L 109. virallinen lehti. Euroopan unionin. Lainsäädäntö. Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "L 109. virallinen lehti. Euroopan unionin. Lainsäädäntö. Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset"

Transkriptio

1 Euroopan unionin virallinen lehti L 109 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 60. vuosikerta 26. huhtikuuta 2017 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ASETUKSET Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/716, annettu 10 päivänä huhtikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 soveltamissäännöistä tunnustettuja jalostusjärjestöjä ja jalostustoimijoita koskeviin luetteloihin sisällytettävien tietojen yhteydessä käytettävien mallilomakkeiden osalta ( 1 ) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/717, annettu 10 päivänä huhtikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 soveltamissäännöistä jalostuseläimiä sekä niiden sukusoluja ja alkioita koskevien jalostustodistusten mallilomakkeiden osalta ( 1 ) ( 1 ) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu. Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

2

3 Euroopan unionin virallinen lehti L 109/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/716, annettu 10 päivänä huhtikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 soveltamissäännöistä tunnustettuja jalostusjärjestöjä ja jalostustoimijoita koskeviin luetteloihin sisällytettävien tietojen yhteydessä käytettävien mallilomakkeiden osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, ottaa huomioon puhdasrotuisten jalostuseläinten, risteytettyjen jalostussikojen ja niiden sukusolujen ja alkioiden jalostuksessa, kaupassa ja unioniin tulossa sovellettavista jalostus- ja polveutumisedellytyksistä ja asetuksen (EU) N:o 652/2014, neuvoston direktiivien 89/608/ETY ja 90/425/ETY muuttamisesta sekä tiettyjen eläinjalostusta koskevien säädösten kumoamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 ( 1 ) ( eläinjalostusasetus ) sekä erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan, sekä katsoo seuraavaa: (1) Asetuksen (EU) 2016/ artiklan 1 kohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden on laadittava ja pidettävä ajan tasalla luettelo jalostusjärjestöistä ja -toimijoista, jotka maan toimivaltaiset viranomaiset ovat tunnustaneet kyseisen asetuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja jotka toteuttavat ainakin yhden kyseisen asetuksen 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksytyn jalostusohjelman. Lisäksi asetuksessa (EU) 2016/1012 säädetään, että jäsenvaltioiden on asetettava tämä luettelo julkisesti saataville. (2) Asetuksen (EU) 2016/ artiklan 2 kohdassa, 19 artiklan 5 kohdassa sekä liitteessä II olevan 1 osan III luvun 2 kohdassa täsmennetään, mitä tietoja tunnustettuja jalostusjärjestöjä ja -toimijoita koskevassa luettelossa on ilmoitettava. (3) Lisäksi asetuksen (EU) 2016/ artiklan 3 kohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden on sisällytettävä tunnustettuja jalostusjärjestöjä ja -toimijoita koskevaan luetteloon myös kaikki toimivaltaiset viranomaiset, jotka toteuttavat jalostusohjelmaa 38 artiklan mukaisesti. (4) Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa mallilomakkeet, joita jäsenvaltioiden on käytettävä, kun ne sisällyttävät luetteloon toimivaltaisten viranomaistensa asetuksen (EU) 2016/1012 mukaisesti tunnustamia nauta-, sika-, lammas-, vuohija -hevoseläimiin kuuluviin puhdasrotuisiin jalostuseläimiin liittyviä jalostusjärjestöjä ja risteytettyihin jalostussikoihin liittyviä jalostustoimijoita. (5) Ottaen huomioon jäsenvaltioiden rooli rodun määrittämisessä uhanalaiseksi roduksi asetuksen (EU) 2016/ artiklan 24 kohdan määritelmän mukaisesti on tarpeen sisällyttää asianomaiset tiedot tunnustettujen jalostusjärjestöjen luetteloihin, joista kyseisessä asetuksessa säädetään. (6) Jalostuseläinten kaupan sekä toimivaltaisten viranomaisten suorittaman virallisen valvonnan helpottamiseksi on myös tarpeen ilmoittaa asetuksen (EU) 2016/ artiklassa säädetyissä tunnustettujen jalostusjärjestöjen ja - toimijoiden luetteloissa päivämäärät, joina tunnustaminen on myönnetty tai peruutettu, ottaen huomioon kyseisen asetuksen 64 artiklan 4 kohdan säännökset, tai joina jalostusohjelman hyväksyntä on annettu, sen voimassaolo on keskeytetty tai se on peruutettu. ( 1 ) EUVL L 171, , s. 66.

4 L 109/2 Euroopan unionin virallinen lehti (7) Tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä marraskuuta 2018 asetuksessa (EU) 2016/1012 säädetyn soveltamispäivän mukaisesti. (8) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kotieläinjalostusta käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN: 1 artikla Asetuksen (EU) 2016/ artiklassa säädettyihin tunnustettuja jalostusjärjestöjä ja jalostustoimijoita koskeviin luetteloihin sisällytettävät tiedot olisi esitettävä tämän asetuksen liitteessä olevien mallilomakkeiden mukaisesti. 2 artikla Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tehty Brysselissä 10 päivänä huhtikuuta Komission puolesta Puheenjohtaja Jean-Claude JUNCKER

5 I. Puhdasrotuisten jalostuseläinten kantakirjoja pitävät jalostusjärjestöt a) Nautaeläimiin kuuluvat puhdasrotuiset jalostuseläimet Jäsenvaltio (nimi) LIITE Luettelo toimivaltaisten viranomaisten asetuksen (EU) 2016/ artiklan 3 kohdan mukaisesti tunnustamista jalostusjärjestöistä sekä 7 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuista nautaeläimiin kuuluvia puhdasrotuisia jalostuseläimiä koskevia jalostusohjelmia toteuttavista toimivaltaisista viranomaisista Versio (päivämäärä muodossa pp.kk.vvvv) Jalostusjärjestö tai toimivaltainen viranomainen Jalostusjärjestön / toimivaltaisen viranomaisen nimi Yhteystiedot Jalostusjärjestön tunnustamispäivä Nimi www ( 2 ) Tunnustamispäivä: (pp.kk.vvvv) Rotu, jota hyväksytty jalostusohjelma koskee Internet-osoite, jossa jalostusohjelmaa/-ohjelmia koskevat tiedot ovat saatavilla ( 2 ) Jalostusohjelma ( 1 ) Kunkin hyväksytyn jalostusohjelman maantieteellinen alue Poikkeukset ( 3 ) Jalostusohjelman hyväksymispäivä (pp.kk.vvvv) ( 1 ) Kustakin jalostusjärjestön toteuttamasta jalostusohjelmasta olisi annettava tiedot taulukon jokaisessa kohdassa. ( 2 ) Jos käytettävissä. ( 3 ) Ilmoitetaan tapauksen mukaan yksi seuraavista poikkeuksista: 1 uuden rodun luominen (asetuksen (EU) 2016/ artiklan 1 kohta), 2 rodun rekonstruointi (asetuksen (EU) 2016/ artiklan 2 kohta), 3 kantakirjan lisäosastoon merkittyjen eläinten jälkeläisten hyväksyminen pääosastoon (asetuksen (EU) 2016/1012 liitteessä II olevan 1 osan III luvun 2 kohta), 4 jalostusohjelma, joka koskee uhanalaista rotua sellaisena kuin se määritellään asetuksen (EU) 2016/ artiklan 24 kohdassa. ( 4 ) Lisätään tapauksen mukaan tiedot seuraavasti: A pp.kk.vvvv, kun kyseessä on jalostusjärjestön tunnustamisen peruuttamispäivä (asetuksen (EU) 2016/ artiklan 4 kohta), B pp.kk.vvvv, kun kyseessä on jalostusohjelman hyväksynnän voimassaolon keskeyttämispäivä (asetuksen (EU) 2016/ artiklan 4 kohta), C pp.kk.vvvv, kun kyseessä on jalostusohjelman hyväksynnän voimassaolon peruuttamispäivä (asetuksen (EU) 2016/ artiklan 4 kohta), D pp.kk.vvvv, kun kyseessä on jalostusohjelman hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä. Keskeytys, peruutus ja aikarajoitus Jalostusjärjestöksi tunnustamisen peruuttamispäivä ( 4 ) Jalostusohjelman hyväksynnän voimassaolon keskeyttämis- tai peruuttamispäivä ( 4 ) Jalostusohjelman hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä ( 4 ) Euroopan unionin virallinen lehti L 109/3

6 b) Sikaeläimiin kuuluvat puhdasrotuiset jalostuseläimet Jäsenvaltio (nimi) Luettelo toimivaltaisten viranomaisten asetuksen (EU) 2016/ artiklan 3 kohdan mukaisesti tunnustamista jalostusjärjestöistä sekä 7 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuista sikaeläimiin kuuluvia puhdasrotuisia jalostuseläimiä koskevia jalostusohjelmia toteuttavista toimivaltaisista viranomaisista Versio (päivämäärä muodossa pp.kk.vvvv) Jalostusjärjestö tai toimivaltainen viranomainen Jalostusjärjestön / toimivaltaisen viranomaisen nimi Yhteystiedot Jalostusjärjestön tunnustamispäivä Nimi www ( 2 ) Tunnustamispäivä: (pp.kk.vvvv) Rotu, jota hyväksytty jalostusohjelma koskee Internet-osoite, jossa jalostusohjelmaa/-ohjelmia koskevat tiedot ovat saatavilla ( 2 ) Jalostusohjelma ( 1 ) Kunkin hyväksytyn jalostusohjelman maantieteellinen alue Poikkeukset ( 3 ) Jalostusohjelman hyväksymispäivä (pp.kk.vvvv) ( 1 ) Kustakin jalostusjärjestön toteuttamasta jalostusohjelmasta olisi annettava tiedot taulukon jokaisessa kohdassa. ( 2 ) Jos käytettävissä. ( 3 ) Ilmoitetaan tapauksen mukaan yksi seuraavista poikkeuksista: 1 uuden rodun luominen (asetuksen (EU) 2016/ artiklan 1 kohta), 2 rodun rekonstruointi (asetuksen (EU) 2016/ artiklan 2 kohta), 3 kantakirjan lisäosastoon merkittyjen eläinten jälkeläisten hyväksyminen pääosastoon (asetuksen (EU) 2016/1012 liitteessä II olevan 1 osan III luvun 2 kohta), 4 jalostusohjelma, joka koskee uhanalaista rotua sellaisena kuin se määritellään asetuksen (EU) 2016/ artiklan 24 kohdassa. ( 4 ) Lisätään tapauksen mukaan tiedot seuraavasti: A pp.kk.vvvv, kun kyseessä on jalostusjärjestön tunnustamisen peruuttamispäivä (asetuksen (EU) 2016/ artiklan 4 kohta), B pp.kk.vvvv, kun kyseessä on jalostusohjelman hyväksynnän voimassaolon keskeyttämispäivä (asetuksen (EU) 2016/ artiklan 4 kohta), C pp.kk.vvvv, kun kyseessä on jalostusohjelman hyväksynnän voimassaolon peruuttamispäivä (asetuksen (EU) 2016/ artiklan 4 kohta), D pp.kk.vvvv, kun kyseessä on jalostusohjelman hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä. Keskeytys, peruutus ja aikarajoitus Jalostusjärjestöksi tunnustamisen peruuttamispäivä ( 4 ) Jalostusohjelman hyväksynnän voimassaolon keskeyttämis- tai peruuttamispäivä ( 4 ) Jalostusohjelman hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä ( 4 ) L 109/4 Euroopan unionin virallinen lehti

7 c) Lammaseläimiin kuuluvat puhdasrotuiset jalostuseläimet Jäsenvaltio (nimi) Luettelo toimivaltaisten viranomaisten asetuksen (EU) 2016/ artiklan 3 kohdan mukaisesti tunnustamista jalostusjärjestöistä sekä 7 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuista lammaseläimiin kuuluvia puhdasrotuisia jalostuseläimiä koskevia jalostusohjelmia toteuttavista toimivaltaisista viranomaisista Versio (päivämäärä muodossa pp.kk.vvvv) Jalostusjärjestö tai toimivaltainen viranomainen Jalostusjärjestön / toimivaltaisen viranomaisen nimi Yhteystiedot Jalostusjärjestön tunnustamispäivä Nimi www ( 2 ) Tunnustamispäivä: (pp.kk.vvvv) Rotu, jota hyväksytty jalostusohjelma koskee Internet-osoite, jossa jalostusohjelmaa/-ohjelmia koskevat tiedot ovat saatavilla ( 2 ) Jalostusohjelma ( 1 ) Kunkin hyväksytyn jalostusohjelman maantieteellinen alue Poikkeukset ( 3 ) Jalostusohjelman hyväksymispäivä (pp.kk.vvvv) ( 1 ) Kustakin jalostusjärjestön toteuttamasta jalostusohjelmasta olisi annettava tiedot taulukon jokaisessa kohdassa. ( 2 ) Jos käytettävissä. ( 3 ) Ilmoitetaan tapauksen mukaan yksi seuraavista poikkeuksista: 1 uuden rodun luominen (asetuksen (EU) 2016/ artiklan 1 kohta), 2 rodun rekonstruointi (asetuksen (EU) 2016/ artiklan 2 kohta), 3 kantakirjan lisäosastoon merkittyjen eläinten jälkeläisten hyväksyminen pääosastoon (asetuksen (EU) 2016/1012 liitteessä II olevan 1 osan III luvun 2 kohta), 4 jalostusohjelma, joka koskee uhanalaista rotua sellaisena kuin se määritellään asetuksen (EU) 2016/ artiklan 24 kohdassa. ( 4 ) Lisätään tapauksen mukaan tiedot seuraavasti: A pp.kk.vvvv, kun kyseessä on jalostusjärjestön tunnustamisen peruuttamispäivä (asetuksen (EU) 2016/ artiklan 4 kohta), B pp.kk.vvvv, kun kyseessä on jalostusohjelman hyväksynnän voimassaolon keskeyttämispäivä (asetuksen (EU) 2016/ artiklan 4 kohta), C pp.kk.vvvv, kun kyseessä on jalostusohjelman hyväksynnän voimassaolon peruuttamispäivä (asetuksen (EU) 2016/ artiklan 4 kohta), D pp.kk.vvvv, kun kyseessä on jalostusohjelman hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä. Keskeytys, peruutus ja aikarajoitus Jalostusjärjestöksi tunnustamisen peruuttamispäivä ( 4 ) Jalostusohjelman hyväksynnän voimassaolon keskeyttämis- tai peruuttamispäivä ( 4 ) Jalostusohjelman hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä ( 4 ) Euroopan unionin virallinen lehti L 109/5

8 d) Vuohieläimiin kuuluvat puhdasrotuiset jalostuseläimet Jäsenvaltio (nimi) Luettelo toimivaltaisten viranomaisten asetuksen (EU) 2016/ artiklan 3 kohdan mukaisesti tunnustamista jalostusjärjestöistä sekä 7 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuista vuohieläimiin kuuluvia puhdasrotuisia jalostuseläimiä koskevia jalostusohjelmia toteuttavista toimivaltaisista viranomaisista Versio (päivämäärä muodossa pp.kk.vvvv) Jalostusjärjestö tai toimivaltainen viranomainen Jalostusjärjestön / toimivaltaisen viranomaisen nimi Yhteystiedot Jalostusjärjestön tunnustamispäivä Nimi www ( 2 ) Tunnustamispäivä: (pp.kk.vvvv) Rotu, jota hyväksytty jalostusohjelma koskee Internet-osoite, jossa jalostusohjelmaa/-ohjelmia koskevat tiedot ovat saatavilla ( 2 ) Jalostusohjelma ( 1 ) Kunkin hyväksytyn jalostusohjelman maantieteellinen alue Poikkeukset ( 3 ) Jalostusohjelman hyväksymispäivä (pp.kk.vvvv) ( 1 ) Kustakin jalostusjärjestön toteuttamasta jalostusohjelmasta olisi annettava tiedot taulukon jokaisessa kohdassa. ( 2 ) Jos käytettävissä. ( 3 ) Ilmoitetaan tapauksen mukaan yksi seuraavista poikkeuksista: 1 uuden rodun luominen (asetuksen (EU) 2016/ artiklan 1 kohta), 2 rodun rekonstruointi (asetuksen (EU) 2016/ artiklan 2 kohta), 3 kantakirjan lisäosastoon merkittyjen eläinten jälkeläisten hyväksyminen pääosastoon (asetuksen (EU) 2016/1012 liitteessä II olevan 1 osan III luvun 2 kohta), 4 jalostusohjelma, joka koskee uhanalaista rotua sellaisena kuin se määritellään asetuksen (EU) 2016/ artiklan 24 kohdassa. ( 4 ) Lisätään tapauksen mukaan tiedot seuraavasti: A pp.kk.vvvv, kun kyseessä on jalostusjärjestön tunnustamisen peruuttamispäivä (asetuksen (EU) 2016/ artiklan 4 kohta), B pp.kk.vvvv, kun kyseessä on jalostusohjelman hyväksynnän voimassaolon keskeyttämispäivä (asetuksen (EU) 2016/ artiklan 4 kohta), C pp.kk.vvvv, kun kyseessä on jalostusohjelman hyväksynnän voimassaolon peruuttamispäivä (asetuksen (EU) 2016/ artiklan 4 kohta), D pp.kk.vvvv, kun kyseessä on jalostusohjelman hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä. Keskeytys, peruutus ja aikarajoitus Jalostusjärjestöksi tunnustamisen peruuttamispäivä ( 4 ) Jalostusohjelman hyväksynnän voimassaolon keskeyttämis- tai peruuttamispäivä ( 4 ) Jalostusohjelman hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä ( 4 ) L 109/6 Euroopan unionin virallinen lehti

9 e) Hevoseläimiin kuuluvat puhdasrotuiset jalostuseläimet Jäsenvaltio (nimi) Luettelo toimivaltaisten viranomaisten asetuksen (EU) 2016/ artiklan 3 kohdan mukaisesti tunnustamista jalostusjärjestöistä sekä 7 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuista hevoseläimiin kuuluvia puhdasrotuisia jalostuseläimiä koskevia jalostusohjelmia toteuttavista toimivaltaisista viranomaisista Versio (päivämäärä muodossa pp.kk.vvvv) Jalostusjärjestö tai toimivaltainen viranomainen Jalostusjärjestön / toimivaltaisen viranomaisen nimi Yhteystiedot Jalostusjärjestön tunnustamispäivä Nimi www ( 2 ) UELN-numero ( 2 ) ( 6 ) - Tunnustamispäivä: (pp.kk.vvvv) Rotu, jota hyväksytty jalostusohjelma koskee Internet-osoite, jossa jalostusohjelmaa/-ohjelmia koskevat tiedot ovat saatavilla ( 2 ) Kunkin hyväksytyn jalostusohjelman maantieteellinen alue Jalostusohjelma ( 1 ) Poikkeukset ( 3 ) Jalostus-ohjelman hyväksymis-päivä (pp.kk.vvvv) Rodun alkuperää koskeva kantakirja ( 4 ) Jalostusjärjestön / toimivaltaisen viranomaisen nimi Yhteystiedot Nimi www ( 2 ) UELN-numero ( 2 ) ( 6 ) - Keskeytys, peruutus ja aikarajoitus Jalostusjärjestöksi tunnustamisen peruuttamispäivä ( 5 ) Jalostusohjelman hyväksynnän voimassaolon keskeyttämis- tai peruuttamispäivä ( 5 ) Jalostusohjelman hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä ( 5 ) ( 1 ) Kustakin jalostusjärjestön toteuttamasta jalostusohjelmasta olisi annettava tiedot taulukon jokaisessa kohdassa. ( 2 ) Jos käytettävissä. ( 3 ) Ilmoitetaan tapauksen mukaan yksi seuraavista poikkeuksista: 1 uuden rodun luominen (asetuksen (EU) 2016/ artiklan 1 kohta), 2 rodun rekonstruointi (asetuksen (EU) 2016/ artiklan 2 kohta), 3 jalostusohjelma, joka koskee uhanalaista rotua sellaisena kuin se määritellään asetuksen (EU) 2016/ artiklan 24 kohdassa, 4 kielto tai rajoitus, joka koskee siemennesteen keräämistä keinosiemennystä varten ja/tai munasolujen keräämistä alkioiden tuotantoa varten tai alkioiden keräämistä alkionsiirtoa varten (asetuksen (EU) 2016/ artiklan 2 kohta). ( 4 ) Ilmoitetaan tiedot, jos kantakirjaa pitää jalostusjärjestö / toimivaltainen viranomainen, joka ei ole 1 sarakkeessa tarkoitettu jalostusjärjestö / toimivaltainen viranomainen. ( 5 ) Lisätään tapauksen mukaan tiedot seuraavasti: A pp.kk.vvvv, kun kyseessä on jalostusjärjestön tunnustamisen peruuttamispäivä (asetuksen (EU) 2016/ artiklan 4 kohta), B pp.kk.vvvv, kun kyseessä on jalostusohjelman hyväksynnän voimassaolon keskeyttämispäivä (asetuksen (EU) 2016/ artiklan 4 kohta), C pp.kk.vvvv, kun kyseessä on jalostusohjelman hyväksynnän voimassaolon peruuttamispäivä (asetuksen (EU) 2016/ artiklan 4 kohta), D pp.kk.vvvv, kun kyseessä on jalostusohjelman hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä. ( 6 ) Ilmoitetaan asiaankuuluvat kolminumeroinen maatunnus ja kolminumeroinen tietokannan tunnus Euroopan unionin virallinen lehti L 109/7

10 II. Risteytettyjä jalostussikoja koskevia jalostusrekistereitä pitävät jalostustoimijat Jäsenvaltio (nimi) Luettelo asetuksen (EU) 2016/ artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista, toimivaltaisten viranomaisten 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti tunnustamista jalostustoimijoista, jotka toteuttavat risteytettyjä jalostussikoja ( 1 ) koskevia jalostusohjelmia Jalostustoimija Jalostustoimijan nimi Yhteystiedot Jalostustoimijan hyväksymispäivä Nimi www ( 3 ) Tunnustamispäivä: (pp.kk.vvvv) Virallinen kieli / Poikkeukset ( 2 ) Niiden rotujen, linjojen tai risteytysten nimi, joita hyväksytty jalostusohjelma koskee/ Internet-osoite, jossa jalostusohjelmaa/-ohjelmia koskevat tiedot ovat saatavilla ( 3 ) Rodun tai puhdasrotuisen linjan nimi Risteytyksen nimi 4 5 Kunkin toteutetun jalostusohjelman maantieteellinen alue Versio (päivämäärä muodossa pp.kk.vvvv) 6 7 Jalostusohjelman hyväksymispäivä (pp.kk.vvvv) ( 1 ) Sellaisena kuin se määritellään asetuksen (EU) 2016/ artiklan 10 kohdassa. ( 2 ) Kustakin jalostustoimijan toteuttamasta jalostusohjelmasta olisi annettava tiedot taulukon jokaisessa kohdassa. ( 3 ) Jos käytettävissä. ( 4 ) Lisätään tapauksen mukaan tiedot seuraavasti: A pp.kk.vvvv, kun kyseessä on jalostustoimijan tunnustamisen peruuttamispäivä (asetuksen (EU) 2016/ artiklan 4 kohta), B pp.kk.vvvv, kun kyseessä on jalostusohjelman hyväksynnän voimassaolon keskeyttämispäivä (asetuksen (EU) 2016/ artiklan 4 kohta), C pp.kk.vvvv, kun kyseessä on jalostusohjelman hyväksynnän voimassaolon peruuttamispäivä (asetuksen (EU) 2016/ artiklan 4 kohta), D pp.kk.vvvv, kun kyseessä on jalostusohjelman hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä. Keskeytys, peruutus ja aikarajoitus Jalostustoimijaksi tunnustamisen peruuttamispäivä ( 4 ) Jalostusohjelman hyväksynnän voimassaolon keskeyttämis- tai peruuttamispäivä ( 4 ) Jalostusohjelman hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä ( 4 ) L 109/8 Euroopan unionin virallinen lehti

11 Euroopan unionin virallinen lehti L 109/9 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/717, annettu 10 päivänä huhtikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 soveltamissäännöistä jalostuseläimiä sekä niiden sukusoluja ja alkioita koskevien jalostustodistusten mallilomakkeiden osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, ottaa huomioon puhdasrotuisten jalostuseläinten, risteytettyjen jalostussikojen ja niiden sukusolujen ja alkioiden jalostuksessa, kaupassa ja unioniin tulossa sovellettavista jalostus- ja polveutumisedellytyksistä ja asetuksen (EU) N:o 652/2014, neuvoston direktiivien 89/608/ETY ja 90/425/ETY muuttamisesta sekä tiettyjen eläinjalostusta koskevien säädösten kumoamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 ( 1 ) ( eläinjalostusasetus ) sekä erityisesti sen 30 artiklan 10 kohdan, sekä katsoo seuraavaa: (1) Asetuksessa (EU) 2016/1012 vahvistetaan jalostuseläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden kauppaa ja niiden unioniin tuloa varten jalostus- ja polveutumissäännöt, mukaan lukien jalostustodistusten myöntämisessä kyseisille hyödykkeille sovellettavat säännöt. Kyseisen asetuksen 30 artiklan 4 kohdassa säädetään, että kun jalostusjärjestön pitämään kantakirjaan merkityillä tai jalostustoimijan pitämään jalostusrekisteriin rekisteröidyillä jalostuseläimillä tai niiden sukusoluilla ja alkioilla käydään kauppaa tai kun kyseiset jalostuseläimet tai kyseisistä sukusoluista tai alkioista tuotetut jälkeläiset on tarkoitus merkitä tai rekisteröidä toiseen kantakirjaan tai jalostusrekisteriin, kyseisten jalostuseläinten tai niiden sukusolujen ja alkioiden mukana on oltava jalostustodistus. (2) Asetuksen (EU) 2016/ artiklan 5 kohdassa säädetään lisäksi, että kun kyseisen asetuksen 34 artiklassa säädettyyn luetteloon sisällytetyn jalostuselimen pitämään kantakirjaan merkityt tai sen pitämään jalostusrekisteriin rekisteröidyt jalostuseläimet tai niiden sukusolut ja alkiot tulevat unioniin ja kun kyseiset jalostuseläimet tai kyseisistä sukusoluista tai alkioista tuotetut jälkeläiset on tarkoitus merkitä jalostusjärjestön pitämään kantakirjaan tai rekisteröidä jalostustoimijan pitämään jalostusrekisteriin, kyseisten jalostuseläinten tai niiden sukusolujen ja alkioiden mukana on oltava jalostustodistus. (3) Asetuksen (EU) 2016/ artiklassa säädetyn jalostustodistuksen saa myöntää ainoastaan jalostuseläimiä tai niiden sukusoluja ja alkioita käsittävästä lähetyksestä vastaava jalostusjärjestö, jalostustoimija tai toimivaltainen viranomainen, kun kyseisillä lähetyksillä käydään kauppaa unionissa, tai lähetysmaana olevan kolmannen maan jalostuselin tai virallinen laitos, kun lähetykset tulevat unioniin. (4) Lisäksi asetuksen (EU) 2016/ artiklan 1 kohdassa säädetään, että toimivaltainen viranomainen voi sallia, että sukusolujen ja alkioiden mukana on jalostustodistus, jonka on antanut jalostusjärjestön tai -toimijan toimittamien tietojen perusteella spermankeräysasema, spermavarasto taikka alkionkeräys- tai alkiontuotantoryhmä, joka on hyväksytty sukusoluilla ja alkioilla käytävää unionin sisäistä kauppaa varten unionin eläinterveyssäännöstön mukaisesti. (5) Asetuksen (EU) 2016/ artiklan 6 kohdassa täsmennetään, että jalostustodistusten on sisällettävä liitteen V asiaankuuluvissa osissa ja luvuissa esitetyt tiedot ja oltava komission antamissa täytäntöönpanosäädöksissä säädettyjen jalostustodistusten mallien mukaisia. ( 1 ) EUVL L 171, , s. 66.

12 L 109/10 Euroopan unionin virallinen lehti (6) Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa mallilomakkeet jalostustodistuksille, joiden on oltava jalostuseläimiä ja niiden sukusoluja ja alkioita käsittävien lähetysten mukana, kun kyseisillä lähetyksillä käydään kauppaa unionissa tai kun ne tulevat unioniin. (7) Asetuksen (EU) 2016/ artiklan 3 kohdassa säädetään, että jos yksilötulosten testauksen tai jalostusarvon arvioinnin tulokset ovat julkisesti saatavilla verkkosivustolla, jalostustodistuksessa voidaan antaa viittaus kyseiselle verkkosivustolle sen sijaan että todistuksessa esitettäisiin mainitut tulokset. Tämä mahdollisuus olisi otettava huomioon tällä asetuksella vahvistettavissa jalostustodistusten mallilomakkeissa. (8) Asetuksen (EU) 2016/ artiklan 1 kohdassa säädetään, että hevoseläimiin kuuluvien puhdasrotuisten jalostuseläinten tapauksessa tiedot, jotka vaaditaan mainitun asetuksen liitteessä V olevan 2 osan I luvun mukaisesti, sisällytetään hevoseläimille kerran myönnettävään elinikäiseen tunnistusasiakirjaan, ja lisäksi siinä säädetään, että komissio antaa delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tällaisten tunnistusasiakirjojen sisältöä ja muotoa. Sen vuoksi tässä asetuksessa ei ole tarpeen vahvistaa jalostustodistuksen mallilomaketta hevoseläimiin kuuluvien puhdasrotuisten jalostuseläinten kauppaa varten. (9) Tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä marraskuuta 2018 asetuksessa (EU) 2016/1012 säädetyn soveltamispäivän mukaisesti. (10) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kotieläinjalostusta käsittelevän komitean lausunnon mukaiset, ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN: 1 artikla Kohde ja soveltamisala Tässä asetuksessa vahvistetaan jalostustodistuksia koskevat säännöt unionin sisällä käytävää jalostuseläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden kauppaa ja niiden unioniin tuloa varten, siten kuin asetuksen (EU) 2016/1012 VII luvussa säädetään. 2 artikla Jalostustodistukset puhdasrotuisten jalostuseläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden sekä risteytettyjen jalostussikojen ja niiden sukusolujen ja alkioiden kauppaa varten 1. Puhdasrotuisten jalostuseläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden kauppaa varten on kyseisten hyödykkeiden lähetysten mukana oleviin jalostustodistuksiin sisällytettävät asetuksen (EU) 2016/1012 liitteessä V olevassa 1 ja 2 osassa mainitut tiedot esitettävä tämän asetuksen liitteen I seuraavissa jaksoissa esitettyjen mallilomakkeiden mukaisesti: a) A jakso: nauta-, sika-, lammas- ja vuohieläimiin kuuluvat puhdasrotuiset jalostuseläimet; b) B jakso: nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja -hevoseläimiin kuuluvien puhdasrotuisten jalostuseläinten siemenneste; c) C jakso: nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja -hevoseläimiin kuuluvien puhdasrotuisten jalostuseläinten munasolut; d) D jakso: nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja -hevoseläimiin kuuluvien puhdasrotuisten jalostuseläinten alkiot. 2. Risteytettyjen jalostussikojen ja niiden sukusolujen ja alkioiden kauppaa varten on kyseisten hyödykkeiden lähetysten mukana oleviin jalostustodistuksiin sisällytettävät asetuksen (EU) 2016/1012 liitteessä V olevassa 1 ja 3 osassa mainitut tiedot esitettävä tämän asetuksen liitteen II seuraavissa jaksoissa esitettyjen mallilomakkeiden mukaisesti: a) A jakso: risteytetyt jalostussiat; b) B jakso: risteytettyjen jalostussikojen siemenneste; c) C jakso: risteytettyjen jalostussikojen munasolut; d) D jakso: risteytettyjen jalostussikojen alkiot.

13 Euroopan unionin virallinen lehti L 109/11 3 artikla Jalostustodistukset puhdasrotuisten jalostuseläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden sekä risteytettyjen jalostussikojen ja niiden sukusolujen ja alkioiden unioniin tuloa varten 1. Puhdasrotuisten jalostuseläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden unioniin tuloa varten on kyseisten hyödykkeiden lähetysten mukana oleviin jalostustodistuksiin sisällytettävät asetuksen (EU) 2016/1012 liitteessä V olevassa 1 ja 2 osassa mainitut tiedot esitettävä tämän asetuksen liitteen III seuraavissa jaksoissa esitettyjen mallilomakkeiden mukaisesti: a) A jakso: nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläimiin kuuluvat puhdasrotuiset jalostuseläimet; b) B jakso: nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja -hevoseläimiin kuuluvien puhdasrotuisten jalostuseläinten siemenneste; c) C jakso: nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja -hevoseläimiin kuuluvien puhdasrotuisten jalostuseläinten munasolut; d) D jakso: nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja -hevoseläimiin kuuluvien puhdasrotuisten jalostuseläinten alkiot. 2. Risteytettyjen jalostussikojen ja niiden sukusolujen ja alkioiden unioniin tuloa varten on kyseisten hyödykkeiden lähetysten mukana oleviin jalostustodistuksiin sisällytettävät asetuksen (EU) 2016/1012 liitteessä V olevassa 1 ja 3 osassa mainitut tiedot esitettävä tämän asetuksen liitteen IV seuraavissa jaksoissa esitettyjen mallilomakkeiden mukaisesti: a) A jakso: risteytetyt jalostussiat; b) B jakso: risteytettyjen jalostussikojen siemenneste; c) C jakso: risteytettyjen jalostussikojen munasolut; d) D jakso: risteytettyjen jalostussikojen alkiot. 4 artikla Voimaantulo ja soveltaminen Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tehty Brysselissä 10 päivänä huhtikuuta Komission puolesta Puheenjohtaja Jean-Claude JUNCKER

14 L 109/12 Euroopan unionin virallinen lehti LIITE I JALOSTUSTODISTUSTEN MALLILOMAKKEET PUHDASROTUISTEN JALOSTUSELÄINTEN JA NIIDEN SUKUSOLUJEN JA ALKIOIDEN KAUPPAA VARTEN A JAKSO Jalostustodistus nauta-, sika-, lammas- ja vuohieläimiin kuuluvien puhdasrotuisten jalostuseläinten kauppaa varten

15 Euroopan unionin virallinen lehti L 109/13

16 L 109/14 Euroopan unionin virallinen lehti

17 Euroopan unionin virallinen lehti L 109/15 B JAKSO Jalostustodistus puhdasrotuisten jalostuseläinten siemennesteen kauppaa varten

18 L 109/16 Euroopan unionin virallinen lehti

19 Euroopan unionin virallinen lehti L 109/17

20 L 109/18 Euroopan unionin virallinen lehti C JAKSO Jalostustodistus puhdasrotuisten jalostuseläinten munasolujen kauppaa varten

21 Euroopan unionin virallinen lehti L 109/19

22 L 109/20 Euroopan unionin virallinen lehti

23 Euroopan unionin virallinen lehti L 109/21 D JAKSO Jalostustodistus puhdasrotuisten jalostuseläinten alkioiden kauppaa varten

24 L 109/22 Euroopan unionin virallinen lehti

25 Euroopan unionin virallinen lehti L 109/23

26 L 109/24 Euroopan unionin virallinen lehti

27 Euroopan unionin virallinen lehti L 109/25 LIITE II JALOSTUSTODISTUSTEN MALLILOMAKKEET RISTEYTETTYJEN JALOSTUSSIKOJEN JA NIIDEN SUKUSOLUJEN JA ALKIOIDEN KAUPPAA VARTEN A JAKSO Jalostustodistus risteytettyjen jalostussikojen kauppaa varten

28 L 109/26 Euroopan unionin virallinen lehti

29 Euroopan unionin virallinen lehti L 109/27

30 L 109/28 Euroopan unionin virallinen lehti B JAKSO Jalostustodistus risteytettyjen jalostussikojen siemennesteen kauppaa varten

31 Euroopan unionin virallinen lehti L 109/29

32 L 109/30 Euroopan unionin virallinen lehti

33 Euroopan unionin virallinen lehti L 109/31 C JAKSO Jalostustodistus risteytettyjen jalostussikojen munasolujen kauppaa varten

34 L 109/32 Euroopan unionin virallinen lehti

35 Euroopan unionin virallinen lehti L 109/33

36 L 109/34 Euroopan unionin virallinen lehti D JAKSO Jalostustodistus risteytettyjen jalostussikojen alkioiden kauppaa varten

37 Euroopan unionin virallinen lehti L 109/35

38 L 109/36 Euroopan unionin virallinen lehti

39 Euroopan unionin virallinen lehti L 109/37

40 L 109/38 Euroopan unionin virallinen lehti LIITE III JALOSTUSTODISTUSTEN MALLILOMAKKEET PUHDASROTUISTEN JALOSTUSELÄINTEN JA NIIDEN SUKUSOLUJEN JA ALKIOIDEN UNIONIIN TULOA VARTEN A JAKSO Jalostustodistus nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläimiin kuuluvien puhdasrotuisten jalostuseläinten unioniin tuloa varten

41 Euroopan unionin virallinen lehti L 109/39

42 L 109/40 Euroopan unionin virallinen lehti

43 Euroopan unionin virallinen lehti L 109/41 B JAKSO Jalostustodistus puhdasrotuisten jalostuseläinten siemennesteen unioniin tuloa varten

44 L 109/42 Euroopan unionin virallinen lehti

45 Euroopan unionin virallinen lehti L 109/43

46 L 109/44 Euroopan unionin virallinen lehti C JAKSO Jalostustodistus puhdasrotuisten jalostuseläinten munasolujen unioniin tuloa varten

47 Euroopan unionin virallinen lehti L 109/45

48 L 109/46 Euroopan unionin virallinen lehti

49 Euroopan unionin virallinen lehti L 109/47 D JAKSO Jalostustodistus puhdasrotuisten jalostuseläinten alkioiden unioniin tuloa varten

50 L 109/48 Euroopan unionin virallinen lehti

51 Euroopan unionin virallinen lehti L 109/49

52 L 109/50 Euroopan unionin virallinen lehti

53 Euroopan unionin virallinen lehti L 109/51 LIITE IV JALOSTUSTODISTUSTEN MALLILOMAKKEET RISTEYTETTYJEN JALOSTUSSIKOJEN JA NIIDEN SUKUSOLUJEN JA ALKIOIDEN UNIONIIN TULOA VARTEN A JAKSO Jalostustodistus risteytettyjen jalostussikojen unioniin tuloa varten

54 L 109/52 Euroopan unionin virallinen lehti

55 Euroopan unionin virallinen lehti L 109/53

56 L 109/54 Euroopan unionin virallinen lehti B JAKSO Jalostustodistus risteytettyjen jalostussikojen siemennesteen unioniin tuloa varten

57 Euroopan unionin virallinen lehti L 109/55

58 L 109/56 Euroopan unionin virallinen lehti

59 Euroopan unionin virallinen lehti L 109/57 C JAKSO Jalostustodistus risteytettyjen jalostussikojen munasolujen unioniin tuloa varten

60 L 109/58 Euroopan unionin virallinen lehti

61 Euroopan unionin virallinen lehti L 109/59

62 L 109/60 Euroopan unionin virallinen lehti D JAKSO Jalostustodistus risteytettyjen jalostussikojen alkioiden unioniin tuloa varten

63 Euroopan unionin virallinen lehti L 109/61

64 L 109/62 Euroopan unionin virallinen lehti

65 Euroopan unionin virallinen lehti L 109/63

66

67

68 ISSN (sähköinen julkaisu) ISSN X (painettu julkaisu)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 26.4.2017 Euroopan unionin virallinen lehti L 109/9 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/717, annettu 10 päivänä huhtikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 soveltamissäännöistä

Lisätiedot

Virallinen kieli/ Jalostusohjelma (1) Virallinen kieli/ Jalostusohjelman hyväksymispäivä (pp.kk.vvvv) Virallinen kieli/ Virallinen kieli/

Virallinen kieli/ Jalostusohjelma (1) Virallinen kieli/ Jalostusohjelman hyväksymispäivä (pp.kk.vvvv) Virallinen kieli/ Virallinen kieli/ FI LIITE I. Puhdasrotuisten jalostuseläinten kantakirjoja pitävät jalostusjärjestöt a) Nautaeläimiin kuuluvat puhdasrotuiset jalostuseläimet jalostusjärjestöistä sekä 7 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuista

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /...

LIITE. asiakirjaan KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /... EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.7.2017 C(2017) 4565 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /... Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 täydentämisestä hevoseläimille

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.4.2019 C(2019) 2859 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 17.4.2019, katsastettavien kohteiden katsastamiseksi tarvittavista teknisistä tiedoista, suositeltavien

Lisätiedot

L 178 I virallinen lehti

L 178 I virallinen lehti Euroopan unionin L 178 I virallinen lehti Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 61. vuosikerta 16. heinäkuuta 2018 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ASETUKSET Neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.4.2019 C(2019) 2910 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 23.4.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on

Lisätiedot

PE-CONS 3/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 3/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 8. kesäkuuta 2016 (OR. en) 2014/0032 (COD) LEX 1674 PE-CONS 3/1/16 REV 1 AGRI 36 VETER 8 AGRILEG 9 ANIMAUX 4 CODEC 108 EUROOPAN PARLAMENTIN JA

Lisätiedot

Eläinjalostuslainsäädäntö Vuohiseminaari Ylitarkastaja Sanna Varjus Evira / Eläinten hyvinvointi ja tunnistaminen

Eläinjalostuslainsäädäntö Vuohiseminaari Ylitarkastaja Sanna Varjus Evira / Eläinten hyvinvointi ja tunnistaminen Eläinjalostuslainsäädäntö Vuohiseminaari 9.3.2018 Ylitarkastaja Sanna Varjus Evira / Eläinten hyvinvointi ja tunnistaminen Eläinjalostustoiminta Kantakirjaus on vapaaehtoinen ns. laadun tae Eläinten jalostusta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.5.2009 KOM(2009) 235 lopullinen 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto) (ETA:n

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta koirien, kissojen ja frettien kauppaan

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.7.2017 C(2017) 4565 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 13.7.2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 täydentämisestä hevoseläimille kerran

Lisätiedot

A8-0288/ TARKISTUKSET esittäjä(t): maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

A8-0288/ TARKISTUKSET esittäjä(t): maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 6.4.2016 A8-0288/ 001-196 TARKISTUKSET 001-196 esittäjä(t): maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta Mietintö Michel Dantin Jalostuseläimet ja niiden sukusolut ja alkiot A8-0288/2015 (COM(2014)0005

Lisätiedot

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0288/

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0288/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0288/2015 15.10.2015 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jalostuseläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden unionin

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 2014/0032(COD) 28.5.2015 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jalostuseläinten

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 25.6.2018 L 160/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/895, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2018, Euroopan kemikaalivirastolle

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 4.1.2017 L 1/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, menettelyistä vesikulkuneuvojen

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 162/14 23.6.2017 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1111, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2017, seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevien tietojen toimittamiseen liittyviä menettelyjä ja muotoja koskevista

Lisätiedot

L 172 virallinen lehti

L 172 virallinen lehti Euroopan unionin L 172 virallinen lehti Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 61. vuosikerta 9. heinäkuuta 2018 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ASETUKSET Komission

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 20.12.2017, kolmansista maista peräisin olevia perinteisiä elintarvikkeita koskevista hallinnollisista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

9002/16 ADD 1 1 DPG. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9002/16 ADD 1 PV/CONS 24 AGRI 265 PECHE 164

9002/16 ADD 1 1 DPG. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9002/16 ADD 1 PV/CONS 24 AGRI 265 PECHE 164 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9002/16 ADD 1 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 24 AGRI 265 PECHE 164 Euroopan unionin neuvoston 3464. istunto (MAATALOUS JA KALASTUS), Bryssel,

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 22/16 FI Euroopan unionin virallinen lehti 26.1.2018 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/128, annettu 25 päivänä tammikuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 täytäntöön

Lisätiedot

HE 20/2018 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinjalostustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

HE 20/2018 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinjalostustoiminnasta annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinjalostustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläinjalostustoiminnasta annettua lakia vastaamaan

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 52/07. Valtuutussäännökset Kotieläinjalostuslaki (794/1993) 4. Maa- ja metsätalousministeri

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 52/07. Valtuutussäännökset Kotieläinjalostuslaki (794/1993) 4. Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 52/07 Pvm Dnro 13.11.2007 2654/01/2007 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.12.2007 alkaen Valtuutussäännökset Kotieläinjalostuslaki (794/1993) 4 Vastaavat EY-säädökset

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.7.2016 C(2016) 4407 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 14.7.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kolmansien maiden

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 5.6.2015 L 139/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/864, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2015, kemikaalien rekisteröinnistä,

Lisätiedot

L 210 virallinen lehti

L 210 virallinen lehti Euroopan unionin L 210 virallinen lehti Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 61. vuosikerta 21. elokuuta 2018 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.11.2018 C(2018) 7778 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 28.11.2018, delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 muuttamisesta tiettyjen tehoaineen ja valmisteryhmän

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) 11711/17 AGRI 434 AGRIORG 82 DELACT 143 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2018 C(2018) 8876 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 18.12.2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 42 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2019 C(2019) 4500 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 24.6.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1083, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2016, amiinit, N-C 10-16

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1083, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2016, amiinit, N-C 10-16 L 180/4 FI KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1083, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2016, amiinit, N-C 10-16 reaktiotuotteet kloorietikkahapon kanssa -tehoaineen hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11367/17 AGRILEG 137 VETER 61 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D050237/03

Lisätiedot

(3) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/ artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

(3) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/ artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset, L 318/28 4.12.2015 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2246, annettu 3 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden rekisteriin sovellettavaa rekisteröintinumerojärjestelmää

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 21.6.2018 L 158/5 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/886, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2018, Amerikan yhdysvalloista peräisin olevia tiettyjä tuotteita koskevista tietyistä kauppapoliittisista toimenpiteistä

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2018 C(2018) 4349 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 12.7.2018, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 muuttamisesta hedelmä- ja vihannesalalla sovellettavien

Lisätiedot

(6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan meri- ja kalatalousrahaston komitean lausunnon mukaiset,

(6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan meri- ja kalatalousrahaston komitean lausunnon mukaiset, 9.5.2017 L 119/7 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/788, annettu 8 päivänä toukokuuta 2017, meri- ja kalatalousrahastosta annetun asetuksen (EU) N:o 508/2014 nojalla annettavista säännöistä, jotka

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.3.2019 C(2019) 2031 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 14.3.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 täydentämisestä vahvistamalla

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.5.2019 C(2019) 3557 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 16.5.2019, Euroopan unionin rautatiejärjestelmän osajärjestelmää käyttötoiminta ja liikenteen hallinta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 17.6.2016 L 160/23 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/959, annettu 17 päivänä toukokuuta 2016, tiedon ilmaisevien markkinaosapuolten käyttöön tarkoitettuja järjestelmiä ja ilmoitusmalleja sekä kirjattavien

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.2.2014 COM(2014) 5 final 2014/0032 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS jalostuseläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden unionin sisäisessä kaupassa ja

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0384 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 2042/2003 lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.3.2018 C(2018) 1585 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 21.3.2018, sellaisia jäämien enimmäismääriä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka on otettava

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.4.2017 C(2017) 2433 final KOMISSION ASETUS (EU) /, annettu 20.4.2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 763/2008 tarkoitettuja väestöja asuntolaskentoja

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2017 C(2017) 6967 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 20.10.2017, tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 79/05. 9.12.2005 5329/01/2005 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2006 alkaen - toistaiseksi Kumoaa

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 79/05. 9.12.2005 5329/01/2005 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2006 alkaen - toistaiseksi Kumoaa MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 79/05 Pvm Dnro 9.12.2005 5329/01/2005 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2006 alkaen - toistaiseksi Kumoaa Kotieläinten jalostusaineksen polveutumistodistuksista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 17.10.2014 2014/0032(COD) LAUSUNTOLUONNOS ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1034/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten sukusoluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.5.2018 C(2018) 3120 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 28.5.2018, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2015 (OR. en) 6615/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 22. huhtikuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: ECON 145 UEM 51 STATIS 33 DELACT 37 Euroopan komission

Lisätiedot

L 202 virallinen lehti

L 202 virallinen lehti Euroopan unionin L 202 virallinen lehti Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 61. vuosikerta 9. elokuuta 2018 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ASETUKSET Komission täytäntöönpanoasetus

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 129/28 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/819, annettu 22 päivänä toukokuuta 2015, neuvoston direktiivin 64/432/ETY liitteen F muuttamisesta siltä osin kuin on kyse terveystodistusten malleista

Lisätiedot

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla 16.1.2015 L 10/19 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/57, annettu 15 päivänä tammikuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 muuttamisesta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.3.2019 C(2019) 2030 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 14.3.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 täydentämisestä vahvistamalla

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.12.2018 C(2018) 8376 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 11.12.2018, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2016 (OR. en) 13322/16 AGRILEG 151 VETER 98 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 13. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047122/02

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.7.2018 C(2018) 4838 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 30.7.2018, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7686/17 DENLEG 25 AGRI 162 SAN 121 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 24. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049176/01

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 15.10.2014 L 297/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1078/2014, annettu 7 päivänä elokuuta 2014, vaarallisten kemikaalien viennistä

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2018 C(2018) 6560 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu 11.10.2018, valvontamenetelmästä ja jäsenvaltioiden raportointia koskevista järjestelyistä julkisen

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 301/22 18.11.2015 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2066, annettu 17 päivänä marraskuuta 2015, fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien sähköisten kytkinlaitteistojen asennuksen, kunnossapidon,

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050358/04.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050358/04. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11471/17 AGRILEG 146 DENLEG 61 VETER 68 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 20. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], komission asetuksesta, jolla muutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2014 (OR. en) 11839/14 AGRILEG 152 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 9. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D032598/06 Asia: Uwe

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 30.10.2018, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11227/17 DENLEG 52 AGRI 396 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 11. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 25.11.2016 L 319/3 ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/2054, annettu 22 päivänä marraskuuta 2016, asetuksista (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1067/2008 ja täytäntöönpanoasetuksesta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.3.2019 C(2019) 2082 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 14.3.2019, delegoidun asetuksen (EU) 2017/1799 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Kiinan keskuspankin

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050799/04.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050799/04. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. elokuuta 2017 (OR. en) 11810/17 AGRILEG 163 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D050799/04 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) 6015/18 AGRILEG 23 PHYTOSAN 4 SEMENCES 3 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 7. helmikuuta 2018 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission

Lisätiedot

(4) Oikeusvarmuuden vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava samasta päivästä kuin asetusta (EU) 2016/2031.

(4) Oikeusvarmuuden vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava samasta päivästä kuin asetusta (EU) 2016/2031. L 331/44 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/2313, annettu 13 päivänä joulukuuta 2017, unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävän kasvipassin sekä suoja-alueelle tuontia ja suoja-alueella

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11468/17 AGRILEG 143 DENLEG 59 VETER 66 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 19. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2018 C(2018) 7910 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 3.12.2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 138/2004 muuttamisesta Euroopan kansantalouden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

Luonnos: KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

Luonnos: KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN KOMISSIO LUONNOS: versio 2.01, 30.11.2010 D012380/01 Luonnos: KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0030 (NLE) 6737/17 UD 53 COWEB 33 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.3.2019 C(2019) 1847 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 12.3.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä poikkeamalla rajatarkastusasemien

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

Ehdotus päätökseksi (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET * komission ehdotukseen

Ehdotus päätökseksi (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET * komission ehdotukseen 8.2.2019 A8-0014/ 001-008 TARKISTUKSET 001-008 esittäjä(t): Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Mietintö Miroslav Poche A8-0014/2019 Energiatehokkuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.7.2017 C(2017) 4675 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu 11.7.2017, organisaatioiden hyväksymiseen Eures-jäseniksi ja Eures-yhteistyökumppaneiksi käytettävien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. elokuuta 2016 (OR. en) 11749/16 EF 257 ECOFIN 764 DELACT 173 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 22. elokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) 5350/18 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto LIMITE PUBLIC

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2015) 398 final.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2015) 398 final. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2015 (OR. en) 5861/15 PECHE 42 DELACT 14 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2019 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2019 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2019 (OR. en) 11388/19 EF 235 ECOFIN 720 DELACT 148 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 18. heinäkuuta 2019 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission

Lisätiedot