VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU"

Transkriptio

1 1 VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Hyvä lisä - Sosiaalinen media nuorten ohjauspalveluissa Kyselyn tulokset Pirkanmaalta Ulla-Maija Koivula Varustamo -hanke Tampereen ammattikorkeakoulu

2 1 Sisällys Johdanto Kyselyyn vastanneet Sosiaalinen media ohjaustyön välineenä Sosiaalisen median käytön laajuus ja käyttötavat Näkemyksiä sosiaalisesta mediasta ohjaustyön välineenä Kannanotot väitteisiin Avoimet vastaukset sosiaalisen median hyödyllisyydestä ohjauksessa Kriittisiä näkemyksiä ja haasteita Sosiaalinen media vertaisohjauksessa Sosiaalisen median hyödyntämisen lisääminen ja sosiaalisen median osaaminen Sosiaalisen median käytön kehittäminen Vastaajien sosiaalisen median taidot ja kiinnostus koulutukseen Yhteenveto ja johtopäätökset... 11

3 2 Johdanto Varustamo-hankkeessa toteutettiin e-kysely, jossa kartoitettiin nuorten kanssa toimivien ammattilaisten käsityksiä, kokemuksia ja valmiuksia sosiaalisesta mediasta ohjaustyön ja vertaisohjauksen välineenä. Kaikkiaan kyselylinkki lähetettiin sähköpostitse noin 150:lle pirkanmaalaiselle opinto-ohjaajalle, ammatti- ja lukiostartin opettajalle, nuorten palveluissa tai nuorten työllisyyspalveluissa tai projekteissa työskenteleville. Sähköpostiosoitteet poimittiin Varustamo-hankkeen yhteistyö- ja tiedotusnimilistoista. Vastaanottaja saattoi myös lähettää kyselylinkkiä eteenpäin organisaatiossaan. Kyselyn laati Ulla-Maija Koivula yhteistyössä projektipäällikkö Helena Tirrosen ja ohjaaja Sini Huhmarkankaan kanssa. Sini Huhmarkangas huolehti kyselylinkin lähettämisestä. Tähän raporttiin on koottu tiivistetysti kyselyn tulokset. Tarkempi tutkimuksellinen raportti kyselystä ilmestyy syyskuussa Kyselyyn vastanneet Kyselyyn vastasi kaikkiaan 29 henkilöä, joista 22 naista ja 7 miestä. Vastausprosentti jäi siten alhaiseksi (n. 20 %), joten vastauksista ei voi tehdä yleistettäviä johtopäätöksiä. Vastausten pohjalta voi kuitenkiin muodostaa yieiskuvan sosiaalisen median käytöstä tällä hetkellä. Vastaajien ikä vaihteli alle 25-vuotiaasta yli 55-vuotiaaseen (Kuvio 1). Suurin osa vastaajista (yhteensä 15) kuului ikäryhmään vuotta. KUVIO 1. Vastaajien ikäjakauma (N=29) Ammattiasemaltaan vastaajista lähes puolet, 12 henkilöä, oli opinto-ohjaajia. Ohjaajia/valmentajia vastaajista oli kuusi, nuoriso- tai erityisnuorisotyöntekijöitä viisi ja opettajia/erityisopettajia neljä. Muut ammattinimekkeet olivat projektivastaava tai vapaa-ajan toiminnan harjoittelija.

4 3 Eniten vastaajia oli ammattioppilaitoksista (8), nuorisotoimesta (7) ja lukioista (6). Muut vastaajat työskentelivät ammattistarttiluokalla, yläasteella, nuorten projekteissa, nuorten työpajalla, yhdistyksessä tai vapaa-aikatoimessa. Valtaosa, 16 vastaajaa, oli tamperelaisia, muut eri ympäristökunnista. 2 Sosiaalinen media ohjaustyön välineenä 2.1 Sosiaalisen median käytön laajuus ja käyttötavat Vastaajilta kysyttiin, miten paljon he käyttävät sosiaalisen median välineitä nuorten ohjaustyössä. Vaihtoehdot olivat 1=ei lainkaan, 2=erittäin harvoin, 3=jonkin verran, 4=melko usein ja 5=erittäin usein. Seuraavassa kuviossa (Kuvio 2) on esitetty keskiarvot ja mediaanit vastauksista. Kuvio 2. Sosiaalisen median välineiden käyttö nuorten ohjaustyössä Ylivoimaisesti eniten ohjaustyön välineenä käytetään sähköpostia. Yli 70% vastaajista käyttää sähköpostia melko tai erittäin usein. Kukaan ei vastaajista ei valinnut vaihtoehtoa ei lainkaan. Varsinaisista sosiaalisen median välineistä Facebook (FB) on ehdottomasti suosituin väline: 38% vastaajista käyttää tätä melko tai erittäin usein ja vain 14% ei käytä facebookia lainkaan. Facebookia käytetään tiedottamiseen, ajanvarauksiin, kyselyihin ja jonkin verran myös ohjaukseen. Facebookin suljetut ryhmän olivat käytössä usealla tätä välinettä käyttävällä. Facebookia käytetään myös nuorten tavoittamiseen ja muutama totesi sen korvaavan jo sähköpostin. Seuraavassa muutamia tarkempia kuvauksia, jotka valottavat tilannetta Facebookin käyttökokemuksista. Facebookin käytön alettuani, nuorten kanssa pääsee nopeammin yhteyksiin ja voi sitä kautta tiedottaa tapahtumista jne.

5 4 Olen perustanut Facebook-ryhmiä omille opiskelijoilleni. Facebookin kautta olen voinut jakaa ajankohtaisia tiedotteita ja kysellä nopeaa vastausta tarvitsevia kysymyksiä. Pelkästään Facebookiin en kuitenkaan luota, sillä jotkut opiskelijoistani eivät halua sinne tulla. Facebook on nimenomaan lisä ohjaukseen, käytän sitä pääsääntöisesti tehostamaan tiedottamista. Minulla on omat opon Facebook-sivut, joilla tiedotan ja tiedustelen asioita, sekä linkitän sinne paljon tietoa ja nettikyselyitä. YouTube on yllättävänkin suosittu vastausten perusteella: 52% käyttää sitä ohjaustyön apuvälineenä jonkin verran tai melko usein, mutta 28% ei käytä tätä välinettä lainkaan ohjaustyössään. Yksi vastaaja kuvasi käyttävänsä YouTubea innostamiseen ja tiedottamiseen. Blogeja käytti yllättävän harva, vain noin neljäsosa vastaajista ja hekin harvoin tai vain jonkin verran. Yksi vastaaja kommentoi käyttävänsä bloggausta nuorten kirjoituksiin, mutta samalla totesi, että bloggaus vaatisi enemmän ohjausta ja yhteisesti tekemistä. Chatin käyttö oli myös suhteellisen harvinaista tässä vastaajajoukossa: lähes 70% ei käytä sitä lainkaan. Kaikkein vähiten ohjaustyössä käytettäviä sosiaalisen median välineitä olivat twitter, skype sekä kysymysvastaus -palstat. Näissä kaikissa vastausvaihtoehdon ei lainkaan oli valinnut vähintään 90% vastaajista. Keskustelufoorumeja käytti vastaajista runsas kolmasosa harvoin tai jonkin verran. Muita käytössä olevia välineitä oli Moodle ja Wilma sekä tekstiviestit. Kaikkiaan sosiaalisen median välineitten käyttö on kyselyn perusteella melkoisen vähäistä, lukuunottamatta sähköpostia, Facebookia ja YouTubea, joita käytetään eniten. Vastausten perusteella näytti myös, että sosiaalisen median käyttö kumuloituu, ne jotka käyttävät usein tai erittäin usein facebookia, näyttivät käyttävän myös jonkin verran tai usein jotain muuta, esimerkiksi chattia tai bloggausta. Facebook näyttäytyy välineenä, jota käytetään sekä nuorten tavoittamiseen, tiedottamiseen että ohjaukseen erityisesti yksityisviestien ja suljettujen ryhmien avulla.

6 5 2.2 Näkemyksiä sosiaalisesta mediasta ohjaustyön välineenä Kannanotot väitteisiin Mielipiteitä sosiaalisen median käytöstä ohjaustyössä kysyttiin seuraavalla kysymyksellä: Miten seuraavat luonnehdinnat mielestäsi kuvaavat sosiaalisen median käyttöä ohjaustyössä nuorten kanssa? Annetut väittämät olivat tarkoituksellisesti positiivisia, joihin vastaaja otti kantaa olemalla joko samaa tai eri mieltä. Taulukko 1. Sosiaalisen median käyttö ohjaustyössä nuorten kanssa (N=29) Täysin samaa mieltä Melko samaa mieltä Melko eri mieltä Ei osaa sanoa Täysin eri mieltä Hyödyllistä Helppo käyttää Matala kynnys puhua Nuoret helppo tavoittaa Luottamuksellisuus Säästää aikaa Lisä kasvokkaiselle ohjaukselle Anonyymisyys mahdollista Merkitys tärkeä nuorille Yhteensä Kaikki vastaajat, jotka osasivat ottaa kantaa asiaan, pitivät sosiaalista mediaa höydyllisenä. Helppokäyttöisyydestä ja siitä, että nuoret on helppo tavoittaa sosiaalisen median kautta oltiin myös täysin tai melko samaa mieltä. Luottamuksellisuuden suhteen oltiin varauksellisempia, lähes puolet oli asiasta eri mieltä. Samanlainen kriittisyys koski myös sosiaalisen median anonyymisyyttä, joskin tässä kolmasosa vastaajista ei osannut ottaa kantaa lainkaan. Yhtä lukuunottamatta vastaajat olivat joko täysin tai melko yhtä mieltä sen väitteen kanssa, että sosiaalinen media on hyvä lisä kasvokkaiselle ohjaukselle. Onko sosiaalinen media tärkeä nuorille, oli lähes puolen vastaajan mielestä asia, johon he eivät kuitenkaan osanneet tai halunneet ottaa kantaa.

7 Avoimet vastaukset sosiaalisen median hyödyllisyydestä ohjauksessa Vastaajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä sitä, miten he näkevät sosiaalisen median merkityksen ja hyödyllisyyden ohjauksessa. Vastauksissa nostettiin esiin seuraavia pääteemat: Sosiaalisen median merkitys kasvaa, helppo ja halpa käyttää Nuoret helppo tavoittaa ja osan nuorista löytää vain sosiaalisen median kautta: Katoavia nuoria saa kiinni. Aktiivinen tiedotuskanava: nopea saavutettavuus ja levikki Matalampi kynnys nuoren kysyä ja helppo ja nopea ohjaajan vastata Henkilökohtaisen ohjauksen hyvä lisä Mahdollisuudet nuorten osallisuuden lisäämiseen Vastauksissa korostui sosiaalisen median kasvava rooli ja merkitys ohjaustyössä. Erityisesti sitä pidettiin hyvänä tapana tavoittaa nuori, myös sellainen nuori, jota muuten on vaikea tavoittaa. Facebook on todellakin osittain jo korvannut sähköpostin. Opiskelijat on helppo saada kiinni (jos nettiyhteys kotona toimii). Opiskelijat ovat tottuneet someen,se on heille arkipäiväistä. Sähköposti alkaa olla vanha juttu, sitä ei välttämättä käytetä siinä määrin kuin aikuiset ovat tottuneet. Sos.mediassa joku on aina yhteydessä ja viestit välittyvät nopeasti, jos sanomaa on saatava eteenpäin Olen sosiaalisen median kautta tavoittanut nuoria, jotka ovat olleet ns. kadoksissa eli ei ole tavoitettu puhelimitse tai kirjeitse. Vastaajien mukaan osalle nuorista on sosiaalisen median kautta helpompi kysyä tai puhua asioista. Tavoitettavuus lisääntyy ja asiakas saa esiintyä kasvottomana, jolloin ehkä uskaltaa kysellä sellaista, mitä ei face to face tekisi. Ehkä syynä on nauretuksi tuleminen..? Kokonaisuutena vastauksista näkyy, että sosiaalinen media on ohjaustyössä uusi ja hyödyllinen apuväline, joka tarjoaa nopean, matalan kynnyksen tiedotuskanavan ja täydentää ns. kasvokkaista ohjausta.

8 Kriittisiä näkemyksiä ja haasteita Kriittiset näkemykset tulivat esiin avoimissa vastauksissa kysymykseen: Millaisia ongelmia tai kriittisiä näkemyksiä sosiaalisen median käyttöön ohjauksen välineenä mielestäsi liittyy? Kriittiset näkemykset liittyivät seuraaviin teemoihin: Yksityisyyden suoja sosiaalisessa mediassa, luottamuksellisuuden turvaaminen sekä identiteetin varmistaminen Kasvokkaisen kohtaamisen puute: läsnäolevaa aikuista tarvitaan Ei sovellu kaikille nuorille eikä voida velvoittaa osallistumaan Tiedon hallittavuus ja ohjauksen kohdentaminen: tiedon paljoudessa voi kadota metsä puilta Ajankäyttöön liittyvät ongelmat: opetteluun menee aikaa, kun välineitä on paljon Monessa kommentissa tuli esille näkemys, että sosiaalinen media on hyvä lisä kasvokkaiselle ohjaukselle ja se että, kuten aiemminkin on tullut esille, sosiaalinen media on hyvä tiedotuskanava. Mutta tämäkään väline kuten ei mikään väline sovellu kaikille nuorille: osalta nuorista puuttuvat tietotekniset taidot tai mahdollisuus päästä internetiin, ja osa ei halua sitä käyttää. Tietoturvariskit myös arveluttivat osaa vastaajista. Muutama poiminta kommenteista, joissa on laajemmin perusteltu em. teemoja: Olemme siirtäneet paljon. tiedotusasioita facebook profiiliimme, mutta aina pitää itselle myös muistutella että kaikki nuoret eivät ole facebookissa, eivät erityisesti ne jotka ovat todella merkittävästi syrjäytyneet ja eristäytyneet yhteiskunnasta. Alussa voi sosiaalinen media olla apuna tavoittamisessa ja luottamuksen kartuttamisessa, mutta ajattelen, että face to face -kontakti on parempi asioiden hoitamisessa. Nuori voi tarvita läsnäolon myös ihan fyysisesti ja asioista voi olla helpompi kysyä ja ymmärtää kasvokkain vuoropuhelussa kuin koneen välityksellä. Toiset nuoret ovat ehkä liian avoimia ja varomattomia kertoessaan asioita sosiaalisen median välityksellä ajattelematta seurauksia. Tekstiä on helppo kirjoittaa, mutta tunnetilaa (sitä mitä pinnan alla on) ei netin välityksellä välttämättä pysty arvioimaan siten kuin kasvokkain. Ehkä sitten, kun kaikilla on mahdollisuus keskustella skypen kautta. Tässä tulee myös se ongelma, että kaikilla ei ole tietoteknsisiä taitoja, tai he eivät halua käyttää sosiaalista mediaa tai heillä ei ole mahdollisuutta sen käyttöön. Itseä häiritsee ajatus, että osaan somen palveluista vietyjen asioiden "omistajuus" siirtyy ylläpitäjälle tavalla tai toisella. Samoin ajatus, että ei anonyyminä käyty keskustelu jää tavallaan bittitaivaan muistiin.

9 8 Vastausten perusteella sosiaalinen media on hyvä lisä kasvokkaiselle ohjaukselle. Sosiaaliseen mediaan liittyy riskejä (tietoturva, yksityisyyden suoja, liiallinen avoimuus), joista on oltava tietoinen. Vastauksissa näkyi asenne, että sosiaalinen media on hyvä renki, kun sitä käytetään harkitusti. 3 Sosiaalinen media vertaisohjauksessa Kyselyssä haluttiin myös tietää, miten sosiaalista mediaa käytetään vertaisohjauksen apuvälineenä. Kysymykseen Hyödynnetäänkö organisaatiossasi nuorelta nuorelle tapahtuvaa vertaisohjausta? Esimerkiksi tutortoimintaa tai vertaisryhmätoimintaa? vastasi 18 (18/29) henkilöä myöntävästi. Sosiaalisen median välineistä olivat eniten käytössä Facebook, sähköposti sekä Moodle tai vastaava (Taulukko 2) Taulukko 2. Vertaisohjaukseen käytettävät sosiaalisen median välineet N Facebook 10 YouTube 1 Blogi 1 Chat 2 Keskustelufoorumi 2 Sähköposti 7 Moodle tai vastaava 5 Vastaajien näkemyksiä sosiaalisesta mediasta vertaisohjauksen välineenä kysyttiin avoimella kysymyksellä: Millaisia ovat näkemyksesi sosiaalisesta mediasta vertaisohjauksen välineenä? Yleisesti vastaukset olivat myönteisiä: Suuri potentiaali, Kannatettava ajatus, pitää ottaa käyttöön. Samoin kuin varsinaisessa ohjauksessa, sosiaalinen media nähtiin mahdollisuutena esimerkiksi tutortoiminnan tukena tai oppilaskunnan tiedonvälitys- ja keskustelukanavana. Todettiin, että Facebookia, missä suuri osa nuorista on, kannattaa hyödyntää. Yhdessä vastauksessa arvioitiin, että sosiaalinen media voi olla toimiva väline vertaisohjauksessa kunhan opiskelijat saa motivoitumaan. Joku totesi asian olevan vielä tutkimaton luonnonvara. Todettiin myös, että sosiaalinen media on nuorille työväline pitää yhteyttä ja tiedottaa asioista ja että yhteyttä voidaan pitää myös nuorisoryhmiin muualla päin maailmaa. Yhteisöllisyyden teema nousi siten esiin näissä vastauksissa. Mutta jälleen tuotiin esiin myös se, että sosiaalinen media toimii osalle nuorista, muttei kaikille ja että sosiaalinen media on hyvä lisä, muttei korvaa kasvokkaista vertaistukea tai -ohjausta. Vastauksissa tuotiin esiin myös koulutuksen tärkeys: Hyvä idea, kun toiminnan tavoite on selkeä ja vertaisohjaajilla koulutus.

10 9 4 Sosiaalisen median hyödyntämisen lisääminen ja sosiaalisen median osaaminen 4.1 Sosiaalisen median käytön kehittäminen Miten sitten sosiaalista mediaa voisi hyödyntää enemmän ohjauksessa ja vertaisohjauksessa? Vastaajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä ehdotuksia asiaan. Osa ei vastannut kysymykseen tai ei osannut ottaa kantaa, ja osa totesi lyhyesti, että hyödyntämistä pitäisi lisätä. Facebook mainittiin keskeisenä välineenä. Ohjauksen osalta tärkeänä mainittiin se, että oppilaitosten pitäisi ottaa virallinen kanta asiaan ja kouluttaa sekä ohjata henkilökunta sosiaalisen median käyttöön. Vastauksissa nostettiin esiin myös se, että sosiaalisen median lisääntyvä käyttö vaatii myös aikuisten ennakkoluulojen hälventymistä. Mahdollisuutena nähtiin, että sosiaalisen median kautta nuoret voidaan tavoittaa silloin kun heille sopii ja toisaalta sen kautta voidaan tavoittaa nuoria, joita ei muuten tavoitettaisi (esim. etsivässä työssä). Esitettiin myös, että opiskelijoille, joiden henkilökohtaisen ohjauksen tarpeet eivät ole suuret, ohjausta voisi siirtää enemmän nettiin (blogit, Facebook). Vastaajat nostivat esiin sen, että on kehitettävä osaamista ja ymmärrystä sosiaalisen median eduille ja haitoille. Paljon. Kunpa tietäisi, miten, kirjoitti yksi vastaaja vastaukseen kysymykseen. Toinen vastasi, että jos olisi aikaa istua enemmän koneella, tekisi ohjaustyötä enemmän myös verkossa. Kolmas mietti, voisiko sosiaalista mediaa käyttää koulupäivän aikaan. Tämähän on hyvinkin mahdollista siten, että esim. yhdessä tutkitaan eri ammateista kertovia blogeja tai nuoret itse kirjoittavat harjoittelukokemuksiaan blogiin ja kommentoivat niitä keskuudessaan. Vertaisohjauksen osalta kehittämisideoita annettiin vähemmän. Ideoina tuotiin esiin mm. chatissa ja blogeissa tapahtuva samassa tilanteessa olevien keskustelut. Tuutoropiskelijoitten ja -ryhmien kesken sekä alumnitoiminnassa sosiaalista media voisi hyödyntää. Esimerkkinä mainittiin esim. oma Twitter tai Facebook-sivu tuutoreille, joissa voisivat vastailla kysymyksiin ja ohjata sitä kautta. Työpajoille esitettiin myös omaa sivustoa, johon voisi kirjautua ja saisi tietoa esimerkiksi koulutuksista tai käytänteistä. Nuorten oma-aloitteisuutta esitettiin kannustettavaksi. Todettiin kuitenkin, että veraisohjaustoiminnan järjestäminen tulee olla suunniteltua ja ohjattua. Keskeisenä nähtiin säännöllisyys sekä oikean foorumin valitseminen vertaisohjaukseen.

11 Vastaajien sosiaalisen median taidot ja kiinnostus koulutukseen Sosiaalisen median hyödyntäminen edellyttää osaamista. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan omaa osaamista eri sosiaalisten medioitten käytössä. Kysymys oli: Millaiseksi arvioit oman osaamisesi sosiaalisen median välineitten käytössä? Arviointiasteikko oli 1=Hyvä, 2=Jonkin verran, 3=Heikko, 4= Ei osaa lainkaan. Facebookin ja YouTuben hallitsi mielestään hyvin noin 2/3 vastaajista. Blogiosaamisensa arvioi hyväksi vain kolme, mutta 14 valitsi vaihtoehdon jonkin verran, 7 heikko ja 5 ei osaa bloggausta lainkaan. Samankaltainen osaamistaso vallitsi myös Skypen, keskustelufoorumien, chattien ja kysymys-vastaus - palstojen osalla. Vastaajista noin viidesosa hallitsi nämä mielestään hyvin, noin puolet jonkin verran ja loput heikosti. Wikin osalta osaamista oli vähän harvemmalla. Sähköposti oli kaikkien käytössä, mutta sitä vastoin Twitter oli kaikkein heikoimmin hallussa. Moodle ja Pedanet mainittiin muina osaamisalueina. Vastaajilta kysyttiin kiinnostusta sosiaalisen median käyttöön ohjaus- tai vertaisohjaustyössä liittyvään koulutukseen. Vastaajista 22 oli kiinnostunut, ja kolme valitsi vaihtoehdon ehkä. Vain neljä vastaajaa ei ollut kiinnostunut koulutuksesta. Koulutuksen sisältöalueista kiinnosti eniten esimerkit erilaisista sovelluksista (17 valintaa) ja käytännöllinen työpaja (14 valintaa). Perustietoa ja opastusta sosiaalisen median käyttöön kaipasi 10 ja vähiten valituksi tuli yleisesittely sosiaalisen median mahdollisuuksista (6 valintaa). Yksi vastaaja esitti koulutusalueeksi myös tietosuojan. Vastaajilta kysyttiin myös kiinnostusta kehittää sosiaalisen median hyödyntämistä vertaisohjauksessa yhteistyössä Varustamo-hankkeen kanssa. Kiinnostuneita oli 5, voisin harkita vaihtoehdon valitsi 16 ja 8 ei ollut kiinnostunut. Eniten kiinnostusta oli sosiaalisen median kehittämiseen osana oman organisaation toimintaa (17 vastaajaa). Nuorten ohjaamisesta vertaisohjaajakoulutukseen oli kiinnostunut 11 henkilöä. Omien nuorten ohjaaminen Varustamoon ja palveluitten yhteiskehittämisestä (esim. chat) oli kiinnostunut yhdeksän henkilöä ja yhteisten kehittämispäivien järjestämisestä henkilöstölle oli kiinnostunut seitsemän henkilöä.

12 11 Yhteenveto ja johtopäätökset Kyselyyn vastasi kaikkiaan 29 nuorten ohjaustyössä toimivaa Pirkanmaan alueelta. Määrä on suhteellisen pieni, jotta tuloksia voi yleistää, mutta ne antavat yleiskuvan tilanteesta. Sosiaalinen media ohjaustyössä on kasvavassa käytössä ja osa vastaajista käyttää erityisesti Facebookia monipuolisesti lähinnä nuorten tavoittamiseen ja ohjaamiseen. Muut sosiaalisen median välineet ovat käytössä vähemmän. Ohjaustyössä toimivilla on pääsääntöisesti myönteinen suhtautuminen sosiaalisen median mahdollisuuksiin. Erityisesti sen katsotaan olevan hyödyllinen nuorten tavoittamisessa ja tiedottamisessa. Koetaan myös, että osalle nuorista sosiaalinen media on helpompi kommunikointikanava kuin kasvokkainen tai ryhmässä tapahtuva ohjaus. Ohjaustyöllä toimiville sosiaalinen media on nimenomaan lisä ja apuväline ei yksinomainen ohjaustyön väline. Sosiaalisen median käyttö lisääntyy ja se näyttäytyy haasteena ja mahdollisuutena ohjaustyössä. Sosiaalisen median käyttö vaatii osaamista ja toisaalta selkeää linjausta myös organisaatiolta: mitä tarkoitusta varten ja millaisia sosiaalisen median välineitä käytetään ja miten käyttö otetaan huomioon esimerkiksi työajassa. Vertaisohjauksessa sosiaalinen media on vähemmän käytössä kuin varsinaisessa ohjaustyössä, mutta siinä mahdollisuuksia nähdään olevan paljon. Sosiaalisen median avulla voidaan tukea nuorten yhteisöllisyyttä ja keskinäistä verkottumista monin tavoin. Kriittisiä näkemyksiä sosiaalisen mediaan liittyy myös: eniten askarruttivat tietosuoja ja yksityisyyden suojaan liittyvät teemat sekä välineitten hallinta ja hallittavuus. Sosiaalisen median käyttö tuleekin olla harkittua ja perusteltua, jotta siitä tulee aito lisäresurssi ohjaukseen ja vertaisohjaukseen. Joku vastaajista totesikin vanhan sananlaskun mukaan, että some on hyvä renki. Sosiaalisen median hyödyntäminen ohjaus- ja vertaisohjaustyössä on samojen haasteiden edessä kuin on verkko-opetus siinä tarvitaan verkkopedagogiikan taitoja, ei vain välineiden teknistä hallintaa. Verkko-ohjaus ja verkkovertaisohjaus vaativat myös sekä verkko-ohjauksen osaamista että sosiaalisen median välineitten hallintaa. Varustamo-hanke järjestää syyskuussa seminaarin Nuoret Verkossa sosiaalisen median mahdollisuudet ohjaustyössä, jonka ohjelma on rakennettu vastaamaan kyselyssä esitettyjä koulutustoiveita ja sitä kautta osaltaan edistämään verkko-ohjauksen osaamista ja hyödyntämistä.

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Sosiaalinen media koulutuksen tiedotuksessa, neuvonnassa ja ohjauksessa 30.8.2010 Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate,

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU VERTAISOHJAAJAKOULUTUKSEN (VOV2) PALAUTE Koulutusryhmä 2: 9.2. 13.4.2012 Ulla-Maija Koivula 1. Johdanto Toiseen vertaisohjaajakoulutukseen haki 14 nuorta,

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA Tervetuloa vastaamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten opetushenkilöstön kiinnostusta sosiaalisen median

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa?

Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa? Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa? Nuorten näkemyksiä Emilia Martimo & Minna Tolonen Sairaanhoitajakoulutusta 120 vuotta Oulussa juhlakonferenssi 22.9.2016 NUORTEN NÄKEMYKSIÄ

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaisilla hyvät valmiudet

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Sosiaalinen media vyöryy opettajan arkeen - millainen on tulevaisuus?

Sosiaalinen media vyöryy opettajan arkeen - millainen on tulevaisuus? Sosiaalinen media vyöryy opettajan arkeen - millainen on tulevaisuus? Kehityspäällikkö Heikki Mäkinen Amiedu Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 7.-8.12.2011 Amiedu: www.amiedu.fi Amiedu - ammatillinen

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Kuluttajatutkimukset 2012 Mediaan koukuttuminen ja fragmentoitunut media käyttö: edelläkävijänuoret ja nuoret

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Anu Valtari 18.11.2014. PKS-ENNAKOINTI & ENNAKOINTIKAMARI Tulevaisuuden palvelut ja osaaminen

Anu Valtari 18.11.2014. PKS-ENNAKOINTI & ENNAKOINTIKAMARI Tulevaisuuden palvelut ja osaaminen Anu Valtari 18.11.2014 PKS-ENNAKOINTI & ENNAKOINTIKAMARI Tulevaisuuden palvelut ja osaaminen Projektin tavoite ja tunnusluvut Tavoitteena oli hankkia oppilaitosten ja yrityselämän edustajilta näkemyksiä,

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Sivu 1(9) ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Asiakkaat tyytyväisiä palveluun ProCountorin vuosittaiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi tänä vuonna ennätykselliset 561 vastaajaa (179 vastaajaa

Lisätiedot

Nuoret ja nuorisotyöntekijät facebookissa

Nuoret ja nuorisotyöntekijät facebookissa Nuoret ja nuorisotyöntekijät facebookissa Tuula Hohenthal, LTO, KM projektitutkija/erikoissuunnittelija Reetta Leppälä, KT, lehtori Centria ammattikorkeakoulu Esityksen sisältö 1. Hanke ja tutkimusaineisto

Lisätiedot

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Lähtökohta tutkimukselle Halusimme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Millaisia viestinnällisiä haasteita

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 Sosiaalinen media mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 1 Sosiaalisen median määrittely Sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän

Lisätiedot

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä ArctiChildren InNet -seminaari, Rovaniemi 25.1.2012 projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta, Verke projektisuunnittelija Heikki Lauha,

Lisätiedot

Nuorten palveluohjaus Facebookissa

Nuorten palveluohjaus Facebookissa Nuorten palveluohjaus Facebookissa Kokemuksia sosiaalisen median hyödyntämisestä nuorten palveluohjauksessa 1.5.11. 21.11.2013 Saila Lähteenmäki / MOPOTuning hanke 21.11.2013 https://www.facebook.com/nuortenpalveluohjaaja.sailalahteenmaki

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 Lasten ja nuorten osallisuus koulun ja nuorisotyön yhteistyönä seminaari 12.9.2011 Tanja Räty koordinaattori / osallisuuskasvatus Jyväskylän

Lisätiedot

Vastaajan taustatiedot. 1. Vastaajan sukupuoli: 2. Vastaajan ikä: 3. Toimenkuvasi hevostalousyrityksessä: nmlkj Nainen. nmlkj Mies

Vastaajan taustatiedot. 1. Vastaajan sukupuoli: 2. Vastaajan ikä: 3. Toimenkuvasi hevostalousyrityksessä: nmlkj Nainen. nmlkj Mies SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA (hevostenhoitaja- ja ratsastuksenohjaajaopiskelijat) Tervetuloa vastamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittäminen 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten suunnitelmallista

Lisätiedot

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Esityksen sisältö 1. Aineeton pääoma 2. Miksi vapaaehtoiskysely?

Lisätiedot

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät 10.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät SOS-lapsikylän toimintakäsikirjan mukaisesti lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen lasten asioista vastaaville

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Monenlaisia viestikapuloita

Monenlaisia viestikapuloita Monenlaisia viestikapuloita Teemat Sosiaalinen media Viestinnän välineet vaikuttamisessa Yhteinen Järviset-lehti Alatunnistetiedot tähän 1.1.2010 2 Sosiaalinen media MLL:n Järvi-Suomen piirin Mikkelin

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Pro gradu-tutkielma: Verkkososiaalityö nuorisososiaalityön toimintamuotona. Salla Alila & Nina Koskenkangas

Pro gradu-tutkielma: Verkkososiaalityö nuorisososiaalityön toimintamuotona. Salla Alila & Nina Koskenkangas Pro gradu-tutkielma: Verkkososiaalityö nuorisososiaalityön toimintamuotona Salla Alila & Nina Koskenkangas (Jari, sanomalehti Kaleva 2011) Tutkimuksen tarkoitus Miten verkkososiaalityö toimii nuorisososiaalityön

Lisätiedot

Mikä musta tulee isona? Vertaisohjaajina sosiaalisessa mediassa

Mikä musta tulee isona? Vertaisohjaajina sosiaalisessa mediassa Mikä musta tulee isona? Vertaisohjaajina sosiaalisessa mediassa #itk2013 11.4. Helena Tirronen, projektipäällikkö Telma Rivinoja, vertaisohjaaja Jutta Jokinen, vertaisohjaaja Terhi Hämäläinen, vertaisohjaaja

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa

Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa http://www.youtube.com/watch?v=zlcpwqbx-uw Terveydenhuollon ATK-päivät 21.5.2014 Ulla Kuittu vastuualuejohtaja, sosiaalipalvelut

Lisätiedot

KUMPPANUUSBAROMETRI 3.12.2014

KUMPPANUUSBAROMETRI 3.12.2014 KUMPPANUUSBAROMETRI KÄYNNISTÄÄ MAAKUNTASTRATEGIAN SEURANNAN Kumppanuusbarometrissa tarkastellaan maakunnan yleistä kehitystä ja maakuntastrategian toimenpiteiden toteutumista. Se on maakunnan keskeisten

Lisätiedot

Place client logo here in Slide Master

Place client logo here in Slide Master Place client logo here in Slide Master DNA Tutkimus mökkeilijöiden netinkäytöstä Place client logo here in Slide Master Tutkimuksen menetelmä ja toteutus Tiedonkeruu ja näyte: n=1005 online-haastattelua

Lisätiedot

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET YHDISTYSKYSELYN TULOKSET Tiivistelmä 15.8.2014 Projektiharjoittelija Noora Jalonen Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin 34 yhdistykselle ja vastauksia saatiin yhteensä 25. Kyselyn vastausprosentti on noin

Lisätiedot

OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET

OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET Yli vuoden kansalaisnavigoinnin jälkeen on hyvä koota yhteen tähänastisia kokemuksia draaman ja soveltavan teatterin mahdollisuuksista.

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 on osa laajempaa kunnille ja kuntayhtymille lähetettävää tietotekniikkakartoitusta. Kysely koskee kunnallisia perusopetuksen

Lisätiedot

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton Liikunnan vapaaehtoistoimijoiden (yhdistysten liikuntavastaavat/kerhon liikuttajat) arvio liikuntatoiminnasta

Lisätiedot

KOULUTUSTARVEKYSELYN TULOKSET

KOULUTUSTARVEKYSELYN TULOKSET KOULUTUSTARVEKYSELYN TULOKSET Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö Keski- Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöverkoston oppilaitoksissa Johanna Kattilakoski Toisen asteen koordinaattori helmikuu 2012

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

SmartPhone Solutions. Kysely älypuhelinten tietoturvasta 09 / 2011

SmartPhone Solutions. Kysely älypuhelinten tietoturvasta 09 / 2011 SmartPhone Solutions Kysely älypuhelinten tietoturvasta 09 / 011 smartphonesolutions.fi Johdanto Tutkimuksen tarkoitus Menetelmä Kohderyhmä IT-johdon näkemykset älypuhelinten käytöstä ja tietoturvasta

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

Nuorten ammatillinen verkkoauttaminen

Nuorten ammatillinen verkkoauttaminen Nuorten ammatillinen verkkoauttaminen Anu Pärssinen, Sosiaalityöntekijä Merikratos lastensuojelu Oy 30.9.2014 Esityksen runko Miten päädyin verkkoon? Miksi nuorille? Case: A-klinikkasäätiön Varjomaailma.fi

Lisätiedot

Sosiaalinen media työnhaussa

Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalisen rekrytoinnin kanavat Englantilaisen yrityksen Provide vuonna 2012 luoma sosiaalisen rekrytoinnin kompassi (inhunt.fi) Some sopii kaikille ei vain viestintä- ja

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014 Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014, Uutisia maailmalta sekä Kirjaston ja tietopalvelun uutisia L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O C E N T R A L F Ö R B U N D E T F Ö R B A R N

Lisätiedot

Sosiaalinen media vetovoimaisuuden edistäjänä

Sosiaalinen media vetovoimaisuuden edistäjänä Sosiaalinen media vetovoimaisuuden edistäjänä Ville Lehtovirta Aleksin Kaiku Oy 15.11.2012 Paula, taloustoimittaja Anita, asiakas Matti, myyntipäällikkö Teppo, työnhakija Viestintä www.aleksinkaiku.fi

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Tutkimuksen kohteena Opiskelijoiden tvt:n käyttö Laitteet ja ohjelmistot

Lisätiedot

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä.

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tule mukaan! Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tämän helppokäyttöisen netin kohtaamis- ja keskustelupaikan

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Raportti Heidi Oinonen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry osallisuushanke Salli Toukokuu 2013 Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekyselyn

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Sulautuva ohjaus oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa

Sulautuva ohjaus oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa Opintoasiain ja Peda forum päivät 2011, 23.8.2011 Työpaja 3 Sulautuva ohjaus oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus ja kehittämispalvelu Aducate, Avoin yliopisto

Lisätiedot

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Monet vastavalmistuneista hakeutuvat jatko-opintoihin Studentumin tutkimus nuorten hakeutumisesta koulutukseen keväällä

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus Raportti kyselystä Kuopion klassillisen lukion oppituntitallenteita lukuvuonna 2007 2008 käyttäneille opiskelijoille (huhtikuu 2008) (Diat liitteenä

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Vaikeavammaisten päivätoiminta Vaikeavammaisten päivätoiminta Kysely vaikeavammaisten päivätoiminnasta toteutettiin helmikuussa 08. Sosiaalityöntekijät valitsivat asiakkaistaan henkilöt, joille kyselyt postitettiin. Kyselyjä postitettiin

Lisätiedot

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 Suomen Parkinson-liitto ry Liikuntatoiminta Taina Piittisjärvi Raportti 17.3.2014 1(4) RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 TULOKSIA Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Ohjaamoja kehittämässä

Ohjaamoja kehittämässä Ohjaamoja kehittämässä Pasi Savonmäki Kohtaamo-hanke Satakunnan verkostoitumisseminaari 15.4.2016 Helsinki Ohjaamo-toimintamallin taustaa ja suuntaviivoja Eurooppalainen yhteistyö 2007-2015 Suuntaviivoja

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenkysely 2013

Yhdistyksen jäsenkysely 2013 Yhdistyksen jäsenkysely 13 Yhdistys järjesti jäsenkyselyn loka marraskuussa 13. Kysely toteutettiin Googlella ja linkki välitettiin Uutiskirjeen kautta. Kysely toteutettiin myös ruotsinkielisenä. Ensimmäisen

Lisätiedot

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mitä sosiaaliset mediat ovat? Miksi sosiaalisia medioita käytetään markkinointikanavina? Koska sosiaalisen median

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014)

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) 1 Tukinainen kartoitti kyselyllään sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksessa

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot