TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007"

Transkriptio

1 TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE Panostaja Oyj:n Julkinen ostotarjous kaikista Suomen Helasto Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista Panostaja Oyj ( Tarjouksentekijä tai Panostaja ), joka on Suomen lain mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan ( Tarjousasiakirja ) mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Suomen Helasto Oyj:n ( Suomen Helasto tai Kohdeyhtiö ) liikkeeseen laskemat osakkeet (yksittäin Osake ja yhdessä Osakkeet ), jotka eivät ole Panostajan tai Panostajan kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Konserni ) omistuksessa ( Ostotarjous ). Panostaja allekirjoitti eräiden Suomen Helaston osakkeenomistajien ( Myyjät ) kanssa näiden osakkeenomistajien omistamien osakkeiden vaihtosopimukset, joilla nämä osakkeenomistajat luovuttivat Panostajalle kaikki omistamansa Suomen Helaston yhteensä osaketta, jotka vastaavat yhteensä 68,77 prosenttia Suomen Helaston kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä (katso kohta Ostotarjouksen tausta ja tavoitteet ). Arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 :n mukaisesti Panostaja tekee julkisen ostotarjouksen kaikista muista Kohdeyhtiön liikkeeseen laskemista Osakkeista, koska toteutettujen kauppojen seurauksena Panostajan osuus ylittää kolme kymmenesosaa (3/10) Osakkeiden äänimäärästä. Suomen Helasto on Suomen lain mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka Osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssi Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella SHE1V. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI Panostaja on Suomen lain mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin Helsingin Pörssin pörssilistalla A-osakkeiden osalta kaupankäyntitunnuksella PNAAS ja B-osakkeiden osalta PNABS ja PNABSN0107 (B-uudet). Osakkeiden ISIN-tunnukset ovat FI ja FI Ostotarjouksessa kustakin Osakkeesta maksettava tarjoushinta on 1,27 euroa käteisenä tai osakevastikkeena kutakin kuutta (6) Osaketta vastaan viisi (5) Panostajan B-osaketta sekä siltä osin kuin Panostajan osakkeiden määrä ei ole kokonaisluku, kokonaisluvun ylittävä osuus maksetaan rahassa käyttämällä laskentaperusteena Panostajan B-sarjan osakkeen päätöskurssia , joka oli 1,52 euroa. Vastike on yhtä suuri kuin Myyjien kanssa toteutetussa osakevaihdossa käytetty vastike. Panostaja rahoittaa järjestelyn kassavaroin ja osakeannilla. Osakeanti toteutetaan olemassa olevan osakeantivaltuutuksen puitteissa. Tämä tarjousasiakirja sisältää myös Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman direktiivin 2003/71/EY (esitedirektiivin) mukaiset tiedot liittyen vastikkeena annettavien uusien Panostajan osakkeiden tarjoamiseen ja listaamiseen Helsingin Pörssissä. Samat tiedot koskevat niitä osakkeita, jotka Panostaja luovutti Myyjille suoritetussa osakevaihdossa. Ostotarjouksen tarjousaika ( Tarjousaika ) alkaa klo ja päättyy klo 16.30, ellei Tarjousaikaa jatketa tai keskeytetä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti (katso kohta Ostotarjouksen ehdot Tarjousaika ). Ostotarjouksen hyväksymistä ei voi peruuttaa alkuperäisenä Tarjousaikana, ellei sovellettavasta laista muuta johdu. Mikäli Tarjousaikaa on jatkettu, Ostotarjouksen hyväksynyt osakkeenomistaja voi peruuttaa hyväksymisensä milloin tahansa jatkettuna Tarjousaikana (katso kohta Ostotarjouksen ehdot Ostotarjouksen hyväksymisen peruuttaminen ). Tässä osiossa kerrotut tiedot tulee lukea yhdessä muualla tässä Tarjousasiakirjassa, erityisesti kohdassa Ostotarjouksen ehdot, esitettyjen tarkempien tietojen kanssa. Ostotarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, jossa se on lainsäädännön nojalla kielletty, eikä Tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, jossa soveltuva lainsäädäntö kieltää sen. Ostotarjousta nimenomaan ei tehdä suoraan tai välillisesti käyttäen postilaitosta tai mitään osavaltioiden välisen tai kansainvälisen kaupan välineitä (kuten telefax, telex, puhelin tai Internet) tai kansallisen arvopaperipörssin kautta Australiassa, Hong Kongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa. Ostotarjousta ei voida hyväksyä, mikäli käytetään jotain edellä mainituista välineistä tai mikäli Ostotarjouksen hyväksyminen toimitetaan Australiasta, Hong Kongista, Japanista, Etelä-Afrikasta, Kanadasta tai Yhdysvalloista. Ostotarjouksen järjestäjä

2 3 1. TIIVISTELMÄ KONSERNIN LIIKETOIMINTA TIEDOT PANOSTAJAN HALLINNOSTA PANOSTAJAN TALOUDELLISET TIEDOT LYHYESTI MERKITTÄVIMMÄT RISKITEKIJÄT LYHYESTI OSTOTARJOUS LYHYESTI MUUT TIEDOT MERKITTÄVIMMÄT RISKITEKIJÄT TÄRKEITÄ TIETOJA OSTOTARJOUKSEN SISÄLTÖ OSTOTARJOUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET OSTOTARJOUKSEN EHDOT TARJOUSVASTIKKEEN MÄÄRITTELYPERUSTEET OSAKKEIDEN KURSSIKEHITYS JA PÖRSSIKURSSIT OSTOTARJOUKSEN TEKIJÄN JA HÄNEEN AML 6:10 2 MOM SUHTEESSA OLEVAN HENKILÖN, YHTEISÖN TAI SÄÄTIÖN TARJOUKSEN JULKISTAMISTA TAI TARJOUSVELVOLLISUUDEN SYNTYMISTÄ EDELTÄVÄN KUUDEN KUUKAUDEN AIKANA HANKKIMAT KOHDEYHTIÖN ARVOPAPERIT JA NIISTÄ MAKSETUT VASTIKKEET TIETOJA SIJOITTAJILLE OSAKE- JA RAHAVASTIKKEEN VEROTUKSESTA PANOSTAJA OYJ TIEDOT TARJOUKSENTEKIJÄSTÄ TOIMINTAHISTORIA JA KEHITYS TOIMINTATAPA PÄÄMARKKINAT ORGANISAATIORAKENNE LIIKETOIMINTASEGMENTIT LIIKETOIMINTA-SEGMENTTEIHIN VAIKUTTANEET POIKKEUKSELLISET SEIKAT AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET INVESTOINNIT RAHOITUKSEN LÄHTEET JA PÄÄOMARAKENNE HALLINTO-, JOHTO- JA VALVONTAELIMET SEKÄ YLIN JOHTO OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA LISÄTIEDOT TIEDOT PANOSTAJAN VAROISTA JA VASTUISTA, RAHOITUSASEMASTA SEKÄ TOIMINNAN TULOKSESTA TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA TILIKAUSIEN TULOSLASKELMAT, TASEET JA RAHOITUSLASKELMAT SEKÄ TUNNUSLUVUT SEKÄ ERÄITÄ TIETOJA AJALTA 11/06 04/ VIIMEAIKAINEN KEHITYS JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT KONSERNIN MERKITTÄVIMMÄT MUUTOKSET VIIMEKSI JULKISTETUN OSAVUOSIKATSAUKSEN JÄLKEEN TIETOJA SUOMEN HELASTOSTA SUOMEN HELASTO LYHYESTI... 71

3 4 7.2 SUOMEN HELASTON LIIKETOIMINTAA KOSKEVIA TIETOJA OSAKEPÄÄOMA JA OMISTUSRAKENNE SUOMEN HELASTON HALLINTO SUOMEN HELASTON TYÖNTEKIJÄT SUOMEN HELASTON AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET YHTIÖJÄRJESTYS LIIKETOIMINNAN TULOS JA KOHDEYHTIÖN TALOUDELLINEN TILA OSAKEVAIHDOSSA TARJOTTAVIA OSAKKEITA JA NIIDEN LIIKKEESEENLASKUA KOSKEVAT TIEDOT TARJOTTAVAT PANOSTAJAN OSAKKEET KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI OTTAMISTA KOSKEVAT JÄRJESTELYT LIIKKEESEENLASKIJALLE/TARJOAJALLE AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET OMISTUKSEN LAIMENTUMINEN PRO FORMA TIEDOT KOLMANSIEN ANTAMAT TIEDOT, ASIANTUNTIJALAUSUNNOT JA INTRESSEJÄ KOSKEVAT ILMOITUKSET TARJOUSASIAKIRJAAN VIITTAAMALLA SISÄLLYTETYT ASIAKIRJAT LIITTEET

4 1. TIIVISTELMÄ 5 Tiivistelmä on tämän Tarjousasiakirjan johdanto ja se tulee lukea yhdessä Tarjousasiakirjaan sisältyvien yksityiskohtaisempien tietojen sekä Tarjousasiakirjassa viitattujen asiakirjojen kanssa. Suomen Helaston osakkeenomistajien tulee perustaa sijoituspäätöksensä koko Tarjousasiakirjaan ja siinä viitattuihin asiakirjoihin. Tarjouksentekijä ei ole laatinut erillistä listalleottoesitettä ja siten perusesitteen, arvopaperiliitteen ja pro forma-liitteen mukaiset tiedot on sisällytetty tähän Tarjousasiakirjaan. 1.1 KONSERNIN LIIKETOIMINTA Panostaja on panostusyhtiö. Konserni on panostanut suomalaisiin perinteisten toimialojen pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Panostaminen on toteutettu ensisijaisesti yritysostoilla. Konserni on panostanut yrityksiin liiketaloudellisia resursseja ja strategista osaamista. Tavoitteena on ollut nostaa panostettava yritys alallaan vahvaksi tekijäksi ennalta sovitun aikataulun mukaisesti, jonka jälkeen yritys on jatkanut toimintaansa itsenäisenä kasvuyrityksenä. Suomen Helaston hankinta toteuttaa Panostajan kasvustrategiaa. Panostajan tavoitteena on yli 30 prosentin keskimääräinen liikevaihdon kasvu sisältäen uusien liiketoiminta-alueiden vaikutuksen. Vuosittain tavoitteena on hankkia 2-3 uutta liiketoiminta-aluetta ja täydentää nykyisiä alueita yritysostoin sekä saattaa yksi alue itsenäistymisvaiheeseen. Suomen Helasto konserniin kuuluvat kolme liiketoiminta-aluetta ovat PK-yrityksiä, jotka tullaan organisoimaan Konserniin nykyisten liiketoimintaalueiden tapaan. Suomen Helaston hankinnan myötä Panostajan liiketoiminta-alueiden määrä kasvaa seitsemästä kymmeneen. 1.2 TIEDOT PANOSTAJAN HALLINNOSTA Ylin vastuu Konsernin hallinnosta ja toiminnasta on Panostajan toimielimillä, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Panostajan hallituksen päätöksen mukaan hallituksen puheenjohtajan tehtävä on päätoiminen. Panostajan hallitus Matti Koskenkorva Jukka Ala-Mello Hannu Tarkkonen Olli Halmevuo hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen Panostajan toimitusjohtaja Olli Halmevuo 1.3 PANOSTAJAN TALOUDELLISET TIEDOT LYHYESTI Marraskuu 2006 huhtikuu 2007 (IFRS) Konsernin IFRS:n mukainen liikevaihto puolivuotiskaudella oli 32,7 milj. euroa (23,8 milj. euroa). Vahvimmin liikevaihto kasvoi Teollisuusrakentaminen segmentissä, jossa liikevaihdon 80 prosentin

5 6 kasvu oli seurausta Suomessa toimivan teollisuuden merkittävistä investointipäätöksistä. Konsernin liikevoitto oli 3,7 milj. euroa (1,2 milj. euroa) ja tulos ennen veroja oli 3,5 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Konsernin liikevoitto koheni liikevaihdon kasvusta ja parantuneesta kannattavuudesta johtuen. Laimennettu tulos/osake oli 5,7 senttiä (3,2 senttiä) kasvua 80 %. Oma pääoma per osake oli 0,58 euroa (0,38 euroa). Omavaraisuusaste oli 37,4 % (29,5 %). Tilikausi 2006 (IFRS) Konsernin IFRS:n mukainen liikevaihto oli 57,8 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 5,5 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja oli 4,9 miljoonaa euroa. Tilikauden voitto oli 8,6 miljoonaa euroa, josta 3,7 miljoonaa euroa muodostui jatkuvista liiketoiminnoista ja 4,9 miljoonaa euroa myydyistä liiketoiminnoista. Tilikauden voitto kasvoi yhteensä 211,6 prosenttia edellisestä vuodesta. Myytyjen liiketoimintojen tulos muodostui Pajakulma Oy:n ja Ekovilla Oy:n myyntivoitosta. Näiden osakkeiden myyntivoitot on käsitelty verovapaana myyntivoittona. Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,24 euroa ja laimentamaton tulos/osake oli 0,27 euroa. Omavaraisuusaste oli 43,4 prosenttia. Tilikausi 2005 (FAS) Tilikaudella 2005 konsernin IFRS:n mukainen liikevaihto oli 62,2 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 4,4 miljjoonaa euroa ja tulos ennen veroja 3,8 miljoonaa euroa. Konsernin tilikauden voitto oli 2,8 miljoonaa euroa. Laimennettu sekä laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa ja omavaraisuusaste 33,2 prosenttia. Tilikausi 2004 (FAS) Konsernin FAS:n mukainen liikevaihto oli 52,0 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 3,6 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja oli 3,1 miljoonaa euroa. Panostaja luopui tilikaudella Kiinteistö Oy Lakalaivan Toimistotalo 1:n omistuksesta. Panostaja-konserni kirjasi kaupasta 0,85 miljoonan euron myyntivoiton. Tilikauden voitto oli 2,0 miljoonaa euroa. Laimennettu sekä laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa ja omavaraisuusaste 36,0 prosenttia. Tuloslaskelma (1000 euroa) 11/06-04/07 11/05-10/06 11/04-10/05 11/04-10/05 11/03-10/04 IFRS IFRS IFRS FAS FAS Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Osuus osakkuusyhtiön tuloksista

6 Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja kulut Voitto ennen veroja Tuloverot Voitto jatkuvista liiketoiminnoista Voitto myydyistä liiketoiminnoista Tilikauden voitto Jakautuminen Emoyhtiön osakkeenomistajille Vähemmistölle Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista, laimentamaton 0,053 0,092 0,071 0,066 0,081 Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista, laimennettu 0,048 0,085 Tulos/osake myydyistä liiketoiminnoista, laimentamaton 0,011 0, Tulos/osake myydyistä liiketoiminnoista, laimennettu 0,009 0,157 Tulos/osake jatkuvista ja myydyistä liiketoiminnoista, laimentamaton 0,064 0,268 0,071 0,066 0,081 Tulos/osake jatkuvista ja myydyistä liiketoiminnoista, laimennettu 0,057 0,242 0,071 0,066 0,081 Tase 04/ / / / / /2004 (1 000 euroa) IFRS IFRS IFRS FAS IFRS FAS VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Omat osakkeet Osuudet osakkuusyhtiöissä Muut pitkäaikaiset varat Korolliset saamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä

7 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset Rahoitusarvopaperit Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Vaihtovelkakirjalaina Yhteensä Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Velat Laskennallinen verovelka Vaihtovelkakirjalaina Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä Rahavirtalaskelma IFRS IFRS IFRS FAS FAS 04/ / / / /2004 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon Nettokäyttöpääoman muutos Maksetut korot Saadut osingot Saadut korot

8 9 Verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investoinnit Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeitten luovutustulot Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla Myydyt liiketoiminnot Investointien nettorahavirta Rahoitus Osakeannista saadut maksut Pitkäaikaisen rahoituksen lisäys (+), vähennys (-) Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys (+), vähennys (-) Omien osakkeiden hankinta Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavirtojen muutos Rahavirrat tilikauden alussa Rahavirrat tilikauden lopussa MERKITTÄVIMMÄT RISKITEKIJÄT LYHYESTI Panostajan perusliiketoimintaan sisältyy normaalia korkeampia riskejä, sillä Panostajan strategiaan kuuluvat yritysostot ja yritysmyynnit. Yritysostoista tulevia riskejä pyritään pienentämään huolellisella valmistautumisella, due diligence -tarkastuksen avulla sekä rahoitusriskin minimoimisella oston yhteydessä. Lisäksi Panostaja pyrkii hajauttamaan sijoituksensa, mutta mitään takeita ei ole sille, että Panostaja pystyisi poistamaan liiketoiminta-aluekohtaista riskiä Konsernissaan. Tällöin yksittäisten liiketoiminta-alueiden tulosvaihtelut voivat vaikuttaa merkittävästi Konsernin tulokseen ja taseeseen sekä Panostajan osakkeen arvoon. Konsernin toimialojen näkymät näyttävät tällä hetkellä suotuisilta lyhyellä aikajänteellä. Kuitenkaan ei ole takeita siitä, että toimialat, joille Panostaja sijoittaa, kehittyisivät tulevaisuudessa suotuisammin kuin tähän asti.

9 10 Panostaja voi sijoittaa ajoittain huomattavan osan varoistaan yksittäiseen liiketoiminta-alueeseen tai pieneen määrään kohteita. Epäedullinen kehitys minkä tahansa sellaisen yksittäisen sijoituskohteen liiketoiminnassa tai taloudellisessa asemassa voi vaikuttaa merkittävästi Konsernin tulokseen ja taseeseen sekä Panostajan osakkeen arvoon. Merkittävä osa Panostajan varoista muodostuu oman- ja vieraan pääoman ehtoisista sijoituksista liiketoiminta-alueisiin. Nämä varat arvostetaan kulloinkin markkinaolosuhteiden ja muiden asiaan vaikuttavien tekijöiden perusteella. Siten näiden varojen arvonalentuminen saattaisi johtaa alaskirjauksiin, jotka puolestaan saattaisivat vaikuttaa muun muassa Konsernin oman pääoman määrään ja tulokseen. Panostajan ja sen konserniyhtiöiden operatiivisella johdolla on strategian muodostamisessa, toteuttamisessa ja hallinnossa keskeinen merkitys. Tarjousasiakirjassa on selvitetty yksityiskohtaisemmin Panostajan edellä mainittuun toimintaan, liiketoiminta-alueiden arvostamiseen, vakuutuksiin, osingonmaksupolitiikkaan, mahdollisen tulevan rahoituksen tarpeeseen, osakemarkkinoihin, valuuttaan, verotukseen, tiettyihin ennusteisiin ja Ostotarjouksen toteutumiseen liittyviä riskejä. 1.5 OSTOTARJOUS LYHYESTI Panostajan varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta antamalla optio- ja muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettuja oikeuksia siten, että osakeannissa tai -anneissa tarjotaan merkittäväksi uusia B-osakkeita. Osakeantivaltuutuksilla ei suljettu pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista, vaan osakeannissa voidaan poiketa osakeyhtiölain 9 luvun 3 :ssä säädetystä osakkeenomistajien etuoikeudesta. Hallitus päättää Tarjousajan päätyttyä yhtiökokouksen valtuutuksen puitteissa suunnatusta osakeannista niin, että Ostotarjouksen yhteydessä annettavista uusista Panostajan B-osakkeista maksettavaksi tulevasta merkintähinnasta osakepääoman korotukseksi kirjataan 0,12 euroa ja loppuosa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Ostotarjouksen ehdoista lyhyesti Ostotarjouksen ehdot ovat luettavissa kokonaisuudessaan Tarjousasiakirjan kohdassa 4.2 Ostotarjouksen ehdot. Tarjouksentekijä tarjoutuu vaihtamaan ja ostamaan kaikki Suomen Helaston liikkeeseen laskemat Osakkeet. Tarjousvastike Tarjouksentekijä tarjoaa vastikkeeksi jokaista kuutta Suomen Helaston osaketta kohti viisi uutta Panostajan B-sarjan osaketta. Ostotarjouksessa kustakin Osakkeesta maksettava tarjoushinta on 1,27 euroa käteisenä tai osakevastikkeena kutakin kuutta (6) Osaketta vastaan viisi (5) Panostajan B-osaketta sekä siltä osin kuin Panostajan osakkeiden määrä ei ole kokonaisluku, kokonaisluvun ylittävä osuus maksetaan rahassa käyttämällä laskentaperusteena Panostajan B-sarjan osakkeen päätöskurssia , joka oli 1,52 euroa.

10 11 Tarjouksentekijällä on AML:n 6:10 :n mukainen korotus- ja hyvitysvelvollisuus. Tarjousaika Tarjousaika alkaa klo ja päättyy klo 16.30, mikäli Tarjousaikaa ei pidennetä tai keskeytetä tarjouksen ehtojen mukaisesti MUUT TIEDOT Jos tuomioistuimessa pannaan vireille Tarjousasiakirjaan sisältyviä Listalleottoesitteen tietoja koskeva kanne, kantaja voi joutua vastaamaan Tarjousasiakirjan kääntämisestä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista. Tiivistelmästä vastuulliset henkilöt ovat velvollisia korvaamaan siitä aiheutuneen vahingon ainoastaan silloin, kun tiivistelmä on ollut harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen esitteen muihin osiin nähden

11 12 2. MERKITTÄVIMMÄT RISKITEKIJÄT Tietyt tässä Tarjousasiakirjassa esitetyt tulevaisuutta koskevat lausunnot ja tiedot pohjautuvat Panostajan johdon arvioon tai ovat oletuksia, jotka pohjautuvat johdon käytössä oleviin tietoihin. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausunnot heijastavat Konsernin ja sen liiketoiminta-alueiden näkymiä suhteessa tuleviin tapahtumiin ja ovat alttiina tietyille riskeille, epävarmuustekijöille ja oletuksille. Konsernin ja sen liiketoiminta-alueiden kannattavuus ja osakkeenomistajien omistuksen arvo Panostajassa voivat tulevaisuudessa poiketa huomattavasti tulevaa kehitystä koskevista arvioista. Monet kannattavuuteen ja omistuksen arvoon vaikuttavat tekijät ovat sellaisia, ettei Panostaja voi niihin vaikuttaa tai ennustaa niitä. Sijoittajien ei tule liiallisesti luottaa tulevaa kehitystä koskeviin arvioihin. Muun muassa seuraavat tärkeät tekijät voivat vaikuttaa Konsernin toimintaan ja tulokseen, jolloin Panostajan kannattavuus ja sen sijoituksen arvo voi tämän Tarjousasiakirjan julkistamisen jälkeen poiketa merkittävästi tässä Tarjousasiakirjassa esitetyistä tiedoista: yleisissä taloudellisissa suhdanteissa tapahtuvat muutokset, muutokset Panostajan liiketoimintoalueilla toimivien yhtiöiden yleisissä markkina-arvostusperusteissa, Panostajan yhteistyö- ja palveluntarjontasopimukset, kilpailutilanne markkinoilla, muutokset Panostajan liiketoiminta-alueita koskevissa säädöksissä, vaihdettavan pääomalainan toteutumisen onnistuminen sekä mahdollisesti tarvittavan lisäpääoman ja muun rahoituksen saatavuus hyväksyttävin ehdoin. Tarjouksentekijän strategiaan sisältyvä riski Panostajan perusliiketoimintaan sisältyy normaalia korkeampia riskejä, sillä Panostajan strategiaan kuuluvat yritysostot ja yritysmyynnit. Yritysostoista tulevia riskejä pyritään pienentämään huolellisella valmistautumisella, due diligence -tarkastuksen avulla sekä rahoitusriskin minimoimisella oston yhteydessä. Lisäksi Panostaja pyrkii hajauttamaan sijoituksensa, mutta mitään takeita ei ole sille, että Panostaja pystyisi poistamaan liiketoiminta-aluekohtaista riskiä Konsernissaan. Tällöin yksittäisten liiketoiminta-alueiden tulosvaihtelut voivat vaikuttaa merkittävästi Konsernin tulokseen ja taseeseen sekä Panostajan osakkeen arvoon. Liiketoiminta-alueisiin liittyvät riskit Konsernin toimialojen näkymät näyttävät tällä hetkellä suotuisilta lyhyellä aikajänteellä. Kuitenkaan ei ole takeita siitä, että toimialat, joille Panostaja sijoittaa, kehittyisivät tulevaisuudessa suotuisammin kuin tähän asti. Konsernin liiketoiminnan kasvun myötä Panostaja pyrkii pienentämään yksittäisten tytäryhtiöiden vaikutuksia Konsernin kokonaisriskiin. Panostajan tytäryhtiöt eivät ole ns. start up -vaiheessa, vaan kukin yhtiö on toimialallaan toiminut jo vuosia. Panostajan liiketoiminta-alueilla on kullakin tavoitteena kannattavuuden lisäksi kasvuhakuisuus. Voimakas kasvu asettaa merkittäviä vaatimuksia kohdeyritysten johdolle, rahoitusresursseille, henkilöstölle sekä informaatio- ja talousseurantajärjestelmille. Panostaja ei takaa, että yhtiöiden liiketoiminta-alueet kykenisivät täyttämään kaikki kasvun asettamat vaatimukset. Panostaja voi sijoittaa ajoittain huomattavan osan varoistaan yksittäiseen liiketoiminta-alueeseen tai pieneen määrään kohteita. Epäedullinen kehitys minkä tahansa sellaisen yksittäisen sijoituskohteen liiketoiminnassa tai taloudellisessa asemassa voi vaikuttaa merkittävästi Konsernin tulokseen ja taseeseen sekä Panostajan osakkeen arvoon.

12 Liiketoiminta-alueiden arvostamiseen liittyvät riskit ja konserniliikearvo 13 Merkittävä osa Panostajan varoista muodostuu oman- ja vieraan pääoman ehtoisista sijoituksista liiketoiminta-alueisiin. Nämä varat arvostetaan kulloinkin markkinaolosuhteiden ja muiden asiaan vaikuttavien tekijöiden perusteella. Siten näiden varojen arvonalentuminen saattaisi johtaa alaskirjauksiin, jotka puolestaan saattaisivat vaikuttaa muun muassa Konsernin oman pääoman määrään ja tulokseen. Konserni testaa vuosittain liikearvon sekä niiden aineettomien hyödykkeiden arvon, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, mahdollista arvonalentumista. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä oleva rahamäärä perustuu käyttöarvolaskelmiin. Näiden laskelmien laatiminen edellyttää arvioiden käyttämistä. Vaikka Panostajan johdon näkemyksen mukaan käytetyt oletukset ovat asianmukaisia, saattavat arvioidut kerrytettävissä olevat rahamäärät erota olennaisesti tulevaisuudessa toteutuvista. Käyttöarvon laskennassa käytetyt keskeiset muuttujat ovat budjetoitu liikevaihto ja budjetoitu liikevoitto. Liikevoiton osalta on huomioitu myös sellaisten uudelleenjärjestelyjen, jotka on jo toteutettu tai joihin on sitouduttu, tuomat kustannussäästöt ja muut hyödyt. Riippuvuus avainhenkilöistä Panostajan ja sen konserniyhtiöiden operatiivisella johdolla on strategian muodostamisessa, toteuttamisessa ja hallinnossa keskeinen merkitys. Kenen tahansa operatiiviseen johtoon kuuluvan avainhenkilön menetys voi vaikuttaa epäedullisesti Konsernin toimintaan ja sen tulokseen. Vakuutukset Vahinkoriskit on pyritty kattamaan asianmukaisin vakuutuksin. Konsernissa ei ole omia vakuutuskassoja. Osingonmaksupolitiikka ja jakokelpoiset varat Panostaja aikoo vastaisuudessakin jatkaa aktiivista osingonjakopolitiikkaansa, ja jakaa keskimäärin puolet Konsernin tuloksesta osakkeenomistajilleen. Panostajan hallitus voi ehdottaa kuitenkin yksittäisinä vuosina suurempaa tai pienempää osingonjakoa. Hallitus voi myös ehdottaa, että osinkoa ei jaeta lainkaan. Rahoituksen tarve tulevaisuudessa Yritysostot tai muut merkittävät kasvuhankkeet voivat edellyttää Panostajaan lisäpääomaa. Kasvuhankkeiden rahoitus voi myös edellyttää, että Panostaja onnistuu tuottotavoitteidensa mukaisesti irtautumaan yhdestä tai useammasta sijoituskohteesta. Mikäli konserniyhtiöistä saadut myyntihinnat ja Panostajan muut käteisvarat eivät riitä kasvun rahoittamiseen, on mahdollista, että Panostaja joutuu realisoimaan myös varallisuutta, josta irtautumista ei ole suunniteltu ja josta saavutettava tuotto on Panostajan tuottotavoitteita merkittävästi alhaisempi. Osakemarkkinoiden riskit Panostajan osakkeet on noteerattu Helsingin Pörssissä. Panostaja ei voi taata sitä, että vaihdossa saatujen Panostajan B-osakkeiden julkisen noteerauksen jatkuessa osakkeiden markkinahinta vastaisi sijoittajien osakkeista Suomen Helaston osakkeilla maksamaa hintaa eikä sitä, että osakkeille muodostuu aktiiviset jälkimarkkinat.

13 Valuuttariskit 14 Panostajan tilinpäätösvaluutta on euro ja sen osakkeen substanssiarvo lasketaan euroissa. Panostaja saattaa jatkossa tehdä sijoituksia muissakin valuutoissa kuin euroissa. Valuuttariskiltä suojautuminen ei ehkä ole aina mahdollista tai järkevää. Valuuttakurssien vaihtelu ja valuuttakurssien sääntely saattaa vaikuttaa Panostajan sijoitusten arvoon sekä tuottoihin, jotka myös lasketaan euroissa. Valuuttakurssien vaihteluilla saattaa siten olla vaikutus Konsernin tulokseen. Panostajan osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä euroissa ja osakkeille maksettavat osingot tullaan maksamaan euroissa. Euron arvon aleneminen muihin valuuttoihin nähden pienentäisi näihin arvopapereihin tehdyn sijoituksen arvoa kyseisissä valuutoissa. Valuuttariskien hallinnassa konsernipolitiikkana on suojata merkittävät kiinteähintaiset, yleensä projektiluontoiset, kaupat termiinein. Konsernissa ei pääsääntöisesti suojata valuuttavirtoja. Konsernissa on ostoja myös euroalueen ulkopuolelta, jotka tasapainottavat valuuttariskejä. Konsernilla ei ole korollisia velkoja muissa valuutoissa kuin euroissa. Oikeudelliset, verotukselliset ja sääntelylliset riskit Panostajan toimintaan ja varallisuuteen saattavat vaikuttaa erilaiset epävarmuustekijät, kuten kansainvälisen politiikan kehitys, muutokset hallitusten politiikassa, verotus, rajoitukset koskien ulkomaisia investointeja ja valuutan kotiuttamista, valuuttakurssien vaihtelut sekä muu kehitys niiden maiden lainsäädännössä ja määräyksissä, joissa Panostajan varoja on sijoitettuna. Muuttuneen verolainsäädännön mukaan pääomasijoitusyhtiöksi luokiteltavien yhtiöiden myyntivoitot ovat veronalaisia ja myyntitappiot vähennyskelpoisia verotuksessa. Muilla osakeyhtiöillä myyntivoitot voivat tietyin edellytyksin olla verovapaita ja myyntitappiot vähennyskelvottomia. Nämä Suomen verolainsäädännössä tapahtuneet muutokset voivat siis vaikuttaa tytäryhtiöiden myynnissä saatavien myyntivoittojen ja/tai tappioiden verotukseen. Muuttuneen lainsäädännön tulkinnasta johtuen Panostajan johdolla ei ole Konsernin verokohtelusta varmuutta. Ostotarjouksen toteuttamiseen liittyvät riskit Ostotarjous on tarkoitus maksaa osakeannilla ja kassavaroilla. Tarjouksentekijä on varmistanut ja laskelmat osoittavat, että kassavarat riittävät Ostotarjouksen toteuttamiseen, riippumatta siitä, kuinka moni Suomen Helaston päättää valita käteis- tai osakevastikkeen. Mikäli jokin yllättävä tapahtuma, jota ei ole voitu ennakoida, johtaisi siihen, että Tarjouksentekijän kassavaroja jouduttaisiin käyttämään muuhun tarkoitukseen, saatettaisiin Ostotarjouksen osalta joutua käyttämään muuta rahoitustapaa.

14 15 3. TÄRKEITÄ TIETOJA Tämä Tarjousasiakirja on laadittu Suomen ja Suomea sitovan lainsäädännön, mukaan luettuna arvopaperimarkkinalaki ( AML ), arvopaperimarkkinalain 2 luvussa tarkoitetusta esitteestä annettu valtionvarainministeriön asetus ( /452), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/25/EY julkisista ostotarjouksista, Euroopan yhteisöjen komission asetus 809/2004, asetuksen liitteet I, II ja III, tarjousasiakirjan sisällöstä annettu valtiovarainministeriön asetus ( /479) ja Rahoitustarkastuksen standardit 5.2a (dnro 6/120/2004) ja 5.2c (dnro 8/120/2004) mukaisesti. Tarjousasiakirja on AML:n 6 luvun 4 :n mukainen tarjousasiakirja. Tarjousasiakirjaan ja Ostotarjoukseen sovelletaan Suomen lakia ja kaikki niitä koskevat riitaisuudet ratkaistaan toimivaltaisessa suomalaisessa tuomioistuimessa. Tämä Tarjousasiakirja julkaistaan suomenkielisenä. Rahoitustarkastus on hyväksynyt tämän Tarjousasiakirjan, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Rahoitustarkastuksen hyväksymispäätöksien diaarinumerot ovat 100/250/2007 ja 20/252/2007. Tarjousasiakirja sisältää myös listalleottoesitettä koskevat tiedot. Tarjousasiakirja ja kaikki asiakirjat, joihin tarjousasiakirjassa viitataan, ovat saatavilla alkaen ja koko tarjouksen voimassaoloajan FIM Pankkiiriliike Oy:n kaikissa konttoreissa, OMX way:ssä, osoite Fabianinkatu 14, Helsinki, sekä tiettyjen tilinhoitajayhteisöiden ja omaisuudenhoitajien luona. Lisäksi Tarjousasiakirja on saatavilla Internetissä osoitteissa ja Tarjouksentekijä voi Suomen lainsäädännön sallimissa rajoissa ostaa Kohdeyhtiön Osakkeita myös julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä ennen Tarjousajan tai jatketun Tarjousajan päättymistä hinnalla, joka ei ylitä Tarjousvastiketta. Tietyillä alueilla lainsäädäntö voi asettaa rajoituksia Tarjousasiakirjan levittämiselle ja Ostotarjouksen tekemiselle. Tarjouksentekijä ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin tehdäkseen julkisen ostotarjouksen tai julkistaakseen Tarjousasiakirjan missään muualla kuin Suomessa. Henkilöiden, jotka saavat haltuunsa Tarjousasiakirjan tai muita Ostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja, tulee hankkia tietoja mahdollisesti soveltuvista rajoituksista ja noudattaa niitä. Ostotarjousta ei tehdä suoraan eikä välillisesti alueilla, joilla sen tekeminen olisi lainvastaista, eikä Tarjousasiakirjaa tai siihen liittyviä hyväksymislomakkeita levitetä tai välitetä eikä niitä saa levittää tai välittää millään tavalla, mukaan lukien postitse, telefaksitse, teleksitse, puhelimitse, sähköpostitse tai Internetin kautta, alueille tai alueilta, joilla se olisi lainvastaista. Kaikki Tarjousasiakirjassa esitetyt Suomen Helastoa koskevat taloudelliset ja muut tiedot perustuvat yksinomaan Suomen Helaston päättyneeltä tilikaudelta julkistamaan tilinpäätökseen ja vuosikertomukseen, Suomen Helaston välistä kuuden (6) kuukauden ajanjaksoa koskevaan osavuosikatsaukseen, Suomen Helaston julkistamiin pörssitiedotteisiin, kaupparekisterimerkintöihin, Suomen Helaston päivättyyn osakasluetteloon sekä muihin julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Tarjouksentekijä ei vastaa millään tavalla tällaisista tiedoista lukuun ottamatta niiden oikeaa uudelleen esittämistä tässä Tarjousasiakirjassa. Tarjousasiakirjassa esitettävät prosenttiluvut ja eräät muut luvut on pyöristetty lähimpään kokonaislukuun tai desimaaliin. Tarjousasiakirjan taulukossa esitettävien erien ja todellisten loppusummien mahdolliset erot johtuvat pyöristyksistä. Tarjousasiakirjaa ei täydennetä eikä päivitetä minkään Suomen Helaston tai Tarjouksentekijän Tarjousasiakirjan julkistamisen jälkeen julkistaman taloudellisen informaation tai pörssitiedotteiden

15 16 perusteella, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, eikä Tarjouksentekijä myöskään tiedota erikseen tällaisen taloudellisen tiedon tai tällaisten pörssitiedotteiden julkistamisesta. Tarjousasiakirjan levittäminen tai Ostotarjouksen tekeminen eivät missään olosuhteissa merkitse sitä, että tässä Tarjousasiakirjassa esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa tulevaisuudessa, tai ettei Tarjouksentekijän tai Konsernin liiketoiminnassa olisi tapahtunut muutoksia tämän Tarjousasiakirjan päivämäärän jälkeen. Ketään ei ole valtuutettu antamaan Ostotarjouksen tai Panostajan osakkeiden tarjoamisen yhteydessä mitään muita tietoja kuin tähän Tarjousasiakirjaan sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli tällaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, on huomattava, että ne eivät ole Tarjouksentekijän tai Järjestäjän tai heidän edustajiensa hyväksymiä. Tärkeitä päivämääriä Alla on esitetty Ostotarjoukseen liittyviä tärkeitä päivämääriä. Tähdellä (*) merkityt ajankohdat ovat alustavia ja ne ilmoitetaan olettaen, että Ostotarjous toteutetaan ja ettei Tarjousaikaa ole jatkettu tai keskeytetty Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti Tiedote Tarjouksentekijän päätöksestä tehdä Ostotarjous Tiedote Ostotarjouksen pääasiallisista ehdoista Tarjousasiakirjan julkistaminen Tarjousaika alkaa * Tarjousaika päättyy, ellei Tarjousaikaa päätetä jatkaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti * Ostotarjouksen alustavan tuloksen ilmoittaminen * Ostotarjouksen lopullisen tuloksen ilmoittaminen * Ostotarjouksen toteuttaminen * Käteisvastikkeen maksu * Osakevastikkeen maksaminen, uudet osakkeet Ostotarjouksen hyväksyneiden sijoittajien arvo-osuustileille, arviolta viimeistään Tarjousasiakirjasta vastuullinen taho Panostaja Oyj (y-tunnus: ) Postitorvenkatu TAMPERE Suomi Tarjouksentekijän vakuutus Tarjouksentekijä on laatinut tämän Tarjousasiakirjan AML:n 6 luvun 4 :n mukaisesti tässä kuvatun Ostotarjouksen tekemistä, Ostotarjouksen seurauksena liikkeeseen laskettavien Panostajan B- osakkeiden tarjoamista ja listalleottamista ja suoritetun osakevaihdon johdosta suunnatussa osakeannissa annettujen osakkeiden listalleottamista varten. Tarjouksentekijä vakuuttaa, että sen parhaan ymmärryksen mukaan tässä Tarjousasiakirjassa esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja, eikä tiedoista ole jätetty pois mitään Tarjouksentekijän tiedossa olevaa asiaan tai Ostotarjouksen edullisuuden arviointiin olennaisesti vaikuttavaa tietoa. Siltä osin kuin tiedot ovat peräisin kolmannelta Tarjouksentekijä vahvistaa, että tiedot on toistettu asianmukaisesti, ja että siltä osin kuin liikkeeseenlaskija tietää ja on pystynyt kyseisen kolmannen julkistamien tietojen perusteella varmistamaan tiedoista ei ole jätetty pois seikkoja, jotka tekisivät

16 17 toistetuista tiedoista harhaanjohtavia tai epätarkkoja. Tietolähteitä ovat Suomen Helasto, JCF Quant ja OMX, Helsingin Pörssi. Kaikki Tarjousasiakirjassa esitettävät Kohdeyhtiötä koskevat tiedot perustuvat yksinomaan julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Tarjouksentekijä ei vastaa tällaisista tiedoista millään tavalla lukuun ottamatta niiden oikeaa uudelleen esittämistä Tarjousasiakirjassa. Tampere, Panostaja Oyj Hallitus TARJOUKSENTEKIJÄ JA SEN NEUVONANTAJAT Tarjouksentekijä Tarjouksentekijän hallitus Panostaja Oyj Postitorvenkatu TAMPERE Suomi Matti Koskenkorva Jukka Ala-Mello Hannu Tarkkonen Olli Halmevuo hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen Tarjouksentekijän oikeudellinen neuvonantaja Ostotarjouksen yhteydessä Ostotarjouksen järjestäjä Asianajotoimisto Klingendahl Oy Eteläpuisto 2 C Tampere Suomi FIM Pankkiiriliike Oy Pohjoisesplanadi 33 A Helsinki Suomi Tilintarkastuksesta tilikausilla vastuulliset henkilöt Ala-Mello, Jukka Kartanontie 1 KHT Helsinki Tehtävässä asti

17 18 Pellinen, Hannu KHT Tehtävässä alkaen PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Itämerentori Helsinki c/o PricewaterhouseCoopers Oy Hämeenkatu 26 A Tampere Päävastuullinen tilintarkastaja Janne Rajalahti, KHT

18 19 4. OSTOTARJOUKSEN SISÄLTÖ 4.1 OSTOTARJOUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Panostaja on toteutetun osakevaihdon seurauksena hankkinut Suomen Helaston osakepääomasta yli kaksi kolmasosaa, minkä seurauksena Panostajalle on syntynyt arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 :n mukainen velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous Suomen Helaston muille osakkeenomistajille. Ostotarjous toteutetaan osana yritysjärjestelyä, jolla Panostaja pyrkii saamaan Suomen Helaston merkittävän osake-enemmistön omistukseensa. Lopullisena tavoitteena on Suomen Helasto -konsernin liiketoiminnan saattaminen osaksi Panostaja-konsernia. Järjestely tullaan toteuttamaan joko ostamalla Suomen Helaston tytäryhtiöt Panostajalle tai sen tytäryhtiölle ja pyrkimällä myymään sen jälkeen emoyhtiö Suomen Helasto ostajataholle, joka siirtää yhtiöön uutta liiketoimintaa, sulauttamalla Suomen Helasto tai sen tytäryhtiöt Panostajaan tai johonkin sen tytäryhtiöön tai hankkimalla kaikki Osakkeet ja hakemalla Osakkeiden julkisen kaupankäynnin lopettamista ja Osakkeiden poistamista Helsingin Pörssin pörssilistalta. Tuleeko kaupankäynti Osakkeilla jatkumaan Helsingin Pörssissä, riippuu siitä, mikä edellä mainituista vaihtoehdoista tullaan toteuttamaan. Mikäli tarjouksentekijän omistusosuus Kohdeyhtiöstä nousee yli 90 prosentin, syntyy Tarjouksentekijälle osakeyhtiölain 18 luvun 1 :n mukainen lunastusoikeus- ja velvollisuus OSTOTARJOUKSEN EHDOT Tarjouksentekijä ja tarjouksen kohde Tarjouksentekijä tekee jäljempänä esitetyin ehdoin tarjouksen kaikista Suomen Helaston liikkeeseenlaskemista Osakkeista, jotka eivät ole Panostaja-konsernin hallussa. Tarjoushinta Tarjoushinta jokaiselta Osakkeelta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi peruutettu, on joko: a) Osakevastikkeena kutakin kuutta (6) Suomen Helaston osaketta vastaan viisi (5) Panostajan B- osaketta ( Vastikeosake ) sekä siltä osin kuin Panostajan osakkeiden määrä ei ole kokonaisluku, kokonaisluvun ylittävä osuus maksetaan rahassa käyttämällä laskentaperusteena Panostajan B-sarjan osakkeen päätöskurssia , joka oli 1,52 euroa; tai b) Käteisvastike, joka on 1,27 euroa Osakkeelta. Mikäli kaikki Suomen Helaston osakkeenomistajat hyväksyvät Ostotarjouksen ja valitsevat Osakevastikkeen, Vastikeosakkeena annettavien Panostajan B-osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään kappaletta, ja Vastikeosakkeet vastaavat osakeannin jälkeen yhteensä 7,6 prosenttia Panostajan kaikista osakkeista ja 0,9 prosenttia osakkeiden tuottamista äänistä. Mikäli Suomen Helaston yhtiökokous päättää Tarjousasiakirjan päivämäärän jälkeen jakaa osinkoa ja tällaisen osingonmaksun täsmäytyspäivä on ennen Ostotarjouksen Selvityspäivää (ks. jäljempänä

19 20 kappaleessa Ostotarjouksen ehdot Maksuehdot ja selvitys ), huomioidaan maksettu osinko Tarjoushinnassa. Käteisvastiketta alennetaan määrällä, joka vastaa kullekin Osakkeelle maksettavaa osinkoa. Vastaavasti Osakevastikkeen osalta vähennetään vaihdossa annettavien Vastikeosakkeiden vaihtosuhteen mukaista kokonaismäärää maksetun osingon määrää vastaavalla osakemäärällä käyttäen annettavien Panostajan B-osakkeiden laskennallisena arvona 1,52 euroa. Tarjousaika Ostotarjous on voimassa klo (Suomen aikaa) klo (Suomen aikaa), jona aikana Suomen Helaston osakkeenomistajat voivat hyväksyä Ostotarjouksen, ellei Tarjousaikaa jatketa tai jatkettua Tarjousaikaa keskeytetä jäljempänä esitetyn mukaisesti. Tarjouksentekijä varaa oikeuden jatkaa Tarjousaikaa. Tarjousaika voi olla yhteensä enintään 10 viikkoa, ellei sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Tarjouksentekijä ilmoittaa Tarjousajan pidentämisestä viimeistään Tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä. Ostotarjouksen hyväksyneen osakkeenomistajan oikeudesta peruuttaa Ostotarjouksen hyväksyminen, mikäli Tarjousaikaa on jatkettu, katso jäljempänä Ostotarjouksen hyväksymisen peruuttaminen. Ostotarjouksen hyväksymismenettely FIM Pankkiiriliike Oy toimii Ostotarjouksen järjestäjänä ja huolehtii Panostajan toimeksiannosta Ostotarjouksen toteuttamisesta ja sen yhteydessä tehtävistä kaupoista niiden Osakkeiden osalta, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Tilinhoitajayhteisöt ja omaisuudenhoitajat lähettävät asiakkaanaan oleville Australian, Hongkongin, Japanin, Etelä-Afrikan, Kanadan ja Yhdysvaltojen ulkopuolella asuville Suomen Helaston osakkeenomistajille ilmoituksen Ostotarjouksesta menettelyohjeineen ja hyväksymislomakkeineen, jos tästä on sovittu osakkeenomistajan ja hänen tilinhoitajayhteisönsä tai omaisuudenhoitajansa välillä tai muutoin. Mikäli Suomen Helaston osakkeenomistaja ei saa tilinhoitajayhteisöltään tai omaisuudenhoitajaltaan (esimerkiksi Suomen Arvopaperikeskus Oy) menettelyohjeita ja hyväksymislomaketta, osakkeenomistaja voi hakea hyväksymislomakkeen myös FIM Pankkiiriliike Oy:n asiakaspalvelukonttoreista tai pyytää hyväksymislomaketta FIM Pankkiiriliike Oy:n Asiakaspalvelusta, puhelin (09) Hyväksymislomake on saatavilla myös FIMin Internet-sivuilla osoitteessa Kohdeyhtiön osakkeenomistajan tulisi ensisijaisesti ottaa yhteyttä omaan tilinhoitajayhteisöönsä tai omaisuudenhoitajaansa menettelyohjeiden ja hyväksymislomakkeen osalta. FIMin konttoreita sijaitsee mm. - Tampereella, osoite Hämeenkatu 13 B, Tampere - Riihimäellä, Hämeenkatu 10, Riihimäki - Helsingissä, osoite Mikonkatu 1 (Kämp Galleria), Helsinki - Muut konttorit yhteystietoineen löytyvät FIMin internet sivuilta kohdasta FIM Info Suomen Helaston osakkeenomistajan, joka haluaa hyväksyä Ostotarjouksen, tulee toimittaa hyväksymislomake asianmukaisesti täytettynä arvo-osuustiliään hoitavalle tilinhoitajayhteisölle tai omaisuudenhoitajalle tämän antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli Suomen Helaston osakkeenomistajan oma tilinhoitajayhteisö tai omaisuudenhoitaja (esimerkiksi Suomen Arvopaperikeskus Oy) ei vastaanota hyväksymislomaketta, osakkeenomistaja voi palauttaa lomakkeen vaihtoehtoisesti osoitteella FIM Pankkiiriliike Oy, back office, Pohjoisesplanadi 33A, Helsinki. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden hylätä virheellisesti tai puutteellisesti täytetyt hyväksymislomakkeet tai sellaisissa kirjekuorissa vastaanotetut hyväksymislomakkeet, jotka on leimattu Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Etelä-

20 21 Afrikassa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa, tai joiden Tarjouksentekijä muuten katsoo lähetetyn Australiasta, Hongkongista, Japanista, Etelä-Afrikasta, Kanadasta tai Yhdysvalloista. Hyväksymislomakkeiden ja muiden vaadittavien asiakirjojen toimittaminen on Suomen Helaston osakkeenomistajien vastuulla ja nämä asiakirjat katsotaan toimitetuksi vasta, kun asianomainen tilinhoitajayhteisö tai omaisuudenhoitaja tai FIM Pankkiiriliike Oy on vastaanottanut ne. Asiakirjojen toimittamiseen tulee varata riittävästi aikaa ja niiden toimittamisessa on noudatettava kunkin Kohdeyhtiön osakkeenomistajan oman tilinhoitajayhteisön tai omaisuudenhoitajan antamia ohjeita. Hyväksymislomakkeen ja muiden vaadittavien asiakirjojen tulee olla perille toimitettuna klo mennessä Tarjousajan tai jatketun Tarjousajan viimeisenä päivänä. Tilinhoitajayhteisö tai omaisuudenhoitaja saattaa pyytää Suomen Helaston osakkeenomistajaa palauttamaan hyväksymislomakkeen edellä mainittua ajankohtaa aiemmin. Niiden Suomen Helaston osakkeenomistajien, joiden Osakkeet on rekisteröity hallintarekisterin pitäjän (tai muun säilytysyhteisön) nimiin ja jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, tulee hyväksyä Ostotarjous hallintarekisterin pitäjän antamien ohjeiden mukaisesti. Tarjouksentekijä ei lähetä hyväksymislomaketta tai muita Ostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja näille Suomen Helaston osakkeenomistajille. Hyväksyminen katsotaan pätevästi tehdyksi, vasta kun kaikki Ostotarjouksen hyväksymistä koskevat asiakirjat on toimitettu Tarjousajan päättymiseen mennessä tilinhoitajayhteisölle tai FIM Pankkiiriliike Oy:lle. Osakkeenomistaja, joka on pantannut omistamansa Osakkeet, voi hyväksyä Ostotarjouksen ainoastaan pantinhaltijan suostumuksella. Suostumuksen hankkiminen on kyseisen Suomen Helaston osakkeenomistajan vastuulla. Pantinhaltijan suostumus on toimitettava kirjallisesti tilinhoitajayhteisölle. Ostotarjousta ei voi hyväksyä Internetissä eikä FIMin Asiakaspalvelun kautta. Ostotarjouksen hyväksyneet Suomen Helaston osakkeenomistajat eivät saa luovuttaa niitä Osakkeita, joiden osalta Ostotarjous on hyväksytty. Asianomaiselle arvo-osuustilille merkitään näitä Osakkeita koskeva luovutusrajoitus tai myyntivaraus sen jälkeen, kun Suomen Helaston osakkeenomistaja on hyväksynyt Ostotarjouksen. Ostotarjousmenettelyn aikana edellä mainitun merkinnän voi peruuttaa vain Panostajan luvalla. Ostotarjouksen hyväksyminen on sitova eikä sitä voi peruuttaa. Ostotarjouksen hyväksyminen on kuitenkin peruutettavissa jatkettuna Tarjousaikana ennen jatketun Tarjousajan päättymistä (katso jäljempänä kohta Ostotarjouksen hyväksymisen peruuttaminen ). Ostotarjouksen hyväksyminen on annettava arvo-osuustilikohtaisesti ja se koskee kaikkia Osakkeita, jotka luovutusrajoituksen tai myyntivarauksen kirjaamishetkellä ovat Suomen Helaston osakkeenomistajan hyväksymislomakkeessa mainitulla arvo-osuustilillä. Tarjouksentekijällä on kuitenkin oikeus päättää pätevästi vastaanottaa osittainkin annettu hyväksymistoimeksianto. Mikäli Suomen Helaston osakkeenomistaja luovutusrajoituksen kirjaamisen jälkeen hankkii lisää Osakkeita ja haluaa hyväksyä Ostotarjouksen näiden Osakkeiden osalta, tulee osakkeenomistajan hyväksyä Ostotarjous näiden Osakkeiden osalta erikseen ja toimittaa hyväksymislomake tilinhoitajayhteisölleen, omaisuudenhoitajalleen tai FIM Pankkiiriliike Oy:lle. Osakkeenomistaja, joka on Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti hyväksynyt Ostotarjouksen eikä ole peruuttanut hyväksymistään Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, ei voi myydä tai muutoin määrätä niistä Osakkeista, joiden osalta Ostotarjous on hyväksytty. Palauttamalla hyväksymislomakkeen Suomen Helaston osakkeenomistaja valtuuttaa FIMin, omaisuudenhoitajansa tai arvo-osuusrekisteritietojaan ylläpitävän tilinhoitajayhteisön merkitsemään arvo-osuustililleen Osakkeiden luovutusrajoituksen tai myyntivarauksen sekä muut tarvittavat kirjaukset ja ryhtymään muihin Osakkeiden myynnin ja tarjoushinnan tilittämisen kannalta tarpeellisiin teknisiin toimiin (katso myös kohta

Pörssitiedote 29.6.2007 PANOSTAJA OYJ:N TIEDOTE SUOMEN HELASTON OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN EHDOISTA

Pörssitiedote 29.6.2007 PANOSTAJA OYJ:N TIEDOTE SUOMEN HELASTON OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN EHDOISTA Pörssitiedote 29.6.2007 PANOSTAJA OYJ:N TIEDOTE SUOMEN HELASTON OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN EHDOISTA Suomen Helasto Oyj on vastaanottanut tänään Panostaja Oyj:ltä tiedotteen, joka sisältää Panostaja

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4.

Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4. Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4.2014 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti,

Lisätiedot

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARKOITETTU LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN TAI MUIHIN MAIHIN, JOISSA SEN JAKELU OLISI RAJOITETTU.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARKOITETTU LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN TAI MUIHIN MAIHIN, JOISSA SEN JAKELU OLISI RAJOITETTU. Liite: Ingman Group Oy Ab:n tiedote kokonaisuudessaan INGMAN GROUP OY AB TIEDOTE 16.9.2013 klo 11.50 TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARKOITETTU LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN TAI MUIHIN MAIHIN, JOISSA SEN JAKELU OLISI

Lisätiedot

OSTOTARJOUKSEN EHDOT

OSTOTARJOUKSEN EHDOT OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde OP-Pohjola osk ( OP-Pohjola tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu ostotarjouksessa jäljempänä esitetyin ehdoin ostamaan kaikki Pohjola Pankki Oyj:n ( Pohjola tai Yhtiö

Lisätiedot

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Ostotarjous Pohjolan osakkeista OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n julkinen ostotarjous kaikista Pohjola-yhtymä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 8.11.2007 klo 16.45 1(10)

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 8.11.2007 klo 16.45 1(10) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 8.11.2007 klo 16.45 1(10) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ KASVATTAA OMISTUSOSUUTTAAN BIRKA LINE ABP:SSÄ NOIN 86 PROSENTTIIN OSAKKEISTA JA NOIN 84 PROSENTTIIN ÄÄNISTÄ

Lisätiedot

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA Tremoko Oy Ab ("Tremoko"), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Ei julkistettavaksi, jaettavaksi tai toimitettavaksi Australiassa, Etelä-Afrikassa, Japanissa,

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 8.11.2007. Rederiaktiebolaget Eckerön julkinen ostotarjous Birka Linen osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA 8.11.2007. Rederiaktiebolaget Eckerön julkinen ostotarjous Birka Linen osakkeista TARJOUSASIAKIRJA 8.11.2007 Rederiaktiebolaget Eckerön julkinen ostotarjous Birka Linen osakkeista Rederiaktiebolaget Eckerö ( Eckerö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/26.5.1989,

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 18 luvun 1 :n mukaan osakkeenomistaja, jolla on. Julkaistu: 2015 03 02 13:08:28 CET

Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 18 luvun 1 :n mukaan osakkeenomistaja, jolla on. Julkaistu: 2015 03 02 13:08:28 CET Julkaistu: 2015 03 02 13:08:28 CET NASDAQ OMX Helsinki Oy Helsingin Pörssin tiedote TREMOKO OY AB JULKISTAA OSTOTARJOUKSEN IXONOS OYJ:N KAIKISTA OSAKKEISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVISTA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Pohjola-Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.10.2005 klo 08.45 1(11) POHJOLA-YHTYMÄ OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO OKO:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA

Pohjola-Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.10.2005 klo 08.45 1(11) POHJOLA-YHTYMÄ OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO OKO:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA Pohjola-Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.10.2005 klo 08.45 1(11) POHJOLA-YHTYMÄ OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO OKO:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA Pohjola-Yhtymä Oyj:n hallitus on arvioinut OKO Osuuspankkien Keskuspankki

Lisätiedot

Konsernin investointien määrä oli katsauskaudella 0,53 milj. euroa (0,07 milj. euroa).

Konsernin investointien määrä oli katsauskaudella 0,53 milj. euroa (0,07 milj. euroa). Panostaja Oyj Pörssitiedote 16.3.2005 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä neljännesvuotiskaudella 14,6 milj. euroa (ed. tilikauden vastaava

Lisätiedot

OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu ostamaan seuraavassa esitettyjen ehtojen mukaisesti kaikki Oral Hammaslääkärit Oyj:n ( Yhtiö tai Oral ) liikkeeseen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Panostaja Oyj Pörssitiedote klo PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

Panostaja Oyj Pörssitiedote klo PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Panostaja Oyj Pörssitiedote 20.3.2003 klo 11.30 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2002-31.1.2003 Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä neljännesvuotiskaudella 9,9 milj. euroa (ed. tilikauden

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8.

NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8. NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8.2012 Nordic Aluminium Oyj ( Yhtiö tai Nordic Aluminium ) on tänään 17.8.2012

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Panostaja Oyj - neljännesvuosikatsaus PANOSTAJA-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2005-31.10.2006

Panostaja Oyj - neljännesvuosikatsaus PANOSTAJA-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2005-31.10.2006 Panostaja Oyj - neljännesvuosikatsaus PANOSTAJA-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2005-31.10.2006 Panostaja Oyj Pörssitiedote 8.12.2006 PANOSTAJA-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2005-31.10.2006 Panostaja-konsernin

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Outokummun ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 1.3.2012 Outokummun hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia Osakkeita

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04

Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04 Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04 ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 :N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 :n mukaisesti ilmoitamme, että Suomen Helasto Oyj

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5)

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 21.3.2007 klo 11.30 1(5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ KOMMENTOI BIRKA LINE ABP:N TÄNÄÄN JULKISTAMASSA ECKERÖN JULKISTA OSTOTARJOUSTA KOSKEVASSA LAUSUNNOSSA ANTAMIA

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy.

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy. 1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.10.2003 KLO 12.30 SUOMINEN KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus on tänään päättänyt osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ylimääräisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584 Tulos EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 LIIKEVAIHTO 170 175 182 202 211 Liiketoiminnan muut tuotot 14 13 15 26 20 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -1-1 -1-1 -2 Ulkopuoliset palvelut -7-4

Lisätiedot

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että:

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että: SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 2.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot