MAA-AINESLUPA YMPÄRISTÖLUPA. Lupahakijan muistilista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAA-AINESLUPA YMPÄRISTÖLUPA. Lupahakijan muistilista"

Transkriptio

1 MAA-AINESLUPA JA YMPÄRISTÖLUPA Lupahakijan muistilista

2 3 I MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMINEN Maa-aineslaissa tapahtuneiden muutsten takia maa-ainesttn liittyvän lupahakemuksen käsittely n siirtynyt kunnan ympäristönsujeluviranmaiselle. Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruklahden kunnissa timivaltainen viranmainen n Imatran seudun ympäristöviranmainen. Maa-ainesluvan myöntää Imatran seudun ympäristölautakunta. 1 LUVAN TARVE Lupa ei tarvita, js aineksia tetaan tavanmaista ktitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätaluteen. Käytön tulee tällöin liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnssapitn. Js ktitarvetta n enemmän kuin 500 m 3, n ktitarvetsta tehtävä ilmitus maa-aineslain 23 a :n mukaisesti maa-aineslupa lupaviranmaiselle. Maa-aineslupa tarvitaan sran, hiekan, saven ja mullan ttn ja piskuljetuttamiseen. Lupa tarvitaan myös maa-ainesten varastimiseen ttpaikalla tai niiden jalstamiseen. Ympäristölupa tarvitaan aina, js kyseessä n kallikiviaineksen ttaminen ja sen murskaus. Maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen vi lähettää pstitse tai tuda henkilökhtaisesti Imatran seudun ympäristötimeen. Yhteystiedt vat alla: Pstisite: Käyntisite: Imatran seudun ympäristötimi Imatran seudun ympäristötimi Virastkatu 2 Virastkatu Imatra Imatra 2 MAA-AINESLUPAHAKEMUS Maa-ainestenttn liittyvän hakemuslmakkeen vi tulstaa alla levan linkin kautta. Lmakkeen vi tulstaa täytettäväksi tai sen vi myös täyttää internet-sivulla ja tulstaa vasta sen jälkeen. Lupahakemus maa-ainestenttn Hakemuksen liitteeksi tarvitaan muita asiakirjja kuten karttja ja maa-ainestenttn liittyviä leikkauspiirrksia sekä ttsuunnitelma. Seuraavissa kappaleissa n esitelty hakemuksen liitteitä ja mistä saa lisätieta esimerkiksi kaavituksesta ja niihin liittyviä internet sitteita ja muita linkkejä.

3 4 3 VESILUPA Vesilain mukainen aluehallintvirastn lupa edellytetään, js maa-ainesten ttaminen vi muuttaa phjaveden laatua tai määrää, ja tämä muuts aiheuttaa phjavesiesiintymän tilan hunnemista tai lennaisesti vähentää tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön sveltuvan phjavesiesiintymän antisuutta tai muutin hunntaa sen käyttökelpisuutta taikka muulla tavalla aiheuttaa vahinka tai haittaa vedentlle tai veden käytölle talusvetenä. II LUPAHAKEMUKSEN LIITTEET 3 LUPAHAKIJAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALLINTAOIKEUDESTA Tähän tarkitukseen riittää esimerkiksi lainhuuttdistus tai maanmistajan kirjallinen sustumus, jista selviää kiinteistönnumer ja nimi. Mikäli alueella n useita mistajia, tarvitaan kaikilta valtakirja tai allekirjitus hakemukseen. Mikäli lupahakija n yhtiö, tarvitaan selvitys yhtiön nimenkirjitusikeudesta (esimerkiksi kaupparekisterite). 4 HAKEMUKSEEN LIITETTÄVÄT KARTAT JA PIIRROKSET Yleiskartta/sijaintikartta kuvaa hyvin aluetta yleisellä taslla, n eräänlainen paskartta, ja sen mittakaavaksi riittää 1: tai 1: Kartasta pitää näkyä ttalueen sijainti ja rajat. Peruskartta n edellistä tarkempi kartta, ja sen mittakaavaksi spii 1: tai 1: Karttaan merkitään maa-ainestenttalue, naapurikiinteistöjen rajat ja kiinteistörekisterinumert sekä kaavamääräykset, sujelukhteiden rajaukset, phjavesialueet, luntkhteet, alueella tehdyt kairaukset ja vesipintamittaukset. Yksityiskhtainen suunnitelmakartta n tarkka kuvaus ttalueesta, ja sen mittakaavaksi spii 1:500 1:5000. Karttaan merkitään maa-ainestenttalueen nykytila, tuleva phjakrkeus, liikennejärjestelyt ajurineen, seurannan tarkkailupisteet, phjaveden havaintpisteet, suunnitellut varastkasa-alueet, pintamaiden varastintialueet. Kartan pitää ulttua 50 metriä ttalueen ulkpulelle ja kartalla pitää esittää 300 metrin sisälle jäävät häiriintyvät khteet. Leikkauspiirrksilla, jiden pituusmittakaava 1:500 1:5000 ja pystymittakaava 1:200 1:500, esitetään yksityiskhtaisesti maa-ainestenttalueen maanpinnan nykyinen tas ja tuleva lpputilanne sekä lpputilanteen mutilu ja jälkihit, tiedt kairauksista, maakerrksen paksuudesta ja rakenteesta, phjaveden ja kallipinnan krkeudesta. Piirrkset ultetaan vähintään 20 metriä ttalueen ulkpulelle.

4 5 SELVITYS KAAVATILANTEESTA SUUNNITELTAVALLA MAA-AINESTENOTTOALUEELLA Kaavitukseen liittyvät asiat selviävät kunnasta, erityisesti yleis- ja asemakaavat kaavamääräyksineen, mahdllisesti myös maakuntakaava. Maakuntakaavasta parhaiten saa tieta Etelä-Karjalan Liitlta. Seuraavilla sivuilla n esitelty kuntien kaavitusten yhteystietja. Etelä-Karjalan maakuntakaava Kyseinen kaava n saatavilla internetistä, hakusanalla Etelä-Karjalan maakuntakaava. Edellä mainittu maakuntakaava avautuu alla levasta linkistä. 5 Etelä-Karjalan maakuntakaava Imatran kaava-asiat Alla levan linkin takaa avautuvat Imatran kaupungin kaavat kaavamääräyksineen Imatran kaavitus tai ttamalla yhteyttä kuntaan Imatran kaupungin asiakaspalvelu, puh Parikkalan kaava-asiat Alla levan linkin kautta avautuvat Parikkalan kunnan kaavat kaavamääräyksineen Parikkalan kaavitus tai ttamalla yhteyttä kuntaan Parikkalan kunta, asiakaspalvelu, puh Rakentamispäällikkö Olli Summala puh , Rautjärven kaava-asiat Alla levan linkin kautta avautuvat Rautjärven kunnan kaavat kaavamääräyksineen Rautjärven kaavitus tai ttamalla yhteyttä kuntaan Rautjärven kunta, asiakaspalvelu, puh tai Yleiskaava: kunnanjhtaja Harri Anttila, puh Asemakaava: rakennustarkastaja Pasi Kautt. puh sähköpsti n muta

5 6 Ruklahden kaava-asiat Alla levan linkin kautta avautuvat Rautjärven kunnan kaavat kaavamääräyksineen Ruklahden kaavitus tai ttamalla yhteyttä kuntaan tekninen jhtaja Arja Villanen, puh maanmittausinsinööri Mika Palvaara, puh sähköpsti n muta 6 MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA (4 kpl) Ottsuunnitelma esitetään erillisenä selsteena, jka sisältää kartan maa-ainestentttiminnan etenemisestä ja rajauksista sekä pikkileikkauskuvat. Ottsuunnitelman vi teettää esimerkiksi ulkpulisella knsultilla, mutta sen vi tehdä myös itse. Internetissä n saatavilla hyviä ttsuunnitelma malleja. Ottsuunnitelmassa n esiteltävä vähintään seuraavat tiedt: a) selvitys aikaisemmasta maa-ainestentttiminnasta eli selvitys vanhista maaainesluvista b) selvitetään lähimmät häiriintyvät kiinteistöt ja niiden etäisyys maa-ainestentt c) tttiminnan kknaisaika d) mikäli haetaan maa-aineslupaa rantavyöhykkeelle tai tärkeälle (I- tai II-lukan phjavesialueelle) phjavesialueelle, pitää esittää erityiset perustelut ja syyt tulevalle timinnalle e) kuvataan suunnittelualueeseen kuuluvat tilat ja rajanaapurit hakijan hallintaikeus alueeseen lunnnlsuhteet kuten kauniit maisemakuvat kuten arvkkaat luntkhteet, kasvist ja eläimet, tiedt pitäisi perustua ennalta laadittuun lunt- ja maisemaselvitykseen ympäristöarvt ja muinaisjäännökset f) kuvataan ja merkitään ttalue maastn viereisessä kuvassa 1 näkyy ttalueen jyrkän luiskan merkintää maastssa lippusiimalla. rajataan selkeästi maastn kaivausten ja leikkausten syvyys > leikkauspiirrkset, jista ilmenee ttalueen nykytilanne ja tuleva lpputilanne sekä maa-ainestentn etenemisen suunta valkuvia ja ilmakuvia tarvittaessa Kuva 1. Ottalueen alueen maastmerkintää

6 7 g) ilmitetaan suunnitellut maa-ainestenmäärä ja laatu alla levan lukittelun mukaan sra ja hiekka kallikiviaines (murske, luhe) rakennuskivi ja muu tarvekivi mreeni siltti ja savi elperäiset maalajit (multa, lieju) h) selvitys ttalueen ja sen ympäristön phjavesilsuhteista phjavesialueen nimi ja lukka phjaveden havaintputkenpaikat, pinnankrkeus, erityisesti ylin phjaveden pinnankrkeus, päävirtaussuunnat ttalueella ja verrattuna phjavedenttamihin ja lähikaivihin phjaveden sujaus nnettmuustilanteissa (öljy- ja plttainevudt) lähellä sijaitsevat talusvesikaivt, lähteet, phjavedenttamt ja niiden sujaaluerajaukset ja määräykset i) selvitys tttiminnan ympäristövaikutuksista, kuten melu, pöly tai tärinä kuten lähikiinteistöihin ja lunnnlsuhteisiin j) selvitys ttalueella levien puiden ja muun kasvillisuuden säilyttämisestä, uusimisesta ja puiden istuttamisesta maa-ainestentn jälkeen. k) selvitys ttn liittyvän liikenteen järjestämisestä, tttiminnassa käytettävistä kneista, laitteista ja niiden sijituksesta, plttaineiden varastinnista ja tankkauspaikista sekä vahinkihin varautumisesta (öljyvahingt). l ) selvitys asiattmien henkilöiden pääsyn estäminen maa-ainestenttalueelle. m) selvitys alueen sujaaminen ja siistiminen maa-ainestentn aikana ja sen jälkeen (maiseminti) ja arvi jälkihitkustannuksista sekä alueen käyttö maa-ainestttiminnan lppumisen jälkeen. 7 LÄHIKIINTEISTÖJEN KUULEMINEN Hakija vi hitaa alueeseen rajittuvien kiinteistönmistajien kuulemisen. Alla levan linkin takaa avautuu lmake, jlla vidaan kuulla lähikiinteistöt. Selvitys naapurin kuulemisesta Lupaviranmainen vi hitaa myös lähikiinteistöjen kuulemisen, mutta se n maksullista. Lupaviranmainen kuuluttaa hakemuksesta Imatran kaupungin ja sen kunnan ilmitustaululla, missä kunnassa sijaitsee maa-aineslupahakemuksen khde. Mikäli hankkeella n vaikutusta laajalla alueella tai lukuisten ihmisten lihin, asian vireillä lsta tiedtetaan sanmalehdessä.

7 Imatran ja Ruklahden maa-aineslupahakemusten kuulutus tehdään Uutisvuksessa. Rautjärven ja Parikkalan maa-aineslupahakemukset kuulutetaan Parikkalan-Rautjärven Sanmissa. Lehtikuulutuksista aiheutuneet kustannukset lisätään lupahakemukseen. 8 KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA Kaivannaisjätteen jätehultsuunnitelma n tarkituksenmukaista laatia aina kun tetaan maaaineksia. Kyseisen suunnitelman laajuus suhteutetaan tettavien maa-ainestenmäärään. Suunnitelmassa humiidaan myös alueelta pintakuritut maa-ainekset ja mitä pintamaille tehdään. Kyseinen suunnitelma tehdään luvanvaraisesta timinnasta ja se timitetaan lupa- ja valvntaviranmaiselle. Alla levan linkin kautta löytyy kaivannaisjätteen jätehultsuunnitelma, jka laitetaan liitteeksi ttsuunnitelmaan. Kaivannaisjätteen jätehultsuunnitelma Timinnanharjittajan n arviitava ja tarvittaessa tarkistettava kaivannaisjätteenjätehultsuunnitelma vähintään viiden vuden välein ja ilmitettava tästä valvntaviranmaiselle. 9 TIELIITTYMÄLUPA Yksityisen tien liittäminen maantiehen tapahtuu tienpitviranmaisen antaman luvan perusteella. Tällaisen luvan saa Etelä-Karjalan alueella Kaakkis-Sumen elinkein-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Alla levan linkin kautta avautuu sivust, jnka ikeassa reunassa n linkki sähköiseen hakemuslmakkeeseen. 8 Tieliittymäluvan hakeminen III MUUT ASIAT 10 VAKUUDEN ASETTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN Luvanhakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ennen maa-ainestentn alittamista. Vakuudella katetaan maa-ainestentsta aiheutuvien haittjen, vahinkjen ja alueen maiseminnista aiheutuvat kustannukset. Maa-aineslupiin liittyvät vakuudet hyväksytään Imatran seudun ympäristöviranmaisessa. Vakuuden asettaminen Alkuperäinen vakuusasiakirja pstitetaan tai viedään alla levaan sitteeseen: Imatran seudun ympäristötimi Virastkatu Imatra

8 9 11 YMPÄRISTÖLUVAN TARVE Mikäli maa-ainestenttn liittyy kallin luhintaa tai kivenmurskausta, ja edellä mainittuja timintja tehdään vähintään 50 päivää, n timinnalle haettava ympäristölupa. Ympäristö- ja maaainesluvan käsittely tapahtuu samanaikaisesti. Edellä mainitun ympäristöluvan vi tulstaa alla levan linkin kautta: Miten ympäristölupa haetaan hjeet ja lmakkeet Lupaa haettaessa n tarvittaessa esitettävä alustava ttsuunnitelma kivenmurskaamn sijittamisesta ja timinnasta alueella ja siihen liittyvät liitteet (kats khdat 3-9). 12 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIONTISELOSTUS (YVA) JA ALUEHALLINTOVIRASTON LUPA Laajamittainen maa-ainesten ttaminen tai sen sijittuminen ympäristön ja lunnn kannalta herkälle alueelle, saattaa edellyttää YVA- menettelyä. Ympäristön- ja lunnn kannalta herkkiä alueita vat esimerkiksi phjavesi- ja ranta-alueet. Laajamittaiseksi tttiminnaksi katstaan esimerkiksi kiven, sran ja hiekan ttaminen, js kaivualueen pinta-ala n yli 25 hehtaaria tai tettava ainesmäärä n vähintään kiintkuutimetriä vudessa. Aluehallintvirastn (AVI) lupa tarvitaan sillin, js maa-ainestentt tapahtuu esimerkiksi merenphjasta tai phjavesialueilla phjavedenpinnan alapulelta. 13 VASTUU ASIAKIRJOJEN OIKEELLISUUDESTA Hakija vastaa lupahakemusasiakirjjen ikeellisuudesta. Mikäli lupapäätös n tehty virheellisiin tietihin perustuen, vidaan lupa peruuttaa. 14 MAA-AINESTENOTON ALOITTAMINEN JA LOPETTAMINEN Ennen maa-ainestentn alittamista hakijan n jätettävä luvan edellyttämä vakuus Imatran seudun ympäristötimeen. Lisäksi timinnanharjittajan n merkittävä luvan mukainen ttalue maastn selkeästi ja asetettava valvnnan surittamiseksi riittävät laitteet kuten krkmerkit. Luvanhaltija kutsuu alituskkuksen klle eli lupaviranmainen tekee alitustarkastuksen ennen maa-ainestentn alittamista. Jissain tapauksissa maa-ainestentt vidaan alittaa luvanhakijan pyynnöstä ennen luvan lainvimaiseksi tula. Tällöin luvanhakija asettaa hyväksyttävän vakuuden niiden haittjen ennallistamiseksi ja vahinkjen krvaamiseksi, jtka vat aiheutuneet ennen varsinaisen luvan saamista. Maa-ainesluvan vimassaln päättymisen jälkeen, mikäli ei haeta jatklupaa maa-ainestenttn, lupaviranmainen tekee lpputarkastuksen.

9 10 15 MAA-AINESLUPA HALTIJAN SELVITYS OTETUISTA MAA-AINEKSISTA NOTTO-rekisteri Maa-aineslain (555/1981) 23 b :n mukaan ttluvan haltijan n ilmitettava edellisenä kalenterivutena tetut maa-ainekset ja niiden laadut ympäristöhallinnn asianhallintatietjärjestelmän NOTTO-rekisteriin sekä kiviainestilinpitjärjestelmään vusittain tammikuun lppuun mennessä. Selvitys tehdään sähköisesti lmakkeella, jnne pääset avaamalla alla levan linkin, ja sivulta valitaan sähköinen asiinti. Maa-ainesten ilmittaminen NOTTO- rekisteriin Ilmitus kunnan lupaviranmaiselle Maa-aineslain 23 a :n mukaan ttluvan haltijan n tehtävä ilmitus tetuista maa-ainesmääristä kunnan lupaviranmaiselle. Edellä mainitun ilmituksen vi tehdä myös vapaa-mutisella asiakirjalla. Alla yhteystiedt: Imatran seudun ympäristötimi Virastkatu Imatra 16 MAA-AINESLUVAN JATKAMINEN Lupa-ajan päätyttyä vidaan samalle alueelle hakea uutta maa-aineslupaa, mikäli alueella n hyödyntämättömiä maa-aineksia. Timinnanharjittaja hakee uuden luvan maa-ainestenttn ja liittää lupahakemukseen tarvittavat liitteet. Mikäli jatka maa-ainestenttn ei haeta, niin ttalueen jälkihittimenpiteet tulee tehdä luvan vimassa laikana. 17 VOIMASSA OLEVAN MAA-AINESLUVAN SIIRTÄMINEN TOISELLE Js lupaan perustuva ikeus maa-ainestenttn siirretään tiselle, niin siirrsta n ilmitettava Imatran seudun ympäristötimen lupaviranmaiselle kummankin sapulen allekirjittamalla asiakirjalla. (MAL 13 a ) Asiakirjan liitteeksi laitetaan selvitys kiinteistön hallintaikeudesta. Lisäksi mahdlliset vukraspimukset tulee muuttaa uuden haltijan nimiin. Uudella luvan haltijalla täytyy lla asetettuna vakuus ennen maa-ainestentta. Luvan aikaisempi haltija vastaa kuitenkin kaikista lupaan liittyvistä velvitteista niin kauan kuin hänen tilalleen n hakemuksesta hyväksytty tinen. Imatran seudun ympäristötimi tekee hyväksymisestä päätöksen.

10 11 18 LUPAVIRANOMAISEN TAKSAT Lupien käsittely eri prsesseineen sekä valvnta vat maksullisia. Maksullisuus perustuu taksaan, jka n hyväksytty Imatran kaupunginvaltuustssa Lupaviranmaisen taksat Lisäksi hakijalle aiheutuu kustannuksia suunnitelmien teettämisestä, asiakirjjen hankkimisesta sekä mahdllisesta lupaviranmaisen surittamasta naapurien kuulemisesta ja lehtikuulutuksesta. 20 LISÄTIETOJA JA YHTEYSTIEDOT Imatran seudun ympäristötimen asiakaspalvelu puh , Marja Jääskeläinen, ympäristöinsinööri, puh Art Ahnen, ympäristötarkastaja, puh Anna-Maija Wikström, ympäristönsujelupäällikkö, puh