Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia"

Transkriptio

1 Toimialaraporttisarja Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

2 Ohjelmistoala Toimialaraportti 17/2005 Marko Ylikorpi

3

4 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL 32 Puhelin (09) HELSINKI VALTIONEUVOSTO Telekopio (09) /2004 Tekijät (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Marko Ylikorpi Julkaisuaika Joulukuu 2005 Toimeksiantaja(t) Kauppa- ja teollisuusministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Ohjelmistoala Tiivistelmä Ohjelmistoalaa on tarkasteltu pitkälti TOL 2002 luokituksen mukaisesti toimialaluokkana 72 tietojenkäsittelypalvelut. Tämän toimialan kokonaisliikevaihto oli vuonna 2003 saatujen tietojen mukaan 4,2 miljardia euroa. Yli henkilöä työskenteli toimialalla ja toimipaikkoja oli yli Suomessa. Tarkasteltaessa myös alatoimialaluokkia nousee selvästi esille, että alatoimialaluokka 722 ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsultointi on suurin. Tietojenkäsittelypalvelujen henkilöstömäärä on jatkanut kasvuaan ja vuonna 2003 toimialalla työskenteli henkilöä. Myös toimipaikkojen määrä jatkoi kasvuaan ja niitä oli Muutokset toimialan yrityskentässä ovat hieman yleisempiä kuin muilla toimialoilla keskimäärin. Yritysjärjestelyjä tehdään alalla paljon ja samalla perustetaan paljon uusia yrityksiäkin. Ohjelmistoalan maailmanmarkkinat ovat kasvaneet 917 miljardiin euroon ja kasvun ennustetaan jatkuvan yli neljän prosentin tasolla vuosina 2005 ja Suurinta kasvu on Itä-Euroopassa ja Aasiassa. Suurinta kasvua ennustetaan ohjelmistotuotteiden alalle. Kotimaan markkinat ovat kehittyneet hyvin vuodesta 2003 lähtien ja yritysten liikevaihto on noussut selvästi samoin kuin palkkasummaindeksi. Yhä edelleen suurimmalla osalla yrityksistä päämarkkina-alue on kotimaa. Vahvasti kasvuhakuiset yritykset erityisesti ohjelmistotuoteliiketoiminnan alueella joutuvat hakemaan uusia markkinoita ulkomailta. Ohjelmistotuoteliiketoiminnassa 46 % yrityksillä on liiketoimintaa ulkomailla. Toimialan yritykset panostavat vahvasti omaan kehittymiseen. Sekä investointeja että tuotekehityspanostusta aikoo kasvattaa yhä suurempi osa toimialan yrityksistä. Samaan aikaan yritysten taloudellinen tilanne on parantunut. Yritykset uskovat kasvun jatkuvan myös seuraavina vuosina ja alan suhdannenäkymiä pidetään yleisesti hyvänä. KTM:n yhdyshenkilö: Elinkeino-osasto/Esa Tikkanen, puh. (09) Asiasanat Toimialaraportti, ohjelmistoala ISSN Kokonaissivumäärä 50 Julkaisija Kauppa- ja teollisuusministeriö Kieli Suomi ISBN Hinta Kustantaja Edita Publishing Oy

5

6 Sisällysluettelo 0 Saatteeksi Toimialan määrittely ja sisältö Toimialan kuvaus ja rajaus Ohjelmistoala osana liike-elämän palveluja ja kytkennät muihin toimialoihin Toimialan rakenne Toimialan jakautuminen alaryhmiin sekä alueellinen jakautuminen Henkilöstö, ammatillinen jakautuma Toimialan suurimpia yrityksiä Toimialan työvoimarakenne ja työllisyyden kehitys Markkinoiden rakenne ja kehitys Markkinoiden kansainvälinen rakenne ja kehitys Suomen markkinoiden kehitys Vienti ja kansainvälistyminen Tuotanto ja tuotantomenetelmät Ohjelmistotuoteliiketoiminta Projekti- ja palveluliiketoiminta Asiakassuhteet, asiakashankinta ja yritysjärjestelyt Teknologian kehitys Investoinnit Taloudellinen tilanne Toimialan keskeiset menestystekijät, ongelmat ja kehittämistarpeet Menestystekijät Keskeiset ongelmat Keskeiset kehittämistarpeet Osaamistarpeet ja koulutuksen kehittäminen

7 8 Tulevaisuudennäkymät toimilalla Ohjelmistoalan kasvavat osa-alueet Yritysten tietojärjestelmät, internet ja sähköinen liiketoiminta Yritysten suhdanneodotukset Yhteenvetoanalyysi Lähteet... 49

8 7 0 Saatteeksi Ohjelmistoalan toimialaraportti 2005 on kehitetty antamaan toimialan yleistilannetta mahdollisimman hyvin kuvaava julkaisu. Raportissa käytetty aineisto on kerätty useista eri lähteistä. Raportin koostamisessa on pyritty aina mahdollisimman tuoreen aineiston hyödyntämiseen. Joitakin tietoja on saatavissa kuitenkin vain parin vuoden takaisesta tilanteesta, mikä on nopeasti kehittyvällä toimialalla jo hieman pitkä aikaväli. Ohjelmistoala on sinällään hieman ongelmallinen tilastollisessa tarkastelussa. Tilastoluokitusten mukaisesti ohjelmistoalaa kuvaa parhaiten toimialaluokka 72 tietojenkäsittelypalvelut, mutta samalla useat ohjelmistoalalla toimivat yritykset rajataan toimialan ulkopuolelle. Uskon silti, että raportti antaa hyvän ja totuudenmukaisen kuvan toimialan tilanteesta. Toimialaraportin tavoitteena on antaa ohjelmistoalalla työskenteleville yrityksille sekä sitä lähellä oleville julkisen sektorin organisaatioille hyvä yleiskuva alan nykytilanteesta. Raportin näkökulma kuitenkin painottuu lähinnä pk-yritysten suuntaan, vaikka tilastollisissa tarkasteluissa toimialan kaikki yritykset on huomioitu. Ohjelmistoalalla on koettu taantuma vuoden 2000 jälkeen. Vuonna 2003 ala kääntyi jälleen kasvuun ja kaikki indikaattorit osoittavat kasvun jatkuvan edelleen. Ohjelmistotuoteliiketoiminnan alalla voidaan puhua jopa voimakkaasta kasvusta Teknillisen korkeakoulun tekemän selvityksen antamien tietojen perusteella. Suomen kotimarkkinat ovat kuitenkin kovin rajalliset ja vahvasti kasvuhakuisten yritysten onkin pakko suunnata katseensa ulkomaille. Monet ohjelmistoalan yritykset suunnittelevatkin viennin aloittamista, mutta ilman ulkopuolista apua ja panostusta se ei aina ole mahdollista. Tämä raportti pohjautuu aikaisemmin ohjelmistoalan toimialapäällikkönä toimineen Marja Toivosen tekemään raporttiin. Olen päivittänyt vuoden 2004 raportin tiedot loppuvuodesta 2005 saatavilla olleisiin tietoihin, mutta muuten säilyttänyt raportin lähes entisellään. Raportin päivityksessä olen saanut apua useilta eri henkilöiltä, joille suuri kiitos siitä. Erityisesti haluan mainita Matti Sihton Tekesistä sekä Arto Vallinin Hämeen TE-keskuksesta. Lahdessa Marko Ylikorpi Toimialapäällikkö

9 8 1 Toimialan määrittely ja sisältö 1.1 Toimialan kuvaus ja rajaus Ohjelmistoalan kuvaus ja määrittely perustuu tässä raportissa toimialaluokituksen TOL 2002 mukaiseen toimialaluokkaan 72 Tietojenkäsittelypalvelut. Toimialaluokituksen mukaan 72 Tietojenkäsittelypalvelut on määritelty seuraavasti: Automaattiseen tietojenkäsittelyyn liittyvä, asiakkaan laskuun tapahtuva laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi, ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja julkaiseminen, tietokone- ja käsittelypalvelutoiminta, tietokantaisännöinti, konttori- ja tietokoneiden korjaus ja huolto sekä muu tietojenkäsittelypalvelu. Tietojenkäsittelypalvelut on lisäksi jaettu kuuteen alaluokkaan. Atk-laitteistokonsultointiin (721) kuuluu tietokonelaitteiden ja niiden ohjelmasovellusten tyyppiin ja laitteistokokonaisuuteen liittyvä konsultointi, käyttäjien tarpeiden ja ongelmien analysointi ja parhaan ratkaisun löytäminen. Myös ohjelmiston valintaan liittyvä neuvonta on tässä luokassa, mikäli se kuuluu osana kokonaisuuteen. Ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsultointi (722) sisältää seuraavia toimintoja: Valmisohjelmien kehittäminen, valmistus ja dokumentointi. Asiakkaan vaatimusten mukaan yksilöllisesti tehtävien tietokonesysteemien analysointi, suunnittelu, ohjelmointi, toteuttaminen, dokumentointi ja kehittäminen. Valmisohjelmien asiakaskohtainen muuntelu sekä käyttäjän ohjeisiin perustuvien ohjelmien laatiminen. Atkohjelmistokonsultointi, kuten asiakkaan atk-järjestelmätarpeen selvittäminen, toteuttamismahdollisuuksien tutkiminen, atk-kehityssuunnitelman laadinta ja atk-toiminnan saneeraus. Ohjelmistojen valinnan opastus sekä neuvonta järjestelmien tekniikkaan liittyvissä asioissa. Myös ohjelmistojen käyttöönottoon olennaisesti liittyvä ohjaus ja koulutus. Tietojenkäsittelyyn (723) kuuluvat seuraavat toiminnot: Tiedonvalmistelu eli tietovälinemuunnokset, ajovalmistelu ja tallennukset. Tietokoneajan myynti: asiakkaan tietojenkäsittelylaite on kytketty palvelun tarjoajan keskusyksikköön ja tietojenkäsittely tapahtuu suorakäyttönä asiakkaan omilla ohjelmilla. Laskentapalvelutoiminta: asiakkaan tiedot siirretään palvelujen tarjoajan tietokoneelle, jossa ne käsitellään palvelun tarjoajan ohjelmilla. Käyttöosastopalvelu: asiakkaan koko tietojenkäsittelytoiminta tai sen osa hoidetaan asiakkaan laitteilla pitkäaikaisen sopimuksen puitteissa. Myös ylläpito tai satunnainen järjestelmän kehittäminen voivat kuulua osana palveluun. Muut käsittelypalvelut: asiakirjojen skannaus, mikrotulostuspalvelu, piirturi- ja digitointipalvelut yms. Tietokanta- ja verkkopalvelut (724) sisältää seuraavaa: Tietokantaisännöinti eli tietokantatilan ja tiedonhakuohjelmiston käyttöön asettaminen maksua vastaan. Atk-rekisteripal-

10 9 velut: tietojen keruu ja tallennus tietokoneelle tietokannoiksi myyntiä varten. On-line tietokantapalvelut: sähköisen tiedon ostaminen, tuottaminen ja jälleenmyynti sähköisessä muodossa sekä tietokantajulkaiseminen verkossa. Tietoverkkopalvelut: tietoverkkoja hyödyntävä, vain niiden varaan rakennettu erityinen liiketoiminta. Konttori- ja tietokoneiden korjaus ja huolto (725) sisältää asiakkaan laskuun tapahtuvan tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden, konttorikoneiden ja atk-pohjaisten kassajärjestelmien huollon ja korjauksen silloin, kun siitä laskutetaan erikseen. Tähän luokkaan kuuluvat myös valmistajan ja maahantuojan huollot, kun niistä laskutetaan erikseen. Muu tietojenkäsittelypalvelu (726) käsittää manuaaliset rekisteripalvelut: tietojen keruun, lajittelun ja jäsentelyn myyntiä varten, mm. lehtileikepalvelun ja referaattipalvelun. Tähän luokkaan kuuluu myös muualla luokittelematon tietojenkäsittelypalvelu. Toimialaraportissa on jätetty alatoimialaluokka 725 konttori- ja tietokoneiden korjaus ja huolto tarkastelun ulkopuolelle aina silloin kun se lähdemateriaalin tarkkuuden puolesta on ollut mahdollista. Toimiala ohjelmistotuoteliiketoiminnan näkökulmasta Ohjelmistoalan muissa määritelmissä ja jaotteluissa on pyritty täsmentämään erityisesti luokan 722, ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsultointi, toimintoja. Lähtökohtana on usein ollut ohjelmistotuotteisiin liittyvän liiketoiminnan erottaminen palveluliiketoiminnasta. ohjelmistoala on usein jaettu kolmeen eri lohkoon, kuten myös Tekesin selvityksissä (Nukari & Forsell 1999, 13 14; Autere et al. 1999, 10 11): Ohjelmistotuotteet, joita ei ole suunniteltu tai valmistettu asiakaskohtaisesti ja jotka muodostavat yhden kokonaisuuden. Niitä markkinoidaan ja toimitetaan samanlaisina jopa miljoonille käyttäjille. Ohjelmistotuotteita ovat esimerkiksi taulukkolaskenta-, tekstinkäsittely- ja virustentorjuntaohjelmat. Ohjelmistotuotteista usein käytettyjä synonyymeja ovat mm. pakettiohjelmisto ja valmisohjelmisto. Asiakaskohtaiset ohjelmistot, jotka räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan, yleensä tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Sulautetut ohjelmistot, jotka tehdään osaksi muuta kuin varsinaista atk-tuotetta. Esimerkki sulautetuista ohjelmistoista ovat matkapuhelimien sisältämät ohjelmistot. Ryhmien väliset rajat ovat käytännössä häilyviä, ja sama ohjelmisto voidaan luokitella moneen eri ryhmään. Esimerkiksi toimialasovelluksissa on usein sekä tuotteistettuja että asiakaskohtaisesti räätälöityjä osia ja monia atk-maailmaan myytäviä ohjelmistotuotteita, esimerkiksi tietokantoja, käytetään myös sulautettujen järjestelmien osina.

11 10 Ohjelmistotuotteet Asiakaskohtaiset ohjelmistot Sulautetut ohjelmistot Kuva 1. Ohjelmistoalan jakautuminen Tekes on määritellyt ohjelmistoihin liittyvän liiketoiminnan eri käsitteet: Erityisesti ohjelmistotuotteisiin liittyvää liiketoimintaa kutsutaan ohjelmistotuoteteollisuudeksi eli ohjelmistotuoteliiketoiminnaksi. Ohjelmistoteollisuus tarkoittaa tuotteistettujen ja asiakaskohtaisesti suunniteltujen ohjelmistojen ja niihin liittyvien palvelujen kokonaisuutta, jota kutsutaan myös ohjelmistoliiketoiminnaksi. Ohjelmistoala on laajin käsite, joka kattaa ohjelmistotuotteiden ja asiakaskohtaisesti suunniteltujen ohjelmistojen lisäksi sulautetut ohjelmistot. 1.2 Ohjelmistoala osana liike-elämän palveluja ja kytkennät muihin toimialoihin Toimialaluokituksessa tietojenkäsittelypalvelut ovat osa laajempaa liike-elämän palveluiden toimialaa. Liike-elämän palvelut on ollut jo noin kolmen vuosikymmenen ajan ripeimmin kasvava toimiala niin Suomessa kuin muissakin länsimaissa. Kasvun on ennustettu jatkuvan selvästi keskitasoa nopeammin myös tulevina vuosina. Suomen avainklustereiden tulevaisuutta kartoittavan tutkimuksen mukaan koko liike-elämän palvelusektorin työllisyys tulee Suomessa kasvamaan vuoteen 2015 mennessä vuosittain 2,8 prosenttia työllisyyden keskimääräisen kasvun ollessa 0,7 prosenttia (Hernesniemi et al. 2001). Liike-elämän palveluihin sisältyy alatoimialoina ns. osaamisintensiiviset toimialat, joilla tarkoitetaan niitä yritysten toisille yrityksille tai julkiselle sektorille tuottamia palveluita, joissa asiantuntijatoiminnalla on erityisen suuri merkitys. Osaamisintensiivisiin liike-elä-

12 11 män palveluihin luetaan yleensä ohjelmistoala, tutkimus ja kehittäminen, lainopilliset palvelut, taloushallinnon palvelut, mainos- ja markkinointipalvelut, tekniset palvelut sekä konsultti- ja henkilöstöpalvelut. Taulukko 1. Osaamisintensiivisten liike-elämän palveluiden toimipaikat, henkilöstö ja liikevaihto palvelujen pääryhmittäin 2003 Toimiala Toimipaikat Henkilöstö Liikevaihto (1 000 ) Määrä % Määrä % Määrä % Tietojenkäsittelypalvelu , , ,8 Tutkimus ja kehittäminen 299 1, , ,3 Lainopillinen ja taloudellinen konsultointi , , ,6 Tekninen palvelu , , ,1 Tekninen testaus ja analysointi 336 1, , ,3 Mainospalvelu , , ,4 Työnvälitys ja henkilöstön hankinta 544 2, , ,5 Yhteensä , , ,0 Lähde: Tilastokeskus. Yritys- ja toimipaikkatilastot Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen merkitys ei rajoitu niiden asemaan keskeisenä kasvualana, vaan niillä on myös yleistä taloudellista kasvua tukeva merkitys. Toisin kuin aiemmin, jolloin liike-elämän palvelujen kasvun nähtiin johtuvan pelkästään kustannustekijöihin liittyvästä toimintojen ulkoistamisesta, on uudemmissa tutkimuksissa korostettu ulkopuolisten palvelujen käytön motiivina olevan usein asiantuntemuksen tason nousu (ks. esim. Kox 2002; Strambach 2001). Palveluyrityksillä, joilla on asiakkainaan suuri määrä muita yrityksiä, näkökulma on laajempi kuin mihin yksittäisen yrityksen sisällä on mahdollista päästä. Levittäessään tietoa uusista ideoista ja parhaista käytännöistä osaamisintensiiviset palveluyritykset ovat keskeisessä asemassa asiakasyritystensä liiketoiminnan kehittämisessä. Osaamisintensiivisten palvelujen pääryhmistä eniten ovat kasvaneet juuri tietojenkäsittelypalvelut. Ne muodostavat merkittävän osan liike-elämän palvelujen kokonaisuudesta. Vuonna 2000 tietojenkäsittelypalvelut nousivat suurimmaksi liike-elämän palvelujen toimialaksi sekä henkilöstön että liikevaihdon mukaan tarkasteltuna; tätä ennen suurin oli teknisten palvelujen toimiala. Tietojenkäsittelypalveluala tuottaa kolmanneksen liike-elämän palvelujen koko liikevaihdosta, ja alan henkilöstö muodostaa yli kolmanneksen liike-elämän palvelujen koko henkilöstöstä. Toimipaikkamäärästä alan osuus ei ole yhtä suuri, mikä johtuu muita liike-elämän palveluja suuremmasta toimipaikkakoosta tietojenkäsittelypalveluissa. Toimialatarkastelujen rinnalle on viime vuosina kehitetty joustavampia ns. klusteritarkasteluja. Tässä selvityksessä klusteri-käsitettä käytetään melko väljässä merkityksessä viittaamaan yritysryppäisiin, jotka ovat eri tavoin vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja joiden keskinäinen vuorovaikutus tuottaa synergiaetuja (vrt. Mannermaa 2000, 163). Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen voidaan katsoa muodostavan oman klus-

13 12 terinsa, jossa keskeinen yhdistävä tekijä on samantyyppinen osaamispohja ja asiantuntemus. Toimialojen työntekijöille on tyypillistä korkea koulutustaso. Tällaista yhteistä resurssipohjaa hyödyntävää yritysrypästä tai verkostoa voidaan nimittää horisontaaliseksi klusteriksi. Perinteisemmin klusteri-käsitteellä on viitattu samaan arvoketjuun kuuluvaan yritysverkostoon, jota voidaan nimittää vertikaaliseksi klusteriksi ja johon luetaan kuuluvaksi sekä ko. arvoketjun sisältämät ydintoiminnot että niitä tukevat palvelutoiminnot. Tieto- ja viestintäteollisuus INFOCOM ICT (Information and Communication Technologies) Tietotekniikka Tietoliikenne Viestintäteollisuus Tietokonelaitteet ja toimistotekniikka Lähiverkot Ohjelmistot Palvelut Yleiset tietoverkot Päätelaitteet Tietoliikennepalvelut Kaapeli- ja TV-palvelut Graafinen viestintä Sähköinen viestintä Tallenneviestintä Lähde: Tekes Kuva 2. Ohjelmistoala osana tieto- ja viestintäteollisuutta Ohjelmistoklusterilla on vahva side muiden toimialaklustereiden kanssa. Ohjelmistokehityksessä ja ohjelmistoliiketoiminnassa tarvitaan myös asiakastoimialan osaamista. Ohjelmistoja myydään myös suoraan kuluttajille, mutta kuluttajamyynnin osuus on vähäistä verrattuna yritysmyyntiin. Viime vuosien ohjelmistoalan kasvua ei voida selittää ohjelmistoteknologioiden muutoksella, vaan asiakastoimialojen kehittyminen ja muuttuminen on ohjannut myös ohjelmistoalan kehitystä. Kysyntä ohjelmistotuotteille ja ohjelmistopalveluille vaihtelee paljonkin toimialasta riippuen. Tämä vaihtelevuus ohjaa myös ohjelmistoalan omaa kehitystä ja panostusta. Vahvat ja kehitykseen panostavat toimialat ohjaavat ohjelmistoklusterin kehitystä ja niillä alueilla myös muodostuu todennäköisemmin uusia ohjelmistoalan yrityksiä ja liiketoimintoja. Suomessa vahvoja asiakastoimialoja ohjelmistoalalle ovat olleet 70-luvulla automaatioala, 80-luvulla elektroniikka-ala ja 90-luvulla tietoliikenneala ja telepalvelut. Ohjelmistotuotteet muodostavat noin neljänneksen suomalaisten ohjelmistoalan yritysten liikevaihdosta. Ohjelmistotuotteiden kehittämiseen on panostettu kuitenkin viime vuosina yhä enemmän ja niiden osuus yritysten liikevaihdon muodostumisesta tulee varmastikin kasvamaan. Silti suurin osa liikevaihdosta jatkossakin muodostuu ohjelmistokehityspalveluista, jota tehdään muilla toimialoilla toimiville asiakasyrityksille.

14 13 Ohjelmistoalan yritykset Spin-off Ohjelmistoyksiköt Ohjelmistokehitys Ulkoistus Ohjelmistotuotteet Ohjelmistokehitys Työ ASP-palvelut Ohjelmistotuotteet Ohjelmisto ASP-palvelut ASP-palvelu Muiden alojen yritykset Lähde: Tekes Kuva 3. Ohjelmistoalan yritysten ja muiden yritysten välisiä vuorovaikutuksia

15 14 2 Toimialan rakenne 2.1 Toimialan jakautuminen alaryhmiin sekä alueellinen jakautuminen Uusimmat toimialoittaiset tiedot toimipaikkojen lukumäärästä, henkilöstön määrästä sekä liikevaihdosta ovat saatavissa Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkatilastosta vuodelta Yritys- ja toimipaikkatilastossa ovat mukana yritykset, jotka ovat työllistäneet henkilöitä vähintään puolen vuoden ajan ja ovat arvonlisäverovelvollisia. Tietoja on saatavissa sekä toimipaikoittain että yritysten mukaan. Tässä raportissa käytetään pääosin toimipaikan mukaisia tietoja. Nämä kuvaavat toiminnan alueellista jakautumista paremmin kuin yritystason tiedot, joihin vaikuttaa pääkonttoritoimintojen keskittyminen pääkaupunkiseudulle. Taulukossa 2 on esitetty tietojenkäsittelypalveluiden toimipaikkojen määrä, henkilöstön määrä ja liikevaihdon määrä jaoteltuna yritysten koon mukaan. Taulukon tiedoista ilmenee, että selvästi eniten yritysten toimipaikoista on suhteellisen pieniä, eli työllistävät alle 10 henkilöä. Keskimäärin jokaisessa toimipaikassa työskentelee 7,7 henkilöä. Suurin osa henkilöstöstä työskentelee kuitenkin toimipaikoissa, joissa työskentelee 50:stä 249:ään henkilöä. Suurin osa toimialan liikevaihdostakin muodostuu edellä mainitun kokoisissa toimipaikoissa, joka vastaa lähes 44 prosenttia koko toimialan liikevaihdosta. Vuonna 2003 tietojenkäsittelypalveluiden toimialalla liikevaihtoa oli keskimäärin vajaa euroa toimipaikkaa kohden. Henkilöstön määrään suhteutettuna saadaan liikevaihdoksi runsaat euroa jokaista työntekijää kohden. Taulukko Tietojenkäsittelypalvelujen toimipaikat, henkilöstö ja liikevaihto vuonna Toimipaikan koko Toimipaikat Henkilöstö Liikevaihto (1 000 ) Määrä % Määrä % Määrä % alle 10 henkilöä , , , henkilöä , , , henkilöä 139 2, , ,7 yli 250 henkilöä 10 0, , ,5 Yhteensä , , ,0 Lähde: Tilastokeskus, yritys- ja toimipaikkatilasto Taulukossa 3 on esitetty tietojenkäsittelypalveluiden toimialan toimipaikat, henkilöstön määrä ja liikevaihto jaettuna alatoimialoille. Selvästi suurin osuus liiketoiminnasta kuuluu alatoimialaluokkaan 722 ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsultointi. Toimipaikoista yli 75 prosenttia kuuluu tähän toimialaryhmään. Seuraavaksi suurimpia alatoimialoja ovat 723 tietojenkäsittely, 724 tietokanta- ja verkkopalvelut ja 721 atk-laitteisto-

16 15 konsultointi, joiden osuus vaihtelee 8,7 prosenttista 7,1 prosenttiin. Myös henkilöstön määrästä suurin osa työskentelee ohjelmiston suunnittelu, valmistus ja konsultointi toimialaluokassa. Alatoimiala 723 tietojenkäsittely työllistää kuitenkin yllättävän paljon, eli 26 prosenttia henkilöstöstä, kun taas tietokanta- ja verkkopalvelut (724) työllistää vain 4,2 prosenttia ja 721 atk-laitteistokonsultointi vain 1,4 prosenttia. Jakauma pysyy samansuuntaisena liikevaihdon muodostumista tarkasteltaessa. Edelleen selkeästi suurin ryhmä on ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsultointi, jonka alalta muodostuu lähes 67 prosenttia koko toimialan liikevaihdosta. Alatoimiala 723 tietojenkäsittely muodostaa liikevaihdosta 25,4 prosenttia ja 721 atk-laitteistokonsultointi 2,4 prosenttia. Tietojenkäsittelypalvelujen toimialalla työskentelevät yritykset ovat sijoittuneet varsin epätasaisesti Suomeen. Taulukossa 4 on esitetty toimipaikkojen, henkilöstön ja liikevaihdon määrä maakunnittain. Ylivoimaisesti eniten tietojenkäsittelypalveluiden alalla toimivista yrityksistä sijaitsee Uudellamaalla. Toimipaikoista lukumääräisesti yli puolet ovat Uudellamaalla, Uudellamaalla työskentelee yli 63 prosenttia toimialan henkilöstöstä ja liikevaihdosta muodostuu lähes 68 prosenttia Uudellamaalla. Yhtä selkeä on Pirkanmaan toinen tila. Siellä sijaitsee yli 8 prosenttia toimialan toimipaikoista, henkilöstöstä Pirkanmaalla työskentelee 8,9 prosenttia ja liikevaihdosta muodostuu vajaat 8 prosenttia. Tietojenkäsittelypalveluiden kannalta seuraavaksi eniten liiketoimintaa on Varsinais-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa. Toimipaikkojen määrässä mitattuna vähiten yrityksiä sijaitsee Ahvenanmaalla, kun taas tietojenkäsittelypalveluiden liikevaihdosta vähiten muodostuu Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Itä-Uudellamaalla. Taulukko 3. Tietojenkäsittelypalveluiden jakautuminen alatoimialoittain Alatoimiala Toimipaikat Henkilöstö Liikevaihto (1 000 ) Määrä % Määrä % Määrä % ATK-laitteistokonsultointi (721) 320 7, , ,4 Ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja , , ,9 konsultointi (722) Tietojenkäsittely (723) 396 8, , ,4 Tietokanta- ja verkkopalvelut (724) 372 8, , ,7 Muu tietojenkäsittelypalvelu (726) 40 0, , ,5 Yhteensä , , ,0 Lähde: Toimiala online

17 16 Taulukko 4. Tietojenkäsittelypalveluiden toimipaikat, henkilöstö ja liikevaihto vuonna 2003 maakunnittain Maakunta Toimipaikat Henkilöstö Liikevaihto (1 000 ) Määrä % Määrä % Määrä % Uusimaa , , ,6 Varsinais-Suomi 363 6, , ,6 Satakunta 120 2, , ,2 Kanta-Häme 86 1, , ,9 Pirkanmaa 469 8, , ,6 Päijät-Häme 142 2, , ,0 Kymenlaakso 84 1, , ,6 Etelä-Karjala 85 1, , ,1 Etelä-Savo 80 1, , ,3 Pohjois-Savo 136 2, , ,3 Pohjois-Karjala 64 1, , ,3 Keski-Suomi 208 3, , ,4 Etelä-Pohjanmaa 80 1, , ,7 Pohjanmaa 140 2, , ,1 Keski-Pohjanmaa 30 0, , ,2 Pohjois-Pohjanmaa 228 4, , ,6 Kainuu 41 0, , ,2 Lappi 79 1, , ,7 Itä-Uusimaa 66 1,2 87 0, ,2 Ahvenanmaa 23 0,4 95 0, ,3 Yhteensä , , ,0 Lähde: Tilastokeskus. Yritys- ja toimipaikkatilasto 2.2 Henkilöstö, ammatillinen jakautuma Tietojenkäsittelypalvelujen henkilöstömäärä kasvoi yhtäjaksoisesti vuodesta 1994 lähtien vuoteen 2001 asti ja selvästi yli kaksinkertaistui tänä aikana. Kasvu oli melko tasaista vuosina , tämän jälkeen se nopeutui huomattavasti. Vuodesta 1997 vuoteen 1998 alan henkilöstömäärä kasvoi henkilöllä, mikä oli yli kaksinkertainen määrä aikaisempiin vuosiin verrattuna. Vuodesta 1998 vuoteen 1999 kasvu oli hieman pienempi, mutta kiihtyi uudelleen vuonna 2000, jolloin se nousi merkittävästi aikaisempaa suuremmaksi: vuodesta 1999 vuoteen 2000 tietojenkäsittelypalveluiden henkilöstömäärä lisääntyi henkilöllä. Suhdanteiden heikentymisestä huolimatta kasvu jatkui myös seuraavana vuonna; henkilöstölisäys oli kuitenkin selvästi edellisvuotta pienempi, Vuodesta 2001 vuoteen 2002 tietojenkäsittelypalveluiden henkilöstömäärä pieneni tilaston mukaan 446 henkilöllä, mutta kun tilastoluokituksen muutos otetaan huomioon, pienennys oli kuitenkin vain 159 henkilöä. Vuonna 2003 henkilöstön määrä lähti jälleen kasvuun ja määrä kasvoi 324 henkilölle edelliseen vuoteen verrattuna.

18 17 Toimipaikkamäärässä kasvua tapahtui jo vuodesta 1993 lähtien. Vuosina 1994 ja 1995 toimipaikkalisäys oli noin 200, vuosina 1996 ja 1997 noin 300 toimipaikkaa kumpanakin vuonna. Vuonna 1998 toimipaikkamäärä kasvoi edelleen 250:lla, mutta vuonna 1999 lisäys oli vain 113 toimipaikkaa. Vuonna 2000 kiihtyneen kasvun myötä myös toimipaikat lisääntyivät enemmän kuin yhtenäkään aiempana vuonna: lisäys oli 478 toimipaikkaa. Tämän jälkeen tapahtunut suhdannetilanteen vaikeutuminen näkyy toimipaikkojen kehityksessä hyvin selvästi: vuonna 2001 tietojenkäsittelypalveluiden toimipaikat vähenivät 146:lla. Vuonna 2002 toimipaikkamäärä kääntyi jälleen nousuun, lisäys oli 164 toimipaikkaa (tilastointimuutos huomioon ottaen 171 toimipaikkaa). Lukumäärän kasvu jatkui myös vuonna 2003, jolloin toimipaikkoja tuli lisää Toimipaikat Henkilöstö Lähde: Tilastokeskus, Yritys- ja toimipaikkatilasto Kuva 4. Henkilöstömäärän ja toimipaikkamäärän kehitys tietojenkäsittelypalveluissa vuosina Uusia yrityksiä tietojenkäsittelypalvelualalle perustettiin vuosina vuodessa noin 650, vuonna 1999 määrä kasvoi lähes 800:aan ja vuonna 2000 lähes 1 100:aan. Vuosina yritysten perustaminen väheni, mutta alan vaikeudet huomioon ottaen yllättävän vähän. Vuonna 2001 alalle tuli edelleen yli 900 ja vuonna 2002 lähes 900 uutta yritystä. Vuonna 2003 uusien yritysten määrä nousi hieman edellisvuodesta, ja vuonna 2004 uusia yrityksiä aloitti liiketoimintansa toimialalla peräti 965 kappaletta. Vuosittain syntyvien uusien yritysten määrä yrityskantaan verrattuna on tietojenkäsittelypalveluissa suurempi kuin koko taloudessa. Vuonna 2003 uusia yrityksiä suhteessa yrityskantaan perustettiin tietojenkäsittelypalvelualalla 15,1 prosenttia, kaikilla aloilla 9,6 prosenttia. (Yrityskanta lasketaan aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten tilastossa eri tavoin kuin edellä esitetyssä yritys- ja toimipaikkatilastossa.) Uusien yritysten suuri määrä liittyy paitsi alan kasvuun myös siihen, että kynnys uuden yritystoiminnan aloittamiseen on tietojenkäsittelypalvelualalla alhainen. Kynnystä yritystoiminnan aloittamiseen alentaa ennen kaikkea tarvittavien toimitila-, laite- ja materiaali-investointien matala taso.

19 18 Taulukko 5. Toimintansa aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuosina tietojenkäsittelypalvelujen toimialalla Vuosi Aloittaneet Lopettaneet Lisäys Lähde: Tilastokeskus. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Toisaalta toimialalta poistuu vuosittain suuri määrä yrityksiä. Vuosina poistuneiden osuus oli runsaat puolet perustettujen yritysten määrästä: vuosina vajaat 400 yritystä, vuonna 1999 vajaa 500 ja vuonna 2000 noin 600 yritystä. Toimialan tilanteen vaikeutumista osoittaa se, että vaikka yritysten perustaminen vuosina jatkui melko suurena, lopettaneiden osuus suhteessa aloittaneisiin kasvoi selvästi aiemmista vuosista (lopettaneita yrityksiä oli vuonna 2001 lähes 700 ja vuonna 2002 yli 700). Tilanne koheni jonkin verran vuonna 2003, jolloin lopettaneiden määrä väheni noin 50:llä. Vuonna 2004 toimialalla aloittaneiden yritysten määrä kasvoi 965:een, mutta samalla myös lopettaneiden yritysten määrä kasvoi 773:een. Suhteessa yrityskantaan lopettaneiden yritysten osuus oli tietojenkäsittelypalveluissa vuonna ,4 prosenttia, mikä on jonkin verran suurempi osuus kuin kaikilla aloilla yhteensä (8,7 %). Yritysten toiminnan päättyminen tapahtuu tietojenkäsittelypalvelualalla pääosin yrityskauppojen tai toiminnan vapaaehtoisen lopettamisen kautta. Vuonna 2002 kuitenkin myös konkurssien määrä kasvoi selvästi aiemmasta. Vuonna 2003 konkurssien määrä kääntyi jälleen laskuun: konkurssiin haettiin 57 tietojenkäsittelypalvelualan yritystä, kun määrä edellisvuonna oli 79. Vuonna 2004 konkurssien määrä aleni edelleen ja niitä oli vain 52 kappaletta. Henkilöstöä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli vuonna , edellisvuonna 731. (Tilastokeskus. Konkurssitilasto.) Kauppa- ja teollisuusministeriön 2005 tekemä selvityksen mukaan 25 prosenttia alan yrityksistä oli lisännyt henkilöstöään viimeksi kuluneen vuoden aikana ja henkilöstöään supistaneita yrityksiä oli vain 7 prosenttia. Henkilöstöään lisänneiden yritysten osuus oli hieman pienempi ja henkilöstöään vähentäneiden yritysten osuus selvästi pienempi kuin vuotta aiemmin. Henkilöstöään lisänneiden yritysten osuus oli tietojenkäsittelypalvelualalla myös suurempi kuin koko pk-sektorilla, jossa osuus nyt tehdyn kyselyn mukaan oli 23 prosenttia ja myös henkilöstöään vähentäneiden yritysten osuus oli alalla hieman pk-sektorin keskitasoa (11 %) pienempi. KTM:n selvityksessä tiedusteltiin myös yritysten kasvuhakuisuutta, kasvun keinoja ja kasvun esteitä. Tulokset osoittavat, että voimakkaasti kasvuhakuisia ilmoitti olevan 17

20 19 prosenttia haastatelluista yrityksistä. 58 prosenttia yrityksistä kertoi pyrkivänsä kasvamaan mahdollisuuksien mukaan ja vain 12 prosenttia ilmoitti, ettei heillä ole kasvutavoitteita ollenkaan. Taulukko 6. Yritysten kasvuhakuisuus Kasvuhakuisuus Tietojenkäsittelypalvelut Pk-yritykset yhteensä Voimakkaasti kasvuhakuinen 17 % 7 % Pyrkii kasvamaan mahdollisuuksien mukaan 58 % 45 % Pyrkii säilyttämään asemansa 12 % 34 % Yrityksellä ei ole kasvutavoitteita 12 % 14 % Lähde: KTM selvitys Toimialan suurimpia yrityksiä Ohjelmistoalan suurimpien yritysten kartoittamista vaikeuttaa alan nopea kehitys, jonka vuoksi tilastoista saatavissa olevat tiedot suurimmista yrityksistä vastaavat varsin huonosti tämän päivän tilannetta. Tietolähteiden ongelmana on lisäksi se, että niissä on usein yhdistetty ohjelmistoalalla toimiviin yrityksiin myös tietoliikennealan yrityksiä ja tietoteknisten välineitä myyviä yrityksiä. Tähän raporttiin on otettu Tietoviikon keräämä lista alan 250 suurimmasta yrityksestä. Listasta on pyritty ottamaan mukaan vain ne yritykset, jotka kuuluvat tarkasteltavaan toimialaan. Taulukko 7. Toimialan 20 suurinta yritystä liikevaihdon mukaan järjestettynä Yritys Liikevaihto (milj. ) Henkilöstö 1 Tietoenator 1 525, Fujitsu Services 290, WM-Data Accenture Itella Suomi 82, FD-Finanssidata 67, Aldata Solution Proha 65, Setec 58, SAP Finland 54, Samlink 51, Tecnomen 51, F-Secure 47, Tieto-Tapiola 47, Capgemini Finland 45,4 16 Microsoft 40, Ementor 39, Cygate 38, Tekla 37, Basware 32,6 280 Lähde: Tietoviikko

jptaloushallinnon palvelut

jptaloushallinnon palvelut jptaloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työvoima- ja elinkeinokeskus Finpro

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2002 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Ohjelmistoala Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus

Lisätiedot

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia Työnvälitys t www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi

Lisätiedot

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Tarkastelussa osaamisintensiivisten asiantuntijapalveluiden (KIBS) käyttäminen ja tuottaminen Toni Saarivirta Anmari Viljamaa Seliina Päällysaho

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Sosiaalipalvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Sosiaalipalvelut Toimialaraportti 16/2005 Riitta Kettunen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä. Luovat alat. Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Näkemyksestä menestystä. Luovat alat. Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Näkemyksestä menestystä Luovat alat Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Kasvufoorumi 08. Loppuraportti. Jyrki Kontio (Toim.)

Kasvufoorumi 08. Loppuraportti. Jyrki Kontio (Toim.) Kasvufoorumi 08 Loppuraportti Jyrki Kontio (Toim.) ISDN 978-952-92-4396-9 (NID.) ISBN 978-952-92-4434-8 (PDF) Painopaikka: Kehityksen kirjapaino Oy Graafinen suunnittelu: GREY PRO Oy Kansi: Oddball Graphics

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa Toimialaraportti 10/2007 Anneli Harju-Autti Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi t Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä

Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä Pekka Lith, Mika Kautonen, Marja Hyypiä ja Jari Kuusisto Culminatum Ltd Oy Helsinki Region Centre of Expertise 2005 Uusimaa osaamisintensiivisten

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Ravitsemistoiminta www.toimialaraportit.fi Ravitsemistoiminta Toimialaraportti 16/2006 Anneli Harju-Autti Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 25/2013 Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009

Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009 Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009 Tukkukaupan toimiala on Suomessa viime vuosina kehittynyt varsin voimakkaasti ja kirjassa kuvataan tätä kehitystä sekä toimintatapojen muutosta.

Lisätiedot

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 6 Silva Laaksonen, Heikki Sipilä LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri kevät

Pk-yritysbarometri kevät Pk-yritysbarometri kevät Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj, Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri kevät 2011 EsipuhE Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä

Lisätiedot

M a r j a T o i v o n e n. Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01

M a r j a T o i v o n e n. Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01 M a r j a T o i v o n e n Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01 ESR-julkaisut -sarja Päätoimittaja - Editor-in-Chief Riitta Kangasharju Toimitussihteeri - Editor Kimmo

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot