TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA"

Transkriptio

1 TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja kehittyy edelleen voimakkaasti ja alan asiantuntijoista on suuri kysyntä. Opiskelu Oulun yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella (TOL) tarjoaa sinulle hyvät työllistymis- ja urakehitysmahdollisuudet ICT-toimialan huippupaikoille. Tietojenkäsittelytieteen opetus fokusoituu tietojärjestelmiin, ohjelmistoihin ja niitä syventäviin osaamisalueisiin ja sovelluksiin. Samalla kehitetään työelämässä tärkeitä yleisiä taitoja kuten projektityötaitoja, kielitaitoja, kirjallisen ja suullisen viestinnän taitoja, ryhmätyötaitoja ja ongelmanratkaisutaitoja. Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella on vankat perinteet ja hyviä kokemuksia yhteistyöstä tietoteollisuusalan yritysten kanssa. Työelämään orientoitunut tapa suorittaa opinnot tarkoittaa sitä, että harjoitus- ja projektityöt tehdään usein yhteistyössä yritysten kanssa. Näin opiskelijat saavat jo opiskeluaikanaan konkreettista kokemusta alan työtehtävistä. Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmasta valmistuneiden työllisyystilanne on hyvä. Työpaikkoina ovat yleensä ICT-toimialan yritykset, palvelu- ja teollisuusyritykset, julkinen sektori sekä koulutusorganisaatiot. Viime vuosina useat alalta valmistuneet ovat myös aloittaneet työskentelynsä omassa yrityksessä. Tyypillisiä tietojenkäsittelytieteiden laitokselta valmistuneiden maistereiden ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi tietohallintopäällikkö, projektipäällikkö, ohjelmistosuunnittelija, käytettävyysasiantuntija, globaalin ohjelmistoliiketoiminnan asiantuntija, tietoturvan asiantuntija, tekninen asiantuntija, IT-konsultti, tietojärjestelmäasiantuntija ja tutkija. Opiskelu tietojenkäsittelytieteiden laitoksella on kokopäiväistä opiskelua, joka vastaa 60 opintopistettä vuodessa. Tämä tarkoittaa 1600 tuntia vuodessa opiskelijan opiskelutyötä. Kandidaatin tutkinto (180 op) voidaan suorittaa kolmessa vuodessa ja maisterin tutkinto (120 op) kahdessa vuodessa täysipäiväisesti opiskellen. Opinnot toteutetaan pääosin lähiopetuksena. Joihinkin opintojaksoihin sisältyy lisäksi työssäoppimisjakso. Laitoksen opetus: opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna : Periodi 1: Periodi 2: Periodi 3: Periodi 4: Opetustoiminnan vastuuhenkilö: Laitoksen opetuksesta vastaava, yliopistonlehtori, FT Seppo Pahnila

2 Luonnontieteiden kandidaatin t u t k i n t o Luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkintoa varten opiskelijan tulee suorittaa opetussuunnitelman mukaisesti 180 opintopisteen laajuiset opinnot. Pääaineesta, joka on tietojenkäsittelytiede, tulee suorittaa yleis-, perus- ja aineopinnot, joiden laajuus on 145 opintopistettä. Pääaineen opintoihin sisältyy opinnäyte (kandidaatintutkielma 7 op) ja kirjallinen kypsyysnäyte. Lisäksi opintoihin sisältyy vähintään 25 opintopisteen sivuainekokonaisuus. Kieli- ja viestintäopinnot ovat laajuudeltaan 10 opintopistettä. Pakollisella 25 opintopisteen sivuaineella (perusopintokokonaisuus) lähdetään rakentamaan pohjaa tulevaan ammattiprofiiliin opiskelijan mielenkiinnon mukaisesti. Kandidaatin tutkinto antaa jo perusvalmiudet toimia ICT-toimialan ammattitehtävissä. Suositeltavia sivuaineita ovat esimerkiksi tilastotiede, matematiikka, tekniikka, työtieteet ja taloustieteet. Laitoksella on lisäksi osittain laitoksen itse järjestämä ohjelmistokehitysosaajan sivuainekokonaisuus (25 op), johon kuuluvat kurssit ovat Ohjelmointikieltenperiaatteet 5 op (815338A), Tekoäly 5 op (521495A), Käyttöjärjestelmät 5 op (521453A) ja Ohjelmiston rakentaminen 10 op (812315A). Tarjottavat perusopintokokonaisuudet esitetään sivuaineita tarjoavien tiedekuntien, osastojen ja laitosten opinto-oppaissa. Sivuaineita voi suorittaa myös muissa yliopistoissa ja korkeakouluissa sekä Avoimessa yliopistossa. Lisätietoja sivuaineopinnoista antavat laitoksen amanuenssit Heli Alatalo ja Risto Nuutinen. Kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteet: Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää ja arvioida erilaisia tietojärjestelmien ja ohjelmistojen suunnittelussa, toteutuksessa ja käyttöönotossa käytettäviä menetelmiä, tekniikoita ja työkaluja ja valita niistä sopivimmat annetun ongelman ratkaisemiseen soveltaa tietojenkäsittelytieteiden käsitteistöä, menetelmiä ja tekniikoita tietojärjestelmien ja ohjelmistojen rakentamiseen suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisia tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja projektimuotoisesti tehdä kirjallisuuteen pohjautuvan tutkimuksen tieteellisiä tutkimusmenetelmiä käyttäen viestiä suullisesti ja kirjallisesti huomioiden kohdeyleisön. K a n d i d a a t i n t u t k i n n o n r a k e n n e 1. lukuvuosi Koodi Op Vuosi Periodi Organisaatioiden informaatiojärjestelmät A Diskreetit rakenteet P Orientoivat opinnot Y Ruotsin kieli Y Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin P Johdatus ohjelmointiin C-kielellä P Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä P

3 Tietokonearkkitehtuuri P Internet ja tietoverkot A Johdatus ohjelmointiin, harjoitustyö P Englannin kieli 1 (Reading for Academic Purposes) Y Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet P Tietoturva P Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet P Yhteensä lukuvuosi Koodi Op Vuosi Periodi Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu A Englannin kieli 2 (Scientific Communication) Y Olio-ohjelmointi A Tietorakenteet ja algoritmit A Kirjallinen ja suullinen viestintä Y Tietokantojen perusteet A Ohjelmistotekniikka A Business Process Modelling A Käyttöliittymien perusteet A Yhteensä 46 Kolmas lukuvuosi Koodi Op Vuosi Periodi Projektitoiminnan perusteet A Tiedonhankintakurssi P Käyttöliittymäohjelmointi A Vaatimusmäärittely A Projekti I A Johdatus tutkimustyöhön A Ohjelmistoarkkitehtuurit A Tilastollisen data-analyysin perusteet tietojenkäsittelytieteilijöille A Tietojärjestelmien suunnittelu A LuK-tutkielma A 7 3. x Kypsyysnäyte S 0 3. x Yhteensä 48 Opiskelija voi erikseen anomalla suorittaa vieraan kielen kirjallisen ja suullisen osuuden englannin sijasta myös ranskan tai saksan kielessä. Kirjallisen ja suullisen viestinnän sekä vieraiden kielten opinnot on kuvattu tarkemmin Kieli- ja viestintäkoulutuksen opinto-oppaassa

4 Mast e r s D e g r e e a n d S p e c i a l i z a t i o n O p t i o n In order to complete a Master s degree in Information Processing Science, the student has to complete the required courses in his/her curriculum (120 ECTS points). Major studies must include the advanced studies, the mandatory courses of his/her chosen module (information systems oriented module or software engineering oriented module), optional studies and a written maturity test. The studies must include advanced studies equivalent to 60 ECTS points at minimum. The major studies include a Master s thesis. If the student has not completed in the course of his/her earlier studies the language and communication studies required for the Bachelor s degree in natural science, he/she must complete them for their Master s degree. More detailed requirements for the scope of the studies can be found from the curriculum of the Department of Information Processing Science. In the case that the student has already passed the maturity test and demonstrated his/her Finnish or Swedish language skills during his/her earlier studies, a summary of the Master s thesis will suffice. A separate form is needed for this purpose. Thus, the student does not have to demonstrate his/her Finnish or Swedish language skills but still has to demonstrate his/her familiarity with the field of his/her thesis work. Learning Outcomes: By completing the Master s level studies in Information Processing Science, a student can act as an independent expert in a goal-oriented project and is able to professionally manage such a project. The student masters the typical research methods and can select the most appropriate research and data collection methods to tackle a specific research problem. The student can develop the working methods and practices of his or her subject area by using a scientific approach and can communicate results clearly and fairly. Choosing the study orientation: For the Master s studies, a student should choose either information systems or software engineering as his/her study orientation. The choice will be made at the end of the Bachelor studies or at the latest at the beginning of the master s studies, by defining it explicitly as part of the personal study plan. Information Systems Oriented Module: The information systems study programme focuses on the usefulness and utility of information technology for organisations, work practices and other human activities. The programme gives a broad perspective to understanding IT-related issues in business, organisational, social and human contexts and provides capabilities and skills to analyse, design, and implement information systems to help solve a wide variety of business and societal problems. Graduates will be able to work as IS/IT consultants, business and systems analysts, IS designers or IS/IT project managers

5 Learning Outcomes (IS Module): After finishing master level studies in information systems orientation a student can also: Apply existing and produce new IS knowledge for organisational needs; Analyse and evaluate human activities in IT use situations, work practices, and organisational functions using conceptual means, and present the results of the analysis using suitable descriptive methods; Evaluate the impact of the development of information technology to organisational functioning; Design IT solutions that solve identified problems and improve the efficiency of organisational practices; Set targets to self-direct and work towards those goals; Communicate clearly and analytically using techniques derived from scientific practice. Software Engineering Oriented Module: Software engineering is the application of a systematic, disciplined, quantifiable approach to the development, operation and maintenance of software. It applies sound engineering principles in order to obtain economical software that is reliable and works efficiently as a part of the information system or embedded system. The courses in the software engineering orientation module follow the curriculum guidelines for Graduate Degree Programmes in Software Engineering. The courses cover areas such as software analysis and design, real-time distributed software development, software testing and project management. The courses provide relevant theoretical background on software engineering topics and the open source and global software development aspects cross all the courses. Students will learn the core aspects of software engineering in close cooperation with software companies working in a global context. Learning Outcomes (SE Module): After finishing master level studies in software engineering orientation a student can also: Apply existing and produce new SE knowledge for software companies needs; Design and construct software that satisfies specified functional and quality requirements; Act efficiently in global and distributed software projects or the open source community; Analyse and evaluate software solutions from the perspective of software architecture and design patterns; Analyse and evaluate software processes from the perspective of established capability and maturity models; Set targets to self-direct and work towards those goals; Communicate clearly and analytically using techniques derived from scientific practice

6 Teaching periods in academic year : Period 1: Period 2: Period 3: Period 4: M a s t e r s D e g r e e S t r u c t u r e Compulsory Studies (for all Master s Level Students) Compulsory Studies Code ECTS Year Period Research Methods S Project II S or Project II Seminar S or 3 Master s Thesis S x Master s Thesis Seminar S Maturity test S x Total 51 Information Systems Oriented Module Compulsory Studies Code ECTS Year Period System Design Methods for Information S Systems Interaction Design A Emerging Technologies and Issues S IT Infrastructure A Enterprise Systems A Information Security Policy and Management in S Organisations Information Systems Theory S ICT and Organisational Change S Total 39 Software Engineering Oriented Module Compulsory Studies Code ECTS Year Period Software Quality and Testing A Software Development in Global Environments S Real Time Distributed Software Development A Software Production and Maintenance A Embedded Software Development Environments A

7 Software Engineering Research S Open Source Software Development S Software Engineering Management, Measurement S and Improvement Total 39 O p t i o n a l S t u d i e s Optional courses during the next two academic years. Check the timetable to see which courses will be organised during the current semester. Course Code ECTS Year Period ICT and Behaviour Change S The Next Generation of the Web S Software Business Development S Software Business and IT Management S Usability Testing S Advanced Topics on Human-Centred Design S I n t e r n a t i o n a l M a s t e r s D e g r e e P r o g r a m m e i n S o f t w a r e, S y s t e m s a n d S e r v i c e s D e v e l o p m e n t i n G l o b a l E n v i r o n m e n t s ( G S 3 D ) The Department of Information Processing Science at the University of Oulu organises a two-year full-time Master s degree programme in Software, Systems and Services Development in Global Environment (GS 3 D). Graduates from GS 3 D will have the competence to work as experts and managers in global ICT companies. The programme will provide multidisciplinary knowledge of software, systems and services development in a global context. The GS 3 D programme includes 95 ECTS credit points of compulsory courses and optional studies must be total at least 25 ECTS credit points. Optional courses can be chosen in the optional course pool (see below). Also, complete minor studies and other university level studies, completed at Oulu University or elsewhere, can be included in the optional studies. Learning Outcomes: By completing the Master s level studies in information processing sciences a student can act as an independent expert in a goal-oriented project and be able to professionally manage such a project. The student manages typical research methods and can select the most appropriate research and data collection methods for a specific research problem. Students can develop the working methods and practices of their subject area by using a scientific approach and can communicate them clearly and fairly. After finishing Master s level studies in the GS 3 D programme a student can also: 5 2 3

8 Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta (TST) Apply existing and produce new IS and SE knowledge for organisational and software companies needs; Analyse and evaluate human activities in IT use situations, work practice and organisational functioning using conceptual means, and present the results of the analysis using suitable descriptive methods; Analyse and evaluate software solutions and processes from the perspective of software architecture, design patterns, established capability and maturity models; Evaluate the impact of the development of information technology to organisational functioning; Evaluate the impact of the development of information security to organisational functioning; Design IT solutions that solve identified problems and improve the efficiency of organisational practices; Design and construct software that satisfies specified functional and quality requirements; Act efficiently in global and distributed software projects or the open source community; Set targets to self-direct and work towards those goals; Communicate clearly and analytically using techniques derived from scientific practice. GS 3 D P r o g r a m m e S t r u c t u r e Compulsory Studies Code ECTS Year Period Orientation Studies for International Students P System Design Methods for Information S Systems Software Development in Global Environments S Open Source Software Development S Software Engineering Management, Measurement S and Improvement Research Methods S ICT and Organisational Change S Software Factory Project Course S S ;1+2 or June- October IT Infrastructure A Information Security Policy and Management in S Organisations Information Systems Theory OR S Software Engineering Research S Software Business and IT Management OR S Software Business Development S Master s Thesis S x Maturity test S 0 2. x Total

9 Optional Courses Code ECTS Year Period Software Quality and Testing A Interaction Design A Real Time Distributed Software Development A Emerging Technologies and Issues S Software Production and Maintenance A The Next Generation of the Web S Advanced Topics on Human-Centred Design S Enterprise Systems A Embedded Software Development Environments A Doing SW Business in China S Project II Seminar S Total 49 K u u l u s t e l u t j a a r v o s a n a t ( E x a m i n a t i o n a n d G r a d i n g ) Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen tentit ovat maanantaisin klo Tarkempi tenttilista on saatavissa WebOodista. Opiskelijan tulee ilmoittautua WebOodin kautta kaikkiin niihin tentteihin, joihin aikoo osallistua. Exams are on Mondays at A more detailed list of exam body published at WebOodi. The student must register in WebOodi all the exams, which intends to participate. Opintojaksojen arvostelussa käytetään arvosanoja: 0 (hylätty), 1 (välttävä), 2 (tyydyttävä), 3 (hyvä), 4 (kiitettävä) ja 5 (erinomainen). Eräät opintojaksot arvostellaan sanallisesti asteikolla hyväksytty/hylätty. Pää- tai sivuaineen opintokokonaisuuksien arvosana määräytyy numeerisesti arvosteltujen opintojaksojen opintopistemäärällä painotetun keskiarvon x perusteella seuraavasti: Course grades and grading used: 0 (fail), 1 (poor), 2 (satisfactory), 3 (good), 4 (very good) and 5 (excellent). Some courses are graded on a scale of verbal pass/fail. The major or minor subject module rating is determined by numerically criticised courses of study with a score of the weighted average of x. välttävät tiedot / poor 1 x < 1,5 tyydyttävät tiedot / satisfactory 1,5 x < 2,5 hyvät tiedot / good 2,5 x < 3,5 kiitettävät tiedot / very good 3,5 x < 4,5 erinomaiset tiedot / excellent 4,5 x

10 T i e t o j e n k ä s i t t e l y t i e t e e n s i v u a i n e e t j a t ä y d e n t ä v ä t m o d u u l i t j o u s t a v i s s a o p i n t o p o l u i s s a Tekniikan kandidaatin ja kauppatieteiden kandidaatin maisterivalinta tietojenkäsittelytieteisiin Tietojenkäsittelytieteiden laitos järjestää kaksi kertaa vuodessa (lokakuu ja maaliskuu) maisteritason erillisen opiskelijavalinnan tekniikan ja kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon Oulun yliopistossa suorittaneille. Koulutus on suunniteltu siten, että filosofian maisterin tutkinto on aiemmin suoritettujen opintojen pohjalta mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen noin kahdessa vuodessa. Hakijalla tulee tällöin olla suoritettuna tekniikan kandidaatin tutkinto tietotekniikan koulutusohjelman Informaatioverkostot -opintosuunnasta tai kauppatieteiden kandidaatin tutkinto laskentatoimen tai johtamisen koulutusohjelmasta Oulun yliopistossa. Tässä erillisvalinnassa tekniikan kandidaatit voivat hakea tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman tietojärjestelmien (Information Systems) tai ohjelmistotuotannon (Software Engineering) suuntautumisvaihtoehtoon. Kauppatieteiden kandidaatit voivat hakea tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman tietojärjestelmien (Information Systems) suuntautumisvaihtoehtoon. Hakuajoista ja muista yksityiskohdista tiedotetaan laitoksen www-sivuilla. Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmaan hakevan tekniikan kandidaatin on sisällytettävä kandidaatintutkintoonsa joko ohjelmistotuotannon tai tietojärjestelmien 25 opintopisteen kokonaisuus, jotka on esitetty alla. Kauppatieteiden kandidaatin on suoritettava kandidaattiopintojensa yhteydessä tietojärjestelmien vähintään 25 opintopisteen täydentävä moduuli (ks. alla). Ohjelmistotuotannon (Software Engineering) sivuaine tietotekniikan koulutusohjelman (Informaatioverkostojen opintosuunta) kandidaattivaiheen opiskelijoille (vähintään 25 op) 1. Pakollinen osuus: Opintojakso (pakolliset) Koodi op Projektitoiminnan perusteet A 3 Olio-ohjelmointi A 6 Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu A 6 Yhteensä Vapaasti valittava osuus: Opintojakso (valinnaiset) Koodi op Käyttöliittymien perusteet A 5 Tietokantojen perusteet A 7 Käyttöliittymäohjelmointi A

11 Vaatimusmäärittely A 5 Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet P 5 Ohjelmistoarkkitehtuurit A 6 Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet P 6 Yhteensä 39 Tietojärjestelmien (Information Systems) sivuaine tietotekniikan koulutusohjelman (Informaatioverkostojen opintosuunta) kandidaattivaiheen opiskelijoille (vähintään 25 op) 1. Pakollinen osuus: Opintojakso (pakolliset) Koodi op Projektitoiminnan perusteet A 3 Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet P 6 Tietojärjestelmien suunnittelu A 6 Yhteensä Vapaasti valittava osuus: Opintojakso (valinnaiset) Koodi op Käyttöliittymien perusteet A 5 Tietokantojen perusteet A 7 Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu A 6 Vaatimusmäärittely A 5 Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet P 5 Olio-ohjelmointi A 6 Organisaatioiden informaatiojärjestelmät A 6 Yhteensä 40 Tietojärjestelmien (Information Systems) täydentävä moduuli Kauppakorkeakoulun (a.k.a. taloustieteiden tiedekunnan koulutusohjelman Laskentatoimi, Johtaminen) kandidaattivaiheen opiskelijoille (vähintään 25 op) 1. Pakollinen osuus: Opintojakso (pakolliset) Koodi op Projektitoiminnan perusteet A 3 Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet P 6 Tietojärjestelmien suunnittelu A 6 Yhteensä Vapaasti valittava osuus: Opintojakso (valinnaiset) Koodi op Käyttöliittymien perusteet A 5 Tietokantojen perusteet A

12 Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu A 6 Vaatimusmäärittely A 5 Tietokonearkkitehtuuri P 6 Tietoturva P 5 Organisaatioiden informaatiojärjestelmät A 6 Yhteensä 40 Tietojenkäsittelytieteen maisterivalinta tietotekniikkaan Tietotekniikan osasto järjestää kaksi kertaa vuodessa koulutusohjelman maisteritason erillisen opiskelijavalinnan luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneille. Koulutus on suunniteltu siten, että diplomi-insinöörin tutkinto on aiemmin suoritettujen opintojen pohjalta mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen noin kahdessa vuodessa. Hakijalla tulee tällöin olla suoritettuna luonnontieteiden kandidaatin tutkinto tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmasta Oulun yliopistossa. Tässä valinnassa voidaan hakea tietotekniikan koulutusohjelman Informaatioverkostot - opintosuuntaan. Hakuajoista ja muista yksityiskohdista tiedotetaan osaston opintooppaassa ja www-sivuilla. Tietotekniikan DI-ohjelmaan hakevan luonnontieteiden kandidaatin on sisällytettävä kandidaatintutkintoonsa seuraavat kurssit. Osa kursseista voidaan korvata oikeassa sarakkeessa luetelluilla vastaavilla tietotekniikan koulutusohjelmaan kuuluvilla kursseilla. Vaadittu kurssi P Johdatus ohjelmointiin C-kielellä, 5 op ja harjoitustyö (811176P), 2 op Vaihtoehtoinen kurssi P Ohjelmoinnin alkeet, 5 op P Diskreetit rakenteet, 5 op P Tietotekniikan matematiikka, A Ohjelmistotekniikka, 6 op op A Ohjelmistotekniikka, 5 op A Tietorakenteet ja algoritmit, 5 op A Algoritmit ja tietorakenteet 6 op A Internet ja tietoverkot, 5 op A Tietokoneverkot I, 5 op P Matematiikan peruskurssi I, 5 op P Matematiikan peruskurssi II, 6 op A Digitaalitekniikka I, 5 op A Tietokonetekniikka, 4 op A Käyttöjärjestelmät, 5 op Kandidaatin tutkinnosta puuttuvia kursseja voidaan sisällyttää hakijan diplomiinsinöörin opintojen henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan tietotekniikan koulutusohjelman yleisten ohjeiden mukaisesti. Lisäksi DI-vaiheen täydentävään moduuliin on valittava kurssit P, Matriisialgebra (3,5 op), P, Tilastomatematiikka (5 op) sekä A, Laiteläheinen ohjelmointi (5 op). Tietojenkäsittelytieteen maisterivalinta Taloustieteisiin Taloustieteiden tiedekunta järjestää kaksi kertaa vuodessa koulutusohjelman maisteritason erillisen opiskelijavalinnan luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneille. Koulutus on suunniteltu siten, että kauppatieteen maisterin tutkinto on aiemmin suoritettujen opintojen pohjalta mahdollista suorittaa päätoimisesti 5 2 8

13 opiskellen noin kahdessa vuodessa. Hakijalla tulee tällöin olla suoritettuna luonnontieteiden kandidaatin tutkinto tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmasta Oulun yliopistossa. Tässä valinnassa voidaan hakea Laskentatoimen osaston tai Johtamisen osaston koulutusohjelmaan. Hakuajoista, suoritettavista taloustieteiden sivuaineista ja muista yksityiskohdista tiedotetaan taloustieteiden tiedekunnan opintooppaassa ja www-sivuilla. T i e t o j e n k ä s i t t e l y t i e d e s i v u a i n e e n a Tietojenkäsittelytieteessä on mahdollista suorittaa approbaturia (väh. 25 op) ja cum laude approbaturia (väh. 60 op) vastaavat opintokokonaisuudet laitoksen resurssien sallimissa puitteissa. Jos TOL:n sivuaineopinnot ovat pakollisia oman tutkinnon suorittamisessa ja oma laitos tai osasto on sopinut pakollisuudesta TOL:n kanssa, on opiskelijalla oikeus osallistua näihin opintoihin TOL:n valintasääntöjen puitteissa (ks. Valintasääntö). Myös vapaavalintaisesti sivuaineopintoina TOL:n opintojaksoja suorittavia opiskelijoita otetaan niin paljon kuin resurssit sallivat. Mikäli opintojakson osallistujien määrää joudutaan rajoittamaan, niin tällöin vapaaehtoisesti sivuaineopintoina suorittavien määrää voidaan rajata. Oulun yliopiston opinto-oikeuden omaavan ei tarvitse anoa erillistä opinto-oikeutta. Tietojenkäsittelytieteiden opintoja voi suorittaa myös Avoimessa yliopistossa vähintään 25 op:n ja vähintään 60 op:n kokonaisuudet. Laitoksen opetus: opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna Approbaturia vastaavat opinnot (vähintään 25 op) 1. Kaikille yhteinen pakollinen osuus: Opintojakso (kaikille pakollinen) Koodi op Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin P 5 2. Vapaasti valittava osuus: Edellisen lisäksi valittava vähintään 13 opintopistettä joko Tietojärjestelmien tai Ohjelmistotuotannon kurssitarjonnasta. Lisäksi suoritetaan vähintään 7 opintopisteen edestä opintojaksoja, jotka ovat vapaasti valittavissa alla esitetystä kurssitarjonnasta. Opintojakso (Ohjelmistotuotanto) Koodi op Johdatus ohjelmointiin C-kielellä a P 5 Johdatus ohjelmointiin, harjoitustyö b P

14 Diskreetit rakenteet P 5 Projektitoiminnan perusteet A 3 Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet P 5 Tietoturva P 5 Tietokonearkkitehtuuri P 6 Internet ja tietoverkot A 5 Olio-ohjelmointi A 6 Tietorakenteet ja algoritmit A 5 Ohjelmistoarkkitehtuurit A 6 Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu A 6 Ohjelmistotekniikka A 6 Vaatimusmäärittely A 5 Tietokantojen perusteet A 7 a) Jos ottaa tämän, pitää ottaa myös alla oleva b) Jos ottaa tämän, pitää ottaa myös yllä oleva Opintojakso (Tietojärjestelmät) Koodi op Projektitoiminnan perusteet A 3 Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet P 5 Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet P 6 Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä P 4 Tietoturva P 5 Tietokonearkkitehtuuri P 6 Internet ja tietoverkot A 5 Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu A 6 Organisaatioiden informaatiojärjestelmät A 6 Tietojärjestelmien suunnittelu A 6 Vaatimusmäärittely A 5 Käyttöliittymien perusteet A 5 Tietokantojen perusteet A 7 Käyttöliittymäohjelmointi A 5 Business Process Modelling A 5 Cum laude approbaturia vastaavat opinnot (vähintään 60 op) Täydennetään perusopintokokonaisuus (vähintään 25 op) siten, että vähintään 25 opintopistettä valitaan edellä esitetyistä Tietojärjestelmien tai Ohjelmistotuotannon opintojaksoista. Lisäksi suoritetaan vähintään 10 opintopisteen edestä opintojaksoja, jotka ovat vapaasti valittavissa edellä esitetystä kurssitarjonnasta. V a l i n t a s ä ä n t ö Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella opetusta annetaan resurssien sallimissa puitteissa. Opintojaksolle osallistumiseen vaaditaan, että opetussuunnitelmassa mainitut opintojakson pakolliset edeltävät opinnot on suoritettu. Jos opintojaksoille hyväksyttävien opiskelijoiden määrää joudutaan rajoittamaan, niin hyväksyttyjen valinta tapahtuu seuraavan valintasäännön mukaisesti

15 1. Ensisijaisesti hyväksytään niitä opiskelijoita, joille opintojakso on pakollinen. 2. Sitten otetaan niitä, joilla opintojakso kuuluu pakolliseen TOL:n sivuaineopintokokonaisuuteen tämän kokonaisuuden vaatimuksissa mainittuna pakollisten vaihtoehtoisena kurssina. 3. Sen jälkeen otetaan muita yliopisto-opiskelijoita. Yllä olevien askelien sisällä käytetään tarvittaessa seuraavia kriteereitä alla mainitussa järjestyksessä. a) Hyväksytään ensisijaisesti TOL:n pääaineopiskelijoita. b) Sitten otetaan niitä, joilla opetussuunnitelmassa mainitut edeltäviksi suositeltavat kurssit on suoritettu. c) Sen jälkeen ratkaisee suoritettujen TOL:n koulutusohjelman opintojen opintopisteiden määrä. K u r s s i k u v a u k s e t (Course Descriptions) Kurssikuvaukset on esitetty aakkosjärjestyksessä. Kursseihin liittyvää kirjallisuutta löytyy yliopiston pääkirjastosta sekä tiedekirjasto Telluksesta. Advanced Topics in Human-Centred Design (812650S) ECTS Credits: 5 ECTS credits/135 hours of work Timing: 1 st 2 nd year of Master s studies, spring semester, period 3 Target group: Learning Outcomes: After completing the course, students are familiar with some state-of-the-art research results related to current themes and contexts in humancentred design, they understand the strengths and limitations of various methods and frameworks used in human-centred design and they can acquire knowledge and critically read relevant research articles on Human-Centered design research topics. Contents: The content of the course will change with time. The initial set of topics includes: Current themes User experience as an object of analysis and design Participatory design, end-user-design and living labs Information ecologies and infrastructures Design for all Iterative and incremental design and development The impact of humancentred design Current development contexts: Open source software development Game development Development of ICT for children Ubiquitous computing. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning Activities and Teaching Methods: Lectures 20h, assignments 100h, seminars 15h. Language of instruction: English Recommended or required reading: A collection of research papers supported with lecture materials. Students also need to collect some study material by themselves

16 Assessment methods and Criteria: Depending on the implementation group and/or individual assignments, evaluated according to predefined evaluation criteria exam 20h. The course assignments will be done as group work, the lecture reflections and the exam will be done as individual work. Prerequisites and co-requisites: Course Interaction Design or similar knowledge. Recommended optional programme components: Grading: 1 5 Person responsible: Netta Iivari & Mikko Rajanen Work placements: No Other Information: Business Process Modelling (813316A) ECTS credits: 5 ECTS credits/134 hours of work Timing: The course unit is held in the spring semester, during period 4. It is recommended to complete the course in the second year of Bachelor studies. Target group: Learning outcomes: After completing the course, students are able to model and develop business processes, as well as use a computer-based process modeling tool. The students are able to distinguish between business process change on the enterprise level, business process level and the implementation level, and to evaluate these business process changes. Contents: Process architecture and how it can be fitted to the organisation, process modelling, process performance measurement, understanding process-related problems, process development, software tools for modelling and analysing processes, exercises. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: Lectures 30h, exercises 12h, course assignments 45h, problem-based learning 27h, Language of instruction: English Recommended or required reading: Harmon, Paul (2007). Business Process Change. A Guide for Business Managers and BPM and Six Sigma Professionals. Morgan Kaufmann Publishers. Assessment methods and criteria: This course unit utilizes continuous assessment. Lectures are voluntarily, but participation is highly recommended. The students will write lecture reflections, a problem-based learning report, and will create a process model with a software tool. In addition, there will be an exam at the end of the course, which will be assessed. The assessment of the course unit is based on the learning outcomes of the course unit. Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: Grading: The course unit utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Karin Väyrynen Work placements: No Other information: Diskreetit rakenteet (811120P) Laajuus: 5 op/134 tuntia opiskelijan työtä Ajoitus: 1. vsk, syyslukukausi, periodi 1 Kohderyhmä: Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tulkita yksinkertaisia matemaattisia merkintöjä ja käyttää niitä itse. Hän osaa määritellä teoreettisissa perusrakenteissa (ks. sisältö) esiintyvät tärkeimmät käsitteet täsmällisesti ja kuvata määritelmien asiasisältöä. Opiskelija 5 3 2

17 myös hallitsee keskeisimmät perusrakenteiden tulokset ja (algoritmiset) menetelmät ja kykenee soveltamaan niitä helpoissa esimerkkitapauksissa. Hän osaa arvioida tietyntyyppisiä yksinkertaisia käytännön tietojenkäsittelyn ongelmia, valita asianmukaisen teoreettisen menetelmän ongelman ratkaisemiseksi ja soveltaa ko. menetelmää. Sisältö: 1. Algoritmin käsite 2. Lukujärjestelmät ja niiden muunnokset 3. Logiikka (propositiokalkyyli, predikaattikalkyylin alkeet) 4. Joukko-oppi, relaatiot ja funktiot (äärellisyys/äärettömyys, induktio) 5. Alkeislukuteoria (jaollisuus ja siihen liittyvät algoritmit) 6. Kombinatoriikka (lukumäärien laskeminen) 7. Verkkoteoria. Järjestämistapa: lähiopetus Toteutustavat: luentoja 40 h, harjoituksia 30 h, itsenäistä työskentelyä noin 64 h Toteutuskieli: suomi Oppimateriaali: luentokalvot (noin 250 kalvoa), luentomoniste (noin 100 sivua), oppikirja: Peter Grossman, Discrete Mathematics for Computing, Second Revised Edition, Palgrave Macmillan, ISBN: Suoritustavat: luennot joko välikokeilla (2 kpl) tai loppukokeella; pakolliset harjoitukset joko luokassa assistentin ohjaamana tai itsenäisesti Yhteydet muihin opintojaksoihin: Opintojakson esitietovaatimukset: lukion matematiikan lyhyen oppimäärän hallinta Arviointiasteikko: 1 5 Vastuuhenkilö: Juha Kortelainen Työssä oppimista: Ei Lisätiedot: Doing Software Business in China (817610S) ECTS credits: 5 ECTS credits/134 hours of work Timing: 1 st 2 nd year, spring semester, period 4 Target group: Learning outcomes: After completion of the course, students will have a comprehensive understanding of software as a business and an industry in China. Students will recognise success factors, business models and development trends of the software business in China. Students will also understand the special characteristics of the software business in China. Contents: In the course a number of software business topics will be covered and these include: the current software market in China; software products and services in China; internationalisation and globalisation; revenue generation concepts; business planning in China; financing, pricing, cost and profitability; offer calculation; software engineering processes, and business project and entrepreneurship in China. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: Lectures 20h, assignment 60h, and exam 54. In the lectures much of the time will be devoted to discussing specific topics in small groups and among the class as a whole. In addition, case studies, home assignments and in-class presentation will be used. For the home assignment students are required to form a group (2 students per group) to complete a written report on a specific software business topic. Language of instruction: English Recommended or required reading: There is no prescribed textbook for this course. Instead, a reading brick comprising lecture notes, book chapters, journal articles and case studies relating to the various topics 5 3 3

18 being covered will be made available for downloading. Language of instruction: English Assessment methods and criteria: 1) Exam (50%), 2) home assignment and inclass presentation (50%). Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: Grading: 1 5 Person responsible: Xiaosong Zheng Work placements: No Other information: Embedded Software Development Environments (815308A) ECTS Credits: 4 ECTS credits / 108 hours of work Timing: 1 st year of Master s and GS3D studies, spring semester, period 4 Learning outcomes: After completing the course, a student is able to work with the essential software development tools of a selected embedded platform. The student is able to implement memory and power efficient applications by exploiting existing libraries and knowledge of the programming interfaces provided by the platform. Contents: The focus of the course is in the software development environments and tools for mobile and embedded platforms, such as Android, ios, and Windows Phone. In addition, the course covers memory and power management, core services of the platform, and the utilisation of existing libraries. One platform will be selected for deeper study, and the course introduces its essential software development tools and libraries. The emphasis is on application development for the platform as an exercise. Mode of delivery: Blended teaching Learning activities and teaching methods: Lectures and exercises about 40h, exercise work 68h Recommended or required reading: Course material, the documentation of selected technologies, and other related literature Assessment methods and criteria: Exercise work Prerequisites and co-requisites: Course A Real-time Distributed Software Development, C/C++ and/or Java programming skills or similar knowledge obtained from other courses. Grading: 1 5 Person responsible: Henrik Hedberg Work placements: No Other information: Emerging Technologies and Issues (813619S) ECTS credits: 4 ECTS credits/108 hours of work Timing: 1 st year of Master s and GS 3 D studies, autumn semester, period 2 Target group: Learning Outcomes: After completing the course, the student is able to: Analyse the on-going changes in online and consumer behaviour, customer requirements, ICT markets and technological development; Evaluate key enabling web technologies and become an effective participant in web-enabled business endeavours and initiatives; Design ways for leveraging information and communication technologies to improve intra- and inter-organisational processes and enhance a firm s competitive position; 5 3 4

19 Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta (TST) Plan ways for searching innovations; and Develop his/her skills for building careers and taking advantage of entrepreneurial opportunities through emerging technologies, in particular related to the web. Enterprise Systems (812350A) ECTS Credits: 4 ECTS credits/108 hours of work Timing and: 1st year of Master s and GS3D studies, spring semester, period 4 Contents: 1. A shift in thinking about the web and emerging technologies 2. How to social web is transforming businesses, software design, our perception of people as well as skills required of us 3. How to accelerate innovation creation through web-based and other emerging technologies: Ecosystem thinking, strategies, core business values 4. Transformation of the social web into humanized web Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: 24h lectures, 84h independent work. Language of instruction: English (only) Recommended or required reading: Oinas-Kukkonen Harri & Oinas-Kukkonen Henry (2013) Humanizing the Web: Change and Social Innovation. Palmgrave Macmillan, Basingstoke, UK. Assessment methods and criteria: Exam (only in English) Prerequisites and co-requisites: None Recommended optional programme components: Grading: 1 5 Person responsible: Harri Oinas-Kukkonen Work placements: No Other information: Target group: Learning outcomes: After completing the course, the student: Contents: Understands how ERP, SCM, KM, CRM, global supply chain, inventory management, and online business systems operate; Understands how business processes integrate the internal functions of the enterprise and allow the enterprise to interact with its business environment (such as suppliers, business partners, and customers); Is able to recognize, model, and improve business processes to help enterprises achieve efficiency, effectiveness, and competitive advantage; Understands how to do research on enterprise information systems. 1. Principles of enterprise systems, and business processes that integrate the internal functions of the enterprise and connect the enterprise with its business environment; 2. Manage enterprises intellectual capital to achieve competitive advantage; 3. Enterprise resource planning (ERP); 4. Supply chain management (SCM); 5. Global supply chain & inventory management systems 6. Knowledge management systems; 7. Customer relationship management (CRM); 8. Internet-based systems; 9. Enterprise application integration (EAI) 5 3 5

20 Learning activities and teaching methods: The overall workload for each student in this course is 108 hours. Lectures (24h), exercises (14h), homework (15h), essay (25 h), examination (30h). Prerequisites: Understanding of the business process modeling helps. Recommended or required reading: Refer to the course web pages Assessment methods: Exercises, assignments, essay, and examination. Grading: 1 5 Person responsible: Li Zhao Work Placements: No Other information: Ethics of Information Systems: Classical Foundations and Current Issues (813631S) Learning Outcomes: After completing the course, the student: is able to explain how ethical issues are present in different levels of theories of information systems (IS), namely individual, group, organization and markets levels. is able to analyze current ethical issues in information systems (IS) with classical theories of ethics (e.g. utilitarianism, Kantian ethics, virtue ethics) and business ethics theories (e.g., stockholder and stakeholder theories) and is also able to propose solutions to those issues is able to produce an in-depth analysis of an IS ethics issue, assess the issue and produce interpretations on the issue and recommendations for considering the issue in IS research and practice Contents: 1. Constructs and foundations of IS ethics 2. Theories of ethics, business ethics, and moral psychology 3. Individual, group, organization, and markets level IS theories and IS ethics 4. Current and future IS issues Mode of delivery: face-to-face teaching, seminar Learning activities and teaching methods: Pre-tasks for seminar (40 hours of work), Active participation in seminars (20 hours of work), Self-Assessments (5 hours), and Group work and its presentation (70 hours). Language of instruction: English Recommended or required reading: To be announced during the course implementation ECTS Credits: 5 ECTS credits/ 135 hours of work Timing: Master s studies, period 4 (optional) Target group: Master s level students and Ph.D. students Assessment Methods and Criteria: Pretasks has to be acceptable level, Selfassessment of learning, Group work and its presentation. Prerequisites and co-requisites: Bachelor degree or other equivalent degree. Grading: 1 5 Person responsible: Tero Vartiainen Work placements: No Other Information: Course material can be found at OPTIMA e-learning environment, Urkund is used for course work submissions. ICT and Behaviour Change (812651S) ECTS credits: 5 ECTS credits/134 hours of work Timing: 1st 2nd year of Master s and GS3D studies, period 3 Target group: 5 3 6

T i e t o j e n k ä s i t t e l y t i e t e i d e n k o u l u t u s o h j e l m a O p i n t o - o p a s

T i e t o j e n k ä s i t t e l y t i e t e i d e n k o u l u t u s o h j e l m a O p i n t o - o p a s Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan.

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2006 2007 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2005 2006

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course

Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course Positioning, preliminary knowledge The course is part of the professional studies of Computer Networks I for B. E. of Information Technology, and scheduled

Lisätiedot

Tietotekniikan kandidaatin tutkinto

Tietotekniikan kandidaatin tutkinto Tietotekniikan kandidaatin tutkinto 2016-2017 Yleisopinnot 64 op (vähintään 64 op) SUORITUSVUOSI PERIODI Pakolliset vieraan kielen opinnot: Jos opiskelijan yleissivistävän peruskoulutuksen (tavallisesti

Lisätiedot

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa TkT Marjatta Huhta, Metropolia 1 Esityksen sisältö Master s in Industrial Management ohjelman kokonaisuus, tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 Yhteystiedot Monitieteisten ympäristöopintojen järjestelyistä ja suunnittelusta vastaa Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan biologian laitos, sekä monitieteisten

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

(Core) & (Test Manager). Sertifikaattikoe klo

(Core) & (Test Manager). Sertifikaattikoe klo KOULUTUSTIEDOTE 1(6) ISTQB ADVANCED TEST MANAGER Kuvaus ja tavoite ISTQB Advanced level -sertifikaattiin valmentava koulutus (5 pv) ja sertifikaattikoe (3 h 45 min). Koulutus sisältää kahden päivän Core-osuuden

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Tietotekniikan kandidaatin tutkinto

Tietotekniikan kandidaatin tutkinto Tietotekniikan kandidaatin tutkinto 2016-2017 Yleisopinnot 64 op (vähintään 64 op) SUORITUSVUOSI PERIODI Pakolliset vieraan kielen opinnot: Jos opiskelijan yleissivistävän peruskoulutuksen (tavallisesti

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2015 16 / Yleisopintoja 27.5.15. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2015 16 / Yleisopintoja 27.5.15. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op Liiketoimintaosaaminen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen johdantokurssi

Lisätiedot

UUSIA TAPOJA OPPIMISEN ARVIOINTIIN

UUSIA TAPOJA OPPIMISEN ARVIOINTIIN VOPE-seminaari 31.1.2014 UUSIA TAPOJA OPPIMISEN ARVIOINTIIN Mitä workshopissa tapahtuu? Osallistujat esittäytyvät Lämmittelykeskustelu: Mitä arviointi on? Erilaisia tapoja arvioida verkossa tapahtuvaa

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma 12.11.2007 Kimmo Kaskikallio IT Architect Sisältö IBM SOA Palveluiden elinkaarimalli IBM Tuotteet elinkaarimallin tukena Palvelukeskeinen arkkitehtuuri (SOA) Eri

Lisätiedot

Missä mennään BI? Mikko Kontio

Missä mennään BI? Mikko Kontio Missä mennään BI? Mikko Kontio Source: EMC - Big Data in 2020 % Business Intelligence Business Analytics set of theories, methodologies, architectures, and technologies that transform raw data into meaningful

Lisätiedot

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects 1 Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects Pekka Ranta Project Manager -research group, Intelligent Information Systems Laboratory 2 Semogen -project Supporting design of a machine system

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tietojenkäsittelytieteen laitos Kisällioppiminen = oppipoikamestari

Lisätiedot

Peliosaamisen koulutuskokonaisuus

Peliosaamisen koulutuskokonaisuus Peliosaamisen koulutuskokonaisuus University of Tampere / SIS / TRIM Game Research Lab Frans Mäyrä, frans.mayra@uta.fi PhD, Professor of Hypermedia, esp. Digital Culture and Game Studies GameLab history

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset. 1. Pääaineopinnot. 2. Sivuaineopinnot (50 op)

Tutkintovaatimukset. 1. Pääaineopinnot. 2. Sivuaineopinnot (50 op) Tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2007 2008 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2006 2007 jälkeen siirtyneet opiskelijat.

Lisätiedot

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry Faculty of Agriculture and Forestry Promoting the sustainable use of bioresources by high level teaching based on scientific research Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta Faculty of Agriculture and

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen ja sen arviointi. Anne Sundelin Capgemini Finland Oy

Asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen ja sen arviointi. Anne Sundelin Capgemini Finland Oy Asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen ja sen arviointi Anne Sundelin Capgemini Finland Oy Urapolkumalli ja suorituksen johtaminen ovat keskeisiä prosesseja asiantuntijoiden ja organisaation kehittämisessä

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Sivuaineinfo Tietojenkäsittelytieteet

Sivuaineinfo Tietojenkäsittelytieteet Sivuaineinfo 23.3.2016 Tietojenkäsittelytieteet Henrik Hedberg, tutkinto-ohjelmavastaava Heli Alatalo, opintoneuvoja Risto Nuutinen, opintoneuvoja Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Dekaani Jukka Riekki

Lisätiedot

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset 2016-2017 UUDET OPINTOJAKSOT: BK10A3800 Principles of Industrial Manufacturing Processes BK10A3900 Reliability Based Machine Element Design BK10A4000

Lisätiedot

Tietokonearkkitehtuuri 2 TKT-3201 (5 op)

Tietokonearkkitehtuuri 2 TKT-3201 (5 op) Tietokonearkkitehtuuri 2 (5 op) syksyllä 2012 periodit I & II (viikot 35-41 & 43-49) luennot tiistaisin klo 14-16 (periodi I: sali S4, periodi II: sali TB109) Kurssin tavoite Käydään läpi tietokoneen toimintaa

Lisätiedot

KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014-

KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014- KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA 2014- MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014- Tuomo Sainio Head of Degree Programmes Room: 2117D Tel.: 040-3578683 E-mail: tuomo.sainio@lut.fi THESIS 30 cr 120

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto European Certificate for Quality in Internationalisation Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto Quality and Internationalisation BORDERLESS (INTER)CONNECTED DISTINCTIVE Assessment of Internationalisation

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tietotekniikan kandivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Yli 7 vuotta vanhoilla

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN 2012 2015 ja 2005 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset ovat pääasiassa tarkoitettu vuonna 2005 2011 aloittaneille opiskelijoille. Tätä aiemmin aloittaneita opiskelijoita kehotetaan

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina. Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto

Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina. Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat muu kuin luento- tai pienryhmämuotoiseen,

Lisätiedot

Ammattikielen ja -viestinnän opettajan pätevyysalueet

Ammattikielen ja -viestinnän opettajan pätevyysalueet Ammattikielen ja -viestinnän opettajan pätevyysalueet Marjatta Huhta Marjatta Huhta, Proflang 2015 1 Esityksen pääväite Ammattikielen ja viestinnän opettajalla on hyvin laaja osaamisalue Siksi kielten

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership ECSEL lyhyesti 2015 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership The Public-Private Partnership keeping Europe at the Forefront of Technology Development Electronic Components and

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ja matkailun ala Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan llä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys susanna.linko@lamk.fi Opintojaksojen

Lisätiedot

Ubicom tulosseminaari

Ubicom tulosseminaari ITEA2 project #11011 2012 2015 Ubicom tulosseminaari Pertti Kortejärvi, Pohto Oy Helsinki 03.10.2013 Taustaa ja tavoitteita Nykyisin monien systeemien (teollisuusautomaatio, kommunikaatioverkot, jne.)

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9. Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2005-2006 Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.2006 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Lapin ammattikorkeakoulussa 13.-14.11.2014

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Onnistunut käyttöliittymäprojekti

Onnistunut käyttöliittymäprojekti Onnistunut käyttöliittymäprojekti Timo Jokela, FT, KRM* Joticon Oy (Oulun yliopisto/tol) Case: Assessment of a XP project XP, extreme programming a basic agile method intensive communication with customers

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece Building a Pyramid Project Workshop, 15-17 of April, Larissa, Greece Nuorelta yrittäjältä vaadittavien tietojen, taitojen ja kompetenssien tunnistaminen ja niiden kehittäminen opetuksessa Özerk Göker Pyramid

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Menetelmätieteiden opintokokonaisuudessa on kaikissa tapauksissa oltava vähintään 10 op matematiikkaa ja vähintään 10 op tilastotiedettä.

Menetelmätieteiden opintokokonaisuudessa on kaikissa tapauksissa oltava vähintään 10 op matematiikkaa ja vähintään 10 op tilastotiedettä. Tutkintovaatimukset LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (180 OP) 584111 PERUSOPINNOT (25 OP) 582102 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen, 4 op 581325 Ohjelmoinnin perusteet, 5 op 582103 Ohjelmoinnin

Lisätiedot

ORIENTOIVAT OPINNOT. Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS Personal Study Plan (PSP)

ORIENTOIVAT OPINNOT. Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS Personal Study Plan (PSP) ORIENTOIVAT OPINNOT Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS Personal Study Plan (PSP) Koodi: OPIS0039 Laajuus: 0 op Ajankohta: kauppatieteiden maisterin ja diplomi-insinöörin tutkintoa suorittavat opiskelijat

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles

Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles Jarmo Viteli Research Director University of Tampere,

Lisätiedot

Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017

Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017 Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017 Department of Biological and Environmental Science Bio- ja ympäristötieteiden laitos Jari Ylänne 10.11.2015 Miksi halutaan uudistaa opetussuunnitelmaa

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ ARI KORHONEN

DIPLOMITYÖ ARI KORHONEN DIPLOMITYÖ ARI KORHONEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Diplomityö Tietotekniikan osasto 20.5.1997 Ari Korhonen WORLD WIDE WEB (WWW) TIETORAKENTEIDEN JA ALGORITMIEN TIETOKONEAVUSTEISESSA OPETUKSESSA Työn valvoja

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot