Suomen Uimaliitto ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Uimaliitto ry"

Transkriptio

1 päivitys Suomen Uimaliitto ry Ohjesääntö

2 Sisällys 1. Yleistä 3 2. Suomen Uimaliiton yleinen ohjesääntö 4 3. Organisaatio Liittohallitus Työvaliokunta Seuratoiminnan kehittämisryhmä Olosuhteiden kehittämisryhmä Uintiurheilun kilpailu- ja valmennustoiminta Huippu-uintiurheilun johtoryhmä Lajien työryhmät 9 - Uinnin kehittämisryhmä - Uimahyppyjen asiantuntijaryhmä - Taitouinnin asiantuntijaryhmä - Vesipallon asiantuntijaryhmä Kilpailutyöryhmä Toimintatavat Sisäinen viestintä ja yhteiset kohtaamiset Talous, toiminnan seuranta ja arviointi Kokoukset 14

3 1. Yleistä Suomen Uimaliitolla on kirjallinen liittokokouksen hyväksymä strategia, jossa määritellään sen visio, arvot ja tavoitteet. Toiminnan tulee noudattaa yleisesti hyväksyttyjä hyvän hallinnon perusteita. Liitto on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan Valo-yhteisön yhteisesti hyväksymiä Reilun Pelin periaatteita. Hyvän hallinnon periaatteisiin kuuluvat muun muassa: - Demokraattisuus, avoimuus, luotettavuus - Organisaation hallintojärjestelmä, jossa johdetaan ja valvotaan toimintaa ottamalla huomioon lajiliiton tarkoitus ja sidosryhmien edut - Suojellaan jäsenistön ja toiminnassa mukana olevien oikeuksia, kohdellaan tasapuolisesti ja rohkaistaan toimimaan aktiivisesti lajiliitossa - Taloudellisten tietojen oikea ja oikea-aikainen raportointi - Operatiivisen johdon ja luottamushenkilöjohdon ohjaus- ja valvontatehtävät ja tilivelvollisuus Hallituksen ja luottamuselinten jäsenten sekä henkilöstön tulee noudattaa hallinnollisia periaatteita, jotka perustuvat eettisyyteen, vastuullisuuteen, läpinäkyvyyteen ja luotettavuuteen. Lisäksi heidän tulee toimia Suomen Uimaliiton etujen mukaisesti. Liittohallituksen ja sen nimeämien työryhmien jäsenten pätevyyksien tulee edustaa asiantuntijuutta ja taitoa, joita tarvitaan Suomen Uimaliiton tarkoitusperän ja strategisen suunnan saavuttamiseksi. Liittohallituksen ja työryhmien tulee toimia kollektiivisen vastuun periaatteella, eli yksittäinen hallituksen tai työryhmän jäsen, puheenjohtaja mukaan lukien, ei voi käyttää vaikutusvaltaansa, ohjata henkilökuntaa tai tehdä hallintopäätöksiä ellei häntä ole valtuutettu hallituksen erillisen päätöksen mukaan. Jokainen liittohallituksen tai työryhmän jäsen jakaa vastuuta kaikesta päätöksenteosta, mukaan lukien hallituksen sekä työryhmän valtuutuksella tehdyt päätökset. Jäsenet eli uimaseurat ovat tärkein sidosryhmä. Seurojen pääasiallinen vaikuttamiskanava on liittokokous. Työryhmiin ja liittohallitukseen osallistuvat vapaaehtoiset, joita hyvän hallinnon periaatteet koskettavat samalla tavalla kuin henkilöstöäkin. Työryhmien jäsenet voivat olla jäsenseurojen nimeämiä tai muita henkilöitä, jotka haluavat edistää uintiurheilua ja -liikuntaa Uimaliiton etujen mukaisesti. Hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti valiokunnat/johtoryhmät/työryhmät: - voidaan asettaa vuosittain tai pidemmäksi aikaa tiettyjen tehtävien kehittelyä ja suorittamista varten - niille voidaan siirtää päätösvaltaa sääntöjen rajoissa - yleensä toimivat valmistelevina ja esittelevinä eliminä - sihteerinä/esittelijänä on toiminnoista vastaava toimihenkilö tai siihen rooliin nimetty henkilö - oltava yhteys liittohallitukseen, vähintään pöytäkirjojen jakaminen - jos valiokunnalle on delegoitu päätösvaltaa, tulee sen noudattaa lakeja sekä lajiliiton yleisiä sääntöjä ja ohjeita kokousmenettelyn, päätöksenteon ja päätösvaltaisuuden suhteen - valiokunta on vastuussa sen nimittäneelle taholle - toiminnan tulee olla yhdenmukaista lajiliiton strategian, toimintasuunnitelman ja operatiivisen johdon antamien ohjeiden mukaisia - valiokunta toimii operatiivisesti, hallinnollisesti ja sisällöllisesti toiminnanjohtajan alaisuudessa, toiminnanjohtajalla on oikeus ohjata valiokunnan toimintaa

4 2. Suomen Uimaliiton yleinen ohjesääntö Keskeiset liiton toimintaperiaatteet on kirjattu liiton sääntöihin, jotka on päivitetty keväällä Tällä ohjesäännöllä määritellään tarkemmin liiton toimintatavat sekä eri toimielinten toimenkuvat, vastuut ja toimintakaudet. Liittohallitus nimeää tarvittavat työryhmät, niiden puheenjohtajat sekä muut jäsenet. Työryhmien kokoonpanoissa huomioidaan sukupuolten välinen tasa-arvo. Kaikkia koskeva ohjesääntö: - Nimetyt työryhmät toimivat liittohallituksen asiantuntijaryhminä. Liittohallitus voi valtuuttaa työryhmiä tekemään päätöksiä, mutta liittohallitus kantaa kaikista päätöksistä juridisen vastuun. - Kukin työryhmä toimittaa toiminnanjohtajalle omaa toiminta-aluettaan koskevan talousarvion, toimintasuunnitelman ja vuosikertomuksen niille määrättyinä ajankohtina annetun ohjeistuksen mukaisesti. - Työryhmät toimivat toiminnanjohtajan valvonnan alaisuudessa. - Kunkin työryhmän on toimittava vahvistetun budjetin ja toimintasuunnitelman puitteissa. - Kukin työryhmä toimii liiton yhteisen vuosikellon puitteissa ja osallistuu vuosikellon mukaisiin yhteisiin tilaisuuksiin. - Työryhmä kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajansa kutsusta. - Työryhmät voivat tarvittaessa käyttää apunaan asiantuntijajäseniä tai -ryhmiä. - Budjettivastuu on liiton toimihenkilöillä tai vastaavassa tehtävässä toimivalla tai erikseen nimetyllä henkilöllä - Liittohallitus päättää talousraameista. - Päätöksissä noudatetaan Uimaliiton sääntöjä ja yleismääräyksiä. - Päätösvaltaisuus määräytyy ryhmän koon perusteella. Paikalla on oltava vähintään puolet (1/2) jäsenistä, kuitenkin niin että paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi (2) jäsentä. - Kaikista kansainvälisistä matkoista on sovittava erikseen toiminnanjohtajan kanssa. Jos osallistuu kansainväliselle kokous- tai kilpailumatkalle, on siitä tehtävä kirjallinen raportti toiminnanjohtajalle. 3. Organisaatio Tärkeimpinä toiminnan kohteina ovat uimaseurat, uintiurheilijat ja liikkujat. Kaikkien työryhmien tavoitteena on tukea ja varmistaa näiden kohderyhmien palvelujen ja toiminnan kehittäminen. Suomen Uimaliiton ylin päättävä elin on liittokokous, joita ovat syyskokous ja kevätkokous. Tarvittaessa järjestetään ylimääräisiä liittokokouksia liittohallituksen tai jäsenseurojen esityksestä. Jäsenseurat valitsevat keskuudestaan liiton puheenjohtajan ja liittohallituksen jäsenet kolmen vuoden toimintakausiksi. Liittohallituksen henkilövalintoja valmistelee vaalivalmistelutoimikunta. Vaalivalmistelutoimikunnalla on erillinen ohjesääntö, joka päivitettiin kevätkokouksessa. Liittohallituksen apuna toimii työ- ja talousvaliokunta, joka toimii talouden asiantuntijaryhmänä sekä valmistelee liittohallituksen asioita. Organisaation tavoitteena on saavuttaa asetetut strategiset tavoitteet. Organisaatiossa toimii sekä tietyksi toimintakaudeksi nimettyjä luottamushenkilöryhmiä, projektiluontoisia työryhmiä että henkilökunnasta koostettuja tiimejä. Alla olevassa kuviossa on kuvattu Suomen Uimaliiton organisaatio kokonaisuutena.

5 Uintiurheilun kilpailu- ja valmennustoimintaa kehitetään erityisesti lajien asiantuntijatuntijaryhmissä, huippuuintiurheilun johtoryhmässä sekä kilpailutyöryhmässä. Seuratoiminnan ja olosuhteiden kehittämisryhmien toimenkuviin kuuluu toimia läpileikkaavasti kaikkien lajien kanssa sekä toimia yhteistyössä myös ulkoisten sidosryhmien kanssa. Jokaisessa työryhmässä on nimettynä liiton vastuuhenkilö tai muu vastaava henkilö Liittohallitus Päättää vuosittain strategian toteutumiseksi tarvittavat toimintamuodot sekä toimenpiteiden toteuttamiseen ohjattavat resurssit. Liittohallitus seuraa ja arvioi vuosittain Uimaliiton strategian toteutumista sekä tekee muut tarvittavat sääntömääräiset päätökset tai delegoi ne tarvittaessa muulle asiantuntija- tai työryhmälle. Liittokokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä Toimikausi: Jäsenet valitaan 3 vuoden kausille, erovuorossa on vuosittain kolmannes jäsenistä Toiminnanjohtaja - vastaa Uimaliiton strategian toteutumisesta ja seurannasta - kantaa liiton toiminnasta juridisen vastuun - vastaa taloudesta ja tarvittaessa tekee budjettitarkennuksia toimintavuoden aikana - päättää liiton ohjesäännön ja sen perusteella nimeää tarvittavat työryhmät, niiden puheenjohtajat ja jäsenet - esittää liittokokoukselle toimintasuunnitelman ja talousarvion

6 - esittää liittokokoukselle vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen - vastaa uintiurheilun edunvalvontatehtävistä, liikunnan ja urheilun sidosryhmätyöstä sekä toteuttaa omalta osaltaan yhteisiä liikuntajärjestöjen valintoja yhteisen Olemme maailman liikkuvin urheilukansa sekä Paras Pohjoismaa vision suunnassa - päättää kansallisesta kilpailujärjestelmästä - päättää uintiurheilun yleismääräyksistä - myöntää Uimaliiton ansiomerkin sekä Uimaliiton kunniajäsenyyden - valitsee liiton edustajat/ehdokkaat valtakunnallisten ja kansainvälisten järjestöjen johtotehtäviin tai työryhmiin - vahvistaa kansainvälisten arvokilpailujen yleiset valintakriteerit olympiadiksi kerrallaan ja valtuuttaa huippuuintiurheilun johtoryhmän valitsemaan edustusjoukkueet valintakriteerien mukaisesti - valitsee Vuoden Uintiurheilijan ja Vuoden Uintiurheiluvalmentajan - vastaa kriisiviestinnästä - hoitaa muut sääntömääräiset ja liittokokouksen sille antamat tehtävät 3.2.Työvaliokunta Toimii liiton talouden asiantuntijaryhmänä sekä liittohallituksen käsittelyyn tulevien asioiden valmistelijana. Liittohallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi (1) liittohallituksen keskuudestaan nimeämä jäsen sekä liiton talousvastaava Toimikausi: Vahvistetaan vuosittain liittohallituksen ensimmäisessä kokouksessa. Toiminnanjohtaja - vastaa liiton talouden linjauksista - valmistelee ehdotuksia talouden kehittämistoimenpiteistä - valmistelee talousarvion seuraavalle toimintakaudelle - valmistelee ja raportoi liittohallitukselle osavuosikatsaukset sekä tilinpäätöksen - valitsee liiton edustajat kansainvälisten ja kansallisten järjestöjen virallisiin kokouksiin - kehittää liiton seurantaraportointia - ideoi ja toteuttaa liiton varainhankintaa - päättää vuosittain Uimaliiton hinnaston seuraavalle toimintakaudelle - päättää ja vahvistaa vuosittain liiton kulukorvaukset ja palkkio-ohjeet

7 3.3.Seuratoiminnan kehittämisryhmä Kehittää uintiurheilua ja vesiliikuntaa seuroissa koko elämänkulun ajalla sekä varmistaa liiton palveluiden kehittymisen seurojen tarpeiden suuntaisesti. Työryhmä ohjaa ja auttaa uimaseuroja sekä seuraa uintiurheilun ja vesiliikunnan trendejä. Puheenjohtaja + 6 jäsentä. Työryhmän yhden jäsenen olisi hyvä edustaa päätoimisia seuratyöntekijöitä ja yhden masters-/aikuisten harrasteuintiurheilua. Kokoonpanossa tulee kiinnittää huomiota, että edustettuna on erikokoisia seuroja eri puolilta maata. Työryhmään nimetään liittohallituksen edustaja. 2 vuotta Ryhmän kokoontuminen: 2-4 kertaa vuodessa Seuratoiminta- ja nuorisovastaava, tarvittaessa koulutusvastaava tai muu toimihenkilö - kerää ja analysoi tietoa jäsenseurojen toiminnasta ja tarpeista yhteistyössä lajien asiantuntijaryhmien kanssa - vahvistaa nykyisten toimintamallien käyttöä uimaseuroissa ja kehittää seurojen käyttöön uusia toimintamalleja eri-ikäisille - arvioi seuratoiminnan osaamistarpeita - valmistelee ja suunnittelee seura- ja aluefoorumeja sekä niiden teemoja - tekee yhteistyötä muiden valtakunnallisten ja alueellisten liikuntajärjestöjen kanssa seura- ja liikuntatoiminnan kehittämiseksi - muodostaa projektityöryhmiä tarpeiden mukaisesti - valitsee palkittavat seuratoimijat - toteuttaa muut mahdolliset liittohallituksen sille osoittamat tehtävät 3.4. Olosuhteiden kehittämisryhmä Vaikuttaa uusien ja perusparannukseen menevien uimahallien päätöksenteko- ja rakentamisprosesseihin. Lisäksi toimenkuvaan kuuluu kunta- ja uimahallivaikuttaminen olosuhdepolitiikan osalta. Työryhmä tekee työtä kansallisella tasolla vahvistaen yhteistyötä valtakunnallisten organisaatioiden ja paikallisten seuratoimijoiden kanssa. Puheenjohtaja + 4 jäsentä. Työryhmän yhden jäsenen olisi hyvä edustaa uimahallien tai kuntien toimijoita. Työryhmään nimetään liittohallituksen ja SUH:n edustaja. 2 vuotta

8 Ryhmän kokoontuminen: 2-4 kertaa vuodessa Toiminnanjohtaja - vaikuttaa paikallisesti ja valtakunnallisesti uimahallihankkeisiin - seuraa uimahallihankkeiden valmistelua ja osallistuu tarvittaessa valmisteluprosesseihin - osallistuu sidosryhmäyhteistyöhön liikuntapaikkavaikuttamisen näkökulmasta - suunnittelee ja toteuttaa kunnille tehtävää olosuhdeviestintää - kehittää seurojen ja kuntien kumppanuuksia olosuhdetyössä - kerää tietoa seurojen olosuhdeasioista - koordinoi Uimaliiton lajien olosuhdetyötä - toteuttaa muut mahdolliset liittohallituksen sille osoittamat tehtävät 3.5.Uintiurheilun kilpailu- ja valmennustoiminta Kilpailu- ja valmennustoiminnan kannalta oleellisia ovat eri lajien maajoukkuetoiminnot urheilijan polun eri vaiheissa, kilpailujärjestelmät, kansallisten arvokilpailujen laadukas järjestäminen, lajien kehitystyö seuroissa sekä sääntöjen toimivuus. Erityisen tärkeää on yhteistyö eri uintiurheilulajien kesken sekä yhteistyö kilpa- ja huippuurheilua kehittävien kansallisten ja kansainvälisten tahojen kanssa Huippu-uintiurheilun johtoryhmä (HUU-jory) Linjaa huippu-uintiurheilun olympiadin ja paralympiadin suuntaviivat sekä määrittää vuosittaiset toiminnan ja menestyksen tavoitteet eri uintiurheilulajeissa. Huippu-uintiurheilun johtoryhmä päättää aikuisten ja nuorten maajoukkueiden toiminnasta liittohallituksen antamien raamien mukaisesti. Puheenjohtajana toimii toiminnanjohtaja ja jäseninä Huippu-urheiluyksikön lajiryhmävastaava, uinnin päävalmentaja, vammaisuinnin valmennuspäällikkö, uimahyppyjen NOV ja liittohallituksen nimeämä edustaja. Kokouksiin kutsutaan myös vesipallon ja taitouinnin edustajat. Olympiadi/paralympiadi Ryhmän kokoontuminen: 2-4 kertaa Uintiurheilun kehityspäällikkö

9 - määrittelee Uimaliiton huippu-urheilun linjan ja tavoitteet maajoukkuetoiminnalle kussakin lajissa - päättää kauden arvokilpailujen tavoitteet ja lajikohtaiset tavoitteet - päättää maajoukkueiden vuosittaiset toimintaraamit eri uintiurheilulajeissa: nuorten ja aikuisten maajoukkuetoiminta, arvokilpailuvalinnat valintajärjestelmän puitteissa, HUY-yhteistyö - päättää nuorten ja aikuisten maajoukkueiden budjetista liittohallituksen antamien raamien mukaisesti ja vastaa budjetin toteuttamisesta ja seurannasta - tekee yhteistyötä lajien asiantuntijaryhmien kanssa ja antaa niille tarvittaessa toimeksiantoja - tekee yhteistyötä kilpailutyöryhmän kanssa - vastaa huippu-urheilutoiminnan seurannasta, arvioinnista ja raportoinnista - vastaa Uimaliiton Antidoping -ohjelmasta - päättää Vuoden Uimarin, Vuoden Vammaisuimarin, Vuoden Uintivalmentajan ja Vuoden Vammaisuintivalmentajan valinnat - vastaa muista liittohallituksen sille osoittamista tehtävistä Lajien asiantuntijaryhmät: uinti, uimahypyt, taitouinti, vesipallo Lajien asiantuntijaryhmillä on vastuu oman lajinsa kehitystyöstä koko urheilijan polulla. Lajien asiantuntijaryhmien tehtävänä on valmistella huippu-uintiurheilun johtoryhmälle tarvittavia päätösasioita maajoukkuetoiminnasta sekä kehittää omaa lajiaan lapsuus- ja valintavaiheen osalta. Lajien asiantuntijaryhmillä on erilaisia toimenkuvia riippuen lajin kehitystilanteesta ja toiminnan painopisteistä. Uinnin kehittämisryhmä Kehittää kokonaisvaltaisesti kilpauintia ja valmennusosaamista seuroissa koko uimarin polulla. Puheenjohtaja + 4 jäsentä + tarvittaessa kouluttajien edustaja 2 vuotta Ryhmän kokoontuminen: 2-4 kertaa Uinnin nuorten olympiavalmentaja, tarvittaessa uintiurheilun kehityspäällikkö, koulutusvastaava ja vammaisuinnin valmennuspäällikkö

10 - vastaa uimarin polun päivitystyöstä - vastaa Pisara-osaamiskeskuksen sisällön kehittämisestä - kehittää suomalaisen huippu-uinnin linjaa - kehittää toimintamalleja polun jalkauttamiseksi uimaseuroissa - kehittää valmennusosaamista ja -koulutusta koko uimarin polulla - vastaa muista liittohallituksen sille osoittamista tehtävistä Uimahyppyjen asiantuntijaryhmä Kehittää uimahyppytoimintaa seuroissa ja Uimaliitossa uimahyppääjän polun mukaisesti, kehittää lajin valmennusosaamista sekä tukee seurojen uimahyppytoiminnan kehittämistä. Puheenjohtaja + 4 jäsentä, joille nimetään vastuualueet (esim. koulutus, tilastot, viestintä, kansallinen kilpailutoiminta ja säännöt, seuratoiminta) 2 vuotta Ryhmän kokoontuminen: 4-6 kertaa Uintiurheilun kehityspäällikkö, Uimahyppyjen NOV - suunnittelee, toteuttaa ja arvioi liiton uimahyppytoimintaa uimahyppääjän polun mukaisesti - tukee ja kehittää seurojen ja liiton valmennus- ja kilpailutoimintaa - päättää lajin kansallisesta toimintakalenterista ja vastaa sen toteuttamisesta - organisoi lajin koulutustoimintaa - päättää lajin kansalliset kilpailusäännöt ja tiedottaa kilpailutyöryhmää muutoksista - valmistelee arvokilpailuvalinnat HUU-jorylle - vastaa lajin yleisviestinnästä - osallistuu tarvittaessa kansainväliseen yhteistyöhön - valmistelee strategisten valintojen suunnassa lajin toimintasuunnitelman, talousarvion ja vuosikertomuksen - päättää Vuoden Uimahyppääjän ja Uimahyppyvalmentajan valinnat - tekee esitykset kansallisten arvokilpailujen järjestäjistä kilpailutyöryhmälle - esittää kilpailutyöryhmälle tuomarit LEN:n ja Finan listoille ja kilpailuihin - vastaa muista liittohallituksen sille osoittamista tehtävistä

11 Taitouinnin asiantuntijaryhmä Kehittää taitouintitoimintaa seuroissa ja Uimaliitossa taitouimarin polun mukaisesti, kehittää ja järjestää valmennuskoulutusta sekä tukee seurojen taitouintitoiminnan laajenemista. Puheenjohtaja + 4 jäsentä, joille nimetään vastuualueet (esim. koulutus, viestintä, kansallinen kilpailutoiminta ja säännöt, seuratoiminta) 2 vuotta Ryhmän kokoontuminen: 4-6 kertaa Taitouinnin lajivastaava tai erikseen tehtävään nimetty henkilö - suunnittelee, toteuttaa ja arvioi liiton taitouintitoimintaa taitouimarin polun mukaisesti - tukee ja kehittää seurojen ja liiton valmennus- ja kilpailutoimintaa - päättää lajin kansallisesta toimintakalenterista ja vastaa sen toteuttamisesta - organisoi lajin koulutustoimintaa - päättää lajin kansalliset kilpailusäännöt ja tiedottaa kilpailutyöryhmää muutoksista - osallistuu tarvittaessa HUU-johtoryhmän työhön - vastaa lajin yleisviestinnästä - osallistuu tarvittaessa kansainväliseen yhteistyöhön - valmistelee strategisten valintojen suunnassa lajin toimintasuunnitelman, talousarvion ja vuosikertomuksen - päättää Vuoden Taitouimarin ja Taitouintivalmentajan valinnat - tekee esitykset kansallisten arvokilpailujen järjestäjistä kilpailutyöryhmälle - esittää kilpailutyöryhmälle tuomarit LEN:n ja Finan listoille ja kilpailuihin - vastaa muista liittohallituksen sille osoittamista tehtävistä Vesipallon asiantuntijaryhmä Kehittää ja järjestää vesipallon sarjatoimintaa, järjestää valmentajakoulutusta sekä tukee seurojen vesipallotoiminnan laajenemista sekä lisenssipelaajien määrän kasvua. Puheenjohtaja + 4 jäsentä, joille nimetään vastuualueet (esim. maajoukkue, sarjatoiminta, viestintä, koulutus, tilastointi). 2 vuotta Ryhmän kokoontuminen: 4-6 kertaa

12 Vesipallon lajivastaava tai erikseen tehtävään nimetty henkilö - suunnittelee, toteuttaa ja arvioi vesipallon sarja- ja harrastustoimintaa vesipalloilijan polun mukaisesti - tukee ja kehittää seurojen ja liiton valmennus- ja kilpailutoimintaa - päättää lajin kansallisesta toimintakalenterista ja vastaa sen toteuttamisesta - organisoi lajin koulutustoimintaa - päättää lajin kansalliset kilpailusäännöt ja sarjamääräykset ja tiedottaa muutoksista kilpailutyöryhmää - osallistuu tarvittaessa HUU-johtoryhmän työhön - vastaa lajin yleisviestinnästä - osallistuu tarvittaessa kansainväliseen yhteistyöhön - valmistelee strategisten valintojen suunnassa lajin toimintasuunnitelman, talousarvion ja vuosikertomuksen - päättää Vuoden Vesipalloilijan ja Vuoden Vesipallovalmentajan valinnat - esittää kilpailutyöryhmälle tuomarit LEN:n ja Finan listoille ja kilpailuihin - vastaa muista liittohallituksen sille osoittamista tehtävistä Kilpailutyöryhmä Kehittää uintiurheilun kilpailutoiminnan laatua ja varmistaa tasavertaisen kilpailumahdollisuuden kaikille urheilijoille sääntöjen mukaan. Työryhmä vastaa kansallisista arvokilpailuista. Puheenjohtaja + 4 jäsentä. Työryhmän yhden jäsenen olisi hyvä edustaa masters-uintiurheilua ja yhden Tuomariklubia. Työryhmään nimetään liittohallituksen edustaja. Tarvittaessa kutsutaan muita asiantuntijoita. 2 vuotta Ryhmän kokoontuminen: 4-6 kertaa Kilpailupäällikkö - päättää kaikkien lajien kansallisten arvokilpailujen järjestäjät ja ajankohdat - päivittää uinnin, uimahyppyjen, taitouinnin ja vesipallon säännöt kansainvälisten sääntöjen mukaisiksi o Uinti: sääntöjen päivitykset ja muutoksista tiedottaminen, sääntötulkinnat ja soveltaminen kansallisissa kilpailuissa o Uimahyppyjen, taitouinnin ja vesipallon sääntöjen koordinointi yhdessä lajien asiantuntijaryhmien kanssa - vastaa kansallisten kilpailujen säännöistä ja vesipallon sarjatoiminnan sääntömääräyksistä o Uimahyppyjen, taitouinnin ja vesipallon kanssa yhteistyössä lajiryhmien kanssa

13 - päättää kansalliset uintiurheilun laji- ja olosuhdesäännöt - kehittää, seuraa ja arvioi kansallista kilpailujärjestelmää - myöntää Suomessa pidettävien lajien PM-kilpailut lajien asiantuntijaryhmien esityksestä - vastaa kansallisten arvokilpailujen laadusta tehden yhteistyötä Tuomariklubin kanssa - valitsee kilpailujen johtajat ja lähettäjät uinnin kansallisiin arvokilpailuihin - esittää Finalle ja LEN:lle kansainväliset tuomarit eri lajeihin sekä kansainvälisiin arvokilpailuihin asiantuntijaryhmän esitysten perusteella (pl. uinti, jossa kilpailutyöryhmä itse tekee esitykset) - toteuttaa ja kehittää uinnin tuomari- ja toimitsijakoulutusta - vastaa muista liittohallituksen sille osoittamista tehtävistä 4. Toimintatavat Uimaliiton toiminta perustuu yhteiseen visioon, arvoihin ja toiminta-ajatukseen. Liittohallitus vahvistaa luottamuselimille toimintasuunnitelman ja talousarvion raamit strategian suunnassa. Toimintasuunnitelma tehdään yhteistyössä henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa. Liittohallitus vahvistaa suunnittelun ja seurannan tueksi vuosikellon Sisäinen viestintä ja yhteiset kohtaamiset Aktiivinen ja avoin sisäinen viestintä sekä riittävät yhteiset kohtaamiset vahvistavat yhteistä tekemistä. Jokaisen vastuulla on tiedottaa eri kohderyhmiä liiton ja oman työryhmän toiminnasta. Työryhmien jäsenten tulee viestiä positiivisesti liiton toiminnasta ja tuoda myös jäsenistöltä ja seuratoimijoilta kritiikkiä sekä uusia kehitysideoita. Hyvän hallinnon periaatteissa viestinnästä sanotaan: - Yhdessä tekeminen vaatii paljon suoraa vuorovaikutusta ja aktiivista tiedottamista sovituin pelisäännöin - Hyvän hallinnon keskeisiä piirteitä ovat lajiliiton toiminnan läpinäkyvyys, asiallinen ja oikea-aikainen tiedottaminen, toiminnan tavoitteiden ja päämäärien täsmentäminen ja toiminnan riittävä raportointi ja ennakointi - Työryhmillä on oltava selkeät roolit ja liiton viestintärakenteet selvillä - Avoin ja keskusteleva organisaatiokulttuuri - Hallituksen tiedottamisen pelisäännöt ja ohjeet kriisiviestintää varten Sisäistä viestintää työryhmien välillä ja jäsenseuroille toteutetaan sähköpostitse, verkkosivujen kautta, Seuratiedotteessa ja Uinti-lehdessä. Yhteistä suunnittelua ja sisäistä viestintää edesautetaan yhteisin tapaamisin, joita järjestetään kaikille työryhmien jäsenille kerran vuodessa. Lisäksi Uimaliitto Open järjestetään kaikkien työryhmien puheenjohtajille kahdesti vuodessa.

14 4.2. Talous, toiminnan seuranta ja arviointi Luottamushenkilöryhmät kehittävät, toteuttavat ja arvioivat omaa toimintaansa ohjesäännön tehtävien mukaisesti läpi vuoden. Henkilöstö jakaa jatkuvasti tietoa eri työryhmien toiminnoista omissa tiimipalavereissaan. Liittohallitus seuraa työryhmien toimintaa keräämällä puolivuotiskatsauksen toimintasuunnitelmassa mainittujen toimenpiteiden seuraamiseksi. Strategian toteutumista seurataan liittohallituksen määrittämien mittareiden avulla. Toimihenkilöt tekevät kustannuspaikkojen ja projektien talousseurantaa kuukausittain. Lisäksi neljännesvuosittain tehdään tarkempi talouden osavuosikatsaus. Työryhmillä ei ole talousvastuuta, vaan se on liiton toimihenkilöillä tai nimetyillä vastuuhenkilöillä. Työryhmä saa toteuttaa toimintaansa ainoastaan hyväksytyn toimintasuunnitelman puitteissa. Jos toimintasuunnitelmasta poiketaan, tulee poikkeukset hyväksyttää toiminnanjohtajalla. Talousvastaava toimittaa talousraportin pyydettäessä työryhmän puheenjohtajalle. Talousraportti edelliseltä kuukaudelta saadaan tilitoimistolta kuun 10. päivä Kokoukset Kullekin työryhmälle on kirjattu toimenkuva sekä raamit toiminnalle. Työryhmät pitävät yhden kokouksistaan aina kaikkien työryhmien tapaamisen yhteydessä. Muut kokoukset päätetään työryhmän tarpeiden mukaisesti ohjesäännön antamien raamien mukaan. Kiireelliset asiat voidaan ratkaista puhelin- tai sähköpostikokouksella. Jokaisella kokouksella tulee olla selkeä tavoite ja esityslista. Kaikista virallisista kokouksista tehdään muistio tai pöytäkirja. Työryhmän aloittaessa toimintansa nimeää se keskuudestaan varapuheenjohtajan. Puheenjohtajana toimii liittohallituksen nimeämä henkilö. Sihteerinä toimii työryhmän esittelijä tai erikseen nimetty henkilö. Ensimmäisessä kokouksessa uimahyppyjen, taitouinnin ja vesipallon lajien asiantuntijaryhmissä määritellään muiden jäsenten vastuualueet. Ennen kokousta: - Kutsu kokoukseen on lähetettävä sähköisesti työryhmän jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta ja esityslista viimeistään neljää päivää ennen kokousta. - Päätöksiin liittyvät taustamateriaalit tulee toimittaa ennakkoon työryhmälle. - Kutsu ja esityslista toimitetaan aina myös liiton toiminnanjohtajalle: Toiminnanjohtajalla ja liiton puheenjohtajalla on oikeus osallistua työryhmien kokouksiin halutessaan. - Esittelijä ja puheenjohtaja valmistelevat yhdessä esityslistan. - Esityslista tehdään Uimaliiton viralliselle dokumenttipohjalle. - Jokainen jäsen perehtyy kokousmateriaaleihin ennen kokousta. - Kokoustila voidaan varata Uimaliiton tiloista työryhmän esittelijän toimesta. Muiden kokoustilojen osalta työryhmä vastaa itse tila- ja tarjoiluvarauksista. Uimaliiton kokoustila on käytössä vain, jos joku henkilökunnasta osallistuu kokoukseen. - Jos kokouksen asialistalla on asioita, jotka koskevat muiden työryhmien vastuualueita, laitetaan esityslista tiedoksi ko. ryhmän esittelijälle ja puheenjohtajalle.

15 Kokouksen aikana: - Virallisista kokouksista tehdään aina pöytäkirja. Pöytäkirjat julkaistaan liiton verkkosivuilla, muistiot toimivat työryhmän ja henkilökunnan sisäisinä asiakirjoina. Kokouspöytäkirjaan kirjataan päätökset ja kokousmuistioon laajemmin keskustelut. - Pöytäkirja kirjoitetaan Uimaliiton viralliselle dokumenttipohjalle. - Kokouksessa valitaan pöytäkirjan tarkastaja/-t. - Jos käytössä on kannettava tietokone ja datatykki, suositellaan pöytäkirjan kirjoittamista kokouksen aikana kaikkien nähtävissä. - Puheenjohtaja vastaa kokousaikataulussa pysymisestä. Kokouksen jälkeen: - Pöytäkirjan tarkastaja/-t ja puheenjohtaja kuittaa pöytäkirjan tarkastetuksi työryhmän sihteerille. - Sihteeri toimittaa viikon sisällä kokouksesta pöytäkirjan tarkistettuna sähköisessä muodossa liittoon, jonka jälkeen se julkaistaan liiton verkkosivuilla. Pöytäkirjat toimitetaan jakelulla: o o o kokouksen esittelijä, ellei hän ole nimetty sihteeriksi - Mikäli seuraavassa kokouksessa tehdään tarkistettuun pöytäkirjaan muutoksia, tulee muutos kirjata uutena päätöksenä. - Työryhmä vastaa tarvittavasta sisäisestä tiedottamisesta muille työryhmille tai seuroille tai muille kohderyhmille. Tiedotuskanavia ovat: sähköposti, verkkosivut, Seuratiedote ja Uinti-lehti. - Jos työryhmä tekee yhteistyötä läheisesti muiden työryhmien kanssa, on syytä erikseen informoida työryhmiä heitä koskevista esityksistä ja päätöksistä. Uusi ohjesääntö organisaatiomuutoksen jälkeen vuodelle hyväksyttiin liittohallituksen kokouksessa. Ohjesäännön päivitykset: - päätös liittohallitus, päivitetty päätös liittohallitus, päivitetty (huippu-uintiurheilun johtoryhmän kokoonpano) Ohjesääntöä päivitettiin työryhmien uudelle toimintakaudelle : - päätös liittohallitus, päivitetty , astuu voimaan heti - päätös liittohallitus, päivitetty , astuu voimaan uuden työryhmähaun yhteydessä (uinnin asiantuntijaryhmä à uinnin kehittämisryhmä + sisältö) Toimintakausi : - päätös liittohallitus, astuu voimaan uuden työryhmänkauden alussa (uinnin kehittämisryhmän esittelijä, muut tarkennukset)

päätös Suomen Uimaliitto ry Ohjesääntö

päätös Suomen Uimaliitto ry Ohjesääntö päätös 22.9.2016 Suomen Uimaliitto ry Ohjesääntö 1 Sisällys 1. Yleistä 3 1.1. Hyvä hallinto 3 1.2. Luottamushenkilöt 3 1.3. Työryhmien tehtävistä 3 2. Suomen Uimaliiton yleinen ohjesääntö 4 3. Organisaatio

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

Suunnistusliiton säännöt

Suunnistusliiton säännöt Suunnistusliiton säännöt SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO ry Suomen Suunnistusliiton säännöt (Rekisteröity 19.9.2008) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Suunnistusliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

Toimikunnassa tulee olla edustettuna asiantuntemusta yhteiskuntapolitiikasta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminnasta.

Toimikunnassa tulee olla edustettuna asiantuntemusta yhteiskuntapolitiikasta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminnasta. Liite: ohjesäännöt TYÖELÄMÄN TOIMIKUNTA Toimikunnassa tulee olla edustettuna asiantuntemusta yhteiskuntapolitiikasta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminnasta. Tehtävät: - tuoda yhteiskuntapolitiikkaa

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry). Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä

Lisätiedot

SUOMEN RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kevätkokouksessa 16.4.2011 1 Liiton nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Ringetteliitto ry (epävirallinen lyhenne SRiL), ruotsiksi Finlands Ringetteförbund

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY.

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. 1 (6) 23.12.2011 SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT FIN- 2 (6) 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Kiipeilyliitto - SKIL ry. ja ruotsiksi Finlands Klätterförbund FKF rf. Kansainvälisissä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN MAASTOHIIHTO R.Y.:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Yhdistyksen tarkoituksena on

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA NIBACOS KOKKOLA 13.3.2015 1 (4) 1. Toiminnan tarkoitus Nibacos Kokkola ry:n toiminnan tarkoitus on salibandyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä harrastus- että kilpailutoiminnassa. 2. Pitkän aikavälin

Lisätiedot

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen. 1 (5) x Pöytäkirja Kokous 1/2012 Esityslista Aika ja paikka 21.1.2012 Tikkurilan kopiopalvelu Liittohallitus Olosuhdevaliokunta Uinnin johtoryhmä Työ- ja talousvaliokunta Mastersvaliokunta Uimahyppyjen

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa 1 SUOMEN VALTAKUNNAN URHEILULIITON HÄMEEN PIIRI RY TOIMINTASÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Hämeen piiri ry ja kotipaikka Tampereen

Lisätiedot

UIMALIITON STRATEGIA VEDESSÄ ON VIRTAA!

UIMALIITON STRATEGIA VEDESSÄ ON VIRTAA! UIMALIITON STRATEGIA 2017-2020 VEDESSÄ ON VIRTAA! Visiomme: Halutuin laji huipulla! Missiomme: Kehitämme uimataitoa ja uintiurheilua yhdessä uimaseurojen kanssa, jotta: - vesiliikunnasta muodostuu mahdollisimman

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma 2016-2018 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU:n toiminnan tarkoituksena on monipuolisen

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Uimaliiton liittohallitus 1/2016

Uimaliiton liittohallitus 1/2016 Uimaliiton liittohallitus 1/2016 Aika: 19.1.2016 klo 16.00-19.00 Paikka: Uimaliiton toimisto, Hämeentie 105 A, Helsinki Osallistujat Kutsu Läsnä Osallistujat Kutsu Läsnä pj Sami Wahlman jäsen Ari Mononen

Lisätiedot

1. Luku Yleiset määräykset

1. Luku Yleiset määräykset Merijärven nuorisovaltuuston johtosääntö (voimaantulo 17.11.2004) Nämä säännöt sisältävät seuraavat luvut: 1. Luku Yleiset määräykset 2. Luku Nuorisovaltuuston valitseminen 3. Luku Nuorisovaltuuston järjestäytyminen

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN LIITOKIEKKOLIITTO r.y. 13.4.2013 LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Liitokiekkoliitto. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä liitto. Kansainvälisissä

Lisätiedot

Uimaliiton liittohallitus 1/2014

Uimaliiton liittohallitus 1/2014 Uimaliiton liittohallitus 1/2014 Aika: pe 10.1.2014 klo 16.00-19.00 Paikka: Uimaliiton toimisto, Hämeentie 105A, Helsinki Osallistujat Kutsu Läsnä Osallistujat Kutsu Läsnä pj Sami Wahlman X x jäsen Tero

Lisätiedot

Arvokilpailujen valintajärjestelmä vuosille

Arvokilpailujen valintajärjestelmä vuosille Liittohallitus 25.10.2016 Arvokilpailujen valintajärjestelmä vuosille 2017 2020 Suomen Uimaliiton arvokilpailujen valintajärjestelmästä ja -kriteereistä päättää liittohallitus huippu-uintiurheilun johtoryhmän

Lisätiedot

Suomen Liikunta ja Urheilu ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä. Voimassa 01.02.2008 asti.

Suomen Liikunta ja Urheilu ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä. Voimassa 01.02.2008 asti. Rastivarsat ry Seuran nimi Suomen Liikunta ja Urheilu ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 01.02. 2006. Voimassa 01.02.2008 asti. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki, sivu 1

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki,  sivu 1 SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY 25.1.16 (U sivu 1 4. JÄSENET Tässä kohdassa tehdään uusi jäsenyyskriteeristö. Seurajäsen vastaa varsinaisia golfseuroja. Yhteisöjäsenyys mahdollistaa

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

AURINKO GOLF RY

AURINKO GOLF RY AURINKO GOLF RY 21.2.2017 JOHTOKUNNAN KÄSIKIRJA Käsikirja on tarkoitettu seuran johtokunnan ja toimikuntien jäsenille luomaan yhteiselle toiminnalle suuntaviivat ja toimintamallit. Johtokunnan toiminta

Lisätiedot

A. SUOMEN SOTILASURHEILULIITTO RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

A. SUOMEN SOTILASURHEILULIITTO RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) A. SUOMEN SOTILASURHEILULIITTO RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT LIITON NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Sotilasurheiluliitto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena

Lisätiedot

Nuorisoneuvoston toimintaohje

Nuorisoneuvoston toimintaohje 1 (5) Nuorisoneuvoston toimintaohje 2 (5) Sisällysluettelo 1 Nuorisoneuvoston tarkoitus... 3 2 Nuorisoneuvoston kokoonpano... 3 3 Nuorisoneuvoston tehtävät... 3 4 Nuorisoneuvoston toimikausi ja ikäraja...virhe.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET Suomen Käsipalloliitto ry. 11.11.2009 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY SÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Käsipalloliitto ry. Yhdistyksen nimi ruotsiksi on Finlands Handbollförbund

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Liitto voi voittoa tavoittelematta välittää jäsenilleen Padelissa tarvittavia varusteita ja urheiluvälineitä.

Liitto voi voittoa tavoittelematta välittää jäsenilleen Padelissa tarvittavia varusteita ja urheiluvälineitä. Ylimääräinen liittokokous hyv. 30.10.2009 Hallitus hyväksyi tekniset korjaukset kokouksessaan 7.2.2010 PRH hyväksynyt 11.2.2010 SUOMEN PADEL LIITTO ry:n SÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN HIIHTOLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN HIIHTOLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT PRH tarkastus 16.6.2015 Hiihtoliiton valtuuskunta 23.5.2015 SUOMEN HIIHTOLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Hiihtoliitto ry, ruotsiksi Finlands Skidförbund rf

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

STUL rock'n swing toiminta 2007

STUL rock'n swing toiminta 2007 Suomen Tanssiurheiluliitto rock'n swing valiokunta STUL rock'n swing toiminta 2007 Sisällys: RS-valiokunta Tehtävät ja vastuut Valiokunnan muodostuminen ja kokoonpano 2007 Toiminta vuonna 2007 Kilpailuasiat

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Suomen Varsijousiampujat ry. TOIMINTASÄÄNNÖT

Suomen Varsijousiampujat ry. TOIMINTASÄÄNNÖT Suomen Varsijousiampujat ry. 1 TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Varsijousiampujat ry. Yhdistyksestä voidaan epävirallisesti käyttää kansainvälisissä yhteyksissä nimitystä Finnish Crossbowmen.

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLO LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLO LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLO LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 2 Sisällys 1 Liiton nimi ja kotipaikka...3 2 Liiton tarkoitus...3 3 Tarkoituksen toteuttaminen...3 4 Liiton Jäsenyydet...4 5 Liiton Jäsenet...4 6

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 Yhdistyksen Säännöt

Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 Yhdistyksen Säännöt Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Real Inferno Club de Fútbol ry. Seuran kotipaikka on Helsinki ja sen kielenä

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Keski-Uudenmaan Yleisurheilu. Yhdistyksen kotipaikka on Tuusula. Yhdistyksen toiminta-alue on Järvenpään

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 20/2016 Aika: 2. kesäkuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA

NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA Nuorisovaliokunnan rooli Hallituksen asettama, nuorten asioiden asiantuntijaelin. Noudattaa PAMin hallituksen laatimaa valiokuntien yleisohjesääntöä. Vie nuorten asioita

Lisätiedot

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius KOKOUSKÄYTÄNNÖT Kokous kokouksissa keskustellaan yhteisistä asioista ja tehdään niistä päätöksiä päätökset pannaan toimeen kokouksen jälkeen ja päätösten toimeenpanoa seurataan vapaus kokoontua, yhdistymisvapaus

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry). Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 3 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

Esitetään Liiton syyskokoukselle 25.10.2009 hyväksyttäväksi niin, että tulevat voimaan 1.1.2010 alkaen

Esitetään Liiton syyskokoukselle 25.10.2009 hyväksyttäväksi niin, että tulevat voimaan 1.1.2010 alkaen Esitetään Liiton syyskokoukselle 25.10.2009 hyväksyttäväksi niin, että tulevat voimaan 1.1.2010 alkaen 1 Sukeltajaliiton toimintasääntö 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Sukeltajaliitto

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Agility iloinen, vauhdikas ja hyvinvointia edistävä urheilulaji

Agility iloinen, vauhdikas ja hyvinvointia edistävä urheilulaji 2016 Agility iloinen, vauhdikas ja hyvinvointia edistävä urheilulaji Suomen Agilityliitto www.agilityliitto.fi Mitä agilityon? Agility on ihmisen ja koiran yhteistyöhön perustuva liikuntamuoto, joka sopii

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Keliakialiitto ry Säännöt

Keliakialiitto ry Säännöt Keliakialiitto ry Säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Keliakialiitto ry. Liiton kotipaikka on Tampere, kieli suomi ja toiminta-alue koko maa. Liiton

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

Säännöt on hyväksytty Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa ja liiton vuosikokouksessa

Säännöt on hyväksytty Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa ja liiton vuosikokouksessa Säännöt on hyväksytty Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa 18.4.2011 ja liiton vuosikokouksessa 29.7.2011. SUOMEN KOTISEUTULIITTO SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Kilpailutyöryhmä 1/2014

Kilpailutyöryhmä 1/2014 Kilpailutyöryhmä 1/2014 Aika: 26.3.2014 klo 18.00 20.00 Paikka: Uimaliiton toimisto, Hämeentie 105A, Helsinki Osallistujat Kutsu Läsnä pj Keijo Kiviluoma X X jäsen Krister Fogelberg X X (Skype) jäsen Johanna

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Hallituksen esitys kevätkokoukselle 14.4.2016 Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus 1 Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän PERUSSOPIMUS 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän nimi on Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iin kunta. Kuntayhtymän

Lisätiedot

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri esitys HALLINTO syysparlamentti Johtokunta PJ Asiantuntija Sihteeri Työntekijä Olosuhde Valmennus ja koulutus Talous ja markkinointi Kilpa- ja harrastetoiminnan Seuratoimin nan organisointi Puheenjohtaja:

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa )

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa ) VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT (hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa 13.11.2015) YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot