TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA"

Transkriptio

1 TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja kehittyy edelleen voimakkaasti ja alan asiantuntijoista on suuri kysyntä. Opiskelu Oulun yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella (TOL) tarjoaa sinulle hyvät työllistymis- ja urakehitysmahdollisuudet ICT-toimialan huippupaikoille. Tietojenkäsittelytieteen opetus fokusoituu tietojärjestelmiin, ohjelmistoihin ja niitä syventäviin osaamisalueisiin ja sovelluksiin. Samalla kehitetään työelämässä tärkeitä yleisiä taitoja kuten projektityötaitoja, kielitaitoja, kirjallisen ja suullisen viestinnän taitoja, ryhmätyötaitoja ja ongelmanratkaisutaitoja. Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella on vankat perinteet ja hyviä kokemuksia yhteistyöstä tietoteollisuusalan yritysten kanssa. Työelämään orientoitunut tapa suorittaa opinnot tarkoittaa sitä, että harjoitus- ja projektityöt tehdään usein yhteistyössä yritysten kanssa. Näin opiskelijat saavat jo opiskeluaikanaan konkreettista kokemusta alan työtehtävistä. Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmasta valmistuneiden työllisyystilanne on hyvä. Työpaikkoina ovat yleensä ICT-toimialan yritykset, palvelu- ja teollisuusyritykset, julkinen sektori sekä koulutusorganisaatiot. Viime vuosina useat alalta valmistuneet ovat myös aloittaneet työskentelynsä omassa yrityksessä. Tyypillisiä tietojenkäsittelytieteiden laitokselta valmistuneiden maistereiden ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi tietohallintopäällikkö, projektipäällikkö, ohjelmistosuunnittelija, käytettävyysasiantuntija, globaalin ohjelmistoliiketoiminnan asiantuntija, tietoturvan asiantuntija, tekninen asiantuntija, IT-konsultti, tietojärjestelmäasiantuntija ja tutkija. Opiskelu tietojenkäsittelytieteiden laitoksella on kokopäiväistä opiskelua, joka vastaa 60 opintopistettä vuodessa. Tämä tarkoittaa 1600 tuntia vuodessa opiskelijan opiskelutyötä. Kandidaatin tutkinto (180 op) voidaan suorittaa kolmessa vuodessa ja maisterin tutkinto (120 op) kahdessa vuodessa täysipäiväisesti opiskellen. Opinnot toteutetaan pääosin lähiopetuksena. Joihinkin opintojaksoihin sisältyy lisäksi työssäoppimisjakso. Laitoksen opetus: opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna : Periodi 1: Periodi 2: Periodi 3: Periodi 4: Opetustoiminnan vastuuhenkilö: Laitoksen opetuksesta vastaava, yliopistonlehtori, FT Seppo Pahnila

2 Luonnontieteiden kandidaatin t u t k i n t o Luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkintoa varten opiskelijan tulee suorittaa opetussuunnitelman mukaisesti 180 opintopisteen laajuiset opinnot. Pääaineesta, joka on tietojenkäsittelytiede, tulee suorittaa yleis-, perus- ja aineopinnot, joiden laajuus on 145 opintopistettä. Pääaineen opintoihin sisältyy opinnäyte (kandidaatintutkielma 7 op) ja kirjallinen kypsyysnäyte. Lisäksi opintoihin sisältyy vähintään 25 opintopisteen sivuainekokonaisuus. Kieli- ja viestintäopinnot ovat laajuudeltaan 10 opintopistettä. Pakollisella 25 opintopisteen sivuaineella (perusopintokokonaisuus) lähdetään rakentamaan pohjaa tulevaan ammattiprofiiliin opiskelijan mielenkiinnon mukaisesti. Kandidaatin tutkinto antaa jo perusvalmiudet toimia ICT-toimialan ammattitehtävissä. Suositeltavia sivuaineita ovat esimerkiksi tilastotiede, matematiikka, tekniikka, työtieteet ja taloustieteet. Laitoksella on lisäksi osittain laitoksen itse järjestämä ohjelmistokehitysosaajan sivuainekokonaisuus (25 op), johon kuuluvat kurssit ovat Ohjelmointikieltenperiaatteet 5 op (815338A), Tekoäly 5 op (521495A), Käyttöjärjestelmät 5 op (521453A) ja Ohjelmiston rakentaminen 10 op (812315A). Tarjottavat perusopintokokonaisuudet esitetään sivuaineita tarjoavien tiedekuntien, osastojen ja laitosten opinto-oppaissa. Sivuaineita voi suorittaa myös muissa yliopistoissa ja korkeakouluissa sekä Avoimessa yliopistossa. Lisätietoja sivuaineopinnoista antavat laitoksen amanuenssit Heli Alatalo ja Risto Nuutinen. Kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteet: Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää ja arvioida erilaisia tietojärjestelmien ja ohjelmistojen suunnittelussa, toteutuksessa ja käyttöönotossa käytettäviä menetelmiä, tekniikoita ja työkaluja ja valita niistä sopivimmat annetun ongelman ratkaisemiseen soveltaa tietojenkäsittelytieteiden käsitteistöä, menetelmiä ja tekniikoita tietojärjestelmien ja ohjelmistojen rakentamiseen suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisia tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja projektimuotoisesti tehdä kirjallisuuteen pohjautuvan tutkimuksen tieteellisiä tutkimusmenetelmiä käyttäen viestiä suullisesti ja kirjallisesti huomioiden kohdeyleisön. K a n d i d a a t i n t u t k i n n o n r a k e n n e 1. lukuvuosi Koodi Op Vuosi Periodi Organisaatioiden informaatiojärjestelmät A Diskreetit rakenteet P Orientoivat opinnot Y Ruotsin kieli Y Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin P Johdatus ohjelmointiin C-kielellä P Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä P

3 Tietokonearkkitehtuuri P Internet ja tietoverkot A Johdatus ohjelmointiin, harjoitustyö P Englannin kieli 1 (Reading for Academic Purposes) Y Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet P Tietoturva P Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet P Yhteensä lukuvuosi Koodi Op Vuosi Periodi Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu A Englannin kieli 2 (Scientific Communication) Y Olio-ohjelmointi A Tietorakenteet ja algoritmit A Kirjallinen ja suullinen viestintä Y Tietokantojen perusteet A Ohjelmistotekniikka A Business Process Modelling A Käyttöliittymien perusteet A Yhteensä 46 Kolmas lukuvuosi Koodi Op Vuosi Periodi Projektitoiminnan perusteet A Tiedonhankintakurssi P Käyttöliittymäohjelmointi A Vaatimusmäärittely A Projekti I A Johdatus tutkimustyöhön A Ohjelmistoarkkitehtuurit A Tilastollisen data-analyysin perusteet tietojenkäsittelytieteilijöille A Tietojärjestelmien suunnittelu A LuK-tutkielma A 7 3. x Kypsyysnäyte S 0 3. x Yhteensä 48 Opiskelija voi erikseen anomalla suorittaa vieraan kielen kirjallisen ja suullisen osuuden englannin sijasta myös ranskan tai saksan kielessä. Kirjallisen ja suullisen viestinnän sekä vieraiden kielten opinnot on kuvattu tarkemmin Kieli- ja viestintäkoulutuksen opinto-oppaassa

4 Mast e r s D e g r e e a n d S p e c i a l i z a t i o n O p t i o n In order to complete a Master s degree in Information Processing Science, the student has to complete the required courses in his/her curriculum (120 ECTS points). Major studies must include the advanced studies, the mandatory courses of his/her chosen module (information systems oriented module or software engineering oriented module), optional studies and a written maturity test. The studies must include advanced studies equivalent to 60 ECTS points at minimum. The major studies include a Master s thesis. If the student has not completed in the course of his/her earlier studies the language and communication studies required for the Bachelor s degree in natural science, he/she must complete them for their Master s degree. More detailed requirements for the scope of the studies can be found from the curriculum of the Department of Information Processing Science. In the case that the student has already passed the maturity test and demonstrated his/her Finnish or Swedish language skills during his/her earlier studies, a summary of the Master s thesis will suffice. A separate form is needed for this purpose. Thus, the student does not have to demonstrate his/her Finnish or Swedish language skills but still has to demonstrate his/her familiarity with the field of his/her thesis work. Learning Outcomes: By completing the Master s level studies in Information Processing Science, a student can act as an independent expert in a goal-oriented project and is able to professionally manage such a project. The student masters the typical research methods and can select the most appropriate research and data collection methods to tackle a specific research problem. The student can develop the working methods and practices of his or her subject area by using a scientific approach and can communicate results clearly and fairly. Choosing the study orientation: For the Master s studies, a student should choose either information systems or software engineering as his/her study orientation. The choice will be made at the end of the Bachelor studies or at the latest at the beginning of the master s studies, by defining it explicitly as part of the personal study plan. Information Systems Oriented Module: The information systems study programme focuses on the usefulness and utility of information technology for organisations, work practices and other human activities. The programme gives a broad perspective to understanding IT-related issues in business, organisational, social and human contexts and provides capabilities and skills to analyse, design, and implement information systems to help solve a wide variety of business and societal problems. Graduates will be able to work as IS/IT consultants, business and systems analysts, IS designers or IS/IT project managers

5 Learning Outcomes (IS Module): After finishing master level studies in information systems orientation a student can also: Apply existing and produce new IS knowledge for organisational needs; Analyse and evaluate human activities in IT use situations, work practices, and organisational functions using conceptual means, and present the results of the analysis using suitable descriptive methods; Evaluate the impact of the development of information technology to organisational functioning; Design IT solutions that solve identified problems and improve the efficiency of organisational practices; Set targets to self-direct and work towards those goals; Communicate clearly and analytically using techniques derived from scientific practice. Software Engineering Oriented Module: Software engineering is the application of a systematic, disciplined, quantifiable approach to the development, operation and maintenance of software. It applies sound engineering principles in order to obtain economical software that is reliable and works efficiently as a part of the information system or embedded system. The courses in the software engineering orientation module follow the curriculum guidelines for Graduate Degree Programmes in Software Engineering. The courses cover areas such as software analysis and design, real-time distributed software development, software testing and project management. The courses provide relevant theoretical background on software engineering topics and the open source and global software development aspects cross all the courses. Students will learn the core aspects of software engineering in close cooperation with software companies working in a global context. Learning Outcomes (SE Module): After finishing master level studies in software engineering orientation a student can also: Apply existing and produce new SE knowledge for software companies needs; Design and construct software that satisfies specified functional and quality requirements; Act efficiently in global and distributed software projects or the open source community; Analyse and evaluate software solutions from the perspective of software architecture and design patterns; Analyse and evaluate software processes from the perspective of established capability and maturity models; Set targets to self-direct and work towards those goals; Communicate clearly and analytically using techniques derived from scientific practice

6 Teaching periods in academic year : Period 1: Period 2: Period 3: Period 4: M a s t e r s D e g r e e S t r u c t u r e Compulsory Studies (for all Master s Level Students) Compulsory Studies Code ECTS Year Period Research Methods S Project II S or Project II Seminar S or 3 Master s Thesis S x Master s Thesis Seminar S Maturity test S x Total 51 Information Systems Oriented Module Compulsory Studies Code ECTS Year Period System Design Methods for Information S Systems Interaction Design A Emerging Technologies and Issues S IT Infrastructure A Enterprise Systems A Information Security Policy and Management in S Organisations Information Systems Theory S ICT and Organisational Change S Total 39 Software Engineering Oriented Module Compulsory Studies Code ECTS Year Period Software Quality and Testing A Software Development in Global Environments S Real Time Distributed Software Development A Software Production and Maintenance A Embedded Software Development Environments A

7 Software Engineering Research S Open Source Software Development S Software Engineering Management, Measurement S and Improvement Total 39 O p t i o n a l S t u d i e s Optional courses during the next two academic years. Check the timetable to see which courses will be organised during the current semester. Course Code ECTS Year Period ICT and Behaviour Change S The Next Generation of the Web S Software Business Development S Software Business and IT Management S Usability Testing S Advanced Topics on Human-Centred Design S I n t e r n a t i o n a l M a s t e r s D e g r e e P r o g r a m m e i n S o f t w a r e, S y s t e m s a n d S e r v i c e s D e v e l o p m e n t i n G l o b a l E n v i r o n m e n t s ( G S 3 D ) The Department of Information Processing Science at the University of Oulu organises a two-year full-time Master s degree programme in Software, Systems and Services Development in Global Environment (GS 3 D). Graduates from GS 3 D will have the competence to work as experts and managers in global ICT companies. The programme will provide multidisciplinary knowledge of software, systems and services development in a global context. The GS 3 D programme includes 95 ECTS credit points of compulsory courses and optional studies must be total at least 25 ECTS credit points. Optional courses can be chosen in the optional course pool (see below). Also, complete minor studies and other university level studies, completed at Oulu University or elsewhere, can be included in the optional studies. Learning Outcomes: By completing the Master s level studies in information processing sciences a student can act as an independent expert in a goal-oriented project and be able to professionally manage such a project. The student manages typical research methods and can select the most appropriate research and data collection methods for a specific research problem. Students can develop the working methods and practices of their subject area by using a scientific approach and can communicate them clearly and fairly. After finishing Master s level studies in the GS 3 D programme a student can also: 5 2 3

8 Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta (TST) Apply existing and produce new IS and SE knowledge for organisational and software companies needs; Analyse and evaluate human activities in IT use situations, work practice and organisational functioning using conceptual means, and present the results of the analysis using suitable descriptive methods; Analyse and evaluate software solutions and processes from the perspective of software architecture, design patterns, established capability and maturity models; Evaluate the impact of the development of information technology to organisational functioning; Evaluate the impact of the development of information security to organisational functioning; Design IT solutions that solve identified problems and improve the efficiency of organisational practices; Design and construct software that satisfies specified functional and quality requirements; Act efficiently in global and distributed software projects or the open source community; Set targets to self-direct and work towards those goals; Communicate clearly and analytically using techniques derived from scientific practice. GS 3 D P r o g r a m m e S t r u c t u r e Compulsory Studies Code ECTS Year Period Orientation Studies for International Students P System Design Methods for Information S Systems Software Development in Global Environments S Open Source Software Development S Software Engineering Management, Measurement S and Improvement Research Methods S ICT and Organisational Change S Software Factory Project Course S S ;1+2 or June- October IT Infrastructure A Information Security Policy and Management in S Organisations Information Systems Theory OR S Software Engineering Research S Software Business and IT Management OR S Software Business Development S Master s Thesis S x Maturity test S 0 2. x Total

9 Optional Courses Code ECTS Year Period Software Quality and Testing A Interaction Design A Real Time Distributed Software Development A Emerging Technologies and Issues S Software Production and Maintenance A The Next Generation of the Web S Advanced Topics on Human-Centred Design S Enterprise Systems A Embedded Software Development Environments A Doing SW Business in China S Project II Seminar S Total 49 K u u l u s t e l u t j a a r v o s a n a t ( E x a m i n a t i o n a n d G r a d i n g ) Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen tentit ovat maanantaisin klo Tarkempi tenttilista on saatavissa WebOodista. Opiskelijan tulee ilmoittautua WebOodin kautta kaikkiin niihin tentteihin, joihin aikoo osallistua. Exams are on Mondays at A more detailed list of exam body published at WebOodi. The student must register in WebOodi all the exams, which intends to participate. Opintojaksojen arvostelussa käytetään arvosanoja: 0 (hylätty), 1 (välttävä), 2 (tyydyttävä), 3 (hyvä), 4 (kiitettävä) ja 5 (erinomainen). Eräät opintojaksot arvostellaan sanallisesti asteikolla hyväksytty/hylätty. Pää- tai sivuaineen opintokokonaisuuksien arvosana määräytyy numeerisesti arvosteltujen opintojaksojen opintopistemäärällä painotetun keskiarvon x perusteella seuraavasti: Course grades and grading used: 0 (fail), 1 (poor), 2 (satisfactory), 3 (good), 4 (very good) and 5 (excellent). Some courses are graded on a scale of verbal pass/fail. The major or minor subject module rating is determined by numerically criticised courses of study with a score of the weighted average of x. välttävät tiedot / poor 1 x < 1,5 tyydyttävät tiedot / satisfactory 1,5 x < 2,5 hyvät tiedot / good 2,5 x < 3,5 kiitettävät tiedot / very good 3,5 x < 4,5 erinomaiset tiedot / excellent 4,5 x

10 T i e t o j e n k ä s i t t e l y t i e t e e n s i v u a i n e e t j a t ä y d e n t ä v ä t m o d u u l i t j o u s t a v i s s a o p i n t o p o l u i s s a Tekniikan kandidaatin ja kauppatieteiden kandidaatin maisterivalinta tietojenkäsittelytieteisiin Tietojenkäsittelytieteiden laitos järjestää kaksi kertaa vuodessa (lokakuu ja maaliskuu) maisteritason erillisen opiskelijavalinnan tekniikan ja kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon Oulun yliopistossa suorittaneille. Koulutus on suunniteltu siten, että filosofian maisterin tutkinto on aiemmin suoritettujen opintojen pohjalta mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen noin kahdessa vuodessa. Hakijalla tulee tällöin olla suoritettuna tekniikan kandidaatin tutkinto tietotekniikan koulutusohjelman Informaatioverkostot -opintosuunnasta tai kauppatieteiden kandidaatin tutkinto laskentatoimen tai johtamisen koulutusohjelmasta Oulun yliopistossa. Tässä erillisvalinnassa tekniikan kandidaatit voivat hakea tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman tietojärjestelmien (Information Systems) tai ohjelmistotuotannon (Software Engineering) suuntautumisvaihtoehtoon. Kauppatieteiden kandidaatit voivat hakea tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman tietojärjestelmien (Information Systems) suuntautumisvaihtoehtoon. Hakuajoista ja muista yksityiskohdista tiedotetaan laitoksen www-sivuilla. Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmaan hakevan tekniikan kandidaatin on sisällytettävä kandidaatintutkintoonsa joko ohjelmistotuotannon tai tietojärjestelmien 25 opintopisteen kokonaisuus, jotka on esitetty alla. Kauppatieteiden kandidaatin on suoritettava kandidaattiopintojensa yhteydessä tietojärjestelmien vähintään 25 opintopisteen täydentävä moduuli (ks. alla). Ohjelmistotuotannon (Software Engineering) sivuaine tietotekniikan koulutusohjelman (Informaatioverkostojen opintosuunta) kandidaattivaiheen opiskelijoille (vähintään 25 op) 1. Pakollinen osuus: Opintojakso (pakolliset) Koodi op Projektitoiminnan perusteet A 3 Olio-ohjelmointi A 6 Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu A 6 Yhteensä Vapaasti valittava osuus: Opintojakso (valinnaiset) Koodi op Käyttöliittymien perusteet A 5 Tietokantojen perusteet A 7 Käyttöliittymäohjelmointi A

11 Vaatimusmäärittely A 5 Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet P 5 Ohjelmistoarkkitehtuurit A 6 Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet P 6 Yhteensä 39 Tietojärjestelmien (Information Systems) sivuaine tietotekniikan koulutusohjelman (Informaatioverkostojen opintosuunta) kandidaattivaiheen opiskelijoille (vähintään 25 op) 1. Pakollinen osuus: Opintojakso (pakolliset) Koodi op Projektitoiminnan perusteet A 3 Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet P 6 Tietojärjestelmien suunnittelu A 6 Yhteensä Vapaasti valittava osuus: Opintojakso (valinnaiset) Koodi op Käyttöliittymien perusteet A 5 Tietokantojen perusteet A 7 Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu A 6 Vaatimusmäärittely A 5 Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet P 5 Olio-ohjelmointi A 6 Organisaatioiden informaatiojärjestelmät A 6 Yhteensä 40 Tietojärjestelmien (Information Systems) täydentävä moduuli Kauppakorkeakoulun (a.k.a. taloustieteiden tiedekunnan koulutusohjelman Laskentatoimi, Johtaminen) kandidaattivaiheen opiskelijoille (vähintään 25 op) 1. Pakollinen osuus: Opintojakso (pakolliset) Koodi op Projektitoiminnan perusteet A 3 Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet P 6 Tietojärjestelmien suunnittelu A 6 Yhteensä Vapaasti valittava osuus: Opintojakso (valinnaiset) Koodi op Käyttöliittymien perusteet A 5 Tietokantojen perusteet A

12 Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu A 6 Vaatimusmäärittely A 5 Tietokonearkkitehtuuri P 6 Tietoturva P 5 Organisaatioiden informaatiojärjestelmät A 6 Yhteensä 40 Tietojenkäsittelytieteen maisterivalinta tietotekniikkaan Tietotekniikan osasto järjestää kaksi kertaa vuodessa koulutusohjelman maisteritason erillisen opiskelijavalinnan luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneille. Koulutus on suunniteltu siten, että diplomi-insinöörin tutkinto on aiemmin suoritettujen opintojen pohjalta mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen noin kahdessa vuodessa. Hakijalla tulee tällöin olla suoritettuna luonnontieteiden kandidaatin tutkinto tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmasta Oulun yliopistossa. Tässä valinnassa voidaan hakea tietotekniikan koulutusohjelman Informaatioverkostot - opintosuuntaan. Hakuajoista ja muista yksityiskohdista tiedotetaan osaston opintooppaassa ja www-sivuilla. Tietotekniikan DI-ohjelmaan hakevan luonnontieteiden kandidaatin on sisällytettävä kandidaatintutkintoonsa seuraavat kurssit. Osa kursseista voidaan korvata oikeassa sarakkeessa luetelluilla vastaavilla tietotekniikan koulutusohjelmaan kuuluvilla kursseilla. Vaadittu kurssi P Johdatus ohjelmointiin C-kielellä, 5 op ja harjoitustyö (811176P), 2 op Vaihtoehtoinen kurssi P Ohjelmoinnin alkeet, 5 op P Diskreetit rakenteet, 5 op P Tietotekniikan matematiikka, A Ohjelmistotekniikka, 6 op op A Ohjelmistotekniikka, 5 op A Tietorakenteet ja algoritmit, 5 op A Algoritmit ja tietorakenteet 6 op A Internet ja tietoverkot, 5 op A Tietokoneverkot I, 5 op P Matematiikan peruskurssi I, 5 op P Matematiikan peruskurssi II, 6 op A Digitaalitekniikka I, 5 op A Tietokonetekniikka, 4 op A Käyttöjärjestelmät, 5 op Kandidaatin tutkinnosta puuttuvia kursseja voidaan sisällyttää hakijan diplomiinsinöörin opintojen henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan tietotekniikan koulutusohjelman yleisten ohjeiden mukaisesti. Lisäksi DI-vaiheen täydentävään moduuliin on valittava kurssit P, Matriisialgebra (3,5 op), P, Tilastomatematiikka (5 op) sekä A, Laiteläheinen ohjelmointi (5 op). Tietojenkäsittelytieteen maisterivalinta Taloustieteisiin Taloustieteiden tiedekunta järjestää kaksi kertaa vuodessa koulutusohjelman maisteritason erillisen opiskelijavalinnan luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneille. Koulutus on suunniteltu siten, että kauppatieteen maisterin tutkinto on aiemmin suoritettujen opintojen pohjalta mahdollista suorittaa päätoimisesti 5 2 8

13 opiskellen noin kahdessa vuodessa. Hakijalla tulee tällöin olla suoritettuna luonnontieteiden kandidaatin tutkinto tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmasta Oulun yliopistossa. Tässä valinnassa voidaan hakea Laskentatoimen osaston tai Johtamisen osaston koulutusohjelmaan. Hakuajoista, suoritettavista taloustieteiden sivuaineista ja muista yksityiskohdista tiedotetaan taloustieteiden tiedekunnan opintooppaassa ja www-sivuilla. T i e t o j e n k ä s i t t e l y t i e d e s i v u a i n e e n a Tietojenkäsittelytieteessä on mahdollista suorittaa approbaturia (väh. 25 op) ja cum laude approbaturia (väh. 60 op) vastaavat opintokokonaisuudet laitoksen resurssien sallimissa puitteissa. Jos TOL:n sivuaineopinnot ovat pakollisia oman tutkinnon suorittamisessa ja oma laitos tai osasto on sopinut pakollisuudesta TOL:n kanssa, on opiskelijalla oikeus osallistua näihin opintoihin TOL:n valintasääntöjen puitteissa (ks. Valintasääntö). Myös vapaavalintaisesti sivuaineopintoina TOL:n opintojaksoja suorittavia opiskelijoita otetaan niin paljon kuin resurssit sallivat. Mikäli opintojakson osallistujien määrää joudutaan rajoittamaan, niin tällöin vapaaehtoisesti sivuaineopintoina suorittavien määrää voidaan rajata. Oulun yliopiston opinto-oikeuden omaavan ei tarvitse anoa erillistä opinto-oikeutta. Tietojenkäsittelytieteiden opintoja voi suorittaa myös Avoimessa yliopistossa vähintään 25 op:n ja vähintään 60 op:n kokonaisuudet. Laitoksen opetus: opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna Approbaturia vastaavat opinnot (vähintään 25 op) 1. Kaikille yhteinen pakollinen osuus: Opintojakso (kaikille pakollinen) Koodi op Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin P 5 2. Vapaasti valittava osuus: Edellisen lisäksi valittava vähintään 13 opintopistettä joko Tietojärjestelmien tai Ohjelmistotuotannon kurssitarjonnasta. Lisäksi suoritetaan vähintään 7 opintopisteen edestä opintojaksoja, jotka ovat vapaasti valittavissa alla esitetystä kurssitarjonnasta. Opintojakso (Ohjelmistotuotanto) Koodi op Johdatus ohjelmointiin C-kielellä a P 5 Johdatus ohjelmointiin, harjoitustyö b P

14 Diskreetit rakenteet P 5 Projektitoiminnan perusteet A 3 Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet P 5 Tietoturva P 5 Tietokonearkkitehtuuri P 6 Internet ja tietoverkot A 5 Olio-ohjelmointi A 6 Tietorakenteet ja algoritmit A 5 Ohjelmistoarkkitehtuurit A 6 Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu A 6 Ohjelmistotekniikka A 6 Vaatimusmäärittely A 5 Tietokantojen perusteet A 7 a) Jos ottaa tämän, pitää ottaa myös alla oleva b) Jos ottaa tämän, pitää ottaa myös yllä oleva Opintojakso (Tietojärjestelmät) Koodi op Projektitoiminnan perusteet A 3 Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet P 5 Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet P 6 Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä P 4 Tietoturva P 5 Tietokonearkkitehtuuri P 6 Internet ja tietoverkot A 5 Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu A 6 Organisaatioiden informaatiojärjestelmät A 6 Tietojärjestelmien suunnittelu A 6 Vaatimusmäärittely A 5 Käyttöliittymien perusteet A 5 Tietokantojen perusteet A 7 Käyttöliittymäohjelmointi A 5 Business Process Modelling A 5 Cum laude approbaturia vastaavat opinnot (vähintään 60 op) Täydennetään perusopintokokonaisuus (vähintään 25 op) siten, että vähintään 25 opintopistettä valitaan edellä esitetyistä Tietojärjestelmien tai Ohjelmistotuotannon opintojaksoista. Lisäksi suoritetaan vähintään 10 opintopisteen edestä opintojaksoja, jotka ovat vapaasti valittavissa edellä esitetystä kurssitarjonnasta. V a l i n t a s ä ä n t ö Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella opetusta annetaan resurssien sallimissa puitteissa. Opintojaksolle osallistumiseen vaaditaan, että opetussuunnitelmassa mainitut opintojakson pakolliset edeltävät opinnot on suoritettu. Jos opintojaksoille hyväksyttävien opiskelijoiden määrää joudutaan rajoittamaan, niin hyväksyttyjen valinta tapahtuu seuraavan valintasäännön mukaisesti

15 1. Ensisijaisesti hyväksytään niitä opiskelijoita, joille opintojakso on pakollinen. 2. Sitten otetaan niitä, joilla opintojakso kuuluu pakolliseen TOL:n sivuaineopintokokonaisuuteen tämän kokonaisuuden vaatimuksissa mainittuna pakollisten vaihtoehtoisena kurssina. 3. Sen jälkeen otetaan muita yliopisto-opiskelijoita. Yllä olevien askelien sisällä käytetään tarvittaessa seuraavia kriteereitä alla mainitussa järjestyksessä. a) Hyväksytään ensisijaisesti TOL:n pääaineopiskelijoita. b) Sitten otetaan niitä, joilla opetussuunnitelmassa mainitut edeltäviksi suositeltavat kurssit on suoritettu. c) Sen jälkeen ratkaisee suoritettujen TOL:n koulutusohjelman opintojen opintopisteiden määrä. K u r s s i k u v a u k s e t (Course Descriptions) Kurssikuvaukset on esitetty aakkosjärjestyksessä. Kursseihin liittyvää kirjallisuutta löytyy yliopiston pääkirjastosta sekä tiedekirjasto Telluksesta. Advanced Topics in Human-Centred Design (812650S) ECTS Credits: 5 ECTS credits/135 hours of work Timing: 1 st 2 nd year of Master s studies, spring semester, period 3 Target group: Learning Outcomes: After completing the course, students are familiar with some state-of-the-art research results related to current themes and contexts in humancentred design, they understand the strengths and limitations of various methods and frameworks used in human-centred design and they can acquire knowledge and critically read relevant research articles on Human-Centered design research topics. Contents: The content of the course will change with time. The initial set of topics includes: Current themes User experience as an object of analysis and design Participatory design, end-user-design and living labs Information ecologies and infrastructures Design for all Iterative and incremental design and development The impact of humancentred design Current development contexts: Open source software development Game development Development of ICT for children Ubiquitous computing. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning Activities and Teaching Methods: Lectures 20h, assignments 100h, seminars 15h. Language of instruction: English Recommended or required reading: A collection of research papers supported with lecture materials. Students also need to collect some study material by themselves

16 Assessment methods and Criteria: Depending on the implementation group and/or individual assignments, evaluated according to predefined evaluation criteria exam 20h. The course assignments will be done as group work, the lecture reflections and the exam will be done as individual work. Prerequisites and co-requisites: Course Interaction Design or similar knowledge. Recommended optional programme components: Grading: 1 5 Person responsible: Netta Iivari & Mikko Rajanen Work placements: No Other Information: Business Process Modelling (813316A) ECTS credits: 5 ECTS credits/134 hours of work Timing: The course unit is held in the spring semester, during period 4. It is recommended to complete the course in the second year of Bachelor studies. Target group: Learning outcomes: After completing the course, students are able to model and develop business processes, as well as use a computer-based process modeling tool. The students are able to distinguish between business process change on the enterprise level, business process level and the implementation level, and to evaluate these business process changes. Contents: Process architecture and how it can be fitted to the organisation, process modelling, process performance measurement, understanding process-related problems, process development, software tools for modelling and analysing processes, exercises. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: Lectures 30h, exercises 12h, course assignments 45h, problem-based learning 27h, Language of instruction: English Recommended or required reading: Harmon, Paul (2007). Business Process Change. A Guide for Business Managers and BPM and Six Sigma Professionals. Morgan Kaufmann Publishers. Assessment methods and criteria: This course unit utilizes continuous assessment. Lectures are voluntarily, but participation is highly recommended. The students will write lecture reflections, a problem-based learning report, and will create a process model with a software tool. In addition, there will be an exam at the end of the course, which will be assessed. The assessment of the course unit is based on the learning outcomes of the course unit. Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: Grading: The course unit utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Karin Väyrynen Work placements: No Other information: Diskreetit rakenteet (811120P) Laajuus: 5 op/134 tuntia opiskelijan työtä Ajoitus: 1. vsk, syyslukukausi, periodi 1 Kohderyhmä: Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tulkita yksinkertaisia matemaattisia merkintöjä ja käyttää niitä itse. Hän osaa määritellä teoreettisissa perusrakenteissa (ks. sisältö) esiintyvät tärkeimmät käsitteet täsmällisesti ja kuvata määritelmien asiasisältöä. Opiskelija 5 3 2

17 myös hallitsee keskeisimmät perusrakenteiden tulokset ja (algoritmiset) menetelmät ja kykenee soveltamaan niitä helpoissa esimerkkitapauksissa. Hän osaa arvioida tietyntyyppisiä yksinkertaisia käytännön tietojenkäsittelyn ongelmia, valita asianmukaisen teoreettisen menetelmän ongelman ratkaisemiseksi ja soveltaa ko. menetelmää. Sisältö: 1. Algoritmin käsite 2. Lukujärjestelmät ja niiden muunnokset 3. Logiikka (propositiokalkyyli, predikaattikalkyylin alkeet) 4. Joukko-oppi, relaatiot ja funktiot (äärellisyys/äärettömyys, induktio) 5. Alkeislukuteoria (jaollisuus ja siihen liittyvät algoritmit) 6. Kombinatoriikka (lukumäärien laskeminen) 7. Verkkoteoria. Järjestämistapa: lähiopetus Toteutustavat: luentoja 40 h, harjoituksia 30 h, itsenäistä työskentelyä noin 64 h Toteutuskieli: suomi Oppimateriaali: luentokalvot (noin 250 kalvoa), luentomoniste (noin 100 sivua), oppikirja: Peter Grossman, Discrete Mathematics for Computing, Second Revised Edition, Palgrave Macmillan, ISBN: Suoritustavat: luennot joko välikokeilla (2 kpl) tai loppukokeella; pakolliset harjoitukset joko luokassa assistentin ohjaamana tai itsenäisesti Yhteydet muihin opintojaksoihin: Opintojakson esitietovaatimukset: lukion matematiikan lyhyen oppimäärän hallinta Arviointiasteikko: 1 5 Vastuuhenkilö: Juha Kortelainen Työssä oppimista: Ei Lisätiedot: Doing Software Business in China (817610S) ECTS credits: 5 ECTS credits/134 hours of work Timing: 1 st 2 nd year, spring semester, period 4 Target group: Learning outcomes: After completion of the course, students will have a comprehensive understanding of software as a business and an industry in China. Students will recognise success factors, business models and development trends of the software business in China. Students will also understand the special characteristics of the software business in China. Contents: In the course a number of software business topics will be covered and these include: the current software market in China; software products and services in China; internationalisation and globalisation; revenue generation concepts; business planning in China; financing, pricing, cost and profitability; offer calculation; software engineering processes, and business project and entrepreneurship in China. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: Lectures 20h, assignment 60h, and exam 54. In the lectures much of the time will be devoted to discussing specific topics in small groups and among the class as a whole. In addition, case studies, home assignments and in-class presentation will be used. For the home assignment students are required to form a group (2 students per group) to complete a written report on a specific software business topic. Language of instruction: English Recommended or required reading: There is no prescribed textbook for this course. Instead, a reading brick comprising lecture notes, book chapters, journal articles and case studies relating to the various topics 5 3 3

18 being covered will be made available for downloading. Language of instruction: English Assessment methods and criteria: 1) Exam (50%), 2) home assignment and inclass presentation (50%). Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: Grading: 1 5 Person responsible: Xiaosong Zheng Work placements: No Other information: Embedded Software Development Environments (815308A) ECTS Credits: 4 ECTS credits / 108 hours of work Timing: 1 st year of Master s and GS3D studies, spring semester, period 4 Learning outcomes: After completing the course, a student is able to work with the essential software development tools of a selected embedded platform. The student is able to implement memory and power efficient applications by exploiting existing libraries and knowledge of the programming interfaces provided by the platform. Contents: The focus of the course is in the software development environments and tools for mobile and embedded platforms, such as Android, ios, and Windows Phone. In addition, the course covers memory and power management, core services of the platform, and the utilisation of existing libraries. One platform will be selected for deeper study, and the course introduces its essential software development tools and libraries. The emphasis is on application development for the platform as an exercise. Mode of delivery: Blended teaching Learning activities and teaching methods: Lectures and exercises about 40h, exercise work 68h Recommended or required reading: Course material, the documentation of selected technologies, and other related literature Assessment methods and criteria: Exercise work Prerequisites and co-requisites: Course A Real-time Distributed Software Development, C/C++ and/or Java programming skills or similar knowledge obtained from other courses. Grading: 1 5 Person responsible: Henrik Hedberg Work placements: No Other information: Emerging Technologies and Issues (813619S) ECTS credits: 4 ECTS credits/108 hours of work Timing: 1 st year of Master s and GS 3 D studies, autumn semester, period 2 Target group: Learning Outcomes: After completing the course, the student is able to: Analyse the on-going changes in online and consumer behaviour, customer requirements, ICT markets and technological development; Evaluate key enabling web technologies and become an effective participant in web-enabled business endeavours and initiatives; Design ways for leveraging information and communication technologies to improve intra- and inter-organisational processes and enhance a firm s competitive position; 5 3 4

19 Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta (TST) Plan ways for searching innovations; and Develop his/her skills for building careers and taking advantage of entrepreneurial opportunities through emerging technologies, in particular related to the web. Enterprise Systems (812350A) ECTS Credits: 4 ECTS credits/108 hours of work Timing and: 1st year of Master s and GS3D studies, spring semester, period 4 Contents: 1. A shift in thinking about the web and emerging technologies 2. How to social web is transforming businesses, software design, our perception of people as well as skills required of us 3. How to accelerate innovation creation through web-based and other emerging technologies: Ecosystem thinking, strategies, core business values 4. Transformation of the social web into humanized web Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: 24h lectures, 84h independent work. Language of instruction: English (only) Recommended or required reading: Oinas-Kukkonen Harri & Oinas-Kukkonen Henry (2013) Humanizing the Web: Change and Social Innovation. Palmgrave Macmillan, Basingstoke, UK. Assessment methods and criteria: Exam (only in English) Prerequisites and co-requisites: None Recommended optional programme components: Grading: 1 5 Person responsible: Harri Oinas-Kukkonen Work placements: No Other information: Target group: Learning outcomes: After completing the course, the student: Contents: Understands how ERP, SCM, KM, CRM, global supply chain, inventory management, and online business systems operate; Understands how business processes integrate the internal functions of the enterprise and allow the enterprise to interact with its business environment (such as suppliers, business partners, and customers); Is able to recognize, model, and improve business processes to help enterprises achieve efficiency, effectiveness, and competitive advantage; Understands how to do research on enterprise information systems. 1. Principles of enterprise systems, and business processes that integrate the internal functions of the enterprise and connect the enterprise with its business environment; 2. Manage enterprises intellectual capital to achieve competitive advantage; 3. Enterprise resource planning (ERP); 4. Supply chain management (SCM); 5. Global supply chain & inventory management systems 6. Knowledge management systems; 7. Customer relationship management (CRM); 8. Internet-based systems; 9. Enterprise application integration (EAI) 5 3 5

20 Learning activities and teaching methods: The overall workload for each student in this course is 108 hours. Lectures (24h), exercises (14h), homework (15h), essay (25 h), examination (30h). Prerequisites: Understanding of the business process modeling helps. Recommended or required reading: Refer to the course web pages Assessment methods: Exercises, assignments, essay, and examination. Grading: 1 5 Person responsible: Li Zhao Work Placements: No Other information: Ethics of Information Systems: Classical Foundations and Current Issues (813631S) Learning Outcomes: After completing the course, the student: is able to explain how ethical issues are present in different levels of theories of information systems (IS), namely individual, group, organization and markets levels. is able to analyze current ethical issues in information systems (IS) with classical theories of ethics (e.g. utilitarianism, Kantian ethics, virtue ethics) and business ethics theories (e.g., stockholder and stakeholder theories) and is also able to propose solutions to those issues is able to produce an in-depth analysis of an IS ethics issue, assess the issue and produce interpretations on the issue and recommendations for considering the issue in IS research and practice Contents: 1. Constructs and foundations of IS ethics 2. Theories of ethics, business ethics, and moral psychology 3. Individual, group, organization, and markets level IS theories and IS ethics 4. Current and future IS issues Mode of delivery: face-to-face teaching, seminar Learning activities and teaching methods: Pre-tasks for seminar (40 hours of work), Active participation in seminars (20 hours of work), Self-Assessments (5 hours), and Group work and its presentation (70 hours). Language of instruction: English Recommended or required reading: To be announced during the course implementation ECTS Credits: 5 ECTS credits/ 135 hours of work Timing: Master s studies, period 4 (optional) Target group: Master s level students and Ph.D. students Assessment Methods and Criteria: Pretasks has to be acceptable level, Selfassessment of learning, Group work and its presentation. Prerequisites and co-requisites: Bachelor degree or other equivalent degree. Grading: 1 5 Person responsible: Tero Vartiainen Work placements: No Other Information: Course material can be found at OPTIMA e-learning environment, Urkund is used for course work submissions. ICT and Behaviour Change (812651S) ECTS credits: 5 ECTS credits/134 hours of work Timing: 1st 2nd year of Master s and GS3D studies, period 3 Target group: 5 3 6

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014:

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014: Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008 opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 OPINTO-OPAS 2008 Syksyllä 2008 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Contents are subject to change due to weather condition and will be discussed with participants in the beginning of the course

Contents are subject to change due to weather condition and will be discussed with participants in the beginning of the course Activity Holidays Code: PRO8PO009 Extent: 3 cr (81 h) Timing: 1,3,5 semester Language: English Level: Free choice studies Type: Free choice Starting level and linkage with other courses No prerequisites

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013

Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013 Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013 Englannin kielioppi ja rakenteet Englannin tasokoe English 1 English 2 ICT architectures ICT-hankinnat ICT-johtaminen ja -strategia

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA. Koulutusohjelman tavoitteet

TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA. Koulutusohjelman tavoitteet TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoitteet Koulutusohjelma koostuu kolmesta suunnasta: tietotekniikka, mikroelektroniikka ja tietoliikennetekniikka.

Lisätiedot

The cultural construction of school mathematics and student achievement. Trends in Science Education Research from a German Perspective

The cultural construction of school mathematics and student achievement. Trends in Science Education Research from a German Perspective The cultural construction of school mathematics and student achievement Paul Andrews Stockholm University, Sweden paul.andrews@mnd.su.se In this talk I will consider the extent to which school mathematics

Lisätiedot

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Toimittaneet Mikko Härmä ja Tarja Nupponen Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Sitran raportteja 22 Helsinki 2 TYÖN MUUTOS JA HYVINVOINTI TIETOYHTEISKUNNASSA 2002 kirjoittajat ja Sitra Graafinen

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

AS-0.2230 Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt (2-6 op) Vastuuopettaja: Opetusperiodi: Työmäärä toteutustavoittain: Osaamistavoitteet:

AS-0.2230 Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt (2-6 op) Vastuuopettaja: Opetusperiodi: Työmäärä toteutustavoittain: Osaamistavoitteet: AS-0.2230 Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt (2-6 op) Vastuuopettaja: Jorma Selkäinaho Opetusperiodi: I - II Työmäärä toteutustavoittain: Yhden työn (0,5op) työmäärä on 3,5 h (esikuulustelu

Lisätiedot

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 Opintojaksoluettelo Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (HETI09) op Perusopinnot 60 Pakolliset perusopinnot 60 ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3 TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 ICT1TA002 Työasemat ja

Lisätiedot

Creative Futures Conference Proceedings

Creative Futures Conference Proceedings Marjo Mäenpää & Taina Rajanti (eds) Creative Futures Conference Proceedings 10. -11. October 2007 in Pori, Finland Marjo Mäenpää, Taina Rajanti (eds.) Creative Futures Conference Proceedings Publication

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS

TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS TDI TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (MLT) tarjoaa yhdessä Åbo Akademin ja Turun kauppakorkeakoulun kanssa kansainvälisen tietoteollisten

Lisätiedot

Mitä jos lähtisit ulkomaille?

Mitä jos lähtisit ulkomaille? 2 Mitä jos lähtisit ulkomaille? EN EHTINYT EDES HAKEA TÖITÄ, KUN UNELMIENI TYÖPAIKASTA JO SOITETTIIN. Liisa Lahti IAESTE-harjoittelussa Ghanassa 2008 IAESTE-harjoittelussa Tadžikistanissa 2009 CIMOn maaohjelmien

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

POMOn opintojaksokuvaukset 2004 2005

POMOn opintojaksokuvaukset 2004 2005 a POMOn opintojaksokuvaukset 2004 2005 Englanti, perusopintojakso...1 Matkatoimisto ja liikennepalvelut...2 Majoitus, ravintola ja kokouspalvelut...3 Kotimaanmatkailu, incoming ja ohjelmapalvelut...4 Business

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma,

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma, 160 Taiteen laitos 162 Taiteen laitos Koulutusohjelmat Taiteen kandidaatin tutkintoon johtava koulutusohjelma Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma (180 op) Taiteen maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report VUOSIKERTOMUS 2006 Annual Report Sisällys Index Rehtorin katsaus 3 President s Review 4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences Visio, tehtävä ja arvot Vision, mission and task

Lisätiedot

Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003. Päivi Pylkkänen (toim.)

Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003. Päivi Pylkkänen (toim.) Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003 MMM:n julkaisuja 2/2004 Maa- ja metsätalousministeriö Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003 MMM:n julkaisuja 2/2004 Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi

Lisätiedot

Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009

Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009 Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009 TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TAMPEREEN YLIOPISTO D 2010 2 TAMPERE 2010 TAMPEREEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS JULKAISUSARJA D VERKKOJULKAISUT

Lisätiedot

Liite 3/10. Opetussuunnitelma 2015 2016: kurssikuvaukset Laitos: Perustieteiden korkeakoulun yhteiset Kielet: suomi, ruotsi, englanti

Liite 3/10. Opetussuunnitelma 2015 2016: kurssikuvaukset Laitos: Perustieteiden korkeakoulun yhteiset Kielet: suomi, ruotsi, englanti Liite 3/10 Opetussuunnitelma 2015 2016: kurssikuvaukset Laitos: Perustieteiden korkeakoulun yhteiset Kielet: suomi, ruotsi, englanti Eri-0.2160 Pienryhmän ohjaus V (1 op) Opetusperiodi: IV (2015-2016)

Lisätiedot

U.S. Schooling and Health Care Revisited:

U.S. Schooling and Health Care Revisited: Pääkirjoitus 1 2 U.S. Schooling and Health Care Revisited: Assaying Uses of Gross Domestic Product Arthur Melmed & Jean H.P. Paelinck In an exploratory study of certain aspects of the troubled U.S. schooling

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO KeSäLuKuKAuSI 2013

AVOIN YLIOPISTO KeSäLuKuKAuSI 2013 AVOIN YLIOPISTO Kesälukukausi 2013 Tampereen teknillinen yliopisto AVOIN YLIOPISTO Opinto-opas Kesälukukausi 2013 Tampere 5.4.2013 Toimittanut: Sini Ullgren Kuvat: TTY:n kuvapankki ja Sami Helenius/Tampereen

Lisätiedot

Opintojaksot Porin laitos. lukuvuosi 2015 2016

Opintojaksot Porin laitos. lukuvuosi 2015 2016 Opintojaksot Porin laitos lukuvuosi 2015 2016 8.4.2015 Matematiikka PLA-11010 Johdatus yliopistomatematiikkaan, 8 op Introduction to University Mathematics, 8 cr VASTUUHENKILÖ: Juha Tanttu, Timo Ranta

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010

KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010 KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010 Tämä kysymyslomake on osa vuosittaista ohjelmistoliiketoiminnan kartoitusta. Tulokset julkaistaan tilastoyhteenvetona ja taulukoina, joista ei voi tunnistaa

Lisätiedot

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen TYÖ TULEVAISUUDESSA Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen Suomen uhat ja mahdollisuudet - politiikan keinot uudistaa työn, opiskelun ja muun toiminnan ajoittumista joustavasti ja

Lisätiedot

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER?

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? BMGT95.833 July 1995 GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? Jan A.M. Graafmans Herman Bouma James L. Fozard Paper presented at the conference A city for all & training for living and working

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Vastaava toimittaja Opintoasiainpäällikkö Päivi Saari Taitto: Mervi

Lisätiedot

Projektin Johdon Pätevyys 3.0

Projektin Johdon Pätevyys 3.0 Projektin Johdon Pätevyys 3.0 National Competence Baseline 3.0 Pätevyysnäkymä v 1.3 06/2012 Käytöspätevyydet Ihmisten johtaminen Sitoutuminen ja motivaatio Itsehillintä Vakuuttavuus Rentous Avoimuus Luovuus

Lisätiedot

Studying Market Place Cultures

Studying Market Place Cultures 8 2/ 2014 Studying Market Place Cultures Special issue on 3rd Nordic Conference on Consumer Research Studying Marketplace Cultures and Communities using Practice Theories: Methodological Challenges Practice

Lisätiedot