JALASJÄRVEN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN AJANTASAISUUDEN ARVIOINTI KAUPALLISTEN JA JULKISTEN PALVELUIDEN OSALTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JALASJÄRVEN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN AJANTASAISUUDEN ARVIOINTI KAUPALLISTEN JA JULKISTEN PALVELUIDEN OSALTA"

Transkriptio

1 JALASJÄRVEN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN AJANTASAISUUDEN ARVIOINTI KAUPALLISTEN JA JULKISTEN PALVELUIDEN OSALTA

2 JALASJÄRVEN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN AJANTASAISUUDEN ARVIOINTI KAUPALLISTEN JA JULKISTEN PALVELUIDEN OSALTA JOHDANTO SUUNNITTELU- JA SELVITYSTILANNE - VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET JA MAAKUNTAKAAVA - OSAYLEISKAAVA HYV. 2008, TAVOITEVUOSI ASEMAKAAVAT KAUPALLINEN SELVITYS JALASJÄRVEN ELINKEINO-OHJELMA ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2012 KAUPALLISTEN PALVELUIDEN PAINOPISTEALUEET - YDINKESKUSTA - KESKUSTAN POHJOISPUOLI - LIITTYMÄN ALUE - RAJALAN ALUE - ASUINRAKENTAMISEN SUHDE KAUPAN ALUEISIIN JULKISET PALVELUT - HALLINTOKUNTIEN HAASTATTELUT - JULKISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISALUEET - ASEMAKAAVASTA POISTUVAT PALVELUALUEET YHTEENVETO - ASEMAKAAVAN MUUTOSPERIAATTEET KESKUSTA-ALUEEN KAUPALLISTEN JA JULKISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISEKSI

3 JALASJÄRVEN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN AJANTASAISUUDEN ARVIOINTI KAUPALLISTEN JA JULKISTEN PALVELUIDEN OSALTA JOHDANTO - Osoitetaan kaupallisille ja julkisille palveluille varattujen alueiden nykyinen sijainti ja käyttö - Annetaan suosituksia palveluiden kaavoitukselle n. 10 v aikajaksolle - MRL 60 :n mukaan asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi on tehtävä, jos asemakaava on ollut voimassa yli 13 vuotta ja on merkittävältä osalta edelleen toteutumatta. - Keskustan osayleiskaavan tavoitevuosi on 2025, johon mennessä palvelualueiden kokonaistarve on arvioitava uudelleen osayleiskaavan päivittämisen pohjaksi. - Selvitystä voidaan käyttää apuna - kaavoitusohjelman ja maankäyttöstrategian laadinnassa - suunniteltaessa kunnan maanhankintaa ja etuosto-oikeuden käyttöä - asemakaavoituksessa ja suunnittelutarveratkaisujen käsittelyssä - yleiskaavan uudistamisessa - kunnan suunnitellessa kiinteistöjen hankintoja - infran suunnitelmien päivittämisessä - Selvityksen on laatinut Ramboll Finland Oy, jossa työstä ovat vastanneet - toimistopäällikkö Liisa Märijärvi-Vanhanen - projektipäällikkö Juha-Matti Märijärvi - Työtä on valmisteltu yhteistyössä Jalasjärven kunnan teknisen työryhmän kanssa - Työryhmän puheenjohtajana on toiminut tekninen johtaja Harri Mäkiranta

4 JALASJÄRVEN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN AJANTASAISUUDEN ARVIOINTI KAUPALLISTEN JA JULKISTEN PALVELUIDEN OSALTA MRL MOM MUKAISEN ARVIOINNIN KÄYTTÖ MRL momentin mukaan kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi. Tämä säännös on ollut laissa jo kymmeniä vuosia. MRL momentissa tarkoitettu asemakaavan ajantasaisuuden arviointimenettely on tarkoitettu vain erityistilanteisiin ja käynnistyy rakennuslupahakemuksen perusteella. Arviointi on aina kokonaisarviointia, jossa huomioidaan kaavakokonaisuus ja sen kaikki maankäyttömuodot. - Arviointi on tarpeen vain jos kaava on yli 13 vuotta vanha ja merkittävältä osin toteuttamatta ja rakennusluvan myöntämisellä on olennaista merkitystä (esim. rakentaminen poikkeaa ympäristöstä) - Tämä säännös on luotu Maankäyttö- ja rakennuslaissa kuntien turvaksi tilanteisiin, joissa pitkään toteutumattomaksi jääneelle kaava-alueelle tulee yllättäen merkittävä rakennushanke. - Kaava voidaan todeta ajantasaiseksi lautakunnan päätöksellä. Päätöksestä ei valitusoikeutta. - Kaavan toteaminen vanhentuneeksi päätetään valtuustossa, ellei johtosäännössä ole toisin määrätty. Päätöksen myötä tulee voimaan MRL mom mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamista varten. Kaavamuutos on käynnistettävä kahden vuoden kuluessa päätöksestä, jonka jälkeen kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan. Kuntia on ohjeistettu asiassa Kuntaliiton yleiskirjeellä elokuussa Lisätietoa kuntaliiton sivuilta:

5 JALASJÄRVEN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN AJANTASAISUUDEN ARVIOINTI KAUPALLISTEN JA JULKISTEN PALVELUIDEN OSALTA MRL 60 Asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi Kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi. Sellaisen asemakaavan alueella, joka on ollut voimassa yli 13 vuotta ja joka merkittävältä osalta on edelleen toteuttamatta, rakennuslupaa ei saa myöntää sellaisen uuden rakennuksen rakentamiseen, jolla on alueiden käytön tai ympäristökuvan kannalta olennaista merkitystä, ennen kuin kunta on arvioinut asemakaavan ajanmukaisuuden. Arviointi ei kuitenkaan ole tarpeen, jos kaavan ajanmukaisuus on arvioitu viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana. Asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi voidaan samalla kertaa suorittaa alueella, joka muodostaa arvioinnin kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Kunnan päätökseen, jolla asemakaavan on todettu olevan ajanmukainen, ei saa valittamalla hakea muutosta. Edellä 2 momentissa säädettyä 13 vuoden määräaikaa voidaan erityisestä syystä asemakaavassa lyhentää tai pidentää. Määräaika ei kuitenkaan saa olla lyhyempi kuin viisi vuotta eikä pitempi kuin 20 vuotta. Edellä 2 momentissa tarkoitettua 13 vuoden määräaikaa laskettaessa ei oteta huomioon sitä aikaa, jolloin alueella on voimassa 53 :n 1 momentin mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi tai 58 :n 5 momentin mukainen kielto. ( /1129) Tarkemmat säännökset asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnista annetaan asetuksella. MRL 61 Ajanmukaisuuden arvioinnin vaikutukset Jos asemakaava arvioinnissa todetaan vanhentuneeksi, rakennuslupaa ei voida myöntää ennen asemakaavan muuttamista. Kunnan päätöksestä, jolla asemakaava todetaan vanhentuneeksi, tulee voimaan 53 :n 1 momentissa tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan muuttamista varten.

6 JALASJÄRVEN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN AJANTASAISUUDEN ARVIOINTI KAUPALLISTEN JA JULKISTEN PALVELUIDEN OSALTA SUUNNITTELU- JA SELVITYSTILANNE

7 SUUNNITTELU- JA SELVITYSTILANNE: Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maakuntakaava Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet suodattuvat kuntakaavoitukseen pääasiassa maakuntakaavoituksen ja yleiskaavoituksen kautta. Valtakunnallinen alueidenkäyttötavoite 4.3 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu - Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. - Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavan uudistamiseksi on laadittu palveluverkkoselvitys. - Valmisteilla olevassa vaihemaakuntakaava II:ssa käsitellään kaupan alueiden sijoittumista.

8 SUUNNITTELU- JA SELVITYSTILANNE: Osayleiskaava Hyväksytty Osoittaa maankäytön päälinjat tavoitevuotena Keskusta osoitettu keskustapalveluiden alueeksi - Palvelualueiden painopisteet Kivistön alueella sekä eritasoliittymien ympäristöissä - Ohjaa asemakaavoitusta

9 SUUNNITTELU- JA SELVITYSTILANNE: Asemakaavat Kaupallisten ja julkisten palveluiden sijoittumisen nykytilanne Palvelukiinteistöjen nykytilannetta ja tulevaisuuden käyttöä on arvioitu teknisen työryhmän kanssa. Nykyisten palveluiden sijoittuminen on osoitettu asemakaavayhdistelmäkartalle numeroin ja luetteloitu Exceltaulukkoon. PDF-kartta ja Excel-taulukko ovat erillisinä liitteinä. JALASJÄRVEN KUNTA, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN TILANNE PALVELUJEN OSALTA, tarkistettu Jalasjärven kunnassa Kart alla nro Kiinteistönumero Kortt eli nro Tonti n nro Käyttöt arkoitus Pintaala (m²) Tehokkuuslu ku (e) kaavassa Nykyinen rak. oikeus (m²) Palvelu Arvio rakennuksen teknisestä käyttöiästä (poistuva? pysyvä?) ASEMAKAAVASSA JULKISILLE PALVELUILLE MERKITYT ALUEET (Y, YK, YO, YO-1, YV, YM, YU, YS, YH, YHL, YL, YLS, YTL-1, ET) 61 8:451, 8:452, 8:852, 8: YS : YLS , : YLS , Kotiportti, senioriasuntoja 100 jatkuu Päiväkoti, kehitysvammaisten toimintakeskus 50 jatkuu Vanhusten avopalvelukeskus 50 jatkuu Arvio nykyisen käytön jatkuvuudesta ja rakennuksen soveltuvuudesta muuhun palvelukäyttöön (mihin?) tai asumiseen H

10 SUUNNITTELU- JA SELVITYSTILANNE: Kaupallinen selvitys 2006 Entrecon Oy:n selvityksessä todettiin keskustan alueelta neljä kaupan aluetta. Aluejako on toiminut kaupallisten palveluiden nykytilanteen tarkastelun pohjana. Tarkastelu ei koske Kivistön alueelle suunniteltua liike- ja työpaikkakeskittymää. - Keskustien pohjoisella osalla tilanne ei ole oleellisesti muuttunut. Pohjoisen liittymän hotelli- ja ravintolakiinteistöä asemakaavoitetaan hoivapalveluille. - Ydinkeskustassa liiketilat ja päivittäistavarakauppa ovat vähentyneet. - Liittymän alueella liiketilat ovat lisääntyneet ja alueelle tullut päivittäistavarakauppaa. - Rajalan alueelle on siirtynyt tilaa vaativa kauppa (Agrimarket) keskustasta.

11 SUUNNITTELU- JA SELVITYSTILANNE: Kaupallinen selvitys Vuonna 2006 kaupallisten kiinteistöjen yhteenlaskettu pinta-ala oli vasemmalla esitetyn kartan alueella n k-m2. (Entrecon Oy 2006) - Oikealla on esitetty nykytilanne, jossa harmaat rakennukset ovat tyhjillään olevia liiketiloja. - Liiketilan siirtymää on tapahtunut keskustasta valtatien varteen. Rajalan alueelle on valmistunut Agri-market ja K-Market on siirtynyt ydinkeskustasta liittymän alueelle uusiin tiloihin. Ydinkeskustassa ovat tyhjillään Osuuspankin talo ja Valintatalon liiketilat. LIIKETILAT LISÄÄNTYNEET LIITTYMÄN ALUEELLA JA VÄHENTYNEET YDINKESKUSTASSA

12 SUUNNITTELU- JA SELVITYSTILANNE: Jalasjärven elinkeino-ohjelma 2010 PAINOPISTEINÄ nostetaan esiin mm. - vetovoiman lisääminen, yritystoiminnan vahvistaminen ja uusien työpaikkojen luominen sekä valtateiden liikennevirtojen hyödyntäminen TOIMENPITEINÄ mainitaan maankäytön suunnittelua koskien mm. - hyvät peruspalvelut sekä kaavoitus - liikennesijainnista hyötyvien toimintojen kehittäminen kaupallisille ja logistisille palveluille - vuokra-asuntojen lisääminen, uusien asuntoalueiden rakentaminen kaavoitusjärjestyksen mukaisesti sekä uusien ratkaisujen etsiminen senioriasumiseen ELINKEINOPOLITIIKAN TAVOITTEINA mainitaan maakäytön suunnittelua koskien - yhdyskuntasuunnittelu ja rakentaminen, kuten asuminen, ympäristö, liikenne ja viestintä - yritysten välitön tukeminen (kaavoitus sekä toimitilojen rakentaminen) ELINKEINOPOLITIIKAN PERIAATTEET yhdyskuntasuunnittelun ja rakentamisen osalta: - Kunta vastaa ja huolehtii kilpailukykyisen yritystoiminnan tarvitseman infrastruktuurin suunnittelemisesta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Tähän kuuluu mm. kaavoitus ja muu maankäytön suunnittelu, tonttipolitiikka, kunnallistekniikan rakentaminen, erilaiset verkostot ja yritysten tarvitsemat palvelut. - Kivistönkylän risteysaluetta ja valtatie 3:n ja valtatie 19:n liikennejärjestelyjä kehitetään sekä elinkeinoja että kuntalaisia palvelemaan. ELINKEINOPOLITIIKAN VISION mukaan - Jalasjärvi on viihtyisä, vetovoimainen ja yhteistyöorientoitunut kunta, joka vetää puoleensa uusia asukkaita ja yrittäjiä.

13 SUUNNITTELU- JA SELVITYSTILANNE: E-P:n kaupan palveluverkkoselvitys Etelä-Pohjanmaan liiton palveluverkkoselvitys vuodelta 2012 toimii lähtöaineistona Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamiselle. Selvityksen mukaan - Hyvät lähipalvelut vähentävät ja siirtävät myöhemmäksi tarvetta järjestää ikääntyvälle väestölle kaupassakäyntiä korvaavia palveluja. - Kaupallisten keskittymien merkitys koko maassa on kasvanut ja kasvaa edelleen. Etenkin kaupunkirakenteeseen liittyvät kauppakeskukset ja kaupan keskittymät menestyvät. - Irrallaan olevien myymälöiden asema heikkenee - Päivittäistavarakauppojen ja vetovoimaisten erikoiskaupan ketjujen sijoittuminen keskusten yhteyteen parantaa niiden toimintaedellytyksiä. - Yhä enemmän kiinnitetään huomiota henkilöautolla saavutettavuuden lisäksi myös hyvään saavutettavuuteen joukkoliikenteellä sekä kävellen/pyöräillen. Tämä tukee kaupunkirakenteeseen liittyvien kauppapaikkojen menestymismahdollisuuksia.

14 SUUNNITTELU- JA SELVITYSTILANNE: E-P:n kaupan palveluverkkoselvitys Selvityksen mukaan - Jalasjärvelle tarvittaisiin lisää kone- ja autokauppaa. Myös muun erikoiskaupan tarjonnassa on joitakin puutteita. - Selvityksen taulukossa 8. (s.34) esitetään päivittäistavarakaupan myyntiala/asukas, myynti/asukas ja myyntitehokkuus 2009 indeksillä esitettynä, koko maa=100 (A.C.Nielsen Finland Oy). - Päivittäistavarakaupan myyntitehokkuus ( /my-m 2 /vuosi) oli Jalasjärvellä (indeksi 59) selvästi alhaisempi kuin muualla Etelä-Pohjanmaalla (indeksi 80) ja koko maassa keskimäärin. Alhainen myyntitehokkuus on yleensä merkki päivittäistavarakaupan ylimitoituksesta ja kireästä kilpailutilanteesta. - Myyntitehokkuusindeksi vastaa Jalasjärvellä viime vuosina tapahtunutta muutosta. Keskustan alueella on liiketiloja jäänyt tyhjilleen.

15 JALASJÄRVEN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN AJANTASAISUUDEN ARVIOINTI KAUPALLISTEN JA JULKISTEN PALVELUIDEN OSALTA KAUPALLISTEN PALVELUIDEN PAINOPISTEALUEET

16 KAUPALLISTEN PALVELUIDEN PAINOPISTE-ALUEET: Ydinkeskustan alue Nykytilanne - Liikkeitä poistunut ja siirtynyt eritasoliittymän alueelle. S-Market on jäänyt ainoaksi päivittäistavarakaupaksi. - Tyhjät liiketilat, jäsentymättömät pysäköinti- ja liikennejärjestelyt sekä piilossa oleva tori heikentävät taajamakuvaa ja keskustan vetovoimaisuutta. Suositukset kaavoitukseen - Mahdollistetaan päivittäistavarakaupan ja erikoistavarakaupan sekä pienpalveluiden sijoittuminen alueelle. - Lisätään tiivistä keskusta-asumista alueella palveluiden tueksi ja taajamakuvan kohentamiseksi. Kerrosluvuksi 3-4 krs. - Alueelle sallitaan myös julkisia palveluita ja hallintoa sekä muita keskustatoimintoja. - Taajamakuvaa kehitetään yleisemminkin keskustan vetovoimaisuuden ja viihtyvyyden parantamiseksi. - Asemakaavalla on ohjattava riittävästi rakennusten taajamakuvallista ilmettä. - Torille tulisi harkita näkyvämpää sijaintia

17 KAUPALLISTEN PALVELUIDEN PAINOPISTE-ALUEET: Keskustien pohjoisosa Nykytilanne - Ydinkeskustan pohjoispuolella liikerakennuksia ja asuin- ja liikerakennuksia. Pääosa tiloista käytössä. Rakentamattomia ALK-tontteja ja asemakaavan maatalousalueita. - Pohjoisen liittymän alueella autokauppa, erikoistavaraliike sekä käytöstä poistunut motelli, jonka käyttötarkoitus on muuttumassa palveluasumiseen. Suositukset kaavoitukseen - Aluetta kehitetään nykyistä enemmän tiiviiseen asumiseen. - Ydinkeskustan läheisyyteen voidaan sijoittaa myös palveluasumista. - Uudet erikoistavaraliikkeet ja vanhat saneerauksen tarpeessa olevat pyritään suuntaamaan ydinkeskustan alueelle.

18 KAUPALLISTEN PALVELUIDEN PAINOPISTE-ALUEET: Liittymän alue Nykytilanne - Alueelle on keskustasta siirtynyt K- Market, jonka yhteydessä myös Alko. - Lisäksi alueella on ABC-liikennemyymälä, Teboil-kylmäasema, Halpa- Halli, huonekaluliike Stemma ja autokorjaamo. - Kohteissa 40, 42 ja 44 on vielä rakentamattomia tontteja. - Kohteeseen 40 on ollut kiinnostusta, mutta heikon rakennuspohjan vuoksi hankkeita ei ole lähdetty toteuttamaan. Suositukset kaavoitukseen - Aluetta kehitetään tilaa vaativan kaupan alueena, kaavatilanne on kunnossa. - Ei asemakaavan laajennustarvetta lähiaikoina.

19 KAUPALLISTEN PALVELUIDEN PAINOPISTE-ALUEET: Rajalan alue Nykytilanne - KL-alueita, sallittu kerrosala k-m2 - Agrimarket siirtynyt alueelle keskustasta Suositukset kaavoitukseen - Aluetta kehitetään tilaa vaativan kaupan alueena. Asemakaavan laajennustarvetta ei lähiaikoina ole. - Maakuntaliitolta ja ELY-keskukselta on syytä tarkistaa, kuuluuko alue maakuntakaavan kohdemerkinnän tarkoittamaan keskustatoimintojen alueeseen. MRL 71 :n muutoksen (v 2011) johdosta alkaen myös paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupat luetaan vähittäiskaupan suuryksiköiksi. Ympäristöministeriön yleiskirjeen (YM2/501/2012) mukaan rakennuslupaa paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikölle ei voida siirtymäkauden jälkeen myöntää maakunta- tai yleiskaavassa keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle, ellei aluetta ole asemakaavassa erityisesti varattu KM-merkinnällä vähittäiskaupan suuryksikköä varten.

20 KAUPALLISTEN PALVELUIDEN PAINOPISTE-ALUEET: Asuinrakentamisen suhde kaupan alueisiin Nykytilanne - Palveluiden saatavuus keskusta-alueen asuinalueilta on suhteellisen hyvä - Liittymän ja Rajalan kaupan alueet ovat kauempana asutuksen painopisteestä ja lisäävät auton käyttötarvetta - Omakotitonttivaranto on toistaiseksi hyvä. - Tarvetta tonteista ensisijaisesti keskustan alueelle kerrostaloasumiseen ja tehokkaaseen rivitaloasumiseen. Suositukset kaavoitukseen - Taajamarakenteen tiivistäminen (kaavoittamattomien alueiden ja asemakaavan maatalousalueiden käyttöön otto) - Kaavamuutoksia asumisen lisäämiseksi ydinkeskustaan palveluiden säilymisen ja kehittämisen tueksi (kerrosluvun lisääminen 3-4 krs). - Asuinkerrostalojen maantasokerrokseen varataan liiketiloja erikoiskaupan ja pienpalveluiden tarpeisiin.

21 JALASJÄRVEN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN AJANTASAISUUDEN ARVIOINTI KAUPALLISTEN JA JULKISTEN PALVELUIDEN OSALTA JULKISET PALVELUT

22 JULKISET PALVELUT: Hallintokuntien haastattelut Julkisten palvelujen tarvekartoitus Hallintokuntien haastattelu , tark. 04/2014 Terveys- ja vanhustenhuollon palvelut JIK: - hoiva- ja asumispalvelut, terveyden- ja sairaanhoito, ympäristöterveydenhuolto Juhani Aho vt. ylilääkäri JIK/Jalasjärven terveyskeskus Tarja Palomäki hoivapalvelujohtaja JIK Anna-Kaisa Pusa johtaja JIK Johanna Kaari controller, Jalasjärven kunta Sosiaalipalvelut: - sosiaalityö ja kehitysvammahuolto Eija Hautamäki sosiaalipalvelut, Jalasjärven kunta Sivistyspalvelut: - varhaiskasvatuspalvelut (päivähoito ja esiopetus), koulutuspalvelut (perusopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, lukio ja kansalaisopisto), vapaa-aikapalvelut (liikunta, nuoriso, kulttuuri ja kirjastopalvelut) Anne-Mari Packalén-Reinikainen sivistysjohtaja, Jalasjärven kunta Hallintopalvelut: - tekniset palvelut (jätehuolto, pelastustoimi, vesihuolto), ruokapalvelut Erkki Hirsimäki hallinto- ja talousjohtaja, Jalasjärven kunta Harri Mäkiranta tekninen johtaja, Jalasjärven kunta

23 JULKISET PALVELUT: Hallintokuntien haastattelut - Terveys- ja vanhustenhuollon palvelut JIK, hoiva- ja asumispalveluiden nykytilanne Jalasjärven Vanhustenkotiyhdistys ry ylläpitää tuki- ja palveluasuntoja. Nro 75 - Pentinlamminkodissa on 30 tehostetun palveluasumisen paikkaa Nro 21 - Koskitien pienkodilla on 8 paikkaa tavallista palveluasumista (ei yöhoitoa). Terveyskeskuksen hoivayksikkö Karpalossa on 25 vakituista ja 5 intervalliasukasta Lääkärintalon (entinen kunnansairaala 1920-luvulta) vastaanottotilalla ei ole enää käyttöä, tontista on erotettu rakennus myytäväksi yksityiseen käyttöön Nro 64 - Palveluportin alueella on 76 asuntoa, ateria-, pyykki-, virkistys- ja kuntoutuspalveluita. Muistihäiriöisille on 27 paikkaa (Toiskan yksikkö). Palveluportissa sijaitseva kotihoitotiimi mahdollistaa yksilöllisen ja tiiviin kotihoidon. Uima-allasta voitaisiin tarjota myös yleiseen uintiin. Nro 61 - Kotiportti Puskantiellä on vanhustenkotiyhdistyksen senioritalo (34 asuntoa)

24 JULKISET PALVELUT: Hallintokuntien haastattelut - Terveys- ja vanhustenhuollon palvelut JIK, asumispalveluiden kehitystarpeet Tavoite on, että vanhukset voisivat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Tätä tukee oman kodin esteettömyys sekä tuki- ja kotihoitopalveluiden saatavuus. Niille joille kotona asuminen ei ole enää mahdollista, tulisi olla mahdollisimman kodinomaisia asumispalveluita. Asumisratkaisujen olisi hyvä sijaita niin lähellä toisiaan, että henkilökunnan käyttäminen olisi mahdollisimman joustavaa ja asiakaslähtöistä, eikä palvelutarpeiden muuttuessa tarvitsisi muuttaa yksiköstä toiseen. (palvelukampus) Kiireellisin tarve on Pentinlamminkodin epäkäytännöllisten tilojen korvaaminen uusilla. Myös hoivayksikkö Karpalon laitospaikat ja intervallipaikat olisi mielekästä yhdistää tulevaan yksikköön ja muuttaa tehostetuksi palveluasumiseksi. Ensivaiheessa on tarve n. 60 asukkaan kunnalliselle vanhuspalveluyksikölle, lisäksi ostopalveluita noin paikkaa, pidemmällä ajalla lisätarpeita enemmän. Nro 20 kortteli 521 Iloniementiellä sopisi vanhusten palveluyksikölle hyvin. Nro 77 Sivupellontiellä on kehitysvammaisten rivitalo tontti YS-alueeksi?

25 JULKISET PALVELUT: Hallintokuntien haastattelut Sosiaalipalvelut - sosiaalityö ja kehitysvammahuolto Yleisenä linjauksena valtakunnalliset suunnitelmat kehitysvammahuollon järjestämiseksi. Laitoshoidon sijaan yksilöllistä asumista ja sitä tukevia palveluita. Itsenäisesti kehitysvammaisia asuu noin 10 (omistusasunnossa tai vuokralla), käyttävät palveluyksikön palveluita. Päihdekuntoutujille on kaksi parakkiasuntoa Tiemestarintiellä. Uutta sijoituspaikkaa etsitään. Nro 63 - Tenavatiellä on kehitysvammaisten toimintakeskus Nro 77 - Sivupellontiellä on asuntola-palvelukoti kehitysvammaisille Jokikujalla korttelissa 221 on 2 rivitaloasunnon 5-paikkainen asumispalveluyksikkö (Kotoranta), joka tarjoaa tuettua ja ohjauksellista asumispalvelua aikuisille kehitysvammaisille naisille. TARPEET Lisärakentamistarve on lähinnä joihinkin invaasuntoihin, joiden olisi hyvä sijaita asuntolapalvelukodin ja toimintakeskuksen läheisyydessä.

26 JULKISET PALVELUT: Hallintokuntien haastattelut Sivistyspalvelut - päivähoito Sivistystoimen strategia on valmistunut JAKK:n alueella on varahoitoryhmis (perhepäivähoitaja) Päiväkotihoito on tärkein kehitettävä. Päivähoidon ja koulun läheisyydestä on hyötyä, jos ei keittiötä tarvitse tehdä. Keskustassa on tarve uudelle päiväkodille korvaamaan Hankkavantien 40 paikkaa ja Haverintien 16 paikkaa, (tulee myös vuorohoito). Luopajärvelle on tulossa paikkainen päiväkoti. Keskustassa luovutaan ryhmiksistä sitten kun se on mahdollista, vain varahoitoryhmis ja Hankkavantien vuorohoito jäävät toistaiseksi. Perhepäivähoitoa kehitetään mahdollisuuksien mukaan. Nro 78 Hankkavantiellä on vuorohoitoryhmis kolmessa isossa rivitaloasunnossa. Nro 75 - Haverintien kerrostalon ryhmisyksikkö on poistumassa, Pentinmäen vanhuspalveluyksikkö on samassa rakennuksessa Nro 63 Tenavatiellä on nykyinen pääpäiväkoti sekä kehitysvammaisten palvelutiloja.

27 JULKISET PALVELUT: Hallintokuntien haastattelut Sivistyspalvelut koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, koulutuspalvelut Nro 20 Kansalaisopisto on entisen Iloniemen koulun tiloissa Nro 17 - Esiopetus ja koululaisten aamutoiminta tapahtuu toistaiseksi koulukeskuksen vieressä Kerttulassa. Viereinen kohde 18 on vapaana (nykyisin vartiointiliikkeen tilat). Nro 19 Koulukeskuksen käyttöaste on iso. Kunnan oppilasmäärät ovat vakiintuneet. Keskikylän koulu n. 8km päässä saattaa tulevaisuudessa siirtyä koulukeskukseen. Nro 19 Musiikkiopisto toimii koulun tiloissa Nro 68 Entinen koulu ( Possukoulu )

28 JULKISET PALVELUT: Hallintokuntien haastattelut - Hallintopalvelut Hallintopuolella ei akuutteja tilatarpeita oman hallinnonalan toimintoihin. Nro 76 - uusi paloasema jo rakennettu Nro 53 - vanhaan virastotaloon on tehty neuvola, mielenterveystoimisto ja sosiaalitoimi Nro 75 Pentinlamminkodin tehostetun palveluasumisen yksikkö, jonka 2. kerroksessa on palveluasuntoja raskasta hoivaa vaativille asukkaille ja 1. ja 3. kerroksessa on normaaliasuntoja. Nro 30 - rakentamaton ALKtontti Keskustien varressa myynnissä. Kohde voitaisiin kaavoittaa yhdessä kohteiden 35 ja 36 kanssa ja miettiä niiden liittymistä toisiinsa. Nro 37 - rakentamaton ALKtontti Keskustien varressa sopisi mahdollisesti esim. vanhusten palveluasumisyksikölle? Mahdollinen kaavamuutos > YS? Kaavamuutokseen voisi ottaa myös kohteen 35 ja siihen rajoittuvat maatalousalueet (Öljylämpökeskus poistettava) Nro 68 Valintatalon kiinteistö osittain tyhjillään Kunta omistaa kiinteistöyhtiön. Rakennuksessa on myös kaksi ryhmisyksikköä. Ensisijainen tavoite on tarjota kiinteistöä yksityiselle. Kiinteistö ei kuitenkaan sovellu paljon hoivaa vaativien asumisyksiköksi ja muutetaan tulevaisuudessa normaaliasunnoiksi. Ydinkeskustassa mahdollinen tavoite kaavoitukselle voisi olla AL-tonttien muuttaminen ALK-tonteiksi ja kerrosmäärän lisääminen esim. 3-4 kerrokseen niin, että maantasossa voisi olla liiketiloja ja yläkerroksissa asuntoja.

29 JULKISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISALUEET: Tenavatien palvelukeskuksen ympäristö Kehitysvammaisten asuntolapalvelukoti > kaavamuutos YS? Vanhuspalvelukeskuksen ja kehitysvammaisten toimintakeskuksen lähiympäristöön sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan inva-asuntoja, vanhusten palveluasumisyksikköjä ja kehitysvammaisten asuntoja.

30 JULKISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISALUEET: Koulukeskuksen ja Koskitien alue Koulukeskuksen ja terveyskeskuksen lähiympäristö huomioidaan vaihtoehtoisena sijoituspaikkana mm. päiväkodille ja vanhusten palveluasumisyksiköille. Potentiaalia kehittää palvelukampusalueeksi. Mahdollinen päiväkodin paikka (valtatiemelu huomioitava)

31 JULKISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISALUEET: Keskustan pohjoispuoli Sijainti vanhuspalvelukeskuksen, terveyskeskuksen ja ydinkeskustan palveluiden läheisyydessä. Alueelle voidaan sijoittaa tehokasta keskusta-asumista ja palveluasumista.

32 ASEMAKAAVASTA POISTUVAT PALVELUALUEET Muutos TY:ksi kaavaehdotusvaiheessa Muutos MT:ksi kaavaehdotusvaiheessa Ei enää tarvetta YSalueeksi. Ei sovellu asumiseen (T-alueen ja tien läheisyys)

33 JALASJÄRVEN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN AJANTASAISUUDEN ARVIOINTI KAUPALLISTEN JA JULKISTEN PALVELUIDEN OSALTA YHTEENVETO

34 YHTEENVETO Asemakaavan muutosperiaatteet keskusta-alueen kaupallisten ja julkisten palveluiden kehittämiseksi Poistettavia palvelualuevarauksia Kehitetään palvelukampusajatusta ja uusia toimintoja mm. päiväkoti, esiopetus, aamu- ja iltapäivähoito, vanhusten palveluasuminen. Lisätään tiivistä keskusta-asumista ja tutkitaan palveluasumisen mahdollisuudet Lisätään invaasuntoja, kehitysvammaisten asuntoja sekä vanhusten palveluasumista. Liikekeskustaan lisätään tiivistä keskustaasumista ja palveluasumista, korotetaan kerrosmäärää, osoitetaan 1. kerroksiin liiketiloja, jäsennetään pysäköintiä, kehitetään taajamakuvaa, tutkitaan torille näkyvämpää paikkaa. Tarkistetaan mahdollistaako kaava TIVAkaupan myös jälkeen, kun MRL 71 siirtymäaika päättyy.

35 JALASJÄRVEN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN AJANTASAISUUDEN ARVIOINTI KAUPALLISTEN JA JULKISTEN PALVELUIDEN OSALTA YHTEENVETO TOIMENPIDESUOSITUKSET ASEMAKAAVOITUKSELLE Allergiakeskukselle varatulle alueelle suositellaan kaavamuutoksen käynnistämistä, kun alueen maankäyttötavoitteet ovat täsmentyneet. Alueen eteläisin osa soveltunee parhaiten teollisuusalueen laajentumisalueeksi. Keskustaan Keskustien varteen suositellaan yleissuunnitelman laatimista, jonka avulla voidaan: - selvittää kiinteistökehittämisen mahdollisuuksia tavoitteena lisätä alueelle asumista, parantaa taajamakuvaa ja viihtyisyyttä sekä säilyttää ja kehittää alueen nykyisiä palveluita - tutkia ja suunnitella asumisen ja palveluiden mitoitus- ja sijoitusperiaatteet kokonaisratkaisuna - tutkia ja suunnitella periaatteet taajamakuvan kehittämiseksi (esim. kerrosmäärän korotusmahdollisuudet, rakennusten ja pysäköintialueiden sijoitus, torin sijoituspaikka) - muodostaa tavoitteet osa-alueittain käynnistettäville asemakaavamuutoksille (nopeuttaa kaavoitusta) MRL momentissa tarkoitettu asemakaavan ajantasaisuuden arviointimenettely käynnistetään tapauskohtaisesti tarpeen mukaan rakennuslupahakemuksien perusteella, jos: - Kyseessä oleva kaava on yli 13 vuotta vanha ja merkittävältä osalta toteutumatta - Ja aiottu rakentaminen on merkittävää ja ympäristöstään poikkeavaa tai alueella on erityisiä arvoja

36

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015 Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia 3.2.2015 Jyväskylä pähkinänkuoressa Jyväskylä on saanut kaupunkioikeudet 22.3.1837, Jyväskylän kaupunki, maalaiskunta

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2016

Kaavoituskatsaus 2016 Kaavoituskatsaus 2016 Vuosittain julkaistavassa kaavoitusohjelmassa on esitetty ajankohtaiset ja suunnitteilla olevat kaavoitushankkeet. Tämän kautta kaupunkilaiset saavat tietoa maankäytön suunnittelusta

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava Valtuustoon 20.3, sitten vahvistettavaksi TEEMAT 1. Metropolialueen

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Valtuusto on 10.6.2013 60 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman.

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

Rakokiven liikekeskus. Nastolan kaavailta Marja Mustakallio, kaavoitusarkkitehti

Rakokiven liikekeskus. Nastolan kaavailta Marja Mustakallio, kaavoitusarkkitehti Rakokiven liikekeskus Nastolan kaavailta 13.10.2016 Marja Mustakallio, kaavoitusarkkitehti Rakokiven liikekeskuksen kehittäminen Kauppakaari Kirkonkylä Rakokivi VILLÄHTEEN ASEMA n. 15 000 asukasta Villähde,

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava Kaavoituskatsaus 2015 Kaavoituskatsaus Kaavoituskatsauksessa esitellään vireillä olevat tai lähiaikoina käynnistyvät tärkeimmät kaava asiat. Esiteltyjen kaavatöiden lisäksi voi käynnistyä myös muita hankkeita,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Jyväskylän kaupunki Kaupallinen palveluverkkoselvitys Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Tiivistelmä, kesäkuu 2010 Selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Kunnanhallitus

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Vähittäiskaupan suuryksiköt Kouvolassa selvitys

Vähittäiskaupan suuryksiköt Kouvolassa selvitys Kouvolan kaupunki Kaavaselostuksen liite 13 Vähittäiskaupan suuryksiköt Kouvolassa selvitys Kävelykatu, Kouvolan keskusta: Maakuntakaavan ja yleiskaavan keskusta aluetta kauppakeskus Valtari: Seudullisesti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS / HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUE UUSI CITYMARKET

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS / HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUE UUSI CITYMARKET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS / HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUE UUSI CITYMARKET Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Air-Ix Ympäristö Oy PL 52 20781 Kaarina 2005 2 MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka koskee 14.6. 2005 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 308/10.02.02/2014 KHALL 198 Limingan kunta on lähettänyt

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa Heinolan strateginen yleiskaava 2035 Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa 3.9.2014 Strateginen yleiskaava Heinolan strategisessa yleiskaavassa 2035 kunnan kehitystä hahmotellaan yleispiirteisesti

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos

Saimaanharjun asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P233-P23333 1 (7) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Kauhavan kaupan palveluverkkoselvitys. Mäki-Hannuksen alue

Kauhavan kaupan palveluverkkoselvitys. Mäki-Hannuksen alue Kauhavan kaupunki Kauhavan kaupan palveluverkkoselvitys Mäki-Hannuksen alue Yleiskaavaselostuksen liite SUUNNITTELUTOIMISTO ALUETEKNIIKKA OY Sivu 1/20 Johdanto Seuraavassa on tarkasteltu kaupan palveluverkkoa

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

LUUMÄKI KAAVOITUSKATSAUS JA KAAVOITUSOHJELMA

LUUMÄKI KAAVOITUSKATSAUS JA KAAVOITUSOHJELMA LUUMÄKI KAAVOITUSKATSAUS JA KAAVOITUSOHJELMA 2015 Kunnanhallitus.. Valtuusto.. 1 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1 2 KUNTALAISTEN OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET 2 3 KAAVAJÄRJESTELMÄ 2 4 RAKENNUSJÄRJESTYS

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 2.6.2015 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018 Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta Joulukuukuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. MAANHANKINTA JA KAAVOITUS - Maanhankinta - Kaavoitus 3. ASUNTOTUOTANTO - Uusi tuotanto

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava Kaavoituskatsaus 2014 Kaavoituskatsaus Kaavoituskatsauksessa esitellään vireillä olevat tai lähiaikoina käynnistyvät tärkeimmät kaava asiat. Esiteltyjen kaavatöiden lisäksi voi käynnistyä myös muita hankkeita,

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä Myyrmäen yritystilaisuus 17.11.2016 Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan nykytila Myyrmäessä Myyrmäen keskusta toimii kaupallisena keskuksena Länsi-

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA 26.11.2012 Yleiskaavan aloituspamaus 14.1.2013 Väestönkasvu 21.1.2013 Asuminen 4.2.2013 Liikenne 25.2.2013 Virkistys- ja vapaa-aika 4.3.2013 Elinkeinot ja kilpailukyky

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv

KAAVOITUSOHJELMA vv LAIHIAN KUNTA 1 KAAVOITUSOHJELMA vv. 2013-2015 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET. Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koulukeskus, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULUKESKUKSEN ALUEELLA KORTTELEISSA 1027, 1028 JA 1029 SEKÄ NIIHIN LIITTYVILLÄ PUISTO- LP, LYT JA KATUALUEILLA KAUHAJOEN KAUPUNKI

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2011

SAVUKOSKEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2011 1 SAVUKOSKEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä on kaavoituskatsaus 2 2. Maankäytön suunnittelu ja kunnan tavoitteet 2 3. Maakuntakaava 3 4. Yleiskaavat 3 4.1 Soklin osayleiskaava 3

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio Asuntila Asuntilasta on rakentunut 1990-luvun loppupuolesta alkaen vajaan 3 000 asukkaan pientaloalue. Alue on laaja, yhtenäinen ja monipuolinen pientaloalue, jossa on lähipalvelut. Asuntila ei kasva enää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2014

Kaavoituskatsaus 2014 Pyhännän kunta Kaavoituskatsaus 2014 Rakennuslain 7 :n mukaisesti ilmoitetaan seuraavaa: 1. Voimassa olevat asemakaavat: 1.1 Asemakaavat: - Kirkonseudun asemakaava - Leiviskänkankaan asemakaava laajennuksineen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 1(6) LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 PROJ.NRO XXX Asemakaavan muutos Keskustie 1 ja-3, korttelit 304 ja 306, OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot