MÄ EN BONJAA MUT MÄ SNAIJAAN KYL MITÄ BONJAA MEINAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄ EN BONJAA MUT MÄ SNAIJAAN KYL MITÄ BONJAA MEINAA"

Transkriptio

1 P MÄ EN BONJAA MUT MÄ SNAIJAAN KYL MITÄ BONJAA MEINAA Heikki Paunonen Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii. Stadin slangin suursanakirja. Laatineet Heikki ja Marjatta Paunonen. Helsinki: WSOY s. ISBN den Helsingin slangi poikkeaa ratkaisevasti esimerkiksi Tukholman tai Pariisin vanhoista slangeista. Ehkä vertailukohtia olisikin ollut kiinnostava hakea vaikkapa Prahasta tai Baltian pääkaupungeista. Toinen juttu on sitten se, että kielten kontaktit urbaaneissa yhteisöissä myös Helsingissä ovat myös nykyään monimuotoisia ja niistä syntyy koko ajan uusia kielimuotoja. Paunosen 1800-luvun lopun Helsingin työläisyhteisöistä piirtämä kuva vertautuu kiinnostavalla tavalla brittiläisen sosiolingvistin Ben Ramptonin (1995) 1990-luvun alun pohjoisenglantilaisen teollisuuskaupungin maahanmuuttajakortteleiden nuorison kielen käytön kuvaukseen. Ramptonin tutkimat, eri etnistä alkuperää edustavat nuoret käyttivät hyvin monitasoisesti ympäristönsä eri kielimuotoja ja sisällyttivät omaan kielelliseen repertuaariinsa eri etnisille ryhmille tyypillisiä ilmauksia. Tästä toisen puhujan (ja toisen etnisen ryhmän) kielelliselle alueelle astumisesta Rampton käyttää nimitystä crossing. Slangin synty ja menestys olisi ehkä kuvattavissa yhdenlaiseksi crossing-ilmiöksi. Ramptonin tutkimien nuorten puheessa kielten vaihtelu on osoitus keskustelun moniäänisyydestä. Yksilötasolla on kyse kielellä ja kielellisillä valinnoilla leikkimisestä ja uusien näkökulmien esiin tuomisesta kielenvaihtelun avulla. Makrotasolla tärkeää on se, että pistäytymiset toisen etnisen ryhmän kielellisellä alueella synnyttävät uutta omaa puhekulttuuria ja uusia kielellisiä ja muita kulttuurisia käytänteitä. Kun Stadin slangin suursanakirjaa luentti Saarikosken J. D. Salingerin Sieppari ruispellossa -romaanin käännöksestä ja Saarikosken käyttämän slangin oikeellisuudesta lienee aikoinaan oltu monta mieltä, mutta ensimmäinen oma lukukokemukseni 1970-luvulla oli, että suomalaisen Siepparin kieli tuntui kuuluvan joillekin toisille ja ilmiselvästi kaukaiseen, tarunhohtoiseen slanginpuhujien aikaan. Se vilisi sanoja, joita en ymmärtänyt ja joiden tarkoitteita en tuntenut. Jos tuolloin, helsinkiläisenä lukiolaisena, olisin saanut käsiini vuoden 2000 tiedekirja -palkinnon voittajan, Heikki ja Marjatta Paunosen Stadin slangin suursanakirjan, olisi ensivaikutelmani Saarikosken Sieppari-käännöksestä ollut varmasti kovin toisenlainen. Slangi muuttuu nopeasti, kun sen puhujat muuttuvat ja maailma ympärillä muuttuu. Juuri tämä slangille ominainen kerrostuneisuus, muuttuminen ja uudistuminen on Paunosten sanakirjassa dokumentoitu perinpohjaisesti ja kattavasti. Stadin slangi ja sen kerrostumat Paunosten sanakirjan kuvaamana ovat makrotasolla merkki kielten kohtaamisesta, suomen, ruotsin, venäjän ja englannin ainesten sekoittumisesta. Yksilön tasolla on puhuttava kielenkäytön moniäänisyydestä, helsinkiläisen slanginpuhujan kielellisen identiteetin muodostumisesta eri aineksista. Kirjan esipuheesta välittyy kuva Helsingin slangin synnystä monikielisen yhteisön yhteiseksi viestintävälineeksi. Siinä Heikki Paunonen puhuu kielellisten raja-aitojen mataluudesta tai halusta ylittää nämä rajaaidat. Hän korostaa, että kielellisen monimuotoisuutensa (suomi, ruotsi, venäjä) täh- 137 virittäjä 1/2002

2 kee Ramptonin tutkimusten läpi, sanakirjan esipuheessa kuvattu helsinkiläinen puolentoistasadan vuoden takainen kieliyhteisö, urbaanin yhteisön ja sen kielen synty, asettuu osaksi eri puolilla maailmaa eri aikoina käynnissä olevaa suurta päättymätöntä kuvaelmaa maalta- ja maahanmuuttajista, muutoksesta, variaatiosta ja kielikontakteista: se, mikä tapahtui 1800-luvun lopun Helsingissä, tapahtui jo aikaisemmin jossain muualla ja on paraikaa käynnissä taas toisaalla. Samalla herää pohtimaan, millaisia ovat maahanmuuttajien kielten ja suomen kielen kohtaamiset nyky-helsingissä. Tämä ulottuvuus on jäänyt suomen kielen tutkijoilta toistaiseksi kartoittamatta. Paunosten sanakirjassa sanat paikannetaan sekä historiallisesti että maantieteellisesti. Jälkimmäisistä tiedoista paljastuu, että aineisto on koottu etenkin Sörkasta ja Kalliosta, Töölöstä sekä eteläisistä ja läntisistä kaupunginosista yllättävän paljon on sanatietoja mukana myös Pihlajamäestä ja Maunulasta. Vaikka aikaväli ulottuu luvulle, Itä-Helsinki ja sen asukkaiden panos Stadin slangiin jää melko vähälle. Myös kirjan sisäkansien kartat kertovat teoksen ajallisista ja paikallisista painopisteistä: idässä kaupunki loppuu suunnilleen siihen, mistä Itä-Helsinki alkaa. Tätä maantieteellistä ja nykyperspektiivistä myös demografista vinoumaa tasapainottaa kymmenkunta selvästi itähelsinkiläistä lähdettä. Myös se, että keruukilpailujen kohteina ovat olleet oppilaita ympäri Helsinkiä kokoavat oppilaitokset, takaa ensivaikutelmaa laajemman maantieteellisen pohjan. Aineistolähteiden luettelon perusteella saa kuitenkin sen vaikutelman, että Stadin slangia on totuttu tallentamaan nimenomaan Helsingin niemeltä. Sanojen merkityksen ja niiden ajallisen ja maantieteellisen paikannuksen ohella kiinnostava seikka on niiden etymologia. Kirjan esipuheessa käsitellään yleisesti ja esimerkinomaisesti Stadin slangin alkuperää ja sanastokerrostumia, mutta yksittäiset sanat jäävät ilman etymologista selitystä (esipuheessa mainittuja esimerkkejä lukuun ottamatta). Etymologioiden selvittämättä jääminen varmasti surettaa monia lukijoita, mutta samalla on heti todettava, että kyse olisi niin valtavasta urakasta, että jos siihen olisi ryhdytty, sanakirjan valmistumista olisi saatu odottaa vielä pitkään. Slangin tutkimus on jo sinänsä kielen monimuotoisuuden kartoittamista. Yhden kielimuodon sisäisen variaation tarkka kuvaaminen on paras tapa kertoa kielellisen variaation läpitunkevuudesta ja perusluonteisuudesta. Esimerkiksi sananalkuisten konsonanttien ja konsonanttiyhtymien variaation tunnustaminen sana-artikkelien laadinnassa, sijoittamisessa sekä ristikkäiset viittaukset helpottavat ratkaisevasti kiinnostuksen kohteina olevien sanojen löytämistä. Slangin variaation esittäminen on Paunosten sanakirjan suuri ansio. Slangin äännepiirteet tuottavat uudenlaisia kokemuksia tottuneellekin sanakirjojen lukijalle. Yksi niistä on sananalkuisten konsonanttiyhtymien runsaus: kl-, kn- tai kr-alkuisista sanoista ei tunnu tulevan millään loppua, ja esimerkiksi sk-alkuisia sanoja mukana on lähes neljänkymmenen sivun verran (niistä skr-alkuisiakin kymmenisen sivua) ja ts- ja tvs-alkuisia reilut kaksikymmentä sivua. Jopa ju-alkuisia sanoja on kuuden aukeaman verran. (Perussanakirjassa niitä on reilut neljä aukeamallista.) Myös jotkin yksittäiset alkukirjaimet saavat osakseen paljon enemmän hakusanoja kuin yleissuomen sanakirjoissa. Kiinnostavan retken slangin, sen puhujien ja puheenaiheiden maailmaan tarjoaa tutustuminen vaikkapa f-alkuisiin sanoihin. Kirjan esipuhe sisältää selkeän ja monipuolisen kuvauksen Stadin slangin muoto-opillisista piirteistä. Samalla se sijoittaa niistä monet Suomen murteiden kartalle ja 138

3 siis paljastaa niiden»murteellisuuden». Kirjasta aukeaa näkymiä paitsi vanhaan slangiin myös nyky-helsingin puheenparteen. Mukana ovat yksikön ensimmäisen ja toisen persoonan pronomineiksi vakiintumassa olevat, myös nuorisolle suunnatuista sähköisistä viestimistä tutut meitsi ja teitsi, vaikka vastaavat monikon persoonapronominit (meitsit, teitsit) eivät vielä olekaan päässeet samaan seuraan. Uusimpaan slangiin perehtymättömälle varmaan outo vaikkakin nykyisessä koululaisslangissa yleinen on verbi baittaa kopioida, jäljentää; matkia. Verbi säätää sählätä, möhliä; säheltää puolestaan kertoo slangin tavasta kierrättää kotoperäisiä yleiskielen sanoja. (Viimeksi mainitun merkitys tuntuu koko ajan laajentuvan niin, että se hahmotetaan yleensä puuhailemista ilmaisevaksi verbiksi.) Varhempi, osin jo historiaan jäänyt esimerkki yleiskielen sanojen valjastamisesta osaksi slangia on 1970-luvun adjektiivi mieletön ja intensiteettiadverbi mielettömän. Voimakkaita emootioita nostaa esiin oman sukupolveni helsinkiläisissä aikoinaan niin tuttu mutta nykyään unohduksiin jäänyt verbi ebaa, joka eri merkityksineen ( pilkata jotakuta; uhota, uhkailla, isotella, soittaa suutaan, haastaa riitaa ) paikannetaan kirjassa luvuille. Slangin muuttuminen ja sen kytkökset kulttuurin muutoksiin havainnollistuvat tiiviisti hakusanassa dormari, jonka merkityksiksi ilmoitetaan: 1) kaalikääryle ( ) ja 2) makuusali (1980-luvulta lähtien). Niin kesämökillä työskentelevien tutkijoiden kuin nykyslangia puhuvien nuortenkin arkeen ja vapaa-aikaan kuuluu tietysti läppis eli läppäri ( kannettava tietokone ). Tämä synonyymipari muistuttaa myös slangin produktiivisimmista johtimista, joita kirjan esipuheessa selkeästi esitellään. Vanhaa stadilaista vapaa-ajan kulttuuria edustanee puolestaan raakyglika, jolle annetaan seuraava niukka ja arvoituksellinen selitys:»litistetty pelinappi, jossa kanta kuitenkin on pystyssä.» Kuvattavalle kielimuodolle tyypillisten idiomien esittäminen on kaikkien sanakirjan tekijöiden ongelma. Stadin slangin ydinverbien varaan rakentuvien idiomien kirjo tulee mainiosti esiin näitä verbejä selittävissä artikkeleissa (esimerkiksi antaa, heittää, jättää, mennä, ottaa, stikkaa, tehdä, vetää). Myös kirjan typografiset ratkaisut tukevat näiden verbi-idiomien sarjojen hahmottamista. Stadin slangin suursanakirja tarjoaa erityisen antoisan retken Stadin nimimaailmaan. Teokseen liittyvä kartta sekä sisäkansien kartat (»Stadin kundin kartta» luvuilla ja luvuilla) ohjaavat kiinnostunutta kulkijaa niin kadonneille kuin vieläkin olemassa oleville Helsingin kaduille, toreille ja luonnonpaikoille, eri kaupunginosiin. Mutta myös itse sanakirja-artikkelit ja niihin sisältyvät sadat erisnimet kertovat sekä menneistä että vieläkin vaikuttavista helsinkiläisistä ja toispaikkakuntalaisista, ravintoloista, kahviloista, kouluista, yhdistyksistä. Nimeämisen tarve ja samalla Stadin slangin luonteva taipuisuus näkyy hauskasti vaikkapa hakusanassa Haddari, jota kirjassa ilmoitetaan käytetyn The Beatles-yhtyeen kappaleesta»a Hard Day s Night»! Kirjassa on mukana koko joukko sellaisia sanoja ja sanontoja, jotka selvästi kuuluvat yleiskieleen ja esiintyvätkin samassa merkityksessä myös yleiskielen sanakirjoissa (Nykysuomen sanakirjassa ja varsinkin Perussanakirjassa): aataminaikainen, ahteri, aika (intensiteettiadverbina), ale, EP-levy, herrahissi, heteka, hiha (sanonnoissa kuten palaa hihat), jiiri (-formu, -laatikko), lautaset (lyömäsoittimen nimityksenä), lobbailla, LP, printteri. Tämä on tietysti ollut omiaan lisäämään sanakirjajärkäleen sivumäärää. Turhaa lienee mainita sanalla aasi tarkoitettavan tyhmää ihmistä tai että 139

4 akan yksi merkitys on vanha nainen. Hieman mietityttää myös partikkelin hep (yks kaks kolme hep) mukanaolo slangisanakirjassa. Joskus tuntuu siltä, että yksi, ei välttämättä tietoinen, kriteeri käsillä olevaan kirjaan pääsylle on ollut se, ettei sanaa muualta löytäisi. Tämä näkyy ehkä selvimmin siinä, että niin monia nykypäivän nuorisokulttuuriin kuuluvia ilmauksia on otettu mukaan yleiskielisinä: hip hop, hard core, ekstaasi, tekno (musiikkityylin nimityksenä). Myös joidenkin erisnimien mukanaolo selittynee tästä (General Njassa, Escape). Missä sitten menee yleiskielen, (yleis)- puhekielen ja slangin raja? Niin kuin jo edellä tuli ilmi, rajan yleiskielen ja slangin välillä olisi ehkä voinut vetää hieman toisinkin. Yksittäisten sanojen mukaan ottamisesta voi keskustella sanakirjan arvioinnin yhteydessä pitkään; mitä laajempi teos on kyseessä, sitä pitempään. Tietoisesti on mukaan otettu»vanhaa puhekieltä» ja niin kutsuttua kyökkisuomea. Tuntuu siltä, että tämä osa aineistoa olisi ansainnut oman hakuteoksensa; slangisanojen keskellä kyökkisuomen ilmaukset ovat oudossa seurassa eikä vanhan puhekielen kategoria oikein hahmotu. Sanakirjan johdannossa rajataan pois vankilaslangi ynnä muut ammattislangit. Rajanveto on varmasti ollut vaikeaa. Mukana on selvää ammattisanastoa, kuten sikarinvalmistukseen liittyvä ammattinimike vekkelimaakari, poliisislangin asiakas tai pörssislangin erisnimet Nasse ja Noksu. Slangin ja ammattikielten rajanvetoa voi pohtia toisestakin näkökulmasta. Onko huumeita käyttävien nuorten, huumekauppiaiden ja huumeista puhuvien nuorten kielen sanasto erilaista? Entä huumepoliisien sanasto? Missä menee raja? Tältäkin osin Stadin slangin suursanakirjassa on toimittu järkevästi: olemassa oleva, puhuttua kieltä ja sen eri muotoja koskeva tieto on pyritty saamaan mahdollisimman kattavasti talteen ja kansiin. Selväähän on, että juuri slangisanakirjassa tietyt aihealueet, semanttiset kentät, korostuvat, kuten Heikki Paunonen myös esipuheessaan selkeästi esittää. Sanan merkityksen suhde (aineistosta löytyvän) ilmauksen kontekstuaaliseen tulkintaan lienee leksikografien paljon pohtima ongelma. Näin laajasta teoksesta voi ymmärrettävästi löytää merkityksenselityksiä, jotka nostavat tämän kysymyksen lukijan mieleen. Muutaman kerran tekijät näyttäisivät turhan uskollisesti pistäneen kirjaan merkityksen selityksen sellaisena kuin sen on alkuperäinen informantti tai kerääjä joskus muistiin merkinnyt. Tästä esimerkkeinä mainittakoon hakusanat apina ja hipaisu. Substantiivin apina yhdeksi merkitykseksi on ilmoitettu ruotsalainen. Ainoana esimerkkinä tästä käytöstä on kielenkäyttäjien intertekstuaalista kompetenssia koetteleva lause Kaarle XVI Kustaa on apinain kuningas. Yllättävältä kuulostaa myös tulkinta, jonka mukaan lauseen Käydään nopee tos hipasulla viimeinen sana merkitsisi pankkiautomaattia. Koko ilmaus tietysti motivoituu metonyymisesti, mutta siitä on ainakin tämän esimerkkilauseen perusteella vielä matkaa metonyymiseen tulkintaan, jonka mukaan ilmauksen hipasu merkitys olisi pankkiautomaatti. Esipuheessaan Heikki Paunonen pohtii kielen, murteen ja slangin eroa. Tämä on olennainen ja usein pohdittu kysymys. Mutta missä kulkee Stadin slangin ja Helsingin puhekielen ero? Onko näillä käsitteillä enää eroa, jos slangi käsitetään kerroksittaiseksi ja alati kehittyväksi? Niin kuin Paunonen osoittaa, ero on selvä, jos slangi paikannetaan vuosisadan alkuun, sellaiseksi kuin se on Tannerin, Turtiaisen tai Malmstenin tuotannossa. Tuon ajan slangi oli sanastoltaan ruotsinvoittoista, ja sen käyttäjäkunta oli rajallinen. Selvät rajat slangin käsitteelle on helppo piirtää vielä, jos jäädään 1950-luvul- 140

5 le, vaikka siis suomen kielen osuus toisen maailmansodan jälkeen on koko ajan kasvanut. Nykyslangin ja»helsingin puhekielen» välinen rajanveto onkin jo lähes mahdotonta ja myös turhaa eikä slanginpuhujien joukkoa voi enää täsmällisesti määritellä sen paremmin iän, sosiaalisen aseman saati asuinpaikan mukaan. Paraikaa Helsingin slangia syntyy sekä puheessa että kirjoituksessa ja niiden koko ajan muuttuvassa välimaastossa. Alun perin slangi on kuitenkin ollut puhetta, ei kirjoitusta. Tästä johtunevat kirjoissa ja lehdissä julkaistua slangia koskevat slanginharrastajien kiistat. (Yhtä vaikeata on tehdä ja puolustaa päätöksiä savoa tai Turun murretta puhuvien Ankkalinnan asukkaiden puhekuplien sisällöstä.) Paunosten sanakirjassa puheen ja kirjoituksen suhteen ongelmallisuus nousee esiin muun muassa silloin, kun kirjoitusasun perusteella pitäisi päätellä joidenkin (uudempien englannista lainattujen) sanojen ääntäminen. Esipuheessa ilmoitetaan:»koska slangi on nimenomaan puhuttua kieltä, myös hakusanat ovat periaatteessa ääntämisen mukaisessa asussa. Näin esimerkiksi englantilaisperäiset slangisanat löytyvät yleensä ääntöasun mukaan. Tätä periaatetta ei kuitenkaan ole noudatettu kaikkein uusimpien englantilaisperäisten lainasanojen merkinnässä.» (s. 10). Tämä ratkaisu on kiinnostava siinä mielessä, että ikään kuin oletetaan lukijan olevan kaksikielisen ja oivaltavan tuoreiden lainojen ääntämyksen englannintaitonsa varassa. Ongelmallisia tulkittavia kirjan lukijalle ovat etenkin c-kirjaimella alkavat tai c:n sisältävät sanat: capsit ([käpsit] vai [kapsit]), chattailla, cena, ceva. Toisaalta suomen yleiskielen mukainen ääntämys on turhaan annettu esimerkiksi hakusanan CP [seepee] yhteydessä. Satunnaisesti ääntöasu on toki otettu puheeksi, kuten hakusanassa patchi. Oikean ääntämyksen ratkaiseminen on tietysti ollut vaikeaa silloin, kun sanatieto perustuu ainoastaan kirjoitettuun lähteeseen. (Tästä käyttäjälle suunnatuissa ohjeissa huomautetaankin.) Edellä selostettu ongelma on osaksi seurausta Stadin slangin suursanakirjan aineiston kirjavuudesta. Mukana ei ole vain slanginkerääjien kirjallisia muistiinpanoja vaan kaunokirjallisuutta, runoja, laulutekstejä, uudemmasta slangista jopa lehtijuttuja ja sanomalehtien otsikoita. Tämä kirjava aineisto on kuitenkin samalla todenmukainen: slangiin törmää arkikeskustelujen ohella myös painetussa sanassa ja uusissa ja perinteisemmissä sähköisissä viestimissä. Slangin esiintymisalan tai reviirin laajuutta ja eri viestimien vaikutusta slangin kokonaiskuvaan ja sanakirjantekijän työhön olisi ehkä voinut pohtia myös teoksen esipuheessa. Siihen kyllä sisältyy katsaus slangin käyttöön kaunokirjallisuudessa, mutta esimerkiksi slangipuheen kirjallisen esittämisen käytänteitä ei siinä käsitellä. Kelpaako slangisanakirjaan kaikki slangina präntätty? Erityyppisten aineistojen arviointia voi tietysti pitää slangin puhujien ja slangiksi kirjoittavien (eettisesti arveluttavana) arvottamisena, mutta kielentutkimuksen näkökulmasta erityyppisten aineistojen annin pohtiminen olisi saattanut olla paikallaan. Toisaalta lukija voi toki helposti itse arvioida esimerkkien arvoa ja edustavuutta. Stadin slangin suursanakirjan lähdeluettelo on lähes viisikymmensivuinen ja kunkin sana-artikkelin ja esimerkin lähteet on dokumentoitu selkeästi, tarkasti ja johdonmukaisesti. Stadin slangin suursanakirjan diakroninen ote slangiin (joka monesta murre- ja slangikäsikirjasta tyystin puuttuu) osoittaa tarpeettomaksi kiistat yksittäisten sanojen kirjoitusasuista. Se myös suo Stadin slangille sen ansaitseman aseman tuhansien ja taas tuhansien ihmisten omana kielenä, jolla on historia. Tässä mielessä Paunosten sana- 141

6 kirja vertautuukin Vanhan kirjasuomen sanakirjaan: kun tuleva 2070-luvun lukiolainen joskus saa sen käsiinsä, hän saa paitsi selityksen, myös paikannuksen vanhoista slangidokumenteista tai kaunokirjallisista teoksista löytämilleen oudoille sanoille. Vähemmän kuvitteellinen käyttäjäkunta ovat kääntäjät, jotka voivat niin halutessaan luotettavasti kääntää Paunosten sanakirjan avulla esimerkiksi luvun tukholmalais- tai berliiniläisslangin ilmaukset saman ajan Stadin kielelle. Stadin slangin suursanakirjan sanaartikkelien runsaiden esimerkkien ansiosta eri aikojen slangin puhujat saavat itse äänensä kuuluviin. Sanakirjan lukijalle tarjotaan tietoa slangisanojen merkityksestä ja muodosta mutta myös siitä, minkä aikakauden kielestä ja millaisten ihmisten puheesta on kysymys. Sekä aineiston laajuus että tuntuma slangin historiaan tekevät teoksesta lajissaan poikkeuksellisen. Selvää on, että nykyhelsinkiläisen perspektiivistä sukellus oman kielen juuriin on vaikuttava kokemus. Samalla voi sekä stadilaisena että suomen kielen tutkijana iloita siitä, että tämä muiden suomalaisten (kielentutkijoidenkin) monesti väheksymä kielimuoto on vihdoin saanut laajan ja syvällisen kuvauksen. Paras lukuohje (tämänkin) kirjan varalle on lyhyt ja yksinkertainen:»kelaa sitä!» JYRKI KALLIOKOSKI Sähköposti: LÄHDE RAMPTON, BEN 1995: Crossing. Language and ethnicity among adolescents. London: Longman. OPISKELIJAT NIMISTÖNTUTKIJOINA Johanna Komppa, Kaija Mallat & Toni Suutari (toim.) Nimien vuoksi. Kielen opissa 5. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos s. ISBN N imistöntutkimus on pitkään ollut yksi suomen kielen maistereiksi valmistuvien suosikkialoista. Näin on ollut varsinkin Helsingin yliopistossa, jossa Eero Kiviniemen hoitaessa nimistöntutkimuksen professorin virkaa vuosina valmistui vuodessa keskimäärin kuusi hyvätasoista pro gradu -opinnäytettä onomastiikan alalta (Kiviniemi 1999: 255). Vaikka virka ehti olla muutaman vuoden vailla hoitajaa, on opiskelijoiden innostukseen onneksi voitu vastata antamalla opetusta ja ohjausta. Pro graduja ja pienempiä nimistöaiheisia töitä valmistuu vuosittain yhä lukuisia. Useimmat ovat laadultaan mallikkaita, osa vielä tavoitteiltaan ja näkökulmiltaan raikkaita ja innovatiivisia. Opiskelijoiden nimistötöiden hyvästä laadusta ja laaja-alaisuudesta on kelpo osoituksena Nimien vuoksi -kirja. Se on ilmestynyt osana Helsingin yliopiston suomen kielen laitoksen julkaisusarjaa Kielen opissa, jossa julkaistaan opiskelijoiden tekemiä pienimuotoisia tutkielmia. Opiskelijat kirjoittavat artikkelinsa oman tutkimustyönsä pohjalta mutta myös toimittavat kirjan. Voi vain kuvitella, kuinka hyödyllistä ja opettavaista tällainen kokemus opiskelijalle on. Nimien vuoksi on mainio teos. Kokonaisuus on monin tavoin edustava ja monipuolinen jopa niin, että kirjassa ikään kuin näyttäytyy tämän hetken suomenkielinen nimistöntutkimus pähkinänkuoressaan. Kirjan kahdeksan artikkelia osoittavat, mitä nyt virittäjä 1/

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SE ON SITTEN GRADU Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SISÄLTÖ 1. Tutkiminen ja seminaarityöskentely 3 1.1. Johdannoksi 3 1.2. Millainen on hyvä tutkielma? 4 1.3. Miksi tutkielmaa tehdään seminaarissa?

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Saako vielä teititellä, onko aina lupa sinutella?

Saako vielä teititellä, onko aina lupa sinutella? Saako vielä teititellä, onko aina lupa sinutella? - Suomalaisen puhuttelun historiasta ja nykytilasta Aluksi Suoran puhuttelun käytäntöjä leimaa suomessa epäsäännöllisyys ja vakiintumattomuus: saako vielä

Lisätiedot

Tieto nousee kentältä

Tieto nousee kentältä Tieto nousee kentältä sosiaalityötä käsitteellistämässä Synnöve Karvinen-Niinikoski & Maria Tapola (toim.) Yhteystiedot: SOCCA fax 310 423 44 Heikki Waris -instituutti puh. 09 310 617 22, fax 09 310 617

Lisätiedot

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan suomenkielisten 9.-luokkalaisten nuorten kulttuuriharrastukset ja harrastuksiin liittyvät toiveet

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan suomenkielisten 9.-luokkalaisten nuorten kulttuuriharrastukset ja harrastuksiin liittyvät toiveet Etelä- ja Keski-Pohjanmaan suomenkielisten 9.-luokkalaisten nuorten kulttuuriharrastukset ja harrastuksiin liittyvät toiveet Jaana Lähteenmaa Teija Strand Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura

Lisätiedot

Oma kieli kullan kallis

Oma kieli kullan kallis Oma kieli kullan kallis Opas oman äidinkielen opetukseen Sirkku Latomaa (toim.) Opetushallitus ja tekijät Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN 978-952-13-3234-0 (nid.) ISBN 978-952-13-3235-7

Lisätiedot

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) Uusi taidekasvatusliike Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Aalto-yliopiston

Lisätiedot

OPETTAJAN AINEISTO. Dialogi. Tuukka Tomperi. yksilöstä ja yhteisöistä YHTEISKUNNALLISEN OPETUKSEN AINEISTO TAMMI

OPETTAJAN AINEISTO. Dialogi. Tuukka Tomperi. yksilöstä ja yhteisöistä YHTEISKUNNALLISEN OPETUKSEN AINEISTO TAMMI OPETTAJAN AINEISTO Dialogi Tuukka Tomperi yksilöstä ja yhteisöistä YHTEISKUNNALLISEN OPETUKSEN AINEISTO TAMMI Ulkoasu: Riitta Piuva Taitto: Eira Rantanen Tekijä ja Kustannusosakeyhtiö Tammi, 2005 Kopiointikielto

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri

Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri Vertaissovittelun ulkopuolinen arviointiraportti Tomi Kiilakoski Nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Keskustelua. Fennistiikan tieteenparadigmasta ja sen ohjausvaikutuksesta 1

Keskustelua. Fennistiikan tieteenparadigmasta ja sen ohjausvaikutuksesta 1 Keskustelua Fennistiikan tieteenparadigmasta ja sen ohjausvaikutuksesta 1 1. Taustaksi. Empiirisen tieteen väitetään usein olevan arvopremisseistä vapaata ja objektiivista. Tämä väite saattaakin pitää

Lisätiedot

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin muu kuin venäläinen. Venäläisten maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumisesta Joensuun seudulla Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

THE FINNISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE SUOMEN KIELI DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA

THE FINNISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE SUOMEN KIELI DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA White Paper Series Valkoiset kirjat THE FINNISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE SUOMEN KIELI DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA Kimmo Koskenniemi Krister Lindén Lauri Carlson Martti Vainio Antti Arppe Mietta Lennes

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Luovan tuhon tie kilpailukykyyn

Luovan tuhon tie kilpailukykyyn Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 4 Luovan tuhon tie kilpailukykyyn MIKA MALIRANTA Luovan tuhon tie kilpailukykyyn Miten innovointi vaikuttaa yrityksiin, kansantalouteen ja kansalaisiin

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 1 Gunilla Englund On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille Gunilla

Lisätiedot

HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT

HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT Totuus vai tehtävä Miten tehdä dokumenttielokuva aiheesta, jota ei voi kuvata Mari Clusius HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 2 Mari Clusius Totuus vai tehtävä Miten

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA Raija Roslöf Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ (ABSTRACT) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ TURUN

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Tampereen ammattikorkeakoulu 50 (65) 4 Merkintätavat 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Korkeakouluissa opinnäytetyön kirjoittamisessa yleinen periaate on se, että opiskelija aiempia töitä selostamalla

Lisätiedot

KONSTRUKTIO MENNÄ KUIN X SANOMALEHDISSÄ

KONSTRUKTIO MENNÄ KUIN X SANOMALEHDISSÄ KONSTRUKTIO MENNÄ KUIN X SANOMALEHDISSÄ Suomen kielen pro gradu -tutkielma Oulun yliopisto 18.5.2015 Laura Linna SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 1.1. Tutkimusaihe ja aikaisempi tutkimus 1 1.2. Tutkimusongelma,

Lisätiedot

Suomen kielen tulevaisuus. Suomen kielen tulevaisuus

Suomen kielen tulevaisuus. Suomen kielen tulevaisuus Ilmestynyt myös nidottuna: Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 155 Suomen kielen tulevaisuus Kielipoliittinen toimintaohjelma Suomen kielen tulevaisuus Kirjoittajat Auli Hakulinen Jyrki Kalliokoski

Lisätiedot

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Suomenkielisten näkökulma kielipolitiikkaan Ilmari Rostila Suomen Perusta Raportin kirjoittaja Sisältö Professori, YTT Ilmari Rostila on toiminut hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Kultainen nuoruus. nuorisotutkimusverkosto. Kurkistuksia nuorten hyvinvointiin ja sen tutkimiseen. Terhi-Anna Wilska & Jaana Lähteenmaa (toim.

Kultainen nuoruus. nuorisotutkimusverkosto. Kurkistuksia nuorten hyvinvointiin ja sen tutkimiseen. Terhi-Anna Wilska & Jaana Lähteenmaa (toim. Kultainen nuoruus Kurkistuksia nuorten hyvinvointiin ja sen tutkimiseen Terhi-Anna Wilska & Jaana Lähteenmaa (toim.) nuorisotutkimusverkosto KULTAINEN NUORUUS KURKISTUKSIA NUORTEN HYVINVOINTIIN JA SEN

Lisätiedot