Chermug Opettajan opas Määrälliset ja laadulliset pelit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Chermug Opettajan opas Määrälliset ja laadulliset pelit"

Transkriptio

1 Chermug Opettajan opas Määrälliset ja laadulliset pelit The CHERMUG project website can be found at 1

2 Contents Johdanto Chermug-oppimispeleihin... 4 Asiakeskeisten pelien käyttö oppimisessa... 4 Oppimispelien luonne... 5 Pelien kohderyhmä... 5 Edellytettävä taso... 5 Oppimisalusta ja tietotekniset taidot... 5 Sisältö... 6 Yleiset taidot... 6 Laadullinen peli... 7 Tausta... 7 Kertomus... 8 Pelin tasot... 8 Taso 1: Valmistautuminen laadulliseen kokeeseen... 9 Taso 2: Kvalitatiivisen testin läpäiseminen Tutkimuskysymys ja tutkimuksen tausta Määrällinen peli Kvantitatiivinen tutkimusote Johdatus kvantitatiivisiin peleihin Määrällisen pelin esimerkit Määrällisen pelin eteneminen Määrällisen pelin pelimekaniikka Laadullisten ja määrällisten pelien käyttö opetuksessa Lähdeluettelo Liite 1: Aivoriihiharjoitus ennen peliä

3 3

4 Johdanto Chermug-oppimispeleihin CHERMUG hankkeen kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset pelit ovat verkossa pelattavia digitaalisia pelejä. Ne on suunniteltu tukemaan tutkimusmenetelmien ja tilastollisten menetelmien opiskelua. Niillä havainnollistetaan kvantitatiivista/määrällistä ja kvalitatiivista/laadullista tutkimusotetta, joilla tehdään tutkimusta. Chermug-pelien ensisijainen tavoite on antaa opiskelijoille tutkimushaasteita ja edistää tutkimusmenetelmien opiskelua. Pelit on suunniteltu niin, että ne kartuttavat tutkimustaitoja hauskalla tavalla. Peleissä on simuloitu tutkimuksen eri vaiheita, joita tutkijat kohtaavat selvittäessään tutkimukseen liittyviä ongelmia. Niissä harjoitellaan tilanteita, joissa käytetään opiskelijoiden vaikeina pitämiä menetelmiä ja tilastotieteellisiä käsitteitä. Tutkimusmenetelmien ja tilastollisten menetelmien hallinta on ydinosaamista monilla eri tieteenaloilla ja ne muodostavat tärkeän osan korkeamman tason ajattelutaitoja, joita tarvitaan, kun pyritään selvittämään 2000-luvun vaikeasti määriteltäviä ongelmia. Tämä opas esittelee lyhyesti nämä pelit ja miten niitä voidaan käyttää oppimisessa. Asiakeskeisten pelien käyttö oppimisessa Kirjallisuudesta löytyy yhä enemmän näyttöä siitä, että asiakeskeiset pelit voivat olla tehokas työkalu oppimisen edistämisessä (Joint Information Systems Committee, JISC, 2007). Asiakeskeisiä pelejä on kehitetty monilla eri aloilla, erityisesti terveyden (Arnab, Dunwell and Debattista, 2013) ja liiketalouden alueella (Ben-Zvi and Carton, 2007). Monet opiskelijat pitävät tutkimusta ja tutkimusmenetelmiä kuivana, abstraktina ja pitkästyttävänä asiana. Koska pelit ovat yleensä erittäin mukaansatempaavia, ne tarjoavat tehokkaan tavan opettaa opiskelijoita ymmärtämään tutkimusmenetelmiä. Pelien käyttö saa myös tukea uusimmista tehokkaan oppimisen teorioista. Näiden teorioiden mukaan oppiminen on tehokkaampaa, kun opiskelijat tekevät harjoituksia, jotka on sijoitettu reaalimaailman kontekstiin ja jossa palaute annetaan sopivalla tasolla. Lisäksi on tärkeää, että mukana on myös tutkiva osuus ja ongelmaa lähestytään useasta eri näkökulmasta. Tällaisia aktiivisia opetustapoja 4

5 suositellaan tutkimusmenetelmien ja tilastotieteen opettamisessa ja pelit ovat hyvä esimerkki tällaisesta menetelmästä. Oppimispelien luonne Sekä määrällisiä että laadullisia pelejä voidaan tarkastella tutkimusprosessin näkökulmasta, jolle on tyypillistä ongelmanratkaisun eteneminen sykleittäin. Tutkimusprosessin eri vaiheissa tehdään erilaisia toimenpiteitä ja tehtäviä. Pelit keskittyvät johonkin tiettyyn tutkimusvaiheeseen. Laadullisessa pelissä keskitytään laadullisen ja määrällisen tutkimuksen eroihin, tutkimuskysymyksen kannalta sopivan menetelmän ja otoksen valitsemiseen, laadulliseen luokitteluun ja koodamiseen. Määrällisessä pelissä keskitytään toisiinsa yhteydessä oleviin tekijöihin, jotka liittyvät hypoteesin muodostamiseen ja testaamiseen, esim. muuttujien eli variaabelien tunnistamiseen, tutkimussuunnitelman tarkentamiseen, aineiston yhteenvetoon ja analysointiin ja tulosten tulkitsemiseen. Pelien kohderyhmä Pelit on ensisijaisesti suunniteltu terveydenhuollon ja sosiaalialan opiskelijoille, mutta pelien aihealue liikalihavuus on yleisesti kiinnostava aihe ja peliä voivat käyttää myös esim. luonnontieteiden, liiketalouden ja informaatioteknologian opiskelijat. Edellytettävä taso Määrällisen ja laadullisen tutkimuksen pelit on suunnattu aloittelijoille, opiskelijoille, joille tutkimusmenetelmät ja tilastolliset menetelmät ovat uusia asioita. Peleistä on eniten hyötyä niille opiskelijoille, jotka opiskelevat samaan aikaan tutkimusmenetelmien perusteita ja joilla on jo perustietoa alueelta. Oppimisalusta ja tietotekniset taidot Jotta opiskelijat voivat pelata pelejä, heillä pitää olla mahdollisuus käyttää tietokonetta, jossa on verkkoyhteydet, sillä pelit ovat verkossa. Pelejä voi pelata myös tableteilla tai mobiililaitteilla, mutta pieni ruutu voi olla hankala niille, joilla on huono näkö. Pelaajat pääsevät peliin Chermug-sivuston kautta osoitteessa Pelit eivät edellytä 5

6 tietoteknistä osaamista opettajalta tai opiskelijoilta kunhan he osaavat avata verkkosivun selaimessa. Sisältö Pelit on suunniteltu havainnollistamaan sitä, että sekä määrällistä että laadullista tutkimusotetta voidaan käyttää samaan tutkimusaiheeseen. Pelien aiheeksi valittiin ylipaino, koska se kiinnostaa useimpia ihmisiä luvulla ylipainosta tuli suuri maailmanlaajuinen sosiaalinen ja terveydellinen ongelma. Maailman terveysjärjestö WHO luokitteli liikalihavuuden maailmanlaajuiseksi epidemiaksi vuonna 1997 (Caballero, 2007). Vuonna 2005 WHO arvioi, että maailmassa on vähintään 400 miljoonaa ylipainoista aikuista. Monet tekijät vaikuttavat ylipainoon ja pelit antavat mahdollisuuden tutustua siihen, kuinka tutkimusmenetelmät ja tilastotiede voivat tuottaa tieteellisesti validia tutkimusta näiden tekijöiden ymmärtämiseen. Liikalihavuus on aihe, joka kiinnostaa hoitotyön ja sosiaalialan opiskelijoita (ja opiskelijoita yleisemminkin) ja useimmilla on jo tietoa asiasta ja kiinnostusta aiheeseen ja siksi aiheeseen on helppo samaistua. Peleihin liittyy ennakkoharjoitus (Liite 1: Aivoriihiharjoitus 1). Tämä harjoitus on suunniteltu alkukevennykseksi ja sen tarkoituksena on osoittaa, että opiskelijat tietävät jo paljon niistä tekijöistä, jotka ovat olennaisia tutkittaessa liikalihavuutta. Pelissä käydään jonkin verran läpi niitä tutkimuksen alkuvaiheita, jotka liittyvät tutkimusalueen valintaan ja tutkimusalueen rajaamiseen tutkimuskysymykseksi. Yleiset taidot Vaikka peleissä keskitytään ylipainoon, on tärkeää, että opettaja kertoo opiskelijoille, että ne tutkimustaidot, joita harjoitellaan, ovat yleisiä tutkimustaitoja ja niitä voidaan soveltaa myös muihin tutkimusongelmiin ja aivan muihin aiheisiin. 6

7 Laadullinen peli Tausta Laadullinen peli on verkossa pelattava digitaalinen peli, joka löytyy CHERMUG verkkosivuilta (www.chermug.eu). Laadullisen pelin tavoitteena on tukea opiskelijoita heidän opiskellessaan laadullista tutkimusotetta. Laadullinen tutkimus on usein sopivampi kartoittavaan tutkimukseen, esimerkiksi silloin kun ilmiöstä tiedetään vain vähän tai silloin kun pyritään saamaan yleiskuva monimutkaisesta ongelmasta. Laadullinen tutkimusote pyrkii tuottamaan uutta tietoa ja uusia ideoita, eikä sillä yleensä testata jo olemassa olevaa tietoa tai käsityksiä. Nykyään tunnustetaan yhä laajemmin, että laadullinen tutkimusote tuottaa sellaista arvokasta ja yksityiskohtaista tietoa, mihin määrällinen tutkimus ei pysty. Laadullisessa pelissä tutkimuksen kohteena oleva ilmiö on liikalihavuusepidemia. Laadullista tutkimusotetta voidaan käyttää liikalihavuuden tutkimuksessa esimerkiksi silloin, kun pyritään saamaan tietoa siitä, miksi ihmiset syövät juuri niitä ruokia kuin syövät, mitä he ajattelevat vartalostaan ja niistä vaikeuksista, joita he saattavat kohdata pudottaessaan painoaan. 7

8 Laadullisessa tutkimuksessa pitää ottaa huomioon useita asioita, mutta laadullinen peli keskittyy vain muutamaan niistä. Laadullisen pelin tavoitteena on parantaa laadullisen tutkimusotteen tärkeimpien ominaisuuksien ymmärtämistä ja selkiyttää laadullisen ja määrällisen tutkimuksen eroja antaa opiskelijoille mahdollisuus harjoitella laadullisen tutkimuksen suunnittelua antaa opiskelijoille mahdollisuus harjoitella laadullista koodausta realististen esimerkkien avulla Kertomus Laadullisessa pelissä käytetään kertomusta opiskelijasta, joka on hankkimassa laadullisen tutkimuksen taitoja ja jonka haasteena on tulla hyväksytyksi tutkimusryhmään. Peli kertoo opiskelijalle, että tässä prosessissa on kolme vaihetta: 1) laadulliseen kokeeseen valmistautuminen 2) laadullisen kokeen suorittaminen ja 3) taitojen osoittaminen laadullisen tutkimuksen suunnittelussa ja analysoinnissa valmistautumalla akateemisen artikkelin kirjoittamiseen. Kertomuksen käytön tarkoituksena on pelin kolmen tason liittäminen toisiinsa ja se lisää pelillisyyttä, motivaatiota ja sitoutumista harjoitusten tekemiseen. Pelin tasot Pelissä on kolme vaikeustasoa, jotka vastaavat kertomuksessa esitettyä kolmea vaihetta. Taso 1 on johdantotaso, jossa opiskelijat tutustuvat laadullisen ja määrällisen tutkimusotteen eroihin ja osoittavat ymmärtävänsä ne. Tasot 2 ja 3 keskittyvät tiettyihin tutkimuksiin. Pelaajille esitetään tutkimuskysymys ja tutkimuksen tausta. Sen jälkeen heidän pitää tehdä harjoituksia, joissa he valitsevat sopivan tiedonkeruumenetelmän ja sopivat osallistujat esitettyyn tutkimukseen. Heidän pitää myös suorittaa jonkin verran yksinkertaista laadullista koodausta. Tasolla 2 pelaajille annetaan positiivista palautetta oikeista valinnoista ja koodauksesta harjoitusten edetessä. Tasolla 3 opiskelijoita 8

9 rohkaistaan ottamaan kokeilevampi ote ja he saavat palautetta vasta pelin lopussa, kun he ovat suorittaneet kaikki tehtävät. Johdanto-osa Laadullinen peli alkaa kertomuksella, jossa selitetään pelin tavoite. Tavoitteena on, että pelaajasta tulee menestynyt liikalihavuutta tutkivan tutkimusryhmän jäsen. Päästäkseen tähän tavoitteeseen pelaajan pitää hankkia ja osoittaa asiantuntemusta laadullisessa tutkimuksessa. Tämän jälkeen pelaajalle annetaan tietoa maailmanlaajuisesta liikalihavuusepidemiasta eri lähteistä, esimerkiksi Maailman terveysjärjestön tilastotietoa ja sanomalehtiartikkeleita liikalihavuudesta. Taso 1: Valmistautuminen laadulliseen kokeeseen Tason 1 tavoitteena on auttaa pelaajia ymmärtämään määrällisen ja laadullisen tutkimusotteen erot. Nämä tutkimusotteet eroavat filosofiselta perustaltaan, menetelmiltään ja lähestymistavaltaan. Niissä käytetään erilaisia tutkimusaineistoja ja erilaista analyysia. Tasolla 1 on kolme minipeliä, joissa arvioidaan opiskelijoiden ymmärrystä määrällisen ja laadullisen tutkimusotteen tärkeimmistä eroista. Minipeli 1: Laadullinen vai määrällinen aineisto Minipeli 2: Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen erot Minipeli 3: Laadullinen vai määrällinen skenaario Minipeli 1: Laadullinen vai määrällinen aineisto Ensimmäisessä minipelissä pelaajille näytetään esimerkkejä havintoaineistoista eri muodoissa(kuva 1). Pelaajien tehtävänä on päättää onko aineisto laadullista vai määrällistä. Tämä antaa pelaajille mahdollisuuden harjoitella laadullisten ja määrällisten aineistojen eron tunnistamista. 9

10 Kuva 1. Esimerkki laadullisesta aineistosta Minipeli 2: Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen erot Seuraava minipeli on yhdistelypeli, jossa pitää luokitella erilaisia asioita joko laadulliseen tai määrälliseen tutkimukseen kuuluviksi. Pelissä on neljä osaa: yleiset piirteet, teoreettinen tausta, aineistotyypit ja aineiston analyysi. Pelaajille esitetään ominaisuudet, jotka ovat tyypillisiä joko laadulliselle tai määrälliselle tutkimukselle ja heidän täytyy yhdistää ominaisuudet oikeaan tutkimusotteeseen. Kuvassa 2 näkyy pelaajan käyttöliittymä. Hän yrittää yhdistää teoreettisen perustan kuvaukset oikean tutkimusotteen kanssa. Kun pelaajat ovat saaneet yhdistämistehtävän valmiiksi, heidän pitää tarkistaa vastaustensa. Ominaisuudet, jotka on luokiteltu oikein, muuttuvat väriltään vihreiksi ja ne, jotka ovat väärin, vilkkuvat punaisena. Pelaaja ei voi jatkaa peliä ennen kuin kaikki ominaisuudet on yhdistetty oikein (eli kaikki ovat muuttuneet vihreiksi). Kuva 2: Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen erot 10

11 Minipeli 3: Laadullinen vai määrällinen tutkimusote Tässä pelissä pelaajille esitetään erilaisia tutkimusskenaarioita eli taustakertomuksia, joissa kerrotaan lyhyesti tutkimuksen taustasta. Pelaajan tehtävänä on päättää sopisiko kuvatun tutkimuksen tekemiseen kvantitatiivinen vai kvalitatiivinen tutkimusote. Taso 2: Kvalitatiivisen testin läpäiseminen Tutkimuskysymys ja tutkimuksen tausta Laadullisen pelin tasolla 2 käydään läpi laadullisen tutkimuksen suunnitteluun ja analyysiin liittyviä tärkeitä vaiheita. Peli alkaa tietyn tutkimuskysymyksen esittämisellä ja lyhyellä kuvauksella, jossa kerrotaan tutkimuskysymyksen taustasta. Peli perustuu tutkimukseen (Holsten et al, 2012), jossa selvitettiin niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat lasten ruokavalintoihin kotona. Tasolla 2 on kaksi minipeliä. Minipeli 1: Tutkimuksen suunnittelu Tämän pelin tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella tutkimuksen tekemistä. Opiskelija osaa valita sopivan menetelmän aineiston keräämiseksi Opiskelija osaa päättää, mihin hän menee kerätäkseen aineistoa Opiskelija osaa valita tutkimuskysymyksen kannalta oikean kohderyhmän Minipeli 2: Luokittelu ja koodaus laadullisessa tutkimuksessa Minipeli 1: Tutkimuksen suunnittelu Tutkimuksen suunnittelussa on tärkeää valita sopivat menetelmät ja aineiston keräämistapa. Tässä minipelissä korostetaan sitä, miten tärkeää on punnita huolellisesti aineiston keräämistapaa, aineiston laajuutta, laatua ja otoksen edustavuutta. Pelaajia pyydetään suunnittelemaan tutkimustaan valitsemalla sopivin vaihtoehto aineiston keräämiseen annetuista vaihtoehdoista (kuva 3) 11

12 Kuva 3: Annetut vaihtoehdot aineiston keräämiseksi Seuraavaksi pelaajien pitää miettiä, missä aineisto kerätään ja mikä on sopiva otos tutkimukseen. Tämän päätöksen tekeminen ohjaa myös tutkimukseen osallistujien valintaa. Pelaajille annetaan vaihtoehtoja, joista he voivat valita. Jokaisen valinnan jälkeen pelaajat saavat palautetta siitä, miten sopiva valittu menetelmä ja kohderyhmä ovat. Pelaajat voivat myös pelata pelin uudelleen parantaakseen suoritustaan ja oppiakseen, mitkä vaihtoehdot sopivat parhaiten kyseiseen tutkimukseen. Minipeli 2: Luokittelu ja koodaus laadullisessa tutkimuksessa Aineiston luokittelu on erittäin tärkeää laadullisessa tutkimuksessa. Laadullinen tutkimus koostuu tyypillisesti väitteistä, joita ihmiset esittävät tuodessaan esiin mielipiteitään, näkemyksiään ja kokemuksiaan tutkittavasta asiasta. Minipelissä 2 pelaajille annetaan aineistoa, jossa on osallistujien mielipiteitä tai väittämiä tietystä aiheesta (tässä tapauksessa mieluisimmista ruuista) ja etukäteen määriteltyjä teemakategorioita. Pelaajien tehtävänä on luokitella väittämät sopiviin teemakategorioihin. Kuvassa 4 on näkymä, jonka alalaidassa on esimerkki aineistossa esiintyvästä vastauksesta, joka pelaajan pitäisi sijoittaa oikeaan teemakategoriaan. Teemakategoriat (lapsi, vanhempi, ruoka ja aikakonteksti), joihin pelaajien pitää sijoittaa vastaukset, ovat näytön yläosassa. Pelaajille annetaan kahdeksan aineiston osaa, jotka heidän pitää sijoittaa oikeaan kategoriaan. Teemakategorioita on kahdeksan. Aineiston osat voidaan sijoittaa useampaan kategoriaan, mutta kun kaikkia kategorioita tarkastellaan yhdessä, jokaisella aineiston vastauksella on kategoria, johon se sopii parhaiten. Vastaukset ja aineiston osat ovat vaikeudeltaan eritasoisia ja osa vastauksista on epäselviä. Tällä 12

13 pyritään havainnollistamaan oikeassa elämässä tehtävän laadullisen aineiston luokittelun ongelmia. Pelaajat voivat muuttaa valintaansa peruuttamalla alkuperäisen valintansa ja valitsemalla uuden vaihtoehdon. Kun pelaajat ovat sijoittaneet kaikki kahdeksan vastausta kategorioihin, he voivat tarkastaa ovatko he valinneet oikein. Oikein luokitellut vastaukset muuttuvat vihreiksi ja väärät vastaukset punaisiksi. Jos pelaaja on sijoittanut vastauksen esimerkiksi kolmeen eri kategoriaan, kone näyttää, että vastaus on väärä, koska jokaiselle vastaukselle on olemassa paras mahdollinen kategoria. Tässä kohtaa saattaa syntyä keskustelua siitä, miten epäselvä vastaus pitäisi kategorisoida. Joka tapauksessa pelaajan pitää sijoittaa kaikki vastaukset oikeisiin kategorioihin ennen kuin hän pääsee pelissä eteenpäin. Harjoituksen päätteeksi pelaajat saavat palautetta siitä, miten he selviytyivät tason 2 tehtävistä. Kuva 4: Aineiston osa ja kategoriat laadullisen pelin tasolla 2 Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan pitää yleensä määritellä teemakategoriat itse ja on tärkeää, että opettaja huomauttaa tästä asiasta. Lisäksi teemakategorioihin tulee yleensä enemmän kuin yksi aineiston osa. Tässä harjoituksessa pyritään kuitenkin antamaan opiskelijalle helppoa harjoitusta aineiston luokittelemisessa, eikä heidän siksi tarvitse muodostaa teemakategorioita itse. Pelissä aloittelijat harjoittelevat laadullista koodausta ja saavat samalla käsitystä siitä, mitä vaikeuksia ja epäselvyyksiä laadulliseen koodaukseen liittyy. Opiskelijat voivat harjoituksen jälkeen lukea seuraavan artikkelin laajentaakseen ymmärrystään laadullisesta tutkimusprosessista: Holsten, J. E., Deatrick, J. A., Kumanyika, S., Pinto-Martin, J., & Compher, C. W. (2012). Children s food choice process in the home environment. A qualitative descriptive study. Appetite, 58,

14 Taso3: Aineiston analyysi laadullisessa tutkimuksessa Tasolla 3 ovat samat kaksi tutkimuksen suunnitteluun ja aineiston luokitteluun liittyvää peliä kuin tasolla 2 ja peli etenee samalla tavalla. Aluksi esitetään tutkimuskysymys ja kerrotaan tutkimuksen taustasta lyhyesti. Sen jälkeen pelaajien pitää valita sopiva tapa kerätä aineistoa ja otos annetuista vaihtoehdoista sekä luokitella aineisto. Taso 3 eroaa tasosta 2 siinä, että opiskelija saa vähemmän tukea eri vaiheissa. Taso 3 on pelillisempi ja siinä on tutkivampi lähestymistapa. Esimerkiksi menetelmän, paikan ja osallistujien valintavaihtoehtoja ei anneta tietyssä järjestyksessä, vaan pelaajan pitää valita itse missä järjestyksessä hän haluaa tehdä näihin asioihin liittyvät ratkaisut. Jos pelaaja päättää esimerkiksi tehdä aineiston analyysiä ennen kuin hänellä on tutkimussuunnitelma, hänelle ilmoitetaan, ettei hänellä ole vielä aineistoa! Opiskelija ei myöskään saa palautetta ennen kuin hän on pelannut tutkimuksen suunnitteluun ja luokitteluun liittyvät minipelit. Taso 3 muistuttaa artikkelin lähettämistä tieteelliseen julkaisuun (tai projektin tekemistä), jossa palautetta ei anneta eri vaiheissa. Tason 3 peli perustuu artikkeliin (McCabe et al, 2007), jossa laadullisella tutkimuksella selvitettiin äitien käsityksiä lastensa ruokavaliosta ja liikuntatottumuksista ja näiden käsityksien vaikutuksista lasten kehon kuvaan. Tason 3 minipeli on laajempi koodaus- ja luokitteluharjoitus kuin tason 2 peli. Pelaajan valinnoilla tutkimuksen suunnitteluvaiheessa on vaikutusta aineistoon ja luokittelukategorioihin, joita hänelle esitetään luokitteluvaiheessa. Jos pelaaja valitsee esimerkiksi sopimattoman menetelmän aineiston keräämiseen, hänelle annetaan vähemmän koodattavaa aineistoa ja tämä vaikuttaa hänen kokonaispisteisiinsä. Jos pelaaja valitsee otoksen, jossa on vain poikia, hänelle annetaan koodattavaksi vain sellaista aineistoa, joka on kerätty pojilta ja tämä laskee hänen pisteitään. Pelaajat, jotka valitsevat parhaat mahdolliset vaihtoehdot tutkimuksen suunnitteluvaiheessa, saavat maksimimäärän tutkimustietoa ja samalla mahdollisuuden maksimipistemäärään. Kategorioita on 12, jos osallistujiksi valitaan sekä naiset että miehet. Jos pelaajat tekevät huonoja valintoja 14

15 tutkimuksen suunnitteluvaiheessa, heille annetaan siitä tietoa, mutta näistä huonoista valinnoista johtuen he saavat huonolaatuista aineistoa koodausharjoituksessa ja siksi sitä on vaikea koodata. Artikkelin tarkastaja antaa palautetta vasta, kun kaikki harjoitukset on tehty. McCabe, M. P., Ricciardelli, L. A., Stanford, J., Holt, K., Keegan, S., and Louise Miller, L. (2007). Where Is All the Pressure Coming From? Messages From Mothers and Teachers About Preschool Children s Appearance, Diet and Exercise. European Eating Disorders Review, 15, Laadullisessa tutkimuksessa on paljon asioita, joita ei käsitellä laadullisessa pelissä. Esimerkiksi grounded theory, fenomenologia ja etnografia jäävät käsittelemättä, joten näitä tutkimusmenetelmiä pitäisi käydä läpi pelien ulkopuolella. 15

16 Määrällinen peli Chermug määrällinen peli on digitaalinen peli, joka löytyy osoitteesta Kvantitatiivinen tutkimusote Määrällisessä tutkimuksessa käytetään perinteistä kokeellista tutkimusotetta, joka yleensä yhdistetään tieteeseen. Tästä käytetään myös hypothetico-deductive nimitystä. Tutkija lähtee liikkeelle jostakin asiasta, josta hän tietää jo hieman entuudestaan ja jota hän haluaa tutkia. Määrällisen tutkimuksen tekijät muotoilevat hypoteeseja variaabelien eli muuttujien välisistä suhteista, joita he testaavat keräämällä oleellista empiiristä aineistoa. Kvantitatiivinen aineisto on aina numeerista ja siihen liittyy usein tilastollisia testejä. 16

17 Tutkijoiden pitää varmistaa määrällisessä tutkimuksessa, että heidän käyttämänsä menetelmät ovat objektiivisia eivätkä perustu ennakkokäsityksiin. Johdatus kvantitatiivisiin peleihin Määrällisen tutkimuksen tekemisessä pitää ottaa huomioon monia asioita, mutta koska määrällinen tutkimus keskittyy useimmiten hypoteesin testaukseen, myös määrällisessä pelissä keskitytään tähän asiaan. Pelissä esitetään sarja esimerkkejä, joissa kaikissa on erilainen ylipainoon liittyvä tutkimuskysymys. Esimerkeissä tarkastellaan esimerkiksi ruokavalintoja, eri ruokavalioiden tehokkuutta ja kehon kuvaa. Jokainen esimerkki alkaa lyhyellä taustakertomuksella, jossa kuvataan tutkimusta ja sen perusteita ja annetaan taustatietoa tutkimuskysymyksestä. Tässä yhteydessä kerrotaan esimerkiksi, mitkä ovat relevantit variaabelit ja kuinka ne mitattiin ja ketkä ovat tutkimuksen osallistujat. Pelissä pelaaja käy läpi harjoituksia, jotka auttavat häntä ottamaan huomioon erilaisia tutkimuskysymykseen liittyviä asioita, muodostamaan hypoteeseja ja testaamaan niitä. Pelaaja oppii esimerkiksi, mitä muuttujat ovat ja miten ne operationaalistetaan, mikä on hypoteesi, sopivien graafisten esitystapojen ja tilastollisten testien valitsemista ja tulkitsemista. Tehtävät kuvastavat tutkimusprosessin eri vaiheita ja tutkimusprosessiin kuuluvia tehtäviä. Tutkimusmenetelmien asiantuntijat ovat tietoisia niistä eri asioista, jotka pitää ottaa huomioon, kun tehdään määrällistä tutkimusta ja kuinka ne liittyvät toisiinsa. Aloittelijan on vaikea ymmärtää, millä tavalla esimerkiksi muuttujan mittaaminen on yhteydessä tilastollisen testin valintaan. Määrällisen pelin esimerkkien tarkoituksena on auttaa aloittelijoita yhdistämään näitä asioita toisiinsa. Pelaajat joutuvat pohtimaan ja tarkastelemaan niitä toisiinsa liittyviä, monimutkaisia asioita, jotka heidän täytyy ottaa huomioon hypoteesin muodostamisessa ja testaamisessa. 17

18 Määrällisen pelin esimerkit Määrällistä tutkimusta tekeville tutkijoille on tarjolla monenlaisia vaihtoehtoja tutkimuksen tekemiseen. Tutkimusmenetelmien ja tilastomatematiikan johdantokursseilla opetetaan yleensä nominaalisten muuttujien välinen suhde (ja siihen liittyvä khiin neliö) ja erot riippumattomien ryhmien välillä (ja niihin liittyvät riippumattomien otosten t-testi). Kaikki määrällisessä pelissä olevat esimerkit perustuvat näihin kahteen testiin. Määrällisessä pelissä on viisi khiin neliöön ja kolme t-testiin liittyvää esimerkkiä. Näitä kuvataan alla. Esimerkit on nimetty tutkittavien muuttujien mukaan, eivätkä nimet paljasta pelaajille pitääkö esimerkissä käyttää khiin neliötä vai t-testiä, vaan tämä on yksi niistä asioista, jotka pelaajan pitää selvittää pelin aikana. Esimerkit vaikeutuvat, kun pelaaja etenee. Esimerkeissä 1-3 khiin neliö on 2*2, kun taas esimerkeissä neljä ja viisi khiin neliö on 3*2. Peliin voitaisiin lisätä esimerkkejä ja erilaisia tilastollisia testejä. Khiin neliöön liittyvät esimerkit Skenaario 1: Sukupuoli ja palkitseminen Skenaario 2: Harjoitusohjelma ja keskeyttäminen Skenaario 3: Median käyttö ja ylipaino Skenaario 4: Aterioiden väliin jättäminen ja ylipaino Skenaario 5: Kansallisuus ja kehon kuva T- testiin liittyvät esimerkit Skenaario 1: Kansallisuus ja Välimeren ruokavalio Skenaario 2: Sukupuoli ja proteiinin kulutus Skenaario 3: Erilaiset ruokavaliot ja painon pudotus 18

19 Määrällisen pelin eteneminen Jokainen esimerkki alkaa tilanteen kuvauksella, jossa kerrotaan ehdotetun tutkimuksen taustasta ja selvitetään tutkimuksen periaatteet. Tietoa annetaan esimerkiksi tutkimuksen kohderyhmästä ja oleellisista variaabeleista ja siitä, miten niitä mitattiin (Kuva 5). Kerro opiskelijoille, että tutkimukseen taustakertomukseen voi palata milloin tahansa klikkaamalla painiketta tarkastele tutkimusta, eikä pelaajien tarvitse muistaa taustakertomusta ulkoa. Kuva 5: Esimerkki määrällisestä tutkimuksesta Kun pelaajat ovat lukeneet tautakertomuksen, he tekevät pelin harjoitukset, joissa käydään läpi alla olevia asioita. Harjoituksissa on pääasiassa monivalintatehtäviä. Kysymykset toistuvat suurimmaksi osaksi samassa järjestyksessä. Järjestyksessä on hieman eroja riippuen siitä, onko kyseessä muuttujien vai ryhmien välinen ero. 1. Variaabelien eli muuttujien valitseminen: Pelaajien pitää valita tutkimuksen muuttujat annetuista vaihtoehdoista taustakertomuksen perusteella. 2. Riippuvien ja riippumattomien muuttujien valinta: T-testeihin liittyvissä esimerkeissä pitää ensin valita riippumattomat ja sitten riippuvat variaabelit annetuista vaihtoehdoista. 3. Variaabelien arvot: Khiin neliöön liittyvissä esimerkeissä pitää valita muuttujien arvot annetuista vaihtoehdoista. 4. Mittausasteikot: Tässä vaiheessa pelaajan pitää päättää, mikä asteikko on sopiva eri variaabeleille eli muuttujille. Yhdelle variaabelille tämä valinta tehdään pelaamalla hirsipuuta. Toisen muuttujan mittausasteikko selvitetään monivalintatehtävillä. 19

20 5. Tutkimusmenetelmän valitseminen: Pelaaja valitsee monivalintatehtävällä tekeekö hän kokeellisen vai korrelaatioihin perustuvan tutkimuksen 6. Nollahypoteesin muodostaminen: Tässä raahaa ja tiputa -tehtävässä pelaajien pitää muodostaa nollahypoteesi tutkimukselle valitsemalla kolme erillistä lauseen osaa, jotta saadaan kokonainen virke. Voit yhdistää esimerkiksi seuraavat osat (naisten ja miesten välillä) (ei ole eroa) (ruokien valinnassa). (HUOM! Pelit on käännetty englannista, eikä nollahypoteesista välttämättä muodostu kieliopillisesti oikea suomenkielinen lause) 7. Havaintoaineiston valitseminen: Pelaajan pitää valita kahdesta mahdollisesta aineistosta se, joka sopii paremmin hypoteesin testaamiseen. Kummassakin aineistossa on edustava otos kymmenestä arvopisteestä (kuva 6). Kuva 6 Aineiston valinta 8. Oikean esitystavan valitseminen: Pelaajan pitää valita, mikä graafinen esitystapa tai taulukko sopii parhaiten aineiston esittämiseen kyseisessä esimerkissä. 9. Graafisten esitysten, taulukoiden ja SPSS tulosten tulkinta: Khiin neliöön liittyvissä esimerkeissä näytetään kontingenssitaulukko ja yhdeksän oikein/väärin väittämää, jotka liittyvät kontingenssitaulukon tulkintaan. T-testiin liittyvissä esimerkeissä ristinollakysymykset ovat vaihtelevampia ja ne viittaavat histogrammeihin, laatikkokuvioihin ja SPSS tuloksiin. 10. Tilastollisen testin tulkinta: Khiin neliöön liittyvissä esimerkeissä pelaajat tekevät harjoituksia, joissa heidän pitää tulkita SPSS tulosta. 20

21 Määrällisen pelin pelimekaniikka Harjoituksissa on suurimmaksi osaksi kysymyksiä, joihin vastataan valitsemalla oikea vaihtoehto, ts. tehtävät ovat monivalintatehtäviä, joissa on kaksi tai useampia vaihtoehtoja(kuva 7). Pelaaja saa palautetta siitä, onko hänen vastauksensa oikein vai väärin. Jos vastaus on väärä, pelaaja saa palautetta vastauksen korjaamiseksi. Kuva 6: Monivalintatehtävä muuttujan valitsemiseksi. Pelissä on myös toisenlaisia tehtäviä, jotta harjoitukset olisivat erilaisia. Yksi mittausasteikkotehtävä on toteutettu hirsipuuperiaatteella(kuva 7). Pelaajien pitää vastata kysymykseen, mikä on oikea mittausarvo arvaamalla kirjaimia. Kuva 7: Hirsipuupeli mittausasteikon valitsemiseksi 21

22 Hypoteesin testausta harjoitellaan raahaa ja pudota -tehtävällä kolmessa eri harjoituksessa (kuva 8). Ensimmäisenä on väittämä, jolla ei ole merkitsevää suhdetta tai eroa, toiseksi on lauseen osa, joka liittyy ensimmäisen (riippumattoman) muuttujan valintaan ja kolmanneksi lauseen osa, joka liittyy toisen (riippuvan) muuttujan valintaan. Kuva 8: Raahaa ja pudota -tehtävä hypoteesin muodostamisessa Tehtävät, jotka liittyvät graafisten kuvioiden, taulukoiden ja SPSS tulosten tulkitsemiseen tehdään ristinollatehtävällä (kuva 9). Pelaajat pääsevät tehtävässä eteenpäin, jos he vastaavat kolmeen kysymykseen oikein vaakatasossa, pystysuunnassa tai viistoon ja saavat vihreän mikroskooppirivin. Kuva 9: Ristinollatehtävä graafisten kuvioiden, taulukoiden ja SPSS tulosten tulkitsemiseen Määrällisessä pelissä ei käytetä samanlaista tarkkaa kertomusta kuten laadullisessa pelissä, vaan määrällisen pelin kertomuksen muodostaa asiantuntemuksen kehittyminen menetelmien käytössä ja tilastollisen tiedon karttuminen. Pelaaja saa palautetta ja pisteitä suorituksistaan koko pelin ajan. 22

23 Laadullisten ja määrällisten pelien käyttö opetuksessa Laadullisia ja määrällisiä pelejä voi pelata kuka tahansa, mutta eniten hyötyä niistä on opiskelijoille, jotka opiskelevat tutkimusmenetelmien perusteita. Opettajat voivat käyttää pelejä eri tavoitteisiin moduuliensa sisällön mukaan. Opiskelijat voivat pelata pelejä ennen oman tutkimuksensa tekemistä tai esimerkiksi silloin, kun he opiskelevat kriittistä analyysiä, jossa harjoitellaan kritisoimaan julkaistua tutkimusta. Pelejä voi käyttää myös tutkimusmenetelmien ja tilastotieteellisten käsitteiden kertaukseen, esim. ennen oman opinnäytetyön aloittamista. Molemmat pelit on suunniteltu niin, että niitä pelataan opettajan johdolla harjoitustunnilla. Pelit sopivat hyvin tunnin mittaiseen tapaamiseen. Jos opiskelijat pelaavat pelejä itsenäisesti, heillä täytyy olla käytössään tiekone ja verkkoliittymä. Pelejä voidaan pelata myös kotona ja harjoitella tietokoneella tunnilla opittuja menetelmiä ja tilastotieteellisiä käsitteitä. Monet opiskelijat ja myös tutkijat ovat taitavampia joko kvalitatiivisen tai kvantitatiivisen tutkimusotteen käyttämisessä. Pelejä voidaan käyttää myös taitojen parantamiseen alueella, joka on vieraampi. Pelit on suunniteltu yksin pelattaviksi, mutta niitä voidaan pelata myös kahden tai kolmen ryhmissä. Ryhmässä pelaaminen sopii erityisesti kvalitatiivisen pelin pelaamiseen, koska opiskelijat voivat keskustella menetelmän valinnasta, otoksista ja koodauksesta. Ryhmässä työskentely saattaa auttaa opiskelijoita ymmärtämään epäselvyyksiä ja kvalitatiivisen koodauksen subjektiivisuutta, koska muut voivat ehdottaa täysin erilaista luokittelua. Tämä auttaa opiskelijoita ymmärtämään, että luokittelu ei aina ole yksinkertaista. Pelejä voidaan pelata eri järjestyksessä aloittamalla joko kvantitatiivisista tai kvalitatiivisista peleistä. Parasta olisi kuitenkin aloittaa laadullisen pelin tasolta yksi, koska siinä käydään läpi laadullisen ja määrällisen tutkimusotteen eroja. Ennen peliä tehtävät harjoitukset johdattavat tehokkaasti tutkimusmenetelmiin. Aivoriihi korostaa pelaajille, että he tietävät jo jotain tärkeimmistä muuttujista. 23

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi Tiivistelmä CHERMUG-projekti on kansainvälinen konsortio, jossa on kumppaneita usealta eri alalta. Yksi tärkeimmistä asioista on luoda yhteinen lähtökohta, jotta voimme kommunikoida ja auttaa projektin

Lisätiedot

Gradu-seminaari (2016/17)

Gradu-seminaari (2016/17) Gradu-seminaari (2016/17) Tavoitteet Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

TAITO TARTTUU TREENAAMALLA!

TAITO TARTTUU TREENAAMALLA! TAITO TARTTUU TREENAAMALLA! TAIDON OPPIMINEN TAITO TARTTUU TAITOTASON VAIHEET Suunnittele harjoitus 1, jossa on neljä osiota omalle joukkueellesi - (Pohdi mitä harjoitteita käyttäisit samaan harjoitteluun

Lisätiedot

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tilastollinen testaus Testaukseen

Lisätiedot

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedon kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Eriksson K, Isola A, Kyngäs H, Leino-Kilpi H, Lindström U, Paavilainen E, Pietilä A-M, Salanterä S,

Lisätiedot

Tutkimuksellinen vai toiminnallinen opinnäytetyö

Tutkimuksellinen vai toiminnallinen opinnäytetyö Tutkimuksellinen vai toiminnallinen opinnäytetyö (Salonen 2013.) (Salonen (Salonen 2013.) Kajaanin ammattikorkeakoulun opinnäytetyön arviointi (opettaja, opiskelija ja toimeksiantaja) https://www.kamk.fi/opari/opinnaytetyopakki/lomakkeet

Lisätiedot

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Mitä on oppimaan oppiminen? Kirjoita 3-5 sanaa, jotka sinulle tulevat mieleen käsitteestä. Vertailkaa sanoja ryhmässä. Montako samaa sanaa esiintyy? 1 Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6

ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6 Sisällysluettelo ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6 2. LAADULLISEN TUTKIMUKSEN KÄSITTEITÄ... 9 1.1 TUTKIMUKSEN TEKEMISEN TAUSTAFILOSOFIAT... 10 1.2 LAADULLINEN TUTKIMUS VS. MÄÄRÄLLINEN

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät

Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät Tiina Pusa 12.9.2015 Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Kurssiohjelma 12.9. Orientaatio. Kurssin sisällöt, tavoitteet ja tehtävät. 19.9. Arkistotutkimuksen

Lisätiedot

Rekisterit tutkimusaineistona: tieteenfilosofis-metodologiset lähtökohdat

Rekisterit tutkimusaineistona: tieteenfilosofis-metodologiset lähtökohdat Reijo Sund Rekisterit tutkimusaineistona: tieteenfilosofis-metodologiset lähtökohdat Rekisterit tutkimuksen apuvälineenä kurssi, Biomedicum, Helsinki 25.05.2009 Kevät 2009 Rekisterit tutkimusaineistona

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Susanna Snellman Vyyhti-hanke

Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Susanna Snellman Vyyhti-hanke Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Case: Vyyhtipeli Susanna Snellman Vyyhti-hanke Pelillisyys vai peli? - Pelillistäminen tarkoittaa toiminnon tai menetelmän pelillistämistä (joskus se voi olla myös leikillistämistä)

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

klo 14:15 salissa FYS2

klo 14:15 salissa FYS2 Kandi info 2016: Orientaatio LuK työn ja tutkielman tekemiseen keväällä 2017 28.11.2016 klo 14:15 salissa FYS2 28.11.2016 Jussi Maunuksela 1 Infon tarkoituksena on perehdyttää LuK tutkielman suorittamiseen

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Heilurin heilahdusaika (yläkoulun fysiikka) suunnitelma

Heilurin heilahdusaika (yläkoulun fysiikka) suunnitelma Pasi Nieminen, Markus Hähkiöniemi, Jouni Viiri sekä toteutukseen osallistuneet opettajat Heilurin heilahdusaika (yläkoulun fysiikka) suunnitelma Tässä perinteistä työtä lähestytään rohkaisten oppilaita

Lisätiedot

Laadullisen tutkimuksen piirteitä

Laadullisen tutkimuksen piirteitä Laadullisen aineiston luotettavuus Kasvatustieteiden laitos/ Erityispedagogiikan yksikkö Eeva Willberg 16.2.09 Laadullisen tutkimuksen piirteitä Laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan ihmisten elämää, tarinoita,

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Yleistä kanditutkielmista

Yleistä kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 21.1.2009 Yleistä kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle aiheelle Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Osallisuuden taitojen harjoittelua yhteisöllisesti kirjoittamalla. Anne Jyrkiäinen ja Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo Tampereen yliopisto

Osallisuuden taitojen harjoittelua yhteisöllisesti kirjoittamalla. Anne Jyrkiäinen ja Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo Tampereen yliopisto Osallisuuden taitojen harjoittelua yhteisöllisesti kirjoittamalla Anne Jyrkiäinen ja Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo Tampereen yliopisto Havaintoja työtavan kehittämisen taustaksi yksin kirjoittamisen perinne

Lisätiedot

Kuvittele, että olet Jyväskylän yliopiston tutkija Suomen Akatemia on julkaissut tutkimusohjelman, jossa myönnetään rahaa koululaisten terveyden

Kuvittele, että olet Jyväskylän yliopiston tutkija Suomen Akatemia on julkaissut tutkimusohjelman, jossa myönnetään rahaa koululaisten terveyden Terve!3 s.16-25 Kuvittele, että olet Jyväskylän yliopiston tutkija Suomen Akatemia on julkaissut tutkimusohjelman, jossa myönnetään rahaa koululaisten terveyden tutkimiseen Valitse itseäsi kiinnostava

Lisätiedot

K6 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät. Janne Matikainen

K6 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät. Janne Matikainen K6 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät Janne Matikainen Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot viestinnän tutkimuksissa käytettävistä kvalitatiivisista tutkimusmenetelmistä ja niiden

Lisätiedot

Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely. Sisällönanalyysi/sisällön erittely. Sisällön erittely. Juha Herkman

Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely. Sisällönanalyysi/sisällön erittely. Sisällön erittely. Juha Herkman Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely Juha Herkman 10.1.008 Helsingin yliopisto, viestinnän laitos Sisällönanalyysi/sisällön erittely Sisällönanalyysi (SA), content analysis Veikko Pietilä: Sisällön

Lisätiedot

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU LAADULLINEN TUTKIMUS Hanna Vilkka 1 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU Hermeneuttinen tieteenihanne: intentionaaliset selitykset, subjektiivisuus, sanallinen/käsitteellinen tarkastelutapa, metodien moneus.

Lisätiedot

Opetusmateriaali. Tutkimustehtävien tekeminen

Opetusmateriaali. Tutkimustehtävien tekeminen Opetusmateriaali Tämän opetusmateriaalin tarkoituksena on opettaa kiihtyvyyttä mallintamisen avulla. Toisena tarkoituksena on hyödyntää pikkuautoa ja lego-ukkoa fysiikkaan liittyvän ahdistuksen vähentämiseksi.

Lisätiedot

Pisan 2012 tulokset ja johtopäätökset

Pisan 2012 tulokset ja johtopäätökset Pisan 2012 tulokset ja johtopäätökset Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto PISA ja opettajankoulutuksen kehittäminen-seminaari Tampere 14.3.2014 17.3.2014 PISA 2012

Lisätiedot

SPSS-pikaohje. Jukka Jauhiainen OAMK / Tekniikan yksikkö

SPSS-pikaohje. Jukka Jauhiainen OAMK / Tekniikan yksikkö SPSS-pikaohje Jukka Jauhiainen OAMK / Tekniikan yksikkö SPSS on ohjelmisto tilastollisten aineistojen analysointiin. Hyvinvointiteknologian ATK-luokassa on asennettuna SPSS versio 13.. Huom! Ainakin joissakin

Lisätiedot

Haastava, haastavampi, arviointi. Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012

Haastava, haastavampi, arviointi. Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012 Haastava, haastavampi, arviointi Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012 Arviointi on osa oppimista, joten sitä ei pidä pitää irrallisena osana opettamisesta, oppimisesta, kehittämisestä ja

Lisätiedot

Tutkimussuunnitelmaseminaari. Kevät 2011 Inga Jasinskaja-Lahti

Tutkimussuunnitelmaseminaari. Kevät 2011 Inga Jasinskaja-Lahti Tutkimussuunnitelmaseminaari Kevät 2011 Inga Jasinskaja-Lahti Osa II Tämän kurssin tutkimussuunnitelma Tehdään gradun toteuttamista varten Kohderyhmänä kurssin osanottajat, kurssin vetäjä ja gradun ohjaaja

Lisätiedot

Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely. Sisällönanalyysi/sisällön erittely. Sisällön erittely. Juha Herkman

Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely. Sisällönanalyysi/sisällön erittely. Sisällön erittely. Juha Herkman Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely Juha Herkman 25.11.2010 Helsingin yliopisto, viestinnän laitos Sisällönanalyysi/sisällön erittely Sisällönanalyysi (SA), content analysis Veikko Pietilä: Sisällön

Lisätiedot

Mittariston laatiminen laatutyöhön

Mittariston laatiminen laatutyöhön Mittariston laatiminen laatutyöhön Perusopetuksen laatukriteerityö Vaasa 18.9.2012 Tommi Karjalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö Millainen on hyvä mittaristo? Kyselylomaketutkimuksen vaiheet: Aiheen

Lisätiedot

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen ILMAINEN Lukimat-verkkopalvelun (www.lukimat.fi) kautta saatava tietokonepeli EKAPELI-MATIKKA Ekapeli-Matikka on tarkoitettu

Lisätiedot

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa.

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 2 Mitä tarkoittaa, että oppilas ymmärtää suureiden vuorovaikutussuhteet?

Lisätiedot

Mitä on tutkimus ja tutkijan työ? Luonnonvarakeskus

Mitä on tutkimus ja tutkijan työ? Luonnonvarakeskus Mitä on tutkimus ja tutkijan työ? Tutkiminen on jokapäiväinen asia Tutkit usein itse - esimerkiksi: Verkko ei toimi. Et kuitenkaan ajattele, että netti on noiduttu vaan että vika on tekninen. Vaihtoehtoisia

Lisätiedot

Näkökulmia ja työskentelytapoja

Näkökulmia ja työskentelytapoja Näkökulmia ja työskentelytapoja Oppilas osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen sointujen käytön ja äänenkuljetuksen lainalaisuuksista On saanut valmiuksia itsenäisesti analysoida

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tutkimuspäiväkirja ja tutkimussuunnitelma Eeva Jokinen

Tutkimuspäiväkirja ja tutkimussuunnitelma Eeva Jokinen Tutkimuspäiväkirja ja tutkimussuunnitelma Eeva Jokinen Kääk!??? Idea! TUTKIMUSPÄIVÄKIRJA Empiirisessä tutkimuksessa tutkimustulokset saadaan tekemällä konkreettisia havaintoja tutkimuskohteesta ja analysoimalla

Lisätiedot

EKAPELI-ALKU LUKEMAAN OPETTAMISEN TUKENA

EKAPELI-ALKU LUKEMAAN OPETTAMISEN TUKENA JY/EOK-2016-2017 / ryhmä 2 Marjo Maula ERIA260 Teknologia ja apuvälineet vuorovaikutuksen ja viestinnän tukena Johanna Kainulainen 10.1.2017 EKAPELI-ALKU LUKEMAAN OPETTAMISEN TUKENA Ekapeli-sivusto tarjoaa

Lisätiedot

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN

MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN Amkit-konsortion pedagoginen työryhmä selvitti keväällä 2008 IL-ydinainesanalyysin käyttöä. Selvityksestä kävi ilmi, että ydinainesanalyysin

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Kvantitatiivisen aineiston analyysi

Kvantitatiivisen aineiston analyysi Kvantitatiivisen aineiston analyysi Liiketalouden tutkimusmenetelmät SL 2014 Kvantitatiivinen vs. kvalitatiivinen? tutkimuksen lähtökohtana ovat joko tiedostetut tai tiedostamattomat taustaoletukset (tieteenfilosofiset

Lisätiedot

6 TARKASTELU. 6.1 Vastaukset tutkimusongelmiin

6 TARKASTELU. 6.1 Vastaukset tutkimusongelmiin 173 6 TARKASTELU Hahmottavassa lähestymistavassa (H-ryhmä) käsitteen muodostamisen lähtökohtana ovat havainnot ja kokeet, mallintavassa (M-ryhmä) käsitteet, teoriat sekä teoreettiset mallit. Edellinen

Lisätiedot

Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja.

Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja. Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja. Rintojen terveys on tärkeää Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä. Suomessa rintasyöpään sairastuu vuosittain noin 5000 ja kuolee lähes 900 naista. Aktiivinen

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun kemian opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kemian opetuksen

Lisätiedot

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Kuntoutusohjauksen

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Laadullisen tutkimuksen luonne ja tehtävät. Pertti Alasuutari professori, Laitoksen johtaja Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos

Laadullisen tutkimuksen luonne ja tehtävät. Pertti Alasuutari professori, Laitoksen johtaja Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos Laadullisen tutkimuksen luonne ja tehtävät Pertti Alasuutari professori, Laitoksen johtaja Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos Mitä on tieteellinen tutkimus? Rationaalisuuteen pyrkivää havainnointia ja

Lisätiedot

Oppiminen ja oivaltaminen

Oppiminen ja oivaltaminen Oppiminen ja oivaltaminen Pohdittavaa Kuinka hyvä lapsestasi tulee, jos opetat hänelle kaiken sen mitä jo osaat? Riittääkö tämä lapselle? Kuinka hyvä pelaajasta tulee 2025, jos hän tekee kaiken sen, mitä

Lisätiedot

ATLAS.ti -ohjelma laadullisen analyysin tukena Miten me sitä on käytetty?

ATLAS.ti -ohjelma laadullisen analyysin tukena Miten me sitä on käytetty? ATLAS.ti -ohjelma laadullisen analyysin tukena Miten me sitä on käytetty? Sanna Karhunen, FM, tohtorikoulutettava viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Emma Kostiainen, FT, lehtori opettajankoulutuslaitos,

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Kuvitus: Suvi Harvisalo Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Toimintaterapeutin

Lisätiedot

P3 Digitaalisen kulttuurin tutkimusmenetelmät 5 op

P3 Digitaalisen kulttuurin tutkimusmenetelmät 5 op P3 Digitaalisen kulttuurin tutkimusmenetelmät 5 op Riikka Turtiainen 20.2. 2009 Tänään Esittäytyminen / odotukset Kurssiesittely: Sisältö ja suoritustapa, kurssiohjelma ja esityspäivien sopiminen, harjoitustyöaiheiden

Lisätiedot

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Lukemisen taitoja Tulisi kehittää kaikissa oppiaineissa Vastuu usein äidinkielen ja S2-opettajilla Usein ajatellaan, että

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Fysiikka vuosiluokat 7-9 KUVA PUUTTUU

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Fysiikka vuosiluokat 7-9 KUVA PUUTTUU 2016 Fysiikka vuosiluokat 7-9 KUVA PUUTTUU Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Fysiikka vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun fysiikan opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen

PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen Ammatillisen kehittymisen prosessin aluksi hankkeeseen osallistuvat opettajat arvioivat omaa osaamistaan liittyen luonnontieteiden

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

Teema 3: Tilastollisia kuvia ja tunnuslukuja

Teema 3: Tilastollisia kuvia ja tunnuslukuja Teema 3: Tilastollisia kuvia ja tunnuslukuja Tilastoaineiston peruselementit: havainnot ja muuttujat havainto: yhtä havaintoyksikköä koskevat tiedot esim. henkilön vastaukset kyselylomakkeen kysymyksiin

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen

MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen TILASTOLLISTEN MUUTTUJIEN TYYPIT 1 Mitta-asteikot Tilastolliset muuttujat voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: kategorisiin ja numeerisiin muuttujiin. Tämän lisäksi

Lisätiedot

Sovellettu todennäköisyyslaskenta B

Sovellettu todennäköisyyslaskenta B Sovellettu todennäköisyyslaskenta B Antti Rasila 22. marraskuuta 2007 Antti Rasila () TodB 22. marraskuuta 2007 1 / 17 1 Epäparametrisia testejä (jatkoa) χ 2 -riippumattomuustesti 2 Johdatus regressioanalyysiin

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNON VALINTAKOE 15.5.2012

TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNON VALINTAKOE 15.5.2012 Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos 1 TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNON VALINTAKOE 15.5.2012 Vastaa selkeällä käsialalla kysymyspaperiin varattuun viivoitettuun

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

Oppiminen ja oivaltaminen

Oppiminen ja oivaltaminen Oppiminen ja oivaltaminen OPPIMINEN Oppimiseen liittyy usein jotain vanhaa, tai osatun käyttöä uudella tavalla Oppiminen on hyödyllistä liittää jo osattuun Oppiminen on prosessi emme tule koskaan valmiiksi

Lisätiedot

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9. NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.2016 Näytön arvioinnista Monissa yksittäisissä tieteellisissä tutkimuksissa

Lisätiedot

SUKELLUS TULEVAISUUDEN OPPIMISEEN

SUKELLUS TULEVAISUUDEN OPPIMISEEN SUKELLUS TULEVAISUUDEN OPPIMISEEN Prof Kirsti Lonka kirstilonka.fi, Twitter: @kirstilonka Opettajankoulutuslaitos Helsingin yliopisto Blogs.helsinki.fi/mindthegap Blogs.helsinki.fi/mindthegap Opettajan

Lisätiedot

HOITOTIETEEN VALINTAKOE KYSYMYKSET JA ARVIOINTIKRITEERIT

HOITOTIETEEN VALINTAKOE KYSYMYKSET JA ARVIOINTIKRITEERIT Itä-Suomen yliopisto, Kuopio HOITOTIETEEN VALINTAKOE 2012 - KYSYMYKSET JA ARVIOINTIKRITEERIT Pääsykoemateriaalit: 1) Eriksson K, Isola A, Kyngäs H, Leino-Kilpi H, Lindström U, Paavilainen E, Pietilä A-

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä MATEMATIIKKA JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Merkitys, arvot ja asenteet Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen

Lisätiedot

Maidoista parhain. Profiles-opiskelumateriaalia - Yleiskuvaus. Luonnontieteet - biologia - 5.-6. luokka. Opiskelukokonaisuuden sisältö

Maidoista parhain. Profiles-opiskelumateriaalia - Yleiskuvaus. Luonnontieteet - biologia - 5.-6. luokka. Opiskelukokonaisuuden sisältö Profiles-opiskelumateriaalia - Yleiskuvaus Maidoista parhain Luonnontieteet - biologia - 5.-6. luokka Kehittäjät: Noora Hurskainen, Annika Permikangas, Mari Timonen, Kari Sormunen ja (2012) Soveltavan

Lisätiedot

YHTEISET TYÖPAIKAT TUTKIMUS-, VALVONTA- JA VIESTINTÄHANKKEEN TUTKIMUSOSIO YHTEISET TYÖPAIKAT KOKOUS 4/2016, PÄIVI KEKKONEN, SUUNNITTELIJA

YHTEISET TYÖPAIKAT TUTKIMUS-, VALVONTA- JA VIESTINTÄHANKKEEN TUTKIMUSOSIO YHTEISET TYÖPAIKAT KOKOUS 4/2016, PÄIVI KEKKONEN, SUUNNITTELIJA YHTEISET TYÖPAIKAT TUTKIMUS-, VALVONTA- JA VIESTINTÄHANKKEEN TUTKIMUSOSIO YHTEISET TYÖPAIKAT KOKOUS 4/2016, 6.9.2016 PÄIVI KEKKONEN, SUUNNITTELIJA TUTKIMUSOSION TOTEUTUS Ajoittuu aikavälille heinäkuu-joulukuu

Lisätiedot

Tulevaisuuden kameravalvontaa SUBITO (Surveillance of Unattended Baggage including Identification and Tracking of the Owner)

Tulevaisuuden kameravalvontaa SUBITO (Surveillance of Unattended Baggage including Identification and Tracking of the Owner) Tulevaisuuden kameravalvontaa SUBITO (Surveillance of Unattended Baggage including Identification and Tracking of the Owner) Turvallisuusmessut 8.9.2010, Tampere Erikoistutkija Jukka Laitinen, VTT 8.9.2010

Lisätiedot

Tehtävät. 1. Ratkaistava epäyhtälöt. a) 2(4 x) < 12, b) 5(x 2 4x + 3) < 0, c) 3 2x 4 > 6. 1/10. Sukunimi (painokirjaimin)

Tehtävät. 1. Ratkaistava epäyhtälöt. a) 2(4 x) < 12, b) 5(x 2 4x + 3) < 0, c) 3 2x 4 > 6. 1/10. Sukunimi (painokirjaimin) 1/10 Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yhteensä Pisteet (tarkastaja merkitsee) Kokeessa on kymmenen tehtävää, joista jokainen on erillisellä paperilla. Jokaisen tehtävän maksimipistemäärä on 6 pistettä. Ratkaise

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen MAANTIETO Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan

Lisätiedot

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Opettajan näkökulma sulautuvaan opetukseen verkkooppimisympäristössä Hyödyllisintä opettajan näkökulmasta on verkkoympäristön

Lisätiedot

Kolmivaiheinen Work of Leaders -prosessi

Kolmivaiheinen Work of Leaders -prosessi KÄYTTÄJÄN OPAS EVERYTHING DiSC WORK OF LEADERS Kolmivaiheinen Work of Leaders -prosessi Vaihe 1: Profiilin tekeminen Valitse Everything DiSC Work of Leaders -profiili kirjautumalla EPIC-tilillesi* osoitteessa

Lisätiedot

Hankearvioinnin kehikko - käsitteet

Hankearvioinnin kehikko - käsitteet Hankearvioinnin kehikko - käsitteet Yhteiskuntataloudellinen analyysi = Kannattavuuslaskelma + Vaikutusten analysointi + Toteuttavuuden arviointi Vaikutusten analyysissa tuodaan esiin erityisesti ne hyödyt

Lisätiedot

Oikeutusoppaan esittelyä

Oikeutusoppaan esittelyä Oikeutusoppaan esittelyä Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Tarkastaja, STUK 11.2.2015 Oikeutus säteilylle altistavissa tutkimuksissa opas hoitaville lääkäreille (STUK opastaa / maaliskuu

Lisätiedot

Tutkimuksen aineistonhallinnan eettisiä ulottuvuuksia. Tutkimusetiikkaseminaari, Tampereen yliopisto 18.11.2015 Arja Kuula-Luumi

Tutkimuksen aineistonhallinnan eettisiä ulottuvuuksia. Tutkimusetiikkaseminaari, Tampereen yliopisto 18.11.2015 Arja Kuula-Luumi Tutkimuksen aineistonhallinnan eettisiä ulottuvuuksia Tutkimusetiikkaseminaari, Tampereen yliopisto 18.11.2015 Arja Kuula-Luumi 2 Esityksen sisältö Tietoarkisto Tieteen avoimuus Tutkittavien informointi

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Yliopistopedagogiikan suuntaviivoja

Yliopistopedagogiikan suuntaviivoja Yliopistopedagogiikan suuntaviivoja Sari Lindblom Ylänne Yliopistopedagogiikan professori Yliopistopedagogiikan tutkimus ja kehittämisyksikkö Kasvatustieteen laitos Tutkimuspohjainen opetuksen kehittäminen

Lisätiedot

teknologia kielenopetuksessa Teknologia on monimuotoista

teknologia kielenopetuksessa Teknologia on monimuotoista teknologia kielenopetuksessa Teknologia on monimuotoista kirjapainotaito piirtoheitin, monistuskone, nauhurit, kielistudio, televisio tietokone, internet, sosiaalinen media, mobiililaitteet Ari Huhta,

Lisätiedot

HAVAITUT JA ODOTETUT FREKVENSSIT

HAVAITUT JA ODOTETUT FREKVENSSIT HAVAITUT JA ODOTETUT FREKVENSSIT F: E: Usein Harvoin Ei tupakoi Yhteensä (1) (2) (3) Mies (1) 59 28 4 91 Nainen (2) 5 14 174 193 Yhteensä 64 42 178 284 Usein Harvoin Ei tupakoi Yhteensä (1) (2) (3) Mies

Lisätiedot

KTT-kurssi toteutetaan sekä kontaktiopetuksena (20 tuntia) että verkkomuodossa.

KTT-kurssi toteutetaan sekä kontaktiopetuksena (20 tuntia) että verkkomuodossa. Taina Lehtinen (10.9.2015) Vaikuttava opetusvideo-kurssilla tavoitteenani on tehdä yksi videoklipsi, joka tulee olemaan osa laajempaa oppimateriaalin digitalisointia. Laajan digitalisointiprojektin kohteena

Lisätiedot

Testit järjestysasteikollisille muuttujille

Testit järjestysasteikollisille muuttujille Ilkka Mellin Tilastolliset menetelmät Osa 3: Tilastolliset testit Testit järjestysasteikollisille muuttujille TKK (c) Ilkka Mellin (2007) 1 Testit järjestysasteikollisille muuttujille >> Järjestysasteikollisten

Lisätiedot

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Tekijät: Hanni Muukkonen, Minna Lakkala, Liisa Ilomäki ja Sami Paavola, Helsingin yliopisto 1 Suunnitteluperiaatteet trialogisen oppimisen pedagogiikalle 1.

Lisätiedot

Lukemisvaikeuden arvioinnista kuntoutukseen. HYVÄ ALKU- messut Jyväskylä, Elisa Poskiparta, Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus

Lukemisvaikeuden arvioinnista kuntoutukseen. HYVÄ ALKU- messut Jyväskylä, Elisa Poskiparta, Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus Lukemisvaikeuden arvioinnista kuntoutukseen HYVÄ ALKU- messut Jyväskylä, 2.- 3.9. 2004 Elisa Poskiparta, Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus Tapa tunnistaa sanoja vaihtelee lukutaidon kehittymisen

Lisätiedot

Opiskelijoiden lähestymistavat ja kokemukset oppimisympäristöistään Helsingin yliopistossa

Opiskelijoiden lähestymistavat ja kokemukset oppimisympäristöistään Helsingin yliopistossa OPPI -kysely Opiskelijoiden lähestymistavat ja kokemukset oppimisympäristöistään Helsingin yliopistossa Anna Parpala & Sari Lindblom-Ylänne Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari

Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Kemira GrowHow: Paikallisen vaihtelun korjaaminen kasvatuskokeiden tuloksissa 21.2.2008 Ilkka Anttila Mikael Bruun Antti Ritala Olli Rusanen Timo Tervola

Lisätiedot

Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Fysioterapian ammattikohtaiset

Lisätiedot

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI LTKY012 Timo Törmäkangas JAKAUMAN MUOTO Vinous, skew (g 1, γ 1 ) Kertoo jakauman symmetrisyydestä Vertailuarvona on nolla, joka vastaa symmetristä jakaumaa (mm. normaalijakauma)

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot