(Tiedonantoja) NEUVOSTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(Tiedonantoja) NEUVOSTO"

Transkriptio

1 C 188 E/1 I (Tiedonantoja) NEUVOSTO NEUVOSTON YHTEINEN KANTA (EY) N:o 27/2005, 21 päivältä kesäkuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o /2005 antamiseksi julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta (2005/C 188 E/01) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 99 artiklan 5 kohdan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon, ( 1 ) noudattaa perustamissopimuksen 252 artiklassa tarkoitettua menettelyä ( 2 ), talouspoliittista perustaa ja parantamalla sen tehokkuutta sekä ennaltaehkäisevien että korjaavien toimien osalta, turvata julkisen talouden kestävyys pitkällä aikavälillä, edistää kasvua sekä suojata tulevia sukupolvia liiallisilta taakoilta. Eurooppa-neuvosto vahvisti selvityksen 23 päivänä maaliskuuta 2005 annetuissa päätelmissään ( 6 ), joissa todettiin, että selvityksellä päivitetään ja täydennetään vakaus- ja kasvusopimusta, josta se muodostaa vastedes erottamattoman osan. sekä katsoo seuraavaa: (1) Vakaus- ja kasvusopimuksen muodostivat alun perin julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta 7 päivänä heinäkuuta 1997 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1466/97 ( 3 ), liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä 7 päivänä heinäkuuta 1997 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1467/97 ( 4 ) ja vakaus- ja kasvusopimuksesta 17 päivänä kesäkuuta 1997 annettu Eurooppa-neuvoston päätöslauselma ( 5 ). Vakaus- ja kasvusopimus on osoittanut käyttökelpoisuutensa talousarvion kurinalaisuuden vahvistamisessa, ja se on siten parantanut makrotalouden vakautta ja johtanut alhaiseen inflaatioon ja alhaisiin korkoihin. Vakaa makrotalous on olennaista kestävän kasvun ja työpaikkojen luomisen kannalta. (3) Jäsenvaltiot, neuvosto ja komissio vahvistavat uudelleen, keväällä 2005 kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa hyväksytyn talous- ja rahoitusasioiden neuvoston 20 päivänä maaliskuuta 2005 antaman selvityksen mukaisesti, että ne ovat sitoutuneita soveltamaan perustamissopimusta ja vakaus- ja kasvusopimusta tehokkaasti ja oikea-aikaisesti vertaistuen ja vertaispaineen avulla sekä toimimaan tiiviissä ja rakentavassa yhteistyössä talous- ja finanssipolitiikan valvontaprosessissa, jotta taattaisiin vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen luotettavuus ja tehokkuus. (2) Neuvosto antoi 20 päivänä maaliskuuta 2005 vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanon tehostamista koskevan selvityksen, jolla on tarkoitus parantaa finanssipoliittisen säännöstön hallinnointia ja lisätä jäsenvaltioiden sitoutumista siihen lujittamalla sopimuksen ( 1 ) EUVL C 144, , s. 17. ( 2 ) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 9. kesäkuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 21. kesäkuuta 2005 ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). ( 3 ) EYVL L 209, , s. 1. ( 4 ) EYVL L 209, , s. 6. ( 5 ) EYVL C 236, , s. 1. (4) Asetusta (EY) N:o 1466/97 olisi muutettava, jotta vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanon sovittu tehostaminen voidaan toteuttaa täysimääräisesti. ( 6 ) 22 ja 23 päivänä maaliskuuta 2005 kokoontuneen Eurooppaneuvoston päätelmien liite 2.

2 C 188 E/ (5) Vakaus- ja kasvusopimuksessa vahvistetaan jäsenvaltioiden velvoite sitoutua keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, jonka mukaan rahoitusasema on lähellä tasapainoa tai ylijäämäinen. Koska talous- ja finanssipolitiikat ovat unionissa heterogeenisiä, julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoite olisi eriytettävä kunkin yksittäisen jäsenvaltion osalta niiden talous- ja budjettipoliittisten asemien monimuotoisuuden ja erilaisten kehityssuuntien sekä julkisen talouden kestävyyteen kohdistuvan riskin huomioon ottamiseksi sekä odotettavissa olevia väestönkehitykseen liittyviä muutoksia ennakoiden. Julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoite voi poiketa lähellä tasapainoa olevasta tai ylijäämäisestä rahoitusasemasta yksittäisissä jäsenvaltioissa. Euroalueella ja ERM2-valuuttakurssimekanismiin osallistuvissa jäsenvaltioissa tulisi näin ollen olemaan tietty vaihteluväli, jonka puitteissa määritetään maakohtaiset julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteet, jotka ovat suhdannekorjattuja ja joista on vähennetty kertaluonteiset ja väliaikaiset toimenpiteet. joilla kiistatta parannetaan julkisen talouden kestävyyttä pitkällä aikavälillä, olisi kiinnitettävä erityistä huomiota eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön monipilarinen järjestelmä, johon sisältyy pakollinen täysin rahastoiva pilari, koska nämä uudistukset heikentävät julkista taloutta lyhyellä aikavälillä uudistusten täytäntöönpanon aikana. (9) Neuvostolle asetettuja vakaus- ja lähentymisohjelmien tutkimista koskevia määräaikoja olisi pidennettävä, jotta kyseiset ohjelmat voitaisiin arvioida seikkaperäisesti, ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN: 1 artikla Muutetaan asetus (EY) N:o 1466/97 seuraavasti: (6) Olisi saavutettava symmetrisempi lähestymistapa finanssipolitiikkaan koko syklin ajan tehostamalla talousarviota koskevaa kurinalaisuutta taloudellisesti hyvinä aikoina, jolloin tavoitteena on välttää myötäsyklisiä politiikkoja ja asteittain saavuttaa julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoite. Julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteessa pysyminen antaisi jäsenvaltioille mahdollisuuden reagoida normaaleihin suhdannevaihteluihin ja pitää julkistalouden alijäämä alle viitearvon, joka on 3 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, sekä varmistaa nopea kehitys kohti kestävää julkista taloutta. Täten se antaisi finanssipoliittista liikkumavaraa erityisesti julkisille investoinneille. (7) Niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät ole vielä saavuttaneet julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitettaan, olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin päästäkseen siihen suhdannekierron aikana. Saavuttaakseen julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteensa euroalueeseen tai ERM2-valuuttakurssimekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden olisi pyrittävä vuotuiseen vähimmäissopeutukseen, suhdannekorjattuna ja poislukien kertaluonteiset ja väliaikaiset toimenpiteet. (8) Sopimuksen kasvusuuntautuneen luonteen vahvistamiseksi sellaiset suuret rakenneuudistukset, joilla on suoria pitkän aikavälin kustannussäästövaikutuksia, mukaan lukien potentiaalisen kasvun paraneminen, ja joilla sen vuoksi on todennettavissa oleva vaikutus julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyteen, olisi otettava huomioon määriteltäessä julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävää sopeuttamisuraa niitä maita varten, jotka eivät ole vielä saavuttaneet tätä tavoitetta, ja sallittaessa tilapäinen poikkeaminen tästä tavoitteesta niille maille, jotka ovat jo saavuttaneet sen. Jotta ei estettäisi sellaisten rakenteellisten uudistusten toteuttamista, 1) Lisätään otsake ja artikla seuraavasti: 1 A JAKSO JULKISTALOUDEN KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TAVOIT- TEET 2 a artikla Kullakin jäsenvaltiolla on rahoitusasemaansa koskeva eriytetty keskipitkän aikavälin tavoite. Nämä maakohtaiset julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteet voivat poiketa vaaditusta lähellä tasapainoa olevasta tai ylijäämäisestä rahoitusasemasta. Niillä on taattava varmuusmarginaali suhteessa julkistalouden alijäämän viitearvoon, joka on 3 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen; niillä on varmistettava nopea eteneminen kohti kestävää kehitystä ja siten annettava finanssipoliittista liikkumavaraa, ottaen erityisesti huomioon julkisten investointien tarpeen. Nämä tekijät huomioon ottaen maakohtaiset julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteet määritellään euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden ja ERM2-valuuttakurssimekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden osalta ottamalla käyttöön tietty vaihteluväli, joka on suhdannekorjattuna ja kertaluonteiset ja väliaikaiset toimenpiteet poislukien, 1 prosentista suhteessa bruttokansantuotteeseen tasapainossa olevaan tai ylijäämäiseen rahoitusasemaan. Jäsenvaltion julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitetta voidaan tarkistaa suuren rakenneuudistuksen täytäntöönpanon yhteydessä ja joka tapauksessa neljän vuoden välein. 2) Muutetaan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti: a) Korvataan a alakohta seuraavasti: a) julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoite ja sopeuttamisura, joka tähtää tavoitteeksi asetettuun julkistalouden ylijäämään/alijäämään, sekä julkistalouden velkasuhteen arvioitu kehitys;

3 C 188 E/3 b) Korvataan c alakohta seuraavasti: c) yksityiskohtainen ja määrällinen arviointi budjetti- ja muista talouspoliittisista toimenpiteistä, joita toteutetaan ja/tai joita on ehdotettu ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien yksityiskohtainen kustannushyötyanalyysi suurista rakenneuudistuksista, joilla on välittömiä pitkän aikavälin kustannussäästövaikutuksia, mukaan luettuna potentiaalisen kasvun paraneminen; c) Lisätään alakohta seuraavasti: e) soveltuvin osin, syyt poikkeamiselle vaaditusta sopeuttamisurasta, joka tähtää julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen. 3) Muutetaan 5 artikla seuraavasti: että rahoitusaseman odotetaan palaavan ohjelmakauden aikana julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, neuvosto ottaa huomioon myös sellaisten suurten rakenneuudistusten täytäntöönpanon, joilla on välittömiä pitkän aikavälin kustannussäästövaikutuksia, mukaan lukien potentiaalisen kasvun paraneminen, ja joilla sen vuoksi on todennettavissa oleva vaikutus julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyteen. Erityistä huomiota kiinnitetään eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön monipilarinen järjestelmä, johon sisältyy pakollinen täysin rahastoiva pilari. Näitä uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden sallitaan poiketa niiden julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen johtavalta sopeuttamisuralta tai itse keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, että poikkeama vastaa uudistuksesta julkisesti hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa nettokustannusta edellyttäen, että poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään asianmukainen varmuusmarginaali suhteessa alijäämän viitearvoon. a) Korvataan 1 kohdan ensimmäinen alakohta alakohdilla seuraavasti: b) Korvataan 2 kohdassa olevat sanat kahden kuukauden sanoilla kolmen kuukauden. 1. Komission ja perustamissopimuksen 114 artiklassa määrätyn komitean arvioiden perusteella neuvosto tutkii osana perustamissopimuksen 99 artiklassa tarkoitettua monenvälistä valvontaa kyseisen jäsenvaltion esittämän julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteen, arvioi, ovatko ohjelman perustana olevat taloutta koskevat oletukset uskottavia, onko julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävä sopeuttamisura asianmukainen ja ovatko toteutetut ja/tai ehdotetut toimenpiteet kyseisen sopeuttamisuran noudattamiseksi riittäviä keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi suhdannekierron aikana. 4) Muutetaan 7 artiklan 2 kohta seuraavasti: a) Korvataan a alakohta seuraavasti: a) julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoite ja sopeuttamisura, joka tähtää tavoitteeksi asetettuun julkistalouden keskipitkän aikavälin ylijäämään/alijäämään, sekä julkistalouden velkasuhteen arvioitu kehitys; rahapolitiikan keskipitkän aikavälin tavoitteet; kyseisten tavoitteiden suhde hinta- ja valuuttakurssivakauteen; Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävää sopeuttamisuraa neuvosto tutkii, pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio parantamaan vuosittain suhdannekorjattua rahoitusasemaansa, ja kertaluonteiset ja väliaikaiset toimenpiteet poislukien, käyttämällä viitearvona 0,5:ttä prosenttia bruttokansantuotteesta. Neuvosto ottaa huomioon, toteutetaanko sopeutustoimia enemmän taloudellisesti hyvinä aikoina, jolloin sopeutustoimia voidaan toteuttaa rajoitetummin taloudellisesti huonoina aikoina. b) Korvataan c alakohta seuraavasti: c) yksityiskohtainen ja määrällinen arviointi budjetti- ja muista talouspoliittisista toimenpiteistä, joita toteutetaan ja/tai joita on ehdotettu ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien yksityiskohtainen kustannushyötyanalyysi suurista rakenneuudistuksista, joilla on välittömiä pitkän aikavälin kustannussäästövaikutuksia, mukaan luettuna potentiaalisen kasvun paraneminen; Kun neuvosto määrittelee julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävää sopeuttamisuraa niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa tilapäisesti tästä tavoitteesta edellyttäen, että säilytetään riittävä varmuusmarginaali suhteessa alijäämän viitearvoon ja c) Lisätään alakohta seuraavasti: e) soveltuvin osin, syyt poikkeamiselle vaaditusta sopeuttamisurasta, joka tähtää julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen.

4 C 188 E/ ) Muutetaan 9 artikla seuraavasti: a) Korvataan 1 kohdan ensimmäinen alakohta alakohdilla seuraavasti: 1. Komission ja perustamissopimuksen 114 artiklassa määrätyn komitean arvioiden perusteella neuvosto tutkii osana perustamissopimuksen 99 artiklassa tarkoitettua monenvälistä valvontaa kyseisen jäsenvaltion esittämän julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteen, arvioi, ovatko ohjelman perustana olevat taloutta koskevat oletukset uskottavia, onko julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävä sopeuttamisura asianmukainen ja ovatko toteutetut ja/tai ehdotetut toimenpiteet kyseisen sopeuttamisuran noudattamiseksi riittäviä keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi suhdannekierron aikana. Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävää sopeuttamisuraa, neuvosto ottaa huomioon, toteutetaanko sopeutustoimia enemmän taloudellisesti hyvinä aikoina, kun taas sopeutustoimia voidaan toteuttaa rajoitetummin taloudellisesti huonoina aikoina. ERM2-valuuttakurssimekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden osalta neuvosto tutkii, pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio riittävään vuosittaiseen suhdannekorjattuun rahoitusasemansa parannukseen, kertaluonteiset ja väliaikaiset toimenpiteet poislukien, saavuttaakseen julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteensa käyttämällä ohjeena 0,5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Kun neuvosto määrittelee julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävää sopeuttamisuraa niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa tilapäisesti tästä tavoitteesta edellyttäen, että säilytetään riittävä varmuusmarginaali suhteessa alijäämän viitearvoon ja että rahoitusaseman odotetaan palaavan ohjelmakauden aikana julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, neuvosto ottaa huomioon myös sellaisten suurten rakenneuudistusten täytäntöönpanon, joilla on välittömiä pitkän aikavälin kustannussäästövaikutuksia, mukaan lukien potentiaalisen kasvun paraneminen, ja joilla sen vuoksi on todennettavissa oleva vaikutus julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyteen. Erityistä huomiota kiinnitetään eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön monipilarinen järjestelmä, johon sisältyy pakollinen täysin rahastoiva pilari. Näitä uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden sallitaan poiketa niiden julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen johtavalta sopeuttamisuralta tai itse keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, että poikkeama vastaa uudistuksesta julkisesti hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa nettokustannusta edellyttäen, että poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään asianmukainen varmuusmarginaali suhteessa alijäämän viitearvoon. b) Korvataan 2 kohdassa olevat sanat kahden kuukauden sanoilla kolmen kuukauden. 6) Viittaukset perustamissopimuksen 103 ja 109 c artiklaan korvataan asetuksessa viittauksilla 99 ja 114 artiklaan. 2 artikla Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tehty Neuvoston puolesta Puheenjohtaja

5 C 188 E/5 I JOHDANTO NEUVOSTON PERUSTELUT Neuvosto (talous- ja rahoitusasiat) hyväksyi 20. maaliskuuta 2005 selvityksen vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanon tehostamisesta. 22. ja 23. maaliskuuta 2005 kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi neuvoston selvityksen ja kehotti komissiota tekemään ehdotukset asetusten (EY) N:o 1466/97 ja (EY) N:o 1467/97 muuttamisesta. Komissio hyväksyi 20. huhtikuuta 2005 komission ehdotuksen neuvoston asetukseksi julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta. Euroopan keskuspankki antoi lausuntonsa 3. kesäkuuta 2005 ( 1 ). Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa 9. kesäkuuta 2005 ( 2 ). Neuvosto hyväksyi 21 päivänä kesäkuuta 2005 yhteisen kantansa perustamissopimuksen 252 artiklan a alakohdan mukaisesti. II TAVOITE Muutosasetuksen tavoitteena on ottaa neuvoston selvityksessä sovitut säädösmuutokset huomioon asiaa koskevassa lainsäädännössä. III YHTEISEN KANNAN ERITTELY Komission ehdotuksen tarkastelussa neuvoston yleisenä lähestymistapana oli noudattaa mahdollisimman tarkasti neuvoston 20. maaliskuuta 2005 hyväksymää selvitystä. Asetukseen on otettu joitakin selvityksen osia sellaisenaan riittävän oikeusvarmuuden takaamiseksi. Muita osia ei ole tarpeen toistaa, koska niiden voidaan joko katsoa muodostavan itsessään poliittisia sitoumuksia tai ne sisältyvät koko vakausja kasvusopimuksen täytäntöönpanoa koskeviin tarkistettuihin käytännesääntöihin. Jotta parlamentti voisi saada toisen käsittelynsä nopeasti päätökseen, tämän asiakirjan liitteenä on kattava selvitys kaikkien parlamentin ja neuvoston komission ehdotukseen hyväksymien tarkistusten perusteluista. IV LOPUKSI Neuvosto katsoo, että sen omaksuma lähestymistapa, jossa noudatetaan mahdollisimman tarkasti neuvoston selvityksen tekstiä, antaa parhaat mahdollisuudet päästä asianomaisista teksteistä pikaisesti yhteisymmärrykseen, koska tekstissä toistetaan Eurooppa-neuvostossa jo saavutettu yhteisymmärrys. Se antaa myös parhaat mahdollisuudet tarkistetun vakaus- ja kasvusopimuksen nopealle ja johdonmukaiselle täytäntöönpanolle. ( 1 ) EUVL C 144, , s. 17. ( 2 ) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

6 C 188 E/ LIITE Neuvoston ja Euroopan parlamentin tarkistukset komission ehdotukseen Tarkistus Perustelut Johdanto-osan 2 kappale: Johdanto-osan 2 kappaleen loppuun lisättiin lihavoitu teksti: Eurooppa-neuvosto vahvisti selvityksen 23 päivänä maaliskuuta 2005 annetuissa päätelmissään, joissa todettiin, että selvityksellä päivitetään ja täydennetään vakausja kasvusopimusta, josta se muodostaa vastedes erottamattoman osan. Tarkistuksella selvennetään 20. maaliskuuta 2005 hyväksytyn selvityksen asema vakaus- ja kasvusopimuksen erottamattomana osana, kuten vastaavasti aiemmin todettiin Amsterdamissa annetussa vakaus- ja kasvusopimusta koskevassa Eurooppa-neuvoston päätöslauselmassa. Johdanto-osan 2 a kappale: Euroopan parlamentti ehdotti uutta johdanto-osan 2 a kappaletta seuraavasti: Finanssipoliittisen säännöstön täytäntöönpano, talouspolitiikkojen seuranta ja koordinointi ja niiden uskottavuus perustuu julkista taloutta koskevien tilastojen laatuun, luotettavuuteen ja oikea-aikaisuuteen. Tilastojen laatu kansallisella ja yhteisön tasolla on varmistettava sekä kansallisten tilastokeskusten että Eurostatin riippumattomuuden, koskemattomuuden ja vastuullisuuden takaamiseksi. Tarkistusta ei hyväksytty seuraavasta syystä: Julkista taloutta koskevien tilastojen laatu, luotettavuus ja oikea-aikaisuus eivät kuulu asetuksen (EY) N:o 1466/97 piiriin. Asetus (EY) N:o 3605/93 sisältää asianomaiset liiallisia alijäämiä koskevaa menettelyä koskevat määritelmät ja määräajat. Asetusta (EY) N:o 3605/93 tarkistetaan parhaillaan, jotta voidaan ottaa huomioon erityisesti laatunäkökohdat ja tarve parantaa seurantaa liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä. Johdanto-osan 2 b kappale: Euroopan parlamentti ehdotti uutta johdanto-osan 2 b kappaletta seuraavasti: Komission olisi verrattava keskenään jäsenvaltioiden sille toimittamia lukuja ja kansallisten keskuspankkien EKP:lle toimittamia kertomuksia. Tarkistusta ei hyväksytty seuraavasta syystä: Käytännössä näitä tietoja verrataan jo kansallisten keskuspankkien ja Euroopan keskuspankin edustajien toimesta talous- ja rahoituskomiteassa, jolla on keskeinen asema monenvälisessä finanssipolitiikan valvontaprosessissa. Johdanto-osan 3 kappale: Johdanto-osan 3 kappaleen sanamuotoa muutettiin. Johdanto-osan tämän kappaleen tarkistuksella korostetaan jäsenvaltioiden antamaa uudistettua sitoumusta noudattaa vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä sekä vakaus- ja kasvusopimukseen perustuvaa jäsenvaltioiden vastuuta. Johdanto-osan 5 kappale: Johdanto-osan 5 kappale on sanamuodoltaan uudistettu ja täydennetty toisinto komission ehdotuksen johdanto-osan 6 kappaleesta Tarkistetussa johdanto-osan 5 kappaleessa esitetään selkeämmin maakohtaisten julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteiden periaate ja sen taustalla olevat taloudelliset perusteet sekä täsmennetään, että kunkin jäsenvaltion julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteen perustana on vaatimus pitää rahoitusasema lähellä tasapainoa tai ylijäämäisenä.

7 C 188 E/7 Tarkistus Perustelut Johdanto-osan 6 kappale: Johdanto-osan 6 kappale on sanamuodoltaan uudistettu ja täydennetty toisinto komission ehdotuksen johdanto-osan 5 kappaleesta Tarkistetussa johdanto-osan 6 kappaleessa esitetään selkeämmin taloudelliset perusteet, joiden vuoksi julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoite on saavutettava ja siinä on pysyttävä. 2 a artikla: Neuvosto on muuttanut 2 a artiklan sanamuotoa. Euroopan parlamentti ehdotti seuraavaa sanamuotoa: Kullekin jäsenvaltiolle asetetaan keskipitkän aikavälin tavoitteet, joiden mukaan julkisyhteisöjen rahoitusaseman on oltava lähellä tasapainoa tai ylijäämäinen, EY:n perustamissopimuksen 99 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn puitteissa. Näitä keskipitkän aikavälin julkisen talouden tavoitteita tarkastellaan vähintään vuosittain ja aina silloin, kun käynnistetään merkittäviä rakenteellisia ja talousarviota koskevia uudistuksia, ja niitä tarkistetaan tarvittaessa. Kukin jäsenvaltio voi perustaa asiantuntijoista koostuvan talousasiain neuvoston, jonka tehtävänä on antaa keskeisiä makrotaloudellisia ennusteita koskevia neuvoja. Nämä maakohtaiset keskipitkän aikavälin julkisen talouden tavoitteet asetetaan tasolle, joka antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden reagoida normaaleihin suhdannevaihteluihin ja pitää julkistalouden alijäämä alle viitearvon, joka on 3 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, sekä varmistaa nopea kehitys kohti kestävää julkista taloutta ja siten antaa finanssipoliittista liikkumavaraa erityisesti julkisille investoinneille. Koska 2 a artikla sisältää määritelmiä, menettelyyn viittaava osa ( EY:n perustamissopimuksen 99 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn puitteissa ) on siirretty 3 ja 5 artiklaan. Tarkistetussa 2 a artiklassa todetaan, että keskipitkän aikavälin tavoitteet voivat vaihdella maakohtaisesti, mutta niissä on noudatettava tiettyä vaihteluväliä (jota sovelletaan euron käyttöön ottaneisiin jäsenvaltioihin ja ERM II -valuuttakurssimekanismiin osallistuviin jäsenvaltioihin), joka on -1 prosentista suhteessa bruttokansantuotteeseen tasapainossa olevaan tai ylijäämäiseen rahoitusasemaan. Tarkistetussa 2 a artiklassa todetaan, että keskipitkän aikavälin tavoite määritetään suhdannekorjattuna ja kertaluonteiset ja tilapäiset toimenpiteet poislukien. Tarkistetussa 2 a artiklassa selvennetään lopuksi keskipitkän aikavälin tavoitteen tarkistusmenettelyä ( suuren rakenneuudistuksen täytäntöönpanon yhteydessä ja joka tapauksessa neljän vuoden välein ). Siten keskipitkän aikavälin tavoitteista tehdään rakenteellisia muuttujia, jotka ilmentävät jäsenvaltioiden rakenteellisia ominaisuuksia (erityisesti kasvupotentiaalia, nykyistä velan määrää ja implisiittisiä vastuita) ja niiden suhteellisen hidasta kehitystä, mistä johtuen tavoitteita tarkistetaan neljän vuoden välein. Viisaiden komitean perustamista koskeva ehdotus on täysin 20. maaliskuuta 2005 hyväksytyn neuvoston selvityksen mukainen, jossa jäsenvaltioita kehotetaan vahvistamaan riippumattomien kansallisten julkisen talouden instituutioiden asemaa. Ehdotus sopii kuitenkin valinnaisen luonteensa vuoksi paremmin poliittiseen julkilausumaan kuin asetukseen. 3 artiklan 2 kohdan a alakohta: Tarkistetun artiklan mukaan vakausohjelmassa on esitettävä myös julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoite. Tällä tarkistuksella selvennetään julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteen määrittämiseksi sovellettavaa menettelyä. Jäsenvaltioiden on esitettävä vakausohjelmassaan 2 a artiklassa tarkoitettujen periaatteiden mukaisesti määritetty julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteensa. Tämän jälkeen neuvosto tutkii, onko julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoite asetettu asianmukaiselle tasolle, ja voi pyytää jäsenvaltiota mukauttamaan vakausohjelmaansa, jos neuvosto toteaa, ettei näin ole (ks. 5 artikla). 3 artiklan 2 kohta: Tekstiin on lisätty e alakohta, jonka mukaan vakausohjelmassa on esitettävä seuraavat tiedot: soveltuvin osin, syyt poikkeamiselle vaaditusta sopeuttamisurasta, joka tähtää julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen. Seurantaa, joka koskee jäsenvaltioiden pyrkimyksiä saavuttaa julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoite, tehostetaan vakaussopimuksen ennaltaehkäisevän vaikutuksen vahvistamista koskevan perustavoitteen mukaisesti.

8 C 188 E/ Tarkistus Perustelut 4 artiklan 1 kohta: Euroopan parlamentti on ehdottanut seuraavaa tarkistusta 4 artiklan 1 kohtaan: Vakausohjelmat on toimitettava 1 päivään maaliskuuta 1999 mennessä. Sen jälkeen on toimitettava tarkistetut ohjelmat vuosittain kahden vuoden ajan. Jäsenvaltion, joka ottaa käyttöön yhteisen rahan myöhemmässä vaiheessa, on toimitettava vakausohjelma kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto on tehnyt päätöksensä jäsenvaltion osallistumisesta yhteiseen rahaan. Tarkistusta ei hyväksytty seuraavasta syystä: Finanssipolitiikan monenvälisen valvontaprosessin tehokas ja tuloksellinen täytäntöönpano edellyttää, että vakausohjelmat toimitetaan ja arvioidaan vuosittain. 5 artiklan 1 kohta: Komission alkuperäisen ehdotuksen 5 artiklan 1 kohtaan on tehty kolme lisäystä. Ensiksi selvennetään, että sen arvioimiseksi, toteuttaako jäsenvaltio riittäviä keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtääviä julkisen talouden sopeuttamistoimia, sopeuttamistuloksen viitearvona käytetään 0,5:ttä prosenttia bruttokansantuotteesta. Toiseksi selvennetään, että poikkeaminen julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai tavoitteeseen tähtäävältä sopeuttamisuralta rakenneuudistusten perusteella edellyttää asianmukaisen riittävän varmuusmarginaalin säilyttämistä suhteessa alijäämän viitearvoon ja että rahoitusaseman odotetaan palaavan ohjelmakauden aikana julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen. Lisäksi muutoksessa selvennetään, että samoin edellytyksin monipilariset eläkeuudistukset, joilla otetaan käyttöön täysin rahastoiva toinen pilari, johon julkisen hallinnon valvonta ei ulotu mutta jota se rahoittaa sosiaaliturvamaksuista, ovat hyväksyttäviä uudistuksia, joiden perusteella voidaan poiketa julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai tähän tavoitteeseen tähtäävältä sopeuttamisuralta. 5 artiklan 1 kohta: Euroopan parlamentti on ehdottanut 5 artiklan 1 kohdan 1 alakohtaan seuraavaa tarkistusta: Komission ja perustamissopimuksen 114 artiklassa määrätyn komitean arvioiden perusteella neuvosto tutkii osana 99 artiklassa tarkoitettua monenvälistä valvontaa, onko lähentymisohjelmassa esitetty sopeuttamisura riittävän kunnianhimoinen, ovatko ohjelman perustana olevat taloutta koskevat oletukset realistisia ja ovatko toteutetut ja/tai ehdotetut toimenpiteet riittäviä julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävälle sopeuttamisuralle pääsemiseksi. Tätä tarkoitusta varten komissio tekee varainhoidon tarkastuskäyntejä jäsenvaltioissa. Tätä tarkistusta ei hyväksytty seuraavasta syystä: Asetukseen (EY) N:o 3605/93 liiallisia alijäämiä koskevaan menettelyyn liittyvien tilastotietojen laadun osalta ehdotetuissa muutoksissa käsitellään tätä kysymystä ja määritellään Euroopan komission (Eurostat) jäsenvaltioihin tekemien vierailujen ja menetelmiä koskevien tarkastuskäyntien tavoitteet ja sisältö.

9 C 188 E/9 Tarkistus Perustelut 5 artiklan 2 kohta: Euroopan parlamentti on ehdottanut 5 artiklan 2 kohtaan seuraavaa tarkistusta: Neuvosto tutkii 1 kohdan mukaisesti vakausohjelman viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun ohjelma on sille toimitettu. Komission suosituksesta ja 109 c artiklassa määrättyä komiteaa kuultuaan neuvosto antaa lausunnon ohjelmasta. Jos neuvosto 103 artiklan mukaisesti katsoo, että ohjelman tavoitteita ja sisältöä on vahvistettava, erityisesti mitä tulee taloudellisesti hyvinä aikoina asetetulle keskipitkän aikavälin budjettitavoitteelle tähtäävän sopeuttamisuran parantamiseen, se kehottaa antamassaan lausunnossa kyseistä jäsenvaltiota mukauttamaan ohjelmansa. Tätä tarkistusta ei hyväksytty seuraavasta syystä: Euroopan parlamentin ehdottaman tarkistuksen voidaan käsittää tarkoittavan, että edellytyksenä neuvoston kehotukselle sopeuttamisuran vahvistamiseen on, että vallitsee hyvä taloussuhdanne. Tästä ei selvästikään ole kysymys. Tässä artiklassa tarkoitettu julkistalouden tavoitteiden tarkistus merkitsee, että jäsenvaltiota voidaan pyytää vahvistamaan nimenomaisesti juuri keskipitkän aikavälin tavoitetta tai siihen johtavaa sopeuttamisuraa silloin vallitsevat olosuhteet huomioon ottaen eikä ainoastaan taloudellisesti hyvinä aikoina. Toisin sanoen vahvistaminen aina, kun se on mahdollista, on kaiken kattava poliittinen tavoite, ja vahvistaminen taloudellisesti hyvinä aikoina on tälle yleisemmälle vaatimukselle alisteinen. 6 artiklan 1 kohta: Euroopan parlamentti on ehdottanut 6 artiklan 1 kohtaan seuraavaa tarkistusta: Osana 99 artiklan 3 kohdan mukaista monenvälistä valvontaa neuvosto seuraa vakausohjelmien toteuttamista osallistuvien jäsenvaltioiden antamien tietojen sekä komission ja 109 c artiklan mukaisen komitean laatimien arvioiden perusteella erityisesti havaitakseen toteutuneet tai ennakoidut merkittävät poikkeamat julkistalouden ylijäämälle/alijäämälle vakausohjelmassa asetetusta keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen tähtäävästä sopeuttamisurasta ja julkistalouden velkasuhteen arvioidusta kehityksestä. Samankaltaiset 6 artiklan 2 ja 3 kohtaa koskevat tarkistukset on hylätty samasta syystä. Tätä tarkistusta ei hyväksytty seuraavasta syystä: Neuvoston selvityksen Vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanon tehostaminen 3 osan 5 kohdassa todetaan, että huomiota olisi kiinnitettävä entistä enemmän velanhoitoon ja kestävyyteen. Neuvosto toteaa siinä lopuksi, että velanvalvontasäännöstöä olisi vahvistettava ja että nykyisiä asetuksia ei ole tarpeen muuttaa tätä tarkoitusta varten. 7 artiklan 2 kohdan a alakohta: Muutetun artiklan mukaan lähestymisohjelmassa olisi oltava myös julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoite. Ks. 3 artiklan 2 kohdan a alakohta edellä. 7 artiklan 2 kohta: Kohtaan on lisätty e alakohta, jonka perusteella lähentymisohjelmissa on annettava myös seuraava tieto: soveltuvin osin, syyt poikkeamiselle vaaditusta sopeuttamisurasta, joka tähtää julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen. Ks. 3 artiklan 2 kohta edellä

10 C 188 E/ Tarkistus Perustelut 9 artiklan 1 kohta: Komission alkuperäisen ehdotuksen 9 artiklan 1 kohtaan on tehty kolme lisäystä. Ensiksi selvennetään, että sen arvioimiseksi, toteuttaako jäsenvaltio riittäviä keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtääviä julkisen talouden sopeuttamistoimia, sopeuttamistuloksen viitearvona käytetään 0,5:ttä prosenttia bruttokansantuotteesta. Toiseksi selvennetään, että poikkeaminen julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai tavoitteeseen tähtäävältä sopeuttamisuralta rakenneuudistusten perusteella edellyttää asianmukaisen riittävän varmuusmarginaalin säilyttämistä suhteessa alijäämän viitearvoon ja että rahoitusaseman odotetaan palaavan ohjelmakauden aikana julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen. Lisäksi muutoksessa selvennetään, että samoin edellytyksin monipilariset eläkeuudistukset, joilla otetaan käyttöön täysin rahastoiva toinen pilari, johon julkisen hallinnon valvonta ei ulotu mutta jota se rahoittaa sosiaaliturvamaksuista, ovat hyväksyttäviä uudistuksia, joiden perusteella voidaan poiketa julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai tähän tavoitteeseen tähtäävältä sopeuttamisuralta.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.4.2005 KOM(2005) 154 lopullinen 2005/0064 (SYN) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Belgiassa annetun päätöksen 2010/283/EU kumoamisesta

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Belgiassa annetun päätöksen 2010/283/EU kumoamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.6.2014 COM(2014) 437 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Belgiassa annetun päätöksen 2010/283/EU kumoamisesta FI FI Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9328/16 ECON 488 UEM 230 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Sloveniassa annetun päätöksen

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Ranskassa tehdyn päätöksen 2009/414/EY kumoamisesta

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Ranskassa tehdyn päätöksen 2009/414/EY kumoamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.5.2018 COM(2018) 433 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Ranskassa tehdyn päätöksen 2009/414/EY kumoamisesta FI FI Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Lisätiedot

FINANSSIPOLITIIKAN UUDET PUITTEET

FINANSSIPOLITIIKAN UUDET PUITTEET FINANSSIPOLITIIKAN UUDET PUITTEET Talous- ja rahaliiton vakauden turvaamiseen tarvitaan lujat rakenteet, jotka estävät julkistalouden ajautumisen kestämättömään tilanteeseen. Osana talouspolitiikan ohjauspakettia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10001/17 ECON 497 UEM 189 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Portugalissa annetun päätöksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10000/17 ECON 496 UEM 188 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Kroatiassa annetun päätöksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

L 306/12 Euroopan unionin virallinen lehti

L 306/12 Euroopan unionin virallinen lehti L 306/12 Euroopan unionin virallinen lehti 23.11.2011 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1175/2011, annettu 16 päivänä marraskuuta 2011, julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.2.2005 KOM(2005) 155 lopullinen 2005/0061 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 907 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sen toteamisesta, että Puola ei ole toteuttanut 21 päivänä kesäkuuta 2013 annetun neuvoston suosituksen mukaisia tuloksellisia

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2019 COM(2019) 534 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävältä sopeutusuralta havaitun merkittävän poikkeaman korjaamisesta

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

PUBLIC. Luxemburg,17.kesäkuuta2014 (OR.en) EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO 10525/14 LIMITE ECOFIN567 UEM189

PUBLIC. Luxemburg,17.kesäkuuta2014 (OR.en) EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO 10525/14 LIMITE ECOFIN567 UEM189 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Luxemburg,17.kesäkuuta2014 (OR.en) 10525/14 PUBLIC LIMITE ECOFIN567 UEM189 SÄÄDÖKSETJA MUUTVÄLINEET Asia: NEUVOSTONPÄÄTÖSlialisenalijäämänolemasaolostaTanskasa annetunpäätöksen2010/407/eukumoamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.9.2010 KOM(2010) 526 lopullinen 2010/0280 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 22.4.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 103/1 I (Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) LAUSUNNOT EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2010, ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 15.5.2013 A7-0170/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi)

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.5.2019 C(2019) 3557 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 16.5.2019, Euroopan unionin rautatiejärjestelmän osajärjestelmää käyttötoiminta ja liikenteen hallinta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. Maltan talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. Maltan talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO Maltan talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0399 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO Maltan talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. kesäkuuta 206 (OR. en) 9329/6 ECON 489 UEM 23 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/46/EY

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C6-0161/2004 2003/0274(COD) FI 28/10/2004 YHTEINEN KANTA Neuvoston 21. lokakuuta 2004 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 8.5.2009 Euroopan unionin virallinen lehti C 106/1 I (Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) LAUSUNNOT EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO annettu 20 päivänä huhtikuuta 2009 ehdotuksesta

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/416/EY kumoamisesta

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/416/EY kumoamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.5.2016 COM(2016) 297 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/416/EY kumoamisesta Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta koirien, kissojen ja frettien kauppaan

Lisätiedot

9291/17 mba/eho/vb 1 DG B 1C - DG G 1A

9291/17 mba/eho/vb 1 DG B 1C - DG G 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9291/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto ECON 397 UEM 146 SOC 377 EMPL 291

Lisätiedot

8340/11 VHK/mrc DG G 2B

8340/11 VHK/mrc DG G 2B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. huhtikuuta 2011 (OR. en) 8340/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0007 (CNS) SOC 293 ECON 172 EDUC 63 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus päätökseksi (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET * komission ehdotukseen

Ehdotus päätökseksi (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET * komission ehdotukseen 8.2.2019 A8-0014/ 001-008 TARKISTUKSET 001-008 esittäjä(t): Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Mietintö Miroslav Poche A8-0014/2019 Energiatehokkuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) 9235/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 22. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: ECOFIN 368 UEM 117 SOC 346 EMPL 261 COMPET 363 ENV

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.7.2016 COM(2016) 519 final Suositus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS sakon määräämisestä Portugalille, koska se ei ole toteuttanut tuloksellisia toimia liiallisen alijäämän korjaamiseksi

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta. talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta. talous- ja raha-asioiden valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2010/0276(CNS) 6.1.2011 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. Portugalin esittämästä talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. Portugalin esittämästä talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.11.2016 COM(2016) 900 final 2016/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO Portugalin esittämästä talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2016/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO Portugalin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 916 lopullinen 2006/0300 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Luxemburgin vuoden 2012 kansallisesta uudistusohjelmasta

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Luxemburgin vuoden 2012 kansallisesta uudistusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2012 COM(2012) 315 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Luxemburgin vuoden 2012 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Luxemburgin vuosien 2012 2015

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 7.11.2001 KOM(2001) 634 lopullinen 2001/0267 (COD) 2001/0268 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta annetun

Lisätiedot

11917/1/12 REV 1 ADD 1 hkd,mn/vpy/tia 1 DQPG

11917/1/12 REV 1 ADD 1 hkd,mn/vpy/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. lokakuuta 2012 (10.10) (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 ADD 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia:

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

NEUVOSTON PERUSTELUT

NEUVOSTON PERUSTELUT EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. marraskuuta 2004 (12.11) (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2003/0134 (COD) 11630/2/04 REV 2 ADD 1 CONSOM 63 MI 215 CODEC 929 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.7.2016 COM(2016) 293 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sen toteamisesta, että Portugali ei ole toteuttanut 21 päivänä kesäkuuta 2013 annetun neuvoston suosituksen mukaisia tuloksellisia

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0384 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EKP:n Kriteerit liittymiselle

EKP:n Kriteerit liittymiselle EKP:n Kriteerit liittymiselle Lähentymiskriteerit Hintakehitys Julkisen talouden kehitys Valuuttakurssikehitys Pitkien korkojen kehitys Lähde: EKP:n kotisivut 1. Hintakehitys Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

9195/16 ht/kr/si 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ht/kr/si 1 DG B 3A - DG G 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9195/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto ECON 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.7.2005. Luonnos KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: Perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukainen NEUVOSTON PÄÄTÖS. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: Perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukainen NEUVOSTON PÄÄTÖS. (komission esittämä) FI ECFIN/294/00-EN EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3. toukokuuta 2000 KOM(2000) 274 lopull. Ehdotus: Perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukainen NEUVOSTON PÄÄTÖS yhteisen rahan käyttöönottamiseksi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0384 (COD) 10292/17 CODEC 1051 FSTR 47 FC 55 REGIO 71 SOC 481 EMPL 369 BUDGET 20 AGRISTR 48 PECHE 249 CADREFIN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Czesław Adam Siekierski A8-0018/2019

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Czesław Adam Siekierski A8-0018/2019 Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja 28.1.2019 A8-0018/2019/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Italian kunnan Campione d Italian sekä Luganonjärven

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.4.2013 COM(2013) 193 final 2013/0104 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi) annetun asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.4.2017 C(2017) 2433 final KOMISSION ASETUS (EU) /, annettu 20.4.2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 763/2008 tarkoitettuja väestöja asuntolaskentoja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

10777/14 eho/hkd/pt DGG 1A

10777/14 eho/hkd/pt DGG 1A EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 16. kesäkuuta 2014 (19.06) (OR. en) 10777/14 UEM 236 ECON 623 SOC 476 COMPET 378 ENV 577 EDUC 214 RECH 273 ENER 281 JAI 475 ILMOITUS Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

KOMISSION LAUSUNTO, annettu 28.11.2014, SUOMEN alustavasta talousarviosuunnitelmasta {SWD(2014) 8815}

KOMISSION LAUSUNTO, annettu 28.11.2014, SUOMEN alustavasta talousarviosuunnitelmasta {SWD(2014) 8815} EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.11.2014 C(2014) 8815 final KOMISSION LAUSUNTO, annettu 28.11.2014, SUOMEN alustavasta talousarviosuunnitelmasta {SWD(2014) 8815} FI FI KOMISSION LAUSUNTO, annettu 28.11.2014,

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Kreikassa annetun päätöksen 2009/415/EY kumoamisesta

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Kreikassa annetun päätöksen 2009/415/EY kumoamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2017 COM(2017) 380 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Kreikassa annetun päätöksen 2009/415/EY kumoamisesta FI FI Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2150(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2150(INI) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 18.7.2012 2012/2150(INI) MIETINTÖLUONNOS talouspolitiikan EU-ohjausjaksosta: vuoden 2012 painopisteiden täytäntöönpano (2012/2150(INI))

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.7.2010 KOM(2010)381 lopullinen 2010/0205 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI yksityiskohtaisista säännöistä direktiivissä 2006/112/EY säädetyn arvonlisäveron palauttamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 8. huhtikuuta 2011 (OR. en) 2010/0255 (COD) PE-CONS 9/11 PECHE 63 CODEC 338 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10796/16 ECON 678 UEM 264 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS sen toteamisesta, että Portugali ei ole toteuttanut tuloksellisia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. syyskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. syyskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. syyskuuta 207 (OR. en) 240/7 ECON 647 UEM 23 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Kreikassa annetun päätöksen 2009/45/EY

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 20.12.2017, kolmansista maista peräisin olevia perinteisiä elintarvikkeita koskevista hallinnollisista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI. raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomitean perustamisesta. (kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI. raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomitean perustamisesta. (kodifioitu toisinto) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.05.2003 KOM(2003) 298 lopullinen 2003/0103 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomitean perustamisesta (kodifioitu toisinto)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Puolan julkisen talouden liiallisen alijäämän tilanteen lopettamiseksi. {SWD(2013) 605 final}

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Puolan julkisen talouden liiallisen alijäämän tilanteen lopettamiseksi. {SWD(2013) 605 final} EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 906 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Puolan julkisen talouden liiallisen alijäämän tilanteen lopettamiseksi {SWD(2013) 605 final} FI FI Suositus NEUVOSTON

Lisätiedot

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0000/

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0000/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0000/2018 9.2.2018 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2016/97 muuttamisesta siltä osin kuin on

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 2042/2003 lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 26. lokakuuta 2017 (OR. en) 2017/0190 (COD) PE-CONS 48/17 PECHE 340 CODEC 1416 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan raportti Tiedotustilaisuus Heidi Silvennoinen

Finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan raportti Tiedotustilaisuus Heidi Silvennoinen Finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan raportti 2014 Tiedotustilaisuus 22.5.2014 Heidi Silvennoinen Raportin sisältö Finanssipolitiikan valvontatehtävä Valtiontalouden kehysten noudattaminen Finanssipolitiikan

Lisätiedot

7958/17 ip/elv/jk 1 DG G 2A

7958/17 ip/elv/jk 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. huhtikuuta 207 (OR. en) 7958/7 FIN 237 CADREFIN 4 POLGEN 38 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON P~TOKSEKSI. yksityiskohtaisista saannoista talous- ja rahoituskomitean kokoonpanosta. (Komission esittha)

Ehdotus NEUVOSTON P~TOKSEKSI. yksityiskohtaisista saannoista talous- ja rahoituskomitean kokoonpanosta. (Komission esittha) EUROOPAN YHTEISOJEN KOMISSIO 1 - Bryssel, 25.2.1 998 KOM (1998) l l0 lopull. Ehdotus NEUVOSTON P~TOKSEKSI yksityiskohtaisista saannoista talous- ja rahoituskomitean kokoonpanosta (Komission esittha) PERUSTELUT

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 20.6.2019 L 163/103 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2019/1006, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2019, yksityiskohtaisista säännöistä ja menettelyistä niiden ehtojen täytäntöönpanemiseksi, joiden perusteella

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Kyproksen toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Kyproksen toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.5.2007 KOM(2007) 257 lopullinen 2007/0091 (CNB) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Kyproksen toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Viron vuoden 2017 kansallisesta uudistusohjelmasta

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Viron vuoden 2017 kansallisesta uudistusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.5.2017 COM(2017) 506 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Viron vuoden 2017 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Viron vuoden 2017 vakausohjelmaa koskeva

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 17.1.2017 2013/0140(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0168(CNS) 29.10.2008 * MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) PUBLIC 11747/14 LIMITE JUR 413 POLGEN 113 OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Asia: Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt

Lisätiedot

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14636/16 FIN 805 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Kom:n asiak. nro: 13377/16 FIN 675 - COM(2016)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.11.2005 KOM(2005)611 lopullinen 2005/0233(CNS). Ehdotus NEUVOSTON ASETUS rahapolitiikan alalla annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3181/78 ja (ETY) N:o 1736/79

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot