KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel C(2017) 4565 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 täydentämisestä hevoseläimille kerran myönnettävään elinikäiseen tunnistusasiakirjaan sisältyvien hevoseläimiin kuuluville puhdasrotuisille jalostuseläimille myönnettävien jalostustodistusten sisällön ja muodon osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) FI FI

2 PERUSTELUT 1. DELEGOIDUN SÄÄDÖKSEN TAUSTA Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/ ( eläinjalostusasetus ) julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 29. kesäkuuta 2016, ja se tuli voimaan 19. heinäkuuta Sitä sovelletaan 1. marraskuuta 2018 alkaen. Kun asetusta aletaan soveltaa, se korvaa kahdeksan neuvoston direktiiviä (87/328/ETY 2, 88/661/ETY 3, 89/361/ETY 4, 90/118/ETY 5, 90/119/ETY 6, 90/427/ETY 7, 94/28/EY 8 ja 2009/157/EY 9 ) sekä joukon mainittujen direktiivien nojalla annettuja komission päätöksiä, jotka koskevat nautaeläinten, sikojen, lampaiden, vuohien ja hevoseläinten jalostusta sekä jalostuseläinten tuontia. Lisäksi sillä kumotaan neuvoston direktiivi 91/174/ETY 10 (muiden eläinlajien jalostus) ja neuvoston päätös 96/463/EY 11, jossa nimetään Euroopan unionin vertailukeskus. Eläinjalostusasetuksen artikloihin ja teknisiin liitteisiin sisältyy koko voimassa oleva eläinjalostusta koskeva unionin säännöstö. Jotta eläinjalostusasetusta voitaisiin soveltaa käytännössä, sitä on kuitenkin täydennettävä yhdellä delegoidulla säädöksellä ja useammalla täytäntöönpanosäädöksellä. Eläinjalostusasetuksen 32 artiklan 1 kohdassa komissio valtuutetaan hyväksymään delegoitu säädös hevoseläimille kerran myönnettävään elinikäiseen tunnistusasiakirjaan sisältyvien hevoseläimiin kuuluville puhdasrotuisille jalostuseläimille myönnettävien jalostustodistusten sisällöstä ja muodosta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1012, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, puhdasrotuisten jalostuseläinten, risteytettyjen jalostussikojen ja niiden sukusolujen ja alkioiden jalostuksessa, kaupassa ja unioniin tulossa sovellettavista jalostus- ja polveutumisedellytyksistä ja asetuksen (EU) N:o 652/2014, neuvoston direktiivien 89/608/ETY ja 90/425/ETY muuttamisesta sekä tiettyjen eläinjalostusta koskevien säädösten kumoamisesta ( eläinjalostusasetus ) ( EUVL L 171, , s. 66). Neuvoston direktiivi 87/328/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1987, puhdasrotuisten jalostusnautojen jalostustarkoituksiin hyväksymisestä (EYVL L 167, , s. 54). Neuvoston direktiivi 88/661/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1988, jalostussikoihin sovellettavista kotieläinjalostuksen standardeista (EYVL L 382, , s. 36). Neuvoston direktiivi 89/361/ETY, annettu 30 päivänä toukokuuta 1989, puhdasrotuisista jalostuslampaista ja -vuohista (EYVL L 153, , s. 30). Neuvoston direktiivi 90/118/ETY, annettu 5 päivänä maaliskuuta 1990, puhdasrotuisten jalostussikojen jalostukseen hyväksymisestä (EYVL L 71, , s. 34). Neuvoston direktiivi 90/119/ETY, annettu 5 päivänä maaliskuuta 1990, risteytettyjen jalostussikojen jalostukseen hyväksymisestä (EYVL L 71, , s. 36). Neuvoston direktiivi 90/427/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, jalostusta ja polveutumista koskevista edellytyksistä yhteisön sisäisessä hevoseläinten kaupassa (EYVL L 224, , s. 55). Neuvoston direktiivi 94/28/EY, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1994, eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnissa kolmansista maista sovellettavia jalostus- ja polveutumisedellytyksiä koskevista periaatteista ja puhdasrotuisista jalostusnaudoista annetun direktiivin 77/504/ETY muuttamisesta (EYVL L 178, , s. 66). Neuvoston direktiivi 2009/157/EY, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, puhdasrotuisista jalostusnaudoista (EUVL L 323, , s. 1). Neuvoston direktiivi 91/174/ETY, annettu 25 päivänä maaliskuuta 1991, kotieläinjalostusta ja polveutumista koskevista vaatimuksista puhdasrotuisten eläinten kaupassa ja direktiivien 77/504/ETY ja 90/425/ETY muuttamisesta (EYVL L 85, , s. 37). Neuvoston päätös 96/463/EY, tehty 23 päivänä heinäkuuta 1996, puhdasrotuisten jalostusnautojen testausmenetelmien ja tulosten arvioinnin yhdenmukaistamisessa yhteistyöosapuolena toimivan vertailuaseman nimeämisestä (EYVL L 192, , s. 19). FI 2 FI

3 Tällä delegoidulla säädöksellä pyritään varmistamaan, että hevoseläimiin kuuluville puhdasrotuisille jalostuseläimille myönnettävä jalostustodistus olisi sisällöltään ja hallintomenettelyltään mahdollisimman samanlainen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/ ( eläinterveyssäännöstö ) 114 artiklassa tarkoitetun kerran myönnettävän elinikäisen tunnistusasiakirjan kanssa. Delegoituun säädökseen sisällytetään myös komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/ asiaa koskevat voimassa olevat säännökset, ja se korvaa ne. 2. SÄÄDÖKSEN HYVÄKSYMISTÄ EDELTÄNEET KUULEMISET Komissio on kuullut jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten asiantuntijoita tätä delegoitua säädöstä käsittelevän asiantuntijaryhmän kokouksissa, jotka järjestettiin 15. marraskuuta 2016, 9. tammikuuta 2017, 7. helmikuuta 2017 ja 4. huhtikuuta Jäsenvaltioiden asiantuntijat tukivat yleisesti ottaen delegoidun säädöksen luonnostekstiä, joka esiteltiin 15. marraskuuta 2016 järjestetyssä asiantuntijaryhmän kokouksessa. Tärkein esiin nostettu kysymys, josta keskusteltiin, koski hevoseläimiin kuuluvan puhdasrotuisen jalostuseläimen yksilöllisen tunnistusnumeron muotoa. Asiantuntijat olivat yhtä mieltä siitä, että eläinjalostusasetuksen liitteessä II olevan 1 osan I luvun 3 kohdassa tarkoitetun yksilöllisen tunnistusnumeron muotoa ja sisältöä ei voida päättää, ennen kuin tunnistimia ja tunnistusmenetelmiä, mukaan lukien niiden kiinnittäminen ja käyttö, koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset on hyväksytty eläinterveyssäännöstön 118 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Jalostustodistukseen olisi kuitenkin varattava lomakekentät, joihin voidaan merkitä hevoseläimiin kuuluville puhdasrotuisille jalostuseläimille asetuksen (EU) 2015/262 mukaisesti annettu yksilöllinen tunnistusnumero. Eräiden jäsenvaltioiden asiantuntijat pyysivät 9. tammikuuta 2017 järjestetyssä asiantuntijaryhmän kokouksessa, että delegoituun säädökseen lisätään viittaus maailmanlaajuiseen hevoseläinten yleiseen tunnistusnumeroon (UELN), koska se on jalostajien tunnustama merkintätapa, joka takaa puhdasrotuisten jalostuseläinten jäljitettävyyden ja elintarviketurvallisuuden. Tämä pyyntö on otettu huomioon delegoidun säädöksen johdanto-osan 11, 12 ja 13 kappaleessa ja 3 artiklan 2 kohdassa. Asiantuntijat pyysivät myös selkeyttämään asetuksen (EU) 2015/262 liitteessä I olevassa 1 osassa esitetyn tunnistusasiakirjan mallin V luvun (polveutumistodistus) asemaa 1. marraskuuta 2018 alkaen, joka on eläinjalostusasetuksen ja tämän delegoidun säädöksen soveltamisen alkamisajankohta. Tämä pyyntö on otettu huomioon delegoidun säädöksen johdantoosan 14 kappaleessa ja 3 artiklassa. Lisäksi komission oikeudellisen yksikön pyynnöstä eläinjalostusasetuksen ja eläinterveyssäännöstön välillä tehtiin selkeät viittaukset yksilölliseen tunnistusnumeroon ja kerran myönnettävään elinikäiseen tunnistusasiakirjaan. Eläinjalostusasetuksen liitteessä II olevan 1 osan I luvun 3 kohdan mukaista yksilöllistä tunnistusnumeroa olisi pidettävä eläinterveyssäännöstön 114 artiklan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta ( eläinterveyssäännöstö ) ( EUVL L 84, , s. 1). Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/262, annettu 17 päivänä helmikuuta 2015, neuvoston direktiivien 90/427/ETY ja 2009/156/EY mukaisten sääntöjen vahvistamisesta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta (hevospassista annettu asetus) (EUVL L 59, , s. 1). FI 3 FI

4 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna yksilöllisenä koodina. Tämä on otettu huomioon tämän delegoidun säädöksen johdanto-osan 4, 5, 10 ja 13 kappaleessa ja 2 artiklan b alakohdan ii alakohdassa. Kerran myönnettävä elinikäinen tunnistusasiakirja, jonka avulla hevoseläimet on määrä tunnistaa eläinterveyssäännöstön 114 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti, vahvistetaan eläinterveyssäännöstön 118 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti. Kerran myönnettävään elinikäiseen tunnistusasiakirjaan on määrä sisällyttää hevoseläimiin kuuluville puhdasrotuisille jalostuseläimille myönnettävä jalostustodistus, jonka sisältö ja muoto vahvistetaan tällä delegoidulla säädöksellä. Tämä on otettu huomioon delegoidun säädöksen johdanto-osan 5 ja 6 kappaleessa sekä 1 ja 2 artiklassa. Asiantuntijaryhmän kokouksissa, jotka järjestettiin 7. helmikuuta ja 4. huhtikuuta 2017, tehtiin vain pieniä muutoksia jalostustodistuksen tekstiin. Delegoitu säädös toimitettiin myös Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Neuvosto ei esittänyt huomautuksia. Euroopan parlamentin jäsen Michel Dantin, joka oli puhdasrotuisten jalostuseläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden kaupassa ja unioniin tulossa sovellettavia jalostusja polveutumisedellytyksiä koskevasta komission asetusehdotuksesta tehdyn parlamentin mietinnön esittelijä, esitti huomautuksia 13. joulukuuta 2016 päivätyllä kirjeellä (ARES(2016) ), jossa hän pyysi, että asetuksen (EU) 2016/1012 liitteessä II olevan 1 osan I luvun 3 kohdassa tarkoitettu yksilöllinen tunnistusnumero määritellään UELN-muodossa. Komissio katsoo, että koska tämä tunnistusnumero on yksilöllinen ja elinikäinen, sen muoto ja käyttö voi olla yhteensopiva UELN:n kanssa vain, jos tällaisesta muodosta ja käytöstä säädetään asetuksen (EU) 2016/ artiklan mukaisesti hyväksytyssä delegoidussa säädöksessä mainitun asetuksen 114 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun yksilöllisen koodin osalta. Delegoidusta säädöksestä kuultiin myös sidosryhmiä 24. tammikuuta 2017 ja 21. helmikuuta 2017 välisenä aikana. Palautetta saatiin kaikkiaan 31 taholta, mukaan lukien seuraavien 23 sidosryhmän mielipide: Institut Français du Cheval et de l Équitation, the World Horse Identification Registration Data Exchange Committee (WHIRDEC), Lusitano Breed Society GB, Equiventus, Forum Fokkerij PPV, Groupe des entreprises du secteur du cheval agricole FR, the World Arabian Horse Organization (WAHO), National Purebred Spanish Breeders' Association of Spain (ANCCE), the Breeders and Owners Association of Menorca Horses, the World Breeding Federation of Sports Horses (WBFSH), German Equestrian Federation/ Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN), Associacion Naccional por Caballos Desportes/ the Spanish Sports Horse Association (ANCADES), the Norwegian Horse Centre (NEC), the British Association for the Purebred Spanish Horse Ltd., Unión Española de Ganaderos de Pura Raza Hispano-árabe (UEGHá), Horse Sport Ireland, Asociación Española de Criadores de Caballos Árabes (AECCA) antoi palautetta kahdesti, Weatherbys Ireland GSB, Swedish Horse Industry Foundation (HNS), Asociación de Criadores de Pura Sangre Inglés de España (ACPSIE), the European and Mediterranean Stud Book Liaison Committee (EMSBLC) ja Suomen Hippos. Lisäksi saatiin seitsemän nimetöntä mielipidettä. Seuraavat pyynnöt esitettiin: 1. UELN-numeron säilyttäminen ja pakollinen käyttö. FI 4 FI

5 2. Kerran myönnettävän elinikäisen tunnistusasiakirjan säilyttäminen yhtenä jakamattomana asiakirjana sen myöntämispäivästä alkaen ja kaikkia tarkoituksia varten (tunnistus, jalostus ja eläinterveys). 3. Yksi toimivaltainen viranomainen, joka myöntää kerran myönnettävän elinikäisen tunnistusasiakirjan, kuten asetuksessa (EU) 2015/262 nykyisin säädetään. 3. DELEGOIDUN SÄÄDÖKSEN OIKEUDELLINEN SISÄLTÖ 3.1 Ehdotetun toimen lyhyt kuvaus Komission delegoidun asetuksen luonnoksen tarkoituksena on vahvistaa hevoseläinten kerran myönnettävään elinikäiseen tunnistusasiakirjaan sisällytettävän jalostustodistuksen sisältö ja muoto. Kerran myönnettävän elinikäisen tunnistusasiakirjan on oltava sellaisten hevoseläimiin kuuluvien puhdasrotuisten jalostuseläinten mukana, joilla käydään kauppaa unionissa. 3.2 Oikeusperusta Delegoidun asetuksen luonnos perustuu asetukseen (EU) 2016/1012 ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohtaan. FI 5 FI

6 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 täydentämisestä hevoseläimille kerran myönnettävään elinikäiseen tunnistusasiakirjaan sisältyvien hevoseläimiin kuuluville puhdasrotuisille jalostuseläimille myönnettävien jalostustodistusten sisällön ja muodon osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, ottaa huomioon puhdasrotuisten jalostuseläinten, risteytettyjen jalostussikojen ja niiden sukusolujen ja alkioiden jalostuksessa, kaupassa ja unioniin tulossa sovellettavista jalostus- ja polveutumisedellytyksistä ja asetuksen (EU) N:o 652/2014, neuvoston direktiivien 89/608/ETY ja 90/425/ETY muuttamisesta sekä tiettyjen eläinjalostusta koskevien säädösten kumoamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 ( eläinjalostusasetus ) 14 ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan, sekä katsoo seuraavaa: (1) Asetuksessa (EU) 2016/1012 vahvistetaan jalostus- ja polveutumissäännöt jalostuseläinten kauppaa ja niiden unioniin tuloa varten. Asetusta (EU) 2016/1012 sovelletaan 1 päivästä marraskuuta (2) Asetuksen (EU) 2016/ artiklassa vahvistetaan jalostuseläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden mukana seuraavien jalostustodistusten, jäljempänä jalostustodistus, myöntämistä, sisältöä ja muotoa koskevat säännöt. Siinä säädetään, että kun jalostusjärjestön pitämään kantakirjaan merkityillä puhdasrotuisilla jalostuseläimillä käydään kauppaa tai kun tällaiset puhdasrotuiset jalostuseläimet on tarkoitus merkitä toiseen kantakirjaan, kyseisten jalostuseläinten mukana on oltava jalostustodistus. (3) Asetuksen (EU) 2016/ artiklan 6 kohdassa säädetään, että jalostustodistusten on sisällettävä mainitun asetuksen liitteen V asiaankuuluvissa osissa ja luvuissa esitetyt tiedot. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) 2016/ artiklan 6 kohdassa säädetään, sen 32 artiklan 1 kohdassa säädetään, että hevoseläimiin kuuluvien puhdasrotuisten jalostuseläinten tapauksessa tiedot, jotka vaaditaan mainitun asetuksen liitteessä V olevan 2 osan I luvun mukaisesti, sisällytetään hevoseläimille kerran myönnettävään elinikäiseen tunnistusasiakirjaan ja että tällaisten tunnistusasiakirjojen sisällöstä ja muodosta annetaan delegoituja säädöksiä. (4) Asetuksen (EU) 2016/1012 liitteessä V olevan 2 osan I luvussa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat puhdasrotuisille jalostuseläimille myönnettäviin jalostustodistuksiin sisällytettäviä tietoja. Tietoihin on sisällyttävä tunnistusjärjestelmä ja yksilöllinen tunnistusnumero, joka puhdasrotuiselle jalostuseläimelle on annettu kyseisen lajin 14 EUVL L 171, , s. 66. FI 6 FI

7 eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevan unionin eläinterveyssäännöstön mukaisesti. (5) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/ vahvistetaan pidettäviin maaeläimiin ja sukusoluihin ja alkioihin sovellettavat jäljitettävyysvaatimukset. Mainitun asetuksen 114 artiklan mukaan hevoseläimiin kuuluvia pidettäviä eläimiä pitävien toimijoiden on varmistettava, että eläimet tunnistetaan yksilöittäin yksilöllisellä koodilla, joka kirjataan mainitussa asetuksessa säädettyyn atk-pohjaiseen tietokantaan, sekä asianmukaisesti täytetyllä kerran myönnettävällä elinikäisellä tunnistusasiakirjalla. Jotta jalostustodistus olisi sisällöltään ja hallintomenettelyltään mahdollisimman samanlainen kerran myönnettävän elinikäisen tunnistusasiakirjan kanssa, asetuksessa (EU) 2016/1012 säädetään, että hevoseläimille kerran myönnettävän elinikäisen tunnistusasiakirjan muodosta ja sisällöstä säädetään delegoiduilla säädöksillä. (6) Siksi on tarpeen vahvistaa sen jalostustodistuksen sisältö ja muoto, joka on määrä sisällyttää hevoseläimille kerran myönnettävään elinikäiseen tunnistusasiakirjaan, jonka avulla hevoseläimet tunnistetaan eläinterveyssäännöstön 114 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti ja jonka on oltava aina hevoseläimiin kuuluvien puhdasrotuisten jalostuseläinten mukana, myös silloin kuin niillä käydään kauppaa unionissa. (7) Asetuksen (EU) 2016/ artiklassa säädetään poikkeuksista jalostuseläimillä käytävää kauppaa varten annettavien jalostustodistusten myöntämistä, sisältöä ja muotoa koskevista vaatimuksista. Siinä säädetään, että jos yksilötulosten testauksen tai jalostusarvon arvioinnin tulokset ovat julkisesti saatavilla verkkosivustolla, jalostustodistuksessa voidaan antaa viittaus kyseiselle verkkosivustolle sen sijaan että todistuksessa esitettäisiin mainitut tulokset. Tämä mahdollisuus olisi otettava huomioon tässä asetuksessa vahvistetuissa vaatimuksissa, jotka koskevat hevoseläimiin kuuluvien puhdasrotuisten jalostuseläinten kauppaa varten myönnettävää jalostustodistusta. (8) Asetuksen (EU) 2016/2012 liitteessä I olevassa 3 osassa vahvistetaan hevoseläimiin kuuluvien puhdasrotuisten jalostuseläinten kantakirjan perustavia tai kantakirjaa pitäviä jalostusjärjestöjä koskevat lisävaatimukset. Mainitun liitteen 3 osan 1 kohdan mukaan hevoseläimiin kuuluvat puhdasrotuiset jalostuseläimet voidaan merkitä kantakirjaan vain, jos ne on tunnistettu astutustodistuksella ja, kun jalostusohjelmassa sitä edellytetään, tunnistettu syntymän jälkeen. Tästä säännöstä poiketen jäsenvaltio tai jäsenvaltion päätöksestä sen toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan siihen, että jalostusjärjestö merkitsee hevoseläimiin kuuluvat puhdasrotuiset jalostuseläimet pitämäänsä kantakirjaan, kun eläimet tunnistetaan millä tahansa asianmukaisella menetelmällä, joka antaa vähintään vastaavat takeet polveutumisesta kuin astutustodistus, kuten DNA-analyysiin perustuva vanhempia koskeva tarkastus tai niiden veriryhmän analyysi, edellyttäen, että kyseinen lupa on asianomaisen rodun alkuperää koskevaa kantakirjaa pitävän jalostusjärjestön vahvistamien periaatteiden mukainen. (9) Kun otetaan huomioon asetuksen (EU) 2016/1012 liitteessä I olevan 3 osan 1 kohdassa vahvistetut vaatimukset, astutustodistusta, tunnistamista syntymän jälkeen ja vanhempien tarkastusta koskevat tiedot olisi otettava huomioon tässä asetuksessa 15 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta ( eläinterveyssäännöstö ) ( EUVL L 84, , s. 1). FI 7 FI

8 vahvistetuissa säännöissä, jotka koskevat hevoseläimiin kuuluville puhdasrotuisille jalostuseläimille myönnettävien jalostustodistusten sisältöä. (10) Jotta voidaan varmistaa hevoseläimiin kuuluvien puhdasrotuisten jalostuseläinten tunnistamisen kertaluonteisuus ja jatkuvuus, ja asetuksen (EU) 2016/1012 liitteessä II olevan 1 osan I luvun 1 kohdan c alakohdassa ja 3 kohdassa vahvistettujen vaatimusten noudattamiseksi, kauppaa varten myönnettävän jalostustodistuksen tunnistustietoihin olisi sisällyttävä asetuksen (EU) 2016/ artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty yksilöllinen koodi sekä tällaisten jalostuseläinten nimi. (11) Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/ edellytetään, että myöntävä elin, mukaan lukien rekisteröityjen hevoseläinten kantakirjoja pitävät tai perustavat järjestöt tai yhdistykset, antaa kullekin hevoseläimelle yksilöllisen tunnistusnumeron, johon on yhdistetty aakkosnumeerisena koodina tiedot, jotka koskevat yksittäistä hevoseläintä sekä sitä tietokantaa ja valtiota, johon kyseinen tieto on ensimmäiseksi talletettu. Yksilöllisen tunnistusnumeron on oltava yhteensopiva maailmanlaajuisen hevoseläinten yleisen tunnistusnumerojärjestelmän (UELN) kanssa. (12) UELN-järjestelmästä on sovittu maailmanlaajuisesti suurimpien hevosia kasvattavien ja kilpailuja järjestävien organisaatioiden välillä. Se kehitettiin maailman kilpahevosten kasvattajien liiton (World Breeding Federation for Sport Horses, WBFSH), kansainvälisen kantakirjakomitean (International Stud-Book Committee, ISBC), maailman arabianhevosjärjestön (World Arabian Horse Organization, WAHO), eurooppalaisen arabianhevosliiton (European Conference of Arabian Horse Organisations, ECAHO), angloarabihevosten kansainvälisen liiton (Conférence Internationale de l Anglo-Arabe, CIAA), kansainvälisen ratsastajainliiton (Fédération Equestre Internationale, FEI) ja eurooppalaisen raviurheiluliiton (Union Européenne du Trot, UET) aloitteesta, ja järjestelmää koskevia tietoja saa UELN:n verkkosivuilta 17. (13) Asetuksen (EU) 2016/1012 liitteessä II olevan 1 osan I luvun 3 kohdassa tarkoitetun yksilöllisen tunnistusnumeron muotoa ja sisältöä ei voida päättää, ennen kuin asetuksen (EU) 2016/ artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti on hyväksytty delegoidut säädökset, joissa vahvistetaan tunnistimia ja tunnistusmenetelmiä, mukaan lukien niiden kiinnittäminen ja käyttö, koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset. Jalostustodistukseen olisi kuitenkin jätettävä tyhjät kentät, joihin voidaan merkitä hevoseläimiin kuuluville puhdasrotuisille jalostuseläimille täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/262 mukaisesti annettu yksilöllinen tunnistusnumero. (14) Tämän asetuksen liitteessä esitetyn jalostustodistuksen I osa on vapaaehtoinen asetuksen (EU) 2016/429 soveltamisen alkamisajankohtaan eli 29 päivään huhtikuuta 2021 saakka, jos hevoseläimille kerran myönnettävään elinikäiseen tunnistusasiakirjaan sisältyy asetuksen (EU) 2015/262 liitteessä I olevassa 1 osassa esitetyn tunnistusasiakirjan mallin V luku. (15) Tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä marraskuuta 2018 asetuksessa (EU) 2016/1012 säädetyn soveltamispäivän mukaisesti, Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/262, annettu 17 päivänä helmikuuta 2015, neuvoston direktiivien 90/427/ETY ja 2009/156/EY mukaisten sääntöjen vahvistamisesta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta (hevospassista annettu asetus) (EUVL L 59, , s. 1). FI 8 FI

9 ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN: 1 artikla Jalostustodistuksen, joka on osa asetuksen (EU) 2016/ artiklan 1 kohdassa säädettyä hevoseläimiin kuuluville puhdasrotuisille jalostuseläimille kerran myönnettävää elinikäistä tunnistusasiakirjaa, jäljempänä jalostustodistus, on oltava sisällöltään ja muodoltaan tämän asetuksen liitteessä esitetyn mallin mukainen. 2 artikla Jalostustodistuksen I ja II osan on sisällyttävä hevoseläimiin kuuluville puhdasrotuisille jalostuseläimille kerran myönnettävään elinikäiseen tunnistusasiakirjaan, joka on myönnetty asetuksen (EU) 2016/ artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti, ja niiden on täytettävä seuraavat vaatimukset: a) I osan on oltava asetuksen (EU) 2016/ artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti vahvistettavan kerran myönnettävän elinikäisen tunnistusasiakirjan luku; b) II osan on oltava joko i) osa tämän artiklan a alakohdassa tarkoitettua lukua, missä tapauksessa II osalle on varattava useampi kuin yksi sivu tietojen päivittämistä varten, tai ii) kun toimivaltainen viranomainen asetuksen (EU) 2016/ artiklan 4 kohdan mukaisesti sen sallii, kerran myönnettävän elinikäisen tunnistusasiakirjan liitteenä, missä tapauksessa se on linkitettävä tämän artiklan a alakohdassa tarkoitettuun I osaan merkitsemällä yksilöllinen tunnistusnumero, johon viitataan nimellä yksilöllinen koodi asetuksen (EU) 2016/ artiklan 1 kohdan a alakohdassa. 3 artikla 1. Hevoseläimiin kuuluvalle puhdasrotuiselle jalostuseläimelle täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/262 mukaisesti myönnetyn tunnistusasiakirjan V luku on 1 päivästä marraskuuta 2018 täytettävä mainitun asetuksen 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja, mikäli se on tarpeen asetuksen (EU) 2016/ artiklan 4 kohdan soveltamiseksi, sitä on täydennettävä tämän asetuksen 2 artiklan b alakohdan ii alakohdassa kuvatulla jalostustodistuksen II osalla. 2. Jalostustodistuksen II osa on liitettävä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/262 mukaisesti myönnettyyn kerran myönnettävään elinikäiseen tunnistusasiakirjaan ja se on linkitettävä mainitun asetuksen liitteessä I olevan 1 osan V luvussa esitettyyn polveutumistodistukseen merkitsemällä mainitun asetuksen 2 artiklan o alakohdassa määritelty yksilöllinen tunnistusnumero. 4 artikla Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta FI 9 FI

10 Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tehty Brysselissä Komission puolesta Puheenjohtaja Jean-Claude JUNCKER FI 10 FI