RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1"

Transkriptio

1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KESKUSKOULUN TYÖSUUNNITELMAN MUUTOS LIIKUNTAOHJAAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN AVOIMEKSI JÄÄVÄN LUOKANOPETTAJAN VIRAN 9 TÄYTTÄMINEN 318 JÄTTEENKULJETUSTEN JÄRJESTÄMINEN JA 11 JÄTEKULJETUSTARJOUKSET 319 OSTOTARJOUS KOIRANIEMESTÄ LAUSUNTO KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN 321 PYSYVÄN NOPEUSRAJOITUSMERKIN ASETTAMINEN 16 OLLINVAARA-RANTALANTIELLE 322 VAPAA-AIKAOHJAAJA RAILI LASSILAN EROILMOITUS TONTIN MYYNTI SAUKKOVAARANTIEN ITÄOSAN 18 ALUEELTA 324 TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET RISTIJÄRVEN 19 KUNNASSA, MALLIN HYVÄKSYMINEN 325 IIJÄRVEN TIEN KUNNOSTAMINEN RÖTYLÄN KODAN ALUEEN JA HIIHTOLATUJEN 24 MAANKÄYTTÖSOPIMUS 327 ASUINHUONEISTOJEN VUOKRAT LUKIEN KUNNAN EDUSTAJA LAAJAKAISTAHANKKEEN 27 OHJAUSRYHMÄSSÄ 329 RISTIJÄRVEN VANHAINTUKISÄÄTIÖN ESITYS 28 KUNNALLE KOSKIEN KEITTIÖTOIMINNAN KUSTANNUKSIA 330 KOULULLA JÄRJESTETYN TYÖPAIKKARUOKAILUN 31 HINTA VUONNA LAUSUNTO JOUKKOLIIKENTEEN 33 PALVELUTASOMÄÄRITTELYSTÄ 332 KAAVOITUSKATSAUS TERVAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA RISTIJÄRVEN PIRTIN VUOKRASOPIMUS KIINTEISTÖ OY SAUKKOHAKAN LAINAHAKEMUS ILMOITUSASIAT HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ

2 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Oikarinen Paavo 17:00-20:45 puheenjohtaja Heikkinen Mauno 17:00-20:45 varapuh.johtaja Härkönen Osmo 17:00-20:45 jäsen Kangasharju Marjo 17:00-20:45 jäsen Tolonen Helka 17:00-20:45 jäsen Tolonen Tarja 17:00-20:45 jäsen Tuohimaa Virpi 17:00-20:16 jäsen poistui :n 335 käs. alk. MUU Kurkinen Yrjö 17:00-20:45 kvalt pj Heikkinen Hilkka 17:21-20:26 kvalt I vpj Tähkäpää Liisa 17:00-20:45 kvalt II varapj. Potila Raija 17:00-20:45 esittelijä Härkönen Terttu 17:00-20:45 sihteeri Portano Tiinaliisa 17:05-17:20 rehtori Korhonen Liisa 17:21-17:46 aluearkkitehti ALLEKIRJOITUKSET Paavo Oikarinen Mauno Heikkinen Terttu Härkönen Puheenjohtaja 335 Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Torstaina Marjo Kangsharju Virpi Tuohimaa Helka Tolonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Tiistaina Lea Lukkari, arkistonhoitaja Liite 15 Muutoksenhakuohje

3 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 312 Hallintosäännön 37 :n mukaan kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kunnanhallituksen päätöksen mu kaan kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maa nantai klo Tämän lisäksi pidetään ylimääräi siä ko kouksia. Kuntalain :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KHALL 313 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan pöytäkirja tar kas te taan niin, että se voidaan pitää nähtävillä saman viikon perjantaina tai 4 päivää kokouksesta, ellei kun nan hal li tus toi sin pää tä. Tar kas tettu pöy tä kirja pide tään nähtävil lä Yh teis pal ve lu pis teessä klo Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan torstaina Pöytäkirjan pidetään yleisesti nähtävillä Yhteispalvelupisteessä tiistaina Valittiin Marjo Kangasharju ja Virpi Tuohimaa.

5 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KHALL 314 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus: 1) Kunnanrakennusmestarin päätökset : Lausunto etuosto-oikeuden käyttämisestä Sola vaara Rno 121:2 -nimisen tilan määräalan kaupassa. Kun ta ei käy tä etu os to-oikeut ta Lausunto etuosto-oikeiden käyttämisestä Hovinkorpi Rno 86:12 -ti lan kaupassa. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta Lausunto etuosto-oikeiden käyttämisestä Päätalo Rno 76:18 -ti lan määräalan kaupassa. Kun ta ei käytä etuosto-oikeutta. 2) Rakennusmestarin päätökset :t Asumisen perusteella maksettavat tieavustukset Kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan edellä mainittuihin päätöksiin, vaan merkitsee ne tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Tämän jälkeen kuultiin rehtori Tiinaliisa Portanon selostus pykälistä (klo ) ja aluearkkitehti Liisa Korhosen selostus py kä lis tä 332 ja 333 (klo ). Hilkka Heikkinen saapui kokoukseen selostuksen aikan klo

6 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus KESKUSKOULUN TYÖSUUNNITELMAN MUUTOS KHALL 315 Keskuskoulu esittää kunnanhallituksen lukuvuodeksi hyväksymän opetussuunnitelmaan perustuvan suunnitelman muut ta mista niin, et tä lau an tai olisi työpäivä ja vas taa vasti per jantai olisi va paapäivä. Koulu haluaa järjestää oppilaille ja heidän huoltajilleen yhtei sen talviliikuntapäivän, mikä tukisi koulun kasvatustyötä ja antaisi mahdollisuuden perheille ja koululle tavata epävirallisessa ja luontevassa yhteydessä toisiaan. Päivän toteuttaminen ei aiheuta lisäkuluja, sillä keittiö- ja siivoushenkilöstöä ei lauantaityöpäivän aikan tarvita. Koulukuljetuskustannukset saadaan korvaavan vapaapäivän kustannuksista. Perjantain pitäminen vapaana mahdollistaisi Comenius -määrärahan käytön kokonaisuudessaan, kun kunnasta voisi irrottaa sääntöjen tarvitsemat yhdeksän henkilöä viimeiselle Comenius -kokoontumiseen Puolaan. Ilman vapaapäivää ei olisi mahdollista irrottaa henkilökuntaa edellä mainittua määrää ja kunta joutuisi palauttamaan osan saadusta Comenius -avustuksesta Cimolle. Ristijärven kunnalle on myönnetty liikkuvuuksiin avustusta eu roa, jos ta on mak set tu etu kä teen euroa. Lisätiedot: rehtori Tiinaliisa Portano, puh Kunnanhallitus hyväksyy esitetyn työsunnitelman muutoksen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

7 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus LIIKUNTAOHJAAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN 205/10/02/2011 KHALL 289 Ristijärven kunnassa on vapaa-aikaohjaajan virka, jonka haltija on jäämässä vanhuseläkkeelle vuoden 2012 alkupuolella. Virkaa on hoidettu osa-aikaisena vuodesta 2007 lähtien. Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävien järjestämisen näkökulmasta on tullut esille viran korvaaminen toimella ja tehtävänku van tar kis ta minen. Suunnittelun yhteydessä on myös päädytty tehtä vien erottamiseen kah delle henkilölle ja tästä lähtökohdasta käsin kuntien yhteistyömahdollisuuksien selvittämiseen. Virkamiestyönä on käyty naapurikuntien kanssa keskustelua yhteistyöstä liikunta- ja nuorisotoimen hoitamisesta ja omassa kunnassa liikuntaohjaajan palvelujen tuottamisesta Osk Seniorisillalle ja koululutoimelle. Hyrynsalmen ja Ristijärven kunnan edustajat ovat neuvotelleet mahdollisuudestä hoitaa yh teisesti nuori so-oh jaajan ja lii kun taoh jaajan tehtä vät. Hy ryn salmen kunnalla on tarjota nuori so toimen oh jaajan työpa nosta ja vastaavasti Ristijärvi voi tuottaa Hy rynsal melle liikun nanoh jaajan työ panosta. Yhteistoi minta voitaisiin aloittaa esim. vuo den ko keilulla. Yhteistyön aloittaminen edellyttää liikuntatoimen ohjaajan toimen perustamista. Liikuntaohjaajan toi men ku va on luon teel taan sel lai nen, et tä teh tä vä voi daan hoi taa toimena. Vapaa-aikaohjaa jan virka nykymuotoisena jää täyttämättä, kun vi ranhaltija jää eläk keelle Hallintosäännön 5 :n mukaan kunnanvaltuusto päättää virkojen perus ta misesta ja virkojen muuttamisesta työsuhteeksi. Kyseessä on uu den toimen perustaminen. Liite 2a Liite 2b hakuilmoitus Muistio 8.11.neuvottelusta Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus päättää 1) perustaa kokoaikaisen liikunnanohjaajan toi men alkaen 2) ja varaa palkkausmäärärahan vuoden 2012 talousarvioon 3) julistaa liikuntatoimen ohjaajan toimen haettavaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

8 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ KHALL 316 Paikka on ollut haettavana kunnan ilmoitustaululla, kunnan www-sivuilla sekä työvoimahallinnon sivuilla Lisäksi paikasta on tiedotettu Kajaanin ammattikorkeakoululla. Hakuaika päättyy Liikunnanohjaajan toimea haki hakuajan loppuun mennessä viisi henkilöä ja hakuajan jälkeen on tullut tar jous tuot taa lii kun nan ohjaa jan palvelut ostopalveluna. Paikka hakivat joulukuussa 2011 AMK-liikunnanohjaajaksi valmistuvat Anna-Eveliina Juntunen Hyrynsalmelta ja AMK liikunnanohjaaja Elisa Karppinen Kajaanista, liikunnan ammattitutkinnon suorittanut Ritva Nieminen Paltamosta, AMK liikunnanohjaaja Jenni Mäkeläinen Kajaanista sekä nuoriso-ja vapaa-aikaohjaaja/liikunnanohjaaja AMK Janne Mykkänen Kajaanista. Kunnanhallitus päättää, ketkä hakijoista kutsutaan haastatteluun ja nimeää haastattelijat. Kunnanjohtajan ehdotus kokouksessa: Kunnanhallitus päättää, että kaikki hakijat haastatellaan ja valtuuttaa haastatteluryhmän tarvittaessa jat ka maan ha ku ai kaa. Haas tat te lu ryh mään nimettiin rehtori Tii nalii sa Portano, hal lin tosih teeri Tert tu Här könen, palvelu lautakunnan pj Anu Kemp pai nen ja kun nanhal li tuksen pj Paavo Oi karinen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen.

9 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus AVOIMEKSI JÄÄVÄN LUOKANOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN KHALL 304 Ristijärven kunnan opetustoimessa jää avoimeksi lukien luokanopettajan virka eläköitymisen johdosta. Kuluvana lukuvuonna 1-6 -lukkien opetus on järjestetty seuraavasti: 1. luokka 15 oppilasta, 2. luokka 13, 3-4 -luokat 21 oppilasta ja 5-6 -luokat 23 oppilasta (neljä -viisi opetusryhmää). 1. luokassa työskentelee henkilökohtainen avustaja ja 5-6 -luokassa resurssi opettaja. Esiopetuksessa on tällä hetkellä seitsemän oppilasta. Tiedossa olevan oppilasmääräkehityksen mukaan 1-6 -luokkien oppilasmäärä alenee nykyisestä 72 oppilaasta 58 oppilaaseen vuoteen 2015 mennessä. Luokkakohtaiset oppilasmäärät alenevat niin, että pienimmät luokkakoot ovat 1-4 -luokilla. Suurin ryhmä ko ko olisi 25 op pilas ta 5-6 -luokil la syksyllä 2014 ja syksyllä 2015 suu rin luokkakoko olisi 28 oppilasta, mikäli luokista muodostetaan yhdistelmäluokka. Lukuvuodesta lähtien sisään esikouluun tulee taas vuosittain yli 10 oppilaan ryhmiä. Opetustyötä ei voida kaikissa ikäryhmissä to teuttaa yhdysluokkaopetuksena tukea tarvitsevien oppilaiden ta kia. Ehdotamme viran täyttämistä esi- ja perusopetuksessa lähtien toistaiseksi. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Lisätietoja: rehtori Tiinaliisa Portano, puh Kunnanhallitus päättää, että luokanopettajan virka täytetään toistaiseksi lukien. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. KHALL 317 Hakuilmoitus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja kunnan www-sivuilla. Hakuaika päättyy Määräaikaan mennessä luokanopettajan virkaa haki kolme kelpoisuusehdot täyttävää henkilöä. Rehtori on haastatellut kaikki hakijat pu he linhaastatteluna Yhdellä haki jois ta on se kä koulu-

10 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ tus et tä kokemusta esi- ja alkuopetuksesta sekä yh dys luok kien opetta mi sesta. Rehtori esittää virkaan valittavaksi KM Satu Pietilän Ristijärveltä. Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus päättää luokanopet ta jan va lin nas ta ko kouk ses sa täydennetyn esityksen perusteella. Täydennetty esityslista jaettiin kokouksessa. Kunnanjohtajan ehdotus kokouksessa: Kunnanhallitus pättää valita KM Sa tu Pie ti län luokanopettajan virkaan lukien. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen.

11 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus JÄTTEENKULJETUSTEN JÄRJESTÄMINEN JA JÄTEKULJETUSTARJOUKSET KHALL 318 Tie- ja kiinteistönhoidon vastuualue on pyytänyt tarjoukset kunnan hallitsemien kiinteistöjen jäteastioiden tyhentämisestä avoimena hankintana. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA -hankintasivuilla Lisäksi tiedot on lähetetty tiedossa oleville urakoitsijoille. Tarjouspyyntöön sisälsi kuntakonsernin kiinteistöt, Vanhaintuki säätiön asuintalot (Toivolantie) ja palvelutalon. Tarjousaika päättyi klo Tarjouksen jättivät JSP-Kuljetus Oy, Keski-Kainuun Kuljetus Oy ja Kajaanin Paperinkeräys Oy. Valintaperusteena on tilaajalle aiheutuvien kustannusten pienin summa. Tarjousten vertailu on tehty tarjouslomakkeessa ilmoitettujen tyhennyshintojen ja astiamäärien tulon perusteella (x /sekäjätetyhjennys x alueen astiamäärä astiatyypeittäin). Sopimuskausi on Liite 1 Liite 2 Tarjouspyyntö Avauspöytäkirja ja yhteenveto tarjouksista Lisätiedot: rkm Pentti Kemppainen, puh Kunnanhallitus päättää järjestää kunnan jätteenkuljetuksen ja jäteasioiden tyhjennyksen kunnalle edullisimman tehneen tarjouksen jättäjän Keski-Kainuun Kuljetus Oy:n kanssa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

12 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus OSTOTARJOUS KOIRANIEMESTÄ KHALL 319 Ristijärven kunta ja UPM Kymmene Oy ovat neuvotelleet yhtiön Risti jär ven kun nan alueella sijaitsevista kiinteistöistä. Ristijärven kunnan strategisena tavoitteena on ollut tarjota asukkaille omarantaisia ja laadukkaita asuntoalueita. Kun ta on aloit ta nut kir kon ky län alu een ase ma kaa voi tuk sen uu dis ta mi sen ja kun nan halli tuksen alai nen kaavoi tus- ja maan käyt tötoi mi kunta on tehnyt katselmuksen kesäkuussa 2011 kir kon kylän alueel la tulevia asumis tar peita var ten. Ristijärven kunnalla on mahdollisuus tehdä ostotarjous ns. Koiraniemen alueesta UPM Kymmenen Oy:lle. Neuvoteltu kohde sijait see kir kon ky län vä lit tö mäs sä lä hei syydessä, Koirasalmen sillan ta kana. Alu eella on oma ranta ja kas vava puusto. Alue on 1,1 ha ja muo dostuu 4:stä eri tilas ta. Liite 3 Liite 4 Kartta alueesta Kauppakirjaluonnos Alueella on oikeusvaikutukseton yleiskaava. Alueelle rakentaminen on toteutettava, joko poikkeuslupamenettelyn tai asemakaavoi tuksen kautta. Maan hankinnan ja kaavoituksen toteuttamisen aikajänne on pitkä ja rakentaminen lienee mahdollista 3-5 vuoden kulutta han kinnasta. Kaa voi tus- ja maan käyt tö toi mi kun ta to te si, et tä alue so vel tuu mm. ri vita lo raken tami seen. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunta ostaa UPM Kym me ne Oy:ltä Koi ra nie men nel jästä eri ti lasta koostuvan noin 1,1 heh taarin alueen liit teenä ole van kauppakirjan eh to jen mukaisesti. Merkitään kahvitauko klo Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

13 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus LAUSUNTO KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN 150/10/2011 KHALL 320 Oulun hallinto-oikeus pyytää kunnanhallituksen lausuntoa Eino Juntusen ja Antero Härkösen kunnanvaltuuston päätöksestä tekemään valitukseen. Hallinto-oikeus pyytää sisällyttämään lau suntoon luettelon lausunnon liitteenä olevista asiakirjoista, jotta muutoksenhakijat saavat myöhemmin vastaselityspyynnön yhtey dessä tietoonsa hallinto-oikeudessa olevan oikeudenkäyntiaineiston. Lausunto tulee antaa mennessä. Valituksessa esitetty vaatimus hallinto-oikeudelle: "Pyydämme, että Oulun hallinto-oikeus kumoaa sekä Ristijärven kunnanvaltuuston tekemän päätöksen että Ristijärven kunnanhallituksen päätöksen koskien Uvan urheilukenttä -nimisen kiinteistön, Rno 24:21, myymistä yksityiselle henkilölle ja palauttaa kentän alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa sekä yhteiseen omistukseen." Perusteluina esitetään seuraavaa: "Uvan urheilukentän myyminen on tapahtunut kyläläisten tietämättä. Urheilukentän myynti-ilmoitusta ei ole ollut luettavissa lehdistä eikä netistä. Urheilukentän myynnin yhteydessä ei ole missään vaiheessa tiedo tettu asiasta urheilukentän rajanaapureille sen suunnitellusta uudes ta käyttötarkoituksesta. Urheilukenttä on ollut tähän saakka kyläläisten yhteinen harrastusja virkistäytymispaikka, jo ta uvalaiset ovat vuosien aikana talkootyönä tehneet ja parannelleet. Kyläyhtei sön mielipide kentän myymisestä yksityisille henkilöille olisi pitänyt kartoittaa. Koska näin ei ole tapahtunut, on kyläläisten osallis tumis- ja vaikutusmahdollisuutta kunnan asioihin laiminlyöty. Alueen asuk kaille on annettava mahdolli suus vaikuttaa avoimeen päätök sente koon suoma laisessa demokra tiassa. Haluamme säilyttää ur heilu kentän sen alku peräisessä käyttö tarkoituksessaan ja yhteisenä omaisuutenamme." Liite 5 Valitus Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus antaa valitukseen seuraavan lausunnon: Ristijärven kunnalla on ollut oikeus myydä omistamansa Uvan ur hei-

14 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ lu kent tä -niminen kiinteistö ilman tarjouskilpailua tai etukäteistiedottamista. Kunta voi omaa harkintavaltaansa käyttäen päättää, millä menettelyllä ja kenelle kunta myy omistamiaan kiinteistöjä. Kiinteistön myynnissä ei ole saatettu kyläläisiä eri arvoiseen asemaan, eikä kiinteistöön liity sellaisia asianosaisia, joita olisi pitänyt kuulla ennen päätöksen tekemistä. Kiinteistökauppaan ei myöskään liity rajanaapu rin kuu le mis velvollisuutta. Sitä vastoin rajanaapureita kuullaan lain edel lyt tä mällä tavalla kaavoituksen yhteydessä ja rakennusluvan myön tä mi sen yh tey des sä. Kaup pa hin ta täyt tää käy vän ar von kri tee rit, kun huo mioi den kiin teis tön ko ko, kun to ja si jainti sekä kunnal la sille ole vat käyt tö mahdol li suudet sekä kunnan aikai semmin teke mät vas taa van lai set myynti päätökset. Ky seinen myynti on to teutettu vastaa val la ta valla kuin mitä aikai sem min on menetelty. Ristijärven kunnanvaltuuston kokouksesta on tiedotettu Kainuun Sanomat -lehdessä ja asialista on ollut yleisesti nähtävillä kunnan ilmoitustaululla. Kaupasta on päätetty valtuuston julkisessa ko kouk ses sa, jonne yleisöllä on vapaa pääsy. Uvan urheilukenttä ei ole ollut kunnan hoidossa enää luvun lopun jälkeen, mikä merkitsee, että kunta on hiljaisesti lakkauttanut kentän. Tilan kuntoa kuvaa se, että tila sisältyy kunnan metsätaloussuunnitelmaan ja oli siinä niiden tilojen listalla, joiden omistuksesta kuntaa suositellaan luopu van. Metsätaloussuunnitelmasta järjestettiin kuntalaisille julkinen tiedotustilaisuus toukokuussa 2011, mutta kuntalaisten osallistumi nen oli vähäistä. Kuntalain 27 :ssä säädetään kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdol lisuuksista ja 29 :ssä tiedottamisesta. Uvan urheilukentän myynti ei ole mittasuhteiltaan ja vaikutukseltaan sellainen asia, josta olisi pitä nyt järjestää erikseen 29 :n mukainen tiedotustilaisuus tai varata kuntalaisille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon. Kunnanhallituksen päätöksestä Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätöksestä kunnanhallitus toteaa saman kuin mitä on todettu valtuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen annetussa lausunnossa ja oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen perusteluissa on todettu. Kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan kunnanhalli tuksen päätöksestä tehdyn oikaisu vaatimuksen (liite). Kunnanhallitus esittää hallinto-oikeudelle valituksen hylkäämistä ja kun nanval tuuston päätöksen pysyttämistä voi mas sa, kos ka päätös on syntynyt lail li sessa jär jes tyk ses sä ja val tuuston toi mi vallan puitteis sa. Täydennetty kunnanjohtajan ehdotus jaettiin kokouksessa. Merkittiin Oulun hallinto-oikeudesta saapuneet asiaan liittyvät lisäselvitykset ja liit teet tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan täydennetyn

15 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ ehdotuksen.

16 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus PYSYVÄN NOPEUSRAJOITUSMERKIN ASETTAMINEN OLLINVAARA-RANTALANTIELLE 115/10/2009 KHALL 321 Ollinvaaran-Rantalan yksityistien tietoimikunta anoo kunnalta lupaa asettaa pysyvästi 40 kilometrin tuntinopeuden osoittavan rajoitusmerkin Ollinvaaran ja Rantalantielle. Perusteluina esitetään: - kapeat, mutkaiset ja mäkiset tiet, näkyvyys paikoin alle 50 metriä - tienvarsiasukkaat ja tiellä liikkuvat ovat pääosin iäkästä väkeä - kovat nopeudet kuluttavat kohtuuttomasti tietä - alkukesästä tienvarsiasukkaiden pölyhaitta huomattava - tien kunto on tällä hetkellä hyvä ja nopeudet ovat nousseet liian suuriksi joten 40 km/h on sopiva nopeus tielle. Tieliikennelain 51.2 :n mukaan yksityistielle liikenteen ohjauslaitteen asettaa tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen. Ohjauslaitteen asettamista ei saa evätä ilman pätevää syytä. Hallintosäännön 6 :n 45 kohdan mukaan kunnanhallitus päättää suostumuksen antamisesta lii kenteen ohjauslaitteen asettamiselle. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Lisätietoja antaa myös rkm Pentti Kemppainen, puh Kunnanhallitus antaa suostumuksen 40 kilometerin tuntinopeuden osoittavan rajoitusmerkin asettamiseen Ollinvaara-Rantalan yksityistielle. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

17 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus VAPAA-AIKAOHJAAJA RAILI LASSILAN EROILMOITUS KHALL 322 Vapaa-aikaohjaaja Raili Lassila on jättänyt kunnalle eroilmoituksen vapaa-aikaohjaajan virasta. Lassila jää vanhuseläkkeelle lukien. Kunnanhallitus myöntää Raili Lassilalle eron vapaa-aikaohjaajan virasta lukien. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

18 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus TONTIN MYYNTI SAUKKOVAARANTIEN ITÄOSAN ALUEELTA KHALL 323 Ristijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt hyväksynyt periaatteet Saukkovaaran asemakaava-alueen ja yleiskaava-alueen tonttien myymiseen ja valtuuttanut kunnanhallituksen myymään mm. Saukkovaaran osayleiskaavan alueen pysyvän asumisen tontit hintaan 1,95 erillisen kauppakirjaluonnoksen ehdoin ja Saukkovaaran kauppakirjaluonnoksen allekirjoittajien harkinnan mukaan soveltaen. Saukkovaaran alueelle Saukkovaarantien itäosan asemakaava on val misteilla luon noksen nähtävilläolo vaiheessa. Kaavoituksen valmisteilla olosta huolimatta alueelta voidaan myydä tont te ja suunnittelutarveratkaisulla. Jukka ja Kaisa Kemppainen ovat tehneet tonttivarauksen edellä mainitulta alueelta. Valtuuston päätöksen perusteella kauppa tuo daan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Liite 6 Kauppakirjaluonnos, karttaliite Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus hyväksyy Jukka ja Kaisa Kemppaisen kanssa tehtävän kauppakirjan ja val tuut taa kun nan joh ta jan hyväksymään samoilla ehdoilla tule vat Sauk ko vaaran osa yleis kaa va- ja asemakaava-alueella tehtä vät vaki tuisen asumi sen tonttikauppakirjat. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

19 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET RISTIJÄRVEN KUNNASSA, MALLIN HYVÄKSYMINEN KHALL 324 Ristijärven kunnassa on valmisteltu yhteistyössä työterveyshuollon kanssa Työkyvyn tukemisen periaatteet -toimintamalli, jonka tavoitteena on henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen ja esimiestyön helpottaminen työkykykysymyksiä käsiteltäessä. Toimintamallin avulla mm. * rakennetaan ja sovitaan yhtenäinen sairaus poissaolokäytäntöjen to teuttaminen ja hallinta * sovitaan puheeksiottamisen rajat * sovitaan esimiehen tehtävät ja tuki * sovitaan työhönpaluun tuesta. Toimintamalliin liittyy keskeisesti tiedottaminen ja seuranta. Kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi esitettävä malli on käsitelty henkilöstön kokouksessa , minkä lisäksi sitä on käsitelty työpaikkakohtaisesti. Yhteistoimintalain mukainen käsittely on suoritettu Liite 7 Toimintamalli Valmistelija: hallintosihteeri, puh Lisätietoja työsuojelupäällikkö, puh Kunnanhallitus päättää hyväksyä Ristijärven kunnan koko henkilöstöä koskevat Työkyvyn tukemisen periaatteet Ristijärven kunnassa - toimintamallin. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

20 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus IIJÄRVEN TIEN KUNNOSTAMINEN 186/10/2011 KHALL 180 Ristijärven kuntaan on tullut useita yhteydenottoja Iiniemen tien osakkailta koskien Iiniemen tien kunnostusta. Kunnanhallitus on kokouksessaan käsitellyt Iiniemen tiekunnan päätöstä, jonka mukaan Ristijärven kunnan maksuosuus olisi euroa. Maksuosuus sisältää liittymismaksut kymmenen tontin osalta. Maksuosuudessa ei ole otettu huomioon perusparannuksen vanhenmista, minkä yksityistielaki määrittelee ja sen mukaan myöhemmin liittyvien osakkaiden maksuosuudet ovat suhteessa al haisemmat. Kunnanhallitus on tuolloin jättänyt asian lisäselvityksiä varten pöydälle. Kunta on maksanut em. kunnanhallituksen kokouksen jälkeen viranhaltijapäätöksellä ( ) tiekunnalle en nak ko mak su na 7500 eu roa eli sen mää rän, mikä kun nan te ke mien las kel mien mukaan vä hin tään olisi yksi köihin pe rustu va kun nan maksuosuus. Asian loppuun saattaminen on vuonna 2008 jäänyt sillä tavalla kesken, että kunnan puolelta ei ole tehty lopullista päätöstä suhtautumisessa Iiniemen tiekunnan päätökseen kunnan maksuosuudesta. Kunta on luvannut kauppakirjaehdoissa rakentaa kustannuksellaan yleiskaavaehdotuksen mukaisen pääsytien olemassa olevasta Iiniementiestä tontin ra jal la saak ka. Teiden kunnostus on siirtynyt tiekunnan vastuulle. Kauppakirjaehtojen mukaan "Ristijärven kunta sitoutuu kustannuksellaan rakentamaan yleiskaavaehdotuksen muksien pääsytien tontin rajalle saakka sekä perustaman sen yksityistieksi. Kaupankohteena ole vas ta mää rä alas ta muo dos tet ta va ti la saa tie oikeu den edellä mai nittuun yksi tyis tie hen sekä Ii nie men met säauto tiehen, tei den ra ken tamiskor vausten ja pe ruspa ran nus kor vausten si sältyes sä mää räalan kaup pahintaan". Tieasissa voitaisiin edetä esim. niin, että tonttien pääsyteille laaditaan kunnostussuunnitelma, jossa määritellään teiden tarvitsema välittömät kunnossapitotoimet. Valmistelija: rakennusmestari, puh Kunnanhallitus päättää, että Iiniemen yksityistien kunto mukaan lukien Lukkarinrannan tont tien pääsytiet kartoitetaan ja kar toi tuk sen pohjal ta laadi taan kun nos tus suun nitelma.

21 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanjohtaja täydensi ehdotustaan kokouksessa: Kunnanhallitus päättää antaa tekniselle toimelle tehtäväksi kilpailuttaa peruskourjaus suun ni telman tekijän niin, että kilpailutus on valmis lokakuun puoliväliin men nes sä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan täydennetyn ehdotuksen. KHALL 268 Iiniemen asukkaat ovat perustaneet uuden vuonna 2011 Ii jär ven tiekunnan, jon ka varrella kunnan kaavoittama asuntoalue si jait see. Metsä kes kus on laa ti nut pe rus kor jaus suun ni tel man ja kunnan edustajat ovat neuvotelleet Iijärven tie kun nan kans sa kaksi kertaa, viimeksi Neu votte lussa on sovittu, että Iijärven tien hoitokunta te kee tien kunnostuksen rahoitukseen osallistumisesta kirjallisen esi tyk sen kun nan halli tuk sel le. Iijärven tien hoitokunnan esitys on tullut Esityk seen liitetyn las kel man mukaan perusparannushankkeen kustannus ar vio on euroa sisältäen 23 %:n arvonlisäve ron. Tiekunta on jättä nyt avus tushakemuk sen Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksel le, mistä on mahdollista saa da 50 %:n avustus. Avus tuksen jälkeen jäävät netto kustannukset ovat noin euroa. Laskelmassa on lähdetty siitä, että kunta maksaa 60 %:n avustuk sen valtionavun jälkeen jää vistä kustannuk sista sekä yhteensä euron ylimääräisen avustuk sen vakitui sen asu mi sen talouksille (37 275,35 euroa). Tien vaiku tuspiirissä oleville kiinteistöille jäisi maksettavaa yhteensä ,65 euroa. Tien hoitokunta esittää, että kunta maksaisi kokoaan valtionavun ulkopuolelle jäävän osuuden ( euroa) eli avustuksen saisivat myös muut kuin vakituisen asumisen kiinteistöjen omistajat. Lomaja metsäkiinteistöjen osuus omavastuusummasta on 7 874,42 euroa. Hoitokunnan esitykseen sisältyy myös ehdotus kunnan mahdollisuudesta suorittaa peruskorjaustyö. Ristijärven kunnalla on ollut käytössään erillinen määräraha, joka on tarkoitettu Iijärven asuntoalueen 10 tontin käyttöön 1900 euroa/tontti. Sii tä on jo kertaalleen maksettu korvausta Iiniemen metsäautotielle 7400 eu roa vuonna Koska hakijana on nyt uusi perustettu tie, kunta voi halutessaan uudelleen korvata 1900 euroa/ asuinkiinteistö tien pe ruskorjausta. Liite 3 Esitys Kunnanhallitus päättää myöntää avustusta Iijärven tien asuinkiinteis-

22 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ töille kunnanhallituksen kiinteistötoimen rakennusmestarin vas tuualueeseen kuuluvaan teiden peruskorjauksen avustusta maksimissaan 60 % tässä esitetystä kustannusarviosta kunnanhallituksen määräämien avustusehtojen mukaisesti ja Ristijärven kunta maksaa erillisellä päätöksellään, kun tie on valmis, maksimissaan 1900 euroa/asuin kiin teis tö yhteensä rakennettujen ja rakentamattomien asuin kiin teistöjen peruskorjausmaksua. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn. KHALL 325 Kunta on pyytänyt Iijärventien hoitokuntaa laskemaan uudet yksikköhinnat niin, että kunnan omistamat tontit huomioidaan rakennettuina. Liite 8 Yksikköhintalaskelma Kunnan maksettavaksi tuleva avustus vakituiselle asutukselle on yhteensä ,25 euroa. Kunnan bruttoosuus peruskorjauksesta tien osak kaa na on ,49 euroa. Iijärven tiekunnan ja kunnan välisen sopimuksen ehdot: - kunta myöntää tiekunnalle avustusta, kun tiekunta on saanut tiekunnan esittämän perusparannushankkeen valtionavustuspäätöksen ja ottaa huomioon muutokset valtionosuusprosentissa, sekä kunnanhallituksen asuinkiinteistöjen avustamisesta tehdyn yleispäätöksen, - avustus maksetaan toteutuneista kustannuksista ja enintään Pohjois-Pohjanmaan ELY-ykeskukselle jätetyn syys-lokakuussa kustannus ar vion suu rui se na, - kunta ja tiekunta pääsevät sopimukseen kunnan kaikkien tonttien kustannusosuudesta. Edellä esitetyt ehdot sisältävä sopimus valmistellaan kokoukseen. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Iijärven tien peruskorjaushankkeen kunnan ja tiekunnan välisen selitysosassa mainitut ehdot sisältävän erillisen so pi muk sen mu kai ses ti ja päät tää, että kunta on val mis hallin noi maan perus pa ran nus hank keen. Kunnanjohtaja täydensi ehdotuksensa seuraavaksi: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Iijärven tien peruskorjaushankkeen kunnan ja tiekunnan välisen selitysosassa mainitut ehdot sisältävän erillisen sopimuksen (liite 8a) mukaisesti ja koh dis taa eu ron avustuksen va ki tui sen asumisen 10 tontille se kä päät tää, että kunta on valmis hal lin noi maan perusparannushankeen. Sopimus jaettiin kokouksessa.

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Palvelulautakunta 27.01.2011 AIKA 18:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2010 1 Kunnanhallitus 13.12.2010 AIKA 18:30-19:30 PAIKKA Kunnanhallituksen työhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 273 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 274 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Kunnanhallitus 23.06.2014 AIKA 17:30-18:30 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 138 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 139 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja Kunnanhallitus 119 16.06.2014 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 119 Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kunnanvaltuusto 09.10.2013 AIKA 19:00-19:22 PAIKKA Valtuustosali, kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 50 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91.

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUKIELTO Liikelaitosten johtokunta :t 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUOHJE

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 14.01.2015 AIKA 19:00-19:12 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 AIKA 20.04.2017 klo 16:00-16:21 PAIKKA Johtoryhmän kokoushuone, Pielisentie 3 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Kunnanvaltuusto 22.02.2012 AIKA 19:00-20:10 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Kokousaika kello 14:00-14:30

Kokousaika kello 14:00-14:30 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Tielautakunta Kokousaika 14.06.2012 kello 14:00-14:30 Kokouspaikka Kunnnatalo, Kokoushuone 1 Asiat Otsikko Sivu 9 VUODEN 2012 YKSITYISTIEAVUSTUKSET 3 10 KYLÄAVUSTUKSET

Lisätiedot

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Asia Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Kesälahtitalon ruokasalin kalusteet ovat huonokuntoiset ja osittain rikkinäisiä. Hankitaan uudet pöydät ja tuolit. Kiteen kaupunki on mukana Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala. Muut Haimila Veikko tekninen johtaja, esittelijä

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala. Muut Haimila Veikko tekninen johtaja, esittelijä Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 48 Kaavoitustoimikunta 09.05.2016 Aika 09.05.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Laitinen

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 Elämänlaatujaosto AIKA 26.06.2012 klo 17:00-18:30 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, Kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rakennuslautakunta Aika 16.02.2017 klo 17:00-17:10 Paikka Kunnantalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Rakennuslautakunnan kokousten pitäminen vuonna 2017

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot