Keskustason sopimuksen 4 :n mukaan palkkoja korotetaan siitä ilmenevillä yleiskorotuksilla.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskustason sopimuksen 4 :n mukaan palkkoja korotetaan siitä ilmenevillä yleiskorotuksilla."

Transkriptio

1 Pöytäkirja valtiovarainministeriön antamien neuvottelumääräysten kohdan 3 mukaisesta sopimusten uudistamisen ja vuoden 2007 yleiskorotuksen toteamisesta. Pöytäkirja on laadittu 12 päivänä marraskuuta 2007 oikeusministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä käydystä neuvottelusta koskien tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten sopimusalaa. 1 Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat allekirjoittaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle Keskustason sopimuksen 3 :ssä on suoraan uudistettu alakohtaiset virka- ja työehtosopimukset ajalle Täten uudistettujen sopimusten oikeusvaikutukset ovat samat kuin jos sopimukset olisi uudistettu paikallistasolla. Keskustason sopimuksen 4 :n mukaan palkkoja korotetaan siitä ilmenevillä yleiskorotuksilla. 2 Edellä sanotun mukaisesti osapuolet toteavat, että tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten sopimusalaa koskevalla sopimusalalla on voimassa seuraava virkaehtosopimus sopimuskaudelle : - tarkentava virkaehtosopimus tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten palkkauksesta (LIITE 1) Sopimuksen sisältöä on myöhemmin muutettu jäljempänä mainituilla työnantajapäätöksillä ja tarkentavilla virkaehtosopimuksilla: - oikeusministeriön päätös no 3384/101/2000 OM (ns. VALPAS I) - tarkentava virkaehtosopimus oikeusministeriön päätös no 91/101/2001 OM - oikeusministeriön päätös no 3492/101/2001 OM (ns. VALPAS II) - tarkentava virkaehtosopimus tarkentava virkaehtosopimus (LIITE 2) - tarkentava virkaehtosopimus (LIITE 3) - tarkentava virkaehtosopimus tarkentava virkaehtosopimus (LIITE 4) - oikeusministeriön päätös OM 1/109/2007 (ns. valpake) (LIITE 5) 3 Edellisessä pykälässä todetuista teksteistä ovat tämän pöytäkirjan liitteinä ne, jotka ovat olleet joltakin osin voimassa ja voimaan tullut työnantajapäätös: Liitteet 1-5. Liitteenä 6 olevassa T-palkkausluokkien peruspalkkojen ja liitteessä 7 olevassa T- palkkausluokkien peruspalkan ja kokemuslisien yhteismäärää esittävässä yhdistelmätaulukossaon otettu huomioon yleiskorotus lukien. Ennen sanottuja liitteissä 6 ja 7 todennettuja tarkistuksia on niihin viety voimaan tulleet työnantajapäätöksen OM 1/109/2007 mukaiset tarkistukset. Vakuudeksi: Pöytäkirja tarkastettu:

2 Ves-koodi LIITE 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 19 päivänä huhtikuuta 2000 oikeusministeriön ja AKAVA-JS ry:n välillä tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten palkkauksesta. 1 Sopimuksen perusteet Sopimus on laadittu Valtion työmarkkinalaitoksen, oikeusministeriön sekä Suomen Lakimiesliitto ry:n välillä tehdyn pöytäkirjan 3 :n nojalla uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamiseksi. 2 Sopimuksen soveltamisala Sopimusta sovelletaan tuomioistuinten tuomareihin ja lakimiehiin. Sopimusta ei kuitenkaan sovelleta ylimpien oikeuksien presidentteihin ja jäseniin, työnantajavirkamiehiin, osa-aikaisiin eikä työllisyysmäärärahoilla palkattaviin. 3 Palkkausperusteet 4 Peruspalkka 5 Kokemuslisä 6 Johtamislisä Virkamiehelle suoritetaan peruspalkkaa, kokemuslisää ja johtamislisää tämän sopimuksen mukaisesti. Virkaan kuuluvien tehtävien vaativuuden perusteella suoritettava peruspalkka määräytyy viroittain liitteen 1 mukaan. (Palkkatekijätunnus: YK:02031, Prima: 1000) Kokemuslisää suoritetaan seuraavasti: 5 vuoden työkokemus 5 % peruspalkasta 10 " 10 % " 15 " 15 % " % 25 " 25 % (Palkkatekijätunnus: YK:02296, Prima: 1640) Työkokemukseksi hyväksytään tutkinnon suorittamisen jälkeen kokoaikaisena suoritettu tuomioistuin- ja muu tuomioistuintyöskentelyä olennaisesti hyödyttävä palvelu tai työkokemus. Johtamislisää suoritetaan tulosvastuuyksikön johtajalle, mikäli yksikössä on vähintään viisi tuomaria tai laki miestä johtajan lisäksi. Johtamislisää ei kuitenkaan suoriteta virastopäällikölle, kansliapäällikölle, hallintopäällikölle, hovioikeudenlaamannille eikä asessorille, joiden tehtäviin viran luonteesta johtuen kuuluu johtaminen. Johtamislisän suuruus on 5 prosenttia. Mikäli johdettavassa yksikössä on johtajan lisäksi vähintään 20 henkilöä, johtamislisän suuruus on 10 prosenttia. Johtamislisä määräytyy siihen oikeutetun peruspalkan ja kokemuslisien yhteismäärästä. (Palkkatekijätunnus: YK:02700, Prima: 1684) 7 Poissaoloajan palkkaus Poissaoloajan palkkaukseen luetaan virkamiehen peruspalkka, kokemuslisä, johtamislisä sekä säännöllisesti toistuvina tietyn suuruisina kuukausittaisina erinä maksettavat palkan lisät ja lisäpalkkiot. 8 Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto Valtion yleiseen virka- ja työehtosopimukseen perustuvien palkkausluokkien ja -taulukoiden, kalliinpaikanlisien, saaristo- ja kylmänseudun lisien ja muiden yleisten lisien sekä oikeusministeriön

3 hallinnonalan virkaehtosopimuksiin perustuvien muistutusten ja lisäpalkkioiden käytöstä luovutaan sopimuksen voimaan tullessa. Ennen sopimuksen tekemistä myönnettyjen henkilökohtaisten lisien maksaminen lakkaa sopimuksen tullessa voimaan. Virkojen A-palkkausluokat muuttuvat uuden palkkausjärjestelmän mukaisiksi virkojen vaativuuden mukaisiksi T-palkkausluokiksi oheisen liitteen 2 mukaan. Tavoitteena on, että uusi palkkausjärjestelmä on täysimittaisesti käytössä mennessä, jolloin saavutetaan liitteen 3 mukainen peruspalkkataso. Tavoitteeseen pyritään käytettävissä olevien varojen puitteissa ja käyttäen siihen keskustason virkaehtosopimuksiin perustuvat virastokohtaisesti kohdennettavat erät kuten järjestelyvarat. Eteneminen tavoitteeseen tapahtuu tarkistamalla peruspalkkataulukkoa. Osapuolet seuraavat tavoitteen toteutumista ja aikataulussa pysymistä vuosittain. Korotusten voimaantulot pyritään ajoittamaan samoiksi kuin valtion virkaehtosopimuksiin perustuvat yleiskorotukset. Valtion virkaehtosopimuksiin perustuvat palkkojen yleiskorotukset lisätään tavoitteen mukaisiin palkkoihin. Sopimuksen voimaan tullessa noudatetaan liitteen 4 mukaista peruspalkkaustaulukkoa. Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto ei alenna kenenkään voimaantulohetkellä voimassa olevaa palkkausta. Tähän sopimukseen perustuvan palkkauksen ja vanhan palkkauksen välinen erotus suoritetaan henkilökohtaisena markkamääräisenä takuulisänä. Vertailupalkkana on yleisen virkaehtosopimuksen 8 :n 2 momentissa sanottu palkkaus mennessä kertynein ikälisin. Lisän maksaminen päättyy tai sen suuruutta tarkistetaan, kun virkamies nimitetään toiseen virkaan tai virkasuhteeseen taikka hänet määrätään hoitamaan korkeampipaikkaista virkaa, hänen virkansa palkkausluokkaa tarkistetaan tai siihen tulee järjestelyvara- tms. perusteisia korotuksia, palkkataulukkoja siirtymäkaudella tarkistetaan 3 momentin mukaan taikka lisäpalkkion maksuperusteisiin vaikuttavat olosuhteet muutoin muuttuvat, esim. virkamies saa uuden kokemuslisän tai johtamislisän. Lisää ei makseta vastaavasti siltä ajalta, kun hänet määrätään hoitamaan korkeampipaikkaista virkaa. Takuulisän suuruuden vahvistaa ja sitä tarkistaa oikeusministeriö. (Palkkatekijätunnus: YK:02641, Prima: 1685) Mikäli lisän maksaminen olosuhteiden muuttumisesta huolimatta saattaisi tulla kysymykseen, asia voidaan toimittaa oikeusministeriön käsiteltäväksi. Valtion virkaehtosopimuksiin perustuvat yleiskorotukset eivät pienennä takuulisän suuruutta. Valtion henkilöstön palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta tehdyn virka- ja työehtosopimuksen allekirjoittamispöytäkirjan 1 :n sopimusmääräykset valtion palkkaseurantaselvityksen toteuttamisesta koskevat myös tämän sopimuksen piirissä olevia virkamiehiä. Määräysten toteuttaminen tapahtuu 1 :n 3 momentissa sanottujen perusteiden ja niiden yleisen toteuttamistavan mukaisesti yhdenvertaisesti eri tuomioistuinsektoreille. 9 Työrauhavelvoite Tähän virkaehtosopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin sopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta tai oikeasta sisällöstä taikka sopimukseen perustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassaolevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaamiseksi. Lisäksi sopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen valvomaan, etteivät sen alaiset yhdistykset ja virkamiehet, joita sopimus koskee, riko edellisessä momentissa tarkoitettua työrauhavelvoitetta eivätkä sopimuksen määräyksiä. Tämä virkamiesyhdistyksille kuuluva velvollisuus sisältää myös sen, ettei yhdistys saa tukea eikä avustaa kiellettyä työtaistelutoimenpidettä eikä muullakaan tavalla myötävaikuttaa sellaisiin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimään niiden lopettamiseen. 10 Voimassaolo Tämä virkaehtosopimus on voimassa helmikuun 1 päivästä 2000 tammikuun 31 päivään Sopimuksen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jommalta kummalta puolelta irti sanota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä. OIKEUSMINISTERIÖ AKAVA-JS RY. STTK-J ry. yhtyy tähän sopimukseen

4 LIITE 3 TAVOITETASO V PALKKAUSTAULUKOT T-PALKKAUSLUOKKIEN PERUSPALKAT KUUKAUDESSA, MK PALKKAUS- LUOKKA T T T T T T T T T T T T

5 LUKIEN LIITE 4 PALKKAUSTAULUKOT T-PALKKAUSLUOKKIEN PERUSPALKAT KUUKAUDESSA, MK PALKKAUS- LUOKKA T T T T T T T T T T T T

6 LUKIEN T-PALKKAUSLUOKKIEN PERUSPALKAN JA KOKEMUSLISIEN YHTEISMÄÄRÄ KUUKAUDESSA, MK Palkkausluokka Kokemuslisien lukumäärä T T T T T T T T T T T T

7 Ves-koodi LIITE 2 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 7 päivänä helmikuuta 2003 oikeusministeriön ja AKAVA-JS ry:n välillä tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten palkkauksesta tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen uudistamisesta Tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten palkkauksesta tehty tarkentava virkaehtosopimus myöhempine muutoksineen ( ja ) uudistetaan seuraavasti muutettuna: Muutetaan 5, 8 :n liite 3 ja 10 5 Kokemuslisä Kokemuslisää suoritetaan lukien seuraavasti: 2 vuoden työkokemus 5 % peruspalkasta 8 10 % % % % (Palkkatekijätunnus: YK:02296, Prima: 1640) Työkokemukseksi hyväksytään tutkinnon suorittamisen jälkeen kokoaikaisena suoritettu tuomioistuin- ja muu tuomioistuintyöskentelyä hyödyttävä palvelu tai työkokemus. Osa-aikatyöstä kokemuslisään oikeuttavaksi ajaksi luetaan se osuus, mikä vastaa osa-aikatyön suhteellista osuutta kokoaikaisesta työstä. 10 Voimassaolo ja muut määräykset Tämä virkaehtosopimus on voimassa helmikuun 1 päivästä 2003 helmikuun 15 päivään Sopimuksen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jommalta kummalta puolelta irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä. Tämän sopimuksen piiriin kuuluvien virkamiesten peruspalkkataulukkoa tarkistetaan lukien sopimuksen 8 :n 3 momentin mukaisella korotuksella, mikä samalla yhdessä 5 :ssä ja tämän pykälän 6 momentissa tarkoitettujen tarkistusten kanssa, toteuttaa valtion keskustason virkaehtosopimuksen vuoden 2003 liittoerän ja tasa-arvoerän mukaiset korotukset. Tämän sopimuksen voimaan tullessa on voimassa liitteen A mukainen T-palkkausluokkien peruspalkkataulukko ja liitteen B mukainen peruspalkkojen ja kokemuslisien yhdistelmätaulukko. Tässä mainitut korotukset pienentävät koko määrällään takuulisiä. Palkantarkistusten vaikutus takuulisiin on liitteen C mukainen. Tämän sopimuksen piiriin kuuluvien virkamiesten palkkausta tarkistetaan lukien keskustason virkaehtosopimuksen mukaisella taulukkokorotuksella on voimassa liitteen D mukainen T- palkkausluokkien peruspalkkataulukko ja liitteen E mukainen peruspalkkojen ja kokemuslisien yhdistelmätaulukko. Tässä mainitut korotukset eivät pienennä takuulisiä. Vuonna 2004 tämän sopimuksen piiriin kuuluvien virkamiesten palkkoja tarkistetaan lukien sopimuksen 8 :n 3 momentin mukaisella korotuksella, mikä samalla sisältää keskustason virkaehtosopimuksen mukaisen vuoden 2004 liittoerän, sekä lukien keskustason virkaehtosopimuksen mukaisella taulukkokorotuksella. Virkamiehelle, johon sovelletaan tätä sopimusta ja joka toimii pääluottamusmiehenä, varapääluottamusmiehenä, luottamusmiehenä tai varaluottamusmiehenä taikka työsuojeluvaltuutettuna, suoritetaan palkkiota sanotuista tehtävistä oikeusministeriön hallinnonalalla tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen mukaan. Liitteessä F mainituilla käräjätuomareilla on oikeus T 13 palkkausluokan mukaiseen henkilökohtaiseen palkkaukseen takautuvasti lukien, niin kauan kuin kukin heistä on sanotussa virassaan ja kuitenkin enintään liitteessä mainittuun ajankohtaan saakka. Näiden virkojen palkkausluokkana on edelleen T 11.

8 Perustelu: Liitteessä F yksilöityjen tuomareiden virkojen palkkausluokka muutettiin A 27:stä T11:een palkkausuudistuksen tullessa voimaan Heillä oli silloin yli 20 vuotta kokemuslisään oikeuttavaa aikaa. Jos käräjätuomarin virkojen sijoittelu A 27:stä T 13:een olisi silloin tehty kokemuslisään oikeuttavan ajan mukaisessa etusijajärjestyksessä, olisi nämä virat sijoitettu palkkausluokkaan T 13. Mikäli virka- ja työehtosopimus valtion henkilöstön palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta irtisanotaan, niin koskee se samalla tämän sopimuksen irtisanomista. Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. OIKEUSMINISTERIÖ AKAVA-JS RY. (t&laves.uud ja lukien)

9 Ves-koodi LIITE 3 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 2 päivänä helmikuuta 2004 oikeusministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten palkkauksesta tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen tarkistamisesta Tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten palkkauksesta tehty tarkentava virkaehtosopimus myöhempine muutoksineen ( , , ) tarkistetaan seuraavasti muutettuna: Muutetaan 4 ja 10 4 Peruspalkka Virasta suoritettava peruspalkka määräytyy viroittain liitteen 1 mukaan. (Palkkatekijätunnus: YK:02031, Prima: 1000) Määräaikaiseen virkasuhteeseen palkattavalle (ylimääräiselle) virkamiehelle suoritettava peruspalkka vahvistetaan asianomaisen virkatyypin palkkausluokan (liite 1) mukaisena määrärahaa myönnettäessä. Mikäli määräaikaisen virkasuhteen perusteena on sijaisuuden tai avoimeksi tulleen viran hoito kolme kuukautta tai kauemmin, niin virkasuhteessa peruspalkkaus suoritetaan asianomaisen viran palkkausluokan mukaisena. Kolmea kuukautta lyhyemmissä virkasuhteissa peruspalkkaus suoritetaan virkatyypin alemman palkkausluokan mukaisena. 10 Voimassaolo ja muut määräykset Tämä virkaehtosopimus on voimassa helmikuun 1 päivästä 2004 helmikuun 15 päivään Sopimuksen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jommalta kummalta puolelta irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä. Tämän sopimuksen piiriin kuuluvien virkamiesten peruspalkkataulukkoa tarkistetaan lukien sopimuksen 8 :n 3 momentin mukaisella korotuksella, mikä samalla toteuttaa valtion keskustason virkaehtosopimuksen vuoden 2004 liittoerän mukaiset korotukset. Tämän sopimuksen voimaan tullessa on voimassa liitteen A mukainen T-palkkausluokkien peruspalkkataulukko ja liitteen B mukainen peruspalkkojen ja kokemuslisien yhdistelmätaulukko. Tässä mainitut korotukset pienentävät koko määrällään takuulisiä. Palkantarkistusten vaikutus takuulisiin on liitteen C mukainen. Tämän sopimuksen piiriin kuuluvien virkamiesten palkkausta tarkistetaan lukien keskustason virkaehtosopimuksen mukaisella taulukkokorotuksella on voimassa liitteen D mukainen T- palkkausluokkien peruspalkkataulukko ja liitteen E mukainen peruspalkkojen ja kokemuslisien yhdistelmätaulukko. Tässä mainitut korotukset eivät pienennä takuulisiä. Virkamiehelle, johon sovelletaan tätä sopimusta ja joka toimii pääluottamusmiehenä, varapääluottamusmiehenä, luottamusmiehenä tai varaluottamusmiehenä taikka työsuojeluvaltuutettuna, suoritetaan palkkiota sanotuista tehtävistä oikeusministeriön hallinnonalalla tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen mukaan. Liitteessä F mainituilla käräjätuomareilla, joiden virat olivat palkkausluokassa A 27 palkkausuudistuksen tullessa voimaan, on oikeus T 13 palkkausluokan mukaiseen henkilökohtaiseen palkkaukseen takautuvasti lukien, niin kauan kuin kukin heistä on sanotussa virassaan ja kuitenkin enintään liitteessä mainittuun ajankohtaan saakka. Näiden virkojen palkkausluokkana on edelleen T 11. Mikäli virka- ja työehtosopimus valtion henkilöstön palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta irtisanotaan, niin koskee se samalla tämän sopimuksen irtisanomista. Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. OIKEUSMINISTERIÖ JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY. (t&laves.tark ja lukien)

10 Ves-koodi LIITE 4 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 28 päivänä huhtikuuta 2006 oikeusministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten palkkauksesta tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen tarkistamisesta 1 Tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten palkkauksesta tehty tarkentava virkaehtosopimus myöhempine muutoksineen ( , , ja ) uudistetaan. 2 Tämän sopimuksen piiriin kuuluvien virkamiesten palkkausta tarkistetaan lukien valtion henkilöstön palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta keskustasolla tehdyn virka- ja työehtosopimuksen 7 :n mukaisella 1,4 prosentin suuruisella yleiskorotuksella sekä 8 :n mukaisella 0,38 prosentin suuruisella liittoerällä ja 9 :n mukaisella tasa-arvoerällä, jonka suuruus sopimusalalla on 0,24 prosenttia lukien on voimassa liitteen A mukainen T-palkkausluokkien peruspalkka-taulukko ja liitteen B mukainen peruspalkkojen ja kokemuslisien yhdistelmätaulukko. Liittoerän ja tasa-arvoerän vaikutus takuulisiin on liitteen C mukainen. 3 Tähän virkaehtosopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin sopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta tai oikeasta sisällöstä taikka sopimukseen perustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassaolevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaamiseksi. Lisäksi tähän sopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen valvomaan, etteivät sen alaiset yhdistykset ja virkamiehet, joita sopimus koskee, riko edellisessä momentissa tarkoitettua työrauhavelvoitetta eivätkä sopimuksen määräyksiä. Tämä yhdistykselle kuuluva velvollisuus sisältää myös sen, ettei yhdistys saa tukea eikä avustaa kiellettyä työtaistelutoimenpidettä eikä muullakaan tavalla myötävaikuttaa sellaisiin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimään niiden lopettamiseen. 4 Tämä virkaehtosopimus on voimassa kesäkuun 1 päivästä 2006 syyskuun 30 päivään Sopimuksen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jommalta kummalta puolelta irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä. Mikäli virka- ja työehtosopimus valtion henkilöstön palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta irtisanotaan, niin koskee se samalla tämän sopimuksen irtisanomista. Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. OIKEUSMINISTERIÖ JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY. (t&laves.tark lukien )

11 LIITE 5 OIKEUSMINISTERIÖ PÄÄTÖS Oikeushallinto-osasto OM 1/109/2007 Asia Työnantajan palkkapoliittiset kehittämistoimenpiteet; tuomioistuinten tuomarit ja lakimiehet Peruste Valtiovarainministeriön kirjeet VM 2/01/2007 ja VM 18/01/2007 Valtion virkaehtosopimuslaki 5, valtion virkaehtosopimusasetus 9 Valtiotyönantajan on huolehdittava palkkakilpailukyvystä työmarkkinoilla ja toimivaltaansa kuuluvin toimenpitein sitä edistettävä. Ansiotasoselvitykset ovat osoittaneet, että kilpailukyvyssä on puutteita ylimmän johdon sekä esimies- ja asiantuntijatehtävien osalta. Tässä tarkoituksessa oikeusministeriön hallinnonalalla eri sopimusaloihin kuuluvien johto- sekä esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimivien virkamiesten palkkausta tarkistetaan työnantajapäätöksillä sopimusaloittain. Oikeusministeriö on asiassa kuullut ao. virkamiehiä edustavia järjestöjä ja heille informoinut ratkaisujen perusteet. Päätös Oikeusministeriö päätti tarkistaa tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten tarkentavan virkaehtosopimuksen myöhempine muutoksineen mukaisia palkkaperusteita lukien seuraavasti: 1. Sopimusalaan kuuluvalla virkamiehellä on oikeus kokemuslisään liitteen 1 mukaisesti. 2. Sopimusalaan kuuluvalla virkamiehellä on oikeus kielilisään ja kielitaitolisään liitteen 2 mukaisesti. 3. Sopimusalan palkkataulukkoja tarkistetaan liitteen 3 mukaisesti. 4. Sopimusalaan kuuluvien virkojen palkkausluokkia tarkistetaan liitteen 4 mukaisesti. Apulaisosastopäällikkö Hallitusneuvos Esko Sorvali Hallitusneuvos Ahti Penttinen JAKELU (valpakep.tl) Tuomioistuimet Oikeushallinnon palvelukeskus, Hämeenlinnan, Kouvolan, Kuopion, Oulun ja Vaasan toimipaikat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. Palkansaajajärjestö Pardia ry.

12 LIITE 1 Kokemuslisä (5 ) Kokemuslisää suoritetaan seuraavasti: 2 vuoden työkokemus 5 % peruspalkasta 5 10 % % % % Työkokemukseksi hyväksytään tutkinnon suorittamisen jälkeen kokoaikaisena suoritettu lainkäyttötyö tuomioistuimissa sekä muu tuomioistuintyöskentelyä olennaisesti hyödyttävä palvelu tai työkokemus. Osa-aikatyöstä kokemuslisään oikeuttavaksi ajaksi luetaan se osuus, mikä vastaa osa-aikatyön suhteellista osuutta kokoaikaisesta työstä. Soveltamisohje: Tutkinnolla tarkoitetaan viran kelpoisuusvaatimuksessa edellytettyä tutkintoa. Useimmissa tapauksissa se on OTK-tutkinto. Maaoikeusinsinöörin virassa tutkinnolla tarkoitetaan Teknillisessä korkeakoulussa maanmittauksen koulutusohjelman mukaisesti suoritettua diplomiinsinöörin tutkintoa. Muuna tutkintona, joka voidaan hyväksyä, on muu ylempi korkeakoulututkinto (esim. hallintotieteiden maisteri) tai alempi korkeakoulututkinto (esim. varanotaari, oikeusnotaari, hallintonotaari), jota virassa on edellytetty, jos siinä tehdystä työstä on olennaisesti hyötyä tuomioistuintyössä (esim. esittelijäntyö notaarina hallinto-oikeudessa). Palvelua, joka on suoritettu ennen edellä sanotun tutkinnon suorittamista vaikka siitä olisi hyötyä, ei voida lukea hyväksi. Tyhjentävää luetteloa muusta tuomioistuintyöskentelyä olennaisesti hyödyttävästä palveluksesta tai työkokemuksesta ei voida esittää. Lähtökohtaisesti hyväksi voidaan lukea - tuomioistuimissa suoritettu muu kuin lainkäyttötehtävä, kuten tiedotus- ja hallinnolliset tehtävät - asianajajan ja julkisen oikeusavustajan työ - syyttäjätyö, mukaan lukien oikeusupseerin tehtävät - ulosottomiehen työ - lainvalmistelutehtävät ja työskentely Eduskunnassa - hallinto-oikeudelliset tehtävät julkishallinnossa (esim. ministeriöt, keskusvirastot, paikalliset viranomaiset kuten maistraatti, kunnat, kirkko) ja julkisoikeudellisissa yhdistyksissä (esim. Liikenneturva) - pankkilakimies-, vakuutuslakimies- ja vastaavat yksityisen ja julkisen sektorin tehtävät - erityistuomioistuimissa ei-lakimiesjäsenten osalta suoritetut erityisalan tehtävät (esim. maanmittaustoimistossa, kunnan palveluksessa) Jotta palvelu tai työkokemus voitaisiin lukea hyväksi tulee kaikkien edellytysten olla täytettyjä. Hyväksi luettavuus edellyttää, että ao. kuukaudessa palvelusta tai työkokemusta on kertynyt vähintään 18 päivää (lauantai ja sunnuntai luetaan hyväksi) Kokemuslisään oikeuttavaa aikaa laskettaessa ei vähennetä aikaa, jonka virkamies on ollut virkavapaana saaden siltä ajalta palkkaa tai äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa.

13 LIITE 2 Kielilisä Virastoissa ja laitoksissa, joiden virka-alueeseen kuuluu kaksikielisiä kuntia, palveleville virkamiehille, joiden virkatehtävät edellyttävät molempien kotimaisten kielten hallintaa ja joilla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston asetuksen (481/2003) mukainen tutkintotodistus hyvästä kielitaidosta siinä toisessa kotimaisessa kielessä, joka ei ole hänen äidinkielensä tai tällaisen todistuksen sanotun asetuksen nojalla korvaava todistus, voidaan suorittaa kielilisänä 30 euroa kuukaudessa hyvästä suullisesta taidosta tai 40 euroa kuukaudessa hyvästä suullisesta ja kirjallisesta taidosta. Sellaiselle edellä mainitulle virkamiehelle, joka erinomaisesti (aik. täydellisesti) hallitsee molemmat kotimaiset kielet (VNA 481/2003), voidaan kielilisänä suorittaa 60 euroa kuukaudessa. Kielilisää ei kuitenkaan suoriteta virkamiehelle, jonka päätehtäviin kuuluvat käännöstehtävät kotimaisten kielten välillä. (Palkkatekijätunnus: YK:02787, Prima: 1692) Kielitaitolisä Jos virkamiehelle kuuluvien tehtävien hoitamiselle on huomattavaa etua muun kuin suomen tai ruotsin kielen taidosta ja jos hän jatkuvasti joutuu kysymyksessä olevaa vierasta kieltä virantoimituksessa käyttämään, voidaan hänelle suorittaa kielitaitolisänä vieraan kielen - hyvästä suullisesta ja kirjallisesta taidosta 40 euroa kuukaudessa; taikka - hyvästä suullisesta tai kirjallisesta taidosta 30 euroa kuukaudessa kultakin kieleltä erikseen. Kielitaitolisää ei kuitenkaan suoriteta, jos viran tai toimen kelpoisuusehdot taikka virka tai toimi luonteensa puolesta edellyttää vieraan kielen taitoa. Virkatehtäviin liittyvästä vieraskielisen kirjallisuuden tai julkaisujen tutkimisesta kielitaitolisää ei suoriteta. (Palkkatekijätunnus: YK:02071, Prima: 1693)

14 SOVELTAMISOHJE 1. KIELILISÄ 1.1. Yleiset edellytykset Virasto tai laitos voi hakemuksesta suorittaa virkamiehelle kielilisää, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät - virka-alue on kaksikielinen - virkatehtävät luonteensa puolesta edellyttävät molempien kotimaisten kielten hallintaa, esim. asiakaspalvelu, puhelin- ja muu neuvonta - virkamies joutuu jatkuvasti (päivittäin tai vähintään yhtä useamman kerran viikossa) käyttämään molempia kotimaisia kieliä virantoimituksessa - tehtävien hoitamiselle on huomattavaa etua molempien kotimaisten kielten taidosta. Virkatehtäviin liittyvästä suomen- ja ruotsinkielisen kirjallisuuden tai julkaisujen tutkimisesta ei kielilisää suoriteta Vaadittava kielitaito ja sen osoittaminen Kielilisän maksaminen hyvän suullisen kielitaidon perusteella edellyttää, että asianomainen ammattialallaan hyvin ymmärtää ko. kielistä puhetta ja pystyy vaikeuksitta keskustelemaan kielellä erilaisissa tilanteissa. Hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito edellyttää edellä sanotun lisäksi, että asianomainen pystyy vaivatta lukemaan ja ymmärtämään kirjoitettua tekstiä sekä pystyy myös kirjallisesti kieltä käyttämään virkatehtävien edellyttämällä tavalla. Kielitaito tulee osoittaa valtioneuvoston asetuksessa suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003) säädetyillä valtionhallinnon kielitutkinnoilla (1 ja 2 ) taikka sen korvaavilla yleisillä kielitutkinnoilla siten kuin sanotun asetuksen :ssä on säädetty. Yleisten kielitutkintojen osalta käytössä on vuonna 2002 käyttöön tullut 6-portainen taitotasoasteikko, joka on korvannut aikaisemmin käytössä olleen 9- portaisen taitotasoasteikon. Jäljempänä mainittavat taitotasot tarkoittavat uuden järjestelmän mukaista taitotasovaatimusta. Ennen asetuksen (481/2003) voimaantuloa ( ) voimassa olleiden säännösten mukaisten kielitutkintojen ja niissä saatujen arvosanojen vastaavuudesta on säädetty asetuksen 22 :ssä. kielilisä hyvästä suullisesta taidosta - valtionhallinnon kielitutkinto: * hyvä tai erinomainen suullinen taito - yleinen kielitutkinto: * taitotaso vähintään 4 sekä puhumisesta että puheen ymmärtämisestä kielilisä hyvästä suullisesta ja kirjallisesta taidosta - valtionhallinnon kielitutkinto: * hyvä tai erinomainen suullinen taito ja hyvä tai erinomainen kirjallinen taito - yleinen kielitutkinto: * taitotaso vähintään 4 puhumisesta ja puheen ymmärtämisestä sekä kirjoittamisesta ja tekstin ymmärtämisestä (siis kaikista vähintään taitotaso 4, jos on yksikin pienempi niin vaatimus ei täyty) kielilisä molempien kotimaisten kielten erinomaisesta hallitsemisesta - valtionhallinnon kielitutkinto: * erinomainen suullinen taito ja erinomainen kirjallinen taito (so. täydellinen hallitseminen) - yleinen kielitutkinto: * taitotaso 6 puhumisesta ja puheen ymmärtämisestä sekä kirjoittamisesta ja tekstin ymmärtämisestä (siis kaikista taitotaso 6; jos on yksikin pienempi niin vaatimus ei täyty) Toisen kotimaisen kielen ymmärtämisestä (valtionhallinnon kielitutkinto) tai puheen ja tekstin ymmärtämisestä (yleinen kielitutkinto) kielilisää ei makseta. Anottaessa kielilisää virasto voi edellyttää, että todistus ei ole kahta vuotta vanhempi. Mikäli virkamiehelle on myönnetty kielilisä ennen tämän virkaehtosopimuksen voimaantuloa, niin voidaan hänelle myöntää entistä kielilisää vastaava kielilisä ilman että asianomainen virkamies esittää uuden todistuksen. Virasto voi vaatia todistuksen uusittavaksi, mikäli se harkitsee tähän olevan syytä.

15 2. KIELITAITOLISÄ 2.1. Yleiset edellytykset Kielitaidon tulee merkitä huomattavaa etua virkatehtävien hoidolle esimerkiksi ajan ja tai kustannusten säästymisen muodossa, esim. tulkin käytön tarpeettomuutta. Virkamies joutuu jatkuvasti ( päivittäin tai vähintään yhtä useamman kerran viikossa) käyttämään vierasta kieltä virkatehtävien hoidossa Vaadittava kielitaito ja sen osoittaminen Kielitaitolisää suoritetaan vieraan kielen * hyvästä suullisesta ja kirjallisesta taidosta, jos virkamies ymmärtää puhetta ja kirjoitusta asianomaisella kielellä ja osaa sitä käyttää suullisesti ja kirjallisesti siinä määrin hyvin kuin virkatehtävien hoito edellyttää Kielitaidon osoituksena tulee esittää yleisen kielitutkinnon todistus, jonka osakokeiden puhuminen ja puheen ymmärtämisen taitotason tulee olla vähintään 4 sekä kirjoittamisen ja tekstin ymmärtämisen taitotason vähintään 4 * hyvästä suullisesta taidosta, jos virkamies ymmärtää puhetta asianomaisella kielellä ja osaa sitä käyttää siinä määrin hyvin kuin virkatehtävän suorittaminen edellyttää Kielitaidon osoituksena tulee esittää yleisen kielitutkinnon todistus, jonka osakokeiden puhuminen ja puheen ymmärtäminen taitotason tulee olla vähintään 4. * hyvästä kirjallisesta taidosta, jos virkamies ymmärtää asianomaista vieraskielistä tekstiä ja osaa sitä kirjoittaa siinä määrin hyvin kuin virkatehtävien suorittaminen edellyttää Kielitaidon osoituksena tulee esittää yleisen kielitutkinnon todistus, jonka osakokeiden kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen taitotason tulee olla vähintään 4 Virasto voi edellyttää, että kielitaitoa osoittava todistus ei ole kahta vuotta vanhempi. Virasto voi vaatia todistuksen uusittavaksi, mikäli se harkitsee tähän olevan syytä.

16 LIITE 3 TAULUKKOTARKISTUKSET T-PALKKAUSLUOKKIEN PERUSPALKAN JA KO- KEMUSLISIEN YHTEISMÄÄRÄ KUUKAUDESSA, euroa LUKIEN Kokemuslisien lukumäärä PALKKAUS- LUOKKA T , , , , , ,04 T , , , , , ,04 T , , , , , ,29 T , , , , , ,35 T , , , , , ,73 T , , , , , ,98 T , , , , , ,23 T , , , , , ,21 T , , , , , ,03 T , , , , , ,13 T , , , , , ,03 T , , , , , ,46 T-PALKKAUSLUOKKIEN PERUSPALKAN JA KO- KEMUSLISIEN YHTEISMÄÄRÄ KUUKAUDESSA, euroa LUKIEN Kokemuslisien lukumäärä PALKKAUS- LUOKKA T , , , , , ,06 T , , , , , ,51 T , , , , , ,66 T , , , , , ,61 T , , , , , ,02 T , , , , , ,89 T , , , , , ,37 T , , , , , ,65 T , , , , , ,83 T , , , , , ,36 T , , , , , ,78 T , , , , , ,49 KOROTUSVAIKUTUS PALKKALUOKITTAIN Kokemuslisien lukumäärä PALKKAUS- LUOKKA T 5 8,82 9,26 9,70 10,14 10,58 11,02 T 7 13,18 13,83 14,49 15,15 15,81 16,47 T 8 13,90 14,60 15,29 15,99 16,68 17,38 T 9 15,41 16,18 16,95 17,72 18,49 19,26 T 10 16,24 17,05 17,86 18,67 19,49 20,30

17 T 11 18,33 19,25 20,17 21,08 22,00 22,91 T 12 19,31 20,28 21,24 22,21 23,18 24,14 T 13 20,35 21,37 22,38 23,40 24,42 25,44 T 14 21,44 22,52 23,59 24,66 25,73 26,81 T 15 22,59 23,72 24,85 25,98 27,11 28,24 T 16 23,80 24,99 26,18 27,37 28,56 29,76 T 17 26,42 27,74 29,06 30,39 31,71 33,03 Korotus alentaa takuulisää koko määrällään.

18 LIITE LUKIEN T-PALKKAUSLUOKKIEN PERUS- PALKAT KUUKAUDESSA, euroa PALKKAUS- LUOKKA T ,07 T ,10 T ,92 T ,70 T ,26 T ,67 T ,76 T ,27 T ,12 T ,20 T ,08 T ,67

19 LIITE LUKIEN T-PALKKAUSLUOKKIEN PERUSPALKAN JA KOKE- MUSLISIEN YHTEISMÄÄRÄ KUUKAUDESSA, euroa PALKKAUS- Kokemuslisien lukumäärä LUOKKA T , , , , , ,59 T , , , , , ,38 T , , , , , ,90 T , , , , , ,13 T , , , , , ,83 T , , , , , ,09 T , , , , , ,20 T , , , , , ,59 T , , , , , ,40 T , , , , , ,00 T , , , , , ,10 T , , , , , ,84

20 Tämä Internet-teksti ei ole virallinen versio, eikä Valtiokonttori tai sopimuksen antaja vastaa tietojen oikeellisuudesta eikä tietojen käytön aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Hakemistosivulle Valtiokonttori Aineistoa ei saa julkaista ilman sopimuksen antajan tai Valtiokonttorin lupaa. Ylläpitäjä: VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus Siltasaarenkatu A PL Valtiokonttori puhelin (09) , faksi (09)

Sopimus on tehty valtiovarainministeriön sopimuskauden 2007-2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten

Sopimus on tehty valtiovarainministeriön sopimuskauden 2007-2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten Tarkentava virkaehtosopimus oikeusministeriön ja Valtakunnansyyttäjänviraston sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä paikallisesti toteutettavien erien käytöstä syyttäjälaitoksessa

Lisätiedot

2 Sopimuksen soveltamisala Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan Patentti- ja rekisterihallituksen virkamiesten palvelussuhteen ehtoihin.

2 Sopimuksen soveltamisala Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan Patentti- ja rekisterihallituksen virkamiesten palvelussuhteen ehtoihin. 1 Sopimuksen perusteet Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 26 päivänä helmikuuta 2009 Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Lisätiedot

Sopimus korvaa tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten palkkauksesta tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen myöhempine muutoksineen.

Sopimus korvaa tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten palkkauksesta tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen myöhempine muutoksineen. VES-koodi: 251051 Dnro VN/3195/2018 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 31 päivänä elokuuta 2018 oikeusministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä tuomioistuinten

Lisätiedot

Muutetaan 4 :n liite 1, 8 :n liite 3, 5 ja 10. 4 Peruspalkka

Muutetaan 4 :n liite 1, 8 :n liite 3, 5 ja 10. 4 Peruspalkka Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 31 päivänä tammikuuta 2002 oikeusministeriön ja AKAVA-JS ry:n välillä tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten palkkauksesta tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 13 päivänä joulukuuta 2004 opetusministeriön (hallinnonalan neuvotteluviranomainen)

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2)

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 14. päivänä lokakuuta 2008 opetusministeriön

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavien virastojen ja laitosten virkamiehiä:

Sopimus koskee seuraavien virastojen ja laitosten virkamiehiä: TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen erillispalkkiot Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka allekirjoitettiin

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS ERÄISTÄ VIRKASUHTEEN EHDOISTA

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS ERÄISTÄ VIRKASUHTEEN EHDOISTA 281851 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS ERÄISTÄ VIRKASUHTEEN EHDOISTA Verohallitus sekä AKAVA-JS ry., Palkansaajajärjestö Pardia ry. ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry. ovat 29.11.2002 tehneet

Lisätiedot

15.4.2010 ad OM 8/102/2010 1(2)

15.4.2010 ad OM 8/102/2010 1(2) OIKEUSMINISTERIÖ PÄÄTÖS 15.4.2010 ad OM 8/102/2010 1(2) Asia Samapalkkaerän kohdentaminen oikeuslaitoksen yleisellä sopimusalalla; uusiin välitasoihin Y 7,5 ja Y 8,5 sijoittuvat virkamiehet, uusien vaativuustasojen

Lisätiedot

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt.

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES:299451 PL:01 PR:101-113 (liite 1) VES:299751 PL:01-05 (liite2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 28 päivänä

Lisätiedot

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin VES 318051 TES 318003 Ilmatieteen laitoksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Pardia ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä tehtiin tarkentava virka-

Lisätiedot

VES: 322151. 1 Soveltamisala

VES: 322151. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES: 322151 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet hallinnonalakohtaisen tarkentavan virkaehtosopimuksen Geologian

Lisätiedot

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko.

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko. PÖYTÄKIRJA Työehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (TES: 331002) Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (VES: 331052) Pöytäkirja Säteilyturvakeskuksen (STUK), Pardia ry:n ja JHL ry:n välisestä neuvottelusta,

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty samapalkkaerän kohdentamisesta 22.12.2009 tehdyn keskustason virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty samapalkkaerän kohdentamisesta 22.12.2009 tehdyn keskustason virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Tarkentava virkaehtosopimus samapalkkaerän kohdentamisesta oikeusministeriössä, Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa, Tietosuojavaltuutetun toimistossa, Konkurssiasiamiehen toimistossa, Onnettomuustutkintakeskuksessa,

Lisätiedot

1 Tehtäväkohtaisen palkanosan määräytymistä koskeva liite 1 tarkistetaan oheisen liitteiden 1 ja 2 mukaiseksi.

1 Tehtäväkohtaisen palkanosan määräytymistä koskeva liite 1 tarkistetaan oheisen liitteiden 1 ja 2 mukaiseksi. 1 Tarkentava virkaehtosopimus ulkoasiainministeriön, Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys Uhvy ry:n ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry:n välillä ulkoasiainhallinnon virkamiehiin sovellettavasta

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOIDEN SEKÄ VIRKOJEN PALKKAUSLUOKKIEN TARKISTUKSISTA

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOIDEN SEKÄ VIRKOJEN PALKKAUSLUOKKIEN TARKISTUKSISTA 281852 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOIDEN SEKÄ VIRKOJEN PALKKAUSLUOKKIEN TARKISTUKSISTA Verohallitus sekä AKAVA-JS ry., Palkansaajajärjestö Pardia ry. ja Valtion

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

VES: 260651 29.2.2008 PL: 01

VES: 260651 29.2.2008 PL: 01 VES: 260651 29.2.2008 PL: 01 Väestörekisterikeskus sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ovat tehneet 29.

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

VES 280151 PL 01. 1 Keskustason sopimusmääräykset

VES 280151 PL 01. 1 Keskustason sopimusmääräykset VES 280151 PL 01 Tarkentava virkaehtosopimus vuoden 2011 virasto- ja tasaarvoerän kohdentamisesta valtiovarainministeriössä ja ministeriön palkkausjärjestelmää koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

TES: 322104. 1 Soveltamisala

TES: 322104. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TYÖEHTOSOPIMUS TES: 322104 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet työehtosopimuksen Geologian tutkimuskeskuksen työsopimussuhteista henkilöstöä

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Tarkentava virkaehtosopimus samapalkkaerän kohdentamisesta opetusministeriön kulttuurihallinnonalalla eli Kansallisessa audiovisuaalisessa

Lisätiedot

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko.

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko. PÖYTÄKIRJA Työehtosopimus STUK/ JUKO ry TES: 33 10 01 Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ JUKO ry, VES: 33 10 51 Pöytäkirja Säteilyturvakeskuksen (STUK) ja JUKO ry:n välisestä neuvottelusta, joka pidettiin

Lisätiedot

KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Akava-JS ry, Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

VES 299151, PL:01, PR:101-109 VES 299751, PL:01-05, PR:101-504

VES 299151, PL:01, PR:101-109 VES 299751, PL:01-05, PR:101-504 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO VES 299151, PL:01, PR:101-109 VES 299751, PL:01-05, PR:101-504 Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 29. päivänä

Lisätiedot

Tarkentava virka- ja työehtosopimus vuoden 2018 virastoerän toteuttamisesta

Tarkentava virka- ja työehtosopimus vuoden 2018 virastoerän toteuttamisesta Sopimus 1(5) Turvallisuus-ja Diaariryhmä muutettu 22.8.2018 9181/01.00.01/2018 6.7.2018 9181/01.06/2018 VES-koodi322351 Tarkentava virka- ja työehtosopimus joka on tehty 6 päivänä heinäkuuta 2018 Turvallisuus-ja

Lisätiedot

Osapuolten välisen työehtosopimuksen 7 :n mukainen ja virkaehtosopimuksen 7 :n mukainen toimiraha on 1.10.2007 lukien:

Osapuolten välisen työehtosopimuksen 7 :n mukainen ja virkaehtosopimuksen 7 :n mukainen toimiraha on 1.10.2007 lukien: TES: 313012 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS (sisävesiluotsit, väylämestarit ja väylänhoitajat) P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Suomen Merimies-Unioni SMU ry:n välisestä työ/virkaehtosopimusneuvottelusta,

Lisätiedot

VES: 260651 29.11.2002 PL: 01

VES: 260651 29.11.2002 PL: 01 VES: 260651 29.11.2002 PL: 01 Väestörekisterikeskus ja Akava-JS ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Valtion erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry ovat tehneet 29. päivänä marraskuuta 2002 tarkentavan

Lisätiedot

1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus

1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus HAKl20101121 Hätäkeskuslaitosta koskeva tarkentava virkaehtosopimus kehittämiserien kohdentamisesta Hätäkeskuslaitoksen palkkausj ärj estelmään, joka on tehty 28.1.2010 Hätäkeskuslaitoksen, Julkisalan

Lisätiedot

VES-koodi : 251055 OM 47/102/2015. Pöytäkirjamenettely perustuu valtiovarainministeriön 3.12.2013 antamiin neuvottelu- ja sopimusmääräyksiin.

VES-koodi : 251055 OM 47/102/2015. Pöytäkirjamenettely perustuu valtiovarainministeriön 3.12.2013 antamiin neuvottelu- ja sopimusmääräyksiin. VES-koodi : 251055 OM 47/102/2015 Pöytäkirja on laadittu 18 päivänä toukokuuta 2015 oikeusministeriön sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusteet ja tarkoitus. Tämä sopimus on tehty valtiovarainministeriön antamien neuvottelumääräysten 29.3.2010 mukaisesti.

1 Sopimuksen perusteet ja tarkoitus. Tämä sopimus on tehty valtiovarainministeriön antamien neuvottelumääräysten 29.3.2010 mukaisesti. STM/1414/2010 Tarkentava virkaehtosopimus virastoerästä ja arviointiryhmien työn kehittämisestä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa. Sopimus on tehty

Lisätiedot

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt.

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299551 PL 02 PR 201-212 VES 299351 PL 01 PR 102-112 VES 299751 PL 01-05 PR 101-504 VES 299251 PL 01 PR 102-112 VES 290851 PL 01 PR 102-107 1 Sopimuksen perusteet OPETUS-

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa:

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa: TES: 313013 PL: 01 Pöytäkirja Merenkulkulaitoksen, Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin 17.2.2005 Merenkulkulaitoksessa.

Lisätiedot

Sopimus korvaa 2.12.2010 tehdyn oikeuslaitoksen yleisen tarkentavan virkaehtosopimuksen myöhempine muutoksineen.

Sopimus korvaa 2.12.2010 tehdyn oikeuslaitoksen yleisen tarkentavan virkaehtosopimuksen myöhempine muutoksineen. ves-koodi: 251053 Oikeuslaitoksen yleistä sopimusalaa koskeva tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 22 päivänä kesäkuuta 2011 oikeusministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Lisätiedot

Yleiskorotus 1.6.2006 Yleiskorotus 1.6.2006 lukien on 1,4 prosenttia.

Yleiskorotus 1.6.2006 Yleiskorotus 1.6.2006 lukien on 1,4 prosenttia. Pöytäkirja ympäristöministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin ympäristöministeriössä 10.12.2004 Paikalla olivat ympäristöministeriön

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 29965101, PL01, PR 02031,1500,2627,1638 VES 299551, PL 02. PR 201-212 VES 299751, PL 01-05, PR 101-504

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 29965101, PL01, PR 02031,1500,2627,1638 VES 299551, PL 02. PR 201-212 VES 299751, PL 01-05, PR 101-504 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 29965101, PL01, PR 02031,1500,2627,1638 VES 299551, PL 02. PR 201-212 VES 299751, PL 01-05, PR 101-504 1 Sopimuksen perusteet OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen

Lisätiedot

Tämä sopimus koskee käräjäoikeuksien haastemiehiä ja haastemiesten esimiehiä (jäljempänä haastemiehiä).

Tämä sopimus koskee käräjäoikeuksien haastemiehiä ja haastemiesten esimiehiä (jäljempänä haastemiehiä). Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoa käräjäoikeuksien haastemiehiin koskeva tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 13 päivänä lokakuuta 2005 oikeusministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusteet

1 Sopimuksen perusteet 1(13) Tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus, joka tehtiin lokakuun 2 päivänä 2008 Tilastokeskuksen ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus virastoerästä ja arviointiryhmien työn kehittämisestä sosiaali- ja terveysministeriössä

Tarkentava virkaehtosopimus virastoerästä ja arviointiryhmien työn kehittämisestä sosiaali- ja terveysministeriössä STM/1414/2010 Tarkentava virkaehtosopimus virastoerästä ja arviointiryhmien työn kehittämisestä sosiaali- ja terveysministeriössä Sopimus on tehty sosiaali- ja terveysministeriön sekä Julkisalan koulutettujen

Lisätiedot

Pöytäkirjamenettely perustuu valtiovarainministeriön 22.12.2011 antamiin neuvottelu- ja sopimusmääräyksiin.

Pöytäkirjamenettely perustuu valtiovarainministeriön 22.12.2011 antamiin neuvottelu- ja sopimusmääräyksiin. Pöytäkirja on laadittu 15 päivänä maaliskuuta 2013 oikeusministeriön sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä käydystä, valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus (UPJ) verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä

Tarkentava virkaehtosopimus (UPJ) verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä 281851 Tarkentava virkaehtosopimus (UPJ) verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä Verohallitus sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry., Palkansaajajärjestö Pardia ry. sekä

Lisätiedot

TES 285203 VES 285251

TES 285203 VES 285251 1(7) 1 Sopimuksen perusteet Tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus, joka tehtiin syyskuun 29 päivänä 2010 Tilastokeskuksen ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusteet

1 Sopimuksen perusteet Tarkentava virkaehtosopimus luottamusmiestoiminnan j ärjestämisestä rikosseuraamusalueilla ja Rikosseuraamuslaitoksen terveydenhuoltoyksi kössä. Sopimus on tehty 10 päivänä huhtikuuta 2012 Rikosseuraamuslaitoksen,

Lisätiedot

VES: 299351 PL: 01 VIRKAEHTOSOPIMUS PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

VES: 299351 PL: 01 VIRKAEHTOSOPIMUS PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 VES: 299351 PL: 01 VIRKAEHTOSOPIMUS PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Virkaehtosopimus Museoviraston uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta 1.3.1998 lukien, joka tehtiin 27. päivänä helmikuuta 1998 opetusministeriön

Lisätiedot

Sopimusta ei sovelleta työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelutehtävissä oleviin tai tukityöllistetyksi palkattavaan henkilöstöön.

Sopimusta ei sovelleta työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelutehtävissä oleviin tai tukityöllistetyksi palkattavaan henkilöstöön. VES 280351 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. ovat tehneet 15. helmikuuta tarkentavan virkaehtosopimuksen valtion palkkausjärjestelmän käytöstä

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES: 298151 OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Suomen Akatemia

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES: 298151 OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Suomen Akatemia TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES: 298151 OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Suomen Akatemia Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka allekirjoitettiin 1 päivänä lokakuuta 2008

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan työministeriön, Työvoimaopiston ja työvoimatoimistojen vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen henkilöstöön.

Sopimusta sovelletaan työministeriön, Työvoimaopiston ja työvoimatoimistojen vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen henkilöstöön. 340151 01 101-111 (työvoimatoimistot) 02 102-114 (Työministeriö ja Työvoimaopisto) Tarkentava virkaehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta työministeriössä, Työvoimaopistossa ja työvoimatoimistoissa

Lisätiedot

Sopimusta ei sovelleta työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelijatehtävässä olevaan tai tukityöllistettäväksi palkattavaan henkilöstöön.

Sopimusta ei sovelleta työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelijatehtävässä olevaan tai tukityöllistettäväksi palkattavaan henkilöstöön. Tarkentava virkaehtosopimus ulosottomiesten palkkauksesta. Sopimus tehtiin 1 päivänä kesäkuuta 2009 oikeusministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä. 1 Sopimuksen tavoitteet

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan,

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan palkkausjärjestelmästä, joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virka- ja työsuhteiseen henkilöstöön.

Sopimusta sovelletaan vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virka- ja työsuhteiseen henkilöstöön. 1 Tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus), Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä MTT:n

Lisätiedot

VES-koodi : 254051 OM 46/102/2015. Pöytäkirjamenettely perustuu valtiovarainministeriön 3.12.2013 antamiin neuvottelu- ja sopimusmääräyksiin.

VES-koodi : 254051 OM 46/102/2015. Pöytäkirjamenettely perustuu valtiovarainministeriön 3.12.2013 antamiin neuvottelu- ja sopimusmääräyksiin. VES-koodi : 254051 OM 46/102/2015 Pöytäkirja on laadittu 8 päivänä toukokuuta 2015 oikeusministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä käydystä, valtiovarainministeriön 3.12.2013

Lisätiedot

Tässä sopimuksessa virastolla tarkoitetaan maa- ja metsätalousministeriötä sekä maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaa kumpaakin erikseen.

Tässä sopimuksessa virastolla tarkoitetaan maa- ja metsätalousministeriötä sekä maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaa kumpaakin erikseen. Tarkentava virkaehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Sopimus on tehty 11 päivänä huhtikuuta 2005 maa- ja metsätalousministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Lisätiedot

260151/01/101-109 Liite 1

260151/01/101-109 Liite 1 260151/01/101-109 Liite 1 Sisäasiainministeriön palkkausjärjestelmää koskeva tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin sisäasiainministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

Palkkausjärjestelmään liittyvästä arviointi- ja kehittämisryhmästä sovitaan tarkemmin tämän virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa.

Palkkausjärjestelmään liittyvästä arviointi- ja kehittämisryhmästä sovitaan tarkemmin tämän virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa. DNo YM 1/10/2012 Ympäristöministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä on 9.1.2012 tehty

Lisätiedot

VES: 310251 TES: 310201. 1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus

VES: 310251 TES: 310201. 1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus VES: 310251 TES: 310201 Virka- ja työehtosopimus, joka tehtiin 22.6.2010 Liikenneviraston sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ja Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

TES 302121 PL: 01, 05 MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus)

TES 302121 PL: 01, 05 MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) TES 302121 PL: 01, 05 MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) ja Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry:n välinen työehtosopimus 1 1 Soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan MTT:n (Maa-

Lisätiedot

Sopimus korvaa 12.11.2010 tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen ulosottomiesten palkkauksesta myöhempine muutoksineen.

Sopimus korvaa 12.11.2010 tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen ulosottomiesten palkkauksesta myöhempine muutoksineen. VES-koodi: 254051 Tarkentava virkaehtosopimus ulosottomiesten palkkauksesta. Sopimus tehtiin 20 päivänä kesäkuuta 2011 oikeusministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä.

Lisätiedot

1 Sopimuksen soveltamisala

1 Sopimuksen soveltamisala VES 280151 PL 01 Valtiovarainministeriö sekä AKAVA JS ry., Palkansaajajärjestö Pardia ry. sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry. ovat tehneet 12 päivänä marraskuuta 2003 tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

TES: 325002 PL: 01 Liite 1

TES: 325002 PL: 01 Liite 1 TES: 325002 PL: 01 Liite 1 MEKin palkkausjärjestelmäliite 1 Määräysten soveltamisala Määräyksiä sovelletaan Matkailun edistämiskeskuksen (MEK) niihin kotimaassa työskenteleviin työsopimussuhteisiin toimihenkilöihin,

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimusnumero Palkkaliitenumero Palkkaryhmänumero (vaat.tasot 10-22) T A R K E N T A V A V I R K A - J A T Y ÖE H T O S O P I M U S

Virka- ja työehtosopimusnumero Palkkaliitenumero Palkkaryhmänumero (vaat.tasot 10-22) T A R K E N T A V A V I R K A - J A T Y ÖE H T O S O P I M U S . Virka- ja työehtosopimusnumero Palkkaliitenumero Palkkaryhmänumero (vaat.tasot 10-22) T A R K E N T A V A V I R K A - J A T Y ÖE H T O S O P I M U S Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus,

Lisätiedot

Todettiin, että liittoerä on suuruudeltaan 0,38 % ja tasa-arvoerä 0,12 % sopimusalan palkkasummasta (tasa-arvoerän laskelma liitteenä 1).

Todettiin, että liittoerä on suuruudeltaan 0,38 % ja tasa-arvoerä 0,12 % sopimusalan palkkasummasta (tasa-arvoerän laskelma liitteenä 1). Sopimuksen nro 267551 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 3.5.2006 sisäasiainministeriön sekä JHL ry:n, JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä vuoden 2006 liitto- ja tasa-arvoerien

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus valtion palkkausjärjestelmästä. valtion oppilaitoksissa muun kuin opetushenkilöstön

Tarkentava virkaehtosopimus valtion palkkausjärjestelmästä. valtion oppilaitoksissa muun kuin opetushenkilöstön Tarkentava virkaehtosopimus valtion palkkausjärjestelmästä Opetushallituksen toimialaan kuuluvissa valtion oppilaitoksissa muun kuin opetushenkilöstön osalta. Sopimus on tehty 17. päivänä kesäkuuta 2011

Lisätiedot

SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001

SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001 1 SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001 Suomen ympäristökeskuksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n

Lisätiedot

ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12

ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12 ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12.2004 UUDISTETUN TARKENTAVAN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

VES 321151 ja TES 321101 25/110/2004

VES 321151 ja TES 321101 25/110/2004 VES 321151 ja TES 321101 25/110/2004 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta työvoima- ja elinkeinokeskuksissa. Sopimus on tehty 15. elokuuta 2005 kauppa- ja

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan Tekesiin vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virka- ja työsopimussuhteiseen

Sopimusta sovelletaan Tekesiin vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virka- ja työsopimussuhteiseen Tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus tehtävien vaativuuteen perustuvasta palkkausjärjestelmästä Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksessa (jäljempänä Tekes). Sopimus on tehty 28 päivänä

Lisätiedot

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen opetushenkilöstön

Lisätiedot

1 Sopimuksen soveltamisala

1 Sopimuksen soveltamisala VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SEURAKUNNAN PALVELUKSESSA OLLEEN VIRANHALTIJAN/TYÖNTEKIJÄN KUOLTUA SUORITETTAVASTA RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA TALOUDELLISESTA EDUSTA 1 Sopimuksen soveltamisala 1 mom. Tässä

Lisätiedot

VES 340751 1(3) 1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus

VES 340751 1(3) 1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus VES 340751 1(3) Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 2 päivänä kesäkuuta 2009 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisten

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty valtion virka- ja työehtosopimuksen sopimuskaudelle 2010-2012 mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty valtion virka- ja työehtosopimuksen sopimuskaudelle 2010-2012 mukaisesti. TRAFI/20771/01.00.01/2010 Virkaehtosopimus 4.1.2011 Virkaehtosopimus Liikenteen turvallisuusviraston sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelu-järjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Lisätiedot

Tämän sopimuksen on valtiovarainministeriö tarkastanut ja hyväksynyt.

Tämän sopimuksen on valtiovarainministeriö tarkastanut ja hyväksynyt. VES322551 PL:01 TES322501 PL:01 ja 02 Tekes - Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry/tekes TEK ry ja Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Tämä sopimus koskee ulosottovirastojen kihlakunnanulosottomiehiä ja maakunnanvoudinviraston avustavia ulosottomiehiä sekä ulosoton ylitarkastajia.

Tämä sopimus koskee ulosottovirastojen kihlakunnanulosottomiehiä ja maakunnanvoudinviraston avustavia ulosottomiehiä sekä ulosoton ylitarkastajia. Ves-koodi 251055 Tarkentava virkaehtosopimus kihlakunnanulosottomiesten palkkauksesta, Sopimus tehtiin 27 päivänä toukokuuta 2011 oikeusministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusteet

1 Sopimuksen perusteet 1 Veskoodi: 33085101101-108 Teskoodi: 33080101101-108 Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaja työehtosopimus, joka tehtiin 26.2.2003 Kansanterveyslaitoksen (KTL) sekä Akava-JS ry:n, Valtion ja erityispalvelujen

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Patentti- ja rekisterihallituksessa. Sopimus on tehty 19 päivänä huhtikuuta 2005 Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Julkisalan

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus 3 TES: 313013 PL: 01 Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan valtiovarainministeriön sekä Akava-JS ry:n,

Lisätiedot

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) 2010 2011 ERÄIDEN SOPIMUSMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISESTA 1 Sopimuksen tarkoitus Tällä virka- ja työehtosopimuksella sovitaan

Lisätiedot

2) Sopimuksen soveltamisala Sopimusta noudatetaan opintotuen muutoksenhakulautakunnan virkasuhteiseen henkilöstöön.

2) Sopimuksen soveltamisala Sopimusta noudatetaan opintotuen muutoksenhakulautakunnan virkasuhteiseen henkilöstöön. TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: VES:297051, PL:01,PR:104-110 OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Opintotuen muutoksenhakulautakunta Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka allekirjoitettiin

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan aluehallintovirastojen toistaiseksi virkaan nimitettyihin virkamiehiin.

Sopimusta sovelletaan aluehallintovirastojen toistaiseksi virkaan nimitettyihin virkamiehiin. Tarkentava virkaehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta aluehallintovirastoissa. Sopimus on tehty 24. päivänä marraskuuta 2011 Itä-Suomen aluehallintoviraston, Julkisalan koulutettujen

Lisätiedot

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.10.2007

Lisätiedot

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007. TES : 313011 PL: 01-06 P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Merenkulkulaitoksen tekniset toimihenkilöt MERTE ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin Merenkulkulaitoksessa 9.12.2004.

Lisätiedot

KTM 11/110/2002 VES: 321051

KTM 11/110/2002 VES: 321051 KTM 11/110/2002 VES: 321051 KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 12.4.2002 TEHDYN TARKENTAVAN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

Palkkaus muodostuu - tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta

Palkkaus muodostuu - tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta Työehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (TES: 331002) Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (VES: 331052) Säteilyturvakeskus (STUK), Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet 24.8.2006 tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

2 Luottamusmiehet ja luottamusmiespalkkiot (palkkatekijätunnus TI:315, YK:04258)

2 Luottamusmiehet ja luottamusmiespalkkiot (palkkatekijätunnus TI:315, YK:04258) 1 (6) Tiehallinnon luottamusmiessopimus 1 Sopimuksen soveltamisala Tiehallinnon ja tämän sopimuksen allekirjoittajajärjestöjen välisessä luottamusmiestoiminnassa noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä.

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Suomen Akatemia

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Suomen Akatemia 1 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Suomen Akatemia VES:298151 Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka allekirjoitettiin 23 päivänä lokakuuta 2003

Lisätiedot

Palkkausluvun 10 :ssä tarkoitettua henkilökohtaista lisää korotetaan 2,0 prosentilla.

Palkkausluvun 10 :ssä tarkoitettua henkilökohtaista lisää korotetaan 2,0 prosentilla. 1 YLEISKIRJEEN 20/2002 LIITE 2 KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2003 2004 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan

Lisätiedot

Keskustason sopimuksen 4 :n mukaan palkkoja korotetaan siitä ilmenevillä yleiskorotuksilla.

Keskustason sopimuksen 4 :n mukaan palkkoja korotetaan siitä ilmenevillä yleiskorotuksilla. Pöytäkirja valtiovarainministeriön 2.11.2007 antamien neuvottelumääräysten kohdan 3 mukaisesta sopimusten uudistamisen ja vuoden 2007 yleiskorotuksen toteamisesta. Pöytäkirja on laadittu 12 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon Tekniset VETY

Lisätiedot

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto TES: 279202 Pöytäkirja 30.6.2005 Allekirjoittamispöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n

Lisätiedot

VES 324051 TES 324001 Palkkaliite 01. Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöön ottamisesta Kuluttajavirastossa.

VES 324051 TES 324001 Palkkaliite 01. Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöön ottamisesta Kuluttajavirastossa. 1 VES 324051 TES 324001 Palkkaliite 01 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöön ottamisesta Kuluttajavirastossa. Sopimus on tehty.päivänä joulukuuta 2005 Kuluttajaviraston,

Lisätiedot

SOPIMUS KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTO- SOPIMUKSEN PALKKAUSMÄÄRÄYSTEN TA- KAUTUVASTA SOVELTAMISESTA LUKIEN

SOPIMUS KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTO- SOPIMUKSEN PALKKAUSMÄÄRÄYSTEN TA- KAUTUVASTA SOVELTAMISESTA LUKIEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAN LIITTEEKSI SOPIMUS KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTO- SOPIMUKSEN 2007-2009 PALKKAUSMÄÄRÄYSTEN TA- KAUTUVASTA SOVELTAMISESTA 1.5.2007 LUKIEN 1 Soveltamisala 1 mom. Tämän sopimuksen

Lisätiedot

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää.

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Pöytäkirja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä JUKO ry:n, Pardia ry:n ja JHL ry:n välisistä neuvotteluista, jotka koskivat GTK:ssa sovellettavaa palkkausjärjestelmää.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön antamien neuvotteluohjeiden 20.11.2003, 11/2003, mukaisesti sovittiin seuraavaa:

Valtiovarainministeriön antamien neuvotteluohjeiden 20.11.2003, 11/2003, mukaisesti sovittiin seuraavaa: TES: 313011 PL: 01 06 Pöytäkirja Merenkulkuhallituksen ja Merenkulkulaitoksen teknisten toimihenkilöiden MERTE ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin 6.2.2004 Merenkulkulaitoksessa.

Lisätiedot

Sopimus koskee Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen virkamiehiä ja työntekijöitä.

Sopimus koskee Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen virkamiehiä ja työntekijöitä. 1 TARKENTAVA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Hallinnonalakohtainen tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka allekirjoitettiin

Lisätiedot

Virkamiehen palkkaus muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaisesta palkanosasta.

Virkamiehen palkkaus muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaisesta palkanosasta. 310151 01 102-114 Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoa koskeva tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 15 päivänä maaliskuuta 2002 liikenneja viestintäministeriön, Akava JS:n sekä Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 (TS-05) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-05) toteutetaan

Lisätiedot

1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus. 2 Soveltamisala

1 Sopimuksen peruste ja tarkoitus. 2 Soveltamisala Tarkentava virkaehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta valtion mielisairaaloissa. Sopimus on tehty 21 päivänä joulukuuta 2006 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen

Lisätiedot