Muutoksenhaku henkilöstöasioissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muutoksenhaku henkilöstöasioissa"

Transkriptio

1 IV Muutoksenhaku henkilöstöasioissa Yleistä Henkilöstöasioissa tehtyihin muutoksenhakukelpoisiin päätöksiin haetaan pääsääntöisesti muutosta kuntalain mukaan (ks. luku II). Perustuslain 21.1 :n mukaan jokaisella on oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Julkisoikeudellista oikeussuhdetta (esim. virkasuhdetta) koskeva asia tutkitaan hallintolainkäytön järjestyksessä. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 50 :n mukaan työnantajan tämän lain nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta siten kuin kuntalaissa oikaisuvaatimuksen tekemisestä ja kunnallisvalituksesta säädetään. Kunnallisen viranhaltijalain nojalla tehtyjä päätöksiä ovat esim. virkasuhteeseen ottaminen, sivutoimen kieltäminen, virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen, viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, virkasuhteen irtisanominen/purkaminen, virantoimituksesta pidättäminen. Työsopimus on yksityisoikeudellinen sopimus, joten työsopimukseen perustuvat vaatimukset käsitellään käräjäoikeudessa. Riidan kohteena voi esimerkiksi olla työsuhteen irtisanomisperusteiden laillisuus tai palkkasaatavat. Työsuhdeasioissa kunnallisvalituksen valitusperusteena ei voida käyttää sitä, että päätös on yksityisoikeudellisten säännösten vastainen. Kunnallisvalituksen voi näissä tapauksissa tehdä vain menettelyvirheen tai toimivallan ylityksen perustella. Jos esimerkiksi irtisanottu työntekijä kunnallisvalituksessa vetoaa siihen, että työsuhteen irtisanomispäätös on työsopimuslain vastainen, valitus jätetään tutkimatta. (ks. myös Työsuhteeseen ottaminen ) Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sillä perusteella, että päätös on epätarkoituksenmukainen. Tästä johtuen oikaisuvaatimusmenettelyssä tutkitaan sellaisiakin oikaisuvaatimusperusteluja, joita ei kunnallisvalituksen käsittelyssä tutkita. Esimerkiksi työsuhteen irtisanomista koskeva päätös olisi mahdollista kumota oikaisuvaatimuksen johdosta sillä perusteella, että päätös ei ole työsopimuslain mukainen. Työnjohto-oikeuden käyttämisessä ei ole kysymys perustuslaissa tarkoitetuista oikeuksia ja velvollisuuksia koskevista päätöksistä. Työnantajan työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä koskeviin päätöksiin ei voi hakea muutosta. Esim. toimenkuvauksien hyväksyminen, työvuoroluettelon hyväksyminen ja vuosilomien vahvistaminen kuuluvat työnantajan työnjohto-oikeuteen. (ks. jäljempänä Työnjohdolliset päätökset ) Kuntalain 91 :n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Muutosta voidaan siis hakea vain lopullisen asiaratkaisun sisältäviin päätöksiin sekä päätöksiin asian tutkimatta jättämisestä. Esimerkiksi päätökset viran perustamisesta, virkanimikkeen muuttamisesta, viran lakkauttamisesta ja oikaisuvaatimuksen jättämisestä tutkimatta ovat lopullisia asiaratkaisuja, joihin haetaan muutosta kuntalain mukaan. Virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa koskevat erimielisyydet ratkaistaan työtuomioistuimessa. Kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 :n mukaan viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen 2 :ssä tarkoitetussa asiassa taikka saattaa sitä oikaisuvaatimuksena tai hallintoriita-asiana käsiteltäväksi, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus saada asia vireille

2 työtuomioistuimessa. Annettaessa päätös tiedoksi asianomaiselle viranhaltijalle, on muutoksenhakuohjeissa syytä selostaa kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 :n sisältö. Virantäytön valmistelua koskevat päätökset Päätökset viran haettavaksi julistamisesta, hakuajan pidentämisestä, viran julistamisesta uudelleen haettavaksi sekä viran täyttämättä jättämisestä koskevat virantäytön valmistelua, eikä päätöksiin voi erikseen hakea muutosta. Päätöksiin liitetään muutoksenhakukielto. Virantäyttöpäätöksestä tehdyssä oikaisuvaatimuksessa/kunnallisvalituksessa voi vedota virantäytön valmistelussa tapahtuneisiin menettelyvirheisiin. KHO /1851: Kunnanhallituksen päätös, jolla oli päätetty kirjastonhoitajan viran haettavaksi julistamatta jättämisestä yhden vuoden ajaksi, ei sisältänyt sellaista ratkaisua, johon voitiin hakea muutosta valittamalla. KHO /381: Kuntainliiton liittohallitus oli päättänyt olla suorittamatta kuntainliiton sairaalan ylihoitajan viran vaalia sopivien hakijoiden puuttuessa sekä julistaa viran myöhemmin uudelleen haettavaksi. Kun päätös koski vain asian valmistelua, siihen ei saanut hakea muutosta valittamalla. KHO 2005:82: Sosiaalipalvelutoimiston toimistopäällikkö oli päättänyt jättää täyttämättä haettavaksi julistetun sosiaalipalvelutoimiston sosiaalityöntekijän viran. Päätös virkasuhteen täyttämättä jättämisestä eli nimityspäätöksen valmistelun lopettamisesta tällä kertaa oli oikeudellisesti rinnastettavissa nimityspäätöksen valmistelutoimiin. Toimistopäällikön päätös ei sisältänyt sellaista ratkaisua, josta olisi saanut tehdä oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen. KHO 2011:87: Kaupunginhallitus oli oikaisuvaatimukseen antamallaan päätöksellä kumonnut virkavaalipäätöksen ansiovertailussa olleiden puutteiden vuoksi ja palauttanut asian uudelleen valmisteltavaksi. Oikaisuvaatimuksen hyväksymisellä virka oli jäänyt täyttämättä eikä päätöksellä näin ollen ollut lopullisesti ratkaistu viran täyttämistä koskevaa asiaa. Viran täyttämistä koskevaan päätökseen voivat aikanaan hakea muutosta sekä virkaa hakeneet että kunnan jäsenet. Viran täyttämistä koskeva menettely kokonaisuutena huomioon ottaen kaupunginhallituksen oikaisuvaatimukseen antama päätös ei sisältänyt sellaista ratkaisua, josta sai tehdä kunnallisvalituksen. Kaupunginhallituksen päätös koski kuntalain 91 :ssä tarkoitetulla tavalla vain valmistelua. Hallinto-oikeuden olisi tullut jättää vaalissa valituksi tulleen hakijan tekemä valitus tutkimatta. Äänestys 4 1. Työsuhteeseen ottamista koskevat päätökset Kunnissa on erilaista käytäntöä, missä määrin työsopimuksia tehdään ilman hallintopäätöstä. Ainakin silloin kun valinta työsuhteeseen tapahtuu hakumenettelyllä, on hallintopäätöksen tekeminen perusteltua. Jos hallintopäätös tehdään, päätökseen tulee liittää kuntalain mukainen muutoksenhakuohjaus, yleensä siis ensi vaiheessa oikaisuvaatimusohjeet. Kunnallisvalitusosoituksessa olisi suositeltavaa todeta, että hallinto-oikeus ei ota tutkittavakseen valitusperustetta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Työsuhteeseen ottamista koskevan päätöksen työsopimuslain vastaisuus ei voi tulla hallintolainkäytön järjestyksessä tutkittavaksi, koska työsopimus on yksityisoikeudellinen sopimus. Hallintolainkäytön järjestyksessä ei tutkita, onko ansioituneempi hakija syrjäytetty tai onko työntekijän valinnan yhteydessä syyllistytty syrjintään.

3 KHO 2003:17: Hallintolainkäytön järjestyksessä ei tullut tutkia, oliko kunnan työsuhteisen toimen täyttämisessä syyllistytty ikäsyrjintään ja sukupuolen perusteella tapahtuvaan syrjintään. Työsuhteeseen ottamista koskeva päätös ei kuitenkaan aina ole luonteeltaan yksinomaan yksityisoikeudellinen. Ratkaisussa 2006:28 KHO tutki valituksen, jossa vedottiin siihen, että yksi lähihoitajan työsopimussuhteiseen toimeen valituista henkilöistä ei ollut toimeen kelpoinen, koska hänellä ei ollut kunnan hallintosäännössä ja hakuilmoituksessa vaadittua tutkintoa. Hallinto-oikeus oli jättänyt valitukset tutkimatta sillä perusteella, että yksityisoikeudellista, työsopimuslain soveltamisalaan kuuluvan toimen täyttämistä koskevaa riitaa ei voida ratkaista hallintolainkäytön järjestyksessä. KHO:n perustelujen mukaan, koska kysymys siitä, onko työsopimussuhteisen toimen täyttämisen yhteydessä noudatettu säädettyjä tai kunnan päättämiä kelpoisuusehtoja, ratkaistaan hallintolainkäytön järjestyksessä, hallinto-oikeuden ei olisi tullut mainitsemillaan perusteilla jättää valituksia tutkimatta. Jos työsuhteisen tehtävän kelpoisuudesta ei ole erikseen määrätty, työsuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi päättää vaadittavasta kelpoisuudesta ja voi yksityisen työnantajan tavoin valita sopivimman. Oikeuskäytännön mukaan kunta ei ole sidottu edes hakuilmoituksessa mainittuihin vaatimuksiin (esim. KHO /981). Tässä tilanteessa kysymys olisi ilmeisesti yksityisoikeudellisesta asiasta, eikä puuttuvan kelpoisuuden perusteella tehtyä kunnallisvalitusta siten otettaisi tutkittavaksi. Kunnallisvalituksen perusteena voi olla lainvastaisuuden lisäksi päätöksenteon menettelyvirhe ja toimivallan ylitys. Nämä valitusperusteet (esimerkiksi esteellisyysvirhe tai väite päätöksentekijältä puuttuneesta toimivallasta) otettaneen tutkittavaksi hallintotuomioistuimessa myös työsuhdeasiassa. Työsuhteeseen ottamista ei ole säännelty niin muotosidonnaisesti kuin virkasuhteeseen ottamista on säännelty kunnallisessa viranhaltijalaissa. Tämän vuoksi hakumenettelyssä on harvoin sellaisia laillisuusvirheitä, joihin kunnallisvalituksessa voisi menestyksellisesti vedota. Jos kuitenkin esimerkiksi hallintosääntöön on otettu määräyksiä työsuhteeseen ottamisessa noudatettavasta menettelystä, muutoksenhakija voi vedota hallintosäännön vastaiseen menettelyyn. KHO:n päätös 2009:32 kuvaa yhtenä esimerkkinä työsuhteeseen ottamiseen liittyvää laajempaa harkintavaltaa. KHO 2009:32: Kaupungissa oli ollut haettavana lähihoitajan työsopimussuhteisia tehtäviä. Hakuilmoituksen mukaan tehtävän kelpoisuusvaatimuksena oli lähihoitajan tai perushoitajan tutkinto. Tehtävää hakenut A ei ollut täyttänyt kelpoisuusvaatimuksia vielä silloin, kun kaupungin työnantajana asettama hakuaika oli päättynyt. Hän ei tullut valituksi. Vaikka kaupunki olisi voinut lähihoitajan työsuhdetta koskevan lainsäädännön estämättä valita hänet tehtävään edellyttäen, että työsuhde olisi alkanut vasta kelpoisuuden saavuttamisen jälkeen, se oli kuitenkin myös voinut työnantajana edellyttää, että tutkinto on suoritettu ennen hakuajan päättymistä. Todettakoon vielä, että mikäli työntekijän kanssa on tehty työsopimus, sitoo työsopimus kuntaa työsopimuslaissa säädetyin vaikutuksin mahdollisesta valitusprosessista riippumatta. Työnjohdolliset päätökset Työnantajan työnjohto- ja valvontaoikeuteen eli direktio-oikeuteen kuuluu oikeus määrätä miten, missä ja milloin työtä tehdään, sekä oikeus työnteon ja työtulosten laadun valvontaan. Direktio-oikeuden perusteella annettu määräys tai päätös ei ole muutoksenhakukelpoinen. Työskentelypaikasta määrääminen kuuluu lähtökohtaisesti työnjohto-oikeuden piiriin. Kunnallisen viranhaltijalain 23 :n nojalla työnantaja voi muuttaa viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta laajemmin kuin olisi mahdollista pelkästään direktio-oikeuden perusteella. Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen edellyttää toiminnan uudelleen järjestelyä tai muuta perusteltua syytä. Virantoimitusvelvollisuuden muuttamista koskeva päätös on muutoksenhakukelpoinen.

4 Työskentelypaikan muuttaminen voisi olla virantoimitusvelvollisuuden muuttamista, jos samalla viranhaltijalle annetaan uusia tehtäviä, vastuuta laajennetaan tai tehtäväkenttää supistetaan. KHO:n päätöksessä /2706 opettajan viran sijoituskoulun muuttamista koskevaa ratkaisua ei pidetty vain työnjohdollisena määräyksenä. Ratkaisu on nähtävä yksittäistapauksena. KHO totesi, että A:n toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen virantoimituspaikan muuttaminen näissä oloissa vaikutti A:n oikeusasemaan siinä määrin, että hänellä oli perusteltua katsoa olevan oikeus saattaa siirtomääräyksensä lainmukaisuus tuomioistuimen ratkaistavaksi. Työnjohdollisiin kunnan sisäistä hallinto-organisaatiota koskeviin päätöksiin ei voi hakea muutosta. Mikäli hallinto-organisaatiota koskevalla päätöksellä samalla puututaan viranhaltijan henkilökohtaiseen oikeusasemaan ja virkasuhteen ehtoihin, päätös on syytä lähtökohtaisesti katsoa muutoksenhakukelpoiseksi. Työnjohdolliseksi kunnan sisäistä hallinto-organisaatiota koskevaksi päätökseksi on esimerkiksi katsottu päätös, jossa todettiin että opetustoimenjohtajan tehtävät sivistyspalvelujen päävastuualueen johtajana päättyvät päätöksessä mainittuna ajankohtana (KHO /3011). KHO:n ratkaisun perusteluissa todetaan, että päätös ei ole vaikuttanut ao. henkilön virka-asemaan opetustoimenjohtajana eikä sanotun viran tehtäviin eikä sivistyspalvelujen päävastuualueen johtajan tehtävästä ole myöskään maksettu erillistä korvausta. KHO /3203: Perusturvalautakunnan päätökset, joilla oli määrätty vanhustyön vastuualuejohtaja sekä vanhustyön ja kotipalvelun tositteiden hyväksyjä, olivat luonteeltaan työnjohdollisia, kunnan sisäistä hallinto-organisaatiota koskevia päätöksiä. Näistä päätöksistä ei saanut tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. KHO /2076: Sosiaalipäivystystoimiston toimistopäällikkö oli päättänyt lastensuojelulain 15 :n 2-3 mom. mukaisten tehtävien järjestämisestä ja oli hyväksynyt asiaa valmistelleen työryhmän ehdotuksen. Päätöksessä järjestely oli määrätty toimeenpantavaksi päätökseen liitettyjen toimenkuvien mukaisella työnjaolla. KHO katsoi, että päätöksellä ei ole muutettu viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta. Toimistopäällikkö on antanut työnjohdollisia määräyksiä työyksikön tehtävien hoitamisesta. Kysymys on valmistelua koskevasta päätöksestä, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta. KHO /1261: Kaupungin hallinto- ja johtosäännön mukaan kaupungin palveluorganisaatio jakautui osastoihin. Osastoa johti osaston johtaja. Osaston johtajan asemaan määrääminen tapahtuu määräajaksi, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi. Palvelujohtajan asemaan määräämisestä kiinnostuneita oli sisäisellä ilmoituksella pyydetty ilmoittautumaan tehtävään. Palvelujohtajan valinnassa oli kysymys henkilön määräämisestä asemaan, ei virkaan nimittämisestä. Päätös määrätä tietty kunnan viranhaltija palvelujohtajan asemaan oli luonteeltaan työnjohdollinen, kunnan sisäistä hallinto-organisaatiota koskeva päätös. Kuntalain 91 huomioon ottaen se ei sisältänyt ratkaisua, josta saa tehdä oikaisuvaatimuksen ja johon saa hakea muutosta kunnallisvalituksella. Äänestys 4-1 valituskelpoisuudesta. Viranhaltijalle ja työntekijälle annettu varoitus on luonteeltaan työnjohdollinen ohjaus vastaisen varalle. Varoitus ei edellytä hallintopäätöstä. Jos hallintopäätös, esim. toimielimen päätös, on kuitenkin tehty, päätökseen liitetään muutoksenhakukielto. KHO 2005:30: Kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/2003) ei ole säädetty erikseen varoituksen perusteista. Mainitun lain mukainen varoitus ei ole kurinpitorangaistus, eikä sitä merkitä nimikirjaan. Varoitukselle ei myöskään ole säädetty mitään määrämuotoa. Tähän nähden ja ottaen huomioon varoituksen tavoitteet sekä merkitys, varoitus on luonteeltaan työnantajan määräysvaltaan kuuluva työnjohdollinen ohjaus viranhaltijalle vastaisen varalle. Päätöksestä, jolla viranhaltijalle oli annettu varoitus, ei saanut tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

5 Hallintoriitamenettely Kunnallisen viranhaltijalain 57 :ssä säädetään tiettyjen virkasuhteeseen perustuvien korvausvaatimusten käsittelemisestä hallintoriita-asiana hallinto-oikeudessa. Hallintoriitamenettelyä on käsitelty I luvussa. KHO:n ratkaisun 1999:80 mukaan järjestäytymätön viranhaltija voi saattaa virkaehtosopimuksen tulkintaa koskevan asian hallintoriitana hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Kun järjestäytymätön viranhaltija ei voi saattaa asiaa työtuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee viranhaltijalla olla oikeus saada asiansa käsiteltäväksi viime kädessä hallintotuomioistuimessa. Lähde: Muutoksenhaku kunnan viranomaisen päätöksestä -julkaisu, toim. Riitta Myllymäki, Kuntaliitto Julkaisua ja sen ruotsinkielistä käännöstä myy Kuntaliiton kirjakauppa.

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta MUISTIO Taisto Ahvenainen elokuu 2008 Heikki Harjula Mika Paavilainen Suomen Kuntaliitto HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot

r Vastausarkki on jätettävä jokaiseen lrysymykseen'. Luovuttaessa tentistä, kirjoitetaan nimi ja maininta luopumisesta yhteen

r Vastausarkki on jätettävä jokaiseen lrysymykseen'. Luovuttaessa tentistä, kirjoitetaan nimi ja maininta luopumisesta yhteen ,l 't r Lapin yliopisto Oike us tieteide n tie de k unt a OAIOO2O3 HALLINTO.OIKEUS II Tentti 28.2.2OL3. fokainen vastaus kirjoitetaan eri arkille, eli konseptille., Vastaustilaa on kaksi sivua yhteen lcysymykseen.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin säilyttämien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Roikkolomautuksesta. Hanna Kurtto. 1. Johdanto. 1.1. Yleistä lomauttamisesta

Roikkolomautuksesta. Hanna Kurtto. 1. Johdanto. 1.1. Yleistä lomauttamisesta Hanna Kurtto Roikkolomautuksesta 1. Johdanto 1.1. Yleistä lomauttamisesta Työsopimuslain 5 luvun 1 :n 1 momentin mukaan lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen tai hänen aloitteestaan tehtävään

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa Muistio 1 (6) Ympäristölakimies Leena Eränkö 20.6.2011 Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa 1 Johdanto Uusi jätelaki (646/2011) tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useissa asioissa

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot