Vesihuoltolaitoksen korvausvastuusta viemäritulvavahingoissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesihuoltolaitoksen korvausvastuusta viemäritulvavahingoissa"

Transkriptio

1 Vesihuoltolaitoksen korvausvastuusta viemäritulvavahingoissa Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Pro Gradu Tekijä: Mari Viiman Ohjaaja: Antti Kolehmainen

2 II SISÄLLYS LÄHTEET... IV LYHENNELUETTELO... X 1 JOHDANTO Tutkimusaiheesta Rajaukset Tutkimuksen metodit ja rakenne VASTUUMUOTO VESIHUOLTOLAKIA EDELTÄNYT SÄÄNTELY Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista Yleiset määräykset ja sopimusehdot VESIHUOLTOLAKI Vesihuoltolain tavoite ja soveltamisala Kiinteistön vesihuoltolaitteista Korvausnormit Henkilö- ja omaisuusvahingot Taloudellinen vahinko Liittämis- ja käyttösopimus ja yleiset toimitusehdot Vastuun syntymisen edellytyksenä virhe Vastuun syntymisen edellytyksenä huolimattomuus KORVAUSVASTUU SOPIMUKSEN PERUSTEELLA Korvausvastuuta rajoittavan ehdon kiellon merkityksestä Sopimuksen ja vastuunrajoitusehtojen merkityksestä Padotuskorkeuden alapuolella viemäröidyt tilat SOPIMUKSENULKOINEN VASTUU JA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET Vesilaki... 76

3 III 6.2 Ympäristövahinkolaki Vahingonkorvauslaki VASTUUPERUSTEET Yleistä vastuuperusteista Ankara vastuu ja poikkeukseton vastuu Riskiajattelu Normikonkurrenssi SYY-YHTEYSVAATIMUS VASTUUN SOVITTELU JA VAPAUTUMISPERUSTEET Yleistä vapautumisperusteista Säännöksiin perustuvat vapautumisperusteet Vapautumisperusteet ankarassa vastuussa Korvauksen määrän sovittelu VAKUUTUKSET Vakuutusten merkitys viemäritulvavahinkojen korvauksessa Vahinkovakuutukset Vastuuvakuutukset LOPUKSI

4 IV LÄHTEET KIRJALLISUUS Ekroos, Ari Kumpula, Anne Kuusiniemi, Kari Vihervuori, Pekka: Ympäristöoikeuden pääpiirteet. 2. uudistettu painos. Juva (Ekroos ym. 2010) Hahto, Vilja: Tuottamus vahingonkorvausoikeudessa. Juva Hakalehto-Wainio, Suvianna: Valta ja vahinko. Julkisen vallan käyttäjän vahingonkorvausvastuu vahingonkorvauslaissa. Hämeenlinna Halila, Heikki Hemmo, Mika: Sopimustyypit. 2. uudistettu painos. Hämeenlinna Hemmo, Mika: - Vahingonkorvauksen määräytymisestä sopimussuhteissa. Siviilioikeudellinen tutkimus. Vammala Vahingonkorvauksen sovittelu ja moderni korvausoikeus. Vammala Sopimus ja delikti. Jyväskylä Vahingonkorvausoikeuden oppikirja. Vantaa Sopimusoikeus I. 2. uudistettu painos. Jyväskylä (Hemmo 2003a) - Sopimusoikeus II. 2. uudistettu painos. Jyväskylä (Hemmo 2003b) - Sopimusoikeus III. Jyväskylä (Hemmo 2005a) - Vahingonkorvausoikeus. Porvoo (Hemmo 2005b) - Sopimusoikeuden oppikirja. 2. painos. Helsinki Hollo, Erkki J.: Johdatus ympäristöoikeuteen. 3. uudistettu painos. Helsinki Hollo, Erkki J. Vihervuori, Pekka: Ympäristövahinkolaki. Jyväskylä Hoppu, Esko Hemmo, Mika: Vakuutusoikeus. Porvoo af Hällström, Esbjörn Ijäs, Hannu: Vastuuvakuutus. 2. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA. Vaajakoski Häyhä, Juha: Ankara vastuu ja vahingonkorvausoikeuden järjestelmä. Oikeustiede- Jurisprudentia XXXII (1999), s Karhu (ent. Pöyhönen), Juha: - Korvausmallit vahingonkorvausoikeudessa. Oikeustiede-Jurisprudentia XXXII (1999), s Uusi varallisuusoikeus. 2. painos. Saarijärvi 2003.

5 V Karttunen, Erkki: - RIL Vesihuoltoverkostojen suunnittelu. Perusteet ja toiminnallisuus. Suomen rakennusinsinöörienliiton RIL ry:n julkaisuja. Saarijärven Offset Oy RIL Vesihuoltoverkkojen suunnittelu. Mitoitus ja suunnittelu. Suomen rakennusinsinöörienliiton RIL ry:n julkaisuja. Saarijärven Offset Oy Mononen, Marko: - Yritysten välinen tuotevastuu. Pieksämäki Onko sopimusoikeudessamme yhtenäistä vastuuperustetta. Lakimies 7 8/2004 s Routamo, Eero Ståhlberg, Pauli Karhu, Juha: Suomen vahingonkorvausoikeus. 5. uudistettu painos. Helsinki Saarnilehto, Ari: - KKO 2008:31 ja eri korvausjärjestelmät. Defensor Legis N:o 3/2009, s Todistustaakasta vahingonkorvausasioissa. Teoksessa Ehdon sovittelusta, todistelusta, vahingonkorvauksesta. Velvoiteoikeuden kirjoituksia I. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Yksityisoikeuden sarja A:126. Turku Ståhlberg, Pauli: - Ydinvastuusta. Vammala Oikeustapauskommentti KKO:2009:92, Defensor Legis 4/2010, s Suomen kunnallisteknillisen yhdistyksen julkaisuja: - Kiinteistöjen vesijohtoja ja viemäreitä koskevat määräykset. Helsinki Kiinteistöjen vesijohtoja ja viemäreitä koskevat määräykset. Helsinki Kiinteistöjen vesijohtoja ja viemäreitä koskevat määräykset. Vammala Kiinteistöjen vesijohtoja ja viemäreitä koskevat määräykset. Joensuu Rakennusten vesijohdot ja viemärit. Helsinki Rakennusten vesijohdot ja viemärit. Helsinki Wilhelmsson, Thomas: Vakiosopimus ja kohtuuttomat sopimusehdot. 3. uudistettu painos. Hämeenlinna Wilhelmsson,Thomas Rudanko, Matti. Tuotevastuu. 2. uudistettu painos. Jyväskylä Virolainen, Jyrki Martikainen Petri: Pro T Contra. Tuomion perustelemisen keskeisiä kysymyksiä. Saarijärvi Virtanen, Pertti: Vahingonkorvaus. Laki ja käytännöt. Porvoo 2011.

6 VI Ämmälä, Tuula: - Kielloista käskyihin heikomman suojaa koskevien normien kehittymisestä. Teoksessa Heikomman suojasta. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. B. Muut kokoomateokset N:o 4. Turku Uudistunut kuluttajansuoja. Jyväskylä Virhe erityisesti kuluttajankaupassa ja asuntokaupassa. Jyväskylä Suomen kuluttajaoikeus. Jyväskylä VIRALLISLÄHTEET HE 187/1973 vp: Hallituksen esitys Eduskunnalle vahingonkorvausta koskevaksi lainsäädännöksi. HE 119/1989 vp: Hallituksen esitys Eduskunnalle tuotevastuulaiksi. HE 165/1992 vp: Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristövahinkojen korvaamisesta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. HE 360/1992 vp: Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. HE 85/2000 vp: Hallituksen esitys Eduskunnalle vesihuoltolainsäädännön uudistamiseksi. HE 277/2009 vp: Hallituksen esitys Eduskunnalle vesilainsäädännön uudistamiseksi. HE 295/2010 vp: Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi tähän liittyviksi laeiksi. mmm 2005:7: Vesihuollon erityistilannetyöryhmän loppuraportti. mmm 2006:16: Tulvavahinkotyöryhmä. mmm 2010:6: Vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän loppuraportti.

7 VII INTERNET-LÄHTEET Liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot Suomen Vesilaitosyhdistys ry. > Ohjeet, selvitykset ja mallit > Liittymä- ja käyttösopimuksen malli ja yleisten toimitusehtojen malli > Liittymis- ja käyttösopimuksen malli ( ) Turva tulvavahinkojen varalta Finanssialan Keskusliitto. [http://www.fkl.fi/materiaalipankki/malliehdot/dokumentit/turva_tulvavahinkojen_ varalta_malliehto.pdf] ( ) Vertailu myrskyvahinkojen korvaamisesta kotivakuutuksista Vakuutus- ja rahoitusneuvonta. [http://www.fine.fi/userfiles/file/myrskyvahingo12.pdf.] ( ) Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot Suomen Vesilaitosyhdistys ry. > Ohjeet, selvitykset ja mallit > Liittymä- ja käyttösopimuksen malli ja yleisten toimitusehtojen malli > Yleisten toimitusehtojen malli ( ) MUUT LÄHTEET Hakemus/lausunto vesihuoltolaitokseen liittämisestä ja sen käytöstä. Kuntalomake 6650:01. Printel Oy. Liittymissopimus. Suomen Kaupunkiliitto 222 (I) Sopimus kiinteistön liittymisestä vesi- ja viemärilaitokseen. Kuntalomake 8650:79. Printel Oy. Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen käytöstä. Kuntalomake 8650:01. Printel Oy. Yleiset määräykset yleiseen vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä ja laitoksen käytöstä. Printel Oy:n ja Vesihuoltoliiton lomake nro 8814:93.

8 VIII OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus KKO 1952 II 94 KKO 1957 II 10 KKO 1963 II 88 KKO 1963 II 93 KKO 1964 II 81 KKO 1967 II 54 KKO 1968 II 55 KKO 1969 II 42 KKO 1972 II 8 KKO 1972 II 97 KKO 1973 II 15 KKO 1978 II 126 KKO 1979 II 137 KKO 1980 II 20 KKO 1981 II 2 KKO 1982 II 32 KKO 1982 II 70 KKO 1982 II 94 KKO 1983 II 14 KKO 1983 II 91 KKO 1984 II 160 KKO 1984 II 182 KKO 1985 II 23 KKO 1985 II 51 KKO 1987:23 KKO 1989:98 KKO 1989:123 KKO 1989:129 KKO 1990:55 KKO 1991:65 KKO 1991:138 KKO 1991:176 KKO 1992:89 KKO 1992:130 KKO 1992:138 KKO 1992:141 KKO 1992:178 KKO 1993:18 KKO 1993:80 KKO 1994:5 KKO 1994:94 KKO 1994:122 KKO 1995:53 KKO 1995:108 KKO 1995:129 KKO 1996:59 KKO 1996:64 KKO 1997:48 KKO 1997:73 KKO 1997:199 KKO 1998:15 KKO 1998:57 KKO 1998:59 KKO 1999:19 KKO 1999:48 KKO 1999:124 KKO 2000:18 KKO 2000:72 KKO 2001:2 KKO 2001:61 KKO 2001:70 KKO 2001:135 KKO 2003:26 KKO 2003:70 KKO 2003:131 KKO 2005:14 KKO 2006:56 KKO 2008:31 KKO 2008:62 KKO 2008:91 KKO 2009:92 KKO 2011:13 KKO 2011:62 KKO 2011:77

9 IX Korkein oikeus, muut kuin ennakkopäätökset KKO t. 440 KKO t Korkein hallinto-oikeus KHO 1997:37 Hovioikeudet Kouvolan hovioikeus t Kouvolan hovioikeus t Rovaniemen hovioikeus t. 281 Rovaniemen hovioikeus t. 331 Rovaniemen hovioikeus t. 977 Turun hovioikeus t. 369 Turun hovioikeus t Turun hovioikeus t Käräjäoikeudet Kanta-Hämeen käräjäoikeus, nro 12/3430, Dnro L 11/6108, ei lainvoimainen Pirkanmaan käräjäoikeus, nro 11/3907, Dnrro R 11/603, ei lainvoimainen Pirkanmaan käräjäoikeus, nro 11/36480, Dnro L 10/31793, ei lainvoimainen Porvoon käräjäoikeus, nro 08/500, Dnro L 07/184 Satakunnan käräjäoikeus, välituomio nro 3272, Dnro L 10/3930, ei lainvoimainen Vakuutuslautakunnan päätökset VKL 661/03 ( ) VKL 576/04 ( ) VKL 717/04 ( ) VKL 31/09 ( )

10 X LYHENNELUETTELO DL Defensor Legis Dnro diaarinumero HE hallituksen esitys HO hovioikeus KKO korkein oikeus KL kauppalaki 35/1987 ks. katso KSL kuluttajansuojalaki 38/1978 kvv-laitteisto kiinteistön vesi- ja viemärilaitteisto LM Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja MRA maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999 MRL maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 OikTL laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 228/1929 PL Suomen perustuslaki 731/1999 t. taltio TVL tuotevastuulaki 694/1990 VahL vahingonkorvauslaki 412/1974 VakSopL vakuutussopimuslaki 543/1994 VanhL laki velan vanhentumisesta 728/2003 VEO vesioikeus VHL vesihuoltolaki 119/2001 VL vesilaki 264/1961 vesilaki 587/2011 VKL vakuutuslautakunta vp valtiopäivät Vvl-laki laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista 982/1977 YdinvVL ydinvastuulaki 48/1972 YSL ympäristönsuojelulaki 86/2000 YVL ympäristövahinkolaki 737/1994

11 1 1 JOHDANTO 1.1 Tutkimusaiheesta Viemäritulvia voi syntyä esimerkiksi silloin, kun vesihuoltolaitoksen viemäriverkostossa on tukos tai kun ankaran rankkasateen seurauksena vesihuoltolaitoksen jätevesiviemärit ylikuormittuvat. Tällöin jätevesi 1 saattaa tulvia viemäriverkostoon liitetyn kiinteistön viemärikaivosta sisälle ja aiheuttaa rakennuksessa vahinkoja 2. Viemäriveden noustessa tavanomaista korkeammalle vahinkoja voi aiheutua etenkin sellaisilla kiinteistöillä, joilla on viemäröity padotuskorkeuden 3 alapuolisia tiloja ja joilla ei ole jäteveden takaisinvirtausta estävää padotusventtiiliä tai pumppaamoa. Olen tehnyt tutkielman Suomen Vesihuoltoyhdistys ry:n aloitteesta. Käytännön vahinkotilanteissa on esiintynyt epäselvyyttä vesihuoltolaitosten korvausvastuusta, joten yhdistys tilasi opinnäytetyön, jolla on tarkoitus selvittää vesihuoltolaitosten korvausvastuuta ja viemäritulvavahinkoja koskevaa oikeuskäytäntöä. Jo työn alkuvaiheessa selvisi, että viemäritulvavahinkoja koskevaa korkeimman oikeuden, mutta myös alempien oikeusasteiden oikeuskäytäntöä, on vähän saatavilla. Etenkään käräjäoikeuksien tiedostoista ei ollut kattavasti mahdollista seuloa esille kaikkia mahdollisia tapauksia. Olen saanut joitakin hovioikeuksien ratkaisuja, mutta lisähaasteeksi näidenkin oikeustapausten analysoinnille muodostui lainsäädännön ja sopimusmallien muutokset, jotka on toteutettu pääosin kyseisten oikeustapausten antamisen jälkeen. Tutkimuksen yhteydessä Suomen Vesilaitosyhdistys ry lähetti noin 300 jäsenlaitokselleen kyselyn. Kyselyyn saatiin 67 vastausta. Kyselyssä saatuja tietoja on käytetty tutkielmassa hyväksi. Tutkielmassa selvitän vesihuoltolaitoksen vastuun määräytymisperusteita viemäritulvavahingoista erityisesti suhteessa vesihuoltolaitoksen asiakkaaseen. Millä perusteella korva- 1 HE 85/2000 vp, s. 22. Vesihuoltolaissa (VHL, 119/2001) jätevedellä tarkoitetaan yleisesti kaikkea käytöstä poistettua tai muuta vettä ja nestettä, jota pidetään jätevetenä. Ympäristönsuojelulain (86/2000) 3.1 :n 9 kohdan mukaan jätevedellä tarkoitetaan sellaista käytöstä poistettua vettä, pilaantuneelta alueelta johdettua vettä tai ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan käytetyltä alueelta johdettavaa vettä, josta voi aiheutua ympäristön pilaantumista. 2 Vahinko voidaan määritellä vahingonkärsijän kannalta negatiiviseksi, ulkopuolisesta syystä sattuneeksi tapahtumaksi. Se voi ilmetä empiirisesti havaittavana tosiasiana, kuten esimerkiksi esineen rikkoutumisena tai taloudellisena menetyksenä. Ks. vahingon määritelmästä esim. Mononen 2004, s Padotuskorkeus tarkoittaa sellaista hyväksyttyä tasoa, jolle viemäriveden pinta voi nousta viemärin kuormitustilanteiden normaalien vaihteluiden puitteissa.

12 2 usvelvollisuus syntyy ja mitkä ovat mahdolliset vastuusta vapautusperusteet? Vaikuttavatko esimerkiksi ylivoimaiset tapahtumat, vahingonkärsineen myötävaikutus tai vahinkokohteen erityinen riskialttius vesihuoltolaitoksen vastuuseen? Entä mikä merkitys vesihuoltolaitoksen ja vahinkoa kärsineen asiakkaan välisen liittymissopimuksen vastuunrajoitusehdoilla on vastuukysymyksissä? Vahingonkorvausta koskevat lait ovat jättäneet monet oikeuskysymykset tarkasti sääntelemättä ja voimassa olevan oikeuden yleisten periaatteiden ja oikeuskäytännön kehitettäväksi ja tarkennettavaksi. Vahingonkorvausoikeus sisältää runsaasti yleislausekkeita, jotka saavat sisältönsä tulkinnan kautta. Vahingonkorvaus- ja sopimusoikeudelliset yleiset periaatteet vaikuttavat vastuun määräytymisessä. Vaikka korvausvastuun edellytyksiä tai vapautumisperusteita koskevat yleiset tulkintalinjat ovat vakiintuneet, jää niihin kuitenkin aina tilanne- ja tapauskohtaista harkintaa. Tässä tutkielmassa käsittelen viemäritulvavahinkoihin liittyviä erityisiä seikkoja, jotka voivat vaikuttaa vastuuta koskevaan oikeudelliseen harkintaan. Vahingonkorvausoikeudessa on jatkuvasti kiinnitetty entistä enemmän huomiota kuluttajansuojakysymyksiin ja korvausvastuu on yleisesti ankaroitunut muun muassa heikomman osapuolen suojan turvaamiseksi. 4 Tutkielmassa arvioin, mikä merkitys muuttuneilla säännöksillä, sopimusehdoilla tai muulla viemäröinnin teknisellä ym. kehityksellä mahdollisesti on korvausvastuun määräytymisessä verrattuna aikaisemmin annettuihin oikeuden tuomioihin. Tutkielman aihe on ajankohtainen, koska ilmastonmuutoksen seurauksena rankkasateiden määrän arvioidaan entisestäänkin lisääntyvän. Vahinkoriskin kasvuun vaikuttavat myös asutuksen keskittyminen asutuskeskuksiin ja rakennetun ympäristön tiivistyminen entisestään. Tilannetta ei myöskään helpota se, että viemäriverkosto ei kaikilta osiltaan ole siltä vaadittavassa kunnossa 5. Ongelmia esiintyy etenkin tasaisessa maastossa sijaitsevilla vanhoilla asuinalueilla, joiden läpi johdetaan myös muiden asuinalueiden jätevesiä. Vastaavas- 4 Ks. yleisestä vahingonkorvausoikeuden ankaroitumisesta niin sopimusvastuussa kuin sopimuksenulkoisessakin vastuussa esim. Routamo Ståhlberg Karhu 2006, s Ks. mmm 2010:6, s , jossa todetaan, että 12 % viemäriverkoston kokonaispituudesta on huonokuntoista ja että vesihuoltoverkoston ylläpidossa ja saneerauksessa on vakavia puutteita. Ks. myös RIL , s. 124, jonka mukaan vesihuoltoverkkojen tarpeellisia saneerauksia on laiminlyöty.

13 3 ti ongelmia esiintyy tiiviisti rakennetuissa vanhoissa kaupunginosissa, joissa hulevedet 6 eivät pääse imeytymään maahana ja joissa ne on johdettu viemäriverkkoon. Kaikesta ennakollisesta vahingontorjunnasta ja vahinkoihin varautumisesta huolimatta viemäritulvia ei täysin pystytä estämään. Se ei ole teknisesti mahdollista eikä taloudellisesti järkevää Rajaukset Tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) 5.2 :n mukaan kuntien tehtävänä on huolehtia huletulvariskien hallinnasta. Joissain kunnissa hulevesien johtaminen on kokonaan tai osittain kunnan vastuulla, kun taas vesihuolto, eli vedenhankinta 8 ja viemäröinti 9 pois lukien hulevesien johtaminen, ovat erillisen vesilaitoksen hoidettavana. Näin ollen kunnallakin on usein vastuu tulvavahingosta. Vesihuoltolaitoksille tehdyn kyselyn mukaan 64 vastanneesta laitoksesta 27 huolehti myös hulevesien hallinnasta kokonaan ja 11 osittain. Hulevesien hallinta ei ollut 26 vastanneen laitoksen hoidettavana ollenkaan. Asialla on käytännössä eniten merkitystä tilanteissa, joissa hulevesien johtaminen ei kuulu yhtiömuotoisen vesihuoltolaitoksen toimintaan. Kunnan hyväksyessä vesihuoltolaitoksen toimintaalueen, voi hyväksyntä sisältää kunnan ja vesihuoltolaitoksen välistä vastuunjakoa koskevia määräyksiä. Lisäksi kunta ja vesihuoltolaitos voivat keskenään tehdä muun muassa vesihuollon suunnittelua ja järjestämistä koskevia sopimuksia. Näillä määräyksillä tai sopimuksilla voi olla hyvinkin merkittävä vaikutus kunnan ja itsenäisen vesihuoltolaitoksen välisen vastuun jakautumiseen. Vastuukysymykset hulevesien hallinnasta ovat voimassa olevan oikeuden mukaan suhteellisen epäselvät ja tulkinnanvaraiset ja tältä osin lainsäädäntöön on suunnitteilla muutoksia. 10 Tutkielma ei kuitenkaan koske kunnan ja vesihuoltolaitoksen välistä oikeussuhdetta tai vastuujakoa. Tutkin kiinteistöillä aiheutuneita viemäritulvavahinkoja pelkästään vesihuoltolaitoksen ja vahingonkärsineen välisessä yksityisoi- 6 HE 85/2000 vp. s Hulevedellä tarkoitetaan yleisesti maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- ja sulamisvettä. 7 mmm 2010:6, s Vedenhankinnalla tarkoitetaan VHL 3 :n 1 kohdan mukaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi. Talousvedellä puolestaan tarkoitetaan saman säännöksen 2 kohdan mukaisesti ihmisten käyttöön tarkoitettua vettä sen mukaan kuin siitä terveydensuojelulaissa (763/1994) säädetään. 9 Viemäröinnillä tarkoitetaan VHL 3 :n 1 kohdan mukaan jäteveden, huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista ja käsittelyä. Viemäröintiin kuuluvat viemäristö, viemäriveden puhdistamot ja viemäriveden purkulaitteet. Viemäristö puolestaan tarkoittaa sitä järjestelmää, jonka avulla viemärivesi kootaan. Viemäristöön kuuluvat viemärit, viemäriveden pumppaamot sekä ylivuotorakenteet ja muut erityisrakenteet. Ks. myös mmm 2010:6 s. 53, jossa VHL 3 :n 1 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että viemäröinnillä ei enää tarkoitettaisi huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista. 10 Ks. mmm 2010:6.

14 4 keudellisessa suhteessa. Lähtökohtana tutkielman vastuuarvioinneissa on aina, että toiminta, johon vahingon aiheutuminen voidaan liittää, on ollut vesihuoltolaitoksen vastuulla. Jätän tutkielman ulkopuolelle vesihuoltotoimintaan liittyvät ympäristönsuojelulliset kysymykset, kuten esimerkiksi vesilain (VL, 587/2011) tai ympäristönsuojelulain (YSL, 86/2000) mukaiset lupamenettelyt mahdollisine etukäteisine korvausvelvollisuuksineen sekä pilaantuneen 11 ympäristön ennallistamisvelvollisuuden. Julkisoikeudellinen vastuu voi realisoitua esimerkiksi tilanteissa, joissa jäteveden ylivuodot tai jätevesiputkien rikot, eli ympäristöoikeudellista termiä käyttäen päästöt 12, aiheuttavat maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Ympäristöoikeuden vanhimpia periaatteita on aiheuttamisperiaate. Sen mukaan ympäristöä pilannut tai muutoin vahingoittanut vastaa aiheuttamistaan vahingoista ja pääsääntöisesti myös ennallistamiskustannuksista. Pilaantumisriskin sisältävässä toiminnassa tulee huolellisuus- eli varovaisuusperiaatteen mukaisesti jo etukäteen ottaa huomioon toiminnan mahdolliset haitalliset vaikutukset ja varovaisuudella pyrkiä välttämään tarpeettomien vaikutusten syntyminen. Toiminnanharjoittaja siis vastaa toimintansa haitallisten vaikutusten ennaltaehkäisystä sekä ympäristöhaittojen rajoittamisesta ja poistamisesta mahdollisimman vähäiseksi. 13 Tästä rajauksesta huolimatta käsittelen kuitenkin tutkielmassa ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain (YVL, 737/1994) mukaista korvausjärjestelmää lyhyesti siltä osin, kun sillä voi olla merkitystä tutkielman kohteena olevissa lähinnä kiinteistökohtaisissa viemäritulvavahingoissa. Vesihuoltolaitoksen ja sen asiakkaan välisellä sopimuksella määrätään heidän välisistä vastuista ja oikeuksista. Koska tutkielman pääpaino on vahingonkorvausoikeudellinen, jätän sopimuksen syntymistä, pätemättömyyttä ja sitovuutta koskevat oikeudelliset kysymykset vähemmälle huomiolle. Kun viittaan tutkielmassa sopimukseen tai tulkitsen sopimusehtojen merkitystä, pidän selvänä asiana, että sopimus on syntynyt pätevällä tavalla. Sen sijaan vahingonkorvausta koskevat sopimusehdot ja niiden rooli on tutkimuksessa tärkeässä roolissa. Olen käyttänyt sopimusehtoesimerkkinä Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n jäsenlaitoksissa paljon käytettyä sopimusehtomallia. Tutkielman kannalta voi myös olla olennaista merkitystä sopimuksen muuttamista koskevilla seikoilla, joten en ole niitä ko- 11 Pilaantumisella tarkoitetaan YSL 3.1 :n 1 kohdan mukaan ihmisen toiminnasta johtuvaa aineen, energian, melun, tärinän, säteilyn, valon, lämmön tai hajun päästämistä tai jättämistä ympäristöön, jonka seurauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa säännöksessä erikseen määritelty haitallinen seuraus. 12 Ympäristönsuojeluoikeudessa päästöllä tarkoitetaan pilaantumisen laukaisevaa ihmisen toimintaa. 13 Hollo 2009, s ja 24.

15 5 konaan sivuuttanut. Vesihuollon liittymissopimukset ovat usein pitkäaikaisia kestosopimuksia, joten sopimusehtojen muuttamiselle voi olla lain tai esimerkiksi olosuhteiden muutosten vuoksi perusteita. Vahinkotilanteessa voi esiintyä tulkinnan varaisia tilanteita siitä, mikä on voimassa olevan sopimuksen sisältö jo pelkästään siitäkin syystä, että sopimusta on mahdollisesti muutettu tai olosuhteissa muuten on tapahtunut esimerkiksi merkittäviä teknisluontoisia muutoksia. Moninaisia mahdollisia muutostilanteita en ole pyrkinytkään hahmottamaan, sillä ne joka tapauksessa aina jäävät tapauskohtaisista oikeustosiseikoista 14 ja niiden arvioinnista riippuvaiseksi. Muutostilanteita olen käsitellyt yleisten periaatteiden pohjalta. Vesihuoltolaitoksen korvausvastuu viemäritulvavahingoista syntyy useimmiten tilanteessa, jossa kenenkään yksittäisen työntekijän ei sinänsä voida katsoa aiheuttaneen vahinkoa. Joka tapauksessa sopimusoikeuden vastuupiirin katsotaan pääsääntöisesti ulottuvan työntekijöiden lisäksi kaikkiin niihin yrittäjiin, jotka ovat osallistuneet sopimuksen täyttämiseen. Sopimusvastuun ulkopuolisessakin suhteessa vesihuoltolaitos puolestaan isännänvastuun perusteella vastaa työntekijänsä aiheuttamista vahingoista. Näistä mahdollisista kysymyksistä ei yleensä seuranne viemäritulvavahingoissa erityisiä oikeudellisia ongelmia, joten olen rajannut niiden selvittämisen tutkielman ulkopuolelle. Ne määräytyvät viemäritulvavahingoissa yleisten sopimus- ja vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan. Rajauksen tekee perustelluksi myös se, että sitä osin kuin vesihuoltolaitoksen vastuu perustuu ankaraan vastuuseen 15, ei edes vahingonkorvauslain (VahL, 412/1974) mukaisiin sopimuksenulkoisen isännänvastuun rajoituksiin voitane vedota. 16 Myöskään vesihuoltolaitoksen yksittäisen työntekijän mahdollista vastuuta en käsittele. Viemäritulviin ei yleensä liity rikosoikeudellisesti arvioitavaa vastuuta. Rikosoikeudellinen vastuu on kuitenkin mahdollinen, mutta tässä tutkielmassa en sitä käsittele. Esimerkkinä vesihuoltoon liittyvästä mahdollisesta rikosvastuusta voidaan mainita vuonna 2007 sattunut ns. Nokian vesikriisi Oikeustosiseikka on yksittäisessä oikeustapauksessa oikeusseuraamuksen kannalta välittömästi relevantti ja konkreettinen fakta, johon vaatimus tai väite voidaan perustaa. Ks. Virolainen Martikainen 2003, s Ankara vastuu on tuottamuksesta riippumatonta vastuuta. Tuottamuksesta riippumattomasta vastuusta käytetään myös nimityksiä objektiivinen vastuu, absoluuttinen vastuu, vaarantamisvastuu ja kausaalivastuu. Tässä tutkielmassa käytän yleisesti ankaran vastuun käsitettä. 16 Ks. esim. Hemmo 1998, s ; Routamo Ståhlberg Karhu 2006, s Pirkanmaan käräjäoikeus, tuomio / Vesihuoltolaitoksen jätevedenpuhdistamon vastaava hoitaja oli huoltotöiden yhteydessä avannut puhtaanveden ja jätevedenpuhdistamolla prosessoidun jäteveden eli teknisen veden putkistojen välisen venttiilin. Tämän seurauksena teknistä vettä pääsi talousvetenä

16 6 Vesihuollossa olevan virheen nojalla vesihuoltolaitoksen asiakkaalla voi olla vesihuoltolain (VHL, 119/2001) 27 :n mukainen oikeus hinnanalennukseen. Hinnanalennukseen oikeuttavat virheet liittyvät veden ja palvelun laatuun tai esimerkiksi yhtäjaksoisiin tai toistuviin vesihuollon keskeytyksiin. Mikäli tällaisesta virheestä aiheutuu asiakkaalle vahinkoa, voi asiakas vahingonkorvausedellytysten täyttyessä olla oikeutettu hinnanalennuksen ohella myös vahingonkorvaukseen. Rajaan tutkielman ulkopuolelle palvelun keskeytykseen liittyvät vesihuoltolaitoksen suoritusvirheeseen perustuvat hinnanalennusta koskevat korvausasiat Tutkimuksen metodit ja rakenne Tutkielmassa punnitsen tulkintavaihtoja voimassa olevan oikeuden sisällöstä säädösten esitöihin, oikeuskäytäntöön sekä oikeuskirjallisuuteen tukeutuen. Olen myös käyttänyt esimerkkinä ja analysoinut tutkimusaineistoon saamiani vesihuoltolaitoksen vastuuta koskevia alempienkin oikeusasteiden oikeustapauksia. Tutkielma on lainopillinen. Tutkielman toisessa osassa selvitän vahingonkorvausoikeuden perinteistä jakoa sopimusvastuuseen ja sopimuksenulkoiseen vastuuseen. Kolmannessa osassa käyn tutkielman aiheen kannalta tarpeellisilta osin läpi VHL:ia edeltäneen vesihuoltoa koskeneen sääntelyn. Muuttunutta lainsäädäntöä ja sopimuskäytäntöä selvitän osin senkin vuoksi, että monet tutkielmassa analysoitavat oikeustapaukset sijoittuvat aikaan ennen VHL:n voimaantuloa. Myös niillä voi olla merkitystä tulkittaessa voimassa olevan oikeuden sisältöä. Neljännessä osassa keskityn VHL:iin. Osan alussa selvitän lyhyesti vesihuoltoa sääntelevän vesihuoltolain ja kuluttajansuojan keskeistä sisältöä ja tavoitteita. Osassa päähuomio on vesihuoltolaitoksen ja sen asiakkaan suhdetta sääntelevissä säännöksissä ja sopimusehdoissa sekä niiden tulkinnassa. Viidennessä osassa pohdin liittymissopimukseen sisältyvien ehtojen vaikutusta korvausvastuuseen. Kuudennessa osassa selvitän viemäritulviin mahdollisesti sovellettavia sopimuksenulkoisia normeja. Seitsemännessä osassa selvitän lähinnä oikeuskirjallisuuden perusteella vastuuperusteiden tarkoitusta ja merkitystä vesihuoltolaitoksen toimitettavan puhtaan veden joukkoon aiheuttaen taudinaiheuttajien leviämisen ja useille tuhansille vedenkäyttäjille terveydellisiä ongelmia ja vaaraa terveydelle. Kun vastaava hoitaja oli yli kymmenen vuoden ajan laiminlyönyt ryhtyä toimenpiteisiin vaarallisen yhdysputken poistamiseksi ja kun hän oli avannut kyseisen yhdysputken venttiilin, tuomitsi Pirkanmaan käräjäoikeus hänet törkeästä yleisvaaran tuottamuksesta ja kuolemantuottamuksesta. Korvausvastuu vahingoista oli kaupungilla. Tuomio ei ole lainvoimainen. 18 Ks. mmm 2010:6, s , jossa VHL:iin ollaan lisäämässä vakiohyvitystä koskevat säännökset. En käsittele myöskään niitä tässä tutkielmassa.

17 7 vastuussa. Kahdeksannessa osassa esittelen syy-yhteysvaatimusta korvausvastuun edellytyksenä. Yhdeksännessä osassa käyn läpi niitä perusteita, joilla vesihuoltolaitoksen vastuuta voidaan rajoittaa tai joilla vesihuoltolaitos voidaan vapauttaa vastuusta kokonaan. Kymmenennessä osassa selvitän lyhyesti vakuutusten merkitystä viemäritulvavahinkojen korvaamisessa. Tuon yleisellä tasolla esille sellaisia vahinkotapauksia, joista vesihuoltolaitos on vahingonkorvausvelvollinen ja jotka kuitenkin jäävät vesihuoltolaitoksen vastuuvakuutuksen vakuutusturvan ulkopuolelle. Samalla selvitän lyhyesti vahingonkärsineen mahdollisuutta käyttää vahinkojen korvaamiseen itsensä ottamaa vakuutusturvaa.

18 8 2 VASTUUMUOTO Korvausvastuu on jaettu velvoiteoikeudessa perinteisesti sopimuksenulkoiseen eli deliktivastuuseen sekä sopimusvastuuseen. Deliktivastuussa vahinko aiheutuu sopimussuhteen ulkopuoliselle yleensä tahallisesta tai tuottamuksellisesta teosta tai muusta rikkomuksesta, joka on ollut yleisen käyttäytymisnormin vastainen. Sopimusoikeudellinen korvausvastuu puolestaan syntyy pääsääntöisesti sopimussuhteesta johtuvien velvoitteiden tuottamuksellisesta rikkomisesta. 19 Sopimusperusteinen vastuu rajoittuu siis lähtökohtaisesti pelkästään sopimuspuolten suhteeseen. Vastaavasti kenelle tahansa ulkopuoliselle aiheutettu vahinko kuuluu deliktivastuun piiriin. Sopimuksenulkoisen vastuun ja sopimusvastuun jaottelu ei kuitenkaan ole kaikissa tapauksissa yksiselitteisesti edellä esitetyn jaon mukainen. Koska vastuumuotojen korvauksen määräytymistä koskevat säännöt ovat erilaiset, korvausvastuuta koskevan harkintaprosessin aluksi onkin syytä kysyä, kummasta vastuumuodosta on kysymys ja soveltuuko tilanteeseen jokin erityissäännös. 20 Vahingonkorvausoikeudessa on pääsääntönä voimassa korvauksettomuuden periaate, jonka mukaan jokainen kärsii itse sen vahingon, joka häntä on kohdannut. 21 Toisaalta vahingon aiheuttaminen toiselle ei yleensä ole sallittua, joten useimmiten vahingonaiheuttaja joutuu aiheuttamastaan vahingosta korvausvastuuseen jonkin oikeusperusteen nojalla. 22 Vahingonkorvausoikeudessa vaikuttaakin niin sanottu aiheuttamisperiaate, jonka mukaan vaarallista tai muutoin riskialtista toimintaa harjoittava on korvausvelvollinen toiminnastaan aiheutuvista haitallisista seurauksista. 23 Jo tällä perusteella lähtökohtaisesti on selvää, että vesihuoltoa on hoidettava niin, ettei toiminnasta aiheudu muille vahinkoa. Eri asia kui- 19 Routamo Ståhlberg Karhu 2006, s. 61. Ks. KKO 2008:31, jossa urakoitsijan korvausvastuu ei voinut perustua vahingonkorvauslakiin, mutta ei myöskään sopimusoikeudellisiin periaatteisiin. 20 Hemmo 2005b, s. 10. Muu kuin sopimuskumppani on voinut vedota sopimusvastuuseen muun muassa tilanteissa, jossa hänen hyväkseen on voimassa muiden välinen sopimus (KKO 1982 II 32), jossa toimeksisaajan on tullut ottaa huomioon myös hänenkin edut (KKO 1999:19), jossa osapuolten välinen suhde on rinnastettavissa sopimussuhteeseen (KKO 2003:131, KKO 2005:14) ja jossa hänelle on aiheutunut vahinkoa sopimuksen tekovaiheessa (KKO 1992:89, KKO 1999:48). Ratkaisussa KKO 2001:70 Asianajotoimisto Ky oli vastuussa yhden vastuunalaisen yhtiömiehensä 11 konkurssipesälle kavalluksella aiheutetusta vahingosta. KKO:n perustelujen mukaan: Tuomioistuimen määräykseen perustuvalla yhtiössä hoidettavana olevasta pesänhoitotehtävästä aiheutuva vastuu on erityyppistä, sopimusperusteisen vastuun ja sopimukseen perustumattoman vastuun välille sijoittuvaa vastuuta. Korkein oikeus ei muutoin määrittänyt, mitä säännöksiä vastuuseen sovelletaan, mutta se ei ainakaan soveltanut VahL:n 5:1:n säännöksiä. 21 Ks. esim. Mononen 2004, s Esim. Ståhlberg 1994, s. 142, jonka mukaan korvausvelvollisuus ollessaan poikkeus korvauksettomuuden pääsäännöstä, vaatii aina erityiset perustelut. Korvausvelvollisuutta ei ole, ellei sille ole oikeusperustetta. Ks. myös Routamo Ståhlberg Karhu 2006, s. 33 ja Ks. esim. Routamo Ståhlberg Karhu 2006, s. 48.

19 9 tenkin on, mihin vesihuoltolaitoksen mahdollinen korvausvastuu kulloinkin voi perustua ja miten korvausvastuun sisältö määräytyy. Korvausvastuun harkintaprosessin ensimmäistä vaihetta eli vastuumuodon selvittämistä voidaan lähestyä kysymällä, onko laiminlyöty velvoite sama riippumatta siitä, onko osapuolten välillä sopimusta. Hemmon mukaan korvausvastuun peruste on sopimuksenulkoisessa vastuussa, jos velvoite on ollut sama niin sopimuskumppania kuin ulkopuolistakin kohtaan. 24 Ratkaisun KKO 1983 II 14 mukaan kaupunki oli vahinkotapahtuman aikaan voimassa olleen rakennuslain (370/1958) 78.1 :n nojalla vastuussa asemakaava-alueen yleiseen viemärilaitokseen kuuluneen avo-ojan kunnossapidosta. Kunnossapidon laiminlyönnin johdosta avooja oli jäätynyt umpeen, jolloin A:n tontin kyseiseen avo-ojaan liitetty salaojajärjestelmä oli patoutunut aiheuttaen A:n omistamassa rakennuksessa vesivahingon. Tontin salaojajärjestelmässä ei ollut näytetty olleen vahingon syntymiseen vaikuttaneita vikoja tai puutteita. Kaupungille tuomitun avo-ojan kunnossapidon laiminlyöntiin perustuneen korvausvastuun kannalta ei ollut merkitystä sillä seikalla, ettei A ollut hankkinut kaupungilta lupaa tai hyväksyntää salaojajärjestelmänsä liittämiseksi kyseiseen avo-ojaan. Kaupungin korvausvastuu rakennuslakiin perustuvan avo-ojan kunnossapitovastuun laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta ei siis rajoittunut pelkästään sen sopimuskumppaneihin, vaan oli samalla tavalla voimassa myös sopimussuhteen ulkopuoliseen nähden. Korkeimman oikeuden perusteluista käy ilmi, että korvausvastuun osalta oli merkityksetöntä, ettei vahingonkärsinyt ollut sopinut avo-ojan käyttämisestä vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun vahinko oli aiheutunut kaupungin vastuulla olevasta syystä eikä osaksikaan A:n salaojajärjestelmän puutteista, oli kaupunki korvausvelvollinen. 25 Sopimuksen puuttu- 24 Hemmo 1998, s Ks. myös ratkaisu KKO 2009:92, jossa veneen valmistaja oli vastuussa veneen turvallisuuspuutteista veneelle itselleen aiheutuneesta vahingosta deliktivastuun eli rikkomusvastuun perusteella. Veneen valmistaja oli myynyt veneen A:lle joka puolestaan oli myöhemmin myynyt sen B, C ja D:lle. Sittemmin vene oli uponnut sukellusretkellä. Korkein oikeus piti rikkomusvastuun soveltamista mahdollisena, koska se katsoi veneen valmistajan rikkoneen sellaista turvallisuuspuutetta, joka on voimassa sopimuksesta riippumatta. 25 Alemmat oikeusasteet olivat hylänneet A:n kanteen. Ne katsoivat, ettei vahinko ollut aiheutunut kaupungin syyksi luettavasta seikasta, vaan A:n omista laiminlyönneistä ja hänen vastuulleen kuuluvista seikoista. Yksi A:n vastuulle kuuluva seikka niiden mukaan oli se, ettei A ollut tarkastuttanut ja hyväksyttänyt tonttinsa pintavesien viemäröintisuunnitelmaa kaupungilla. Ks. myös KKO t. 2320, jossa Tiehallinto oli tietyön yhteydessä erehdyksessä täyttänyt A:n kunnan sinne Tiehallinnon luvalla rakentaman sadevesikaivon. Koska tiepiiri oli tiennyt tiealueella olevasta sadevesikaivosta ja kaivoon johtavasta B:n kiinteistön kuivatusvesiputkesta, oli Tiehallinto vastuussa B:n kiinteistölle aiheutuneesta vesivahingosta. Sillä seikalla ei ollut merkitystä, oliko kuivatusvesiputki rakennettu sadekaivoon ilman tiehallinnon lupaa.

20 10 essa korvausvelvollisuus ei voinut perustua sopimusperusteiseen vastuuseen. 26 Vielä nykyäänkin esiintyy, jopa viemäritulvariskiä lisäävässä määrin, pintaveden johtamista luvattomasti jätevesiviemäriin. 27 Vesihuoltolaitoksen vastuu voi luonnollisesti perustua myös selkeästi pelkkään sopimusvastuuseen riippuen kulloinkin kyseessä olevasta toiminnasta ja vahinkotilanteesta. Esimerkiksi ratkaisussa KKO 1992:130 kunnan (vesihuoltolaitoksen) vastuu perustui nimenomaisesti sopimuksella perustetun velvoitteen laiminlyöntiin. Kun asennusliike oli vuonna 1980 asentanut asiakkaan kiinteistön viemäriputken liian korkealle, oli kunta yhdessä asennusliikkeen kanssa tehnyt vuonna 1982 kiinteistön viemärilaitteistojen korjaustyön. Vuonna 1984 asiakkaan kiinteistöllä aiheutui viemäritulvavahinko, joka johtui siitä, että liittymissopimuksessa kiinteistön vesihuoltolaitteistolta edellytetty takaiskuventtiili oli korjaustyön yhteydessä jäänyt asentamatta takaisin paikalleen. Tämän johdosta viemärivesi pääsi virtaamaan rakennuksen viemärikaivosta sisälle. Takaiskuventtiili oli tarpeellinen vähäisen korkeuseron vuoksi. Korjaustyön asianmukainen suorittaminen olisi edellyttänyt liittymissopimuksen ehtojen huomioon ottamisen, eli myös takaiskuventtiilin asentamisen. Vaikka kunta ja asennusliike olivat keskenään sopineet, että asennusliikkeen oli tullut asentaa kyseinen takaiskuventtiili ja vaikka asiassa näin ollen oli kysymys ennen kaikkea asennusliikkeen laiminlyönnistä, oli kunta vahingosta korvausvastuussa asiakkaaseen nähden. Kunnan vastuu perustui sopimukseen, jolla se yhdessä asennusliikkeen kanssa oli ottanut korjaustyön suorittaakseen. Ilman sopimusta kunnalla ei olisi ollut velvollisuutta huolehtia takaiskuventtiilin asentamisesta. Alemmat oikeusasteet olivatkin hylänneet asiakkaan kanteen, koska ne katsoivat jääneen näyttämättä, että kunnan ja asiakkaan välillä olisi ollut korjaustyötä koskeva sopimus. Korkein oikeus puolestaan päätyi sopimuksen olemassaolon suhteen päinvastaiseen ratkaisuun, eli että osapuolten välillä oli sopimus. 28 Sopimusvastuuseen sisältyy periaate, 26 Esimerkiksi ratkaisuissa KKO 1964 II 81, KKO 1967 II 54 ja KKO 1968 II 55 vesihuoltolaitoksen vastuun on Finlexissä merkitty perustuneen sopimuksenulkoiseen vastuuseen, vaikka todennäköisesti vahingonkärsineet ovat olleet vesihuoltolaitoksen asiakkaita. 27 Karttunen 2010, s Kaupungin vastuu perustui sopimusrikkomukseen myös tapauksessa Kouvolan HO Hovioikeus katsoi näytetyksi, että kaupunki oli vuonna 1989 korjannut kantajan osittain omistaman kiinteistön sortuneen viemärin. Viemärityön yhteydessä oli poistettu kiinteistöllä ollut toinen sakokaivo, johon kiinteistön salaojavesien purkuputki oli tullut. Sakokaivon poistamisen jälkeen salaojavedet eivät enää päässeet purkautumaan viemäriin, vaan ne imeytyivät takaisin kiinteistön maaperään. Maaperästä kosteus pääsi tunkeutumaan asuinrakennuksen kellaritiloihin. Vesivahinko havaittiin Kun kaupungin työntekijöiden oli sakokaivoa poistaessaan täytynyt havaita salaojaputken pää kaivossa, olisi heidän pitänyt huolehtia salaojaveden poisjohtamisen uudelleen järjestämisestä tai ainakin ilmoittaa ongelmasta kiinteistön omistajalle. Kun

I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1

I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1 1. Korvauslähteet ja vahingonkorvauksen asema 1 2. Sopimuksenulkoinen ja sopimusperusteinen korvausvastuu 3 3.

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa

Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa Hulevedet haltuun Lounais-Suomessa - seminaari Turku 17.9.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Hulevesien hallinta lainsäädännössä Hulevesien hallinnasta

Lisätiedot

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Ympäristönsuojelupäivät 2013 Lammin biologinen asema Marko Nurmikolu & Vesa Valpasvuo On erilaisia vesiä ja niille

Lisätiedot

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ Tekninen lautakunta hyväksynyt 12.3.2002 Voimaantulopäivä 15.3.2002 Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM 1/5 YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleiset sopimusehdot...2 1...2 2...2 3...2 4...2 5...3 6...3 Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot...3 7...3 8...3 9...4 10...4 11...4 Palvelujen käyttöä ja toimittamista koskevat

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA

VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA Kirsi Järvinen ympäristötarkastaja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Tahvolan Omakotiyhdistys ry:n vuosikokous 15.2.2012 VESIHUOLTOLAKI (119/2001)

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Laukaan Vesihuolto Oy VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Hyväksytty yhtiön hallituksen kokouksessa 7.11.2016 8. Voimaantulopäivä 1.1.2017. 1 Paineviemärijärjestelmät Paineviemärijärjestelmässä viemäri

Lisätiedot

Vesihuoltolain uudet säännökset

Vesihuoltolain uudet säännökset Vesihuoltolain uudet säännökset Uudenmaan vesihuollon kehittämispäivä 17.3.2015 Eriika Melkas Lainsäädäntöneuvos, OTT Maa- ja metsätalousministeriö Vesihuoltolain muutokset 2014 voimaan 1.9.2014 muutosten

Lisätiedot

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma Pudasjärven kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12.10.2015 Vesihuollon termejä Vesihuolto; vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä

Lisätiedot

Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi

Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

Kunnan ja vesihuoltolaitoksen välinen sopimus hulevesien viemäröinnistä (vesihuoltolain 17 a :n mukainen sopimus)

Kunnan ja vesihuoltolaitoksen välinen sopimus hulevesien viemäröinnistä (vesihuoltolain 17 a :n mukainen sopimus) Kunnan ja vesihuoltolaitoksen välinen sopimus hulevesien viemäröinnistä (vesihuoltolain 17 a :n mukainen sopimus) 1 Sopijapuolet Lempäälän kunta (kunta) Postiosoite: PL 36, 37501 Lempäälä Käyntiosoite:

Lisätiedot

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO Rakennuslupaan liittyvä laadunohjaus, AR/2014 RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO 1 LIITOSLAUSUNTO Koskee kaikkia uudisrakennuksia ja tarvittaessa saneerauksia, jos vesihuoltoon tulee muutoksia Tilattava Oulun

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset

Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset Vesihuoltolakiopas 2015 Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset Lain säätelyä riskien hallinnasta on tarkennettu Vesihuoltolaitoksen taloushallinto tulee jatkossa eriyttää muista toiminnoista riippumatta

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET E27555.10 MASKUN KUNTA VEDENJAKELU JA JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY /ARY /ARY

Lisätiedot

LAKIPALVELUT HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET. Markus Talvio Partner, CEO, LL.M 5.2.2016 HELSINKI TAMPERE HÄMEENLINNA KUOPIO VARKAUS VAASA

LAKIPALVELUT HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET. Markus Talvio Partner, CEO, LL.M 5.2.2016 HELSINKI TAMPERE HÄMEENLINNA KUOPIO VARKAUS VAASA HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Markus Talvio Partner, CEO, LL.M ASTA Rakentaja 2016 Tampereen Messu ja Urheilukeskus LAKIPALVELUT HELSINKI TAMPERE HÄMEENLINNA KUOPIO VARKAUS VAASA We are member

Lisätiedot

Kunnan ja vesihuoltolaitoksen välinen sopimus hulevesien viemäröinnistä (vesihuoltolain 17 a :n mukainen sopimus)

Kunnan ja vesihuoltolaitoksen välinen sopimus hulevesien viemäröinnistä (vesihuoltolain 17 a :n mukainen sopimus) Kunnan ja vesihuoltolaitoksen välinen sopimus hulevesien viemäröinnistä (vesihuoltolain 17 a :n mukainen sopimus) 1 Sopijapuolet Lempäälän kunta (kunta) Postiosoite: PL 36, 37501 Lempäälä Käyntiosoite:

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Liittyjä on velvollinen maksamaan liittymismaksu seuraavin perustein:

Liittyjä on velvollinen maksamaan liittymismaksu seuraavin perustein: Kvalt 19.5.2008 35 Kvalt 4.5.2009 muutos 8 Kvalt 18.2.2014 muutos 8 1 EVIJÄRVEN KUNNALLINEN VIEMÄRILAITOS SÄÄNNÖT 1 NIMITYKSET 2 TOIMIALA Yhtymän nimi on Evijärven kunnan viemärilaitos ja kotipaikka Evijärven

Lisätiedot

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO Kysely rehulain ankarasta vastuusta Evira 30.3.2012 Hannu Miettinen MMM/ELO Ankara vastuu? Tuottamuksesta riippumaton vastuu Korvausvastuun syntyminen ilman tahallista tai huolimatonta toimintaa taikka

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 681/2014 Laki. vesihuoltolain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 681/2014 Laki. vesihuoltolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2014 681/2014 Laki vesihuoltolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vesihuoltolain

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia. Kuntamarkkinat lakimies, OTK, TkL Sampsa Matilainen

Ajankohtaisia oikeustapauksia. Kuntamarkkinat lakimies, OTK, TkL Sampsa Matilainen Ajankohtaisia oikeustapauksia Kuntamarkkinat 15.9.2016 lakimies, OTK, TkL Sampsa Matilainen Sopimukset ketä kiinnostaa 2 KKO 2016:10 (sopimus - sopimuksen tulkinta - oikeustoimi - oikeustoimen tulkinta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Uutta ohjeistusta vesihuollon ja hulevesien hallinnan kehittämiseen

Uutta ohjeistusta vesihuollon ja hulevesien hallinnan kehittämiseen Uutta ohjeistusta vesihuollon ja hulevesien hallinnan kehittämiseen Kuntamarkkinat 9.9.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutokset Lakimuutokset tulivat

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekniset palvelut VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekninen lautakunta 11.12.2015 129 Kunnanhallitus 11.1.2016 9 Kunnanvaltuusto 25.1.2016 7 Voimaantulo 1.3.2016 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 LIITTYMISMAKSUT...

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto OTT, VT, apulaisprofessori VAHINGONKORVAUSOIKEUTTA

Suvianna Hakalehto OTT, VT, apulaisprofessori VAHINGONKORVAUSOIKEUTTA Suvianna Hakalehto OTT, VT, apulaisprofessori VAHINGONKORVAUSOIKEUTTA Suvianna Hakalehto-Wainio 7.10.2015 1 LUENTOJEN RAKENNE 1) Vahingonkorvaus oikeudenalana 2) Tuottamus 3) Ankara vastuu 4) Erityissääntelyn

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut Vesihuoltomaksut 1 VESIHUOLTOMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymisestä ja käytöstä tässä taksassa lueteltuja maksuja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 03 RAHOITUSASIAT VESIHUOLLON TAKSA 2016 1 Liittymismaksu Hyväksytty valtuusto 16.11.2015/38 Voimaantulo 1.1.2016 Vesihuollon kustannusten

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuoltolain velvoitteet Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon järjestäminen Toiminta-alueen

Lisätiedot

kokouksessa päivänä kuuta 20

kokouksessa päivänä kuuta 20 VUOLIJOEN KUNNAN VESIMAKSUTAKSA Hyväksytty kokouksessa päivänä kuuta 20 Voimaantulopäivä: Vesilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Vuolijoen kunta laitokseen liittymisestä ja sen käytöstä annetut

Lisätiedot

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen Pyhä-Luosto Vesi Oy Voimaantulopäivä 1.2.2008 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa

Lisätiedot

Ohjeistus koskien kuntien ja laitosten välisiä hulevesisopimuksia

Ohjeistus koskien kuntien ja laitosten välisiä hulevesisopimuksia Ohjeistus koskien kuntien ja laitosten välisiä hulevesisopimuksia Vesiyhdistyksen syysseminaari Helsinki 5.11.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Hulevesien hallinnan kokonaisuus Hulevesien hallinta

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO Rakennuslupaan liittyvä laadunohjaus, vmh/2010 RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO 1 VIEMÄRI- JA VESIJOHTOSELVITYS Koskee kaikkia uudisrakennuksia ja tarvittaessa saneerauksia, jos vesihuoltoon tulee muutoksia

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

Hulevesiviemäröinnistä vastaava taho

Hulevesiviemäröinnistä vastaava taho 1 Hulevesikysely 2016 teki jäsenlaitoksilleen elokuussa 2015 kyselyn, jolla kartoitettiin hulevesien järjestämisen tilannetta kuntien ja vesihuoltolaitosten välillä. Koska syksyn 2015 aikana julkaistiin

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E25781 RAASEPORIN VEDEN TOIMINTA-ALUE RAASEPORIN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 10.09.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS 20.06.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

K O R K E I N O I K E U S T U O M I O Diaarinro 1(14) S2015/88. Helsingin hovioikeuden tähän liitetty tuomio 28.11.2014 nro 2308

K O R K E I N O I K E U S T U O M I O Diaarinro 1(14) S2015/88. Helsingin hovioikeuden tähän liitetty tuomio 28.11.2014 nro 2308 K O R K E I N O I K E U S T U O M I O Diaarinro 1(14) S2015/88 Antopäivä Nro 3.5.2016 1011 MUUTOKSENHAKIJA VASTAPUOLI ASIA Valtio Tullin edustamana Jukka Joutsjoki Vahingonkorvaus RATKAISU, JOHON ON HAETTU

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27744 LOIMAAN VEDEN TOIMINTA-ALUE LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Muutoslista ARY ARY MHAN LUONNOS 18.06.2015 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Parainen 9.5.2012 9.5.2012/ Lähtökohta (VL 2:6): Yleisen oikeuden mukaisen ruoppauksen toteuttamiseen ei tarvitse

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita vesihuoltolaista

Ajankohtaisia asioita vesihuoltolaista Ajankohtaisia asioita vesihuoltolaista Valtakunnalliset Vesiosuuskuntapäivät 29. 30.1.12.2016 Aulanko Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Ajankohtaista lainsäädännössä Vesihuoltolain

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Vahingonkorvausvelan. vanhentuminen. Olli Norros

Vahingonkorvausvelan. vanhentuminen. Olli Norros Vahingonkorvausvelan vanhentuminen Olli Norros TALENTUM Helsinki 2015 1. painos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Olli Norros Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Outi Pallari Taitto: Marja-Leena

Lisätiedot

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Kun luovutetaan tavaraa tai palvelua korvausta vastaan, on selvitettävä: Kenen tai minkä kanssa järjestän

Lisätiedot

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon.

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liedon kunta Liedon Vesi LIEDON VEDEN TAKSA Liedon Vesi, jäljempänä vesihuoltolaitos, perii tässä taksassa lueteltuja liittymis- ja käyttömaksuja sekä perusmaksuja soveltaen vesihuoltolakia (119/2001),

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 2017

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 2017 Laukaan Vesihuolto Oy VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 2017 Hyväksytty yhtiön hallituksen kokouksessa 7.11.2016 8 Voimaantulopäivä 1.1.2017 Laukaan Vesihuolto Oy:n taksaan sisältyvät veden käyttömaksut, perusmaksut

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT. Professori Juha Karhu Lapin yliopisto

VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT. Professori Juha Karhu Lapin yliopisto VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT Professori Juha Karhu Lapin yliopisto 10.9.2005 Vahinko ja perustellut odotukset perustellut odotukset kaikessa modernissa oikeudessa tärkeitä > luottamuksensuoja

Lisätiedot

Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU

Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU Tässä selvityksessä on tarkasteltu yhdyskuntakehityksen ja vesihuollon tarpeiden yhteensovittamista. Tavoitteena on selvittää maankäytön kehityksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain yleiset säännökset. Hallitusneuvos Oili Rahnasto Ympäristönsuojelulakikoulutus, SYKE

Ympäristönsuojelulain yleiset säännökset. Hallitusneuvos Oili Rahnasto Ympäristönsuojelulakikoulutus, SYKE Ympäristönsuojelulain yleiset säännökset Hallitusneuvos Oili Rahnasto 5.6.2014 Ympäristönsuojelulakikoulutus, SYKE Lain tarkoitus ja soveltamisala, 1-4 1 luku Yleiset säännökset Lain tarkoitus, 1 säännös

Lisätiedot

I Johdanto 1. II Tekijänoikeuden loukkaus 27

I Johdanto 1. II Tekijänoikeuden loukkaus 27 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteitä xiii I Johdanto 1 1. Tekijänoikeudesta ja sen loukkauksesta 1 2. Tekijänoikeuden loukkausta koskevat rangaistussäännökset 5 2.1. Lainsäädäntö Venäjän vallan aikana

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TEHTÄVÄT OJITUS- ASIOISSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TEHTÄVÄT OJITUS- ASIOISSA YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TEHTÄVÄT OJITUS- ASIOISSA SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 1.1 Ojituksen käsite vesilaissa... 1 1.2 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen rooli ojitusasioissa... 1 2. Päätösasiat...

Lisätiedot

Rakentamattomien rakennuspaikkojen ilmoittaminen

Rakentamattomien rakennuspaikkojen ilmoittaminen 1/7 Valtuutussäännös Päivämäärä Kiinteistöverolaki (654/1992) 20 a 25.10.2016 Voimassaolo toistaiseksi Korvaa normin A6/200/2014 Diaarinumero A34/200/2016 Vastaanottaja Kunnat Rakentamattomien rakennuspaikkojen

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27372 LOHJAN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUE LOHJAN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 17.03.2015 ARY ARY MHAN LAUSUNNOILLE 24.02.2015 ARY ARY

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Vesihuolto 2015-2040 seminaari Pirkanmaan ELY-keskus 22.10.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Vesihuollon kehittämisvelvollisuus Kunnan on

Lisätiedot

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto 8.3.2014 Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue 11.3.2014 Pekka Salminen 1 VAADITTAVAT LUVAT Uudisrakentamisen

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti 2(5) 1. LÄHTÖKOHDAT Hirvihaaran kylässä todettiin kiinteistökohtaiset vedenhankintaratkaisut ongelmaisiksi huonojen pohjavesivarojen johdosta.

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010 MYNÄMÄEN KUNTA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vedenjakelun ja viemäröinnin verkostoalueet Työ: 21984YV Turku 29.01.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401

Lisätiedot

H 90 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI, HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 72 ; VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAVASTA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI- MAHNALA-KYRÖSPOHJA-HEINIJÄRVI

H 90 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI, HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 72 ; VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAVASTA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI- MAHNALA-KYRÖSPOHJA-HEINIJÄRVI H 90 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI, HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 72 ; VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAVASTA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI- MAHNALA-KYRÖSPOHJA-HEINIJÄRVI Hallitus 3.10.2016, 90 Valmistelijat: vs. tekninen johtaja

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

KUV/10334/48/2009 27.1.2010 VESIHUOLTOLAIN TARKISTAMISTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI

KUV/10334/48/2009 27.1.2010 VESIHUOLTOLAIN TARKISTAMISTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI KUV/10334/48/2009 27.1.2010 Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle VESIHUOLTOLAIN TARKISTAMISTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI Olette pyytänyt lausuntoa vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän väliraportista. Kuluttajavirasto

Lisätiedot

Sivu-urakan alistaminen

Sivu-urakan alistaminen Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI MUUT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 9.4.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy Urakkasopimukset ja vakuutusturva 2 Mitä vakuutusturvaan liittyviä näkökohtia asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON HINNASTO

KAARINAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON HINNASTO Kaarinan kaupunginvaltuuston kokouksessaan 21.10.2013 130 hyväksymä KAARINAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON HINNASTO Voimaantulo 1.1.2014 1. YLEISTÄ Vesihuollon verkostojen rakentamisesta ja ylläpidosta sekä veden

Lisätiedot

Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30

Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30 Liittämis- ja maksuperusteet sekä maksut 1.1.2016 Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30 Kurikkatie 14, 90440 Kempele Puhelin: (08) 8828 300, telefax (08) 8828 310 Päivystys: 0400 586

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain soveltamisala ja yhteydet muuhun ympäristölainsäädäntöön. kesä 2011 Hilkka Heinonen 1

Ympäristönsuojelulain soveltamisala ja yhteydet muuhun ympäristölainsäädäntöön. kesä 2011 Hilkka Heinonen 1 Ympäristönsuojelulain soveltamisala ja yhteydet muuhun ympäristölainsäädäntöön kesä 2011 Hilkka Heinonen 1 YSL:n soveltamisala 1 (2) Ympäristön pilaantumisentorjunnan yleislaki YSL:a sovelletaan toimintaan,

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013 SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Raasepori Työ: E25781 Turku 10.09.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä Ympäristölautakunnan määräys ratkaisuvallan siirtämisestä Ympäristölautakunta siirtää ratkaisuvaltaansa 1.1.2015 alkaen seuraavasti: Muutettu ympäristölautakunnan kokouksessa 3.11.2016 77, tulee voimaan

Lisätiedot

I Tutkimuksen perusta 1

I Tutkimuksen perusta 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv I Tutkimuksen perusta 1 1. Tutkimusaihe 1 1.1. Tiekuljetukset ja kuljetusoikeus 1 1.2. Tavaravahinko 4 1.3. Tavaravastuu 4 1.4. Tutkimuksen tarkoitus 5 1.5.

Lisätiedot

II Vahingonkorvausoikeudellisen tuottamuksen elementit 11

II Vahingonkorvausoikeudellisen tuottamuksen elementit 11 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Säädösluettelo xv Lyhenteet xviii I Johdanto 1 1. Tuottamuskäsite tutkimuskohteena............................ 1 2. Historiallinen kytkös rikosoikeuteen...........................

Lisätiedot

28/03/2015 KONKURSSITAPAUKSET KENEN ON VASTUU?

28/03/2015 KONKURSSITAPAUKSET KENEN ON VASTUU? KONKURSSITAPAUKSET KENEN ON VASTUU? Mutku-päivät 25.3.2015 2 1 Padasjokelainen kierrätysyritys PP Recycling aiheuttaa onnettomuusvaaran Konkurssiin menneen ongelmajäteyrityksen tiloissa on tapahtunut useita

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN Hanna Yli-Tolppa Mäntsälän Vesi VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN: - Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden laajentaminen haja-asutusalueille

Lisätiedot

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan:

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan: 1 Liite vesi 4/21.11.2012 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA KIRKKONUMMEN KUNTA/VESIHUOLTOLAITOS Voimaantulopäivä 1.1.2012 Vesihuoltolaitos perii, liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

Kartano. Antti Hannula, Maaseutumatkailuyrittäjä (vai isäntä?)

Kartano. Antti Hannula, Maaseutumatkailuyrittäjä (vai isäntä?) Huikon 1 Kartano Antti Hannula, Maaseutumatkailuyrittäjä (vai isäntä?) 2 Huikon Kartano Matkailualan yritykseksi vuonna 2010 Kohderyhmänä erilaiset ryhmät Majoituspaikkoja 50 Kartano, Sinivilla, liiteri,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot