Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Nordea Pankki Suomi Oyj

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2002. Nordea Pankki Suomi Oyj"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2002 Nordea Pankki Suomi Oyj

2 Osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2002 Nordea Pankki Suomi Oyj ( NPS ) on Nordea AB:n (publ) kokonaan omistama tytäryhtiö. Nordea AB (publ) on koko Nordea-konsernin emoyhtiö. Nordean osake noteerataan Helsingin, Tukholman ja Kööpenhaminan pörsseissä. Nordean osavuosikatsaus on saatavissa kaikista pankkikonttoreista ja tulostettavissa Internetistä osoitteesta Nordean osavuosikatsaus kattaa koko Nordeakonsernin toiminnan ja antaa parhaan kokonaiskuvan konsernin toiminnasta, pankkitoiminta mukaan lukien. Tämä osavuosikatsaus kattaa vain NPS:n ja sen tytäryhtiöiden toiminnan. Nordea Pankki Suomi Oyj on muiden Nordeakonsernin pankkien Nordea Bank Danmark A/S:n ( NBD ), Nordea Bank Norge ASA:n ( NBN ) ja Nordea Bank Sverige AB:n (publ) ( NBS ) emoyhtiö. Heinäkuun 1. päivästä 2002 lähtien Nordea-konsernin liiketoiminta on organisoitu kolmeen rajat ylittävään liiketoiminta-alueeseen, vähittäispankkitoiminta, suuret yritys- ja yhteisöasiakkaat (CIB) sekä varallisuudenhoito ja henkivakuutus. Nordea-konsernin juridinen rakenne on mahdollisimman hyvin mukautettu vastaamaan sen toiminnallista organisaatiota. NPS:n toiminta kattaa Nordean koko vähittäispankkitoiminnan sekä CIB:n yrityspankkitoiminnan. NPS:n toimintoihin eivät kuitenkaan kuulu CIB:n arvopaperi- ja investointipankkitoiminta eivätkä Nordean varallisuudenhoitoyhtiöt ja henkivakuutustoiminta. Entinen Nordea Pankki Suomi Oyj (aiemmalta nimeltään ) jakautui vuoden 2002 alussa, minkä seurauksena syntyi viisi uutta suoraan Nordea AB:n (publ) omistamaa yhtiötä (kts. Konsernirakenne). Samalla jakautunut Nordea Pankki Suomi lakkasi ja uusi pankkitoimintaa harjoittava yhtiö sai yleisseuraannolla yli 99 prosenttia lakkautetun yhtiön varoista ja veloista ja otti sen toiminimen, Nordea Pankki Suomi Oyj:n. Kesäkuun 2001 ja joulukuun 2001 vertailulukuina esitetään entisen Nordea Pankki Suomen konsolidoidut luvut, sillä edellä mainitulla jakautumisella ei ole niihin olennaista vaikutusta: pankkikonsernin ulkopuolelle siirtyneiden yhtiöiden vaikutus koko vuoden 2001 tulokseen oli 0,3 prosenttia ja joulukuun 2001 taseen loppusummaan 0,2 prosenttia. Nordeakonsernin juridisessa rakenteessa vuonna 2001 tehdyt muutokset heikentävät kuitenkin NPS:n lukujen vertailukelpoisuutta vuoden 2001 ensimmäisen vuosipuoliskon tuloslaskelmaan ja taseeseen sekä joulukuun 2001 tuloslaskelmaan. Merkittävimmät näistä vuoden 2001aikaisista muutoksista tapahtuivat joulukuussa, kun aiemmin suorassa Nordea AB:n (publ) omistuksessa ollut NBD siirrettiin pankkikonserniin ja NBS osti Postgirot Bank AB:n. Yhteenveto (Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat vuoden 2001 kuuden ensimmäisen kuukauden lukuihin). Vuoden 2002 ensimmäisellä vuosipuoliskolla taloudellinen tilanne säilyi pääosin ennallaan; talouden kasvu oli hidasta ja korot alhaiset. Myös osakemarkkinoiden heikkenevä kehitys jatkui. Tuotot yhteensä kasvoivat 22 prosentilla miljoonaan euroon (2 163). Kulut kasvoivat 42 prosentilla miljoonaan euroon (1 224) ilman ruotsalaisen eläkekassan vastuuvajeen kattamiseksi tehtyä varausta, 146 miljoonaa euroa. Pääosa kasvusta johtuu NBD:n ja Postgirot Bankin mukaantulosta pankkikonserniin. Liikevoittoa kertyi 669 miljoonaa euroa (939). Verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen ensimmäisen vuosipuoliskon tulos oli 457 miljoonaa euroa (663). Oman pääoman tuotto oli 9,0 prosenttia. Ilman ruotsalaisen eläkekassan vastuuvajevarausta oman pääoman tuotto oli 11,0 prosenttia. Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus 2

3 Rahoituskate Sekä antolainauksen että talletusten volyymikasvu kasvatti rahoituskatetta. Lyhyet korot olivat pääsääntöisesti edellisen vuoden ensimmäistä vuosipuoliskoa alemmat. Pitkät korot olivat suunnilleen samalla tasolla kuin vuosi sitten. Antolainausmarginaalien kehitys oli vakaata, kun taas talletusmarginaalit ovat hieman laskeneet edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Rahoituskatetta kertyi miljoonaa euroa (1 265). Pääosa kasvusta johtuu NBD:n ja Postgirot Bankin mukaantulosta konserniin. Palkkiotuotot NBD:n mukaantulo pankkikonserniin kasvatti palkkiotuottoja. Maksuliikepalkkiot kasvoivat myös merkittävästi Postgirot Bankin hankinnan ja sähköisten pankkipalveluiden vahvan kasvun myötä. Heikko osakemarkkinoiden tilanne heijastui arvopaperisidonnaisiin palkkioihin. Nettopalkkiotuotot olivat 604 miljoonaa euroa (529). Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot, 120 miljoonaa euroa (175), olivat edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa alemmat. Edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa heikompi markkinatilanne pienensi arvopaperikaupan nettotuottoja. Vuoden 2001 lukuihin sisältyi lisäksi 19 miljoonaa euroa tuottoja, jotka syntyivät pysyviin vastaaviin luettujen arvopapereiden uudelleenluokittelusta vaihtuviin vastaaviin. Vuoden 2002 osakesidonnaiset erät sisältävät 30 miljoonan euron kertaluonteisen myyntivoiton, joka syntyi tanskalaisen kiinnitysluottopankin omistusosuuden myynnistä. Valuuttatoiminnan nettotuotot kehittyivät myönteisesti ja niitä oli 126 miljoonaa euroa (37). Muut tuotot Muita tuottoja oli 102 miljoonaa euroa (194). Osinkoja (tuottoja oman pääoman ehtoisista sijoituksista) kertyi 21 miljoonaa euroa (36) ja muita toimintatuottoja 81 miljoonaa euroa (158). Muiden toimintatuottojen pieneneminen johtui edellistä vuotta alemmista myyntivoitoista. Kertaluonteisia myyntivoittoja kertyi 6 miljoonaan euroa, kun niitä edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona oli 96 miljoonaa euroa. Kulut Kulut kasvoivat miljoonaan euroon (1 224), kun varausta ruotsalaisen eläkekassan vastuuvajeen kattamiseksi ei huomioida. Henkilöstökulut nousivat ilman eläkekassan vastuuvajevarausta 901 miljoonaan euroon (583) pääosin konsernirakenteessa tapahtuneiden muutosten seurauksena. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä nousi yli henkilöllä vuoden 2001 kesäkuun lopusta NBD:n pankkikonserniin liittymisen sekä Postgirot Bankin hankinnan myötä. Heikosta osakemarkkinoiden kehityksestä aiheutunut 146 miljoonan euron varaus ruotsalaisen eläkekassan vastuuvajeen kattamiseksi on esitetty omana eränään kuluissa. Suomalaisten eläkelaitosten varat ylittivät kesäkuun 2002 lopussa 91 miljoonalla eurolla niiden vastuut. Muut hallinto- ja toimintakulut sekä poistot kasvoivat yhteensä 842 miljoonaan euroon (641). Pääosa kasvusta johtui NBD:n ja Postgirot Bankin hankinnasta. Luottotappiot Luottotappiot kasvoivat 72 miljoonalla eurolla 119 miljoonaan euroon (47). Kasvusta noin puolet johtuu NBD:n mukaantulosta konserniin. Ongelmaluottojen määrä pysyi vuoden vaihteen matalalla tasolla ollen 0,9 miljardia euroa. NPS:n sitovat luottolupaukset televiestintäyrityksille olivat 6,2 miljardia euroa, josta nostettuja luottoja oli 4,1 miljardia euroa. Suurin osa televiestintäyrityksille annetuista luotoista liittyy pohjoismaisten operaattoreiden ja laitevalmistajien toiminnan rahoittamiseen. Liiketoiminnan jatkuva kohdentaminen pohjoismaisiin asiakkaisiin on osaltaan pitänyt luottokannan laadun tyydyttävällä tasolla. Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksesta Pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tulososuus, 30 miljoonaa euroa (47), oli edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa alempi. Pienennys johtui pääosin Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n siirtymisestä jakautumisessa pankkikonsernin ulkopuolelle. Verot Verot olivat 212 miljoonaa euroa (276). Ensimmäisen vuosipuoliskon normaalia korkeampi veroaste johtui kertaluonteisesta 10 miljoonan euron verosta liittyen eräiden ulkomaisten yksiköiden fuusioihin. Veroviranomaisten päätökseen on haettu muutosta. Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus 3

4 Tase (Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat vuoden 2001 joulukuun lukuihin). Kesäkuun 2002 lopussa NPS:n taseen loppusumma oli 223,1 miljardia euroa (215,9). Vuoden 2001 vaihteeseen verrattuna taseen loppusumma kasvoi 3 prosenttia. Luotonanto yleisölle kasvoi 4 prosentilla 142,8 miljardiin euroon (137,8). Suhteellisen matala korkotaso on pitänyt etenkin kotitalouksien luottokysynnän hyvänä. Yleisön talletukset kasvoivat 5 prosentilla 87,6 miljardiin euroon (83,6), kun asiakkaat siirsivät varojaan riskittömämpiin sijoituskohteisiin. Toiseksi suurin rahoituslähde, yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat oli 60,6 miljardia euroa (61,0). Kesäkuun 2002 lopussa omaa pääomaa oli 10,5 miljardia euroa (11,3). Jakautumisen yhteydessä oma pääoma pieneni 0,2 miljardilla eurolla ja vuoden 2001 osinkona maksettiin Nordea AB:lle (publ) 1,0 miljardia euroa. NPS valittiin Suomen valtion järjestämässä tarjouskilpailussa valtion maksuliikkeen päävälittäjäpankiksi. Sopimuksen on tarkoitus kattaa viiden vuoden määräaika. Sopimus alkaa vaikuttaa syyskuusta 2002 lähtien maksuliikenteen volyymeihin. Taseen ulkopuoliset erät Taseen ulkopuoliset erät, 45,5 miljardia euroa olivat vuoden vaihteen 2001 tasolla (45,4). Vakavaraisuus Vakavaraisuussuhde, 9,2 prosenttia (9,3), oli hieman vuoden vaihdetta alempi. Ensisijaisten omien varojen osuus oli 6,1 prosenttia (6,2). Omia varoja oli 12,4 miljardia euroa (12,6) ja riskisijoitusten kokonaismäärä oli 135,6 miljardia (135,9). Omat varat sisältävät maaliskuussa liikkeelle lasketun 500 miljoonan euron debentuurilainan. Kesäkuussa 2002 Suomen Rahoitustarkastus antoi luvan maksaa ennenaikaisesti takaisin nimellisarvoltaan 150 miljoonan dollarin debentuurilainan. Laina on vähennetty omista varoista kesäkuun 2002 vakavaraisuuslaskelmassa. Tilikauden tulos ja laskennallinen voitonjakoerä on huomioitu oman pääoman määrää laskettaessa. Rahoitustarkastus antoi heinäkuussa 2002 luvan maksaa takaisin ensisijaisiin omiin varoihin kuuluvan 300 miljoonan dollarin pääomalainan sekä toissijaisiin omiin varoihin kuuluvan 143 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan. Kolmannen neljänneksen aikana tapahtuvat takaisinmaksut korvataan vastaavilla pääoma- ja debentuurilainoilla. Oikeudenkäynnit Tukholman hovioikeus vahvisti kesäkuun 28. päivänä Nordea Bank Sverigen hyväksi aiemman Tukholman käräjäoikeuden päätöksen riita-asiassa, jonka osalliset ovat Nordbanken (nykyisin NBS) ja Erik Penser yhtiönsä Yggdrasilin kautta. Yggdrasil vaati Nordbankenilta 2,8 miljardia Ruotsin kruunua. Yggdrasil on hakenut päätökseen muutoksenhakulupaa Ruotsin Korkeimmasta Oikeudesta. Konsernirakenne Entinen Nordea Pankki Suomi Oyj jakaantui 1 tammikuuta 2002 erillisiin vähittäispankkitoimintaa, yrityspankkitoimintaa, investment banking-toimintaa, ja omaisuudenhoitoa sekä henkivakuutustoimintaa harjoittaviin yhtiöihin. Jakautumisen yhteydessä syntyi viisi uutta kokonaan Nordea AB:n (publ) omistukseen tullutta yhtiötä. Samalla jakautunut Nordea Pankki Suomi Oyj lakkasi ja uusi pankkitoimintaa harjoittava yhtiö sai yleisseuraannolla yli 99 prosenttia lakkautetun yhtiön varoista ja veloista ja otti sen toiminimen, Nordea Pankki Suomi Oyj:n. Jakautumisessa pankkikonsernin ulkopuolelle siirtyneet yhtiöt olivat Nordea Securities Oyj, Nordea Securities Corporate Finance Oy, Nordea Investment Management Finland Oy, Nordea Rahastoyhtiö Oy ja Nordea Henkivakuutus Suomi Oy. Samanaikaisesti jakautumisen kanssa Nordea Bank Sverige AB (publ) myi tytäryhtiönsä Nordea Livförsäkring Sverige I AB:n (publ) ja Nordea Livförsäkring Sverige II AB:n (publ) pankkikonsernin ulkopuolelle. Toukokuussa 2002 Nordea Bank Sverige AB (publ) allekirjoitti ehdollisen sopimuksen, jonka mukaan NBS ostaa korealaiselta LG:ltä 54,3 prosenttia puolalaisen LG Petro Bankin osakkeista. Sopimuksen ehtona on muun muassa, että Nordea voi tehdä Puolan arvopaperimarkkinalainsäädännön mukaisen lunastustarjouksen jäljellä olevista Petro Bankin osakkeista. Kaikki vaadittavat viranomaisluvat on saatu ja Nordea aikoo tehdä lunastustarjouksen lähiaikoina. Tavoitteena on saada syksyn aikana hankituksi vähintään 90 prosenttia LG Petro Bankin osakkeista. Liikkeessä olevien osakkeiden kauppahinnaksi muodostuu 467 miljoonaa zlotya (128 miljoonaa euroa). Kesäkuun 2002 lopussa Nordea Pankki Suomi Oyj ja Nordea Rahoitus Suomi Oy tekivät esisopimuksen perintäyhtiö Contant Oy:n myymisestä konsernin Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus 4

5 ulkopuolelle. Esisopimuksella ei ollut vaikutusta NPS:n konsernitilinpäätökseen kesäkuun 2002 lopussa. Kauppa saataneen päätökseen kolmannella neljänneksellä ja siitä toteutuu 22 miljoonan euron myyntivoitto. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Ruotsin rahoitustarkastus antoi kesäkuussa 2001 NBS:lle luvan hankkia Postgirot Bank AB:n osakkeet Postgirot Holding AB:lta. Johtokunta on päättänyt Postgirot Bank AB:n sulauttamisesta Nordea Bank Sverige AB:n (publ) kanssa. Näkymät Yleinen taloudellinen tilanne on pysynyt pääosin ennallaan vuoden alusta lähtien. Edelleen kuitenkin odotetaan, että talous kasvaa Pohjoismaissa vuoden 2002 aikana. NPS arvioi liiketoimintansa ja tuottojensa kasvavan hieman vuoden toisella puoliskolla. Tämä riippuu kuitenkin osakemarkkinoiden kehityksestä. Tilintarkastajien lausunto Olemme tarkastaneet yleisluontoisesti Nordea Pankki Suomi Oyj:n osavuosikatsauksen ajalta tammikuukesäkuu 2002 KHT-yhdistyksen yleisluontoisesta tarkastuksesta antaman suosituksen mukaisesti. Yleisluontoinen tarkastus on olennaisesti rajoitetumpi kuin tilintarkastus. Tarkastuksessa ei ole ilmennyt seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, ettei osavuosikatsausta olisi laadittu sitä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Helsinki 22. elokuuta 2002 KPMG WIDERI OY AB Mauri Palvi KHT NPS valvoo edelleen tarkkaan kulukehitystään. Luottotappioita kirjattaneen toisella vuosipuoliskolla saman verran kuin vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana. Helsinki 14. elokuuta 2002 Johtokunta Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus 5

6 Tuloslaskelma Miljoonaa euroa Korkotuotot 1) Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Eläkevastuuvaraus Muut hallintokulut Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Liiketoiminnan muut kulut Kulut yhteensä Voitto ennen luottotappioita Luotto- ja takaustappiot Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksesta Liikevoitto Satunnaiset erät Tuloverot Vähemmistön osuus tilikauden voitosta Tilikauden voitto Tunnusluvut Oman pääoman tuotto, % 2) 9,0 20,3 28,3 - ilman eläkekassan vastuuvajausvarausta 11,0 Tuotto/kulu -suhde 1,4 1,7 2,0 - ilman eläkekassan vastuuvajausvarausta 1,5 Henkilöstö keskimäärin vuoden aikana - kokoaikainen henkilöstö osa-aikainen henkilöstö ) Sisältää leasingtoiminnan nettotuottoja 33 (35, 68). 2) Ennakko-osinkovähennystä ja taseen erää Pääomalainat ei ole huomioitu oman pääoman määrää laskettaessa. Tunnuslukujen laskentakaavat Oman pääoman tuotto, %: Tuotto/kulu-suhde: Liikevoitto/tappio verot Rahoituskate + tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista X 100 (osinkotuotot) + palkkiotuotot + arvopaperikaupan ja Oma pääoma + vähemmistöosuus valuuttatoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot (vuoden alun ja lopun keskiarvo) Palkkio-, hallinto- ja liiketoiminnan muut kulut + poistot Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus 6

7 Tase Miljoonaa euroa Käteiset varat Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset Saamiset luottolaitoksilta Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Leasingkohteet Saamistodistukset Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä sekä samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Muut varat Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Laskennalliset verosaamiset Vastaavaa Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Muut velat Siirtovelat ja saadut ennakot Pakolliset varaukset Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla Laskennalliset verovelat Vähemmistön osuus pääomasta Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Muut sidotut rahastot Pääomalainat Vapaat rahastot Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Vastattavaa Taseen ulkopuoliset sitoumukset Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset Ongelmaluotot ja saamisen turvaamiseksi hankittu omaisuus 1) Miljoonaa euroa Epävarmat saamiset, brutto Luottotappiovaraus Epävarmat saamiset, netto Luottotappiovaraus/epävarmat bruttosaamiset, % Epävarmat nettosaamiset / luotonanto, % 0,6 0,8 0,8 Saamisen turvaamiseksi hankittu omaisuus, miljoonaa euroa ) Ilman maariskivarauksia Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus 7

8 Taseen ulkopuoliset sitoumukset Miljoonaa euroa Vastuusitoumukset Takaukset Luottolupaukset Käyttämättömät limiitit Muut Yhteensä Josta osakkuusyhtiöiden puolesta Annetut vakuudet Omien velkojen vakuudeksi asetetut vakuudet - keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset leasingkohteet saamistodistukset muut Yhteensä Yllämainitut vakuudet liittyvät seuraaviin velkaeriin - velat luottolaitoksille ja keskuspankeille velat yleisölle ja julkisyhteisöille yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat muut velat ja sitoumukset Yhteensä Muut annetut vakuudet Johdannaissopimukset (nimellisarvo) Suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset Korkojohdannaiset Valuuttajohdannaiset Osakejohdannaiset Muut johdannaiset 3 Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset Korkojohdannaiset Valuuttajohdannaiset Osakejohdannaiset Muut johdannaiset Yhteensä Korkojohdannaiset, luottovasta-arvo Valuuttajohdannaiset, luottovasta-arvo Osakejohdannaiset, luottovasta-arvo Muut johdannaiset, luottovasta-arvo Vakavaraisuus Ensisijaiset omat varat (sis. tilikauden tuloksen ja ennakoidun osingonjaon) Toissijaiset omat varat Tier 3 -pääoma Vähennykset Omat varat Ensisijaisiin omiin varoihin sisältyvät pääomasijoitukset* Riskisijoitukset (riskipainotetut) Vakavaraisuus, % 9,2 9,3 9,3 Ensisijaiset omat varat/riskisijoitukset, % 6,1 5,6 6,2 * Pääomasijoituksille voidaan maksaa korkoa vain voitonjakokelpoisten varojen puitteissa. Suomessa liikkeeseenlasketun 42 miljoonan euron pääomalainan vuotuinen korko on kiinteä vuoteen 2004 saakka. Lainalla ei ole eräpäivää. Merita Pankki Oyj laski syyskuussa 1997 kansainvälisillä markkinoilla liikkeeseen 300 miljoonan Yhdysvaltain dollarin pääomalainan (katso kohta Vakavaraisuus, sivu 4). Marraskuussa 1999 Nordbanken laski liikkeeseen kansainvälisillä markkinoilla 350 miljoonan Yhdysvaltain dollarin hybridipääomalainan. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta se voidaan maksaa takaisin viranomaisten luvalla kymmenen vuoden kuluttua liikkeeseenlaskupäivästä. Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus 8

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2002

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2002 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 19. helmikuuta 2003 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2002 Tulos parani viimeisellä neljänneksellä Liikevoitto kasvoi 12 prosenttia Tuotot lisääntyivät 4 prosenttia; rahoituskate

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1. neljännes 2005

Osavuosikatsaus 1. neljännes 2005 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 27. huhtikuuta 2005 Osavuosikatsaus 1. neljännes 2005 Vahva tulos ensimmäisellä neljänneksellä Tulos kasvoi 8 prosenttia 495 miljoonaan euroon (459 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Aktia Osavuosikatsaus 1/2000

Aktia Osavuosikatsaus 1/2000 Aktia Osavuosikatsaus 1/2 Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus ajalta 1.1. 31.3.2 Aktia sai ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yli 8 uutta rahastoasiakasta Ottolainaus lisääntyi,5 % 1,4 mrd. mk:aan

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

Sisältö. 2 Toimintakertomus. 63 Sampo Pankki Oyj:n erillistilinpäätös (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö)

Sisältö. 2 Toimintakertomus. 63 Sampo Pankki Oyj:n erillistilinpäätös (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö) Sisältö 2 Toimintakertomus 7 IFRS-tilinpäätös 7 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 10 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Tilinpäätöksen liitetiedot 13 Yhteenveto

Lisätiedot

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A 31.12.2013 T A S E K I R J A 01.01.2013 31.12.2013 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 TOIMINTAKERTOMUS United Bankers -konserni Markkinakehitys Vuosi 2013 alkoi pääomamarkkinoilla epävarmoissa merkeissä.

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

OP-RYHMÄ TILINPÄÄTÖS 2004 2 SISÄLTÖ Toimintakertomus OP-ryhmän tulos 4 Tase ja taseen ulkopuoliset erät 6 Vakavaraisuus 7 Omistajajäsenet ja asiakkaat 7 Liiketoiminta 8 Muu toiminta ja merkittävät tapahtumat

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu - joulukuu 2004

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu - joulukuu 2004 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu - joulukuu 2004 : 15.02.2005 Ålandsbanken Apb PÖRSSITIEDOTE 15.2.2005 klo. 09.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu - joulukuu 2004 Tarkastelukausi lyhyesti. Konsernin

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 1 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 5 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 6 Tase 7 Oman pääoman muutoslaskelma 9 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Nordean tilinpäätöstiedote 2013

Nordean tilinpäätöstiedote 2013 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 29. tammikuuta 2014 Nordean tilinpäätöstiedote 2013 Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti: Vuonna 2013 kasvu jatkui vaisuna ja korot laskivat ennätysmatalalle.

Lisätiedot

V U O S I K E R TO M U S

V U O S I K E R TO M U S V UOSIKERTOMUS 2000 Kansikuvan on valokuvannut Tommi Heinonen ÅLANDSBANKEN ABP V UOSIKERTOMUS 2000 Å LANDSBANKEN ABP LYHYESTI (KONSERNI) Miljoonaa euroa TULOS Rahoituskate 32,1 23,4 Muut tuotot 17,5 16,3

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 VAHVA VAKAVARAISUUS MAHDOLLISTAA KASVUA TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Palkkiotuotot netto kasvoivat edelleen. Korkokate oli vakaa ja samalla tasolla kuin

Lisätiedot

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014 Sisältö 3 Yhteenveto 5 Vuoden 2014 viimeinen neljännes lyhyesti 6 Liiketoiminta-alueet 6 Vahinkovakuutus 9 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 11 Henkivakuutus 14 Omistusyhteisö 15 Muut tapahtumat 15 Henkilöstö

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012

DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012 DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012 Sisällys IFRS -TILINPÄÄTÖS Danske Bank Oyj:n toimintakertomus 2012... 3 Konsernin laaja tuloslaskelma... 10 Konsernitase... 11 Konsernin oman

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ LOPPUTILITYS 31.12.2011 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS...1 TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT...6 TULOSLASKELMA...7 TASE...8

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2003. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2003. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätös 1.1.-31.12.2003 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Tase ja tulos Kuntarahoituksen taseen loppusumma 31.12.2003 oli 4 643,6 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 KASVAVAT PALKKIOTUOTOT NETTO JA ALHAISEMMAT KUSTANNUKSET TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Palkkiotuotot netto oli vahva, ottolainaus kasvoi ja luottotappiot

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 - Liikevaihto kasvoi 76% ollen 141,7 (80,7)Me - Altiman ja tanskalaisen Treffco-yhtiön yhdistäminen Ramirentiin on edennyt

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 3. Hallituksen esitys tilivuoden voittoa koskeviksi toimenpiteiksi 13

Hallituksen toimintakertomus 3. Hallituksen esitys tilivuoden voittoa koskeviksi toimenpiteiksi 13 Finnvera Q4/2013 ja tilinpäätös 2013 Finnvera-konserni Q4/2013 ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Avainluvut 11 Hallituksen esitys tilivuoden voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014 KORKEAMMAT PALKKIOTUOTOT JA ALHAISEMMAT KUSTANNUKSET TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Aktian myynti kasvanut edelleen siitä huolimatta, että yleinen markkinatilanne

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2011

Osavuosikatsaus 2011 Osavuosikatsaus 2011 Toimitusjohtajan katsaus Vuoden 2011 aikana rahoitusmarkkinat ovat olleet edelleen poikkeuksellisen hermostuneet ja epätietoisuus markkinakehityksestä on jatkunut. Epäusko valtioiden

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014...1 Toimintaympäristö Konsernin tulosanalyysi Riskienhallinta Konsernin riskiasema Operatiiviset

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 OKO Pankki Oyj SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 2 Konsernin tulos 2 Liiketoimintojen tulokset 2 Toimintaympäristö 3 Vakavaraisuus 4 Riskiasema 6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015. Huomisen tekijä.

Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015. Huomisen tekijä. Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015 Huomisen tekijä. Toimitusjohtajan katsaus Suomen talouden kasvunäkymät ovat heikentyneet edelleen kuluvan vuoden aikana. Uudella hallituksella on edessään iso haaste,

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

Konserniesittely. Talletuspankkitoiminta. Muu rahoitustoiminta. Arvopaperisijoitukset. Treasury ja pääomamarkkinat. Kiinteistöt

Konserniesittely. Talletuspankkitoiminta. Muu rahoitustoiminta. Arvopaperisijoitukset. Treasury ja pääomamarkkinat. Kiinteistöt Konserniesittely 1 Konserniesittely Kansallis-Osake-Pankki on vuonna 1889 perustettu liikepankki. Pankin liiketoiminta-alueita ovat talletuspankkitoiminta, treasury ja pääomamarkkinat, muu rahoitustoiminta,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2010

Osavuosikatsaus 2010 Osavuosikatsaus 2010 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuluva vuosi on ollut rahoitusalan kannalta edelleenkin haasteellinen. Euroalueen poliittisilta päättäjiltä edellytettiin nopeita ja määrätietoisia toimia

Lisätiedot

Kuntasektorin. Vuosi 2008 lyhyesti

Kuntasektorin. Vuosi 2008 lyhyesti Vuosikertomus 2008 2 Sisällys Kuntasektorin oma luottolaitos... 5 Vuosi 2008 lyhyesti... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen puheenjohtajan katsaus... 8 Kuntien takauskeskus... 10 Ennätysmäräistä

Lisätiedot