JALASJÄRVEN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN AJANTASAISUUDEN ARVIOINTI KAUPALLISTEN JA JULKISTEN PALVELUIDEN OSALTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JALASJÄRVEN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN AJANTASAISUUDEN ARVIOINTI KAUPALLISTEN JA JULKISTEN PALVELUIDEN OSALTA"

Transkriptio

1 JALASJÄRVEN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN AJANTASAISUUDEN ARVIOINTI KAUPALLISTEN JA JULKISTEN PALVELUIDEN OSALTA

2 JALASJÄRVEN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN AJANTASAISUUDEN ARVIOINTI KAUPALLISTEN JA JULKISTEN PALVELUIDEN OSALTA JOHDANTO SUUNNITTELU- JA SELVITYSTILANNE - VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET JA MAAKUNTAKAAVA - OSAYLEISKAAVA HYV. 2008, TAVOITEVUOSI ASEMAKAAVAT KAUPALLINEN SELVITYS JALASJÄRVEN ELINKEINO-OHJELMA ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2012 KAUPALLISTEN PALVELUIDEN PAINOPISTEALUEET - YDINKESKUSTA - KESKUSTAN POHJOISPUOLI - LIITTYMÄN ALUE - RAJALAN ALUE - ASUINRAKENTAMISEN SUHDE KAUPAN ALUEISIIN JULKISET PALVELUT - HALLINTOKUNTIEN HAASTATTELUT - JULKISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISALUEET - ASEMAKAAVASTA POISTUVAT PALVELUALUEET YHTEENVETO - ASEMAKAAVAN MUUTOSPERIAATTEET KESKUSTA-ALUEEN KAUPALLISTEN JA JULKISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISEKSI

3 JALASJÄRVEN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN AJANTASAISUUDEN ARVIOINTI KAUPALLISTEN JA JULKISTEN PALVELUIDEN OSALTA JOHDANTO - Osoitetaan kaupallisille ja julkisille palveluille varattujen alueiden nykyinen sijainti ja käyttö - Annetaan suosituksia palveluiden kaavoitukselle n. 10 v aikajaksolle - MRL 60 :n mukaan asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi on tehtävä, jos asemakaava on ollut voimassa yli 13 vuotta ja on merkittävältä osalta edelleen toteutumatta. - Keskustan osayleiskaavan tavoitevuosi on 2025, johon mennessä palvelualueiden kokonaistarve on arvioitava uudelleen osayleiskaavan päivittämisen pohjaksi. - Selvitystä voidaan käyttää apuna - kaavoitusohjelman ja maankäyttöstrategian laadinnassa - suunniteltaessa kunnan maanhankintaa ja etuosto-oikeuden käyttöä - asemakaavoituksessa ja suunnittelutarveratkaisujen käsittelyssä - yleiskaavan uudistamisessa - kunnan suunnitellessa kiinteistöjen hankintoja - infran suunnitelmien päivittämisessä - Selvityksen on laatinut Ramboll Finland Oy, jossa työstä ovat vastanneet - toimistopäällikkö Liisa Märijärvi-Vanhanen - projektipäällikkö Juha-Matti Märijärvi - Työtä on valmisteltu yhteistyössä Jalasjärven kunnan teknisen työryhmän kanssa - Työryhmän puheenjohtajana on toiminut tekninen johtaja Harri Mäkiranta

4 JALASJÄRVEN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN AJANTASAISUUDEN ARVIOINTI KAUPALLISTEN JA JULKISTEN PALVELUIDEN OSALTA MRL MOM MUKAISEN ARVIOINNIN KÄYTTÖ MRL momentin mukaan kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi. Tämä säännös on ollut laissa jo kymmeniä vuosia. MRL momentissa tarkoitettu asemakaavan ajantasaisuuden arviointimenettely on tarkoitettu vain erityistilanteisiin ja käynnistyy rakennuslupahakemuksen perusteella. Arviointi on aina kokonaisarviointia, jossa huomioidaan kaavakokonaisuus ja sen kaikki maankäyttömuodot. - Arviointi on tarpeen vain jos kaava on yli 13 vuotta vanha ja merkittävältä osin toteuttamatta ja rakennusluvan myöntämisellä on olennaista merkitystä (esim. rakentaminen poikkeaa ympäristöstä) - Tämä säännös on luotu Maankäyttö- ja rakennuslaissa kuntien turvaksi tilanteisiin, joissa pitkään toteutumattomaksi jääneelle kaava-alueelle tulee yllättäen merkittävä rakennushanke. - Kaava voidaan todeta ajantasaiseksi lautakunnan päätöksellä. Päätöksestä ei valitusoikeutta. - Kaavan toteaminen vanhentuneeksi päätetään valtuustossa, ellei johtosäännössä ole toisin määrätty. Päätöksen myötä tulee voimaan MRL mom mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamista varten. Kaavamuutos on käynnistettävä kahden vuoden kuluessa päätöksestä, jonka jälkeen kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan. Kuntia on ohjeistettu asiassa Kuntaliiton yleiskirjeellä elokuussa Lisätietoa kuntaliiton sivuilta:

5 JALASJÄRVEN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN AJANTASAISUUDEN ARVIOINTI KAUPALLISTEN JA JULKISTEN PALVELUIDEN OSALTA MRL 60 Asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi Kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi. Sellaisen asemakaavan alueella, joka on ollut voimassa yli 13 vuotta ja joka merkittävältä osalta on edelleen toteuttamatta, rakennuslupaa ei saa myöntää sellaisen uuden rakennuksen rakentamiseen, jolla on alueiden käytön tai ympäristökuvan kannalta olennaista merkitystä, ennen kuin kunta on arvioinut asemakaavan ajanmukaisuuden. Arviointi ei kuitenkaan ole tarpeen, jos kaavan ajanmukaisuus on arvioitu viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana. Asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi voidaan samalla kertaa suorittaa alueella, joka muodostaa arvioinnin kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Kunnan päätökseen, jolla asemakaavan on todettu olevan ajanmukainen, ei saa valittamalla hakea muutosta. Edellä 2 momentissa säädettyä 13 vuoden määräaikaa voidaan erityisestä syystä asemakaavassa lyhentää tai pidentää. Määräaika ei kuitenkaan saa olla lyhyempi kuin viisi vuotta eikä pitempi kuin 20 vuotta. Edellä 2 momentissa tarkoitettua 13 vuoden määräaikaa laskettaessa ei oteta huomioon sitä aikaa, jolloin alueella on voimassa 53 :n 1 momentin mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi tai 58 :n 5 momentin mukainen kielto. ( /1129) Tarkemmat säännökset asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnista annetaan asetuksella. MRL 61 Ajanmukaisuuden arvioinnin vaikutukset Jos asemakaava arvioinnissa todetaan vanhentuneeksi, rakennuslupaa ei voida myöntää ennen asemakaavan muuttamista. Kunnan päätöksestä, jolla asemakaava todetaan vanhentuneeksi, tulee voimaan 53 :n 1 momentissa tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan muuttamista varten.

6 JALASJÄRVEN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN AJANTASAISUUDEN ARVIOINTI KAUPALLISTEN JA JULKISTEN PALVELUIDEN OSALTA SUUNNITTELU- JA SELVITYSTILANNE

7 SUUNNITTELU- JA SELVITYSTILANNE: Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maakuntakaava Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet suodattuvat kuntakaavoitukseen pääasiassa maakuntakaavoituksen ja yleiskaavoituksen kautta. Valtakunnallinen alueidenkäyttötavoite 4.3 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu - Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. - Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavan uudistamiseksi on laadittu palveluverkkoselvitys. - Valmisteilla olevassa vaihemaakuntakaava II:ssa käsitellään kaupan alueiden sijoittumista.

8 SUUNNITTELU- JA SELVITYSTILANNE: Osayleiskaava Hyväksytty Osoittaa maankäytön päälinjat tavoitevuotena Keskusta osoitettu keskustapalveluiden alueeksi - Palvelualueiden painopisteet Kivistön alueella sekä eritasoliittymien ympäristöissä - Ohjaa asemakaavoitusta

9 SUUNNITTELU- JA SELVITYSTILANNE: Asemakaavat Kaupallisten ja julkisten palveluiden sijoittumisen nykytilanne Palvelukiinteistöjen nykytilannetta ja tulevaisuuden käyttöä on arvioitu teknisen työryhmän kanssa. Nykyisten palveluiden sijoittuminen on osoitettu asemakaavayhdistelmäkartalle numeroin ja luetteloitu Exceltaulukkoon. PDF-kartta ja Excel-taulukko ovat erillisinä liitteinä. JALASJÄRVEN KUNTA, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN TILANNE PALVELUJEN OSALTA, tarkistettu Jalasjärven kunnassa Kart alla nro Kiinteistönumero Kortt eli nro Tonti n nro Käyttöt arkoitus Pintaala (m²) Tehokkuuslu ku (e) kaavassa Nykyinen rak. oikeus (m²) Palvelu Arvio rakennuksen teknisestä käyttöiästä (poistuva? pysyvä?) ASEMAKAAVASSA JULKISILLE PALVELUILLE MERKITYT ALUEET (Y, YK, YO, YO-1, YV, YM, YU, YS, YH, YHL, YL, YLS, YTL-1, ET) 61 8:451, 8:452, 8:852, 8: YS : YLS , : YLS , Kotiportti, senioriasuntoja 100 jatkuu Päiväkoti, kehitysvammaisten toimintakeskus 50 jatkuu Vanhusten avopalvelukeskus 50 jatkuu Arvio nykyisen käytön jatkuvuudesta ja rakennuksen soveltuvuudesta muuhun palvelukäyttöön (mihin?) tai asumiseen H

10 SUUNNITTELU- JA SELVITYSTILANNE: Kaupallinen selvitys 2006 Entrecon Oy:n selvityksessä todettiin keskustan alueelta neljä kaupan aluetta. Aluejako on toiminut kaupallisten palveluiden nykytilanteen tarkastelun pohjana. Tarkastelu ei koske Kivistön alueelle suunniteltua liike- ja työpaikkakeskittymää. - Keskustien pohjoisella osalla tilanne ei ole oleellisesti muuttunut. Pohjoisen liittymän hotelli- ja ravintolakiinteistöä asemakaavoitetaan hoivapalveluille. - Ydinkeskustassa liiketilat ja päivittäistavarakauppa ovat vähentyneet. - Liittymän alueella liiketilat ovat lisääntyneet ja alueelle tullut päivittäistavarakauppaa. - Rajalan alueelle on siirtynyt tilaa vaativa kauppa (Agrimarket) keskustasta.

11 SUUNNITTELU- JA SELVITYSTILANNE: Kaupallinen selvitys Vuonna 2006 kaupallisten kiinteistöjen yhteenlaskettu pinta-ala oli vasemmalla esitetyn kartan alueella n k-m2. (Entrecon Oy 2006) - Oikealla on esitetty nykytilanne, jossa harmaat rakennukset ovat tyhjillään olevia liiketiloja. - Liiketilan siirtymää on tapahtunut keskustasta valtatien varteen. Rajalan alueelle on valmistunut Agri-market ja K-Market on siirtynyt ydinkeskustasta liittymän alueelle uusiin tiloihin. Ydinkeskustassa ovat tyhjillään Osuuspankin talo ja Valintatalon liiketilat. LIIKETILAT LISÄÄNTYNEET LIITTYMÄN ALUEELLA JA VÄHENTYNEET YDINKESKUSTASSA

12 SUUNNITTELU- JA SELVITYSTILANNE: Jalasjärven elinkeino-ohjelma 2010 PAINOPISTEINÄ nostetaan esiin mm. - vetovoiman lisääminen, yritystoiminnan vahvistaminen ja uusien työpaikkojen luominen sekä valtateiden liikennevirtojen hyödyntäminen TOIMENPITEINÄ mainitaan maankäytön suunnittelua koskien mm. - hyvät peruspalvelut sekä kaavoitus - liikennesijainnista hyötyvien toimintojen kehittäminen kaupallisille ja logistisille palveluille - vuokra-asuntojen lisääminen, uusien asuntoalueiden rakentaminen kaavoitusjärjestyksen mukaisesti sekä uusien ratkaisujen etsiminen senioriasumiseen ELINKEINOPOLITIIKAN TAVOITTEINA mainitaan maakäytön suunnittelua koskien - yhdyskuntasuunnittelu ja rakentaminen, kuten asuminen, ympäristö, liikenne ja viestintä - yritysten välitön tukeminen (kaavoitus sekä toimitilojen rakentaminen) ELINKEINOPOLITIIKAN PERIAATTEET yhdyskuntasuunnittelun ja rakentamisen osalta: - Kunta vastaa ja huolehtii kilpailukykyisen yritystoiminnan tarvitseman infrastruktuurin suunnittelemisesta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Tähän kuuluu mm. kaavoitus ja muu maankäytön suunnittelu, tonttipolitiikka, kunnallistekniikan rakentaminen, erilaiset verkostot ja yritysten tarvitsemat palvelut. - Kivistönkylän risteysaluetta ja valtatie 3:n ja valtatie 19:n liikennejärjestelyjä kehitetään sekä elinkeinoja että kuntalaisia palvelemaan. ELINKEINOPOLITIIKAN VISION mukaan - Jalasjärvi on viihtyisä, vetovoimainen ja yhteistyöorientoitunut kunta, joka vetää puoleensa uusia asukkaita ja yrittäjiä.

13 SUUNNITTELU- JA SELVITYSTILANNE: E-P:n kaupan palveluverkkoselvitys Etelä-Pohjanmaan liiton palveluverkkoselvitys vuodelta 2012 toimii lähtöaineistona Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamiselle. Selvityksen mukaan - Hyvät lähipalvelut vähentävät ja siirtävät myöhemmäksi tarvetta järjestää ikääntyvälle väestölle kaupassakäyntiä korvaavia palveluja. - Kaupallisten keskittymien merkitys koko maassa on kasvanut ja kasvaa edelleen. Etenkin kaupunkirakenteeseen liittyvät kauppakeskukset ja kaupan keskittymät menestyvät. - Irrallaan olevien myymälöiden asema heikkenee - Päivittäistavarakauppojen ja vetovoimaisten erikoiskaupan ketjujen sijoittuminen keskusten yhteyteen parantaa niiden toimintaedellytyksiä. - Yhä enemmän kiinnitetään huomiota henkilöautolla saavutettavuuden lisäksi myös hyvään saavutettavuuteen joukkoliikenteellä sekä kävellen/pyöräillen. Tämä tukee kaupunkirakenteeseen liittyvien kauppapaikkojen menestymismahdollisuuksia.

14 SUUNNITTELU- JA SELVITYSTILANNE: E-P:n kaupan palveluverkkoselvitys Selvityksen mukaan - Jalasjärvelle tarvittaisiin lisää kone- ja autokauppaa. Myös muun erikoiskaupan tarjonnassa on joitakin puutteita. - Selvityksen taulukossa 8. (s.34) esitetään päivittäistavarakaupan myyntiala/asukas, myynti/asukas ja myyntitehokkuus 2009 indeksillä esitettynä, koko maa=100 (A.C.Nielsen Finland Oy). - Päivittäistavarakaupan myyntitehokkuus ( /my-m 2 /vuosi) oli Jalasjärvellä (indeksi 59) selvästi alhaisempi kuin muualla Etelä-Pohjanmaalla (indeksi 80) ja koko maassa keskimäärin. Alhainen myyntitehokkuus on yleensä merkki päivittäistavarakaupan ylimitoituksesta ja kireästä kilpailutilanteesta. - Myyntitehokkuusindeksi vastaa Jalasjärvellä viime vuosina tapahtunutta muutosta. Keskustan alueella on liiketiloja jäänyt tyhjilleen.

15 JALASJÄRVEN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN AJANTASAISUUDEN ARVIOINTI KAUPALLISTEN JA JULKISTEN PALVELUIDEN OSALTA KAUPALLISTEN PALVELUIDEN PAINOPISTEALUEET

16 KAUPALLISTEN PALVELUIDEN PAINOPISTE-ALUEET: Ydinkeskustan alue Nykytilanne - Liikkeitä poistunut ja siirtynyt eritasoliittymän alueelle. S-Market on jäänyt ainoaksi päivittäistavarakaupaksi. - Tyhjät liiketilat, jäsentymättömät pysäköinti- ja liikennejärjestelyt sekä piilossa oleva tori heikentävät taajamakuvaa ja keskustan vetovoimaisuutta. Suositukset kaavoitukseen - Mahdollistetaan päivittäistavarakaupan ja erikoistavarakaupan sekä pienpalveluiden sijoittuminen alueelle. - Lisätään tiivistä keskusta-asumista alueella palveluiden tueksi ja taajamakuvan kohentamiseksi. Kerrosluvuksi 3-4 krs. - Alueelle sallitaan myös julkisia palveluita ja hallintoa sekä muita keskustatoimintoja. - Taajamakuvaa kehitetään yleisemminkin keskustan vetovoimaisuuden ja viihtyvyyden parantamiseksi. - Asemakaavalla on ohjattava riittävästi rakennusten taajamakuvallista ilmettä. - Torille tulisi harkita näkyvämpää sijaintia

17 KAUPALLISTEN PALVELUIDEN PAINOPISTE-ALUEET: Keskustien pohjoisosa Nykytilanne - Ydinkeskustan pohjoispuolella liikerakennuksia ja asuin- ja liikerakennuksia. Pääosa tiloista käytössä. Rakentamattomia ALK-tontteja ja asemakaavan maatalousalueita. - Pohjoisen liittymän alueella autokauppa, erikoistavaraliike sekä käytöstä poistunut motelli, jonka käyttötarkoitus on muuttumassa palveluasumiseen. Suositukset kaavoitukseen - Aluetta kehitetään nykyistä enemmän tiiviiseen asumiseen. - Ydinkeskustan läheisyyteen voidaan sijoittaa myös palveluasumista. - Uudet erikoistavaraliikkeet ja vanhat saneerauksen tarpeessa olevat pyritään suuntaamaan ydinkeskustan alueelle.

18 KAUPALLISTEN PALVELUIDEN PAINOPISTE-ALUEET: Liittymän alue Nykytilanne - Alueelle on keskustasta siirtynyt K- Market, jonka yhteydessä myös Alko. - Lisäksi alueella on ABC-liikennemyymälä, Teboil-kylmäasema, Halpa- Halli, huonekaluliike Stemma ja autokorjaamo. - Kohteissa 40, 42 ja 44 on vielä rakentamattomia tontteja. - Kohteeseen 40 on ollut kiinnostusta, mutta heikon rakennuspohjan vuoksi hankkeita ei ole lähdetty toteuttamaan. Suositukset kaavoitukseen - Aluetta kehitetään tilaa vaativan kaupan alueena, kaavatilanne on kunnossa. - Ei asemakaavan laajennustarvetta lähiaikoina.

19 KAUPALLISTEN PALVELUIDEN PAINOPISTE-ALUEET: Rajalan alue Nykytilanne - KL-alueita, sallittu kerrosala k-m2 - Agrimarket siirtynyt alueelle keskustasta Suositukset kaavoitukseen - Aluetta kehitetään tilaa vaativan kaupan alueena. Asemakaavan laajennustarvetta ei lähiaikoina ole. - Maakuntaliitolta ja ELY-keskukselta on syytä tarkistaa, kuuluuko alue maakuntakaavan kohdemerkinnän tarkoittamaan keskustatoimintojen alueeseen. MRL 71 :n muutoksen (v 2011) johdosta alkaen myös paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupat luetaan vähittäiskaupan suuryksiköiksi. Ympäristöministeriön yleiskirjeen (YM2/501/2012) mukaan rakennuslupaa paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikölle ei voida siirtymäkauden jälkeen myöntää maakunta- tai yleiskaavassa keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle, ellei aluetta ole asemakaavassa erityisesti varattu KM-merkinnällä vähittäiskaupan suuryksikköä varten.

20 KAUPALLISTEN PALVELUIDEN PAINOPISTE-ALUEET: Asuinrakentamisen suhde kaupan alueisiin Nykytilanne - Palveluiden saatavuus keskusta-alueen asuinalueilta on suhteellisen hyvä - Liittymän ja Rajalan kaupan alueet ovat kauempana asutuksen painopisteestä ja lisäävät auton käyttötarvetta - Omakotitonttivaranto on toistaiseksi hyvä. - Tarvetta tonteista ensisijaisesti keskustan alueelle kerrostaloasumiseen ja tehokkaaseen rivitaloasumiseen. Suositukset kaavoitukseen - Taajamarakenteen tiivistäminen (kaavoittamattomien alueiden ja asemakaavan maatalousalueiden käyttöön otto) - Kaavamuutoksia asumisen lisäämiseksi ydinkeskustaan palveluiden säilymisen ja kehittämisen tueksi (kerrosluvun lisääminen 3-4 krs). - Asuinkerrostalojen maantasokerrokseen varataan liiketiloja erikoiskaupan ja pienpalveluiden tarpeisiin.

21 JALASJÄRVEN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN AJANTASAISUUDEN ARVIOINTI KAUPALLISTEN JA JULKISTEN PALVELUIDEN OSALTA JULKISET PALVELUT

22 JULKISET PALVELUT: Hallintokuntien haastattelut Julkisten palvelujen tarvekartoitus Hallintokuntien haastattelu , tark. 04/2014 Terveys- ja vanhustenhuollon palvelut JIK: - hoiva- ja asumispalvelut, terveyden- ja sairaanhoito, ympäristöterveydenhuolto Juhani Aho vt. ylilääkäri JIK/Jalasjärven terveyskeskus Tarja Palomäki hoivapalvelujohtaja JIK Anna-Kaisa Pusa johtaja JIK Johanna Kaari controller, Jalasjärven kunta Sosiaalipalvelut: - sosiaalityö ja kehitysvammahuolto Eija Hautamäki sosiaalipalvelut, Jalasjärven kunta Sivistyspalvelut: - varhaiskasvatuspalvelut (päivähoito ja esiopetus), koulutuspalvelut (perusopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, lukio ja kansalaisopisto), vapaa-aikapalvelut (liikunta, nuoriso, kulttuuri ja kirjastopalvelut) Anne-Mari Packalén-Reinikainen sivistysjohtaja, Jalasjärven kunta Hallintopalvelut: - tekniset palvelut (jätehuolto, pelastustoimi, vesihuolto), ruokapalvelut Erkki Hirsimäki hallinto- ja talousjohtaja, Jalasjärven kunta Harri Mäkiranta tekninen johtaja, Jalasjärven kunta

23 JULKISET PALVELUT: Hallintokuntien haastattelut - Terveys- ja vanhustenhuollon palvelut JIK, hoiva- ja asumispalveluiden nykytilanne Jalasjärven Vanhustenkotiyhdistys ry ylläpitää tuki- ja palveluasuntoja. Nro 75 - Pentinlamminkodissa on 30 tehostetun palveluasumisen paikkaa Nro 21 - Koskitien pienkodilla on 8 paikkaa tavallista palveluasumista (ei yöhoitoa). Terveyskeskuksen hoivayksikkö Karpalossa on 25 vakituista ja 5 intervalliasukasta Lääkärintalon (entinen kunnansairaala 1920-luvulta) vastaanottotilalla ei ole enää käyttöä, tontista on erotettu rakennus myytäväksi yksityiseen käyttöön Nro 64 - Palveluportin alueella on 76 asuntoa, ateria-, pyykki-, virkistys- ja kuntoutuspalveluita. Muistihäiriöisille on 27 paikkaa (Toiskan yksikkö). Palveluportissa sijaitseva kotihoitotiimi mahdollistaa yksilöllisen ja tiiviin kotihoidon. Uima-allasta voitaisiin tarjota myös yleiseen uintiin. Nro 61 - Kotiportti Puskantiellä on vanhustenkotiyhdistyksen senioritalo (34 asuntoa)

24 JULKISET PALVELUT: Hallintokuntien haastattelut - Terveys- ja vanhustenhuollon palvelut JIK, asumispalveluiden kehitystarpeet Tavoite on, että vanhukset voisivat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Tätä tukee oman kodin esteettömyys sekä tuki- ja kotihoitopalveluiden saatavuus. Niille joille kotona asuminen ei ole enää mahdollista, tulisi olla mahdollisimman kodinomaisia asumispalveluita. Asumisratkaisujen olisi hyvä sijaita niin lähellä toisiaan, että henkilökunnan käyttäminen olisi mahdollisimman joustavaa ja asiakaslähtöistä, eikä palvelutarpeiden muuttuessa tarvitsisi muuttaa yksiköstä toiseen. (palvelukampus) Kiireellisin tarve on Pentinlamminkodin epäkäytännöllisten tilojen korvaaminen uusilla. Myös hoivayksikkö Karpalon laitospaikat ja intervallipaikat olisi mielekästä yhdistää tulevaan yksikköön ja muuttaa tehostetuksi palveluasumiseksi. Ensivaiheessa on tarve n. 60 asukkaan kunnalliselle vanhuspalveluyksikölle, lisäksi ostopalveluita noin paikkaa, pidemmällä ajalla lisätarpeita enemmän. Nro 20 kortteli 521 Iloniementiellä sopisi vanhusten palveluyksikölle hyvin. Nro 77 Sivupellontiellä on kehitysvammaisten rivitalo tontti YS-alueeksi?

25 JULKISET PALVELUT: Hallintokuntien haastattelut Sosiaalipalvelut - sosiaalityö ja kehitysvammahuolto Yleisenä linjauksena valtakunnalliset suunnitelmat kehitysvammahuollon järjestämiseksi. Laitoshoidon sijaan yksilöllistä asumista ja sitä tukevia palveluita. Itsenäisesti kehitysvammaisia asuu noin 10 (omistusasunnossa tai vuokralla), käyttävät palveluyksikön palveluita. Päihdekuntoutujille on kaksi parakkiasuntoa Tiemestarintiellä. Uutta sijoituspaikkaa etsitään. Nro 63 - Tenavatiellä on kehitysvammaisten toimintakeskus Nro 77 - Sivupellontiellä on asuntola-palvelukoti kehitysvammaisille Jokikujalla korttelissa 221 on 2 rivitaloasunnon 5-paikkainen asumispalveluyksikkö (Kotoranta), joka tarjoaa tuettua ja ohjauksellista asumispalvelua aikuisille kehitysvammaisille naisille. TARPEET Lisärakentamistarve on lähinnä joihinkin invaasuntoihin, joiden olisi hyvä sijaita asuntolapalvelukodin ja toimintakeskuksen läheisyydessä.

26 JULKISET PALVELUT: Hallintokuntien haastattelut Sivistyspalvelut - päivähoito Sivistystoimen strategia on valmistunut JAKK:n alueella on varahoitoryhmis (perhepäivähoitaja) Päiväkotihoito on tärkein kehitettävä. Päivähoidon ja koulun läheisyydestä on hyötyä, jos ei keittiötä tarvitse tehdä. Keskustassa on tarve uudelle päiväkodille korvaamaan Hankkavantien 40 paikkaa ja Haverintien 16 paikkaa, (tulee myös vuorohoito). Luopajärvelle on tulossa paikkainen päiväkoti. Keskustassa luovutaan ryhmiksistä sitten kun se on mahdollista, vain varahoitoryhmis ja Hankkavantien vuorohoito jäävät toistaiseksi. Perhepäivähoitoa kehitetään mahdollisuuksien mukaan. Nro 78 Hankkavantiellä on vuorohoitoryhmis kolmessa isossa rivitaloasunnossa. Nro 75 - Haverintien kerrostalon ryhmisyksikkö on poistumassa, Pentinmäen vanhuspalveluyksikkö on samassa rakennuksessa Nro 63 Tenavatiellä on nykyinen pääpäiväkoti sekä kehitysvammaisten palvelutiloja.

27 JULKISET PALVELUT: Hallintokuntien haastattelut Sivistyspalvelut koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, koulutuspalvelut Nro 20 Kansalaisopisto on entisen Iloniemen koulun tiloissa Nro 17 - Esiopetus ja koululaisten aamutoiminta tapahtuu toistaiseksi koulukeskuksen vieressä Kerttulassa. Viereinen kohde 18 on vapaana (nykyisin vartiointiliikkeen tilat). Nro 19 Koulukeskuksen käyttöaste on iso. Kunnan oppilasmäärät ovat vakiintuneet. Keskikylän koulu n. 8km päässä saattaa tulevaisuudessa siirtyä koulukeskukseen. Nro 19 Musiikkiopisto toimii koulun tiloissa Nro 68 Entinen koulu ( Possukoulu )

28 JULKISET PALVELUT: Hallintokuntien haastattelut - Hallintopalvelut Hallintopuolella ei akuutteja tilatarpeita oman hallinnonalan toimintoihin. Nro 76 - uusi paloasema jo rakennettu Nro 53 - vanhaan virastotaloon on tehty neuvola, mielenterveystoimisto ja sosiaalitoimi Nro 75 Pentinlamminkodin tehostetun palveluasumisen yksikkö, jonka 2. kerroksessa on palveluasuntoja raskasta hoivaa vaativille asukkaille ja 1. ja 3. kerroksessa on normaaliasuntoja. Nro 30 - rakentamaton ALKtontti Keskustien varressa myynnissä. Kohde voitaisiin kaavoittaa yhdessä kohteiden 35 ja 36 kanssa ja miettiä niiden liittymistä toisiinsa. Nro 37 - rakentamaton ALKtontti Keskustien varressa sopisi mahdollisesti esim. vanhusten palveluasumisyksikölle? Mahdollinen kaavamuutos > YS? Kaavamuutokseen voisi ottaa myös kohteen 35 ja siihen rajoittuvat maatalousalueet (Öljylämpökeskus poistettava) Nro 68 Valintatalon kiinteistö osittain tyhjillään Kunta omistaa kiinteistöyhtiön. Rakennuksessa on myös kaksi ryhmisyksikköä. Ensisijainen tavoite on tarjota kiinteistöä yksityiselle. Kiinteistö ei kuitenkaan sovellu paljon hoivaa vaativien asumisyksiköksi ja muutetaan tulevaisuudessa normaaliasunnoiksi. Ydinkeskustassa mahdollinen tavoite kaavoitukselle voisi olla AL-tonttien muuttaminen ALK-tonteiksi ja kerrosmäärän lisääminen esim. 3-4 kerrokseen niin, että maantasossa voisi olla liiketiloja ja yläkerroksissa asuntoja.

29 JULKISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISALUEET: Tenavatien palvelukeskuksen ympäristö Kehitysvammaisten asuntolapalvelukoti > kaavamuutos YS? Vanhuspalvelukeskuksen ja kehitysvammaisten toimintakeskuksen lähiympäristöön sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan inva-asuntoja, vanhusten palveluasumisyksikköjä ja kehitysvammaisten asuntoja.

30 JULKISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISALUEET: Koulukeskuksen ja Koskitien alue Koulukeskuksen ja terveyskeskuksen lähiympäristö huomioidaan vaihtoehtoisena sijoituspaikkana mm. päiväkodille ja vanhusten palveluasumisyksiköille. Potentiaalia kehittää palvelukampusalueeksi. Mahdollinen päiväkodin paikka (valtatiemelu huomioitava)

31 JULKISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISALUEET: Keskustan pohjoispuoli Sijainti vanhuspalvelukeskuksen, terveyskeskuksen ja ydinkeskustan palveluiden läheisyydessä. Alueelle voidaan sijoittaa tehokasta keskusta-asumista ja palveluasumista.

32 ASEMAKAAVASTA POISTUVAT PALVELUALUEET Muutos TY:ksi kaavaehdotusvaiheessa Muutos MT:ksi kaavaehdotusvaiheessa Ei enää tarvetta YSalueeksi. Ei sovellu asumiseen (T-alueen ja tien läheisyys)

33 JALASJÄRVEN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN AJANTASAISUUDEN ARVIOINTI KAUPALLISTEN JA JULKISTEN PALVELUIDEN OSALTA YHTEENVETO

34 YHTEENVETO Asemakaavan muutosperiaatteet keskusta-alueen kaupallisten ja julkisten palveluiden kehittämiseksi Poistettavia palvelualuevarauksia Kehitetään palvelukampusajatusta ja uusia toimintoja mm. päiväkoti, esiopetus, aamu- ja iltapäivähoito, vanhusten palveluasuminen. Lisätään tiivistä keskusta-asumista ja tutkitaan palveluasumisen mahdollisuudet Lisätään invaasuntoja, kehitysvammaisten asuntoja sekä vanhusten palveluasumista. Liikekeskustaan lisätään tiivistä keskustaasumista ja palveluasumista, korotetaan kerrosmäärää, osoitetaan 1. kerroksiin liiketiloja, jäsennetään pysäköintiä, kehitetään taajamakuvaa, tutkitaan torille näkyvämpää paikkaa. Tarkistetaan mahdollistaako kaava TIVAkaupan myös jälkeen, kun MRL 71 siirtymäaika päättyy.

35 JALASJÄRVEN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN AJANTASAISUUDEN ARVIOINTI KAUPALLISTEN JA JULKISTEN PALVELUIDEN OSALTA YHTEENVETO TOIMENPIDESUOSITUKSET ASEMAKAAVOITUKSELLE Allergiakeskukselle varatulle alueelle suositellaan kaavamuutoksen käynnistämistä, kun alueen maankäyttötavoitteet ovat täsmentyneet. Alueen eteläisin osa soveltunee parhaiten teollisuusalueen laajentumisalueeksi. Keskustaan Keskustien varteen suositellaan yleissuunnitelman laatimista, jonka avulla voidaan: - selvittää kiinteistökehittämisen mahdollisuuksia tavoitteena lisätä alueelle asumista, parantaa taajamakuvaa ja viihtyisyyttä sekä säilyttää ja kehittää alueen nykyisiä palveluita - tutkia ja suunnitella asumisen ja palveluiden mitoitus- ja sijoitusperiaatteet kokonaisratkaisuna - tutkia ja suunnitella periaatteet taajamakuvan kehittämiseksi (esim. kerrosmäärän korotusmahdollisuudet, rakennusten ja pysäköintialueiden sijoitus, torin sijoituspaikka) - muodostaa tavoitteet osa-alueittain käynnistettäville asemakaavamuutoksille (nopeuttaa kaavoitusta) MRL momentissa tarkoitettu asemakaavan ajantasaisuuden arviointimenettely käynnistetään tapauskohtaisesti tarpeen mukaan rakennuslupahakemuksien perusteella, jos: - Kyseessä oleva kaava on yli 13 vuotta vanha ja merkittävältä osalta toteutumatta - Ja aiottu rakentaminen on merkittävää ja ympäristöstään poikkeavaa tai alueella on erityisiä arvoja

36

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

Asemakaavan ajan tasalla pitäminen on jatkuva tehtävä, erityinen arviointimenettely t... sovellettavaksi viimeistään vuonna 2013

Asemakaavan ajan tasalla pitäminen on jatkuva tehtävä, erityinen arviointimenettely t... sovellettavaksi viimeistään vuonna 2013 Page 1 of 5 Etusivu Kuntaliitto Yleiskirjeet ja lausunnot Yleiskirjeet 2011 Yleiskirje 15/80/2011, Ulla Hurmeranta, Ritva Laine/eg, 8.8.2011 Asemakaavan ajan tasalla pitäminen on jatkuva tehtävä, erityinen

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn

Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn Touko Linjama Alueidenkäytönasiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus POPELY / Touko Linjama / 21.9.2017 MRL 1.5.2017 saakka MRL 9 a luku: Vähittäiskauppaa koskevat

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015 Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia 3.2.2015 Jyväskylä pähkinänkuoressa Jyväskylä on saanut kaupunkioikeudet 22.3.1837, Jyväskylän kaupunki, maalaiskunta

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe

Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe YMPÄRISTÖPALVELUT Kaavoitus 2. ehdotusvaiheen palaute Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe KESKUSTA / RISTISUO (101 / 003) LINNAKANGAS / LINNAKANGAS

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain muuttaminen Talousvaliokunta Uudenmaan liitto Johtaja Merja Vikman-Kanerva

Maankäyttö- ja rakennuslain muuttaminen Talousvaliokunta Uudenmaan liitto Johtaja Merja Vikman-Kanerva Maankäyttö- ja rakennuslain muuttaminen Talousvaliokunta 14.2.2017 Uudenmaan liitto Johtaja Merja Vikman-Kanerva Hajarakentamisen helpottaminen 44 Yleiskaavan käyttö rakennusluvan perusteena Muutos on

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2016

Kaavoituskatsaus 2016 Kaavoituskatsaus 2016 Vuosittain julkaistavassa kaavoitusohjelmassa on esitetty ajankohtaiset ja suunnitteilla olevat kaavoitushankkeet. Tämän kautta kaupunkilaiset saavat tietoa maankäytön suunnittelusta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD 14.4.2016 8.3.2016 12 Lainvoimainen Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 15.2.2016 33 4.8. 4.9.2014 Kaavaehdotus nähtävillä MRL 65, MRA 27 11.6.2014 Ympäristölautakunta 28.4.2014

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

Miten maakuntakaavoituksella vastataan kasvukäytävän haasteisiin

Miten maakuntakaavoituksella vastataan kasvukäytävän haasteisiin Miten maakuntakaavoituksella vastataan kasvukäytävän haasteisiin Harri Pitkäranta, ympäristöministeriö Kymenlaakso pohjoisella kasvukäytävällä Eduskunta 7.11.2013 Kaakkois Suomen markkina alueet ja niiden

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava Valtuustoon 20.3, sitten vahvistettavaksi TEEMAT 1. Metropolialueen

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet - maakunnan tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Valtuusto on 10.6.2013 60 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman.

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Asemakaavan laatiminen tai muuttaminen yleiskaavasta poiketen ( M R L m o m. )

Asemakaavan laatiminen tai muuttaminen yleiskaavasta poiketen ( M R L m o m. ) Asemakaavan laatiminen tai muuttaminen yleiskaavasta poiketen ( M R L 4 2 4 m o m. ) R a k e n n e t u n y m p ä r i s t ö n n e u v o t t e l u p ä i v ä 1 2. 1 2. 2 0 1 7 Va a s a Yleiskaavapäällikkö

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS / HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUE UUSI CITYMARKET

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS / HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUE UUSI CITYMARKET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS / HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUE UUSI CITYMARKET Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 Hyväksytty: Valtuusto 29.11.2016 97 2 1. Yleistä kaavoituskatsauksesta Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) säätelevät kaavoitusta

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 15. kaupunginosa, Saarenkylä kortteli 1181

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 15. kaupunginosa, Saarenkylä kortteli 1181 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 15. kaupunginosa, Saarenkylä kortteli 1181 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 15. kaupunginosan kortteli

Lisätiedot

Kauhavan kaupan palveluverkkoselvitys. Mäki-Hannuksen alue

Kauhavan kaupan palveluverkkoselvitys. Mäki-Hannuksen alue Kauhavan kaupunki Kauhavan kaupan palveluverkkoselvitys Mäki-Hannuksen alue Yleiskaavaselostuksen liite SUUNNITTELUTOIMISTO ALUETEKNIIKKA OY Sivu 1/20 Johdanto Seuraavassa on tarkasteltu kaupan palveluverkkoa

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot

Tekninen palvelukeskus Kaavoituspalvelut PL 43, KOKKOLA

Tekninen palvelukeskus Kaavoituspalvelut PL 43, KOKKOLA Tekninen palvelukeskus 24.8.2015 Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 KOKKOLA Vastaus kyselyyn kaavatiedoista Kokkolan avosairaanhoidon ja avoterveydenhuollon, suun terveydenhuollon sekä sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain voimaan tulleet muutokset Maanmittauslaitoksen koulutuspäivä Mirkka Saarela, ympäristöministeriö

Maankäyttö- ja rakennuslain voimaan tulleet muutokset Maanmittauslaitoksen koulutuspäivä Mirkka Saarela, ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain 1.5.2017 voimaan tulleet muutokset 6.9.2017 Maanmittauslaitoksen koulutuspäivä Mirkka Saarela, ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain 1.5.2017 voimaan tulleet muutokset

Lisätiedot

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Jyväskylän kaupunki Kaupallinen palveluverkkoselvitys Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Tiivistelmä, kesäkuu 2010 Selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos

Saimaanharjun asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P233-P23333 1 (7) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Kunnanhallitus

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 14 HAKOLA.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 14 HAKOLA. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 14 HAKOLA. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot

Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 308/10.02.02/2014 KHALL 198 Limingan kunta on lähettänyt

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

Vähittäiskaupan suuryksiköt Kouvolassa selvitys

Vähittäiskaupan suuryksiköt Kouvolassa selvitys Kouvolan kaupunki Kaavaselostuksen liite 13 Vähittäiskaupan suuryksiköt Kouvolassa selvitys Kävelykatu, Kouvolan keskusta: Maakuntakaavan ja yleiskaavan keskusta aluetta kauppakeskus Valtari: Seudullisesti

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Air-Ix Ympäristö Oy PL 52 20781 Kaarina 2005 2 MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka koskee 14.6. 2005 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Rakokiven liikekeskus. Nastolan kaavailta Marja Mustakallio, kaavoitusarkkitehti

Rakokiven liikekeskus. Nastolan kaavailta Marja Mustakallio, kaavoitusarkkitehti Rakokiven liikekeskus Nastolan kaavailta 13.10.2016 Marja Mustakallio, kaavoitusarkkitehti Rakokiven liikekeskuksen kehittäminen Kauppakaari Kirkonkylä Rakokivi VILLÄHTEEN ASEMA n. 15 000 asukasta Villähde,

Lisätiedot

Leppävirran kunta Korttelin 20 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Leppävirran kunta Korttelin 20 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava Kaavoituskatsaus 2015 Kaavoituskatsaus Kaavoituskatsauksessa esitellään vireillä olevat tai lähiaikoina käynnistyvät tärkeimmät kaava asiat. Esiteltyjen kaavatöiden lisäksi voi käynnistyä myös muita hankkeita,

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Hallituksen esitys maankäyttöja rakennuslain muuttamisesta (HE 251/2016 vp) Ympäristövaliokunta Matti Vatilo Mirkka Saarela

Hallituksen esitys maankäyttöja rakennuslain muuttamisesta (HE 251/2016 vp) Ympäristövaliokunta Matti Vatilo Mirkka Saarela Hallituksen esitys maankäyttöja rakennuslain muuttamisesta (HE 251/2016 vp) Ympäristövaliokunta 9.12.2016 Matti Vatilo Mirkka Saarela Hallituksen esityksen tavoitteet Muutoksilla toteutetaan hallitusohjelman

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Työpajatilaisuudet Oulunsalon maankäytön kehittämisestä

Työpajatilaisuudet Oulunsalon maankäytön kehittämisestä Työpajatilaisuudet Oulunsalon maankäytön kehittämisestä Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut järjestivät 2.6. ja 10.6.2015 kaksivaiheisen työpajatilaisuuden Oulunsalon keskustan ja asemakaavoitetun alueen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖOHJELMA Työn tausta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnissä Helsingin uuden yleiskaavan laatiminen. Työn suunnittelua ohjaava

Lisätiedot

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa Heinolan strateginen yleiskaava 2035 Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa 3.9.2014 Strateginen yleiskaava Heinolan strategisessa yleiskaavassa 2035 kunnan kehitystä hahmotellaan yleispiirteisesti

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 (KESKUSTA) KAUPUNGINOSA KORTTELI 59 JA LIIKENNEALUETTA 2 (TUULENSUU) KAUPUNGINOSA LIIKENNEALUETTA 9 (KARTANOMÄKI) KAUPUNGINOSA LIIKENNEALUETTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 27.9.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY SIJAINTI kartta.hel.fi Fonecta NYKYTILANNE Rastilan liikekeskus sijaitsee Rastilan metroaseman

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018 Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta Joulukuukuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. MAANHANKINTA JA KAAVOITUS - Maanhankinta - Kaavoitus 3. ASUNTOTUOTANTO - Uusi tuotanto

Lisätiedot

Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista

Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista Turun seudun kuntien kehittämiskeskustelu MRL 8 5.4.2016 Risto Rauhala, ELY-keskus (voimaan 1.4.2016) ( KARALUSU ) 2 Kaavoituksen ja rakentamisen lupien

Lisätiedot

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen 2 Tarkoituksenmukaiset palvelut Toimiva asuminen Osallisuus yhteisön toimintaan Riittävä taloudellinen toimeentulo

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTTAMISESTA

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO KEHA/1749/2016 Pohjois-Pohjanmaa 29.8.2016 Ympäristöministeriö Kirjaamo sähköisesti Lausuntopyyntönne 22.6.2016 (YM19:00/2015) LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 160. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 65, 66, 73 JA 74 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEITA

ASEMAKAAVAN MUUTOS 160. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 65, 66, 73 JA 74 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEITA KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 160. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 65, 66, 73 JA 74 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEITA KOKKOLAN KAUPUNKI, KAAVOITUSPALVELUT 29.2.2012

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) SAVITAIPALEEN KUNTA SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Aloite ja suunnittelualue Osallistumis-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot