TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA"

Transkriptio

1 TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja kehittyy edelleen voimakkaasti ja alan asiantuntijoista on suuri kysyntä. Opiskelu Oulun yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella (TOL) tarjoaa sinulle hyvät työllistymis- ja urakehitysmahdollisuudet ICT-toimialan huippupaikoille. Tietojenkäsittelytieteen opetus fokusoituu tietojärjestelmiin, ohjelmistoihin ja niitä syventäviin osaamisalueisiin ja sovelluksiin. Samalla kehitetään työelämässä tärkeitä yleisiä taitoja kuten projektityötaitoja, kielitaitoja, kirjallisen ja suullisen viestinnän taitoja, ryhmätyötaitoja ja ongelmanratkaisutaitoja. Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella on vankat perinteet ja hyviä kokemuksia yhteistyöstä tietoteollisuusalan yritysten kanssa. Työelämään orientoitunut tapa suorittaa opinnot tarkoittaa sitä, että harjoitus- ja projektityöt tehdään usein yhteistyössä yritysten kanssa. Näin opiskelijat saavat jo opiskeluaikanaan konkreettista kokemusta alan työtehtävistä. Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmasta valmistuneiden työllisyystilanne on hyvä. Työpaikkoina ovat yleensä ICT-toimialan yritykset, palvelu- ja teollisuusyritykset, julkinen sektori sekä koulutusorganisaatiot. Viime vuosina useat alalta valmistuneet ovat myös aloittaneet työskentelynsä omassa yrityksessä. Tyypillisiä tietojenkäsittelytieteiden laitokselta valmistuneiden maistereiden ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi tietohallintopäällikkö, projektipäällikkö, ohjelmistosuunnittelija, käytettävyysasiantuntija, globaalin ohjelmistoliiketoiminnan asiantuntija, tietoturvan asiantuntija, tekninen asiantuntija, IT-konsultti, tietojärjestelmäasiantuntija ja tutkija. Opiskelu tietojenkäsittelytieteiden laitoksella on kokopäiväistä opiskelua, joka vastaa 60 opintopistettä vuodessa. Tämä tarkoittaa 1600 tuntia vuodessa opiskelijan opiskelutyötä. Kandidaatin tutkinto (180 op) voidaan suorittaa kolmessa vuodessa ja maisterin tutkinto (120 op) kahdessa vuodessa täysipäiväisesti opiskellen. Opinnot toteutetaan pääosin lähiopetuksena. Joihinkin opintojaksoihin sisältyy lisäksi työssäoppimisjakso. Laitoksen opetus: opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna : Periodi 1: Periodi 2: Periodi 3: Periodi 4: Opetustoiminnan vastuuhenkilö: Laitoksen opetuksesta vastaava, yliopistonlehtori, FT Seppo Pahnila

2 Luonnontieteiden kandidaatin t u t k i n t o Luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkintoa varten opiskelijan tulee suorittaa opetussuunnitelman mukaisesti 180 opintopisteen laajuiset opinnot. Pääaineesta, joka on tietojenkäsittelytiede, tulee suorittaa yleis-, perus- ja aineopinnot, joiden laajuus on 145 opintopistettä. Pääaineen opintoihin sisältyy opinnäyte (kandidaatintutkielma 7 op) ja kirjallinen kypsyysnäyte. Lisäksi opintoihin sisältyy vähintään 25 opintopisteen sivuainekokonaisuus. Kieli- ja viestintäopinnot ovat laajuudeltaan 10 opintopistettä. Pakollisella 25 opintopisteen sivuaineella (perusopintokokonaisuus) lähdetään rakentamaan pohjaa tulevaan ammattiprofiiliin opiskelijan mielenkiinnon mukaisesti. Kandidaatin tutkinto antaa jo perusvalmiudet toimia ICT-toimialan ammattitehtävissä. Suositeltavia sivuaineita ovat esimerkiksi tilastotiede, matematiikka, tekniikka, työtieteet ja taloustieteet. Laitoksella on lisäksi osittain laitoksen itse järjestämä ohjelmistokehitysosaajan sivuainekokonaisuus (25 op), johon kuuluvat kurssit ovat Ohjelmointikieltenperiaatteet 5 op (815338A), Tekoäly 5 op (521495A), Käyttöjärjestelmät 5 op (521453A) ja Ohjelmiston rakentaminen 10 op (812315A). Tarjottavat perusopintokokonaisuudet esitetään sivuaineita tarjoavien tiedekuntien, osastojen ja laitosten opinto-oppaissa. Sivuaineita voi suorittaa myös muissa yliopistoissa ja korkeakouluissa sekä Avoimessa yliopistossa. Lisätietoja sivuaineopinnoista antavat laitoksen amanuenssit Heli Alatalo ja Risto Nuutinen. Kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteet: Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää ja arvioida erilaisia tietojärjestelmien ja ohjelmistojen suunnittelussa, toteutuksessa ja käyttöönotossa käytettäviä menetelmiä, tekniikoita ja työkaluja ja valita niistä sopivimmat annetun ongelman ratkaisemiseen soveltaa tietojenkäsittelytieteiden käsitteistöä, menetelmiä ja tekniikoita tietojärjestelmien ja ohjelmistojen rakentamiseen suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisia tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja projektimuotoisesti tehdä kirjallisuuteen pohjautuvan tutkimuksen tieteellisiä tutkimusmenetelmiä käyttäen viestiä suullisesti ja kirjallisesti huomioiden kohdeyleisön. K a n d i d a a t i n t u t k i n n o n r a k e n n e 1. lukuvuosi Koodi Op Vuosi Periodi Organisaatioiden informaatiojärjestelmät A Diskreetit rakenteet P Orientoivat opinnot Y Ruotsin kieli Y Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin P Johdatus ohjelmointiin C-kielellä P Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä P

3 Tietokonearkkitehtuuri P Internet ja tietoverkot A Johdatus ohjelmointiin, harjoitustyö P Englannin kieli 1 (Reading for Academic Purposes) Y Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet P Tietoturva P Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet P Yhteensä lukuvuosi Koodi Op Vuosi Periodi Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu A Englannin kieli 2 (Scientific Communication) Y Olio-ohjelmointi A Tietorakenteet ja algoritmit A Kirjallinen ja suullinen viestintä Y Tietokantojen perusteet A Ohjelmistotekniikka A Business Process Modelling A Käyttöliittymien perusteet A Yhteensä 46 Kolmas lukuvuosi Koodi Op Vuosi Periodi Projektitoiminnan perusteet A Tiedonhankintakurssi P Käyttöliittymäohjelmointi A Vaatimusmäärittely A Projekti I A Johdatus tutkimustyöhön A Ohjelmistoarkkitehtuurit A Tilastollisen data-analyysin perusteet tietojenkäsittelytieteilijöille A Tietojärjestelmien suunnittelu A LuK-tutkielma A 7 3. x Kypsyysnäyte S 0 3. x Yhteensä 48 Opiskelija voi erikseen anomalla suorittaa vieraan kielen kirjallisen ja suullisen osuuden englannin sijasta myös ranskan tai saksan kielessä. Kirjallisen ja suullisen viestinnän sekä vieraiden kielten opinnot on kuvattu tarkemmin Kieli- ja viestintäkoulutuksen opinto-oppaassa

4 Mast e r s D e g r e e a n d S p e c i a l i z a t i o n O p t i o n In order to complete a Master s degree in Information Processing Science, the student has to complete the required courses in his/her curriculum (120 ECTS points). Major studies must include the advanced studies, the mandatory courses of his/her chosen module (information systems oriented module or software engineering oriented module), optional studies and a written maturity test. The studies must include advanced studies equivalent to 60 ECTS points at minimum. The major studies include a Master s thesis. If the student has not completed in the course of his/her earlier studies the language and communication studies required for the Bachelor s degree in natural science, he/she must complete them for their Master s degree. More detailed requirements for the scope of the studies can be found from the curriculum of the Department of Information Processing Science. In the case that the student has already passed the maturity test and demonstrated his/her Finnish or Swedish language skills during his/her earlier studies, a summary of the Master s thesis will suffice. A separate form is needed for this purpose. Thus, the student does not have to demonstrate his/her Finnish or Swedish language skills but still has to demonstrate his/her familiarity with the field of his/her thesis work. Learning Outcomes: By completing the Master s level studies in Information Processing Science, a student can act as an independent expert in a goal-oriented project and is able to professionally manage such a project. The student masters the typical research methods and can select the most appropriate research and data collection methods to tackle a specific research problem. The student can develop the working methods and practices of his or her subject area by using a scientific approach and can communicate results clearly and fairly. Choosing the study orientation: For the Master s studies, a student should choose either information systems or software engineering as his/her study orientation. The choice will be made at the end of the Bachelor studies or at the latest at the beginning of the master s studies, by defining it explicitly as part of the personal study plan. Information Systems Oriented Module: The information systems study programme focuses on the usefulness and utility of information technology for organisations, work practices and other human activities. The programme gives a broad perspective to understanding IT-related issues in business, organisational, social and human contexts and provides capabilities and skills to analyse, design, and implement information systems to help solve a wide variety of business and societal problems. Graduates will be able to work as IS/IT consultants, business and systems analysts, IS designers or IS/IT project managers

5 Learning Outcomes (IS Module): After finishing master level studies in information systems orientation a student can also: Apply existing and produce new IS knowledge for organisational needs; Analyse and evaluate human activities in IT use situations, work practices, and organisational functions using conceptual means, and present the results of the analysis using suitable descriptive methods; Evaluate the impact of the development of information technology to organisational functioning; Design IT solutions that solve identified problems and improve the efficiency of organisational practices; Set targets to self-direct and work towards those goals; Communicate clearly and analytically using techniques derived from scientific practice. Software Engineering Oriented Module: Software engineering is the application of a systematic, disciplined, quantifiable approach to the development, operation and maintenance of software. It applies sound engineering principles in order to obtain economical software that is reliable and works efficiently as a part of the information system or embedded system. The courses in the software engineering orientation module follow the curriculum guidelines for Graduate Degree Programmes in Software Engineering. The courses cover areas such as software analysis and design, real-time distributed software development, software testing and project management. The courses provide relevant theoretical background on software engineering topics and the open source and global software development aspects cross all the courses. Students will learn the core aspects of software engineering in close cooperation with software companies working in a global context. Learning Outcomes (SE Module): After finishing master level studies in software engineering orientation a student can also: Apply existing and produce new SE knowledge for software companies needs; Design and construct software that satisfies specified functional and quality requirements; Act efficiently in global and distributed software projects or the open source community; Analyse and evaluate software solutions from the perspective of software architecture and design patterns; Analyse and evaluate software processes from the perspective of established capability and maturity models; Set targets to self-direct and work towards those goals; Communicate clearly and analytically using techniques derived from scientific practice

6 Teaching periods in academic year : Period 1: Period 2: Period 3: Period 4: M a s t e r s D e g r e e S t r u c t u r e Compulsory Studies (for all Master s Level Students) Compulsory Studies Code ECTS Year Period Research Methods S Project II S or Project II Seminar S or 3 Master s Thesis S x Master s Thesis Seminar S Maturity test S x Total 51 Information Systems Oriented Module Compulsory Studies Code ECTS Year Period System Design Methods for Information S Systems Interaction Design A Emerging Technologies and Issues S IT Infrastructure A Enterprise Systems A Information Security Policy and Management in S Organisations Information Systems Theory S ICT and Organisational Change S Total 39 Software Engineering Oriented Module Compulsory Studies Code ECTS Year Period Software Quality and Testing A Software Development in Global Environments S Real Time Distributed Software Development A Software Production and Maintenance A Embedded Software Development Environments A

7 Software Engineering Research S Open Source Software Development S Software Engineering Management, Measurement S and Improvement Total 39 O p t i o n a l S t u d i e s Optional courses during the next two academic years. Check the timetable to see which courses will be organised during the current semester. Course Code ECTS Year Period ICT and Behaviour Change S The Next Generation of the Web S Software Business Development S Software Business and IT Management S Usability Testing S Advanced Topics on Human-Centred Design S I n t e r n a t i o n a l M a s t e r s D e g r e e P r o g r a m m e i n S o f t w a r e, S y s t e m s a n d S e r v i c e s D e v e l o p m e n t i n G l o b a l E n v i r o n m e n t s ( G S 3 D ) The Department of Information Processing Science at the University of Oulu organises a two-year full-time Master s degree programme in Software, Systems and Services Development in Global Environment (GS 3 D). Graduates from GS 3 D will have the competence to work as experts and managers in global ICT companies. The programme will provide multidisciplinary knowledge of software, systems and services development in a global context. The GS 3 D programme includes 95 ECTS credit points of compulsory courses and optional studies must be total at least 25 ECTS credit points. Optional courses can be chosen in the optional course pool (see below). Also, complete minor studies and other university level studies, completed at Oulu University or elsewhere, can be included in the optional studies. Learning Outcomes: By completing the Master s level studies in information processing sciences a student can act as an independent expert in a goal-oriented project and be able to professionally manage such a project. The student manages typical research methods and can select the most appropriate research and data collection methods for a specific research problem. Students can develop the working methods and practices of their subject area by using a scientific approach and can communicate them clearly and fairly. After finishing Master s level studies in the GS 3 D programme a student can also: 5 2 3

8 Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta (TST) Apply existing and produce new IS and SE knowledge for organisational and software companies needs; Analyse and evaluate human activities in IT use situations, work practice and organisational functioning using conceptual means, and present the results of the analysis using suitable descriptive methods; Analyse and evaluate software solutions and processes from the perspective of software architecture, design patterns, established capability and maturity models; Evaluate the impact of the development of information technology to organisational functioning; Evaluate the impact of the development of information security to organisational functioning; Design IT solutions that solve identified problems and improve the efficiency of organisational practices; Design and construct software that satisfies specified functional and quality requirements; Act efficiently in global and distributed software projects or the open source community; Set targets to self-direct and work towards those goals; Communicate clearly and analytically using techniques derived from scientific practice. GS 3 D P r o g r a m m e S t r u c t u r e Compulsory Studies Code ECTS Year Period Orientation Studies for International Students P System Design Methods for Information S Systems Software Development in Global Environments S Open Source Software Development S Software Engineering Management, Measurement S and Improvement Research Methods S ICT and Organisational Change S Software Factory Project Course S S ;1+2 or June- October IT Infrastructure A Information Security Policy and Management in S Organisations Information Systems Theory OR S Software Engineering Research S Software Business and IT Management OR S Software Business Development S Master s Thesis S x Maturity test S 0 2. x Total

9 Optional Courses Code ECTS Year Period Software Quality and Testing A Interaction Design A Real Time Distributed Software Development A Emerging Technologies and Issues S Software Production and Maintenance A The Next Generation of the Web S Advanced Topics on Human-Centred Design S Enterprise Systems A Embedded Software Development Environments A Doing SW Business in China S Project II Seminar S Total 49 K u u l u s t e l u t j a a r v o s a n a t ( E x a m i n a t i o n a n d G r a d i n g ) Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen tentit ovat maanantaisin klo Tarkempi tenttilista on saatavissa WebOodista. Opiskelijan tulee ilmoittautua WebOodin kautta kaikkiin niihin tentteihin, joihin aikoo osallistua. Exams are on Mondays at A more detailed list of exam body published at WebOodi. The student must register in WebOodi all the exams, which intends to participate. Opintojaksojen arvostelussa käytetään arvosanoja: 0 (hylätty), 1 (välttävä), 2 (tyydyttävä), 3 (hyvä), 4 (kiitettävä) ja 5 (erinomainen). Eräät opintojaksot arvostellaan sanallisesti asteikolla hyväksytty/hylätty. Pää- tai sivuaineen opintokokonaisuuksien arvosana määräytyy numeerisesti arvosteltujen opintojaksojen opintopistemäärällä painotetun keskiarvon x perusteella seuraavasti: Course grades and grading used: 0 (fail), 1 (poor), 2 (satisfactory), 3 (good), 4 (very good) and 5 (excellent). Some courses are graded on a scale of verbal pass/fail. The major or minor subject module rating is determined by numerically criticised courses of study with a score of the weighted average of x. välttävät tiedot / poor 1 x < 1,5 tyydyttävät tiedot / satisfactory 1,5 x < 2,5 hyvät tiedot / good 2,5 x < 3,5 kiitettävät tiedot / very good 3,5 x < 4,5 erinomaiset tiedot / excellent 4,5 x

10 T i e t o j e n k ä s i t t e l y t i e t e e n s i v u a i n e e t j a t ä y d e n t ä v ä t m o d u u l i t j o u s t a v i s s a o p i n t o p o l u i s s a Tekniikan kandidaatin ja kauppatieteiden kandidaatin maisterivalinta tietojenkäsittelytieteisiin Tietojenkäsittelytieteiden laitos järjestää kaksi kertaa vuodessa (lokakuu ja maaliskuu) maisteritason erillisen opiskelijavalinnan tekniikan ja kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon Oulun yliopistossa suorittaneille. Koulutus on suunniteltu siten, että filosofian maisterin tutkinto on aiemmin suoritettujen opintojen pohjalta mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen noin kahdessa vuodessa. Hakijalla tulee tällöin olla suoritettuna tekniikan kandidaatin tutkinto tietotekniikan koulutusohjelman Informaatioverkostot -opintosuunnasta tai kauppatieteiden kandidaatin tutkinto laskentatoimen tai johtamisen koulutusohjelmasta Oulun yliopistossa. Tässä erillisvalinnassa tekniikan kandidaatit voivat hakea tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman tietojärjestelmien (Information Systems) tai ohjelmistotuotannon (Software Engineering) suuntautumisvaihtoehtoon. Kauppatieteiden kandidaatit voivat hakea tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman tietojärjestelmien (Information Systems) suuntautumisvaihtoehtoon. Hakuajoista ja muista yksityiskohdista tiedotetaan laitoksen www-sivuilla. Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmaan hakevan tekniikan kandidaatin on sisällytettävä kandidaatintutkintoonsa joko ohjelmistotuotannon tai tietojärjestelmien 25 opintopisteen kokonaisuus, jotka on esitetty alla. Kauppatieteiden kandidaatin on suoritettava kandidaattiopintojensa yhteydessä tietojärjestelmien vähintään 25 opintopisteen täydentävä moduuli (ks. alla). Ohjelmistotuotannon (Software Engineering) sivuaine tietotekniikan koulutusohjelman (Informaatioverkostojen opintosuunta) kandidaattivaiheen opiskelijoille (vähintään 25 op) 1. Pakollinen osuus: Opintojakso (pakolliset) Koodi op Projektitoiminnan perusteet A 3 Olio-ohjelmointi A 6 Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu A 6 Yhteensä Vapaasti valittava osuus: Opintojakso (valinnaiset) Koodi op Käyttöliittymien perusteet A 5 Tietokantojen perusteet A 7 Käyttöliittymäohjelmointi A

11 Vaatimusmäärittely A 5 Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet P 5 Ohjelmistoarkkitehtuurit A 6 Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet P 6 Yhteensä 39 Tietojärjestelmien (Information Systems) sivuaine tietotekniikan koulutusohjelman (Informaatioverkostojen opintosuunta) kandidaattivaiheen opiskelijoille (vähintään 25 op) 1. Pakollinen osuus: Opintojakso (pakolliset) Koodi op Projektitoiminnan perusteet A 3 Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet P 6 Tietojärjestelmien suunnittelu A 6 Yhteensä Vapaasti valittava osuus: Opintojakso (valinnaiset) Koodi op Käyttöliittymien perusteet A 5 Tietokantojen perusteet A 7 Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu A 6 Vaatimusmäärittely A 5 Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet P 5 Olio-ohjelmointi A 6 Organisaatioiden informaatiojärjestelmät A 6 Yhteensä 40 Tietojärjestelmien (Information Systems) täydentävä moduuli Kauppakorkeakoulun (a.k.a. taloustieteiden tiedekunnan koulutusohjelman Laskentatoimi, Johtaminen) kandidaattivaiheen opiskelijoille (vähintään 25 op) 1. Pakollinen osuus: Opintojakso (pakolliset) Koodi op Projektitoiminnan perusteet A 3 Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet P 6 Tietojärjestelmien suunnittelu A 6 Yhteensä Vapaasti valittava osuus: Opintojakso (valinnaiset) Koodi op Käyttöliittymien perusteet A 5 Tietokantojen perusteet A

12 Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu A 6 Vaatimusmäärittely A 5 Tietokonearkkitehtuuri P 6 Tietoturva P 5 Organisaatioiden informaatiojärjestelmät A 6 Yhteensä 40 Tietojenkäsittelytieteen maisterivalinta tietotekniikkaan Tietotekniikan osasto järjestää kaksi kertaa vuodessa koulutusohjelman maisteritason erillisen opiskelijavalinnan luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneille. Koulutus on suunniteltu siten, että diplomi-insinöörin tutkinto on aiemmin suoritettujen opintojen pohjalta mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen noin kahdessa vuodessa. Hakijalla tulee tällöin olla suoritettuna luonnontieteiden kandidaatin tutkinto tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmasta Oulun yliopistossa. Tässä valinnassa voidaan hakea tietotekniikan koulutusohjelman Informaatioverkostot - opintosuuntaan. Hakuajoista ja muista yksityiskohdista tiedotetaan osaston opintooppaassa ja www-sivuilla. Tietotekniikan DI-ohjelmaan hakevan luonnontieteiden kandidaatin on sisällytettävä kandidaatintutkintoonsa seuraavat kurssit. Osa kursseista voidaan korvata oikeassa sarakkeessa luetelluilla vastaavilla tietotekniikan koulutusohjelmaan kuuluvilla kursseilla. Vaadittu kurssi P Johdatus ohjelmointiin C-kielellä, 5 op ja harjoitustyö (811176P), 2 op Vaihtoehtoinen kurssi P Ohjelmoinnin alkeet, 5 op P Diskreetit rakenteet, 5 op P Tietotekniikan matematiikka, A Ohjelmistotekniikka, 6 op op A Ohjelmistotekniikka, 5 op A Tietorakenteet ja algoritmit, 5 op A Algoritmit ja tietorakenteet 6 op A Internet ja tietoverkot, 5 op A Tietokoneverkot I, 5 op P Matematiikan peruskurssi I, 5 op P Matematiikan peruskurssi II, 6 op A Digitaalitekniikka I, 5 op A Tietokonetekniikka, 4 op A Käyttöjärjestelmät, 5 op Kandidaatin tutkinnosta puuttuvia kursseja voidaan sisällyttää hakijan diplomiinsinöörin opintojen henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan tietotekniikan koulutusohjelman yleisten ohjeiden mukaisesti. Lisäksi DI-vaiheen täydentävään moduuliin on valittava kurssit P, Matriisialgebra (3,5 op), P, Tilastomatematiikka (5 op) sekä A, Laiteläheinen ohjelmointi (5 op). Tietojenkäsittelytieteen maisterivalinta Taloustieteisiin Taloustieteiden tiedekunta järjestää kaksi kertaa vuodessa koulutusohjelman maisteritason erillisen opiskelijavalinnan luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneille. Koulutus on suunniteltu siten, että kauppatieteen maisterin tutkinto on aiemmin suoritettujen opintojen pohjalta mahdollista suorittaa päätoimisesti 5 2 8

13 opiskellen noin kahdessa vuodessa. Hakijalla tulee tällöin olla suoritettuna luonnontieteiden kandidaatin tutkinto tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmasta Oulun yliopistossa. Tässä valinnassa voidaan hakea Laskentatoimen osaston tai Johtamisen osaston koulutusohjelmaan. Hakuajoista, suoritettavista taloustieteiden sivuaineista ja muista yksityiskohdista tiedotetaan taloustieteiden tiedekunnan opintooppaassa ja www-sivuilla. T i e t o j e n k ä s i t t e l y t i e d e s i v u a i n e e n a Tietojenkäsittelytieteessä on mahdollista suorittaa approbaturia (väh. 25 op) ja cum laude approbaturia (väh. 60 op) vastaavat opintokokonaisuudet laitoksen resurssien sallimissa puitteissa. Jos TOL:n sivuaineopinnot ovat pakollisia oman tutkinnon suorittamisessa ja oma laitos tai osasto on sopinut pakollisuudesta TOL:n kanssa, on opiskelijalla oikeus osallistua näihin opintoihin TOL:n valintasääntöjen puitteissa (ks. Valintasääntö). Myös vapaavalintaisesti sivuaineopintoina TOL:n opintojaksoja suorittavia opiskelijoita otetaan niin paljon kuin resurssit sallivat. Mikäli opintojakson osallistujien määrää joudutaan rajoittamaan, niin tällöin vapaaehtoisesti sivuaineopintoina suorittavien määrää voidaan rajata. Oulun yliopiston opinto-oikeuden omaavan ei tarvitse anoa erillistä opinto-oikeutta. Tietojenkäsittelytieteiden opintoja voi suorittaa myös Avoimessa yliopistossa vähintään 25 op:n ja vähintään 60 op:n kokonaisuudet. Laitoksen opetus: opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna Approbaturia vastaavat opinnot (vähintään 25 op) 1. Kaikille yhteinen pakollinen osuus: Opintojakso (kaikille pakollinen) Koodi op Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin P 5 2. Vapaasti valittava osuus: Edellisen lisäksi valittava vähintään 13 opintopistettä joko Tietojärjestelmien tai Ohjelmistotuotannon kurssitarjonnasta. Lisäksi suoritetaan vähintään 7 opintopisteen edestä opintojaksoja, jotka ovat vapaasti valittavissa alla esitetystä kurssitarjonnasta. Opintojakso (Ohjelmistotuotanto) Koodi op Johdatus ohjelmointiin C-kielellä a P 5 Johdatus ohjelmointiin, harjoitustyö b P

14 Diskreetit rakenteet P 5 Projektitoiminnan perusteet A 3 Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet P 5 Tietoturva P 5 Tietokonearkkitehtuuri P 6 Internet ja tietoverkot A 5 Olio-ohjelmointi A 6 Tietorakenteet ja algoritmit A 5 Ohjelmistoarkkitehtuurit A 6 Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu A 6 Ohjelmistotekniikka A 6 Vaatimusmäärittely A 5 Tietokantojen perusteet A 7 a) Jos ottaa tämän, pitää ottaa myös alla oleva b) Jos ottaa tämän, pitää ottaa myös yllä oleva Opintojakso (Tietojärjestelmät) Koodi op Projektitoiminnan perusteet A 3 Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet P 5 Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet P 6 Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä P 4 Tietoturva P 5 Tietokonearkkitehtuuri P 6 Internet ja tietoverkot A 5 Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu A 6 Organisaatioiden informaatiojärjestelmät A 6 Tietojärjestelmien suunnittelu A 6 Vaatimusmäärittely A 5 Käyttöliittymien perusteet A 5 Tietokantojen perusteet A 7 Käyttöliittymäohjelmointi A 5 Business Process Modelling A 5 Cum laude approbaturia vastaavat opinnot (vähintään 60 op) Täydennetään perusopintokokonaisuus (vähintään 25 op) siten, että vähintään 25 opintopistettä valitaan edellä esitetyistä Tietojärjestelmien tai Ohjelmistotuotannon opintojaksoista. Lisäksi suoritetaan vähintään 10 opintopisteen edestä opintojaksoja, jotka ovat vapaasti valittavissa edellä esitetystä kurssitarjonnasta. V a l i n t a s ä ä n t ö Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella opetusta annetaan resurssien sallimissa puitteissa. Opintojaksolle osallistumiseen vaaditaan, että opetussuunnitelmassa mainitut opintojakson pakolliset edeltävät opinnot on suoritettu. Jos opintojaksoille hyväksyttävien opiskelijoiden määrää joudutaan rajoittamaan, niin hyväksyttyjen valinta tapahtuu seuraavan valintasäännön mukaisesti

15 1. Ensisijaisesti hyväksytään niitä opiskelijoita, joille opintojakso on pakollinen. 2. Sitten otetaan niitä, joilla opintojakso kuuluu pakolliseen TOL:n sivuaineopintokokonaisuuteen tämän kokonaisuuden vaatimuksissa mainittuna pakollisten vaihtoehtoisena kurssina. 3. Sen jälkeen otetaan muita yliopisto-opiskelijoita. Yllä olevien askelien sisällä käytetään tarvittaessa seuraavia kriteereitä alla mainitussa järjestyksessä. a) Hyväksytään ensisijaisesti TOL:n pääaineopiskelijoita. b) Sitten otetaan niitä, joilla opetussuunnitelmassa mainitut edeltäviksi suositeltavat kurssit on suoritettu. c) Sen jälkeen ratkaisee suoritettujen TOL:n koulutusohjelman opintojen opintopisteiden määrä. K u r s s i k u v a u k s e t (Course Descriptions) Kurssikuvaukset on esitetty aakkosjärjestyksessä. Kursseihin liittyvää kirjallisuutta löytyy yliopiston pääkirjastosta sekä tiedekirjasto Telluksesta. Advanced Topics in Human-Centred Design (812650S) ECTS Credits: 5 ECTS credits/135 hours of work Timing: 1 st 2 nd year of Master s studies, spring semester, period 3 Target group: Learning Outcomes: After completing the course, students are familiar with some state-of-the-art research results related to current themes and contexts in humancentred design, they understand the strengths and limitations of various methods and frameworks used in human-centred design and they can acquire knowledge and critically read relevant research articles on Human-Centered design research topics. Contents: The content of the course will change with time. The initial set of topics includes: Current themes User experience as an object of analysis and design Participatory design, end-user-design and living labs Information ecologies and infrastructures Design for all Iterative and incremental design and development The impact of humancentred design Current development contexts: Open source software development Game development Development of ICT for children Ubiquitous computing. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning Activities and Teaching Methods: Lectures 20h, assignments 100h, seminars 15h. Language of instruction: English Recommended or required reading: A collection of research papers supported with lecture materials. Students also need to collect some study material by themselves

16 Assessment methods and Criteria: Depending on the implementation group and/or individual assignments, evaluated according to predefined evaluation criteria exam 20h. The course assignments will be done as group work, the lecture reflections and the exam will be done as individual work. Prerequisites and co-requisites: Course Interaction Design or similar knowledge. Recommended optional programme components: Grading: 1 5 Person responsible: Netta Iivari & Mikko Rajanen Work placements: No Other Information: Business Process Modelling (813316A) ECTS credits: 5 ECTS credits/134 hours of work Timing: The course unit is held in the spring semester, during period 4. It is recommended to complete the course in the second year of Bachelor studies. Target group: Learning outcomes: After completing the course, students are able to model and develop business processes, as well as use a computer-based process modeling tool. The students are able to distinguish between business process change on the enterprise level, business process level and the implementation level, and to evaluate these business process changes. Contents: Process architecture and how it can be fitted to the organisation, process modelling, process performance measurement, understanding process-related problems, process development, software tools for modelling and analysing processes, exercises. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: Lectures 30h, exercises 12h, course assignments 45h, problem-based learning 27h, Language of instruction: English Recommended or required reading: Harmon, Paul (2007). Business Process Change. A Guide for Business Managers and BPM and Six Sigma Professionals. Morgan Kaufmann Publishers. Assessment methods and criteria: This course unit utilizes continuous assessment. Lectures are voluntarily, but participation is highly recommended. The students will write lecture reflections, a problem-based learning report, and will create a process model with a software tool. In addition, there will be an exam at the end of the course, which will be assessed. The assessment of the course unit is based on the learning outcomes of the course unit. Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: Grading: The course unit utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Karin Väyrynen Work placements: No Other information: Diskreetit rakenteet (811120P) Laajuus: 5 op/134 tuntia opiskelijan työtä Ajoitus: 1. vsk, syyslukukausi, periodi 1 Kohderyhmä: Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tulkita yksinkertaisia matemaattisia merkintöjä ja käyttää niitä itse. Hän osaa määritellä teoreettisissa perusrakenteissa (ks. sisältö) esiintyvät tärkeimmät käsitteet täsmällisesti ja kuvata määritelmien asiasisältöä. Opiskelija 5 3 2

17 myös hallitsee keskeisimmät perusrakenteiden tulokset ja (algoritmiset) menetelmät ja kykenee soveltamaan niitä helpoissa esimerkkitapauksissa. Hän osaa arvioida tietyntyyppisiä yksinkertaisia käytännön tietojenkäsittelyn ongelmia, valita asianmukaisen teoreettisen menetelmän ongelman ratkaisemiseksi ja soveltaa ko. menetelmää. Sisältö: 1. Algoritmin käsite 2. Lukujärjestelmät ja niiden muunnokset 3. Logiikka (propositiokalkyyli, predikaattikalkyylin alkeet) 4. Joukko-oppi, relaatiot ja funktiot (äärellisyys/äärettömyys, induktio) 5. Alkeislukuteoria (jaollisuus ja siihen liittyvät algoritmit) 6. Kombinatoriikka (lukumäärien laskeminen) 7. Verkkoteoria. Järjestämistapa: lähiopetus Toteutustavat: luentoja 40 h, harjoituksia 30 h, itsenäistä työskentelyä noin 64 h Toteutuskieli: suomi Oppimateriaali: luentokalvot (noin 250 kalvoa), luentomoniste (noin 100 sivua), oppikirja: Peter Grossman, Discrete Mathematics for Computing, Second Revised Edition, Palgrave Macmillan, ISBN: Suoritustavat: luennot joko välikokeilla (2 kpl) tai loppukokeella; pakolliset harjoitukset joko luokassa assistentin ohjaamana tai itsenäisesti Yhteydet muihin opintojaksoihin: Opintojakson esitietovaatimukset: lukion matematiikan lyhyen oppimäärän hallinta Arviointiasteikko: 1 5 Vastuuhenkilö: Juha Kortelainen Työssä oppimista: Ei Lisätiedot: Doing Software Business in China (817610S) ECTS credits: 5 ECTS credits/134 hours of work Timing: 1 st 2 nd year, spring semester, period 4 Target group: Learning outcomes: After completion of the course, students will have a comprehensive understanding of software as a business and an industry in China. Students will recognise success factors, business models and development trends of the software business in China. Students will also understand the special characteristics of the software business in China. Contents: In the course a number of software business topics will be covered and these include: the current software market in China; software products and services in China; internationalisation and globalisation; revenue generation concepts; business planning in China; financing, pricing, cost and profitability; offer calculation; software engineering processes, and business project and entrepreneurship in China. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: Lectures 20h, assignment 60h, and exam 54. In the lectures much of the time will be devoted to discussing specific topics in small groups and among the class as a whole. In addition, case studies, home assignments and in-class presentation will be used. For the home assignment students are required to form a group (2 students per group) to complete a written report on a specific software business topic. Language of instruction: English Recommended or required reading: There is no prescribed textbook for this course. Instead, a reading brick comprising lecture notes, book chapters, journal articles and case studies relating to the various topics 5 3 3

18 being covered will be made available for downloading. Language of instruction: English Assessment methods and criteria: 1) Exam (50%), 2) home assignment and inclass presentation (50%). Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: Grading: 1 5 Person responsible: Xiaosong Zheng Work placements: No Other information: Embedded Software Development Environments (815308A) ECTS Credits: 4 ECTS credits / 108 hours of work Timing: 1 st year of Master s and GS3D studies, spring semester, period 4 Learning outcomes: After completing the course, a student is able to work with the essential software development tools of a selected embedded platform. The student is able to implement memory and power efficient applications by exploiting existing libraries and knowledge of the programming interfaces provided by the platform. Contents: The focus of the course is in the software development environments and tools for mobile and embedded platforms, such as Android, ios, and Windows Phone. In addition, the course covers memory and power management, core services of the platform, and the utilisation of existing libraries. One platform will be selected for deeper study, and the course introduces its essential software development tools and libraries. The emphasis is on application development for the platform as an exercise. Mode of delivery: Blended teaching Learning activities and teaching methods: Lectures and exercises about 40h, exercise work 68h Recommended or required reading: Course material, the documentation of selected technologies, and other related literature Assessment methods and criteria: Exercise work Prerequisites and co-requisites: Course A Real-time Distributed Software Development, C/C++ and/or Java programming skills or similar knowledge obtained from other courses. Grading: 1 5 Person responsible: Henrik Hedberg Work placements: No Other information: Emerging Technologies and Issues (813619S) ECTS credits: 4 ECTS credits/108 hours of work Timing: 1 st year of Master s and GS 3 D studies, autumn semester, period 2 Target group: Learning Outcomes: After completing the course, the student is able to: Analyse the on-going changes in online and consumer behaviour, customer requirements, ICT markets and technological development; Evaluate key enabling web technologies and become an effective participant in web-enabled business endeavours and initiatives; Design ways for leveraging information and communication technologies to improve intra- and inter-organisational processes and enhance a firm s competitive position; 5 3 4

19 Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta (TST) Plan ways for searching innovations; and Develop his/her skills for building careers and taking advantage of entrepreneurial opportunities through emerging technologies, in particular related to the web. Enterprise Systems (812350A) ECTS Credits: 4 ECTS credits/108 hours of work Timing and: 1st year of Master s and GS3D studies, spring semester, period 4 Contents: 1. A shift in thinking about the web and emerging technologies 2. How to social web is transforming businesses, software design, our perception of people as well as skills required of us 3. How to accelerate innovation creation through web-based and other emerging technologies: Ecosystem thinking, strategies, core business values 4. Transformation of the social web into humanized web Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: 24h lectures, 84h independent work. Language of instruction: English (only) Recommended or required reading: Oinas-Kukkonen Harri & Oinas-Kukkonen Henry (2013) Humanizing the Web: Change and Social Innovation. Palmgrave Macmillan, Basingstoke, UK. Assessment methods and criteria: Exam (only in English) Prerequisites and co-requisites: None Recommended optional programme components: Grading: 1 5 Person responsible: Harri Oinas-Kukkonen Work placements: No Other information: Target group: Learning outcomes: After completing the course, the student: Contents: Understands how ERP, SCM, KM, CRM, global supply chain, inventory management, and online business systems operate; Understands how business processes integrate the internal functions of the enterprise and allow the enterprise to interact with its business environment (such as suppliers, business partners, and customers); Is able to recognize, model, and improve business processes to help enterprises achieve efficiency, effectiveness, and competitive advantage; Understands how to do research on enterprise information systems. 1. Principles of enterprise systems, and business processes that integrate the internal functions of the enterprise and connect the enterprise with its business environment; 2. Manage enterprises intellectual capital to achieve competitive advantage; 3. Enterprise resource planning (ERP); 4. Supply chain management (SCM); 5. Global supply chain & inventory management systems 6. Knowledge management systems; 7. Customer relationship management (CRM); 8. Internet-based systems; 9. Enterprise application integration (EAI) 5 3 5

20 Learning activities and teaching methods: The overall workload for each student in this course is 108 hours. Lectures (24h), exercises (14h), homework (15h), essay (25 h), examination (30h). Prerequisites: Understanding of the business process modeling helps. Recommended or required reading: Refer to the course web pages Assessment methods: Exercises, assignments, essay, and examination. Grading: 1 5 Person responsible: Li Zhao Work Placements: No Other information: Ethics of Information Systems: Classical Foundations and Current Issues (813631S) Learning Outcomes: After completing the course, the student: is able to explain how ethical issues are present in different levels of theories of information systems (IS), namely individual, group, organization and markets levels. is able to analyze current ethical issues in information systems (IS) with classical theories of ethics (e.g. utilitarianism, Kantian ethics, virtue ethics) and business ethics theories (e.g., stockholder and stakeholder theories) and is also able to propose solutions to those issues is able to produce an in-depth analysis of an IS ethics issue, assess the issue and produce interpretations on the issue and recommendations for considering the issue in IS research and practice Contents: 1. Constructs and foundations of IS ethics 2. Theories of ethics, business ethics, and moral psychology 3. Individual, group, organization, and markets level IS theories and IS ethics 4. Current and future IS issues Mode of delivery: face-to-face teaching, seminar Learning activities and teaching methods: Pre-tasks for seminar (40 hours of work), Active participation in seminars (20 hours of work), Self-Assessments (5 hours), and Group work and its presentation (70 hours). Language of instruction: English Recommended or required reading: To be announced during the course implementation ECTS Credits: 5 ECTS credits/ 135 hours of work Timing: Master s studies, period 4 (optional) Target group: Master s level students and Ph.D. students Assessment Methods and Criteria: Pretasks has to be acceptable level, Selfassessment of learning, Group work and its presentation. Prerequisites and co-requisites: Bachelor degree or other equivalent degree. Grading: 1 5 Person responsible: Tero Vartiainen Work placements: No Other Information: Course material can be found at OPTIMA e-learning environment, Urkund is used for course work submissions. ICT and Behaviour Change (812651S) ECTS credits: 5 ECTS credits/134 hours of work Timing: 1st 2nd year of Master s and GS3D studies, period 3 Target group: 5 3 6

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma Tietojenkäsittelytieteet Laskennallinen data-analyysi Ohjelmistotekniikka, käyttöjärjestelmät, ihminen-kone -vuorovaikutus Teoreettinen tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2006 2007 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2005 2006

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan CC1991:n ja CC2001:n vertailu Tutkintovaatimukset (degree requirements) Kahden ensimmäisen vuoden opinnot Ohjelmistotekniikan

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Recommended background: Structural Engineering I and II

Recommended background: Structural Engineering I and II COURSE PROGRAMME COURSE NAME: 21631120 Basic Course in Steel Structures GROUP: CREDITS: INRANU04A3 3 cr TEACHER: TIME: 01.09.2005-31.04.2006 OBJECTIVE: This bilingual course aims at providing students

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2011-2012 Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course

Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course Positioning, preliminary knowledge The course is part of the professional studies of Computer Networks I for B. E. of Information Technology, and scheduled

Lisätiedot

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT HELSINKI METROPOLIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Degree

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE TIETOJENKÄSITTELYTIEDE Tietojenkäsittelytieteen laitos Exactum (Kumpulan kampus) PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b) 00014 Helsingin yliopisto Puhelinnumero 02941 911 (vaihde), ohivalinta 02941... http://www.cs.helsinki.fi/

Lisätiedot

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa TkT Marjatta Huhta, Metropolia 1 Esityksen sisältö Master s in Industrial Management ohjelman kokonaisuus, tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 Yhteystiedot Monitieteisten ympäristöopintojen järjestelyistä ja suunnittelusta vastaa Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan biologian laitos, sekä monitieteisten

Lisätiedot

Tietotekniikan kandidaatin tutkinto

Tietotekniikan kandidaatin tutkinto Tietotekniikan kandidaatin tutkinto 2016-2017 Yleisopinnot 64 op (vähintään 64 op) SUORITUSVUOSI PERIODI Pakolliset vieraan kielen opinnot: Jos opiskelijan yleissivistävän peruskoulutuksen (tavallisesti

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2015 16 / Yleisopintoja 27.5.15. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2015 16 / Yleisopintoja 27.5.15. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op Liiketoimintaosaaminen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen johdantokurssi

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset. 1. Pääaineopinnot. 2. Sivuaineopinnot (50 op)

Tutkintovaatimukset. 1. Pääaineopinnot. 2. Sivuaineopinnot (50 op) Tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2007 2008 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2006 2007 jälkeen siirtyneet opiskelijat.

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

Study course code ects contents term other campus Community work methods

Study course code ects contents term other campus Community work methods Turku University of Applied Sciences, Degree Program of Social Services Courses in English International Semester 2014 Contact person Tiina Laakso Study code ects contents term other campus Community work

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014-

KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014- KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA 2014- MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014- Tuomo Sainio Head of Degree Programmes Room: 2117D Tel.: 040-3578683 E-mail: tuomo.sainio@lut.fi THESIS 30 cr 120

Lisätiedot

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies Lähellä kaupungissa Web-based learning environment relating to urban and geography studies Virpi Hirvensalo, Department of Geography and Geology, University of Turku GI Norden 9.6.2011 Project in a nutshell

Lisätiedot

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi Background info STOK: development center for technology related to building automation

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen osallistuminen eurooppalaiseen korkeakoulutusalueeseen

Ammattikorkeakoulujen osallistuminen eurooppalaiseen korkeakoulutusalueeseen Ammattikorkeakoulujen osallistuminen eurooppalaiseen korkeakoulutusalueeseen KOULUTUSOHJELMAKOHTAISET KOMPETENSSIT 04/2006 Tietotekniikan koulutusohjelma Laadintatyön vastuuhenkilö Janne Roslöf Organisaatio

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Sivuaineinfo Tietojenkäsittelytieteet

Sivuaineinfo Tietojenkäsittelytieteet Sivuaineinfo 23.3.2016 Tietojenkäsittelytieteet Henrik Hedberg, tutkinto-ohjelmavastaava Heli Alatalo, opintoneuvoja Risto Nuutinen, opintoneuvoja Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Dekaani Jukka Riekki

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Strategiset kumppanuushankkeet

Strategiset kumppanuushankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Tavoitteet, toiminnot & tuotokset KA2 työpaja 13.1.2016 E. Description of the Project Pyri konkretiaan Jäsentele tekstiä Kerro oma tarinasi älä anna hakulomakkeen viedä 1

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Tietokonearkkitehtuuri 2 TKT-3201 (5 op)

Tietokonearkkitehtuuri 2 TKT-3201 (5 op) Tietokonearkkitehtuuri 2 (5 op) syksyllä 2012 periodit I & II (viikot 35-41 & 43-49) luennot tiistaisin klo 14-16 (periodi I: sali S4, periodi II: sali TB109) Kurssin tavoite Käydään läpi tietokoneen toimintaa

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

LAMK tekniikan ala Mekatroniikka (Konetekniikka) Teijo Lahtinen, Senior Lecturer, Mechatronics teijo.lahtinen@lamk.fi

LAMK tekniikan ala Mekatroniikka (Konetekniikka) Teijo Lahtinen, Senior Lecturer, Mechatronics teijo.lahtinen@lamk.fi LAMK tekniikan ala Mekatroniikka (Konetekniikka) Teijo Lahtinen, Senior Lecturer, Mechatronics teijo.lahtinen@lamk.fi Teijo Lahtinen / Mechatronics Mekatroniikkainsinöörin toimenkuva Mekatroniikasta valmistuu

Lisätiedot

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ja matkailun ala Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan llä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys susanna.linko@lamk.fi Opintojaksojen

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tietotekniikan kandivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Yli 7 vuotta vanhoilla

Lisätiedot

ORIENTOIVAT OPINNOT. Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS Personal Study Plan (PSP)

ORIENTOIVAT OPINNOT. Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS Personal Study Plan (PSP) ORIENTOIVAT OPINNOT Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS Personal Study Plan (PSP) Koodi: OPIS0039 Laajuus: 0 op Ajankohta: kauppatieteiden maisterin ja diplomi-insinöörin tutkintoa suorittavat opiskelijat

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola M2M - uutta liiketoimintaa ja rahoitusta - työpaja 19.2.2013, Tampere Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola Ubicom ohjelman päällikkö, Twitter: @KimmoAhola Helmikuu 2013 Ubicom Embedded ICT Finland

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

VET QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

VET QUALITY MANAGEMENT SYSTEM http://treballiformacio.caib.es/portal www.vetquality.net ES/05/B/F/PP-149311 RATIONALE VET QUALITY In the open, modern society in which we live, and in the changing, dynamic environment of productive

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina. Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto

Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina. Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat muu kuin luento- tai pienryhmämuotoiseen,

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN 2012 2015 ja 2005 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset ovat pääasiassa tarkoitettu vuonna 2005 2011 aloittaneille opiskelijoille. Tätä aiemmin aloittaneita opiskelijoita kehotetaan

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

PORIN TAITEEN JA MEDIAN OSASTO SCHOOL OF ART AND MEDIA PORI

PORIN TAITEEN JA MEDIAN OSASTO SCHOOL OF ART AND MEDIA PORI N TAITEEN JA MEDIAN OSASTO SCHOOL OF ART AND MEDIA 233 N TAITEEN JA MEDIAN OSASTO SCHOOL OF ART AND MEDIA 234 Porin taiteen ja median -osasto School of Art and Media Pori www.taik.fi/pori Porin yliopistokeskus,

Lisätiedot

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS FRENCH Curriculum of the academic year 2013-2014 BASIC STUDIES (First year, French Studies and French Translation and Interpreting) 25 ECTS, O = Obligatory RANS0001 P1. French Grammar (Kielioppi), O, 4

Lisätiedot

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki ANSIOLUETTELO 25.05.2015 Zahra Rasti Teknologiapuistonkatu 2 B 23, 53850 Lappeenranta zahra.rasti@gmail.com www.rastistudio.com Puh: +358-401560268 Syntymäpäivämäärä: 13.07.1982 KOULUTUS 2012-2014 Sisustusarkkitehtuuri

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Onnistunut käyttöliittymäprojekti

Onnistunut käyttöliittymäprojekti Onnistunut käyttöliittymäprojekti Timo Jokela, FT, KRM* Joticon Oy (Oulun yliopisto/tol) Case: Assessment of a XP project XP, extreme programming a basic agile method intensive communication with customers

Lisätiedot

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Lapin ammattikorkeakoulussa 13.-14.11.2014

Lisätiedot

Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017

Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017 Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017 Department of Biological and Environmental Science Bio- ja ympäristötieteiden laitos Jari Ylänne 10.11.2015 Miksi halutaan uudistaa opetussuunnitelmaa

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status

EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status ECV national seminar 24.9.2014 Martti Korkiakoski Tekes EVE Electric Vehicle Systems 2011-2015 Need Innovations for new businesses in the growing

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Menetelmätieteiden opintokokonaisuudessa on kaikissa tapauksissa oltava vähintään 10 op matematiikkaa ja vähintään 10 op tilastotiedettä.

Menetelmätieteiden opintokokonaisuudessa on kaikissa tapauksissa oltava vähintään 10 op matematiikkaa ja vähintään 10 op tilastotiedettä. Tutkintovaatimukset LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (180 OP) 584111 PERUSOPINNOT (25 OP) 582102 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen, 4 op 581325 Ohjelmoinnin perusteet, 5 op 582103 Ohjelmoinnin

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Orientaatiopäivät 27.8.2014

Orientaatiopäivät 27.8.2014 Orientaatiopäivät 27.8.2014 Teollisuusekonomi-koulutus tietotekniikka ja tuotantotalous taloudellinen, tuotantotekninen ja tietotekninen näkökulma opinnoista on suuri osa kaikille yhteistä tutkinnon loppuvaiheessa

Lisätiedot

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken 26.10.2006 Ville Hurnonen Enfo Enfo on sopivan kokoinen kumppani Enfo on uusi, riittävän kokoinen palvelutalo Enfo on suomalainen toimija Enfo

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 10 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Tutkintovaatimukset määräytyvät suoraan DI-vaiheeseen valituilla opiskelijoilla pääsääntöisesti samoin kuin muillakin DI-tutkintoa suorittavilla

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op 2 (5) Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta - erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Perspectives on the future

Perspectives on the future Perspectives on the future Pemamek Oy Perustettu 1970 Loimaalle Established 1970 in Loimaa, Finland Pemamek Oy Henkilöstömäärä 130 Liikevaihto EUR 40 miljoonaa (2011) Vientiin yli 90% vuotuisesta tuotannosta,

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M. ISSRC Information Systems Security Research Center University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.Siponen TIMO WIANDER M.Sc (IS), B.Sc (Marketing) Project Manager ISSRC ISO/IEC

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot