JÄTEHUOLTOA OPETTAJILLE. Jätehuollon järjestäminen kouluilla.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄTEHUOLTOA OPETTAJILLE. Jätehuollon järjestäminen kouluilla. www.kiertokapula.fi"

Transkriptio

1 JÄTEHUOLTOA OPETTAJILLE Jätehuollon järjestäminen kouluilla

2 Sisällysluettelo 1 Vastuullista elämäntapaa Jätelaki pohjana oppilaitosten jätehuollolle Kohti vähäjätteisempää oppilaitosta Selkeä työnjako on kaiken A ja O Ympäristötyöryhmän johto Ympäristötyöryhmä Alkutilanteen kartoitus Suunnitelmat jätehuollon parantamiseksi Jätehuollon järjestäminen koululla Sopimus roskaastioiden tyhjennyksestä Keräysastiat oppilaitoksessa Normaali luokkatila Kemian, fysiikan ja biologian laboratoriot Kotitalousluokka Käsityöluokka Teknisen työn luokka ATKluokka Kuvaamataidon luokka Ruokala Henkilöstön tilat Koulun käytävät Miten jätteen syntyä voi ehkäistä Järkevät hankinnat Vinkkejä materiaalien käyttöön Paperinkulutus haltuun Sähköiset materiaalit Toisen roska on toisen aarre Ekologisempi ruokailu Pakkausmateriaalit Biojäte Vaaralliset jätteet huomioon Lajittelun ABC Jätehuolto opetuksessa Erilaisia pelejä ja kilpailuja Lajittelupeli Jätekiertoleikki Valintatehtävä Keskustelua ja pohdintaa Vuoden turhake Ekologisempaa elämää Ekologinen selkäreppu Ympäristöpäivä oppilaitoksessa Kompostointi Tavaranvaihtopäivä Taidepaja LIITTEET Liitteinä ovat tarkistuslistat, testaa tietosi kysymykset sekä vastaukset kysymyksiin. 2

3 1 Vastuullista elämäntapaa Nykyinen korkea elintaso ja jatkuva kehittyminen kasvattavat myös syntyvää jätemäärää ja maapallon kuormitusta. Jätteiden synnyn ehkäisy on ennakoivaa ympäristönsuojelua, ja sillä saavutetaan myös taloudellisia hyötyjä. Opettajat toimivat tiedon jakajina ja esimerkin näyttäjinä oppilaille, joten he ovat tärkeässä asemassa oppilaiden kasvattamisessa vastuulliseen elämäntapaan. Tämän oppaan tarkoituksena on olla avuksi peruskoulujen, lukioiden ja ammattioppilaitosten opettajille sekä muulle henkilökunnalle jätehuollon järjestämisessä, jotta vastuullinen elämäntapa siirtyy myös oppilaille ja opiskelijoille. Oppaassa käydään tarkasti läpi eri tapoja, joilla jätteiden syntyä saadaan ehkäistyä. Siinä kerrotaan myös eri jätejakeista, lajittelusta sekä jätehuollon järjestämisestä oppilaitoksissa. Lopuksi oppaaseen on lisätty erilliset tarkastuslistat koulun henkilökunnalle ja ympäristötyöryhmälle sekä erilaisia tehtäviä ja testejä. Listojen avulla voidaan testata, kuinka hyvin jäteasiat on hoidettu, ja tehtävien avulla kuinka paljon jokainen henkilökuntaan kuuluva tietää kierrätyksestä ja jätehuollosta. 3

4 2 Jätelaki pohjana oppilaitosten jätehuollolle Jätelain mukaan jokaisen tulee noudattaa kaikessa toiminnassaan jätteiden etusijajärjestystä. Tämä tarkoittaa sitä, että ensisijaisesti on ehkäistävä jätteiden syntymistä ja niiden haitallisuutta. Jos ja kun jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä. Jätelain mukainen ensisijaisuusjärjestys: Jätelaki säätelee jätehuoltoa ja antaa pohjan kunnallisille jätehuoltomääräyksille. Kuntien jätehuoltomääräykset sisältävät jokaisen kunnan paikalliset velvoitteet jätteiden hyötykäytöstä ja jätehuollon järjestämisestä. Määräyksistä selviää esimerkiksi se, mitkä jätejakeet kussakin kiinteistössä on kerättävä ja kuinka usein astiat on tyhjennettävä. Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoite vuoteen 2016 mennessä on kierrättää yhdyskuntajätteistä materiaalina 50 prosenttia ja hyödyntää energiana 30 prosenttia. Näin ollen loppusijoitettavaksi jäisi ainoastaan 20 prosenttia yhdyskuntajätteistä. 1. jätteen synnyn ehkäisy 2. uudelleenkäyttö (esim. laitteen tai esineen korjaaminen toista käyttäjää varten) 3. kierrätys materiaalina 4. kierrätys muulla tavoin (esim. energiahyötykäyttö) 5. loppukäsittely (esim. sijoitus kaatopaikalle) 4

5 3 Kohti vähäjätteisempää oppilaitosta 3.1 Selkeä työnjako on kaiken A ja O Jokainen ihminen voi vähentää jätteitä vain oman toimintansa verran. Siksi on tärkeää saada koko yhteisö saman tavoitteen ympärille. Ympäristötyöryhmä voisi olla hyvä ratkaisu asioiden viemiseksi käytännön tasolle koko henkilökunnalle. Ympäristötyöryhmään voisivat kuulua johto, ympäristövastaavat sekä muita jäseniä Ympäristötyöryhmän johto Ympäristötyöryhmän johdolla täytyy olla selkeä päämäärä, jonka tarkoituksena on vähentää jätteiden syntymistä. Se perustaa ympäristöryhmän sekä nimeää ympäristövastaavat. Lisäksi se käsittelee ryhmän ehdotukset ja hyväksyy vuosittaiset tavoitteet. Sen tarkoituksena on myös tukea opettajia ja muuta henkilökuntaa jätehuoltoon liittyvissä asioissa Ympäristötyöryhmä Ympäristötyöryhmä on johdon avulla koko toiminnan ja järjestelmän ydin. Se kartoittaa ja toteuttaa oppilaitoksen sen hetkisen jätehuollon tilanteen sekä miettii vuosittaiset tavoitteet ja ideoi keinot niiden saavuttamiseksi. Lisäksi ympäristötyöryhmän tiedottaa ympäristöasioista, tavoitteista ja keinoista johdolle sekä henkilökunnalle. Tärkeää on myös seurata työn etenemistä. Ympäristötyöryhmän jäsenille voidaan antaa omat vastuualueensa: Vaaravastaava vastaa vaarallisten jätteiden säilyttämisestä ja käsittelystä. Biojätevastaava hoitaa oppilaitoksen biojätteiden vähentämiskampanjaa ja toimii yhteyshenkilönä koulujen välisissä biojätekilpailuissa. Materiaalivastaava huolehtii materiaalipankista ja pitää huolta materiaalien kestävästä kierrätyksestä ja uudelleenkäytöstä. Hankintavastaava huolehtii ekologisista ja kestävistä hankinnoista. Ideointivastaava huolehtii jäteaiheisten teemapäivien ja kilpailujen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä opettajien tiedotuksesta. 3.2 Alkutilanteen kartoitus Ensimmäiseksi on kartoitettava oppilaitoksen jätehuollon lähtötilanne, jotta pystytään tekemään hyvät suunnitelmat tarvittavista muutoksista, jätehuollon seurannasta sekä tavoitteista. Lähtötilanteen selvittäminen tapahtuu: selvittämällä syntyvät jätejakeet ja niiden vuotuinen kertymä, selvittämällä valittujen tuotteiden hankintamäärät vuotta kohden ja kartoittamalla jokaisessa yksikössä eniten jätteitä tuottava toiminto. Jätteiden kertymä voidaan arvioida esimerkiksi selvittämällä tyhjennettävien jäteastioiden koko ja vuosittaiset tyhjennyskerrat. Syntyvän jätteen määrä on hyvä ilmoittaa jokaista oppilaitoksen henkilöä kohden vuodessa. Kokonaisjätemäärästä lasketaan myös jätteiden kierrätysprosentti, joka on metallin, lasin, paperin ja kartongin osuus kokonaisjätemäärästä. Alkutiedot syötetään tiedostoon, johon kirjataan myös seurannan aikana syntyvät jätemäärät. Tiedoston avulla voidaan syntyvän jätteen määrää seurata tarkasti ja helposti. Hankintamääriä kannattaa seurata sellaisista tuotteista, joiden tiedot on helposti saatavilla ja joiden käyttötarkoitus tiedetään. Esimerkkinä kopiopaperi, jonka käyttöä on helppo seurata. Usein jätemäärät eivät kerro totuutta kulutuksesta, sillä esimerkiksi paperista osa arkistoidaan. Paperin kulutusmäärä pystytäänkin laskemaan paremmin hankintamäärien avulla. Näin voidaan seurata sitä, onko oppilaitoksessa materiaalien hankintamäärä saatu vaihtoehtoisilla tavoilla laskuun. Syntyvän jätteen määrän ja tuotteiden hankintamäärän lisäksi on hyvä kartoittaa jokaisesta yksiköstä eniten jätteitä tuottava toiminto. Esimerkiksi toimistossa eniten jätettä tuottava toiminta on todennäköisesti juuri tulostaminen ja keittiössä ruoan valmistus. Näiden tietojen avulla voidaan huomio kiinnittää oikeisiin seikkoihin ja siten saada jätteiden määrä vähenemään. Kannattaa myös selvittää, onko jotain sellaista toimintoa, jota muuttamalla saadaan helposti muutoksia syntyviin jätemääriin. 5

6 3.3 Suunnitelmat jätehuollon parantamiseksi Alkutilanteen selvittämisen jälkeen on kirjattava selkeät tavoitteet ja ideat jätteiden synnyn ehkäisyyn. Tärkeintä on asettaa realistiset ja vaikuttavat tavoitteet voimavarat huomioiden. Suunnitelmista on oltava aikataulu ja selkeä tehtävien ja vastuiden jako. Asiasta pitää tiedottaa koko oppilaitoksen henkilökuntaa. Siistijöille ja keittäjille olisi hyvä pitää erikseen oma tiedotustilaisuus, jossa käydään läpi uusia toimintatapoja. Suunnitelmasta ja uusista toimintatavoista voidaan tiedottaa myös sähköpostitse, intranetissä, inforuudussa ja esimerkiksi luokkahuoneiden ilmoitustaululla. Kaikille toimijoille ja asiasta vastaaville on hyvä olla selkeä lista muutosta vaativista toimista, jotta asia ei pääse unohtumaan. Opettajien tehtäväna on opettaa oppilaille uudet toimintatavat. 6

7 4 Jätehuollon järjestäminen kouluilla Hyvin järjestetty jätehuolto helpottaa koulun arkea ja mahdollistaa hyötyjätteiden tehokkaan kierrätyksen. Jokaisessa oppilaitoksessa on oltava roskaastiat kuivajätteelle ja biojätteelle. Kuntien yhteinen jätelautakunta päättää kiinteistökohtaisesta pakkausjätteen keräämisestä tuottajavastuun voimaanastumisen jälkeen. Näiden jätejakeiden ohjaaminen hyötykäyttöön säästää yleensä jätehuoltokustannuksia. Jos pakkausten kiinteistökohtainen keräys jatkuu, pienet koulut voivat halutessaan sopia yhteisastian käytöstä toisen läheisen koulun tai päiväkodin kanssa. Jos oppilaitoksessa syntyy vaarallisia jätteitä tai sähkö ja elektroniikkaromua, on ne kerättävä talteen ja toimitettava niitä vastaanottaviin paikkoihin. 4.1 Sopimus roskaastioiden tyhjennyksestä Yleensä tyhjennyssopimukset tehdään keskitetysti kunnan viranhaltijan toimesta eikä koulun henkilökunnan tarvitse puuttua asiaan. Koulun puolesta voidaan kunnalle kuitenkin esittää toiveita. 4.2 Keräysastiat oppilaitoksessa Jokaisessa opetustilassa on oltava keräysastiat siellä syntyville jätteille. Tavallisessa opetustilassa riittää normaalin kuivajäteastian lisäksi paperinkeräysastia. Koulussa olisi kuitenkin hyvä olla yksi tai kaksi lajittelupistettä, josta löytyvät astiat kaikille jätejakeille. Näin oppilaat voivat viedä esimerkiksi välitunnilla syödyn banaanin kuoret biojätekeräykseen luokan kuivajäteastian sijaan. Joissakin luokissa olisi hyvä olla paristoastia, ja vaarallisille jätteille sekä sähkölaitteille on oltava oma varasto. Seuraavassa on käyty läpi luokkatiloja ja niihin suositeltavia keräysastioita Normaali luokkatila kuivajäte: muovit ja kalvot paperi kartonki (jos luokassa askarrellaan paljon) Kemian, fysiikan ja biologian laboratoriot vaarallinen jäte: kemikaalit, hapot, paristot ja akut metallinkeräys: tyhjät kaasusäiliöt, lusikat ja metalliset työvälineet paperi kuivajäte: laboratoriolasi Vaarallisten jätteiden keräämisestä ja säilyttämisestä sekä niiden toimittamisesta asianmukaiseen keräyspaikkaan huolehtii aineen opettaja Kotitalousluokka kuivajäte: muovit ja muoviset pakkausmateriaalit, käsipaperit ja lautasliinat biojäte: ruoan tähteet kartonki: kartonkiset pakkaukset, munakennot metalli: metallipurkit, korkit, astiat, foliot lasi: lasipullot ja lasipurkit Käsityöluokka kuivajäte: kankaanpalat metalli: soljet, nepparit, neulat, niitit ja metalliset vetoketjut Ennen kangaspalojen hävittämistä kannattaa varmistaa, löytyisikö niille käyttöä esim. askartelussa tai kuvaamataidontunneilla Teknisen työn luokka kuivajäte: muovit, hiontapaperit, puupalat, sahanpuru (mikäli saadaan puhtaana talteen, kerätään erikseen) metalli: naulat, niitit, metalliset työkalut, työstöjäte vaarallinen jäte: maalit, liimat, lakat, kitti, kyllästetty puu Vaarallisten jätteiden keräämisestä ja säilyttämisestä teknisen työn luokassa sekä niiden toimittamisesta asianmukaiseen keräyspaikkaan huolehtii aineen opettaja ATKluokka kuivajäte: sähköjohdot ja muut johdot paperi SER: kaikki sähköllä ja akuilla tai paristoilla toimivat laitteet Sähkö ja elktroniikkaromut voidaan kerätä erikseen varastoon, josta sovittu vastuuhenkilö hoitaa ne erilliseen keräykseen Kuvaamataidon luokka kuivajäte: savi, kipsi, hiili, muovailuvaha, pensselit, liidut, tussit, märät paperit paperi: myös maalattu paperi, jos kuivaa metalli: foliot, rautalanka vaarallinen jäte: maalit, liimat, liuottimet, valokuvauskemikaalit 7

8 Kuvaamataidon opettajan on huolehdittava vaarallisten jätteiden keräämisestä ja säilytyksestä sekä palautuksesta asianmukaiseen keräyspaikkaan Ruokala biojäte: ruoan tähteet kuivajäte: lautasliinat, käsipaperit, muovit, lasiastiat kartonki: munakennot, kartonkiset pakkaukset metalli: säilykepurkit, foliot, metallikorkit, astiat lasi: lasipurkit ja pullot Henkilöstön tilat kuivajäte biojäte paperi Lajittelupisteeseen oppilaat voivat viedä roskat, joita syntyy esimerkiksi välituntien aikana. Jos opetusluokissa syntyy myös pieniä määriä metallijätettä, eikä siellä ole metallinkeräysastiaa, viedään ne yhteiseen lajittelupisteeseen. Yhteiset lajittelupisteet osoittavat myös oppilaille lajittelun tärkeyden ja on helppo tapa saada kaikki jäte hyötykäyttöön. Lajittelupistettä voidaan hyödyntää myös opetuskäytössä. Kuivajäteastiat ja biojäteastiat on hyvä tyhjentää luokista säännöllisin väliajoin, mieluiten päivittäin. Paperille, metallille, lasille ja kartongille riittää pidempi tyhjennysväli. Tarkista oppaan lopussa olevan tehtävän avulla, kuinka hyvin oppilaitoksessanne on järjestetty jätteiden keräyspisteet. Henkilökunnan tiloista mahdolliset metalliset ja lasiset säilykepurkit voidaan palauttaa lajittelupisteeseen. Jos metallia tai lasia syntyy paljon, ovat keräysastiat myös henkilökunnan tiloissa tarpeen Koulun käytävät Lajittelupiste: kuivajäte biojäte paperi kartonki lasi metalli (SER ja vaarallinen jäte) 8

9 5 Miten jätteen syntyä voi ehkäistä Jokaisella oppilaitoksella on mahdollisuudet jätteiden vähentämiseen. Kierrättämällä, korjaamalla ja kunnostamalla pidennetään tuotteiden käyttöikää, vähennetään ympäristön kuormitusta ja jätteiden määrää. Tärkeää onkin siis miettiä erilaisia menetelmiä, joilla jätteiden syntyä voitaisiin ehkäistä. Ehkäisemällä jätteiden syntyä, voidaan saavuttaa myös merkittäviä taloudellisia säästöjä sekä jätekulujen että hankintakulujen laskiessa. 5.1 Järkevät hankinnat Käyttötavaroita hankkiessa kannattaa kiinnittää huomiota niiden käyttötarkoitukseen ja kulutukseen. Tärkeintä on hankkia vain niitä tuotteita, joille on todella käyttöä. Kun ostetaan mahdollisimman tehokkaita ja laadukkaita tuotteita, myös niiden käyttöikä on pidempi. Järkevät, laadukkaat ja ympäristöystävälliset valinnat hankintoja tehdessä tuottavat yleensä myös taloudellisia säästöjä. Seuraavassa on ehdotuksia järkevämmistä ja ekologisemmista hankinnoista: Vaihdetaan paperiset käsipyyhkeet vuokrattavaan kangasrullaan. Hankitaan pesuaineet aina suurissa pakkauksissa tiivisteinä, ei erikseen pakattuina. Vähennetään tuotteiden hankkimista perustamalla yhteinen materiaalivarasto ja lainaamalla varastosta tavaroita aina tarvittaessa. Esimerkiksi erilaisia pelejä on hyvä pitää joko koko kunnan tai koulun yhteisissä materiaalivarastoissa. Varastokirjanpidon avulla vältytään myös tavaroiden turhilta tilauksilta, kun tiedetään, mitä tavaroita puuttuu ja kuinka paljon. Tarvikkeita ei tilata varastoon, jos niiden menekistä ei olla varmoja. Lasketaan tarkasti ruoan menekki ja tilataan vain tarvittava määrä ruokaa. 5.2 Vinkkejä materiaalien käyttöön Oppilaita tulee opastaa kaikkien materiaalien järkevään ja huolelliseen käyttöön. Ihan perusasiana kaikki kynät, kumit, viivottimet, vihot ja paperit on tarkoitettu tietynlaiseen käyttöön, missä ne kestävät laatunsa mukaisesti. Mikäli väärinkäyttö on tahallista, tuotetta ei saa heti korvata uudella. Opetuksessa kannattaa varsinkin pienten oppilaiden kanssa lähteä liikkeelle ihan perusasioista: pahvin tai paperinpala leikataan arkin reunalta, ei keskeltä Paperin kulutus haltuun Oppilaitoksissa paperin kulutusta saadaan helposti vähennettyä pienillä teoilla. Paras tapa vähentää kulutusta on tulostaa vain ehdottomasti sitä vaativat asiat ja nekin kaksipuoleisina. Arkistoitavien papereiden vähentyessä myös kansioita ja hyllytilaa tarvitaan vähemmän. Epäonnistuneet tulosteet tai kopiot voidaan käyttää esimerkiksi muistilappuina. Opetuksessa on hyvä suosia laadukkaita ja hyviä oppikirjoja monisteiden sijaan. On tärkeää opettaa myös oppilaille vastuullista materiaalien käyttöä ja esim. kertoa, että oppikirjoja on kohdeltava hyvin, jotta joku muu voi vielä seuraavana vuonna hyötyä samasta oppikirjasta Sähköiset materiaalit Sähköiset materiaalit vähentävät paljon paperin kulutusta ja näin ollen myös jätettä. Opetuksessa muistiinpanot kannattaa tehdä sähköisesti niin, että opiskelijat voivat lukea ne myöhemmin omalta koneeltaan. Koulun sisäinen viestintä voidaan papereiden sijaan hoitaa käytävillä olevilla monitoreilla sekä koulun nettisivuilla. Talous ja henkilöstöhallinnon toimintojen sähköistäminen säästää materiaalin lisäksi myös työaikaa ja rahaa Toisen roska on toisen aarre Opetuksessa syntyvän jätteen määrää voidaan pienentää maalaisjärkeä käyttäen. On hyvä muistaa periaate toisen roska on toisen aarre. Käsitöissä syntyvät pienet kangaspalat voivat olla kuvaamataidonopiskelijoille aarteita. Oppilaita voi myös pyytää tuomaan kotoaan vanhoja tavaroita, joista voisi kuvaamataidontunneilla taiteilla jotakin uutta. Myös vanhoja tyhjiä jogurttipurkkeja tai rasioita voi käyttää askartelussa. 5.3 Ekologisempi ruokailu Kouluruokailu on jatkuvasti muuttunut vähäjätteisempään suuntaan. Monissa oppilaitoksissa pienet rasvanapit on jo vaihdettu isoihin rasioihin ja maitopurkit säiliöihin. Biojätteen määrä on myös saatu vähenemään erilaisten sääntöjen avulla. Seuraavassa on muutamia vinkkejä siitä, miten oppilaitosten ruokailusta syntyisi vielä vähemmän jätettä. 9

10 5.3.1 Pakkausmateriaalit Kouluretkillä pakkausjätteiden syntymistä saadaan helposti vähennettyä pyytämällä oppilaita tuomaan oma juomapullo ja eväsrasia ruokailua varten. Tällöin mehutetrat voidaan korvata keittiöhenkilökunnan tekemällä mehulla, jota jaetaan jokaisen oppilaan pulloon. Näin jokainen oppilas pystyy myös vaikuttamaan siihen, kuinka paljon haluaa mehua juoda. Eväsrasioita käytettäessä myöskään eväitä ei tarvitse pakata erillisiin suojakääreisiin. Ruokalassa syntyvät pakkausmateriaalit voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi säilytysrasioina luokissa, askartelemalla niistä jotain tai viemällä ne kierrätykseen. Kertakäyttöastioilta puolestaan vältytään käyttämällä kestoastioita. Opettajilla on hyvä olla omat nimikkomukit. Myös vieraita varten opettajainhuoneessa kannattaa olla muutamia kestomukeja, jotta kertakäyttöastioita ei tarvitsisi käyttää lainkaan Biojäte Tärkeä tekijä oppilaitosten biojätteen vähentämisessä on ruoan tarkka annostelu. Olisikin tärkeää ennakoida tarkasti syöjien lukumäärä ja tehdä oppilaille selväksi säännöt ruoan poisheittämisestä. Hyvä periaate on ota vain se mitä syöt. Keittiössä yli jäänyt ruoka voidaan säilöä ja laittaa tarjolle seuraavana päivänä. Erilaiset kannustimet ovat tärkeässä osassa, kun biojätteen määrää halutaan todella vähentää. Hyvinä kannustimina toimivat erilaiset kilpailut. Koulun sisäisessä kilpailussa oppilaat voidaan palkita viikoittain. Jos oppilaat esimerkiksi vähentävät syntyvän jätteen määrää viikon aikana, heidät palkitaan viikon päätteeksi vaikkapa jälkiruoalla. Syntyvän biojätteen määrää olisi hyvä seurata niin, että tulokset ovat kaikkien nähtävillä. Kunnan koulut voivat puolestaan järjestää yhteisen koko vuoden kestävän biojätekilpailun, jonka päätteeksi vähiten biojätettä/oppilas synnyttävä koulu voittaa palkinnon. Tällöin syntyvän biojätteen määrää voi valvoa esimerkiksi kunnan koulujen aterioista huolehtiva taho. 5.4 Vaaralliset jätteet huomioon Vaaralliset jätteet ovat aineita, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa ihmiselle tai ympäristölle. Tavallisimpia vaarallisia jätteitä syntyy oppilaitoksissa päivittäin. Kemian oppitunneilla syntyviä vaarallisia jätteitä ovat kaikki kemikaalit ja liuottimet. Kuvaamataidon tunnilla törmätään puolestaan liimoihin ja maaleihin. Oppilaitosten olisi syytä tehdä tarkka kemikaalitarvikkeiden kartoitus, jonka avulla voitaisiin siirtyä vähitellen yhä ympäristöystävällisempiin tuotteisiin. Monet maalit voidaan korvata vastaavanlaisilla ympäristöystävällisemmillä tuotteilla, esimerkiksi mehiläis tai antiikkivahalla. Myös apteekista saatava parafiiniöljy on vaaraton vaihtoehto. Oppilaitosten kannattaa harkita myös uuden kehittyneemmän teknologian hankkimista. Esimerkiksi aurinkokennoilla toimivat laskimet ovat ekologisempi vaihtoehto kuin paristoilla toimivat. 10

11 6 Lajittelun ABC BIOJÄTE Ruoantähteet Hedelmien ja vihannesten kuoret Lihan ja kalan perkuujätteet Kananmunankuoret Kuivuneet ja pilaantuneet elintarvikkeet EI SAA LAITTAA Käsipapereita tai lautasliinoja Kuihtuneet kasvit ja multa Biojätettä ei saa enää pakata biohajoavaan muovipussiin, vaan se pakataan joko normaaliin muovipussiin, sanomalehteen tai paperipussiin. Biojäte hyödynnetään nestemäisen liikennepolttoaineen valmistukseen. KUIVAJÄTE Muovi ja styroksi Lautasliinat ja käsipaperit Posliini ja keramiikka Hehkulamput Kuumuutta kestävä lasi Ikkuna ja peililasi C ja VHSkasetit, CD:t, DVD:t Kuihtuneet kasvit ja multa Kuivajäte toimitetaan energiahyötykäyttöön Ekokemin jätevoimalaan Riihimäelle. Poltetusta kuiva ja sekajätteestä saatavasta energiasta tuotetaan kaukolämpöä ja sähköä. SEKAJÄTE Kun biojätettä ei kerätä erikseen, vaan se laitetaan samaan roskaastiaan kuivajätteen kanssa, puhutaan sekajätteestä. Sitä kerätään kiinteistöillä, joilla biojätettä ei tarvitse määräysten mukaan erikseen lajitella tai joilla sitä ei kompostoida. Sekajäte menee kuivajätteen tapaan energiahyötykäyttöön Ekokemin jätevoimalaan Riihimäelle. Sekajäte = kuivajäte + biojäte PAPERI Sanomalehdet ja aikakauslehdet Mainokset Puhelinluettelot Pehmeäkantiset kirjat Kirjekuoret Kopiopaperi ja tulosteet Paperinkeräykseen ei saa laittaa kääre tai lahjapapereita, naruja tai teippejä eikä käsipapereita tai lautasliinoja. Hyvä sääntö paperinkeräykseen kuuluvista jätteistä on se, että sinne menevät kaikki postissa tulevat paperiset tavarat. Keräyspaperi jatkojalostetaan uusiopaperin raakaaineeksi ja siitä tehdään myös selluvillaa talojen lämpöeristykseen. KARTONKI Kartonkipakkaukset Kartonkitölkit (myös folioidut) Kopiopaperin kääreet Askartelukartongit ja piirustukset Aaltopahvi ja voimapaperi Talous ja wcpaperihylsyt Paperikassit ja pussit Kananmunakennot Keräyskartongista valmistetaan hylsykartonkia. Kartongeissa oleva muovi puolestaan hyödynnetään energiaksi ja mahdollinen alumiinifolio kierrätetään. 11

12 METALLI Säilykepurkit Pantittomat juomatölkit Alumiinifolio Kattilat, pannut Tyhjät maalipurkit ja aerosolipullot Metallikorkit ja tuubit Pienmetallinkeräykseen ei saa laittaa isoja metalliromuja. Ne vastaanotetaan erikseen jätteidenkäsittelyalueilla. Metallinkeräykseen eivät kuulu kahvi tai perunalastupussit tai kiiltäväpintaiset karkkipaperit. Metalli jalostetaan metalliteollisuuden raakaaineeksi ja siitä valmistetaan uusia metallituotteita. LASI Lasipullot Lasipurkit Lasinkeräykseen ei saa laittaa kristallia, opaalilasia, lamppuja eikä ikkuna ja peililasia. Myöskään kuumuutta kestävät lasit (uunivuoat, kahvipannut, juomalasit ym.) eivät kuulu lasinkeräykseen. Keräyslasista osa käytetään maanrakennuskäytössä korvaamaan maa ja kiviaineksia, osa uusiolasin raakaaineena ja osasta valmistetaan lasivillaa eristeeksi. VAARALLISET JÄTTEET Maalit, liimat, lakat ja kovetteet Hapot ja emäkset Vahvat puhdistusaineet Liuottimet ja ohenteet Jäteöljyt ja öljyiset jätteet Akut, kytkin, jarru ja jäähdytinnesteet Elohopeakuumemittarit ja lääkkeet Paristot ja pienakut > palautetaan niitä myyviin liikkeisiin Vaaralliset jätteet ovat terveydelle tai ympäristölle vaarallisia tai haitallisia aineita. Niitä ei saa laittaa muiden jätteiden joukkoon, vaan ne on toimitettava omissa pakkauksissaan niitä vastaanottaviin pisteisiin. SÄHKÖ JA ELEKTRONIIKKAROMU eli SER Pienet elektroniikkalaitteet (tuulettimet, sähköhammasharja, vedenkeitin) Isot kodinkoneet (pesukoneet, hellat) Kylmälaitteet Televisiot ja monitorit Valaisimet ja loisteputket Energiansäästölamput ja ledlamput Tietokoneet ja oheislaitteet Lämmittimet ja työkalut (porat, trimmerit yms.) Sähkö ja elektroniikkaromuun kuuluvat kaikki sähköllä, akuilla tai paristoilla toimivat laitteet. Ne pitää palauttaa SERkeräyspisteisiin. 12

13 7 Jätehuolto opetuksessa 7.1 Erilaisia pelejä ja kilpailuja Pelit ja kilpailut ovat käteviä erityisesti, kun opetetaan jäteasioita alakouluikäisille. Tässä mainitut pelit ovat vinkkeinä opettajille. Niiden materiaaleja voi halutessaan tilata Kiertokapulan neuvonnasta Lajittelupeli Lajittelupeli tai kilpailu on hyvä tapa saada pienemmät oppilaat kiinnostumaan lajittelusta. Peli sopii erityisesti alakouluikäisille, ja siitä voi tehdä helposti myös pienen kilpailun. Lajittelupeliin tarvitset: 8 astiaa eri jätejakeille (biojäte, kuivajäte, paperi, kartonki, lasi, metalli, sähkö ja elektroniikkaromu ja vaarallinen jäte) Tarrat astioihin Eri jätteitä sisältävän jätelaatikon Lajittelupelissä jätelaatikon jätteet lajitellaanoikeisiin astioihin. Laatikon jätteiden on oltava puhtaita ja vaarattomia, ja ne voidaan kerätä esimerkiksi opettajien kotoa. Jätteet olisi hyvä vaihtaa tasaisin väliajoin uusiin. Tästä voi huolehtia oppilaitoksen ympäristötyöryhmän ideointivastaava. Ennen pelin aloittamista on opettajan hyvä käydä kaikki jätejakeet sekä siihen kuuluvat jätteet huolellisesti läpi oppilaiden kanssa. Lajittelupeli käy helposti myös kilpailusta esimerkiksi oppilaitoksen järjestämänä ympäristöpäivänä. Tällöin lajittelussa vähiten virheitä tehnyt ryhmä palkitaan. Esimerkki jätelaatikon sisällöstä: biojäte: teepussi, omena kuivajäte: tyhjä jogurttipurkki, cdlevy, lautanen, käsipaperi, sukka paperi: sanomalehti, tulostuspaperi kartonki: munakenno, wcpaperin hylsy, kartonkinen paketti lasi: säilykelasipurkki metalli: säilyketölkki, haarukka, foliovuoka tai kansi vaarallinen jäte: liimapurkki (täysi) sähkö ja elektroniikkaromu: taskulamppu Jätekiertoleikki Jätekiertoleikki yhdistää hauskalla tavalla jäteasioiden oppimisen ja liikunnan. Tarkoituksena on vastata jäteaiheisiin kysymyksiin ja oppia omien vastausten kautta asioita jätehuollosta. Peliä voidaan pelata joko pareittain tai pienissä ryhmissä. Ideana on käyttää peliin mahdollisimman paljon aikaa ja tarkkuutta sekä samalla oppia. Tärkeintä ei ole siis nopeus! Peli koostuu eri lapuista, jotka sijoitetaan ympäri käytössä olevaa tilaa. Jotkut lapuista voivat olla myös osittain piilossa, jotta oppilailla olisi tekemistä niiden löytämisessä. Puolet lapuista sisältävät väittämiä, joihin vastataan kyllä tai ei periaatteella. Loput lapuista sisältävät oikeita vastauksia kyseisiin väittämiin. Pelaajan vastatessa kysymykseen oikein, vastauslappu neuvoo jatkamaan seuraavaan väittämään. Jos pelaaja kuitenkin vastaa väärin, neuvoo vastauslappu menemään sen paperin luo, jossa kysymys oli, ja vastaamaan uudelleen, tällä kertaa mielellään oikein. Kun pelaajan eteen tulee kysymys, johon on jo kerran vastattu, on peli käyty läpi. Oppilaiden käytyä pelin huolellisesti läpi, on opettajan hyvä kerrata opittuja tietoja kysymällä muutamia kysymyksiä koko ryhmältä. Näin saadaan tiivistettyä juuri opittu asia. Jätekiertoleikin voi tehdä helposti itse, mutta sen voi myös tilata Kiertokapulan neuvonnasta Valintatehtävä Valintatehtävä auttaa oppilaita pohtimaan arkipäivän taloudellisia ja ekologisia vaihtoehtoja. Tehtävä sopii parhaiten 36 luokkalaisille, mutta tehtävää helpottamalla myös nuoremmille. Yläkouluikäisille kyseistä tehtävää voi soveltaa muuttamalla kuvat väittämiksi. Tehtävä sisältää erilaisia arkipäivän valintoihin liittyviä kuvia ja kysymyksiä, joita opettaja näyttää luokan edessä. Oppilaiden tehtävänä on valita kuvissa olevista vaihtoehdoista se, joka tuottaa vähemmän jätettä. Esimerkiksi, kumpi annetuista suklaavaihtoehdoista tuottaa vähemmän jätettä. Tällöin kuvina voivat olla suklaakonvehtirasia ja suklaalevy ja oikea vastaus on suklaalevy. Opettajan on vastauksen jälkeen hyvä käydä kyseistä asiaa läpi tarkemmin oppilaiden kanssa esimerkiksi pohtimalla, miksi suklaalevy tuottaa vähemmän jätettä. Vanhemmat oppilaat voivat myös suorittaa valintatehtävän ryhmissä, jolloin oikea vastaus rastitetaan vastauslomakkeeseen. Tällöin kuvia ja kysymyksiä tulee kierrättää luokassa kaikkien ryhmien kesken. Lopuksi opettaja voi käydä läpi oikeat vastaukset ja korjata virheet. 13

14 Esimerkkejä valinnoista: 1. Konvehtirasia vai suklaalevy? 2. Kotiruokaateria vai pikaruokaateria? 3. Kertakäyttöastiat vai posliiniastiat? 4. Käsipyyhe vai paperi? 5. Itse tehty mehu vai pillimehu? 6. Yksi iso jogurttipurkki vai monta pientä purkkia? 7. Uusi kirja kirjakaupasta vai lainaus kirjastosta? 8. Rikkoutuneen television korjaus vai uuden ostaminen? 9. Ostosten pakkaaminen muovikassiin vai kestokassiin? 10. Pullotettu lähdevesi vai hanavesi? 7.2 Keskustelua ja pohdintaa Seuraavassa on ehdotuksia jätehuoltoon liittyvien asioiden käsittelystä vanhempien oppilaiden kanssa. Kyseiset pohdinta ja keskustelutehtävät sopivat erityisesti lukioille ja ammattioppilaitoksille sekä yläkouluikäisille Vuoden turhake Tehtävän tarkoituksena on saada oppilaat pohtimaan nykymaailman kulutus ja materiaalilähtöisyyttä. Oppilaiden tehtävänä on pohtia, mitkä tavarat ovat heille oikeasti hyödyllisiä arkielämässä ja mitkä täysin turhia. Jokainen oppilas valitsee omista tavaroistaan kolme välttämätöntä sekä kolme täysin turhaa esinettä tai tavaraa. Tämän jälkeen luokka jaetaan pieniin ryhmiin, jotka keskustelevat ja valitsevat ryhmän jäsenten ehdotuksista kolme välttämätöntä ja kolme turhaa tavaraa. Opettaja kokoaa vastaukset taululle, jonka jälkeen luokka saa äänestää valituista turhista tavaroista luokan vuoden turhakkeen. Äänestyksen jälkeen opettaja voi keskustella oppilaiden kanssa siitä, kuinka paljon tavaroita oppilaat omistavat ja mitkä niistä ovat todella välttämättömiä. Lisäksi voidaan pohtia sitä, kuinka suuri osa tavaroista on sähköllä toimivia, ja miten ne voitaisiin vaihtaa ympäristöystävällisempiin vaihtoehtoihin Ekologisempaa elämää Ekologisempaa elämää tehtävän tarkoituksena on saada oppilaat pohtimaan tuotteille ekologisempi ja vähemmän jätteitä tuottava vaihtoehto. Oppilaat voidaan jakaa pareihin, jolloin parin toinen osapuoli keksii jonkin tuotteen ja toinen ekologisemman vaihtoehdon tälle ehdotetulle tuotteelle. Tehtävä voidaan suorittaa myös luokan kesken niin, että opettaja ehdottaa tuotteen tai toiminnan. Tällöin oppilaiden tehtävänä on keksiä ekologisempi vaihtoehto opettajan ehdotukselle. Ajatuksena on saada oppilaat ymmärtämään se, että materiaalien kierrätystä ei lasketa jätteen välttämiseksi, vaan tarkoituksena on vähentää itse jätteen syntymistä. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä tuotteista tai tavoista sekä ekologisemmista vaihtoehdoista. Käytetään paperipyyhkeitä käytetään kangaspyyhettä Uusien vaatteiden ostaminen kaupasta vaatteiden ostaminen kirpputorilta Yksittäispakattujen karkkien ostaminen pakkaamattomien karkkien ostaminen Uuden kirjan ostaminen kirjakaupasta kirjan lainaaminen kirjastosta Ekologinen selkäreppu Hyvä ja haastava tehtävä vanhemmille oppilaille on pohtia jonkin tuotteen ekologista selkäreppua eli sitä, kuinka paljon tuotteen elinkaari on kuluttanut luonnonvaroja ilman, että materiaalit sisältyvät itse tuotteeseen. Ekologista selkäreppua arvioidessa tuote täytyy purkaa osiin, jotta tiedetään, mitä kaikkea tuotteen valmistukseen on tarvittu. Myös tuotteen elinkaarta on pohdittava mistä materiaaleista tuote on tehty, miten se on kuljetettu paikanpäälle, miten se on valmistettu, miten sitä käytetään, miten se käsitellään jätteenä? Ekologisen selkärepun selvittäminen saa oppilaat miettimään, kuinka paljon todellisuudessa tuhlataan luonnonvaroja pienen kenties hyödyttömänkin tuotteen valmistamiseen, käyttöön ja hävittämiseen. Yhdessä voidaan käydä läpi sitä, miten tuotteen ekologista selkäreppua saataisiin pienennettyä ja miten jokainen pystyy vaikuttamaan siihen itse kuluttamisen kautta. 7.3 Ympäristöpäivä oppilaitoksessa Ympäristöpäivän järjestäminen oppilaitoksessa on hyvä tapa saada jätehuolto ja ekologinen kuluttaminen esille sekä tuoda piristystä oppilaitoksen normaaliin arkeen. Päivään kannattaa sisällyttää jäteaiheisia kilpailuja ja rasteja, joiden avulla oppilaat huomaamattaan oppivat jäteasioita. Seuraavassa on muutamia ehdotuksia toiminnoista, joita voi sisällyttää ympäristöpäivään tai järjestää erillisinä päivinä. Myös edellä esitetyt pelit ja leikit ovat hyviä vaihtoehtoja ympäristöpäivään. 14

15 7.3.1 Kompostointi Hankkikaa koululle kompostori ja pitäkää sille avajaiskaste ympäristöpäivänä. Samana päivänä oppilaat voivat opetella tekemään biojätepussin sanomalehdestä. Jos oman kompostorin hankkiminen ei ole mahdollista, on vaihtoehtona kompostointikokeiden tekeminen maatumiskokein. Pieniin reiällisiin pusseihin (esimerkiksi tiheäsilmäisestä muoviverkosta) laitetaan sekä maatuvia että maatumattomia materiaaleja, jonka jälkeen pussit haudataan maahan. Viikon välein voidaan käydä katsomassa, kuinka maatuminen on edennyt. Kokeet havainnollistavat oppilaille luonnon kiertokulkua Taidepaja Jätehuollon voi yhdistää myös taiteeseen vanhoista tavaroista saa vaikka minkälaisia taideteoksia aikaan. Koulussa voidaan järjestää taidepaja, jonka tarkoituksena on askarrella, maalata, ommella, sahata, höylätä ja liimata jostakin vanhasta tavarasta taideteos. Valmiista taideteoksista voidaan koko koulun oppilaiden ja henkilökunnan kesken äänestää paras Tavaranvaihtopäivä Tavaranvaihtopäivänä oppilaat saavat tuoda kouluun tavaroita, joille heillä ei ole enää käyttöä. Näin tavarat pääsevät kiertoon ja niille on taas uuden omistajan myötä tarvetta. Jos mahdollista, kouluun voi myös järjestää pysyvän kierrätyspisteen, jonka ylläpidosta vastaa esimerkiksi oppilaskunta. Oppaan lähteet: HSY Parhaat käytännöt oppilaitoksessa Fiksu vähentää jätettä. YTV Jätehuolto Koulun ja oppilaitoksen jäteopas

16 TARKISTUSLISTA HENKILÖKUNNALLE Hankin vain tarvittavia tavaroita. Ostan laadukkaita tuotteita. Suosin ympäristömerkittyjä tuotteita. Käytämme luokassa kangaspyyhettä paperipyyhkeiden sijaan. Käytän hyödyksi materiaalivarastoa. Tulostan ja kopioin kaksipuoleisesti. Käytän ylimääräisiä tulostettuja papereita esim. muistilappuina. Tulostan ainoastaan tarpeelliset asiat. Kierrätän asiakirjoja kopioinnin sijaan. Suosin opetuksessa laadukkaita kirjoja monisteiden sijaan. Opetan oppilaille vastuullista materiaalien käyttöä. Teen opetuksen muistiinpanot sähköisessä muodossa. Viestin koulun ulkopuolelle sähköpostilla tai muuten paperittomasti. Sisäisessä viestinnässä käytän sähköpostia, monitoreja ja nettisivuja. Suunnittelen opetuksen niin, että syntyy mahdollisimman vähän jätettä. Käytämme hyödyksi vanhoja käytöstä poistettuja materiaaleja. Noudatamme luokkien kesken periaatetta toisen roska on toisen aarre. Opetan oppilaita käyttämään materiaalit huolella loppuun. Pyydän oppilaita tuomaan kouluretkille oman juomapullon ja eväsrasian. Ohjeistan oppilaita syömään kaiken mitä he lautaselleen ottavat. Korvaan opetuksessa vaaralliset tuotteet vaarattomilla tuotteilla. Käytämme kestotuotteita kertakäyttötuotteiden sijaan (esim. mukit). Hankinnoissa suosin käytettyjä vaihtoehtoja. Osaan lajitella jätteet oikein. Opetan oppilaille jätteiden lajittelua. Toteutuu Kehitettävää 16

17 TARKISTUSLISTA YMPÄRISTÖTYÖRYHMÄLLE Oppilaitoksen ympäristötyöryhmällä on selkeä työnjako. Tuotteiden tilauksia ja kulutusta seurataan sekä pyritään vähentämään. Syntyviä jätemääriä seurataan ja kirjataan ylös. Oppilaitoksen hallinto toteutuu täysin sähköisesti. Henkilökunnan palkkatositteet on mahdollista saada sähköisesti. Oppilaitoksen sisäinen tiedotus toteutetaan sähköisesti. Tulostimessa on selkeät ohjeet dokumentin pienentämisestä ja kaksipuoleisesta kopioinnista. Tulostimessa on oletusarvona vähäjätteiset toiminnot (esim. kaksipuoleinen tulostus). Tulostusmääriä ja paperinkulutusta seurataan sekä ohjeistusta parannetaan. Jätteen synnyn ehkäisy ja jätehuolto kuuluvat opetussuunnitelmaan. Henkilökuntaa koulutetaan kulutuksen vähentämiseen ja hyvään jätehuoltoon. Henkilökuntaa kannustetaan opettamaan oppilaille kestävää kehitystä sekä jätehuoltoa. Henkilökunnalle järjestetään säännöllisesti koulutusta ATKlaitteiden käytössä. Oppilaitos käyttää hankinnoissaan hyväksi kierrätystä ja vuokrausta. Tarpeettomat tavarat käytetään hyödyksi tai laitetaan kierrätykseen. Oppilaitos suosii monitoimilaitteita. Tuotteet hankitaan suurissa erissä yksittäispakkausten sijaan. Tuotteiden hankintakriteereihin kuuluvat kestävyys, korjattavuus, tarvittavuus sekä ekologisuus. Oppilaitoksessa käytetään ainoastaan kestotuotteita, ei kertakäyttötuotteita. Käsipyyhepaperit on keittiö ja sanitettitiloissa korvattu pestävillä kangaspyyhkeillä. Koulussa syntyvän biojätteen määrää seurataan, etenkin ruokalassa. Valmistettavan ruoan määrä lasketaan tarkoin ruoan menekin pohjalta. Biojätteen vähentämiseksi koulussa on järjestetty erilaisia kannustimia. Siivouksessa käytetään ympäristöystävällisiä tuotteita ja uudelleenkäytettäviä välineitä. Oppilaitoksessa on tehty kemikaalikartoitus. Oppilaitoksessa on tarpeeksi lajittelupisteitä, ja niistä huolehtimiseen on nimetty henkilöt. Lajittelupisteissä on joko kuvalliset tai tekstillä varustetut lajitteluohjeet. Toteutuu Kehitettävää 17

18 TESTAA TIETOSI Osaatko lajitella? Laita rasti sen jätejakeen kohdalle, johon kyseinen jäte kuuluu. kuivajäte biojäte paperi kartonki lasi metalli vaarallinen jäte ser Voirasia Taskulamppu Teepussi Lasipullo Alumiinivuoka Paperipussi Paristot Omena CDlevy Kumihanska Puhelin Munakenno Sanomalehti Karkkipaperi Posliinilautanen Kahvipaketti Täysi hiuskiinnepullo Tyhjä hiuskiinnepullo Elohopeakuumemittari Juomalasi 18

19 TESTAA TIETOSI Keräysastiat oppilaitoksessa Kuinka hyvin oppilaitoksessanne on järjestetty jätteiden keräyspisteet? Laita rasti sen jätejakeen kohdalle, jota kussakin luokassa kerätään. Vastauksista voit katsoa, mitä keräysastioita olisi hyvä olla missäkin luokassa, ja kuinka paljon oppilaitoksellanne on vielä kehitettävää. kuivajäte biojäte paperi kartonki lasi metalli vaarallinen jäte ser Normaali opetustila Kemian ja fysiikan luokka Kotitalousluokka Käsityöluokka Teknisen työn luokka ATKluokka Kuvaamataidon luokka Ruokala Henkilöstön tilat Koulun käytävät 19

20 TESTAA TIETOSI Loppukoe Nyt pääset testaamaan mitä uutta mieleesi on jäänyt jätehuollosta. Kokeen maksimipistemäärä on 15 ja läpi pääsyyn vaaditaan vähintään 10 pistettä. Tietojen etsiminen oppaasta kokeen aikana on sallittua. Onnea kokeeseen! Kysymys 1. Mitkä ovat jätteiden etusijajärjestyksen viisi kohtaa oikeassa järjestyksessä? Pisteet 2. Kuinka suuri osa jätteistä pitää Suomessa hyödyntää joko materiaalina tai energiana vuoteen 2016 mennessä? / 5 3. Kerro kaksi tapaa, joilla paperinkulutusta saadaan vähennettyä. / 1 4. Listaa kolme tapaa, joilla ruokailussa syntyvää jätettä saadaan vähennettyä. /2 5. Nimeä neljä oppilaitoksessa syntyvää vaarallista jätettä. / 3 6. Miksi jätteiden lajittelu on tärkeää? / 4 / 1 yhteensä / 16 20

Lajitteluopas kotitalouksille

Lajitteluopas kotitalouksille Lajitteluopas kotitalouksille www.kiertokapula.fi Johdanto Kotitalousjätteiden syntypaikkalajittelu on edellytys niiden hyödyntämiselle. Jokainen vaikuttaa omilla valinnoillaan ja toimillaan siihen, paljonko

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2015 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2014

Jäteselviytyjät 2014 Jäteselviytyjät 2014 Lajittelu Kun jätteet lajitellaan, ne voidaan kierrättää eli käyttää uudelleen. Kierrättämällä säästetään uusia, puhtaita raaka-aineita ja sitä kautta luonnonvaroja. Jätteiden lajittelu

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä Jäteselviytyjät 2013 Tietokilpailu Koulun nimi Paikkakunta Luokka Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) 1. 2. 3. pisteet yhteensä / 90 pistettä 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Miksi jätteitä

Lisätiedot

Kaikki arjen valinnat vaikuttavat ympäristöön. Haluamme oppilaitoksessamme toimia niin, että kuormitamme ympäristöä mahdollisimman vähän:

Kaikki arjen valinnat vaikuttavat ympäristöön. Haluamme oppilaitoksessamme toimia niin, että kuormitamme ympäristöä mahdollisimman vähän: Opiskelemme ja työskentelemme ainutlaatuisen kauniissa ympäristössä. Kun pidämme siitä hyvää huolta, se pysyykin viihtyisänä. Pidetään kunniaasiana sitä, että niin koulun rakennukset kuin piha-alueetkin

Lisätiedot

Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A. Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1

Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A. Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1 Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1 Metalli KYLLÄ metalliset purkit ja tölkit, kuivat maalipurkit tölkkien kannet, korkit einesten alumiinivuoat lämpö- ja ulkokynttilöiden

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2014. Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET

Jäteselviytyjät 2014. Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET Jäteselviytyjät 2014 Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Jätteiden lajittelu = a) laitetaan kaikki jätteet samaan astiaan b) laitetaan jokainen jäte omaan jäteastiaansa

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO SUOMESSA. Pullojen palautus

JÄTEHUOLTO SUOMESSA. Pullojen palautus JÄTEHUOLTO SUOMESSA Pullojen palautus Monet Suomesta ostetut limsa- ja olutpullot ja tölkit voi palauttaa kauppojen pullonpalautusautomaatteihin. Suomesta ostetut alkoholipullot voi palauttaa Alkoihin.

Lisätiedot

Vähennetään jätettä. Jätteen synnyn ehkäisy tarkoittaa

Vähennetään jätettä. Jätteen synnyn ehkäisy tarkoittaa JÄTEOPAS Vähennetään jätettä Jätteen synnyn ehkäisy tarkoittaa toimenpiteitä, joiden ansiosta jätettä ei synny lainkaan haitallisten ja myrkyllisten aineiden käytön vähentämistä tuotteiden uudelleenkäyttöä

Lisätiedot

Lajittelukortit. Ohjeet: ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPU HEHKULAMPPU PILAANTUNUT RUOKA. keräysastiakortit riviin pöydälle. jätekortin oikeaksi katsomaansa

Lajittelukortit. Ohjeet: ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPU HEHKULAMPPU PILAANTUNUT RUOKA. keräysastiakortit riviin pöydälle. jätekortin oikeaksi katsomaansa ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPU 02 Lisätietoja lajittelusta: www.kierratys.info 3. Kukin osallistuja lajittelee vuorotellen jätekortin oikeaksi katsomaansa keräysastiaan. 4. Lopuksi tarkastetaan yhdessä ratkaisukortista

Lisätiedot

KARTONKIPAKKAUKSET. SAA LAITTAA tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina

KARTONKIPAKKAUKSET. SAA LAITTAA tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina KARTONKIPAKKAUKSET tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina Aaltopahvilaatikot Kartonkitölkit, esim. maito- ja mehutölkit Kartonkiset einespakkaukset, kuivatuotteiden kartonkipakkaukset

Lisätiedot

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Fiksu Ammattilainen YLEINEN YMPÄRISTÖTIETOUS Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Ryhmän jäsenet: Kartoituspäivämäärä ja aika: Täytä lomake jokaisessa kohteessa kun saat tiedot selville.

Lisätiedot

Jätelajittelusuunnitelma. Koulun lajittelupisteiden sijainti ja lajitteluohjeet

Jätelajittelusuunnitelma. Koulun lajittelupisteiden sijainti ja lajitteluohjeet Jätelajittelusuunnitelma Koulun lajittelupisteiden sijainti ja lajitteluohjeet Jätteenlajittelu muuttuu! KAIKISSA koulun sisätilojen roskiksissa tulee olla käyttötarkoituksen kertova tarra Tekstittömät

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2016 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6)

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) BIOJÄTETTÄ EI VIEDÄ KAATOPAIKALLE, VAAN SIITÄ TEHDÄÄN BIOETANOLIA,

Lisätiedot

Väittämä Jos jätteet lajitellaan oikein, niitä voidaan käyttää uusien tuotteiden valmistamiseen.

Väittämä Jos jätteet lajitellaan oikein, niitä voidaan käyttää uusien tuotteiden valmistamiseen. Väittämä Jos jätteet lajitellaan oikein, niitä voidaan käyttää uusien tuotteiden valmistamiseen. Voisin kuvitella ostavani tavaroita tai vaatteita kirpputorilta. Jos tarvitsen jonkin tavaran jota käytän

Lisätiedot

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Johanna Krabbe Ympäristöosaamispalvelut 1.2.2013 Luonnonvarat tyydyttävät välttämättömiä tarpeita Luonnonvarat tyydyttävät hyvinvoinnin

Lisätiedot

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET pisteet yhteensä / 80 pistettä 1 Valitse oikea väittämä 1 Jätteiden määrää voi vähentää a ostamalla enemmän b ostamalla ulkomailta c ostamalla vähemmän Ympyröi yksi oikea

Lisätiedot

sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi

sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi Lajitteluohjeet Paperinkeräys Postiluukustajatulostimestatulevatpaperitkeräykseen. sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi

Lisätiedot

Kodin jätteiden lajitteluopas

Kodin jätteiden lajitteluopas Kodin jätteiden lajitteluopas BIOJÄTE Ruokajätteet Hedelmien ja vihannesten kuoret Kananmunankuoret Kahvin- ja teenporot suodatinpusseineen Kalanperkeet ja pienet luut Talouspaperi ja lautasliinat Kukkamulta

Lisätiedot

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Vastaanotettavat jätelajit yhdyskuntajäte + rakennusjäte ongelmajätteet öljyiset maat muut

Lisätiedot

Keräyksen ja lajittelun edut:

Keräyksen ja lajittelun edut: Opas sisältää lyhyen esittelyn mikä on jätettä ja mikä on kierrätettävää raaka-ainetta sekä toimintaohjeet jätteiden käsittelystä. Ensisijaisena tavoitteena on minimaalinen jätteen tuotto. Käytä kaikkea

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Jätettä syntyy lähes kaikesta ihmisen toiminnasta ja jätteestä aiheutuu aina haittaa.

Jätettä syntyy lähes kaikesta ihmisen toiminnasta ja jätteestä aiheutuu aina haittaa. 2015 Jätteitä syntyy Jätettä syntyy lähes kaikesta ihmisen toiminnasta ja jätteestä aiheutuu aina haittaa. Jätettä on kaikki, mitä laitetaan roskiin tai hylätään muuten vaan. Esimerkiksi jätettä ovat:

Lisätiedot

Isännöitsijän jäteopas

Isännöitsijän jäteopas Isännöitsijän jäteopas www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Lainsäädäntö... 4 3. Jätejakeet... 5 Hyötyjätteet... 5 Biojäte... 5 Kuivajäte / Sekajäte... 5 Erikseen kuljetettavat jätejakeet...

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

OPAsTUsTA EKOILUUN. tehtävävihko lapsille

OPAsTUsTA EKOILUUN. tehtävävihko lapsille OPAsTUsTA EKOILUUN tehtävävihko lapsille Pähkinä purtavaksi Tämä vihko on tarkoitettu alakouluikäisille lapsille, jotka haluavat tietoa jätteistä ja niiden kierrättämisestä. Vihko sisältää monen tasoisia

Lisätiedot

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle. OSA 2: Jätehuolto

YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle. OSA 2: Jätehuolto YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle OSA 2: Jätehuolto Sisältö 1. Osa: Perusteet Ympäristöongelmat ja ympäristönsuojelu Kestävä kehitys Ympäristöhuolto osana puhdistuspalvelualaa 2. Osa/päivä: Jätehuolto

Lisätiedot

LAJITTELUOHJEET. Pienasema Keravan kierrätysmateriaalin tuotantolaitos Karhuntassuntie 59 04260 Kerava

LAJITTELUOHJEET. Pienasema Keravan kierrätysmateriaalin tuotantolaitos Karhuntassuntie 59 04260 Kerava LAJITTELUOHJEET Pienasema Keravan kierrätysmateriaalin tuotantolaitos Karhuntassuntie 59 04260 Kerava Puh. 010 636 7000 (yritykset) 010 636 5000 (kuluttajat) Sähköinen asiointi: www.lassila-tikanoja.fi/asioi

Lisätiedot

MINNE VIE ROSKAN TIE? Ei pelkkää roskaa, vaan käyttökelpoista raaka-ainetta

MINNE VIE ROSKAN TIE? Ei pelkkää roskaa, vaan käyttökelpoista raaka-ainetta MINNE VIE ROSKAN TIE? Ei pelkkää roskaa, vaan käyttökelpoista raaka-ainetta 1 JATEKUKKO.FI INFO-SARJA ROSKAA MEILTÄ KAIKILTA Jokainen meistä tuottaa vuodessa jopa 900 jalkapallon painon verran roskaa Roskaa

Lisätiedot

Mustialan navetan jäteopas

Mustialan navetan jäteopas Mustialan navetan jäteopas Hämeen ammattikorkeakoulussa pyritään toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Näitä periaatteita sovelletaan myös navetan toimintoihin. Pääperiaate on ottaa huomioon

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta.

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta. Laatija Päiväys Asiakirja Matti Katila 2.6.2010 Jätehuoltosuunnitelma Kohde Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ilkantie 3, Helsinki 1 Johdanto 2 Lainsäädäntö 3 Vastuut 4 Tavoitteet Kiinteistössä on kone-

Lisätiedot

Roskan matka 2015 Biojäte Energiajäte Sekajäte Metalli Lasi Paperi Kartonki Vaarallinen jäte/sähkölaitteet

Roskan matka 2015 Biojäte Energiajäte Sekajäte Metalli Lasi Paperi Kartonki Vaarallinen jäte/sähkölaitteet Ekokympin Kurre Kainuulainen esittää: Roskan matka 2015 Biojäte Energiajäte Sekajäte Metalli Lasi Paperi Kartonki Vaarallinen jäte/sähkölaitteet Kurre Kainuulainen Kainuun jätehuollon kuntayhtymä MIKSI

Lisätiedot

SUEZin kyydissä lajittele jätteet oikein

SUEZin kyydissä lajittele jätteet oikein 63454_SUEZ_kyydissa_esite_287x200.indd 1 11.12.2015 14.39 KESKUSTELU- Miettikää, mitä kaikkea voi laittaa biojätteeseen? Biojäte RUSKEAKANTINEN ASTIA Voit pakata erillisastiaan kerättävän biojätteen sanomalehtipaperiin

Lisätiedot

Viisas kuluttaa vähemmän 2011

Viisas kuluttaa vähemmän 2011 Viisas kuluttaa vähemmän 2011 www.kiertokapula.fi Ekotehokkuus Mitä ekotehokkuus tarkoittaa? Ekotehokkuus tarkoittaa sitä, että vähemmistä raaka-aineista ja energiasta tuotetaan enemmän. Luonnonvaroja

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Catering-ala TYÖSSÄOPPIMISJAKSO Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää,

Lisätiedot

Poista elintarvikejäämät pakkauksista, huuhtaise tarvittaessa kylmällä vedellä.

Poista elintarvikejäämät pakkauksista, huuhtaise tarvittaessa kylmällä vedellä. Energiajäte Keräysastiat taloyhtiön jätehuoneessa. Energiajäte on erikseen kerättyä jätettä, jota ei voi kierrättää materiaalina, mutta joka voidaan käyttää hyödyksi energian tuotannossa. Tällaista jätettä

Lisätiedot

KIERRÄTTÄMÄLLÄ MATERIAALISTA SAADAAN RAAKA- AINETTA

KIERRÄTTÄMÄLLÄ MATERIAALISTA SAADAAN RAAKA- AINETTA KODIN JÄTEOPAS Kodeissa syntyy monia erilaisia roskia ja jätteitä. Osa jätteistä voi olla vaarallisia ja myrkyllisiä kuten esimerkiksi jäteöljy tai hyönteismyrkky. Jätteet voivat aiheuttaa ympäristön pilaantumista.

Lisätiedot

Harjoituksia 2012 oikeat vastaukset. Vaaralliset jätteet & biojätteet

Harjoituksia 2012 oikeat vastaukset. Vaaralliset jätteet & biojätteet Harjoituksia 2012 oikeat vastaukset Vaaralliset jätteet & biojätteet Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. Kuva tai symboli kertoo myrkyllisyydestä.

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Ympäristöasioiden hoito yrityksessä 1 (5) Opiskelijan tehtävälomake 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää, miten jätteen synnyn ehkäisy ja muut ympäristöasiat

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Lajittelu. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun

Lajittelu. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Lajittelu Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun 1 Miksi lajitellaan? Kun jätteet lajitellaan, ne päätyvät hyötykäyttöön. Kierrättämällä säästetään puhtaita raakaaineita, ja sitä kautta luonnonvaroja.

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Aiempia kokemuksia energiahyötykäytöstä Keski- Savossa Poltettavaa muovijätettä kerättiin

Lisätiedot

Ympäristökoulutus. Jaana Romppainen Ympäristövastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Ympäristökoulutus. Jaana Romppainen Ympäristövastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Ympäristökoulutus Jaana Romppainen Ympäristövastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Sisältö JYYn ympäristösektori Ympäristövaliokunta Jätteiden lajittelu Kierrättäminen Ympäristöopas Ympäristökilpailu

Lisätiedot

Parturi-kampaamojen jäteopas

Parturi-kampaamojen jäteopas 2011 Parturi-kampaamojen jäteopas Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila Esittely Tämä opas on tarkoitettu Porin Jätehuollon yhteistyöalueella toimivien parturi-kampaamojen

Lisätiedot

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi.

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. Porin kierrätyskeskus Savipajakatu 8, 860 Pori (Tiiliruukki) Asiakaspalvelu: puh. 0 6 56 Avoinna: maanantai tiistai, torstai 9

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2012. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 82 pistettä

Jäteselviytyjät 2012. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 82 pistettä Jäteselviytyjät 2012 Tietokilpailu Koulun nimi Paikkakunta Luokka Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) 1. 2. 3. pisteet yhteensä / 82 pistettä 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Mitä vaarallisille

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 MIKSI JÄTTEET LAJITELLAAN? Tavoitteena on: - Vähentää kaatopaikalle menevän jätteen määrää - Kierrättää käyttökelpoisia materiaaleja

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO HÄMEENLINNASSA

JÄTEHUOLTO HÄMEENLINNASSA päivitetty 30.4.2013 JÄTEHUOLTO HÄMEENLINNASSA Kiinteistön jätehuolto Hämeenlinnan alueella on sopimusperusteinen jätteenkuljetus. Kaikkien kiinteistöjen on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Lisätiedot

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN 30.10.2014 Hyvä ympäristö ei synny sattumalta. Se on yhteinen juttu. Kiertokapula Oy:n tehtävänä on huolehtia mahdollisimman ympäristöystävällisesti

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Autoala KARTOITUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa sähkö-, elektroniikka- tai tietotekniikka-alan

Lisätiedot

Vähennä ja kierrätä. Turha jäte on tuhlausta. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta

Vähennä ja kierrätä. Turha jäte on tuhlausta. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Vähennä ja kierrätä Turha jäte on tuhlausta Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Ensisijaisesti tavoiteltava jätteen määrän vähentämistä Kuvitus:

Lisätiedot

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi Hinnasto vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013 www.iuj.fi 1.6.2013 Yhteystiedot ja aukioloajat Domargårdin jätekeskus Avoinna Ritamäentie 20, 06200 Porvoo ma - pe 7-18, la 9-14 puh. 020 637 7080,

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO-OHJE (Lähde: Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy PHJ)

JÄTEHUOLTO-OHJE (Lähde: Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy PHJ) 1 (6) JÄTEHUOLTO-OHJE (Lähde: Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy PHJ) JÄTTEIDEN LAJITTELU HUOM! Nämä on Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n alueella jätteiden lajittelua koskevat ohjeet. Muiden jätehuoltoyhtymien alueilla

Lisätiedot

2. Millä tavoin yritys pyrkii välttämään turhan jätteen syntymistä? Mainitse 2 3 esimerkkiä.

2. Millä tavoin yritys pyrkii välttämään turhan jätteen syntymistä? Mainitse 2 3 esimerkkiä. Kartoitus työssäoppimisjaksolla Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Opiskelijan tehtävälomake 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa sähkö-, elektroniikka- tai tietotekniikka-alan tuotantolaitoksessa,

Lisätiedot

Jätehuolto Etelä-Karjalassa

Jätehuolto Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdeksän eteläkarjalaisen kunnan Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren omistama jäteyhtiö. Tehtävänämme

Lisätiedot

www.keskisavonjatehuolto.fi Vain lajiteltua sekajätettä Ekovoimalaitokseen Uusi Riikinvoima Oy:n Ekovoimalaitos Leppävirralla muuttaa kaukolämmöksi ja sähköksi yli 640 000 ihmisen sekajätteet. Modernissa

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

YMPYRÖI ROSKAT, JOTKA KUULUVAT BIOJÄTTEESEEN

YMPYRÖI ROSKAT, JOTKA KUULUVAT BIOJÄTTEESEEN KURREN PUUHAKIRJA KURREN PUUHAVIHKO KURRE KAINUULAINEN Miksi tänne roskat jätettäis, yhteen säkkiin kaikki mätettäis? Ensin vähän levitellään, sitten tarkkaan lajitellaan. On mulla hyvä roskaharava, olen

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus TTS:N ORGANISAATIO TIIMIT KOULUTUSPÄÄLLIKÖT ESKO NOUSIAINEN rehtori/koulutusjohtaja TUKIPALVELUT HALLINTOPALVELUT (Talous

Lisätiedot

TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA. Pirkanmaan ELY-keskus

TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA. Pirkanmaan ELY-keskus TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA Pirkanmaan ELY-keskus Jätehuollon vastuunjako Kunnat vastaavat asumisessa syntyneen jätteen sekä koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavan jätteen jätehuollosta

Lisätiedot

Kestävä kehityksen ulottuvuuksia ovat ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen kestävyys.

Kestävä kehityksen ulottuvuuksia ovat ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen kestävyys. 2 MITÄ KESTÄVÄ KEHITYS ON? Kestävä kehityksen ulottuvuuksia ovat ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen kestävyys. Ekologisen kestävyyden haasteita ovat mm. ilmastomuutoksen hidastaminen,

Lisätiedot

Helsingin leikkipuistojen jätehuollon alkukartoituskysely

Helsingin leikkipuistojen jätehuollon alkukartoituskysely touko kesäkuu 2010 Helsingin sosiaalivirasto ja 4V-hanke Touko kesäkuussa kaikille Helsingin leikkipuistoille lähetettiin jätehuollon alkukartoituskyselyt, joiden tarkoituksena oli kartoittaa leikkipuistojen

Lisätiedot

Vaaralliset jätteet. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2012 -kilpailuun

Vaaralliset jätteet. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2012 -kilpailuun Vaaralliset jätteet Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2012 -kilpailuun Mitä ovat vaaralliset jätteet? Jätteet, jotka jonkin ominaisuutensa vuoksi aiheuttavat vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Rakennusala KARTOITUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa rakennusalan yrityksessä. Tehtävänäsi

Lisätiedot

LUT jätteenkäsittelyohjeet

LUT jätteenkäsittelyohjeet LUT jätteenkäsittelyohjeet Päivitetty 19.2.2014 HL 1. BIOJÄTE ruuan tähteet kanamunankuoret kahvisuodattimet ja teepussit luut ja kalanperkeet hedelmien ja vihanneksien kuoret talouspaperi ja lautasliinat

Lisätiedot

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet 30.10.2014 Caverion Suomi esitys Kierrätyshuoneet Jätteen putkikeräysjärjestelmä Asukasinfo 30.10.2014 Petri Pouttu Järjestelmän toimintaperiaate 1 2 3 4 5 6 Syöttöpisteet voivat sijaita sisällä tai ulkona

Lisätiedot

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon TIEDOTE 30.12.2015 Vapaa julkaistavaksi Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon Kaatopaikkakielto ei vaikuta asukkaan lajitteluun Biohajoavan eli orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto astuu voimaan

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

JÄTETÄÄNKÖ VÄHEMMÄLLE? sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut

JÄTETÄÄNKÖ VÄHEMMÄLLE? sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut JÄTETÄÄNKÖ VÄHEMMÄLLE? Kulutus ja jätteen synnyn ehkäisy sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Sisältö Kestävä kuluttaminen ja kohtuus Jätteen synnyn ehkäisy Tuotteen elinkaari Ekotehokkuus Ekologinen

Lisätiedot

ASUMISPAKKI-koulutus Kotitalouden jätehuolto ja kierrätys

ASUMISPAKKI-koulutus Kotitalouden jätehuolto ja kierrätys ASUMISPAKKI-koulutus Kotitalouden jätehuolto ja kierrätys 1 Jätteet Kotitalouksissa syntyy paljon jätettä, noin 315 kg vuodessa yhtä asukasta kohti. Jätteille on omat jäteastiat talon pihalla. Osa jätteistä

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet 29.10.2014 Caverion Suomi esitys Kierrätyshuoneet Jätteen putkikeräysjärjestelmä Asukasinfo 29.10.2014 Martti-Veikko Salo Järjestelmän toimintaperiaate 1 2 3 4 5 6 Syöttöpisteet voivat sijaita sisällä

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

CONDUS RY:N YMPÄRISTÖOHJELMA

CONDUS RY:N YMPÄRISTÖOHJELMA CONDUS RY:N YMPÄRISTÖOHJELMA Tämän ympäristöohjelman tarkoituksena on auttaa Condus ry:tä huomioimaan ympäristönäkökulmat kaikessa toiminnassaan ja vähentämään näin omalta osaltaan ympäristön kuormitusta.

Lisätiedot

PIILOTETUT JÄTEARVOITUKSET

PIILOTETUT JÄTEARVOITUKSET Huoneeseen on piilotettu kortteja, joissa on jäte- ja kierrätysaiheisia arvoituksia. Keksittekö kaikkiin vastauksen? Valmistelut: Tulosta kortit ja leikkaa ne irti. Jos korteista haluaa kestävämpiä, kannattaa

Lisätiedot

JÄTENEUVONNAN PALVELUT JA LAINATTAVAT MATERIAALIT

JÄTENEUVONNAN PALVELUT JA LAINATTAVAT MATERIAALIT JÄTENEUVONNAN PALVELUT JA LAINATTAVAT MATERIAALIT Tehtävänä puhtaampi ympäristö ROUSKIKSEN JÄTENEUVONTA Jäteneuvonta opastaa asukkaita jätteen synnyn ehkäisyyn, lajitteluun, hyötykäyttöön ja kierrätykseen.

Lisätiedot

Luentokurssi Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa (13.3.-8.5.2014)

Luentokurssi Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa (13.3.-8.5.2014) Luentokurssi Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa (13.3.-8.5.2014) Yhteistyöprojekti yhtiön DS Smith Packaking Oy:n ja Lielahden yläkoulun kanssa Tekijät: Hilla Saarela, Sanna Kellokoski ja Esa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA HOVIRINNAN PÄIVÄKOTI YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET: ENERGIAN SÄÄSTÄMINEN VEDEN SÄÄSTÄMINEN JÄTTEIDEN KIERRÄTYS LUONTOSUHTEIDEN EDISTÄMINEN ( METSÄRETKET YM.) TURVALLISUUDEN

Lisätiedot

KERROSTALO. A. Katso kuvaa numero 1. Mikä kuvassa on? Kuvassa on. B. Katso kuvaa numero 1. Missä kuvassa ovat nämä tilat? Lisää kuvaan numero.

KERROSTALO. A. Katso kuvaa numero 1. Mikä kuvassa on? Kuvassa on. B. Katso kuvaa numero 1. Missä kuvassa ovat nämä tilat? Lisää kuvaan numero. KERROSTALO A. Katso kuvaa numero 1. Mikä kuvassa on? Kuvassa on B. Katso kuvaa numero 1. Missä kuvassa ovat nämä tilat? Lisää kuvaan numero. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. uima-allas

Lisätiedot

TASOLASIN KIERRÄTYSOPAS

TASOLASIN KIERRÄTYSOPAS TASOLASIN KIERRÄTYSOPAS LAJITTELE OIKEIN! Kerää erikseen: Puhdas tasolasi, laatuluokka I Laminoitulasi, laatuluokka II Eristyslasielementit, laatuluokka III Purkuikkunat, laatuluokka V IKKUNALASI Tasolasi

Lisätiedot

Ravintola-alan ympäristöasiat

Ravintola-alan ympäristöasiat Ravintola-alan ympäristöasiat Helsingin ympäristökeskus 03.11.2008 Ympäristökouluttaja Erja Mähönen Miljöönääri Oy Erja.mahonen@miljoonaari.fi Miksi? Laki vaatii - esim. jätelaki Hyvä yrityskansalaisuus

Lisätiedot

Tiedätkö, mitkä kaikki 9 maata sijaitsevat Itämeren rannalla? Täydennä maiden nimet ja yhdistä oikea lippu oikeaan maahan.

Tiedätkö, mitkä kaikki 9 maata sijaitsevat Itämeren rannalla? Täydennä maiden nimet ja yhdistä oikea lippu oikeaan maahan. Minä olen Roope-hylje ja asun Itämeressä. Minun kotini on Suomessa, mutta lajitovereitani asuu kaikkialla Itämeren alueella. Minun, sinun ja kaikkien Itämeren alueella elävien ihmisten ja eläinten etu

Lisätiedot

Kodin vaaralliset jätteet talteen. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta

Kodin vaaralliset jätteet talteen. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Kodin vaaralliset jätteet talteen Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Ongelmajäte on nyt vaarallinen jäte Uudessa jätelaissa otetaan käyttöön

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 216 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn jätteen määrä ja hyödyntäminen Vuonna 216 sekajätettä kerättiin koko toimialueella 44 37 tonnia.

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2014. Oppimateriaali

Jäteselviytyjät 2014. Oppimateriaali Jäteselviytyjät 2014 Oppimateriaali Tietokilpailupäivä: (merkitse muistiin) 1 Sisältö Lajittelu Lajittelu Lajittelu kannattaa. 3 Kierrättämällä jätteet hyötykäyttöön. 3 Hyötyjäte.. 4 Hyötyjätepiste...

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2014. Oppimateriaali

Jäteselviytyjät 2014. Oppimateriaali Jäteselviytyjät 2014 Oppimateriaali Tietokilpailupäivä: (merkitse muistiin) 1 Sisältö Lajittelu Lajittelu kannattaa. 3 Kierrättämällä jätteet hyötykäyttöön. 3 Hyötyjäte.. 4 Hyötyjätepiste... 4 Miten lajitellaan?...

Lisätiedot

Tuottajavastuu. Sähkö ja elektroniikkalaitteet

Tuottajavastuu. Sähkö ja elektroniikkalaitteet Tuottajavastuu Sähkö ja elektroniikkalaitteet 1 Tuotteen elinkaari Valmistuksen raaka-aineet Suunnittelu RoHs: Ympäristölle vaarallisten aineiden käytön rajoitukset EuP: Tuotesuunnittelu ja valmistus Uudelleenkäyttö,

Lisätiedot

PelloMMMRanuaMMMRovaniemi

PelloMMMRanuaMMMRovaniemi OpasMpienkiinteistöille JÄRJESTETTYMJÄTTEEKULJETUSM OMJOKAISEMOIKEUS,M MUTTAMMYÖSMVELVOLLISUUS Järjestetty jätteenkuljetus tarkoittaa sitä, että kiinteistöllämonm sopimusmjätehuollostamjätteenkuljetusyrityksenmkanssa.

Lisätiedot

PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU. KOKOEKO -seminaari

PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU. KOKOEKO -seminaari Annukka Leppänen-Turkula PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO -seminaari 16.2.2012 UUSI JÄTELAKI Aikataulu jätelaki tulee voimaan toukokuussa 2012 tuottajavastuuluku voimaan toukokuussa 2013 tuottajayhteisöt

Lisätiedot

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy 31.10.2012 Anna Sarkkinen ja Paula Wilkman, Mitä jäte on? Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan

Lisätiedot

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013 Jätteen hyödyntäminen tehostuu Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätehuolto Ruskeasannan Sortti-asemasta ympäristöä säästävä Toimipisteet

Lisätiedot