Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty."

Transkriptio

1 Yhdistyksen talous- mitä pienessä yhdistyksessä tulisi osata KLT, MBA, HTM Yhdistystoiminnan periaatteet Kirjanpidon perusteet Tilinpäätöksen sisältö ja -periaatteet Verotus (tuloverotus ja arvonlisäverotus) Varainhankinta Yhdistys työnantajana Yhteystiedot Nettomaster Oy Perkiöntie Helsinki gsm toimisto Yhdistyksen hallinnossa noudatetaan yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä. Yhdistys on toiminnastaan kirjanpitovelvollinen ja velvollinen noudattamaan kirjanpitolakia. Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. 2

2 Hallinnosta yhdistyslain mukaan YhdL 35 : Hallituksen on HUOLELLISESTI hoidettava yhdistyksen asioita Lain, Sääntöjen ja (johtosääntö,ohjesääntö,ohjelma) Yhdistyksen päätösten mukaan Ohjeet Toimintasuunnitelma Talousarvio Lain- ja sääntöjen mukaisuus sekä vaikutukset liitolle aina tutkittava 3 Yleistä hallitustyöskentelystä Hallitus on toimeenpaneva elin Edustajistolla/jäsenistöllä/liittokokouksella ylin päätäntävalta Yhdistyksen lakimääräinen edustus Päätökset kollektiivisesti Työryhmät voivat valmistella mutta päätökset tehdään hallituksen kokouksissa Hallinto- ja valvontatehtävät Yhdistyksen koko ja toimintatavat ratkaisevat kumpi tehtäväosa on keskeisempi = tarkista johto- ja taloussääntö 4

3 KPA1: 3 Aatteellisen yhteisön ja säätiön tuloslaskelma tuloslaskelma Aatteellisen yhteisön tai säätiön varsinainen toiminta on yhteisön tai säätiön säännöissä tai yhtiöjärjestyksessä mainitun tarkoituksen toteuttamista. = säännöt tulee tuntea hyvin!! Kuhunkin ryhmään kuuluvat tuotot ja kulut on esitettävä riittävästi eriteltyinä tuloslaskelmassa tai sen liitteenä. Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut on toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen eriteltävä lisäksi toiminnanaloittain tuloslaskelmassa tai sen liitteenä. Liiketoiminnasta saadaan ilmoittaa vain sen tuottojen ja kulujen summat, jolloin tuloslaskelmaan on liitettävä liiketoiminnasta laadittu erillinen tuloslaskelma. 5 = VARSINAINENTOIMINTA Lähde: vanhempainliiton mallisäännöt 6

4 = VARAINHANKINTA Lähde: vanhempainliiton mallisäännöt 7 Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMINTA tuloslaskelma X X1 Toiminnanala 1 Tuotot Saadut avustukset 0,00 0,00 Muut tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 Kulut Henkilöstökulut 0,00 0,00 Poistot 0,00 0,00 Muut kulut 0,00 0,00 Osuus yhteiskuluista 0,00 0,00 0,00 0,00 Toiminnanala 1 yhteensä 0,00 0,00 Toiminnanala 2 Tuotot Saadut avustukset 0,00 0,00 Muut tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 Kulut Henkilöstökulut 0,00 0,00 Poistot 0,00 0,00 Muut kulut 0,00 0,00 Osuus yhteiskuluista 0,00 0,00 0,00 0,00 Toiminnanala 2 yhteensä 0,00 0,00 Yhteiskulut Henkilöstökulut 0,00 0,00 Poistot 0,00 0,00 Muut kulut 0,00 0,00 siirretty toiminnanaloille 0,00 0,00 0,00 0,00 8 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 0,00 0,00

5 VARAINHANKINTA Tuotot Keräysten tuotot 0,00 0,00 Jäsenmaksutuotot 0,00 0,00 Saadut lahjoitukset 0,00 0,00 Liiketoiminnan tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 Kulut Keräysten kulut 0,00 0,00 Liiketoiminnan kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 Varainhankinta yhteensä 0,00 0,00 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 0,00 0,00 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Korkotuotot 0,00 0,00 Osinkotuotot 0,00 0,00 Vuokratuotot 0,00 0,00 Muut tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 Kulut Korkokulut 0,00 0,00 Vastikkeet 0,00 0,00 Muut kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 Sijoitus-ja rahoitustoiminta yhteensä 0,00 0,00 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 0,00 0,00 SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 YLEISAVUSTUKSET 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) tuloslaskelma 9 0,00 0, Lähde: sivulla oleva malli on varsin käyttökelpoinen 10

6 Liiketapahtumien kirjaaminen Kirjanpitovelvollisen on pääsääntöisesti pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa. Tällöin kirjanpidon tapahtumat rekisteröidään aina kahdelle tilille, toisen tilin debet- puolelle ja toisen kredit-puolelle. Debet = per Kredit = an KPL 2:1 Liiketapahtumat Kirjanpitovelvollisen on merkittävä kirjanpitoonsa liiketapahtumina menot, tulot, rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisu- ja siirtoerät. Tili debet kredit Tili veloitus hyvitys Tuloslaskelma Kulut Tuotot Tuloslaskelma Tilit Tili per an Tili rahan rahan käyttö lähde Tase Omaisuus Pääoma Tase Tilit Tilit

7 Liiketapahtumien kirjaaminen Kirjaamisperusteet KPL 2:3 Menon kirjaamisperusteena on tuotannontekijän vastaanottaminen ja tulon kirjaamisperusteena suoritteen luovuttaminen (suoriteperuste), jollei jäljempänä toisin säädetä. NÄIDEN VÄLISSÄ ON LASKUPERUSTE, JOSTA ESIMERKKI MYÖHEMMIN Meno ja tulo saadaan kirjata myös maksuun perustuen (maksuperuste). Jos menot ja tulot kirjataan maksuperusteen mukaan, on ostovelat ja myyntisaamiset voitava jatkuvasti selvittää. 13 Liiketapahtumien kirjaaminen Kirjausjärjestys- ja ajankohta KPL 2:4 Liiketapahtumat on kirjattava aikajärjestyksessä (peruskirjanpito) ja asiajärjestyksessä (pääkirjanpito). Käteisellä rahalla suoritetun maksun kirjaaminen aikajärjestykseen on tehtävä viivytyksettä päiväkohtaisesti. Muut kirjaukset saadaan tehdä kuukausikohtaisesti tai neljän viikon jaksolta neljän kuukauden kuluessa kalenterikuukauden tai jakson päättymisestä. ( /629) = TÄMÄ TARKOITTAA KASSAKIRJAN PITÄMISTÄ Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, kirjaukset saadaan tehdä pääkirjanpitoon yhdistelminä siten kuin kauppa- ja teollisuusministeriö tarkemmin päättää. 14

8 Liiketapahtumien kirjaaminen Tosite KPL 2:5 Kirjauksen on perustuttava päivättyyn ja numeroituun tositteeseen, joka todentaa liiketapahtuman. Jos peruskirjanpidosta ei ilmene eikä muutoinkaan ole selvää, miten liiketapahtuma on kirjattu, tositteessa on oltava merkintä käytetyistä tileistä. Menotositteesta on käytävä selville vastaanotettu tuotannontekijä ja tulotositteesta luovutettu suorite. Tuotannontekijän vastaanottoajankohta ja suoritteen luovutusajankohta on voitava osoittaa tositteen tai sen liitteen avulla taikka muutoin. 15 Liiketapahtumien kirjaaminen Tosite KPL 2:5... Tositteen, joka todentaa suoritetun maksun, tulee olla, mikäli se on mahdollista, maksun saajan tai maksun välittäneen rahalaitoksen tai muun vastaavan antama. Milloin kirjauksen perusteeksi ei saada ulkopuolisen antamaa tositetta, kirjaus tulee todentaa kirjanpitovelvollisen itsensä laatiman ja asianmukaisesti varmennetun tositteen avulla. Oikaisu- ja siirtokirjauksen todentava tosite on asianmukaisesti varmennettava. Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, korjausmerkintä saadaan tehdä ilman erillistä tositetta edellyttäen, että alkuperäisen kirjauksen ja korjausmerkinnän yhteys on vaikeuksitta todennettavissa. Kauppa- ja teollisuusministeriö päättää tarkemmin korjausmerkinnän tekemisestä. 16

9 Tositteessa on keskeistä sen tietosisältö. Tietosisällön tulee olla niin yksikäsitteinen ja yksityiskohtainen, että sen perusteella on mahdollista laatia kirjanpitomerkintä. Tositteen tietosisällön perusteella taloushallinnon asiantuntemusta omaavan henkilön tulee olla Mahdollista toistaa alkuperäinen kirjaus muuttumattomana. Kirjanpitolautakunnan yleisohje kirjanpidon menetelmistä ja aineistoista Liiketapahtumien kirjaaminen MENOT = DEBET TULOT = KREDIT OMAISUUDEN LISÄYS = DEBET PÄÄOMAN LISÄYS (OMA JA VIERAS) = KREDIT 18

10 TILIKAUSI X1 ESIMERKKI JOULUKUUN VUOKRA MAKSETAAN VASTA SEURAAVAN VUODEN TAMMIKUUSSA 20X2 VUOKRAKULUT SIIRTOVELAT XXXX XXXX MENO ON SYNTYNYT JO JOULUKUUSSA, JOTEN SE TULISI KIRJATA KULUKSI TILINPÄÄTÖKSEEN = ELI KULU SIIRTYY SEURAAVALLA TILIKAUDELLA MAKSETTAVAKSI = SIIRTOVELKA SUORITEPERUSTEISUUS 19 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Keskeisin on oikeaa ja riittävää kuvaa (oikeita ja riittäviä tietoja) koskeva vaatimus (KPL 3:2). Tilinpäätösperiaatteita (KPL 3:3) Hyvä kirjanpitotapa (KPL 1:3) Kirjanpitovelvollisen (yhdistys) on noudatettava hyvää kirjanpitotapaa Kirjanpitolaki (KPL) ja Kirjanpitoasetus (KPA) sekä Kirjanpitolautakunnan (KILA) yleisohjeet 20

11 3:3 Yleiset tilinpäätösperiaatteet Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta laadittaessa ja tilinavausta tehtäessä noudatettaviin periaatteisiin kuuluvat: 1) oletus kirjanpitovelvollisen toiminnan jatkuvuudesta; 2) johdonmukaisuus laatimisperiaatteiden ja -menetelmien soveltamisessa tilikaudesta toiseen; 2 a) huomion kiinnittäminen liiketapahtumien tosiasialliseen sisältöön eikä yksinomaan niiden oikeudelliseen muotoon (sisältöpainotteisuus); ( /1304) 3) tilikauden tuloksesta riippumaton varovaisuus; 4) tilinavauksen perustuminen edellisen tilikauden päättäneeseen taseeseen; 5) tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen huomioon ottaminen riippumatta niihin perustuvien maksujen suorituspäivästä; sekä 6) kunkin hyödykkeen ja muun tase-eriin merkittävän erän erillisarvostus. 21 toimintakertomus [4 mom.] Tilinpäätökseen on liitettävä toimintakertomus, jossa annetaan tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista, jos 1) kirjanpitovelvollisen arvopaperit ovat arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin tai sitä vastaavan kaupankäynnin kohteena Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion lainsäädännön alaisessa arvopaperipörssissä; tai 2) kirjanpitovelvollisen sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi 9 :n 2 momentissa tarkoitetuista rajoista.= Jos suuri kirjanpitovelvollinen [5 mom.] Tilinpäätökseen kuuluvien ja siihen liitettyjen asiakirjojen on oltava selkeitä. Tilinpäätöksen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus. 22

12 toimintakertomus 3 luku Tilinpäätös ja toimintakertomus 9 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinti Vanhat raja-arvot 1) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto euroa; 2) taseen loppusumma euroa; Uuden raja-arvot 1) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto euroa; 2) taseen loppusumma euroa; 3) palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä. 3) palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä. Ns. suuren kirjanpitovelvollisen rajat, jos vähintään kaksi seuraavista ylittyy päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella. 23 Aatteellisessa yhteisössä ja säätiössä liikevaihtoa vastaavan tuoton voidaan katsoa tarkoittavan varsinaisen toiminnan, varainhankinnan sekä sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottojen yhteismäärää. Kiinteistön hallintaan perustuvassa toiminnassa sen voidaan katsoa tarkoittavan vuokrien, vastikkeiden ja käyttökorvausten yhteismäärää. Lähde: YLEISOHJE KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA

13 toimintakertomus Yhdistyslaki (503/1989) ei puolestaan sisällä erityisiä säännöksiä toimintakertomuksesta kuten ei myöskään tilinpäätöksestä. Siten yhdistyksen toimintakertomus tulee laadittavaksi kirjanpitolain mukaisesti, sillä yhdistys on KPL 1:1.1 :n 5 kohdassa säädetty kirjanpitovelvolliseksi. Yhdistystäkin kuitenkin koskee KPL 3:1.4 :n 2 kohta, joten yhdistys, joka täyttää KPL 3:9.2 :ssä tarkoitetun pienen kirjanpitovelvollisen tunnusmerkit, voi jättää kirjanpitolain mukaisen toimintakertomuksen laatimatta. Lähde: KILA Yleisohje toimintakertomuksen laatimisesta toimintakertomus Toisaalta aatteellisten yhdistysten, kuten muunkin yhteisön tai säätiön säännöissä tai yhtiöjärjestyksissä saattaa olla toimintakertomukseksi nimetystä asiakirjasta määräyksiä, jotka koskevat muita kuin luonteeltaan taloudellisia seikkoja. Kirjanpitolautakunta pitää selvyyden kannalta tärkeänä, että tämä asiakirja pidetään erillään kirjanpito-oikeudellisesta toimintakertomuksesta: tarkoituksenmukaista on, ettei sitä liitetä tilinpäätökseen KPL 3:1.4 :n mukaisesti eikä siihen sisällytetä kirjanpitolaissa tai muualla laissa säädettyjä taloudellisia tietoja. Niin ikään tällaisissa yhteisöissä tulisi harkita sääntöjen tarkentamista siten, että säännöissä tämä asiakirja nimettäisiin esimerkiksi vuosikertomukseksi toimintakertomuksen sijasta. Lähde: KILA Yleisohje toimintakertomuksen laatimisesta

14 LIITETIETOJEN MERKITYS "Tilinpäätöksen antaman informaation hyödyllisyyden ja luotettavuuden kannalta on olennaisen tärkeää, että tietojen hyväksikäyttäjä tietää ne perusteet, joiden mukaan tilinpäätöksessä esitetyt luvut on määritetty. Erityisen tärkeätä on selostaa liitetiedoissa niiden tilinpäätösratkaisujen laadintaperiaatteet, joissa kirjanpitovelvollisella on ollut mahdollisuus valita useasta sallitusta vaihtoehdosta. Lähde: Kirjanpitolain uudistamistyöryhmä 27 LIITETIETOJEN ESITTÄMISTAPA Helpotuksia liitetietojen esittämistapaan: Pienille kirjanpitovelvollisille(kpl 3:9,2) = Jos jos sekä päättyneellä tilikaudella että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi seuraavista rajoista: 1) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto euroa; 2) taseen loppusumma euroa; 3) palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä. Lyhennetyt liitetiedot (KPA 2:11 ) sallitaan seuraavilla kirjanpitovelvollisilla Yksityinen elinkeinonharjoittaja Avoin yhtiö (katso tarkemmin säädösviitteestä) Kommandiittiyhtiö (katso tarkemmin säädösviitteestä) Yhdistys Asumisoikeusyhdistys Muu sellainen yhteisö 28

15 LIITETIETOJEN ESITTÄMISTAPA LIITETIEDOT Oikeat ja riittävät tiedot ja poikkeaminen tilinpäätösperiaatteista (KPL 3) Kirjanpitoasetuksen (KPA 2:11 ) mukainen kirjanpitovelvollinen Muu kirjanpitovelvollinen Konsernit PIENI SUURI Konserniin kuuluva Eri yhteisölakien vaatimukset Lähde: Hyvä tilinpäätöskäytäntö, KHT-yhdistyksen palvelu Oy 29 KIRJANPITOLAIN SÄÄDÖKSET KPL 3:2 Oikeat ja riittävät tiedot Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta (oikea ja riittävä kuva). Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. KPL 3.3 Yleiset tilinpäätösperiaatteet... Edellä 1 ja 2 momentissa säädetystä periaatteesta saadaan poiketa vain erityisestä syystä, jollei poikkeaminen perustu lakiin tai sen nojalla annettuun muuhun säännökseen tai määräykseen. Liitetietoihin on sisällytettävä selostus poikkeamisen perusteista sekä laskelma poikkeamisen vaikutuksesta tilikauden tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 30

16 KPL 3:2 Oikeat ja riittävät tiedot Tarkoitus! = Tilinpäätöksessä on siten ilmoitettava kaikki tarpeelliset tiedot, vaikka kyseistä tietoa ei olisi erikseen vaadittu esitettäväksi. 31 Yhdistyksellä on yhdistyslain mukaan oltava joko tilintarkastaja ja/tai toiminnantarkastaja. Moni yhdistys on kuitenkin pieni, jolloin tulee valita vähintään toiminnantarkastaja! 32

17 Lisäksi toiminnantarkastuskertomuksen tulisi sisältää muun muassa seuraavaa: Maininta siitä, jos tarkastuksessa on ilmennyt olennaista huomautettavaa yhdistyksen talouden tai hallinnon osalta; Jos tarkastuksessa ilmenee, että kirjanpito tai tilinpäätös ei olennaisilta osin sisällä yhdistyksen tuottoja, kuluja, varoja ja velkoja tai että yhdistyksen kuluiksi on kirjattu esimerkiksi johdon tai henkilöstön henkilökohtaisia kuluja, tästä on mainittava toiminnantarkastuskertomuksessa; Jos yhdistyksellä on omaa pääomaa tai se on antanut vakuuksia ja tarkastuksessa on havaittu olennaisia puutteita näiden osalta, kertomuksessa tulee mainita myös näistä puutteista; Maininta siitä, jos tilinpäätös ei perustu yhdistyksen 33 kirjanpitoon. lähde: Toiminnantarkastuskertomus (mallikertomus lähde: Yhdistys X ry:n jäsenille Olen tarkastanut Yhdistys X ry:n talouden ja hallinnon tilikaudelta nn.nn.nnnn - nn.nn.nnnn Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Toiminnantarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa. TÄHÄN SELVITYS SIITÄ MITÄ ON TARKASTETTU, MITEN ON TARKASTETTU JA MITÄ ON HAVAITTU. Tarkastuksessa en ole havainnut, että yhdistykselle olisi aiheutunut vahinkoa tai yhdistyslakia tai sääntöjä olisi rikottu. Päiväys ja allekirjoitus 34

18 Yleisimmät riskit VEROVELVOLLISUUDEN ARVIOINTI TVL EPL AVL EPA Onko yhteisö yleishyödyllinen? Harjoittaako yhteisö elinkeinotoimintaa? Onko harjoitettu elinkeino tuloverolain 23 :n mukaista? Tuottaako yhteisön kiinteistö tai sen osa kiinteistötuloa? Taloudellinen toiminta yhdistyslain mukaan YhdL 5 Taloudellinen toiminta Yhdistys saa harjoittaa vain sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, josta on määrätty sen säännöissä tai joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. YLEISHYÖDYLLISYYS TVL 22 -> seuraus TVL 23 :N MUKAAN MÄÄRITELTY VARAINHANKINTA -> Yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotulona ei pidetä: lista = katso liite 36

19 TVL 22 :n mukaan yhteisön on täytettävä kolme kriteeriä, jotta se voisi olla yleishyödyllinen. Yhteisö on yleishyödyllinen jos: 1. se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä; 2. sen toiminta ei kohdistu rajoitettuihin henkilöpiireihin; 3. se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. 37 TVL 23 38

20 Arvonlisäverotus 39 Liitteet: Arvonlisäverotus Palkka vai työkorvausta Talkootyön verotus Yhdistyksen mallisäännöt Toiminnantarkastaja Linkkivinkit: 40

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina:

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina: 1 of 26 19.6.2008 14:06 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1997» 30.12.1997/1336 30.12.1997/1336 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Kirjanpitolaki

Lisätiedot

YHDISTYKSEN KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS. 29.7.2009 Paula Pylkkänen

YHDISTYKSEN KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS. 29.7.2009 Paula Pylkkänen YHDISTYKSEN KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS Hallituksen vastuu kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuksesta Hallituksen on huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. (Yhdistyslaki 6:35 ) Hallituksen

Lisätiedot

1304/2004. Laki kirjanpitolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

1304/2004. Laki kirjanpitolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 1304/2004 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Laki kirjanpitolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun kirjanpitolain (1336/1997) 4 luvun

Lisätiedot

Kirjanpitovelvollisen on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa, ellei jäljempänä tässälaissa ole toisin säädetty.

Kirjanpitovelvollisen on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa, ellei jäljempänä tässälaissa ole toisin säädetty. Annettu Helsingissä 10. päivänä elokuuta 1973 Kirjanpitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset. 1 Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan

Lisätiedot

Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje

Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje Yleistä Kirjanpitolain (1336/1997, jäljempänä KPL) 1 luvun 1 :n mukaan kirjanpitovelvollinen on mm. rekisteröity ja rekisteröimätön yhdistys. Kirjanpitovelvollisuus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto:

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto: JHTT-TUTKINTO 2013 OSA II ARVOSTELUPERUSTEET JA MALLIVASTAUKSET TEHTÄVÄ 1 (enintään 5 pistettä) Mitä virheitä tai puutteita KKOy Laavan Vuokratalon tilikauden 1.1.2012 31.12.2012 kirjanpidossa, tilinpäätöksessä,

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

Suositukset kalastusalueiden taloushallinnon järjestämiseksi

Suositukset kalastusalueiden taloushallinnon järjestämiseksi Suositukset kalastusalueiden taloushallinnon järjestämiseksi Kalastusalueiden taloushallinnon kehittämishanke I Mikko Airaksinen ja Petri Heinimaa R I I S T A - J A K A L A T A L O U S S E L V I T Y K

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA Helsinki 2010 ISBN 978-952-213-697-8 (nid.) ISBN 978-952-213-698-5 (pdf) ISBN 978-952-213-697-8

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS Kirjatiivistelmä LASKENTATOIMI JA RAHOITUS SUPER VALMENNUS s. 32 s. 33 s. 31 s. 34 s. 35 s. 13 s. 39 s. 41 s. 38 s. 37 s. 28 Ulkoinen laskentatoimi eli rahoituksen laskentatoimi tuottaa informaatiota erityisesti

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Sirpa Määttä ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Opas hallituksen jäsenille ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Opas hallituksen jäsenille Sirpa Määttä Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-842-2 (nid.) ISBN 978-952-213-843-9 (pdf)

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN RAHASTONHOITAJA

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN RAHASTONHOITAJA KLUBIN RAHASTONHOITAJA KOULUTUKSEN TAVOITE: Tiedät tehtäväsi tärkeyden Tiedät siihen kuuluvat tehtävät Rahastonhoitaja on klubin talouspäällikkö Toimii klubin presidentin ja hallituksen valvonnan alaisena

Lisätiedot

Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta

Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta apulaisverojohtaja, OTL Maksajaviranomaisten kevätpäivät Oulu Kirjanpitovelvollisuus Yleinen kirjanpitovelvollisuuden

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO 2 Yhdistyksen varsinainen toiminta taloushallinnossa Yhdistyksen varsinaista toimintaa on yhdistyksen sääntöjen 2 :ssä määriteltty toiminnan laatu ja tarkoitus. Kirjanpidossa

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014) B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014) SISÄLTÖ sivu 1 Johdanto... 2 Asianajajan tulon jaksottaminen...2 2.1 Yleistä...2 2.2 Asianajotoimiston suorite...3 2.3 Kertapalvelut eli itsenäiset

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Adoptioperheet ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen,

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

Pienyrityshelpotukset ja vuoden 2013 tilinpäätösdirektiivi. Kirjanpitolainsäädännön muutokset -työryhmän mietintö

Pienyrityshelpotukset ja vuoden 2013 tilinpäätösdirektiivi. Kirjanpitolainsäädännön muutokset -työryhmän mietintö Pienyrityshelpotukset ja vuoden 2013 tilinpäätösdirektiivi Kirjanpitolainsäädännön muutokset -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 48/2014 Pienyrityshelpotukset

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 30.12.2014 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUSHALLINNON KOODISTO... 3 2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI... 4 3 AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden

Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden Maria Eronen Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden tunnuslukuja Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.5.2009 Tekijä(t) Maria Eronen Koulutusohjelma

Lisätiedot

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi:

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Ilkka OT Tähtinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS Onnistuneen päätöksenteon pohja 1. Kuten tämän vihkosen emojulkaisussa x) osoitettiin,

Lisätiedot

AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA. Milloin yhdistykseen on valittava auktorisoitu HTM- tai KHT-tilintarkastaja.

AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA. Milloin yhdistykseen on valittava auktorisoitu HTM- tai KHT-tilintarkastaja. 25.8.2011 1 Arto Kuusiola Ossi Viljakainen AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA Yleistä Yhdistysten talouden ja hallinnon tarkastusta koskevat säännökset uudistettiin Eduskunnassa keväällä

Lisätiedot

Yhdistyksen taloushallinnon ja kirjanpidon perusteet. Kati Kukkonen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Yhdistyksen taloushallinnon ja kirjanpidon perusteet. Kati Kukkonen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Yhdistyksen taloushallinnon ja kirjanpidon perusteet Kati Kukkonen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Sisältö Yhdistyksen sääntöjen ja talouden välinen suhde Vuosikello Kirjanpitoon liittyviä seikkoja

Lisätiedot