Otteen rekisteriyksikön tunnus esitetään alleviivattuna silloin, kun se esiintyy otteella muualla kuin otsikko- ja perustiedoissa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otteen rekisteriyksikön tunnus esitetään alleviivattuna silloin, kun se esiintyy otteella muualla kuin otsikko- ja perustiedoissa."

Transkriptio

1 Kiinteistörekisteriote ja Kiinteistörekisterin tietoja Kiinteistörekisteristä saatavat otteet ovat oikeaksi todistettava "Kiinteistörekisteriote" ja "Kiinteistörekisterin tietoja". Ne eroavat toisistaan vain otsikon ja oikeaksi todistamismerkintöjen osalta. Kiinteistörekisteriote voidaan antaa kaikista kiinteistörekisteriin merkityistä rekisteriyksiköistä. Määräalasta ei anneta erillistä kiinteistörekisteriotetta. Rekisteriyksikköä koskevat määräalat näytetään rekisteriyksikön kiinteistörekisteriotteella. Kiinteistörekisteriote on jaettu osioihin. Mikäli rekisteriyksiköllä ei ole osion mukaisia tietoja kiinteistörekisterissä, tulostetaan osiosta pelkkä otsikko. Tämän kuvauksen runkona on tilan kiinteistörekisteriote. Jokaisen osion kohdalla on kuvattu sisennettynä eroavuudet esimerkiksi tontin ja tilan otteen välillä. Otteen rekisteriyksikön tunnus esitetään alleviivattuna silloin, kun se esiintyy otteella muualla kuin otsikko- ja perustiedoissa. Perustiedot Otsikossa esitetään rekisteriyksikön laji (esimerkiksi tila, tontti, yhteinen alue), rekisteröintipäivämäärä sekä mahdollinen lakkaamispäivämäärä. Perustiedoissa esitetään kiinteistötunnus, kunta, kylä ja rekisteriyksikön nimi. Osiosta löytyvät rekisteriyksikön nykyiset pinta-alatiedot hehtaareina sekä arkistoviitetieto. Arkistoviite tarkoittaa kunkin kiinteistörekisteriä pitävän viranomaisen omassa arkistossaan säilyttämiensä muodostamisasiakirjojen säilytyspaikkaa. Jos jotain edellä mainittua tietoa ei ole merkitty kiinteistörekisteriin, ko. kenttä jää tyhjäksi. Tontin otteella esitetään kaupungin- tai kunnanosa, korttelin numero, tontin numero ja nimi, jos se on annettu. Lisäksi perustiedoissa on kaavan mukainen käyttötarkoitus. Pinta-alatiedot esitetään neliömetreinä. Yleisen alueen otteella esitetään kaupungin- tai kunnanosa, ryhmän numero, rekisteriyksikön numero ja nimi. Lisäksi perustiedoissa on kaavan mukainen käyttötarkoitus. Pintaalatiedot ovat neliömetreinä. Yhteisen alueen otteella esitetään kiinteistötunnus, kunta, sijaintialue, ryhmä ja nimi. Osiossa esitetään rekisteriyksikön nykyiset pinta-alatiedot hehtaareina sekä arkistoviitetieto. Lisäksi esitetään yhteisen alueen osakaskunnan yhteyshenkilön nimi ja osoite, mikäli osakaskunta on ilmoittanut sellaisen rekisteröitäväksi. Tontilla tarkoitetaan rakennustarkoituksiin kaavassa varattua maa-aluetta. Yleisellä alueella tarkoitetaan yleiseen käyttöön kaavassa varattua maa-aluetta (esimerkiksi katu, puisto, tori). Yhteinen alue ei ole suoraan henkilöiden omistuksessa, vaan se kuuluu yhteisesti kahteen tai useampaan kiinteistöön. Näitä alueita omistetaan siten, että henkilö omistaa kiinteistön, johon kuuluu osuus yhteiseen alueeseen. Kiinteistöä, johon kuuluu osuus yhteiseen alueeseen, sanotaan osakaskiinteistöksi. Muodostumistiedot Tämän osion tiedot ovat kahdessa alaosiossa. Ensimmäisessä alaosiossa esitetään se kiinteistötoimituksen tai viranomaispäätöksen toimenpide, jossa otteen rekisteriyksikkö on muodostettu, sekä toimenpiteen päivämäärät. Toimenpiteitä voi joskus olla useampiakin.

2 Toisessa alaosiossa luetellaan rekisteriyksiköt ja määräalat, joista otteen rekisteriyksikkö on muodostettu. Myös muodostajaosien (rekisteriyksikkö tai määräala) pinta-alat esitetään kunkin muodostajaosan kohdalla. Muodostumishetken pinta-ala on siis kaikkien muodostajaosien yhteenlaskettu pintaala. Vanhoista aineistoista saattavat puuttua muodostuksen osapinta-alat. Tällöin pinta-alatieto esitetään otsikon "Muodostumishetken pinta-ala yhteensä:" kohdalla. Rekisteriyksikön muodostusajankohdan kaavassa määrätty käyttötarkoitus esitetään pinta-alatietojen jälkeen (esimerkiksi "Kaavan mukainen käyttötarkoitus muodostumishetkellä: AO Asuinpientalojen korttelialue"). Tätä tietoa ei pidetä ajan tasalla. Tonteilla ja yleisillä alueilla tietoa pidetään ajan tasalla ja se esitetään jo rekisteriyksikön perustiedoissa. Jos otteen rekisteriyksikkö on määrätty lohkomisen yhteydessä kantakiinteistöksi tietystä muodostajasta, tieto esitetään tässä osiossa (esimerkiksi " on kiinteistön kantakiinteistö"). Kantakiinteistö vastaa pantatun emäkiinteistön panttioikeudesta ennen lohkokiinteistöjä. Kantakiinteistö määrätään lohkomistoimituksessa. Kantakiinteistöksi määrätään se kiinteistö, joka muodostetaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukaiselle emäkiinteistön omistajalle. Poikkeuksia voi syntyä esimerkiksi silloin, kun koko kiinteistö on luovutettu määräaloina. Toisen alaosion viimeisinä tietoina saattaa olla lisäksi vanhoja kiinteistörekisteriin tallennettuja selitystekstejä. Kuntaliitostilanteissa merkitään muodostumistiedoksi kuntajaon muutos. Ennen kuntaliitosta rekisteröidyt toimenpiteet ovat luettavissa muodostumistiedossa mainitun lakanneen rekisteriyksikön otteelta. Määräala on kiinteistörekisteriin merkitty määräala tai erillisenä luovutettu yhteisalueosuus, jolla on määräalatunnus, esimerkiksi M601. Määräala käsittää yhdellä saantokirjalla, esimerkiksi kaupalla, yhdestä rekisteriyksiköstä tai määräalasta luovutetun tai pidätetyn yhden tai useamman osan. Määräala voi siis olla useammassa palstassa. Kiinteistöstä tai määräalasta luovutettu murtoosa, esimerkiksi 1/3, ei ole määräala. Muodostajaosa on kokonainen rekisteriyksikkö tai määräala, rekisteriyksikön osa tai määräalan osa. Erottamattomat määräalat ja erillisinä luovutetut yhteisalueosuudet Osiossa esitetään rekisteriyksiköstä luovutetut määräalat, joita ei ole muodostettu uusiksi kiinteistöiksi tai liitetty johonkin olemassa olevaan kiinteistöön tai muulla tavalla lakkautettu. Myös erillisinä luovutetut yhteisalueosuudet esitetään tässä osiossa. Määräalasta esitetään määräalatunnus, alkuperäinen saannon (esimerkiksi kaupan tai lahjan) päivämäärä, määräalan rekisteröintipäivämäärä, alkuperäisen saannon saaja sekä määräalan olotila (esimerkiksi "Muodostettu osittain rekisterirekisteriyksiköksi") ja tyyppi (esimerkiksi "Erillisenä luovutettu yhteisalueosuus"). "Alkuperäinen saanto": tässä esitetään saannon (esimerkiksi kaupan tai lahjan) päivämäärä. "Alkuperäisen saannon saaja" on määräalan ensimmäinen ostaja, lahjan saaja jne. Alkuperäisen saannon saajana voi olla yksi tai useampi henkilö. "Erillisenä luovutettu yhteisalueosuus" tarkoittaa, että kiinteistölle kuulunut osuus yhteiseen alueeseen on kokonaan tai osittain myyty tai muulla tavoin luovutettu. Myös luovutetulle yhteisalueosuudelle annetaan määräalatunnus. "Muodostettu osittain rekisterirekisteriyksiköksi" tarkoittaa, että vain osa määräalasta on muodostettu kiinteistöksi tai liitetty johonkin olemassa olevaan kiinteistöön tai muuhun rekisteriyksikköön maanmittaustoimituksessa. "Virheellisesti rekisteröity" tarkoittaa, että määräala on rekisteröity virheellisesti tai jäänyt virheellisesti voimaan ja sen korjaaminen tai poistaminen on vielä kesken. Virheellisesti voimaan jääneeseen määräalaan ei voida myöntää lainhuutoa eikä vahvistaa kiinnitystä.

3 Kaavat ja rakennuskiellot (tonteilla Kaavat, tonttijaot ja rakennuskiellot) Osiossa esitetään otteen rekisteriyksikköön kohdistuvat asemakaavat ja oikeusvaikutteiset yleiskaavat sekä rakennuskiellot. Osion tiedot ovat kahdessa alaosiossa. Alaosioiden tiedot esitetään otteella vain, jos niitä esiintyy kyseisellä rekisteriyksiköllä. Ensimmäisessä alaosiossa ovat rekisteriyksikön kaavatiedot ja toisessa alaosiossa rakennuskieltotiedot. Kaavatiedoista selviää, mitkä kaavat (esimerkiksi yleiskaava, asemakaava) koskevat otteen rekisteriyksikköä. Lisäksi kaavatietoina esitetään kaavan tunnus, vahvistamis- tai hyväksymispäivämäärä ja voimaantulopäivämäärä sekä kaavan arkistotunnus, mikäli ne on merkitty kiinteistörekisteriin. Toisessa alaosiossa esitetään rekisteriyksikköä koskevat rakennuskiellot. Rakennuskieltotietoja ovat rakennuskiellon lajitieto (esimerkiksi "Rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi") ja tunnus sekä rakennuskiellon arkistotunnus. Päivämääristä esitetään päätös-, voimaantulo- ja päättymispäivämäärät. Tontista annettavalla otteella osion nimi on "Kaavat, tonttijaot ja rakennuskiellot". Osion tiedot esitetään kolmessa alaosiossa. Kaavat esitetään kuten tilan otteella. Ensimmäisessä alaosiossa esitetään kaavojen lisäksi myös tonttijaot. Tonttijakotietoja ovat tonttijaon lajitieto (esimerkiksi "Asemakaavaan sisältyvä sitova tonttijako"), tunnus, hyväksymispäivämäärä, voimaantulopäivämäärä sekä tonttijaon arkistotunnus. Myös tonttia aikaisemmin koskeneita kaava- ja tonttijakotietoja esitetään otteella. Toisessa alaosiossa esitetään tonttia koskevat rakennuskiellot kuten tilan otteella. Kolmannessa alaosiossa ovat kaavoista ja tonttijaoista johtuvat rakennuskiellot. Rakennuskieltojen tekstit ovat: "Rakennuskielto, tontti ei ole voimassa olevan asemakaavan mukainen" ja " Rakennuskielto, tontti ei ole voimassa olevan tonttijaon mukainen". Yleisen alueen otteella esitetään kaavatiedot kuten tontin otteella. Yleiskaavassa määritetään kunnan tai kuntien kehityksen suuret linjat sekä kaavan sisältämän alueen käyttö yleispiirteisesti (esimerkiksi asuinalueiden, työpaikkojen ja liikenneväylien sijainti). Yleiskaava ohjaa asemakaavaa. Asemakaavalla määritellään yksityiskohtaisesti kunkin alueen käyttötarkoitus. Asemakaavalla ohjataan rakentamista. Asemakaavassa esitetään esimerkiksi rakennusten, leikkipaikkojen ja pysäköintialueiden sijainti tontilla. Sitovalla tonttijaolla määrätään, miten asemakaavan mukainen rakennuskortteli jaetaan rakennuspaikoiksi. Asemakaavan ja sitovan tonttijaon mukainen tontti on rakentamiskelpoinen kiinteistörekisteriin merkitsemisen jälkeen. Ohjeellinen tonttijako ei määrää sitovasti asemakaavassa suunniteltujen tonttien välisiä rajoja. "Kaavan arkistotunnus" kertoo kaava-asiakirjojen säilytyspaikka maanmittaustoimistossa. Tontin ja yleisen alueen otteessa kaava-asiakirjojen säilytyspaikka kunnassa. "Tonttijaon arkistotunnus": tonttijakoasiakirjojen säilytyspaikka kunnassa. "Hyväksytty/Vahvistettu": kaavoihin liittyvä hyväksymis- tai vahvistamispäivämäärä. "Hyväksytty": kaavoihin ja tonttijakoihin liittyvä hyväksymispäivämäärä. "Vahvistettu": kaavoihin liittyvä vahvistamispäivämäärä. "Rakennuskiellon arkistotunnus": rakennuskieltoasiakirjojen säilytyspaikka kunnassa. "Päätös": päivämäärä, jolloin rakennuskiellosta on päätetty. "Voimaantulo": päätöksen voimaantulopäivämäärä. "Päättyy": rakennuskiellon päättymispäivämäärä.

4 Rasitteet, käyttöoikeudet ja käyttörajoitukset Osiossa esitetään otteen rekisteriyksikköä rasittavat ja sen hyväksi perustetut rasitteet, käyttöoikeudet ja käyttörajoitukset. Rasite voi olla myös selväkielisenä tekstinä. Maanmittaustoimituksessa perustettu rasite on voimassa, vaikka rekisteriyksiköt vaihtaisivat omistajia. Tunnuksellista (esimerkiksi Y , K tai K123456) rasitetta, käyttöoikeutta tai käyttörajoitusta kutsutaan käyttöoikeusyksiköksi ja se voi olla moniosainen. Osilla voi olla sijainti kiinteistörekisterikartalla. Otteella esitetään kaikki ne käyttöoikeusyksikön osat, jotka liittyvät otteen rekisteriyksikköön. Muiden rasite- ja rajoitusmerkintöjen sijaintitiedot selviävät toimitusasiakirjoista. Rasite- ja rajoitusmerkinnöistä esitetään lajitieto (esimerkiksi "Autojen pysäköimispaikka"), päivämäärät, selitykset sekä rasitetut ja oikeutetut rekisteriyksiköt. Käyttöoikeusyksiköistä esitetään lajitieto (esimerkiksi "Venevalkama", "Tieoikeus"), tunnus, nimi, käyttöoikeusyksikön osan numero, päivämäärät, tien leveys, erilaiset rajaukset sekä rasitetut ja oikeutetut rekisteriyksiköt. Oikeutettuna voi olla myös määräala, kunta, rakennus, kaivos, laitos (= vuokraoikeuden haltija) tai yhteisö, esimerkiksi yksityistien tiekunnan osakkaat. Tässä osiossa esitetään myös muiden kuin kiinteistörekisteriä pitävien viranomaisten rekisteriyksikköä koskevat päätökset, jotka on tallennettu kiinteistötietojärjestelmään. Päätöksestä esitetään päätöksen tehneen viranomaisen nimi sekä päätöksen päivämäärä ja tunniste. Rasite on kiinteistön hyväksi perustettu pysyvä tai määräaikainen käyttöoikeus, jolla pyritään edistämään kiinteistön tarkoituksenmukaista käyttöä. Rasite sijaitsee toisella rekisteriyksiköllä. Asemakaavaalueilla osa rasitteista voidaan perustaa myös kuntaa varten. Otteen rekisteriyksikön kannalta rasite voi olla rasittava tai oikeuttava. Käyttöoikeuksia ja käyttörajoituksia ovat esimerkiksi voimansiirtolinjat, maakaasujohdot, padotusalueet, luonnonsuojelualueet yksityisen omistamalla alueella sekä lunastamalla hankitut oikeudet, joilla rajoitetaan otteen rekisteriyksikön käyttöä. "Voimaantulo": rasitteen, käyttöoikeuden tai käyttörajoituksen alkuperäinen voimaantulopäivämäärä. "Rekisteröity": rasitteen, käyttöoikeuden tai käyttörajoituksen kiinteistörekisteriin merkitsemispäivämäärä. "Oikeutetut": luettelo oikeutetuista rekisteriyksiköistä. "Oikeutettu": otteen rekisteriyksikkö, joka on oikeutettuna. "Rasitetut": luettelo rasitetuista rekisteriyksiköistä. "Rasitettu": otteen rekisteriyksikkö, joka on rasitettuna. Muita rasitettuja rekisteriyksiköitä ei esitetä esimerkiksi tieoikeuksista ja voimansiirtolinjoista. "Osapuolet": luettelo rekisteriyksiköistä silloin, kun osapuolia ei ole eroteltu oikeutettuihin tai rasitettuihin. Tätä tietoa voi esiintyä joidenkin tonttien kohdalla. "Rajaukset": Näitä ovat esimerkiksi määräaikaisuuden alkamis- ja päättymispäivämäärät. Yksityistien tiekunta on yksityistietä käyttävien rekisteriyksiköiden muodostama yhteisö, joka vastaa yksityistien tienpidosta. "Viranomainen": viranomaispäätöksen tehneen viranomaisen nimi. "Päätös": päätöksen päivämäärä ja tunniste.

5 Osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin (osakaskiinteistön otteella) Osion sisältämät tiedot esitetään kahdessa alaosiossa. Ensimmäisessä alaosiossa ovat kiinteistön osuudet selvitettyihin yhteisiin alueisiin (osakasluettelo on olemassa) sekä selvittämättömiin yhteisiin alueisiin (osakasluetteloa ei ole). Toisessa alaosiossa on rekisteriin merkityt kielteiset osuusmerkinnät, esimerkiksi "Yhteiset vesialueet Ei osuutta". Yhteisestä alueesta (on osakasluettelo) esitetään yhteisen alueen lajitieto (esimerkiksi "Yhteiset maaalueet"), yhteisen alueen tunnus ja nimi, yhteisen alueen rekisteröintipäivämäärä, osuuden suuruus, osuuksien summa, vahvistuneisuustieto (esimerkiksi "Osakasluettelo vahvistamaton") ja osuuteen liittyvät mahdolliset selitystekstit. Jos osuuden suuruus puuttuu, esitetään osuuteen mahdollisesti liittyviä jakautumistietoja. Osuusmerkinnästä (ei osakasluetteloa) esitetään yhteisen alueen laji (esimerkiksi "Yhteinen maaalue") sekä nimi, rekisteröintipäivämäärä, alkuperäinen voimaantulopäivämäärä ja osuuteen liittyvät selitystekstit, jos sellaisia on rekisteriin tallennettu. Lisäksi osuuteen mahdollisesti liittyvät jakautumistiedot kuten toimenpiteen tiedot, osuutta luovuttavan tai saavan rekisteriyksikön tunnus ja jakautumisperusteluku (esimerkiksi 1/3). "Osakasluettelo vahvistamaton": yhteisestä alueesta on laadittu osakasluettelo, mutta sitä ei ole vielä maanmittaustoimituksessa vahvistettu. Osakasluettelo on kuitenkin rekisteröity kiinteistörekisteriin väliaikaisena, jotta rekisteri pysyisi ajan tasalla. "Osuuden suuruus": kiinteistön osuus yhteiseen alueeseen (esimerkiksi 0, / 1, tai 0, / 3,123456). Jos yhteiselle alueelle ei ole vielä tallennettu osuuksien summaa, esitetään vain suhdeluvun osoittaja (esimerkiksi 0, / ). "Kiinteistöllä ei osuutta": kiinteistörekisterissä on myös merkintöjä siitä, että kiinteistöllä ei ole osuutta yhteiseen alueeseen. Nämä kieltävät osuusmerkinnät esitetään osion toisessa alaosiossa. "Erityinen etuus": on aikaisempien säädösten mukaan kiinteistölle perustettu etuus, joka voi olla oikeus koskivoimaan, kalastukseen tai kivilouhokseen. Erityiset etuudet ovat harvinaisia ja niitä on lähinnä vain Lapissa. "Luovuttaja": osuutta luovuttavan kiinteistön tunnus. "Saaja": osuutta saavan kiinteistön tunnus. "Jakautumisperuste": peruste, jolla osuus on jaettu, esimerkiksi "Maapinta-ala". "Jakautumisperusteluku": luku, millä suhteella osuus on jaettu, esimerkiksi 1/3. "Kiinteistön osuus on jakautunut": teksti esitetään, mikäli kiinteistörekisteriin ei ole merkitty tarkempia osuuden jakautumistietoja. Osakasluettelo (yhteisen alueen otteella) Yhteisen alueen otteessa esitetään ensin osakasluettelon perustiedot. Osakasluettelosta esitetään ensimmäiseksi osuuksien summa (= Osuudet yhteensä). Osakasluettelo voi olla vahvistettu tai vahvistamaton. Jos osakasluetteloa ei ole vahvistettu, osiossa näytetään teksti "Osakasluettelo vahvistamaton" tai "Osakasluettelon vahvistamisesta ei ole varmuutta". Jos osakasluettelo ei ole täydellinen, perustiedoissa näytetään teksti "Osakasluettelo ei ole täydellinen" tai "Osakasluettelon täydellisyydestä ei ole varmuutta". Osakasluettelossa esitetään osakaskiinteistöjen tiedot. Osakaskiinteistöstä esitetään kiinteistötunnus ja nimi sekä vahvistetusta osuudesta myös osuuden suuruus. Jos osakaskiinteistön osuutta ei ole vahvistettu, osakaskiinteistön kohdalla näytetään teksti "Osakasluettelo vahvistamaton" tai "Osakasluettelon vahvistamisesta ei ole varmuutta". On myös mahdollista, että osakasluettelo on kokonaisuutena vahvistamaton, mutta se on vahvistettu osalle osakaskiinteistöjä. "Osuudet yhteensä": osakasluettelon kaikkien osakaskiinteistöjen yhteenlaskettu osuuksien summa.

6 "Osakasluettelo vahvistamaton": yhteisestä alueesta on laadittu osakasluettelo, mutta sitä ei ole vielä maanmittaustoimituksessa vahvistettu. Luettelo on kuitenkin rekisteröity kiinteistörekisteriin väliaikaisena, jotta rekisteri pysyisi ajan tasalla. "Osakasluettelon vahvistamisesta ei ole varmuutta": teksti voi esiintyä vanhojen osakasluetteloiden otteilla. "Osakasluettelo ei ole täydellinen": tarkoittaa, että luettelon laatiminen on vielä kesken. Luettelo on valmistunut osasta yhteistä aluetta, esimerkiksi jonkin kylän osalta. "Osakasluettelon täydellisyydestä ei ole varmuutta": teksti voi esiintyä vanhojen osakasluetteloiden otteilla. Kiinteistötoimitukset ja viranomaispäätökset Osiossa esitetään otteen rekisteriyksikköä koskevat muodostumisen jälkeiset kiinteistötoimitukset sekä rekisterinpitäjän ja muiden viranomaisten tekemät päätökset. Kiinteistötoimituksesta ja viranomaispäätöksestä esitetään toimenpiteen laji (esimerkiksi "Lohkominen"), päivämäärät, arkistoviite, pintaalamuutokset, muodostetut rekisteriyksiköt ja muut kohdeyksiköt, lohkomisen kantakiinteistömääritys (esimerkiksi "Muodostajakiinteistö jäi kantakiinteistöksi" tai " on kiinteistön kantakiinteistö") sekä muuta selitystekstiä. Muodostetut rekisteriyksiköt : otteen rekisteriyksiköstä tai sen määräalasta muodostetut toimenpiteessä syntyneet uudet rekisteriyksiköt, esimerkiksi lohkomisessa muodostuneet uudet lohkotilat. Toimenpiteen kohteena mahdollisesti olleita muodostajamääräaloja ei esitetä. Muut kohdeyksiköt : muut kuin muodostetut rekisteriyksiköt, esimerkiksi tilusvaihdon toinen osapuoli tai yleinen alue, johon on liitetty alue otteen rekisteriyksiköstä. Toimenpiteen kohteena mahdollisesti olleita määräaloja ei esitetä. Muodostajakiinteistö on kiinteistö, josta uudet rekisteriyksiköt on muodostettu. Kantakiinteistö vastaa pantatun emäkiinteistön panttioikeudesta ennen lohkokiinteistöjä. Kantakiinteistö määrätään lohkomistoimituksessa. Kantakiinteistöksi määrätään se kiinteistö, joka muodostetaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukaiselle emäkiinteistön omistajalle. Poikkeuksia voi syntyä esimerkiksi silloin, kun koko kiinteistö on luovutettu määräaloina. Muita tietoja Otteen rekisteriyksikköön kohdistuvat muut tiedot esitetään tässä osiossa. Muuna tietona voi olla esimerkiksi "V.1904 KÄYDYSSÄ VESIALUEEN RAJANKÄYNNISSÄ TN:O HAILILAN YKSINÄIS- TALOLLE N:O 1 RAJATTU VESIALUE" Otteella näkyvä huomautus "Toimenpiteitä rekisteröity entisen kunnan rekisteriyksikölle" muistuttaa, että ennen kuntajaon muutosta rekisteröidyt toimenpiteet arkistoviitteineen löytyvät tarvittaessa entisen kunnan lakanneen rekisteriyksikön otteelta osioista "Muodostumistiedot" ja "Kiinteistötoimitukset ja viranomaispäätökset". Toimenpiteitä ovat esimerkiksi lohkomiset ja rajankäynnit. Lakanneen rekisteriyksikön tietoja tarvitaan yleensä vain arkistotutkimuksissa.

KIINTEISTÖREKISTERIOTE 19.11.2015 Sivu 1 (7) Rekisteriyksikkö 140-407-18-285 PAPPILA

KIINTEISTÖREKISTERIOTE 19.11.2015 Sivu 1 (7) Rekisteriyksikkö 140-407-18-285 PAPPILA KIINTEISTÖREKISTERIOTE 19.11.2015 Sivu 1 (7) Perustiedot Kiinteistötunnus: 140-407-18-285 Nimi: PAPPILA Rekisteriyksikkölaji: Tila Kunta: Iisalmi (140) Arkistoviite: 3:504 Rekisteröintipvm: 27.3.1968 Kokonaispinta-ala:

Lisätiedot

Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on liike-, tuotanto- ja varastotiloja.

Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on liike-, tuotanto- ja varastotiloja. Savoset Osoite Poitinkuja 2, 52700 MÄNTYHARJU Kiinteistö Määräala kiinteistöstä Mäkelä 507-426-1-576 Pinta-ala noin 4 260 m 2 Sijainti Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö POTTUTÖRMÄ

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö POTTUTÖRMÄ K24103 Voimajohtoalue / 57 m KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 14.9.2015 Rekisteriyksikkö 564-421-2-54 POTTUTÖRMÄ Sivu 1 (1) Kiinteistötunnus: 564-421-2-54 POTTUTÖRMÄ Rekisteriyksikkölaji: Tila Rekisteriyksikön

Lisätiedot

KIINTEISTÖ KARTALLA ORAVA-KORTTELI

KIINTEISTÖ KARTALLA ORAVA-KORTTELI KIINTEISTÖ KARTALLA 07.06.2016 91-2-40-14 sivu 1 (1) Rekisteriyksikkölaji: Tontti (13) Kylä/kaupunginosa: KLUUVI (2) Rekisteröintipäivämäärä: 01.01.1800 Palstojen lukumäärä: 1 Maapinta-ala: 0.1396 ha Kiinteistön

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIN TIETOJA Sivu 1 (5) Vårdbacka M KULLAS 7,4700

KIINTEISTÖREKISTERIN TIETOJA Sivu 1 (5) Vårdbacka M KULLAS 7,4700 KIINTEISTÖREKISTERIN TIETOJA 08.04.2011 Sivu 1 (5) Tila Rekisteröity 29.08.2009 Kiinteistötunnus: 322-414-7-151 Kokonaispinta-ala (ha): 163,68 Kunta: Kemiönsaari (322) Maapinta-ala (ha): 163,68 Kylä: Engelsby

Lisätiedot

Kiinteistö sijaitsee Virransalmentien varressa noin 5 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on maaseutua.

Kiinteistö sijaitsee Virransalmentien varressa noin 5 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on maaseutua. Laanin halli Osoite Virransalmentie 89, 52700 MÄNTYHARJU Kiinteistö Määräala kiinteistöstä Laani 507-423-1-208 Pinta-ala määräala 7 800 m 2 Sijainti Kiinteistö sijaitsee Virransalmentien varressa noin

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIOTE 24.9.2013 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 167-409-47-41 PÄRNÄSUO V

KIINTEISTÖREKISTERIOTE 24.9.2013 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 167-409-47-41 PÄRNÄSUO V KIINTEISTÖREKISTERIOTE 24.9.2013 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 167-409-47-41 PÄRNÄSUO V Perustiedot Kiinteistötunnus: 167-409-47-41 Rekisteröintipvm: 1.1.2009 Nimi: PÄRNÄSUO V Rekisteriyksikkölaji: Tila

Lisätiedot

Lempäälän seurakunta myy Kuljun vanhan seurakuntatalon (kt SARASTUS) kiinteistön rakennuksineen.

Lempäälän seurakunta myy Kuljun vanhan seurakuntatalon (kt SARASTUS) kiinteistön rakennuksineen. ILMOITUS KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ Myyntikohde Lempäälän seurakunta myy Kuljun vanhan seurakuntatalon (kt 418-424-9-441 SARASTUS) kiinteistön rakennuksineen. Myyntikohde on 1950-luvulla rakennettu pääosin

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (5) Rekisteriyksikkö

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (5) Rekisteriyksikkö KIINTEISTÖREKISTERIOTE 11.4.2017 Sivu 1 (5) Perustiedot Kiinteistötunnus: 186-22-2206-1 Rekisteriyksikkölaji: Tontti Kunta: Järvenpää (186) Kaavan mukainen käyttötarkoitus: YO Rekisteröintipvm: 30.4.1987

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (6) USEASTA REKISTERIYKSIKÖSTÄ Vuoksela Joentaus Jokihaara 5

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (6) USEASTA REKISTERIYKSIKÖSTÄ Vuoksela Joentaus Jokihaara 5 KIINTEISTÖREKISTERIOTE 20.10.2016 Sivu 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO 153-407-1-363 Vuoksela 2 153-415-4-8 Joentaus 4 153-415-4-11 Jokihaara 5 KIINTEISTÖREKISTERIOTE 20.10.2016 Sivu 2 (6) 153-407-1-363 Vuoksela

Lisätiedot

Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on liike-, tuotanto- ja varastotiloja.

Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on liike-, tuotanto- ja varastotiloja. Rajalan halli Osoite Nokiantie 9, 52700 MÄNTYHARJU Kiinteistö Rajala 507-426-1-539 Pinta-ala 4 000 m 2 Sijainti Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä

Lisätiedot

Kiint eds td ti e t op o,lu e lu

Kiint eds td ti e t op o,lu e lu Maanmittauslaitos Page I of 1 Kiint eds td ti e t op o,lu e lu Karttatuloste Tulostettu 03.01.2014 Tulosteen keskipisteen koordinaatit (ETRS-TM3SF N): N: 68', 2025 E: 396821 Tulost ei ole mittatarkka,

Lisätiedot

LAINHUUTOTODISTUS 18.3.2014 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 630-405-15-11 KONNUNSUO

LAINHUUTOTODISTUS 18.3.2014 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 630-405-15-11 KONNUNSUO LAINHUUTOTODISTUS 18.3.2014 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 630-405-15-11 KONNUNSUO Perustiedot Kiinteistötunnus: 630-405-15-11 Nimi: KONNUNSUO Rekisteriyksikkölaji: Tila Kunta: Pyhäntä (630) Arkistoviite:

Lisätiedot

SAHANKOULU, MYYNTI 2019

SAHANKOULU, MYYNTI 2019 SAHANKOULU, MYYNTI 2019 Kuva: ajantasakaava/ilmakuva ja viistokuva Kiinteistö: 748-417-43-18 Kiinteistön nimi: Kiinteistörekisterin mukainen maapinta-ala: 0,3400 hehtaaria Kaavatilanne: Asemakaava, Ruukin

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIN TIETOJA Sivu 1 (2) SUONPERÄ

KIINTEISTÖREKISTERIN TIETOJA Sivu 1 (2) SUONPERÄ KIINTEISTÖREKISTERIN TIETOJA 05.11.2012 Sivu 1 (2) 276-404-8-70 SUONPERÄ Tila Rekisteröity 25.03.1981 Kiinteistötunnus: 276-404-8-70 Kokonaispinta-ala (ha): 19,960 Kunta: Kontiolahti (276) Maapinta-ala

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIN TIETOJA 26.11.2012 Sivu 1 (1) 205-416-12-34 AAVALA

KIINTEISTÖREKISTERIN TIETOJA 26.11.2012 Sivu 1 (1) 205-416-12-34 AAVALA KIINTEISTÖREKISTERIN TIETOJA 26.11.2012 Sivu 1 (1) 205-416-12-34 AAVALA Tila Rekisteröity 01.01.2007 Kiinteistötunnus: 205-416-12-34 Kokonaispinta-ala (ha): 30,05 Kunta: Kajaani (205) Maapinta-ala (ha):

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö TAKALA

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö TAKALA KIINTEISTÖREKISTERIOTE 5.7.2018 Sivu 1 (2) Perustiedot Kiinteistötunnus: Nimi: TAKALA Rekisteriyksikkölaji: Tila Kunta: Karstula (226) Arkistoviite: 226:2000:46 Rekisteröintipvm: 5.9.2000 Kokonaispinta-ala:

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö KIINTEISTÖREKISTERIOTE 13.3.2019 Sivu 1 (2) Perustiedot Rekisteriyksikkölaji: Tontti Kaavan mukainen käyttötarkoitus: YS Rekisteröintipvm: 30.10.1991 Pinta-ala: 21479 m² Muodostumistiedot Kiinteistötoimitus

Lisätiedot

LAINHUUTOTODISTUS Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö OSUUSKAUPPA

LAINHUUTOTODISTUS Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö OSUUSKAUPPA LAINHUUTOTODISTUS 11.5.2017 Sivu 1 (1) Maapinta-ala: 0,4512 ha Lainhuutotiedot 1) Lainhuuto 17.4.2008 Asianumero: 749/17.4.2008/372 749:2008:LH:372 Omistusosuus: 1/1 Omistajat: Arinan Kiinteistöt Oy, 2156810-5

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 2.1.2018 Rekisteriyksikkö 541-111-142-2 Sivu 1 (1) Kiinteistötunnus: 541-111-142-2 Rekisteriyksikkölaji: Tontti Kunta: Nurmes (541) Palstojen lukumäärä: 1 Rekisteriyksikön

Lisätiedot

a/2 a/2 a/2 a/2 a/2 s s-2 13 s-2 16 s-2 17 a/3 4 T A A A A/s 14 T T/s-1 A 2 A A/1 T/s-1 T/s-1 A/1/s 15 A/1 RA/5 A T A/4 RA/2 RA/2 T/s-1 T R 1 T A/1 A/s 48 T/s-1 T T T W RA T/s-1 A/s 55 LV A/1 RA/2 A/1/s

Lisätiedot

LISÄALUE, KANGASAHO, SALMIAHO, SUOMUSSALMEN VALTIONMAA

LISÄALUE, KANGASAHO, SALMIAHO, SUOMUSSALMEN VALTIONMAA KIINTEISTÖREKISTERIOTE 17.1.218 Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö 777-46-47-26 PIENI-PIHLAJAKUNNAS Perustiedot Kiinteistötunnus: 777-46-47-26 PIENI-PIHLAJAKUNNAS Kunta: Suomussalmi (777) Arkistoviite: 64-6 Rekisteröintipvm:

Lisätiedot

~KTJ. Page 1 of 1. httns:llwww.kti. ti/tuotanto/selaintietooalvelulsivusto/tuloste/karttatuloste.html?1am!:=fi... 2.3.2012.

~KTJ. Page 1 of 1. httns:llwww.kti. ti/tuotanto/selaintietooalvelulsivusto/tuloste/karttatuloste.html?1am!:=fi... 2.3.2012. httns:llwww.kti. ti/tuotanto/selaintietooalvelulsivusto/tuloste/karttatuloste.html?1am!:=fi... 2.3.2012 KTJ-Selaintietopalvelu, Maanmittauslaitos Page 1 of 1 ~KTJ Karttatuloste Tulostettu 02.03.2012 o[j

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö HERNELAMPI

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö HERNELAMPI KIINTEISTÖREKISTERIOTE 23.8.2017 Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö 848-412-1-10 HERNELAMPI Perustiedot Kiinteistötunnus: 848-412-1-10 Nimi: HERNELAMPI Rekisteriyksikkölaji: Tila Kunta: Tohmajärvi (848) Arkistoviite:

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIN TIETOJA 02.11.2011 405-488-2-55 Kuntala

KIINTEISTÖREKISTERIN TIETOJA 02.11.2011 405-488-2-55 Kuntala KIINTEISTÖREKISTERIN TIETOJA 02.11.2011 Sivu 1 (4) Tila _..._._.._... _... Kiinteistötunnus: Kunta: Kylä: Nimi: Arkistoviite: Rekisteröity 08.03.1967... _....._........_... 405-488-2-55 Lappeenranta (405)

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAINEN MAANVUOKRASOPIMUS 1(2)

MÄÄRÄAIKAINEN MAANVUOKRASOPIMUS 1(2) MÄÄRÄAIKAINEN MAANVUOKRASOPIMUS 1(2) Vuokranantaja Pyhäjoen kunta 0189127-1 Kuntatie 1 86100 PYHÄJOKI Vuokralainen Fennovoima Oy 2125678-5 Salmisaarenaukio 1 00180 HELSINKI Tausta ja tarkoitus Vuokrakohde

Lisätiedot

KIINTEISTÖ KARTALLA LEPOLA II

KIINTEISTÖ KARTALLA LEPOLA II KIINTEISTÖ KARTALLA 16.04.2016 560-407-14-20 LEPOLA II sivu 1 (1) Kiinteistötunnus: 560-407-14-20 Rekisteriyksikkölaji: Tila (1) Nimi: LEPOLA II Kunta: Orimattila (560) Kylä/kaupunginosa: MALLUSJOKI (407)

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (6) Rekisteriyksikkö Vähä-Evon Yhteismetsä

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (6) Rekisteriyksikkö Vähä-Evon Yhteismetsä KIINTEISTÖREKISTERIOTE 20.5.2016 Sivu 1 (6) Perustiedot Kiinteistötunnus: 109-874-1-4 Nimi: Vähä-Evon Yhteismetsä Rekisteriyksikkölaji: Yhteismetsä Kunta: Hämeenlinna (109) Arkistoviite: 22:235 (Lammi)

Lisätiedot

KI I NTEISTOTI ETOPRLVELU

KI I NTEISTOTI ETOPRLVELU Maanmittauslaitos Page 1 of 1 KI I NTEISTOTI ETOPRLVELU Karttatuloste Tulostettu 156 2016 ulosteen keskipisteen koordinaatit (ETRS-T VI35F N): N: 676832{i E: 519671 uloste ei ole mittatarkka https://kiirlteistotietopalvelu.maanmittauslzlitos.fi/tuotanto/ktp/sivusto/tuloste

Lisätiedot

J O E N S U U N Asuntogalleria... : i. emaii:

J O E N S U U N Asuntogalleria... : i.  emaii: J O E N S U U N L K V Asuntogalleria.. : i. www.joensuunasuntogaleria.fi emaii: jns.asuntogaleria@kolumbus.fi 2 Tilan pinta-ala Lainhuuto Osuudet yhteisiin Rasitteet Kaavoitus Kaavamerkintä Tontin tehokkuusluku

Lisätiedot

K INTEI5T6TIETOPRLVELU

K INTEI5T6TIETOPRLVELU Maanmittauslaitos Page 1 of 1 K INTEI5T6TIETOPRLVELU Karttatuloste Tulostettu 25032015 Tulosteen keskipisteen koordinaalit (ETRS-T V]3SF N): N: 6801136 E: 436596 Tuloste ei ole mittatarkka https://kiinteistotietopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tuotanto/ktp/sivusto/tuloste/karttatulo...

Lisätiedot

JHS 187 Tunnussuositusten koontisuositus

JHS 187 Tunnussuositusten koontisuositus JHS 187 Tunnussuositusten koontisuositus Versio: 1.0 Julkaistu: 10.4.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Viittaukset... 1 4 Termit ja lyhenteet... 2 5 Tunnussuositukset...

Lisätiedot

rjjarve n ti e f asiakasueto.fi Lähestymiskartta Perustiedot Kiinteistö kartalla KIINTEISTÖN KARTTATULOSTE 04.06.2015 t;j

rjjarve n ti e f asiakasueto.fi Lähestymiskartta Perustiedot Kiinteistö kartalla KIINTEISTÖN KARTTATULOSTE 04.06.2015 t;j . KIINTEISTÖN KARTTATULOSTE 04.06.2015 f asiakasueto.fi 1(1) Lähestymiskartta Ma 1 1! (uhturil. ara Kiinteistötunnus: Nimi: Rekisteriyksikkölaji: Paistojen määrä: Kunta: Kaavan mukainen käyttötarkoitus:

Lisätiedot

KINTEISTOTI ETOPALVELU

KINTEISTOTI ETOPALVELU Maanmittauslaitos Page 1 of 1 KNTESTOT ETOPALVELU Karttatuloste ulostettu 9 102015 Tulosteen keskipisteen koordinaatit (ETRS-TM95FlN): N: 67668S1 E: 3A2447 Tuloste ei ole mittatarkka. https://kiinteistotietopalvelu.maanmittauslaitos.filtuotanto/ktp/sivusto/tuloste/karttatulo...

Lisätiedot

Metsätila. Jyväskylä, Korpilahti Kohdenumero Pinta-ala 31 ha Mh ,00

Metsätila. Jyväskylä, Korpilahti Kohdenumero Pinta-ala 31 ha Mh ,00 Metsätila Jyväskylä, Korpilahti Kohdenumero 607295 Pinta-ala 31 ha Mh. 100 000,00 Valkeajärventie. Valkeajärven rannalla sijaitseva metsätila, jossa puustona pääosin koivikkoa. Puuston määrä noin 3.090

Lisätiedot

Kokouksen avasi Olli Muurainen, joka toimt myos kokouksen puheenjohtajana seka si hteertna

Kokouksen avasi Olli Muurainen, joka toimt myos kokouksen puheenjohtajana seka si hteertna Billnas Samiade Verk Oy Ruoholahdenkatu 21 00180 HELSINKI Puh (09)681 590 Fax (09) 6815 9199 POYTAKIRJA 29 5 2009 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2009 Aika 29.5.2009 Paikka L3sna Billnas Samiade Verk Oy, Ruoholahdenkatu

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (5) Rekisteriyksikkö EEROLA

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (5) Rekisteriyksikkö EEROLA KIINTEISTÖREKISTERIOTE 25.4.2016 Sivu 1 (5) Perustiedot Kiinteistötunnus: 791-401-10-23 Nimi: EEROLA Rekisteriyksikkölaji: Tila Kunta: Siikalatva (791) Arkistoviite: 865-I-1 (Kestilä) Rekisteröintipvm:

Lisätiedot

LOHKOMINEN. Mikä lohkominen on?

LOHKOMINEN. Mikä lohkominen on? LOHKOMINEN Mikä lohkominen on? Esim. asemakaavan mukainen tontti (rakennuspaikka) myydään määräalana ja muodostetaan uudeksi kiinteistöksi lohkomalla. Lohkominen on kiinteistötoimitus, jossa määräala tai

Lisätiedot

KARIJOEN KUNNAN OMISTAMIEN PELTOJEN OSTO

KARIJOEN KUNNAN OMISTAMIEN PELTOJEN OSTO KARIJOEN KUNNAN OMISTAMIEN PELTOJEN OSTO Osasta Karijoen kunnan vuokrattavista lohkoista voi tehdä myös ostotarjouksen, mikä on mainittu kyseisen lohkon otsikkotiedoissa. Ostotarjous koskee joko kunnan

Lisätiedot

MYYNTIESITE ASUINKIINTEISTÖ KIURUVEDELLÄ

MYYNTIESITE ASUINKIINTEISTÖ KIURUVEDELLÄ MYYNTIESITE POHJOIS-SAVON ULOSOTTOVIRASTO PL 81, Viestikatu 3 70601 KUOPIO 01.02.2016 Puhelin 02956 27900, Telekopio 02956 27937 Sähköposti pohjois-savo.uo@oikeus.fi ASUINKIINTEISTÖ KIURUVEDELLÄ Nettihuutokauppa

Lisätiedot

1r(' jr,i l a *i el,v -g,' ii # il: {#r. ri''{rti{ t t:i.t, i rt.t +y ll u.t. Page 1 of 1. Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Tulostettu 1tl 11.

1r(' jr,i l a *i el,v -g,' ii # il: {#r. ri''{rti{ t t:i.t, i rt.t +y ll u.t. Page 1 of 1. Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Tulostettu 1tl 11. Maanmittauslaitos Page 1 of 1 1r(' jr,i l a *i el,v -g,' ii # il: {#r ri''{rti{ t t:i.t, i rt.t +y ll u.t Karttatuloste Tulostettu 1tl 11.2014 Tulosteen kes,kipisteen koordinaatit (ETRS-TM3SFIN): N: 6760225

Lisätiedot

Maankäyttöpalveluiden taksa

Maankäyttöpalveluiden taksa MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT Sisällysluettelo: 1. YLEISTÄ TAKSOISTA... 2 1.1. Hyväksyminen ja voimaantulo... 2 1.2. Arvonlisävero... 2 2. ASEMAKAAVAN JA ERILLISEN TONTTIJAON LAATIMISESTA JA MUUTOKSESTA

Lisätiedot

Porvoo Pappilanmäen kylä Skarpensintie 22

Porvoo Pappilanmäen kylä Skarpensintie 22 Porvoo Pappilanmäen kylä Skarpensintie 22 Lähellä keskustaa, helppojen yhteyksien läheisyydessä n. 3428m² aurinkoisella etelään viettävällä osittain rinnetontilla, tilantarvitsijalle avara puutalo 176/272m²,

Lisätiedot

Maanmittauslaitos, lupanro 2879/MML/15, Karttakeskus 2013, 2014

Maanmittauslaitos, lupanro 2879/MML/15, Karttakeskus 2013, 2014 I ' /? Itaudannera ~/~ > Haukineoa. ~ KarJok, va I\ ' \ Kulhunvuori,rä.. ohvanjok1,, //. q. \. 'Korpineva ~ -1.'o,1,. ~, 1-'.t..,"90,{y ~{1//i 'Uflj

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle. Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto

Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle. Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto 1 Maanmittauslaitoksen tehtävät kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminta

Lisätiedot

KIINTEISTÖTIETOJÄRJESTELMÄ OTE TAPAHTUMASTA 08.02.2013 Sivu 1 (7) 2013-440428 2013-02-06 81-401-878-20 VEDENOTTOPAIKKA

KIINTEISTÖTIETOJÄRJESTELMÄ OTE TAPAHTUMASTA 08.02.2013 Sivu 1 (7) 2013-440428 2013-02-06 81-401-878-20 VEDENOTTOPAIKKA KIINTEISTÖTIETOJÄRJESTELMÄ OTE TAPAHTUMASTA 08.02.2013 Sivu 1 (7) Yhteinen maa-alue Rekisteröity 13.06.1995 Kiinteistötunnus: 81-401-878-20 Kokonaispinta-ala (ha): 0,0130 Kunta: Hartola (81) Maapinta-ala

Lisätiedot

Rakentamisessa, kiinteistön muodostuksessa ja maankäytön suunnittelussa käytetään termejä, jotka puhekielessä aiheuttavat helposti sekaannusta

Rakentamisessa, kiinteistön muodostuksessa ja maankäytön suunnittelussa käytetään termejä, jotka puhekielessä aiheuttavat helposti sekaannusta Päivitys 7.8.2012 Rakentamisessa, kiinteistön muodostuksessa ja maankäytön suunnittelussa käytetään termejä, jotka puhekielessä aiheuttavat helposti sekaannusta Rakennuskaava, asemakaava, asemakuva, asemapiirros?

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIOTE 4.7.2016 Sivu 1 (6) Rekisteriyksikkö 785-874-1-0 JAALANGAN YHTEISMETSÄ

KIINTEISTÖREKISTERIOTE 4.7.2016 Sivu 1 (6) Rekisteriyksikkö 785-874-1-0 JAALANGAN YHTEISMETSÄ KIINTEISTÖREKISTERIOTE 4.7.2016 Sivu 1 (6) Perustiedot Kiinteistötunnus: 785-874-1-0 Nimi: JAALANGAN YHTEISMETSÄ Rekisteriyksikkölaji: Yhteismetsä Kunta: Vaala (785) Arkistoviite: 152-I-1 Rekisteröintipvm:

Lisätiedot

lain kumoamisesta Laki yhteismetsälain muuttamisesta

lain kumoamisesta Laki yhteismetsälain muuttamisesta EV 221/1996 vp- HE 205/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yhteismetsälain muuttamisesta ja yhteismetsäosuuksien lunastamisesta annetun lain kumoamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

KI NTEISTOTI ETOPALVELU

KI NTEISTOTI ETOPALVELU Maanmittauslail.os Page 1 of 1 K NTESTOT ETOPALVELU Tulostettu 12 OB 2015 Tulosteen '1 keskipisteen koordinaatit (ETRS-TlVl35FtN): N: 6922590 E: 640236 uloste ei ole mittatarkka https://kiinteistotietopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tuotantoiktp/sivusto/tuloste/karttatulo...

Lisätiedot

- jl,, ' ',, I - '' I ----=-=--=--~ '.:i -

- jl,, ' ',, I - '' I ----=-=--=--~ '.:i - -~ "' ' ',, I - '' I ----=-=--=--~ - jl,, '.:i - Vedenpää Mittakaava 1 :10000 TAPIO. Koordinaatista ETRS-TM35FIN ~ Keskipiste (490822, 7065779) Tulostettu 23.6.2016?()6 26;3.:.i 10-71 1 / 0 A - TAPIO.

Lisätiedot

Kiinteistötoimitukset metsätilalla

Kiinteistötoimitukset metsätilalla Kiinteistötoimitukset metsätilalla Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö Maanmittauslaitoksen organisaatiouudistus Yleistä kiinteistötoimituksista Kiinteistötoimitukset

Lisätiedot

Sonkajärvi Kauppilanmäki Pajusenmäentie 594, 74270 KAUPPILANMÄKI

Sonkajärvi Kauppilanmäki Pajusenmäentie 594, 74270 KAUPPILANMÄKI MYYNTIESITE POHJOIS-SAVON ULOSOTTOVIRASTO PL 81, Viestikatu 3 70601 KUOPIO 09.06.2016 Puhelin 02956 27900, Telekopio 02956 27937 Sähköposti pohjois-savo.uo@oikeus.fi Asuin-, maa- ja metsätalouskiinteistö,

Lisätiedot

17.12.2015. Ohje tulee voimaan 1.1.2016 ja se on voimassa toistaiseksi. Ohje on saatavissa Maanmittauslaitoksen kirjaamosta. Puhelin: 040 484 2185

17.12.2015. Ohje tulee voimaan 1.1.2016 ja se on voimassa toistaiseksi. Ohje on saatavissa Maanmittauslaitoksen kirjaamosta. Puhelin: 040 484 2185 OHJE MML 5139/00 00 00/2015 Kiinteistörekisterin pitäjät OHJEET KIINTEISTÖREKISTERIN PITÄMISESTÄ Maanmittauslaitos on tänään päättänyt kiinteistörekisterilain 15 :n (22.11.1996/876) nojalla antaa liitteenä

Lisätiedot

Yksityistielain keskeinen sisältö

Yksityistielain keskeinen sisältö Yksityistielain keskeinen sisältö 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1-7a 2 LUKU Tieoikeus sekä muut tienpitoa ja tien käyttöä varten tarvittavat oikeudet 8-21 Yksityistielain soveltamisala Ei julkisen vallan ylläpitämät

Lisätiedot

HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016

HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016 HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: Noin 20 % toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset Noin 30 % toimituskokoukset ja maastotyöt Noin 50 %

Lisätiedot

pp.kk.20vv kello hh.mm Lohkottava tontti 91- /Lohkottavat tontit 91- ja 91- / Kaupunkimittausosasto,

pp.kk.20vv kello hh.mm Lohkottava tontti 91- /Lohkottavat tontit 91- ja 91- / Kaupunkimittausosasto, Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 Tontin lohkominen Tunnus Osoite Käyttötarkoitus 91-91- Asemakaava: Tonttijako: Aika: Paikka: Toimitusinsinööri: Toimitusmääräys: XXXXX / pp.kk.vvvv XXXXX / pp.kk.vvvv pp.kk.20vv

Lisätiedot

Karttatuloste. Maanmittauslaitos Page 1 of I. Tulostettu 1302.2014

Karttatuloste. Maanmittauslaitos Page 1 of I. Tulostettu 1302.2014 Page 1 of I Tulostettu 1302.2014 Tulosteen keskipisteen koordinaatit (ETRS-TM3SF N): N: 7135125 E: 432031 Tuloste ei ole mittatarkka https://kiinteistotietopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tuotzlnto/ktp/sivusto/tuloste/karttatulo...

Lisätiedot

JHS XXX Tunnussuositusten koontisuositus

JHS XXX Tunnussuositusten koontisuositus JHS XXX Tunnussuositusten koontisuositus Versio: 1. palautekierroksen versio 8.11.2013 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Viittaukset... 1 4 Termit

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (5) USEASTA REKISTERIYKSIKÖSTÄ

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (5) USEASTA REKISTERIYKSIKÖSTÄ KIINTEISTÖREKISTERIOTE 27.7.2015 Sivu 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO 153-402-1-192 Jokipelto 2 153-416-1-108 Tapiola 3 153-416-1-109 Harakkakorpi 4 153-416-3-3 Jokela 5 KIINTEISTÖREKISTERIOTE 27.7.2015 Sivu 2

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ

KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ Taksa, jonka mukaan kunnalle suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista,

Lisätiedot

. Arvola, kiinteistö 529-564-4-104 27.2.2014 KIINTEISTÖREKISTERIOTE 28.2.2014 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 529-564-4-104 Arvola Perustiedot Kiinteistötunnus: 529-564-4-104 Nimi: Arvola Rekisteriyksikkölaji:

Lisätiedot

KI I IUT EI 5;TOTI ETO PA LVE LU

KI I IUT EI 5;TOTI ETO PA LVE LU K UT E 5;TOT ETO PA LVE LU Tulcrste,en keskipisteen koordinaatit (ETRS-TM35F N): N: 6675425.25,E:362458'7:" kelfi le Karftatulostr= ei ole mittatarkka. Kiinteistorajat ja -tunnukset pdivitetddn toistaisekli

Lisätiedot

Kiinteistötoimitusmaksutaksa

Kiinteistötoimitusmaksutaksa Imatran kaupunki TAKSA 1 (6) Kiinteistötoimitusmaksutaksa Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 19.10.2015 72, lainvoimainen 27.11.2015, kuulutettu voimaan 2.12.2015. Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2016. (Maksuluokka

Lisätiedot

r; :-" Peltue.. \... ~~~\,~ \,.. ' { \\ i -, '\'I' }",.,~,:... ;.:.1.. ; \I'"_... \ -,,

r; :- Peltue.. \... ~~~\,~ \,.. ' { \\ i -, '\'I' },.,~,:... ;.:.1.. ; \I'_... \ -,, r; :-" Peltue.. \.... ~~~\,~ \,.. ' { ) \\ i -, '\'' }",.,~,:... ;.:.1.. ; \'"_... \ -,, 'f-:-...:r_ -_ -:..~-l 1-_ - - -: ~... ~- - Sahi A -, _.,,.,, 1 --- l -----.-:-_ A \ ~~ :_- \ -;-_~ - '.... -~=-~:~

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO P KL VL VL-5 VK VV LT ET EV /sy-2 W 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0090000 Palvelurakennusten korttelialue. 0230000

Lisätiedot

KI I NTEISTOTI ET{] PA LVE LU

KI I NTEISTOTI ET{] PA LVE LU KI I NTEISTOTI ET{] PA LVE LU Tulosteen keskipisteen koordinaatit (ETRS-TM3SFIN): N: 731-3549.25, E: t6l3721'.75 Karttatuloste ei ole nrittatarklla. Kiinteistorajat ja -tunnukset pdivitertddn toistaisreksivain

Lisätiedot

/Z/2. Punkaharjun kunta, kunnanhallitus Kauppatie Punkaharju. Tarjous

/Z/2. Punkaharjun kunta, kunnanhallitus Kauppatie Punkaharju. Tarjous cp 1);- /Z/2 f Ze-L2= Punkaharjun kunta, kunnanhallitus Kauppatie 2 585 Punkaharju Tarjous Idän Kuljetus Oy (Y-28124-3) tarjoutuu ostamaan Punkaharjun kunnan omistamasta Kierniemi RN:o 5:4 nimisestä kiinteistöstä

Lisätiedot

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) Jonkerin ranta-asemakaavan ehdotus J.Isoherranen 18.11.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) Jonkerin ranta-asemakaavan ehdotus J.Isoherranen 18.11. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA, EHDOTUKSEN TOINEN NÄHTÄVILLÄOLO 1.10-31.10.2013 Kaavaehdotuksesta saatiin 5 lausuntoa

Lisätiedot

Asemapiirros ja / tai rakennuspiirustus, johon rasite/rasitteet on selkeästi merkitty Vuokrasopimuksen jäljennös (vuokratontin osalta)

Asemapiirros ja / tai rakennuspiirustus, johon rasite/rasitteet on selkeästi merkitty Vuokrasopimuksen jäljennös (vuokratontin osalta) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta PL 38 53101 LAPPEENRANTA HAKEMUS RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMISEKSI RASITTEEN PERUSTAMISEN HAKIJAKIINTEISTÖT Kaupunginosa Kortteli Tontti Katuosoite Tontin haltijat

Lisätiedot

TONTTIEN JA MUIDEN MAA-ALUEIDEN LUOVUTUKSISSA NOUDATETTAVAT MENETTELYTAVAT JA LUOVUTUSEHDOT

TONTTIEN JA MUIDEN MAA-ALUEIDEN LUOVUTUKSISSA NOUDATETTAVAT MENETTELYTAVAT JA LUOVUTUSEHDOT 1 NURMEKSEN KAUPUNKI TONTTIEN JA MUIDEN MAA-ALUEIDEN LUOVUTUKSISSA NOUDATETTAVAT MENETTELYTAVAT JA LUOVUTUSEHDOT 1. LUOVUTUKSEN KOHTEET JA LUOVUTUSTAVAT 2. LUOVUTUSMENETTELY 3. KOHTEIDEN HINNOITTELU JA

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / CITYCON FINLAND OYJ MAANKÄYTTÖSOPIMUS- JA ESIKAUPPAKIRJALUONNOS

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / CITYCON FINLAND OYJ MAANKÄYTTÖSOPIMUS- JA ESIKAUPPAKIRJALUONNOS Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu 1, 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 2. Kiinteistö Oy Lappeen Liikekeskus Y-tunnus: 0612151-6 c/o Corbel Oy, Laserkatu

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1188. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 1188. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1188 1191 SISÄLLYS N:o Sivu 1188 Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta... 3433 1189 Kiinteistönmuodostamisasetus...

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA

MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA Sivu 1 / 5 MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄT 1/5 Marja-Leena Airio 1/5 Merja Hannele Meronen 1/5 Jarkko Pekka Nurminen 1/5 Jarmo Tapio Nurminen 1/5 Jorma Tapani Nurminen yhteyshenkilö: Jarkko

Lisätiedot

Torstaina 1.12.2011 klo 19.00 Kunnanhallituksen kokoushuone

Torstaina 1.12.2011 klo 19.00 Kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 22/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Torstaina 1.12.2011 klo 19.00 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 968. Laki kalastuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 968. Laki kalastuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1996 N:o 968 976 SISÄLLYS N:o Sivu 968 Laki kalastuslain muuttamisesta... 2685 969 Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Nilsiässä sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Pikaohje KTJ -selaintietopalveluun

Pikaohje KTJ -selaintietopalveluun Pikaohje KTJ -selaintietopalveluun Käyttöliittymä Orientointikartta näyttää valitun kohteen sijainnin. Mittakaavan vaihto. Ulos kirjautuminen palvelusta. Ilmoittaa käytössä olevan mittakaavan. Valitun

Lisätiedot

Kiinteis tci fie t op o,lu e lu

Kiinteis tci fie t op o,lu e lu Maanmittauslaitos https ://kiinteistotietopalvelu.maanmittauslaitos. fi /tuotanto/ktp/sivusto. Kiinteis tci fie t op o,lu e lu Karttatuloste Tulostettu 13.05.2014 Tulosteen keskipisteen koordinaatit (ETRS-TM3SFN):

Lisätiedot

Toimitusnumero 2013-438127 1(6) Kiinteistönmääritys (KML 283 )

Toimitusnumero 2013-438127 1(6) Kiinteistönmääritys (KML 283 ) Toimitusnumero 2013-438127 1(6) Kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde: 536-431-878-1 Yhteinen sorapalsta, 536-431-878-2 Yhteinen maa-alueet, 536-431-878-3 Yhteinen suopalsta, 536-431-878-5 Yhteinen soranottoalue,

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Nousiaisten kunta Asunto Oy Nummenkartano

KAUPPAKIRJA. Nousiaisten kunta Asunto Oy Nummenkartano KAUPPAKIRJA Nousiaisten kunta luonnos 12.8.2016 1. MYYJÄ Nousiaisten kunta (jäljempänä Myyjä ) y-tunnus 0135821-5 Hallintokuja 2, 21270 Nousiainen 2. OSTAJA y-tunnus 1680089-7 os. Torikuja, 21270 Nousiainen

Lisätiedot

YHTEISMETSÄN PERUSTAMINEN

YHTEISMETSÄN PERUSTAMINEN YHTEISMETSÄN PERUSTAMINEN Pahkakosken yhteismetsä Uusi kiinteistörakenne YHTEISMETSÄ q Kahteen tai useampaan kiinteistöön kuuluva yhteinen alue, joka on tarkoitettu käytettäväksi kestävän metsätalouden

Lisätiedot

1 (7) VAIHTOKIRJAN ESISOPIMUS. Osapuolet 1. Ylivieskan kaupunki, Kyöstintie 4, PL Ylivieska

1 (7) VAIHTOKIRJAN ESISOPIMUS. Osapuolet 1. Ylivieskan kaupunki, Kyöstintie 4, PL Ylivieska 1 (7) VAIHTOKIRJAN ESISOPIMUS Osapuolet 1. Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 Kyöstintie 4, PL 70 84100 Ylivieska 2. Maler Oy, 0773587-8 Joutsentie 2, 84100 Ylivieska Vaihdon kohde 1. Ylivieskan kaupunki luovuttaa

Lisätiedot

TONTTIJAKO LUNASTAMINEN (lyhyesti)

TONTTIJAKO LUNASTAMINEN (lyhyesti) Professori Ari Ekroos TONTTIJAKO LUNASTAMINEN (lyhyesti) Yhdyskuntajärjestelmien ja - suunnittelun oikeudelliset perusteet RYM-C1002 TONTTIJAKO yleistä ASEMAKAAVA-ALUEIDEN RAKENNUSKORTTELIT EI MUILLA ALUEILLA

Lisätiedot

1. ASUINRAKENNUSTONTIT

1. ASUINRAKENNUSTONTIT 1 JOROISTEN KUNTA TONTTIHINNOITTELU VOIMASSA 1.1.2013 ALKAEN (KV 8.10.2012 36) (Muutos KV 16.9.2013 69) Tonttien myyntihinta on esitetty muodossa /m2. Kaikki jäljempänä esitetyt tontit ovat myös vuokrattavissa.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016 Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Khall 29.02.2016 50 (Valm. maankäyttöpäällikkö) Kaupungin hallintosäännössä 41 määrätään että Tekninen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI. RANTAMAKASIINI Merimasku 2014

NAANTALIN KAUPUNKI. RANTAMAKASIINI Merimasku 2014 NAANTALIN KAUPUNKI RANTAMAKASIINI Merimasku 2014 , tontti ja vierasvenesatama Rakennus Naantalin kaupunki myy Merimaskun Kirkonsalmen rannassa sijaitsevan rakennuksen, Rantamakasiinin, osoitteessa Paltteentie

Lisätiedot

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS 2 ESISOPIMUKSEN OSAPUOLET JA ESISOPIMUKSEN TARKOITUS 1. OSAPUOLET 1.1. TULEVA MYYJÄ Savonlinnan kaupunki Y-tunnus 0166906-4 Osoite: Olavinkatu 27 57130 Savonlinna (jäljempänä

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Laki. kiinteistönm uodostamislain muuttamisesta

Laki. kiinteistönm uodostamislain muuttamisesta EV 253/1998 vp- HE 110/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain 5 ja 14 b :n ja kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT 1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT HAKUAIKA: 17.3. - 9.4.2014 KELLO 15:00 MENNESSÄ Yleisehdot ja tiedot: - ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

Kauppaan ei kuulu osuuksia yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin.

Kauppaan ei kuulu osuuksia yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin. 1/6 Asianumero KAUPAN OSAPUOLET KAUPPAKIRJA Myyjä: Ostaja: Suomen valtio, Metsähallitus Kotipaikka Vantaa, Y-tunnus 0116726-7 Osoite: PL 94, 01301 VANTAA Keuruun kaupunki Multiantie 5 42700 Keuruu Y-tunnus

Lisätiedot

Yhteismetsän hallinto

Yhteismetsän hallinto LAAJENEVAT JA KEHITTYVÄT YHTEISMETSÄT Koulutusprojekti 2012-2014 PEREHDYTYSAINEISTO 1/2013 Yhteismetsän hallinto Perehdytysaineisto yhteismetsien avainhenkilöille 14.2.2014 Kemijärven, Kuusamon, Posion

Lisätiedot

Perusparannustilanne

Perusparannustilanne 1 Perusparannustilanne Kiinteistörekisteri ja Lainhuutorekisteri Heikki Lind ja Janne Murtoniemi 6.9.2017 Kuntien ja Maanmittauslaitoksen yhteinen kiinteistötehtävien koulutuspäivä Tieoikeuksien perusparantaminen

Lisätiedot

YHTEISMETSÄ OMISTUSMUOTONA

YHTEISMETSÄ OMISTUSMUOTONA YHTEISMETSÄ OMISTUSMUOTONA Nurmes 13.3.2015 Sakari Tikka Yhteismetsä on tilojen yhteinen metsäalue Yhteismetsä on tilojen yhteinen alue, joka on tarkoitettu kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakastilojen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2010 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

Tekninen toimiala sai tietoonsa kaupunginvaltuuston asiaa koskevan pääätöksen vasta noin kolme viikkoa vuoden vaihteen jälkeen.

Tekninen toimiala sai tietoonsa kaupunginvaltuuston asiaa koskevan pääätöksen vasta noin kolme viikkoa vuoden vaihteen jälkeen. Tekninen lautakunta 54 10.02.2015 Kaupunginhallitus 79 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 11 30.03.2015 Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 70/62/620/2015 TL 54 Selostus: Savonlinnan kaupungin valtuusto

Lisätiedot