KIINTEISTÖSIJOITTAMINEN RAHOITUS- JA SOPIMUS- NÄKÖKULMASTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIINTEISTÖSIJOITTAMINEN RAHOITUS- JA SOPIMUS- NÄKÖKULMASTA"

Transkriptio

1 SUOMEN ASIANAJAJALIITTO XLVI ASIANAJAJAPÄIVÄT Hotelli Kalastajatorppa Helsinki Ari Saarnilehto professori Turun yliopisto KIINTEISTÖSIJOITTAMINEN RAHOITUS- JA SOPIMUS- NÄKÖKULMASTA

2 2 1. Johdannoksi - annetun tehtävän hankaluus - puhuttavien aiheiden löytyminen - viisi aihetta käytännönläheisesti a. yksi näkökulma rahoitukseen, b. 2. sopimuksenteon ongelmiin, c. 3. lojaliteettiperiaatteeseen, d. 4. vuokralaisen talouteen ja e. 5.kiinteistön saneeraamiseen

3 3 2. Takaus vuokranmaksun vakuutena Vaasan HO , S 11/1024 Takaus oli annettu liikehuoneiston vuokrasopimuksen vuokrien maksusta ja muiden vuokraehtojen täyttämisestä. Käräjäoikeus pitää L:n ja H:n kertomuksia uskottavana, ja katsoo näytetyksi, että MK ei selvittänyt takauksen merkitystä L:lle eikä H:lle. L:n kertomuksen perusteella käräjäoikeus katsoo myös näytetyksi, että MK ei ole perinyt vuokrasaatavia takaajalta ennen haasteen toimittamista. Takaukseen vetoamista väitettiin kunnianvastaiseksi ja arvottomaksi, koska velkoja tiesi L:n ja H:n avoliiton päättyneen. Sen vuoksi takaus ei ollut pätemätön.

4 4 Sovittelu, KäO: Lain liikehuoneiston vuokrauksesta 7 :n mukaan kohtuullisen vakuuden asettamisesta sen vahingon varalle, että sopijapuoli ei täytä velvoitteitaan, voidaan sopia. HE 304/1994 mukaan kohtuullinen vakuuden määrä, joka annetaan vuokranantajan hyväksi, tulisi olla 2-6 kuukauden vuokra. Näin ollen käräjäoikeus toteaa, että rajoittamaton omavelkainen takaus ei ole kohtuullinen vakuus, ja katsoo, että kyseisessä vuokrasopimuksessa, ottaen huomioon vuokran suuruus, vuokranantajan toiminta ja takaajan ollessa yksityishenkilö, kohtuullinen vakuus on kolmen kuukauden vuokra. Tällainen takaus ei esitöiden mukaan ole yleistakaus eikä kyse ole vaihtuvasta tililuotostakaan.

5 Hovioikeus:: 5 Liikehuoneiston vuokrauksesta annettuun lakiin (LiikHVL) sisältyvää 7 :n säännöstä kohtuullisen vakuuden asettamisesta liikehuoneiston vuokrasuhteessa ei voida suoraan soveltaa vaadittaessa omavelkaisen takauksen sovittelua, kuten käräjäoikeus on soveltanut, sillä mainittu lainkohta soveltuu vain vuokranantajan ja vuokralaisen välisessä sopimussuhteessa. Sitä vastoin mainittua säännöstä ja sen säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen lausumia voidaan käyttää vertailukohtina arvioitaessa takauksen kohtuullisuutta OikTL:n 36 :n nojalla tässä tapauksessa. Sovittelu, kun takauksen antaa yksityistakaaja: TakL 7, TakL 12, TakL13 ja TakL 14 sisältävät sovittelusäännöksen. Lisäksi OikTL 36 ja kuluttajansuojalain 4 luvun 1 soveltuvat takaukseen.

6 6 Takauksen saanut ei voi sataprosenttisesti luottaa siihen, että takaaja täyttää velvollisuutensa sitoumuksen mukaisesti. KKO ei tosin ole koskaan sovitellut julkaistussa ratkaisussa takaajan vastuuta oikeustoimilain 36 :n tai kuluttajansuojalain 4 luvun 1 :n nojalla (KKO 1990:148, 1991:10 ja 1996:1).

7 7 Entä sitten LiikHVL:n 7 :n merkitys? Liikehuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa on kysymys siitä, mitä vaatimuksia vuokralaiselle voidaan esittää, kun on päätetty vuokrata huoneisto vuokralaiselle. Silloin lienee jo päädytty siihen, että vuokrasopimus tehdään. Vuokralainen on todettu riittävän maksukykyiseksi vuokranantajan arvioinnissa. Soveltuuko, kun takaus asetetaan vuokrasopimuksen edellytykseksi? Erillinen kysymys: Soveltuuko TakL 6?

8 8 3. Sopimuksenteon ongelmista KKO 2009:45: Osakeyhtiö oli neuvotellut kiinteistönomistajan kanssa liiketilojen vuokraamisesta tämän kiinteistöstä. Lähes vuoden kestäneiden neuvottelujen jälkeen osakeyhtiö vetäytyi neuvotteluista. Koska osakeyhtiö oli neuvottelujen kuluessa menetellyt niin, että se oli synnyttänyt kiinteistönomistajassa perusteltuja odotuksia siitä, että vuokrasopimus syntyy, osakeyhtiö velvoitettiin korvaamaan kiinteistönomistajalle ne vuokratuotot, jotka tämä oli menettänyt kieltäydyttyään sopimuksen syntymiseen luottaen jatkamasta aiempaa vuokrasuhdetta, sekä suorittamaan korvaus osakeyhtiön edellyttämien kiinteistöön suoritettujen korjausten kuluista.

9 9 Lähtökohtina sopimusneuvotteluissa voidaan pitää seuraavia: - Neuvotteluja ei säännelty - Tarkoitus: sopimuksen solmiminen - Ei vain informaation hankkimiseksi - Neuvottelut eivät sido - Ei pakko tehdä sopimusta - Tarjoukset ehdollisia, edellyttävät sopimuksen syntymistä - Voivat vaikuttaa tulkintaan - Jokainen neuvottelee omalla vastuullaan - Jokainen kärsii omat kulunsa KKO 1984 II 181: Kustannuksista puolet urakoitsijalle, vaikka ei sovittu eikä sopimusta syntynyt!!!!!!

10 10 - Korvausvelvollisuutta ei helposti synny - Huolimattomasti käydyt neuvottelut - Vilpilliset käydyt neuvottelut - Aiheuttaa tuottamuksellisesti vahinkoa toiselle puolelle jättämällä noudattamatta hyvää neuvottelutapaa -Pyrittävä sopimukseen - Lojaalius - Informaation vaihto - Valheellisten tietojen antaminen -Lähinnä tiedonantovelvollisuus asiaan vaikuttavista seikoista (määrittyy tilanteittain)

11 11 - Vastuu katsottu mahdolliseksi pitkäaikaisten sopimusneuvottelujen katketessa - Luottamus: Liian positiivinen kuva sopimuksen solmimisen todennäköisyydestä - Harhaanjohtaminen, joka ei täytä oikeustoimilain pätemättömyyskriteerejä - Korvataan negatiivinen sopimusetu - Poikkeuksia: Ks. KKO 1992:89 ja KKO 1999:48.

12 12 Tiivistelmä edellisestä KKO:n tapaan KKO 2009:45, perustelut: 2. Sopimusneuvottelut eivät lähtökohtaisesti sido osapuolia ja osapuolet voivat niistä vetäytyä yleensä ilman haitallisia seuraamuksia. Neuvotteluja ei kuitenkaan ole lupa käydä vilpillisesti eikä niin, että toinen osapuoli tulee harhaanjohdetuksi ja kärsii sen johdosta turhia kustannuksia tai vahinkoa. Varsinkin silloin, kun toinen osapuoli on tahallaan tai huolimattomuudesta synnyttänyt neuvottelukumppanissaan perustellun luottamuksen sopimuksen solmimiseen ja se on jo johtanut valmistelu- tai muihin toimiin, perusteeton vetäytyminen neuvotteluista voi johtaa korvausvastuuseen sopimuksentekorikkomusta koskevien periaatteiden mukaisesti. Tällaisessa tapauksessa lähtökohtana korvauksen määräämisessä on saattaa loukattu osapuoli sellaiseen asemaan kuin jos sopimusneuvotteluihin ei olisi ryhdytty.

13 Ratkaisun KKO 2009:45 ongelmia: 13 ONGELMA 1: Sopimus vai vain neuvottelut? - KäO: sopimus - HO: ei - KKO: ei kantaa (ei valituslupaa tältä osin) ONGELMA 2: Sopimusneuvotteluvastuu - Mitkä vahingot korvataan? - Minkä sääntöjen mukaan korvataan

14 14 4. Lojaliteettiperiaate Ongelmia voi syntyä esimerkiksi isoissa kauppakeskuksissa siitä, että tuleville tilojen käyttäjille ei kerrota kaikkia tiedossa olevia asioita taikka niistä kerrotaan virheellisesti. Esimerkkejä: - Myös Alko on tulossa keskukseen - Jos huokutintoiminta tulee, mutta poistuu vuoden kuluttua? - Lojaliteettiperiaate KKO 1993:130 KKO 2007:72 KKO 2008:91 Seuraukset???

15 15 5. Vuokralaisen talous Sopimuksia tehtäessä erittäin tärkeää on selvittää vastapuolen taloudellinen tila. Pitkäaikaisen sopimussuhteen kestäessä vastapuolen joutuessa taloudellisiin ongelmiin seurauksena on yleensä taloudellisia tappioita molemmille osapuolille. Kiinteistöjään vuokraava sijoittaja jää vuokralaisen maksukyvyttömyyden vuoksi tappiolle verrattaessa lopputulosta siihen, mikä sen olisi sopimuksen mukaan pitänyt olla.

16 16 Sovittelu? KKO 1985 II 36: Osuuskunta oli vuokrannut liikehuoneiston kymmenen vuoden ajaksi. Vuokratiloissa harjoitettu liiketoiminta oli tuottanut osuuskunnalle jatkuvasti tappiota ja sen koko toimintakin oli ollut tappiollista useiden vuosien ajan. Kun vuokra-ajasta oli jäljellä vielä lähes puolet, osuuskunta oli lopettanut kaiken liiketoimintansa ja se oli asetettu selvitystilaan. Osuuskunnan vaatimus vuokrasopimuksen vuokra-aikaa koskevan ehdon sovittelemisesta HVL 48 :n 1 momentin nojalla hylättiin.

17 17 6. Kiinteistön saneeraus 6.1. Johdantoa aiheeseen Miten vuokrasuhde jatkuu saneerauksen jälkeen, jos entisenlaista huoneistoa ei ole enää kiinteistöllä? Saako vuokranantaja saneerauksen nimissä rikkoa sopimustaan eli käytännössä toimia niin, että vuokrasuhde raukeaa? Lojaliteettiperiaate ja tieto saneerauksesta vuokrasopimusta solmittaessa? Tiedonantovelvollisuus liikehuoneiston vuokrassa ei ole vieras ajatus. Se ilmenee muun muassa liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 54 :n 2 momentista. Sen mukaan tiedonantovelvollisuuden täyttämisen lykkääminen

18 18 voi johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen Vuokran kohde ja oikeus muuttaa kohde toiseksi Liikehuoneiston vuokrasopimuksen tunnusmerkit (LiikHVL 1 ): 1. sopimuksen kohteena on rakennus tai sen osa, (yl. määrätty huoneisto) 2. sopimuksen kohde luovutetaan toisen käyttöön, 3. käyttö luovutetaan toiselle vastiketta vastaan ja (kiinteä, ellei muuta sovittu) 4. käyttötarkoitus on muu kuin asuminen huoneistossa.

19 19 Liikehuoneiston vaihtuessa kesken vuokrakauden muuttuu kaksi vuokrasopimuksen oleellista ainesosaa koskevaa sopimusehtoa. Tältä osin näyttää siten saneerauksen jälkeen siltä, että edessä on uuden vuokrasopimuksen tekeminen kunnostetuista tiloista. Kun ajatellaan sopimussuhdetta prosessina, se ei tarkoita, että mikä tahansa sopimuksen ehto voisi muuttua sopimussuhteen kestäessä sopimuksen pysyessä silti samana. Tukea esitetylle: LiikHVL 18 :n 2 mom. LiikHVL 19 LiikHVL 50 :n 1 mom. LiikHVL 51 :n 2 mom.

20 LiikHVL 19 :stä LliikHVL 19 : tarkoittaako säännös sen kiinteistön, jossa huoneisto on, saneeraamista vai vain vuokratussa huoneistossa tehtäviä korjauksia. LiikHVL 19 :ssä ei ole otettu huomioon sitä, että huoneistoa, joka on vuokrattu, ei enää korjauksen jälkeen ole. Se johtuu siitä, että säännöksessä säädetään vain huoneistossa eli vuokrasopimuksen kohteessa tehtävästä korjaus- ja muutostyöstä.

21 LiikeHVL 54 Liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 54 :n 1 mom. kuuluu seuraavasti: Vuokrasopimus lakkaa, jos huoneisto tuhoutuu tai viranomainen kieltää sen käyttämisen vuokrasopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen. Jos tämä aiheutuu vuokranantajan viaksi luettavasta syystä, laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta, vuokralaisella on oikeus saada korvaus näin aiheutuneesta vahingosta.

22 22 Säännöstä voidaan soveltaa myös silloin, kun vuokranantaja itse tuhoaa vuokratun huoneiston. Tuhoutumistapaa ei ole mitenkään rajattu säännöksessä eikä sitä tosiasiassa olisi voitukaan rajata. Tällaisen rajauksen sijasta on säädetty vuokranantajan korvausvastuusta, jos hän on aiheuttanut tuhoutumisen tahallaan tai tuottamuksellaan (huolimattomuudellaan). Vastaavaa säännöstä ei ole vuokralaisen osalta puheena olevassa säännöksessä. Sitä ei ole tarvittu, koska vuokralaisen vastuusta on säädetty liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 23 :n 2, 3 ja 4 momentissa.

23 23 Säännöksen mukaan vuokrasopimus lakkaa ilman eri toimenpiteitä, kun huoneisto tuhoutuu. Kun säännöstä sovelletaan saneerauksessa muuttunutta huoneistoa koskevaan vuokrasopimukseen, se tarkoittaa, että vuokralaisen vuokrasopimus on päättynyt, kun vuokranantaja on purkanut vuokraamansa liiketilan ja liittänyt sen toiseen huoneistoon erilaiseksi kokonaisuudeksi kuin aikaisemmin. Toiminta on tahallista ja vuokranantajan solmiman vuokrasopimuksen vastaista. Vahingonkorvaus Korvataan positiivinen sopimusetu Ks. myös LiikHVL 21 :n 3 mom.

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana... 8 Asuinhuoneiston

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana...

Lisätiedot

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta.

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. 24 luku. Vahingonkorvaus 24 VAHINGONKORVaus AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. Luvussa on määritelty lähtökohtaisesti kaikki asunto-osakeyhtiölakiin

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ Jukka Pentikäinen TUTKIELMA ESINEOIKEUS SYKSY 2009 I Sisällys SISÄLLYS...I LÄHTEET...IV 1 Johdanto...

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta

Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta 12.5.2010/365 1 Pinta-alan laskeminen. Rakennusalalla yleisesti hyväksyttynä huoneiston pinta-alan

Lisätiedot

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 E OIK UDEN KÄY TI KU UT L N Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Oikeudenkäyntikulut Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Työryhmän raportti Oikeudenkäyntikulut 1 Helsingin hovioikeuden julkaisuja

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko Gisela Juutilainen Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko 1. Aluksi Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko ovat turvaamistoimenpiteitä sakon, rahamääräisen menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle maksettavan

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA 2 Johdanto OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA Hyvää vuokravälitystapaa koskevan ohjeen tavoitteena on luoda vuokravälitysmarkkinoille yhtenäiset toimintatavat, jotka koskevat

Lisätiedot

Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely

Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Antti Säynäslahti 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu I

Lisätiedot

Asuinmukavuuden merkitys asuinkiinteistön laatuvirheen arvioinnissa

Asuinmukavuuden merkitys asuinkiinteistön laatuvirheen arvioinnissa Asuinmukavuuden merkitys asuinkiinteistön laatuvirheen arvioinnissa Eveliina Ahlsten 0237585 Pro gradu -tutkielma Esineoikeus Oikeustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto Kevät 2014 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta RT 16-10686 LVI 03-10288 Ratu 421-T KH X4-00261 ohjetiedosto marraskuu 1998 1(7) RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT REYS-8 1995 pienurakka, erikoistyöt, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

YKSITYISHENKILÖ. takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS

YKSITYISHENKILÖ. takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS YKSITYISHENKILÖ takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS 2 3 Mikä on takaus 4 Yksityistakaajan suoja 5 Pankilla on velvollisuus antaa tietoja 6 Takaajan oma vastuukyky

Lisätiedot

Liikkeenharjoittaja vuokralaisena asunto-osakeyhtiössä sijaitsevassa liiketilassa - osapuolten välinen vastuunjako

Liikkeenharjoittaja vuokralaisena asunto-osakeyhtiössä sijaitsevassa liiketilassa - osapuolten välinen vastuunjako Liikkeenharjoittaja vuokralaisena asunto-osakeyhtiössä sijaitsevassa liiketilassa - osapuolten välinen vastuunjako Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja

Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja Artikkeli on julkaistu Työoikeudellisen Yhdistyksen vuosikirjassa 2003 2004 (Helsinki

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi Sisällys Johdanto... 1 Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Asunnon ja avainten luovutus...

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (8) Välittäjäkoelautakunta. Tehtävä 1

KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (8) Välittäjäkoelautakunta. Tehtävä 1 KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (8) Tehtävä 1 Sukulaiset tarkoittavat sitä, että palstan edustalla on mahdollisesti vesijättöä, joka on muodostunut maan nousemisen seurauksena

Lisätiedot

Työsuhteen päättämissopimukset ja niihin liittyvä juridiikka

Työsuhteen päättämissopimukset ja niihin liittyvä juridiikka Työsuhteen päättämissopimukset ja niihin liittyvä juridiikka Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 35/2015 ISSN 1797-3562 ISBN 978-952-227-996-5 KUVAILULEHTI 22.4.2015 Julkaisija Työ-

Lisätiedot

OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM

OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM 1 OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM JOHDANTO Laman seurauksena yhä useampi yrittäjä ajautuu konkurssiin ja menettää myös muun kuin osakepääomaan sijoittamansa omaisuuden. Tämä johtuu vallitsevasta, lain vastaisesta

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE SYKSY 2007 VASTAUS 1

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE SYKSY 2007 VASTAUS 1 VASTAUS 1 a) Vuokra määräytyy sen mukaan mikä siitä on sovittu; AHVL 27. Vaikka leskirouva Anni A on asunut kauan samassa vuokra-asunnossa ilman että vuokraa olisi kertaakaan korotettu, noudatetaan vuokrasopimuksessa

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 123

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 123 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 123 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Jyrki Tala

Lisätiedot