Uzin PE460 haitta-aineiden läpäisevyystutkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uzin PE460 haitta-aineiden läpäisevyystutkimus"

Transkriptio

1 Tutkimusselostus 1 (3) UZIN PE 460 haittaaineiden läpäisevyystutkimus Betton Oy / Vantaa Juha Tamminen Vapaalantie 2 B VANTAA Uzin PE460 haittaaineiden läpäisevyystutkimus 1 Johdanto 1.1 Tehtävä 1.2 Materiaali Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää Uzin PE460 epoksipinnoitteen haittaaineiden läpäisevyys rakenteissa tyypillisesti esiintyville haitallisille aineille. Tavoitteena oli tutkia voidaanko pinnoitetta käyttää haittaaineita sisältävien rakenteiden pinnoitteena vähentämään rakenteista sisäilmaan kulkeutuvien haitallisten aineiden määrää. Uzin PE460 on epoksihartsipohjustin alustasta nousevaa kosteutta vastaan sementtitasoitteille ja betonille. Uzin PE460 on vähäpäästöinen ja EC 1 R luokiteltu. Sitä käytetään kosteussulkuna maanvaraisissa betonilaatoissa maaperästä nousevaa kosteutta vastaan tai uudella betonilla valun jälkeistä kosteutta vastaan. Sitä voidaan käyttää myös alustaa vahvistavana pohjusteena, imukykyisille ja imemättömille pinnoille. Uzin PE460 voidaan käyttää myös tasoitelaastin sideaineena kvartsihiekan kanssa. Tuote soveltuu sisä ja ulkokäyttöön. 2 Tutkimusmenetelmä Uzin PE460 läpäisevyyttä haittaaineille tutkittiin ns. säiliömenetelmällä, jossa PVCputkesta rakennetun ilmatiiviin säiliön kanneksi asennetaan tutkittava materiaali (kuva 1). Koejärjestelyä on käytetty kahdessa aikaisemmassa tutkimuksessa (Diplomityöt Janne Sievola 2008 (TKK), Hanna Keinänen 2009 (TKK)). Haittaaineina tutkittiin PAHyhdisteitä sisältävää murskattua valuasfalttia ja kolmea MVOC yhdistettä kemikaalinesteenä (2pentanoni, 2pentanoli ja 2heptanoni). Tutkittavat haittaaineet asetettiin säiliön pohjalle, josta yhdisteet haihtuivat kaasuksi säiliön ilmatilaan ja kulkeutuivat VOC diffuusiona materiaalin läpi. Tutkittavat yhdisteet on valittu kiehumispisteväliltä 102,0216,2 C. VAHANEN OY Halsuantie 4, FI00420 Helsinki Ytunnus Business ID

2 Tutkimusselostus 2 (3) UZIN PE 460 haittaaineiden läpäisevyystutkimus TUKITTTAVA MATERIAALI Näytteenkeräinpumput HÖYRYSTYVÄT HAITTAAINEET Epoksipinnoitettu lujalevy FLEClaite 3 Tulokset Kuva 1. Periaatekuva koesäiliöstä ja FLECmittaus materiaalin pinnalta. Säiliöitä rakennettiin yhteensä kuusi, joista kahteen sijoitettiin vesilasi. Vedellä säiliön ilmatilaan saatiin luotua yli 90 %:n suhteellinen kosteus ja tällöin voitiin selvittää suhteellisen kosteuden vaikutus materiaalin haittaaineiden läpäisevyyteen. Säiliön kanneksi asennettiin lujalevy (Minerit Windstopper 4 mm, Cembrit Oy), jonka päälle epoksipinnoite Uzin PE460 levitettiin kahteen kertaan materiaalitoimittajan ohjeiden mukaisesti. Kerrosvahvuus oli materiaalimenekin mukaan 0,6 mm. Kahden koesäiliön kanneksi asennettiin pinnoittamaton lujalevy, jolla selvitettiin levyn vaikutus koetulokseen. Koekappaleet säilytettiin kellarilaboratoriossa, jonka olosuhteita seurattiin koko tutkimuksen ajan (lämpötila n. 21,127,7 C, ilman suhteellinen kosteus n. 34,575,5 %). Mittauksessa FLEClaite asetettiin tiiviisti tutkittavaa materiaalia vasten (kuva 1) Työterveyslaitoksen mittausohjeen mukaisesti. Ennen mittausta kammiota tuuletettiin 45 minuuttia. FLEC kammioon syötettiin adsorbentin (Tenax TA) kautta puhdistettu ilma, josta ilmanäyte kerättiin adsorbenttiin. Näytteet analysointiin kaasukromatografi/ massaspektrometrilla Työterveyslaitoksen toimesta. Mittaukset tehtiin seitsemän viikon kuluttua kammioiden sulkemisen ( ) jälkeen. Mittauksen yhteydessä otettiin VOC ilmanäyte säiliön sisältä pinnoitetusta kuivasta ja pinnoittamattomasta säiliöstä. VOC ilmanäytteellä selvitettiin lähtökonsentraatio kammion sisällä. Uzin PE460 epoksipinnoiteen pintatuotoksi naftaleenille saatiin < 0,1 0,5 g/m 2 h (lähtöpitoisuus oli 5800 g/m 3 ) (Analyysitulokset liitteenä). Tutkittujen MVOCyhdisteiden pitoisuuksia ei tuloksissa ilmoitettu. Näiden MVOCyhdisten pitoisuudet olivat alle 0,1 g/m 2 h tai niitä ei havaittu. Säiliön sisällä MVOCyhdisteitä oli g/m 3. Lujalevyn pintatuotot kaikilla yhdisteillä olivat välillä g/m 2 h. VAHANEN OY Halsuantie 4, FI00420 Helsinki Ytunnus Business ID

3 Tutkimusselostus 3 (3) UZIN PE 460 haittaaineiden läpäisevyystutkimus Johtopäätökset Mitatuista pintatuotoista ja säiliöiden konsentraatioista laskettiin epoksipinnoitteen diffuusiokerroin naftaleenille. Laskennassa huomioitiin lujalevyn vaikutus läpäisevyyteen. Uzin PE460:n diffuusiokertoimeksi naftaleenille kuivassa ja kosteassa koejärjestelyssä saatiin sama arvo, joka oli 2,633 x m 2 /s. Lujalevyn diffuusiokerroin naftaleenille oli 4,045 x 10 8 m 2 /s. Säiliöiden sisällä, joissa oli vesiastia, ilman suhteellinen kosteus oli 93,1 % (22,0 C) ja 95,0 % (21,9 C). Koejärjestelyssä Uzin PE460 epoksipinnoitteen läpäisevyys oli pientä. Tutkimuksessa saatu naftaleenin diffuusiokerroin tutkitulle epoksipinnoitteelle on verrattain pieni. Lisäksi helpommin höyrystyvien MVOCyhdisteiden läpikulkeutuminen (diffuusio) oli vielä vähäisempää kuin naftaleenin. Epoksipinnoiteen pinnalta näytekeräin adsorbentteihin kerätyt ilmanäytteiden pitoisuudet naftaleenilla ja MVOCyhdisteillä olivat menetelmän määritysrajan tuntumassa ja osa keskimääräisen yhdistekohtaisen määritysrajan alapuolella. Tämän johdosta analyysimenetelmässä vaikeammin havaittavien MVOCyhdisteiden pitoisuuksia ei ilmoitettu analyysituloksissa tai havaittu analyysissa. Säiliön ilman korkealla kosteudella ei havaittu olevan merkittävää vaikutusta epoksipinnoitteen läpäisevyyteen ja tästä syystä tuotetta voidaan käyttää myös kosteilla alustoilla haittaaineiden hallintaan. Tuloksien perusteella Uzin PE460:ä voidaan käyttää rakenteiden sisältämien haittaaineiden hallinnassa sekä kuivalla että kostealla alustalla. Tulokset osoittavat, että pinnoite sulkee hyvin koko VOCkiehumispistealueen yhdisteitä ja tästä syystä tuotetta voidaan käyttää myös betonirakenteisiin imeytyneiden pinnoitteiden hajoamistuotteiden hallintaan. Pinnoitusmenetelmällä yhtenäisenä sulkevana kerroksena voidaan hallita rakenteiden haittaaineiden kulkeutumista sisäilmaan käyttäen materiaalitoimittajan ilmoittamaan menekkiä kahtena kerroksena levitettävälle sulkevalle kerrokselle. Vahanen Janne Sievola, DI p Liite: Analyysivastaukset Työterveyslaitos VAHANEN OY Halsuantie 4, FI00420 Helsinki Ytunnus Business ID

4 (8) VAHANEN OY SIEVOLA JANNE HALSUANTIE HELSINKI VOCanalyysi FLECnäytteistä As.viitenumero: Kerääjä/Vastuuhlö: Analysoitavat yhdisteet: Tulo.pvm.: Analysoija(t): Janne Sievola Haihtuvat orgaaniset yhdisteet; ATDGCMS Hilkka Martinkauppi, Terhi Leiviskä Analysointimenetelmä Näytteet on kerätty Tenaxadsorptioputkeen ja analysoitu kaasukromatografisesti käyttäen termodesorptiota ja massaselektiivistä ilmaisinta (TDGCMS). et on tunnistettu puhtaiden vertailuaineiden ja/tai Wiley tai NISTmassaspektritietokannan avulla. Näytteistä on määritetty haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC) tolueeniekvivalenttina. Yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet on määritetty joko puhtaiden vertailuaineiden avulla tai tolueeniekvivalenttina. TVOC on määritetty kromatogrammista nheksaanin ja nheksadekaanin väliseltä alueelta kyseiset aineet mukaan lukien. Näytteistä on määritetty myös TVOCalueen ulkopuolisten yhdisteiden kokonaispitoisuus tolueeniekvivalenttina ja TVOCalueen ulkopuolisten yhdisteiden yksittäisiä pitoisuuksia, mikäli pitoisuudet ovat tulosten tulkinnan kannalta merkittäviä. Yksittäisiä yhdisteitä on kvantitoitu 530 kpl tai niin monta, että vähintään 2/3 TVOCalueen piikkien yhteispintaalasta on selvitetty. Tulokset (µg/m³) perustuvat laboratoriolle ilmoitettuun ilmamäärään/keräysaikaan. Analyysimenetelmän mittausepävarmuus ilman näytteenottoa (luottamusväli 95 %) on aktiivinäytteille 959 % yhdisteestä riippuen, keskimäärin 19 %. Passiivinäytteille mittausepävarmuus on vastaavasti 1368 % yhdisteestä riippuen, keskimäärin 24 %. Tolueeniekvivalenttina määritettyjen yksittäisten yhdisteiden, samoin usein myös TVOCalueen ulkopuolisten yhdisteiden mittausepävarmuudet ovat edellä mainittuja suurempia, ja niiden pitoisuusmääritys on semikvantitatiivinen. Menetelmän määritysraja on yhdistekohtainen, ollen keskimäärin 4 ng/näyte eli 0,4 µg/m³ 10 dm³:n aktiiviselle tai 15 d:n passiiviselle näytteelle.

5 Tulokset (8) Näyte/keräin: LIMS numero: Mittauspaikka: Mittauskohde: Analysointipvm: Ilmamäärä: K368 CK Flecmittaus Flec, koekpl. 2, kuiva, pinnoite /tle 2,28 dm³ ALIFAATTISET JA ALISYKLISET HIILIVEDYT Dekaani Dodekaani Tridekaani Undekaani AROMAATTISET HIILIVEDYT Naftaleeni ALKOHOLI JA FENOLIEETTERIT Fenoksipropanoli** HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 1) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 1) 1 1 0, 46 µg/m²h 50 µg/m²h Näyte/keräin: LIMS numero: Mittauspaikka: Mittauskohde: Analysointipvm: Ilmamäärä: K134 CK Flecmittaus Flec, koekpl. 3, kuiva, pinnoite /tle 2,45 dm³ ALIFAATTISET JA ALISYKLISET HIILIVEDYT Dodekaani Undekaani AROMAATTISET HIILIVEDYT Naftaleeni ALKOHOLI JA FENOLIEETTERIT Fenoksipropanoli** HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 1) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 1) 8 µg/m²h 7 µg/m²h 0, 36 µg/m²h 18 µg/m²h Näyte/keräin: LIMS numero: Mittauspaikka: K350 CK Flecmittaus

6 Mittauskohde: Analysointipvm: Ilmamäärä: Flec, koekpl. 4, kostea, pinnatus /tle 2,08 dm³ 3 (8) ALIFAATTISET JA ALISYKLISET HIILIVEDYT Dekaani Dodekaani Tridekaani Undekaani AROMAATTISET HIILIVEDYT Naftaleeni ALKOHOLI JA FENOLIEETTERIT Fenoksipropanoli** HALOGEENIYHDISTEET Dikloorimetaani HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 1) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 2) TVOCalueen ulkopuolella 1) 2) 16 µg/m²h 18 µg/m²h 0, 140 µg/m²h 3 µg/m²h 160 µg/m²h Näyte/keräin: LIMS numero: Mittauspaikka: Mittauskohde: Analysointipvm: Ilmamäärä: K306 CK Flecmittaus Flec, koekpl. 5, lujalevy /tle 2,78 dm³ ALIFAATTISET JA ALISYKLISET HIILIVEDYT Dekaani Nonaani Undekaani AROMAATTISET HIILIVEDYT Asenaftyleeni** Asenafteeni** Bentseeni 1,1'Bifenyyli** Dimetyylinaftaleenit** Etyylibentseeni 1Etyyli2metyylibentseeni Etyylinaftaleeni** Fenantreeni** Fluoreeni** 1HIndeeni** Ksyleenit (p,m) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7 µg/m²h 7 µg/m²h 8 µg/m²h 6 µg/m²h 0,6 µg/m²h 6 µg/m²h 17 µg/m²h

7 (8) Ksyleeni (o) Metyylinaftaleenit** Naftaleeni Styreeni 1,2,3Trimetyylibentseeni 1,2,4Trimetyylibentseeni Tolueeni TERPEENIT JA NIIDEN JOHDANNAISET apineeni YKSIARVOISET ALKOHOLIT Bentsyylialkoholi 1Butanoli 2Etyyli1heksanoli 2Metyyli1propanoli 1Pentanoli 2Pentanoli FENOLIT Fenoli EETTERIT Bentsofuraani** Dibentsofuraani** ALKOHOLI JA FENOLIEETTERIT 1Metoksi2propanoli ALDEHYDIT nbutanaali Bentsaldehydi Heksanaali Nonanaali KETONIT 2Heptanoni 4Metyyli2pentanoni 2Pentanoni ESTERIT JA LAKTONIT nbutyyliasetaatti 1Metoksi2propyyliasetaatti HALOGEENIYHDISTEET Dikloorimetaani RIKKIYHDISTEET Bentsotiofeeni** HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 1) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 2) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 3) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 3 µg/m²h 7) 37 µg/m²h 8) 145 µg/m²h 6 µg/m²h 13 µg/m²h 3 µg/m²h 1 9) 139 µg/m²h 10) 0,7 µg/m²h 11) 6 µg/m²h 12) 3 µg/m²h 13) 178 µg/m²h 5 µg/m²h 14) µg/m²h 15) 10 µg/m²h 1900 µg/m²h

8 ) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 5) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 6) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 7) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 8) en pitoisuus on huomattavasti kalibrointialueen Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 9) en pitoisuus on huomattavasti kalibrointialueen 10) esiintyy kivihiilipiessä/kreosootissa 11) esiintyy kivihiilipiessä/kreosootissa 12)TVOCalueen ulkopuolella 13)en pitoisuus on huomattavasti kalibrointialueen 14)en pitoisuus on huomattavasti kalibrointialueen 15)TVOCalueen ulkopuolella 5 (8) Näyte/keräin: LIMS numero: Mittauspaikka: Mittauskohde: Analysointipvm: Ilmamäärä: U355 CK Flecmittaus Flec, koekpl. 6, lujalevy /tle 2,08 dm³ ALIFAATTISET JA ALISYKLISET HIILIVEDYT Dekaani Dodekaani 2Metyylipentaani Nonaani Tetradekaani Undekaani AROMAATTISET HIILIVEDYT Asenaftyleeni** Asenafteeni** Bentseeni 1,1'Bifenyyli** Dimetyylinaftaleenit** Etyylibentseeni 1Etyyli2metyylibentseeni 1) 2) 3) 4) 5) 3 µg/m²h 5 µg/m²h 10 µg/m²h 0,8 µg/m²h 6 µg/m²h 9 µg/m²h 9 µg/m²h

9 (8) Etyylinaftaleeni** Fluoreeni** 1HIndeeni** Ksyleenit (p,m) Ksyleeni (o) Metyylinaftaleenit** Naftaleeni Styreeni 1,2,3Trimetyylibentseeni 1,2,4Trimetyylibentseeni 1,3,5Trimetyylibentseeni Tolueeni YKSIARVOISET ALKOHOLIT Bentsyylialkoholi 1Butanoli 1Heksanoli 2Metyyli1propanoli 1Pentanoli 2Pentanoli FENOLIT Fenoli EETTERIT Bentsofuraani** Dibentsofuraani** ALKOHOLI JA FENOLIEETTERIT 1Metoksi2propanoli ALDEHYDIT nbutanaali Bentsaldehydi Heksanaali Nonanaali KETONIT 2Heptanoni 4Metyyli2pentanoni 2Pentanoni ESTERIT JA LAKTONIT nbutyyliasetaatti 1Metoksi2propyyliasetaatti RIKKIYHDISTEET Bentsotiofeeni** HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 1) TVOCalueen ulkopuolella 2) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 6) 9 µg/m²h 29 µg/m²h 7) 63 µg/m²h 8) 240 µg/m²h 6 µg/m²h 5 µg/m²h 7 µg/m²h 16 µg/m²h 19 µg/m²h 9) 160 µg/m²h 3 µg/m²h 10) 11) 7 µg/m²h 12) 3 µg/m²h 13) 220 µg/m²h 7 µg/m²h 14) 160 µg/m²h 2 13 µg/m²h 20 µg/m²h 2500 µg/m²h

10 ) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 4) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 5) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 6) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 7) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 8) en pitoisuus on huomattavasti kalibrointialueen Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 9) en pitoisuus on huomattavasti kalibrointialueen 10) esiintyy kivihiilipiessä/kreosootissa 11) esiintyy kivihiilipiessä/kreosootissa 12)TVOCalueen ulkopuolella 13)en pitoisuus on huomattavasti kalibrointialueen 14)en pitoisuus on huomattavasti kalibrointialueen 7 (8) Näyte/keräin: LIMS numero: Mittauspaikka: Mittauskohde: Analysointipvm: Ilmamäärä: U367 CK Flecmittaus Flec, koekpl. 1, kostea, pinnoitesäiliö /tle 2,36 dm³ ALIFAATTISET JA ALISYKLISET HIILIVEDYT Dekaani Dodekaani Tridekaani Undekaani AROMAATTISET HIILIVEDYT Naftaleeni ALKOHOLI JA FENOLIEETTERIT Fenoksipropanoli** ALDEHYDIT Heksanaali Heptanaali HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 1) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 1) 3 µg/m²h 6 µg/m²h 18 µg/m²h 0,5 µg/m²h 50 µg/m²h 7

11 Tulosten tarkastelu (8) Kahdella tähdellä (**) merkityt aineet on määritetty tolueeniekvivalenttina ja tunnistettu käyttäen Wileyn massaspektritietokantaa. Näiden aineiden pitoisuudet ovat semikvantitatiivisia. ISO standardin mukaan TVOCpitoisuus määritetään tolueeniekvivalentteina (tolueenivasteina). Osa yksittäisistä yhdisteistä määritetään niiden omilla vasteilla, jotka voivat poiketa huomattavastikin tolueenin vasteesta. Tästä johtuen yksittäisten yhdisteiden summa saattaa olla suurempi tai pienempi kuin TVOC. Tulokset on annettu yksikössä µg/m²h haihtuneena pintaala ja aikayksikköä kohden. Työterveyslaitoksen Työympäristön kehittäminen osaamiskeskus on akkreditoitu testauslaboratorio T013 (FINASakkreditointipalvelut, EN ISO/IEC 17025). Näytteenottoa ei ole akkreditoitu. Työympäristön kehittäminen osaamiskeskus, Helsingin toimipisteen laboratorio Hanna Hovi asiantuntija Terhi Leiviskä asiantuntija Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.

12 (5) VAHANEN OY SIEVOLA JANNE HALSUANTIE HELSINKI VOCanalyysi ilmanäytteistä As.viitenumero: Kerääjä/Vastuuhlö: Analysoitavat yhdisteet: Tulo.pvm.: Analysoija(t): Janne Sievola Haihtuvat orgaaniset yhdisteet; ATDGCMS Hilkka Martinkauppi, Terhi Leiviskä Analysointimenetelmä Näytteet on kerätty Tenaxadsorptioputkeen ja analysoitu kaasukromatografisesti käyttäen termodesorptiota ja massaselektiivistä ilmaisinta (TDGCMS). et on tunnistettu puhtaiden vertailuaineiden ja/tai Wiley tai NISTmassaspektritietokannan avulla. Näytteistä on määritetty haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC) tolueeniekvivalenttina. Yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet on määritetty joko puhtaiden vertailuaineiden avulla tai tolueeniekvivalenttina. TVOC on määritetty kromatogrammista nheksaanin ja nheksadekaanin väliseltä alueelta kyseiset aineet mukaan lukien. Näytteistä on määritetty myös TVOCalueen ulkopuolisten yhdisteiden kokonaispitoisuus tolueeniekvivalenttina ja TVOCalueen ulkopuolisten yhdisteiden yksittäisiä pitoisuuksia, mikäli pitoisuudet ovat tulosten tulkinnan kannalta merkittäviä. Yksittäisiä yhdisteitä on kvantitoitu 530 kpl tai niin monta, että vähintään 2/3 TVOCalueen piikkien yhteispintaalasta on selvitetty. Tulokset (µg/m³) perustuvat laboratoriolle ilmoitettuun ilmamäärään/keräysaikaan. Analyysimenetelmän mittausepävarmuus ilman näytteenottoa (luottamusväli 95 %) on aktiivinäytteille 959 % yhdisteestä riippuen, keskimäärin 19 %. Passiivinäytteille mittausepävarmuus on vastaavasti 1368 % yhdisteestä riippuen, keskimäärin 24 %. Tolueeniekvivalenttina määritettyjen yksittäisten yhdisteiden, samoin usein myös TVOCalueen ulkopuolisten yhdisteiden mittausepävarmuudet ovat edellä mainittuja suurempia, ja niiden pitoisuusmääritys on semikvantitatiivinen. Menetelmän määritysraja on yhdistekohtainen, ollen keskimäärin 4 ng/näyte eli 0,4 µg/m³ 10 dm³:n aktiiviselle tai 15 d:n passiiviselle näytteelle.

13 Tulokset (5) Näyte/keräin: LIMS numero: Mittauspaikka: Mittauskohde: Analysointipvm: Ilmamäärä: F CK Säiliö 2, kuiva, ilmanäyte, keräys 1 min /tle 0,075 dm³ AROMAATTISET HIILIVEDYT Asenaftyleeni** Bentseeni 1,1'Bifenyyli** Dimetyylinaftaleenit** Etyylibentseeni Etyylinaftaleeni** Fenantreeni** Fluoreeni** Ksyleenit (p,m) Ksyleeni (o) Metyylinaftaleenit** Naftaleeni Propyylibentseeni Styreeni 1,2,4Trimetyylibentseeni Tolueeni TERPEENIT JA NIIDEN JOHDANNAISET apineeni YKSIARVOISET ALKOHOLIT Bentsyylialkoholi 1Butanoli 1Pentanoli 2Pentanoli EETTERIT Bentsofuraani** Dibentsofuraani** ALDEHYDIT nbutanaali Dekanaali KETONIT 2Heksanoni 2Heptanoni 1) 47 µg/m³ 88 µg/m³ 2) 75 µg/m³ 3) 120 µg/m³ 130 µg/m³ 4) 28 µg/m³ 5) 57 µg/m³ 6) 66 µg/m³ 99 µg/m³ 33 µg/m³ 7) 660 µg/m³ 8) 5800 µg/m³ 67 µg/m³ 470 µg/m³ 35 µg/m³ 120 µg/m³ 33 µg/m³ 60 µg/m³ 340 µg/m³ 150 µg/m³ 9) µg/m³ 10) 38 µg/m³ 11) 85 µg/m³ 12) 120 µg/m³ 55 µg/m³ 340 µg/m³ 13) µg/m³

14 (5) 2Butanoni 4Metyyli2pentanoni 2Pentanoni TYPPIYHDISTEET 2Butanonioksiimi RIKKIYHDISTEET Bentsotiofeeni** HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 1) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 2) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 3) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 4) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 5) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) TVOCalueen ulkopuolella 6) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 7) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 8) en pitoisuus on huomattavasti kalibrointialueen Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 9) en pitoisuus on huomattavasti kalibrointialueen 10) esiintyy kivihiilipiessä/kreosootissa 11) esiintyy kivihiilipiessä/kreosootissa 12)TVOCalueen ulkopuolella 13)en pitoisuus on huomattavasti kalibrointialueen 14)TVOCalueen ulkopuolella 15)en pitoisuus on huomattavasti kalibrointialueen 14) 220 µg/m³ 250 µg/m³ 15) µg/m³ 100 µg/m³ 280 µg/m³ µg/m³ Näyte/keräin: LIMS numero: Mittauspaikka: Mittauskohde: Analysointipvm: Ilmamäärä: U354 CK Säiliö 6, luja, ilmanäyte,keräys 1:14min /tle 0,086 dm³ ALIFAATTISET JA ALISYKLISET HIILIVEDYT

15 (5) Dekaani AROMAATTISET HIILIVEDYT Asenaftyleeni** Bentseeni 1,1'Bifenyyli** Dimetyylinaftaleenit** Etyylibentseeni Etyylinaftaleeni** Fenantreeni** Fluoreeni** Ksyleenit (p,m) Ksyleeni (o) Metyylinaftaleenit** Naftaleeni Propyylibentseeni Styreeni Tolueeni YKSIARVOISET ALKOHOLIT 1Butanoli 2Pentanoli EETTERIT Bentsofuraani** Dibentsofuraani** ALDEHYDIT Dekanaali KETONIT 2Heptanoni 2Pentanoni RIKKIYHDISTEET Bentsotiofeeni** HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 1) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 2) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 3) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 4) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 5) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) TVOCalueen ulkopuolella 6) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 7) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 8) en pitoisuus on huomattavasti kalibrointialueen Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 23 µg/m³ 1) 80 µg/m³ 36 µg/m³ 2) 80 µg/m³ 3) 110 µg/m³ 36 µg/m³ 4) 25 µg/m³ 5) 40 µg/m³ 6) 50 µg/m³ 92 µg/m³ 16 µg/m³ 7) 580 µg/m³ 8) 4500 µg/m³ 26 µg/m³ 50 µg/m³ 60 µg/m³ 40 µg/m³ 9) 3400 µg/m³ 10) 8 µg/m³ 11) 66 µg/m³ 76 µg/m³ 12) 4600 µg/m³ 13) 2800 µg/m³ 250 µg/m³ µg/m³

16 ) en pitoisuus on huomattavasti kalibrointialueen 10) esiintyy kivihiilipiessä/kreosootissa 11) esiintyy kivihiilipiessä/kreosootissa 12)en pitoisuus on huomattavasti kalibrointialueen 13)en pitoisuus on huomattavasti kalibrointialueen 5 (5) Tulosten tarkastelu Kahdella tähdellä (**) merkityt aineet on määritetty tolueeniekvivalenttina ja tunnistettu käyttäen Wileyn massaspektritietokantaa. Näiden aineiden pitoisuudet ovat semikvantitatiivisia. ISO standardin mukaan TVOCpitoisuus määritetään tolueeniekvivalentteina (tolueenivasteina). Osa yksittäisistä yhdisteistä määritetään niiden omilla vasteilla, jotka voivat poiketa huomattavastikin tolueenin vasteesta. Tästä johtuen yksittäisten yhdisteiden summa saattaa olla suurempi kuin TVOC. Työterveyslaitoksen Työympäristön kehittäminen osaamiskeskus on akkreditoitu testauslaboratorio T013 (FINASakkreditointipalvelut, EN ISO/IEC 17025). Näytteenottoa ei ole akkreditoitu. Työympäristön kehittäminen osaamiskeskus, Helsingin toimipisteen laboratorio Hanna Hovi asiantuntija Terhi Leiviskä asiantuntija Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.

1 Johdanto. 2 Tutkimusmenetelmä. 1.1 Tehtävä. 1.2 Materiaali. Kati Alakoski Saint-Gobain Weber Oy Ab Strömberginkuja Helsinki

1 Johdanto. 2 Tutkimusmenetelmä. 1.1 Tehtävä. 1.2 Materiaali. Kati Alakoski Saint-Gobain Weber Oy Ab Strömberginkuja Helsinki Tutkimusselostus 1 (4) Weber.floor 4712 haittaaineiden läpäisevyystutkimus 29.5.2013 Kati Alakoski SaintGobain Weber Oy Ab Strömberginkuja 2 00381 Helsinki Weber.floor 4712 haittaaineiden läpäisevyystutkimus

Lisätiedot

ANALYYSIVASTAUS Tilaus:

ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 1 (8) Sisäilmari Oy Tatu Keinänen Kalkkipetteri 08700 LOHJA VOC-analyysi materiaalinäytteestä Asiakasviite: Näytteen kerääjät: Tatu Keinänen Analyysin kuvaus: VOC-yhdisteiden bulk-emissio mikrokammiolla,

Lisätiedot

KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI

KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI 28.8.2014 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet:

Lisätiedot

SISÄILMAN TUTKIMUSRAPORTTI

SISÄILMAN TUTKIMUSRAPORTTI SISÄILMAN TUTKIMUSRAPORTTI LAPIN YLIOPISTO F osa Yliopistonkatu 8 96300 ROVANIEMI ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus 15.6.2011 OSITTAINEN JULKAISEMINEN KIELLETTY! Sisäilman tutkimusraportti 2(11)

Lisätiedot

KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI

KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI 4.12.2013 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet: www.sisailmainsinoorit.fi

Lisätiedot

1 Lähtötiedot. 2 Tutkimusmenetelmä. Ardex Oy Heikki Immonen Kalkkipellontie ESPOO. 1.1 Tehtävä

1 Lähtötiedot. 2 Tutkimusmenetelmä. Ardex Oy Heikki Immonen Kalkkipellontie ESPOO. 1.1 Tehtävä Tutkimusselostus 1 (5) Ardex Oy Heikki Immonen Kalkkipellontie 4 02650 ESPOO 1 Lähtötiedot 1.1 Tehtävä 1.2 Materiaali Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää höyrynsulkutuotteiden yhteiskäytön läpäisevyys

Lisätiedot

ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 246518 20.02.2014 1 (4) Vahanen Tampere Oy Pasi Wahlfors Tampellan Esplanadi 2 33100 TAMPERE VOC-analyysi ilmanäytteestä Asiakasviite: KPS3180/1 Näytteen kerääjät: Pasi Wahlfors

Lisätiedot

Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus

Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 118/2013 Mika Laita Jyväskylä 2013 1 / 5 1. JOHDANTO Inex Partners Oy:n

Lisätiedot

SISÄILMAN TUTKIMUSRAPORTTI kemialliset tekijät 2

SISÄILMAN TUTKIMUSRAPORTTI kemialliset tekijät 2 SISÄILMAN TUTKIMUSRAPORTTI kemialliset LAPIN YLIOPISTO F osa Yliopistonkatu 8 96300 ROVANIEMI ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus 22.2.2011 Sisäilman tutkimusraportti, kemialliset LAPIN YLIOPISTO /

Lisätiedot

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-9653 1(9) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Korjausrakentaminen

TUTKIMUSRAPORTTI. Korjausrakentaminen TUTKIMUSRAPORTTI Korjausrakentaminen PÄIVÄYS 0..04 PROJEKTI Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mittaukset TILAAJA Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, HKR-Rakennuttaja KOHDE Arabian monitoimikiinteistö,

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2015-4213 1(5) Tilaaja 2457722-6 Baumedi Oy, Lehto Hannu Lehto Hannu Energiakuja 3 00180 HELSINKI Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 03.03.2015 Kellonaika 10.37 Vastaanotettu 05.03.2015

Lisätiedot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Arja Valtanen, Hanna Hovi ja Tapani Tuomi Työterveyslaitos, työympäristölaboratoriot Orgaanisille yhdisteille säädettyjä pitoisuusarvoja asuin-ja työskentelytilojen

Lisätiedot

KIVIMÄEN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS

KIVIMÄEN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS KIVIMÄEN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 1238511 5.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita T261 (FINAS-akkreditointipalvelu,

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 17.8.2017 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Mika Metsäalho PL 84, 13101 Hämeenlinna Sähköposti: mika.metsaalho@hameenlinna.fi Kohde Ojoisten lastentalo, Mäyräntie

Lisätiedot

VOC , PUHKA. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. Analyysivastaukset IQS,

VOC , PUHKA. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. Analyysivastaukset IQS, TESTAUSSELOSTE 2012-6366 1(5) Tilaaja 1944433-0 Indoor Quality Service Oy Puhka Aki Tiilenpolttajankuja 5 A 01720 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 26.04.2012 Kellonaika 09.28 Vastaanotettu

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa HB Sisäilmatutkimus Oy 2.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa Johdanto Tutkimuksen kohteena on Kulomäen koulun

Lisätiedot

SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: Sivu 1 / 7

SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: Sivu 1 / 7 RAPORTTI SISÄLLYS: Sivu 1 / 7 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä tutkimuksesta... 2 3. Havaintoja kohteessa... 3 4. Luokan 27 pintakosteusmittaukset ja havaintoja... 3 5. TVOC mittaukset

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2015-25587 1(9) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki ympäristöterveydenhuolto Grönberg Kari Maksaja Vantaan kaupunki Ympäristökeskus Pakkalankuja 5 PL 6007 01510 VANTAA 00021 LASKUTUS Näytetiedot

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 1.2. 17.3.2011 JOKINIEMEN ALA-ASTE, LUOKKA 2.24 VALKOISENLÄHTEENTIE 51, 01370 VANTAA

SISÄILMATUTKIMUS 1.2. 17.3.2011 JOKINIEMEN ALA-ASTE, LUOKKA 2.24 VALKOISENLÄHTEENTIE 51, 01370 VANTAA SISÄILMATUTKIMUS 1.2. 17.3.2011 JOKINIEMEN ALA-ASTE, LUOKKA 2.24 VALKOISENLÄHTEENTIE 51, 01370 VANTAA Sivu 1 / 12 SISÄLLYS: SISÄILMATUTKIMUS, JOKINIEMEN ALA-ASTE 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Päähavainnot

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-11787 1(11) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Näytteen ottaja Järvelä Merja VOC Knuuttilan pk Seinäjoki, JÄRVELÄ. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Järvelä Merja VOC Knuuttilan pk Seinäjoki, JÄRVELÄ. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-600 1(7) Tilaaja 2029286-4 Thermopolis Oy Järvelä Merja Valtuustontie 2 62100 LAPUA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 02.01.2013 Kellonaika Vastaanotettu 11.01.2013 Kellonaika

Lisätiedot

HIIDENKIVEN PERUSKOULU Projekti 304977 HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖVIRASTO KOSTEUS- JA VOC-TUTKIMUS

HIIDENKIVEN PERUSKOULU Projekti 304977 HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖVIRASTO KOSTEUS- JA VOC-TUTKIMUS HIIDENKIVEN PERUSKOULU Projekti 304977 HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖVIRASTO KOSTEUS- JA VOC-TUTKIMUS 13.6.2013 HIIDENKIVEN PERUSKOULU KOSTEUS- JA VOC-TUTKIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

K I T T I L Ä N K U N T A

K I T T I L Ä N K U N T A . j. 3 1. S. z o i 2 k ai K I T T I L Ä N K U N T A Nro 142 Sivu 1 (3 ) Sosiaali ja terveyslautakunta ympäristöjaosto 3.5.212 Kittilän kunnan koulut ja päiväkodit yhteiskortti Valtatie 15 991 Kittilä T

Lisätiedot

Emissiomittaukset lattiapinnoitteesta kohteessa Kullasvuoreen koulu, Padasjoki

Emissiomittaukset lattiapinnoitteesta kohteessa Kullasvuoreen koulu, Padasjoki TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-01155-17 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Insinööritoimisto TJ Koistinen Oy Toivo Koistinen Liinuminkatu 1 A 2 15860 Hollola Toivo Koistinen, VTT-O-185190-17 VTT Expert Services

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Raportti VOC MITTAUKSET SISÄILMASTA LÄNSIRANNAN KOULU, LAPPAJÄRVI

Raportti VOC MITTAUKSET SISÄILMASTA LÄNSIRANNAN KOULU, LAPPAJÄRVI 2019 Raportti VOC MITTAUKSET SISÄILMASTA LÄNSIRANNAN KOULU, LAPPAJÄRVI 12.4.2019 1 Sisällys Sisällys... 1 1.TAUSTATIETOA TUTKIMUKSESTA... 2 1.1 Tutkimuskohde... 2 1.2 Tilaaja... 2 1.3 Vastaava tutkija...

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMIEN SELVITYSRAPORTTI Raikukujan palvelutalo, Talo A Raikukuja 14 01620 VANTAA

SISÄILMAONGELMIEN SELVITYSRAPORTTI Raikukujan palvelutalo, Talo A Raikukuja 14 01620 VANTAA SISÄILMAONGELMIEN SELVITYSRAPORTTI Raikukujan palvelutalo, Talo A Raikukuja 14 01620 VANTAA Suomen Sisäilmakeskus Oy Joensuu Kuopio Lahti Espoo Puh. 0207 402 540 www.sisailmakeskus.fi Raikukujan palvelutalo,

Lisätiedot

Riihikallion koulu/p. Helmi/VOCbulk. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Riihikallion koulu/p. Helmi/VOCbulk. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2017-20569 1(5) Tilaaja 2755978-7 PH Ympäristötekniikka Helmi Paula Puusepänkatu 5 13110 HÄMEENLINNA tiedot Rakennusmateriaali FLEC microchamber LAB otettu 30.08.2017 Kellonaika Vastaanotettu

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

KANNUSKUJA 5 TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

KANNUSKUJA 5 TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ KANNUSKUJA 5 TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1494513 13.2.2013 Tilastovertailu 1494513 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 13.2.2013 Sivu 1:15 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

KIVIMÄEN KOULU JA NEUVOLA SISÄILMA- JA MATERIAALIANALYYSIT

KIVIMÄEN KOULU JA NEUVOLA SISÄILMA- JA MATERIAALIANALYYSIT KIVIMÄEN KOULU JA NEUVOLA SISÄILMA- JA MATERIAALIANALYYSIT Tutkimusraportti 959510 8.11.2010 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET, ILMASTA... 4 2.1 VVOC ja VOC -yhdisteet,

Lisätiedot

Tehtaanpuiston yläaste ja Vuosaaren lukio

Tehtaanpuiston yläaste ja Vuosaaren lukio 1 (13) Tehtaanpuiston yläaste ja Vuosaaren lukio TUTKIMUSSELOSTUS Rakennetekninen katselmus ja sisäilmaston laadun mittaus 3.2.2012 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKRRakennuttaja 2 (13) HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 20.6.2017 Korjausrakentaminen PÄIVÄYS 20.6.2017 PROJEKTI Höyrynsulkumuovin olemassaolon selvitys TILAAJA Helsingin kaupunki, kiinteistöviraston tilakeskus KOHDE Arabian peruskoulu, Berliininkatu

Lisätiedot

Linnajoen koulu G-siiven sisäilmatekniset lisätutkimukset

Linnajoen koulu G-siiven sisäilmatekniset lisätutkimukset Linnajoen koulu G-siiven sisäilmatekniset lisätutkimukset Tutkimusraportti 17.4.2018 Projekti 309076 Tilaaja Porvoon Kaupunki Toimitilajohto Tekniikankaari 1 A 06100 Porvoo Yhteyshenkilö Pekka Koskimies

Lisätiedot

LAAJAVUOREN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS

LAAJAVUOREN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS LAAJAVUOREN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 1037811 22.2.2011 Tutkimusraportti 1037811 22.2.2011 Sivu 1:18 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET, ILMASTA...

Lisätiedot

Tutkimusraportti WO VOC-ilmanäytteenotto. Lausteen koulu Raadinkatu Turku

Tutkimusraportti WO VOC-ilmanäytteenotto. Lausteen koulu Raadinkatu Turku Tutkimusraportti WO-00739697 6.3.2019 VOC-ilmanäytteenotto Lausteen koulu Raadinkatu 7 20750 Turku VOC-ILMANÄYTTEENOTTO 6.3.2019 Lausteen koulu 2 (6) WO-00739697 Tutkimuksen tilaaja Turun kaupunki Soile

Lisätiedot

KAIVOKSELAN PÄIVÄKOTI MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSIT

KAIVOKSELAN PÄIVÄKOTI MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSIT KAIVOKSELAN PÄIVÄKOTI MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSIT Tutkimusraportti 1249111 23.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita T261 (FINAS-akkreditointipalvelu,

Lisätiedot

Asumisterveysohjeen mukaiset kemialliset analyysit

Asumisterveysohjeen mukaiset kemialliset analyysit Asumisterveysohjeen mukaiset kemialliset analyysit Esitelmä Työterveyshuollon asiantuntijoille 10.2.2012 Tapani Tuomi, TTL Lähtökohtia Kemiallisten aineiden enimmäispitoisuuksille sisäilmassa ei ole viranomaisohjeita.

Lisätiedot

VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU MATERIAALIEN FLEC- ANALYYSISTÄ

VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU MATERIAALIEN FLEC- ANALYYSISTÄ VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU MATERIAALIEN FLEC- ANALYYSISTÄ Projekti 1916416 3.2.2016 Tilastovertailu 1916416 VVOC- ja VOC -yhdisteet, FLEC (massa) 3.2.2016 Sivu 1:8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa RAPORTTI 1 (6) ISS Proko Oy 20.12.2011 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVIEN

Lisätiedot

Selite. Raunio. Rantaviiva 1837

Selite. Raunio. Rantaviiva 1837 0 15 60 m Selite Raunio Rantaviiva 1837 Liite 1 Näytteenoton painnusavio PAH 1/2 PAH 1/4 PAH 1/3 PAH 2/5 PAH 2/6 PAH Ilmanäyte 3 (yläpohjasta) PAH 3/4 PAH 3/3 PAH 3/5 PAH 3/1

Lisätiedot

MUISTIO (RH %) ,5 vaalea liima, makea haju ,5 vaalea liima, makea haju

MUISTIO (RH %) ,5 vaalea liima, makea haju ,5 vaalea liima, makea haju MUISTIO 24.04.2017 /JLA T16058 Huutjärven koulu Huutjärventie 56 Pyhtää Mediateekin tutkimukset Huutjärven koulun Mediateekin 2037 tiloissa on koettu oireita. Tiloissa tehtiin tutkimuksia 30.3. ja 13.4.2017.

Lisätiedot

ANALYYSIVASTAUS Tilaus:

ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 1 (6) Insinööritoimisto Levola Oy Tomi Levola Pihlajaranta 10 28400 ULVILA PAH-määritys materiaalinäytteestä Asiakasviite: Sauvon Koulu Näytteen kerääjät: Tomi Levola Analyysin kuvaus: PAH-yhdisteet tuotteessa,

Lisätiedot

90% toimistoilman pitoisuuksista on alle ko. pitoisuustason. Kohonnut pitoisuus, viittaa sisäilman epätavanomaisiin lähteisiin. 2)

90% toimistoilman pitoisuuksista on alle ko. pitoisuustason. Kohonnut pitoisuus, viittaa sisäilman epätavanomaisiin lähteisiin. 2) 1/8 KOOSTE TOIMISTOYMPÄRISTÖJEN EPÄPUHTAUS- JA OLOSUHDETASOISTA (rakennuksissa, joissa on koneellinen ilmanvaihto), JOIDEN YLITTYMINEN VOI VIITATA SISÄILMASTO-ONGELMIIN* päivitetty 10.6.2016 *HUOM. SISÄYMPÄRISTÖÄ

Lisätiedot

VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 2112116 16.9.2016 Tilastovertailu 2112116 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 16.9.2016 Sivu 1:9 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

HAVUKALLION KOULU, HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI

HAVUKALLION KOULU, HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI HAVUKALLION KOULU, HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI Analyysiraportti 1225811 25.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1787715 22.1.2015 Tilastovertailu 1787715 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 22.1.2015 Sivu 1:9 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINETUTKIMUKSET Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Virkatie 1 16600 Järvelä Arkistokuva Raportti Työnumero: 051621700091 Kohde: Toimeksianto: Opintien koulu Opintie 16600 Järvelä VOC-ilma ja materiaalinäytteiden

Lisätiedot

Arkistokuva Raportti Työnumero: VOC-ilma ja materiaalinäytteiden ottaminen

Arkistokuva Raportti Työnumero: VOC-ilma ja materiaalinäytteiden ottaminen Sivuja:1/9 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Virkatie 1 16600 Järvelä Arkistokuva Raportti Työnumero: 051621700090 Kohde: Toimeksianto: Vuokkoharjun koulu Koulutie 18 16600 Järvelä VOC-ilma ja

Lisätiedot

ANALYYSIVASTAUS Tilaus:

ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 1 (7) Länsi-Suomen Rakennusanalyysi Oy Esa Rämänen Åbackantie 18 64320 DAGSMARK PAH-määritys materiaalinäytteestä Asiakasviite: Kauhajoen kaupunki / Räimiskä Analyysin kuvaus: PAH-yhdisteet tuotteessa,

Lisätiedot

Sotungintie Vantaa. Tutkimusajankohta:

Sotungintie Vantaa. Tutkimusajankohta: VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1(6) 29.2.2012 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Sotungin koulu, päärakennus Sotungintie 19 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 12.11.2011 09.12.2011 Tilaaja: Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, VANTAA

SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, VANTAA 16.9.2013 SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Sami Heikkilä p. 040 662 3036 sami.heikkila@delete.fi Delete Tutkimus Oy Puh. 010 656 1000 Alv.

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS MERITUULEN KOULU LATTIAPÄÄLLYSTEEN EMISSIOMITTAUKSET JA MERKKIAINE- KOKEET

TUTKIMUSSELOSTUS MERITUULEN KOULU LATTIAPÄÄLLYSTEEN EMISSIOMITTAUKSET JA MERKKIAINE- KOKEET TUTKIMUSSELOSTUS MERITUULEN KOULU LATTIAPÄÄLLYSTEEN EMISSIOMITTAUKSET JA MERKKIAINE- KOKEET VAHANEN RAKENNUSFYSIIKKA OY Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo Tutkimusselostus Lattiapäällysteen emissiomittaukset

Lisätiedot

Koulumestarin koulu ja päiväkoti, Muuralanpiha 3, Espoo

Koulumestarin koulu ja päiväkoti, Muuralanpiha 3, Espoo Koulumestarin koulu ja päiväkoti, Muuralanpiha 3, Espoo Sisäilmatutkimus Tutkimusraportti Projekti 311266 7.2.2019 Asiakas Espoon kaupunki Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 02070 ESPOON KAUPUNKI Yhteyshenkilö

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 24.8.2012 Vantaan kaupunki Tilakeskus Ulla Lingnell Kielotie 13, 01300 Vantaa ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimuskohde Hevoshaan koulu, Hevoshaantie 17, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 26.3.2019 Espoon kaupunki 22500344 065 Elisa Vene Tilakeskus -liikelaitos elisa.vene@espoo.fi Kohde Kuninkaantien palvelutalo, Kuninkaantie 7, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Kotkan kaupunki. Pihkoon päiväkoti Aartapolku KOTKA

Kotkan kaupunki. Pihkoon päiväkoti Aartapolku KOTKA Kotkan kaupunki Pihkoon päiväkoti Aartapolku 41 48410 KOTKA SISÄILMATUTKIMUKSET VOC-mittaus WSP Proko Oy WSP Proko Oy TIIVISTELMÄ Sisäilmatutkimukset VOC-mittaukset ja pintakosteuskartoitus, ilmanliikkeet

Lisätiedot

Jokiniemen koulun paviljonki Sisäilmatutkimus 22.12.2010 Päivitetty 28.2.2011

Jokiniemen koulun paviljonki Sisäilmatutkimus 22.12.2010 Päivitetty 28.2.2011 TUTKIMUS- JA ANALYYSIPALVELUT Jokiniemen koulun paviljonki Sisäilmatutkimus 22.12.2010 Päivitetty 28.2.2011 Raporttitunnus 975210 Rauno Pakanen, insinööri TUTKIMUS- JA ANALYYSIPALVELUT Jokiniemen koulun

Lisätiedot

OPETUSVIRASTO SISÄILMATUTKIMUS

OPETUSVIRASTO SISÄILMATUTKIMUS OPETUSVIRASTO SISÄILMATUTKIMUS Tutkimusraportti 114805 30.11.2005 Sivu 1:16 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...3 2. YHTEENVETO...3 3. TOIMENPIDESUOSITUS...4 4. MIKROBIANALYYSI...5 4.1 Ilmanäyte...5 4.1.1

Lisätiedot

KAJAANINLINNANTIE 10 MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSI

KAJAANINLINNANTIE 10 MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSI KAJAANINLINNANTIE 10 MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSI Analyysiraportti 1012311 24.1.2011 Analyysiraportti 1012311 24.1.2011 Sivu 1:10 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET,

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Opintien koulu Opintie Järvelä

Sisäilmatutkimus. Opintien koulu Opintie Järvelä Sisäilmatutkimus Opintien koulu Opintie 2 16600 Järvelä Sisäilmatutkimus Opintien koulu Työnumero 1331 14.2.2017 2 Kärkölän kunta Virkatie 1 16600 Järvelä Opintien koulun sisäilman mikrobien- ja VOC-yhdisteiden

Lisätiedot

LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN

LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN LATTIAMATERIAALITUTKIMUS 22.2.2016 1 (4) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Iivarinpolku 6 91900 Liminka LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN LATTIAMATERIAALITUTKIMUS Prodeco Oy 2016 LATTIAMATERIAALITUTKIMUS 22.2.2016

Lisätiedot

Lohja Ristin koulun esiopetus. Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus. 1 Yleistiedot. 1.1 Tutkimuksen kohde. 1.2 Tutkimuksen tilaaja

Lohja Ristin koulun esiopetus. Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus. 1 Yleistiedot. 1.1 Tutkimuksen kohde. 1.2 Tutkimuksen tilaaja Tutkimusselostus Risti esiopetus 12.4.2019 1/9 Lohja Ristin koulun esiopetus Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus 1 Yleistiedot 1.1 Tutkimuksen kohde Ristin esiopetus 1.2 Tutkimuksen tilaaja Lohjan kaupunki

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Hiekkaharjun koulu Liite 1 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje kemialliset epäpuhtaudet

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje kemialliset epäpuhtaudet Asumisterveysasetuksen soveltamisohje kemialliset epäpuhtaudet Helena Järnström, FT VTT Expert Services Oy, Tuotepäällikkö Sisäilmanäytteenotto Ilmanäyte otetaan oleskeluvyöhykkeeltä noin 1,1 metrin korkeudelta.

Lisätiedot

PÄIVÄKUMMUN HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI

PÄIVÄKUMMUN HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI PÄIVÄKUMMUN HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI Analyysiraportti 1254011 31.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita T261

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) *E.coli

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) *E.coli TESTAUSSELOSTE Talousvesi 18.3.2019 19-5061 #1 3 (5) MENETELMÄTIEDOT Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) *E.coli SFS 3016:2011 (TL25) *Koliformiset bakteerit SFS 3016:2011 (TL25) Ulkonäkö

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki 20.8.2012 Tutkimusraportti Koisotie 5 Sivu 1 Vantaan kaupunki, Tilakeskus, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13, 01300 Vantaa puh. 050 304 1141 e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimusraportti, Koisotie

Lisätiedot

Jatkotutkimusraportti

Jatkotutkimusraportti Jatkotutkimusraportti Sivu: 1 (3) Työnumero: 500180 Raportti laadittu: 28.11.2018 Päivitys: 18.1.2019 Asiakas Kohde ja osoite Yhteyshenkilö Keravan kaupunki Kaupunkitekniikan toimiala Kiinteistöpalvelut

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET 13.2.2012 Koivukoti 1 Kuriiritie 24 01510 Vantaa

SISÄILMAMITTAUKSET 13.2.2012 Koivukoti 1 Kuriiritie 24 01510 Vantaa SISÄILMAMITTAUKSET 13.2.2012 Koivukoti 1 Kuriiritie 24 01510 Vantaa Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 SISÄILMAMITTAUKSET MITTAUSPÄIVÄ 13.2.2012

Lisätiedot

ASEMATIE 2, TIKKURILA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

ASEMATIE 2, TIKKURILA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ ASEMATIE 2, TIKKURILA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1443212 7.11.2012 Tilastovertailu 1443212 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 7.11.2012 Sivu 1:8 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

JOKIVARREN KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI

JOKIVARREN KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI JOKIVARREN KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI Analyysiraportti 1270012 31.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita T261 (FINAS-akkreditointipalvelu,

Lisätiedot

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS YRTTITIEN PÄIVÄKOTI SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 975010 10.12.2010 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET, ILMASTA... 4 2.1 VVOC ja VOC -yhdisteet, ilma...

Lisätiedot

SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET

SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET Ruonalan Koulu Karhuvuorentie 1 48300 Kotka 12.2.2018 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0306 705 500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotutkimusraportti 2 Kenttätutkimus

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 21.3.2019 22500344 051 Elisa Vene Tilakeskus -liikelaitos Espoon kaupunki Kohde Pohjois-Tapiolan koulu, Louhentien rakennus, Sepontie 4, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS JA PAINESUHTEIDEN

Lisätiedot

Raportti Sivu 1 (7) K1301600 2BQWOKQ8N98 Vahanen Oy Projekti TT 1099 Kyösti Nieminen Tilausnumero Sisäänkirjattu 2013-11-13 Linnoitustie 5 Raportoitu 2013-11-21 02600 ESPOO Materiaalin analysointi Asiakkaan

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus* 5.6.2012

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus* 5.6.2012 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Kuopio TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus* 5.6.2012 12-3259 #1 1 (3) Kangaslahden vesiosuuskunta Pauli Korhonen (email) Kangaslahdentie 405 73990 KANGASLAHTI

Lisätiedot

Jatkotutkimusraportti

Jatkotutkimusraportti Jatkotutkimusraportti Päiväys 3.5.2018 Projekti Harjurinteen koulukeskus Jatkotutkimukset Tilaaja Loviisan kaupunki/tilapalvelut Kohde Harjurinteen koulukeskus Ratakatu 1 07900 Loviisa Raportti 1/21 Harjurinteen

Lisätiedot

PELTOLAN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS

PELTOLAN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS PELTOLAN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 1257912 5.3.2012 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. YHTEENVETO... 4 3. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET... 4 4. MIKROBIANALYYSI... 5 4.1 Ilmanäyte,

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1810515 11.3.2015 Tilastovertailu 1810515 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 11.3.2015 Sivu 1:11 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VIIALAN KESKUSKOULU LATTIAPÄÄLLYSTEIDEN VAURIOITUMISEN SELVITYS

TUTKIMUSSELOSTUS VIIALAN KESKUSKOULU LATTIAPÄÄLLYSTEIDEN VAURIOITUMISEN SELVITYS TUTKIMUSSELOSTUS VIIALAN KESKUSKOULU LATTIAPÄÄLLYSTEIDEN VAURIOITUMISEN SELVITYS Sisällys Tutkimusselostus 2 (17) 1 Yleistiedot... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tekijät... 3 1.4 Tehtävä...

Lisätiedot

#!$! # # 1 3 %!!$ " & ' #

#!$! # # 1 3 %!!$  & ' # %&'( )! ## * *, -(,.(( %/ (+ ## 0! """##$ # 1/ # '2/ # // #3 # )((/, #!,.(+/, # )!!!!! # 4. # /2/, # *2/,., #3, # 1 "!!! #!$! # # 1 3 %!!$ " & ' # &&55 6,.( ).( 3 5.7 % # 1/ # # #.( 1 (()!*+,)-!!!!!$.//#

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Puolalanmäen lukio. Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet. Aurakatu 11 20100 Turku 30.10.2013 -------- Projekti 5151

Tutkimusraportti. Puolalanmäen lukio. Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet. Aurakatu 11 20100 Turku 30.10.2013 -------- Projekti 5151 Tutkimusraportti Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet Puolalanmäen lukio Aurakatu 11 20100 Turku -------- 30.10.2013 Projekti 5151 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Lähtökohta ja tavoite... 2 2 Suoritetut

Lisätiedot

SISÄILMASELVITYKSIÄ, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO

SISÄILMASELVITYKSIÄ, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO SISÄILMASELVITYKSIÄ, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO RAPORTTI Nro: 16098 Sivu 1 / 10 SISÄLLYS: SISÄILMASELVITYKSIÄ, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä

Lisätiedot

ROINILAN PÄIVÄKOTI NYSTENINTIE KELLOKOSKI

ROINILAN PÄIVÄKOTI NYSTENINTIE KELLOKOSKI RAPORTTI 31.7.2018 ROINILAN PÄIVÄKOTI NYSTENINTIE 6 04500 KELLOKOSKI 04500 KELLOKOSKI 2 / 8 Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Tutkimuksen toteuttaja...

Lisätiedot

Maalauksen vaikutus puulaudan sisäilmaemissioihin. Laura Salo Sitowise Oy

Maalauksen vaikutus puulaudan sisäilmaemissioihin. Laura Salo Sitowise Oy Maalauksen vaikutus puulaudan sisäilmaemissioihin Laura Salo Sitowise Oy Sisäilmastoseminaari 218 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Suuri osa sisäilman kemiallisista epäpuhtauksista on peräisin rakennusmateriaaleista

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen Rakennusmateriaalien haitalliset aineet Jarno Komulainen 11.10.2017 Haitta-ainetutkimukset Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi olla terveydelle vaarallisia ja

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 27.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 27.4.2016 Talousvesitutkimus 27.4.2016 16-2340 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189592 (WUKI/Lähtevä), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016 (11:45) Näytteenottaja:

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015. Tilausnro 185003 (WLAIT/P2), saapunut 6.10.2015, näytteet otettu 6.10.2015 Näytteenottaja: Nurmi Henri

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015. Tilausnro 185003 (WLAIT/P2), saapunut 6.10.2015, näytteet otettu 6.10.2015 Näytteenottaja: Nurmi Henri TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015 15-7482 #2 1 (4) Laitilan kaupunki Vesihuoltolaitos Leena Grönholm PL 25 23801 LAITILA Tilausnro 185003 (WLAIT/P2), saapunut 6.10.2015, näytteet otettu 6.10.2015

Lisätiedot

Korkeajänniteakkukennojen ja -akkujen palot, niiden sammuttaminen ja riskinhallinta

Korkeajänniteakkukennojen ja -akkujen palot, niiden sammuttaminen ja riskinhallinta Korkeajänniteakkukennojen ja -akkujen palot, niiden sammuttaminen ja riskinhallinta Juha Laitinen, Mika Jumpponen ja Pirjo Heikkinen 24.3.217 Työterveyslaitos Juha Laitinen, Koulutuspäivät 223217, JVT-

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS MIKKOLAN KOULU, LYYRA LYYRANPOLKU 2, VANTAA

SISÄILMATUTKIMUS MIKKOLAN KOULU, LYYRA LYYRANPOLKU 2, VANTAA SISÄILMATUTKIMUS MIKKOLAN KOULU, LYYRA LYYRANPOLKU 2, 01480 VANTAA RAPORTTI Nro: 11061 Sivu 1 / 11 SISÄLLYS: SISÄILMATUTKIMUS, MIKKOLAN KOULU, LYYRA 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä...

Lisätiedot

KUUSIKON KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI

KUUSIKON KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI KUUSIKON KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI 1381212 Analyysiraportti 2.7.2012 Analyysiraportti 1381212 2.7.2012 Sivu 1:11 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET, ILMASTA...

Lisätiedot

Sisäilmatutkimukseen sisältyi kahden viikon seurantamittauksina toteutettuja olosuhdemittauksia

Sisäilmatutkimukseen sisältyi kahden viikon seurantamittauksina toteutettuja olosuhdemittauksia Tutkimusselostus Virkkalan päiväkoti 5.6.2019 1/11 Virkkalan päiväkoti Sisäilmatutkimus 1 Yleistiedot 1.1 Tutkimuksen kohde Virkkalan päiväkoti Lähdehaankuja 6 08700 Lohja 1.2 Tutkimuksen tilaaja Lohjan

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN LUKIO TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

SUOMUSSALMEN LUKIO TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ SUOMUSSALMEN LUKIO TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1810415 13.3.2015 Tilastovertailu 1810415 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 13.3.2015 Sivu 1:8 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot