EU:n suorat rahoitusohjelmat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU:n suorat rahoitusohjelmat"

Transkriptio

1 EU:n suorat rahoitusohjelmat Mistä massia hyville ideoille? Kotkan Höyrypanimo Marja Holopainen Marja Holopainen, Cursor Oy,

2 Horisontti 2020 tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma ( ) MIKÄ ON HORISONTTI 2020 PUITEOHJELMA? Rahoitusohjelmaa hallinnoidaan Brysselissä. Hanke-ehdotukset lähetetään arvioitaviksi suoraan Euroopan komissioon. Puiteohjelmat ovat laajoja ja monivuotisia kokonaisuuksia. Puiteohjelmahankkeet ovat pääsääntöisesti isoja: kokonaisbudjetti on useita miljoonia euroja ja niissä on monta osallistujaa useasta eri EUmaasta. Myös muut kuin eurooppalaiset organisaatiot voivat osallistua hankkeisiin, mutta yleensä EU rahoittaa vain eurooppalaisten osallistujien työtä. Pienten ja keskisuurten yritysten osallistuminen hankkeisiin on EU:n kannalta erityisen tärkeää. Marja Holopainen, Cursor Oy,

3 RAHOITUSTA TUTKIMUS-, KEHITYS- JA INNOVAATIOTOIMINTAAN Jaossa ~80 mrd euroa Euroopan komission tavoitteena on luoda Horisontti -puiteohjelman avulla Eurooppaan kasvua ja uusia työpaikkoja sekä parantaa eurooppalaisten yritysten asemaa globaalissa kilpailussa. EU:lta rahoitusta Euroopassa pääsääntöisesti kansainvälisenä yhteistyönä tehtävään tutkimus- ja innovointitoimintaan: Tutkimus- & kehitysprojektit, asiantuntijaliikkuvuus, kannustinpalkinnot, julkiset hankinnat, pilotit, demonstroinnit, riskirahoitus, pk-yritysten oma erityisrahoitus Korkea- ja ammattikorkeakouluille, tutkimuslaitoksille, pk-yrityksille, suurille yrityksille, julkisen sektorin toimijoille, järjestöille ja yhdistyksille (3. sektorin toimijoille), myös yksittäisille tutkijoille Avoimet julkiset haut, kilpailutus Marja Holopainen, Cursor Oy,

4 Horisontti 2020 tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma ( ) INNOVOINNIN PUITEOHJELMA PALJON MAHDOLLISUUKSIA Erilaiset innovaatiot ja innovoinnin muodot: palvelut, design, liiketoimintaideat ja mallit, sosiaaliset innovaatiot, julkisen sektorin innovaatiotoiminta (hankinnat) Markkinoita lähellä olevat toimet: pilotoinnit, demonstroinnit, prototyypit, markkinareplikaatiot standardit, julkiset hankinnat, bottom-up projektit, erityiset kannustinpalkinnot määriteltyjen tavoitteiden saavuttamisesta Pk-instrumentti rahoitusta yksittäiselle pk-yritykselle liiketoiminnan kehittämiseen Loppukäyttäjät mukaan markkinoita lähellä oleviin hankkeisiin! Marja Holopainen, Cursor Oy,

5 Horisontti 2020 tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma ( ) YKSI HANKE, YKSI KORVAUSTASO Samat osallistumissäännöt kautta koko ohjelman; yksinkertaistaminen. Todellisten välittömien kustannusten laaja korvaaminen: -rahoitusosuus 100 % välittömistä kustannuksista + 25 % välillisten kustannusten kattamiseksi -markkinoita lähellä oleviin hankkeisiin avustus 70 % välittömistä kustannuksista + 25 % välillisten kustannusten kattamiseksi (Huom! Voittoa tavoittelemattomille toimijoille tässäkin 100 % + 25 %) Kustannusten perustana kansalliset kirjanpitokäytännöt. Marja Holopainen, Cursor Oy,

6 Horisontti 2020 tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma ( ) I HUIPPUTASON TIEDE 1. ERC Euroopan tutkimusneuvosto; tutkimus tieteen eturintamassa 2. FET Tulevat ja kehittyvät teknologiat 3. Marie Sklodowska- Curie toimet (tutkijaliikkuvuus) 4. Tutkimusinfrastruktuurit II TEOLLISUUDEN JOHTOASEMA 1. Johtoasema mahdollistavilla ja teollisuusteknologioilla 2. Riskirahoituksen saatavuus (pääoma- ja lainarahoitus) 3. Innovointi pkyrityksissä III YHTEIS- KUNNALLISET HAASTEET Marja Holopainen, Cursor Oy,

7 Pilari I HUIPPUTASON TIEDE 1. ERC (European Research Council/ Euroopan tutkimusneuvosto) -Huipputason riskialtis perustutkimus; yksittäisille tutkijoille ja heidän tutkimusryhmilleen 2. FET (Future Emerging Technologies/ Tulevat ja kehitteillä olevat teknologiat) -Kehittymässä olevat aihealueet; vallitsevia suuntauksia uudistavaa; suuriin tieteidenvälisiin ja teknologisiin haasteisiin keskittyvä tutkimus 3. Marie Sklodowska-Curie toimet -Tutkijaliikkuvuus ja T&I-henkilöstön vaihto (Euroopassa, Eurooppaan ja Euroopasta muualle sekä sektorien välillä 4. Tutkimusinfrastruktuurit -Euroopan tutkimusinfrojen kehittäminen ja eri toteutusvaiheiden rahoitus Marja Holopainen, Cursor Oy,

8 Pilari II TEOLLISUUDEN JOHTOASEMA 1. Mahdollistavat teollisuusteknologiat -Tieto- ja viestintäteknologia -Nanoteknologia -Kehittyneet materiaalit -Bioteknologia -Kehittynyt valmistus ja prosessointi -Avaruus 2. Riskirahoitus -Pääoma- ja lainarahoitus (EIB, EIF, pankit, COSME-ohjelma) 3. Innovointi pk-yrityksissä -Pk-instrumentti -Eurostars-ohjelma Marja Holopainen, Cursor Oy,

9 Pilari III YHTEISKUNNALLISET HAASTEET 1. Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi 2. Elintarviketurva, kestävä maatalous, merien tutkimus ja biotalous 3. Turvallinen, puhdas ja tehokas energia 4. Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne 5. Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja raaka-aineet 6. Eurooppa muuttuvassa maailmassa osallistavat, innovatiiviset ja pohtivat yhteiskunnat 7. Turvalliset yhteiskunnat Eurooppa ja sen kansalaisten vapauden ja turvallisuuden suojeleminen Marja Holopainen, Cursor Oy,

10 Horisontti 2020 tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma ( ) PK-YRITYKSET TÄRKEÄSSÄ ROOLISSA Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on Horisontissa tärkeä rooli työllisyyden ja talouskasvun vetureina. Pk-yritykset voivat osallistua yhteishankkeisiin yhdessä kumppanien kanssa tai hakea rahoitusta innovaationsa kaupallistamiseen myös yksin uudesta Pk-instrumentista. Pk-yritysten on helppo lähteä mukaan yhteishankkeeseen esimerkiksi suomalaisen yliopiston, korkea- tai ammattikorkeakoulun tai tutkimuslaitoksen kanssa. Pk-yritysten innovointia tuetaan myös Eurostars -ohjelman rahoituksen kautta. Marja Holopainen, Cursor Oy,

11 Pk-instrumentti Rahoitusta pk-yritykselle innovaation kaupallistamiseen Yksittäinen pk-yritys hakukelpoinen Myönnettävä rahoitus enintään 70 % + 25 % (välilliset kustannukset; flat rate) Voimakasta kansainvälistä kasvua hakeville pk-yrityksille, joilla on korkea markkina- ja kasvupotentiaali. Jatkuva haku; vuodessa useita väliarviointipäiviä Rahoituskelpoisuuden kriteerejä mm. -tuote tai ratkaisu uusi -ratkaisulla on eurooppalainen ulottuvuus ja se toimii myös muualla Euroopassa -ratkaisulla on riittävän suuri kaupallinen potentiaali, joka mahdollistaa yrityksen kasvun -yrityksellä on hankkeen toteutukseen tarvittava osaaminen ja kokemus Pk-instrumentti on kolmivaiheinen; hakijan ei tarvitse käydä läpi kaikkia hakuvaiheita, vaan pk-yritys voi aloittaa haun mistä tahansa vaiheesta Marja Holopainen, Cursor Oy,

12 Pk-instrumentti VAIHE I Idean/ konseptin kuvaus eli liiketoimintasuunnitelma I (~10 sivua) Tuloksena jalostunut liiketoimintasuunnitelma II Haettavissa olevan rahoituksen määrä: ~ eur Hankkeen kesto: ~6 kk VAIHE II Toteuttaminen eli liiketoimintasuunnitelma II + toimenpiteiden kuten pilotit, demonstroinnit, testaukset yms. kuvaus (~30 sivua) Tuloksena (rahoittajatahoille) valmis liiketoimintasuunnitelma III Haettavissa olevan rahoituksen määrä: ~1-3 milj. eur VAIHE III Kaupallistaminen; ei suoraa rahoitusta Tukimuotoina: -verkostot, mentorointi, sparraus, tiedon jako, kontaktit riskirahoittajiin yms. Hankkeen kesto: ~12-24 kk Marja Holopainen, Cursor Oy,

13 Eurostars-ohjelma Rahoitusta pk-kasvuyritysten tutkimus- ja kehitysprojekteihin. Hakemuksia otetaan vastaan miltä tahansa aihealueelta vuoteen 2020 asti. Markkinalähtöisissä projekteissa kasvuyritykset kehittävät innovatiivisia tuotteita, prosesseja ja palveluja, joilla ne saavuttavat kilpailuetua. Projektit voivat olla kestoltaan enintään 3 -vuotisia. Tulosten odotetaan olevan markkinoilla parissa vuodessa projektin päätyttyä. Projektien vetäjinä ovat pk-kasvuyritykset, jotka investoivat vähintään 10 % liikevaihdostaan tai henkilöresursseistaan tutkimus- ja kehitystoimintaan. Tällaisten t&k-intensiivisten pk-yritysten osuus tulee olla vähintään puolet projektin koko budjetista. Marja Holopainen, Cursor Oy,

14 Eurostars-ohjelma Projektiryhmässä tulee olla osallistujia vähintään 2 Eurostars jäsenmaasta. Projektissa voi olla mukana myös muita eurooppalaisia tai Euroopan ulkopuolisia osallistujia (esim. tutkimusorganisaatiot ja/tai suuret yritykset). Eurostars-projektin osallistujat täyttävät yhdessä hakemuksen ja lähettävät sen sähköisesti Brysseliin. Hakemukset kilpailevat keskenään valintaprosessissa. Hakemukset arvioidaan kansainvälisesti ja rahoituspäätökset tehdään kansallisesti. Tekes rahoittaa projektien suomalaisia osallistujia viidellä miljoonalla eurolla vuodessa. Projektien tulee täyttää Tekesin rahoituskriteerit. Eurostars-projekteissa pk-yrityksille myönnettävä rahoitusosuus on enintään 65 % hyväksytyistä kustannuksista. Marja Holopainen, Cursor Oy,

15 Fast Track to Innovation pilotti ( ) Kiihdytyskaista innovaatioihin eli tavoitteena on nopeuttaa idean kehittymistä markkinakelpoiseksi tuotteeksi ja lisätä teollisuuden ja pk yritysten osallistumista Horisontti 2020 projekteihin Rahoitusinstrumentin pilotointi v Haku auki jatkuvasti; kolme hakemusten väliarviointipäivää 29.4., 1.9. ja Rahoitusta tutkimus- ja kehitysprojekteihin miltä tahansa alalta Rahoitusta markkinalähtöisille hankkeille, joissa 3-5 partnerin muodostama konsortio (konsortiossa oltava mukana partnereita teollisuudesta) Projektiehdotusten nopea käsittely; tavoitteena, että hakuajan ja rahoituksen myöntämisen välinen aika olisi korkeintaan 6 kk Marja Holopainen, Cursor Oy,

16 Kiitos! LISÄTIETOA: Horisontti 2020 puiteohjelma: Avoinna olevat haut: Pk-instrumentti: Eurostars ohjelma: Fast Track to Innovation pilotti: h2020/topics/9096-ftipilot html Marja Holopainen p: Marja Holopainen, Cursor Oy,

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Mai Tolonen TEM/Tekes

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Mai Tolonen TEM/Tekes Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Mai Tolonen TEM/Tekes 1 H2020:n uusi luonne ja uudet tavoitteet Tutkimuksen laaja yhdistäminen innovaatiotoimintaan; kohteena

Lisätiedot

Horisontti 2020 paikkatietoalan yrityksille

Horisontti 2020 paikkatietoalan yrityksille Horisontti 2020 paikkatietoalan yrityksille Anna Hedenborg & Pertti Woitsch, Geowise Oy FLIC klusteritapaaminen 21.5.2014 Yleisesti puiteohjelmasta Horisontti 2020 puiteohjelmalla rahoitetaan eurooppalaisia

Lisätiedot

Liikenne -haaste Horisontti 2020:ssa

Liikenne -haaste Horisontti 2020:ssa Liikenne -haaste Horisontti 2020:ssa Tom Warras, Tekes Ari-Pekka Manninen, LVM EU-rahoituksesta Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki ym. EU:n budjetti Hallinnoidaan Euroopan komissiosta:

Lisätiedot

Horisontti 2020: mitä tarjolla yrityksille?

Horisontti 2020: mitä tarjolla yrityksille? Horisontti 2020: mitä tarjolla yrityksille? Jarmo Raittila, NCP Tekes 17.9.2014 DM # EU-rahoituksesta Hallinnoidaan Suomesta: mm. Rakennerahastot EAKR, maatalouden tuki EU:n budjetti Hallinnoidaan Euroopan

Lisätiedot

Horisontti 2020 Meriteollisuudelle sopivat hakuaiheet 2015

Horisontti 2020 Meriteollisuudelle sopivat hakuaiheet 2015 Horisontti 2020 Meriteollisuudelle sopivat hakuaiheet 2015 Elina Holmberg EUTI, Tekes 11.12.2014 DM # Jaossa lähes 80 mrd I Huipputason tiede II Teollisuuden johtoasema III Yhteiskunnalliset haasteet 1.

Lisätiedot

Horisontti2020 ja pk-yritykset + riskirahoitus. Tästä se lähtee! Dipoli 27.11.2013 Karin Wikman, Tekes SMEs and Risk Finance komitean Suomen edustaja

Horisontti2020 ja pk-yritykset + riskirahoitus. Tästä se lähtee! Dipoli 27.11.2013 Karin Wikman, Tekes SMEs and Risk Finance komitean Suomen edustaja Horisontti2020 ja pk-yritykset + riskirahoitus Tästä se lähtee! Dipoli 27.11.2013 Karin Wikman, Tekes SMEs and Risk Finance komitean Suomen edustaja SISÄLTÖ 1. Tukiryhmä 2. Pk-yritykset H2020-ohjelmassa

Lisätiedot

Mitä ohjelmia uusmaalaisten tulisi hyödyntää? Rogaciano Cavadas Kaipainen Helsinki EU-toimisto

Mitä ohjelmia uusmaalaisten tulisi hyödyntää? Rogaciano Cavadas Kaipainen Helsinki EU-toimisto Mitä ohjelmia uusmaalaisten tulisi hyödyntää? Rogaciano Cavadas Kaipainen Helsinki EU-toimisto Helsinki EU-toimisto Helsinki, Uudenmaan liitto, Hämeen liitto, Kymenlaakson liitto Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

Osallistumismahdollisuudet 7. puiteohjelma ja CIP. 5.11.2009 Tapio Kinnunen Pohjois-Karjalan TE-keskus

Osallistumismahdollisuudet 7. puiteohjelma ja CIP. 5.11.2009 Tapio Kinnunen Pohjois-Karjalan TE-keskus Osallistumismahdollisuudet 7. puiteohjelma ja CIP 5.11.2009 Tapio Kinnunen Pohjois-Karjalan TE-keskus Rakennerahastot Puiteohjelma CIP-ohjelma EU-ohjelmien erot? Puiteohjelma ja CIP: rahoitus haetaan suoraan

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012. Copyright Tekes

Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012. Copyright Tekes Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012 Tekesin rahoittama julkinen tutkimus Tekes rahoittaa tutkimusorganisaatioiden teknologian, palveluiden, liiketoiminnan ja työelämän tutkimusta, jolla on merkittävää

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

Toimintakokonaisuuksien kehittäminen ja Tekesin rooli siinä

Toimintakokonaisuuksien kehittäminen ja Tekesin rooli siinä Toimintakokonaisuuksien kehittäminen ja Tekesin rooli siinä Martti Äijälä Ydinenergia-alan toimittajat, toimialaryhmän hallitus Helsinki 28.5.2013 Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla

Lisätiedot

Julkisen tutkimus- ja t&k-rahoituksen muutokset 2008

Julkisen tutkimus- ja t&k-rahoituksen muutokset 2008 Julkisen tutkimus- ja t&k-rahoituksen muutokset 2008 IV Liekki-päivät 23.1.2008 Cumulus, Tampere Martti Korkiakoski Tekes Julkisen tutkimuksen rahoitus 2008 Tutkimusrahoituksen asiakkaat Asiakkaina kaikki

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 06-2010 Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta tutkimus- ja kehitys- (t&k) projekteihin kaiken

Lisätiedot

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen

Lisätiedot

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Yrityksille Joilla Venäjäperusasiat kunnossa

Lisätiedot

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 ESPOO 2015 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1. VTT:n kansainvälinen ja kansallinen vaikuttavuus... 4 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa Horisontti 2020 Luova Eurooppa Baltic Sea Region Interreg Europe Kansalaisten Eurooppa Rakennerahastot Maaseuturahasto Mistä rahaa kansainvälistymiseen 2 3 4 5 6 8 10 11

Lisätiedot

Tekes. Timo Ollila 27.9.2013

Tekes. Timo Ollila 27.9.2013 Tekes Timo Ollila 27.9.2013 Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit

Lisätiedot

6Aika. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus. Hankehaku 26.1.-27.2.2015

6Aika. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus. Hankehaku 26.1.-27.2.2015 6Aika Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus Hankehaku 26.1.-27.2.2015 6Aika - rakennerahastorahoitus Rahoittavana viranomaisena kestävän kaupunkikehittämisen EAKRrahoituksessa Uudenmaan liitto ESR-toimenpiteiden

Lisätiedot

Tekesin rahoitus ja palvelut 2015. Kari Venäläinen 17.3.2015

Tekesin rahoitus ja palvelut 2015. Kari Venäläinen 17.3.2015 Tekesin rahoitus ja palvelut 2015 Kari Venäläinen 17.3.2015 DM 1272687 01-2015 Innovaatiorahoitukeskus Tekes palveluksessasi Rahoitus ja palvelut yrityksille Rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Esittäjänä Manu Setälä, Tekes@Pirkanmaan ELY-keskus Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Sisältö: Tekesin innovaatiorahoitus pk-yrityksille KKS, Palvelut, Kampanjat, Pilotointirahoitus Team Finland, Lets Grow rahoitusohjelma ELY Rahoitus,

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Yhteistyöllä menestystä maaseudulle - vuoropuhelua uuden ohjelmakauden alussa Kuopio 1.10.2014 Seinäjoki 2.10.2014 Oulu 6.10.2014 Helsinki

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 ESPOO 2012 13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus kokonaisuutena... 3 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

Cleantech yritysten rahoitusmallit

Cleantech yritysten rahoitusmallit Cleantech yritysten rahoitusmallit Timo Linnainmaa ja Tarja Teppo Cleantech Invest Oy ISBN 951-563-535-7 http://www.sitra.fi Esipuhe Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on käynnistänyt vuonna 2005

Lisätiedot