KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel C(2017) 4565 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 täydentämisestä hevoseläimille kerran myönnettävään elinikäiseen tunnistusasiakirjaan sisältyvien hevoseläimiin kuuluville puhdasrotuisille jalostuseläimille myönnettävien jalostustodistusten sisällön ja muodon osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) FI FI

2 PERUSTELUT 1. DELEGOIDUN SÄÄDÖKSEN TAUSTA Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/ ( eläinjalostusasetus ) julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 29. kesäkuuta 2016, ja se tuli voimaan 19. heinäkuuta Sitä sovelletaan 1. marraskuuta 2018 alkaen. Kun asetusta aletaan soveltaa, se korvaa kahdeksan neuvoston direktiiviä (87/328/ETY 2, 88/661/ETY 3, 89/361/ETY 4, 90/118/ETY 5, 90/119/ETY 6, 90/427/ETY 7, 94/28/EY 8 ja 2009/157/EY 9 ) sekä joukon mainittujen direktiivien nojalla annettuja komission päätöksiä, jotka koskevat nautaeläinten, sikojen, lampaiden, vuohien ja hevoseläinten jalostusta sekä jalostuseläinten tuontia. Lisäksi sillä kumotaan neuvoston direktiivi 91/174/ETY 10 (muiden eläinlajien jalostus) ja neuvoston päätös 96/463/EY 11, jossa nimetään Euroopan unionin vertailukeskus. Eläinjalostusasetuksen artikloihin ja teknisiin liitteisiin sisältyy koko voimassa oleva eläinjalostusta koskeva unionin säännöstö. Jotta eläinjalostusasetusta voitaisiin soveltaa käytännössä, sitä on kuitenkin täydennettävä yhdellä delegoidulla säädöksellä ja useammalla täytäntöönpanosäädöksellä. Eläinjalostusasetuksen 32 artiklan 1 kohdassa komissio valtuutetaan hyväksymään delegoitu säädös hevoseläimille kerran myönnettävään elinikäiseen tunnistusasiakirjaan sisältyvien hevoseläimiin kuuluville puhdasrotuisille jalostuseläimille myönnettävien jalostustodistusten sisällöstä ja muodosta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1012, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, puhdasrotuisten jalostuseläinten, risteytettyjen jalostussikojen ja niiden sukusolujen ja alkioiden jalostuksessa, kaupassa ja unioniin tulossa sovellettavista jalostus- ja polveutumisedellytyksistä ja asetuksen (EU) N:o 652/2014, neuvoston direktiivien 89/608/ETY ja 90/425/ETY muuttamisesta sekä tiettyjen eläinjalostusta koskevien säädösten kumoamisesta ( eläinjalostusasetus ) ( EUVL L 171, , s. 66). Neuvoston direktiivi 87/328/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1987, puhdasrotuisten jalostusnautojen jalostustarkoituksiin hyväksymisestä (EYVL L 167, , s. 54). Neuvoston direktiivi 88/661/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1988, jalostussikoihin sovellettavista kotieläinjalostuksen standardeista (EYVL L 382, , s. 36). Neuvoston direktiivi 89/361/ETY, annettu 30 päivänä toukokuuta 1989, puhdasrotuisista jalostuslampaista ja -vuohista (EYVL L 153, , s. 30). Neuvoston direktiivi 90/118/ETY, annettu 5 päivänä maaliskuuta 1990, puhdasrotuisten jalostussikojen jalostukseen hyväksymisestä (EYVL L 71, , s. 34). Neuvoston direktiivi 90/119/ETY, annettu 5 päivänä maaliskuuta 1990, risteytettyjen jalostussikojen jalostukseen hyväksymisestä (EYVL L 71, , s. 36). Neuvoston direktiivi 90/427/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, jalostusta ja polveutumista koskevista edellytyksistä yhteisön sisäisessä hevoseläinten kaupassa (EYVL L 224, , s. 55). Neuvoston direktiivi 94/28/EY, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1994, eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnissa kolmansista maista sovellettavia jalostus- ja polveutumisedellytyksiä koskevista periaatteista ja puhdasrotuisista jalostusnaudoista annetun direktiivin 77/504/ETY muuttamisesta (EYVL L 178, , s. 66). Neuvoston direktiivi 2009/157/EY, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, puhdasrotuisista jalostusnaudoista (EUVL L 323, , s. 1). Neuvoston direktiivi 91/174/ETY, annettu 25 päivänä maaliskuuta 1991, kotieläinjalostusta ja polveutumista koskevista vaatimuksista puhdasrotuisten eläinten kaupassa ja direktiivien 77/504/ETY ja 90/425/ETY muuttamisesta (EYVL L 85, , s. 37). Neuvoston päätös 96/463/EY, tehty 23 päivänä heinäkuuta 1996, puhdasrotuisten jalostusnautojen testausmenetelmien ja tulosten arvioinnin yhdenmukaistamisessa yhteistyöosapuolena toimivan vertailuaseman nimeämisestä (EYVL L 192, , s. 19). FI 2 FI

3 Tällä delegoidulla säädöksellä pyritään varmistamaan, että hevoseläimiin kuuluville puhdasrotuisille jalostuseläimille myönnettävä jalostustodistus olisi sisällöltään ja hallintomenettelyltään mahdollisimman samanlainen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/ ( eläinterveyssäännöstö ) 114 artiklassa tarkoitetun kerran myönnettävän elinikäisen tunnistusasiakirjan kanssa. Delegoituun säädökseen sisällytetään myös komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/ asiaa koskevat voimassa olevat säännökset, ja se korvaa ne. 2. SÄÄDÖKSEN HYVÄKSYMISTÄ EDELTÄNEET KUULEMISET Komissio on kuullut jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten asiantuntijoita tätä delegoitua säädöstä käsittelevän asiantuntijaryhmän kokouksissa, jotka järjestettiin 15. marraskuuta 2016, 9. tammikuuta 2017, 7. helmikuuta 2017 ja 4. huhtikuuta Jäsenvaltioiden asiantuntijat tukivat yleisesti ottaen delegoidun säädöksen luonnostekstiä, joka esiteltiin 15. marraskuuta 2016 järjestetyssä asiantuntijaryhmän kokouksessa. Tärkein esiin nostettu kysymys, josta keskusteltiin, koski hevoseläimiin kuuluvan puhdasrotuisen jalostuseläimen yksilöllisen tunnistusnumeron muotoa. Asiantuntijat olivat yhtä mieltä siitä, että eläinjalostusasetuksen liitteessä II olevan 1 osan I luvun 3 kohdassa tarkoitetun yksilöllisen tunnistusnumeron muotoa ja sisältöä ei voida päättää, ennen kuin tunnistimia ja tunnistusmenetelmiä, mukaan lukien niiden kiinnittäminen ja käyttö, koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset on hyväksytty eläinterveyssäännöstön 118 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Jalostustodistukseen olisi kuitenkin varattava lomakekentät, joihin voidaan merkitä hevoseläimiin kuuluville puhdasrotuisille jalostuseläimille asetuksen (EU) 2015/262 mukaisesti annettu yksilöllinen tunnistusnumero. Eräiden jäsenvaltioiden asiantuntijat pyysivät 9. tammikuuta 2017 järjestetyssä asiantuntijaryhmän kokouksessa, että delegoituun säädökseen lisätään viittaus maailmanlaajuiseen hevoseläinten yleiseen tunnistusnumeroon (UELN), koska se on jalostajien tunnustama merkintätapa, joka takaa puhdasrotuisten jalostuseläinten jäljitettävyyden ja elintarviketurvallisuuden. Tämä pyyntö on otettu huomioon delegoidun säädöksen johdanto-osan 11, 12 ja 13 kappaleessa ja 3 artiklan 2 kohdassa. Asiantuntijat pyysivät myös selkeyttämään asetuksen (EU) 2015/262 liitteessä I olevassa 1 osassa esitetyn tunnistusasiakirjan mallin V luvun (polveutumistodistus) asemaa 1. marraskuuta 2018 alkaen, joka on eläinjalostusasetuksen ja tämän delegoidun säädöksen soveltamisen alkamisajankohta. Tämä pyyntö on otettu huomioon delegoidun säädöksen johdantoosan 14 kappaleessa ja 3 artiklassa. Lisäksi komission oikeudellisen yksikön pyynnöstä eläinjalostusasetuksen ja eläinterveyssäännöstön välillä tehtiin selkeät viittaukset yksilölliseen tunnistusnumeroon ja kerran myönnettävään elinikäiseen tunnistusasiakirjaan. Eläinjalostusasetuksen liitteessä II olevan 1 osan I luvun 3 kohdan mukaista yksilöllistä tunnistusnumeroa olisi pidettävä eläinterveyssäännöstön 114 artiklan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta ( eläinterveyssäännöstö ) ( EUVL L 84, , s. 1). Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/262, annettu 17 päivänä helmikuuta 2015, neuvoston direktiivien 90/427/ETY ja 2009/156/EY mukaisten sääntöjen vahvistamisesta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta (hevospassista annettu asetus) (EUVL L 59, , s. 1). FI 3 FI

4 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna yksilöllisenä koodina. Tämä on otettu huomioon tämän delegoidun säädöksen johdanto-osan 4, 5, 10 ja 13 kappaleessa ja 2 artiklan b alakohdan ii alakohdassa. Kerran myönnettävä elinikäinen tunnistusasiakirja, jonka avulla hevoseläimet on määrä tunnistaa eläinterveyssäännöstön 114 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti, vahvistetaan eläinterveyssäännöstön 118 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti. Kerran myönnettävään elinikäiseen tunnistusasiakirjaan on määrä sisällyttää hevoseläimiin kuuluville puhdasrotuisille jalostuseläimille myönnettävä jalostustodistus, jonka sisältö ja muoto vahvistetaan tällä delegoidulla säädöksellä. Tämä on otettu huomioon delegoidun säädöksen johdanto-osan 5 ja 6 kappaleessa sekä 1 ja 2 artiklassa. Asiantuntijaryhmän kokouksissa, jotka järjestettiin 7. helmikuuta ja 4. huhtikuuta 2017, tehtiin vain pieniä muutoksia jalostustodistuksen tekstiin. Delegoitu säädös toimitettiin myös Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Neuvosto ei esittänyt huomautuksia. Euroopan parlamentin jäsen Michel Dantin, joka oli puhdasrotuisten jalostuseläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden kaupassa ja unioniin tulossa sovellettavia jalostusja polveutumisedellytyksiä koskevasta komission asetusehdotuksesta tehdyn parlamentin mietinnön esittelijä, esitti huomautuksia 13. joulukuuta 2016 päivätyllä kirjeellä (ARES(2016) ), jossa hän pyysi, että asetuksen (EU) 2016/1012 liitteessä II olevan 1 osan I luvun 3 kohdassa tarkoitettu yksilöllinen tunnistusnumero määritellään UELN-muodossa. Komissio katsoo, että koska tämä tunnistusnumero on yksilöllinen ja elinikäinen, sen muoto ja käyttö voi olla yhteensopiva UELN:n kanssa vain, jos tällaisesta muodosta ja käytöstä säädetään asetuksen (EU) 2016/ artiklan mukaisesti hyväksytyssä delegoidussa säädöksessä mainitun asetuksen 114 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun yksilöllisen koodin osalta. Delegoidusta säädöksestä kuultiin myös sidosryhmiä 24. tammikuuta 2017 ja 21. helmikuuta 2017 välisenä aikana. Palautetta saatiin kaikkiaan 31 taholta, mukaan lukien seuraavien 23 sidosryhmän mielipide: Institut Français du Cheval et de l Équitation, the World Horse Identification Registration Data Exchange Committee (WHIRDEC), Lusitano Breed Society GB, Equiventus, Forum Fokkerij PPV, Groupe des entreprises du secteur du cheval agricole FR, the World Arabian Horse Organization (WAHO), National Purebred Spanish Breeders' Association of Spain (ANCCE), the Breeders and Owners Association of Menorca Horses, the World Breeding Federation of Sports Horses (WBFSH), German Equestrian Federation/ Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN), Associacion Naccional por Caballos Desportes/ the Spanish Sports Horse Association (ANCADES), the Norwegian Horse Centre (NEC), the British Association for the Purebred Spanish Horse Ltd., Unión Española de Ganaderos de Pura Raza Hispano-árabe (UEGHá), Horse Sport Ireland, Asociación Española de Criadores de Caballos Árabes (AECCA) antoi palautetta kahdesti, Weatherbys Ireland GSB, Swedish Horse Industry Foundation (HNS), Asociación de Criadores de Pura Sangre Inglés de España (ACPSIE), the European and Mediterranean Stud Book Liaison Committee (EMSBLC) ja Suomen Hippos. Lisäksi saatiin seitsemän nimetöntä mielipidettä. Seuraavat pyynnöt esitettiin: 1. UELN-numeron säilyttäminen ja pakollinen käyttö. FI 4 FI

5 2. Kerran myönnettävän elinikäisen tunnistusasiakirjan säilyttäminen yhtenä jakamattomana asiakirjana sen myöntämispäivästä alkaen ja kaikkia tarkoituksia varten (tunnistus, jalostus ja eläinterveys). 3. Yksi toimivaltainen viranomainen, joka myöntää kerran myönnettävän elinikäisen tunnistusasiakirjan, kuten asetuksessa (EU) 2015/262 nykyisin säädetään. 3. DELEGOIDUN SÄÄDÖKSEN OIKEUDELLINEN SISÄLTÖ 3.1 Ehdotetun toimen lyhyt kuvaus Komission delegoidun asetuksen luonnoksen tarkoituksena on vahvistaa hevoseläinten kerran myönnettävään elinikäiseen tunnistusasiakirjaan sisällytettävän jalostustodistuksen sisältö ja muoto. Kerran myönnettävän elinikäisen tunnistusasiakirjan on oltava sellaisten hevoseläimiin kuuluvien puhdasrotuisten jalostuseläinten mukana, joilla käydään kauppaa unionissa. 3.2 Oikeusperusta Delegoidun asetuksen luonnos perustuu asetukseen (EU) 2016/1012 ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohtaan. FI 5 FI

6 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 täydentämisestä hevoseläimille kerran myönnettävään elinikäiseen tunnistusasiakirjaan sisältyvien hevoseläimiin kuuluville puhdasrotuisille jalostuseläimille myönnettävien jalostustodistusten sisällön ja muodon osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, ottaa huomioon puhdasrotuisten jalostuseläinten, risteytettyjen jalostussikojen ja niiden sukusolujen ja alkioiden jalostuksessa, kaupassa ja unioniin tulossa sovellettavista jalostus- ja polveutumisedellytyksistä ja asetuksen (EU) N:o 652/2014, neuvoston direktiivien 89/608/ETY ja 90/425/ETY muuttamisesta sekä tiettyjen eläinjalostusta koskevien säädösten kumoamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 ( eläinjalostusasetus ) 14 ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan, sekä katsoo seuraavaa: (1) Asetuksessa (EU) 2016/1012 vahvistetaan jalostus- ja polveutumissäännöt jalostuseläinten kauppaa ja niiden unioniin tuloa varten. Asetusta (EU) 2016/1012 sovelletaan 1 päivästä marraskuuta (2) Asetuksen (EU) 2016/ artiklassa vahvistetaan jalostuseläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden mukana seuraavien jalostustodistusten, jäljempänä jalostustodistus, myöntämistä, sisältöä ja muotoa koskevat säännöt. Siinä säädetään, että kun jalostusjärjestön pitämään kantakirjaan merkityillä puhdasrotuisilla jalostuseläimillä käydään kauppaa tai kun tällaiset puhdasrotuiset jalostuseläimet on tarkoitus merkitä toiseen kantakirjaan, kyseisten jalostuseläinten mukana on oltava jalostustodistus. (3) Asetuksen (EU) 2016/ artiklan 6 kohdassa säädetään, että jalostustodistusten on sisällettävä mainitun asetuksen liitteen V asiaankuuluvissa osissa ja luvuissa esitetyt tiedot. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) 2016/ artiklan 6 kohdassa säädetään, sen 32 artiklan 1 kohdassa säädetään, että hevoseläimiin kuuluvien puhdasrotuisten jalostuseläinten tapauksessa tiedot, jotka vaaditaan mainitun asetuksen liitteessä V olevan 2 osan I luvun mukaisesti, sisällytetään hevoseläimille kerran myönnettävään elinikäiseen tunnistusasiakirjaan ja että tällaisten tunnistusasiakirjojen sisällöstä ja muodosta annetaan delegoituja säädöksiä. (4) Asetuksen (EU) 2016/1012 liitteessä V olevan 2 osan I luvussa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat puhdasrotuisille jalostuseläimille myönnettäviin jalostustodistuksiin sisällytettäviä tietoja. Tietoihin on sisällyttävä tunnistusjärjestelmä ja yksilöllinen tunnistusnumero, joka puhdasrotuiselle jalostuseläimelle on annettu kyseisen lajin 14 EUVL L 171, , s. 66. FI 6 FI

7 eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevan unionin eläinterveyssäännöstön mukaisesti. (5) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/ vahvistetaan pidettäviin maaeläimiin ja sukusoluihin ja alkioihin sovellettavat jäljitettävyysvaatimukset. Mainitun asetuksen 114 artiklan mukaan hevoseläimiin kuuluvia pidettäviä eläimiä pitävien toimijoiden on varmistettava, että eläimet tunnistetaan yksilöittäin yksilöllisellä koodilla, joka kirjataan mainitussa asetuksessa säädettyyn atk-pohjaiseen tietokantaan, sekä asianmukaisesti täytetyllä kerran myönnettävällä elinikäisellä tunnistusasiakirjalla. Jotta jalostustodistus olisi sisällöltään ja hallintomenettelyltään mahdollisimman samanlainen kerran myönnettävän elinikäisen tunnistusasiakirjan kanssa, asetuksessa (EU) 2016/1012 säädetään, että hevoseläimille kerran myönnettävän elinikäisen tunnistusasiakirjan muodosta ja sisällöstä säädetään delegoiduilla säädöksillä. (6) Siksi on tarpeen vahvistaa sen jalostustodistuksen sisältö ja muoto, joka on määrä sisällyttää hevoseläimille kerran myönnettävään elinikäiseen tunnistusasiakirjaan, jonka avulla hevoseläimet tunnistetaan eläinterveyssäännöstön 114 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti ja jonka on oltava aina hevoseläimiin kuuluvien puhdasrotuisten jalostuseläinten mukana, myös silloin kuin niillä käydään kauppaa unionissa. (7) Asetuksen (EU) 2016/ artiklassa säädetään poikkeuksista jalostuseläimillä käytävää kauppaa varten annettavien jalostustodistusten myöntämistä, sisältöä ja muotoa koskevista vaatimuksista. Siinä säädetään, että jos yksilötulosten testauksen tai jalostusarvon arvioinnin tulokset ovat julkisesti saatavilla verkkosivustolla, jalostustodistuksessa voidaan antaa viittaus kyseiselle verkkosivustolle sen sijaan että todistuksessa esitettäisiin mainitut tulokset. Tämä mahdollisuus olisi otettava huomioon tässä asetuksessa vahvistetuissa vaatimuksissa, jotka koskevat hevoseläimiin kuuluvien puhdasrotuisten jalostuseläinten kauppaa varten myönnettävää jalostustodistusta. (8) Asetuksen (EU) 2016/2012 liitteessä I olevassa 3 osassa vahvistetaan hevoseläimiin kuuluvien puhdasrotuisten jalostuseläinten kantakirjan perustavia tai kantakirjaa pitäviä jalostusjärjestöjä koskevat lisävaatimukset. Mainitun liitteen 3 osan 1 kohdan mukaan hevoseläimiin kuuluvat puhdasrotuiset jalostuseläimet voidaan merkitä kantakirjaan vain, jos ne on tunnistettu astutustodistuksella ja, kun jalostusohjelmassa sitä edellytetään, tunnistettu syntymän jälkeen. Tästä säännöstä poiketen jäsenvaltio tai jäsenvaltion päätöksestä sen toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan siihen, että jalostusjärjestö merkitsee hevoseläimiin kuuluvat puhdasrotuiset jalostuseläimet pitämäänsä kantakirjaan, kun eläimet tunnistetaan millä tahansa asianmukaisella menetelmällä, joka antaa vähintään vastaavat takeet polveutumisesta kuin astutustodistus, kuten DNA-analyysiin perustuva vanhempia koskeva tarkastus tai niiden veriryhmän analyysi, edellyttäen, että kyseinen lupa on asianomaisen rodun alkuperää koskevaa kantakirjaa pitävän jalostusjärjestön vahvistamien periaatteiden mukainen. (9) Kun otetaan huomioon asetuksen (EU) 2016/1012 liitteessä I olevan 3 osan 1 kohdassa vahvistetut vaatimukset, astutustodistusta, tunnistamista syntymän jälkeen ja vanhempien tarkastusta koskevat tiedot olisi otettava huomioon tässä asetuksessa 15 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta ( eläinterveyssäännöstö ) ( EUVL L 84, , s. 1). FI 7 FI

8 vahvistetuissa säännöissä, jotka koskevat hevoseläimiin kuuluville puhdasrotuisille jalostuseläimille myönnettävien jalostustodistusten sisältöä. (10) Jotta voidaan varmistaa hevoseläimiin kuuluvien puhdasrotuisten jalostuseläinten tunnistamisen kertaluonteisuus ja jatkuvuus, ja asetuksen (EU) 2016/1012 liitteessä II olevan 1 osan I luvun 1 kohdan c alakohdassa ja 3 kohdassa vahvistettujen vaatimusten noudattamiseksi, kauppaa varten myönnettävän jalostustodistuksen tunnistustietoihin olisi sisällyttävä asetuksen (EU) 2016/ artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty yksilöllinen koodi sekä tällaisten jalostuseläinten nimi. (11) Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/ edellytetään, että myöntävä elin, mukaan lukien rekisteröityjen hevoseläinten kantakirjoja pitävät tai perustavat järjestöt tai yhdistykset, antaa kullekin hevoseläimelle yksilöllisen tunnistusnumeron, johon on yhdistetty aakkosnumeerisena koodina tiedot, jotka koskevat yksittäistä hevoseläintä sekä sitä tietokantaa ja valtiota, johon kyseinen tieto on ensimmäiseksi talletettu. Yksilöllisen tunnistusnumeron on oltava yhteensopiva maailmanlaajuisen hevoseläinten yleisen tunnistusnumerojärjestelmän (UELN) kanssa. (12) UELN-järjestelmästä on sovittu maailmanlaajuisesti suurimpien hevosia kasvattavien ja kilpailuja järjestävien organisaatioiden välillä. Se kehitettiin maailman kilpahevosten kasvattajien liiton (World Breeding Federation for Sport Horses, WBFSH), kansainvälisen kantakirjakomitean (International Stud-Book Committee, ISBC), maailman arabianhevosjärjestön (World Arabian Horse Organization, WAHO), eurooppalaisen arabianhevosliiton (European Conference of Arabian Horse Organisations, ECAHO), angloarabihevosten kansainvälisen liiton (Conférence Internationale de l Anglo-Arabe, CIAA), kansainvälisen ratsastajainliiton (Fédération Equestre Internationale, FEI) ja eurooppalaisen raviurheiluliiton (Union Européenne du Trot, UET) aloitteesta, ja järjestelmää koskevia tietoja saa UELN:n verkkosivuilta 17. (13) Asetuksen (EU) 2016/1012 liitteessä II olevan 1 osan I luvun 3 kohdassa tarkoitetun yksilöllisen tunnistusnumeron muotoa ja sisältöä ei voida päättää, ennen kuin asetuksen (EU) 2016/ artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti on hyväksytty delegoidut säädökset, joissa vahvistetaan tunnistimia ja tunnistusmenetelmiä, mukaan lukien niiden kiinnittäminen ja käyttö, koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset. Jalostustodistukseen olisi kuitenkin jätettävä tyhjät kentät, joihin voidaan merkitä hevoseläimiin kuuluville puhdasrotuisille jalostuseläimille täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/262 mukaisesti annettu yksilöllinen tunnistusnumero. (14) Tämän asetuksen liitteessä esitetyn jalostustodistuksen I osa on vapaaehtoinen asetuksen (EU) 2016/429 soveltamisen alkamisajankohtaan eli 29 päivään huhtikuuta 2021 saakka, jos hevoseläimille kerran myönnettävään elinikäiseen tunnistusasiakirjaan sisältyy asetuksen (EU) 2015/262 liitteessä I olevassa 1 osassa esitetyn tunnistusasiakirjan mallin V luku. (15) Tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä marraskuuta 2018 asetuksessa (EU) 2016/1012 säädetyn soveltamispäivän mukaisesti, Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/262, annettu 17 päivänä helmikuuta 2015, neuvoston direktiivien 90/427/ETY ja 2009/156/EY mukaisten sääntöjen vahvistamisesta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta (hevospassista annettu asetus) (EUVL L 59, , s. 1). FI 8 FI

9 ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN: 1 artikla Jalostustodistuksen, joka on osa asetuksen (EU) 2016/ artiklan 1 kohdassa säädettyä hevoseläimiin kuuluville puhdasrotuisille jalostuseläimille kerran myönnettävää elinikäistä tunnistusasiakirjaa, jäljempänä jalostustodistus, on oltava sisällöltään ja muodoltaan tämän asetuksen liitteessä esitetyn mallin mukainen. 2 artikla Jalostustodistuksen I ja II osan on sisällyttävä hevoseläimiin kuuluville puhdasrotuisille jalostuseläimille kerran myönnettävään elinikäiseen tunnistusasiakirjaan, joka on myönnetty asetuksen (EU) 2016/ artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti, ja niiden on täytettävä seuraavat vaatimukset: a) I osan on oltava asetuksen (EU) 2016/ artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti vahvistettavan kerran myönnettävän elinikäisen tunnistusasiakirjan luku; b) II osan on oltava joko i) osa tämän artiklan a alakohdassa tarkoitettua lukua, missä tapauksessa II osalle on varattava useampi kuin yksi sivu tietojen päivittämistä varten, tai ii) kun toimivaltainen viranomainen asetuksen (EU) 2016/ artiklan 4 kohdan mukaisesti sen sallii, kerran myönnettävän elinikäisen tunnistusasiakirjan liitteenä, missä tapauksessa se on linkitettävä tämän artiklan a alakohdassa tarkoitettuun I osaan merkitsemällä yksilöllinen tunnistusnumero, johon viitataan nimellä yksilöllinen koodi asetuksen (EU) 2016/ artiklan 1 kohdan a alakohdassa. 3 artikla 1. Hevoseläimiin kuuluvalle puhdasrotuiselle jalostuseläimelle täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/262 mukaisesti myönnetyn tunnistusasiakirjan V luku on 1 päivästä marraskuuta 2018 täytettävä mainitun asetuksen 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja, mikäli se on tarpeen asetuksen (EU) 2016/ artiklan 4 kohdan soveltamiseksi, sitä on täydennettävä tämän asetuksen 2 artiklan b alakohdan ii alakohdassa kuvatulla jalostustodistuksen II osalla. 2. Jalostustodistuksen II osa on liitettävä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/262 mukaisesti myönnettyyn kerran myönnettävään elinikäiseen tunnistusasiakirjaan ja se on linkitettävä mainitun asetuksen liitteessä I olevan 1 osan V luvussa esitettyyn polveutumistodistukseen merkitsemällä mainitun asetuksen 2 artiklan o alakohdassa määritelty yksilöllinen tunnistusnumero. 4 artikla Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta FI 9 FI

10 Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tehty Brysselissä Komission puolesta Puheenjohtaja Jean-Claude JUNCKER FI 10 FI

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 26.4.2017 Euroopan unionin virallinen lehti L 109/9 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/717, annettu 10 päivänä huhtikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 soveltamissäännöistä

Lisätiedot

L 109. virallinen lehti. Euroopan unionin. Lainsäädäntö. Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

L 109. virallinen lehti. Euroopan unionin. Lainsäädäntö. Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset Euroopan unionin virallinen lehti L 109 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 60. vuosikerta 26. huhtikuuta 2017 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ASETUKSET Komission

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /...

LIITE. asiakirjaan KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /... EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.7.2017 C(2017) 4565 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /... Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 täydentämisestä hevoseläimille

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.5.2009 KOM(2009) 235 lopullinen 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto) (ETA:n

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.4.2019 C(2019) 2910 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 23.4.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.3.2019 C(2019) 2031 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 14.3.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 täydentämisestä vahvistamalla

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) 11711/17 AGRI 434 AGRIORG 82 DELACT 143 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.11.2018 C(2018) 7778 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 28.11.2018, delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 muuttamisesta tiettyjen tehoaineen ja valmisteryhmän

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.5.2019 C(2019) 3557 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 16.5.2019, Euroopan unionin rautatiejärjestelmän osajärjestelmää käyttötoiminta ja liikenteen hallinta

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.3.2018 C(2018) 1585 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 21.3.2018, sellaisia jäämien enimmäismääriä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka on otettava

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.3.2019 C(2019) 2030 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 14.3.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 täydentämisestä vahvistamalla

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta koirien, kissojen ja frettien kauppaan

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2018 C(2018) 4349 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 12.7.2018, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 muuttamisesta hedelmä- ja vihannesalalla sovellettavien

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.12.2018 C(2018) 8376 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 11.12.2018, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2015 (OR. en) 6615/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 22. huhtikuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: ECON 145 UEM 51 STATIS 33 DELACT 37 Euroopan komission

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2017 C(2017) 6967 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 20.10.2017, tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.4.2019 C(2019) 2859 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 17.4.2019, katsastettavien kohteiden katsastamiseksi tarvittavista teknisistä tiedoista, suositeltavien

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.2.2018 C(2018) 884 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS (EU) /, annettu 19.2.2018, rakenteellisiin tarkoituksiin käytettävien metallikerroslevyjen suoritustason pysyvyyden arviointiin

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 129/28 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/819, annettu 22 päivänä toukokuuta 2015, neuvoston direktiivin 64/432/ETY liitteen F muuttamisesta siltä osin kuin on kyse terveystodistusten malleista

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2018 C(2018) 7910 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 3.12.2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 138/2004 muuttamisesta Euroopan kansantalouden

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2015) 398 final.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2015) 398 final. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2015 (OR. en) 5861/15 PECHE 42 DELACT 14 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU,

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.7.2016 C(2016) 4407 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 14.7.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kolmansien maiden

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 21.6.2018 L 158/5 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/886, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2018, Amerikan yhdysvalloista peräisin olevia tiettyjä tuotteita koskevista tietyistä kauppapoliittisista toimenpiteistä

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.3.2019 C(2019) 2082 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 14.3.2019, delegoidun asetuksen (EU) 2017/1799 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Kiinan keskuspankin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) 6015/18 AGRILEG 23 PHYTOSAN 4 SEMENCES 3 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 7. helmikuuta 2018 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2017 C(2017) 6214 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 20.9.2017, asetuksen (EY) N:o 589/2008 muuttamisesta ulkokanojen munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0030 (NLE) 6737/17 UD 53 COWEB 33 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12176/14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 565 ENT 167 COMPET 459 DELACT 135 Euroopan komission

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2019 C(2019) 4500 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 24.6.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1083, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2016, amiinit, N-C 10-16

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1083, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2016, amiinit, N-C 10-16 L 180/4 FI KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1083, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2016, amiinit, N-C 10-16 reaktiotuotteet kloorietikkahapon kanssa -tehoaineen hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11316/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 14. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: ACP 82 WTO 167 UD 184 DELACT 131 Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10024/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: CLIMA 172 ENV 585 ENT 146 DELACT 94 Euroopan komission

Lisätiedot

Eläinjalostuslainsäädäntö Vuohiseminaari Ylitarkastaja Sanna Varjus Evira / Eläinten hyvinvointi ja tunnistaminen

Eläinjalostuslainsäädäntö Vuohiseminaari Ylitarkastaja Sanna Varjus Evira / Eläinten hyvinvointi ja tunnistaminen Eläinjalostuslainsäädäntö Vuohiseminaari 9.3.2018 Ylitarkastaja Sanna Varjus Evira / Eläinten hyvinvointi ja tunnistaminen Eläinjalostustoiminta Kantakirjaus on vapaaehtoinen ns. laadun tae Eläinten jalostusta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Virallinen kieli/ Jalostusohjelma (1) Virallinen kieli/ Jalostusohjelman hyväksymispäivä (pp.kk.vvvv) Virallinen kieli/ Virallinen kieli/

Virallinen kieli/ Jalostusohjelma (1) Virallinen kieli/ Jalostusohjelman hyväksymispäivä (pp.kk.vvvv) Virallinen kieli/ Virallinen kieli/ FI LIITE I. Puhdasrotuisten jalostuseläinten kantakirjoja pitävät jalostusjärjestöt a) Nautaeläimiin kuuluvat puhdasrotuiset jalostuseläimet jalostusjärjestöistä sekä 7 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. kesäkuuta 2015 (OR. en) 9431/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 4. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT 57 Euroopan komission

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 4.1.2017 L 1/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, menettelyistä vesikulkuneuvojen

Lisätiedot

(4) Oikeusvarmuuden vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava samasta päivästä kuin asetusta (EU) 2016/2031.

(4) Oikeusvarmuuden vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava samasta päivästä kuin asetusta (EU) 2016/2031. L 331/44 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/2313, annettu 13 päivänä joulukuuta 2017, unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävän kasvipassin sekä suoja-alueelle tuontia ja suoja-alueella

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) 6757/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 24. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 167 ENT 49 COMPET 152 DELACT 35 Euroopan komission

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 24.11.2016, direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2018 C(2018) 256 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 24.1.2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä sellaisten menettelyjen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 79/05. 9.12.2005 5329/01/2005 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2006 alkaen - toistaiseksi Kumoaa

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 79/05. 9.12.2005 5329/01/2005 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2006 alkaen - toistaiseksi Kumoaa MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 79/05 Pvm Dnro 9.12.2005 5329/01/2005 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2006 alkaen - toistaiseksi Kumoaa Kotieläinten jalostusaineksen polveutumistodistuksista

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2014 C(2014) 1410 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 11.3.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1301/2013 täydentämisestä siltä osin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.11.2017 C(2017) 7684 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 17.11.2017, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 30.10.2018, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.2.2018 C(2018) 775 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 19.2.2018, ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.4.2018 C(2018) 2420 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 26.4.2018, delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 muuttamisesta maksumääräaikojen noudattamatta jättämisen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 30.7.2014, yleisölle suunnattavista tiedotus- ja julkistamistoimenpiteistä sekä tuensaajille suunnattavista

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 162/14 23.6.2017 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1111, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2017, seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevien tietojen toimittamiseen liittyviä menettelyjä ja muotoja koskevista

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.3.2015 COM(2015) 138 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.2.2014 COM(2014) 5 final 2014/0032 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS jalostuseläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden unionin sisäisessä kaupassa ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11300/17 PECHE 293 DELACT 130 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 13. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 20.12.2017, kolmansista maista peräisin olevia perinteisiä elintarvikkeita koskevista hallinnollisista

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.3.2019 C(2019) 1839 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 12.3.2019, asetuksen (EU) N:o 389/2013 muuttamisesta Kioton pöytäkirjan toisen velvoitekauden teknisen

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2018 C(2018) 8876 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 18.12.2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 42 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.3.2019 C(2019) 1847 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 12.3.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä poikkeamalla rajatarkastusasemien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2019 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2019 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2019 (OR. en) 11388/19 EF 235 ECOFIN 720 DELACT 148 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 18. heinäkuuta 2019 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) 15909/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 18. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 LIITE ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta asiakirjaan Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.3.2018 C(2018) 1389 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 8.3.2018, väliaikaisesta poikkeamisesta delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/2446 vahvistetuista etuuskohteluun

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2014 C(2014) 7461 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.10.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I sekä Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 9. huhtikuuta 207 (OR. en) 206/025 (COD) PE-CONS 3/7 VISA 8 COEST 55 COMIX 62 CODEC 295 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.5.2018 C(2018) 2980 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 22.5.2018, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 29/2012 muuttamisesta tiettyjen oliiviöljyn pakkausmerkintöihin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7686/17 DENLEG 25 AGRI 162 SAN 121 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 24. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049176/01

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 25.6.2018 L 160/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/895, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2018, Euroopan kemikaalivirastolle

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2008R0504 FI 01.07.2013 001.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B KOMISSION ASETUS (EY) N:o 504/2008, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2008,

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.12.2016 COM(2016) 798 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2015 C(2015) 6257 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 17.9.2015, maito- ja maitotuotealan tilapäisistä poikkeustoimenpiteistä voin ja rasvattoman maitojauheen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

9002/16 ADD 1 1 DPG. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9002/16 ADD 1 PV/CONS 24 AGRI 265 PECHE 164

9002/16 ADD 1 1 DPG. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9002/16 ADD 1 PV/CONS 24 AGRI 265 PECHE 164 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9002/16 ADD 1 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 24 AGRI 265 PECHE 164 Euroopan unionin neuvoston 3464. istunto (MAATALOUS JA KALASTUS), Bryssel,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Italian kunnan Campione d Italian sekä Luganonjärven

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.2.2018 C(2018) 863 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 15.2.2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 täydentämisestä maaja metsätaloudessa

Lisätiedot

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 25.11.2016 L 319/3 ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/2054, annettu 22 päivänä marraskuuta 2016, asetuksista (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1067/2008 ja täytäntöönpanoasetuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

(6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan meri- ja kalatalousrahaston komitean lausunnon mukaiset,

(6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan meri- ja kalatalousrahaston komitean lausunnon mukaiset, 9.5.2017 L 119/7 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/788, annettu 8 päivänä toukokuuta 2017, meri- ja kalatalousrahastosta annetun asetuksen (EU) N:o 508/2014 nojalla annettavista säännöistä, jotka

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 53/166 FI KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/250, annettu 15 päivänä helmikuuta 2018, metyyli-2-furoaatin, bis-(2-metyyli-3-furyyli)disulfidin, furfuraalin, furfuryylialkoholin, 2-furaanimetaanitiolin,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

PE-CONS 3/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 3/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 8. kesäkuuta 2016 (OR. en) 2014/0032 (COD) LEX 1674 PE-CONS 3/1/16 REV 1 AGRI 36 VETER 8 AGRILEG 9 ANIMAUX 4 CODEC 108 EUROOPAN PARLAMENTIN JA

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2016 (OR. en) 15169/16 SAATE Lähettäjä: COMPET 642 CHIMIE 73 ENFOPOL 452 ENV 761 MI 776 ENT 222 UD 257 Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.3.2017 COM(2017) 111 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0328 (NLE) 5882/17 UD 17 SPG 8 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Sveitsin,

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.3.2017 C(2017) 1658 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 16.3.2017, delegoitujen asetusten (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 ja (EU) 2016/1178 muuttamisesta tiettyjen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. elokuuta 2016 (OR. en) 11749/16 EF 257 ECOFIN 764 DELACT 173 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 22. elokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.3.2017 C(2017) 1951 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 24.3.2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä annetun delegoidun

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2016 (OR. en) 6303/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: AGRI 79 FORETS 10 ENV 84 DEVGEN 26 RELEX 131

Lisätiedot