OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT"

Transkriptio

1 OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT

2 SISÄLTÖ TervetuloaSavoniaan! 2 Opiskelun aloittaminen 3 YAMK-tutkintoon johtavat opinnot 4 Opintojen suunnittelu ja opiskelu 6 Opiskelijan ohjaus 9 Taloudellinen tuki YAMK-opintoihin 10 Opiskeluhyvinvointi 11 Opiskelijakunta SAVOTTA ja Opiskelijaedut 12 TERVETULOA SAVONIAAN! Savonia-ammattikorkeakoulu on monialainen ja käytännönläheinen korkeakoulu, joka tarjoaa opiskelijoille monipuolisia opiskelumahdollisuuksia. Savoniassa aloittaa YAMK-opinnot yhteensä n. 140 uutta opiskelijaa. Opiskelijat aloittavat opiskelun viidessä eri tutkinto-ohjelmassa, jotka ovat: Liiketalouden alan YAMK tutkinto-ohjelma, yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen Luonnonvara-alan YAMK tutkinto-ohjelma, maaseudun kehittäminen Matkailu- ja ravitsemisalan YAMK tutkinto-ohjelma, palveluliiketoiminta Sosiaali- ja terveysalan YAMK tutkinto-ohjelma, - hoitotyön kliininen asiantuntija - sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Tekniikan alan YAMK tutkinto-ohjelma, teknologiaosaamisen johtaminen Savonia-ammattikorkeakoulussa opiskelee yhteensä noin kuusituhatta opiskelijaa. Opiskelijoita on amktutkintoon johtavassa koulutuksessa, täydennyskoulutuksessa, avoimen ammattikorkeakoulun opinnoissa ja opiskelemassa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Savoniassa on mahdollista suorittaa osa tutkinnoista englanniksi ja hankkia kansainvälistä osaamista. Savonian toimipisteet sijaitsevat Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. YAMK-opintojen aikana Sinulla on apunasi joukko ihmisiä ja palveluja, joita mahdollisesti tarvitset. Opiskelijapalvelut, tutkinto-ohjelmien vastuuopettajat (opettajatuutorit), opinto-ohjaajat ja muu henkilöstö auttavat opintoihisi liittyvissä asioissa. Seuraavilla sivuilla on kerrottu lyhyesti opiskelusta, palveluista sekä opintoihin mahdollisesti saatavasta taloudellisesta tuesta. Opintoihisi liittyviin yleisimpiin kysymyksiin löydät vastaukset tässä oppaassa mainituista www-osoitteista tai opintojen alettua opiskelijaintrasta eli Repusta, reppu.savonia.fi.

3 OPISKELUN ALOITTAMINEN Ilmoittautuminen opiskelijaksi ja opiskeluoikeussaika Uudet YAMK-opiskelijat ilmoittautuvat opiskelijaksi opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä ja saavat opiskeluoikeuden. Ilmoittautumistiedot ovat sitovia. YAMK-opiskelijoilla ei ole poissaolevaksi ilmoittautumisoikeutta. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen laajuus on 60 tai 90 opintopistettä. Tutkinnon säännönmukainen opiskeluoikeusaika määräytyy tutkinto-ohjelman laajuuden mukaan seuraavasti: Tutkinnon laajuus 60 op, opiskeluoikeusaika 2 vuotta Tutkinnon laajuus 90 op, opiskeluoikeusaika 3 vuotta Opintojen aloituksen sekä lukuvuoden lähiopetusjaksojen aikataulut löytyvät tutkintoohjelmakohtaisesti Savonian nettisivuilta osoitteesta uudelle-opiskelijalle Lukuvuoden aikataulu ja lukujärjestykset Syyslukukausi Itsenäisen työn viikko 42 Kevätlukukausi Itsenäisen työn viikko 10 Kesälukukausi Lukujärjestykset löytyvät osoitteesta: lukujarjestykset Opintojen aloitus ja lähijaksot Uudet YAMK-opiskelijat aloittavat opintonsa Uusille opiskelijoille järjestetään opintojen alussa opintoihin ja opiskeluun perehdytys tutkinto-ohjelmakohtaisesti. Lähiopetusjaksot järjestetään kahtena perättäisenä päivänä noin kerran kuukaudessa ajoittuen joko esim. maanantai/tiistai tai perjantai/ lauantai. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 3

4 YAMK-TUTKINTOON JOHTAVAT OPINNOT Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on toisen syklin (master-tason) tutkinto, joka on ammattikorkeakoulusta valmistuvien ammattilaisten pääasiallinen jatkokoulutusväylä. Opintojen laajuus on 60 tai 90 opintopistettä. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on: 1. laajat ja syvälliset tiedot sekä tarvittavat teoreettiset tiedot toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä; 2. syvällinen kuva omasta ammattialasta, sen asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmiudet seurata ja eritellä alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehitystä; 3. valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen; 4. hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön. (L546/ ) Koulutus tarjoaa opiskelijalle uutta, työelämän kehittämisessä tarpeellista osaamista. Lisäksi YAMK-tutkinto antaa julkisiin virkoihin ja tehtäviin saman kelpoisuuden kuin esim. yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Opiskelijalle tutkinto tarjoaa siten myös mahdollisuuksia urakehitykseen. Koulutus on käytännönläheistä ja työelämälähtöistä syventäen opiskelijan ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta. Opetus on opiskelijalle maksutonta. Osaamistavoitteet Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on luokiteltu eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksessä (EQF) vaativuustasolle 7 (vaativuustasot 1 8). Ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista käytetään englanniksi nimitystä Master s degree. Tutkinnon tuottama osaaminen on määritelty yleisinä ja tutkinto-ohjelmakohtaisina kompetensseina, jotka on kuvattu opetussuunnitelmassa. Vieressä on esitetty YAMK-tutkintojen tuottama kaikille yhteinen osaaminen vaativuustasolla 7. Monimuoto-opiskelu Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohella, kesto on tutkinnon laajuudesta riippuen 2-3 vuotta. Koulutuksen toteutuksessa ja opinnoissa hyödynnetään opiskelijoiden omia kokemuksia työelämästä. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ ja kehittämistehtävät muodostavat kokonaisuuden. Opiskelijan on mahdollista käyttää omaa työympäristöä oppimisympäristönä ja hyödyntää mahdollisuuksien mukaan omia työtehtäviä ja niiden kehittämistä osana opintoja. Kokemuksia syvennetään osaamista- Osaamisen osa-alue Osaaminen tasolla 7 Tieto Työskentelytapa ja soveltaminen (taito) Vastuu, johtaminen, yrittäjyys Arviointi Elinikäisen oppimisen avaintaidot Hallitsee laaja-alaiset ja pitkälle erikoistuneet oman alansa erityisosaamista vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja/tai tutkimuksen perustana. Ymmärtää alan ja eri alojen rajapintojen tietoihin liittyviä kysymyksiä ja tarkastelee niitä ja uutta tietoa kriittisesti. Kykenee ratkaisemaan vaativia ongelmia tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa kehitetään uusia tietoja ja menettelyjä sekä sovelletaan ja yhdistetään eri alojen tietoja. Kykenee työskentelemään itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. Kykenee johtamaan ja kehittämään monimutkaisia, ennakoimattomia ja uusia strategisia lähestymistapoja. Kykenee johtamaan asioita ja ihmisiä. Kykenee arvioimaan yksittäisten henkilöiden ja ryhmien toimintaa. Kykenee kartuttamaan oman alansa tietoja ja käytäntöjä ja/tai vastaamaan muiden kehityksestä. Omaa valmiuden jatkuvaan oppimiseen. Osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. Kykenee vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä. voitteiden mukaisella asiantuntijatiedolla ja käytäntölähtöisillä opetusmenetelmillä. Menetelmissä korostuvat reflektiivisyys ja tiedon ja osaamisen jakamisen periaatteet. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opintoja työn ohessa ja kytkeä niin halutessaan oppimistehtäviä sekä opinnäytetyönsä oman työpaikkansa kehittämiseen. Monimuoto-opiskelu voi olla myös päätoimista. YAMK-opiskelijan rooli on aktiivinen, vastuullinen ja kriittinen. Opiskelija kykenee tekemään omaan oppimiseensa liittyviä valintoja henkilökohtaisten kehittämistarpeiden mukaisesti. Opinnot etenevät itsenäisesti sekä ryhmässä opiskellen. Tutkinnon menestyksellinen suorittaminen vahvistaa opiskelijan ammattialakohtaista osaamista, laajentaa yleisiä työelämässä tarvittavia johtamis-, yrittäjyys-, tutkimus- ja kehittämisvalmiuksia luoden uusia urakehitysmahdollisuuksia. 4 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

5 Tutkinnon rakenne YAMK-tutkinto rakentuu kaikille tutkinto-ohjelmille yhteisistä opinnoista, alan syventävistä ammattiopinnoista sekä opinnäytetyöstä. Alla olevassa kuviossa on kuvattu tutkintorakenne. Opetussuunnitelmat Savonian opetussuunnitelmissa on kaksi osaa: yleinen osa ja opintojaksokuvaukset. Yleiseen osaan kuuluvat koulutuksen lähtökohdat, osaamistavoitteet, opintojen rakenne, asiantuntijuuden kehittyminen, koulutuksen toteutus ja opintojaksotaulukko. Toiseen osaan eli opintojaksokuvauksiin pääset opintojaksotaulukon koodeista. Jo ennen opintojen aloittamista kannattaa tutustua oman tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmaa täydentävät opintojaksojen toteutussuunnitelmat, joissa on esitetty tarkemmin jokaisen opintojakson suoritustavat ja opetukseen osallistuminen. Toteutussuunnitelmat tarkentuvat vasta lähem- pänä opintojakson alkamisajankohtaa ja ne löytyvät oppimisympäristö Moodlesta opintojaksoittain. Suoritustapojen lisäksi toteutussuunnitelmassa kerrotaan opintojakson sisältö ja tavoitteet, aikataulutus, opintojakson laajuus ja kuormittavuus, arviointikriteerit ja palautteen käsittely. YAMK-opetussuunnitelmat on laadittu niin, että opintojaksot muodostavat toisiaan tukevia opintokokonaisuuksia. Opinnot tukevat opiskelijan kokonaiskehitystä ja asiantuntijuuden kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistyminen. Tutkinto tuottaa työelämässä vaadittavan osaamisen ja koulutus varmistaa opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen. Tutustu opetussuunnitelmaan osoitteessa: amk/opiskelijalle/opetussuunnitelmat YAMK ops rakenne (90/60 op) Yhteiset opinnot 30/10 op Opinnäytetyö 30 op Syventävät ammatilliset opinnot 30/20 op Toiminnan kehittäminen ja johtaminen Tutkimus- ja kehittämistoiminta Asiantuntijaorganisaation johtaminen Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus 5 op Menestyvä organisaatio 5 op Digitalised Working Environment 5 op Tutkimuksellinen kehittäminen 5 op Innovaatio-osaaminen 5 op Hyvinvointi työyhteisössä 5 op Studying and Working in International Environment 5 op Työelämää kehittävä opinnäytetyö Yhteiset ja oman alan opinnot tukevat aihetta Opinnäytetyön tekemistä tukevia menetelmäopintoja ja seminaareja sisällytetään opintopisteisiin KOULUTUSALAN OMAT OPINNOT Asiantuntijuus ja esimiestoiminta 5 op Työelämäkokemus SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 5

6 OPINTOJEN SUUNNITTELU JA OPISKELU Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) Opiskelu YAMK-tutkinto-ohjelmissa perustuu opiskelijan laatimaan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS), jossa määritellään suoritusjärjestys ja aikataulut. HOPS laaditaan Wilmaan heti opintojen alussa, ja sitä päivitetään kehityskeskusteluissa. HOPS:ia ohjaavat opetussuunnitelman osaamistavoitteet ja sisällöt, sekä opiskelijan omat tavoitteet. Tavoitteena on hahmottaa opiskelijan ammatillisen osaamisen kehittymistä parhaalla tavalla edistävä eteneminen, joka yhdistää opinnot ja elämisen muut osa-alueet (työ, sosiaaliset suhteet, harrastukset) tasapainoiseksi kokonaisuudeksi. Opinnäytetyönsä (30 op) suunnittelun opiskelijat aloittavat jo opintojensa alkuvaiheessa. Opinnäytetyön tukena ovat työelämän kehittämisen menetelmien opintojaksot. Opiskelija vastaa opintojensa tavoitteellisesta etenemisestä. Tutkinto-ohjelman vastuuopettaja, Savonian muut opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa mutta myös opiskelun arkeen kuuluvissa asioissa. Opintojen mitoitus Opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän perusteella. Työn ohessa tapahtuvan opiskelun edellyttämää aikaa voi hahmottaa niin, että yhden opintopisteen laajuinen työskentely vaatii n. 27 tunnin mittaista työskentelyä. Esimerkiksi 60 opintopisteen laajuisen YAMK-tutkinnon suorittaminen vaatii opiskelijalta n tunnin työpanosta. Kansainvälisyys Kansainvälistymisosaamista vahvistetaan opinnoissa monin tavoin. Vuorovaikutteisen viestinnän ja työelämän kehittämisen menetelmien yhtenä näkökulmana on kansainvälisen viestinnän osaamisen vahvistaminen. Osa oppimistehtävistä raportoidaan englanninkielellä. Tutkinto-ohjelmakohtaisesti voidaan esimerkiksi opintojen loppuvaiheen opintoja järjestää yhteistyössä kansainvälisen partnerioppilaitoksen kanssa. Jokaisen opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan tulee sisältyä vähintään 5 opintopistettä vieraskielistä opetusta. Arviointi Arvioinnilla ohjataan ja tarkistetaan opiskelijan opintojen osaamistavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin kohteena on koko oppimistapahtuma eli opetuksen tavoitteiden mukaisten tietojen ja taitojen saavuttaminen sekä opiskelun että työelämän edellyttämä asennoituminen ja vastuunottokyky. Opintojaksojen arviointi perustuu opintojaksokohtaisesti laadittuihin arviointikriteereihin, jotka ovat osa opintojakson toteutussuunnitelmaa. Osaamisen hyväksilukeminen (AHOT) Osaamisen hyväksilukeminen tarkoittaa käytäntöjen kokonaisuutta, joka mahdollistaa opiskelijan (ennen opintoja tai opintojen aikana) eri tilanteissa hankkiman osaamisen hyväksilukemisen osaksi Savoniassa suoritettavaa tutkintoa. Savoniassa YAMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevan opiskelijan on mahdollista hyväksilukea tutkintoon aiempia korkeakoulutasoisia opintoja sekä osaamista, joka on saavutettu esimerkiksi työkokemuksen, kurssien ja harrastusten avulla. Hyväksilukumenettelyä ei sovelleta hakukelpoisuuden antaviin opintoihin ja työkokemukseen. Voit jo ennen opintojen alkamista tehdä osaamiskartoitusta eli dokumentoida ja kartoittaa omaa osaamistasi sekä verrata sitä osaamiseen, jota tutkintoosi kuuluvilla opintojaksoilla tavoitellaan. Opintojaksojen osaamistavoitteet löytyvät tutkinto-ohjelmasi opetussuunnitelmasta. Mikäli osaamisesi ja opintojaksojen osaamistavoitteet vastaavat toisiaan, voit opintojen alkaessa keskustella siitä tutkinto-ohjelmasi opinto-ohjaajan tai opettajatuutorin kanssa ja mahdollisesti hakea osaamisen hyväksilukua. Opiskelijalta voidaan edellyttää kirjallisen dokumentoinnin lisäksi erikseen sovittavalla tavalla annettavaa näyttöä osaamisestaan. Pääsääntönä on, että aiempi korkeakoulutuksessa hankittu osaaminen arvioidaan todistusten perusteella, muulla tavoin hankittu osaaminen osoitetaan AHOT-näytöllä. Opintojen alettua aiemmin hankittua osaamista tarkastellaan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa (HOPS) laadittaessa. Opintojen aloitusvaiheen tiedotuksessa vastuuopettaja tiedottaa siitä, millaista aiempaa osaamista tutkintoon on mahdollista hyväksilukea. Saat myös tiedon siitä, kuinka aiemman osaamisen voi ottaa huomioon henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa ja kuinka hyväksilukua haetaan. 6 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

7 Opintojaksoille ilmoittautuminen Savoniassa aloittavat YAMK-opiskelijat suunnittelevat ja aikatauluttavat opintonsa HOPSin tekemisen yhteydessä. Tutkintoon kuuluvat kaikille yhteiset opinnot 30op /10 op valitaan opintojen alettua Wilman opintotarjottimelta. Opintojen edetessä ilmoittautuminen ja opintovalinnat tehdään tutkinto-ohjelmien antamien ohjeiden mukaan Wilmassa. Ilmoittautumisajankohdat voivat vaihdella tutkinto-ohjelmittain. Opiskelusta ja yhteisistä asioista tiedottaminen Monimuoto-opiskelussa tiedonkulku pyritään varmistamaan ensisijaisesti sähköisillä viestintäkanavilla, jotka ovat käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Savonian www-sivut, opiskelijaintra Reppu sekä WILMA ovat tietolähteitä, joiden sujuva käyttö on opiskelun perustaitoja. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan sähköpostitse ja Moodlessa olevien tutkinto-ohjelmakohtaisten YAMK-kurssien kautta. Savonian portaali: Savonian julkinen verkkopalvelu toimii ulkoisen viestinnän päävälineenä. Nettisivuston kautta opiskelijoilla on myös pääsy opiskelijoiden intranetiin eli Reppuun. Savonian opiskelijoiden intranet: reppu.savonia.fi Savonian opiskelijaintra eli Reppu on tärkein opiskelijatiedotuksen väline. Repusta löytyvät sekä kaikkia opiskelijoita koskevat yhteiset asiat että oman tutkintoohjelmasi tiedot ja käytännöt. Lisäksi intranet on tietopankki ja tiedotuskanava, josta löytyy kootusti opiskelijan tarvitsemaa tietoa kuten aikatauluja, yhteystietoja, uutisia, toimintaohjeita jne. Wilma Wilma on Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijahallintojärjestelmän www-liittymä. Opiskelijat seuraavat Wilmassa opintosuorituksiaan ja opintojensa etenemistä, suunnittelevat opintojaan (HOPS), valitsevat opintojaksoja, lukevat tiedotteita ja viestivät opettajien kanssa. Omat yhteystiedot tulee päivittää Wilmaan heti opintojen alettua ja huolehtia niiden ajantasaisuudesta koko opintojen ajan. wilma.savonia.fi Opiskelijoiden sähköposti Jokainen Savonian opiskelija saa sähköpostiosoitteen muotoa Sähköposti on keskeinen tiedotusväline, sillä opintoihin ja muuhun toimintaan liittyvät tiedotteet lähetetään sinne. Savonian sähköpostia kannattaa käyttää aktiivisesti, muuten tärkeitä viestejä voi jäädä näkemättä. Opiskeluasioista tiedotettaessa käytetään ainoastaan tätä osoitetta. Moodle Savonian verkko-opetuksessa hyödynnetään pääasiassa verkkopohjaista Moodle-oppimisympäristöä. Jokaisella opintojaksolla on oma kurssi Moodlessa, jossa tiedotetaan kaikki opintojakson sisältöön, suoritustapoihin ja aikatauluihin liittyvät asiat. Opettajat antavat kirjautumisavaimen omille opintojaksoilleen. Reppu on myös väylä moniin opiskelussa tarvittaviin työvälineisiin kuten Moodleen, lukujärjestyksiin, Wilmaan tai kirjastoon. Repun uusimmat uutisotsikot on mahdollista tilata suoraan sähköpostiin näin pysyy ajan tasalla. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 7

8 Opiskelijan IT-palvelut Savonian tietoverkko on osa Suomen yliopistojen Funet-verkkoa. Savonian Windows-toimialueen nimi on savonia-amk ja tähän tietoverkkoon opiskelijat voivat kirjautua minkä tahansa kampuksen työasemalta. Kirjautuminen vaatii henkilökohtaisen kampuskäyttäjätunnuksen ja salasanan. Opiskelija saa opintojen alussa henkilökohtaisen käyttäjätietolomakkeen, josta selviää opiskelijan kampuskäyttäjätunnus ja aloitussalasana. Opiskelijalle tärkeimpiin tietoverkon resursseihin kuuluvat: Z-asema eli jokaisen käyttäjän oma levyasema (vain käyttäjän henkilökohtaisessa käytössä). W-asema (omien verkkosivujen tallennuspaikka) Opiskelija voi kirjautua Savonia-amk:n tietoverkkoon langattomasti esimerkiksi omalla kannettavalla tietokoneellaan. Opintoja aloittavan kannattaakin hankkia oma kannettava tietokone tai tabletti. Omaa tietokonetta voi käyttää perusopiskelun lisäksi vaikkapa tietojen hakuun. Käyttäjätunnukset ja salasanat Saat henkilökohtaisen kampuskäyttäjätunnuksen ja salasanan opintoihin perehdytyksen yhteydessä. Salasanan pituus on 10 merkkiä. Samat tunnukset ovat käytössä Savonia-amk:n verkossa, Moodlessa ja sähköpostissa. Sähköpostiohjelmana Savoniassa on Exchange/Outlook, jonka selainpohjainen versio löytyy osoitteesta https://posti.savonia.fi. Opiskelijoiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa edu.savonia.fi. Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa Kirjasto- ja tietopalvelut Savonia-ammattikorkeakoulun kirjasto toimii itsenäisen tiedonhankinnan ja opiskelun oppi-misympäristönä ja edistää informaatiolukutaidon kehittymistä tarjoamalla ajantasaiset painetut ja elektroniset kokoelmat ja palvelut. Kirjasto on kaikille avoin tieteellinen kirjasto ja se toimii kaikilla kampuksilla. Opiskelija saa lainausoikeuden ensimmäisellä lainauskerralla todistamalla henkilöllisyytensä ja täyttämällä lainaajatietolomakkeen. Kun opiskelija on saanut opiskelijakortin, hän voi käyttää sitä kirjastokorttinaan lainauksessa. Opiskelijan lainausoikeus on voimassa kaikissa Savonian kampuskirjastoissa. Sisäisen postin välityksellä kampuskirjastojen kokoelmat ovat maksutta kaikkien amk:n opiskelijoiden käytettävissä. Aineistojen laina-ajat vaihtelevat kolmesta vuorokaudesta neljään viikkoon; kaikki aineisto ei kuitenkaan ole lainattavissa. Verkkokirjastossa voit tehdä aineistohakuja Aapelitietokannasta ja Nelli-portaalista. Nelli on tiedonhakupalvelu, joka tarjoaa yhden käyttöliittymän kautta pääsyn monipuolisiin verkko-aineistohin, kuten kirjastojen kokoelmatietoihin, elektronisiin lehtiin ja kirjoihin sekä hakuteoksiin. Voit käyttää Nellin aineistoja sekä amk:n tiloissa että kotikoneelta kirjautumalla henkilökohtaisilla verkkotunnuksilla. Kampuskirjastojen aukioloajat ja yhteystiedot sekä käyttösäännöt ja hinnasto löytyvät kirjaston kotisivulta Lisätietoja saat aina myös kirjastojen asiakaspal-veluista. 8 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

9 OPISKELIJAN OHJAUS Savoniassa opiskelijan ohjaus on opintojen eri vaiheisiin liittyvää tiedotusta, neuvontaa ja ohjausta. Ohjauksen keskeinen tavoite on opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen ohjaus ja opintojen sujuvan etenemisen varmistaminen. YAMK-opiskelijaa lähimpänä toimii oman tutkinto-ohjelman vastuuopettaja (opettajatuutori). Opiskelijalla on vastuu opinnoistaan, mutta opiskelijalla on oikeus ohjaukseen myös henkilökohtaiseen tavoitteisiinsa pääsemiseksi. Ohjauksessa pyritään sellaiseen peruspalveluun, että opiskelija voi hyvin ja edistyy opinnoissaan. Ohjaukseen ja neuvontaan osallistuu koko Savonian henkilökunta. Opiskelijapalvelujen (opintotoimistot) ohella ohjausta tarvittaessa antavat opinto-ohjaajat. Opiskelijapalvelut Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut vastaavat opintoihin liittyvästä ohjauksesta ja neuvonnasta sekä opintojen arjen tukemisesta Kuopion, Varkauden ja Iisalmen kampuksilla. puh YAMK tutkinto-ohjelmien vastuuopettajien yhteystiedot Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa Kaksiosaiset nimet erotetaan viivalla etunimi-etunimi. LIIKETALOUDEN ALA tutkinto-ohjelman vastuuopettaja, yliopettaja: Virpi Laukkanen puh: TEKNIIKAN ALA tutkinto-ohjelman vastuuopettaja, yliopettaja Veli-Matti Tolppi puh: MATKAILU- JA RAVITSEMISALA tutkinto-ohjelman vastuuopettaja, yliopettaja Hilkka Lassila puh: SOSIAALI- JA TERVEYSALA, HOITOTYÖN KLIININEN ASIANTUNTIJA tutkinto-ohjelman vastuuopettaja, yliopettaja Liisa Koskinen puh: SOSIAALI- JA TERVEYSALA, KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN tutkinto-ohjelman vastuuopettaja, yliopettaja Sinikka Tuomikorpi puh: LUONNONVARA-ALA tutkinto-ohjelman vastuuopettaja, yliopettaja Kalevi Paldanius puh: SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 9

10 TALOUDELLINEN TUKI YAMK-OPINTOIHIN Opintotuki aikuisille Opintotukea voidaan myöntää ammattikorkeakouluun hyväksytylle, päätoimisesti opiskelevalle ja taloudellisen tuen tarpeessa olevalle opiskelijalle. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuen myöntämisestä ja maksamisesta vastaa Kela. YAMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevan on mahdollista hakea opintoihin opintotukea. Sinun tulee täyttää opintotuen saamisen yleiset ehdot ja suorittaa keskimäärin 5 opintopistettä/tukikuukausi ja vähintään 20 op lukuvuodessa. Opintotukea on haettava vuosittain. Toimita ensimmäisen vuoden hakemus suoraan Kelalle. Toimita myöhemmät hakemukset opintotukilautakunnalle, joka tarkistaa ennen lausunnon antamista aiempien opintojesi edistymisen ja haettavan tukiajan opintosuunnitelman. Lue lisää Kelan sivuilta Opintosuorituksia tulee kirjautua opintorekisteriin 5 opintopistettä käytettyä tukikuukautta kohti, jotta opiskelija katsotaan päätoimiseksi ja opintotukeen oikeutetuksi. Käytettävissä olevat opintotukikuukaudet YAMKtutkinnon aikana (mikäli opiskelija on aloittanut ensimmäiset korkeakouluopinnot aikaisintaan syksyllä 2014) Tutkinnon laajuus 60 op Tutkinnon laajuus 90 op käytettävissä 14 tukikuukautta käytettävissä 19 tukikuukautta Mikäli olet jo suorittanut yhden korkeakoulututkinnon, enimmäistukiaika korkeakouluopintoihin ( alkaen) on yhteensä 64 kk. Jos ensimmäiseen tutkintoon on käytetty esimerkiksi 45 tukikuukautta, jää toista tutkintoa varten jäljelle 19 tukikuukautta. Opintotuen hakeminen Mikäli täytät opintotuen saamisen yleiset ehdot, hae opintotukea heti, kun olet saanut tiedon siitä, että sinut on hyväksytty opiskelemaan. Opintotukea voit hakea verkossa -sivulla. Asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Vaihtoehtoisesti voit täyttää opintotukihakemuksen (OT2) ja postittaa sen mihin tahansa Kelan toimistoon tai Savonia-amk:n opintotoimistoon. Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien ja ratkaisevaa on hakemuksen perille saapumispäivä, ei postituspäivä. Tuki myönnetään hakemuksesta ensimmäiselle opiskeluvuodelle. Kesäajan opintotuki on aina haettava erikseen. Opiskelija voi hakea opintotuen asumislisää, jos hän asuu vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistusasunnossa. Asumislisä myönnetään vain opiskelukuukausilta opiskeluajan asuntoon. Asumislisä on henkilökohtainen ja se on verotonta tuloa. Opiskelijan hakiessa opintolainaa pankki päättää lainan myöntämisestä saatuaan tiedot lainantakauspäätöksestä Kelalta. Korkeakouluopiskelijat voivat nostaa opintolainansa kahdessa erässä: syyslukukaudelle tarkoitettu osuus voidaan nostaa aikaisintaan 1. elokuuta ja kevätlukukaudelle tarkoitettu osuus aikaisintaan 1. tammikuuta. Opintotuki ja opintojen eteneminen Opintotuen saaminen ja sen jatkuminen riippuu opintojen edistymisestä. Opintotukilautakunta seuraa opintotukilain edellyttämällä tavalla opintotukea saavien opiskelijoiden opintojen edistymistä lukuvuosittain. Opintojen riittävä edistyminen edellyttää vähintään 5 opintopisteen laajuisten opintojen suorittamista tukikuukautta kohti. Tämän lisäksi opiskelijan on lukuvuodesta alkaen suoritettava vähintään 20 opintopistettä lukuvuoden aikana ( ). Opintoja on suoritettava vähintään 20 opintopistettä lukuvuodessa, vaikka nostaisit opintotukea lukuvuoden aikana vain 1-3 kuukaudelta. Saat lisätietoja opintotukeen liittyvissä kysymyksissä: Opintojen alettua reppu.savonia.fi. Koulutusrahaston aikuiskoulutustuki Jos olet ollut jo työelämässä, saattaa sinulla olla mahdollisuus tietyin edellytyksin hakea tukea opiskeluun Koulutusrahastolta. Katso edellytykset aikuiskoulutustukeen. Aikuiskoulutustukea saava ei voi saada samanaikaisesti valtion opintotukea, mutta opintolainan lainantakauksen voi saada. Lisätietoja: Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu Yli 25-vuotiaat voivat opiskella työttömyysturvalla omaehtoisessa koulutuksessa. Vastuu opintojen etenemisestä ja opintojen etenemisen raportoinnista TE-toimistolle on opiskelijalla. Lisätietoja: Työttömyysetuuksista TE-toimiston koulutuneuvonta, puh SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

11 OPISKELUHYVINVOINTI Savoniassa opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä keskeistä on avoin, myönteinen ja vuorovaikutuksellinen toimintakulttuuri kaikilla toiminnan osa-alueilla, kuten opetuksessa, oppimisympäristöissä, turvallisuudessa ja opiskelijapalveluissa. Opintopsykologipalvelu Savoniassa opintopsykologipalvelun tarkoituksena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen sujumista. Toimintaan liittyen Savonian opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua luottamuksellisiin keskusteluihin, joissa voidaan käsitellä esimerkiksi opiskeluun/ oppimiseen, motivaatioon tai jaksamiseen liittyviä asioita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opintopsykologin luokse voi mennä varaamalla ajan. Keskustelujen tavoitteena on vahvistaa opiskelua tukevaa henkistä hyvinvointia ja löytää yhdessä opiskelijan kanssa apua ongelmiin. Opiskeluterveydenhuolto Opiskelijaterveydenhuolto on osa kansanterveystyötä. Terveydenhuoltopalvelut järjestää se kunta, jonka alueella ammattikorkeakoulun yksikkö sijaitsee. Palvelut on tarkoitettu kaikille päätoimisille opiskelijoille heidän kotipaikkakunnastaan riippumatta. Terveydenhuolto pitää sisällään oppilaitoksen terveydellisten olojen valvonnan, opiskelijan terveydenhuollon ja sairaanhoidon sekä hammashuollon. Opiskeluterveydenhuolto ei koske opiskelijoita, jotka ovat opintojenaikana työsuhteessa ja oikeutettuja työterveyshuollon palveluihin. Savuton Savonia Savuttomalla opiskelu- ja työpaikalla tarkoitetaan sitä, että tupakointi on kielletty kaikkialla sisätiloissa tupakkalain edellyttämillä tavoilla. Tupakointi on kielletty työaikana eikä työaikana tapahtuvaa virallisten taukojen ulkopuolista tupakointia lasketa työajaksi. Tu- pakoivaa henkilökuntaa ja opiskelijoita tuetaan tupakoinnin lopettamisessa. Sisätiloissa ei ole tupakointitiloja ja mahdolliset tupakointipaikat on sijoitettu ulos vähemmän näkyvästi ja riittävän kauas rakennuksesta siten, ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan ulkoa savuttomiin sisätiloihin. Päihteettömyys Päihteiden käyttöä ei sallita Savonia-mmattikorkeakoulun alueella eikä päihteiden vaikutuksen alaisena saa olla oppimistilanteissa. Savoniassa on laadittu ohjeet, miten toimitaan tilanteissa, joissa opiskelija on päihtynyt korkeakoulun alueella tai oppimistilanteessa tai mikäli epäillään, että opiskelijan päihteiden käytöstä on muodostunut tai muodostumassa ongelma. Päihdeongelmaan puututaan välittömästi ja vastuu siitä kuuluu kaikille korkeakouluyhteisön jäsenille. Puuttumalla varhain päihteiden käyttöön, luodaan kaikille turvallinen opiskeluympäristö, voidaan ehkäistä terveydellisiä haittoja ja syrjäytymistä, edistää opiskelujen sujuvuutta, välttää opintojen keskeyttämistä tai pitkittymistä. Puuttuminen on välittämistä, ei moralisointia tai tuomitsemista. Asiasta keskustellaan luottamuksellisesti, opiskelijan yksityisyyttä loukkaamatta. Jos on perusteltu epäily, Savonia voi velvoittaa opiskelijan menemään huumausainetestiin. (Ammattikorkeakoululaki 352/2003, 25 d ). Opiskelijaliikunta Savonian liikunta- ja kuntosalit ovat arkena pääsääntöisesti opiskelijoiden käytössä. Tarkemmat tiedot kampusten liikuntapalveluista varausohjeineen tulevat lukuvuoden alettua opiskelijasähköpostiisi sekä Reppuun. Liikuntavuorot varataan tilakalenterin kautta. Lisäksi opiskelijakunta SAVOTTA järjestää jäsenilleen monipuolista liikuntatarjontaa. Jos sinulla on toiveita erilaisista opiskelijaliikuntaan liittyvistä asioista, niin olethan yhteydessä opiskelijakunta SAVOTTAan. OPISKELIJALIIKUNTA / SYKETTÄ liikuntapalvelut liikuttavat opiskelijoita Futsalia, kuntosali, salibandya, zumpaa, vakiovuoroja, tanssia, joogaa, monia vaihtoehtoja liikunnan harrastamiseen Savonia-ammattikorkeakoulussa pienellä liikuntamaksulla. Kaikille savonialaisille tarkoitetuissa SYKETTÄ-liikuntapalveluissa järjestetään niin ryhmäliikuntatunteja, palloiluvuoroja, kuin erilaisia lajikokeiluja ja erikoisempiakin tempauksia. Liikuntavuoroja on niin Opistotien kampuksella Kuopiossa, kuin yhteistyökumppaneidenkin tiloissa. Iisalmen ja Varkauden kampuksille on kehitteillä oma toimintamallinsa. SYKETTÄ-liikuntapalveluihin pääset tutustumaan -sivuilla. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 11

12 OPISKELIJAKUNTA SAVOTTA JA OPISKELIJAEDUT Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta tunnetaan lyhenteestä SAVOTTA. Ammattikorkeakoululain mukaan kaikki päätoimiset opiskelijat voivat liittyä opiskelijakuntaan. Opiskelijakunnan jäseneksi liitytään joko täyttämällä paperinen jäsenhakemus ja palauttamalla se opiskelijakuntaan, opintotoimistoon tai opiskelijayhdistykseen kampuksen käytännöstä riippuen tai tekemällä jäseneksi liittyminen opiskelijakunnan verkkosivuilla. Jäsenmaksun maksettuasi saat opiskelijakorttiisi lukuvuositarran, jolloin Savoniasta saamasi opiskelijakortti toimii virallisena opiskelijakorttina kaikkialla Suomessa. Tällä virallisella opiskelijakortilla saat myös kaikki valtakunnalliset opiskelijaedut (esim. VR ja Matkahuolto) sekä paikalliset opiskelijakunnan tarjoamat opiskelija-alennukset ja -edut. Jäsenet saavat lukuvuoden alettua mm. ilmaisen opiskelijakalenterin, kahdeksi kuukaudeksi Savon Sanomat joko paperi- tai verkkolehtenä sekä tietysti paljon muita etuja. Opiskelijakortti Kaikki Savonia-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat saavat ilmaiseksi SAMOK-opiskelijakortin, joka tilataan lukuvuoden alettua järjestettävien korttikuvausten jälkeen. Tämä opiskelijakortti toimii henkilökorttina Savonian tiloissa, kirjautumiskorttina kopiokoneilla sekä kirjastokorttina Savonian kirjastossa. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija saa mm. junamatkoista sekä yli 80 kilometrin bussimatkoista opiskelija-alennuksen, kun hänellä on voimassaoleva sininen SAMOK-opiskelijakortti tai VR:n ja Matkahuollon opiskelijakortti. Savoniasta saamastasi SAMOK-opiskelijakortista tulee virallinen, kaikkialla Suomessa voimassa oleva opiskelijakortti, kun liityt opiskelijakunnan jäseneksi. Jäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu Savoniaammattikorkeakoulun opiskelijakunnalle. Jäsenmaksun maksettuasi saat korttiisi lukuvuosi- tai lukukausitarran opiskelijakunnan kahvilasta tai kampusten palvelupisteistä. Tällä virallisella opiskelijakortilla saat käyttöösi kaikki valtakunnalliset (myös VR- ja Matkahuolto) ja opiskelijakunnan neuvottelemat paikalliset opiskelijaedut ja -alennukset. Opiskelijakunnan jäsenet hyötyvät jäsenyydestään myös opiskelijakunnan tapahtumissa ja opiskelijakunnan kahviloissa sekä monella muulla rahanarvoisella tavalla. Lisätietoja opiskelijakortista ja jäsenmaksun maksamisesta löydät opiskelijakunnan verkkosivuilta VR:n ja Matkahuollon yhteinen opiskelijakortti Tiedot opiskelija-alennuksista ja ohjeet VR:n ja Matkahuollon yhteisen opiskelijakortin hankkimiseksi löydät VR:n ja Matkahuollon verkkosivuilta. Ateriatuki ja ruokailu kampuksilla Korkeakouluopiskelijana olet oikeutettu alennukseen opiskelija-aterian hinnasta ravintoloissa, jotka ovat ateriatuen piirissä. Näissä ravintoloissa noudatetaan valtioneuvoston vahvistamia ateriakokonaisuuksien enimmäishintoja. Ravintolan pitäjä on vähentänyt aterian enimmäishinnasta ateriatuen, eli maksat ateriastasi siis tuen verran vähemmän. Edun saat esittämällä Kela-ateriatukikortin tai voimassa olevan opiskelijakortin ruokailun yhteydessä. Korkeakouluopiskelija on oikeutettu alennukseen opiskelija-aterian hinnasta ravintoloissa, jotka ovat ateriatuen piirissä. Näissä ravintoloissa noudatetaan valtioneuvoston vahvistamia ateriakokonaisuuksien enimmäishintoja. Ravintolan pitäjä on vähentänyt aterian enimmäishinnasta ateriatuen, eli maksat ateriastasi siis tuen verran vähemmän. Edun saa esittämällä Kela-ateriatukikortin tai voimassa olevan opiskelijakortin ruokailun yhteydessä. Opiskelija-alennukset Liityttyäsi opiskelijakunnan jäseneksi saat opiskelijakortillasi paljon erilaisia opiskelijoille suunnattuja etuja ja alennuksia. Käytössäsi ovat niin kaikki paikalliset, kuin valtakunnallisetkin edut. Lisätietoja: Majoittuminen lähijaksojen aikana Vinkkejä edullisista majoittumispaikoista on koottu osoitteeseen SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU PL 6, (Mikrokatu 1) Kuopio puh OPISKELIJAPALVELUT puh

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Kristiina Ahlberg Kuopio 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ TRADENOMI- JA RESTONOMIOPISKELIJA DEAR STUDENT...4

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura Hyvän elämän puolesta OPISKELIJAN OPAS syksy 2014 - kevät 2015 Info lukujärjestyksistä Työjärjestykset ja luokkatilat ovat näkyvissä Wilmassa, internetosoitteessa https://dila.starsoft.fi Jokaisella opiskelijalla

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

SISÄLLYS. Yhteisöllisyys... Opintojen tukipalvelut... Opiskelija-asuminen... Harrastusmahdollisuudet... s. 13. Terveydenhuolto... s.

SISÄLLYS. Yhteisöllisyys... Opintojen tukipalvelut... Opiskelija-asuminen... Harrastusmahdollisuudet... s. 13. Terveydenhuolto... s. SISÄLLYS Johdanto... s. 3 Yhteisöllisyys... s. 7 Esteetön opiskelu... s. 8 Opintojen tukipalvelut... Opiskelija-asuminen... s. 10 s. 12 Harrastusmahdollisuudet... s. 13 Terveydenhuolto... s. 14 Psyykkinen

Lisätiedot

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto OPETUSSUUNNITELMA Ympäristöteknologian koulutus - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ja liikenteen koulutusala (60 op) Päivitetty kesäkuussa 2015 Marianna Luoma Taru Potinkara 1 Sisältö 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

opiskelijan YLEISOPAS

opiskelijan YLEISOPAS opiskelijan YLEISOPAS Julkaisija: Turun yliopisto Toimittaja: Tuike Mäntylä Kansi: Samuli Keskinen / Mirja Sarlin Kannen kuva: Hanna Oksanen Taitto: Virpi Lehtola ISSN 1795-9454 Suomen Yliopistopaino Oy

Lisätiedot

Opiskelijan opas Linnalan kampus

Opiskelijan opas Linnalan kampus Opiskelijan opas Linnalan kampus 2 Opiskelijan opas Skinnarilan kampus SISÄLTÖ Tervetuloa hyvään seuraan...2 Saimaan ammattikorkeakoulun tehtävä...4 Saimaan ammattikorkeakoulun arvot...5 1. Koulun ylläpitäjä

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2015 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO

Opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Opinto-opas 2014 2015 SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO 2 SISÄLTÖ HYVÄT SAMILAISET... 3 1 AMMATILLINEN KOULUTUS... 4 1.1 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON RAKENNE... 4 1.2 AMMATILLISET OPINNOT... 5 1.3 AMMATTITAITOA

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

Opiskelijan Opas 2015 2016

Opiskelijan Opas 2015 2016 Opiskelijan opas 2015 2016 SALPAUKSEN KOULUTUSTARJONTA Onnittelut opiskelupaikan johdosta! HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Nuoriso ja vapaa-aika KULTTUURIALA Kulta, hopea ja kaiverrus Musiikki Puuala Rakennusala

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA 2 Arvoisa opiskelija Savon ammatti- ja aikuisopiston puolesta toivotan Sinut tervetulleeksi opiskelemaan oppilaitokseemme. Vaativana tehtävänäsi

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Helsingin yksikkö

Opiskelijan. opas. Helsingin yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Helsingin yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

hlman TULEVAISUUS TÄHTÄIMESSÄ OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE

hlman TULEVAISUUS TÄHTÄIMESSÄ OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja KOKKI AHLMANIN ammatti-

Lisätiedot

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL hakijan opas HAKU 17.3. 9.4.2015 NÄIN LUET tätä opasta Tämä Master School hakijan opas kertoo sinulle Kyamkin ja Mamkin kevään 2015 yhteishaussa olevan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot