TYÖELÄMÄN VAIHTOEHTONA: YRITYKSEN PERUSTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖELÄMÄN VAIHTOEHTONA: YRITYKSEN PERUSTAMINEN"

Transkriptio

1 TYÖELÄMÄN VAIHTOEHTONA: YRITYKSEN PERUSTAMINEN Taik KTM Bengt Forsström projektipäällikkö, yritysneuvoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus/ Aalto Start Up Center/ Kalvot: Bengt Forsström ja Outi Hägg

2 OSAAJASTA YRITTÄJÄKSI?

3 YRITTÄJYYTEEN IDENTIFIOITUMINEN (Gibb 2005) Yrittäjäominaisuudet saavutusorientaatio ja kunnianhimo vahva minäkäsitys ja itsetunto sinnikkyys, pitkäjänteisyys vahva sisäinen elämänhallinta toimintaorientaatio mieltymys oppia tekemällä päättäväisyys ahkeruus luovuus

4 Asenne Intohimo Tekeminen

5 YRITTÄJYYTEEN IDENTIFIOITUMINEN (Gibb 2005) Yrittäjämäinen käyttäytyminen Havaitsee mahdollisuuksia ja tarttuu niihin Luo uusia mahdollisuuksia ja hyödyntää ne Toimii aloitteellisesti, käynnistää uusia asioita ja saattaa ne päätökseen Ratkaisee ongelmia luovasti ja kokoaa erilaisia asioita luovasti yhteen Osaa arvioida ja ottaa laskelmoituja riskejä Hyödyntää tehokkaasti sosiaalisia verkostojaan

6 YRITTÄJYYTEEN IDENTIFIOITUMINEN (Gibb2005) Yrittäjyystaidot Strategisen ajattelun taito Luova ongelmaratkaisutaito Kyky tehdä epävarmoissa tilanteissa päätöksiä intuitionsa pohjalta Kyky tehdä ehdotuksia Suostuttelun ja taivuttelun taidot Neuvottelu- ja myyntitaito Taito johtaa(suunnitella, organisoida, Johtaa ihmisiä ja tekemistä, valvonta) liiketoimintaa, projekteja, tilanteita kokonaisvaltaisesti Verkottumisen taito

7 YRITTÄJÄPOLKUJA Yrittäjät eivät ole homogeeninen ryhmä, vaan yrittäjäidentiteetti rakentuu erilaisia yksilöllisiä polkuja pitkin (Hytti 2003) Joitakin polkuja: Elämäntyyliyrittäjä Kasvuyrittäjä Sosiaalinen yrittäjyys Yhteiskunnallinen yrittäjyys SYY (WWW.SYY.FI) määrittelee asian seuraavasti: Yhteiskunnallinen yrittäjä pyrkii rakentamansa liiketoiminnan avulla ratkaisemaan yhteiskunnallisia ongelmia. Toiminta on aina arvopohjaista ja pyrkii yhteisöllisyyden kautta yhteiseen hyvään. Menestystä mitataan ensisijaisesti sillä kuinka hyvin ratkaisut korjaavat vallalla olevia yhteiskunnallisia haasteita.

8 LIIKEIDEAMALLI, AJATTELUN APUVÄLINE Yrityshankkeen jäsennelty esitys yrittäjän tietojen pohjalta Liikeidea kertoo, kuinka toiminta-ajatusta toteuttamalla saadaan aikaan kannattavaa liiketoimintaa Toiminta-ajatus ja liikeidean pääkohdat; Kenelle myydään?, Mitä myydään? Miksi asiakkaat ostavat? (tarve, hyöty, lisäarvo, ratkaisu ongelmaan), Miten erotumme vastaavista kilpailijoista( Imago)? Miten ajatellut tuotteet ja palvelut aikaansaadaan ja saatetaan markkinoille? Nojaa usein yrittäjän ydinosaamiseen Voi perustua myös innovatiiviseen tuotteeseen, palveluun, myynti- ja jakelupaikkaratkaisuun, asiantuntemukseen jne. Luovan toiminnan alkupiste, ei päätepiste alati kehittyvä ja muuttuva Toimii alkupisteenä liiketoimintasuunnitelmalle

9 Business Model Canvas

10 Business Model and business model canvas Defination: Business Model A Business model describes the rational of how an organization creates, delivers and capture value Business model Canvas A shared language for describing, visualizing, Assessing, and changing business models

11 Infrastructure Building blocks Offer Customers

12 Lähde: YritysHelsingin web-sivu

13 YRITYSMUODOT JA NIIDEN VALINTA Yritysmuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat: Perustajien lukumäärä Pääoman tarve Vastuu Toiminnan joustavuus Yrityksen jatkuvuus ja laajenemismahdollisuudet Voitonjako ja tappion kattaminen www. perustayritys.fi

14 ERI YRITYSMUOTOJEN KESKEISIMMÄT PIIRTEET 1.Toiminimi (Tmi)/liikkeenharjoittaja Lähellä luonnollista henkilöä 2. Avoin yhtiö (Av) Yhtiössä ainoastaan vastuunalaisia yhtiömiehiä 3. Kommandiittiyhtiö (Ky) Yhtiössä vähintään yksi vastuualainen yhtiömies ja vähintään yksi äänetön yhtiömies 4. Osuuskunta (Os) 5.Yksityinen osakeyhtiö ( Oy) Tavallisin yrittämisen muoto Suomessa ( Suomessa n rek. osekeyhtiötä) Yhtiössä vähintään yksi osakkeenomistaja 6. Julkinen osakeyhtiö (Oyj) Osakepääoma vähintään euroa 7. Eurooppayhtiö

15 YRITYSMUOTOJEN KESKEISET EROT Keskeisin ero on yrittäjän henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön velvoitteista Tmi - yrittäjän henkilökohtainen vastuu Avoin ja kommandiittiyhtiö - Vastuunalaisen yhtiömiehen vastuu yhtiön velvoitteista aina henkilökohtainen - Äänettömän yhtiömiehen vastuu rajoittuu rahapanokseen - Mikäli yhtiössä käytetään äänetöntä yhtiömiestä, silloin kysymyksessä on kommandiittiyhtiö Yksityinen ja julkinen osakeyhtiö - Osakkeenomistajan vastuu yhtiön velvollisuuksista rajoittuu pääomapanokseen - erillinen verovelvollinen ( toisin kuin tmi, Ay/ky) - osakkeenomistaja voi kuitenkin olla vastuussa osakeyhtiön velvoitteista sopimuksen perusteella ( pienyhtiöt) Eurooppayhtiö - vastaanvanlainen vastuu kuin osakeyhtiössä

16 YRITYSMUOTOJEN KESKEISET EROT Toimielimet ja pääomapanos Tmi: Ei vaadi erillistä hallinto-organisaatiota. Elinkeinoharjoittaja itse edustaa ja vastaa yhtiön toimista. - Laissa ei määräyksiä tilintarkastukselle - Pääomapanokselle ei ole minimimäärää Avoimessa yhtiössä ei ole pakollisia toimielimiä. - Perustajia tulee olla kaksi tai useampia - Avoimeen yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä voi olla toimitusjohtaja, hallitus ja yhtiömiesten kokous, jos näistä on sovittu. Toimitusjohtaja on ilmoitettava kaupparekisteriin, jos toimitusjohtaja on valittu. Hallitusta ja yhtiömiesten kokousta ei merkitä kaupparekisteriin. - Tilintarkastajan valinta ei ole pakollista ( mikäli lain ed. täyttyvät) - Voidaan perustaa ilman rahapanosta, työpanos riittää

17 YRITYSMUOTOJEN KESKEISET EROT Toimielimet ja pääomapanos Kommandiittiyhtiö - Perustajia tulee olla vähintään kaksi ( yhtiösopimus) - Kommandiittiyhtiössä ei ole pakollisia toimielimiä. Kommandiittiyhtiössä voi kuitenkin olla toimitusjohtaja, hallitus ja yhtiömiesten kokous, jos näistä on sovittu. Toimitusjohtaja on ilmoitettava kaupparekisteriin, jos toimitusjohtaja on valittu. Hallitusta ja yhtiömiesten kokousta ei merkitä kaupparekisteriin. - Äänettömän yhtiömiehen on suoritettava yhtiölle panos. Oltava omaisuuspanos, työpanos ei riitä. Vastuunalaiselta riittää työpanos. - Tilintarkastajan valinta ei ole pakollista ( mikäli lain ed. täyttyvät)

18 YRITYSMUOTOJEN KESKEISET EROT Toimielimet ja pääomapanos Osakeyhtiö - Perustajia voi olla yksi tai useampia - Osakeyhtiön ainoa pakollinen toimielin on hallitus. - hallituksessa tulee olla yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. - Hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous - Osakeyhtiöön voidaan valita toimitusjohtaja - Toimitusjohtajan valitsee ja nimittää yhtiön hallitus - Yksityisen osakeyhtiön pääoma tulee olla vähintään 2500,00 - Tilintarkastajan valinta ei pakollista, mikäli lain ed. täyttyvät ( kuitenkin suositeltavaa)

19 YRITYSMUOTOJEN KESKEISET EROT Toimielimet ja pääomapanos Osuuskunta - osuuskunnan perustajia tulee olla vähintään kolme ( luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt) - Osuuskunnalla oltava hallitus, johon kuuluu vähintään yksi tai enintään seitsemän jäsentä, ellei säännöissä toisin määrätä - Hallituksen valitsee osuuskunnan kokous - Jäsenten päättämisvaltaa kaikissa asioissa käyttää osuuskunnan kokous - Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja - Osuuskunta päättää säännöissään osuusmaksun suuruudesta itse. Osuusmaksujen tulee olla keskenään samansuuruiset. Osuusmaksut muodostavat osuuspääoman. - Tilintarkastajaa ei vaadita ( mikäli lain ed. täyttyvät)

20 YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA ILMOITUKSET VIRANOMAISILLE Yrityksen juridiset perustamismuodollisuudet vaihtelevat eri yritysmuodoissa Yksityinen elinkeinonharjoittaja, eli Tmi (jaetaan liikkeenharjoittajiin ja ammatinharjoittajiin) Yksityisen elinkeinonharjoittajan ei tarvitse tehdä sopimuksia ennen toimintansa aloittamista > ilmoitus kuitenkin kaupparekisteriin Toiminimen kaupparekisteriin ilmoittaminen tapahtuu perustamisilmoituslomakkeella ( Rekisteröintimaksu 65 ) Perustamisilmoituslomakkeet ovat yhtenäisiä verohallinnolle ja Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisterille

21 YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA ILMOITUKSET VIRANOMAISILLE Ay/Ky Yhtiöt syntyvät käytännössä yhteisellä sopimuksella. Ennen toiminnan aloittamista tehtävä ilmoitus kaupparekisteriin (Rekisteröintimaksu 180 ) Kaupparekisterin perusilmoituksen liitteeksi tarvitaan kirjallinen yhtiösopimus. Yhtiösopimuksella ei ole laissa määrättyä vähimmäissisältöä Ky:n kohdalla sopimuksessa täytyy olla kirjattuna äänettömän yhtiömiehen omaisuuspanosten arvo rahassa. Perustamisilmoituslomakkeet ovat yhtenäisiä verohallinnolle ja Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisterille

22 YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA ILMOITUKSET VIRANOMAISILLE Osakeyhtiö Osakeyhtiön perustamisen vaiheet: - Perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen laatiminen (Oyl vaatimukset huomioitava, ja yhtiöjärjestys sisällytettävä perustamissopimukseen liitteeksi) - Osakkeiden merkintä ( tapahtuu perustamissopimuksen allekirjoituksella) - Osakepääoman maksaminen ( maksetaan pankkiin) (osakepääoma voidaan maksaa myös apporttina) - Yhtiön kaupparekisteriin ilmoittaminen (pääoma oltava maksettu pankkiin) - Osakeyhtiö syntyy vasta kun se on merkitty kaupparekisteriin ( 350 ) - Kaikista toimista, joita tehdään ennen rekisteröitymistä, vastaa kuitenkin perustajat yhteisvastuullisesti

23 Yritysten määrä 2010

24 Osakassopimus Osakassopimus on yhtiön omistajien välinen sopimus, jossa säännellään yhtiön omistajien keskinäisiä suhteita sekä heidän oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan yhtiössä. Yhtiön omistajia ovat yhtiön osakkeenomistajien lisäksi myös osakeinstrumenttien omistajat.

25 Milloin? Yhtiötä perustettaessa, kun omistajia tulee enemmän kuin yksi. Yhtiön omistusrakenne muuttuu eli yhtiöön tulee lisää tai yhtiöstä lähtee omistajia. Yhtiön toiminnassa tapahtuu olennainen muutos (liiketoiminnan muutos, liiketoimintojen hankkiminen, luovuttaminen tai lopettaminen) ja tällä on vaikutusta yhtiön omistajiin. Yhtiötä rahoitetaan merkittävästi ja tällä on vaikutuksia yhtiön omistajiin. Olemassa olevaa osakassopimusta halutaan muutoin tarkistaa yhteisellä päätöksellä. Olemassa olevaa osakassopimusta ei tosiallisesti enää noudateta ja tästä johtuen osakassopimusta muutetaan yhteisellä päätöksellä.

26 Sisältöön vaikuttavaa lainsäädäntöä Voimassaoleva lainsäädäntö, josta tärkein on osakeyhtiölaki. Lainsäädäntö voidaan jakaa: pakottavaan ja tahdonvaltaiseen lainsäädäntöön Yhtiön yhtiöjärjestys Muut mahdolliset sopimukset ja järjestelyt Muut mahdolliset asiat (omistajien tahto, mahdollisuudet, olosuhteet, jne.)

27 Miksi? Osakassopimus on sopimusvälineenä joustavampi kuin yhtiöjärjestys. sopimusvapaus laajempi voimaantulo ei edellytä rekisteröintiä Osakassopimus ei ole julkinen. yhtiöjärjestys on julkinen Mahdollistaa tietyissä tilanteissa tehokkaammat ehdot. vertaa esim. kilpailukielto osakassopimuksessa ja työsopimuksessa osakkeiden luovutusoikeudet ja - velvollisuudet

28 Aloittavan yrityksen rahoitus

29 Luovan alan yritystoiminnan rahoituksen lähteet LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TUOTEKEHITYS ELY-keskus: starttiraha (työvoimah.), kehittämistuki, valmisteluraha tuoteväylä (avustukset yritystoiminnan edistämiseksi) laina ja muu kehittämistuki (Finnvera, pankit, Sitra, buniness enkelit, pääomasijoittajat) kansainvälistymistuki (Finpro; osaamiskeskukset, vientihankkeet OKM + Tem) tuotekehitystuet (Tekes: ; Avek: esim. av-tuotantotuet, Creademo DigiDemo) Alueelliset tukimuodot (kaupungit, kunnat) MUU RAHOITUS Apurahat Oma pääoma Tulorahoitus

30 Lainarahoitus Pankit Finnvera: Aloittavien yritysten sekä kehitys- ja muutosvaiheiden tukeminen Tuotteet: lainat, takaukset ja vientitakuut Pienyrittäjälaina Naisyrittäjälaina: Ei oteta asuntoa vakuudeksi Kriteerit: yrittäjätausta, kannattavan liiketoiminnan edellytykset ja uskottava liikeidea, yritystoiminnan kehittämisedellytykset (työllistäminen, kilpailu, rahoituksen riittävyys), rahoituksen kohde Toimii aluekonttoreidensa kautta kansallisesti

31 Tekes: Tekesin ohjelmat JATKUVA HAKU AVEK Tuotanto- ym. tuet DigiDemo MAALIS/LOKA, Crea Demo keväällä 2013 Vuodesta 2010 alkaend2-tapahtuma - ideoiden pitchauskilpailu Seuraava D2-tapahtuma Helsingissä Säätiöt esim: Alfred Kordelinin säätiö ELO, Asko säätiö Suomen kulttuurirahasto: LOKA Kuntien ja kaupunkien kohdeapurahat: Helsinki jakaa toiminta- ja kohdeavustuksia taide- ja kulttuurialan yhteisöille Okm Tuotekehitystuet tuotantotuki, levitystuki, kulttuurivientituki ja festivaalituki (ks. Tukiohjeet-dokumentti SES:n sivuilta)

32 Kansainvälistymistuki: opetus- ja kulttuuriministeriö Kansainvälistymisavustus yritysten yhteisiin kehittämishankkeisiin Min. 4 yritystä projektissa Kohde: vientitoiminnan aloittaminen, uusi markkina-alue, viennin tehostus tai parantaminen Kriteerit: uutta toimintaa, uskottavat hakijat (ennakkoperintärekisterissä, ei verovelkoja) Viennin kumppanuusverkostot/vientirenkaat pienille yrityksille Kustannukset: hallinnointi, toimistokulut, osa matkoista, mahdollinen konsultti (toteuttaa selvityksen) Yrityskohtaiset tuet haetaan ELY-keskukselta (esim. Globaaliohjelma)

33 Kansainvälistymistuki: opetus- ja kulttuuriministeriö Okm:n kohteet: Kulttuuriviennin kärkihanketuki Hankevalmistelutuki ( e) Kulttuurimatkailun tuotteistaminen Kansainvälinen yhteistyö ja vaihto

34 Taiteen keskustoimikunta Henkilöille, työryhmille ja yhteisöille Kohteita: Matkustus Residenssitoiminta Taideprojektit Kansainvälinen kulttuuriyhteistyö Taiteilija-apurahat Jne. Hakuaikoja ympäri vuoden

35 Uudenmaan taidetoimikunta kohdeapurahoja taiteilijoille ja työryhmille valtionavustuksia järjestöille, harrastajaryhmille ja muille yhteisöille ensi sijassa kohdeluonteiseen toimintaan Avustus myönnetään pääasiassa erityistarkoitusten kuten näyttelyiden, seminaarien, koulutuskurssien ym. vastaavien taidetoimintojen rahoittamiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään sellaisten hankkeiden tukemiseen, jotka tähtäävät taidepalveluiden parantamiseen

36 Sisältö Hyvä hakemus Kaikki oleellinen tieto hakijasta, hankkeesta ja taustoista Rahoituksen käyttökohde selkeä ja perusteltu Realistinen budjetti ja mahd. tarjousdokumentit Hakemuksen sisältö vastaa rahoituksen kriteereitä Kaikki vaadittu tieto on saatavilla (hakemus + liitteet) Yhteistyökumppanit ja sopimukset vahvistavat hakemusta Ei ylimääräisiä dokumentteja, ellei välttämätöntä asian valaisemiseksi Vahvat perustelut ja perusteellinen taustatyö oleellista esim. markkinan tuntemus ja oman yrityksen/tuotteen/hankkeen erityispiirteet esillä

37 Aloittavan yrityksen tukitahot Alueelliset yritysneuvonnat (esim. YritysHelsinki, Espoon uusyrityskeskus jne.) Jatkossa myös TE-keskukset Työ- ja elinkeinotoimistot, ELY-keskukset Jalostamo-sparraajat (esim. Diges ry) toteuttavat hankeklinikkaneuvontaa esim. YritysHelsingin kanssa Koulutukset, yrittäjän ammattitutkinto (esim. Aalto/PYK:in ProFirma-koulutus, luovan alan yrittäjästartti jne.) Hautomot (esim. Aalto/PYK/Arabus) Vertaisverkostot: toimialajärjestöt (SATU, Neogames, MTL, Journalistiliitto ym.)

38 Linkkejä: Julkinen tukiverkosto kansalliset yrityspalvelut pk-sektorille, yrityssuomi, tuotteistetut asiantuntijapalvelut jne. työvoimapalvelut yrittäjätuki verkossa + puhelimitse Uusyrityskeskukset: perustettavan yrityksen tuki, hautomot, naisyrittäjäkeskus > Helsingin uusiyrityskeskus Yritystietokanta (perustiedot, nimi, perustaminen): Patentti- ja rekisterihallitus (mm. Kaupparekisteri, patentit) (yritystietokanta, toiminimihaku) tuotekehitys rahoitus (lainat, takaukset) Kansainvälisyys: Viennin tukiorganisaatio: (TEMin alainen) Opetusministeriön kulttuuriviennin rahoitus: Työ- ja elinkeinoministeriö: vienninedistämistuki AVEK: av-tuotantojen tukia, DigiDemo, Creademo

39 Muita linkkejä: Työttömyyskassat: tai Liiketoimintasuunnitelma: Googlesta useita, businessmodelgeneration.com, liiketoimintasuunnitelma.com Osuuskunta-asiat: ( Sparrausta: TE-toimistojen hankeklinikat (ota selvää omasta TE-toimistostasi; Kluuvissa ainakin luovien alojen klinikoita säännöllisesti, samoin > palvelee koko pääkaupunkiseutua) luovan alan yrittäjyyden ja kvkattohanke (opm)

40

41 Aalto Start-Up Center toiminnan kuvaus Aalto Start-Up Center on Aalto-yliopistossa toimiva, menestyvä ja nopeasti kehittyvä innovatiivisten kasvuyritysten kiihdytysympäristö, joka toimii aloittavien yritysten kasvun vauhdittajana sekä yhdistää erinomaisesti kaupallisen, teknillisen ja taidealojen osaamisen. Aalto Start-Up Center on toiminut menestyksekkäästi osana kauppakorkeakoulua jo vuodesta Tällä hetkellä kiihdytysympäristössä on mukana noin 80 kasvuhakuista start-upia. Lisäksi toimintamme kattaa laajan tarjonnan liikeidean kypsyttämiseen keskittyviä palveluita ja koulutusta (mm. luovien alojen yrittäjästartti, YBT verkkokurssi jne). Merkittävän osan asiakaskuntaa muodostavat myös kiihdytystoiminnan läpikäyneet menestyneet yritykset (mm. Rovio, Futurice, Footbalance, Powerkiss, Efima, Sumea, Fondia, ne).

42 Aalto Start-Up Center toimii erinomaisena kasvualustana menestykseen tarjoamalla monipuoliset yrittäjyyden kehityspalvelut, korkealaatuista yritysneuvontaa, laajat asiantuntijaverkostot sekä modernit toimitilat. Kiihdytysprosessissa voidaan erottaa 3 eri toiminnan tasoa: 1) Liikeidean kypsyttäminen 2) Kasvun kiihdyttäminen yrityskiihdyttämössä 3) Kiihdyttämisprosessin läpikäyneet /valmistuneet yritykset Yrittäjä saa tukea liiketoimintamallin kehittämiseen, toimintalinjojen selkeyttämiseen sekä ammattimaisen myynnin käynnistämiseen ja hallitun kasvun varmistamiseen. Yhä keskeisimpänä toiminnan osa-alueena ovat mm. yrityksen tilanteeseen sopivan rahoituksen löytäminen (mm. pääomasijoittajat, valtion rahoitusinstrumentit, business enkelit jne). sekä erilaisten yhteistyökumppaneiden löytäminen (matchmaking).

43 Keskeisiä kehittämisen työvälineitä yrityksille ovat tuotteistetut valmennusohjelmat; kehittämis- myynti- ja kasvuohjelma sekä eri aihepiireihin nivoutuvat yrityskohtaiset klinikat (Tekes, Fiban, yms) Lisäksi tarjoamme lukuisia ammattilaisten tuottamia käytännönläheisiä workshoppeja yrityksille ajankohtaisista aiheista mm. juridiset kysymykset (esim osakassopimukset exit strategian yhteydessä), myynnin lisääminen, markkinointi ja viestintä, IPR ja rahoitus Palveluportfolio on laaja, pitäen sisällään mm. business mentor toiminnan sekä laajan verkoston eri alojen palvelutarjoajia (tilitoimistot, lakitoimistot, viestintätoimistot jne) Toimintamme nivoutuu suuri joukko eri alojen partnereita (avaamme ovia yrityksille partnerisopimusten avulla (Sanoma, Estime, ErnsYoung, Nokia Bridge, ). Partneriverkostomme kehittyy ja laajenee koko ajan.

44 Aalto Start-Up Center service portfolio

45 Incubated companies Fields: Examples: Communication services Faschion designers Usability Designers Mobile services Digital and social media Arcitecture services Game industry Arts trade, art management Web analytics Video and animation services ICT-services Beh. based news&article aggregator

46 Latest Breaking New Companies Postincubator companies

47

48 COMPANIES Aalto Start-Up Center: 80 companies. Companies are from creative industry (30), or developing: mobile- (10), internet- (20) or software services (20). ~25% of all applicants are selected ( ~ 200 appl. year 2010) The entrepreneurs are 36 years old by averige and 80% of them has a academic education(2/3 has Aalto background) Aalto-university and Start-Up Center do regular study on its customer base 86 % survival rate after ten years 32% of postincubator companies are considered fast-growing According to Aalto Start-Up Center survey

49

50

51 Challenges A) Companies and entrepreneurs Difficulties in the business consept modeling Lack of business skills (management, marketing etc.) Problems with the Entrepreneurial team building Lack of understanding the importance of self-leadership Funding issues

52 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT Yrityksen perustaminen Yrityksen perustamisen vaiheet Oma tahto ja halu Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yritysmuodon valinta Yritystoiminnan luvanvaraisuuden

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani

Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani PIENYRITYSKESKUS 30 vuotta Kauppakorkeakoulun erillislaitos yrittäjyys ja pk-yritysten kehityspalvelut

Lisätiedot

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut 1 Starttiraha Mikä on starttiraha? Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää yrittäjäksi ryhtyvälle luonteeltaan päätoimisen yritystoiminnan

Lisätiedot

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Oma halu ja tahto Muista, että elinkeinotoiminnassa: on säilytettävä terve ja toimiva taloudellinen kilpailu ja on vältettävä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

- Arvonluonnin muutoksen aakkoset arvot, arki ja arvostus julkaisu. VTT Oy. - sparrausta ja neuvontaa yhteistyössä mm. Tekesin kanssa.

- Arvonluonnin muutoksen aakkoset arvot, arki ja arvostus julkaisu. VTT Oy. - sparrausta ja neuvontaa yhteistyössä mm. Tekesin kanssa. 8/9/Kuopio Aineeton tuotanto viestintä. Julkaisut: - Aineeton arvo talouden uusi menestystekijä - Rohkeutta. Näkemystä. Kasvua. Aineeton tuotanto vauhdittaa uudistumista. - Yrityskatsaus 1/2016 - Arvonluonnin

Lisätiedot

Säätiö. Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kotikunta Kansalaisuus (jos ei Suomi) puheenjohtaja

Säätiö. Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kotikunta Kansalaisuus (jos ei Suomi) puheenjohtaja SÄÄTIÖN NIMI PERUSTAMISKIRJAN PÄIVÄMÄÄRÄ HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN ILMOITUS JA VAKUUTUS Me allekirjoittaneet säätiön hallituksen kaikki jäsenet ja toimitusjohtaja ilmoitamme, että perustamiskirjassa

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu 12.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut ELY-keskus

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

DigiDemo CreaDemo CreMa

DigiDemo CreaDemo CreMa DigiDemo CreaDemo CreMa Tuotantoneuvoja Milla Moilanen Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria tuki on peräisin hyvitysmaksusta, jota peritään

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS Mikko Ahonen Fasilitaattori 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi Esityksen sisältö 1. Mikä Protomo? 2. Kansallinen Protomo-verkosto 3. Protomo-toiminta Jyväskylässä 4. Protomon

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

Tulevaisuuden ohjaustyöohjaustyön

Tulevaisuuden ohjaustyöohjaustyön Tulevaisuuden ohjaustyöohjaustyön tulevaisuus? Big picture Miten muodostaa kokonaiskuva rinnakkain, päällekkäin ja ennakoimattomasti tapahtuvien muutosten kokonaisuudesta? Iso kuva hukassa niin työyhteisöillä

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

INFO Teatteri Vanha Juko

INFO Teatteri Vanha Juko INFO Teatteri Vanha Juko 11.08.2011 TAUSTAA 1. VISIOITA LUOVASTA LAHDESTA selvitys Lahden luovan talouden ja toiminnan laajuudesta ja merkityksestä julkaistiin 04.10.2010. Taustalla kesällä 2011 luovan

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Yrittäjävalmennus 15 päivää Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Kokonaiskuva ja valmiudet yrityksen perustamiseen liittyvistä asioista, liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaksi sekä liiketoiminnan aloittamiseen.

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

Biotalouden liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haku - suunniteltu sisältö

Biotalouden liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haku - suunniteltu sisältö Biotalouden liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haku - suunniteltu sisältö Mitä haetaan? 1. Tunnistettuja liiketoiminta-alueita, näkyvissä merkittävä markkinapotentiaali. Source: Bosman & Rotmans, 2014.

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

ELY-keskuksen kv-palvelut

ELY-keskuksen kv-palvelut ELY-keskuksen kv-palvelut Kv- neuvonta ja informaatiopalvelu Tiedonhankinta, Sparraus, Finpron verkoston palvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut Globaali, easkel, Pk-LTS Kansainvälistymissuunnitelmat

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

TAITEEN JA KULTTUURIN RAHOITUS. - Miten tehdään hyvä hakemus?

TAITEEN JA KULTTUURIN RAHOITUS. - Miten tehdään hyvä hakemus? TAITEEN JA KULTTUURIN RAHOITUS - Miten tehdään hyvä hakemus? MITEN TEHDÄÄN HYVÄ HAKEMUS? HAKISINKO APURAHAA? Kohdista oikein: mieti, mihin apurahaa tarvitaan kuka hakee? taiteilija / työryhmä / yhteisö

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun kehittämisaamu Yritysrahoituksen tietoisku Keski-Suomen ELY-keskus 28.9.2016 Maaseutuohjelman rahoitus yrityksille Rahoitusta vuosille 2014-2020 käytettävissä yhteensä n. 24 milj. Tukea myönnetään

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Lisätietoja pankkitilin avaamisesta ja muista pankkipalveluista saa suoraan pankeilta.

Lisätietoja pankkitilin avaamisesta ja muista pankkipalveluista saa suoraan pankeilta. 1 Pankkitilin avaaminen Tässä liitteessä kerrotaan asiakirjoista ja selvityksistä, joita pankit yleensä edellyttävät yritykseltä pankkitilin avaamiseksi. Käytännöt voivat hieman vaihdella pankeittain.

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, säätiörekisteriin,

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta?

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyslaki pähkinän kuoressa Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyksen toimintaa säätelee Yhdistyslaki (26.5.1989/503) Tärkein yhdistyksiä ohjaava laki. Yhdistyksen kokous Ylin päätäntävalta

Lisätiedot

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 12.4.2016 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa osoitteessa Ponssentie

Lisätiedot

Maakuntahallitus 32 14.03.2016

Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Osallistuminen Smart & Clean -projektiin, edustajan nimeäminen sitä toteuttavan säätiön hallintoneuvostoon sekä valtion ja pääkaupunkiseudun välisen kasvusopimuksen 2016

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Alueellinen valmistelurahoitus kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Valmistelurahoitus vuonna 2008 Pk-yritysten innovaatiotoiminnan valmisteluun liittyvät 15 000 euroa ja sitä pienemmät

Lisätiedot

HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä)

HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä) HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä) 30.3.2016 Neuvotteleva virkamies Anne Rothovius 1 Mihin laajempaan kokonaisuuteen

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 5 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 30.05.2016 Raportti voimassa asti 08.08.2016 Arkistointitunnus 1464544971681 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Ylöjärven Kauppahuone Oy Y-tunnus 2032233-0

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015

Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015 Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015 Anne Syväjärvi Yritys-Suomi on julkisten yrityspalveluorganisaatioiden yhdessä muodostama palvelu yrityksille ja yrittämisestä kiinnostuneille. Monikanavainen Yritys-Suomi

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla EMV:n uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Unto Väkeväinen Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Esityksen sisältö:

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (5) Luontiajankohta: 30.03.2016 16:06:20 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Containerships

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä 2.12.2013 Porvoo Nina Vesterinen Matkailu on eräs maailman nopeimmin kasvavista aloista Kansainvälisten matkailijoiden saapumisia ( Vuonna 2030: Maapallolla

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Yhdistysoikeus. 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry. Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon

Yhdistysoikeus. 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry. Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon Yhdistysoikeus 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry Yhdistysoikeus Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon Tuomioistuinratkaisut Yhdistyskäytäntö Perustuslaki yhdistymisvapaus

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

terveyspalveluyritysten rahoittajana Hanna Koponen Rahoituspäällikkö Finnvera Oyj

terveyspalveluyritysten rahoittajana Hanna Koponen Rahoituspäällikkö Finnvera Oyj Finnvera sosiaali- ja terveyspalveluyritysten rahoittajana 2.2.20112 2011 Hanna Koponen Rahoituspäällikkö Finnvera Oyj Finnveran rooli sosiaalipalvelualan rahoittajana 2 Vahva rooli alusta saakka 90-luvun

Lisätiedot

Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus!

Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus! Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus! Kuka?! Timo Haanpää, COO, The Curious AI Company! Markkinointi, rahoitus, projekti- ja liiketoimintakehitys! Teknologia-alalla v. 1999,

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakkeet Yhtiön toiminimi on Kalasataman Palvelu 2 Oy, ruotsiksi Fiskehamnens Service 2 Ab ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Ei normitilaa eikä sukupolvenvaihdosta Sukupolvenvaihdoksen kohde on maatilayritys, johon liittyy yksittäisen yrittäjäperheiden

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu 14.09.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 1(4) 19.03.2013. llmastovanhemmat ry Helsinki Selvenius-Hurme Hanna Liisa Tuohimäentie 100 D 00670 HELSINKI 209.726 19.03.2013 19.03.

JÄLJENNÖS 1(4) 19.03.2013. llmastovanhemmat ry Helsinki Selvenius-Hurme Hanna Liisa Tuohimäentie 100 D 00670 HELSINKI 209.726 19.03.2013 19.03. Patentti- ja rekisterihallitus JÄLJENNÖS 1(4) Rekisterinumero: 209.726 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Helsinki Selvenius-Hurme Hanna

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SISÄLTÖ Hallituksen koko 3 Riippumattomuuden arviointi 3 Hallituksen kokoonpano 3 Nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävät 4 2 SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Yhteisen yrittämisen vahvuudet...11 Nykyisiä kehityssuuntia...13 Osaamisesta ja verkostoista mahdollisuuksia...13 Kirjan kirjoittajat...

SISÄLTÖ. Yhteisen yrittämisen vahvuudet...11 Nykyisiä kehityssuuntia...13 Osaamisesta ja verkostoista mahdollisuuksia...13 Kirjan kirjoittajat... Sisältö SISÄLTÖ JOHDANTO...11 Yhteisen yrittämisen vahvuudet...11 Nykyisiä kehityssuuntia...13 Osaamisesta ja verkostoista mahdollisuuksia...13 Kirjan kirjoittajat...14 YHTEISYRITTÄMISEEN LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ...17

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen

Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen Avustushakemuksen täyttäminen Kirjaudu palveluun http://www.tekes.fi/asiointi/ Uudet asiakkaat rekisteröityvät palvelun käyttäjiksi myös Kirjaudu

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 6 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 14.03.2017 Raportti voimassa asti 14.05.2017 Arkistointitunnus 1489203855978 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Sisäilmahuolto Oy Suomi Y-tunnus 2307816-9

Lisätiedot

Future Learning Lapland

Future Learning Lapland Future Learning Lapland LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN KANSAINVÄLINEN KOULUTUSVIENTI Hankkeen tavoitteet ja toiminta Heikki Konttaniemi Projektipäällikkö Miksi koulutusvientiä? Taustalla OPM:n 2009 julkaistu

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston yrityspalvelut

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston yrityspalvelut Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston yrityspalvelut Verkossa, puhelimessa ja kasvokkain. Autamme yhdessä yrittäjiä ja yrittäjiksi ryhtyviä Tyypillisiä kysymyksiä alkavaan yrittäjyyteen liittyen Millainen

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. 1. Osapuolet. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.2. Sastamalan kaupunki. 1.3. Pomarkun kunta. 1.4. Jämijärven kunta. 1.5.

OSAKASSOPIMUS. 1. Osapuolet. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.2. Sastamalan kaupunki. 1.3. Pomarkun kunta. 1.4. Jämijärven kunta. 1.5. OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet 1.1. Kankaanpään kaupunki 1.2. Sastamalan kaupunki 1.3. Pomarkun kunta 1.4. Jämijärven kunta 1.5. Porin kaupunki 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Tämän sopimuksen Osapuolina

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot