SEUTU-HANKE, toimintakertomus 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEUTU-HANKE, toimintakertomus 2008"

Transkriptio

1 1 SEUTU-HANKE, toimintakertomus 2008 Yleistä Loimaan seutukunnan SEUTU-hanke päättyi vuoden 2008 lopussa. Hankkeen alkaessa luotiin Loimaan seutukunnalle seutusopimuksella suunnitteluorganisaatio, jossa seutuyhteistyötä suunniteltiin järjestelmällisesti kunnallisen toiminnan eri sektorien kesken ja myös niiden välillä. Hankkeen organisaatio ja toimintaperiaatteet määriteltiin seutukunnan kuntien välisellä seutusopimuksella, joka allekirjoitettiin Lisäksi seutuyhteistyökokeilulain käytöstä Loimaan seutukunnalla sovittiin erikseen allekirjoitetulla sopimuksella. Seutusopimuksessa todettiin, että yhteistoiminnan tavoitteena on edistää vapaaehtoista seutuyhteistyötä: julkisten palvelujen saatavuuden ja laadun turvaamiseksi menestyksellisen elinkeinopolitiikan harjoittamiseksi sekä maankäytön suunnittelun ja ympäristöhuollon tehokkaaksi toteuttamiseksi. Seutuyhteistyökokeilulaista käyttöön otettiin: Kokeiluseudun osallistuminen työvoima- ja elinkeinokeskuksen päätöksentekoon (8 ) Kokeiluseudun osallistuminen maakunnan liiton päätöksentekoon (10 ) Lausunnon antaminen valtion viranomaisessa vireillä olevaan asiaan (15 ) Seutuyhteistyökokeilulain käyttöön liittyen sovittiin myös että 8,10 ja 15 :n mukaisiin asioihin liittyen päätösvaltaa käyttää kuntien puolesta Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus ry. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että Loimaan seutukunnan kehittämiskeskuksella on ollut lausunto-oikeus kun em. toimijoissa käsitellään aluetta koskevia asioita. SEUTU-hankkeessa toimi kahdeksan alakohtaista työryhmää: - Keskushallinnon työryhmä - Kirjastotoimen työryhmä - Sivistystoimen työryhmä - Sosiaalitoimen työryhmä - Sähköisen asioinnin työryhmä. - Teknisen sektorin työryhmä - Terveystoimen työryhmä - Ympäristö- ja maankäyttötyöryhmä Nuorisotoimea koskevissa asioissa valmistelu tapahtui seutukunnallisen nuorisotoimen (SENU) kautta. Liikunta- ja vapaa-aikatoimeen liittyvien asioiden valmistelussa hyödynnettiin liikuntasihteerien seudullisia kokoontumisia. Kuntien vastuuseen kuuluvien asioiden käytännön kehittämistä koordinoi Seuturyhmä. Seuturyhmän puheenjohtajana toimi Kosken Tl kunnan kunnanjohtaja Aimo Suikkanen ja varapuheenjohtajana Loimaan seutukunnan kehittämiskeskuksen toimitusjohtaja Pauli Salminen. Jäseninä ryhmässä olivat Alastaron kunnanjohtaja Matti Tunkkari, Mellilän kunnanjohtaja Pauliina Sarilo, Pöytyän kunnanjohtaja Kari Jokela, Loimaan kehittämisjohtaja Sami Suikkanen sekä Yläneen hallintojohtaja Market Kulovesi. Rahoittajan edustajana ryhmään kuului erikoissuunnittelija Petteri Partanen Varsinais-Suomen lii-

2 2 tosta. Seuturyhmän valmistelusta käsitteli kuntajohtajakokous niitä asioita, jotka koskivat laajasti koko seutukunnan peruskuntia ja valmisteli ne tarvittaessa seutuneuvottelukunnan käsiteltäviksi. Kuntajohtajakokouksen jäseniä olivat peruskuntien kuntajohtajat. Seutuneuvottelukunnan muodostivat seutukunnan kuntien kunnanhallitusten ja valtuustojen puheenjohtajat sekä kuntajohtajat. Seutuneuvottelukunnan tehtäviin kuului hankkeen kehittäminen, seuranta ja valvonta. Seutuasiamies toimi ryhmien sihteerinä. Palvelujen sekä ympäristön ja maankäytön kehittämisessä päättävinä eliminä toimivat kunnat ja elinkeinopolitiikkaan liittyvissä yhteistyöasioissa Loimaan seutukunnan kehittämiskeskuksen hallitus. Hanke sai toiminnalleen ulkopuolista rahoitusta ensin suoraan sisäasiainministeriön myöntämänä avustuksena ja vuodesta 2005 alkaen Varsinais-Suomen liiton hankkeelle myöntämänä maakunnan kehittämisrahana. Vuonna 2008 ei hankkeelle haettu enää erillistä ulkopuolista rahoitusta vaan työskentelyssä hyödynnettiin kuntarahoituksen lisäksi Varsinais-Suomen liiton hankkeelle vuoden 2007 toimintasuunnitelman toteuttamiseen myöntämää rahoitusta, jonka käyttämiseen saatiin jatkoaikaa vuoden 2008 loppuun asti. SEUTU-hankkeessa laadittiin sopimuksiin ja hankehakemuksessa ilmaistuihin yleistavoitteisiin pohjautuen vuosittain toimintasuunnitelma, jossa asetettiin koko hankkeen tärkeimmät tavoitteet sekä muut sektorikohtaiset tavoitteet, joita kunakin vuonna pyritään saavuttamaan. Hankkeen valtuustokautta koskeva tavoiteohjelma hyväksyttiin kuntien lausuntokierroksen jälkeen seutuneuvottelukunnassa maaliskuussa Tämä tavoiteohjelma ohjasi sen jälkeen laadittujen vuosittaisten toimintasuunnitelmien sisältöä. Vuonna 2005 alkaneen valtakunnallisen kunta- ja palvelurakennehankkeen (PARAS) käynnistyminen vaikutti vahvasti myös SEUTU-hankkeen tavoitteisiin ja toiminnan sisältöön. PARAS-hankkeessa kirjattiin tavoitteeksi kuntien vastuulla olevien palveluiden riittävän vahva rakenteellinen ja taloudellinen perusta niiden järjestämisen ja tuottamisen turvaamiseksi tulevaisuudessa. Kunta- ja palvelurakennehankkeen kautta korvattiin monilta osin SEUTU-hankkeelle aikanaan asetettuja tavoitteita. Vuoden 2007 syksyllä Sisäasiainministeriön kuntaosasto ilmoittikin kunnille, että SEUTU-hanke tullaan sulauttamaan kunta- ja palvelurakennehankkeeseen kokonaan vuoden 2008 aikana ja että hanketta koskeva erillinen kokeilulainsäädäntö kumotaan. Maaliskuussa 2008 totesi Loimaan seutukunnan SEUTU-hankkeen kuntajohtajakokous lausunnossaan hankkeen loppumisesta: Seutuorganisaatio toimii Loimaan seutukunnalla yhteisen valmistelun areenana. Päätöksenteko tapahtuu peruskunnissa. Loimaan seutukunnan SEUTU-hankkeen vuoden 2008 toimintasuunnitelmassa todetaan, että toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota kunta- ja palvelurakennehanketta tukeviin toimenpiteisiin. SEUTU-hanke tukee kuntia ja kuntayhtymiä niiden tarpeiden mukaisesti valmisteltaessa PARAS-hankkeessa edellytettyjä toimenpiteitä. Tarvetta yhteisen valmistelun foorumeihin on seutukunnalla jatkossakin, myös kunta- ja palvelurakennehankkeen myötä tapahtuvien uudistusten jälkeen. SEUTU-hankkeen päättymisen jälkeen valtakunnallisten hankkeiden välityksellä tapahtuvan aluekehittämisen (maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen osio AMO ja vuoden 2010 alussa alkava koheesio- ja kilpailukyky-ohjelma KOKO) tavoitteet painottuvat alueen elinkeinojen ja kilpailukyvyn sekä osaamisrakenteiden kehittämiseen. Hanketyön painopisteen muuttuessa kohdistuu yhteinen kehittämistyö erityisesti osaamisrakenteisiin

3 3 sekä kilpailukyvyn ja elinkeinoelämän edellytysten parantamiseen. Näitä tehtäviä viedään jatkossa eteenpäin erityisesti osana AMO- ja KOKO-hankkeita. Seutuneuvottelukunta totesi kokouksessaan joulukuussa 2008, että hankkeessa luotua suunnitteluorganisaatiota ei ole tarpeen siirtää sellaisenaan jonkin toisen hankkeen tai organisaation ylläpidettäväksi. Elinkeinojen kehittämiseen sekä alueelliseen edunvalvontaan liittyen toiminta jatkuu entisellään Loimaan seutukunnan kehittämiskeskuksen työvaliokunnan ja hallituksen kautta. Alueellista kehittämistä koordinoidaan AMO- ja KOKO -hankkeiden ohjausryhmien kautta niiltä osin kuin yhteiset asiat kuuluvat hankkeiden toimialaan. Hankkeissa voidaan tarpeen mukaan asettaa erikseen valmistelevia alatyöryhmiä. Hankkeen kärkitavoitteet vuonna 2008 sekä sektorikohtaiset tavoitteet valtuustokaudella ja toimintasuunnitelmassa vuonna 2008 sekä niiden toteutumistilanne hankkeen päättyessä on koottu taulukkomuotoiseksi tiivistelmäksi:

4 4 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 Kärkitavoite 2008 Toteutumistilanne joulukuussa 2008 Vuoden 2008 aikana selvitetään, miltä osin ja miten SEU- Seutuneuvottelukunta päätti, että hankkeessa luotua suunnit TU-hankkeen puitteissa toteutettua kuntayhteistyötä jatketaan hankkeen jälkeen liseen edunvalvontaan liittyen toiminta jatkuu entisellään Lo senaan jonkin toisen hankkeen tai organisaation ylläpidettäv valiokunnan ja hallituksen kautta. Alueellista kehittämistä k tyisohjelman alueellinen osio) sekä KOKO (koheesio- ja kil mien kautta niiltä osin kuin yhteiset asiat kuuluvat hankkeid mukaan asettaa erikseen valmistelevia alatyöryhmiä. Kiinnitetään erityistä huomiota kunta- ja palvelurakennetta tukeviin toimenpiteisiin. SEUTU-hanke tukee kuntia ja kuntayhtymiä niiden tarpeiden mukaisesti valmisteltaessa PARAS-hankkeessa edellytettyjä toimenpiteitä. Laaditaan seutukunnallinen vesihuollon yhteistyön kehittämissuunnitelma sekä päivitetään Auranmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma. Toteutetaan vuosille suunniteltu kuntien ja kuntayhtymien henkilöstölle suunnattu koulutuskokonaisuus osaamisen lisäämiseksi; teemoina kuntatalous, henkilöstöhallinto sekä lainsäädäntö, lisäksi mahdollisuus sektorikohtaisiin erityiskoulutuksiin. Jalkautettu palvelukeskus hankkeesta saatujen kokemusten pohjalta pyritään käynnistämään rakennetyöttömyyteen vaikuttava ESR-rahoitteinen hanke. Päätetään seutukunnallisen nuorisotoimen jatkosta nykyisen, vuoden 2008 lopussa päättyvän sopimuskauden jälkeen. Päätetään aluearkkitehtitoiminnan jatkosta nykyisen, vuoden 2008 lopussa päättyvän sopimuskauden jälkeen. Yhteistoiminta-alueiden muodostamisesta tehtyjen päätösten 2008 aiemmin tehdyn valmistelutyön pohjalta. Seutuasiamie li- ja terveystoimen yhdistymistä valmistelevassa työryhmäs pimusta Loimaan kaupungin ja Oripään kunnan kesken. Loimaan seutukunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma ju vesihuollon kehittämissuunnitelma julkistettiin Vuoden 2008 aikana toteutettiin koulutukset: Esimies-alaist 1-koulutus ja (53 osallistujaa), Talousvesijä tevyyskoe (34 osallistujaa), Asiakirjahallinnon ja ar jaa), Tekijänoikeudet sähköisessä viestinnässä (23), kanssa 10.9, ja (63), Sosiaali- ja terveystoim tamisen koulutus (19). Yhteensä valtuustokaudella teensä 25 eri teemasta ja niissä oli yhteensä 1535 osallistuja Rakennetyöttömyyteen vaikuttamiseksi valmisteltiin ESR-ra että hakijaorganisaationa toimii Loimaan Seudun Työkeskuk hankkeelle saatiin Varsinais-Suomen TE-keskukselta syysku kuussa Toiminta-alueena on koko Loimaan seutukunt Seutukunnan kunnat hyväksyivät syksyllä 2008 sopimuksen men toimintaa jatketaan vuoden 2009 alusta alkaen toistaise Kosken Tl, Loimaan, Marttilan, Oripään ja Tarvasjoen kunn jonka mukaan aluearkkitehtitoimintaa jatketaan näiden kunt seksi. SEKTORIKOHTAISET TAVOITTEET VALTUUSTOKAUDELLA JA TOIMIN- TASUUNNITELMASSA 2008, TOTEUTUMISTILANNE JOULUKUUSSA 2008 RYHMÄ TAVOITTEET TOIMINTASUUNNITELMA 2008 Keskushallinto 1. Henkilöstöhallintoon liittyvän osaamisen kehittäminen. 2. Riskienhallintaan liittyvä seudullinen yhteistyö 3. Sisäiset henkilöstöohjeet internetin ja sähköpostin käyttöön / tietoturva 4. Yhteistyön ja ulkoistamisen mahdollisuudet atk-tuessa ja tietotekniikan elinkaarihallinnassa 5. Osaamispankin toimivuuden arviointi ja jatkokehittäminen 1. Vuosina toteutetaan henkilöstölle suunnattu koulutuskokonaisuus, jossa hyödynnetään toteutetusta esimieskoulutuskokonaisuudesta saatuja kokemuksia. Seutukoulutuksessa käsiteltäviä teemoja ovat: Kuntatalous, henkilöstöhallinto sekä lainsäädäntö. Lisäksi koulutukseen sisältyy toimintasektorikohtaisesti toteutettavia osioita. 3. Tarjotaan seutukunnan kunnille tukea tietoturvaohjeistuksen tekemiseen hyödyntäen hankkeessa vuonna 2007 rakennettua toimintamallia kuntien tietoturvaohjeistuksen

5 5 laadintaan. Selvitetään tarve sisäisen ja ulkoisen viestinnän ohjeistuksen laatimiseen. 4. Seutukunnan atk-tukihenkilöiden keskinäisen verkostoitumisen tukemista jatketaan. Työn avulla haetaan mahdollisuuksia erikoisosaamisen hyödyntämiseen sekä tietohallintoon liittyviään yhteistyöhön. 4. Arvioidaan tarve alueellisen hankintayhteistyön kehittämiseen.. 5. Osaamispankin ylläpitoa jatketaan hankkeen toiminnan ajan. Tarve osaamispankin ylläpidolle hankkeen jälkeen arvioidaan erikseen vuoden 2008 aikana. Kirjastotoimi 1. Seutukunnallinen kirjastostrategia 2. Hankintayhteistyö 3. Logistiikan kehittäminen virtuaalisen seutukirjaston hyödyntämiseksi 4. Erikoistumisen tarjoamat mahdollisuudet 1,4.Laaditaan seutukunnan kirjastojen yhteinen näkemys kirjastoyhteistyön tulevasta kehittämisestä ja integroitumisesta Varsinais-Suomen maakunnallisiin kirjastoyhteistyön kehittämissuunnitelmiin. 2. Arvioidaan vuonna 2007 toteutetusta hankintayhteistyöstä saatuja kokemuksia ja päätetään tulevasta hankintayhteistyön toimintamallista. 3. Jatketaan kirjastojen välisiä aineistokuljetuksia Nuoriso- ja liikuntatoimi 1. Kuntien virkistysalueyhteistyö 2. Lasten ja nuorten hyvinvointi-indikaattoreiden käyttöönotto 3. Seudullisen nuorisotiedotuksen kehittäminen 4. Yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin kanssa 5. Työpajojen ja tuetun työtoiminnan kehittäminen 6. Senun toiminnan kehittäminen 1. Selvitetään mahdollisuudet vuonna 2007 laaditun virkistysaluekartan aineiston hyödyntämiseen internet-sovelluksissa. 2. Seutukunnallinen nuorisotoimi toimittaa kuntien käytettäväksi keräämänsä hyvinvointi-indikaattoriaineiston Nuorisotiedotuksessa ja 3.sektorin kanssa tehtävässä yhteistyössä hyödynnetään seutuportaalin mahdollisuuksia 6. Päätetään seutukunnallisen nuorisotoimen jatkosta nykyisen, vuoden 2008 lopussa päättyvän sopimuskauden jälkeen. Sivistystoimi 1. Avoimen yliopistotoiminnan kehittäminen / maakuntakorkeakoulu 1-2. Jatketaan korkeakouluyhteistyön kehittä-

6 6 2. Täydennyskoulutuksen alueellinen kehittäminen 3. Erityisopetuksen ja oppilashuollon osaamisen ulottaminen perusopetuksen lisäksi nykyistä tiiviimmin myös toisen asteen opiskelijoiden käyttöön 4. ESY-opetusyhteistyön kehittäminen seutukunnalla 5. Oppimiskeskusverkoston kehittäminen 6. Etälukiotoiminnan kehittäminen Sosiaalitoimi 1. Lastensuojelun kehittäminen (erityisosaaminen ja palvelujen saatavuus) 2. Käynnissä olevien kehittämishankkeiden tulosten hyödyntäminen (Vanhustenhuollon laatu-hanke, alueellinen mielenterveysstrategia-hanke) mistä. Kehittämiskohteina erityisesti yritysten ja korkeakoulujen yhteistyö sekä avoimen korkeakouluopetuksentarjonta. 3-4.Erityisopetuksen ja oppilashuollollisen osaamisen kehittäminen Loimaan seudun opetustoimen foorumin kanssa. 5. Yhteisten verkkokurssien laadinta alueen lukioiden ja perusopetuksen käyttöön 5-6.Seudullisen oppimiskeskusverkoston kehittäminen tiivistämällä alueen 2. asteen oppilaitosten välistä yhteistyötä. 1. Lastensuojelun kehittämisessä tehdään yhteistyötä maakunnallisten kehittämis-hankkeiden kanssa. Kiertävän lasten-suojelun erityisasiantuntijan osaamista seutukunnalle saadaan Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen koordinoi-man hankkeen Lastensuojeluosaamisen kehittäminen Varsinais-Suomen kunnissa kautta. 1-2 Sosiaalipäivystyksessä tavoitteena on maakunnallisen toimintamallin käyttöönotto. Sosiaalipäivystystä hoidetaan seutukunnan sisäisin järjestelyin, kunnes maakunnalliseen toimintamalliin päästään. 2. Jalkautettu palvelukeskus hankkeesta saatujen kokemusten pohjalta pyritään käynnistämään rakennetyöttömyyteen vaikuttava ESR-rahoitteinen hanke. 2 Seutu-hanke tukee kuntia niiden tarpeiden mukaisesti valmisteltaessa PARAS-hankkeessa edellytettyjä toimenpiteitä. Sähköinen asiointi 1. Seutuportaalin kehittäminen kansalaisten sähköiseksi asiointipaikaksi 2. Tietoliikenneyhteyksien kehittäminen 3. Seudullinen intra- / ekstranetin kehittämistyö 4. Sähköisen asioinnin kehittäminen Tekninen sektori 1. Huoltokirjan käyttöönotto 2. Rakentamiseen ja rakennuttamiseen liittyvien säännöstöjen yhtenäistäminen seutukunnalla 3. Kiinteistöpäivystysyhteistyön kehittäminen 4. Hankintayhteistyön kehittäminen 1. Seutuportaalin ylläpitoa jatketaan. Portaalin sisältöä ja ulkoasua uudistetaan entistä käyttäjäystävällisemmäksi. Päätetään siitä, miten portaalin ylläpitoa jatketaan hankkeen jälkeen. 2. Kuntien ja kuntayhtymien sisäiset yhteydet sekä yhteydet yhteisille palvelimille ratkaistaan yksittäisten organisaatioiden omilla ratkaisuilla. Seutu-hanke hankkii tarvittaessa asiantuntija-apua kilpailutuksen hoitamiseen. 2. Selvitetään tarpeet ja mahdollisuudet puhejärjestelmäratkaisuihin liittyvään yhteistyön seutukunnalla. 4. Yhtenäistetään sisäisessä ja ulkoisessa sähköisessä asioinnissa käytettävää lomakkeistoa ja työkäytäntöjä. 5. Laaditaan seutukunnallinen vesihuollon yhteistyön kehittämissuunnitelma sekä päivitetään Auranmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma. 5. Sovitaan yhteisistä periaatteista kuntien ha-

7 7 5. Seudullinen asiantuntemuksen levittäminen ja hyödyntäminen 6. Sähköisen asioinnin kehittäminen Terveystoimi 1. Työterveyshuoltoyhteistyön kehittäminen 2. Saumattomat palveluketjut -yhteistyö 3. Terveyskeskusten päivystysyhteistyö 4. Terveydenhuoltoyksiköiden yhteistyö erityisosaamisen saamiseksi alueelle 5. Erikoissairaanhoidon palvelut Loimaan seutukunnalla / Las:n palvelut jär- ja-asutusalueiden jätevesiasioiden jestämisen pohjaksi Osaamispankin toimintaa ja sen hyödyntämismahdollisuuksia tarkastellaan yhteisenä kokonaisuutena seutuportaalin yhteydessä toimivien yritys- ja osaajarekisterien kanssa Kehitetään terveydenhuollon käytön seurantaa ja ennakointia sekä ehkäisevän työn menetelmiä. Työssä pyritään hyödyntämään ulkopuolista hankerahoitusta Seutu-hanke tukee kuntia ja kuntayhtymiä niiden tarpeiden mukaisesti valmisteltaessa PARAS-hankkeessa edellytettyjä toimenpiteitä. Ympäristö ja maankäyttö 1. Liikennejärjestelmäsuunnittelu 2. Aluearkkitehdin toiminta / kaavoitusyhteistyö 3. Ympäristöterveydenhuoltoyhteistyö 1. Liikennestrategian toteuttamista jatketaan laaditun aiesopimuksen mukaisesti. 2. Aluearkkitehtikokeilu jatkuu vuoden 2008 ajan. Päätetään toiminnan jatkosta kokeilukauden jälkeen. 3. Seutukunnan ympäristöterveydenhuollon toimintamallista päättäminen

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Pasi Oksanen. Seudulliset sosiaalija kriisipäivystysmallit

Pasi Oksanen. Seudulliset sosiaalija kriisipäivystysmallit Pasi Oksanen Seudulliset sosiaalija kriisipäivystysmallit 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen lähtökohdat...2 1.1 Kehittämisen kohde...3 2. Osahankkeen toimintakokeilujen valmistelu...4 2.1 Työkokoukset...4

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille.

VUOSIKERTOMUS 2011. Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille. SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS.. 1. KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA. 1.1. YRITYSNEUVONTA. 1.2. YRITYSNEUVONTAA JA KEHITTÄMISTÄ TUKEVAT TOIMINNOT.. 1.2.1. SUOMEN UUSYRITYSKESKUKSET RY (SUK). 1.2.2. SEUDULLISET

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS Uusi Imatra Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS UUSI IMATRA YHDISTYMISSOPIMUS 300914 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA KUNNAN NIMI... 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 154/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014 Auran kunta Pöytyän kunta Sisällys 2 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 4 1.1 Sopimuksen tarkoitus 4 1.2 Yhdistymisen toteuttaminen ja ajankohta

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET Hankkeen nimi AER TAMPERE 2008 Hankenumero 114042 Pirkanmaan liitto Toteutusaika: 15.12.2006-28.02.2009

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää. Sisältö. tulevaisuutta. Kuntaliitto lyhyesti. Edunvalvonnalla. Kehittämällä. Tarjoamalla palveluja

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää. Sisältö. tulevaisuutta. Kuntaliitto lyhyesti. Edunvalvonnalla. Kehittämällä. Tarjoamalla palveluja Suomen Kuntaliitto Vuosikertomus 2014 Sisältö Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää tulevaisuutta... 2 Kuntaliitto lyhyesti... 2 Toimintaympäristö... 3 Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2014... 6

Lisätiedot

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 1 Sastamala Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMINEN s.3 2 PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Joensuun seutukirjasto

Joensuun seutukirjasto Joensuun seutukirjasto Joensuussa 26.9.2008 Aluksi Alkuperäinen tavoite oli, että tämä raportti olisi valmistunut välittömästi käynnistämisvaiheen jälkeen kesällä 2007, mutta valmistuminen siirtyi yli

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

HSL:N JA HSY:N TOIMINTAOHJELMA SYNERGIAETUJEN AIKAANSAAMISEKSI TYÖRYHMÄN RAPORTTI

HSL:N JA HSY:N TOIMINTAOHJELMA SYNERGIAETUJEN AIKAANSAAMISEKSI TYÖRYHMÄN RAPORTTI HSL:N JA HSY:N TOIMINTAOHJELMA SYNERGIAETUJEN AIKAANSAAMISEKSI TYÖRYHMÄN RAPORTTI HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 2 (13) HSL:N JA HSY:N TOIMINTAOHJELMA SYNERGIAETUJEN AIKAANSAAMISEKSI Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot