VUODEN 2013 HAKUOHJEET. Kansalliset kotieläintuet. (= Etelä-Suomen kansallinen kotieläintuki ja pohjoinen kotieläintuki)

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2013 HAKUOHJEET. Kansalliset kotieläintuet. (= Etelä-Suomen kansallinen kotieläintuki ja pohjoinen kotieläintuki)"

Transkriptio

1 VUODEN 2013 HAKUOHJEET Kansalliset kotieläintuet (= Etelä-Suomen kansallinen kotieläintuki ja pohjoinen kotieläintuki)

2 ISBN (Painettu) ISSN X (Painettu) ISBN (Verkkojulkaisu) ISSN (Verkkojulkaisu) Painopaikka: Edita Prima Oy Julkaisija: Maaseutuvirasto, PL 405, Seinäjoki, Puh , Helsinki 2/2013

3 SISÄLLYSLUETTELO UUTTA...4 MÄÄRITELMIÄ KANSALLISTEN KOTIELÄINTUKIEN HAKEMINEN Ennakon hakeminen Ennakon hakeminen sähköisesti Ennakon hakeminen paperilomakkeella Hakuohjeet ja lomake Ennakon hakemuksen täyttö Kohdat 2A., 2B. ja 2C Kohta 3. MYEL -vanhuuseläke Kohta 4. Pellon hallinta Lopullisen tuen hakeminen HAKIJAN JA MAATILAN TUKIKELPOISUUS Hakijan ikä ja MYEL Hakijana yhteisö tai usea henkilö yhdessä Maatila ja pellon hallinta HAKIJAN HALLINNASSA OLEVAT ELÄIMET Eläinten hallinta Eläinten hallinnan siirto Eläinten hoito Eläinten iän laskeminen KOTIELÄINTUKIEN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSIÄ JA RAJOITUKSIA Rekisteröityminen eläintenpitäjäksi Eläinten merkintä ja rekisteröinti Kirjanpito Asiakirjojen säilytys Tavanomainen tuotantotapa Eläinsuojelu Kielletyt tai laittomasti hallussa pidetyt aineet Valvonta KOTIELÄINTUKIEN MÄÄRÄYTYMINEN Kansallisten kotieläintukien määräytymisperusteet Nautojen keskimääräisen eläinlukumäärän laskenta Nautarekisteri Laskentapäivät, kun tuotanto aloitetaan tai lopetetaan Vakiintuneen eläinmäärän käyttö NAUTATUET Nautojen eläinyksikkötuki Teurasnautojen tuki SIKA- JA SIIPIKARJATALOUDEN TUOTANNOSTA IRROTETTU TUKI Viitemäärän ominaisuudet Tuen edellytyksenä riittävä eläintiheys Eläintiheys ja hyväksyttävät tuotantotauot Yhteisömuotoisen yrityksen eläimet Eläintuotannon lopettamisen vaikutukset muihin tukiin KUTTUTUKI UUHITUKI HEVOSTALOUDEN TUKI Rekisteröity/rekisteröimätön hevonen Siitostammaa koskevat vaatimukset KANSALLISTEN KOTIELÄINTUKIEN MAKSAMINEN JA TUKITASOT Yleistä Kotieläintukien tukitasot Perusteettomasti maksettu tuki POIKKEUSLUPA KOKO TILAN HALLINNAN SIIRTO

4 UUTTA C-alueella tuotantosidonnaista emolehmien, emolehmähiehojen, sonnien, härkien, teurashiehojen, hevosten, uuhien ja kuttujen eläinyksikkötuen maksamista rajoitetaan. Vuonna 2013 rajoitteen ylittävistä eläinyksiköistä maksetaan 25 % ao. eläimen tuesta. Hevostuen hakijalla on oltava hallinnassaan tukeen oikeut tavia hevosia vähintään 3 ey. Kansallisten kotieläintukien ennakkoa on mahdollista hakea sähköisesti Vipu-palvelun kautta. MÄÄRITELMIÄ Emolehmällä tarkoitetaan vähintään kerran poikinutta lihakarjarotuun kuuluvaa nautaa tai nautaa, joka on syntynyt tällaisen kanssa tehdystä risteytyksestä ja jota käytetään yksinomaan vasikoiden tuottamiseen ja jonka vasikoita kasvatetaan lihantuotantoon tai emolehmätuotannon lisäämiseen. Risteytysemolehmällä liharotuosuuden on oltava vähintään 50 %. Emolehmähieholla tarkoitetaan vähintään 8 kk ja enintään 4 vuoden ikäistä emolehmäksi tarkoitettua poikimatonta nautaa, joka kuuluu lihakarjarotuun tai joka on syntynyt tällaisen kanssa tehdystä risteytyksestä. Risteytysemolehmähieholla liharotuosuuden on oltava vähintään 50 %. Emolehmähiehoilla on 2 ikäryhmää: 8 24 kk ja yli 24 kk. Hakijalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden ryhmää. Hakijan hallinnassa olevilla eläimillä tarkoitetaan hakijan omistuksessa olevia eläimiä sekä vuokra- tai leasingsopimuksella hakijan hallinnassa olevia eläimiä tai hakijan perheenjäsenen hallinnassa olevia eläimiä (ks. myös päätukihaun Hakuoppaan liite B.3). Hakijan perheenjäsenellä tarkoitetaan hakijan puolisoa sekä tuen hakijan alaikäisiä lapsia, jotka ovat olleet alle 18-vuotiaita. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa ja avioliitonomaisissa olosuhteissa yhteisessä taloudessa avioliittoa solmimatta jatkuvasti eläviä henkilöitä, jotka aikaisemmin ovat olleet keskenään avioliitossa tai joilla on tai on ollut yhteinen lapsi (Laki 1535/ mom.). Hieholla tarkoitetaan vähintään kuuden kuukauden ikäistä poikimatonta nautaa. Lypsylehmällä tarkoitetaan maidontuotantoon käytettävää vähintään kerran poikinutta nautaa. Maa- tai puutarhatalouden harjoittamisella tarkoitetaan sitä, että henkilö osallistuu itse työtä tehden tuotannon tai toiminnan harjoittamiseen ja että hänellä on verovastuu harjoitettavasta tuotannosta tai toiminnasta. Pelkkä tukikelpoisen luonnollisen henkilön muodollinen osallisuus yhtymässä, kuolinpesässä tai yhteisössä, jonka osakkaat eivät ole luonnollisia henkilöitä tai eivät täytä ikää tai MYEL -vanhuuseläkettä koskevia vaatimuksia, ei täytä hakijalle asetettuja edellytyksiä. Maatilalla tarkoitetaan viljelijän johtamaa yhden tai useamman kiinteistön tai kiinteistön osan tai tuotantorakennuksen ja sen maapohjan muodostamaa, maatalouden harjoittamiseen käytettävää toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäistä tuotantoyksikköä, jota hallitaan yhtenä kokonaisuutena omistuksen tai vuokrauksen perusteella. Määräysvallalla osakeyhtiössä tarkoitetaan osakeomistusosuutta, joka viljelijän tai yhdessä hänen perheyrityksensä jäsenten kanssa tuottaa suoraan yli puolet yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Naudan poikimisella tarkoitetaan normaalin tiineysajan jälkeen tapahtuvaa vasikoimista tai vähintään 7 kk tiineysajan jälkeen tapahtuvaa luomista. Viitemäärällä tarkoitetaan yksikkömäärää, jonka perusteella sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea voidaan maatilakohtaisesti enintään myöntää. 4

5 Viljelykseen soveltuvaksi, vähimmäisalaan laskettavaksi pelloksi luetaan maatalous- ja puutarhakasvien viljelyalan lisäksi hoidettu viljelemätön pelto, tilapäisesti viljelemättömänä ilmoitettu pelto sekä kasvimaat. Kasvimaalla tarkoitetaan kotitarvekäyttöön viljeltävää alaa. Kotieläintalouden tukien maksamisen edellytyksenä olevaan kolmen hehtaarin vähimmäisalaan voidaan lukea myös luonnonlaitumet ja -niityt sekä avoimet hakamaat, jos niitä käytetään hakijan eläinten rehuntuotantoon tai laiduntamiseen. 1 KANSALLISTEN KOTIELÄINTUKIEN HAKEMINEN Viljelijä voi hakea kansallista tukea kotieläimistä sen mukaan, millä tukialueella hänen maatilansa talouskeskus sijaitsee. Tukialueilla A ja B viljelijä voi hakea Etelä-Suomen kansallista kotieläintukea sekä sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea ja tukialueella C pohjoista kotieläintukea sekä sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea. Kuntakohtaiset tukialueet ja saaristoalueet löytyvät Täyttöohjeiden 2013 liitteestä 1. Viljelijä voi hakea tukea hallinnassaan tai hänen perheenjäsenensä hallinnassa olevista tukikelpoisista eläimistä niiden lukumäärän ja sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetussa tuessa vahvistetun tilakohtaisen viitemäärän perusteella. Eläinyksikkökohtaista eli ey-tukea (euroa/ey) voi hakea koko maassa emolehmistä, emolehmähiehoista, sonneista, häristä, uuhista, kutuista ja hevosista ja vuonna 2013 teurastetuista hiehoista sekä tukialueiden A ja B ulko- ja sisäsaaristossa myös lypsylehmistä ja hiehoista ja Manner-Ahvenanmaalla myös hiehoista. Eläinkohtaista tukea (euroa/teurastettu eläin) voi hakea tukialueilla C3 ja C4 kasvatetuista, vuonna 2013 teurastetuista sonneista ja häristä. Tilakohtaisen viitemäärän mukaista sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea voi hakea koko maassa. Kansallisissa kotieläintuissa on kaksi hakukertaa: ennakon haku ja lopullisen tuen haku. Ennakkoa on haettava viimeistään perjantaina ja lopullista tukea, josta on vähennetty jo hakijalle mahdollisesti maksettu ennakko, viimeistään tiistaina päätukihaun yhteydessä. Ennakon hakeminen on vapaaehtoista. 1.1 Ennakon hakeminen Kotieläintaloutta harjoittava viljelijä voi vuonna 2013 hakea kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta kansallisen kotieläintuen ennakkoa joko sähköisesti tai paperilomakkeella 139. Jos viljelijä ei hae kotieläintuen ennakkoa, ei ennakon hakemusta 139 tarvitse palauttaa. Huom! Uuhista maksettavan kansallisen kotieläintuen ennakkoa ei haeta lomakkeella 139, koska ennakko määräytyy lomakkeella 107A ilmoitetun uuhilukumäärän perusteella. Lomakkeen 107A viimeinen palautuspäivä on Ennakon hakeminen sähköisesti Kansallisten kotieläintukien ennakkoa on mahdollista vuonna 2013 hakea sähköisesti Vipu-palvelun kautta viimeistään perjantaina Sähköinen haku on tuolloin avoinna klo asti. Viljelijä voi hakea Vipu-palvelun käyttöön tarvittavat tunnukset kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta lomakkeella 405. Lomake on saatavissa sekä internetistä Suomi.fi-palvelusta hakusanalla mavi405 tai kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta, joka myös neuvoo tunnusten hakemisessa, Vipu-palvelun käytössä ja ennakon hakuun liittyvissä kysymyksissä Ennakon hakeminen paperilomakkeella 139 Lomake 139 on palautettava viimeistään perjantaina maatilan talouskeskuksen sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, on hakemus palautettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee. 5

6 Hakemuksen voi palauttaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle suoraan tai postitse. Postitse saapunut hakemus katsotaan oikeaan aikaan palautetuksi, jos hakemuksen sisältävä postilähetys on leimattu postissa viimeistään viimeisenä hakupäivänä maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna. Myöhästyneenä eli jälkeen palautettu hakemus hylätään Hakuohjeet ja lomake 139 Maaseutuvirasto (Mavi) postittaa tämän ohjeen (Kansallisten kotieläintukien vuoden 2013 hakuohjeet) ja lomakkeen 139 niille kotieläintiloille, jotka vuonna 2012 ovat hakeneet kansallista kotieläintukea. Pelkästään lammastuotantoa harjoittaville tiloille Mavi on postittanut erilliset uuhituen ja -palkkion hakuohjeet ja -lomakkeen jo aikaisemmin. Ohje ja lomake ovat myös saatavissa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta tai internetistä Suomi.fi palvelusta hakusanalla mavi139. Kansallisista kotieläintuista on kerrottu myös Hakuoppaan 2013 luvussa 10 sekä Kansallisen uuhituen vuoden 2013 hakuohjeissa. 1.2 Ennakon hakemuksen täyttö Kohdat 2A., 2B. ja 2C. 2A. Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki Jos haet sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen ennakkoa, rastita ruutu kohdassa 2A. 2B. Ennakon haku eläinten lukumäärän perusteella Jos haet eläimistä ennakkoa vuoden 2012 tuen maksun perusteeksi hyväksytyn eläinmäärän perusteella, merkitse ko. eläinryhmän kohdalle rasti sarakkeessa a) V tuen maksun perusteeksi hyväksytty eläinmäärä. Huom! C-tukialueella ennakon määräytymisperusteena olevassa, vuoden 2012 tuen maksun perusteeksi hyväksytyssä eläinmäärässä otetaan huomioon tuotantosidonnaisten eläinyksikköjen porrastaminen, josta lisätietoja kerrotaan kohdassa Jos haet ennakkoa arvioimasi eläinmäärän perusteella, ilmoita ko. eläinryhmän kohdalla sarakkeessa b) syy, miksi haluat ennakon arvioidun eläinmäärän perusteella eli rastita joko ruutu Tuotanto aloitettu, Tuotanto laajenee tai Tuotanto alenee sekä ilmoita lisäksi sarakkeessa c) ko. eläinryhmän arvioitu eläinmäärä. 2C. A- ja B-alueiden ulko- ja sisäsaaristossa sekä Manner-Ahvenanmaalla maksettavan lisätuen ennakon haku Ks. ohjeet kohdasta 2B. Ennakon määräytyminen eläinten lukumäärän perusteella (kohdat 2B ja 2C) 1. Jos jonkin eläinryhmän tuotantoa harjoitetaan entisessä laajuudessa tai jos vuoden 2013 kotieläintuen perusteena oleva eläinmäärä ei ole merkittävästi kasvanut, kyseisen eläinryhmän ennakon määräytymisen perusteena käytetään eläinmäärää, jonka perusteella vuoden 2012 kansallinen kotieläintuki on maksettu. 2. Jos jonkin eläinryhmän vuoden 2013 eläinmäärä tulee olemaan pienempi kuin vuoden 2012 tuen maksun perusteeksi hyväksytty eläinmäärä, kyseisen eläinryhmän tuen ennakko määräytyy hakijan arvioiman eläinmäärän perusteella. 3. Jos hakija on aloittanut jonkin eläinryhmän tuotannon vuoden 2012 tukihaun jälkeen tai jos vuonna 2013 kotieläintuotanto laajenee merkittävästi, tuen ennakko määräytyy kyseisen eläinryhmän osalta hakijan arvioiman eläinmäärän perusteella. Tuotannon laajeneminen on merkittävää, jos vuoden 2013 kotieläintuen perusteena oleva eläinmäärä on vähintään kolmasosan suurempi kuin vuoden 2012 tuen maksun perusteeksi hyväksytty eläinmäärä. Huom! Aloittaville ja laajentaville sika- ja siipikarjatiloille ei myönnetä uusia sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen viitemääriä lukuun ottamatta tämän ohjeen kohdan 7.1 tapauksia. 4. Kutuista maksettavan ennakon määräytymisen perusteena on joko vuoden 2012 tuen maksun perusteeksi hyväksytty eläinmäärä tai arvioitu eläinmäärä

7 Kuttuja koskevat liitteet Jos viljelijä hakee kuttutuen ennakkoa arvioidun, merkittävästi laajentuneen tuotannon perusteella, on selvityksen (ks. alempaa) lisäksi hakemuksen 139 liitteenä toimitettava arvio ajanjaksona tuotettavasta, tuen määräytymisen perusteeksi hyväksyttävästä maitomäärästä (ks. luku 8). Jos viljelijä on aloittanut kutun pidon, on arvio toimitettava ajalla tuotettavasta tukeen hyväksyttävästä maitomäärästä (ks. luku 8). Ennakko arvioidun kuttumäärän ja arvioidun maitomäärän perusteella Kuttutuen ennakko määräytyy arvioidun tilalla olevan kuttumäärän perusteella, jos arvioitu maitomäärä kuttua kohti on vähintään 400 litraa (kutun pidon aloittajilla 80 litraa). Jos arvioitu maitomäärä on alle 400 litraa (kutun pidon aloittajilla alle 80 litraa) kuttua kohti, ennakko määräytyy sen kuttumäärän perusteella, joka saadaan jakamalla arvioitu maitomäärä 400:lla (kutun pidon aloittajilla 80:llä). Selvityksen antaminen tuotannon aloittamisesta tai laajentamisesta Jos ennakon hakija on aloittanut kotieläintuotannon tai merkittävästi laajentanut tuotantoaan, on hakemuksen 139 liitteenä toimitettava kunnan maaseutuelinkenoviranomaiselle selvitys, jonka perusteella kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voi varmistua siitä, että tuotantoa harjoitetaan haetussa laajuudessa. Tuotannon aloittaminen ja merkittävä laajentaminen on osoitettava rakennussuunnitelmalla, eläinkannan lisäämiseksi tehdyllä suunnitelmalla, eläinten hankkimista koskevalla sopimuksella tai muulla kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen hyväksymällä tavalla. Jos kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen ei toimitetun selvityksen perusteella tule vakuuttuneeksi siitä, että tuotantoa aiotaan harjoittaa haetussa laajuudessa, voi maaseutuelinkeinoviranomainen jättää ko. eläinryhmän osalta ennakon kokonaan tai osittain maksamatta Kohta 3. MYEL -vanhuuseläke Valitse ja rastita jokin vaihtoehdoista. Ks. kohdat 2.1 ja Kohta 4. Pellon hallinta Jos sinulla tulee olemaan hallinnassasi kasvukauden 2013 vähintään kolme hehtaaria viljelykseen soveltuvaa peltoa (ks. Määritelmiä), merkitse rasti ruutuun A. Jos sinulla ei todennäköisesti tule olemaan vaadittavaa peltoalaa hallinnassasi viimeistään , voit hakea Mavista poikkeuslupaa peltoalavaatimuksesta. Merkitse tällöin rasti ruutuun B. Lisätietoja poikkeusluvasta kerrotaan luvussa 12. Joko ruudussa A tai B on ehdottomasti oltava rasti. Mikäli rasti puuttuu, ennakkoa ei makseta! 1.3 Lopullisen tuen hakeminen Viljelijä tulee hakea lopullinen kansallinen kotieläintuki kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta Mavin lomakkeilla viimeistään Taulukossa 1 on yhteenveto vuoden 2013 kotieläintukien hakemisessa käytettävistä lomakkeista, hakuajoista, tuen määräytymisperusteista ja lopullisen tuen arvioidusta maksuajankohdasta eri eläinryhmillä ja -tuilla. 7

8 Taulukko 1. Kansalliset kotieläintuet vuonna 2013 Tukikelpoiset eläinryhmät N A U D A T Emolehmät (väh. kerran poikineet) 1.1) Emolehmähiehot (väh. 8 kk enint. 4 v.) 1.1) Sonnit ja härät (väh. 6 kk) 3) Lypsylehmät (poikinut väh. kerran) 1.1) Tukialue koko maa AB:n ulko- ja sisäsaaristo Hiehot (väh. 6 kk) AB:n ulko- ja 1.1) ja 3) sisäsaaristo sekä Manner-Ahvenanmaa V teurastetut hiehot (ruhopaino väh. koko maa 170 kg) 1.2) V teurastetut sonnit ja härät (ruhopaino väh. 220 kg) 1.2) C3 ja C4 Viimeinen tukihakupäivä ja -lomake 2) tarvittaessa osallistumisilmoituslomake 144 1) Kotieläintukien määräytyminen Nautarekisteristä saadun, hakijan hallinnassa olevan keskimääräisen eläinmäärän perusteella Vuonna 2013 teurastettujen eläinten lukumäärän perusteella Huomioitavaa Arvioitu tuen maksuajankohta Ey-tuen myöntäminen edellyttää, että emolehmän ja emolehmähiehon käyttötapana nautarekisterissä on emolehmä tuen määräytymisjakson viimeisenä päivänä. joulukuu 2013 Teurastukea ei makseta teurastetusta hiehosta, josta on maksettu emolehmähiehon ey-tukea. Teurastetun hiehon/ sonnin/härän on oltava hakijan hallinnassa yhtäjaksoisesti vähintään 60 vrk teurastusta edeltävien 90 vrk:n aikana. huhtikuu 2014 U U H E T Uuhi, joka on viim : karitsoinut väh. kerran TAI väh. 1 v lomakkeella 107A Hakijan hallinnassa 100 päivän pitoajan uuhimäärän perusteella Hakijalla oltava vahvistettu uuhipalkkiokiintiö oltava tukikelpoisia uuhia väh. 1,5 ey (= 10 kpl) v syntyneitä karitsoita keskim. yksi/tukivuoden 2013 uuhi Lomakkeella 107A haetaan sekä kansallinen uuhituki (ennakko ja lopullinen tuki) että EU:n uuhipalkkio. Hakijalla oltava tukikelpoisia kuttuja väh. 1 ey ( 2,1 kpl). Tukikelpoisten kuttujen lukumäärään vaikuttaa tuotettu maitomäärä. K U T U T H E V O S E T Kuttu, joka on viim : poikinut väh. kerran TAI väh. 1 v. Siitostamma, joka astutettu v ja tiineys kestänyt väh. 12 vkoa/varsonut v Väh. 1-v. suomenhevonen (synt. viim. v. 2012) 1 3-v. muu hevonen/poni (= synt ) koko maa lomakkeella 101C + kutuilla maidontuotannosta lomake 410 Hakijan hallinnassa olevat kutut Hakijan hallinnassa 100 päivän hallintaajan hevosmäärän perusteella Hakijalla oltava tukikelpoisia hevosia väh. 3 ey. Hevostukea maksetaan enintään 5 ey suuremmalta ey-määrältä kuin mistä hakijalle on maksettu vuonna joulukuu 2013 SIKA- JA SIIPIKARJA- TALOUDEN tuotannosta irrotettu tuki tuen maksatusta lomakkeella 101B * tilakohtaisen viitemäärän mukaan * viitemäärän hallintapäivät tuen maksamiseksi ja Riittävä eläintiheys (ks. 7.2) Kotieläintalouden harjoittaminen väh saakka. 8

9 1) Osallistumisilmoituslomakkeella 144 tehty nautojen kansallisten kotieläintukien hakemus on voimassa toistaiseksi (ellei viljelijä ilmoita tuotannon lopettamisesta tai peru osallistumistaan lomakkeella 124 (ks. alempana 1.3.)) tai viljelijää ei suljeta tukijärjestelmän ulkopuolelle muusta syystä), joten sitä ei tarvitse vuosittain palauttaa. Jos et ole hakenut aikaisemmin nautarekisterin perusteella määräytyviä nautatukia, toimita lomake 144 maatilan talouskeskuksen sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään ) Jos olet toimittanut kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle lomakkeen 167 (Hakemus nautarekisterin perusteella määräytyvistä kansallisista nautatuista) tai lomakkeen 144 aiempina vuosina, ei lomaketta 144 tarvitse palauttaa vuonna ) Jos olet toimittanut kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle lomakkeen 162 (Osallistumisilmoitus EU:n teurastuspalkkiojärjestelmään ja kansalliseen teurastukeen hiehoista ja sonneista) aiemmin tai lomakkeen 144 aiempina vuosina, ei lomaketta 144 tarvitse palauttaa vuonna ) Kansallisissa nautatuissa lomakkeen 124 jättöpäivämäärällä on merkitystä. Jos palautat lomakkeen ennen 1.7., nautojen eläinyksikkötuen peruutus kohdistuu seuraavaan tukivuoteen. Jos jättöpäivä on 1.7. tai myöhemmin, peruutus kohdistuu sitä seuraavaan tukivuoteen. Teurastuen peruutus kohdistuu jättöpäivämäärän kalenterivuotta seuraavaan tukivuoteen. Esim. 1. Viljelijä jättää kuntaan lomakkeen 124 ja peruu sillä sekä nautojen eläinyksikkötuen että teurastuen. Peruminen kohdistuu tällöin sekä ey-tuessa (tuen määräytymisjakso ) että teurastuessa tukivuoteen Viljelijälle voidaan myöntää sekä hänelle nautarekisterin tietojen perusteella kertynyt ey-tuki että teurastuki vuonna 2013, jos tukiehdot muuten täyttyvät. Esim. 2. Viljelijä jättää kuntaan lomakkeen 124 ja peruu sillä sekä nautojen eläinyksikkötuen että teurastuen. Peruminen kohdistuu tällöin ey-tuessa vasta tukivuoteen 2015 (tuen määräytymisjakso ), mutta teurastuessa tukivuoteen Viljelijälle voidaan vuonna 2013 myöntää hänelle kertynyt ey-tuki ja teurastuki, jos tukiehdot muuten täyttyvät. Vuonna 2014 viljelijälle voidaan myöntää ey-tuki ajalla siihen saakka, kun tilalla on nautoja, mutta kuitenkin enintään saakka. 2) Taulukossa 1 mainittujen Mavin kansallisten kotieläintukien hakulomakkeiden nimet: 101C Hakemus hevosten ja kuttujen kansallisista kotieläintuista vuodelta A EU:n uuhipalkkion, uuhipalkkion lisäpalkkion ja kansallisen uuhituen hakemus Osallistumisilmoitus nautarekisterin perusteella määräytyviin EU:n ja kansallisiin tukijärjestelmiin 410 Selvitys kutun maidon käytöstä 3) Hiehoilla, sonneilla ja härillä on kaksi ikäryhmää: 6 24 kk (0,6 ey) ja yli 24 kk (1 ey). Kansallisten kotieläintukien maksamiseksi vaadittavat liitteet: Toimita taulukossa 1 mainittujen lomakkeiden lisäksi kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle päätukihaussa viimeistään joko sähköisesti tai paperisena seuraavat Mavin tukivuoden 2013 lomakkeet: 101A Maatilalomake 2013, 102A Tukihakemuksen peruslohkolomake 2013, 102B Tukihakemuksen kasvulohkolomake 2013, tarvittaessa 102C Peruslohkojen muutoslomake 2013, tarvittaessa 117 Ilmoitus kylvöalojen muutoksesta 2013 viimeistään ja tarvittaessa 101D Maatilan osalliset 2013, jos aikaisemmin ilmoitettuihin tilan osallisten tietoihin on vuoden 2012 tukihaun jälkeen tullut muutoksia. Jos sinulla ei ole hallinnassasi maatalousmaata, palauta kuntaan sähköisesti tai paperisena ennakon hakemuksen tai jos et hae ennakkoa, lopullisen tuen hakemuksen lisäksi lomake 101A ja tarvittaessa lomake 101D sekä Maviin sekä peltoalavaatimukseen liittyvä poikkeuslupahakemus (luku 12). 9

10 Palauta tarvittaessa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle myös muita kotieläintukiin liittyviä lomakkeita: A) Mavin lomakkeet hakusanalla mavi + lomakenumero (esim. mavi122) 122 (Hakemus uuhipalkkiokiintiöstä ja uuhipalkkion lisäkiintiöstä) 124 (Ilmoitus eläimen poistamisesta/ pitopaikan muuttumisesta tilallapitoaikana /osallistumisen peruutuksesta) B) Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) lomakkeet Eläimet Lomakkeet Rekisteröityminen eläintenpitäjäksi Eri eläinlajien ilmoituslomakkeet 2 HAKIJAN JA MAATILAN TUKIKELPOISUUS Tukea voidaan maksaa vain Suomessa tapahtuvasta tuotannosta. 2.1 Hakijan ikä ja MYEL Kansallisia tukia voidaan maksaa hakijalle tukivuonna 2013, jos hakija tai hänen puolisonsa on ollut vähintään 18-vuotias, mutta ei yli 68-vuotias, eivätkä hakija ja hänen puolisonsa saa maatalousyrittäjien eläkelainsäädännössä tarkoitettua vanhuuseläkettä (= MYEL). (Ks. myös Hakuopas 2013 kohta 2.2). Alle 18-vuotiaalle hakijalle voidaan maksaa kansallista tukea vain, jos hän on solminut avioliiton tai jos hän harjoittaa maatilataloutta yhteisomistajana yhdessä vanhempansa/vanhempiensa kanssa tai jos tuen myöntämiseen on muita erityisiä syitä. Ikäedellytykset eivät koske julkisoikeudellista yhteisöä, yhdistystä, säätiötä, koulutilaa eikä vankilatilaa. 2.2 Hakijana yhteisö tai usea henkilö yhdessä Kun harjoitetaan tuotantoa tai toimintaa yhdessä useamman luonnollisen henkilön toimesta tai yhteisömuodossa on vähintään yhden viljelijän, yhtiömiehen, jäsenen tai osakkaan oltava ikäedellytykset (ks. kohta 2.1) täyttävä luonnollinen henkilö, joka itse harjoittaa maa- tai puutarhataloutta. Mavi voi erityisestä syystä myöntää poikkeusluvan maa- ja puutarhatalouden itse harjoittamisen vaatimukseen (ks. luku 12). 2.3 Maatila ja pellon hallinta Hakijan maatilalla on oltava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen antama tilatunnus. Jos tilatunnusta ei ole, kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen myöntää sen hakijalle. Kansallisia kotieläintukia saadakseen on hakijalla viimeistään oltava hallinnassaan kasvukauden 2013 ajan vähintään kolme hehtaaria viljelykseen soveltuvaa peltoa. (Ks. myös Hakuopas 2013 kohta 2.7.2). Hakijan hallinnassa oleva pelto tulee ilmoittaa vuoden 2013 tukihakemuksen kasvulohkolomakkeella 102B viimeistään ja tarvittaessa vuoden 2013 kylvöalojen muutosilmoituslomakkeella 117 viimeistään siitä riippumatta, haetaanko peltoalalle tukia vai ei. Eräissä tapauksissa peltoalavaatimukseen voi hakea poikkeuslupaa Mavista (ks. luku 12). Luvussa 12 on tietoa yhteisömuodossa harjoitettavan maatilatalouden pellon hallinnasta. Tukien saamista koskevista yleisistä edellytyksistä on kerrottu myös Hakuoppaan 2013 luvuissa 2 ja 3. 10

11 3 HAKIJAN HALLINNASSA OLEVAT ELÄIMET 3.1 Eläinten hallinta Kansallista kotieläintukea voidaan hakea vain hakijan tai hänen perheenjäsentensä hallinnassa tuen määräytymisajanjaksona (ks. taulukko 1) olevista eläimistä. Tukihakemuksen kohteena olevien eläinten (pois lukien hevoset) on oltava rekisteröitynä sen tilatunnuksen alle, jota viljelijä käyttää eläimistä tukia hakiessaan, ei asiakastunnuksen tai viljelijällä mahdollisesti olevan toisen tilatunnuksen alle. Jos tukihakemuksen kohteena olevat eläimet on rekisteröity asiakastunnuksen tai väärän tilatunnuksen alle, ei ko. eläimistä myönnetä ja makseta tukea eikä myöskään palkkiota. Jos tukea haetaan alaikäisen lapsen hallinnassa olevasta hevosesta, tulee ennakkoa haettaessa hakemuksen 139 ja lopullista tukea haettaessa hakulomakkeen 101C Lisätietoja-kohtaan merkitä alaikäisen lapsen henkilötunnus. Jos tukea haetaan puolison, joka ei ole maatilan osallinen, hallinnassa olevasta hevosesta, tulee ennakkoa haettaessa lomakkeen 139 ja lopullista tukea haettaessa hakulomakkeen 101C Lisätietoja-kohtaan merkitä puolison nimi. 3.2 Eläinten hallinnan siirto Eläinten hallinnan siirto viljelijältä toiselle (esimerkiksi vuokraus/leasing) on pystyttävä osoittamaan osapuolten keskinäisellä kirjallisella sopimuksella ja asiaan liittyvillä kuiteilla. Eläimet hallintaansa ottanut viljelijä on sekä taloudellisessa vastuussa että kirjanpitovastuussa (ks. kohta 4.3) sopimuksen piiriin kuuluvista eläimistä ja hän on oikeutettu hakemaan kyseisistä eläimistä kansallisia kotieläintukia. Hevosten hallinta ja hallintaoikeuden siirto (ks. luku 10). 3.3 Eläinten hoito Jos viljelijä ottaa toisen viljelijän hallinnassa olevia eläimiä hoitoon (esim. kasvatettavaksi) korvausta vastaan, on eläinten hoidosta tehtävä kirjallinen sopimus, joka osoittaa, että eläimet vastaanottanut viljelijä ainoastaan hoitaa eläimiä, mutta ei ole taloudellisessa vastuussa sopimuksen piiriin kuuluvista eläimistä. Sillä viljelijällä, joka omistaa tai muutoin hallitsee eläimiä, on kirjanpitovastuu toisella viljelijällä hoidossa olevista eläimistä. Kansallisten kotieläintukien hakijana ei voi olla eläimiä hoitava viljelijä, vaan tukia voi hakea ja tuet maksetaan sille viljelijälle, jonka hallinnassa (omistus/vuokraus) eläimet ovat. 3.4 Eläinten iän laskeminen Useat kotieläimet tulevat kansallisten kotieläintukien piiriin saavuttaessaan tukeen oikeuttavan kuukausi-/vuosimäärinä ilmoitetun ikärajan. Karitsoimattomilla uuhilla, poikimattomilla kutuilla sekä naudoista sonneilla, härillä ja hiehoilla on kuukausimääränä ja hevosilla vuosina ilmoitettu ikäraja. Hevosten tulee olla syntyneitä viimeistään vuonna Hevonen on 1-vuotias, kun se on syntynyt vuoden 2012 aikana; 2-vuotias, kun se on syntynyt vuoden 2011 aikana ja 3-vuotias, kun se on syntynyt vuoden 2010 aikana. Tarkempia tietoja eri eläinryhmien ikärajoista kerrotaan taulukossa 2. Katso myös alempaa esimerkki 3. Kuukausimääräinen ikä Eläin tulee tietyn kuukausimäärän ikäiseksi samannumeroisena päivänä kuin se on syntynyt. Ikää laskettaessa kussakin kuukaudessa katsotaan olevan 30 päivää. Jos eläin on syntynyt 31. päivänä, sen ikä lasketaan samalla tavalla kuin 30. päivänä syntyneen eläimen ikä. Jos eläin on syntynyt 29., 30. tai 31. päivänä ja se saavuttaa tukeen oikeuttavan iän helmikuussa, jolloin iän täyttymiskuukaudessa ei ole eläimen syntymäpäivää vastaavaa päivää, eläimen syntymäpäivänä käytetään helmikuun viimeistä päivää. Esimerkki 3. Sonni on syntynyt Se tulee 6 kk ikäiseksi ja saavuttaa toisen ikäryhmän edellyttämän iän (yli 2 vuotta) eli 2-vuotissyntymäpäiväänsä seuraavana päivänä. 11

12 4 KOTIELÄINTUKIEN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSIÄ JA RAJOITUKSIA 4.1 Rekisteröityminen eläintenpitäjäksi Viljelijän on kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen kautta rekisteröidyttävä eläintenpitäjäksi Eviran eläintenpitäjärekisteriin nautaeläinten, sikojen, munintakanojen, lampaiden ja/tai vuohien osalta. 4.2 Eläinten merkintä ja rekisteröinti Eläimet on merkittävä Eviran ohjeiden mukaan. Naudoilla, lampailla ja vuohilla on oltava korvamerkit. Ohjeet eläinten merkitsemiseen ja rekisteröintiin ovat saatavissa Eviran internetsivuilta osoitteesta elainsuojelu_ja_elainten_pito/merkitseminen_ja_ rekisterointi/. Naudat on rekisteröitävä tilan tilatunnukselle Maatalouden Laskentakeskuksen ylläpitämään ja Eviran omistamaan nautarekisteriin (ks. kohta 5.3). Nautarekisterin tietojen on oltava oikein ja ajan tasalla, sillä puutteelliset tai virheelliset nautarekisteritiedot vaikuttavat maksettaviin tukiin. Uuhet ja kutut on rekisteröitävä tilan tilatunnukselle Eviran Lammas- ja vuohirekisteriin. Rekisteritietojen on oltava oikein ja ajan tasalla, sillä puutteelliset tai virheelliset rekisteritiedot vaikuttavat maksettaviin tukiin. Sikojen tietojen Eviran sikarekisterissä on oltava oikein ja ajan tasalla, sillä puutteelliset tai virheelliset sikarekisteritiedot vaikuttavat maksettaviin tukiin. Hevosten on oltava pääsääntöisesti rekisteröityinä Suomen Hippos ry:n ylläpitämään rekisteriin viimeistään (ks. luku 10). Rekisteritietojen tulee olla oikein ja ajan tasalla, sillä puutteelliset tai virheelliset rekisteritiedot vaikuttavat maksettaviin tukiin. 4.3 Kirjanpito Hakijan on pidettävä ajan tasalla olevaa kirjanpitoa (eläinluetteloa) tilan eläinmääristä, eläinmäärissä tapahtuneista lisäyksistä (syntymät, ostot) ja vähennyksistä (eloon myynnit, teuraaksi myynnit, kuolemat) sekä siipikarjalla myös siirtymistä ikäryhmästä toiseen. Kirjanpitovaatimus koskee kaikkia kansallisessa kotieläintuessa tukikelpoisia eläinlajeja. Tukea ei makseta sellaisista eläimistä, joista ei ole pidetty kirjaa tai jos tilan kirjapidon perusteella ei luotettavasti voida selvittää tukikelpoisten eläinten määrää tuen määräytymisajankohtana. Hevosten kirjanpidosta on ilmettävä eläinmäärätietojen lisäksi hevosen nimi, UELN- tai rekisterinumero (tai muu tunniste), hallintaaika ja olinpaikka hallinta-aikana. Lisäksi tulee kirjata tarpeen mukaan syntymä- tai ostopäivä sekä myynti- tai poistopäivä. Huom! Hevosen rekisteritodistus tai hevospassi eivät korvaa kirjanpitoa, koska niistä ei ilmene hevosen olinpaikka. Kuttujen maidontuotannosta ja maidon käytöstä on myös pidettävä kirjaa (ks. luku 8). 4.4 Asiakirjojen säilytys Viljelijän tulee säilyttää tilalla kaikki tuen hakuun liittyvät asiakirjat, kirjanpitoon liittyvät eläinluettelot, eläinten vuokrasopimukset, valtakirjat, osto- ja myyntikuitit ym. tositteet vähintään tukihakuvuoden sekä sitä seuraavat neljä vuotta. Jos tilalla on LFA-sitoumus, on sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetussa tuessa kirjanpitoa liitteineen säilytettävä vähintään neljä vuotta LFA-sitoumuksen päättymisestä. Lisätietoja asiakirjojen säilyttämisestä kerrotaan Hakuoppaan 2013 kohdassa Tavanomainen tuotantotapa Kotieläintukien maksamisen edellytyksenä on, että tilalla harjoitetaan kotieläintaloutta kullekin tuen perusteena olevalle eläinlajille tavanomaisen tuotantotavan mukaisesti. Tämä tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että esim. emolehmiä pidetään tilalla lihantuotantoa varten kasvatettavien vasikoiden tuottamiseen ja uuhia pidetään lihantuotantoa varten kasvatettavien karitsoiden tuottamiseen. Tuotannon, kuten esim. syntyneiden vasikoiden ja karitsoiden lukumäärän, on oltava normaalilla tasolla suhteessa eläinmäärään. Tukea voidaan maksaa myös eläimistä, joita pidetään tilalla tulonhankkimistarkoituksessa erilaisten uusien kotieläintalouden toimintojen vuoksi. Toiminnasta ja sen tulonhankkimisluonteesta on tarvittaessa esitettävä selvitys. Tällainen selvitys on esimerkiksi todistus kuulumises- 12

13 ta ennakonpidätysrekisteriin kyseisen toiminnan osalta. Jos valvonnassa todetaan, että eläimiä on pidetty pelkästään tukien saamista varten eli kotieläintaloutta ei ole harjoitettu tavanomaisen tuotantotavan mukaisesti, ei kyseisen eläinlajin osalta makseta tukea. 4.6 Eläinsuojelu Eläinten hyvinvoinnista on huolehdittava eläinsuojelusäännösten mukaisesti. Jos tilavalvonnan yhteydessä havaitaan, että eläimiä hoidetaan tai kohdellaan eläinsuojelulain (247/1996 muutoksineen) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti, ilmoitetaan havainnosta välittömästi kunnan eläinlääkärille, terveystarkastajalle tai poliisille. Jos hakija tai hänen kanssaan yritystoimintaa harjoittava perheenjäsen on tuomittu eläinsuojelurikoksesta, törkeästä eläinsuojelurikoksesta, lievästä eläinsuojelurikoksesta tai eläinsuojelurikkomuksesta ja samalla määrätty eläintenpitokieltoon, ei kansallista kotieläintukea myönnetä eikä mahdollisesti myönnettyä tukea makseta siltä tukivuodelta, jonka aikana asianomainen viranomainen on todennut tuomioon johtaneen teon. Jos hakija tai hänen perheyrityksensä jäsen on tuomittu eläintenpitokieltoon, kansallista kotieläintukea ei makseta eläintenpitokieltoajalta eikä tekovuoden ja lainvoimaisen tuomion antamisen väliseltä ajalta. Kansallisten kotieläintukien maksatus kyseisen eläinlajin tukien osalta keskeytetään, kun asiassa on aloitettu syyteharkinta. 4.7 Kielletyt tai laittomasti hallussa pidetyt aineet Viljelijä ei saa käyttää eläintensä kasvattamisessa tai lihottamisessa EY:n eläinlääkintäalan säädösten tarkoittamia kasvuun vaikuttavia aineita eikä viljelijän hallussa myöskään saa olla em. aineita muuta kuin sellaisessa tapauksessa, että eläinlääkäri on määrännyt niitä eläinten hoitoa varten. Jos viljelijän eläimissä todetaan kiellettyjen aineiden jäämiä tai viljelijän tilalta löydetään missä muodossa tahansa olevia kiellettyjä tai laittomasti hallussa pidettyjä aineita, ei viljelijälle sinä kalenterivuonna, jona havainto tehdään, voida maksaa mitään kansallisia eläinperusteisia tukia eikä EU:n eläinpalkkioita. Viljelijä, jonka on todettu käyttävän eläinten kasvatukseen kiellettyjä, kasvua edistäviä aineita tai tuotteita tai pitävän hallussa näitä aineita laittomasti kahdessa tarkastuksessa, suljetaan EU:n eläinpalkkioiden ulkopuolelle tarkastusvuodeksi sekä neljäksi tarkastusta seuraavaksi kalenterivuodeksi. Kielletyt aineet on kerrottu maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 847/ Valvonta Kansallisten kotieläintukien valvonnasta kerrotaan Pelto- ja eläintukien valvonta -oppaassa, joka löytyy internetosoitteesta fi/fi/index/viljelijatuet/oppaatjaohjeet/oppaatvalvonnasta.html. 5 KOTIELÄINTUKIEN MÄÄRÄYTYMINEN Eri eläinryhmien kansalliset kotieläintuet määräytyvät joko yhden laskentapäivän, vuonna 2013 teurastettujen eläinten lukumäärän, 100 päivän hallinta-/pitoajan, nautarekisteristä saadun vuoden ajanjakson eläinmäärän tai sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetussa tuessa tilakohtaisen viitemäärän perusteella. Kotieläintukien määräytymisestä erityistapauksissa, kuten tuotannon aloittamis- ja lopettamistapauksissa sekä vakiintuneen eläinmäärän käytöstä hakijasta riippumattoman syyn takia kerrotaan kohdissa 5.4 ja Kansallisten kotieläintukien määräytymisperusteet 1. Kutut Kuttutuki määräytyy hakijan hallinnassa olleiden kuttujen lukumäärän perusteella. Tukikelpoisten kuttujen lukumäärään vaikut- 13

14 taa lisäksi tuotettu maitomäärä (ks. tarkemmin luku 8). Kutut voidaan toimittaa teuraaksi tai myydä eloon jo laskentapäivänä. Kun eläimet myydään eloon laskentapäivänä, luetaan ne sen tilan eläimiksi, jossa ne ovat olleet laskentapäivän alkaessa. Laskentapäivistä tuotannon aloittamis- ja lopettamistapauksissa kerrotaan kohdassa Uuhet ja hevoset Uuhituki määräytyy 100 päivän pitoajan perusteella, joka alkaa ja päättyy Kansallinen hevostuki määräytyy 100 päivän hallinta-ajan perusteella, joka alkaa ja päättyy Teurashiehot, -sonnit ja -härät Nautojen teurastuki määräytyy vuonna 2013 teurastettujen eläinten lukumäärän perusteella (lisätietoja kohdassa 6.2). 4. Naudat (= emolehmät, emolehmähiehot, sonnit, härät, lypsylehmät ja hiehot) Nautojen eläinyksikkötuki määräytyy nautarekisteristä ajanjaksolta saadun eläinten keskimääräisen lukumäärän perusteella (ks. kohta 5.2). 5. Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki Tuki määräytyy tilakohtaisen viitemäärän perusteella (ks. kohta 7). 5.2 Nautojen keskimääräisen eläinlukumäärän laskenta Nautojen keskimääräinen lukumäärä saadaan laskemalla yhteen eläinryhmän yksittäisten eläinten tukikelpoisuuspäivät ajanjaksolla ja jakamalla summa luvulla 365. Nautojen ensimmäisellä tukikelpoisuuspäivällä tarkoitetaan sitä päivää, jolloin eläin tulee tuen piiriin. Se voi olla tuen määräytymisajanjakson ensimmäinen päivä ( ) tai päivä, jolloin nauta saavuttaa tietyn ikäryhmän ikävaatimuksen (6 kk, 8 kk tai 24 kk), hieholla poikimispäivää seuraava päivä tai eläimen ostopäivää seuraava päivä. Nautojen viimeisellä tukikelpoisuuspäivällä tarkoitetaan sitä päivää, jolloin eläin poistuu tuen piiristä. Se voi olla eläimen poistopäivä, toiseen ikäryhmään (6 kk, 8 kk tai 24 kk) siirtymistä edeltävä päivä, tuen määräytymisajanjakson viimeinen päivä ( ) tai hieholla poikimispäivä. 5.3 Nautarekisteri Nautoja koskevat ilmoitukset on tehtävä nautarekisteriin oikein ja ajallaan. Nautojen tiedot rekisterissä on pidettävä aina ajan tasalla. Maatalouden Laskentakeskus lähettää kaikille nautaeläintenpitäjille viisi kertaa vuodessa nautarekisteriotteen, joka sisältää saatesivun, nautaeläinluettelon, tapahtumaotteen, teuraseläinraportin sekä tarvittaessa Tarkistettavat asiat -listan. Tiedot on poimittu nautarekisteristä hakijan ilmoittamien tietojen sekä teurastamoiden ilmoittamien teurastustietojen perusteella. Viljelijän on tarkistettava huolellisesti rekisteriotteella ilmoitetut tiedot ja ilmoitettava tarvittavat korjaukset nautarekisteriin! Nautarekisteriotteen tarkistuslistalle on tulostettu päivämäärä, jolloin korjaukset on viimeistään tehtävä. Mavi saa tukilaskentaa varten tiedot tukikelpoisista naudoista kertaluonteisessa poiminta-ajossa nautarekisteristä. Jos nautarekisteristä poimituissa tiedoissa on virheitä/puutteita johtuen viljelijän tietojen ilmoittamis- tai tarkistuslaiminlyönneistä, Mavi ei tee uutta poiminta-ajoa nautarekisteristä jälkikäteen, vaikka viljelijä korjauttaisikin tiedot oikeiksi virheet tai puutteet havaittuaan! Jos hakija on ilmoittanut tietoja nautarekisteriin väärin ja hän sen vuoksi saa perusteetonta tukea, on hakijan valvontaseuraamusten välttämiseksi hyvä tehdä oma-aloitteinen ilmoitus virheestä nautarekisteriin, jotta tuki voidaan myöntää oikein ilman valvontaseuraamuksia. Valvonnasta ilmoittamisen jälkeen tehtyä oma-aloitteista virheilmoitusta ei huomioida. Teuraseläinraportin virheet Jos teuraseläinraportissa oleva virhe on sellaisissa eläimen rekisteritiedoissa, joista viljelijän on ilmoitettava nautarekisteriin, on viljelijän huolehdittava virheen korjauttamisesta ja tehtävä se ajallaan. Tällaisia virheitä voivat olla esim. virheet eläimen syntymätunnuksessa, syntymä-, osto- tai poistopäivässä. Jos teuraseläinraportista puuttuu teurastet- 14

15 tuja eläimiä tai teurastamon ilmoittamissa tiedoissa on virheitä, viljelijän on palautettava korjattu raportti suoraan nautarekisteriin. Virheitä voi olla esim. eläimen syntymätunnuksessa, teurastuspainossa, -päivässä tai -numerossa. Viljelijän on korjattava virheet suoraan teuraseläinraporttiin ja lähetettävä siitä kopio nautarekisteriin. Em. kopion liitteeksi viljelijän on lähetettävä nautarekisteriin myös kyseisiä eläimiä koskeva teurastamon kuitin kopio. Viljelijä on yksin vastuussa siitä, että on tarkastanut ja allekirjoittanut teuraseläinraportin ja toimittanut sen nautarekisteriin. Jos valvonnassa todetaan, että viljelijä ei ole korjannut teuraseläinraportissa olleita virheitä nautarekisteriin ja on saanut tuen eläimistä, joista tukea ei olisi kuulunut saada, hylätään nämä eläimet valvonnassa. Nautarekisterin yhteystiedot: Maatalouden Laskentakeskus Oy, PL 25, Vantaa; puh ; fax ; Laskentapäivät, kun tuotanto aloitetaan tai lopetetaan Hakuoppaan 2013 liitteessä C kerrotaan tuen hakemisesta tiloilla, joilla vuonna 2013 tapahtuu tai on tapahtunut sukupolvenvaihdos tai muu koko tilan hallinnan siirto. Jos hakija on aloittanut jonkin eläinryhmän tuotannon tai lopettanut sen kesken tuen määräytymisajanjaksoa, eikä kyseessä ole liitteessä C tarkoitettu koko tilan hallinnan siirto, on kyseisen eläinryhmän keskimääräistä lukumäärää laskettaessa eläinten lukumäärät merkittävä nollaksi tuotannon aloittamistapauksissa aloittamista edeltävinä laskentapäivinä ja lopettamistapauksissa lopettamista seuraavina laskentapäivinä. Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun vuoden 2013 tuen maksaminen edellyttää, että hakija harjoittaa tilallaan kotieläintaloutta saakka. Pellon hallinnasta tuotannon lopettamistapauksissa kerrotaan Hakuoppaan 2013 kohdassa Vakiintuneen eläinmäärän käyttö Hakijasta riippumattomat syyt Jos eläinten lukumäärä on tilapäisesti alentunut tulipalon, eläintaudin tai muun vastaavan, hakijasta riippumattoman syyn takia, voidaan kotieläintuen myöntämisperusteena käyttää vakiintunutta eläinmäärää edellyttäen, että tuotanto tilalla jatkuu. Eläinten lukumäärän katsotaan olevan alentunut, jos eläinmäärä tuen määräytymisajankohtana on ollut vähintään kolmasosan pienempi kuin vakiintunut eläinmäärä. Vakiintuneena eläinmääränä voidaan käyttää edellisen tukivuoden kansallisen kotieläintuen perusteena olevaa eläinmäärää. Jos eläinmäärä on edellisenä tukivuotena ollut poikkeuksellisen alhainen tai korkea, voidaan vakiintuneena eläinmääränä käyttää edellistä tukivuotta edeltävien enintään neljän peräkkäisen tukivuoden tuen perusteena olleiden eläinmäärien keskiarvoa. Hakijan on toimitettava eläinmäärän alenemisesta kirjallinen selvitys kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 10 työpäivän kuluessa siitä, kun hän voi sen toimittaa. Jos eläinten määrä on alentunut eläintaudin takia, on asiasta oltava kirjallisen selvityksen lisäksi eläinlääkärin antama todistus. Muu syy Jos eläinten lukumäärä on alentunut muusta kuin hakijasta riippumattomasta syystä, ei kotieläintuen myöntämisperusteena käytetä vakiintunutta eläinmäärää. Hyväksytty eläinmäärä on tällöin tukiehdot täyttävien eläinten määrä. 15

16 6 NAUTATUET 6.1 Nautojen eläinyksikkötuki maksetaan koko maassa emolehmistä, emolehmähiehoista, sonneista ja häristä, tukialueiden A ja B ulko- ja sisäsaaristossa myös lypsylehmistä ja hiehoista ja Manner-Ahvenanmaalla myös hiehoista. Emolehmän ja emolehmähiehon käyttötavan tulee nautarekisterissä olla emolehmä tuen määräytymisjakson ( ) viimeisenä päivänä. Emolehmähieho on nautojen ey-tuessa tukikelpoinen, kun se on vähintään 8 kk:n, mutta enintään 4 vuoden ikäinen. Syyskuun nautarekisteriotteen saatekirjeessä tullaan ilmoittamaan viimeinen nautarekisteritietojen (mm. käyttötapa) muutospäivä, johon mennessä tehdyt muutokset huomioidaan nautojen eläinyksikkötietojen poiminnassa tukijärjestelmään. Esimerkkejä emolehmähiehon käyttötavan merkityksestä eri tilanteissa Esim. 4. Niemisellä on emolehmähieho, jonka käyttötapana on nautarekisterissä emolehmä. Hieho on täyttänyt 8 kk , jolloin se on alkanut kerryttää ruokintapäiviä. Nieminen myy hiehon Lahtiselle , joka pitää sen käyttötavan edelleen emolehmänä hiehon käyttötapana on emolehmä tuen määräytymisjakson viimeisenä päivänä. Vuonna 2013 Nieminen saa tuen määräytymisjakson aikana hiehosta kertyneen eläinyksikkötuen ajalta ja Lahtinen ajalta Esim. 5. Niemisellä on emolehmähieho, jonka käyttötapana on nautarekisterissä lihantuotanto. Hieho on täyttänyt 8 kk Nieminen muuttaa hiehon käyttötavan emolehmäksi hiehon käyttötapana on emolehmä tuen määräytymisjakson viimeisenä päivänä. Hieho kerryttää takautuvasti ruokintapäiviä siitä alkaen, kun se täytti 8 kk eli aikavälillä Jos käyttötapa muutettaisiin vasta vuoden 2014 tuen määräytymisjaksolla ( ), hieho kerryttäisi eläinyksiköitä takautuvasti vain ko. tuen määräytymisjaksolla eli alkaen. 6.2 Teurasnautojen tuki Tukea maksetaan Eviran hyväksymissä teurastamoissa vuonna 2013 teurastettujen hiehojen, sonnien ja härkien lukumäärän perusteella ottaen huomioon, että teurashieho vastaa 0,6 eläinyksikköä ja sen tuki maksetaan euroa/ey. Tukikelpoisuuden ehtona on, että teurashiehot, -sonnit ja -härät on rekisteröity ja merkitty säädösten mukaisesti ja että teurastamo on ilmoittanut eläimiä koskevat teurastiedot nautarekisteriin (ks. 5.3), josta saadaan myös tuen perusteena olevien nautojen tiedot. Hakijan on huolehdittava siitä, että nautarekisteristä saatavat tiedot ovat oikein (ks. kohta 5.3). Teurastetun hiehon/sonnin/härän on myös oltava yhtäjaksoisesti tuen hakijan hallinnassa vähintään 60 vrk teurastusta edeltävien 90 vrk:n aikana. Teurastettujen hiehojen, sonnien ja härkien tukikelpoinen ruho Tukea maksetaan hiehoista, sonneista ja häristä, joiden ruhot on todettu lihantarkastuksessa ihmisravinnoksi kelpaavaksi. Ruhopainon on hiehoilla oltava vähintään 170 kg ja sonneilla ja härillä 220 kg. Teurastuksen yhteydessä osittain hylätty ruho on tuen piirissä, jos ruhopaino (hylätty osa mukaan lukien) täyttää vähimmäispainovaatimuksen. Teurastuksen yhteydessä kokonaan hylätystä ruhosta ei makseta tukea. Jos ruho on hylätty teurastamon tekemän teurastusvirheen takia ja eläimestä on maksettu hakijalle normaali teuraseläintili, on ruho tukikelpoinen. Jos eläin kuolee kuljetuksen aikana tai teurastamon navetassa, se ei ole tukikelpoinen. Tukea maksetaan sekä tilalta teuraaksi myydyistä että teurastamon hakijalle palauttamista, omaan käyttöön tai suoramyyntiin menevistä ruhoista. Teurashiehoksi kasvatettavien emolehmähiehojen käyttötavan suhteen on oltava tarkkana, sillä teurastukea ei makseta niistä teurastetuista hiehoista, joista on maksettu emolehmähiehojen ey-tukea. Kun viljelijä ostaa emolehmähiehon teurashiehoksi kasvatettavaksi, on hänen syytä hänen tiedustella myyjältä hiehon 16

17 käyttötapaa ja saamansa tiedon perusteella tarvittaessa muuttaa sitä. Jos ostaja muuttaa hiehon käyttötavan, on myös myyjän muutettava se oikeaksi nautarekisteriin. Esim. 6. Virtanen ostaa teurashiehoksi kasvatettavaksi nautarekisterissä käyttötavaltaan emolehmä olevan emolehmähiehon Niemiseltä. Saadakseen tulevaisuudessa teurashiehotuen Virtanen muuttaa hiehon käyttötavan lihantuotannoksi. Tällöin myös Niemisen on muutettava nautarekisteriin hiehon käyttötavaksi lihantuotanto, jolloin Niemiselle ei makseta hänelle hiehosta käyttötavalla emolehmä ruokintapäivien perusteella kertynyttä ey-tukea ja Virtanen ei menetä hiehosta tulevaisuudessa maksettavaa teurashiehotukea. Jos Nieminen ei muuta hiehon käyttötapaa ja hänelle maksetaan hiehosta hiehon hänen hallinnassaan ollessaan kertynyt ey-tuki, Virtanen ei saa tulevaisuudessa teurashiehon tukea. 7 SIKA- JA SIIPIKARJATALOUDEN TUOTANNOSTA IRROTETTU TUKI 7.1 Viitemäärän ominaisuudet Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen viitemäärä ei ole yleisesti siirto- tai vaihdantakelpoinen eikä sillä voi käydä kauppaa, mutta viitemäärä voidaan siirtää, yhdistää, jakaa, alentaa, peruuttaa ja lakkauttaa. Em. tapauksissa kauppakirjassa tai vuokrasopimuksessa asianosaisten on hyvä sopia, miten edellisen hakijan eläinmäärä mahdollisesti vaikuttaa uuden hakijan eläintiheyden laskentaan ja tuotannosta irrotetun tuen määrään. Tukialueella A tai B sijaitsevan tilan sika- ja siipikarjatalouden viitemäärän siirrot, yhdistämiset ja jakamiset ovat mahdollisia vain AB-tukialueen sisällä. Tukialueella C sijaitsevan tilan sika- ja siipikarjatalouden viitemäärän siirrot, yhdistämiset ja jakamiset ovat mahdollisia vain C-tukialueen sisällä. Sika- ja siipikarjatalouden viitemäärä voidaan: a) siirtää sukupolvenvaihdoksessa tai koko tilan hallinnan siirrossa uudelle hakijalle. Tilan uuden haltijan on toimitettava koko tilan hallintaoikeuden siirrosta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle lomake 156 sekä kopiot kauppakirjasta, vuokrasopimuksesta ja muista vastaavista selvityksistä. Kauppakirjaan tai vuokrasopimukseen on hyvä kirjata maininta viitemäärän siirrosta uudelle hakijalle. Koko tilan hallintaoikeuden siirron yhteydessä tilan omistajalla on kuitenkin oikeus jättää hallinnan siirron ulkopuolelle talouskeskusalue, jolla asuinrakennukset sijaitsevat sekä omassa taloudessaan tarvittavien puutarhatuotteiden viljelemistä tai asuinrakennuksen rakentamista varten peltoalue, joka saa olla enintään 10 % siirron kohteena olevasta peltoalasta, ei kuitenkaan suurempi kuin yksi hehtaari. Jos koko tilan hallinnansiirto perustuu vuokrasopimukseen, viitemäärä voidaan siirtää ainoastaan, jos vuokranantajalle ei ole vuokrasopimuksella jätetty hallintaan muuta kuin em. rakennukset ja peltoalue. Vuokrasopimuksen kestoajan on lisäksi oltava vähintään viisi kalenterivuotta vuokrasopimuksen alkamisesta lukien. Viitemäärän siirron edellytyksenä on, että ostettavan/vuokrattavan tilan kaikki omistuspellot siirtyvät tilan uudelle haltijalle. Edellisen haltijan vuokrapeltoja, metsiä ja eläimiä ei tarvitse viitemäärän siirtämiseksi myydä/vuokrata viitemäärän uudelle haltijalle. b) yhdistää sukupolvenvaihdoksessa tai koko tilan hallinnan siirrossa. Jos kaksi tilaa yhdistyy yhdeksi uudeksi tilaksi, tilan uusi haltija voi hakea uuden tilan yhteisen viitemäärän vahvistamista. Viitemäärä lakkautetaan tilalta, jonka toiminta yhdistymistilanteessa päättyy. Huomioi C-alueella tuotannosta irrotetun tuen maksamiseen liittyvät ey-rajoitukset (ks. taulukko 3). 17

18 c) jakaa sukupolvenvaihdoksessa, jos kukin saaja täyttää tuen saamisen edellytykset. Jos tila on sukupolvenvaihdoksen yhteydessä jaettu kahdeksi tai useammaksi tilaksi, uusien tilojen haltijat voivat hakea viitemäärän vahvistamista jaetuille tiloille hakijoiden sopimin osuuksin tai sopimuksen puuttuessa jatkajien lukumäärien mukaisin tasaosuuksin. Uuden tilan haltijan osalta viitemäärän määräytymisessä laskettava uuden tilan hallinnassa oleva eläinmäärä otetaan kyseisen hakijan tuen määräytymisperusteena huomioon hallinnonsiirtopäivästä alkaen. d) lakkauttaa, kun tuotannosta irrotetun tuen edellytykset eivät ole täyttyneet kahtena peräkkäisenä vuotena, ellei kyseessä ole ylivoimainen este. 7.2 Tuen edellytyksenä riittävä eläintiheys Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen myöntäminen edellyttää, että hakija harjoittaa tilallaan kotieläintaloutta tukivuonna luonnonhaittakorvauksen viimeiseen hakupäivään saakka mainittu päivä mukaan lukien (ellei kyseessä ole LFA:n kansallisessa lisäosassa hyväksyttävästä lyhytaikaisesta tuotantotauosta). Tänä vuonna viimeinen hakupäivä on JA hakijan kotieläintilan eläintiheys on vähintään 0,4 eläinyksikköä (ey) yhtä LFA-tukikelpoista peltohehtaaria kohden tai vaihtoehtoisesti tilalla on tukikelpoisia eläimiä vähintään 10 ey koko LFA-lisäosasitoumuskauden ajan (ellei kyseessä ole LFA:n kansallisessa lisäosassa hyväksyttävästä lyhytaikaisesta tuotantotauosta) ja eläintiheys on vähintään 0,2 ey/lfatukikelpoinen peltohehtaari. Jos hakijan tilan eläintiheys on jäämässä alle 0,4 ey/lfa-ha, hakijan on silloin heti ryhdyttävä toteuttamaan eläintiheysvaatimusta 10 ey + 0,2 ey / LFA-ha. Esim. 7. Kotieläintilan hallintaan on keväällä 2013 tulossa uutta LFA-tukikelpoista peltoa ja tilan eläintiheys tulee laskemaan alle 0,4 ey/ LFA-ha. Tilan on alettava heti noudattaa eläintiheyttä 10 ey ja 0,2 ey/lfa-ha tai tila muuttuu LFA-lisäosassa kasvinviljelytilaksi. Jos eläintiheys laskee alle 0,2 ey/lfa-ha, muuttuu tila heti LFAlisäosassa kasvinviljelytilaksi. Lisätietoja löytyy Hakuoppaan 2013 luvusta 6.3 sekä LFA-lisäosan sitoumusehdoista. Eläintiheysvaatimukset sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetussa tuessa ovat samat kuin LFA:n kansallisessa lisäosassa ja AB-alueilla maksettavassa kotieläintilan hehtaarituessa. Eläintiheyden määrittämisessä käytetään tukivuotta edeltävän vuoden eläinyksikkömäärää ja tukivuoden LFA-tukikelpoista peltoalaa. Eli tukivuonna 2013 käytetään tilan vuoden 2012 eläinyksikkömäärää ja hakijan hallinnassa olevaa LFAtukikelpoista peltoalaa. Eläintiheyttä laskettaessa huomioidaan vain ne tilan eläimet, joille on kansallisessa kotieläintuessa määritetty ey-kertoimet (ks. taulukko 2) ja joista on haettu ja maksettu tukea. Nautojen ey-määrä on nautarekisterin mukainen tukivuotta edeltävän vuoden vähintään 6 kk ikäisten eläinten määrän vuosikeskiarvo. Muiden eläinten ey-määrä on tukivuotta edeltävän vuoden ey-määrä laskettuna samoin perustein kuin LFA:n kansallisessa lisäosassa. Viljelijän vaatimuksesta voidaan käyttää valvonnassa todettua eläinmäärää. Eläintiheyden laskemisesta ja siihen liittyvästä kirjanpidosta eri eläimillä kerrotaan tarkemmin Hakuoppaan 2013 kohdassa 6.3. Mistä viljelijä saa tietoa edellisen tukivuoden ey-määrästä? edellisen tukivuoden kansallisten kotieläintukien maksatuspäätöksestä edellisen tukivuoden kansallisten kotieläintukien valvontapöytäkirjasta (jos hakija haluaa käyttää valvonnassa todettua eläinmäärää) tiedustelemalla kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta sikarekisteristä nautarekisteriotteista hakijan omasta eläinmäärien kirjanpidosta Tuotannosta irrotetun tuen maksamiseksi tiloilta ei vaadita LFA:han tai LFA-lisäosaan sitoutumista, mutta em. eläintiheyskriteerien on täytyttävä. Jos hakijan ei ole mahdollista antaa LFA:n 5-vuotista sitoumusta, on eläintiheyttä laskiessa käytettävä hakijan hallinnassa tukivuonna kasvukauden ajan olevaa peltoalaa. Jos hakijan tilalla ei ole LFA-sitoumusta ja hän noudattaa vähintään 0,2 ey/ha -eläintiheysvaatimusta, on eläimiä oltava 18

19 vähintään 10 ey edellisen tukivuoden eläinmäärän laskenta-ajanjakson ajan sekä tukivuonna vähintään luonnonhaittakorvauksen viimeiseen hakupäivään saakka mainittu päivä mukaan lukien ellei kyseessä ole LFA:n kansallisessa lisäosassa hyväksyttävästä lyhytaikaisesta tuotantotauosta (ks. kohta 7.2.1). Tuotannosta irrotetussa tuessa eläintiheyden määrittämiseen käytetään tukivuoden peltoalaa seuraavasti: Kun hakijalla: on LFA-sitoumus + LFA-lisäosasitoumus kasvinviljeytilana on LFA-sitoumus + LFA-lisäosasitoumus kotieläintilana on LFA-sitoumus, mutta ei LFA-lisäosasitoumusta ei ole eikä ole mahdollista antaa LFAsitoumusta, eikä LFAlisäosasitoumusta eläintiheyden laskennassa peltoalana: käytetään tukivuoden LFA-tukikelpoista peltoalaa (jos LFA-sitoutuneella tilalla on LFAtukikelvottomia aloja, ei niitä lasketa eläintiheyden mukaiseen peltoalaan) käytetään hakijan hallinnassa tukivuonna kasvukauden ajan olevaa peltoalaa Eläintiheys ja hyväksyttävät tuotantotauot Jos hakija noudattaa tilallaan vähintään 0,4 ey/ LFA-tukikelpoinen ha -eläintiheysvaatimusta, niin sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetussa tuessa tuotantotauon pituudella ja/tai syyllä ei ole väliä. Tuotantotauko voi olla myös , jos hakija jatkaa tukivuoden tuotantoa tauon jälkeen. Jos hakija ei jatka sika- ja siipikarjataloutta jälkeen, on tilalla oltava jonkin verran kansalliseen kotieläintukeen oikeutettuja eläimiä. Eläintiheysvaatimuksen ei kuitenkaan tarvitse täyttyä tuona päivänä. Jos hakija noudattaa eläintiheysvaatimusta vähintään 0,2 ey/lfa-ha + 10 ey, niin sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetussa tuessa tuotantoon liittyvät tuotantotauot (esim. sikaerien vaihdot) voivat olla vain lyhytaikaisia. Hakija voi tarvittaessa varmistaa lyhyen tuotantotauon pituuden hyväksymisen alueensa ELY-keskuksesta. Tuotannon kannattavuusongelmat eivät ole hyväksyttävä syy tuotantotauoille, mutta esim. tautisaneeraus tai tuotantoeläinten saantiongelmat esim. salmonellan vuoksi ovat hyväksyttäviä syitä tuotantotauon pidentämiseen. Muut eläinaineksen saantiongelmat eivät ole hyväksyttäviä syitä. Tuotantotauko voi olla myös , jos hakija jatkaa tukivuonna tuotantoa tämän jälkeen Yhteisömuotoisen yrityksen eläimet Yhteisömuotoisen yrityksen eläimet voidaan hakijan vaatimuksesta ottaa huomioon maatilan ey-määrää laskettaessa, jos yritys ei ole hakenut tuotannosta irrotettua tukea ja jos määräysvalta on avoimessa yhtiössä tai kommandiittiyhtiössä yhtiösopimuksen mukaisesti tai osakeyhtiössä yhdellä tai useammalla sellaisella yhtiömiehellä/ osakkaalla, joka on hakenut tuotannosta irrotettua tukea ja täyttää tuen myöntämisen muut edellytykset. Määräysvaltaa koskevan edellytyksen on täytyttävä viimeistään tukivuotta edeltävänä vuonna luonnonhaittakorvauksen viimeisestä hakupäivästä alkaen. Jos määräysvaltaa koskeva edellytys ei enää täyty, on muutoksesta viipymättä ilmoitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Määräysvallan muutoksen jälkeen kertyviä eläinyksiköitä ei oteta huomioon tilan eläinmäärää laskettaessa. Yhteisömuotoisen yrityksen eläimet voidaan lukea hyväksi vain yhdelle tilalle, joka on kokonaan perheyrityksen jäsenten hallinnassa koko tukivuoden ajan. Tämän kohdan ehdot ovat vastaavat kuin LFA:n kansallisessa lisäosassa. Tuotannosta irrotetun tuen maksamisen edellytykset tiivistetysti: 1) Hakijalle on vahvistettu viitemäärä. 2) Hakijan tilan eläintiheys on riittävä ja kotieläintaloutta on tukivuonna 2013 harjoitettu saakka (ks. kohta 7.2). 3) Hakija täyttää kansallisen kotieläintuen yleiset edellytykset: a. kuntaan on toimitettu kaikki tarvittavat lomakkeet, b. ikä ja MYEL-vanhuuseläke, c. kotieläintaloutta harjoitetaan tavanomaisen tuotantotavan mukaisesti ja eläinten hyvin- 19

20 voinnista huolehditaan eläinsuojelusäännösten mukaisesti, d. eläimiä koskeva kirjanpito ja eläinrekisterin tiedot pidetään aina ajan tasalla, e. hakija on rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi ja f. kolmen hehtaarin pellon hallinta. 7.3 Eläintuotannon lopettamisen vaikutukset muihin tukiin Jos hakija aikoo tulevaisuudessa lopettaa tilallaan eläintenpidon, on hänen hyvä lopettamisajankohtaa harkitessaan huomioida myös ympäristötuen, luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan sekä eläinten hyvinvointituen maksatukset. Hakijalle voidaan maksaa LFA-lisäosan kotieläintilan korotus, jos hän harjoittaa tilallaan kotieläintaloutta päätukihaun viimeiseen päivään saakka, joka kuluvana tukivuonna on Ympäristötuki maksetaan kotieläintilan mukaisesti, jos hakijan tila on ympäristötuen ennakon maksatuksen aikaan kotieläintila. Eläintenpidon lopettamisen aiheutamista mahdollisista takaisinperinnöistä kerrotaan em. tukien sitoumusehdoissa. 8 KUTTUTUKI Tukea maksetaan hakijan hallinnassa viimeistään laskentapäivänä ( ) olevista, vähintään kerran poikineista kutuista ja poikimattomista, viimeistään laskentapäivänä vähintään vuoden ikäisistä kutuista. Tukikelpoisten kuttujen lukumäärä määräytyy kuluvana tukivuonna tuotetun ja tuen perusteeksi hyväksytyn maitomäärän perusteella. Hyväksytty maitomäärä Täyden kuttutuen saamiseksi on kuttujen hyväksytyn maidontuotannon oltava vähintään 400 litraa/kuttu. Kuttujen pidon jälkeen aloittaneilla täyden kuttutuen saamiseksi hyväksytyn maidontuotannon on oltava vähintään 80 litraa/kuttu. Hyväksyttävään maitomäärään lasketaan seuraavat maitoerät: 1. meijeriin toimitettu maitomäärä, 2. suoramyyntimaidon myyntimäärä, 3. juuston valmistukseen käytetty maitomäärä (= myyntiin ja omaan käyttöön valmistettu juusto), 4. hakijan omassa taloudessa käytetty maitomäärä (enintään yksi l/hlö/pv). Hakijan talouteen kuuluviksi luetaan henkilöt, joiden Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009) tarkoitettu asuinpaikka on sama kuin hakijalla ja 5. muihin tuotteisiin kuin juuston valmistukseen käytetty maitomäärä. Kuttujen maidontuotannon kirjanpito Kuttutuen hakijan on pidettävä kuttujen maidontuotannosta ajantasaista kirjanpitoa (kutun pidon aloittajat ) tuotetusta, kuttutukeen hyväksytystä maitomäärästä. Kuttutiloille lähetetään lomake 410 (Selvitys kutun maidon käytöstä), johon hakijan on täytettävä kuukausittaiset kuttutuen perusteena olevat maitomäärät. Lomake 410 on toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään Hakijan on merkittävä lomakkeelle 410 hyväksyttäviin maitomääriin laskettavat maitoerät litroina. Hakija saa meijeriin toimitetun maitomäärän meijerin kirjanpidosta. Hakijan on pidettävä päivittäistä luetteloa suoramyyntimaidon ostajista ja myyntimääristä. Hakijan on ilmoitettava kuukauden aikana valmistetun juuston määrä kiloina sekä juustotyyppi/-tyypit. Jos hakijan tilalla tehdään kutun maidosta myyntiä varten muita tuotteita kuin juustoa, on maidon käytöstä pidettävä erillistä tuotekohtaista kuukausittaista kirjanpitoa, johon on merkittävä lisäksi kunkin kuukauden aikana myyntiin valmistettujen tuotteiden määrä. Hyväksyttävään maitomäärään ei lasketa mukaan eläinten ravinnoksi ja kutun maidosta valmistettavien tuotteiden valmistuksen testaukseen käytettyä maitomäärää. 20

Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2016 hakuohjeet

Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2016 hakuohjeet Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2016 hakuohjeet Sika- ja siipikarjatalouden Etelä-Suomen tuki, pohjoinen kotieläintuki ja sika- ja siipikarjatalouden pohjoinen tuki Sisällysluettelo 1 UUTTA VUONNA 2016................................

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma

Maaseutuviraston määräyskokoelma MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 19.3.2013 Dnro 725/54/2013 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/13 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

Sähköinen tukihaku. Sähköinen tukihaku. Uuhipalkkion, uuhituen ja kansallisten kotieläintukien ennakoiden sähköisen haun ohje

Sähköinen tukihaku. Sähköinen tukihaku. Uuhipalkkion, uuhituen ja kansallisten kotieläintukien ennakoiden sähköisen haun ohje Sähköinen tukihaku Sähköinen tukihaku Uuhipalkkion, uuhituen ja kansallisten kotieläintukien ennakoiden sähköisen haun ohje Sisältö 1 Yleistä eläintukien sähköisestä hausta... 3 2 Uuhipalkkio, sen lisäpalkkio

Lisätiedot

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM ELÄINTUET 2016 Lähde: Maaseutuvirasto, MMM Kansalliset eläintuet EU- palkkiot Eläinten hyvinvointikorvaus 2 Kansalliset eläintuet Yleiset ehdot Tuenhakijan on oltava vähintään 18 vuotta (31.12.2015) Voidaan

Lisätiedot

Eläintuet 2015. Lähde: Mavi,MMM

Eläintuet 2015. Lähde: Mavi,MMM Eläintuet 2015 Lähde: Mavi,MMM Muutoksia 2015 Sika- ja siipikarjan tuotannosta irrotettu tuki jatkuu. C-tukialueella maksetaan edelleen pohjoista tukea emolehmille, emolehmähiehoille, sonneille, häreille,

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2017

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2017 MÄÄRÄYS Pvm. 25.1.2017 Dnro 1810/03.00.00/2017 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 66/16 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL SEINÄJOKI Pvm Dnro 18/22/2012. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 1/12

Maaseutuelinkeino-osasto PL SEINÄJOKI Pvm Dnro 18/22/2012. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 1/12 MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 2.2.2012 Dnro 18/22/2012 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 1/12 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2016

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2016 MÄÄRÄYS Pvm. 8.2.2016 Dnro 44/03.00.00/2016 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 2/16 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Kansallisten kotieläintukien vuoden 2016 hakuohjeiden taulukot

Kansallisten kotieläintukien vuoden 2016 hakuohjeiden taulukot Kansallisten kotieläintukien vuoden 2016 hakuohjeiden taulukot Taulukko 1. Nautojen pohjoiset kotieläintuet vuonna 2016 Naudat Tukikelpoinen eläinryhmä Emolehmät (väh. kerran poikineet) Emolehmähiehot

Lisätiedot

RUOKAVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2019

RUOKAVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2019 Määräyksen numero Pvm Asianumero MÄÄRÄYS 1 / 7 5/2019 24.1.2019 379/00.00.01.02.00/2019 RUOKAVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2019 Ruokavirasto on päättänyt maatalouden tukien toimeenpanosta

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2014

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2014 MÄÄRÄYS Pvm 17.3.2014 Dnro 526/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 13/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom. Voimassaoloaika: 17.3.2014 - toistaiseksi

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: toistaiseksi

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: toistaiseksi MÄÄRÄYS Pvm. 8.4.2015 Dnro 850/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 23/15 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 15 2 mom. Voimassaoloaika: 9.4.2015 toistaiseksi

Lisätiedot

ELÄINKOULUTUS 2016. Paula Gustafsson 31.3.2016 1

ELÄINKOULUTUS 2016. Paula Gustafsson 31.3.2016 1 ELÄINKOULUTUS 2016 Paula Gustafsson 31.3.2016 1 TÄYDENTÄVÄT EHDOT Tukihakemuksen jättänyt viljelijä on vastuussa täydentävien ehtojen noudattamisesta vuonna 2016 aikavälillä 01.01-31.12.2016 Hyvän maatalouden

Lisätiedot

KANSALLISET KOTIELÄINTUET

KANSALLISET KOTIELÄINTUET KANSALLISET KOTIELÄINTUET Hakijan edellytykset Yli 18-v. Puolisolla voi täyttää ikäehtoa Yhteisössä väh. yksi osallinen yli 18-v. Ei enää 68 v yläikärajaa ja MYEL-ehtoa Hallinnassa väh. 5 ha peltoa AB-alue

Lisätiedot

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansalliset kotieläintuet. (= Etelä-Suomen kansallinen kotieläintuki ja pohjoinen kotieläintuki)

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansalliset kotieläintuet. (= Etelä-Suomen kansallinen kotieläintuki ja pohjoinen kotieläintuki) VUODEN 2014 HAKUOHJEET Kansalliset kotieläintuet (= Etelä-Suomen kansallinen kotieläintuki ja pohjoinen kotieläintuki) ISBN 978-952-453-812-1 (Painettu) ISSN 1797-402X (Painettu) ISBN 978-952-453-813-8

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 3/09 Pvm Dnro 235/22/2009

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 3/09 Pvm Dnro 235/22/2009 MÄÄRÄYS Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 3/09 Pvm 20.2.2009 Dnro 235/22/2009 Voimassaoloaika: 23.2.2009 - toistaiseksi Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/10 Pvm Dnro 186/22/2010

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/10 Pvm Dnro 186/22/2010 MÄÄRÄYS Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/10 Pvm 9.2.2010 Dnro 186/22/2010 Voimassaoloaika: 10.2.2010 - toistaiseksi Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001

Lisätiedot

KANSALLISET KOTIELÄINTUET

KANSALLISET KOTIELÄINTUET KANSALLISET KOTIELÄINTUET Hakijan edellytykset Yli 18-v. Puolisolla voi täyttää ikäehtoa Yhteisössä väh. yksi osallinen yli 18-v. Ei enää 68 v yläikärajaa ja MYEL-ehtoa Hallinnassa väh. 5 ha peltoa AB-alue

Lisätiedot

Eläintiheydet tukiehdoissa Rekisterit ja merkintä EHT. Minna Mustonen Tukihakukoulutus 2013

Eläintiheydet tukiehdoissa Rekisterit ja merkintä EHT. Minna Mustonen Tukihakukoulutus 2013 Eläintiheydet tukiehdoissa Rekisterit ja merkintä EHT Minna Mustonen Tukihakukoulutus 2013 Luonnonhaittakorvaus lisäosa Eläintiheys 0,4 ey/ tukikelpoinen ha tai 10 ey ja 0,2ey/ tukikelpoinen ha Edellisen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2013. 378/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2013. 378/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2013 378/2013 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta Annettu

Lisätiedot

KOTIELÄINTUET Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen tammikuussa Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015.

KOTIELÄINTUET Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen tammikuussa Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015. KOTIELÄINTUET 2015 Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen tammikuussa 2015. Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015. Lähde: Mavi, MMM 6.2.2015 10.2.21015 Muutoksia vuodelle 2015

Lisätiedot

Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet

Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet Sika- ja siipikarjatalouden Etelä-Suomen tuki, pohjoinen kotieläintuki, sikaja siipikarjatalouden pohjoinen tuki sekä sikatalouden kriisituki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2015. 348/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2015. 348/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2015 348/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2015 Annettu Helsingissä

Lisätiedot

ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2015 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen tuotannon korvaus

ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2015 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen tuotannon korvaus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2015 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen

Lisätiedot

MAARAYS. Pvm Dnro 2080/ /2017. Voimassaoloaika: toistaiseksi

MAARAYS. Pvm Dnro 2080/ /2017. Voimassaoloaika: toistaiseksi MAARAYS Pvm. 25.1.2018 Dnro 2080/03.00.00/2017 Maaseutuviraston maarayskokoelma nro 24/17 Valtuutussaannokset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

KOTIELÄINTUET Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen helmikuussa Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015.

KOTIELÄINTUET Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen helmikuussa Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015. KOTIELÄINTUET 2015 Lähde: Mavi, MMM 11.3.2015 Muutoksia vuodelle 2015 Kotieläintilan korotukset: Ympäristökorvausjärjestelmässä ei kotieläintilan määritelmää LHK:ssa kotieläintiloille 60 /ha lisä; eläintiheydessä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2015. 137/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2015. 137/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2015 137/2015 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta

Lisätiedot

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansallinen uuhituki

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansallinen uuhituki VUODEN 2014 HAKUOHJEET Kansallinen uuhituki ISBN 978-952-453-808-4 (Painettu) ISSN 1797-402X (Painettu) ISBN 978-952-453-809-1 (Verkkojulkaisu) ISSN 1797-4429 (Verkkojulkaisu) Painopaikka: Edita Prima

Lisätiedot

LHK, nautapalkkio, pohjoinen kotieläintuki ja eläinten hyvinvointikorvaus. Savonia Juho Pikkarainen

LHK, nautapalkkio, pohjoinen kotieläintuki ja eläinten hyvinvointikorvaus. Savonia Juho Pikkarainen LHK, nautapalkkio, pohjoinen kotieläintuki ja eläinten hyvinvointikorvaus Savonia 17.2.2015 Juho Pikkarainen Luonnonhaittakorvaus Oleellisin muutos on korvauksen muuttuminen 5- vuotisesta sitoumuksesta

Lisätiedot

Eläintuet Eläinrekisteri

Eläintuet Eläinrekisteri Eläintuet Eläinrekisteri Isovalkeinen 14.4.2016 Arja Nuutinen Nautapalkkio Määräytyy nautarekisteristä saadun keskimääräisen eläinmäärän mukaan ajalta 1.1-31.12.2016 Mavi 2 Nautapalkkio, emolehmähieho

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 6/08 Pvm Dnro 252/22/2008

Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 6/08 Pvm Dnro 252/22/2008 MÄÄRÄYS Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 6/08 Pvm 21.2.2008 Dnro 252/22/2008 Voimassaoloaika: 22.2.2008 - toistaiseksi Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAASEUTUTOIMISTOSTA

AJANKOHTAISTA MAASEUTUTOIMISTOSTA AJANKOHTAISTA MAASEUTUTOIMISTOSTA Helmikuu 2013 SÄHKÖINEN TUKIHAKU VUONNA 2013 Uudistettu Vipu ja sähköinen tukihaku 6.2.2013 alkaen sähköisesti mahdollista: lohkotietojen käsittely ja karttakorjaukset

Lisätiedot

Nautatilojen tukiehtojen valvonnassa huomioitavat asiat

Nautatilojen tukiehtojen valvonnassa huomioitavat asiat Nautatilojen tukiehtojen valvonnassa huomioitavat asiat IsoValkeinen 26.4.2016 Arja Nuutinen Eläinvalvonnassa katsottavaa Korvamerkit oltava kaikilla tilalla olevilla naudoilla korvissa tai tilattuna,

Lisätiedot

Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet

Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet Sika- ja siipikarjatalouden Etelä-Suomen tuki, pohjoinen kotieläintuki, sikaja siipikarjatalouden pohjoinen tuki sekä sikatalouden kriisituki Sisällysluettelo

Lisätiedot

C2-alue Tilatuki 1) 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167

C2-alue Tilatuki 1) 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 Pinta-alatuet v.2012 Huom. Tilatuki maksetaan täysimääräisenä 5000 euroon asti. Yli 5000 eurosta leikataan 10 %. euroa/ha E-P:n ELY-keskus Veikko Tuominen 29.11.2011 7) 15) 18) 4) 4) 9) 4) 8) 16) 3) 3)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2012. 145/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2012. 145/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2012 145/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2012 Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Kotieläintilan kertaus. Tuki-infot 2017

Kotieläintilan kertaus. Tuki-infot 2017 Kotieläintilan kertaus Tuki-infot 2017 Kotieläinten tuet Lypsylehmille maksetaan AB-alueella unionin lypsylehmäpalkkiota C-alueella on sen sijalla maidon pohjoinen tuotantotuki Lypsylehmäpalkkiossa ehtona

Lisätiedot

Kevään 2017 viljelijätukikoulutus

Kevään 2017 viljelijätukikoulutus Kevään 2017 viljelijätukikoulutus 21.3.2017 Kauhava 31.3.2017 Kauhajoki 4.4.2017 Seinäjoki Anne Mettälä tarkastaja Rekisteröityminen eläintenpitäjäksi Rekisteröitymisvaatimus koskee kaikkia joilla: Nautaeläimiä

Lisätiedot

Liite F. Maa- ja puutarhatalouden tuet 2018

Liite F. Maa- ja puutarhatalouden tuet 2018 Liite F. Maa- ja puutarhatalouden tuet 2018 Hakuopas 2018 KOKO SUOMESSA MAKSETTAVAT TUET EU:n kokonaan rahoittamat tuet (eli suorat tuet) Perustuki- ja viherryttämistuki EU:n nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio

Lisätiedot

VUODEN 2013 HAKUOHJEET. Kansallinen uuhituki

VUODEN 2013 HAKUOHJEET. Kansallinen uuhituki VUODEN 2013 HAKUOHJEET Kansallinen uuhituki ISBN 978-952-453-757-5 (Painettu) ISSN 1797-402X (Painettu) ISBN 978-952-453-758-2 (Verkkojulkaisu) ISSN 1797-4429 (Verkkojulkaisu) Painopaikka: Edita Prima

Lisätiedot

Eläinpalkkiot. Puttonen Markku ProAgria Etelä-Suomi Tampere

Eläinpalkkiot. Puttonen Markku ProAgria Etelä-Suomi Tampere Eläinpalkkiot Puttonen Markku ProAgria Etelä-Suomi Tampere 28.3.2018 Vuoden 2018 kotieläinpalkkioiden suurin muutos - sika ja siipikarjatalouden tuotannosta irroitetun -tuen haku siirtyi pois päätukihausta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 204 212 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta

Lisätiedot

TUKIHAKUKOULUTUS 2015 23.3.2015 1

TUKIHAKUKOULUTUS 2015 23.3.2015 1 TUKIHAKUKOULUTUS 2015 23.3.2015 1 TÄYDENTÄVÄT EHDOT Tukihakemuksen jättänyt viljelijä on vastuussa täydentävien ehtojen noudattamisesta vuonna 2015 aikavälillä 01.01-31.12.2015 Hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

Eläintuet 2015-2019. Puttonen Markku ProAgria Etelä-Suomi Tampere 23.3.2015

Eläintuet 2015-2019. Puttonen Markku ProAgria Etelä-Suomi Tampere 23.3.2015 Eläintuet 2015-2019 Yleistä: kansalliset + eu:n tuet - Palauta lomake 184 (osallistuminen nautalammas- ja vuohieläinten tukijärjestelmään) tai täytä ilmoitus vipu-palvelussa viimeistään 30.4.2015 - Osallistuminen

Lisätiedot

Tukihaku 2016. Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa. 29.3.2016 ja 31.3.2016. Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1

Tukihaku 2016. Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa. 29.3.2016 ja 31.3.2016. Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1 Tukihaku 2016 Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa 29.3.2016 ja 31.3.2016 Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1 Päätukihaun aikataulu Alkaa huhtikuun loppupuolella Päättyy 15.6.2016

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2013. 695/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2013. 695/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2013 695/2013 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta lihan ja vuodelta 2012 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden

Lisätiedot

Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä ja jolla on määräysvalta.

Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä ja jolla on määräysvalta. 1 (8) Nuoren viljelijän tuki (EU), kevään 2015 koulutuksen taustamateriaali 1. Tukiehdot Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä

Lisätiedot

- Sika- ja siipikarjataloudentuki - Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus - Hevoset - Alkuperäisrotujen kasvattaminen

- Sika- ja siipikarjataloudentuki - Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus - Hevoset - Alkuperäisrotujen kasvattaminen KOTIELÄINTALOUDEN TUET 2015 - Sika- ja siipikarjataloudentuki - Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus - Hevoset - Alkuperäisrotujen kasvattaminen Kotieläintukikoulutus 10.4.2015 Laitila SIKA- JA SIIPIKARJATALOUDENTUKI

Lisätiedot

Liite F. Maa- ja puutarhatalouden tuet 2017

Liite F. Maa- ja puutarhatalouden tuet 2017 Liite F. Maa- ja puutarhatalouden tuet 2017 Hakuopas 2017 KOKO SUOMESSA MAKSETTAVAT TUET Hakeminen Toimivaltainen viranomainen / Lisätietoja EU:n kokonaan rahoittamat tuet (eli suorat tuet) Perustuki-

Lisätiedot

EU:n nautaela inpalkkiot

EU:n nautaela inpalkkiot EU:n nautaela inpalkkiot 1 EU:n nautaeläinpalkkion hakeminen Kaikkien tuen hakijoiden tulee palauttaa osallistumisilmoitus EU:n nautaeläinpalkkiojärjestelmiin vuonna 2015. EU:n nautaeläinpalkkioita haetaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 236/2015 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta lihan ja vuodelta 2014 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Siikalatvan yhteistoiminta-alue

Siikalatvan yhteistoiminta-alue n yhteistoiminta-alue -Haapaveden, Pyhännän, n, Vaalan ja Vihannin kuntien alueet -Tuenhakijoita n. 930, joista kotieläintiloja n. 420 -Viljelyksessä oleva peltoala n 43 500 ha, -Nautaeläimiä n 26 000

Lisätiedot

Tukiuudistus. Perustuki ja EU:n tuotantosidonnaiset tuet.

Tukiuudistus. Perustuki ja EU:n tuotantosidonnaiset tuet. Tukiuudistus. Perustuki ja EU:n tuotantosidonnaiset tuet. Pöytyä ja Salo 16.12.2014 Paavo Myllymäki / Aino Launto-Tiuttu MTK-Varsinais-Suomi HUOM! Materiaali perustuu 10.12.2014 tiedossa olleisiin tietoihin

Lisätiedot

Tiedosta Taitoon Naudanlihantuotannon tuet. Ehdot lyhyesti ja tukisummat

Tiedosta Taitoon Naudanlihantuotannon tuet. Ehdot lyhyesti ja tukisummat Tiedosta Taitoon Visioita naudanlihantuotantoon 28.4.2011 Naudanlihantuotannon tuet C-tukialueilla Ehdot lyhyesti ja tukisummat EU:n nautaeläinpalkkio Tukea haetaan osallistumisilmoituslomakkeella lnro

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 261. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 261. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2010 N:o 261 264 SISÄLLYS N:o Sivu 261 Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron

Lisätiedot

KOTIELÄINTALOUDEN TUET Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus - Sika ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki - Hevoset

KOTIELÄINTALOUDEN TUET Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus - Sika ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki - Hevoset KOTIELÄINTALOUDEN TUET 2016 - Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus - Sika ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki - Hevoset LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KOTIELÄINKOROTUS (LHK) sekä SIKA- JA SIIPIKARJATALOUDEN

Lisätiedot

Eläinten merkintä ja rekisteröinti, EUeläinpalkkiot,

Eläinten merkintä ja rekisteröinti, EUeläinpalkkiot, Eläinten merkintä ja rekisteröinti, EUeläinpalkkiot, kansalliset kotieläintuet ja eläinten hyvinvointikorvaus vuonna 2016 EU-tukikoulutus 2016 19.4.2016 Eläinpalkkioiden (EU ja kansalliset) osallistumisilmoitus

Lisätiedot

Ilmoitukset ja lomakkeet tilan omistajan vaihdoksessa tai luovuttaessa viljelystä

Ilmoitukset ja lomakkeet tilan omistajan vaihdoksessa tai luovuttaessa viljelystä Ilmoitukset ja lomakkeet tilan omistajan vaihdoksessa tai luovuttaessa viljelystä Ajankohta Hallinnollisesti paras ajankohta SPV:lle ja yrittäjävaihdokselle on vuodenvaihde tai alkuvuosi Jatkaja hakee

Lisätiedot

NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS

NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS Kevät 2015. Yleistä Suora tuki Aktiiviviljelijän määritelmä Rahoituskuri Täydentävät ehdot Suorien tukien 200 euron alaraja Maksetaan koko maassa Haetaan

Lisätiedot

ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2016 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen tuotannon korvaus

ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2016 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen tuotannon korvaus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2016 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen

Lisätiedot

Kotieläinpalkkiot ja miten ehtojen kanssa tulee toimeen kotieläintilalla. Puttonen Markku ProAgria Etelä-Suomi Jokioinen

Kotieläinpalkkiot ja miten ehtojen kanssa tulee toimeen kotieläintilalla. Puttonen Markku ProAgria Etelä-Suomi Jokioinen Kotieläinpalkkiot ja miten ehtojen kanssa tulee toimeen kotieläintilalla Puttonen Markku ProAgria Etelä-Suomi Jokioinen 11.4.2017 Vuonna 2017 kotieläinpalkkioiden ehdoissa ei suuria muutoksia, täydentävissä

Lisätiedot

Alkuperäiseläinten kasvattaminen

Alkuperäiseläinten kasvattaminen Toimenpide on geneettistä monimuotoisuutta edistävä ympäristösopimus. Toimenpiteen avulla estetään suomalaisiin alkuperäisrotuihin kuuluvien eläinten kuoleminen sukupuuttoon lisäämällä rotuihin kuuluvien

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

Kunnan/YT-alueen rooli omistajanvaihdoksessa. Maaseutuasiamies Erkki Koukkari Ylä-Savon maaseutupalvelut Vieremä,

Kunnan/YT-alueen rooli omistajanvaihdoksessa. Maaseutuasiamies Erkki Koukkari Ylä-Savon maaseutupalvelut Vieremä, Kunnan/YT-alueen rooli omistajanvaihdoksessa Maaseutuasiamies Erkki Koukkari Ylä-Savon maaseutupalvelut Vieremä, 2.11.2017 Neuvonta Keskustelemme suunnitelmista Mitä, miten, milloin ym. Ohjaamme oikean

Lisätiedot

EU-tukikoulutus

EU-tukikoulutus EU-tukikoulutus 12.3.2014 Ristiintarkastukset valvonnoissa 12.3.2014 Eläimet a. Ristiintarkastuksia tehdään järjestelmästä ja eri rekistereistä saatavien tietojen perusteella. b. Selvitetään pääsääntöisesti

Lisätiedot

Tukihakemukseen 459 liitettävän laskelman täyttöohje 1: MAATALOUDEN HARJOITTAJILLE JA MAATALOUTTA HARJOITTAVILLE VEROTUSYH- TYMILLE

Tukihakemukseen 459 liitettävän laskelman täyttöohje 1: MAATALOUDEN HARJOITTAJILLE JA MAATALOUTTA HARJOITTAVILLE VEROTUSYH- TYMILLE VÄLIAIKAINEN LISÄTUKI Tukihakemukseen 459 liitettävän laskelman täyttöohje 1: MAATALOUDEN HARJOITTAJILLE JA MAATALOUTTA HARJOITTAVILLE VEROTUSYH- TYMILLE Suurin osa pyydetyistä tiedosta löytyy helpoiten

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 57/00 Maatalousosasto MEIJERIMAIDON VIITEMÄÄRIEN JA ERITYISVIITEMÄÄRIEN SIIRTÄMISESTÄ

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 57/00 Maatalousosasto MEIJERIMAIDON VIITEMÄÄRIEN JA ERITYISVIITEMÄÄRIEN SIIRTÄMISESTÄ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 57/00 Maatalousosasto Pvm Dnro 19.5.2000 1890/01/2000 Työvoima- ja elinkeinokeskukset Ahvenanmaan lääninhallitus Valtuutussäännökset: Laki Euroopan yhteisön

Lisätiedot

Palkkiot ja Eläinten hyvinvointikorvaus lampaille ja vuohille 2016. Kotieläinkoulutus 13.4.2016

Palkkiot ja Eläinten hyvinvointikorvaus lampaille ja vuohille 2016. Kotieläinkoulutus 13.4.2016 Palkkiot ja Eläinten hyvinvointikorvaus lampaille ja vuohille 2016 Kotieläinkoulutus 13.4.2016 Yleistä lammas- ja vuohipalkkioista Rekisteriperusteisia Hallinnassa oltava keskimäärin vähintään 20 palkkiokelpoista

Lisätiedot

EU:N ELÄINPALKKIOT KANSALLISET KOTIELÄINTUET ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS ALKUPERÄISROTUSOPIMUKSET

EU:N ELÄINPALKKIOT KANSALLISET KOTIELÄINTUET ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS ALKUPERÄISROTUSOPIMUKSET EU:N ELÄINPALKKIOT KANSALLISET KOTIELÄINTUET ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS ALKUPERÄISROTUSOPIMUKSET Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen huhtikuussa 2015 13.4.2015 1 EU:n eläinpalkkiot Vanhat

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta /2014 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta /2014 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2014 297/2014 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta Annettu

Lisätiedot

Tukihakukoulutus Päätukihaku, aikataulut ja materiaali

Tukihakukoulutus Päätukihaku, aikataulut ja materiaali Tukihakukoulutus 2018 Päätukihaku, aikataulut ja materiaali Tukihaun aikataulut Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Kansalliset kotieläintuet Päätukihaku 15.6. asti Myöhästymispäivät Muita päivämääriä Ympäristökorvauksen

Lisätiedot

SOPIMUS ALKUPERÄISROTUJEN KASVATTAMINEN

SOPIMUS ALKUPERÄISROTUJEN KASVATTAMINEN SOPIMUS ALKUPERÄISROTUJEN KASVATTAMINEN ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Lomake 218 Toimita hakemus liitteineen ELY-keskukseen viimeistään

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön

Lisätiedot

Hyvä hakuoppaan lukija...7. Uutta tukien hakemisessa 2011...8

Hyvä hakuoppaan lukija...7. Uutta tukien hakemisessa 2011...8 HAKUOPAS 2011 Viimeinen palautuspäivä kirjallisesti 29.4.2011 sähköisesti 29.4.2011 Tilatuki Maatalouden ympäristötuki Luonnonhaittakorvaus Kansalliset tuet Maaseutuviraston julkaisuja: Hakuoppaita ja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2011 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta /2014 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta /2014 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2014 777/2014 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta lihan ja vuodelta 2013 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10

Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2010 Dnro 760/22/2010 Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10 Valtuutussäännökset: L Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 SOMERON KAUPUNKI. p. (02) 77991 info@somero.fi www.somero.fi

Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 SOMERON KAUPUNKI. p. (02) 77991 info@somero.fi www.somero.fi Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 Joensuuntie 20 31400 Riikka Somero Gustafsson, Someron Maaseutyksikkö Tukioikeuksien mitätöinti vuodelta 2015 Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti johtuu Suomen

Lisätiedot

PITOPAIKAN REKISTERÖINTI- / MUUTOSILMOITUS (Turkiseläimet, hirvi- ja kamelieläimet)

PITOPAIKAN REKISTERÖINTI- / MUUTOSILMOITUS (Turkiseläimet, hirvi- ja kamelieläimet) 1 (8) Lue täyttöohjeet huolellisesti läpi ennen lomakkeen täyttämistä. Lomake palautetaan ilmoittajan maatilan talouskeskuksen sijaintikunnan tai ilmoittajan asuinkunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Lisätiedot

Luonnonhaittakorvaus

Luonnonhaittakorvaus Luonnonhaittakorvaus Uutta 2015 Ei enää yläikärajaa (65 v), alaikäraja 18 Yksivuotinen korvaus (ei sitoumusta) Tilakohtaisia rajoitteita kesantoalalle ja maksumäärälle Kotieläinkorotuksen eläintiheysraja

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma 29/09

Maaseutuviraston määräyskokoelma 29/09 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2009 Dnro 707/22/2009 Maaseutuviraston määräyskokoelma 29/09 Valtuutussäännökset: L Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

SISÄLLYS. asetuksen 1 :n muuttamisesta... 1683

SISÄLLYS. asetuksen 1 :n muuttamisesta... 1683 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2010 N:o 452 456 SISÄLLYS N:o Sivu 452 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ Liitelaskelman avulla selvitetään hakijan tukikelpoisuus väliaikaiseen kansalliseen tukeen ja sen korotukseen

Lisätiedot

14.3.2016 AJANKOHTAISTA LAMPAIDEN JA VUOHIEN PITÄJILLE

14.3.2016 AJANKOHTAISTA LAMPAIDEN JA VUOHIEN PITÄJILLE 14.3.2016 AJANKOHTAISTA LAMPAIDEN JA VUOHIEN PITÄJILLE Eläinluettelo Tämän kirjeen liitteenä on 14.3.2016 tulostettu eläinluettelo. Jos tiedoissa on virheitä, ottakaa yhteyttä asiakaspalveluun, mikäli

Lisätiedot

VUODEN 2013 HAKUOHJEET. Tärkkelysperunapalkkio. (Tarkennus)

VUODEN 2013 HAKUOHJEET. Tärkkelysperunapalkkio. (Tarkennus) VUODEN 2013 HAKUOHJEET Tärkkelysperunapalkkio (Tarkennus) Sisällysluettelo UUTTA 2013... 3 Määritelmiä... 3 1 Tärkkelysperunapalkkio... 4 2 Tärkkelysperunapalkkion hakeminen... 4 2.1 Hakemuksen myöhästyminen...

Lisätiedot

ALKUPERÄISKASVIEN YLLÄPITOSOPIMUS

ALKUPERÄISKASVIEN YLLÄPITOSOPIMUS ALKUPERÄISKASVIEN YLLÄPITOSOPIMUS ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Toimita hakemus liitteineen ELY-keskukseen viimeistään 15.6.2016 ELY-keskuksen

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUKITIEDOTUSKIERROS

MAATALOUDEN TUKITIEDOTUSKIERROS MAATALOUDEN TUKITIEDOTUSKIERROS PIELAVESI, SUOJALA3.4.2019 Luoteis-Savon maaseutupalvelut Hanna-Maria Laukkanen Vuoden 2019 tukihaku aukeaa näillä näkymin huhtikuussa Ennen tukihaun alkua tiloille postitetaan

Lisätiedot

Väliaikainen kansallinen tuki. Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti. Peltokasvipalkkio. Nuoren viljelijän tuki. Sähköinen tukihaku

Väliaikainen kansallinen tuki. Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti. Peltokasvipalkkio. Nuoren viljelijän tuki. Sähköinen tukihaku Väliaikainen kansallinen tuki Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti Peltokasvipalkkio Nuoren viljelijän tuki Sähköinen tukihaku Väliaikainen kansallinen tuki, ns. kriisituki velkaisille / investoineille

Lisätiedot

Tukioikeuksien mitätöinti. Tuki-infot 2016

Tukioikeuksien mitätöinti. Tuki-infot 2016 1 5.4.2016 Tukioikeuksien mitätöinti Tuki-infot 2016 2 Tukioikeuksien mitätöinti Jos tilalla oli tukioikeuksia hallinnassa 15.6.2015, mutta tila ei jättänyt tukihakemusta 2015, kaikki tukioikeudet mitätöidään

Lisätiedot

Jos vaihdat tuotantosuuntaa

Jos vaihdat tuotantosuuntaa Jos vaihdat tuotantosuuntaa 0 Maidontuottajaksi *osallistumisilmoitus maidontuotannon tukijärjestelmiin L 282 (C-alue) * osallistumisilmoitus eläinpalkkioihin L 184 * ilm. eläintenpitäjäksi ja pitopaikaksi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 14/2014 Valtioneuvoston asetus. vuodelta 2014 maksettavasta pohjoisesta tuesta

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 14/2014 Valtioneuvoston asetus. vuodelta 2014 maksettavasta pohjoisesta tuesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 14/2014 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta pohjoisesta tuesta Annettu Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2014 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Eläinten rekisteröinti ja ruhojen hävitys

Eläinten rekisteröinti ja ruhojen hävitys Eläinten rekisteröinti ja ruhojen hävitys Minna Norismaa Yritysneuvoja, maatilat ProAgria Pohjois-Karjala Lähde: Evira (diat joissa ei erillistä mainintaa) Nautaeläinten merkitseminen ja rekisteröinti

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2008 vp. Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2008 vp. Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2008 vp Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi maa- ja puutarhatalouden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 223. Valtioneuvoston päätös emolehmistä vuodelta 1995 maksettavasta kansallisesta lisäpalkkiosta

SISÄLLYS. N:o 223. Valtioneuvoston päätös emolehmistä vuodelta 1995 maksettavasta kansallisesta lisäpalkkiosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 223 226 SISÄLLYS N:o Sivu 223 Valtioneuvoston päätös emolehmistä vuodelta 1995 maksettavasta kansallisesta lisäpalkkiosta...

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta lihan ja vuodelta 2016 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä vuodelta 2017 maksettavasta eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta Valtioneuvoston

Lisätiedot

Hevostalouden ajankohtaiset tukiasiat: hevostilan maataloustuet, alkuperäisrotujen kasvatus, maiseman- ja luonnonhoidon erityistuet hevostilalla

Hevostalouden ajankohtaiset tukiasiat: hevostilan maataloustuet, alkuperäisrotujen kasvatus, maiseman- ja luonnonhoidon erityistuet hevostilalla Hevostalouden ajankohtaiset tukiasiat: hevostilan maataloustuet, alkuperäisrotujen kasvatus, maiseman- ja luonnonhoidon erityistuet hevostilalla Johanna Helkimo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 19.4.2010

Lisätiedot

ANC eli luonnonhaittakorvaus yleistä

ANC eli luonnonhaittakorvaus yleistä ANC eli luonnonhaittakorvaus 2015 ja ympäristökorvaus 2015 komission käsittelyyn lähetetyssä maaseutuohjelmassa sekä kansallisen tukilain muutosesitys sekä tilatuki ja viherrys Suomen tiedonannon perusteella

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015. Hämeen ELY-keskus

Täydentävät ehdot Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015. Hämeen ELY-keskus Täydentävät ehdot Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015 Hämeen ELY-keskus 1 MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI (naudat, siat, lampaat, vuohet) Yksi täydentävien ehtojen osa-alueista -> valvontaseuraamukset aiheuttavat

Lisätiedot