Vapaaehtoistoiminnan kirjallisuutta teoksessa Pirkko Hakkarainen (toim) Tukea ja mahdollisuuksia vapaaehtoistoiminnalle, Kansalaisareena ry.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vapaaehtoistoiminnan kirjallisuutta teoksessa Pirkko Hakkarainen (toim) Tukea ja mahdollisuuksia vapaaehtoistoiminnalle, Kansalaisareena ry."

Transkriptio

1 1 Vapaaehtoistoiminnan kirjallisuutta teoksessa Pirkko Hakkarainen (toim) Tukea ja mahdollisuuksia vapaaehtoistoiminnalle, Kansalaisareena ry.n julkaisu KIRJALLISUUTTA Aarnio, P. & Vuorinen, R. (1991): Vuorovaikutus ja yhteistyö. Helsinki: SKKS-kustannus. Ahlqvist, K. & Ahola, A. (1996): Elämän riskit ja valinnat. Hyvinvointia lama-suomessa. Helsinki: Tilastokeskus. Ahlström, Kari (1998): Kolmas sektori työllistäjänä totta vai tarua? Vantaan kaupunki. Tilasto- ja tutkimuskeskuksen julkaisusarja C27:1998. Allen, R. E. & Allen, S. D. (1998): Nalle Puh ja ongelmanratkaisun taito. Juva: WSOY. Anderson (1990): Thinking, changing, rearranging. USA: Metamorphous press. Aromäki, T., Ronkainen, J. (2001): Käyttämätön voimavara? Espoon Päihdepysäkin ja Espoossa nuorten päihdekäyttäjien kanssa vapaaehtoistyötä tekevien tahojen yhteistyön kehittäminen. Helsinki: Diakonia - Autio, R. (toim.) (1998): "Totuuden kaivo": Kohtaamisia sosiaalipäivystysasema Torrentuvalla. Vapaaehtoistyöntekijöiden ja työharjoittelijoiden päivämerkintöjä lokakuun 1993 ja joulukuun 1996 välisenä aikana. Helsinki: Diakonia - Ayalon, O. (1995): Selviydyn! Yhteisön tuki ja selviytyminen. Jyväskylä: Gummerus kirjapaino Oy. Borgman, M. & Packalèn, E. (2002): Parhaat käytännöt työyhteisön kehittämiseen. Helsinki: Tammi. Capy (1981): Storytelling as a process in education and therapy. Haifa: Haifa University. Cavén, S. (1991): Opaskirjanen ryhmänohjaajille. Ketjuohjelma sosiaalityön lastensuojelun ennaltaehkäisevässä nuorisotyössä. Turku: Seikkailukoulutuskeskus KOTA, SSKT ry. Dolivo, M. (2002): Vapaaehtoistyö elämän rikastuttajana: elämänkertatutkimus vapaaehtoistyön merkityksestä yhden ihmisen elämässä. Helsinki: Helsingin yliopisto; Kasvatustieteen laitos, Pro Gradu-tutkielma. Dunderfelt, T. (1997): Elämänkaaripsykologia: lapsen kasvusta yksilön henkiseen kehitykseen. Porvoo: WSOY. Dunderfelt, T. (1998): Henkilökemia: Yhteistyö erilaisten ihmisten välillä. Söderkulla: Dialogia oy. Eskola, A. & Kurki, L. (toim.) (2001): Vapaaehtoistyö auttamisena ja oppimisena. Tampere: Vastapaino. Freire, P. (1996): Pedagogy of the Oppressed. London: Penguin Books Granfelt, R., Jokiranta, H., Karvinen, S., Matthies, A-L. & Pohjola, A. (1993): Monisärmäinen Sosiaalityö. Helsinki: Sosiaaliturvan Keskusliitto

2 2 Gåsman, K. (2001): Skidipirtin vapaaehtoistyö Motiivit vapaaehtoistyöhön hakeutumiseen ja motivaatio jatkaa. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu Habermann, U. (2001): En nordisk frivillighed? Om motiver til frivillighed i fem nordiske lande. Teoksessa Henriksen, L. S. & Ibsen, B. (red.) (2001): Frivillighedens udfordringer - nordisk forskning om frivilligt arbejde og frivillige organisationer. Odense: Center for frivilligt socialt arbejde & Odense Universitetsforlag Hakanen, T. (1980): Luovuus ja sen ohjaaminen. Espoo: Weilin + Göös. Hakkarainen, P. (1996): Vapaaehtoistoiminta ja järjestöt. Teoksessa Lihavainen (toim.) Yhdistys toimii. Helsinki: Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry. Hakkarainen, P., Kananen, P., Lehtinen, S., Lindqvist, T., Nylund, M. & Palojärvi, H. (1994): Aloitteellisuus ja osallistuminen yhteiskunnan uudistamisessa. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 1994:7. Helsinki: Painatuskeskus. Harju, A. (2003): Yhteisellä asialla. Kansalaistoiminta ja sen haasteet. Helsinki: Kansanvalistusseura. Harju, U-M., Niemelä, P., Ripatti, P., Siivonen, T. & Särkelä, R. (2001): Vapaaehtoistoiminta seurakunnassa ja järjestöissä. Helsinki: Edita. Helander, V. & Laaksonen, H. (1999): Suomalainen kolmas sektori. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto. Henriksen, L. S. & Ibsen, B. (red.) (2001): Frivillighedens udfordringer - nordisk forskning om frivilligt arbejde og frivillige organisationer. Odense: Center for frivilligt socialt arbejde; Odense Universitetsforlag. Hietanen, E. (toim.) (1997): Sinua tarvitaan. Eläkeliiton vapaaehtoistyön Sinua tarvitaan projektin loppuraportti. Jyväskylä: Eläkeliitto ry. Hänninen, S., Kangas, A., Siisiäinen, M. (2003): Mitä yhdistykset välittävät. Tutkimuskohteena kolmas sektori. Jyväskylä: Atena Kustannus Oy. Ilmonen, K. & Jokinen, K. (2002): Luottamus modernissa maailmassa. Jyväskylä: SoPhi. Jyväslylän yliopisto. Jackins, H. (1992): A better world. Seattle: Rational Island Publishers. Jauhia inen, R. & Eskola, M. (1994): Ryhmäilmiö. Juva: WSOY. Jeppsson Grassman, E. (1997): För andra och för mig. Det frivilliga arbetets innebörder. Stockholm: Sköndalsinstitutets skriftserie nr. 8 Jakob, G. (1993): Zwischen Dienst und Selbstbezug. Eine bioraphieanalytische Untersuchung ehrenamtlichen Engagements. Opladen: Leske + Budrich Juosila, Marianne (1996). Yhteisöterveysdiagnoosi. Hyvän elämän edellytyksiä etsimässä. Vantaan kaupunki. Sosiaali- ja terveysviraston julkaisusarja C3:1996. Kansalaisen hyvinvoinnin tulevaisuus (1995): Helsinki: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry., Sosiaaliturvan Keskusliitto ry., Terveyskasvatuksen keskus ry.

3 3 Karjalainen, J. & Saranpää, U. (2002): Havaintoja huono-osaisuudesta. Stakesin ja SPR:n neljäs huono-osaisuusselvitys, raportteja 266. Keski-Luopa, L. (2001): Työnohjaus vai superviisaus. Oulu: Kirjapaino Kaleva. Keskinen, S. (toim.) (1996): Ryhmäilmiöt ja työnohjaus. Turku: Painosalama oy. Kinnunen, P. & Laitinen, R. (toim.) (1998): Näkymätön kolmas sektori. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry. Koskelin, L. (2001): Vapaaehtoistoimintaa Malmin seurakunnan Porttikahvilassa. Helsinki: Diakonia- Kuisma, K. (2000): Vapaaehtoistyö muuttuvan diakoniatyön rinnalla : Turun Mikaelin seurakunnan ja vapaaehtoistyönkeskus Lyhdyn vapaaehtoistyön kehittäminen. Pori: Diakonia Kushner (1983): When bad things happen to good people. New York: Schocken books. Kuusinen, J. & Korkiakangas, M. (1995): Ihmisen kehitys elämänkaaren näkökulmasta,. Teoksessa: Kuusinen J. (toim.): Kasvatuspsykologia. Juva: WSOY. Käyhty, M-L. (1994): Auttava vuorovaikutus. Teoksessa Sorri, H. (toim.): Kuunnellen autat. Helsinki: Kirjapaja. Lehtinen, S. (1994): Tukihenkilö apuna arjessa. Järjestöjen tukihenkilöprojekti. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto. Lehtinen, S-T. (1997): Vapaaehtoistoiminta kasvava voimavara? Näkökulmia ammattityöhön. Helsinki: Kansalaisareena ry. Lehto-Pusa, P. (1993): Vapaaehtoistyön mahdollisuuksista. Helsinki: Helsingin kaupunki 1993, sarja: Helsingin kaupungin tietokeskuksen keskustelualoitteita 1993,4 Lehtovirta, M. (1997): Kasvurenkaita. Helsinki: Porvoo: WSOY. Leskinen, T. (2003): Globaalin auttajan arvot ja moraali. Tutkimus suomalaisten asennoitumisesta ja osallistumisesta vapaaehtoiseen kehitysyhteistyöhön. Helsinki: Yhteisvastuukeräys; Kirkkopalvelut Lihavainen, L. (toim.) (1996): Yhdistys toimii - järjestötoiminnan opas. Helsinki: Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry. Linna, M.-L. (1998): Työnohjaus palvelualoilla. Helsinki: Työturvallisuuskeskus. Lämsä, T. (2000): Haluan olla mukana. Tutkimus Rauman merimieskirkon vapaaehtoistyön diakonisista lähtökohdista. Pori: Diakonia - Manninen, S. (2001): Vapaaehtoistyö moraalisena toimintana: Tutkimus vapaaehtoistyöntekijöiden moraaliarvioinneista ja syyllisyyden tunteista. Helsinki: Helsingin yliopisto, Valtiotieteen tiedekunta, opinnäytteet. Marjanen, J. (2002): Helsingin NMKY:n Nuorten parlamentti -projekti. Yhteisöllisyyttä kehittävää ja nuorta osallistavaa toimintaa urheiluseurassa. Helsinki: Diakonia -

4 4 Matthies, A-L. (1993): Epävirallinen ja virallinen sosiaalityön modernisaatiossa. Teoksessa Granfelt ym. Monisärmäinen sosiaalityö. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto. Matthies, A-L. (1994): Kansalaistoiminnan resurssit. Saksalaisen tutkimuksen näkökulma. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 1994:8. Helsinki: Painatuskeskus. Matthies, A-L. (1990): Kapinasta muutoksen malliksi. Vaihtoehtoinen sosiaalityö Suomessa. Helsinki: Hanki ja jää. Matthies, A-L., Kotakari, U. & Nylund, M. (toim.) 1996: Välittävät verkostot. Jyväskylä: Vastapaino. Matthies, A-L. (toim.) (1991): Valtion varjossa. Katsaus epävirallisen sektorin tutkimukseen. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto. Mezirow, J. (1995): Kriittinen reflektio uudistavan oppimisen käynnistäjänä. Teoksessa J. Mezirow (toim.) Uudistava oppiminen. Suom. L. Lehto. Helsinki: Helsingin yliopiston lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Oppimateriaaleja 23, Miikkulainen, P. (2001): Tukea vapaaehtoiselle toiminnalle I: Projektin loppuraportti: Selvitys maallikkoasiamiestoiminnan, vapaaehtoistoiminnan ja oma-aputoiminnan tarvitsemasta tuesta ja paikallisten vapaaehtoiskeskusten kehittämistarpeesta Pohjois-Savon kunnissa. Helsinki: Kansalaisareena ry. Müller, A. E. (2002): Miksi vapaaehtoinen on vapaaehtoinen? Tutkimus Suomen Punaisen ristin vapaaehtoisista ja heidän motivaatiostaan osallistua järjestön toimintaan. Nerelli, E. (1989): Toiminnan ilo kirja vapaaehtoiselle. 2. tarkistettu painos. Vantaa: Mestarioffset oy. Niiniluoto, I. (1994): Järki, arvot ja välineet. Helsinki: Otava. Niskanen, L. (1983): Vapaaehtoistyö vanhustenhoidossa kokeiluprojekti Helsinki: Valtion painatuskeskus, Sosiaalihallituksen julkaisuja 1/1983. Nylund, M. (1997): Oma-apuryhmät vapaaehtoisuuden ja julkisen välimaastossa. Valtakunnallinen kehittämisselvitys Helsinki: Kansalaisareena ry. Nylund, M. (2000): Varieties of Mutual Support and Voluntary Action. A Study of Finnish Self-Help Groups and Volunteers. Helsinki: The Finnish Federation for Social Welfare and Health. Oksanen, M. (1995): Vapaaehtoistyöntekijän auttamisen motiivit; ihmiskäsitys ja koulutuksen sekä työnohjauksen tarve. Helsinki: Diakonia- Palonen, T. (1996): Ihmisen ehdoilla yhteiskunnassa. Hartola: Tiedonpalo oy. Paunonen-Ilmonen, M. (2001): Työnohjaus, toiminnan laadunhallinnan varmistaja. Helsinki: WSOY. Pohjola, A. (toim.) (1984): Työnohjauskoulutus käytännön opetuksen ohjaajille. Rovaniemi: Lapin Korkeakoulun yhteiskuntatieteiden osaston julkaisuja, Sarja C.

5 5 Puohiniemi, M. (2002): Arvot, asenteet ja ajankuva. Opaskirja suomalaisen arkielämän tulkintaan. Vantaa: Limor kustannus. Raitasalo, R. (1995): Elämänhallinta sosiaalipolitiikan tavoitteena. Helsinki: Kansaneläkelaitos. Riipinen, C. (1999): Vapaaehtoisten työntekijöiden motiivit lasten ja nuorten puhelimessa. Helsinki: Helsingin yliopisto; Kasvatustieteen laitos. Seppänen, J. & Sistonen, M. (2001): Savonlinnan Kriisikeskuksen vapaaehtoisten Kriisipuhelinpäivystäjien motivaatio päivystystyöhön. Helsinki: Diakonia - Sorri, H. (toim.) 1994: Kuunnellen autat. Helsinki: Kirjapaja. Sorri, H. (1998): Vapaaehtoisuus ja elämänkulku. Palvelevan puhelimen päivystäjän näkökulma tehtävään ryhtymisestä. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus. Sarja B Nro 78. Sovala, A. (1990): Toimimme yhdessä, Käynnistämme vapaaehtoistoimintaa. Helsinki: Sosiaaliturvan Keskusliitto & Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto. Suurnäkki, A., Vartiainen. M. (1996): Pelastakaa lapset ry:n henkilöstö ja vapaaehtoistyöntekijät uudistuvassa organisaatiossa. Tapaustutkimus organisaation kehittämisen lähtötilanteesta. Helsinki: Helsingin yliopisto, Valtiotieteen tiedekunta. Taimiaho, A. (1999): Vapaaehtoistoiminnan merkitys tekijälleen. Helsinki: Diakonia - Tietäväinen, T. (1999): Vapaaehtoistyöntekijöiden motivaatio. Helsinki: Diakonia - Tukea, toimintaa ja ystävyyttä. Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi - Kouluttajankansio (1996): Helsinki: Sosiaaliturvan Keskusliitto. Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi. Kouluttajan aineisto (1987): Helsinki: Sosiaaliturvan Keskusliitto. Weckroth, K. (1988): Toiminnan psykologia. Helsinki: Hanki ja Jää. "Volunteering Worldwide", IAVE (International Association for Volunteer Effort) ja NIW (Netherlands Institute of Care and Welfare). Voudinmäki, K. (toim.) (1994): Tulla joksikin. Juva: WSOY. Wohlfarth, A. (1995): Ehrenamtliches Engagement heute. Das theologisch-psychologische Qualifizierungskonzept für Ehrentamtliche im Altenbesuchdienst. Würzburg: Echter. Studien zur Theologie und Praxis der Caritas und Sozialen Pastoral; 4. Yeung, A. B. (2002): Vapaaehtoistoiminta osana kansalaisyhteiskuntaa - ihanteita vai todellisuutta? Helsinki: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry. Yeung, A. B. (1999): Valmius Vapaaehtoistyöhön. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto.

ONKS SE ARVO SINÄNSÄ ETSIÄ ELÄMÄN TARKOITUSTA? Tutkimus Nyyti ry:n vapaaehtoisten uskonnollisuudesta ja arvoista.

ONKS SE ARVO SINÄNSÄ ETSIÄ ELÄMÄN TARKOITUSTA? Tutkimus Nyyti ry:n vapaaehtoisten uskonnollisuudesta ja arvoista. ONKS SE ARVO SINÄNSÄ ETSIÄ ELÄMÄN TARKOITUSTA? Tutkimus Nyyti ry:n vapaaehtoisten uskonnollisuudesta ja arvoista. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma Teologinen tiedekunta Tiina Pönni 18.4.2006 SISÄLLYS

Lisätiedot

Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa

Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa Koivula, Kirsi 2012 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN Nuorten toiveita seurakunnan auttamistoiminnasta Elise Kyttä Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonia

Lisätiedot

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä kirja kuvaa ennaltaehkäisevän työn keskeisiä kehittämiskysymyksiä eri toimijoiden näkökulmista elämänkaaren vaiheet huomioiden. Kirja perustuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle

Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle Liisa Reinman Kansalaisareena ry AUTTAMINEN ANTAA HYVÄN MIELEN - VAPAAEHTOISTOIMINTA VANHUSTYÖSSÄ Seminaari Mikkelissä 25.9.2014 Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN JA KUNTIEN TARJOAMA VAPAAEHTOISTOIMINTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA. Tule vapaaehtoiseksi!

JÄRJESTÖJEN JA KUNTIEN TARJOAMA VAPAAEHTOISTOIMINTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA. Tule vapaaehtoiseksi! JÄRJESTÖJEN JA KUNTIEN TARJOAMA VAPAAEHTOISTOIMINTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Tule vapaaehtoiseksi! 1 Järjestöjen ja kuntien tarjoama vapaaehtoistoiminta Pääkaupunkiseudulla Toimittanut Ulkoasu Doinita Negruti

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia

Yhteistyöllä hyvinvointia Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 31 Anna Karttunen, Aija Kettunen & Keijo Piirainen Yhteistyöllä hyvinvointia Järjestöjen välinen ja järjestö-kuntayhteistyö hyvinvoinnin lisääjänä

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnanperuskoulutus aloitusilta 27.1.2015. Yhteisökoordinaattori Soile-Maria Linnemäki

Vapaaehtoistoiminnanperuskoulutus aloitusilta 27.1.2015. Yhteisökoordinaattori Soile-Maria Linnemäki Vapaaehtoistoiminnanperuskoulutus aloitusilta 27.1.2015 Yhteisökoordinaattori Soile-Maria Linnemäki Illan runko Aikataulu suuntaa-antava Klo 17.00 Koulutuksen avaus Koulutuksen ja kouluttajien esittely

Lisätiedot

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO 1 Seppo Helakorpi MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO Tausta-artikkeli mentorin asiantuntijuuteen ja sen arviointiin 2 Seppo Helakorpi Mentorointi ja hiljainen tieto Työn muutos kohti oppivaa organisaatiota

Lisätiedot

SoTu-18 2001 3/30/06 1:32 PM Sivu 1 18/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Vapaaehtoistoiminta lääkettä yksinäisyyteen

SoTu-18 2001 3/30/06 1:32 PM Sivu 1 18/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Vapaaehtoistoiminta lääkettä yksinäisyyteen SoTu-18 2001 3/30/06 1:32 PM Sivu 1 Marraskuu 18/01 SOSIAALITURVA Vapaaehtoistoiminta lääkettä yksinäisyyteen SoTu-18 2001 3/30/06 1:32 PM Sivu 2 SOSIAALITURVA 18/2001 89. vsk Tässä numerossa Ilmestyy

Lisätiedot

5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala. ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan. Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet

5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala. ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan. Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet 5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet Hoitotyön koulutusohjelma vastaa muuttuviin yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

YHTEISTYÖ KOLMANNEN SEKTORIN KANSSA LOPPURAPORTTI

YHTEISTYÖ KOLMANNEN SEKTORIN KANSSA LOPPURAPORTTI Jyväskylän kaupunki YHTEISTYÖ KOLMANNEN SEKTORIN KANSSA LOPPURAPORTTI Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa viranhaltijatyöryhmä 31.12.2010 2 JOHDANTO Kaupunginjohtaja on asettanut Yhteistyö kolmannen sektorin

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA

KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 341 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA Lapsiperheiden varhaisen tukemisen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 41 Päivi Marjanen & Eila Lindfors (toim.) LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 41 Lapsen ja nuoren hyvä arki Päivi Marjanen &

Lisätiedot

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjaukset Esipuhe Helsingin rautatieasemalla oli meneillään Maa ilman mielenterveys päivän vietto. Suomen Mielenterveysseuran

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:11 Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013

Lisätiedot

Saila Korhonen ja Mali Soininen (toim.) Yksilöllisesti vaan ei yksin kohtaamisia ja keskusteluja vammaisuudesta

Saila Korhonen ja Mali Soininen (toim.) Yksilöllisesti vaan ei yksin kohtaamisia ja keskusteluja vammaisuudesta Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 29 Saila Korhonen ja Mali Soininen (toim.) Yksilöllisesti vaan ei yksin kohtaamisia ja keskusteluja vammaisuudesta Saila Korhonen ja Mali Soininen

Lisätiedot

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen Ne vaan mut tänne toi - asiantuntijana ikäihminen? Opinnäytetyö Syksy 2014 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA NUORISOTOIMEN SUHDE LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA KOSKEVAAN OHJELMATYÖHÖN KUNNISSA Pia Tasanko Opinnäytetyö Humanistinen

Lisätiedot

Sanna Laulainen Jos mittää et anna niin mittää et saa

Sanna Laulainen Jos mittää et anna niin mittää et saa Sanna Laulainen Jos mittää et anna niin mittää et saa Strateginen toimijuus ja organisaatiokansalaisuus vanhustyössä Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Social Sciences and

Lisätiedot

RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN

RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN Partiolaisten ja seurakuntien yhteistyö Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä Jenna Lahdelma Opinnäytetyö Diakonia-ammatti-korkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Diakonisen

Lisätiedot