krs: kaksio ,8 5. krs: kaksio ,2 5. krs: porrashuone krs: yhteensä keskiarvo 16,1 koko rakennus keskiarvo 12,6 11

12 Taulukko 7. Tilojen mitoituslämmitystehot matalaenergiarakenteilla mitoituslämmitysteho, W mitoituslämmitysteho, W/m 2 1. krs: yksiö ,4 1. krs: yksiö ,4 1. krs: yksiö ,0 1. krs: kaksio ,9 1. krs: kolmio ,6 1. krs: varasto ,2 1. krs: porrashuone krs: yhteensä keskiarvo 16, krs: yksiö , krs: yksiö , krs: yksiö , krs: yksiö , krs: kaksio , krs: kaksio , krs: porrashuone krs: yhteensä / krs keskiarvo 15,7 5. krs: yksiö ,8 5. krs: yksiö ,8 5. krs: yksiö ,3 5. krs: yksiö ,8 5. krs: kaksio ,0 5. krs: kaksio ,4 5. krs: porrashuone krs: yhteensä keskiarvo 22,1 koko rakennus keskiarvo 17,1 VTT Talolla dynaamisesti simuloitu rakennuksen tilojen ja ilmanvaihdon vuotuinen lämmitysenergiankulutus laskettiin eri rakenne- ja jäähdytysratkaisuille (Taulukko 8). Lämmönjakojärjestelmän häviöiksi arvioitiin 15 % 1. kerroksen lämmitysenergiantarpeesta. Taulukko 8. Eri rakenne- ja jäähdytysratkaisuiden vuotuinen tilalämmityksen ja -jäähdytyksen energiankulutus Passiivirakenteet, varasto 17 C Passiivirakenteet, varasto 10 C Matalaenergiarakenteet, varasto 17 C Matalaenergiarakenteet, varasto 10 C Lämmitys, MWh/a Lämmitys, kwh/brm 2,a Jäähdytys, MWh/a Jäähdytys, kwh/brm 2,a 20,7 9,7 0,35 0,2 23,8 11,2 4,1 1,9 42,3 19,9 0,49 0,2 46,2 21,8 4,1 1,9 12

13 4 Lämpimän käyttöveden lämmitystarve Käyttöveden lämmitysenergiantarvetta arvioitiin mitatun kohteen perusteella 1. Mitattu kohde on pienkerrostalo, jossa on 18 asuntoa ja yhteensä 41 asukasta. Asunnot ovat omistusasuntoja. Lämpimälle käyttövedelle on laskettu maalämpöratkaisun LKV-varaajasta johtuen 1 tunnin keskimääräinen tehontarve. Tunnittainen maksimitehontarve on 32 kw (Kuva 5). Kuukausittainen lämpimän käyttöveden energiankulutus on 5030 kwh ja vuotuinen 60,4 MWh. LKV lämmityksen keskiteho 60 min välein Lämmitysteho, kw Kuva 5. Lämpimän käyttöveden lämmitystehontarve, laskennassa käytetty esimerkkikuukausi 1 Koivuniemi J. Lämpimän käyttöveden mitoitusvirtaama ja lämpötilakriteerit veden mikrobiologisen laadun kannalta kaukolämmitetyissä asuinrakennuksissa. Diplomityö. TKK Konetekniikan osasto (Mitattu kohde K14) 13

14 5 Maalämpöpumpun mitoitus 5.1 Lämmitys- ja jäähdytysteho Maalämpöpumppu mitoitettiin energiankulutuslaskelmien avulla siten, että pumpun maksimituotto on 90 %, 70 %, 50 %, 40 % tai 30 % rakennuksen tilalämmityksen ja käyttöveden lämmityksen yhteenlasketusta maksimilämmitystehosta (Taulukko 9). Maalämpöpumpun maksimijäähdytystehoksi on oletettu 2/3 maksimilämmitystehosta (Taulukko 10, tietolähde: Lämpöässä). Taulukko 9. Eri ratkaisuiden lämmitystehot eri maalämpöpumppumitoituksilla Tilalämmitys ja LKV, max teho, kw Tilalämmitys ja LKV, keskimäär. teho, kw MLP max lämmitysteho, kw (mit. 90 %) MLP max lämmitysteho, kw (mit. 70 %) MLP max lämmitysteho, kw (mit. 50 %) MLP max lämmitysteho, kw (mit. 40 %) MLP max lämmitysteho, kw (mit. 30 %) Passiivirakenteet, varasto 17 C Passiivirakenteet, varasto 10 C Matalaenergiarakenteet, varasto 17 C Matalaenergiarakenteet, varasto 10 C Taulukko 10. Eri ratkaisuiden jäähdytystehot Passiivirakenteet, varasto 17 C Passiivirakenteet, varasto 10 C Matalaenergiarakenteet, varasto 17 C Matalaenergiarakenteet, varasto 10 C MLP max jäähdytysteho, kw (mitoitus 90 %) MLP max jäähdytysteho, kw (mitoitus 70 %) MLP max jäähdytysteho, kw (mitoitus 50 %) MLP max jäähdytysteho, kw (mitoitus 40 %) MLP max jäähdytysteho, kw (mitoitus 30 %) 24,7 19,2 13,7 10,9 8,2 24,9 19,3 13,8 11,1 8,3 28,5 22,2 15,5 12,7 9,5 28,8 22,4 16,0 12,8 9,6 Geokentän mitoitusta varten laskettiin tarvittavat kuukausittaiset maalämpöpumpulta saatavat lämmitys- ja jäähdytysenergiantarpeet passiivi- ja matalaenergiavaihtoehdoilla. Taulukoissa esitettyjä energiankulutus- ja tehoarvoja käytettiin geo-energiakonseptien mitoituksessa. 14

15 5.2 Lämmitysenergian kuukausituotto Taulukko 11. Geoenergialla tuotettava osuus passiivirakennuksen lämmitysenergiantarpeesta, varastolämpötila 17 C. Kuukausi MLP lämmitysenergia, kwh (mit. 90 %) MLP lämmitysenergia, kwh (mit. 70 %) MLP lämmitysenergia, kwh (mit. 50 %) MLP lämmitysenergia, kwh (mit. 40 %) MLP lämmitysenergia, kwh (mit. 30 %) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu yhteensä / vuosi Taulukko 12. Maalämpöpumpun maksimilämmitystehon kuukausikäyttö passiivirakennuksessa, varastolämpötila 17 C. Kuukausi Maksimitehon käyttötunnit h/kk (mit. 90 %) Maksimitehon käyttötunnit h/kk (mit. 70 %) Maksimitehon käyttötunnit h/kk (mit. 50 %) Maksimitehon käyttötunnit h/kk (mit. 40 %) Maksimitehon käyttötunnit h/kk (mit. 30 %) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu yhteensä / vuosi

16 Taulukko 13. Geoenergialla tuotettava osuus passiivirakennuksen lämmitysenergiantarpeesta, varastolämpötila 10 C. Kuukausi MLP lämmitysenergia, kwh (mit. 90 %) MLP lämmitysenergia, kwh (mit. 70 %) MLP lämmitysenergia, kwh (mit. 50 %) MLP lämmitysenergia, kwh (mit. 40 %) MLP lämmitysenergia, kwh (mit. 30 %) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu yhteensä / vuosi Taulukko 14. Maalämpöpumpun maksimilämmitystehon kuukausikäyttö passiivirakennuksessa, varastolämpötila 10 C. Kuukausi Maksimitehon käyttötunnit h/kk (mit. 90 %) Maksimitehon käyttötunnit h/kk (mit. 70 %) Maksimitehon käyttötunnit h/kk (mit. 50 %) Maksimitehon käyttötunnit h/kk (mit. 40 %) Maksimitehon käyttötunnit h/kk (mit. 30 %) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu yhteensä / vuosi

17 Taulukko 15. Geoenergialla tuotettava osuus matalaenergiarakennuksen lämmitysenergiantarpeesta, varastolämpötila 17 C. Kuukausi MLP lämmitysenergia, kwh (mit. 90 %) MLP lämmitysenergia, kwh (mit. 70 %) MLP lämmitysenergia, kwh (mit. 50 %) MLP lämmitysenergia, kwh (mit. 40 %) MLP lämmitysenergia, kwh (mit. 30 %) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu yhteensä / vuosi Taulukko 16. Maalämpöpumpun maksimilämmitystehon kuukausikäyttö matalaenergiarakennuksessa, varastolämpötila 17 C. Kuukausi Maksimitehon käyttötunnit h/kk (mit. 90 %) Maksimitehon käyttötunnit h/kk (mit. 70 %) Maksimitehon käyttötunnit h/kk (mit. 50 %) Maksimitehon käyttötunnit h/kk (mit. 40 %) Maksimitehon käyttötunnit h/kk (mit. 30 %) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu yhteensä / vuosi

18 Taulukko 17. Geoenergialla tuotettava osuus matalaenergiarakennuksen lämmitysenergiantarpeesta, varastolämpötila 10 C. Kuukausi MLP lämmitysenergia, kwh (mit. 90 %) MLP lämmitysenergia, kwh (mit. 70 %) MLP lämmitysenergia, kwh (mit. 50 %) MLP lämmitysenergia, kwh (mit. 40 %) MLP lämmitysenergia, kwh (mit. 30 %) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu yhteensä / vuosi Taulukko 18. Maalämpöpumpun maksimilämmitystehon kuukausikäyttö matalaenergiarakennuksessa, varastolämpötila 10 C. Kuukausi Maksimitehon käyttötunnit h/kk (mit. 90 %) Maksimitehon käyttötunnit h/kk (mit. 70 %) Maksimitehon käyttötunnit h/kk (mit. 50 %) Maksimitehon käyttötunnit h/kk (mit. 40 %) Maksimitehon käyttötunnit h/kk (mit. 30 %) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu yhteensä / vuosi

19 Taulukko 19. Tarvittava lisälämmitysenergia eri vaihtoehdoilla. MLPmitoitus 90 % 70 % 50 % 40 % 30 % Tarvittava lisälämmitysenergia, kwh/a Lisälämmitysenergian osuus vuotuisesta lämmitysenergian tarpeesta Passiivirakenteet, varasto 17 C 12 0,02 % Passiivirakenteet, varasto 10 C 12 0,02 % Matalaenergiarakenteet, varasto 17 C 14 0,02 % Matalaenergiarakenteet, varasto 10 C 14 0,02 % Passiivirakenteet, varasto 17 C 183 0,3 % Passiivirakenteet, varasto 10 C % Matalaenergiarakenteet, varasto 17 C 237 0,3 % Matalaenergiarakenteet, varasto 10 C 244 0,3 % Passiivirakenteet, varasto 17 C ,9 % Passiivirakenteet, varasto 10 C ,9 % Matalaenergiarakenteet, varasto 17 C ,4 % Matalaenergiarakenteet, varasto 10 C ,4 % Passiivirakenteet, varasto 17 C ,0 % Passiivirakenteet, varasto 10 C ,0 % Matalaenergiarakenteet, varasto 17 C ,7 % Matalaenergiarakenteet, varasto 10 C ,7 % Passiivirakenteet, varasto 17 C ,4 % Passiivirakenteet, varasto 10 C ,5 % Matalaenergiarakenteet, varasto 17 C ,8 % Matalaenergiarakenteet, varasto 10 C ,9 % 5.3 Jäähdytysenergian kuukausituotto Taulukko 20. Geoenergialla tuotettava osuus passiivirakennuksen jäähdytysenergiantarpeesta (kwh), varastolämpötila 17 C. Kuukausi 90 % 70 % 50 % 40 % 30 % tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu yhteensä Lisäjäähd

20 Taulukko 21. Maalämpöpumpun maksimijäähdytystehontarpeet (W) passiivirakennuksessa, varastolämpötila 17 C Kuukausi 90 % 70 % 50 % 40 % 30 % tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Taulukko 22. Geoenergialla tuotettava osuus passiivirakennuksen jäähdytysenergiantarpeesta (kwh), varastolämpötila 10 C. Kuukausi 90 % 70 % 50 % 40 % 30 % tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu yhteensä Lisäjäähd

21 Taulukko 23. Maalämpöpumpun maksimijäähdytystehontarpeet (W) passiivirakennuksessa, varastolämpötila 10 C. Kuukausi 90 % 70 % 50 % 40 % 30 % tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Taulukko 24. Geoenergialla tuotettava osuus matalaenergiarakennuksen jäähdytysenergiantarpeesta (kwh), varastolämpötila 17 C. Kuukausi 90 % 70 % 50 % 40 % 30 % tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu yhteensä Lisäjäähd

22 Taulukko 25. Maalämpöpumpun maksimijäähdytystehontarpeet (W) matalaenergiarakennuksessa, varastolämpötila 17 C. Kuukausi 90 % 70 % 50 % 40 % 30 % tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Taulukko 26. Geoenergialla tuotettava osuus matalaenergiarakennuksen jäähdytysenergiantarpeesta (kwh), varastolämpötila 10 C. Kuukausi 90 % 70 % 50 % 40 % 30 % tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu yhteensä Lisäjäähd

23 Taulukko 27. Maalämpöpumpun maksimijäähdytystehontarpeet (W) matalaenergiarakennuksessa, varastolämpötila 10 C. Kuukausi 90 % 70 % 50 % 40 % 30 % tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

24 6 Geokentän mallinnus 6.1 Geoenergiakaivojen mitoitus yhdelle kerrostalolle Mitoituksen lähtötietoja Espoon kaupungin alueen maaperäkartalle on sijoitettu Bergans mallitalo energiakaivoineen (Kuva 6). Kuvasta voidaan todeta, että energiakaivojen sijoitusalueella savikerroksen paksuus on noin m ja kokonaismaapeitteen paksuus noin 20 m. Geoenergiamitoituksessa energiakaivojen kiertonesteen mitoituslämpötila rajattiin 0 o C: n yläpuolelle maaperän routaantumisen estämiseksi. Mallikerrostalo ja energiakaivot Kuva 6. Bergans mallikerrostalo sijoitettuna kaavoitettavan alueen maaperäkarttaan / kartta: Espoon geotekniikkayksikkö/. Energiakaivojen alustava mitoitus tehtiin EED(Earth Energy Designer)-ohjelmistolla. Mitoituksessa käytettiin kalliolle seuraavia lämpöteknisiä arvoja: - lämmönjohtavuus = 2,9 W/m, K (soveltuu useille kivilajeille) - ominaislämpökapasiteetti 2,1 MJ/m 3, K - maanpinnan lämpötila + 6 o C - Maapeitteen lämpöteknistä vaikutusta energiakaivoihin ei alustavassa mitoituksessa erikseen huomioitu. - Kalliopiirin kiertonesteen mitoituslämpötiloiksi asetettiin 0/+15 o C. 24

Maalämmön ja -viilennyksen hyödyntäminen asuinkerrostalon lämmityksessä ja jäähdytyksessä

Maalämmön ja -viilennyksen hyödyntäminen asuinkerrostalon lämmityksessä ja jäähdytyksessä VTT TIEDOTTEITA 2546 Riikka Holopainen, Sirje Vares, Jouko Ritola & Sakari Pulakka Maalämmön ja -viilennyksen hyödyntäminen asuinkerrostalon lämmityksessä ja jäähdytyksessä VTT TIEDOTTEITA 2546 Riikka

Lisätiedot

GEOENER BERGANS Eko-Vermon geoenergiaratkaisun elinkaarikustannusanalyysi ja hiilijalanjälkilaskennat. Hilkka Helsti, tj. Bergans Kiinteistöt Oy

GEOENER BERGANS Eko-Vermon geoenergiaratkaisun elinkaarikustannusanalyysi ja hiilijalanjälkilaskennat. Hilkka Helsti, tj. Bergans Kiinteistöt Oy GEOENER BERGANS Eko-Vermon geoenergiaratkaisun elinkaarikustannusanalyysi ja hiilijalanjälkilaskennat Hilkka Helsti, tj. Bergans Kiinteistöt Oy Kiitokset GEOENER Bergans-tiimille VTT: Riikka Holopainen,

Lisätiedot

Ulla Kangasmaa Projektipäällikkö DI

Ulla Kangasmaa Projektipäällikkö DI Ulla Kangasmaa Projektipäällikkö DI Geoener - Painiitty Rakennusosakeyhtiö Hartela sai mahdollisuuden osallistua GeoEner-hankkeeseen rakennusliike-edustajana Pilottikohteeksi valittiin Painiitty, koska

Lisätiedot

Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu

Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Loppuraportti 1.12.211 Juha Vanhanen, Aki Pesola, Iivo Vehviläinen Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Rakennuskannan

Lisätiedot

Toukovuori - Majberget

Toukovuori - Majberget Toukovuori - Majberget asemakaavatyön taustaselvitykset utredningar som gjorts som grund för planarbetet 1. Rakennusten energiankulutuksen ilmastovaikutusten arviointi 2. Rakenteiden hiilijalanjälkitarkastelut

Lisätiedot

Teknologiakeskus Merinova PL 810 65101 Vaasa VAASAN LOGISTIIKKA-ALUEEN ENERGIASELVITYS

Teknologiakeskus Merinova PL 810 65101 Vaasa VAASAN LOGISTIIKKA-ALUEEN ENERGIASELVITYS Teknologiakeskus Merinova PL 810 65101 Vaasa VAASAN LOGISTIIKKA-ALUEEN ENERGIASELVITYS Projekti nro H07694.P000 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AIn Tark. / Hyv. TLS / PrS GRANLUND OY Antti Inermo Tom

Lisätiedot

Jaakko Lehtonen SANEERAUSKOHTEIDEN SIIRTYMINEN KAUKOLÄMMÖSTÄ MAALÄMMÖN KÄYTTÖÖN

Jaakko Lehtonen SANEERAUSKOHTEIDEN SIIRTYMINEN KAUKOLÄMMÖSTÄ MAALÄMMÖN KÄYTTÖÖN Jaakko Lehtonen SANEERAUSKOHTEIDEN SIIRTYMINEN KAUKOLÄMMÖSTÄ MAALÄMMÖN KÄYTTÖÖN SANEERAUSKOHTEIDEN SIIRTYMINEN KAUKOLÄMMÖSTÄ MAALÄMMÖN KÄYTTÖÖN Jaakko Lehtonen Opinnäytetyö Kevät 2012 Talotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on keskeinen johtopäätös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran,

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry Loppuraportti 26. elokuuta 211 PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY, 52A14971 Yhteystiedot Pöyry

Lisätiedot

Sähkölämmitys ja lämpöpumput sähkönkäyttäjinä ja päästöjen aiheuttajina Suomessa

Sähkölämmitys ja lämpöpumput sähkönkäyttäjinä ja päästöjen aiheuttajina Suomessa TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Rakentamistalouden laitos. Raportti 2005:2 Institute of Construction Economics. Report 2005:2 Juhani Heljo, Hannele Laine Sähkölämmitys

Lisätiedot

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Uusiutuvan energian yrityskeskus -hanke Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Asko Ojaniemi ja Lauri Penttinen Benet Oy 14.9.2009

Lisätiedot

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2011 Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan Loppuraportti Aki Pesola, Iivo Vehviläinen & Elina Virtanen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Energiatehokkuus kaavoituksessa

Energiatehokkuus kaavoituksessa Sitran selvityksiä 41 Energiatehokkuus kaavoituksessa Skaftkärr, Porvoo Kaavarunkovaiheen loppuraportti Pasi Rajala, Heikki Hirvonen, Sampo Perttula, Elisa Lähde, Perttu Pulkka, Leo Jarmala, Jouni Laukkanen,

Lisätiedot

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 2/28 Tervasaaren alueen aloituskorttelien uusiutuvan energian ratkaisuselvitys Sisällys 1.

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov TAUSTA Kolmenkulman energiahanke on Nokian kaupungin koordinoima Pirkanmaan-liiton rahoittama

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ

LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ Suomen ilmastopaneeli Raportti 3/2013 SAMULI RINNE JA SANNA SYRI LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ S. RINNE, S. SYRI Aalto-yliopisto, insinööritieteiden

Lisätiedot

Loppuraportti. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto. Östersundomin lämmitysratkaisut. 60N50183.10 rev.b 16.3.

Loppuraportti. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto. Östersundomin lämmitysratkaisut. 60N50183.10 rev.b 16.3. Loppuraportti 60N50183.10 rev.b 16.3.2010 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto Östersundomin lämmitysratkaisut Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

Paroc-passiivitalo kylmän ilmaston energiaratkaisu. Ilpo Kouhia Jyri Nieminen Riikka Holopainen. Paroc-passiivitalo kylmän ilmaston energiaratkaisu

Paroc-passiivitalo kylmän ilmaston energiaratkaisu. Ilpo Kouhia Jyri Nieminen Riikka Holopainen. Paroc-passiivitalo kylmän ilmaston energiaratkaisu SEARCH 78 O HL I G H T S VI S I Ilpo Kouhia Jyri Nieminen Riikka Holopainen G Paroc-passiivitalo kylmän ilmaston energiaratkaisu HI NS SC I E N CE T HNOLOG RE ISBN 978-951-38-7915-0 (nid.) ISBN 978-951-38-7916-7

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ

LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ ELLO - Etelä-Suomen logistiikka WP4:EcoHub konseptin kehittäminen Forssa Maria Virtanen Maria Virtanen TIIVISTELMÄ FORSSA WP4:EcoHub konseptin kehittäminen

Lisätiedot

Kalliolämpö osana uusiutuviin energioihin perustuvaa arktista lämmitysjärjestelmää

Kalliolämpö osana uusiutuviin energioihin perustuvaa arktista lämmitysjärjestelmää AALTO-YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Energiatekniikan laitos Johanna Nylund Kalliolämpö osana uusiutuviin energioihin perustuvaa arktista lämmitysjärjestelmää

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA Työn

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Jussi Tuunanen LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA Työn tarkastajat: Professori Samuli

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI

TUUSULAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: UUDELY/0018/05.02.09/2014 Päätöksen päivämäärä: 27.1.2014 Katselmuksen tilaaja: Tuusulan kunta PL 60 04301 Tuusula TUUSULAN KUNTA UUSIUTUVAN

Lisätiedot

Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen

Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen 2010 Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Biostuli-hanke Jukka Väkeväinen www.pkamk.fi/biostuli 5.7.2010 2 Sisällysluettelo Taustaa... 3 Selvityksen

Lisätiedot

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus 12.5.2014 Aki Pesola, Laura Hakala, Juha Vanhanen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: UUDELY/0025/05.02.09/2014 Päätöksen päivämäärä:

Lisätiedot

Bioenergiaa Pielisen Karjalaan

Bioenergiaa Pielisen Karjalaan Bioenergiaa Pielisen Karjalaan Pielisen Karjalan bioenergiaverkostot ja -virrat osana Pohjois-Karjalan energiaomavaraisuutta -hankkeen vuosiraportti 2012 Niina Huikuri & Lasse Okkonen (toim.) ISBN 978-952-275-046-4

Lisätiedot