-_.Ð lesttpts. 1. TARJOUSPYYNNöN TAUSTAA JA PERUSTIEDOT 2. HANKINNAN KOHDE, LAAJUUS JA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT RESURSSIT. trr. ouspvvrutö.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "-_.Ð lesttpts. 1. TARJOUSPYYNNöN TAUSTAA JA PERUSTIEDOT 2. HANKINNAN KOHDE, LAAJUUS JA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT RESURSSIT. trr. ouspvvrutö."

Transkriptio

1 -_.Ð lesttpts te trr. ouspvvrutö Vipu f? Euroopan un o Euroopan sosiæ[irahútr L rO TARJOUSPYYNTö TESTIPISTE. AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN KIELITAIDON ARVIOINTIKESKUS - p RoJ E KTr N xi{äru rrl ös- JA TU LKK pa rve LUJ E N TU orra M I sesra Viite: Euroopan sosiaalirahaston ohjelmakaudella 2OO toimintalinja 2:Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen, kehittämisohjelma 3: Maahanm u uttajien a lkuva iheen ohja uksen kehittäm inen. 1. TARJOUSPYYNNöN TAUSTAA JA PERUSTIEDOT Testipiste - aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon arviointikeskus on L.4.2O10 pääkaupunkiseudulla toiminnan aloittanut projekti, jonka rahoittajia ovat Euroopan Sosiaalirahasto (Uudenmaan ELY-keskus), Helsingin kaupunki sekä projektiin osallistuvat oppilaitokset. Projekti toteutetaan neljän pääkaupunkiseudulla kotoutumiskoulutusta järjestävän oppilaitoksen yhteistyönä. Koordinaattorina on Axxell Monikulttuurisuuskeskus ja projektikumppaneina Amiedu, Edupoli ja Eiran aikuislukio. Projekti kestää kolme vuotta ja päättyy Testipisteen tavoitteena on luoda aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon testaukseen yhteinen toimintamalli, jotta kotoutumislain piiriin kuuluvalle henkilölle voidaan laatia hänen tarpeitaan vastaava koulutussuunnitelma ja siten nopeuttaa koulutukseen ohjaamista ja edistää työmarkkinoille pääsyä. Tällä tarjouspyynnöllä Testipiste - aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon arviointikeskus -projekti (jäljempänä Testipiste, ESR, projektikoodi )/Axxell Utbildning Ab kilpailuttaa projektisuunnitelmaan kuuluvat käännös- ja tulkkipalvelut alempana olevan palvelukuvauksen mukaisesti. Tarjouspyyntö sekä siihen liittyvät asiakirjat on julkaistu julkisten hankintojen sähköisellä ilmoituskanavalla osoitteessa 12.7O.2010 sekä Testipisteen kotisivuilla -> Ajankohtaista. 2. HANKINNAN KOHDE, LAAJUUS JA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT RESURSSIT Hankinnan kohteena on Testipisteen toiminnassa tarvittavien käännös- ja tulkkipalvelujen tuottam nen. Käännökset pitävät sisällään erilaisten ohjeiden (tehtävänannot, testiohjeet yms.) kääntämistä. Käännettävien tekstien laajuus vaihtelee arviolta muutamasta rivistä muutamiin sivuihin, Tulkkauspalveluja tullaan käyttämään tarvittaessa opiskelijoiden lähtötasohaastatteluissa opiskeluun vaikuttavien taustatietojen selvittämisessä. Tulkkaus voidaan järjestää paikan päällä Testipisteessä tai puhelintulkkauksena. Testauksia ja haastatteluja on yleensä joka toinen viikko maanantaisin ja tiistaisin. Tulkkausta tarvitsevia asiakkaita pyydetään tulemaan testaukseen uudestaan kun tulkkion paikalla.

2 Toivomamme kielivalikoima: kts. LIITE 2. projektille on varattu resursseja käännös- ja tulkkipalvelujen hankintaan seuraavasti: o vuodelle 2010 enintään 7 2OO o vuodelle 2011 enintään 17 28O o vuodelle enintään 17 28O YHTEENSÄ (sis. alv) Työt tilataan tarvittaessa eikä tilaaja sitoudu resursseja. Palvelu hankitaan puitejärjestelyllä. Palvelun joiden kanssa solmitaan toimitussopimukset' ottamaan käyttöön kaikkia palvelun hankintaan varattuja toimittajaksi valitaan vähintään kolme palvelun tarjoajaa, Hyväksymme myös osa-tarjoukset (esim. tarjotaan vain tiettyjä kieliä tai tarjotaan vain tulkki- tai käännöspalveluja). 3. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankinnan tilaaja on Axxell Utbildning Ab/ Testipiste - a kuisten maahanmuuttajien kielitaidon arviointikeskus -projekti, Hankinta lmoitus on julkaistu sähköisessä julkisten hankintojen ilmoituskanavassa HILMA:ssa I2.LO.2OtO (www.hankintailmoitukset.fi) ja Testipisteen kotisivuilla -> Ajankohtaista. Hankintamenettelynä käytetään avointa tarjouskilpailua. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille koruausta. Ha nkintaa n sovelletaa n julkisista ha nkinnoista annettuja sää nnöksiä. Tarjoajalla tulee olla y-tunnus ja tarjoajan tulee olla rekisteröitynyt asianmukaisella tavalla. Tarjoajan on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin. Yksityishenkilöiden tarjouksia eioteta huomioon. Axxell Utbildning Ab/Testipiste pyrkii tekemään hankintapäätöksen viimeistään kahden (2) viikon kuluessa tarjouskilpailun päättymisestä, kuitenkin viimeistään mennessä. Hankintapäätös lähetetää n tarjouskil pail uun osallistuneille ta rjoajille sä hköisesti' 4. SOPIMUSKAUSI JA MUUTSOPIMUSEHDOT palvelu hankitaan puitejärjestelyllä, jonka piiriin valitaan vähintään kolme (3) tarjouskilpailussa eniten pisteitä saanutta palveluntarjoajaa. Sopimuskausi alkaa asiakaskohtaisen toimitussopimuksen tultua allekirjoitetuksi ja päättyy Tarkemmat sopimusehdot sovitaan palvelun tarjoajan ja Axxell/Testipisteen välillä solmitussa hankinnan puite- ja toimitussopimuksessa.

3 5. TARJOUSPYYNTöÄ KOSKEVAT IISÄKYSYMYKSET Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi tarjouspyyntöön liittyviin tiedusteluihin ei vastata puhelimitse. Tarjouspyyntöä ja tarjouksen laadintaa koskevat kysymykset pyydetään lähettämään sähköpostitse viimeistään klo 12 mennessä projektipäällikkö Kristel Kivisikille. Pyydämme otsikoimaan kysymysviestit viitteellä "Lisäkysymyksiä tarjouspyyntöön". Testipiste kokoaa kysymykset yhteen jajulkaiseevastauksettestipisteenkotisivuillawww.testipiste.eu-> 9.L LUOTTAMUKSELLISUUS Tarjousasiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia sopimuksen syntymisen jälkeen. Jos jokin osa tarjouksen materiaalista sisältää tarjoajan käsityksen mukaan liike- tai ammattisalaisuuden johdosta luottamuksellista materiaalia, tulee tällainen materiaali toimittaa erillisellä liitteellä ja merkitä liite LUOTTA- MUKSELLISEKSI. Hinta ei ole liike- tai ammattisalaisuus. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 7. TARJOUKSEN SISALTö Tarjous laaditaan vapaamuotoisesti. Tarjouksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot: 1) Tarjoajan yhteystiedot, y-tunnus; 2l Kuvaus palveluprosessista (tilaaminen, tilauksen vastaanotto, keskimääräiset toimitusajat, palvelun toimitus, laadun seuranta, yhteydenpito asiakkaaseen, toimitusvarmuus); 3) Lyhyt kuvaus palvelun tuottajan aikaisemmasta kokemuksesta ja pätevyydestä (yrityksen tiedot); 4') Lyhyt kuvaus kielivalikoimasta (tarjotaanko kaikkia kieliä tai vain osaa) sekä selvitys käytettävissä olevasta kääntäjä- ja tulkkiverkostosta ja/tai kaytettävistä alihankkijoista; 5) Palvelun toimitusaika (pv) käännös- ja tulkkauspalveluille erikseen eriteltynä; 6) Hinta o tulkkauspalvelut: keskihinta/h o puhelintulkkaus: keskihinta/h o käännöspalvelut: keskihinta/sana Tarjous on laadittava suomen kielellä. 8. HINNAT JA HINNOITTETUPERUSTEET Hinta on ilmoitettava arvonlisäverottomana. Tarkempi hintaerittely kielittäin esitettävä tarjouksen liitteenä, kts. LIITE 1. Mikäli hinta on sama riippumatta kielestä, täytetään taulukko sillä tiedolla. Mikäli palvelun tuottaja ei pysty tarjoamaan palvelua jossakin kielessä, on jätettävä nämä tiedot täyttämättä. Hinnan tulee sisältää mahdolliset matkakustannukset, niitä ei korvata erikseen. Tarjouksessa annettujen hintojen tulee olla kiinteät koko sopimuskauden ajan.

4 9. TARJOUSTEN TARKASTUS, ARVIOINTI SEKÄ VALINTA' JA VERTAILUPERUSTEET Menettelyn vaiheet ovat seuraavat: I. Tarjoajan kelpoisuutta koskevien vaatimusten täyttymisen tarkistaminen' 2. Tarjotun palvelun tarkistaminen tarjouspyynnön ja sen liitteiden sisällön mukaiseksi (tarjouskilpailusta suljetaan pois ne tarjoukset, jotka eivät ole tarjouspyynnön mukaisia tai tarjousmenettelyn ehtojen mukaisia)' 3. Tarjousten arviointi ja vertailu' 4. Hankintapäätöksen teko, päätöksestä ilmoittaminen ja sopimuksen solmiminen' Tarjoajat laitetaan pisteiden perusteella kokonaistaloudellisuuden perusteella paremmuusjärjestykseen' Tarjouspyynnön mukaisista tarjouksista valitaan vähintään kolme (3) kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyttä palvelun tuottajaa, jolta Rxxell Utbildning Ab/Testipiste tilaa tarvitsemansa tulkki- ja käännöspalvelut. Tarjouksia arvioidaa n seuraavin vertailuperustein ja painoarvoin : L Hinla2ï% a. edullisin tarjous 5 Pistettä b. tulkka us-, puhelintulkkaus- ja kää nnöspa lvelut pisteytetään erikseen Z. palveluprosessin kuvaus ja palvelun tuottamisen joustavuus (toimitusaikal25% a. laadullinen arviointi, paras tarjous 5 pistettä b. arvioidaan: tila usprosessin joustavuus, toimitusaika, laad unva rmistus 3.Tulkki-jakääntäjäverkostonlaajuus(kielivalikoima)25% a.vastaaminenpalvelupyyntöön,laajinkielivalikoima5pistettä 4. Kääntäjien ja tulkkien pätevyys 25 % a. Paras tarjous 5 P stettä b. arvioidaan: suoritetut tutkinnot (korkeakoulututkinto, kääntäjätutkinnot), työkokemus, suomen kielen taito/vieraan kielen taito Tasapisteissä painotetaan seuraavia kriteerejä tässä järjestyksessä: 1. hinta 2. palveluprosessi 3. kielivalikoima 4. kääntäjien PätevYYs Pisteytysasteikko:5 = erinomainen;4 = hyvä; 3 = tyydyttävä;2= välttävä; 1= huono;0 = eivastaa vaatimuksia

5 10. TARJOUSTEN JÄTTIIMINEN JA VOIMASSAOLO Ta rjo u kset o n jätettävä a I lekirjoitettu na su ljetussa ki rjekuoressa osoitteesee n : Testipiste-projekti Opastinsilta 8 E, 6.krs Helsinki Tarjousten tulee olla perillä viimeistään 22.lL.2OtO klo Kuoreen tulee merkitä tarjoaja sekä maininta "Tarjous kää n nös- ja tul kki palveluista". Allekirjoittamaton tai myöhässä saa punut ta rjous hylätää n. Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa vähintään asti. Testipiste-projekti pidättää itselleen oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. 11. ALTEKIRJOITUKSET n-einar Nybom imitusjohtaja Axxell Utbildning Ab fá',tl #^xl. Kristel Kivisik projektipää llikkö Testipiste - aikuisten maa ha nm uuttajien kielita idon a rviointiprojekti TARJOUSPYYNNöN LIITTEET LIITE t LIITE 2 hintataulukko käytettävissä olevien kääntäjien ja tulkkien luettelo

6

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT 1 Krannit-kirjastot: TARJOUSPYYNTÖ Isojoen kunnankirjasto 7.8.2012 Karijoen kunnankirjasto Kaskisten kaupunginkirjasto Kauhajoen kaupunginkirjasto (Kurikan kaupunginkirjasto /Jurva, Kurikka, Seinäjoen

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry.

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry. TARJOUSPYYNTÖ ICT-ALAN KONSULTOINTI- JA/ASIANTUNTIJAPALVELUISTA Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Pirkanmaan ebuusti - hankkeen kautta tarjottaviin yrityskohtaisiin

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 8 TILINTARKASTUSPALVELUT Lapin ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Lapin AMK Oy) pyytää tilintarkastusyhteisöltänne (jäljempänä toimittaja) tarjousta tilintarkastuspalveluista tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta uudistaa kunnan verkkosivut sekä henkilökunnalle tarkoitetun intranetin ja luottamushenkilöille

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA 1 KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA Hinta ja alennukset Toimitus Pyydämme tarjoustanne Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n (tilaajat) kirjastoihin

Lisätiedot

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille.

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille. TARJOUSPYYNTÖ SOSIAALISEN MEDIAN KOULUTUSPALVELUISTA Kouvola Innovation Oy pyytää tarjouksia sosiaalisen median koulutuspalveluista. Kouvola Innovation Oy hallinnoi Sosiaalinen media yrityksen voimavarana

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA, 08 42941, fax 08 4294229 TARJOUSPYYNTÖ 27.5.2015 Hanke: Ylivieskan kaupungintalon peruskorjaus TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5 24.4.2013 Sivu 1/5 Hankintayksikkö: Perusturva Juttilantie 1 14200 TURENKI TEHOSTETUN PALVELUASUMISYKSIKÖN RAKENNUTTAMINEN JA EDELLEEN VUOKRAAMINEN JANAKKALAN KUNNALLE 1. HANKINNAN KOHDE hakee ARA:n hyväksymää

Lisätiedot

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 Tampere Y-tunnus 0206114-9

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 Tampere Y-tunnus 0206114-9 1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ TARJOUSPYYNTÖ Yhteinen kirkkoneuvosto Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 TAMPERE Y-tunnus 0206114-9 20.1.2015 TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA VUOSILLE 2015-2018 1. Seurakuntayhtymän

Lisätiedot