VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU"

Transkriptio

1 1 VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Hyvä lisä - Sosiaalinen media nuorten ohjauspalveluissa Kyselyn tulokset Pirkanmaalta Ulla-Maija Koivula Varustamo -hanke Tampereen ammattikorkeakoulu

2 1 Sisällys Johdanto Kyselyyn vastanneet Sosiaalinen media ohjaustyön välineenä Sosiaalisen median käytön laajuus ja käyttötavat Näkemyksiä sosiaalisesta mediasta ohjaustyön välineenä Kannanotot väitteisiin Avoimet vastaukset sosiaalisen median hyödyllisyydestä ohjauksessa Kriittisiä näkemyksiä ja haasteita Sosiaalinen media vertaisohjauksessa Sosiaalisen median hyödyntämisen lisääminen ja sosiaalisen median osaaminen Sosiaalisen median käytön kehittäminen Vastaajien sosiaalisen median taidot ja kiinnostus koulutukseen Yhteenveto ja johtopäätökset... 11

3 2 Johdanto Varustamo-hankkeessa toteutettiin e-kysely, jossa kartoitettiin nuorten kanssa toimivien ammattilaisten käsityksiä, kokemuksia ja valmiuksia sosiaalisesta mediasta ohjaustyön ja vertaisohjauksen välineenä. Kaikkiaan kyselylinkki lähetettiin sähköpostitse noin 150:lle pirkanmaalaiselle opinto-ohjaajalle, ammatti- ja lukiostartin opettajalle, nuorten palveluissa tai nuorten työllisyyspalveluissa tai projekteissa työskenteleville. Sähköpostiosoitteet poimittiin Varustamo-hankkeen yhteistyö- ja tiedotusnimilistoista. Vastaanottaja saattoi myös lähettää kyselylinkkiä eteenpäin organisaatiossaan. Kyselyn laati Ulla-Maija Koivula yhteistyössä projektipäällikkö Helena Tirrosen ja ohjaaja Sini Huhmarkankaan kanssa. Sini Huhmarkangas huolehti kyselylinkin lähettämisestä. Tähän raporttiin on koottu tiivistetysti kyselyn tulokset. Tarkempi tutkimuksellinen raportti kyselystä ilmestyy syyskuussa Kyselyyn vastanneet Kyselyyn vastasi kaikkiaan 29 henkilöä, joista 22 naista ja 7 miestä. Vastausprosentti jäi siten alhaiseksi (n. 20 %), joten vastauksista ei voi tehdä yleistettäviä johtopäätöksiä. Vastausten pohjalta voi kuitenkiin muodostaa yieiskuvan sosiaalisen median käytöstä tällä hetkellä. Vastaajien ikä vaihteli alle 25-vuotiaasta yli 55-vuotiaaseen (Kuvio 1). Suurin osa vastaajista (yhteensä 15) kuului ikäryhmään vuotta. KUVIO 1. Vastaajien ikäjakauma (N=29) Ammattiasemaltaan vastaajista lähes puolet, 12 henkilöä, oli opinto-ohjaajia. Ohjaajia/valmentajia vastaajista oli kuusi, nuoriso- tai erityisnuorisotyöntekijöitä viisi ja opettajia/erityisopettajia neljä. Muut ammattinimekkeet olivat projektivastaava tai vapaa-ajan toiminnan harjoittelija.

4 3 Eniten vastaajia oli ammattioppilaitoksista (8), nuorisotoimesta (7) ja lukioista (6). Muut vastaajat työskentelivät ammattistarttiluokalla, yläasteella, nuorten projekteissa, nuorten työpajalla, yhdistyksessä tai vapaa-aikatoimessa. Valtaosa, 16 vastaajaa, oli tamperelaisia, muut eri ympäristökunnista. 2 Sosiaalinen media ohjaustyön välineenä 2.1 Sosiaalisen median käytön laajuus ja käyttötavat Vastaajilta kysyttiin, miten paljon he käyttävät sosiaalisen median välineitä nuorten ohjaustyössä. Vaihtoehdot olivat 1=ei lainkaan, 2=erittäin harvoin, 3=jonkin verran, 4=melko usein ja 5=erittäin usein. Seuraavassa kuviossa (Kuvio 2) on esitetty keskiarvot ja mediaanit vastauksista. Kuvio 2. Sosiaalisen median välineiden käyttö nuorten ohjaustyössä Ylivoimaisesti eniten ohjaustyön välineenä käytetään sähköpostia. Yli 70% vastaajista käyttää sähköpostia melko tai erittäin usein. Kukaan ei vastaajista ei valinnut vaihtoehtoa ei lainkaan. Varsinaisista sosiaalisen median välineistä Facebook (FB) on ehdottomasti suosituin väline: 38% vastaajista käyttää tätä melko tai erittäin usein ja vain 14% ei käytä facebookia lainkaan. Facebookia käytetään tiedottamiseen, ajanvarauksiin, kyselyihin ja jonkin verran myös ohjaukseen. Facebookin suljetut ryhmän olivat käytössä usealla tätä välinettä käyttävällä. Facebookia käytetään myös nuorten tavoittamiseen ja muutama totesi sen korvaavan jo sähköpostin. Seuraavassa muutamia tarkempia kuvauksia, jotka valottavat tilannetta Facebookin käyttökokemuksista. Facebookin käytön alettuani, nuorten kanssa pääsee nopeammin yhteyksiin ja voi sitä kautta tiedottaa tapahtumista jne.

5 4 Olen perustanut Facebook-ryhmiä omille opiskelijoilleni. Facebookin kautta olen voinut jakaa ajankohtaisia tiedotteita ja kysellä nopeaa vastausta tarvitsevia kysymyksiä. Pelkästään Facebookiin en kuitenkaan luota, sillä jotkut opiskelijoistani eivät halua sinne tulla. Facebook on nimenomaan lisä ohjaukseen, käytän sitä pääsääntöisesti tehostamaan tiedottamista. Minulla on omat opon Facebook-sivut, joilla tiedotan ja tiedustelen asioita, sekä linkitän sinne paljon tietoa ja nettikyselyitä. YouTube on yllättävänkin suosittu vastausten perusteella: 52% käyttää sitä ohjaustyön apuvälineenä jonkin verran tai melko usein, mutta 28% ei käytä tätä välinettä lainkaan ohjaustyössään. Yksi vastaaja kuvasi käyttävänsä YouTubea innostamiseen ja tiedottamiseen. Blogeja käytti yllättävän harva, vain noin neljäsosa vastaajista ja hekin harvoin tai vain jonkin verran. Yksi vastaaja kommentoi käyttävänsä bloggausta nuorten kirjoituksiin, mutta samalla totesi, että bloggaus vaatisi enemmän ohjausta ja yhteisesti tekemistä. Chatin käyttö oli myös suhteellisen harvinaista tässä vastaajajoukossa: lähes 70% ei käytä sitä lainkaan. Kaikkein vähiten ohjaustyössä käytettäviä sosiaalisen median välineitä olivat twitter, skype sekä kysymysvastaus -palstat. Näissä kaikissa vastausvaihtoehdon ei lainkaan oli valinnut vähintään 90% vastaajista. Keskustelufoorumeja käytti vastaajista runsas kolmasosa harvoin tai jonkin verran. Muita käytössä olevia välineitä oli Moodle ja Wilma sekä tekstiviestit. Kaikkiaan sosiaalisen median välineitten käyttö on kyselyn perusteella melkoisen vähäistä, lukuunottamatta sähköpostia, Facebookia ja YouTubea, joita käytetään eniten. Vastausten perusteella näytti myös, että sosiaalisen median käyttö kumuloituu, ne jotka käyttävät usein tai erittäin usein facebookia, näyttivät käyttävän myös jonkin verran tai usein jotain muuta, esimerkiksi chattia tai bloggausta. Facebook näyttäytyy välineenä, jota käytetään sekä nuorten tavoittamiseen, tiedottamiseen että ohjaukseen erityisesti yksityisviestien ja suljettujen ryhmien avulla.

6 5 2.2 Näkemyksiä sosiaalisesta mediasta ohjaustyön välineenä Kannanotot väitteisiin Mielipiteitä sosiaalisen median käytöstä ohjaustyössä kysyttiin seuraavalla kysymyksellä: Miten seuraavat luonnehdinnat mielestäsi kuvaavat sosiaalisen median käyttöä ohjaustyössä nuorten kanssa? Annetut väittämät olivat tarkoituksellisesti positiivisia, joihin vastaaja otti kantaa olemalla joko samaa tai eri mieltä. Taulukko 1. Sosiaalisen median käyttö ohjaustyössä nuorten kanssa (N=29) Täysin samaa mieltä Melko samaa mieltä Melko eri mieltä Ei osaa sanoa Täysin eri mieltä Hyödyllistä Helppo käyttää Matala kynnys puhua Nuoret helppo tavoittaa Luottamuksellisuus Säästää aikaa Lisä kasvokkaiselle ohjaukselle Anonyymisyys mahdollista Merkitys tärkeä nuorille Yhteensä Kaikki vastaajat, jotka osasivat ottaa kantaa asiaan, pitivät sosiaalista mediaa höydyllisenä. Helppokäyttöisyydestä ja siitä, että nuoret on helppo tavoittaa sosiaalisen median kautta oltiin myös täysin tai melko samaa mieltä. Luottamuksellisuuden suhteen oltiin varauksellisempia, lähes puolet oli asiasta eri mieltä. Samanlainen kriittisyys koski myös sosiaalisen median anonyymisyyttä, joskin tässä kolmasosa vastaajista ei osannut ottaa kantaa lainkaan. Yhtä lukuunottamatta vastaajat olivat joko täysin tai melko yhtä mieltä sen väitteen kanssa, että sosiaalinen media on hyvä lisä kasvokkaiselle ohjaukselle. Onko sosiaalinen media tärkeä nuorille, oli lähes puolen vastaajan mielestä asia, johon he eivät kuitenkaan osanneet tai halunneet ottaa kantaa.

7 Avoimet vastaukset sosiaalisen median hyödyllisyydestä ohjauksessa Vastaajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä sitä, miten he näkevät sosiaalisen median merkityksen ja hyödyllisyyden ohjauksessa. Vastauksissa nostettiin esiin seuraavia pääteemat: Sosiaalisen median merkitys kasvaa, helppo ja halpa käyttää Nuoret helppo tavoittaa ja osan nuorista löytää vain sosiaalisen median kautta: Katoavia nuoria saa kiinni. Aktiivinen tiedotuskanava: nopea saavutettavuus ja levikki Matalampi kynnys nuoren kysyä ja helppo ja nopea ohjaajan vastata Henkilökohtaisen ohjauksen hyvä lisä Mahdollisuudet nuorten osallisuuden lisäämiseen Vastauksissa korostui sosiaalisen median kasvava rooli ja merkitys ohjaustyössä. Erityisesti sitä pidettiin hyvänä tapana tavoittaa nuori, myös sellainen nuori, jota muuten on vaikea tavoittaa. Facebook on todellakin osittain jo korvannut sähköpostin. Opiskelijat on helppo saada kiinni (jos nettiyhteys kotona toimii). Opiskelijat ovat tottuneet someen,se on heille arkipäiväistä. Sähköposti alkaa olla vanha juttu, sitä ei välttämättä käytetä siinä määrin kuin aikuiset ovat tottuneet. Sos.mediassa joku on aina yhteydessä ja viestit välittyvät nopeasti, jos sanomaa on saatava eteenpäin Olen sosiaalisen median kautta tavoittanut nuoria, jotka ovat olleet ns. kadoksissa eli ei ole tavoitettu puhelimitse tai kirjeitse. Vastaajien mukaan osalle nuorista on sosiaalisen median kautta helpompi kysyä tai puhua asioista. Tavoitettavuus lisääntyy ja asiakas saa esiintyä kasvottomana, jolloin ehkä uskaltaa kysellä sellaista, mitä ei face to face tekisi. Ehkä syynä on nauretuksi tuleminen..? Kokonaisuutena vastauksista näkyy, että sosiaalinen media on ohjaustyössä uusi ja hyödyllinen apuväline, joka tarjoaa nopean, matalan kynnyksen tiedotuskanavan ja täydentää ns. kasvokkaista ohjausta.

8 Kriittisiä näkemyksiä ja haasteita Kriittiset näkemykset tulivat esiin avoimissa vastauksissa kysymykseen: Millaisia ongelmia tai kriittisiä näkemyksiä sosiaalisen median käyttöön ohjauksen välineenä mielestäsi liittyy? Kriittiset näkemykset liittyivät seuraaviin teemoihin: Yksityisyyden suoja sosiaalisessa mediassa, luottamuksellisuuden turvaaminen sekä identiteetin varmistaminen Kasvokkaisen kohtaamisen puute: läsnäolevaa aikuista tarvitaan Ei sovellu kaikille nuorille eikä voida velvoittaa osallistumaan Tiedon hallittavuus ja ohjauksen kohdentaminen: tiedon paljoudessa voi kadota metsä puilta Ajankäyttöön liittyvät ongelmat: opetteluun menee aikaa, kun välineitä on paljon Monessa kommentissa tuli esille näkemys, että sosiaalinen media on hyvä lisä kasvokkaiselle ohjaukselle ja se että, kuten aiemminkin on tullut esille, sosiaalinen media on hyvä tiedotuskanava. Mutta tämäkään väline kuten ei mikään väline sovellu kaikille nuorille: osalta nuorista puuttuvat tietotekniset taidot tai mahdollisuus päästä internetiin, ja osa ei halua sitä käyttää. Tietoturvariskit myös arveluttivat osaa vastaajista. Muutama poiminta kommenteista, joissa on laajemmin perusteltu em. teemoja: Olemme siirtäneet paljon. tiedotusasioita facebook profiiliimme, mutta aina pitää itselle myös muistutella että kaikki nuoret eivät ole facebookissa, eivät erityisesti ne jotka ovat todella merkittävästi syrjäytyneet ja eristäytyneet yhteiskunnasta. Alussa voi sosiaalinen media olla apuna tavoittamisessa ja luottamuksen kartuttamisessa, mutta ajattelen, että face to face -kontakti on parempi asioiden hoitamisessa. Nuori voi tarvita läsnäolon myös ihan fyysisesti ja asioista voi olla helpompi kysyä ja ymmärtää kasvokkain vuoropuhelussa kuin koneen välityksellä. Toiset nuoret ovat ehkä liian avoimia ja varomattomia kertoessaan asioita sosiaalisen median välityksellä ajattelematta seurauksia. Tekstiä on helppo kirjoittaa, mutta tunnetilaa (sitä mitä pinnan alla on) ei netin välityksellä välttämättä pysty arvioimaan siten kuin kasvokkain. Ehkä sitten, kun kaikilla on mahdollisuus keskustella skypen kautta. Tässä tulee myös se ongelma, että kaikilla ei ole tietoteknsisiä taitoja, tai he eivät halua käyttää sosiaalista mediaa tai heillä ei ole mahdollisuutta sen käyttöön. Itseä häiritsee ajatus, että osaan somen palveluista vietyjen asioiden "omistajuus" siirtyy ylläpitäjälle tavalla tai toisella. Samoin ajatus, että ei anonyyminä käyty keskustelu jää tavallaan bittitaivaan muistiin.

9 8 Vastausten perusteella sosiaalinen media on hyvä lisä kasvokkaiselle ohjaukselle. Sosiaaliseen mediaan liittyy riskejä (tietoturva, yksityisyyden suoja, liiallinen avoimuus), joista on oltava tietoinen. Vastauksissa näkyi asenne, että sosiaalinen media on hyvä renki, kun sitä käytetään harkitusti. 3 Sosiaalinen media vertaisohjauksessa Kyselyssä haluttiin myös tietää, miten sosiaalista mediaa käytetään vertaisohjauksen apuvälineenä. Kysymykseen Hyödynnetäänkö organisaatiossasi nuorelta nuorelle tapahtuvaa vertaisohjausta? Esimerkiksi tutortoimintaa tai vertaisryhmätoimintaa? vastasi 18 (18/29) henkilöä myöntävästi. Sosiaalisen median välineistä olivat eniten käytössä Facebook, sähköposti sekä Moodle tai vastaava (Taulukko 2) Taulukko 2. Vertaisohjaukseen käytettävät sosiaalisen median välineet N Facebook 10 YouTube 1 Blogi 1 Chat 2 Keskustelufoorumi 2 Sähköposti 7 Moodle tai vastaava 5 Vastaajien näkemyksiä sosiaalisesta mediasta vertaisohjauksen välineenä kysyttiin avoimella kysymyksellä: Millaisia ovat näkemyksesi sosiaalisesta mediasta vertaisohjauksen välineenä? Yleisesti vastaukset olivat myönteisiä: Suuri potentiaali, Kannatettava ajatus, pitää ottaa käyttöön. Samoin kuin varsinaisessa ohjauksessa, sosiaalinen media nähtiin mahdollisuutena esimerkiksi tutortoiminnan tukena tai oppilaskunnan tiedonvälitys- ja keskustelukanavana. Todettiin, että Facebookia, missä suuri osa nuorista on, kannattaa hyödyntää. Yhdessä vastauksessa arvioitiin, että sosiaalinen media voi olla toimiva väline vertaisohjauksessa kunhan opiskelijat saa motivoitumaan. Joku totesi asian olevan vielä tutkimaton luonnonvara. Todettiin myös, että sosiaalinen media on nuorille työväline pitää yhteyttä ja tiedottaa asioista ja että yhteyttä voidaan pitää myös nuorisoryhmiin muualla päin maailmaa. Yhteisöllisyyden teema nousi siten esiin näissä vastauksissa. Mutta jälleen tuotiin esiin myös se, että sosiaalinen media toimii osalle nuorista, muttei kaikille ja että sosiaalinen media on hyvä lisä, muttei korvaa kasvokkaista vertaistukea tai -ohjausta. Vastauksissa tuotiin esiin myös koulutuksen tärkeys: Hyvä idea, kun toiminnan tavoite on selkeä ja vertaisohjaajilla koulutus.

10 9 4 Sosiaalisen median hyödyntämisen lisääminen ja sosiaalisen median osaaminen 4.1 Sosiaalisen median käytön kehittäminen Miten sitten sosiaalista mediaa voisi hyödyntää enemmän ohjauksessa ja vertaisohjauksessa? Vastaajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä ehdotuksia asiaan. Osa ei vastannut kysymykseen tai ei osannut ottaa kantaa, ja osa totesi lyhyesti, että hyödyntämistä pitäisi lisätä. Facebook mainittiin keskeisenä välineenä. Ohjauksen osalta tärkeänä mainittiin se, että oppilaitosten pitäisi ottaa virallinen kanta asiaan ja kouluttaa sekä ohjata henkilökunta sosiaalisen median käyttöön. Vastauksissa nostettiin esiin myös se, että sosiaalisen median lisääntyvä käyttö vaatii myös aikuisten ennakkoluulojen hälventymistä. Mahdollisuutena nähtiin, että sosiaalisen median kautta nuoret voidaan tavoittaa silloin kun heille sopii ja toisaalta sen kautta voidaan tavoittaa nuoria, joita ei muuten tavoitettaisi (esim. etsivässä työssä). Esitettiin myös, että opiskelijoille, joiden henkilökohtaisen ohjauksen tarpeet eivät ole suuret, ohjausta voisi siirtää enemmän nettiin (blogit, Facebook). Vastaajat nostivat esiin sen, että on kehitettävä osaamista ja ymmärrystä sosiaalisen median eduille ja haitoille. Paljon. Kunpa tietäisi, miten, kirjoitti yksi vastaaja vastaukseen kysymykseen. Toinen vastasi, että jos olisi aikaa istua enemmän koneella, tekisi ohjaustyötä enemmän myös verkossa. Kolmas mietti, voisiko sosiaalista mediaa käyttää koulupäivän aikaan. Tämähän on hyvinkin mahdollista siten, että esim. yhdessä tutkitaan eri ammateista kertovia blogeja tai nuoret itse kirjoittavat harjoittelukokemuksiaan blogiin ja kommentoivat niitä keskuudessaan. Vertaisohjauksen osalta kehittämisideoita annettiin vähemmän. Ideoina tuotiin esiin mm. chatissa ja blogeissa tapahtuva samassa tilanteessa olevien keskustelut. Tuutoropiskelijoitten ja -ryhmien kesken sekä alumnitoiminnassa sosiaalista media voisi hyödyntää. Esimerkkinä mainittiin esim. oma Twitter tai Facebook-sivu tuutoreille, joissa voisivat vastailla kysymyksiin ja ohjata sitä kautta. Työpajoille esitettiin myös omaa sivustoa, johon voisi kirjautua ja saisi tietoa esimerkiksi koulutuksista tai käytänteistä. Nuorten oma-aloitteisuutta esitettiin kannustettavaksi. Todettiin kuitenkin, että veraisohjaustoiminnan järjestäminen tulee olla suunniteltua ja ohjattua. Keskeisenä nähtiin säännöllisyys sekä oikean foorumin valitseminen vertaisohjaukseen.

11 Vastaajien sosiaalisen median taidot ja kiinnostus koulutukseen Sosiaalisen median hyödyntäminen edellyttää osaamista. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan omaa osaamista eri sosiaalisten medioitten käytössä. Kysymys oli: Millaiseksi arvioit oman osaamisesi sosiaalisen median välineitten käytössä? Arviointiasteikko oli 1=Hyvä, 2=Jonkin verran, 3=Heikko, 4= Ei osaa lainkaan. Facebookin ja YouTuben hallitsi mielestään hyvin noin 2/3 vastaajista. Blogiosaamisensa arvioi hyväksi vain kolme, mutta 14 valitsi vaihtoehdon jonkin verran, 7 heikko ja 5 ei osaa bloggausta lainkaan. Samankaltainen osaamistaso vallitsi myös Skypen, keskustelufoorumien, chattien ja kysymys-vastaus - palstojen osalla. Vastaajista noin viidesosa hallitsi nämä mielestään hyvin, noin puolet jonkin verran ja loput heikosti. Wikin osalta osaamista oli vähän harvemmalla. Sähköposti oli kaikkien käytössä, mutta sitä vastoin Twitter oli kaikkein heikoimmin hallussa. Moodle ja Pedanet mainittiin muina osaamisalueina. Vastaajilta kysyttiin kiinnostusta sosiaalisen median käyttöön ohjaus- tai vertaisohjaustyössä liittyvään koulutukseen. Vastaajista 22 oli kiinnostunut, ja kolme valitsi vaihtoehdon ehkä. Vain neljä vastaajaa ei ollut kiinnostunut koulutuksesta. Koulutuksen sisältöalueista kiinnosti eniten esimerkit erilaisista sovelluksista (17 valintaa) ja käytännöllinen työpaja (14 valintaa). Perustietoa ja opastusta sosiaalisen median käyttöön kaipasi 10 ja vähiten valituksi tuli yleisesittely sosiaalisen median mahdollisuuksista (6 valintaa). Yksi vastaaja esitti koulutusalueeksi myös tietosuojan. Vastaajilta kysyttiin myös kiinnostusta kehittää sosiaalisen median hyödyntämistä vertaisohjauksessa yhteistyössä Varustamo-hankkeen kanssa. Kiinnostuneita oli 5, voisin harkita vaihtoehdon valitsi 16 ja 8 ei ollut kiinnostunut. Eniten kiinnostusta oli sosiaalisen median kehittämiseen osana oman organisaation toimintaa (17 vastaajaa). Nuorten ohjaamisesta vertaisohjaajakoulutukseen oli kiinnostunut 11 henkilöä. Omien nuorten ohjaaminen Varustamoon ja palveluitten yhteiskehittämisestä (esim. chat) oli kiinnostunut yhdeksän henkilöä ja yhteisten kehittämispäivien järjestämisestä henkilöstölle oli kiinnostunut seitsemän henkilöä.

12 11 Yhteenveto ja johtopäätökset Kyselyyn vastasi kaikkiaan 29 nuorten ohjaustyössä toimivaa Pirkanmaan alueelta. Määrä on suhteellisen pieni, jotta tuloksia voi yleistää, mutta ne antavat yleiskuvan tilanteesta. Sosiaalinen media ohjaustyössä on kasvavassa käytössä ja osa vastaajista käyttää erityisesti Facebookia monipuolisesti lähinnä nuorten tavoittamiseen ja ohjaamiseen. Muut sosiaalisen median välineet ovat käytössä vähemmän. Ohjaustyössä toimivilla on pääsääntöisesti myönteinen suhtautuminen sosiaalisen median mahdollisuuksiin. Erityisesti sen katsotaan olevan hyödyllinen nuorten tavoittamisessa ja tiedottamisessa. Koetaan myös, että osalle nuorista sosiaalinen media on helpompi kommunikointikanava kuin kasvokkainen tai ryhmässä tapahtuva ohjaus. Ohjaustyöllä toimiville sosiaalinen media on nimenomaan lisä ja apuväline ei yksinomainen ohjaustyön väline. Sosiaalisen median käyttö lisääntyy ja se näyttäytyy haasteena ja mahdollisuutena ohjaustyössä. Sosiaalisen median käyttö vaatii osaamista ja toisaalta selkeää linjausta myös organisaatiolta: mitä tarkoitusta varten ja millaisia sosiaalisen median välineitä käytetään ja miten käyttö otetaan huomioon esimerkiksi työajassa. Vertaisohjauksessa sosiaalinen media on vähemmän käytössä kuin varsinaisessa ohjaustyössä, mutta siinä mahdollisuuksia nähdään olevan paljon. Sosiaalisen median avulla voidaan tukea nuorten yhteisöllisyyttä ja keskinäistä verkottumista monin tavoin. Kriittisiä näkemyksiä sosiaalisen mediaan liittyy myös: eniten askarruttivat tietosuoja ja yksityisyyden suojaan liittyvät teemat sekä välineitten hallinta ja hallittavuus. Sosiaalisen median käyttö tuleekin olla harkittua ja perusteltua, jotta siitä tulee aito lisäresurssi ohjaukseen ja vertaisohjaukseen. Joku vastaajista totesikin vanhan sananlaskun mukaan, että some on hyvä renki. Sosiaalisen median hyödyntäminen ohjaus- ja vertaisohjaustyössä on samojen haasteiden edessä kuin on verkko-opetus siinä tarvitaan verkkopedagogiikan taitoja, ei vain välineiden teknistä hallintaa. Verkko-ohjaus ja verkkovertaisohjaus vaativat myös sekä verkko-ohjauksen osaamista että sosiaalisen median välineitten hallintaa. Varustamo-hanke järjestää syyskuussa seminaarin Nuoret Verkossa sosiaalisen median mahdollisuudet ohjaustyössä, jonka ohjelma on rakennettu vastaamaan kyselyssä esitettyjä koulutustoiveita ja sitä kautta osaltaan edistämään verkko-ohjauksen osaamista ja hyödyntämistä.

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO Shake-projektin Innosessio, Manu Rantanen 9.2.2017 Manu Rantanen/ Ruralia-instituutti 23.1.2017

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa?

Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa? Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa? Nuorten näkemyksiä Emilia Martimo & Minna Tolonen Sairaanhoitajakoulutusta 120 vuotta Oulussa juhlakonferenssi 22.9.2016 NUORTEN NÄKEMYKSIÄ

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö 24.11 Verkkokonsulttien työpaja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö TAVOITTEENA Lisätä virtu.fi palveluiden tunnettavuutta ja käyttöä TOTEUTUS 1. ssa tuettiin tietoa ensin esteistä/haasteista,

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Raportti Heidi Oinonen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry osallisuushanke Salli Toukokuu 2013 Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekyselyn

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus Raportti kyselystä Kuopion klassillisen lukion oppituntitallenteita lukuvuonna 2007 2008 käyttäneille opiskelijoille (huhtikuu 2008) (Diat liitteenä

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Tutkimuksen kohteena Opiskelijoiden tvt:n käyttö Laitteet ja ohjelmistot

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Pohjois-Suomen etsivän nuorisotyön päivät, Joutenlampi 10.11.2016 Sovari

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

KOULUTUSTARVEKYSELYN TULOKSET

KOULUTUSTARVEKYSELYN TULOKSET KOULUTUSTARVEKYSELYN TULOKSET Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö Keski- Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöverkoston oppilaitoksissa Johanna Kattilakoski Toisen asteen koordinaattori helmikuu 2012

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä,

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä, Sosiaalinen media matkailualalla Harto Pönkä, 23.02.2010 83 prosenttia vastaajista toteaa, ettei sosiaalisilla medioilla ole roolia yritysten markkinoinnissa, 74 prosentin mukaan ei viestinnässäkään. Lähde:

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Siun soten järjestämisvastuulle vuoden 2017 alussa. Tällä kyselyllä haetaan vastauksia siihen,

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille 2012 Mistä kyselyssä oli kyse? SPEK ryhmän omatoimisen varautumisen kurssitetuille suunnattiin asiakaskysely

Lisätiedot

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Syksyn 2016 arviointikyselyt Seinäjoen perusopetus Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Tässä yhteenvedossa on käyty läpi kaksi kyselyä. Ensin tarkastellaan perusopetuksen opettajille

Lisätiedot

Ohjaamoja kehittämässä

Ohjaamoja kehittämässä Ohjaamoja kehittämässä Pasi Savonmäki Kohtaamo-hanke Satakunnan verkostoitumisseminaari 15.4.2016 Helsinki Ohjaamo-toimintamallin taustaa ja suuntaviivoja Eurooppalainen yhteistyö 2007-2015 Suuntaviivoja

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Osallistuminen ja vaikuttaminen Yleisiä näkemyksiä, päätöksenteko ja osallistuminen Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenrannan vastausprosentti 39,8% (N=478) Kuntalaiskysely on osa

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014)

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) 1 Tukinainen kartoitti kyselyllään sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksessa

Lisätiedot

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto Sosiaalinen media suunnittelijan apuna Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto 14.6.2016 Kyllä musta tuntuu, että se on niin, ettei me ehkä sitä somea enää päästä karkuun. Sitten jos ei me itse mennä sinne,

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho OECD Youth Forum Helsinki 27.10.2015 Arja Terho Tieto Suomalaisten nuorten näkemyksiä Missä ollaan? Tiedon puute. Ei ole tietoa siitä, miten poliittinen päätöksenteko toimii. Tarvitaan enemmän tietoa ja

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelijat sosiaalisessa mediassa. Pilvi Nummi Kunnallistutkimuksen päivät Helsinki Osallistumisen työryhmä

Kaupunkisuunnittelijat sosiaalisessa mediassa. Pilvi Nummi Kunnallistutkimuksen päivät Helsinki Osallistumisen työryhmä Kaupunkisuunnittelijat sosiaalisessa mediassa Pilvi Nummi Kunnallistutkimuksen päivät 13.-14.10.2016 Helsinki Osallistumisen työryhmä Mitä kaupunkisuunnittelu on? Maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelua

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely 13.1.2009 PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA

KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA Vain joka kolmas vanhempi on kyselyjen mukaan tietoinen kiusaamisesta, jossa heidän lapsensa on osallisena, kerrotaan keskiviikkona julkistetussa Opetusministeriön

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Itä-Suomen nuorisotyönpäivät 29.9.2016 Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

Ota kantaa - Mitä toivoisit asiakkaan valinnanvapaudelta sosiaali- ja terveyspalveluissa?

Ota kantaa - Mitä toivoisit asiakkaan valinnanvapaudelta sosiaali- ja terveyspalveluissa? Ota kantaa - Mitä toivoisit asiakkaan valinnanvapaudelta sosiaali- ja terveyspalveluissa? Yhteenveto kyselyyn annetuista vastauksista 15.6.2016 1 Otakantaa-kysely STM toteutti 21.3. - 21.4.2016 välisenä

Lisätiedot

Nuorisotaloilla tehtävän verkkonuorisotyön arviointi. Kanuuna-ajot Marika Westman

Nuorisotaloilla tehtävän verkkonuorisotyön arviointi. Kanuuna-ajot Marika Westman Nuorisotaloilla tehtävän verkkonuorisotyön arviointi Kanuuna-ajot 31.10.2012 Marika Westman Nuorisotalojen verkkotyö Helsingissä Verkkonuorisotyö alueellisilla nuorisotaloilla: Sosiaalisen median hyödyntäminen

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa

Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa Pasi Savonmäki, projektipäällikkö Kohtaamo-hanke Kymenlaakson ELO-ryhmä 18.10.2016 Ohjaamojen ja verkkopalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Jatko-opintosuunnitelman ohjaaminen

Jatko-opintosuunnitelman ohjaaminen Jatko-opintosuunnitelman ohjaaminen 19.4.2013 Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät Anu Turunen Lyseonpuiston lukio Taustaa Syksyllä 2010 OKM myönsi rahoituksen lukioiden opintoohjauksen

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla

MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 1 KUOPION OSALLISUUSKYSELY ASUKKAILLE 2013 Kaikille Kuopion asukkaille suunnattu Kuopion osallisuuskysely toteutettiin

Lisätiedot

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Kannattaako vaivautua? Lisää Töitä Uusia välineitä opeteltavaksi Aikaa palaa opetuksen suunnitteluun Omien kokemusteni mukaan sosiaalisen median

Lisätiedot

Osaaminen osana työkykyä. Moniosaaja -valmennus I

Osaaminen osana työkykyä. Moniosaaja -valmennus I Osaaminen osana työkykyä Moniosaaja -valmennus I varhaiskuntoutusta työntekijän työelämäosaamisen ja pientyöpaikan tueksi Kuntoutuspäivät 12.4.2011 Elina Sipponen 1 Työelämäosaamista tukevan valmennuksen

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Finland PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Onko taloudessanne

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

INTERNETIN KÄYTTÖ KUN- NALLISESSA NUORISOTYÖSSÄ

INTERNETIN KÄYTTÖ KUN- NALLISESSA NUORISOTYÖSSÄ LOPPURAPORTTI INTERNETIN KÄYTTÖ KUN- NALLISESSA NUORISOTYÖSSÄ Korkeakouluharjoittelija Sylvia Hyry Syyskuu 2013 SISÄLLYS KYSELYN TOTEUTTAMINEN... 2 TAUSTAMUUTTUJAT... 2 TULOKSET... 4 Asenteet ja käsitykset...

Lisätiedot

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista 1 S Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista Suomen Yrittäjät, maaliskuu 2016 2 Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista SISÄLLYS KYSELY ERILAISISTA TYÖSOPIMUKSISTA JA TYÖNTEKOMUODOISTA...

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tuomas Kallinki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse

Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse Teknologiallako turvaamme palvelut? Levi-seminaari 23.-24.4.2009 Sosiaalityöntekijä Paula Perttunen ja Projektityöntekijä, esh Sirkku Valve Lähtökohdat

Lisätiedot

MOODI2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät Oulu 1.-2.10.2015

MOODI2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät Oulu 1.-2.10.2015 MOODI2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät Oulu 1.-2.10.2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinointi Mitä toivottaisiin aluekoordinoinnilta sekä aluekoordinaattoreilta, mikäli sellainen

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot