RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1"

Transkriptio

1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KESKUSKOULUN TYÖSUUNNITELMAN MUUTOS LIIKUNTAOHJAAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN AVOIMEKSI JÄÄVÄN LUOKANOPETTAJAN VIRAN 9 TÄYTTÄMINEN 318 JÄTTEENKULJETUSTEN JÄRJESTÄMINEN JA 11 JÄTEKULJETUSTARJOUKSET 319 OSTOTARJOUS KOIRANIEMESTÄ LAUSUNTO KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN 321 PYSYVÄN NOPEUSRAJOITUSMERKIN ASETTAMINEN 16 OLLINVAARA-RANTALANTIELLE 322 VAPAA-AIKAOHJAAJA RAILI LASSILAN EROILMOITUS TONTIN MYYNTI SAUKKOVAARANTIEN ITÄOSAN 18 ALUEELTA 324 TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET RISTIJÄRVEN 19 KUNNASSA, MALLIN HYVÄKSYMINEN 325 IIJÄRVEN TIEN KUNNOSTAMINEN RÖTYLÄN KODAN ALUEEN JA HIIHTOLATUJEN 24 MAANKÄYTTÖSOPIMUS 327 ASUINHUONEISTOJEN VUOKRAT LUKIEN KUNNAN EDUSTAJA LAAJAKAISTAHANKKEEN 27 OHJAUSRYHMÄSSÄ 329 RISTIJÄRVEN VANHAINTUKISÄÄTIÖN ESITYS 28 KUNNALLE KOSKIEN KEITTIÖTOIMINNAN KUSTANNUKSIA 330 KOULULLA JÄRJESTETYN TYÖPAIKKARUOKAILUN 31 HINTA VUONNA LAUSUNTO JOUKKOLIIKENTEEN 33 PALVELUTASOMÄÄRITTELYSTÄ 332 KAAVOITUSKATSAUS TERVAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA RISTIJÄRVEN PIRTIN VUOKRASOPIMUS KIINTEISTÖ OY SAUKKOHAKAN LAINAHAKEMUS ILMOITUSASIAT HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ

2 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Oikarinen Paavo 17:00-20:45 puheenjohtaja Heikkinen Mauno 17:00-20:45 varapuh.johtaja Härkönen Osmo 17:00-20:45 jäsen Kangasharju Marjo 17:00-20:45 jäsen Tolonen Helka 17:00-20:45 jäsen Tolonen Tarja 17:00-20:45 jäsen Tuohimaa Virpi 17:00-20:16 jäsen poistui :n 335 käs. alk. MUU Kurkinen Yrjö 17:00-20:45 kvalt pj Heikkinen Hilkka 17:21-20:26 kvalt I vpj Tähkäpää Liisa 17:00-20:45 kvalt II varapj. Potila Raija 17:00-20:45 esittelijä Härkönen Terttu 17:00-20:45 sihteeri Portano Tiinaliisa 17:05-17:20 rehtori Korhonen Liisa 17:21-17:46 aluearkkitehti ALLEKIRJOITUKSET Paavo Oikarinen Mauno Heikkinen Terttu Härkönen Puheenjohtaja 335 Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Torstaina Marjo Kangsharju Virpi Tuohimaa Helka Tolonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Tiistaina Lea Lukkari, arkistonhoitaja Liite 15 Muutoksenhakuohje

3 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 312 Hallintosäännön 37 :n mukaan kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kunnanhallituksen päätöksen mu kaan kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maa nantai klo Tämän lisäksi pidetään ylimääräi siä ko kouksia. Kuntalain :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KHALL 313 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan pöytäkirja tar kas te taan niin, että se voidaan pitää nähtävillä saman viikon perjantaina tai 4 päivää kokouksesta, ellei kun nan hal li tus toi sin pää tä. Tar kas tettu pöy tä kirja pide tään nähtävil lä Yh teis pal ve lu pis teessä klo Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan torstaina Pöytäkirjan pidetään yleisesti nähtävillä Yhteispalvelupisteessä tiistaina Valittiin Marjo Kangasharju ja Virpi Tuohimaa.

5 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KHALL 314 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus: 1) Kunnanrakennusmestarin päätökset : Lausunto etuosto-oikeuden käyttämisestä Sola vaara Rno 121:2 -nimisen tilan määräalan kaupassa. Kun ta ei käy tä etu os to-oikeut ta Lausunto etuosto-oikeiden käyttämisestä Hovinkorpi Rno 86:12 -ti lan kaupassa. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta Lausunto etuosto-oikeiden käyttämisestä Päätalo Rno 76:18 -ti lan määräalan kaupassa. Kun ta ei käytä etuosto-oikeutta. 2) Rakennusmestarin päätökset :t Asumisen perusteella maksettavat tieavustukset Kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan edellä mainittuihin päätöksiin, vaan merkitsee ne tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Tämän jälkeen kuultiin rehtori Tiinaliisa Portanon selostus pykälistä (klo ) ja aluearkkitehti Liisa Korhosen selostus py kä lis tä 332 ja 333 (klo ). Hilkka Heikkinen saapui kokoukseen selostuksen aikan klo

6 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus KESKUSKOULUN TYÖSUUNNITELMAN MUUTOS KHALL 315 Keskuskoulu esittää kunnanhallituksen lukuvuodeksi hyväksymän opetussuunnitelmaan perustuvan suunnitelman muut ta mista niin, et tä lau an tai olisi työpäivä ja vas taa vasti per jantai olisi va paapäivä. Koulu haluaa järjestää oppilaille ja heidän huoltajilleen yhtei sen talviliikuntapäivän, mikä tukisi koulun kasvatustyötä ja antaisi mahdollisuuden perheille ja koululle tavata epävirallisessa ja luontevassa yhteydessä toisiaan. Päivän toteuttaminen ei aiheuta lisäkuluja, sillä keittiö- ja siivoushenkilöstöä ei lauantaityöpäivän aikan tarvita. Koulukuljetuskustannukset saadaan korvaavan vapaapäivän kustannuksista. Perjantain pitäminen vapaana mahdollistaisi Comenius -määrärahan käytön kokonaisuudessaan, kun kunnasta voisi irrottaa sääntöjen tarvitsemat yhdeksän henkilöä viimeiselle Comenius -kokoontumiseen Puolaan. Ilman vapaapäivää ei olisi mahdollista irrottaa henkilökuntaa edellä mainittua määrää ja kunta joutuisi palauttamaan osan saadusta Comenius -avustuksesta Cimolle. Ristijärven kunnalle on myönnetty liikkuvuuksiin avustusta eu roa, jos ta on mak set tu etu kä teen euroa. Lisätiedot: rehtori Tiinaliisa Portano, puh Kunnanhallitus hyväksyy esitetyn työsunnitelman muutoksen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

7 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus LIIKUNTAOHJAAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN 205/10/02/2011 KHALL 289 Ristijärven kunnassa on vapaa-aikaohjaajan virka, jonka haltija on jäämässä vanhuseläkkeelle vuoden 2012 alkupuolella. Virkaa on hoidettu osa-aikaisena vuodesta 2007 lähtien. Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävien järjestämisen näkökulmasta on tullut esille viran korvaaminen toimella ja tehtävänku van tar kis ta minen. Suunnittelun yhteydessä on myös päädytty tehtä vien erottamiseen kah delle henkilölle ja tästä lähtökohdasta käsin kuntien yhteistyömahdollisuuksien selvittämiseen. Virkamiestyönä on käyty naapurikuntien kanssa keskustelua yhteistyöstä liikunta- ja nuorisotoimen hoitamisesta ja omassa kunnassa liikuntaohjaajan palvelujen tuottamisesta Osk Seniorisillalle ja koululutoimelle. Hyrynsalmen ja Ristijärven kunnan edustajat ovat neuvotelleet mahdollisuudestä hoitaa yh teisesti nuori so-oh jaajan ja lii kun taoh jaajan tehtä vät. Hy ryn salmen kunnalla on tarjota nuori so toimen oh jaajan työpa nosta ja vastaavasti Ristijärvi voi tuottaa Hy rynsal melle liikun nanoh jaajan työ panosta. Yhteistoi minta voitaisiin aloittaa esim. vuo den ko keilulla. Yhteistyön aloittaminen edellyttää liikuntatoimen ohjaajan toimen perustamista. Liikuntaohjaajan toi men ku va on luon teel taan sel lai nen, et tä teh tä vä voi daan hoi taa toimena. Vapaa-aikaohjaa jan virka nykymuotoisena jää täyttämättä, kun vi ranhaltija jää eläk keelle Hallintosäännön 5 :n mukaan kunnanvaltuusto päättää virkojen perus ta misesta ja virkojen muuttamisesta työsuhteeksi. Kyseessä on uu den toimen perustaminen. Liite 2a Liite 2b hakuilmoitus Muistio 8.11.neuvottelusta Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus päättää 1) perustaa kokoaikaisen liikunnanohjaajan toi men alkaen 2) ja varaa palkkausmäärärahan vuoden 2012 talousarvioon 3) julistaa liikuntatoimen ohjaajan toimen haettavaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

8 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ KHALL 316 Paikka on ollut haettavana kunnan ilmoitustaululla, kunnan www-sivuilla sekä työvoimahallinnon sivuilla Lisäksi paikasta on tiedotettu Kajaanin ammattikorkeakoululla. Hakuaika päättyy Liikunnanohjaajan toimea haki hakuajan loppuun mennessä viisi henkilöä ja hakuajan jälkeen on tullut tar jous tuot taa lii kun nan ohjaa jan palvelut ostopalveluna. Paikka hakivat joulukuussa 2011 AMK-liikunnanohjaajaksi valmistuvat Anna-Eveliina Juntunen Hyrynsalmelta ja AMK liikunnanohjaaja Elisa Karppinen Kajaanista, liikunnan ammattitutkinnon suorittanut Ritva Nieminen Paltamosta, AMK liikunnanohjaaja Jenni Mäkeläinen Kajaanista sekä nuoriso-ja vapaa-aikaohjaaja/liikunnanohjaaja AMK Janne Mykkänen Kajaanista. Kunnanhallitus päättää, ketkä hakijoista kutsutaan haastatteluun ja nimeää haastattelijat. Kunnanjohtajan ehdotus kokouksessa: Kunnanhallitus päättää, että kaikki hakijat haastatellaan ja valtuuttaa haastatteluryhmän tarvittaessa jat ka maan ha ku ai kaa. Haas tat te lu ryh mään nimettiin rehtori Tii nalii sa Portano, hal lin tosih teeri Tert tu Här könen, palvelu lautakunnan pj Anu Kemp pai nen ja kun nanhal li tuksen pj Paavo Oi karinen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen.

9 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus AVOIMEKSI JÄÄVÄN LUOKANOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN KHALL 304 Ristijärven kunnan opetustoimessa jää avoimeksi lukien luokanopettajan virka eläköitymisen johdosta. Kuluvana lukuvuonna 1-6 -lukkien opetus on järjestetty seuraavasti: 1. luokka 15 oppilasta, 2. luokka 13, 3-4 -luokat 21 oppilasta ja 5-6 -luokat 23 oppilasta (neljä -viisi opetusryhmää). 1. luokassa työskentelee henkilökohtainen avustaja ja 5-6 -luokassa resurssi opettaja. Esiopetuksessa on tällä hetkellä seitsemän oppilasta. Tiedossa olevan oppilasmääräkehityksen mukaan 1-6 -luokkien oppilasmäärä alenee nykyisestä 72 oppilaasta 58 oppilaaseen vuoteen 2015 mennessä. Luokkakohtaiset oppilasmäärät alenevat niin, että pienimmät luokkakoot ovat 1-4 -luokilla. Suurin ryhmä ko ko olisi 25 op pilas ta 5-6 -luokil la syksyllä 2014 ja syksyllä 2015 suu rin luokkakoko olisi 28 oppilasta, mikäli luokista muodostetaan yhdistelmäluokka. Lukuvuodesta lähtien sisään esikouluun tulee taas vuosittain yli 10 oppilaan ryhmiä. Opetustyötä ei voida kaikissa ikäryhmissä to teuttaa yhdysluokkaopetuksena tukea tarvitsevien oppilaiden ta kia. Ehdotamme viran täyttämistä esi- ja perusopetuksessa lähtien toistaiseksi. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Lisätietoja: rehtori Tiinaliisa Portano, puh Kunnanhallitus päättää, että luokanopettajan virka täytetään toistaiseksi lukien. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. KHALL 317 Hakuilmoitus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja kunnan www-sivuilla. Hakuaika päättyy Määräaikaan mennessä luokanopettajan virkaa haki kolme kelpoisuusehdot täyttävää henkilöä. Rehtori on haastatellut kaikki hakijat pu he linhaastatteluna Yhdellä haki jois ta on se kä koulu-

10 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ tus et tä kokemusta esi- ja alkuopetuksesta sekä yh dys luok kien opetta mi sesta. Rehtori esittää virkaan valittavaksi KM Satu Pietilän Ristijärveltä. Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus päättää luokanopet ta jan va lin nas ta ko kouk ses sa täydennetyn esityksen perusteella. Täydennetty esityslista jaettiin kokouksessa. Kunnanjohtajan ehdotus kokouksessa: Kunnanhallitus pättää valita KM Sa tu Pie ti län luokanopettajan virkaan lukien. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen.

11 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus JÄTTEENKULJETUSTEN JÄRJESTÄMINEN JA JÄTEKULJETUSTARJOUKSET KHALL 318 Tie- ja kiinteistönhoidon vastuualue on pyytänyt tarjoukset kunnan hallitsemien kiinteistöjen jäteastioiden tyhentämisestä avoimena hankintana. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA -hankintasivuilla Lisäksi tiedot on lähetetty tiedossa oleville urakoitsijoille. Tarjouspyyntöön sisälsi kuntakonsernin kiinteistöt, Vanhaintuki säätiön asuintalot (Toivolantie) ja palvelutalon. Tarjousaika päättyi klo Tarjouksen jättivät JSP-Kuljetus Oy, Keski-Kainuun Kuljetus Oy ja Kajaanin Paperinkeräys Oy. Valintaperusteena on tilaajalle aiheutuvien kustannusten pienin summa. Tarjousten vertailu on tehty tarjouslomakkeessa ilmoitettujen tyhennyshintojen ja astiamäärien tulon perusteella (x /sekäjätetyhjennys x alueen astiamäärä astiatyypeittäin). Sopimuskausi on Liite 1 Liite 2 Tarjouspyyntö Avauspöytäkirja ja yhteenveto tarjouksista Lisätiedot: rkm Pentti Kemppainen, puh Kunnanhallitus päättää järjestää kunnan jätteenkuljetuksen ja jäteasioiden tyhjennyksen kunnalle edullisimman tehneen tarjouksen jättäjän Keski-Kainuun Kuljetus Oy:n kanssa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

12 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus OSTOTARJOUS KOIRANIEMESTÄ KHALL 319 Ristijärven kunta ja UPM Kymmene Oy ovat neuvotelleet yhtiön Risti jär ven kun nan alueella sijaitsevista kiinteistöistä. Ristijärven kunnan strategisena tavoitteena on ollut tarjota asukkaille omarantaisia ja laadukkaita asuntoalueita. Kun ta on aloit ta nut kir kon ky län alu een ase ma kaa voi tuk sen uu dis ta mi sen ja kun nan halli tuksen alai nen kaavoi tus- ja maan käyt tötoi mi kunta on tehnyt katselmuksen kesäkuussa 2011 kir kon kylän alueel la tulevia asumis tar peita var ten. Ristijärven kunnalla on mahdollisuus tehdä ostotarjous ns. Koiraniemen alueesta UPM Kymmenen Oy:lle. Neuvoteltu kohde sijait see kir kon ky län vä lit tö mäs sä lä hei syydessä, Koirasalmen sillan ta kana. Alu eella on oma ranta ja kas vava puusto. Alue on 1,1 ha ja muo dostuu 4:stä eri tilas ta. Liite 3 Liite 4 Kartta alueesta Kauppakirjaluonnos Alueella on oikeusvaikutukseton yleiskaava. Alueelle rakentaminen on toteutettava, joko poikkeuslupamenettelyn tai asemakaavoi tuksen kautta. Maan hankinnan ja kaavoituksen toteuttamisen aikajänne on pitkä ja rakentaminen lienee mahdollista 3-5 vuoden kulutta han kinnasta. Kaa voi tus- ja maan käyt tö toi mi kun ta to te si, et tä alue so vel tuu mm. ri vita lo raken tami seen. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunta ostaa UPM Kym me ne Oy:ltä Koi ra nie men nel jästä eri ti lasta koostuvan noin 1,1 heh taarin alueen liit teenä ole van kauppakirjan eh to jen mukaisesti. Merkitään kahvitauko klo Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

13 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus LAUSUNTO KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN 150/10/2011 KHALL 320 Oulun hallinto-oikeus pyytää kunnanhallituksen lausuntoa Eino Juntusen ja Antero Härkösen kunnanvaltuuston päätöksestä tekemään valitukseen. Hallinto-oikeus pyytää sisällyttämään lau suntoon luettelon lausunnon liitteenä olevista asiakirjoista, jotta muutoksenhakijat saavat myöhemmin vastaselityspyynnön yhtey dessä tietoonsa hallinto-oikeudessa olevan oikeudenkäyntiaineiston. Lausunto tulee antaa mennessä. Valituksessa esitetty vaatimus hallinto-oikeudelle: "Pyydämme, että Oulun hallinto-oikeus kumoaa sekä Ristijärven kunnanvaltuuston tekemän päätöksen että Ristijärven kunnanhallituksen päätöksen koskien Uvan urheilukenttä -nimisen kiinteistön, Rno 24:21, myymistä yksityiselle henkilölle ja palauttaa kentän alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa sekä yhteiseen omistukseen." Perusteluina esitetään seuraavaa: "Uvan urheilukentän myyminen on tapahtunut kyläläisten tietämättä. Urheilukentän myynti-ilmoitusta ei ole ollut luettavissa lehdistä eikä netistä. Urheilukentän myynnin yhteydessä ei ole missään vaiheessa tiedo tettu asiasta urheilukentän rajanaapureille sen suunnitellusta uudes ta käyttötarkoituksesta. Urheilukenttä on ollut tähän saakka kyläläisten yhteinen harrastusja virkistäytymispaikka, jo ta uvalaiset ovat vuosien aikana talkootyönä tehneet ja parannelleet. Kyläyhtei sön mielipide kentän myymisestä yksityisille henkilöille olisi pitänyt kartoittaa. Koska näin ei ole tapahtunut, on kyläläisten osallis tumis- ja vaikutusmahdollisuutta kunnan asioihin laiminlyöty. Alueen asuk kaille on annettava mahdolli suus vaikuttaa avoimeen päätök sente koon suoma laisessa demokra tiassa. Haluamme säilyttää ur heilu kentän sen alku peräisessä käyttö tarkoituksessaan ja yhteisenä omaisuutenamme." Liite 5 Valitus Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus antaa valitukseen seuraavan lausunnon: Ristijärven kunnalla on ollut oikeus myydä omistamansa Uvan ur hei-

14 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ lu kent tä -niminen kiinteistö ilman tarjouskilpailua tai etukäteistiedottamista. Kunta voi omaa harkintavaltaansa käyttäen päättää, millä menettelyllä ja kenelle kunta myy omistamiaan kiinteistöjä. Kiinteistön myynnissä ei ole saatettu kyläläisiä eri arvoiseen asemaan, eikä kiinteistöön liity sellaisia asianosaisia, joita olisi pitänyt kuulla ennen päätöksen tekemistä. Kiinteistökauppaan ei myöskään liity rajanaapu rin kuu le mis velvollisuutta. Sitä vastoin rajanaapureita kuullaan lain edel lyt tä mällä tavalla kaavoituksen yhteydessä ja rakennusluvan myön tä mi sen yh tey des sä. Kaup pa hin ta täyt tää käy vän ar von kri tee rit, kun huo mioi den kiin teis tön ko ko, kun to ja si jainti sekä kunnal la sille ole vat käyt tö mahdol li suudet sekä kunnan aikai semmin teke mät vas taa van lai set myynti päätökset. Ky seinen myynti on to teutettu vastaa val la ta valla kuin mitä aikai sem min on menetelty. Ristijärven kunnanvaltuuston kokouksesta on tiedotettu Kainuun Sanomat -lehdessä ja asialista on ollut yleisesti nähtävillä kunnan ilmoitustaululla. Kaupasta on päätetty valtuuston julkisessa ko kouk ses sa, jonne yleisöllä on vapaa pääsy. Uvan urheilukenttä ei ole ollut kunnan hoidossa enää luvun lopun jälkeen, mikä merkitsee, että kunta on hiljaisesti lakkauttanut kentän. Tilan kuntoa kuvaa se, että tila sisältyy kunnan metsätaloussuunnitelmaan ja oli siinä niiden tilojen listalla, joiden omistuksesta kuntaa suositellaan luopu van. Metsätaloussuunnitelmasta järjestettiin kuntalaisille julkinen tiedotustilaisuus toukokuussa 2011, mutta kuntalaisten osallistumi nen oli vähäistä. Kuntalain 27 :ssä säädetään kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdol lisuuksista ja 29 :ssä tiedottamisesta. Uvan urheilukentän myynti ei ole mittasuhteiltaan ja vaikutukseltaan sellainen asia, josta olisi pitä nyt järjestää erikseen 29 :n mukainen tiedotustilaisuus tai varata kuntalaisille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon. Kunnanhallituksen päätöksestä Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätöksestä kunnanhallitus toteaa saman kuin mitä on todettu valtuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen annetussa lausunnossa ja oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen perusteluissa on todettu. Kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan kunnanhalli tuksen päätöksestä tehdyn oikaisu vaatimuksen (liite). Kunnanhallitus esittää hallinto-oikeudelle valituksen hylkäämistä ja kun nanval tuuston päätöksen pysyttämistä voi mas sa, kos ka päätös on syntynyt lail li sessa jär jes tyk ses sä ja val tuuston toi mi vallan puitteis sa. Täydennetty kunnanjohtajan ehdotus jaettiin kokouksessa. Merkittiin Oulun hallinto-oikeudesta saapuneet asiaan liittyvät lisäselvitykset ja liit teet tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan täydennetyn

15 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ ehdotuksen.

16 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus PYSYVÄN NOPEUSRAJOITUSMERKIN ASETTAMINEN OLLINVAARA-RANTALANTIELLE 115/10/2009 KHALL 321 Ollinvaaran-Rantalan yksityistien tietoimikunta anoo kunnalta lupaa asettaa pysyvästi 40 kilometrin tuntinopeuden osoittavan rajoitusmerkin Ollinvaaran ja Rantalantielle. Perusteluina esitetään: - kapeat, mutkaiset ja mäkiset tiet, näkyvyys paikoin alle 50 metriä - tienvarsiasukkaat ja tiellä liikkuvat ovat pääosin iäkästä väkeä - kovat nopeudet kuluttavat kohtuuttomasti tietä - alkukesästä tienvarsiasukkaiden pölyhaitta huomattava - tien kunto on tällä hetkellä hyvä ja nopeudet ovat nousseet liian suuriksi joten 40 km/h on sopiva nopeus tielle. Tieliikennelain 51.2 :n mukaan yksityistielle liikenteen ohjauslaitteen asettaa tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen. Ohjauslaitteen asettamista ei saa evätä ilman pätevää syytä. Hallintosäännön 6 :n 45 kohdan mukaan kunnanhallitus päättää suostumuksen antamisesta lii kenteen ohjauslaitteen asettamiselle. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Lisätietoja antaa myös rkm Pentti Kemppainen, puh Kunnanhallitus antaa suostumuksen 40 kilometerin tuntinopeuden osoittavan rajoitusmerkin asettamiseen Ollinvaara-Rantalan yksityistielle. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

17 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus VAPAA-AIKAOHJAAJA RAILI LASSILAN EROILMOITUS KHALL 322 Vapaa-aikaohjaaja Raili Lassila on jättänyt kunnalle eroilmoituksen vapaa-aikaohjaajan virasta. Lassila jää vanhuseläkkeelle lukien. Kunnanhallitus myöntää Raili Lassilalle eron vapaa-aikaohjaajan virasta lukien. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

18 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus TONTIN MYYNTI SAUKKOVAARANTIEN ITÄOSAN ALUEELTA KHALL 323 Ristijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt hyväksynyt periaatteet Saukkovaaran asemakaava-alueen ja yleiskaava-alueen tonttien myymiseen ja valtuuttanut kunnanhallituksen myymään mm. Saukkovaaran osayleiskaavan alueen pysyvän asumisen tontit hintaan 1,95 erillisen kauppakirjaluonnoksen ehdoin ja Saukkovaaran kauppakirjaluonnoksen allekirjoittajien harkinnan mukaan soveltaen. Saukkovaaran alueelle Saukkovaarantien itäosan asemakaava on val misteilla luon noksen nähtävilläolo vaiheessa. Kaavoituksen valmisteilla olosta huolimatta alueelta voidaan myydä tont te ja suunnittelutarveratkaisulla. Jukka ja Kaisa Kemppainen ovat tehneet tonttivarauksen edellä mainitulta alueelta. Valtuuston päätöksen perusteella kauppa tuo daan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Liite 6 Kauppakirjaluonnos, karttaliite Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus hyväksyy Jukka ja Kaisa Kemppaisen kanssa tehtävän kauppakirjan ja val tuut taa kun nan joh ta jan hyväksymään samoilla ehdoilla tule vat Sauk ko vaaran osa yleis kaa va- ja asemakaava-alueella tehtä vät vaki tuisen asumi sen tonttikauppakirjat. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

19 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET RISTIJÄRVEN KUNNASSA, MALLIN HYVÄKSYMINEN KHALL 324 Ristijärven kunnassa on valmisteltu yhteistyössä työterveyshuollon kanssa Työkyvyn tukemisen periaatteet -toimintamalli, jonka tavoitteena on henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen ja esimiestyön helpottaminen työkykykysymyksiä käsiteltäessä. Toimintamallin avulla mm. * rakennetaan ja sovitaan yhtenäinen sairaus poissaolokäytäntöjen to teuttaminen ja hallinta * sovitaan puheeksiottamisen rajat * sovitaan esimiehen tehtävät ja tuki * sovitaan työhönpaluun tuesta. Toimintamalliin liittyy keskeisesti tiedottaminen ja seuranta. Kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi esitettävä malli on käsitelty henkilöstön kokouksessa , minkä lisäksi sitä on käsitelty työpaikkakohtaisesti. Yhteistoimintalain mukainen käsittely on suoritettu Liite 7 Toimintamalli Valmistelija: hallintosihteeri, puh Lisätietoja työsuojelupäällikkö, puh Kunnanhallitus päättää hyväksyä Ristijärven kunnan koko henkilöstöä koskevat Työkyvyn tukemisen periaatteet Ristijärven kunnassa - toimintamallin. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

20 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus IIJÄRVEN TIEN KUNNOSTAMINEN 186/10/2011 KHALL 180 Ristijärven kuntaan on tullut useita yhteydenottoja Iiniemen tien osakkailta koskien Iiniemen tien kunnostusta. Kunnanhallitus on kokouksessaan käsitellyt Iiniemen tiekunnan päätöstä, jonka mukaan Ristijärven kunnan maksuosuus olisi euroa. Maksuosuus sisältää liittymismaksut kymmenen tontin osalta. Maksuosuudessa ei ole otettu huomioon perusparannuksen vanhenmista, minkä yksityistielaki määrittelee ja sen mukaan myöhemmin liittyvien osakkaiden maksuosuudet ovat suhteessa al haisemmat. Kunnanhallitus on tuolloin jättänyt asian lisäselvityksiä varten pöydälle. Kunta on maksanut em. kunnanhallituksen kokouksen jälkeen viranhaltijapäätöksellä ( ) tiekunnalle en nak ko mak su na 7500 eu roa eli sen mää rän, mikä kun nan te ke mien las kel mien mukaan vä hin tään olisi yksi köihin pe rustu va kun nan maksuosuus. Asian loppuun saattaminen on vuonna 2008 jäänyt sillä tavalla kesken, että kunnan puolelta ei ole tehty lopullista päätöstä suhtautumisessa Iiniemen tiekunnan päätökseen kunnan maksuosuudesta. Kunta on luvannut kauppakirjaehdoissa rakentaa kustannuksellaan yleiskaavaehdotuksen mukaisen pääsytien olemassa olevasta Iiniementiestä tontin ra jal la saak ka. Teiden kunnostus on siirtynyt tiekunnan vastuulle. Kauppakirjaehtojen mukaan "Ristijärven kunta sitoutuu kustannuksellaan rakentamaan yleiskaavaehdotuksen muksien pääsytien tontin rajalle saakka sekä perustaman sen yksityistieksi. Kaupankohteena ole vas ta mää rä alas ta muo dos tet ta va ti la saa tie oikeu den edellä mai nittuun yksi tyis tie hen sekä Ii nie men met säauto tiehen, tei den ra ken tamiskor vausten ja pe ruspa ran nus kor vausten si sältyes sä mää räalan kaup pahintaan". Tieasissa voitaisiin edetä esim. niin, että tonttien pääsyteille laaditaan kunnostussuunnitelma, jossa määritellään teiden tarvitsema välittömät kunnossapitotoimet. Valmistelija: rakennusmestari, puh Kunnanhallitus päättää, että Iiniemen yksityistien kunto mukaan lukien Lukkarinrannan tont tien pääsytiet kartoitetaan ja kar toi tuk sen pohjal ta laadi taan kun nos tus suun nitelma.

21 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanjohtaja täydensi ehdotustaan kokouksessa: Kunnanhallitus päättää antaa tekniselle toimelle tehtäväksi kilpailuttaa peruskourjaus suun ni telman tekijän niin, että kilpailutus on valmis lokakuun puoliväliin men nes sä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan täydennetyn ehdotuksen. KHALL 268 Iiniemen asukkaat ovat perustaneet uuden vuonna 2011 Ii jär ven tiekunnan, jon ka varrella kunnan kaavoittama asuntoalue si jait see. Metsä kes kus on laa ti nut pe rus kor jaus suun ni tel man ja kunnan edustajat ovat neuvotelleet Iijärven tie kun nan kans sa kaksi kertaa, viimeksi Neu votte lussa on sovittu, että Iijärven tien hoitokunta te kee tien kunnostuksen rahoitukseen osallistumisesta kirjallisen esi tyk sen kun nan halli tuk sel le. Iijärven tien hoitokunnan esitys on tullut Esityk seen liitetyn las kel man mukaan perusparannushankkeen kustannus ar vio on euroa sisältäen 23 %:n arvonlisäve ron. Tiekunta on jättä nyt avus tushakemuk sen Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksel le, mistä on mahdollista saa da 50 %:n avustus. Avus tuksen jälkeen jäävät netto kustannukset ovat noin euroa. Laskelmassa on lähdetty siitä, että kunta maksaa 60 %:n avustuk sen valtionavun jälkeen jää vistä kustannuk sista sekä yhteensä euron ylimääräisen avustuk sen vakitui sen asu mi sen talouksille (37 275,35 euroa). Tien vaiku tuspiirissä oleville kiinteistöille jäisi maksettavaa yhteensä ,65 euroa. Tien hoitokunta esittää, että kunta maksaisi kokoaan valtionavun ulkopuolelle jäävän osuuden ( euroa) eli avustuksen saisivat myös muut kuin vakituisen asumisen kiinteistöjen omistajat. Lomaja metsäkiinteistöjen osuus omavastuusummasta on 7 874,42 euroa. Hoitokunnan esitykseen sisältyy myös ehdotus kunnan mahdollisuudesta suorittaa peruskorjaustyö. Ristijärven kunnalla on ollut käytössään erillinen määräraha, joka on tarkoitettu Iijärven asuntoalueen 10 tontin käyttöön 1900 euroa/tontti. Sii tä on jo kertaalleen maksettu korvausta Iiniemen metsäautotielle 7400 eu roa vuonna Koska hakijana on nyt uusi perustettu tie, kunta voi halutessaan uudelleen korvata 1900 euroa/ asuinkiinteistö tien pe ruskorjausta. Liite 3 Esitys Kunnanhallitus päättää myöntää avustusta Iijärven tien asuinkiinteis-

22 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ töille kunnanhallituksen kiinteistötoimen rakennusmestarin vas tuualueeseen kuuluvaan teiden peruskorjauksen avustusta maksimissaan 60 % tässä esitetystä kustannusarviosta kunnanhallituksen määräämien avustusehtojen mukaisesti ja Ristijärven kunta maksaa erillisellä päätöksellään, kun tie on valmis, maksimissaan 1900 euroa/asuin kiin teis tö yhteensä rakennettujen ja rakentamattomien asuin kiin teistöjen peruskorjausmaksua. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn. KHALL 325 Kunta on pyytänyt Iijärventien hoitokuntaa laskemaan uudet yksikköhinnat niin, että kunnan omistamat tontit huomioidaan rakennettuina. Liite 8 Yksikköhintalaskelma Kunnan maksettavaksi tuleva avustus vakituiselle asutukselle on yhteensä ,25 euroa. Kunnan bruttoosuus peruskorjauksesta tien osak kaa na on ,49 euroa. Iijärven tiekunnan ja kunnan välisen sopimuksen ehdot: - kunta myöntää tiekunnalle avustusta, kun tiekunta on saanut tiekunnan esittämän perusparannushankkeen valtionavustuspäätöksen ja ottaa huomioon muutokset valtionosuusprosentissa, sekä kunnanhallituksen asuinkiinteistöjen avustamisesta tehdyn yleispäätöksen, - avustus maksetaan toteutuneista kustannuksista ja enintään Pohjois-Pohjanmaan ELY-ykeskukselle jätetyn syys-lokakuussa kustannus ar vion suu rui se na, - kunta ja tiekunta pääsevät sopimukseen kunnan kaikkien tonttien kustannusosuudesta. Edellä esitetyt ehdot sisältävä sopimus valmistellaan kokoukseen. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Iijärven tien peruskorjaushankkeen kunnan ja tiekunnan välisen selitysosassa mainitut ehdot sisältävän erillisen so pi muk sen mu kai ses ti ja päät tää, että kunta on val mis hallin noi maan perus pa ran nus hank keen. Kunnanjohtaja täydensi ehdotuksensa seuraavaksi: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Iijärven tien peruskorjaushankkeen kunnan ja tiekunnan välisen selitysosassa mainitut ehdot sisältävän erillisen sopimuksen (liite 8a) mukaisesti ja koh dis taa eu ron avustuksen va ki tui sen asumisen 10 tontille se kä päät tää, että kunta on valmis hal lin noi maan perusparannushankeen. Sopimus jaettiin kokouksessa.

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1 Kunnanhallitus 17.05.2010 AIKA 18:30-20:55 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 114 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 115 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Kunnanhallitus Aika 16.06.2014 klo 14:00-17:27 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 136 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot