Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin."

Transkriptio

1 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT 3,5 MILJOONAN EURON VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN SUUNTAAMISESTA TURRET OY AB:N MERKITTÄVÄKSI SEKÄ RAHOITUKSEN UUDELLEEN JÄRJESTELYSTÄ. LISÄKSI YHTIÖ ANTAA UUDEN KÄYTTÖPÄÄOMAA KOSKEVAN LAUSUNNON Ixonos Oyj:n ("Ixonos" tai "Yhtiö") hallitus on pidetyn yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella päättänyt pääomaltaan 3,5 miljoonan euron suuruisen vaihdettavan pääomalainan ( Laina ) ja siihen liitettyjen osakeyhtiölain (624/2006 muutoksineen) ( Osakeyhtiölaki ) 10 luvun 1 pykälän 2-momentissa tarkoitettujen optiotai muiden erityisien oikeuksien ( Erityiset Oikeudet ) suuntaamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Turret Oy Ab:n ("Turret") merkittäväksi. Erityiset Oikeudet oikeuttavat Turretin tai Erityisten oikeuksien kulloisenkin haltijan merkitsemään Ixonosin uusia osakkeita Lainaa ja Erityisiä oikeuksia koskevissa ehdoissa ( Ehdot ) määritellyn mukaisesti. Laina ja siihen liittyvät Erityiset Oikeudet on laskettu liikkeelle Yhtiön kassatilanteen, omavaraisuuden ja käyttöpääoman vahvistamiseksi sekä pääomarakenteen optimoimiseksi. Lainan ottamiselle ja Erityisten Oikeuksien antamiselle on näin ollen painava taloudellinen syy. Lainan emissiokurssi ja vaihtohinta on määritelty markkinaehtoisesti. Lainan ja Erityisien Oikeuksien Ehtojen pääkohdat ovat seuraavat: Lainan määrä on 3,5 miljoonaa euroa Lainan pääomalle maksetaan kiinteää vuotuista korkoa, joka on 6,75 prosenttia Lainaan liitetyn vaihto-oikeuden perusteella annettavien Yhtiön uusien osakkeiden ( Osake ) enimmäismäärä on kappaletta. Osakkeen vaihtokurssi on kiinteä 0,16 euroa ja sitä tarkistetaan Ehdoissa määritellyn mukaisesti Laina-aika on Laina on Osakeyhtiölain 12 luvun 1 :n mukainen pääomalaina, jonka pääoma, korko ja muu hyvitys saadaan maksaa Yhtiön purkautuessa ja Yhtiön konkurssissa vain kaikkia muita velkojia huonommalla etuoikeudella Laina ja siihen liittyvien Erityisten Oikeuksien suuntaaminen Turretin merkittäväksi liittyy Yhtiön tiedottamaan suunnitelmaan kerätä järjestetyssä osakeannissa ( Osakeanti ) kerättyjen varojen lisäksi enintään 3,5 miljoonaa euroa laskemalla liikkeelle osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustumattomassa osakeannissa tai optio-oikeuksia tai muita Osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Osakeannin yhteydessä Turret antoi Yhtiölle sitoumuksen ( Sitoumus ), jonka mukaan Turret vaatii Yhtiölle myöntämiään yhteensä

2 noin 3,5 miljoonan euron lyhytaikaisia lainoja ( Velat ) takaisin maksettaviksi aikaisintaan Sitoumuksessa muuten esitettyjen ehtojen täyttyessä. Yhtiön hyväksymän Sitoumuksen mukaan Turretilla on, niin vaatiessaan, oikeus konvertoida kyseisiä Velkoja kokonaan tai osittain joko Ixonosin liikkeeseen laskemaksi osakepääomaksi, hybridilainaksi tai Yhtiön muuksi IFRS-sääntöjen mukaiseksi oman pääoman ehtoiseksi instrumentiksi siten, että instrumentin ehdot ovat markkinaehtoisia.instrumentti voi sisältää osakemerkintäoikeuden vaihtovelkakirjalainan tai warranttien muodossa tai muussa muodossa. Mikäli Velat kokonaan tai osittain jäävät voimaan jälkeen sitoutuu Ixonos myös neuvottelemaan Velkojen ehdoista niiden saamiseksi markkinaehtoisiksi Turretin niin vaatiessa. Turret on merkinnyt Lainan ja siihen liittyvät Erityiset Oikeudet ja Yhtiön hallitus on hyväksynyt Turretin merkinnän. Turret on maksanut Lainan Yhtiölle täysimääräisesti kuittaamalla maksun Yhtiön Turretilta olevien, pääomaltaan yhteensä 3,5 miljoonan euron suuruisten Velkojen pääomaa vastaan. Yhtiön hallitus on myös päättänyt solmia Turretin kanssa lainasopimuksen 1,0 miljoonan euron pitkäaikaisesta vieraan pääoman ehtoisesta lisärahoituksesta ja antanut vakuudeksi yhtiön yrityskiinnityksiä. Järjestelyssä Yhtiön päärahoitussopimuksen rahoittajat hyväksyvät vuoden 2014 lainojen lyhennyksille lyhennysvapaan periodin asti siten, että lyhennysvapaalla periodilla muutoin erääntyneet erät siirtyvät laina-ajan loppuun yhdeksi bullet-eräksi kokonaislaina-ajan muuten pidentymättä. Uusi käyttöpääomaa koskeva lausunto Yhtiö arvioi että sen käyttöpääoma riittää tilinpäätöshetkellä seuraavien 12 kuukauden tarpeisiin, mikäli riittäviä toimenpiteitä toteutetaan taseen vahvistamiseksi ja yhtiön vuodelle 2014 laatimat ennusteet toteutuvat. Osana yhtiön käyttöpääoman tarpeen hallintaa Yhtiön johto on tänään sopinut rahoittajien kanssa joukosta käyttöpääomaa vahvistavia toimenpiteitä, kuten edellä on tiedotettu. Yhtiö jatkaa edelleen toimenpiteitä taseen ja kassatilanteen vahvistamiseksi, kustannusrakenteen keventämiseksi sekä toiminnallisen rakenteen yksinkertaistamiseksi. Taseen lisävahvistaminen suunnitellaan voitavan kattaa (i) lisärahoituksella, (ii) käyttämällä yhtiön hallituksella kulloinkin voimassa olevia valtuutuksia osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, (iii) yhtiön toimintojen lisätehostamisella ja uudelleenjärjestämisellä, (iv) suunniteltujen

3 investointien toteuttamisen lykkäämisellä, (v) yhtiön liiketoimintojen ja omaisuuserien myynnistä saaduilla varoilla tai (vi) edellä mainittujen keinojen yhdistelmillä. Helsingissä, 7. maaliskuuta 2014 IXONOS OYJ Hallitus Lisätietoja Esa Harju, toimitusjohtaja, puh , Teppo Talvinko, talousjohtaja, puh , Jakelu NASDAQ OMX Helsinki Oy HUOMAUTUS Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Pohjola Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

4 Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

5 VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN EHDOT 1. Vaihdettavan pääomalainan tausta ja tarkoitus Ixonos Oyj:n (Y-tunnus: , "Yhtiö") hallitus on yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla päättänyt Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnata vaihdettavan pääomalainan Turret Oy Ab:n (Y-tunnus: , Turret ) merkittäväksi alla määriteltyjen ehtojen ( Ehdot ) mukaisesti. Perustuen Ixonos Oyj:n hallituksen ( Hallitus ) edellä yksilöityyn päätökseen, Osapuolet ovat tänään solmineet tämän osakeyhtiölain (624/2006 muutoksineen) ( Osakeyhtiölaki ) 10 luvun 1 pykälän 2- momentissa tarkoitettuja optio- tai muita erityisiä oikeuksia ( Erityiset Oikeudet ), joista on tarkemmin määrätty alla kohdassa II ja jotka oikeuttavat Turret Oy Ab:n (tai Erityisten Oikeuksien kulloisenkin haltijan) merkitsemään Yhtiön uusia osakkeita myöhemmin näissä Ehdoissa tarkemmin määritellyin ehdoin, koskevan vaihtovelkakirjalainan. Turret on Yhtiön suurimpana osakkeenomistajana tutustunut haluamassaan laajuudessa Yhtiön taloudelliseen ja toiminnalliseen asemaan ja ilmoittanut tekevänsä sijoituksen Yhtiöön myöntämällä Yhtiölle näiden Ehtojen mukaisen vaihdettavan ja vapaasti siirtokelpoisen pääomalainan ( Laina ) jäljempänä esitetyin Ehdoin. Laina ja siihen liittyvät Erityiset Oikeudet lasketaan liikkeelle kassatilanteen, omavaraisuuden ja käyttöpääoman vahvistamiseksi sekä pääomarakenteen kehittämiseksi. Lainan ottamiselle ja Erityisten Oikeuksien antamiselle on näin ollen painava taloudellinen syy. Emissiokurssi ja vaihtohinta on määritelty markkinaehtoisesti. Erityisistä Oikeuksista ei anneta todistuksia eikä Erityisistä Oikeuksista makseta erikseen vastiketta. Näissä Ehdoissa määrätään tarkemmin Lainan ehdoista ja sen merkinnästä. I Lainaehdot 2. Lainan määrä Lainan määrä on euroa. Lainan pääoma merkitään taseeseen erillisenä eränä. Laina jaetaan näiden lainaehtojen Liitteen A mukaisiin euron nimellisarvoisiin juokseviin velkakirjoihin (kukin erikseen Velkakirja ja yhdessä Velkakirjat ). Velkakirjojen lukumäärä on näin ollen kolmekymmentäviisi (35) kappaletta.

6 3. Velkakirjojen ja Erityisten Oikeuksien merkintä Velkakirjat ja niihin liitetyt Erityiset Oikeudet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen täysimääräisesti Turretin merkittäväksi. Velkakirjanhaltija tarkoittaa Turretia tai sitä, jolle Velkakirja on kulloinkin siirretty. Lainan merkintämäärä on euroa. Turret merkitsee näiden Ehtojen allekirjoituksin kaikki Lainasta annettavat Velkakirjat ja niihin liitetyt Erityiset Oikeudet täysimääräisesti, yhteensä euron arvosta. Velkakirjojen merkintähinta on 100 prosenttia Lainan nimellisarvosta. 4. Velkakirjojen emissiokurssi ja merkinnän hyväksyminen Velkakirjojen emissiokurssi on 100 prosenttia. Hallitus sitoutuu hyväksymään Turretin tekemän näiden Ehtojen mukaisen Lainan merkinnän. Yhtiö on velvollinen antamaan Turretille Velkakirjat välittömästi merkinnän ja siihen liittyvän merkintöjen maksun yhteydessä. 5. Merkintöjen maksu Turret maksaa Lainan Yhtiölle täysimääräisesti kuittaamalla maksun Yhtiön Turretilta olevien, pääomaltaan yhteensä euron suuruisten velkojen (lainasopimus sekä lainasopimus , jäljempänä yhdessä Velat ) pääomaa vastaan. Lainapääoman suoritus Yhtiölle sekä Velat katsotaan puolin ja toisin maksetuksi ja vastaanotetuksi Yhtiön sekä Turretin suorittamin Näiden Ehtojen allekirjoituksin lukuun ottamatta Veloille kertyneitä maksamattomia korkoja, joiden maksuvelvollisuutta nämä Ehdot eivät muuta. 6. Laina-aika Velkakirjat päivätään Laina-aika on Kunkin Velkakirjan pääoma maksetaan takaisin yhtenä eränä ( Eräpäivä ) edellyttäen, että kohdassa 7 A olevat takaisinmaksun edellytykset täyttyvät.

7 7. Velkakirjojen takaisinmaksu A) Takaisinmaksu Eräpäivänä Velkakirjojen pääoma voidaan maksaa takaisin vain Osakeyhtiölain 12 luvun 1 :n 2 momentissa säädetyn mukaisesti, jos Yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää Yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. Mikäli Velkakirjojen takaisinmaksuedellytykset eivät täyty Lainan Eräpäivänä, maksetaan Lainan pääomaa takaisin osittain ja kullekin Velkakirjalle yhtäläisesti siltä osin kuin se takaisinmaksuedellytysten puitteissa on mahdollista. Muilta osin Velkakirjojen takaisinmaksu siirtyy aina seuraavan vuoden vastaavaan päivään, kunnes Velkakirjat on kokonaisuudessaan maksettu. Yhtiö on velvollinen laatimaan kultakin tilikaudeltaan laadittavan tilinpäätöksensä siten, että Velkakirjojen takaisinmaksuedellytykset kyseisen tilinpäätöksen mukaisesti kyetään määrittämään Eräpäivänä tai sitä seuraavan vuoden vastaavana päivänä, johon Velkakirjojen takaisinmaksu on siirtynyt. Velkakirjoille takaisinmaksuhetkellä kertynyt korko on kohdan 8 mukaisesti kaikissa tilanteissa maksettava ennen Lainan pääomaa. B) Takaisinmaksu ennen Eräpäivää B.1) Takaisinmaksu Osakeyhtiölain sen salliessa Yhtiöllä on lukien lisäksi oikeus maksaa kaikkien Velkakirjojen pääoma kokonaisuudessaan tai osittain takaisin kurssiin 100 prosenttia lisättynä maksupäivään saakka kertyneillä koroilla edellyttäen, että (i) edellä kohdassa A mainitut takaisinmaksun edellytykset ja kohdassa 8 mainitut koronmaksun edellytykset täyttyvät, ja (ii) Yhtiön osakkeen päätöskurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy -pörssissä ( Helsingin Pörssi ) on vähintään kahtenakymmenenä (20) kaupankäyntipäivänä kolmenkymmenen (30) perättäisen kaupankäyntipäivänä aikana päättyen aikaisintaan seitsemää (7) kalenteripäivää ennen kyseisen takaisinmaksuilmoituksen antamista ollut vähintään 150 prosenttia kyseisinä päivinä voimassa olevasta Vaihtokurssista. Takaisinmaksun edellytyksenä on lisäksi, että (i) Velkakirjojen pääomaa maksetaan takaisin kaikille Velkakirjoille yhtäläisesti ja (ii) takaisinmaksun määrä on joka takaisinmaksukerralla vähintään kaksikymmentätuhatta (20.000) euroa kutakin Velkakirjaa kohden tai tätä korkeampi viidentuhannen (5.000) euron kerrannainen.

8 kaupankäyntipäivä tarkoittaa näissä Ehdoissa päivää, jona Helsingin Pörssi on avoinna (pois lukien kuitenkin ne päivät, jolloin Helsingin Pörssi sulkeutuu ennen säännönmukaista arkipäivien sulkemisaikaa). B.2 Takaisinmaksu erityistilanteissa Yhtiöllä on edellä mainitun lisäksi oikeus maksaa kaikkien Velkakirjojen pääoma takaisin kokonaisuudessaan kurssiin 100 prosenttia lisättynä maksupäivään saakka kertyneillä koroilla edellyttäen, että edellä kohdassa 7 A mainitut takaisinmaksun edellytykset ja jäljempänä kohdassa 8 mainitut koronmaksun edellytykset täyttyvät, mikäli sen seurauksena, että Suomen valtion, jonkin kunnan tai verottamiseen oikeutetun viranomaisen lakeja tai säännöksiä muutetaan, tai jonkin tällaisen lain tai säännöksen yleinen soveltaminen tai virallinen tulkinta muuttuu siten, että: (i) Yhtiö on velvoitettu tai tulee velvoitetuksi pidättämään Lainan korosta lähdeveron, ennakonpidätyksen tai muun vastaavan veron tai maksun; tai (ii) Yhtiö ei ole oikeutettu vähentämään Lainan korkoja omassa tuloverotuksessaan Suomessa samassa laajuudessa kuin laina-ajan alkamispäivänä. Lainan takaisin maksamisen edellytyksenä on, että Yhtiön hallituksen valitsema tunnettu riippumaton oikeudellinen neuvonantaja tai tilintarkastusyhteisö on antanut kirjallisen lausunnon, josta ilmenee, että (a) yllämainittu muutos on tapahtunut tai tulee tapahtumaan ja että (b) Yhtiö on tai tulee olemaan velvollinen maksamaan kyseisiä lisämaksuja muutoksen seurauksena tai ei ole muutoksen seurauksena oikeutettu tekemään yllämainittua vähennystä tuloverotuksessaan. Lisäksi Velkakirjojen takaisin maksamisen edellytyksenä on, että yllä mainittu muutos astuu voimaan laina-ajan alkamispäivänä tai sen jälkeen. B.3 Menettely Yhtiön maksaessa Lainaa takaisin ennen Eräpäivää Velkakirjojen takaisinmaksettavalle pääomalle ei kerry korkoa ilmoitetun takaisinmaksupäivän jälkeiseltä ajalta. Yhtiön on tässä tarkoitetun takaisinmaksun ohella varattava Turretille erityinen vaihto-oikeus kohtien 11 ja 16 mukaisesti. Mikäli Velkakirjanhaltija haluaa käyttää vaihto-oikeuttaan tässä tarkoitetun takaisinmaksun sijasta, Velkakirjanhaltijan on vaadittava Lainan vaihtoa osakkeiksi viimeistään 14 päivää ennen Yhtiön ilmoittamaa takaisinmaksupäivää. Velkakirjanhaltijalla on oikeus tällöin asettaa osakkeiksi vaihtamisen ehdoksi se, että takaisinmaksu toteutuu Yhtiön ilmoittamana takaisinmaksupäivänä.

9 Yhtiön on viipymättä ja kuitenkin aina enintään viiden (5) pankkipäivän kuluessa vaihdon tapahduttua ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin vaihdettujen osakkeiden kirjaamiseksi kaupparekisteriin sekä Velkakirjanhaltijan Yhtiölle tätä varten ilmoittamalle arvo-osuustilille, mukaan lukien ilmoitettava kaupparekisteriin rekisteröintiä varten, kuinka monta osaketta on annettu Velkakirjaa vastaan. C) Muut takaisinmaksuun liittyvät seikat Yhtiön on ilmoitettava Velkakirjanhaltijoille Velkakirjojen takaisinmaksusta tai takaisinmaksuoikeuden käyttämisestä sekä näihin liittyvistä toimenpiteistä kohdan 18 mukaisesti viimeistään 60 päivää ennen takaisinmaksupäivää ( Maksupäivä ). Ilmoitus on peruuttamaton. Ilmoituksessa on määriteltävä vähintään seuraavat seikat: (i) takaisinmaksupäivä, (ii) Velkakirjojen takaisin maksettava määrä, (iii) Velkakirjojen yhteenlaskettu pääoma, (iv) voimassa oleva Vaihtokurssi ja (v) viimeinen päivä, jolloin Velkakirjanhaltijat voivat käyttää vaihto-oikeuttaan. Lainan pääoma maksetaan Velkakirjanhaltijoille Maksupäivänä. Kaikki Yhtiön takaisin maksamat tai vaihtamat Velkakirjat mitätöidään ilman aiheetonta viivytystä, eikä niitä lasketa uudelleen liikkeeseen tai myydä edelleen. Yhtiöllä ei ole oikeutta ostaa, maksaa takaisin tai vaihtaa Velkakirjoja muutoin kuin näiden Ehtojen mukaisesti. 8. Korko Velkakirjojen pääomalle maksetaan kiinteää vuotuista korkoa, joka on 6,75 prosenttia. Korko maksetaan vuosittain jälkikäteen 7.3. (jäljempänä koronmaksupäivä), ensimmäisen kerran , ja viimeisen kerran laina-ajan päättyessä kun Laina maksetaan kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli koronmaksupäivä ei ole pankkipäivä, korko voidaan maksaa sitä seuraavana pankkipäivänä. Ensimmäinen korkojakso alkaa ja päättyy ensimmäiseen koronmaksupäivään. Kukin seuraava korkojakso alkaa edellisestä koronmaksupäivästä ja päättyy seuraavaan koronmaksupäivään. Viimeinen korkojakso päättyy päivään, jolloin Laina maksetaan kokonaisuudessaan takaisin. Korko kertyy todellisten päivien mukaan pois lukien kunkin korkojakson ensimmäinen päivä ja mukaan lukien viimeinen päivä. Korkovuodessa on 365 päivää (koronlaskuperuste "todelliset/365")., Korko maksetaan Velkakirjanhaltijan Yhtiölle kulloinkin ilmoittamalle pankkitilille.

10 Velkakirjojen korkoa voidaan maksaa vuosittain Osakeyhtiölain 12 luvun 1 :n 2 momentissa säädetyn mukaisesti vain siltä osin, kuin Yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää Yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. Maksamatta jäänyt korko jää Yhtiön velaksi ja sille maksetaan vuotuista korkoa määrä, joka perustuu kulloinkin voimassa olevaan korkolakiin. Yhtiö voi maksaa koron, jonka maksua se on lykännyt, ja sille kertyneen koron kokonaan tai osittain ilmoittamanaan ajankohtana. Jos maksu on osittainen, on ensisijaisesti maksettava korolle kertynyt korko. Maksamatta jäänyt korko ja sille kertynyt korko on kuitenkin maksettava kokonaan a) Yhtiön taseen vahvistamista seuraavana pankkipäivänä, mikäli se taseen mukaan on edellisessä kappaleessa mainituin edellytyksin mahdollista, tai b) Lainan pääomaa takaisin maksettaessa. Korolle, jonka maksua on lykätty, ei kerry korkoa ilmoitetun maksupäivän jälkeiseltä ajalta. Yhtiön tulee kohdan 18 mukaisesti ilmoittaa Velkakirjanhaltijoille koronmaksun lykkääntymisestä ja lykkääntyneen koron maksamisesta viimeistään viisi (5) pankkipäivää ennen koronmaksupäivää. Koronmaksupäivänä maksetaan ensisijaisesti maksamatta jääneelle korolle kertynyt korko, minkä jälkeen maksetaan maksamatta olevat korkoerät ja edelliseltä vuodelta kertynyt korko. Mikäli Velkakirjaa ei voida maksaa takaisin lainan Eräpäivänä, Velkakirjan maksamatta olevalle pääomalle maksetaan korkoa määrä, joka perustuu kulloinkin voimassa olevaan korkolakiin. Osinkoa voidaan jakaa vasta sen jälkeen, kun tälle Lainalle maksettava korko sekä mahdollisesti maksamatta olevat korot ja niille kertynyt korko on huomioitu vapaan oman pääoman laskennallisena vähennyksenä. Velkakirjanhaltijan oikeudesta korkoon vaihdettaessa Velkakirja osakkeiksi määrätään jäljempänä kohdassa Lainan etuoikeusasema Mikäli Yhtiö asetetaan selvitystilaan, Velkakirjat erääntyvät maksettavaksi 90 päivää sen jälkeen, kun selvitystila on merkitty kaupparekisteriin.

11 Laina on Osakeyhtiölain 12 luvun 1 :n mukainen pääomalaina, jonka pääoma, korko ja muu hyvitys saadaan maksaa Yhtiön purkautuessa ja Yhtiön konkurssissa vain kaikkia muita velkojia huonommalla etuoikeudella. Velkakirjaan perustuvia saatavia ei voida käyttää vastasaamisten kuittaamiseen ilman kyseisen Velkakirjan Velkakirjanhaltijan antamaa suostumusta. Yhtiö tai sen tytäryhteisö ei anna Lainalle takausta eikä muuta vakuutta. 10. Sopimusrikkomukset 10.1 Sopimusrikkomus Sopimusrikkomus tarkoittaa kutakin seuraavista tapahtumista: (a) (b) (c) (d) (e) Yhtiö laiminlyö maksaa Velkakirjan pääoman kun se on erääntynyt muutoin kuin tämän näiden Ehtojen nimenomaisesti sallimissa tapauksessa, ja tällainen laiminlyönti on jatkunut enemmän kuin seitsemän (7) kalenteripäivää; tai Yhtiö laiminlyö maksaa Velkakirjan koron tai minkä tahansa näiden Ehtojen perusteella suoritettavan maksun muutoin kuin näiden Ehtojen nimenomaisesti sallimissa tapauksessa, kun se on erääntynyt, ja tällainen laiminlyönti on jatkunut enemmän kuin neljätoista (14) kalenteripäivää kyseisen koron tai maksun eräpäivästä; tai Yhtiö olennaisesti laiminlyö yhtä tai useampaa muuta kuin yllämainittua näiden Ehtojen mukaista velvollisuuttaan, eikä korjaa laiminlyöntiään neljätoista (14) kalenteripäivän kuluessa siitä kun Velkakirjanhaltijan kirjallinen huomautus laiminlyönnistä on annettu Yhtiön tiedoksi; tai Yhtiö on maksukyvytön tai kykenemätön maksamaan velkojaan taikka lopettaa, keskeyttää tai uhkaa lopettaa tai keskeyttää kokonaan tai olennaisesti velkojensa maksun taikka esittää tai tekee sopimuksen velkojensa lykkäyksestä tai uudelleenjärjestelystä; tai Yhtiö asetetaan selvitystilaan tai konkurssiin Sopimusrikkomuksen seuraukset (a) (b) Mikäli yllä kohdan 10.1 alakohdissa (a)-(c) määritelty Sopimusrikkomus on tapahtunut ja jatkuu, Velkakirjalle maksettava korko kasvaa seitsemän (7) prosenttiyksikköä siitä lukien, kun Velkakirjanhaltija on kirjallisesti ilmoittanut Yhtiölle kyseisestä Sopimusrikkomuksesta. Kyseinen koronnosto on voimassa siihen saakka, kunnes kyseinen Sopimusrikkomus on korjattu tai Velkakirjat on alla kohdan 10.2(b) mukaisesti eräännytetty maksettavaksi ja maksettu. Mikäli yllä kohdan 10.1 alakohdissa (d)-(e) määritelty Sopimusrikkomus on tapahtunut ja jatkuu, taikka mikäli yllä kohdan 10.1 alakohdissa (a)-(c) määriteltyä Sopimusrikkomusta ei ole korjattu neljätoista (14) kalenteripäivän kuluessa siitä, kun Velkakirjanhaltija on ilmoittanut Yhtiölle kohdan 10.2(a) mukaisesti kyseisestä Sopimusrikkomuksesta, Velkakirjanhaltija voi antaa Yhtiölle kirjallisen ilmoituksen, jonka mukaan hänen

12 (c) Velkakirjansa ovat välittömästi erääntyneitä ja maksettavia, jolloin kyseiset Velkakirjat erääntyvät välittömästi ja tulevat maksettavaksi pääomansa määräisenä lisättynä kertyneellä korolla, edellyttäen kuitenkin, että kyseistä Sopimusrikkomusta ei ole korjattu ennen kuin Yhtiö saa kyseisen kirjallisen ilmoituksen ja siltä osin kuin edellä kohdassa 7 A mainitut takaisinmaksun edellytykset ja kohdassa 8 mainitut koronmaksun edellytykset täyttyvät. Yllä oleva ei rajoita Velkakirjanhaltijan oikeutta vaatia Yhtiöltä korvausta sille Sopimusrikkomuksen johdosta aiheutuneesta vahingosta. II Osakkeiksi vaihdon ehdot Velkakirjat voidaan vaihtaa Yhtiön uusiksi osakkeiksi seuraavin ehdoin: 11. Vaihtosuhde Vaihto-oikeuden perusteella annettavien osakkeiden määrä määritellään jakamalla Velkakirjan pääomamäärä vaihtokurssilla ("Vaihtokurssi"). Osakkeen Vaihtokurssi on kiinteä 0,16 euroa. Osakkeen Vaihtokurssia tarkistetaan jäljempänä kohtien 15 ja 16 mukaisesti. Kukin Velkakirja, jonka pääomaa ei ole näiden Ehtojen mukaisesti maksettu takaisin, voidaan vaihtaa uuteen osakkeeseen ja Laina kokonaisuudessaan yhteensä enintään uuteen osakkeeseen alkuperäisen Vaihtokurssin perusteella laskettuna. Yhtiö saa tehdä päätöksiä, jotka kohtien 15 ja 16 mukaisesti johtavat vaihtosuhteen alenemiseen, ainoastaan, jos (i) tällaisen päätöksen yhteydessä päätetään tarvittavasta Lainan vaihdon nojalla annettavien osakkeiden määrän lisäämisestä Osakeyhtiölain 10 luvun mukaisesti ja (ii) 15 ja 16 kohdissa tehdyt päätökset tehdään pakottavan lainsäädännön puitteissa siten, että ne eivät merkitse heikennystä Velkakirjanhaltijan taloudelliseen asemaan näihin Ehtoihin liittyen. Mikäli Velkakirjanhaltija vaihtaessaan Lainaa osakkeiksi saa osakkeen murto-osan, maksetaan murto-osa rahana Velkakirjanhaltijan Yhtiölle ilmoittamalle pankkitilille. Osakkeen murto-osan arvo määräytyy silloin Vaihtokurssin mukaan. Lainan pääoman määrä vaihdettua osaketta kohti kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 12. Vaihtoaika Lainan vaihtoaika ( Vaihtoaika ) alkaa ja päättyy tai milloin Laina maksetaan kokonaisuudessaan takaisin ennen eräpäivää näiden Ehtojen sallimalla tavoin.

13 Velkakirjanhaltija on oikeutettu milloin tahansa Vaihtoaikana vaihtamaan Velkakirjan Yhtiön osakkeisiin. Velkakirjaa ei voida vaihtaa osakkeiksi osittain. Jos Velkakirjan pääomamäärä on maksettu osittain takaisin kohdan 7. mukaisesti, vaihto kohdistuu Velkakirjan jäljellä olevaan pääomamäärään kokonaisuudessaan. Mikäli Velkakirjanhaltija haluaa käyttää vaihtooikeuttaan, on Velkakirjanhaltijan vaadittava Lainan vaihtoa osakkeiksi viimeistään 14 päivää ennen Maksupäivää. Yhtiön osakkeiden määrää muutettaessa kohdassa 15 mainitulla tavalla tai muusta painavasta syystä hallitus voi keskeyttää Lainan vaihdon osakkeiksi määräajaksi, joka ei saa ylittää viittä peräkkäistä pankkipäivää. 13. Vaihtomenettely Velkakirjanhaltija saa käyttää vaihto-oikeuttaan Vaihtoaikana toimittamalla Yhtiölle kirjallisen ja allekirjoitetun vaihto-ilmoituksen ("Vaihtoilmoitus") Yhtiön voimassa olevaan osoitteeseen. Vaihtoilmoituksessa on mainittava sen arvo-osuustilin numero, jolle vaihdon yhdessä annettavat osakkeet kirjataan. Vaihdettava Velkakirja on toimitettava Yhtiölle Vaihtoilmoituksen yhteydessä. Toimitettu Vaihtoilmoitus on peruuttamaton. Velkakirjan vaihtopäivä on se pankkipäivä, joka seuraa päivää, jona Yhtiö on vastaanottanut Vaihtoilmoituksen ("Vaihtopäivä"). Vaihtoon käytetty Velkakirja mitätöityy sillä hetkellä, kun vaihdossa annetut uudet osakkeet ovat tulleet merkityiksi kaupparekisteriin. 14. Osinko- ja muut osakasoikeudet sekä oikeus korkoon osakkeiden vaihdon yhteydessä Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon ensimmäisen kerran siltä tilikaudelta, jona vaihto on tapahtunut. Muut osakasoikeudet alkavat vaihdossa annettujen uusien osakkeiden tultua merkityksi kaupparekisteriin. Kun Velkakirja vaihdetaan osakkeisiin, Velkakirjanhaltijalla ei ole oikeutta saada viimeksi alkaneen korkojakson alusta kertynyttä korkoa Velkakirjan pääomalle osakkeisiin vaihdetun pääoman osalta. Mikäli kuitenkin jotakin korkoa aikaisemmalta korkojaksolta ja tälle kertynyttä korkoa ei ole maksettu vaihtohetkeen mennessä lainaehtojen kohdassa 8 mainitun syyn vuoksi tai sitä ei voida maksaa kyseisen kohdan mukaisesti, kyseisen koron ja sille

14 kertyvän koron maksuun sovelletaan kohtaa 8 ja vaihdon yhteydessä luovutetaan Velkakirjanhaltijalle erillinen todistus maksamattoman koron määrästä. 15. Osakeannit, vaihtovelkakirjalainat, optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet ennen vaihtoajan päättymistä Mikäli Yhtiö ennen Vaihtoajan päättymistä laskee liikkeeseen uusia osakkeita, optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti, välittömästi ennen kyseistä liikkeeseenlaskua voimassa oleva Vaihtokurssia alennetaan kertomalla se seuraavalla murtoluvulla (joka on kuitenkin aina enintään 1/1): (A+B)/(A+C) jossa, A on osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä välittömästi ennen yllä mainitun liikkeeseenlaskun ehtojen julkistamista ensimmäisen kerran, B on osakkeiden lukumäärä, joka voitaisiin ostaa osakkeiden liikkeeseenlaskusta taikka optiooikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisien oikeuksien liikkeeseenlaskusta ja niiden käytöstä saatavalla kokonaisvastikkeella, kun osakkeen hintana käytetään osakkeen vaihdolla painotettua keskihintaa välittömästi yllä mainitun liikkeeseenlaskun ehtojen ensimmäistä julkistamispäivää edeltävän viiden peräkkäisen kaupankäyntipäivän ajalta, ja C on liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä taikka optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisien oikeuksien käytön johdosta liikkeeseen laskettavien osakkeiden enimmäismäärä laskettuna optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisien oikeuksien liikkeeseenlaskupäivänä. Yllä kohdassa mainittua kokonaisvastiketta määritettäessä siitä ei vähennetä osakkeiden optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisien oikeuksien liikkeeseen laskemisesta tai tarjoamisesta johtuvia tai muuten niihin liittyviä kuluja. Mikäli saatava vastike on kokonaan tai osittain muuta omaisuutta kuin rahaa, käytetään vastikkeena omaisuuden käypää arvoa omaisuuden luovutushetkellä. Mikäli Yhtiö ennen Vaihtoajan päättymistä laskee liikkeeseen uusia osakkeita, optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen osakekohtaiseen hintaan (taikka optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisien oikeuksien osalta kyseisten oikeuksien liikkeeseenlaskusta ja käytöstä saatavaan kokonaishintaan), joka on alle 95 prosenttia osakkeen vaihdolla painotetusta keskihinnasta laskettuna viiden peräkkäisen kaupankäyntipäivän ajalta, jotka välittömästi edeltävät päivää, jolloin osakkeiden, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisien oikeuksien liikkeeseenlaskun ehdot julkistettiin ensimmäisen kerran, Vaihtokurssia alennetaan kertomalla välittömästi ennen kyseistä liikkeeseenlaskua voimassa oleva Vaihtokurssi seuraavalla murtoluvulla:

15 (A+B)/(A+C) jossa, A on osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä välittömästi ennen yllä mainitun liikkeeseenlaskun ehtojen julkistamista ensimmäisen kerran, B on osakkeiden lukumäärä, joka voitaisiin ostaa osakkeiden liikkeeseenlaskusta taikka optiooikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisien oikeuksien liikkeeseenlaskusta ja niiden käytöstä saatavalla kokonaisvastikkeella, kun osakkeen hintana käytetään osakkeen vaihdolla painotettua keskihintaa välittömästi yllä mainitun liikkeeseenlaskun ehtojen ensimmäistä julkistamispäivää edeltävän viiden peräkkäisen kaupankäyntipäivän ajalta, ja C on liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä taikka optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisien oikeuksien käytön johdosta liikkeeseen laskettavien osakkeiden enimmäismäärä laskettuna optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisien oikeuksien liikkeeseenlaskupäivänä. Kokonaisvastiketta määritettäessä siitä ei vähennetä osakkeiden, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisien oikeuksien liikkeeseen laskemisesta tai tarjoamisesta johtuvia tai muuten niihin liittyviä kuluja. Mikäli saatava vastike on kokonaan tai osittain muuta omaisuutta kuin rahaa, käytetään vastikkeena omaisuuden käypää arvoa omaisuuden luovutushetkellä. 16. Lainaosuuden haltijan oikeudet eräissä erityistapauksissa Omien osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien hankkiminen ja lunastaminen Mikäli Yhtiö ennen Vaihtoajan päättymistä hankkii tai lunastaa omia osakkeitaan siten, että tällainen hankkiminen tai lunastus tehdään osakekohtaiseen hintaan (ennen kuluja), joka on enemmän kuin hankintahetkenä voimassa oleva Vaihtokurssi, Vaihtokurssia alennetaan tällöin sillä määrällä, joka saadaan jakamalla välittömästi ennen kyseistä lunastusta tai hankintaa liikkeessä olleiden osakkeiden lukumäärällä se kokonaissumma, jolla ostettujen osakkeiden lunastus- tai hankintahinnat ylittävät kyseisen Vaihtokurssin. Muissa tapauksissa omien osakkeiden hankkiminen tai lunastaminen ei vaikuta Vaihtokurssiin. Mikäli Yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä hankkii tai lunastaa optio-oikeuksia tai muita erityisiä oikeuksia takaisin Yhtiölle, hankinnalla ei ole vaikutusta Velkakirjanhaltijan asemaan, edellyttäen että hankinnalle on Osakeyhtiölain 13 luvun 1 :n mukainen liiketaloudellinen peruste.

16 Osingonjako, varojen jako vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajille sekä osakepääoman alentaminen Mikäli Yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta tai alentaa osakepääomaansa tai muuta sidottua omaa pääomaansa varojen jakamiseksi, Vaihtokurssia alennetaan ennen vaihtoa päätettävien osaketta kohden maksettavien osinkojen tai jaettavan oman pääoman määrällä kunkin osingonjaon tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä. Yhtiön jakaessa muuta omaisuutta kuin rahaa, jaon määränä pidetään omaisuuden käypää arvoa omaisuuden luovutushetkellä. Selvitystila Mikäli Yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä asetetaan selvitystilaan, purkautuu tai poistetaan rekisteristä, varataan Velkakirjanhaltijalle tilaisuus käyttää vaihto-oikeuttaan hallituksen asettamana, vähintään 30 päivän mittaisena määräaikana, jonka on päätyttävä viimeistään 30 päivän kuluttua selvitystilan alkamisesta, ja ennen purkautumista tai rekisteristä poistamista ja sitä hetkeä, jonka perusteella oikeus jako-osaan (sisältäen mahdollisen ennakkojako-osan) määräytyy. Määräysvallan vaihtuminen Jos kuka tahansa henkilö hankkii enemmän kuin 90 prosenttia Yhtiön osakkeista osakeyhtiölain (624/2006) 18 luvun 1 :ssä tarkoitetulla tavalla ja täten syntyy lunastusoikeus tai -velvollisuus kaikkiin Yhtiön osakkeisiin, ja edellyttäen, että oikeutta vaihtaa Velkakirjat osakkeiksi käytetään 60 päivän kuluessa siitä, kun Yhtiö on ilmoittanut Velkakirjanhaltijoille yllämainitusta tapahtumasta, Vaihtokurssi (VHª) määritellään alla esitetyllä tavalla: VHa = VH 1+ Pr* (c/t) jossa VH tarkoittaa välittömästi ennen yllämainittua tapahtumaa voimassa ollutta Vaihtokurssia, Pr tarkoittaa alkuperäistä vaihtopreemiota 27,5 %, c tarkoittaa päivien lukumäärää ajanjaksolla, joka alkaa yllämainitun tapahtuman esiintymispäivänä (mukaan lukien kyseinen päivä) ja päättyy Eräpäivänä (pois lukien kyseinen päivä)., ja t tarkoittaa päivien lukumäärää ajanjaksolla, joka alkaa laina-ajan alkamispäivänä (mukaan lukien kyseinen päivä) ja päättyy Eräpäivänä (pois lukien kyseinen päivä). Jos Lainan pääoman maksu on viivästynyt kohdan 7 mukaisessa tilanteessa, Eräpäivällä tarkoitetaan sitä kyseisen tapahtuman esiintymispäivää seuraavaa ensimmäistä päivää, jona Lainan takaisinmaksua kohdan 7 mukaisesti seuraavan kerran arvioidaan),

17 Vaihtokurssia ei kuitenkaan tarkisteta, mikäli laskukaavalla saatava VHª on suurempi kuin VH. Yhtiön tulee ilmoittaa Velkakirjanhaltijoille yllä alakohdissa (i) ja (ii) mainituista tapahtumista ilman aiheetonta viivytystä. Muuttuminen julkisesta yhtiöstä yksityiseksi Mikäli Yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä muuttuu julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi osakeyhtiöksi, varataan Velkakirjanhaltijalle oikeus käyttää vaihto-oikeuttaan hallituksen asettamana vähintään 30 päivän mittaisena määräaikana ennen muutosta. Muutos ei kuitenkaan lakkauta vaihto-oikeutta. Sulautuminen ja jakautuminen Sulautumis- tai jakautumistilanteessa Velkakirjan vaihto-oikeus jatkuu, kuitenkin siten, että oikeus kohdistuu sulautumisessa tai jakautumisessa jäljelle jäävien yhtiöiden osakkeisiin tai muuhun sulautumis- tai jakautumisvastikkeeseen sulautumis- tai jakautumissuunnitelmassa määriteltyä osakkeiden vaihtosuhdetta vastaavasti tässä kohdassa alla määritellyllä tavalla. Mikäli Yhtiö ennen Vaihtoajan päättymistä sulautuu sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa sulautuu perustettavaan yhtiöön tai Yhtiö jakautuu (kokonaan tai osittain), Yhtiön tulee ilmoittaa tästä ilman aiheetonta viivytystä Velkakirjanhaltijalle ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että Velkakirjat ovat kyseisen sulautumisen tai jakautumisen jälkeen vaihdettavissa siihen lajiin ja määrään osakkeita, muita arvopapereita tai omaisuuseriä, joihin osakkeenomistaja olisi oikeutettu niiden osakkeiden nojalla, jotka olisivat tulleet liikkeeseen lasketuiksi, jos Velkakirjat olisi vaihdettu osakkeiksi välittömästi ennen sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanoa. Yhtiön on huolehdittava, että Velkakirjojen ehdot (kuten Vaihtoaika, osakeantien johdosta tehtävät korjaukset Vaihtokurssiin sekä sopimusrikkomuksen seuraukset) säilyvät sulautumisen tai jakautumisen jälkeen niin muuttumattomina kuin mahdollista. Yllä mainittu menettely soveltuu myös rajat ylittävään sulautumiseen tai jakautumiseen tai mikäli Yhtiö muututtuaan eurooppayhtiöksi tai muuten siirtää kotipaikan Suomesta toiseen EU-jäsenvaltioon. III Muut ehdot 17. Tekniset muutokset Hallituksella on oikeus muuttaa Velkakirjoihin liittyviä teknisiä menettelytapoja maksujen ja osakevaihdon tai muun vastaavan seikan osalta ilman Velkakirjanhaltijoiden suostumusta, edellyttäen että tällainen muutos ei merkitse heikennystä Velkakirjanhaltijoiden taloudelliseen asemaan näihin Ehtoihin liittyen (mukaan lukien Laina ja Erityiset Oikeudet).

18 Yhtiön tulee ilmoittaa muutoksista Velkakirjanhaltijoille kohdan 18 mukaisesti. 18. Ilmoitukset Lainaa koskevat ilmoitukset saatetaan Velkakirjanhaltijoiden tietoon sähköpostitse heidän Yhtiölle ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Yhtiö on velvollinen pitämään Velkakirjanhaltijoista rekisteriä, johon merkitään kukin Velkakirjanhaltija, tämän omistamien Velkakirjojen lukumäärä, näiden Ehtojen mukaisia maksuja varten ilmoittama pankkitilin numero ja edellä mainittu sähköpostiosoite. Velkakirjanhaltijalla ei ole oikeutta saada tietoja muiden Velkakirjanhaltijoiden Yhtiölle ilmoittamista tiedoista, ellei tällainen oikeus johdu muusta sitoumuksesta tai lainsäädännöstä. Velkakirjanhaltija on velvollinen ilmoittamaan viipymättä Yhtiölle, mikäli hänen yllä mainituissa rekisteriin merkittävissä tiedoissaan tapahtuu muutoksia tai hän siirtää Velkakirjojaan. Yhtiölle annettavat ilmoitukset toimitetaan kirjatulla kirjeellä, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti seuraavasti (tai muuhun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen yhteystiedoilla, jotka on kulloinkin ilmoitettu Velkakirjanhaltijoille tämän kohdan 18 mukaisesti): Osoite: Ixonos Oyj, PL 284, Helsinki Sähköposti: 19. Vanhentuminen Mikäli pääomaa tai korkoa ei Velkakirjanhaltijasta johtuvasta syystä voitu maksaa kolmen vuoden kuluessa siitä, kun maksu näiden lainaehtojen mukaan ensimmäisen kerran oli maksettava, on oikeus kyseisen maksun saantiin menetetty. 20. Velkojienkokous a) Yhtiön hallituksella on oikeus kutsua koolle Velkakirjanhaltijoiden kokous ( Velkojienkokous ). Vastaava oikeus on myös Velkakirjanhaltijoilla, jotka yksin tai yhdessä omistavat vähintään 40 prosenttia Lainan liikkeessä olevasta pääomamäärästä. b) Velkojienkokouksella on oikeus päättää Yhtiön hallituksen tai Velkojienkokouksen koolle kutsuneiden Velkakirjanhaltijoiden esityksestä Velkakirjanhaltijoita sitovasti: (i) näiden Ehtojen muuttamisesta; (ii) väliaikaisesta poikkeamisesta näistä Ehdoista; ja (iii) Velkakirjojen liittämisestä Suomen arvo-osuusjärjestelmään. Velkojienkokouksen tehdessä tässä kohdassa (iii) mainitun päätöksen, Yhtiön on viipymättä ryhdyttävä

19 asianmukaisiin toimiin Velkakirjojen arvo-osuusjärjestelmään liittämiseksi sekä Velkakirjojen rekisteröimiseksi Velkakirjanhaltijan Yhtiölle tätä varten ilmoittamalle arvo-osuustilille. c) Kokouskutsu Velkojienkokoukseen on julkaistava aikaisintaan 28 ja viimeistään 7 kalenteripäivää ennen kokouspäivää kohdan 18 mukaisesti. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat sekä tieto siitä, miten Velkakirjanhaltijan on meneteltävä voidakseen osallistua kokoukseen. d) Velkojienkokous on pidettävä Velkojienkokoukseen koollekutsujan nimeämässä paikassa ja sen puheenjohtajan nimeää Velkojienkokouksen koollekutsuja. e) Velkojienkokous on päätösvaltainen, jos läsnä on yksi tai useampi Velkakirjanhaltija, jotka yksin tai yhdessä edustavat vähintään 40 prosenttia Lainan liikkeessä olevasta pääomamäärästä. Velkojienkokous on kuitenkin päätösvaltainen tekemään alla kohdassa 20(j) tarkoitetun määräenemmistöpäätöksen vain, jos läsnä on yksi tai useampi Velkakirjanhaltija, jotka yksin tai yhdessä edustavat vähintään 50 prosenttia Lainan liikkeessä olevasta pääomamäärästä. f) Mikäli Velkojienkokous ei ole päätösvaltainen 30 minuutin kuluessa kokouskutsun mukaisesta alkamisajankohdasta, kokouksessa käsiteltävien asioiden käsittely voidaan Velkojienkokouksen koollekutsujan pyynnöstä lykätä uuteen Velkojienkokoukseen, joka on pidettävä aikaisintaan 14 kalenteripäivän ja viimeistään 28 päivän kuluttua Velkojienkokouksen koollekutsujan nimeämässä paikassa. Uusi Velkojienkokous on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään yksi tai useampi Velkakirjanhaltija, jotka yksin tai yhdessä edustavat vähintään 10 prosenttia Lainan liikkeessä olevasta pääomamäärästä. Uusi Velkojienkokous on kuitenkin päätösvaltainen tekemään kohdassa 20(j) tarkoitetun määräenemmistöpäätöksen vain, jos läsnä on yksi tai useampi Velkakirjanhaltija, jotka yksin tai yhdessä edustavat vähintään 50 prosenttia Lainan liikkeessä olevasta pääomamäärästä. g) Kokouskutsu lykkäyksen takia pidettävään uuteen Velkojienkokoukseen on julkaistava samalla tavalla kuin kutsu alkuperäiseen kokoukseen. Kutsussa on lisäksi mainittava kokouksen päätösvaltaisuuden edellytykset. h) Velkakirjanhaltijoiden äänioikeus määräytyy Velkakirjojen pääoman perusteella. Yhtiöllä ja sen tytäryhtiöillä ei ole äänioikeutta Velkojienkokouksessa. Velkojienkokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella annettujen äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan mielipide ratkaisee. Kohdassa 20(j) tarkoitettu määräenemmistöpäätös edellyttää kuitenkin vähintään kahta kolmasosaa (2/3) kokouksessa annetuista äänistä. i) Yhtiön edustajalla ja Yhtiön valtuuttamalla henkilöllä on oikeus olla läsnä Velkojienkokouksessa ja käyttää siellä puheenvuoroja. j) Velkojienkokouksella on oikeus määräenemmistöpäätöksellä, joka edellyttää kahta kolmasosaa (2/3) kokouksessa annetuista äänistä, päättää Velkojienkokouksen koollekutsujan esityksistä seuraavista asioista: (i) Lainan koron laskentaperusteen muuttaminen; ja (ii) Lainan valuutan muuttaminen. k) Velkojienkokouksen päätökset sitovat kaikkia Velkakirjanhaltijoita riippumatta siitä, ovatko he olleet läsnä kokouksessa, ja riippumatta siitä, onko Velkojienkokouksen päätöksestä tehty merkintä heidän Velkakirjoihinsa. Velkakirjanhaltija on velvollinen ilmoittamaan Velkakirjan myöhemmälle siirronsaajalle Velkojienkokouksen päätöksistä.

20 l) Lainan sellaisia ehtoja, joiden muuttaminen edellyttää Yhtiön yhtiökokouksen hyväksymistä, ei voida muuttaa yksipuolisesti Velkojienkokouksen päätöksellä. Kyseisten Lainan ehtojen muutos tulee voimaan yhtiökokouksen hyväksyttyä kyseisen muutoksen. m) Mikäli Yhtiöllä on näiden Ehtojen mukaan oikeus yksipuolisesti päättää jostakin toimenpiteestä, ei tällaisesta asiasta tehtävä päätös edellytä velkojienkokouksen hyväksymistä. n) Lainan pääoman tai koron alentaminen, Velkojienkokouksen päätösvaltaisuuden edellytysten tai määräenemmistöpäätöksen enemmistövaatimuksen muuttaminen taikka Velkakirjojen laina-ajan muuttaminen edellyttää kuitenkin kaikkien Velkakirjanhaltijoiden suostumusta, joka voidaan antaa Velkojienkokouksessa tai muulla todistettavalla tavalla. o) Tämän kohdan estämättä Velkakirjanhaltijat voivat Velkojienkokousta pitämättä yksimielisinä päättää Velkojienkokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä sekä allekirjoitettava kaikkien Velkakirjanhaltijoiden ja Yhtiön hallituksen toimesta. 21. Verotus Kaikki Velkakirjoihin liittyvät Yhtiön suorittamat tai tämän puolesta suoritetut maksut tehdään ilman, että niistä vähennetään tai pidätetään ennakonpidätyksiä, veroja, tulleja tai minkäänlaisia muita Suomen valtion tai jonkin kunnan tai jonkin verotukseen oikeutetun viranomaisen säätämiä tai kantamia viranomaismaksuja, ellei tällaisten verojen, tullien tai viranomaismaksujen vähennystä tai pidätystä vaadita laissa tai muissa säädöksissä. Yhtiö ei ole velvollinen suorittamaan lisä- tai ylimääräisiä maksuja tällaisten pidätysten johdosta. 22. Laki ja riidanratkaisu Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Näistä Ehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. 23. Ylivoimainen este Yhtiö ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavanlaisesta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. 24. Paikka ja päiväys Helsinki, IXONOS OYJ TURRET OY AB

VAIHDETTAVAN LAINAN EHDOT

VAIHDETTAVAN LAINAN EHDOT VAIHDETTAVAN LAINAN EHDOT 1. Vaihdettavan lainan tausta ja tarkoitus Ixonos Oyj:n (Y-tunnus: 0997039-6, "Yhtiö") varsinainen yhtiökokous on 7.4.2016 päättänyt Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 Stockmann Oyj Abp:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 11.2.2010 päättänyt esittää 16.3.2010 kokoontuvalle Stockmann Oyj Abp:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C.

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C. I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 5.500.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.500.000 yhtiön uutta tai sen hallussa

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta Talvivaara-konsernin avainhenkilöille ja osittain sen henkilöstölle

Lisätiedot

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen.

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen. Okmetic Oyj:n Optio-oikeudet 2013 Okmetic Oyj:n (jäljempänä Okmetic tai "Yhtiö") hallitus (jäljempänä Hallitus ) on kokouksessaan 17.12.2013 päättänyt, että Yhtiö antaa optio-oikeuksia, joilla voidaan

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI 1/6 HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous oikeuttaisi hallituksen antamaan optio-oikeuksia Stockmann-konsernin avainhenkilöille liitteenä

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15 Proha Oyj Pörssitiedote 5.2.2001 klo 11.15 PROHAN HALLITUS PÄÄTTI OPTIOIDEN LIIKKEESEENLASKUSTA Proha Oyj:n (Yhtiö) hallitus on 4.2.2001 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen sille 13.12.2000 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.12.2015 klo 17:15 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote klo 9.00 VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA SIIHEN LIITTYVIÄ WARRANTTEJA

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote klo 9.00 VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA SIIHEN LIITTYVIÄ WARRANTTEJA Pörssitiedote 7.2.2017 klo 9.00 VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA SIIHEN LIITTYVIÄ WARRANTTEJA :n pääomarakenteen vahvistamiseksi yhtiö laskee liikkeelle enintään 1,5 miljoonan euron suuruisen

Lisätiedot

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2002 KELLO 9.30 TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Talentumin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 25.3.2002. - Osinkoehdotus

Lisätiedot

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat:

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat: 1 (3) 1 (3) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilivuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden

Lisätiedot

KUTSU TECNOTREE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN JA SUUNNITELTU OSAKEANTI

KUTSU TECNOTREE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN JA SUUNNITELTU OSAKEANTI EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI

Lisätiedot

IXONOS OYJ:N OPTIO-OHJELMA IV; OPTIO-OHJELMAN EHDOT

IXONOS OYJ:N OPTIO-OHJELMA IV; OPTIO-OHJELMAN EHDOT Ixonos Oyj Pörssitiedote 1.12.2011 klo 17:15 IXONOS OYJ:N OPTIO-OHJELMA IV; OPTIO-OHJELMAN EHDOT Ixonos Oyj:n hallitus on 30.11.2011 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2011 antamaan valtuutukseen

Lisätiedot

QT GROUP OYJ OPTIO-OIKEUDET 2016

QT GROUP OYJ OPTIO-OIKEUDET 2016 STOCK OPTIONS 2016 1 (5) QT GROUP OYJ OPTIO-OIKEUDET 2016 Qt Group Oyj:n (Yhtiö) hallitus on kokouksessaan päättänyt Qt Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2015 antaman valtuutuksen perusteella

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj / Synteettiset optio-oikeudet 2013 Lopullinen,

Taaleritehdas Oyj / Synteettiset optio-oikeudet 2013 Lopullinen, Sivu 1 / 5 TAALERITEHDAS OYJ:N SYNTEETTISET OPTIO-OIKEUDET 2013 Taaleritehdas Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 4.12.2013 päättänyt synteettisten optiooikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (2) OLVI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖN KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOKOUKSELLE

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (2) OLVI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖN KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOKOUKSELLE OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.3.2002 KLO 13.00 1 (2) OLVI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖN 4.4.2002 KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOKOUKSELLE Olvi Oyj:n hallitus on tehnyt yhtiön 4.4.2002 kokoontuvalle

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1 BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.4.2004 Tämä viimeisin Benefon Oyj:n 9.2.2004 julkaiseman listalleottoesitteen täydennys koostuu 23.3.2004 ja sen jälkeen julkaistuista

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

OLVI OYJ TIEDOTE klo (1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

OLVI OYJ TIEDOTE klo (1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE OLVI OYJ TIEDOTE 9.4.2001 klo 14.00 1(1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Olvi Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1999 optiolainaan liittyvien A-optioiden ottamista

Lisätiedot

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina I/2013 1 NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 1 (3) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilivuodelta 2006 ja

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

1 (1) HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI NOKIAN PALVELUKSESSA OLEVILLE HENKILÖILLE

1 (1) HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI NOKIAN PALVELUKSESSA OLEVILLE HENKILÖILLE 1 (1) HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI NOKIAN PALVELUKSESSA OLEVILLE HENKILÖILLE Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle enintään 20 000 000 optio-oikeuden antamista Nokiakonsernin palveluksessa

Lisätiedot

Pohjola. Suunniteltu merkintäoikeusanti

Pohjola. Suunniteltu merkintäoikeusanti Pohjola Suunniteltu merkintäoikeusanti 2009 Rajoitusteksti: Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin. Tässä asiakirjassa esitetyt tiedot eivät ole

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

Ixonos Oyj Pörssitiedote klo 17:45

Ixonos Oyj Pörssitiedote klo 17:45 Ixonos Oyj Pörssitiedote 14.3.2016 klo 17:45 KUTSU IXONOS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ixonos Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7.4.2016 klo

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2002 klo 13.00 1 (2) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 2001. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖRJESTYS: Fastighets Ab Commerce Kristinestad - Kiinteistö Oy Commerce 05.03.2014 11:58:45 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.03.2014 Toiminimi: Fastighets

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

AMANDA CAPITAL OYJ OPTIO-OHJELMA 2010

AMANDA CAPITAL OYJ OPTIO-OHJELMA 2010 AMANDA CAPITAL OYJ OPTIO-OHJELMA 2010 Varsinaisen yhtiökokouksen 14.4.2010 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille Amanda Capital Oyj -konsernin avainhenkilöille

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen.

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen. Tiedon Optio-oikeudet 2009 TietoEnator Oyj:n (jäljempänä "Tieto" tai "Yhtiö") hallitus (jäljempänä "Hallitus") on kokouksessaan 9.2.2009 päättänyt esittää 26.3.2009 kokoontuvalle Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous Sponda Oyj. 29.2.2016 Finlandia-talo

Ylimääräinen yhtiökokous Sponda Oyj. 29.2.2016 Finlandia-talo Ylimääräinen yhtiökokous Sponda Oyj 29.2.2016 Finlandia-talo Vuonna 2013 julkistetun strategian toteuttaminen jatkuu Sponda on toteuttanut johdonmukaisesti vuonna 2013 julkistettua strategiaansa, jonka

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003 klo 13.00 1 (2) :N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 1,25 euroa osinkoa vuodelta 2002. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Turun seudun puhdistamo Oy ja kotipaikka Turku. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on jätevesien siirto ja puhdistus,

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Ahtola ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia

Lisätiedot

Elcoteq julkistaa vaihtotarjouksen debentuurilainojensa haltijoille

Elcoteq julkistaa vaihtotarjouksen debentuurilainojensa haltijoille Elcoteq SE Pörssitiedote 16.4.2010 klo 13.45 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, ETELÄ-AFRIKASSA,

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2013 kello 14 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä

Lisätiedot

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN Tectia Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Tectia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28. maaliskuuta 2012 klo 10.00 alkaen osoitteessa: Töysänkatu 1, Helsinki,

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05.

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05. Resurssivaliokunta 7 19.09.2016 Resurssivaliokunta 3 04.10.2016 LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05.06/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (puh. 040

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 2.5.2016 28.10.2016 OSAKEANNIN JÄRJESTÄJÄ Osakeannin järjestää Lahden Golf Oy. Yhtiö on perustettu 7.7.1997 ja sen kotipaikka on Lahti. Kaupparekisteriin yhtiö

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 25.2.2016 kello 10.05 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989

POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989 POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989 1 Jäljempänä on selostettu yhtiön osakkeisiin ja osakkeisiin oikeuttaviin arvopapereihin liittyviä päätöksiä ja toimia sekä osakepääoman ja osakkeiden lukumäärien vuotuista

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 20.8.2013 klo 8.30 Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.9.2013 klo 10

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS Voimaantulo 1.1.2009 Hall 6.5.2008, 55 Valt 28.5.2008, 14 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN NIMI JA KOTIPAIKKA Kuntayhtymän nimi on Salon seudun

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2007A, tunnuksella 2007B ja tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2007A, tunnuksella 2007B ja tunnuksella 2007C. Konecranes Oyj:n optio-oikeudet 2007 I Optio-oikeuksien ehdot 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan enintään 3.000.000 kpl, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 3.000.000 Konecranes Oyj:n

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ).

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ). OSAKEANNIN EHDOT Taustaa Etteplan Oyj:n ( Etteplan tai Yhtiö ) 5.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen

Lisätiedot

Vaihtotarjouksen ehdot

Vaihtotarjouksen ehdot 1 (5) Mikäli näiden vaihtotarjouksen ehtojen suomenkielisen ja englanninkielisen version välillä on eroavuuksia, pidetään ratkaisevana englanninkielistä versiota, joka on esitetty 16.4.2010 päivätyssä

Lisätiedot